TRAKASTI TRANSPORTERI

TRAKA Traka obavlja i noseću i vučnu funkciju, a u ukupnoj ceni transportera učestvuje sa 25-35%. 1.Gumena (plastična) traka je najrasprostranjenija vrsta, pri čemu ne postoji bitnija razlika u konstrukciji izmeñu gumenih i plastičnih traka, sem u materijalu od kojeg su napravljene i u prečnicima bubnjeva, koji su manji za 10%20% u slučaju plastičnih traka. Konstrukcija gumenih traka: -omotač, čija debljina na nosećoj strani iznosi od 2-6mm, a na kliznoj od 1-3mm -jezgro, koje se može sastojati ili od tekstilnih uložaka ili od čeličnog korda. Jezgro od tekstilnih uložaka je od prirodnih ili sintetičkih materjala. Zatezna čvrstoća se kreće od 50-100 N/mm u slučaju pamučnih uložaka, pa do oko 630 N/mm u slučaju sintetičkih vlakana (sa tim da kod kevlara može dostići i 3600 N/mm). Broj tekstilnih uložaka se kreće od 3 do 14. Jezgro od čeličnog korda se sastoji od većeg broja paralelno postavljenih čeličnih užadi sa zateznom čvrstoćom koja može dostići do 10000 N/mm. Širina gumenih traka varira od 300 do 3200mm, dok se širina plastičnih traka kreće od 200 do 4500mm.

tekstil jezgro čelični kord

2.Čelična traka se pravi od hladno valjanog čelika uz primenu različitih metoda oplemenjivanja (glatka traka i traka presvučena gumom). Standardna širina ovih traka se kreće u granicama od 200 do 1500mm (u procesnoj industriji i do 4500mm), dok im je debljina od 0,4 do 1,4mm (2mm). Brzina kretanja ovakvih traka je do 2m/s. Čelična traka se primenjuje pri transportu minerala, koksa, šljake, vrelih predmeta, u hemiskoj industriji, u protočnoj proizvodnji... 3.Traka od pletene žice se izrañuje od Simens-Martinovog i od legiranih čelika. Trake od Simens-Martinovog čelika se, u zavisnosti od postojanja uslova za koroziju, proizvode ili kao blanko ili kao galvanizirane. Ove trake ne mogu da obezbede formiranje trouglastog i koritastog profila, ali zato obezbeñuju lako formiranje spiralnih transportera i omogućavaju savlañavanje nagiba do maksimalno 40˚. Zatezna čvrstoća se kreće do 2000 N/mm a brzina je do 5 m/s. Ovakva traka se najčešće primenjuje u procesima gde se predmeti rada karakterišu visokom temperaturom (industrija keramike, stakla, kovačnice, pečenje, sušenje, oplemenjivanje, hlañenje). Težina trake se računa preko empirijske formule

q 0 = (250 ÷ 350) ⋅ B

[N / m]

Širina trake se za zadati kapacitet u slučaju rasutog tereta odreñuje preko sledećih obrazaca: ravna traka

Br =

 Qtr 1   + 0.05  [m]  0.9  240 ⋅ v ⋅ k δ ⋅ γ m ⋅ψ P    Qtkr 1   + 0.05  [m]  0.9  465 ⋅ v ⋅ k δ ⋅ γ m ⋅ψ P  

trapezni profil trake

Bk =

U slučaju rasutog tereta sa krupnim komadima (nesortiran) širina trake treba da bude u funkciji najveće stranice komada (amax). B≥3amax+0,2 [m] U slučaju komadnog tereta širina trake treba da bude B=amax+0,2 [m] 1

Relativni ugib se računa prema obrascu ho lo Vrsta robe Rasuta Komadna n ≤ 0 .05)2 = 9 [m ] 2 B b B b 30° F1 F2 15° 20° F m 2 .5 ÷ 2 % n Kod izvedenih postrojenja rastojanja valjaka u opterećenoj grani (lo) se kreću u sledećim granicama: Ravna traka Koritasta traka GP≤250N GP>250N Rastojanje 1. tj. itd. Rastojanje izmeñu valjaka je prvenstveno odreñeno ugibom trake. od 4 do 6 godina. KAPACITET QK = 3600 ⋅ v l QT = 3600 ⋅ G P [kom h ] v kN [ h] ⋅ l KOMADNA ROBA QV = 3600 ⋅ Fm ⋅ v [m h ] 3 QT = 3600 ⋅ Fm ⋅ v ⋅ γ m [kN h ] RASUTA ROBA Površina preseka materijala Fm se aproksimira pomoću tri metode: 1) kao površina paraboličkog odsečka (metoda Hanfstengela) 2) kao površina trougla upisanog u kružni odsečak (DIN norme. a pored toga odreñuju i oblik profila trake.9 B − 0.8 m 1m do 1.5 m 0.05 [m] Fr = h=b 12 [ ] B b [m] F h koritasta (trapezna) traka Fk je duplo veće od Fr Fk 2) (0.U ukupnoj ceni transportera učestvuju do 25%. metoda Štimelena) 3) kao površina slobodno formiranog trougla 1) ravna traka 2 b ⋅ h m2 3 b = 0.4m amax/2 Sa tim da je rastojanje u neopterećenoj grani (ln) duplo veće od rastojanja u opterećenoj grani.8m do 1.9 B − 0. habanje trake. jer što je ugib veći veća je potrošnja energije.5m do 2. a tehnički vek im je. u zavisnosti od uslova rada. najvećim uleganjem izmeñu dva susedna valjka.VALJCI Osnovna funkcija valjaka je da nose traku i teret.

017 za dobre uslove rada f = 0. Metod je tačan.12 1. čiji kraci sa osnovicom zaklapaju ugao ρ.15 L (m) 800 1000 1250 C 1.5 4 3.6 L (m) 20 25 32 40 C 3. može da ima različite vrednosti f = 0.84 L (m) 125 160 200 250 C 1.9 2. otpor trenja na utovarnom ureñaju. snaga potrebna za pogon neopterećenog transportera NL = C ⋅ f ⋅ L ⋅ v ⋅ (q m1 + q m 2 ) ⋅ cos δ 1000 [kW ] pri čemu je: C – korektivni faktor koji obuhvata: otpore inercije. metoda pojedinačnih otpora 3. otpor na ukošenim bubnjevima.9 L (m) 8 10 12.4 L (m) 50 63 80 100 C 2. pri čemu. ODREðIVANJE SNAGE ZA POGON Za odreñivanje snage za pogon koriste se tri metode: 1.1 za loše uslove rada L – dužina segmenta transportera za koji se računa snaga v – brzina kretanja trake transportera 3 .10 1.2 2.19 1.85 1.u zavisnosti od uslova rada.Qtr = 240 ⋅ v ⋅ kδ ⋅ψ p ⋅ γ m ⋅ (0. otpor savijanja trake na bubnjevima. 3)Površina se aproksimira slobodno formiranim jednakokrakim trouglom.025÷0.05) [kN / h] 2 Qtk = 465 ⋅ v ⋅ kδ ⋅ψ p ⋅ γ m ⋅ (0.9 B − 0.6 2.1 4.9 B − 0. metoda jedinstvenih koeficijenata otpora 2.37 L (m) 320 400 500 630 C 1.05) [kN / h] 2 pri čemu su: v – brzina kretanja trake kδ – koeficijent koji koriguje kapacitet u zavisnosti od nagiba transportera (veći nagib → manji kapacitet).53 1.6 5. ψp – koeficijent iskorišćenja preseka γm – nasipna težina robe B – širina trake Ova metoda se pokazala kao dobra u slučaju transportovanja materijala sa malim uglom prirodnog nagiba u pokretu (velik broj materijala ima ovu osobinu).29 1. metoda specifične energije (koristi se samo za preliminarnu analizu i neće biti rañena) Jedinstveni koeficijent otpora Snaga potrebna za pogon transportera se sastoji iz sledećih parcijalnih komponenti: 1.23 1. B b ρ Frmax ρ Fr = Fr max ⋅ψ p Fr max = b2 tgρ 4 [m ] 2 Za koritastu traku Frmax se računa tako što se na površinu profila trake doda jednakokraki trougao formiran na širini trake (slika). otpor ureñaja za čišćenje trake itd.025 za srednje uslove rada f = 0. C=f(L) i dobija se iz tabele L (m) <4 4 5 6 C 9 7. ukoliko je ψp tačno.5 16 C 5.6 6.64 1. to ni ovaj metod nije ništa tačniji od prethodnih aproksimacija. Pri spuštanju i kretanju po horizontalnoj putanji se uzima da je 1.2 2 1. kako u realnim situacijama ψp može značajno da varira.08 - f – koeficijent ukupnih otpora u nosećim valjcima i ležajevima bubnjeva i otpor utiskivanja trake. Meñutim.45 1. otpor savijanja trake na utovarnom ureñaju.

035 PROFILISANA TRAKA 0.ugao nagiba transportera na deonici sa homogenim otporima [º] 2.75 kW 1.025 0.018 0. snaga potrebna za podizanje tereta (savlañivanje visinske razlike) NH = ± [kW ] . Pd = S n − S s ≥ ∑ Wi i =1 n [kN ] 1.H .04 L(n) – dužina dela trensportera sa homogenim otporima δ . koji se javljaju duž transportera. Otpor pri podizanju i spuštanju Opterećena grana W DO = ±(q t + q o ) ⋅ H [N ] Neopterećena grana W DN = mq o ⋅ H [N ] 4 .02 0.Qt – težinski transportni kapacitet (u KN/h) 3. snaga potrebna za prenošenje tereta NQ = C ⋅ f ⋅ L ⋅ Qt ⋅ cos δ 3600 Qt ⋅ H 3600 [kW ] .03 0.- qm1 – zbirna težina rotirajućih delova valjaka qm1=qro+qrn qm2 – težina trake u obe grane qm2=2q0 δ – ugao transportera ili njegovog segmenta u odnosu na horizontalu 2.022 0.5 kW 2÷3 kW NCD=NL+NQ+NH+NZ N CM = N CD ηP [kW ] Pojedinačni otpori Metoda se zasniva na tome da obimna sila koja treba da se prenese na traku treba da bude veća ili jednaka sumi svih otpora. snaga potrebna za savlañivanje dodatnih otpora NZ [kW ] Širina trake B≤500mm B≤1000mm B>1000mm NZ 0.visina na koju se diže teret 4.03 0. Otpor rotiranja valjaka i utiskivanja u traku Opterećena grana WGO = (q t + q o + q ro ) ⋅ w r ⋅ L( n ) ⋅ cos δ [N ] Neopterećena grana WGN = (q o + q rn ) ⋅ w r ⋅ L( n ) ⋅ cos δ [N ] qt – podužna težina matrijala [N/m] qo – težina trake [N/m] qro – redukovana težina valjaka u opterećenoj grani [N/m] wr – koeficijent otpora USLOVI RADA Zatvoren suv prostor bez prašine Zatvoren zagrejan prostor sa normalnom vlažnošću i malim količinama abrazivne prašine Prenosni transporteri sa dobrim uslovima rada Hladan zatvoren prostor sa povećanom vlažnošću i otvoren prostor sa većom količinom abrazivne površine RAVNA TRAKA 0.

06 1.04 1. Otpor na mestu istovara štitnim skretačem WIS = C u 2 ⋅ q t ⋅ B [N ] Cu2 – koeficijent otpora Cu2=2.03-1.03 Skretanje trake u konveksnoj krivini se realizuje preko baterije valjaka S s = S n ⋅ e wr ⋅α1 α1 – obuhvatni ugao baterije valjaka [rad] 4.7-3.H – visina na koju se diže (sa koje se spušta) teret na deonici sa homogenim otporima 3.6 ⋅ g [N ] 7.6 B – širina trake [m] 5. Otpor na mestu istovara pomoću izbacivača sa bubnjevima S s = (S n + q t ⋅ h 2 ) ⋅ K 2 h2 – visina na koju se diže metrijal radi istovara izbacivačem sa bubnjevima 6. Otpor na mestu utovara Qt WU = C u1 ⋅ ⋅ (v − v 0 ) 3. Otpor na mestu čišćenja trake W BR = p BR ⋅ ABR ⋅ µ BR [N ] 8.02-1.05-1. Otpor na mestu zakošavanja valjaka radi usmeravanja trake Slog od tri valjka u opterećenoj grani W ZT = LU ⋅ Cψ ⋅ µ S ⋅ (q 0 + q t ) ⋅ cos δ ⋅ cosψ S Slog od dva valjka u neopterećenoj grani W ZD = LU ⋅ µ s ⋅ q 0 ⋅ cos λ ⋅ sinψ S Pd = S n − S s ≥ N CM = ∑W i =1 n i [N ] Pd ⋅ v 1000 ⋅ η p [kN ] Pd – obimna sila koja treba da se prenese sa pogonskog bubnja na traku Sn – sila u nailaznoj tački na pogonskom bubnju Ss – sila u silaznoj tački sa pogonskog bubnja v – brzina kretanja trake ηp – stepen iskorišćenja snage motora NCM – snaga pogonskog motora 5 . Otpor prelaska trake preko bubnja i otpor na mestima promene pravca kretanja trake Skretanje trake u konveksnoj krivini se realizuje preko bubnja Ss=Sn·K OBUHVATNI UGAO α[º] 180 90 <90 VREDNOST KOEFICIJENTA 1.

5 N m m m N = 360 N q m 2 = 2 ⋅ q o = 2 ⋅ 180 m m 6 .5 N m ln 2m PRORAČUN SNAGE Metoda jedinstvenog koeficijenta otpora C ⋅ f ⋅ L ⋅ v ⋅ (q m1 + q m 2 ) ⋅ cos δ NL = 1000 C(60) je izmeñu vrednosti 2 i 2.3-0.4615 = 2.1x0.31 m/s.2 − 2) = 2 + 0.2m = 0.2. Težina tereta po dužnom metru je G 250N = = 250 N qt = m l 1m Širina trake za slučaj transporta komadne robe je B = amax + 0. Odrediti snagu transportera i maksimalnu silu u traci.4x0.6m Težina trake za definisanu širinu trake q 0 = (250 ÷ 350 ) ⋅ B = 300 ⋅ 0. l o = 1m l n = 2 ⋅ l o = 2m Redukovana (svedena) težina valjaka u opterećenoj i neopterećenoj grani transporetra je G 35N = 35 N q ro = v = m l 1m o q rn G 35N = v = = 17.Zadatak 1.046 63 − 50 13 Za koeficijent ukupnih otpora. a tačnu vrednost dobijamo primenom linearne interpolacije. koje odgovaraju vrednostima C(63) i C(50) respektivno.5 N = 52.85 Rešenje: OSNOVNI PARAMETRI TRANSPORTERA Q k = 3000 kom Q k = 3600 ⋅ h kom ⋅ 1m Q ⋅ l 3000 v h ⇒ v = k = = 0. Transporter je dužine 60m. usvajamo f=0.833 m s l 3600 3600 Uslov koji mora da bude zadovoljen u slučaju kada se transportuje komadna roba protočnim linijama je v≤1. 63 − 60 3 C(60 ) = C(63 ) + ⋅ (C(50 ) − C(63 )) = 2 + ⋅ (2. a istovar se realizuje štitnim skretačem postavljenim 2m od kraja transportera.017 q m1 = q ro + q rn = 35 N + 17. i u ovom slučaju je on zadovoljen.4 i transportni kapacitet trake Qk=3000 kom/h trakasti transporter radi u dobrim uslovima rada iskorišćenje snage motora na vratilu pogonskog bubnja je 0.2 m i težine 250N. ukoliko je: rastojanje izmeñu jedinica tereta l=1m.2m = 0. težina valjaka Gv=35N. Horizontalni trakasti transporter namenjen je transportu komadnog tereta dimenzija 0.4m + 0.6 = 180 N m Za datu težinu tereta za rastojanje izmeñu valjaka se u opterećenoj grani usvaja 1m. obzirom na dobre uslove rada. koeficijent trenja trake i doboša µ=0.

