You are on page 1of 14

WËLL SAI

NEWS

Redaktioun Siège
Nummer 17/ November 2019
Swagata Home Well Sai
GRUPP WELL SAI

Inhalt
Editorial S. 3
Eltereversammlung S. 4
Assemblée Générale S. 5
LX Sortie S. 6
Materials Lëscht S. 7
Montée Bréif BV S. 8
Montée Bréif LX S. 9
Kleeschen S. 10
Chrëschtcamp Bréif BV+LX S.11
Chrëschtcamp Bréif SC+EX S. 12
1. Bréif Mowglica 2020 S. 13
Flyer Chrëschtmaart Laval-Tudor 2019 S.14

2
GRUPP WELL SAI
Editorial
Léiwe Member,
Wow, wat en intensive Start an dat neit Scoutsjoer !
Réckbléckend wollt ech Merci soen fir däi Besuch op eiser Porte-Ouverte (d’Wieder
war erëm « ok »)
Ech sinn och frou, dass eis éischt Versammlungen a Weekender scho sou gutt
besicht waren. Ouni iech géif et eis net ginn.
An et geet genee sou intensiv virun !
Nodeems d’Scouten an d’Explorer hier Montée schonn haten, wäerten d’Beaver an
d’Wëllefcher Enn de Mounts nozéien. Denk w.e.g. drun, dech unzemellen.
Häerzlech invitéieren ech déng Elteren op eis Eltereversammlung, den 9.
November. Des ass virun Allem fir déi nei Memberen hëllefräich.
Besonnesch géif ech mech freeën iwwert eng
gutt besichte Generalversammlung, Freides, den
22. November bei eis am Chalet. Dës war leider
déi leschte Jore schlecht besicht obwuel et e
flotten Owend mat Réckblécker ass wou et
duerno och nach e Stéck Kéis gëtt.
Nach kuerz zu der Antenn déis de hei gesäis: Déi
stoung de leschte Weekend beim Chalet fir
iwwer Funk mat anere Scouten ze
kommunizéieren op dem traditionellen Jota-Joti.
D’Titelbild vun dëser Newsletter ass och do
opgeholl ginn.

Lénks Patt a wéi et a Funkerkreeser Usus ass: 73,


Pit
3
GRUPP WELL SAI

ELTEREVERSAMMLUNG

Moien léif Elteren,

Mir maachen den 09. November um 16h00 eng Eltereversammlung bei ons am
Chalet.

Héi informéieren mir d’Elteren vun den Kanner iwwert folgend Themen:

• Ons Aktivitéiten
• Scoutismus
• Waat brauch ech alles?
• Virstellung vun Cheffen an Comité
• Medikamenter
• An nach vill wéider wichteg Themen

La réunion des parents se déroulera en luxembourgeois, les chefs peuvent vous


donner des explications en français lors de la discussion libre.

Lenks Patt
Är Cheffen

4
GRUPP WELL SAI

Nous avons l’honneur de vous inviter très cordialement à notre

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE


Vendredi, le 22 novembre à 19h30 au Chalet des Scouts - Steinselerberg
Ordre du jour :
1) Allocution de bienvenue du président
2) Rapport de la secrétaire

3) Rapport du trésorier
4) Rapport des réviseurs de caisse pour l’année 2018 -2019
5) Désignation des réviseurs de caisse pour l’année 2019 -2020
6) Rapport du chef de groupe et des chefs de branches
7) Décharge et renouvellement partiel du comité
8) Divers
Tous ceux qui sont intéressés à participer activement à notre travail en
devenant membre d’un des comités respectifs, sont priés de bien vouloir
remettre leur candidature au président Monsieur Guy Jungblut avant
l’Assemblée générale ordinaire. (wellsai@pt.lu).
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons nos
meilleures salutations.
Le comité et les chefs

5
WËLLEFCHER
Sortie

Léiwe Wëllefchen,
Mir brauchen deng Hëllef fir eng Geheim Missioun.
Treffpunkt ass den 16. November 2019 um 10h virun eisem
Home.
Wann alles gutt geet, hunn mir d’Missioun mat Erfolleg um
16h ofgeschloss an deng Elteren kënnen dech da
erëm beim Home ofhuelen.
Bréng w.e.g. deng 5 Saachen an e Bidon mat
Waasser mat. Déi dem Wieder ugepasste Kleeder
un, mir sinn déi ganzen Zäit dobaussen.
Mell dech iwwert folgende Link
https://forms.gle/Z4WKXPeF2dFFQgX27
un an iwwerweis 5€ op de Konto vun de Wëll Sai, LU49 0019
5155 1434 9000, Stéchwuert “ dein Numm + Sortie 16.11Mir
freeën eis op dech
Lénks Patt,
Deng Cheffen

6
GRUPP WELL SAI

Liste de matérieL
pour L’hiver

Dans un grand sac à dos :

 1 sac de couchage 1 matelas gonflable (carrymatt)

 1 gamelle 1 gobelet

 1 gourde 1 serviette de cuisine

 1 pyjama 1 trousse de toilette

 1 brosse à dent 1 dentifrice

 1 savon 1 serviette de bain

 3 slips 3 paires de chaussettes

 1 pull chaud 1 veste

 1 paire de chaussures solides 1 paire de pantoufle

 1 bonnet 1 1 paire de gants

7
BEAVER
Beavermontée 2019

Léiw Beaver,
Lo ass et erëm sou weit an déi "nei" Beaver maachen hier
Montée.
Zu dësem Ulass fuere mir vum 23.-24. November op Strossen
fir si tatkräfteg ze ënnerstëtzen.
Treffpunkt: 23. November um 14.00 zu Strossen beim Chalet (66, Rue du Bois,
Strassen)
Schluss: 24. November um 14.00 zu Strossen beim Chalet (66, Rue du Bois, Strassen)
Preis: D’Montée kascht 25 Euro, d’Suen sinn op folgende Konto ze iwwerweisen
LU49 0019 5155 1434 9000; mam Kommend „Montée 2019 + Numm vum Kand +
Branche“
D`Suen kennt der bis Sonndes den 18. November ob dësen Compte iwwerweisen an
iech iwwert folgende Link umellen: https://forms.gle/YkUGusztqZw1GPCG7
Alles wats du ob dësem flotten Camp brauchs, fënns de ob onser Materiallëscht, mee
denkt onbedéngt un eng Carrymatt well an dem Chalet sinn keng Better.
Mier freeën eis schonn op een flotten Weekend!
Lenks Patt, Är Cheffen

8
WËLLEFCHER
Eng flott
Aventure,
Wëllefchersmontée 2019 sief dobäi

Léiw Wëllef,
Lo ass et erëm sou weit an déi "nei" Wëllef
maachen hier Montée.
Zu dësem Ulass fuere mir vum 23.-24. November
op Strossen fir si tatkräfteg ze ënnerstëtzen.
Treffpunkt: 23. November um 14.00 zu Strossen
beim Chalet (66, Rue du Bois, Strassen)
Schluss: 24. November um 14.00 zu Strossen beim Chalet (66, Rue du Bois,
Strassen)
Preis: D’Montée kascht 25 Euro, d’Suen sinn op folgende Konto ze iwwerweisen
LU49 0019 5155 1434 9000; mam Kommend „Montée 2019 + Numm vum Kand +
Branche“
D`Suen kennt der bis Sonndes den 18. November ob dësen Compte iwwerweisen
an iech iwwert folgende Link umellen: https://forms.gle/YkUGusztqZw1GPCG7
Alles wats du ob dësem flotten Camp brauchs, fënns de ob onser Materiallëscht,
mee denkt onbedéngt un eng Carrymatt well an dem Chalet sinn keng Better.
Mier freeën eis schonn op een flotten Weekend!
Lenks Patt, Är Cheffen

9
GRUPP WELL SAI

De Kleeschen kennt op Steesel


Moien léiw Beaver, Wëllefcher, Scouten, Explorer, Rover a Comitésmemberen,

E Sonden, den 1. Dezember kënnt de Kleeschen op Steesel!


(am Trimester Programm hat sech e klenge Feeler ageschlach)
Le Saint Nicolas nous rend visite le 1 décembre !
(dans le programme trimestrielle, il y avait une petite erreur)

Fir hien feierlech ze emfänken, treffen mer eis um 14:40 Auer zu Mëlleref
beim Fussballsterrain.
Pour l’acceuillir chaleureusement, nous nous donnons rendez-vous à
14:40 heures près du terrain de foot à Mullendorf.
Sidd w.e.g. pünktlech, well et kann virkommen, dass de Cortège virun
15:00 Auer fortgeht.
Soyez ponctuels car il se peut que le cortège démarera avant 15 heures.
Vun do aus gi mer dann am Cortège bis an déi al Basketshal, wou mir him an dem Housécker 2
Lidder sangen (Léiwe Kleeschen an Ei, ei, ei,…).
On participera ensuite au cortège qui mène au Hall Norbert Melcher où on lui interprétera 2
chansons (Léiwe Kleeschen et EI, ei ,ei,…)
Wiermt also schon är Stëmmbänner!
Chauffez donc vos cordes vocales !
Duerno kritt dir eng Tiitchen an mir iwwerginn iech rem an ären Elteren hier Ophut. D’Aktivitéit ass
also géint 15:30 an der Norbert Melcher-Hal eriwwer. Natirlech kennt der nach mat ären Elteren do
bleiwen, well mir hunn och ee Verkafsstand.
Vous recevrez un sachet avec des sucreries et vos parents viendront vous chercher après.
Bien sûr, vous pourrez encore rester avec vos parents comme nous tenons un stand de vente.
Lénks Patt,
är Cheffen

10
BV/LX
Chrëschtcamp 2019
Léif Beaver, Léif Wëllefcher,

No enger gelongener Missioun den 16.11 vun de Wëllefcher, konnt de Professer X endlech
fäerdeg mat senger Zäitmaschinne ginn.

