You are on page 1of 8
GUVERNUL REPUBLICH MOLDOVA Ne HD. FFT Chisinau E Motemrbree LG Doamnei Zinaida GRECEANII, Presedintele al Parlamentului Stimat# Doamni Presedinte, Prin prezenta, va informez c& in sedinfa Guvernului din 6 noiembrie curent, Guvernul a hotirit s& declare angajarea rlispunderii in fata Parlamentului, in temeiul art, 106! alin.(1) din Constitufia Republicii Moldova, asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratura. inacest context, se prezintd Parlamentului, pentru a fi supus procedurii previzute de art. 119 din Regulamentul Parlamentului, proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratura, aprobat prin Hotrirea Guvernului nr. 520 din 6 noiembrie 2019, cu inifierea convocérii sedintei plenare a Parlamentului, in vederea prezentirii proiectului respectiv. Cu respect, Prim-ministra 4Aanoly -—MAtasanpu ‘SECRETARIATUL PARLAMEE REPUBLICI Mi woe, Ora sNTULUE A Ex. Vasile Vasiliu, tel, 022-250-595 “Casa Guvernului, MD-2033, Chisinau, Telefon: Fax: Republica Moldova +373 22250 101 +373.22 242606 Lom GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARIRE nr520 Privind angajarea rispunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratura in temeiul art. 106' alin. (1) din Constitufia Republicii Moldova si al art. 119 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), cu modificarile ulterioare, Guvernul HOTARASTE: 1. Se aproba proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratur’. 2, Se declar’ angajarea rispunderii Guvemnului asupra proiectului de lege menfionat, care se prezinti Parlamentului pentru a fi supus procedurii prevazute in art. 106! din Constitufia Republicii Moldova. MAIA SANDU Ministrul justitie! Olesea Stamate ‘YA0O/ANUL 2619HOTARIRNIGSODN 6800 redactat-ro docx Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratura Prezenta lege organica este adoptatf in temeiul art. 106! din Constitufie, prin angajarea rispunderii Guvernului fafa de Parlament. Art, I. — Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuraturé (Monitoral Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art. 113), cu modificarile ulterioare, se modifica dup’ cum urmeazi: 1, Articolul 17: la alineatul (2) litera a), cuvintele .,comisia instituiti de Ministerul Justitiei” se substituie cu cuvintul ,.Prim-ministru”; la alineatul (3), cuvintele ,,ministrul justitici” se substituie cu cuvintul »Prim-ministru”; alineatul (5) va avea urmatorul cuprins: (5) in functie de pregatirea gi abilititile profesionale, de integritate si de alte calitati personale, Prim-ministrul preselecteazi conform procedurii aprobate potrivit alin.(3) cel putin doi candidati la functia de Procuror General gi transmite lista candidatilor preselectati si dosarele acestora Consiliului Superior al Procurorilor. Dosarele cuprind actele indicate la art. 22 alin. (2) lit. a), b), ©), e) si f), scrisoarea de motivare si conceptul de management gi dezvoltare institutionala. fn vederea verificarii integritafii, autorititile si institutiile responsabile vor prezenta orice informatie necesara si/sau vor oferi acces la toate informatiile pe care le detin.”; alineatele (6), (7) si (8) se abroga; alineatul (9) va avea urmatorul cuprins: (9) In termen de 5 zile lucratoare de la data receptionarii listei candidatilor si a dosarelor acestora, Consiliul Superior al Procurorilor poate restitui Prim-ministrului lista mentionaté, printr-o hotdrire motivati, dacd cel pufin un candidat nu corespunde in mod vadit condifiilor prevazute la alin. (1). in urma inlturarii incdlcdrilor respective, Prim-ministrul prezinté la Consiliul Superior al Procurorilor aceeasi listA sau o altA list de candidafi. fn functie de incdlcarile constatate, Prim-ministrul poate decide reluarea_ preselectiei, dispozitiile alin.(5) find aplicabile in mod corespunzitor. Totodati, Prim- ministrul va respinge decizia Consilivlui Superior al Procurorilor privind restituirea listei candidatilor dacd Consiliul nu invocd motivele indicate la alin. (1) sau daca lista este restituita in mod repetat.”; alineatul (11') va avea urmatorul cuprins: ‘YAQ07ANUL 201910 TARIRIIGS00\6800-redactat-r.doex 4 »(11') in cazul in care candidatura este respinsi de c&tre Presedintele Republicii, Consiliul Superior al Procurorilor propune acelagi candidat in mod repetat dac& consider’ cX respingerea nu fntruneste conditiile prevazute la alin.(1 1) sau propune urmitorul candidat care a acumulat cel mai mare punctaj.” 2. La articolul 58, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins: .(7) Suplimentar fafi de prevederile alin. (6), la sesizarea Presedintelui Republicii, a ministrului justifiei sau din oficiu, Prim-ministrul poate institui o comisie pentru evaluarea activitatii Procurorului General in caz de imixtiune ilegala in activitatea unui alt procuror sau in caz de interventie ilegala, de orice natura, pe ling& autorititi, institufii ori functionari pentru solutionarea oricarei chestiuni, sau in caz de comitere a unor acfiuni ce afecteazi grav imaginea Procuraturii ori independenta procurorilor. Comisia este formata dintr-un fost procuror sau un fost judecdtor cu cel pufin 10 ani de experien{ in functia respectiva, un expert international cu o vasta experienta in procuratura sau in domeniul anticoruptie si un reprezentant al socictatii civile. Membrii comisiei trebuie si se bucure de o reputafie ireprosabil& gi si aiba cel putin 10 ani de vechime in domeniul de specialitate.” Art. II, — (1) Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (2) La momentul intrarii in vigoare a prezentei legi, concursul pentru funefia de Procuror General, demarat in conformitate cu prevederile legale de pind la intrarea in vigoare a prezentei legi, se sisteaza. Presedintele Parlamentului ‘Y 007 ANUL 201MHOTARIREOSOO\6#00-reductat-10.doex NOTA INFORMATIVA la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuraturs Reforma justitiei este obiectivul de bazi al Guvernului Republicii Moldova potrivit programului acestuia acceptat de c&tre Parlament la 8 iunie a.c, La randul stu, Procuratura Republicii Moldova este institufia cheie in procesul realizarii reformei justitiei, combaterii coruptiei si edificdrii unui stat de drept. La 16 septembrie ac. Parlamentul a adoptat Legea nr.128/2019 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratur’. Conform acesteia, s-a stabilit ci candidatul la functia de Procuror General este selectat prin concurs public, care cuprinde urmatoarele etape: a) preselectia candidatilor de cditre comisia instituiti de Ministerul Justitiei; b) selectia candidatului de céitre Consiliul Superior al Procurorilor. in vederea preselectirii candidatilor, se constituie 0 comisie compusé din ministrul justitiei, un fost procuror sau un fost judecdtor cu cel putin 10 ani de experienfa in functia respectiva, un expert international cu o vastd experienta in procuratura sau in domeniul anticorupfie, un expert recunoscut sau un profesor titular in domeniul dreptului, un reprezentant al societétii civile, si un expert national recunoscut desemnat de c&tre Presedintele Parlamentului. jn termen de 10 zile lucritoare de la data-limiti de depunere a dosarelor, comisia, in baza dosarelor si a interviurilor, in functie de pregatirea gi abilitafile profesionale, de integritatea si de alte calitati personale ale candidatilor, selecteaza, printr-o hotirare motivata, cel pufin doi candidati la functia de Procuror General si transmite lista candidafilor preselectafi si dosarele acestora Consiliului Superior al Procurorilor. Interviurile se inregistreazi prin mijloace video/audio, iar inregistririle sunt plasate pe pagina web oficial a Ministerului Justifiei imediat dupa incheierea ultimului interviu. Ministerul Justitiei a instituit 0 astfel de comisie si a desfasurat interviurile cu toate persoanele care au depus dosarele de participare si au trecut etapa cligibilitatii. Urmare a acestui fapt, comisia a comunicat despre inaintarea catre Consiliul Superior al Procurorilor a urmatoarei liste de candidati la funcfia de Procuror General: Crismaru Oleg, Gribincea Vladislav, Soltan Veaceslav, Stoianoglo Alexandr. jnsd, in procesul pregitirii tabelului centralizator a punctajelor oferite de membrii comisiei, s-a stabilit existenta unor decalaje semnificative dintre evaluarea realizat& de 5 membri ai comisiei de preselectie $i evaluarea realizati de cel de-al saselea membru. Astfel, din analiza tabelului centralizator, se observa cA, in timp ce 5 membri ai comisiei au oferit punctaje care, desi erau diferite, se incadreazi intr-o marj& rezonabila de discretie de care dispune oricare evaluator obiectiv, cel de-al saselea membru a oferit puncte care nu se incadreazi fn aceasta marja. fh special, poate fi evidenfiati oferirea de ctre cel de-al saselea membru al comisiei unor punctaje semnificativ de mici pentru candidatii care vin din sfera societitii civile si nu au experienta de procuror. Urmare a acestei situafii, putem vorbi despre vicierea procedurii de preselectie gi eludarea principiului de obiectivitate a preselectiei care deriv din confinutul alin.(4) a art.17 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratura. Dac& luim in calcul punctajele oferite de ciitre tofi cei 6 membri ai comisiei, atunci cei 4 candidati preselectati (in ordine descrescdtoare) sunt urmatorii: Stoianoglo Alexandr, Gribincea Vladislav, Crismaru Oleg si Soltan Veaceslav. Daca insa, printr-un exercitiu de simulare, nu udm in calcul punctajele oferite de cel de-al saselea membru al comisiei, atunci cei 4 candidati preselectati (in ordine descrescatoare) sunt urmitorii: Gribincea Vladislav, Stoianoglo Alexandr, Crismaru Oleg si Gligor Stefan. De asemenea, trebuie de menjionat gi un alt viciu al procedurii de preselecfe Desi alin.(8) al at.17 prevede obligativitatea verificarii inc& de la etapa preselectiei a integritdfii tuturor candidatilor, comisia a fost in imposibilitate de a analiza acest aspect la nivelul cuvenit. Or, 0 serie de institutii ale statului - de exemplu Autoritatea Nationald de Integritate — au refuzat si ofere informatia solicitaté de ctre comisie sau acces la informatia detinuti de aceste autorititi si institufii publice. Conform proiectului, se propune expunerea alin.(S) din art.17 al Legii cu privire la Procuratura in urmatoarea redactie: (5) in functie de pregatirea gi abilitiile profesionale, de integritate si de alte calitati personale, Prim-ministrul preselecteazi conform procedurii aprobate potrivit alin.(3) cel putin doi candidafi la functia de Procuror General si transmite lista candidatilor presclectati si dosarele acestora Consiliului Superior al Procurorilor. Dosarele cuprind actele indicate la art. 22 alin. (2) lit. a), b), ©), ¢) si ), scrisoarea de motivare si conceptul de management si dezvoltare institutionala. in vederea verificirii integritAtii, autoritatile si institufiile responsabile vor prezenta orice informatie necesar& gi/sau vor oferi acces la toate informatiile pe care le defin.” Adic& se propune c& Prim-ministru s& fie cel ce va inainta lista scurté de candidati la functia de Procuror General c&tre CSP. La determinarea listei scurte, trebuie sa se tind cont de pregitirea si abilititile profesionale, de integritate gi de alte calititi personale ale persoanelor. $i deja in continuare CSP va alege unul din cei pe care Zi va inainta Prim-ministru si va propune Pregedintelui tari candidatul la funcfia de Procuror General. De asemenea, proiectul mai propune: - Expunerea alineatului (9) a art.17 in urmatoarea redactie: (9) in termen de 5 zile lucr&toare de la data receptionirii listei candidafilor gi a dosarelor acestora, Consiliul Superior al Procurorilor poate restitui Prim- ministrului lista mentionat’, printr-o hotardre motivata, daca cel putin un candidat nu corespunde in mod vadit conditiilor prevazute la alin. (1). in urma inlatur’rii incdloirilor respective, Prim-ministru prezinti la Consiliul Superior al Procurorilor aceeagi list sau o aita lista de candidati. in functie de incdilcarile constatate, Prim- ministru poate decide reluarea preselectiei, dispozitiile alin.(5) find aplicabile in mod corespunzitor. Totodaté, Prim-ministra va respinge decizia Consiliului Superior al Procurorilor privind restituirea listei candidatilor dac& Consiliul nu invoca motivele indicate la alin. (1) sau daca lista este restituiti in mod repetat.” - Expunerea alineatului (11!) a art.17 in urmatoarea redactie: (11!) fn cazul in care candidatura este respinsi de citre Pregedintele Republicii, Consiliul Superior al Procurorilor propune acelasi candidat in mod repetat dac& consider c& respingerea nu intruneste condifiile prevazute la alin.(11) sau propune urmitorul candidat care a acumulat cel mai mare punctaj.” ~ Expunerea art.58 alin.(7) in urmatoarea redactie: (7) Suplimentar fai de prevederile alin. (6), la sesizarea Presedintelui Republicii, a Prim-ministrului sau a ministrului justifiei, Prim-ministru poate institui o comisie pentru evaluarea activitatii Procurorului General in caz de imixtiune ilegala in activitatea unui alt procuror sau in caz de interventie ilegala, de orice natura, pe lang& autoritafi, institusii ori functionari pentru. solutionarea oric&rei chestiuni, sau in caz de comitere a unor actiuni ce afecteazi grav imaginea Procuraturii ori independenta procurorilor. Comisia este compusa din un fost procuror sau un fost judecdtor cu cel putin 10 ani de experienfi in functia respectiva, un expert international cu o vast experient& in procuratura sau in domeniul anticoruptie si un reprezentant al societitii civile. Membrii comisiei trebuie si se bucure de o reputatie ireprosabili si sa aib& cel putin 10 ani de vechime in domeniul de specialitate.” fn baza art. 106! al Constitutiei Republicii Moldova, Guvernul isi poate angaja rispunderea in fafa Parlamentului asupra unui program, unei declaratii de politica general sau unui proiect de lege. jn Hotardrea nr. 28 din 22 decembrie 2011, referindu-se la procedura angajiirii rispunderii de citre Guvern, Curtea Constitutionala a mentionat cd: 55, Procedura angajérii réispunderii Guvernului in fata Parlamentului este 0 particularitate a procedurii legislative, conform cdreia proiectul de lege nu mai urmeazd procedura legislativd prevézzutdt de Regulamentul Parlamentului, acesta find supus unei dezbateri strict politice, avand drept consecingé mentinerea sau demiterea Guvernului prin retragerea increderii acordate de Parlament. 58. [P]rocedura in sine a angajiirii raspunderii Guvernului in fata Parlamentului, fiind o realitate juridicd, nu aduce atingere ,,monopolului legislativ al Parlamentului” atat timp cat aceasta modalitate de legiferare este utilizaté in condiifiile previizute de Legea Fundamentala. Totodaté, Curtea refine urmdtoarele temeiuri care pot determina angajarea raspunderii Guvernului: - urgenja in adoptarea misurilor continute in legea/legile asupra cireia/edrora Guvernul si-a angajat réispunderea; - necesitatea ca reglementarea sé fie adoptatti cu maximé celeritate; - aplicarea imediata a legii/legilor;” Cu referire Ja cele trei condifii cumulative stabilite de jurisprudenta Curt Cosntitutionale care justifici angajarea raspunderii Guvernului, precizim ci acestea sunt intrunite in totalitate. In primul rand, actualmente, functia de Procuror General este exercitaté prin interimat. Desi termenul interimatului nu este reglementat in sensul limitarii lui, acesta nu trebuie sa fie perpetuat. Totodat, la momentul adoptirii prezentei legi, un concurs pentru preselectia procurorului general este in desfiisurare. Acesta insi ~ precum s-a menfionat anterior — contine mai multe vicii de natura de a-i afecta obiectivitatea mentionaté drept conditie obligatorie in art.17 din Legea nr. 3/2016. in situafia in care se face abstractie de aceste vicii, exist riscul ca in functia de Procuror General s& fie desemnat& o persoan ce nu ar corespunde cu criteriile stabilite de lege, in raport cu integritatea cireia planeazi anumite suspiciuni sau care a fost plasat& in lista scurta exclusiv din considerentul ci alti candidati au fost descalificati la momentul evaludrii in mod partizan. Acest lucru este inadmisibil intrucdt contravine dezideratului stabilit in programul de activitate a Guvernului aprobat de Parlament cu privire la reformarea justifiei si edificarea statului de drept. in aceste conditii, se impune adoptarea, in regim de urgent, a unor modificari la Legea nr. 3/2016, pentru a institui o procedura simplificati de preselectie a candidatilor pentru functia de Procuror General, fapt ce va permite: 1. Evitarea tergiversirii numirii unui procuror general plenipotentiar prin desfigurarea unui alt concurs; 2. Asumarea responsabilititii guvernului pentru propunerea candidafilor Ja functia de procuror general, reiesind din faptul ci Guvernul este responsabil in fafa cetMfenilor pentru implementarea eficienti a politicii penale gi procesual penale a statului. Conform Hotararii Curtii Constitutionale nr. 11 din 13.05.2015, Guvernul isi poate angaja rispunderea in privinta proiectelor de legi in vederea atingerii interesului public, si de un caracter stringent, necesar pentru reglementarea intr-o sferi social majora gi si fie aplicatt imediat. (pet. 33 si 39). Astfel concursul Procurorului General, este de o important major’ si de interes public, prioritar pentru Guvern si societate fn contextul reformarii. justitiei. Or functia de Procuror General este o figura cheie in combaterea corupfiei gi reforma justifiei, angajament asumat de Guvern, Aga incat nu poate fi admisé nici o urma de ambiguitate in procesul de evaluare, verificare si selectare, fapt pentru care este justificaté aplicarea imediat& si stringent’ a prezentului proiect de lege, de important major in vederea edific&rii statului de drept in Republica Moldova. Tindnd cont de urgenta solufionarii concursului pendinte si de necesitatea propunerii candidafilor cate Consiliu! Superior al Procurorilor, Guvernul igi angajeazi raspunderea pentru prezenta lege. Ministrul justitici Chace 4 Olesen STAMATE