Assalammualaikumdanselamatsejahteradiucapkankepada Yang berusahaPnHjhSadiahBintiSamian, Pengetua SMK Damai Jaya,TnHjYusof Bin Adam, PenolongKanan SMK Damai Jaya, En.

MohdHusaini Bin MohdHashim, PenolongKanan Hal EhwalMurid SMKDamai Jaya, En. Subramaniyam a/l Dorasamy, PenolongKananKokurikulum SMK Damai Jaya, En. Yong Kien Wong, PenolongKananPetang SMK Damai Jaya, guru-guru, barisanpengawas yang dikasihisekalian..

BersyukurkehadratIlahikeranadapatkitabersama-samaberkumpul di siniuntukmenghadiriJamuanAkhirTahunLembagaPengawasBagiTahun 2010 hasilkerjasamasemua guru dan guru pengawas. Bagimemberkatimajlispadahariini, majlismenjemputsaudara___________________untukmengetuaibacaando a. Dengansegalahormatnyadipersilakan..

TerimaKasihkepadasaudara_________________________

MajlispadahariiniditeruskandenganmenjemputPnHjhSadiahbintiSamian, Pengetua SMK Damai Jaya, untukmenyampaikansepatahdua katasebagaipesanankepadaparapengawastahun 2010 ini. Majlisdengansegalahormatmempersilakan Tuan pengetua«

TerimaKasih Tuan Pengetua.Semogasegala yang disampaikantadidapatmemberimanfaatkepadaparapengawas«

Seterusnyamajlismempersilakansekalilagi Tuan PengetuauntukmenyampaikansijilkepadawakilpengawasbagisetiapTingak atan..

Dipersilakansetiapwakilpengawaskeluarkehadapandengansegeraapabilan amaandadisebut.. Dipersilakan, WakilPengawas Ting. 5 ___________________________________________ WakilPengawas Ting. 4 ___________________________________________ WakilPengawas Ting. 3 ___________________________________________ WakilPengawas Ting. 2 ___________________________________________ WakilPengawas Ting. 1 ____________________________________________

Majlisditeruskanlagidenganpenyampaiancenderahatioleh Tuan Pengetuakepada guru-guru pentadbirsebagaisatupenghargaandariLembagaPengawas. Dipersilakan, TnHjYusof Bin Adam, PenolongKanan SMK Damai Jaya En.MohdHusaini Bin MohdHashim, PenolongKanan Hal EhwalMurid SMK Damai Jaya En.Subramaniyam A/L Dorasamy, PenolongKananKokurikulum SMK Damai Jaya

En. Yong Kien Wong, PenolongKananPetang SMK Damai Jaya« Seterusnyadipersilakan guru pengawas SMK Damai Jaya,_______________________________menyampaikancenderahatikep adaPnHjhSadiahBintiSamian, Pengetua SMK Damai Jaya.

Terimakasih Tuan Pengetuadan _________________________

Sebelummengakhirimajlisini, sayabagipihakbadanpengawas SMK Damai Jaya inginmemohonmaafsekiranyasepanjang kami menjalankantugas yang diamanahkantelahmenimbulkanmasalah yang tidakdisenangidanmenyinggungperasaan guru-guru danpelajar-pelajar lain. Terimakasihjugakepadabarisanpengawas yang sentiasabekerjasamadanmenjalankantugas yang diberikanbersamasama.Tidaklupajugakepada guru-guru pengawas yang sentiasamemberitunjuk ajar kepada kami supayapengawas- pengawassentiasamenyempurnakantugasan yang diberikandenganpenuhdedikasi. Sayaakhirimajlisinidenganserangkappantun

Bintang Barat terbitpetang BintangTimurterbitpagi Jikatidakmelaratpanjang Ada umurketemulagi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful