You are on page 1of 1

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 33

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 396

Σκέψεις για την εθνική μας γιορτή


μητέρας μου. Ο Νίκος Λε- στόχους. Η αχρεία φιλοσο-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ* μπεσόπουλος, ήλθε νεότα- φία του «ό,τι φάμε κι ό,τι πι-
τος στην Ελλάδα, κατατά- ούμε …», του «ωχαδελφι-
χτηκε εθελοντής στο στρα- σμού» και «ήσσονος προ-
Σε τι πρέπει να λέμε τό και αφού πολέμησε στην σπάθειας». Και φυσικά η
«το μεγάλο Ναι ή το Αλβανία, γύρισε στην Αθή- κομματικοποίηση κάθε
μεγάλο Οχι» κάθε να με τα πόδια … Όπου πτυχής της δημόσιας ζωής
μέρα… έφτασε με μια τεράστια γε- με προσοδοθηριακούς και
νειάδα και γεμάτος ψεί- κερδοσκοπικούς στόχους.
ρες! Πολλοί άλλοι Έλληνες Πάντα η νίκη αν ενω-

K
αθώς γράφω αυτές της διασποράς ήλθαν και θείτε, πάντα εσάς θ’ ακο-
τις γραμμές την πολέμησαν ενώ πολλοί θυ- λουθεί, μας υπενθυμίζει ο
παραμονή της ημέ- σιάστηκαν για την πατρίδα Διονύσιος Σολωμός στον
ρας του Όχι, αναλογίζομαι αν και γεννημένοι και με- Εθνικό μας Ύμνο. Κάτι που
τι θα έλεγα στα νέα παιδιά γαλωμένοι στο εξωτερικό. έχει αποδειχτεί στην πρά-
αν μου ανέθεταν να εκφω- Τέτοιες ιστορίες θα έλεγα ξη κατ’ επανάληψη κατά
νήσω τον πανηγυρικό της στα παιδιά. Και θα τους ζη- την πολύχρονη ιστορία
ημέρας. Όχι απαραίτητα τούσα να μου διηγηθούν κι μας. Όπως έχει αποδειχτεί
σε κάποια πλατεία κατά αυτά τι θα είχαν ακούσει και το αντίθετο. Αν κινδυ-
την κατάθεση των στεφά- για τους παππούδες και νεύουμε λοιπόν, κινδυνεύ-
νων, όπου ακόμη κι αν λει- τους πατεράδες τους. Για ουμε πρωτίστως από την
τουργούν καλά τα μεγά- τους αφανείς ήρωες που διχόνοια που μας εμποδί-
φωνα, λίγοι δίνουν σημα- πολέμησαν «δια την Πατρί- ζει να ασχοληθούμε με την
σία στον ομιλητή. Αλλά δα, τας γυναίκας και τα παι- προστασία της πατρίδας
γύρω από μια προσκοπική διά τους και τας ιεράς παρα- μας.
πυρά, σε μια τάξη με λίγους δόσεις». Θα τους έλεγα ακό- Ας σκεφτούμε λοιπόν
μαθητές, σε μια παρέα … μη ότι όταν επισκέφτηκα το πόσο πατριώτες είμαστε
Θυμάμαι στις τελευταίες σπίτι του Ιωάννη Μεταξά κάθε φορά που ετοιμαζό-
τάξεις του Δημοτικού σχο- είδα και την πολυθρόνα μαστε να πετάξουμε τα
λείου που είχα την τιμή και στην οποία κάθισε ο Ιταλός σκουπίδια μας στη φύση.
την ευκαιρία να έχω έναν πρέσβης που μετέφερε στις Όταν βρωμίζουμε τις θά-
φωτισμένο δάσκαλο. Ο Πα- 3 το πρωί το ιταμό ιταλικό λασσες και τα ποτάμια μας.
ναγιώτης Θεοδωρόπουλος τελεσίγραφο. Όταν οδηγούμε επικίνδυνα
ήταν έφεδρος ανθυπολο- Όμως θα πήγαινα την χωρίς ζώνη και κράνος
χαγός το 1940 και στην κουβέντα και λίγο παρα- αγνοώντας τα όρια ταχύ-
Αλβανία είχε χάσει το πόδι πέρα. Τι σημαίνει να είναι τητας και τα σήματα του
του από κρυοπαγήματα. κανείς πατριώτης σήμερα; ΚΟΚ. Μα και όταν διευκο-
Κυκλοφορούσε με ξύλινο Μήπως να παθιάζεται με λύνουμε την κατανάλωση
πόδι και μπαστούνι. Και την διεκδίκηση της ελλη- οινοπνευματωδών από
συμπλήρωνε συχνά το μά- νικότητας της Μακεδονίας ανήλικους. Πόσο πατριώ-
θημα με ιστορίες από το ή με την μεγάλη ιδέα της τες είμαστε όταν πυροβο-
μέτωπο. Ιστορίες, που θύ- ανακατάληψης της Κων- λούμε άσκοπα στον αέρα
μιζαν το «Άσμα ηρωικό και σταντινούπολης; Μήπως βάζοντας σε κίνδυνο τους
πένθιμο για τον χαμένο αν- να είναι έτοιμος να βιαιο- συμπολίτες μας. Ή όταν
θυπολοχαγό της Αλβανίας» πραγήσει εναντίον προ- βάζουμε φωτιά από αμέ-
του Οδυσσέα Ελύτη. σφύγων και μεταναστών λεια στο δάσος.
Μετά, γνώρισα τον μα- ζητώντας την απομάκρυν- Είμαστε άραγε πατριώ-
καρίτη τον πεθερό μου, σή τους για να μην αλλοι- τες όταν δεν σεβόμαστε τα
Μανώλη Ι. Σταγάκη. Κι αυ- ωθεί η σύσταση του πλη- μνημεία που μας άφησαν
τός είχε πολεμήσει στην θυσμού; Ή μήπως να κα- οι πρόγονοί μας. Όταν δεν
Αλβανία. Όπου και τραυ- ταφέρεται εναντίον των φροντίζουμε να μάθουμε
ματίστηκε βαριά από θραύ- Ευρωπαίων πιστεύοντας σωστά την γλώσσα, την
σμα οβίδας. Ευτυχώς δεν ότι ευθύνονται για την τε- ιστορία και την κληρονομιά
σκοτώθηκε επειδή είχε δι- λευταία χρεωκοπία της χώ- μας. Όταν ωθούμε τους νέ-
πλώσει σωστά την κου- ρας; ους μας στην ανεργία και
βέρτα και τα υπόλοιπα Μεγάλωσα σε ένα σπίτι την ξενιτιά. Όταν δεν σε-
πράγματά του στο σακίδιο που γνώρισε από κοντά βόμαστε τον ξένο, εμείς οι
του. Μάλιστα, ως περήφα- την εθνική καταστροφή απόγονοι εκείνων που λά-
νος Κρητικός δεν καταδέ- των απελάσεων των Ελλή- Επιστολή του Eλληνα προξένου στην Πόλη - πηγή ΣΚΑΙ-Ιστορίες. τρευαν τον Ξένιο Δία;
χτηκε ποτέ να ζητήσει την νων της Πόλης κατά την Στο χέρι μας είναι να
αναπηρική σύνταξη που δεκαετία του 1960. Γι’ αυτό κτήσεις. Αλλά και να ανα- κες στο Αλβανικό μέτωπο; ο οποίος δυστυχώς υπο- πούμε «το μεγάλο Ναι ή το
δικαιούνταν από την πο- και δακρύζω κάθε φορά λογίζεσαι τις αιτίες κάθε πε- Κατέθεσαν τα όπλα μόνον βόσκει μέχρι σήμερα με μεγάλο Όχι». Όχι «μια μέρα»
λιτεία. Γιατί δεν τον απα- που βλέπω την ταινία «Πο- ρασμένης ήττας … όταν, μετά την κατάρρευση άλλη μορφή; όπως λέει ο ποιητής. Αλλά
σχολούσε τι θα έκανε η λίτικη κουζίνα». Μου θυμί- Τι ώθησε τους Έλληνες της Σερβίας περικυκλώθη- Η απάντηση βρίσκεται κάθε μέρα …
πατρίδα γι’ αυτόν αλλά τι ζει πραγματικές καταστά- ανεξαρτήτως κόμματος καν από τις γερμανικές δυ- στον ίδιο τον εθνικό μας
θα έκανε αυτός για την σεις και συναισθήματα. αλλά και τους ομογενείς να νάμεις! Και μετά από μιάν ύμνο, τον οποίο λίγοι φαί-
πατρίδα. Γιατί πατριωτισμός δεν εί- πολεμήσουν με αυτοθυσία ομολογουμένως ηρωική νεται να έχουν μελετήσει. Η *φυσικός, τέως στέλεχος
Θυμάμαι ακόμη την ιστο- ναι μόνο να παθιάζεσαι με στον πόλεμο του 1940-41; Εθνική Αντίσταση, τι τους δολερή Διχόνοια. Η έλλει- της Ευρωπαϊκής
ρία του Κωνσταντινουπο- κάποιες φανταστικές μελ- Τι τους ένωσε έτσι που να έσπρωξε σε έναν κατα- ψη μακροπρόθεσμου σχε- Επιτροπής. http://alevan-
λίτη πρώτου ξαδέλφου της λοντικές νίκες και κατα- καταφέρουν περίτρανες νί- στροφικό εμφύλιο πόλεμο, διασμού με βάση εθνικούς tis.blogspot.com