5 [kW ] N CD = N L + N Q + N H + N Z = 0.43 + 0 + 1.5 [kW ] 0. Silu koja se javlja u tački silaza trake sa pogonskog bubnja označićemo sa S1.72 [kW ] 1000 C ⋅ f ⋅ L ⋅ Q t ⋅ cos δ NQ = 3600 Qt = Q k ⋅ G = 3000 kom ⋅ 250N = 750000 N h h N ⋅ cos 0 o 2. pri čemu u proračun nećemo uzimati teret jer je posmatrana deonica iza istovarivača sa štitnim skretačem.1 [N ] WIS = C u 2 ⋅ q t ⋅ B = 3 ⋅ 250 N [N ] S 4 = S 3 + W 3→4 = 1.9 = 1.05 S1 + 373 .26 + 1259 .1 [N ] ⋅ 0.05.05 ⋅ S 2 = 1. Na taj način je W 4 →5 = (q o + q ro ) ⋅ w r ⋅ L 4→5 ⋅ cos δ = (180 N + 35 N ) ⋅ 0. m m pri čemu smo za koeficijent otpora wr usvojili vrednost od 0.017 ⋅ 58m ⋅ 750000 h NQ = = 0.03 ⋅ 60m ⋅ cos 0 o = 355 .05 S1 + 373 .5 [N ] Izmeñu tačke 2 i tačke 3 na transporteru se javlja samo otpor prelaska trake preko bubnja.5 = 2.03 ⋅ 58 ⋅ 1 = 809 . tako da je S 3 = 1. tako da je W1→2 = WGN = (q o + q rn ) ⋅ w r ⋅ L( n ) ⋅ cos δ = (180 N + 17. U ovom slučaju izmeñu tačaka 3 i 4 se pored otpora rotiranja valjaka i utiskivanja u traku u opterećenoj grani transportera javlja i otpor koji je posledica istovara tereta štitnim skretačem u tački 4.5 N ) ⋅ 0.26 [N ] Prema Ejtelvajnovom uslovu maksimalna sila koja može da se prenese traci trakastog transportera je odreñena relacijom 7 . S 2 = S1 + W1→2 Jedini otpor koji se javlja na delu transportera od tačke 1 do tačke 2 je otpor rotiranja valjaka i utiskivanja u traku W GN.017 ⋅ 60m ⋅ 0.72 + 0.85 Metoda pojedinačnih otpora Na slici su predstavljeni delovi transportera na kojima se pojavljuju homogeni otpori.05 S1 + 1632 .43 [kW ] 3600 Q ⋅H NH = ± t =0 3600 Zbog širine trake od 600mm usvajamo da nam je snaga potrebna za savlañivanje dodatnih otpora N Z = 1.36 [N ] Izmeñu tačaka 4 i 5 transportera jedini otpor koji se pojavljuje je otpor rotiranja valjaka i utiskivanja u traku u opterećenoj grani transportera.833 m ⋅ (52.5 N + 360 N ) ⋅ cos 0 o s m m NL = = 0.26 [N ] Sila koja se javlja u tački 4 je jednaka zbiru sile iz tačke 3 transportera i otpora koji se javljaju izmeñu tačke 3 i 4 transportera. Tako da je sila u tački 2 S 2 = S1 + 355 .077 ⋅ 0.36 + 12.03 ⋅ 2m ⋅ 1 = 12. S1 = S S Sila u tački 2 je jednaka zbiru sile iz tačke 1 i otpora koji postoje na deonici od tačke 1 do tačke 2.9 [N ] m m S 5 = S 4 + W 4 →5 = 1. pa je S3 = S2 ⋅ K ° a.65 N CM = N CD [kW ] η = 2.65kW = 3.05 S1 + 1632 .6m = 450 m pri čemu je za Cu2 uzeta vrednost 3 W 3 →4 = 809.046 ⋅ 0.03 jer se radi o ravnoj traci i o dobrim uslovima rada.1 ≅ 3. W 3 →4 = WGO + W IS WGO = (q o + q ro + q t ) ⋅ w r ⋅ L3→ 4 ⋅ cos δ = (180 N m + 35 N m + 250 N m ) ⋅ 0.2.1 + 450 = 1259 . obzirom da se radi o obuhvatnom uglu od 180 za koeficijent K usvajamo vrednost od 1.05 S1 + 1645 .1 = 1.5 [m ] .

35⋅π ⇒ S 5 ≅ 3 S1 Ss S1 Sada iz sistema od dve jednačine sa dve nepoznate lako izračunavamo vrednosti za S1 i S2.26 N ⇒ S1 = 843 . a da je snaga motora potrebna za pogon transportera dobijena metodom pojedinačnih otpora 2kW.05(Sn+Ss). S 5 = 1.72N ≅ 844 [N ] S 5 = 3 ⋅ S1 = 2531 .16 ≅ 2532 [N ] Sila koju je potrebno preneti traci preko pogonskog bubnja je Pd = S 5 − S1 + W pog pri čemu je W pog otpor koji se javlja na pogonskom bubnju i dobija se kao 0.26 S 5 = 3 S1 1.05 S1 + 1645 .82 ≅ 2 N CM = d = [kW ] 1000 ⋅ η 1000 ⋅ 0.8N ⋅ 0.833 m P ⋅v s = 1.8 [N ] Potrebna snaga motora je 1856 . i metodom jedinstvenog koeficijenta 3.5 kW.Sn S = e µ ⋅α . odnosno u našem slučaju 5 = e 0. 8 .05 ⋅ (2532 + 844 ) = 1856 .85 Iz dobijenih rezultata vidimo da je najveća sila koja se javlja u traci S5=2532 N. Tako da je Pd = 2532 − 844 + 0.95 S1 = 1645 .

5 m/s. Ako je: težina valjaka Gv = 40N koeficijent otpora w r = 0. pa ćemo usvojiti da je 2.5 m s ⇒ B= h + 0.9 0 .15 stepen iskorišćenja pogonskog motora η = 0.8 do 1.728m + 0.035 koeficijent ukupnih otpora f=0.5 kN 3 m ugao prirodnog nagiba materijala u pokretu ρ = 15 o stepen popunjenosti preseka površine materijala na traci ψ p = 0.4 transporter radi u prosečnim uslovima eksploatacije izračunati snagu potrebnu za pogon transportera. Transporter radi u dve smene od po 8h.75 zavisnost kapaciteta transportera u odnosu na nagib k δ = 0. broj radnih dana je 300. Za realizaciju transporta robe do bunkera potrebno je projektovati trakasti transporter čija trasa je prikazana na slici. Težina trake je q o = (250 − 350) ⋅ B [ N ] ⇒ q o = 300 ⋅ 1 = 300 N m m Rastojanje izmeñu valjaka za rasutu robu i koritast profil trake je od 0.25 ≅ 3064 kN h 2 ⋅ 300 ⋅ 8h ⋅ (1 − 0. Godišnja količina uglja koju je potrebno transportovati iznosi 10 000 000 kN.9 Širinu trake dobićemo iz formule za kapacitet trakastog transportera u slučaju koritaste trake Qt = 465 ⋅ v ⋅ k δ ⋅ψ p ⋅ γ m ⋅ (0.15) 4080h Qt + 0. v = 2 .05m m ⋅ 0.8m.05m 0.3 − 0.5 s 0.75 ⋅ 7. za koeficijent dnevne neravnomernosti uzeti 25%.85 koeficijent trenja izmeñu trake i doboša µ = 0.05) 2 [kN ] ⇒ B = h [ m] Obzirom da se istovar robe sa transportera vrši preko istovarivača sa bubnjevima brzina trake mora da bude manja od 2. Rešenje: OSNOVNI PARAMETRI TRANSPORTERA Qt = Q god N sm ⋅ N rad ⋅ τ ⋅ (1 − ϕ ) ⋅α = 10000000kN 10000000kN ⋅ 1.3m.89 gubici u toku radnog vremena ϕ = 0.9 0 .65 m/s. a ln=2lo=2. pa usvajamo da je u opterećenoj grani rastojanje izmeñu valjaka l0=1.864m 0 .9 B − 0.05m 465 ⋅ v ⋅ k δ ⋅ψ p ⋅ γ m 0 .25 = ⋅ 1.9 3064 kN za širinu trake usvajamo da je B=1m.025 nasipna zapreminska težina uglja γ m = 7.ZADATAK 2.89 ⋅ 0.5 kN 3 465 ⋅ 2.778m m = = = 0. Redukovana (svedena) težina valjaka po dužnom metru je 9 .6m.