Leider musse mir iech awer elo matdeelen, dass eppes schif gaangen ass, an de Professer
de Wee an d’Joer 2019 net méi zeréck fënnt.

Elo sidd dir gefrot eis ze hëllefen de Professer ze fannen a mat zeréck an d‘Joer 2019 ze
bréngen.

Mir treffen eis de 27.12.2019 um 14.00 zu Heeschdref op der Gare.


Den 29.12.2019 um 14.00 sinn mir erëm am Joer 2019 ukomm an deng Elteren kennen
dech zu Miersch beim Scouts Home (Rue des Champs, 7521 Mersch) siche kommen.

Umelle kanns du dech bis den 20.12.2019 iwwert dëse link oder QR-
Code: https://forms.gle/f8H2qTLV5ECd7uBR6
De Camp kascht 50€, d’Suen sinn op folgende Konto ze iwwerweisen:
Well Sai Steesel LU49 0019 5155 1434 9000; mam Kommend
“Chrëschtcamp 2019 + Numm vum Kand”.

Fir dass mir beim Zäitreesen net opfalen, wier et gutt wann‘s du Folgendes mat béngen
kéints:
- Eng Steenzäit Verkleedung:

- En Indianer Fiederband
oder en Cowboyshutt

Alles wat’s du sos ob dësem flotten Camp brauchs, fënns de ob onser Materiallëscht.
PS: Vir d’Wëllefcher: „dem Wëllefchen seng 5 Saachen.

Mir freeën eis op eng flott Aventure!


Lénks Patt,
Deng Beaver- a Wëllefcherscheffen
11
Sc/Ex

Chrëschtcamp 2019
Léif Scouten, Léif Explorer,

Duerch onerkläerlech Grënn si mir duerch Zäit gereest an an der Steenzäit gelant.
Wann mir zesumme schaffen, da fanne mir bestëmmt eng Léisung wei mir dëse Problem
uginn an och léise kennen.

Dofir treffe mir eis de 27.12.2019 um 10:00h zu Steesel op der Place Michel Rodange.
Bis den 29.12.2019 um 14:00h hu mir de Problem erëm geléist an deng Eltere kennen
dech zu Miersch beim Scouts Home, rue des Champs, 7521 Miersch, siche kommen.
Umelle kanns du dech bis den 20.12.2019 iwwert dëse link:
https://forms.gle/f8H2qTLV5ECd7uBR6 oder iwwert de QR-Code.
De Präis vum Camp ass 50€, déi op folgende Konto ze iwwerweise sinn:
Well Sai Steesel LU49 0019 5155 1434 9000; mam Kommend “Chrëschtcamp 2019 +
Numm vum Kand”
Fir dass mir et och sécher packen hoffen ech dass mer op iech ziele kënnen.

Bis dann, Lenks Patt


Är Scouts- an Explorercheffen

12
WËLLEFCHER

1 Bréif: Mowglica 2020


Wëllefchen,

Den nächste Summer feieren d’Wëllefcher vun der FNEL 100 Joer.

Dofir fënnt en grousse Camp fir alleguerten d’ Wëllefcher vun der FNEL statt. Hei hues du
d’Geleeënheet wärend 7 Deeg mat alle denge Kollegen aus de Wëllefcher flott Deeg ze
verbréngen. Mir wäerte spillen, fuerschen, entdecken an natierlech zesummen de grousse
Gebuertsdag feieren.

Looss dir d’ Chance net entgoe fir dobäi ze sinn:

Wéini : vum 18-24. Juli 2020

Wou : an der Woiwer Schoul zu Déifferdéng

Präis: +-250€

Mell dech sou séier wei méiglech bei dengem Meute Chef un per email
(erik.mathieu@outlook.com) an iwwerweis den 1. Acompte vu 50€ (net remboursabel) op de
Kont vun dengem Grupp bis den 10. Januar 2020.

IBAN: LU49 0019 5155 1434 9000 mam Kommend: „Mowglica Accompte 1+ den Numm vum
Kand“

NB: Nëmmen no der Iwwerweisung gëllt d‘Umellung

Lénks Patt, Deng Wëllefchers Cheffen

 déi nächst editi- 13


oun kënnt ufank
Januar
14