5 N = 46.29 [kW ] N CM = N CD η = 23.66 + 9.96 3600 3600 o kN C 2 ⋅ f ⋅ L2 ⋅ Qt ⋅ cos δ 2 2.025 ⋅ 40m ⋅ 2.29kW = 27. N H (i ) = Qt ⋅ H ( i ) 3600 ⇔ Qt ⋅ L( i ) ⋅ sin δ (i ) [kW ] N CD = N L1 + N L 2 + N Q1 + N Q 2 + N H 1 + N H 2 + N Z = 3.36 + 1.6 ⋅ 0.025 ⋅ 40m ⋅ 3064 h ⋅ cos 16 N Q1 = = = 1.73 1000 2. N L(i ) = C ⋅ f ⋅ L( i ) ⋅ v ⋅ (q m1 + q m 2 ) ⋅ cos δ q m1 = q ro + q rn = 31 N + 15.4kW ≅ 28 0.5 m ⋅ (46.38 3600 3600 3600 kN Q ⋅ H 2 3064 h ⋅ 2m NH2 = t = = 1.6 Obzirom da se radi o prosečnim uslovima rada usvajamo da je f = 0.025 ⋅ 30m ⋅ 3064 h ⋅ cos 0 N Q2 = = = 1.4 ⋅ 0.025 ⋅ 32m ⋅ 2.5 N m m m q m 2 = 2 ⋅ q o = 2 ⋅ 300 N = 600 N m m 2.6 ⋅ 0.7 + 1.4 ⋅ 0.q ro = q rn = G v 40 N = ≅ 31 N m l o 1.73 + 3.5 = 23.025.7 [kW ] 3600 3600 Za NZ usvajamo 1.85 [kW ] 10 .4 C 2 = C (32) ⇒ 2.5 N m ln 2m PRORAČUN SNAGE Metoda jedinstvenog koeficijenta otpora 1000 C ⋅ f ⋅ L1 ⋅ v ⋅ (q m1 + q m 2 ) ⋅ cos δ 1 N L1 = 1 1000 C ⋅ f ⋅ L2 ⋅ v ⋅ (q m1 + q m 2 ) ⋅ cos δ 2 N L2 = 2 1000 C = f ( L) C1 = C (40) = 2.5 N + 600 N ) ⋅ cos 16 o s m m N L1 = = 3.5 kW jer je B=1m.66 3600 3600 [kW ] [kW ] 3600 o kN Qt ⋅ H 1 Qt ⋅ L1 ⋅ sin δ 1 3064 h ⋅ 40m ⋅ sin 16 N H1 = = = = 9.3m G v 35 N = ≅ 15.38 + 1.36 1000 C ( i ) ⋅ f ⋅ L( i ) ⋅ Q t ⋅ cos δ ( i ) 3600 [kW ] [kW ] N Q( i ) = o kN C1 ⋅ f ⋅ L1 ⋅ Qt ⋅ cos δ 1 2.5 N + 600 N ) ⋅ cos 0 o s m m N L2 = = 3.5 m ⋅ (46.96 + 1.

58 [N ] [N ] ⋅ 40m ⋅ sin 16 o = −3307 m [N ] S 4 = 1.46 S5 = K ⋅ S4 U ovom slučaju za K usvajamo 1.03 ⇒ S 7 = 1.46 + 31N m [N ] + 340 .03S1 − 2518 .89N [N ] S7 = K ⋅ S6 K =1.95 m ⋅ 2m ) ⋅ 1.58 − 3307 = −2882 .4 N m ) ⋅ 0.035 ⋅ 40m ⋅ cos 16 o = 424.03 S1 + 363 .03 S 2 = 1.42 m + 15.96N S 4 = S 3 + W 3→ 4 W 3 → 4 = WGN + W DN WGN = (q o + q rn ) ⋅ w r ⋅ L ⋅ cos δ = (300 N W DN = −q o ⋅ H = −q o ⋅ L ⋅ sin δ = −300 N W 3 → 4 = 424 .36N S3 = K ⋅ S2 Za vrednost koeficijenta K usvajamo 1.5 N m m + 15.42 = 1.4 N S 9 = (1.97 [N ] S 9 = (S 8 + q t ⋅ h ) ⋅ K 2 = (1. pa je S 5 = 1.5 N m ) ⋅ 0.49 + 704.0815 S1 + 5319 .05 2 [N ] 11 .5 m s W DO = (q o + q t ) ⋅ H = (q o + q t ) ⋅ L ⋅ sin δ = (300 N + 340 .46 + 340.4 N = m 3.4 N m ) ⋅ 0.03 S1 + 363.26 ) ⋅ 1.49 [N ] S 8 = S 7 + W 7 →8 W 7 →8 = WGO = (q o + q ro + q t ) ⋅ w r ⋅ L ⋅ cos δ = (300 N m S 8 = 1.36 [N ] ) ⋅ 0.05.035 ⋅ 32m ⋅ cos 0 o = 353.4 N ) ⋅ 40m ⋅ sin 16 o = 7060 .23 S1 + 7568 .1025 = 1.03.035 ⋅ 40m ⋅ cos 16o = 903.114 S1 + 6184 .27 = 1.114 S1 + 6865 .54 [N ] 3064 kN Qt h = 340. pa je S 3 = 1.6 ⋅ 2.114 S1 + 6184 .035 ⋅ 30m ⋅ cos 0 o = 704 .114 S1 + 5479 .0815S1 − 2644 .0815 ⋅ S1 − 2644 .73 m m W 5 →6 = 903.114 S1 + 5479 .27 [N ] S 6 = 1.38N S 6 = S 5 + W 5→6 W 5 →6 = WGO + W DO WGO = (qo + qro + qt ) ⋅ w r ⋅ L ⋅ cos δ = (300 N Pri čemu je q t = [N ] m + 31 N m + 340 .6 ⋅ v 3.38 + 7964 .73 = 7964 .96 − 2882 .Metoda pojedinačnih otpora S1 = S s S 2 = S1 + W1→2 W1→2 = WGN = (q o + q rn ) ⋅ w r ⋅ L ⋅ cos δ = (300 N S 2 = S1 + 353 .97 = 1.54 + 7060 .

7N ⋅ 2.95 S10 = 1.77 S1 = 7568 .27 + 0.5 m P ⋅v s = 27.05 ⋅ (S10 + S1 ) Pd = 12828 . tj.95N Sn = e µ ⋅α Ss S10 = 3 S1 ⇒ S10 = S1 ⋅ e µ ⋅α ≅ 3 S1 1.24 [N ] S10 = 3 ⋅ S1 = 3 ⋅ 4276 .85 [N ] 12 .95 ⇒ S1 = 4276 .67 ≅ 28 N CM = d = [kW ] 1000 ⋅ η 1000 ⋅ 0.73 + 4276 .73 − 4276 .7 Snaga motora potrebna za pogon transportera je 9407 .73 [N ] Sila koju je potrebno preneti traci preko pogonskog bubnja je Pd = S n − S s + 0.23 S1 + 7568 .24 ) = 9407 .23S1 + 7568 . da je S n = S10 = 1.95 = 12828 .U prethodnom zadatku smo videli da se može uvesti pretpostavka da je S10 ≅ S 9 (jer su otpori koji se javljaju od 9 do 10 zanemarljivi u odnosu na veličinu sile zatezanja koja se javlja u traci).05 ⋅ (12828 .05(S n + S s ) = S10 − S1 + 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful