You are on page 1of 113

சிவவாகிய

சிவவாகிய அ ள ய

http://www.siththarkal.com 1
சிவவாகிய

ைர

சிதகள பாடகைள மி லாக ெதா எனயசிய,


இர டாவ பைட"பாக சிவவாகிய அ$ளய “சிவ வாகிய” எ கிற
இ&த மி 'லிைன பகி& ெகா(கிேற .

சிவவாகிய பதா றா + வா,&தி$&ததாக க$த" ப-கிற.


தா.மானவ, ப/+னதா ேபா றவகளனா 0கழ" ப/ட
ெப$ைம.ைடயவ. றவ இன ெப ைண மண& அவகள
லெதாழிைல ெச3தவ எ ெறா$ ெசவவழி கைத ம/-ேம, இவ பறிய
தகவலா3 நம கிைடதி$கிற.

இவர பாடகள ெதறி 0ர/சிகரமான க$க( இ ைற


ெபா$&வனவாய$"ப இவr ஆ,&த அறிவாறைல பைறசா7கிற.

ஆ ம8 க, பழைமவாத ேமேலா9கி இ$&த அ&த கால க/டதி சாதி,


சமய, சட9க( என மததிைன ப:+தி$&த அதைன 0ற;7கைள மிக
த<வரமாக எதிதவ சிவவாகிய. உ$வ வழிபா/+ைன க-ைமயாக
சா-கிறா.

தமி, ேப> அைனவ$ ப+ இ 0ற ேவ - எ கிற ேநாகி இ&த


அrய லிைன மி லாக ெதாதி$கிேற .

ெதாட$ அ ப, ஆதரவ, ேமலான ஆேலாசைனக? ந றிக(


பல....

என ேமலான $வைன பண& இ&த ைல உ9க( பாைவ


ைவகிேற .

எ 7 ந/0ட

ேதாழி..

www.siththarkal.com

ெதாட0

siththarkal@gmail.com
siththarkal@yahoo.com

http://www.siththarkal.com 2
சிவவாகிய

http://www.siththarkal.com 3
சிவவாகிய

கா

அrயேதா நமசிவாய ஆதியத ஆன


ஆறிர ேதவ அைரத மதிர
கrயேதா எ!ைத"ன# ெசா%&ேவ சிவவா'கிய
ேதாஷ ேதாஷ பாவமாைய *ர*ர ஓடேவ. 1

கrயேதா கைதெயாத க.பகைத' ைகெதாழ'


கைலக1 %க1 ஞான3 க4தி%வ உதி'கேவ
ெபrயேப க1 சிறிய ேப க1 க.ண த ேபெரலா
ேபயனாகி ஓதி ப7ைழ ெபா'க ேவேம. 2ஆனஅ8 ெச!ேள அட அகட


ஆனஅ8 ெச!ேள ஆதியான :வ4
ஆனஅ8 ெச!ேள அகார மகார
ஆனஅ8 ெச!ேள அட3கலாவ &.றேத. 3

ஓ;ஓ; ஓ;ஓ; உ<கலத ேசாதிைய


நா; நா; நா;நா; நா<க= கழிேபா>
வா; வா; வா;வா; மாேபான மாத க1
ேகா;ேகா; ேகா;ேகா; எண7றத ேகா;ேய. 4

உ4தrத நா;ய7% ஒ3@கிற வா"ைவ


க4தினா% இ4திேய கபாலேம.ற வ%லிேர%
வ74த4 பாலராவ ேமன#"8 சிவதி
அ41 தrத நாத பாத அைமபாத உைமேய. 5

http://www.siththarkal.com 4
சிவவாகிய

வ;Bக ெகாடெபைண ம.ெறா4வ நதினா%


வ7வேனா அவைன ன ெவ<டேவC எபேன
நவவ அைழதேபா நாமித ந%&ட%
Dடைலம< ெகாேபா> ேதா<; ைக' ெகாEபேர. 6

என#ேல இ4தஒைற யா அறிததி%ைலேய


என#ேல இ4தஒைற யா அறி ெகாடப7
என#ேல இ4தஒைற யாவ காண வ%லேரா
என#ேல இ4தி4 யாஉ ண ெகாெடேன. 7

நிைனEபெதா க;ேல நFயலா ேவறிைல


நிைனEGமா> மறEGமா> நிறமாைய மாையேயா
அைனமா> அகடமா> அனாதி அனாதியா>
என'@1நF உன'@1 நா இ4'@மாற ெத3ஙேன. 8

மCநF வ7CநF மறிகட%க1 ஏ!நF


எCநF எ!நF இைசதப எ! நF
கCநF மண7"நF கC1 ஆ பாைவ நF
நCநF ைம நிறபாத நCமா அ4ள#டா> 9

அr"ம%ல அயம%ல அEGறதி%அEGற


க4ைமெசைம ெவைமைய' கடநிற காரண
ெபrயத%ல சிறியத%ல ப.மிக1 ப.மிக1
rய கடநிற *ர*ர *ரேம. 10

http://www.siththarkal.com 5
சிவவாகிய

அதிமாைல உசி: ஆகிற தF த


சதித E பண3க= தப3க= ெசப3க=
சிைதேமB ஞான தினெசப7'@ மதிர
எைதராம ராமராம ராம எ நாமேம. 11

கதாBப8ச பாதக3கைள ரத மதிர


இதாஇதா இத%லெவ ைவழ& ஏைழகளா1
சதாவ7டாம% ஓவா தம'@ந%ல மதிர
இதாஇதா இராம ராம ராமஎ நாமேம. 12

நானேத நFயேத நவ7% நிற ஏதடா


ேகானேத @4வேத Jறி3 @லாமேர
ஆனேத அழிவேத அEGறதி% அEGற
ஈனேத ராமராம ராமஎற நாமேம. 13

சாதிர3க1 ஓகிற ச<டநாத ப<டேர


ேவ இைரEG வதேபா ேவதவ உதBேமா
மாதிைரE ேபாேள மறி ேநா'கவ%லிேர%
சாதிரEைப ேநா>க1ஏ சதிதி சிதிேய. 14

*ர*ர *ரஎ ெசா%&வா க1 ேசாப க1


பா4வ7C எ3@மா>E பரதஇE பராபர
ஊ4நா காேத; உழேத ஊைமகா1
ேநரதாக உேள அறிஉண ெகா1=ேம. 15

http://www.siththarkal.com 6
சிவவாகிய

நா&ேவத ஒவ F ஞானபாத அறிகிl


பா&1ெந>கலதவா பாவ7கா1 அறிகிl
ஆலஉட கடனா அகேள இ4'கேவ
காலஎ ெசா%&வ F கனாவ7& அதி%ைலேய. 16

வ7தி%லாத சப7ரதாய ேம&மி%ைல கீ !மி%ைல


தசி%லாத மாள#ைக சைமதவாெற ெத3ஙேன?
ெப.ற தாைய வ7.ற;ைம ெகா1=கிற ேபைதகா1
சிதி%லாத ேபாசீவ இ%ைலஇ%ைல இ%ைலேய. 17

அ8D:C ெம<டதா அநாதியான மதிர


ெந8சிேல நிைனெகா 4 ெசப7Eப7ேர%
ப8சமான பாதக3க1 ேகா; ெச>"
ப8Dேபா% பற'@ெம நாமைறக1 பேம. 18

அடவாச% ஆய7ர Eரசடவாச% ஆய7ர


ஆறிர ேகா; ஆனவாச% ஆய7ர
இத வாச% ஏைழவாச% ஏகேபாக மானவாச%
எப7ரா இ4'@ வாச% யாவ காண வ%லேர? 19

சாமநா& ேவத சகலசா திர3க=


ேசமமாக ேவாதி சிவைனநF அறிகிl
காமேநாைய வ7<நF க4ேள உண தப7
ஊைமயான காயமா> இ4Eப எ3 க1ஈசேன. 20

http://www.siththarkal.com 7
சிவவாகிய

ச3கிர தாைரெயா சன%ப7ன% ஆைகயா%


ம3கிமா=ேத உலகி% மான#ட3க1 எதைன
ச3கிரைட "தவ7 தாைரOத வ%லிேர%
ெகா3ைக ம3ைக ப3கேரா J;வாழ% ஆ@ேம. 21

த3கஒ Pப ேவ தைமயான வாேபா%


ெச3க மா& ஈச சிறதி4த எேள
வ73கள3க1 ேபDவா வ7ள3@கிற மாதேர
எ3@மாகி நிறநாம நாமஇத நாமேம. 22

அ8ெச!திேல ப7ற அ8ெச!திேல வள 


அ8ெச!ைத ஓகிற ப8சQத பாவ7கா1
அ8ெச!தி% ஓெர! அறித Jறவ%லிேர%
அ8ச%அ8ச% எநாத அபலதி% ஆேம. 23

அ8Dஅ8D அ8Dேம அனாதியான அ8Dேம


ப78Dப78ச அ%லேவா ப7த கா1 ப7த.றF
ெந8சி%அ8D ெகா நF நி ெதா'க வ%லிேர%
அ8Dஇ%ைல ஆஇ%ைல அனாதியான ஒேம. 24

நFளவ
F க<றF ெந3கதB சாறF
வாழேவC ெமறேலா மகிRதி4த மாதேர
காலஓைல வதேபா ைகயக நி.ப7ேர
ஆலட கட பாத அைமபாத உைமேய. 25

http://www.siththarkal.com 8
சிவவாகிய

வெட
F ேவ1வ7ெச> ெம>ய7ேனா ெபா>" மா>
மாம'க1 ெப; D.ற எறி4'@ மாத கா1
நாெப.ற நவ ைகய7% ஓைலவ அைழதி;%
ஓெப.ற அSவ7ைல ெபறாகா இSBடலேம. 26

ஓட1ள ேபாெதலா ஓ;ேய உலாவலா


ஓட1ள ேபாெதலா உதிபண7' ெகா1ளலா
ஓட உைடதேபா ஒEப7லாத ெவள#ய7ேல
ஆமி%ைல ேகா&மி%ைல யா4மி%ைல யானேத. 27

அணேல அனாதிேய அனாதி அனாதிேய


ெபCஆC ஒறேலா ப7றEபத.@ ெனலா
கண7% ஆண7 D'கில க4வ7% ஓ3@ நாள#ேல
மCேளா4 வ7Cேளா4 வதவா எ3ஙேன. 28

பநா பறிஎறித பமல க1 எதைன


பாழிேல ெசப7வ7<ட மதிர3க1 எதைன
மிடரா> திrதேபா இைரதநF க1 எதைன
மT ளB சிவாலய3க1 Uழவத எதைன. 29

அட ேகா இ4Eப7ட அறிதஉண த ஞான#கா1


படறித பாைமதைன யாரறிய வ%லேர
வ7டேவத ெபா4ைளயறி ேவJற வைகய7லா
கடேகாய7% ெத>வெம ைகெயEபதி%ைலேய. 30

http://www.siththarkal.com 9
சிவவாகிய

ெந4Eைப :<; ெந>ையவ7< நிதநித நFrேல


வ74Eபெமா நF @ள#'@ ேவதவா'கிய ேக=மி
ெந4EGநF4 உேள நிைனJற வ%லிேர%
க4'கஅ.ற ேசாதிைய ெதாட Jட% ஆ@ேம. 31

பா<;லாத பரமைனE பரேலாக நாதைன


நா<;லாத நாதைன நாrப3க பாகைன
J<; ெமௗ¢ள வா>Gைத @C@Cத மதிர
ேவ<டகார @D@DEைப JEப7டாக ;தேத. 32

ெச>யெத3கி இளநF ேச தகார ண3க1 ேபா%


ஐயவ எள G@ ேகாய7% ெகாடன
ஐயவ எள G@ேகாய7% ெகாடப7
ைவயகதி% மாத ன வா>திறEப தி%ைலேய. 33

மாப<ட மண7ல'கி வ;எசி% ெகா ேபா>


ஊப<ட க%லிமT ேத ஊ.கிற :டேர
மாப<ட ேதவ4 அறி ேநா'@ எைன"
Jப< தF 'கேவா @4'க1 பாத ைவதேத. 34

ேகாய7லாவ ஏதடா @ள3களாவ ஏதடா


ேகாய7& @ள3க= @ப7 @லாமேர
ேகாய7& மனேள @ள3க= மனேள
ஆவ அழிவ இ%ைலஇ%ைல இ%ைலேய. 35

http://www.siththarkal.com 10
சிவவாகிய

ெச3க& க43க& சிவதசாதி லி3க


ெசப7& தராவ7&8 சிவன#4Eப எகிறF
உமத அறிநF உைம நF அறிதப7
அபல நிைறத நாத ஆட% பாட% ஆ@ேம. 36

Qைச Qைச எநF Qைசெச>" ேபைதகா1


Qைச"1ள தன#ேல Qைசெகாட எSவ7ட
ஆதிQைச ெகாடேதா அனாதிQைச ெகாடேதா
ஏQைச ெகாடேதா இனெத இயGேம. 37

இ4'கநா& ேவத எ!ைதஅற ேவாதி&


ெப4'கநF Qசி ப7த.றி& ப7ரான#ரா
உ4'கிெந8ைச உ<கல உைமJற வ%லிேர%
D4'கம.ற ேசாதிைய ெதாட Jட% ஆ@ேம. 38

கலதி%வா ைவதநF கததF 'கினா%


கலதிேல கரதேதா கததF' @;தேதா
நிலதிேல கரதேதா நF1வ7DG ெகாடேதா
மனதி மாைய நF'கிேய மனேள கரதேத. 39

பைறசியாவ ஏதடா பணதியாவ ஏதடா


இைறசிேதா% எ&ப7 இல'கஇ< ;4'@ேதா
பைறசி ேபாக ேவறேதா பணதிேபாக ேவறேதா
பைறசி" பணதி" ப@பா4 உேள. 40

http://www.siththarkal.com 11
சிவவாகிய

வாய7ேல @;தநFைர எசிெல ெசா%&றF


வாய7ேல @தEGேவத ெமனEபட' கடவேதா
வாய7%எசி% ேபாகெவ நF தைன' @;EபX கா1
வாய7%எசி% ேபானவண வதி4 ெசா%&ேம. 41

ஓகிற ேவதஎசி% உ1ளம திர3க1எசி%


ேமாதக3க ளானஎசி% Qதல3க1 ஏ!எசி%
மாதி4த வ7எசி% மதி"எசி% ஒள#"எசி%
ஏதி%எசி% இ%லதி%ைல ய7%ைலய7%ைல ய7%ைலேய. 42

ப7றEபத.@ ெனலா இ4'@மாற ெத3ஙேன


ப7றம ண7றேபா> இ4'@மாற ெத3ஙேன
@றிநF ெசாலாவ7;% @றிEப7%லாத மாதேர
அEபேன ெசவ7இர அ8ெச! வாள#னா%. 43

அபலைத அGெகாஅச3ெகறா% அச3@ேமா


கபம.ற பா.கட% கல3ெகறா% கல3@ேமா
இபம.ற ேயாகிைய இ4=வ அC@ேமா
ெசெபாஅப லேள ெதௗ¤தேத சிவாயேம. 44

சிதேம சிைதேய சிவேன சிதேர


சதிேய சGேவ சாதிேபத அ.ற
திேய :லேம :லம திர3க1ஏ
வ7திலாத வ7திேல இனெத இயGேம. 45

http://www.siththarkal.com 12
சிவவாகிய

சிதம. சிைதய. சீவன. நிறிட


சதிய. சGவ. சாதிேபத ம.ந
திய. :லம. :லமதி ர3க=
வ7ைதஇைத ஈறவ7தி% வ7ைளதேத சிவாயேம. 46

சாதியாவ ஏதடா சலதிரட நFெரேலா


Qதவாச% ஒறேலா Qதைம ஒறேலா
காதி%வாள# காைரகப7 பாடகெபா ஒறேலா
சாதிேபத ஓகிற தைம என தைமேய. 47

கறதபா% ைலEGகா கைடதெவைண ேமா Gகா


உைடேபான ச3கிேனாைச உய7 க= உட.Gகா
வ7rத Qஉதி த கா" மT ேபா> மரGகா
இறதவ ப7றEபதி%ைல இ%ைலய7%ைல இ%ைலேய. 48

தைறய7ன#% கிடதேபா த*ைம எறிl


ைறயறி நF @ள#த த*ைம எறிl
பைறயைற நF ப7றத த *ைம எறிl
Gைரய7லாத ஈசேரா ெபா4மாற எ3ஙேன. 49

*ைம*ைம எேள வடைல" ஏைழகா1


*ைமயான ெபண74'க *ைமேபான எSவ7ட
ஆைமேபால :Rகிவ தேனகேவத ஓறF
*ைம" திர4 ெசா.@4'க1 ஆனேத. 50

http://www.siththarkal.com 13
சிவவாகிய

ெசா.@4'க ளான ேசாதிேமன# யான


ெம>'@4'க ளான ேவணQைச ெச>வ
ச@4'க ளான சாதிர3க1 ெசா%வ
ெம>'@4'க ளா திர4ட *ைமேய. 51

ைகSவட3க1 ெகாநF கசிமி<; நி.கிறF


எSவ7ட3க1 கநF எண7ெயண7 பா 'கிறF
ெபா>"ண த சிைதைய ெபா4திேநா'க வ%லிேர%
ெம>கடத ேள வ7ைர Jடலா@ேம. 52

ஆகா<; ேவ3ைகைய அகEப மாேபா%


மாகா<; எைனநF மதிமய'க லா@ேமா
ேகாகா<; யாைனைய' ெகாrத ெகா.றவா
வகா<;
F எைனநF ெவள#Eபத ேவCேம. 53

இடகக1 சதிர வலகக1 Urய


இட'ைகச3@ ச'கர வல'ைக Uல மாம!
எதபாத நF; எதிைச'@ அEGற
உட%கட நிறமாய யாவ காண வ%லேரா. 54

நாழியEG நாழி"EG நாழியான வாேபா%


ஆழிேயா ஈச அம வாR தி4தி
ஏறி%ஏ ஈச இய3@ச'ர தரைன"
ேவJ ேபDவா வRவ வ
F 
F நரகிேல. 55

http://www.siththarkal.com 14
சிவவாகிய

தி%ைலநா யகனவ தி4வர3 கஅவ


எ%ைலயான Gவன ஏகதி யானவ
ப%&நாB உ1ளேப ப@Jறி மகி!வா
வ%லப3க1 ேபDவா வா>G! மா>வேர. 56

எதிைச'@ எSBய7 '@ எ3களEபஎப7ரா


தியான வ7ேள ைளெத! தவDட
சித ெதள#ேவத ேகாய7& திறதப7
அதனாட% கடப7 அட3கலாட% காCேம. 57

உ.ற%க =ேள உண ண பாவ F


ப.ற நிநF பராபர3க1 எ>வ F
ெச.றமாைவ உ1ளைர ெச'க இ4தி;%
D.றமாக உேள ேசாதிெய வா!ேம. 58

ேபாதடா ெவ!த Gனலதாகி வத


தாதடா G@த தானடா வ7ைளத
ஓதடா அ8D: ஒறதான வ'கர
ஓதடா இராமராம ராமெவ நாமேம. 59

அகாரெமற வ'கர1 அSBவ திதேதா


உகாரெமற வ'கரதி% உSBவ திதேதா
அகார உகார8 சிகாரமிறி நிறேதா
வ7காரம.ற ேயாகிகா1 வ7rைர'க ேவCேம. 60

http://www.siththarkal.com 15
சிவவாகிய

அறதிற3க ='@நF அகட எ திைச'@நF


திறதிற3க ='@நF ேதவா க1 சிைதநF
உற'கநF உண B நFஉ<கலத ேசாதிநF
மற'ெகாணாத நிகழ% மறEப7 @;ெகாேள. 61

அடநF அகடநF ஆதி:ல மானநF


கடநF க4நF காவ7ய3க ளானநF
Gடrக ம.ேள Gண4கிற Gண7ய
ெகாட ேகால மானேந ைம J ைமெயன J ைமேய. 62

ைமயட த கண7னா மய3கி மய'கிேல


ஐய7ற ெகாநF3க1 அ%ல%உ. றி4Eப7 கா1
ெம>யட த சிைதயா% வ7ள3@ஞான ெம>தினா%
உ>யட ெகாநF3க1 ஊழிகால வாRவ7ேர. 63

க4வ74 வாசலா% கல3@கிற ஊைமகா1


@4வ74த ெசானவா ைத @றி ேநா'கவ%லிேர%
உ4வ7ல3@ ேமன#யாகி உபராகி நிநF
தி4வ7ல3@ ேமன#யாகி ெசJட லா@ேம. 64

தF தமாட ேவCெம ேதகிற தFன கா1


தF தமாட% எSவ7ட ெதௗ¤த நF rயGவ F
தF தமாக உேள ெதௗ¤நF இ4தப7
தF தமாக B1ள சிவாயவ8 ெச!ேம. 65

http://www.siththarkal.com 16
சிவவாகிய

க!ைத" நிமி திந%ல கைண" வ7ழிநF


ப!தவா> வ7!ேபான பாவெமன பாவேம
அ!தமான வ7திேல அனாதியா> இ4Eபேதா
எ!திலா எ!திேல இ4'கலா இ4ேம. 66

கநிற மாைய" கலநிற Qத


உற3@ மாநF உண தி4'க வ%லிேர%
பைடஆ ஒமா>E பயதேவத Dதரா>
அடதி ஆகிநிற வாதி:ல ஆவ7ேர. 67

ஈறவாச &'@இர3கி எண7ற ேபாவ7 கா1


காறவாைழ ெமா<டல த காரண அறிகிl
நாறவாச ைலதிற நா;ேநா'க வ%லிேர%
ேதாமாைய வ7<ெடாழி ேசாதிவ ேதாேம. 68

உழ&வாச &'@இர3கி ஊசலா ஊைமகா1


உழ&வாச ைலற உைமேசர எண7லி
உழ& வாச ைலற உைமநF உண தப7
உழ&வாச% உ1ள#4த உைமதா ஆவ7ேர. 69

:லநா; தன#ேல ைளெத!த ேசாதிைய


நா&நாழி உேள நா;ேய ய74தப7
பாலனாகி வாழலா பரEப7ரம ஆகலா
ஆலட கடராைண அைமஆைண உைமேய. 70

http://www.siththarkal.com 17
சிவவாகிய

இ4'கேவC எறேபா தி4'கலா> இ4'@ேமா


மr'கேவC எறேலா மCேள பைடதன
D4'கம.ற தப7ரா ெசான அ8 ெச!ைத"
மr'@ வண3கிZ ம4ெதப பத3ெகZ . 71

அபெதாறி% அ'கர அட3கேலா எ!ேமா


வ7பரத மதிர ேவதநா@ ஒறேலா
வ7பரத :லஅ8 ெச!ேள ைளதேத
அ3கலி3க பXடமா> அம தேத சிவாயேம. 72

சிவாய எற அ<சர சிவன#4'@ அ<சர


உபாயெம நGவத.@ உைமயான அ<சர
கபாடஅ.ற வாசைல' கடேபான வா"ைவ
உபாயஇ< டைழ'@ேம சிவாயஅ8 ெச!ேம. 73

உ4Bம%ல ெவள#"ம%ல ஒைறேமவ7 நிறத%ல


ம4Bம%ல ெசாதம%ல ம.றத%ல அ.றத%ல
ெபrயத%ல சிறியத%ல ேபசலான தாம%ல
உrயதாகி நிறேந ைம யாவ காண வ%லேர. 74

ஆமா வனாதிேயா ஆமா அனாதிேயா


மT தி4த ஐெபாறி Gலக= அனாதிேயா
தா'கமி'க %க= சதாசிவ அனாதிேயா
வ'கவத
F ேயாகிகா1 வ7ைரைர'க ேவCேம. 75

http://www.siththarkal.com 18
சிவவாகிய

அறிவ7ேல ப7றதி4 தஆகம3க 1ஓறF


ெநறிய7ேல மய3@கிற ேந ைமெயா றறிகிl
உறிய7ேல தய7r4'க ஊ G@ ெவைண> ேத
அறிவ7லாத மாதேரா அC@மாற எ3ஙேன. 76

இ4வர3க ெபா4தி எG4கி ேநா'கிl


உ4வர3க மாகிநிற உைம ஒைற ஓ கிl
க4வர3க மாகிநிற க.பைன கடதப7
தி4வர3க ெமநF ெதௗ¤தி4'க வ%லிேர. 77

க4'@ழிய7% ஆைசயா>' காத&. நி.கிறF


@4'கி'@ ஏைழகா1 @லாBகிற பாவ7கா1
தி44தி ெம>ய7னா. சிவதஅ8 ெச!ைத"
உ4'கழி'@ உைம" உண ண ெகா1=ேம. 78

மண7ேல ப7ற'கB வழ'கலா உைர'கB


எண7லாத ேகா;ேதவெரன னெதனB
கண7ேல கமண7இ4'க' கமைறத வாேபா%
எண7% ேகா; ேதவ4 இதிகணா% வ7ழிEபேத. 79

மகல கவ7Rதேபா ைவைவ அ'@வா


ெவகல கவ7Rதேபா ேவCெம ேபCவா
நகல கவ7Rதேபா நாெம ேபாவா
எகல நிறமாய எனமாய ஈசேன. 80

http://www.siththarkal.com 19
சிவவாகிய

மி'கெச%வ நF பைடத வ7ற@ேமவ7E பாவ7கா1


வ7ற@ட ெகா=திேமன# ெவேபாவ அறிகிl
ம'க1 ெபZ D.ற ெம மாையகாC இைவெய%லா
மறலிவ தைழதேபா வJட லா@ேமா. 81

ஒ'கவ மாட ெசறிதிடதி% அழகிேய


ஒ4வராகி இ4வராகி இளைமெப.ற ஊrேல
அ'கண7 ெகாைற U;அபலதி% ஆவா
அ8ெச!ைத ஓதி;% அேனகபாவ அக&ேம. 82

மாக ெச%வ மைனவ7ைமத மகிழேவ


மாடமாள# ைகEGறதி% வா!கிற நாள#ேல
ஓ;வ கால*த சதியாக ேமாதேவ
உட%கிட ய7 கழற உைமக உண கிl . 83

பாகிற உப4'@ஆபாத உன#ேய


ப!திலாத கமJ<ட இ<டஎ3க1 பரமேன
நFெசெபானபல1 ஆெகாட அEபேன
நFலகட காளகட நியக%லி யாணேன. 84

கானம.ற கா<டகதி% ெவெத!த நFேபா%


ஞான.ற ெந8சகதி% வ%லேத இ%ைலேய
ஊனம.ற ேசாதிேயா உண Bேச அட'கினா%
ேதனகதி ஊற%ேபா% ெதள#தேத சிவாயேம. 85

http://www.siththarkal.com 20
சிவவாகிய

ப4கிேயா; உேள பறவத ெவள#தைன


நிரவ7ேய நிைன பா 'கி% நிமல அதா@ேம
உ4கிேயா; எ3@மா> ஓேசாதி தேள
க4தடா உன'@ந%ல காரண அதா@ேம. 86

ேசாதிபாதி யாகிநி Dத பலிவ


ேபாதியாத ேபாதகைத ஓகிற Qரணா
வதியாக
F ஓ;வ வ7ண;ய7 ஊேபா>
ஆதிநாத நாதென அனதகால உ1ளேத. 87

இைறவனா% எதமாட தி%ைலயப லதிேல


அறிவ7னா% அதகாய அ8சினா%அம தேத
க4வ7%நாத ேபா> கழறவாச% ஒப
ஒ4வரா> ஒ4வ ேகா; உ1=ேள அம தேத. 88

ெந8சிேல இ4தி4 ெந43கிேயா வா"ைவ


அப7னா% இ4 நFர4கி4த வ%லிேர%
அப ேகாய7%காணலா அக& எ;ைச'@ேள
ப7ேயா; ஓ;ேய ெசா%லடா Dவாமிேய. 89

தி%ைலைய வண3கிநிற ெதடன#<ட வா"ேவ


எ%ைலைய' கடநிற ஏகேபாக மா>ைகேய
எ%ைலைய' கடநிற ெசா 'கேலாக ெவள#ய7ேல
ெவ1ைள" சிவEGமாகி ெம>கல நிறேத. 90

http://www.siththarkal.com 21
சிவவாகிய

உடGய7 எதேதா உய74டG எதேதா


உடGய7 எதேபா உ4வேம ெசEGவ F
உடGய7 எதேபாதஉய7இறEப தி%ைலேய
உடGெம> மறக உண ஞான ஓேம. 91

அSெவ எ!தினா% அகடஏ! மாகினா>


உSெவ எ!தினா% உ4தr நிறைன
மSெவ எ!தினா% மய3கினா க1 ைவயக
அSBஉSB மSBமா> அம தேத சிவாயேம. 92

மதிர3க1 உநF மய3@கிற மான#ட


மதிர3க ளாவ மறதி[ற லகா
மதிர3க ளாவ மதெத!த வா"ைவ
மதிரைத உடவ '@ மானேம இ%ைலேயா. 93

எனெவ ெசா%&ேவ இல'கண இலாதைத


பகிற ெசதமிR பத3கடத பெபன
மினகதி% மிெனா3கி மினதான வாேபா%
எனக1 ஈச யாம%ல இ%ைலேய. 94

ஆலவ7தி% ஆ%ஓ3கி ஆலமான வாேபா%


ேவவ7 இறிேய வ7ைளேபாக எ>திZ
ஆவ7ைத ஓ கிl அறிவ7லாத மாதேத
பா4மிைத உேள பரEப7ரம ஆவ7ேர. 95

http://www.siththarkal.com 22
சிவவாகிய

அSBதித மதிர அகாரமா> உகாரமா>


எSெவ! அறிதவ '@ எ!ப7றEப இ3கிைல
சSBதித மதிரைத த.பர இ4தினா%
அSBSB அSBமா> அம தேத சிவாயேம. 96

நSவ7ர காலதா> நவ7றமS வய7றதா>


சிSவ7ர ேதாளதா> சிறதவSB வாயதா>
யSவ7ர கணதா> அம நிற ேந ைமய7%
ெசSைவஒ நிறேத சிவாய அ8ெச!ேம. 97

இரெமா :லமா> இய3@ச' கரேள


D4: வைளயமா> Dண3@ேபா% கிடததF
ரெட!த ச3கிேனாைச :லநா; ஊேபா>
அர3க ப<டணதிேல அம தேத சிவாயேம. 98

கடலிேல திr"ஆைம கைரய7ேலறி <ைடய7<'


கடலிேல திrதேபா Pபமான வாேபா%
மட&ேள இ4'@எ3க1 மண7யர3க ேசாதிைய
உட&ேள நிைனந%ல உைமயானஉைமேய. 99

: மடலதி <;நிற *ண7&


நாற பாப7 வாய7& நவ7ெற!த அ<சர
ஈறதா" அEப எைரத மதிர
ேதாேமா எ!ேள ெசா%லெவ3@ இ%ைலேய. 100

http://www.siththarkal.com 23
சிவவாகிய

:: :ேம :வ ேதவ ேத;


:ம8 Dஎ!மா> ழ3@மS எ!ேள
ஈறதா" அEப இய3@கிற நாத
ேதாமடதிேல ெசா%லெவ3@ இ%ைலேய. 101

ேசாகிற Qதேபா% Dண3@ேபா% கிடதநF


நாகிற @ப7ய7% நவ7 ெற!த :டேர
சீகிற ஐவைர சிC'க'க வ%லிேர%
ஆேகா; ேவண7யா ஆறிெலாறி% ஆவ7ேர. 102

வ<டெம உேள மய'கிவ7<ட திSெவள#


அ<டவ' கரேள அட'@ ஒ'க
எ<ெம< எ<மா> இய3@ச' கரேள
எ<டலா உதிதஎப7 ராைனநா னறிதப7. 103

ேபDவா ஈசேன ப7ரமஞான உேள


ஆைசயான ஐவ4 அைலதைலக1 ெச>கறா
ஆைசயான ஐவைர அட'கிேயா எ!திேல
ேபசிடா இ4Eப7ேர% நாதவ ெதாலி'@ேம. 104

நமசிவாய அ8ெச! ந%@ேம% நிைலக=


நமசிவாய அ8சில8D Gராணமான மாைய"
நமசிவாய அ8ெச! நேள இ4'கேவ
நமசிவாய உைமைய ந@ைரெச> நாதேன. 105

http://www.siththarkal.com 24
சிவவாகிய

பரன'@ என'@ேவ பயமிைல பராபரா


கரஎ நித&3 @வ7திட' கடவ
சிரஉ4கி ஆ த& சிவப7ராேன என&
உரஎன'@ நFயள#த ஓநமசி வாயேம. 106

பைசம பEப7ேல ப!Eபதித ேவ<வ


நித நிைனதிட நிைனதவண ஆய7
பைசம இ;ேபா> பரதப7 ஆய7
ப7த கா1 அறி ெகா1க ப7ரான#4த ேகாலேம. 107

ஒள#யதான காசிமT வதத3@ ேவா 'ெகலா


ெவள#யதான ேசாதிேமன# வ7Dவநாத னானவ
ெதள#"ம3ைக உடன#4 ெசEGகிற தாரக
எள#யேதா இராமராம ராமவ7த நாமேம. 108

வ7ழிய7ேனா Gன%வ7ைளத வ7%லவ%லி ேயான#"


ெவள#ய7ேல ப7த.றலா வ7ைளBநிற இ%ைலேய
ெவள#பரத ேதக ெவள#'@1 :லவ7ைத"
ெதள#" வ%ல ஞான#க1 ெதள#தி4த% திணேம. 109

ஓநமசி வாயேம உண ெம> உண தப7


ஓநமசி வாயேம உண ெம> ெதௗ¤தப7
ஓநமசி வாயேம உண ெம> உண தப7
ஓநமசி வாயேம உ<கல நி.@ேம. 110

http://www.siththarkal.com 25
சிவவாகிய

அ%ல%வாச% ஒப மதைடத வாச&


ெசா%&வாச% ஓைர ெசாமிவ7மி நிற
ந%லவாச ைலதிற ஞானவாச% ஊேபா>
எ%ைலவாச% கடவ இன#Eப7றEப இ%ைலேய. 111

ஆதியான ஒேம அேனகஅேனக Pபமா>


சாதிேபத மா>எ! ச வசீவ னானப7
ஆவ7ேயா ஆகிற மT மத ெசமமா
ேசாதியான ஞான#ய '@ Dதமா> இ4Eபேர. 112

மல ததா :லமா> ைவயக மல த


மல தQ மய'கவ அத வ7த
Gலக1ஐ ெபாறிகல3கி Qமிேம% வ7!த
இல3கல3கி நிறமாய எனமாய ஈசேன. 113

பாரட3க உ1ள பரதவான உ1ள


ஓrட இறிேய ஒறிநிற ஒDட
ஆrட இறிேய அக= Gற=
சீrட3க1 கடவ சிவெதrத ஞான#ேய. 114

மகிடார ேமDம மைல"ேளறி ம@றF


எபடாத காrய3க1 இய&ெம JகிறF
தப7ராைன நா1கேடா தைரய7ேல தைலபட'
@ப7டாத மாதேரா J;வாRவ எ3ஙேன. 115

http://www.siththarkal.com 26
சிவவாகிய

நாவ7* ளழித நல3@ல அழித


ேமBேத அழித வ7சார3 @ைறத
பாவ7கா1 இெதனமாய வாமநா Qசலா>
ஆவ7யா அட3கினா% ஐவ4 அட3@வா . 116

வெட
F ேவ1வ7ெச> ெம>யேரா ெபா>"மா
மாம'க1 ெபZ D.ற எறி4'@ மாத கா1
நாெப.ற நப ைகய7% ஓைலவ அைழதேபா
ஆெப.ற தSவ7ைல ெபறாகாC இSBட%. 117

இ%ைல இ%ைல இ%ைலெய இயGகிற ஏைழகா1


இ%ைலெய நிறெதாைற இ%ைலெயன லா@ேமா
இ%ைலய%ல ெவாம%ல இர ஒறிநிறைத
எ%ைலக ெகாடேப இன#Eப7றEப இ%ைலேய. 118

காரகார காரகார காவ[ழி காவல


ேபாரேபார ேபாரேபார ேபாr%நிற Gண7ய
மாரமார மாரமார மர3கேள! எ>த\
ராமராம ராமராம ராமெவ நாமேம. 119

நFபாr ேலப7ற ேநயமான மாயதா


வேபrெதறேபா
F ேவ;ய7ப ேவேமா
பா;நா& ேவத பாrேல பட தேதா
நாராம ராமராம ராமெவ நாமேம. 120

http://www.siththarkal.com 27
சிவவாகிய

உய74 நைமயா% உடெல வதி4தி


உய7 உடG ஒழிதேபா PபPபமாய7
உய7 சிவதி மா>ைகயாகிஒைறஒ' ெகாறி
உய74சதி மா>ைகயாகி ஒைறெயா திேம. 121

ெந<ெட! வ<டேமா நிைறதவ%லி ேயான#"


ெந<ெட!தி% வ<ட ஒ நிறெதா க;ேல
@.ெற!தி% உ.றெத ெகாGகா% @றிதி;%
ெந<ெட!தி% வ<டெமாறி% ேந படா நஈசேன. 122

வ7ண7&1ள ேதவ க1 அறிெயாணாத ெம>Eெபா41


கண7லாண7 யாகேவ கலநிற ெதப7ரா
மண7லா ப7றEப மலர;க1 ைவதப7
அணலா4 எேள அம வாRவ உைமேய. 123

வ7கட நிறேசாதி ேமைலவாச ைலதிற


ககள#'க உ1=ேள கலG' கி4தப7
மப7றத மாய மய'க மறேபா>
எகலத ஈசேனா இைசதி4Eப உைமேய. 124

:லமான :சதி% :சறி வ7<டப7


நா&நா= ன#ேலா4 நா<டமாகி நா<;;%
பாலனாகி நFடலா பரEப7ரம ஆகலா
ஆலட கடராைண அைமயாைண உைமேய. 125

http://www.siththarkal.com 28
சிவவாகிய

மிென! மிபர மிெனா3@ வாேபா%


எ1நிற எ1ஈச எேளஅட3@ேம
கC1நிற கண7%ேந ைம கணறிவ7 லாைமயா%
எ1நிற எைனயறி யானறித தி%ைலேய. 126

இ4'கலா இ4'கலா அவன#ய7% இ4'கலா


அr'@மா% ப7ரம அகட ஏழக.றலா
க4'ெகாளாத @ழிய7ேல காலிலாத கண7ேல
ெந4Eபைற திறதப7G நF"நா ஈசேன. 127

ஏகேபாக ஆகிேய இ4வ4 ஒ4வரா>


ேபாக Gண சி" ெபா4மாற எ3ஙேன
ஆகி& அழகி& அதகேணய ஆனப7
சாதி& ப7ற'கி& இ%ைல இ%ைல இ%ைலேய. 128

ேவதநா& Qதமா> வ7ரBஅ3கி நFரதா>


பாதேம இலி3கமா>E பrQைச பண7னா%
காதி%நி கைடதிற க<டத ஞான#க1
அதிஅத கடத அrயவட
F தா@ேம. 129

ப4தி% 'கிவ7< ப8சிஓ மாதேர


4தி% 'கிவ7< பநF3க வ%லிேர%
க4தி%% கைலப கால% கழிதி
தி4தி% கரவ சிவாயஅ8 ெச!ேம. 130

http://www.siththarkal.com 29
சிவவாகிய

சாவதான தவ சட3@ெச>" ஊைமகா1


ேதவ க%& ஆவேரா சிrEபதறி எெச>ேவ
:வரா& அறிெயாணாத 'கண த.ெகா!
காவலாக உேள கலதி4Eப காCேம. 131

காைலமாைல நFrேல !@மத :ட கா1


காைலமாைல நFrேல கிடதேதைர எெப
காலேம எ!தி4 கக1:றி% ஒறினா%
:லேம நிைனEப7ராகி% திசிதி யா@ேம. 132

எ3க1ேதவ உ3க1ேதவ எறிர ேதவேரா


இ3@ம3@ மா> இர ேதவேர இ4Eபேரா
அ3@மி3@ மாகிநிற ஆதி: தி ஒறேலா
வ3கவார8 ெசானேப க1 வா>G! மா1வேர. 133

அைறயைற இைட'கிட அ*ைம எகிறF


ைறயறி ப7றதேபா அ*ைம எகிறF
ைறயறித நF @ள#தா% அ*ைம எகிறF
ெபாைறய7லாத நFசேரா ெபா4மாற எ3ஙேன. 134

சதவத ெவள#ய7ேல சலமி4 வத


மதமாகி நFrேல வ:R@ :டேர
Dதேம க<டேத *>ைமக நிறேத
ப7தகாய உ.றேத ேபதேம ேபாதேம. 135

http://www.siththarkal.com 30
சிவவாகிய

மாதமாத *ைமதா மறேபான *ைமதா


மாதம. நிறேலா வள Pப மான
நாதேம ேவதேம ந.@ல3க1 ஏதடா
ேவதேமா ேவதிய வ7ைளதவா ேபசடா. 136

*ைமய. நிறேலா DதFபம. நிற


ஆைமய. நிறேலா வழ'கம. நிற
ஆைமய. ஆைமய.ச8சல3க1 அ.நிற
*ைம*ைம அ.றகால ெசா%&ம. நிறேத. 137

ஊறிநிற *ைமைய உைறநிற சீவைன


ேவேபசி :டேர வ7ைளதவாற ஏதடா
நாகிற *ைமய%ேலா ந.@ல3க ளாவன
சீகிற :டேனஅ *ைமநிற ேகாலேம. 138

*ைமக நிறெபண7 *ைமதா ஊறிேய


சீைமெய3@ ஆC ெபC ேச லக3கடேத
*ைமதா ஆைசயா> றதி4த சீவைன
*ைமய. ெகா;4த ேதசேம ேதசேம. 139

ேவCேவC எநF வஉழ


F ேதவ F
ேவCெம ேத;னா& உ1ளத%ல தி%ைலேய
ேவCஎ ேதகிற ேவ<ைகைய திறதப7
ேவCஎற அEெபா41 வ7ைரகாண லா@ேம. 140

http://www.siththarkal.com 31
சிவவாகிய

சி<ட ஓ ேவத சிறதஆக ம3க=


ந<டகார ண3க= நவ7ற ெம>ைம %க=
க<;ைவத ேபாதக கைத'@கத ப7ெதலா
ெப<டதா> ;தேத ப7ராைனயா அறிதப7. 141

ேகா; ஆகம3க1 ேகா; மதிர


ேகா; நாள#4 ஓதினா% அதபய
ஆஆ ஆமா> அகதிேலா எ!மா>
ஏ சீெர!ைதேயாத ஈசவ ேபDேமா. 142

காைலமாைல தமிேல கலநிற காலனா


மாைலகாைல யா>சிவத மாயேம ெசEப7Z
காைலமாைல அ.நF க4திேல ஒ3கினா%
காைலமாைல ஆகிநிற காலன#%ைல இ%ைலேய. 143

எ<மட லேள இரமடல வைள


இ<டமடலதிேல எண7யா மடல
ெதா<டமடலதிேல ேதாறி: மடல
ந<டமடலதிேல நாதஆ; நிறேத. 144

நாலிர மடல1 நாதன#ற எSவ7ட


காலிர :லநா; கடத3@ உ4திர
ேசrர ககல திைசகெள< :;ேய
ேமலிர தா கல வசியா;
F நிறேத. 145

http://www.siththarkal.com 32
சிவவாகிய

அைமயEப அEGநF ரறிதேத அறிகிl


அைமயE அEGநF ரrயய அரமா>
அைமயEப அEGநF ராதியாதி ஆனப7
அைமயEப அைனயறி யா4மி%ைல ஆனேத. 146

உ4தrEப த.@ உட%கலத எ3ஙேன


க4தrE பத.@ காரண3க1 எ3ஙேன
ெபா4திைவத ேபாத ெபா4மா எ3ஙேன
@4தி4தி ைவதெசா% @றிண ெகா1=ேம. 147

ஆதி" அதமி%ைல அறிநா& ேவதமி%ைல


ேசாதி" ெசா%&மி%ைல ெசா%லிறத ஏமி%ைல
ஆதியான:வr% அம தி4த வா"B
ஆதிய தைன" ஆரறிவ அணேல. 148

Gலா%Gலா% Gலாலெத ேபதைமக1 ேபDறF


Gலாைலவ7< எப7ரா ப7rதி4த எ3ஙேன
Gலா&மா> ப7த.மா> ேப4லாB தாமா>
Gலாலிேல ைளெத!த ப7தகாC அதேன. 149

உதிரமான பா%@; ெதா'கநF வள த


இரதமா> இ4தெதா றிரப<ட ெதனலா
மதிரமாக வ7<டேத மாமிசE Gலாலெத
சதிரமா> வள தேத ைசவரான :டேர. 150

http://www.siththarkal.com 33
சிவவாகிய

உடக%ைல எசிெல உ1ெளறி ேபாறF


கடஎசி% ைகயேலா பரம'@ ஏேமா
கடஎசி% ேகளடா கலதபாண7 அEப7ேல
ெகாடDத ஏதடா @றிEப7லாத :டேர. 151

ஓதிைவத %க= உண க.ற க%வ7"


மாம'க1 D.ற மற'கவத நிதிைர
ஏG' ெகாள#தேதா ெவ3@மாகி நிறேதா
ேசாதிG' ெகாள#தமாய ெசா%லடா Dவாமிேய. 152

ஈெண4ைம ய7க!தி% இ<டெபா< டண3க1 ேபா%


:Cநா& சீைலய7% ;தவ7R'@ :ட கா1
:Cநா& ேலாக ;வ7லாத : திைய
ஊண7ஊண7 நF ;த உைமஎன உைமேய. 153

சாவ%நா& @8சத8D தாயதான வாேபா%


காயமான J<;ேல கலசைட ெகா1=ேத
Jவமான கிழநாr' J<;ேல G@தப7
சாவ%நா& @8சத8D தாஇற ேபானேத. 154

:லமா @ளதிேல ைளெத!த ேகாைரைய


காலேம எ!தி4 நா&க<ட Eப7ேர%
பாலனாகி வாழலா பரEப7ரம ஆகலா
ஆலட கட பாத அைமபாத உைமேய. 155

http://www.siththarkal.com 34
சிவவாகிய

ெசப7ன#% கள#Gவத சீதர3க1 ேபாலேவ


அப7ன#% எ!ெதாணாத அண7யர3க ேசாதிைய
ெவப7ெவப7 ெவப7ேய ெமலிேம% கல3கிட
ெசப7ன#% கள#Gவ7<ட ேசதிேய காCேம. 156

நா;நா; உேள நயகாண வ%லிேர%


ஓ;ேயா; மT =வா உேள அட3கி
ேத;வத கால திைகதி4 ேபா>வ7
ேகா;கால க இ4தவா எ3ஙேன. 157

ப7ண3@கிற ஏதடா ப7ர8ைஞெக<ட :டேர


ப7ண3கிலாத ேபெராள#E ப7ராணைன அறிகிl
ப7ண3@ேவா இ4வ7ைனE ப7ண'க'க வ%லிேர%
ப7ண3கிலாத ெபrய இப ெப.றி4'க லா@ேம. 158

மT ன#ைறசி திறதி%ைல அமி ேவதிய


மT ன#4'@ நFரேலா :Rவ3 @;Eப
மான#ைறசி திறதி%ைல அமி ேவதிய
மாrத ேதாலேலா மா G% அண7வ. 159

ஆ<;ைறசி திறதி%ைல அமி ேவதிய


ஆ<;ைறசி அ%லேவா யாகநF3க1 ஆ.றேல
மா<;ைறசி திறதி%ைல அமி ேவதிய
மா<;ைறசி அ%லேவா மர'கறி' கிவ. 160

http://www.siththarkal.com 35
சிவவாகிய

அ'கிZ அைனய7 '@ ஆதியாகி நி.ப


'கிZ உைமEப7; தr வ7<ட
ைம'கி;% ப7றதிற மாமா ேபாவ
ெமா'கிZ உம'@நா உண வ7த உைமேய. 161

ஐயவ ெம>யக G@தவா எ3ஙேன


ெச>யெத3@ இள3@4ைப நF G@த வணேம
ஐயவ ெம>யக G@ ேகாய7% ெகாடப7
ைவயகதி% மாதேரா வா>திறEப இ%ைலேய. 162

நSBமSைவ "3கட நாெடாணாத சிய7ேம%


வSBயSB =8சிறத வைமஞான ேபாதக
ஒSBDதி "1நிைறத சிO 4வ7ேய
இSவைக அறித ேப க1ஈசஆைண ஈசேன. 163

அ'கர அனாதிேயா வாம அனாதிேயா


G'கி4த Qத Gலக= அனாதிேயா
த 'கமி'க %க= சாதிர அனாதிேயா
த.பரைத ஊடத ச.@4 அனாதிேயா. 164

பா தேத பா தி;% பா ைவO டழிதி


Dததா> இ4Eப7ேர% @றிEப7ல சிவமதா
பா தபா த ேபாெதலா பா ைவ" இகநF
Qத QB3 கா"மா> ெபா4வ F ப7றEப7ேல. 165

http://www.siththarkal.com 36
சிவவாகிய

ெநதிபதி உழ&கிற நFலமா வ7ள'கிைனE


பதிெயாதி நிநி ப.றத எபல
உ.றி4 பாரடா உ1ெளாள#'@ ேமெலாள#
அதனா அம திட அறிதவ அனாதிேய. 166

நFைரய1ள# நFr%வ7< நF நிைனத காrய


ஆைர"ன# நFெரலா அவதிேல இைற'கிறF
ேவைர"ன# வ7ைத"ன# வ7ததிேல ைளெத!த
சீைர"ன வ%லிேர% சிவபத3க1 ேசரலா. 167

ெந.றிய7% திய3@கிற நFலமா வ7ள'கிைன


உ> ண பாரடா உ1ள#4த ேசாதிையE
பதிய7% ெதாட தவ பரமயம தானவ
அதலதி% இ4தேப க1 அவெரன'@ நாதேர. 168

க4தr'@ ெனலா3 காயநிற எSவ7ட


உ4தr'@ ெனலா ய7 EGநிற எSவ7ட
அ41தr'@ ெனலா ஆைசநிற எSவ7ட
தி4'க' ெகாடேத சிவாய ெம Jவ .
F 169

க4தr'@ ெனலா காயநிற ேத"வ7%


உ4தr'@ ெனலா உய7 EGநிற அEGவ7%
அ41தr'@ ெனலா ஆைசநிற வா"வ7%
தி4'க' ெகாடேத சிவாய ெம Jேம. 170

http://www.siththarkal.com 37
சிவவாகிய

தாதரான தாத4 தலதி&1ள ைசவ4


JதைரE பைறசிம'க1 J;ெச>த காrய
வதிேபா@
F ஞான#ைய வ7ைரக% எறித
பாதக3களாகேவ பலிதேத சிவாயேம. 171

ஓ;ேயா; பாவ7யைழ உ1ள3கா% ெவ=த


பாவ7யான Qைனவ பாலிேல @தித
பண7'க வ பா த பாரமி%ைல எற
இைழய ேபான எனமாய ஈசேன. 172

சரநா& மைற"எ< தானத3கி :ேம


எதிரதான வா"வா எC வ<ட ேமவ7ேய
உதிரதா வைரக1எ< எCெம சிரசிேம%
கதிரதான காயகதி% கலெத!த நாதேம. 173

நாெலாடா பேம% நா&: இ<டப7


ேம&ப மாட ேமதிரட ெதாேம
ேகாலிஅ8 ெச!ேள @4வ74 Jறி;%
ேதா&ேமன# நாதமா> ேதா.றிநிற ேகாசேம. 174

ேகாசமா> எ!த3 J4வ7 நிற


ேதசமா> ப7றத சிவாயஅ8 ெச!ேம
ஈசனா இ4திட அேனகேனக மதிர
ஆகம நிைறநிற ஐபேதா எ!ேம. 175

http://www.siththarkal.com 38
சிவவாகிய

அ3கலி3க பXடமா> ஐய7ர எ!தி&


ெபா3@ தாமைரய7 ெபா4வா அகதி
ப3@ெகாட ேசாதி" பரதஅ8 ெச!ேம
சி3கநாதஓைச" சிவாயம%ல தி%ைலேய. 176

உவைமய7%லாE ேபெராள#'@1 உ4வமான எS வ7ட


உவைமயாகி அட1 உ4வ7நிற எS வ7ட
தவமதான பரமனா தrநிற எSவ7ட
த.பரதி% ஜலப7ற தா3கிநிற எSவ7ட. 177

Dகமதாக எ4: கைறயXற எSவ7ட


ெசா%&கீ ! ேலாகேம! நிற வாற எSவ7ட
அளவதான ேம4B அைமவதான எSவ7ட
அவஅவ=ஆடலா% அ48சீவ ப7றதேத. 178

உதி'@ெமற எSவ7ட ஒ3@கிற எSவ7ட


கதி'@நிற எSவ7ட3 கற'க எSவ7ட
மதி'கநிற எSவ7ட மதிமய'க எSவ7ட
வ7தி'க வ%ல ஞான#கா1 வ7rைர'க ேவCேம. 179

தி4ப7யா வாசெல< திறைரத வாசெல<


ம43கிலாத ேகாலெம< வன#யா வாசெல<
4ப7லாத ேகாலெம< கதிவத ம4ளேர
அ4ப7லாத QBஉ ஐயனாைண உைமேய. 180

http://www.siththarkal.com 39
சிவவாகிய

தான#4 :லஅ3கி தணெல!EG வா"வா%


ேதன#4 வைரதிற திதிெயா ஒதேவ
வான#4த மதிய: மடல G@தப7
ஊன#4த தளBெகாட ேயாகிந%ல ேயாகிேய. 181

தனா> நிைனதேபா ;த அடசிேம%


பதனா4 அைம" பrஆட% ஆ;னா
சிதரான ஞான#கா1 தி%ைலயாட% எபX கா1
அதனாட% உ.றேபா அட3கலாட% உ.றேத. 182

ஒெமா ஒேம உலகைன ஒேம


அமி ஒேம அனாதியான ெதாேம
கற%நி ெசெபாைன' கள# ப நா<;னா%
அெத>வ உேள அறிதேத சிவாயேம. 183

ந<டதா வர3க= நவ7ற சாதிர3க=


இ<டமான ஓம@ட இைசதநா& ேவத
க<;ைவத Gதக கப7த. இத.ெகலா
ெபா<டதா> ;தேத ப7ராைனயா அறியேவ. 184

வ<டமான J<;ேல வள ெத!த அGலி


ச<டமT படதிேல ச3@ச' கர3களா>
வ7<டத8D வாசலி% கதவ7னா% அைடதப7
<ைடய7% எ!தசீவ வ7<டவாற எ3ஙேன. 185

http://www.siththarkal.com 40
சிவவாகிய

ேகாய7%ப1ள# ஏதடா @றிநிற ஏதடா


வாய7னா% ெதா!நிற மதிர3க1 ஏதடா
ஞாயமான ப1ள#ய7% நைமயா> வண3கினா%
காயமான ப1ள#ய7. காணலா இைறையேய. 186

ந%லெவ1ள# ஆறதா> நயதெசG நாலதா>


ெகா%&நாக :றதா' @லாB ெசெபா இரட தா>
வ7%லிேனாைச ஒட வ7ள3கஊத வ%லிேர%
எ%ைலெயாத ேசாதியாைன எ<மா.ற லா@ேம. 187

மனதக அ!'கறாத மBனஞான ேயாகிக1


வனதக இ4'கி மனதக அ!'கறா
மனதக அ!'கத மBனஞான ேயாகிக1
ைலதட இ4'கி ப7றEப இ4Eபேர. 188

உ4Bம%ல ஒள#"ம%ல ஒறதாகி நிறேத


ம4Bம%ல கதம%ல மதநா; உ.றத%ல
ெபrயத%ல சிறியத%ல ேபDமாவ7 தாம%ல
அrயதாக நிற ேந ைம யாவ காண வ%லிேர. 189

ஒெர! உலெகலா உதிதஉ< சரேள


ஈெர! இயGகிற இபேம அறிகிl
:ெவ! :வரா> :ெட!த : திைய
நாெல! நாவ7ேல நவ7றேத சிவாயேம. 190

http://www.siththarkal.com 41
சிவவாகிய

ஆதியத :லவ7 நாதைம Qதமா>


ஆதியத :லவ7 நாதஐ எ!மா>
ஆதியத :லவ7 நாதேமவ7 நிற
ஆதியத :லவ7 நாதேம சிவாயேம. 191

அனமி<ட ேபெரலா அேனகேகா; வாழேவ


ெசானமி<ட ேபெரலா ைரதன3க1 பணலா
வ7னமி<ட ேபெர%லா வRவ ெவ
F நரகிேல
கனமி<ட ேபெரலா கடநிற திணேம. 192

ஓெதாணாம% நிற நF உற'கஊCஅ.றநF


சாதிேபத அ.றநF ச3ைகயறி நிறநF
ேகாதிலாத அறிவ7ேல @றிEGண நிறநF
ஏமிறி நிற நF இய3@மாற எ3ஙேன. 193

ப7றதேபா ேகாவண இல3@% @மி"


ப7றதட ப7றதேதா ப7ற3@ நா1 சட3ெகலா
மறதநா& ேவத மனேள உதிதேதா
நிலப7ற வான#; நிற ெதன வ%லிேர. 194

4தி" ெகா%ல4 ெசா னமான ேசாதி"


தி4தமா> மனதி&ன# திகழ^த வ%லிேர%
ெப4த *ண7ல3கிேய ப7ழபதா> வ7rதி
நி4தமான ேசாதி" நF"ம%ல இ%ைலேய. 195

http://www.siththarkal.com 42
சிவவாகிய

ேவடமி< மண7ல'கி மி'க*ப தFபமா>


ஆட Jேபா<ட அவ க1 ேபா& பCறF
ேத;ைவத ெசெபலா திர1படE பரEப7ேய
ேபாகிற G<பQைச Qைசெயன Qைசேய. 196

<கட *ைமய7 ைளெத!த சீவைன


க<ெகா நிறிட கடேநா'க வ%லிேர%
<ம. க<ம. ;ய7ன#ற நாதைன
எ<தி'@ ைகய7னா% இ4தவட
F தா@ேம. 197

அ4'கேனா ேசாம அ'@ அEGறதிேல


ெந4'கிேய தாரைக ெந43கிநிற ேந ைமைய
உ4'கிேயா எ!ேள ஒEப7லாத ெவள#ய7ேல
இ4'கவ%ல ேபரேலா இன#Eப7றEப இ%ைலேய. 198

:லவ<ட மT திேல ைளதஅ8 ெச!திேம%


ேகாலவ<ட :மா> @ைலதைல நிறநF
ஞாலவ<ட மேள நவ7றஞான மாகிேலா
ஏலவ<ட மாகிேய ய74தேத சிவாயேம. 199

D'கில திைச"ேள Dேராண7ததி வாச&1


சர எ<ேள :லாதார அைறய7ேல
அசம.ற சSBேள அrயர அயமா>
உசr'@ மதிர உைமேய சிவாயேம. 200

http://www.siththarkal.com 43
சிவவாகிய

QBநF4 ெமமன ெபா4ேகாய7% எள


ஆவ7ேயா லி3கமா> அகடெம3@ மாகி&
ேமBகிற ஐவ4 வ7ள3@தFப தFபமா>
ஆகிற Jத'ேகா அதிசதி இ%ைலேய. 201

உ4'கலத ப7னேலா உைன நானறித


இ4'கிெல மற'கிெல நிைனதி4த ேபாெதலா
உ4'கல நிறேபா நF"நா ஒறேலா
தி4'கலத ேபாதேலா ெதள#தேத சிவாயேம. 202

சிவாயஅ8 ெச!திேல ெதள#ேதவ ஆகலா


சிவாயஅ8 ெச!திேல ெதள#வான ஆளலா
சிவாயஅ8 ெச!திேல ெதள#ெகாட வா ெபா41
சிவாயஅ8 ெச!ேள ெதள# ெகா1= உைமேய.203

ெபா>'@டதி% ஐெதா3கி ேபாகவD


F மாேபா%
இசட இதிய நF4ேம% அைலதேத
அ'@ட சலைத ெமா அம தி4த வாேபா%
இசட8 சிவைத ெமாக அம தி4Eபேத. 204

ப<ட கய7ேபா% பற'க நிற சீவைன


பா ைவயாேல பா நF ப;சி ேபாடடா
தி<டB படாதடா சீவைன வ7டாதடா
க<டடாநF சி'ெகன' களவறித க1ளைன. 205

http://www.siththarkal.com 44
சிவவாகிய

அ%லிற பகலிற அகEப7ரம இறேபா>


அடரட 3கடத அேனகேனக Pபமா>
ெசா%லிற மனமிறத DகெசாPப உைமைய
ெசா%லியா. என#% ேவ ைணவr%ைல ஆனேத. 206

ஐய7ர தி3களா> அட3கிநிற *ைமதா


ைகய7ர காலிர கண7ர ஆகிேய
ெம>திர சதமா> வ7ள3கிரச கத
>யகாய ஆன ெசா%&கிற *ைமேய. 207

அ3கலி3க பXட அசைவ: ெற!தி


ச3@ச'க ரதி சகலவா னகதி
ப3@ெகாட ேயாகிக1 பரமவாச% அ8சி
சி3கநாத ஓைச" சிவாயமி%ல இ%ைலேய. 208

அ8ெச! :ெற! எைரத வப கா1


அ8ெச! :ெற! அ%லகாC அEெபா41
அ8ெச! ெந8ெச! அSெவ! தறிதப7
அ8ெச! அSவ7வண மானேத சிவாயேம. 209

ஆதrத மதிர அைமதஆக ம3க=


மாத ம'க1 D.ற மய'கவத நிதிைர
ஏG' ெகாள#தேதா ெவ3@மாகி நிறேதா
ேசாதிG' ெகாள#திட ெசா%லடா Dவாமிேய. 210

http://www.siththarkal.com 45
சிவவாகிய

அ'கர அனாதிேயா ஆமா அனாதிேயா


G'கி4த Qத Gலக= அனாதிேயா
த'கமி'க %க= சதாசிவ அனாதிேயா
மி'க வத ேயாகிகா1 வ7ைரைர'க ேவCேம. 211

ஒபதான வாச%தா ஒழி"நா1 இ4'ைகய7%


ஒபதா ராமராம ராமெவ நாமேம
வமமான ேப க1 வா'கி% வேநா> அைடEபரா
அபரான ேப க1 வா'கி% ஆ>தைம இ4Eபேத. 212

அ1ள#நFைர இ<டேத தக3ைகய7% @ைழதேத


ெம1ளேவ மிணமிெண வ7ளGகிற :ட க1
க1ளேவட இ<டேத கைண :; வ7<டேத
ெம1ளேவ @4'கேள வ7ளப7Z வ7ளப7Z . 213

அைனக Eப *ைமய7% அவதrத D'கில


ைனேய தrத பன#ள#ேபா லா@ேமா
உன#ெதா' @ளழ& *ைம"1=ேள அட3கி
ப7ைனேய ப7றEப *ைமகாC ப7தேர. 214

அ!'கற தின3@ள# அ!'கறாத மாதேர


அ!'கி4த தSவ7ட அ!'கிலாத எSவ7ட
அ!'கி4த அSவ7ட அ!'க'க வ%லிேர%
அ!'கிலாத ேசாதிேயா அCகிவாழ லா@ேம. 215

http://www.siththarkal.com 46
சிவவாகிய

அCதிரட கடமா> அைனப%லி ேயான#யா>


மCEப7ற ேதாதிைவத லிேல மய3@றF
சன#Eபேத சாவேத தாபரதி ஊேபா>
நிைனEபேத நி.பேத நF நிைன பா4ேம. 216

ஆதியாகி அடரட அEGற அEGற


ேசாதியாகி நிறில3@ D4திநாத ேசாமைன
ேபதியாம% தேள ெப.ண த ஞான#கா1
சாதிேபத எபெதா ச.மி%ைல இ%ைலேய. 217

ஆ'ைக:Eப இ%ைலேய ஆதிகார ணதிேல


நா'@:'ைக "1ம; நாதநா; Oேபா>
ஏ'கதி ெர<ைட" இ'க!த வ%லிேர%
பா 'கEபா 'க தி'ெக%லா பரEப7ரம ஆ@ேம. 218

அ8Dம8D ம8Dம8D ம%ல%ெச> நி.ப


அ8Dம8D ம8Dேம அம ேள இ4Eப
அ8Dம8D ம8Dேம ஆதr'க வ%லிேர%
அ8Dம8D ேள அம தேத சிவாயேம. 219

அ8ெச!தி அனாதியா> அம நிற ஏதடா


ெந8ெச!தி நி ெகா நFெசப7Eப ஏதடா
அ8ெச!தி வாளதா% அEபதாவ ஏதடா
ப78ெச!தி ேந ைமதா ப7rைர'க ேவேம. 220

http://www.siththarkal.com 47
சிவவாகிய

உய7r4த எSவ7ட உடெபத தின


உய7ரதாவ ஏதடா உடபதாவ ஏதடா
உய7ைர" உடைப" ஒவ7Eப ஏதடா
உய7rனா% உட ெபத உைமஞான# ெசா%லடா. 221

Dழிதேவா எ!ைத"8 ெசாக இ4திேய


பவ7ப 3கட ெசா%&:ல நா;க1
அ!தமான வ'கர அட3கி"1 எ!Eப7ேய
ஆப3கய கல தEGற தலேள. 222

உ4தrEப த.@ ய7 G@ நாத


க4தrEப த.@ காயெமன ேசாண7த
அ41தrEப த.@ அறிB:லா தாரமா
@4தறி ெகா1=வ F @ண3ெக3 @4'கேள. 223

எ3@1ள ஈசனா எட% G@தப7


ப3@J ேபDவா பாெசஅ Cகிலா
எ3க1 ெத>வஉ3க1 ெத>வ ெமறிர ேபதேமா
உ3க1 ேபத அறிேய உைமஇர இ%ைலேய. 224

அr"மாகி அயமாகி அடெம3@ ெமாறதா>


ெபrயதாகி உல@தன#% நிறபாத ெமாறேலா
வ7rவெத ேவெச> ேவடமி<ட :டேர
அறிவ7ேனா பா4மி3@ ம3@ெம3@ ெமாறேத. 225

http://www.siththarkal.com 48
சிவவாகிய

ெவதநF ெம>'கண7 ேவட தr'கிறF


சிைத"1 நிைனேம தின8ெசப7'@ மதிர
த மதிரதிேலா :ல மதிரதிேலா
எத மதிரதிேலா ஈசவ இய3@ேம. 226

அகாரகா ரணதிேல அேனகேனக Pபமா>


உகாரகா ரணதிேல உ4தr நிறன
மகாரகா ரணதிேல மய3@கிற ைவயக
சிகாரகா ரணதிேலா ெதௗ¤தேத சிவாயேம. 227

அSெவ!தி% உSBவத கார8 சன#தேதா


உSெவ! மSெவ! ெமாைற ெயாறி நிறேதா
ெசSைவெயா நிறேலா சிவபத3க1 ேசr
மிSைவ ெயாத ஞான#கா1 வ7r ைர'க ேவCேம. 228

ஆதியான அ8சி& அனாதியான நாலி&


ேசாதியான :றி& ெசாPபம.ற ெர;&
நFதியான ெதாறிேல நிைறநிற வ_ைவ
ஆதியான ெதாேம அ.றத8 ெச!ேம. 229

வான#லாத ெதாமி%ைல வாமி%ைல வான#;%


ஊன#லாத ெதாமி%ைல ஊமி%ைல ஊன#;%
நான#லாத ெதாமி%ைல நாமி%ைல நண7;%
தான#லாத ெதாேம தய3கியா கிறேத. 230

http://www.siththarkal.com 49
சிவவாகிய

Dழிதேதா எ!ைத"ன# ெசா% கதி4திேய


பஇப 3கட ெசா%&நா; Oேபா>
அ!தமான வ'கரதி அ3கிைய எ!Eப7ேய
ஆப3கய3 கட தEGற ெவள#ய7ேல. 231

வ7ழிதக @வ7தேபா அைட ேபாெய!ெதலா


வ7ைளவ7<ட இதிரசால வடதான
F ெவள#ய7ேல
அ!தினா& மதிமய3கி அபவ7'@ ேவைளய7%
அவ நாமி%ைல யா4மி%ைல ஆனேத. 232

ந%லம8 சன3க1ேத; நா;நா; ஓறF


ந%லம8 சன3க= நாத நேள
எ%லம8 சன3க1 ேத; ஏக Qைச பண7னா%
தி%ைலேமB சீவ சிவபத1 ஆேம. 233

உய7ரகதி% நிறி உடெபத த.@


உய7ரகார ஆய7 உட&கார ஆய7
உய7ைர" உடைப" ஒவ7Eப தசிவ
உய7rனா% உடGதா எதவா உைர'கிேற. 234

அடேம! உழலேவ அண7த ேயான# உழலேவ


பமா% அயட பரநி உழலேவ
எ;ைச கடநிற இ4டசதி" உழலேவ
அடரட ஒறதா> ஆதிந<ட ஆேம. 235

http://www.siththarkal.com 50
சிவவாகிய

உ4வநF உEGெகா உ4தr ைவதி


ெபrயபாைத ேபDேமா ப7சாைசெயாத :டேர
கrயமா& அயமாக காெணாணாத கடBைள
உrைமயாக Bேள உண ண ெகா1=ேம. 236

பண7ைவத க%ைல" பழெபா41 அெதநF


எண. எனேப 4ைர'கிறF க1 ஏைழகா1
பணB பைட'கB பைடைவ தள#'கB
ஒCமாகி உலகள#த ெவாைற ெந8சி&ேம. 237

நாலதான ேயான#"1 நவ7றவ7 ஒறதா>


ஆலதான வ7ேள அம ெதா3@ மாேபா%
Uலதான உ.பன ெசா%வதான மதிர
ேமலதான ஞான#கா1 வ7rைர'க ேவCேம. 238

அ4வமா ய74தேபா அைனய3@ அறிதிைல


உ4வமா ய74தேபா உைனநா னறிதன
@4வ7னா% ெதௗ¤ெகா ேகாதிலாத ஞானமா
ப4வமான ேபாதேலா பரEப7ரம மானேத. 239

ப7றEப இறEப ப7றதிடா தி4Eப


மறEப நிைனEப மறதைத ெதௗ¤த
றEப ெதாEப Dகிவாr உப
ப7றEப இறEப ப7றதவட
F ட3@ேம. 240

http://www.siththarkal.com 51
சிவவாகிய

கண7ேல ய74Eபேன க43கட% கைடதமா%


வ7ண7ேல ய74Eபேன ேமவ7ய3@ நி.பேன
தேள ய74Eபேன தராதல பைடதவ
எேள ய74Eபேன எ3@மாகி நி.பேன. 241

ஆநா ேத; ஆைனேசைன ேத;


ேகா;வாசி ேத; @'ேகவ நி.@ேமா
ஓ;ய7<ட ப7ைச" உக ெச>த த ம
சா;வ7<ட @திைரேபா% த ம வ நி.@ேம. 242

எ1ள#4G கப7ள# ய7ப4தி ெவகல


அ1ள#"ட நாத'ேகா ஆைடமாைட வ_திர
உ1ள#4'@ ேவதிய '@ உ.றதான மT திரா%
ெம1ளவ ேநாயைன மT ;8 சிவாயேம. 243

ஊr&1ள மன#த கா1 ஒ4மனதா>' J;ேய


ேதrேல வடைதய7< ெசைபைவ தி!'கிறF
ஆrனா& அறிெயாணாத ஆதிசித நாதைர
ேபைதயான மன#த பC ப7ரள#பா4 பா4ேம. 244

ம41 G@த சிைதயா% மய3@கிற மாதேர


@4'ெகாத மதிர ெகாநFத வ%லிேர%
@4'ெகாத ெதாட4 @கெனா;த ப71ைள"
ப4திப<ட பன#ர பாதா பவேர. 245

http://www.siththarkal.com 52
சிவவாகிய

அைனக Eப அைறயத.@1 அ3கிய7 ப7ரகாசமா>


அதைற'@1 வதி4 அrயவ7 Pபமா>
தைனெயா நிறேபா தைடய ெவள#யதா>
த3கந. ெப4ைமத தைலவனா> வள தேத. 246

உைனய.ப ேநர மறதி4'க லா@ேமா


உ1ளமT உைறெதைன மறEப7லாத ேசாதிைய
ெபாைனெவற ேபெராள#E ெபா4வ7லாத ஈசேன
ெபான;E ப7றEப7லாைம ெய ந%கேவCேம. 247

ப7;தெத உமேதா ப7ரமமான ப7த கா1


த;தேகால மைதவ7< சாதிேபத3 ெகாமிேனா
வ;தி4த ேதா சிவைத வா>ைமJற வ%லிேர%
தி'க.ற ஈசைன ெசJட லா@ேம. 248

சதிநF தயBநF தய3@ச3கி ஓைசநF


சிதிநF சிவநF சிவாயமா எ!நF
திநF த&நF :வரான ேதவ நF
அதிற உேள அறிண ெகா1=ேம. 249

ச<ைடய7< மண7ல3@ சாதிர சழ'கேர


ெபா_தகைத ெமதைவ ேபாதேமா ெபா>யேர
நி<ைடேய ஞானேம நFr4த அ`ர
ப<ைடேய ெசா%லிேர பாதக' கபடேர. 250

http://www.siththarkal.com 53
சிவவாகிய

உைமயான D'கில உபாயமா> இ4த


ெவைமயாகி நFrேல வ7ைர நFர தான
தைமயான காயேம தr4வ மான
ெதைமயான ஞான#கா1 ெதள#ைர'க ேவCேம. 251

வ8சகE ப7றவ7ைய மனேள வ74ப7ேய


அ8ெச!தி உைமைய அறிவ7லாத மாத கா1
வ8சகE ப7றவ7ைய வைததிடB வ%லிேர%
அ8 ெச!தி உைமைய அறிெகா1ள லா@ேம. 252

காய7லாத ேசாைலய7% கன#"கத வகா1


ஈய7லாத ேதைன" இராEபக% உற3@றF
பாய7லாத கEபேலறி அ'கைரE பேன
வாய7னா% உைரEபதா@ ேமாமBன ஞானேம. 253

ேப>க1ேப>க ெளகிறF ப7த.கிற ேபய கா1


ேப>க1Qைச ெகா1=ேமா ப7டாrQைச ெகா1=ேமா
ஆதிQைச ெகா1=ேமா அனாதிQைச ெகா1=ேமா
காயமான ேபயேலா கண'கறி ெகாடேத. 254

:லமட லதிேல சர மாதியா>


நா&வாச% எப7ரா நBதித மதிர
ேகாலிஎ< ;த!மா> @ள# தல த தி<டமா>
ேம&ேவ காகிேல வ7ைளதேத சிவாயேம. 255

http://www.siththarkal.com 54
சிவவாகிய

ஆதிJ நா;ேயா; காைலமாைல நFrேல


ேசாதி:ல மானநா; ெசா%லிறத *ெவள#
ஆதிJ; ெந.பறித காரமாதி ஆகம
ேபதேபத மாகிேய ப7றட% இறதேத. 256

பா3கிேனா ;4ெகா பரமஅ8 ெச!ேள


ஓ3கிநா; ேமலி4 உசrத மதிர
:3கி% ெவ<; நா4r :சி%ெச> வ7ததின#%
ஆ>தலி% ேதாேம அறிண ெகா1=ேம. 257

படrக மதிய7% உதிெத!த ேசாதிைய


மடல3க1 :றிேனா மகிற மாயைன
அடரட ஊட அறிணர வ%லிேர%
கடேகாய7% ெத>வெம ைகெயEபதி%ைலேய. 258

அபல3க1 சதிய7% ஆகிற வபேன


அப'@1 அபனா> நி.பஆதி வரேன
F
அப4'@1 அபரா> நிறஆதி நாயேன
உப4'@ உைமயா> நிறBைம உைமேய. 259

அண லாவ ஏதடா அறிைரத மதிர


தண லான வதவ சகலGராண3 க.றவ
கண னாக வதவ காரண திதவ
ஒண தாவ ஏதடா உைமயான மதிர. 260

http://www.siththarkal.com 55
சிவவாகிய

உ1ளேதா Gறபேதா உய7ெரா3கி நிறிட


ெம1ளவ கி<;நF வ7னவேவC எகிறF
உ1ள Gறப ஒதேபா நாதமா
க1ள வாசைல திற காணேவC அEபேன. 261

ஆரைல Qதமா> அளவ7டாத ேயான#"


பாரமான ேதவ4 ப!திலாத பாச
ஓெராணாத அட உேலாகேலாக ேலாக
ேசரவ ேபாய7த ேதகேம ெசEGேம. 262

எனக1 எைன நாென3@நா; ஓ;ேன


எனக1 எைன நானறிதிலாத தாைகயா%
எனக1 எைன நானறிேம ெதrதப7
எனக1 எைனயறி யா ெமாமி%ைலேய. 263

வ7ண7ன# மிென! மிெனா3@ ஆேபா%


எ1 நி எCமT ச என கஇ4'ைகய7%
கண7ன# கண7% ேதா கணறிவ7 லாைமயா%
எ1நிற எைன" யானறித தி%ைலேய. 264

அட'கி அட'ெகாணாத அபலதி ஊேபா>


அட'கின# அட'ெகாணாத அG4'@ ஒேள
கிட'கி இ4'கி3 கிேலச வதி4'கி
நட'கி இைடவ7டாத நாதச3@ ஒலி'@ேம. 265

http://www.siththarkal.com 56
சிவவாகிய

ம<லாB தழா> அல3கலா> Gன.கழ%


வ7<வழி%
F தாகேபாக வ7ண7% கண7% ெவள#ய7
எ<;ேனா இர; இததினா% மனதைன'
க<;வ;
F லாைவத காதலிப ஆ@ேம. 266

ஏகதி :தி நா&தி நைமேச


ேபாக.றி Gண7யதி% தியறி தியா>
நாக.ற சயனமா> நல3கட% கடததF
யாக.றி யாகிநிற ெதெகாலாதி ேதவேன. 267

:Eப ஆறிேனா :: மாயமா>


:தி ஆகி: : : :மா>
ேதாேசாதி :றதா> ல'கமி% வ7ள'கதா>
ஏறனாவ7 உ1G@த ெதெகாேலா நஈசேன. 268

ஐஐ ஐமா> அ%லவ1 ஆ"மா>


ஐ: ஒமாகி நிறஆதி ேதவேன
ஐஐ ஐமா> அைமதைன நிறநF
ஐஐ ஆயநிைன யாவ காண வ%லேர. 269

ஆஆஆமா> ஓைரைம ஐமா>


ஏசீrர: ஏ!ஆ எ<மா>
ேவேவ ஞானமாகி ெம>ய7ேனா ெபா>"மா>
ஊேமாைச யா>அம த மாயமாய மாயேன. 270

http://www.siththarkal.com 57
சிவவாகிய

எ<எ< எ<மா> ஓேர!ஏ! ஏ!மா>


எ<: ஒமாகி நிறஆதி ேதவேன
எ<மாய பாதேமா இைற8சிநிற வணேம
எ<ெட! ஓவா க1 அ%ல%நF3கி நி.பேர. 271

பதிேனா பமா> ஓேரழிேனா ஒபதா>


பநா. திைச'@1நிற நாெப.ற நைமயா
பமா> ெகாதேமா அதலமி' காதிமா%
பத க<க லாதி திதி யா@ேம. 272

வாசியாகி ேநசெமாறி வெததி த ெதக


ேநசமாக நா=லாவ நைமேச பவ3கள#%
வசிேம%
F நிமி தேதாள# ய7%ைலயா'கி னா>கழ%
ஆைசயா% மற'கலா அமரராக% ஆ@ேம. 273

எள#யதான காயமT எப7ரா இ4Eப7ட


அள#Bறா நிறேத அகார உகார
ெகா=ைகயான ேசாதி"3 @லாவ7நிற அSவ7ட
ெவள#யதா@ ஒறிேல வ7ைளதேத சிவாயேம. 274

அ8ெச! :ெற! எைர'@ அப கா1


அ8ெச! :ெற! அ%ல காC மEெபா41
அ8ெச!ைத ெந8ச!தி அSெவ!ைத அறிதப7
அ8ெச! :ெற! அSBபாய8 சிவாயேம. 275

http://www.siththarkal.com 58
சிவவாகிய

ெபா>"ைர'க ேபாதெம ெபா>ய4' கி4'ைகயா%


ெம>"ைர'க ேவதி%ைல ெம>ய ெம>' கிலாைமயா%
ைவயகதி% உைமதைன வா>திற'க அ8சிேன
ைநயைவத எெகாேலா நமசிவாய நாதேன. 276

ஒைறெயா ெகாJட உணBெச> தி4'கி


மறிa ெபா>களB மாேவ ெச>ய7
பறிேத ஈசைனE பrJட வ%லிேர%
அேதவ உேள அறிண ெகா1=ேம. 277

மசகேள இவ மாையேபD வா"ைவ


அசக ேளய74 அறிBண தி' ெகா1வ7ேர%
அசக ேளய74 அறிBண தி ெகாடப7
இைசய.ற எப7ரா எ3@மாகி நி.பேன. 278

வயலிேல ைளத ெசெந% கைளயதான வாேபா%


உலகிேனா4 வைமJறி% உ>"மாற எ3ஙேன
வ7ரகிேல ைளெத!த ெம>யலா ெபா>யதா>
நரகிேல ப7றதி4 நாப<ட பாடேத. 279

ஆகிற எப7ராைன அ3@ெம3@ எநF


ேதகிற பாவ7கா1 ெதௗ¤த ெதாைற ஓ கிl
காநா வவ
F F கலநிற க1வைன
நா;ேயா; உேள நயண பா4ேம. 280

http://www.siththarkal.com 59
சிவவாகிய

ஆகிற அட J அEGற மதிEGற


ேதநா& ேவத ேதவரான :வ4
நFவாழி Qத நிறேதா நிைலக=
ஆவாழி ஒழியலா தைனமி%ைல இ%ைலேய. 281

ஆவ பரேள அழிவ பரேள


ேபாவ பரேள G@வ பரேள
ேதவ4 பரேள திைசக= பரேள
யாவ4 பரேள யாஅE பரேள. 282

ஏ!பா ஏ!கட% இப3கெள< ெவ.Gட


U!வா கிrகட ெசா%& ஏ!லக
ஆழிமா% வ7DGெகா1 ப7ரமாடரட அட
ஊழியா ஒள#'@ேள உதிட ஒ3@ேம. 283

கயநF இைற'கிறF ைகக1 ேசா நி.பேத


மன1ஈர ஒறிலாத மதிய7லாத மாத கா1
அக1ஈர3 ெகாநF அ!'க'க வ%லிேர%
நிைனதி4த ேவாதி" நF"நா ஒறேலா. 284

நFrேல ப7றதி4 நF சட3@ ெச>கிறF


ஆைர"ன# நFெரலா அவதிேல இைற'கிறF
ேவைர"ன# வ7ைத"ன# வ7திேல ைளெத!
சீைர"ன வ%லிேர% சிவபத அைடவ7ேர. 285

http://www.siththarkal.com 60
சிவவாகிய

பெதாெடாத வாசலி% பர:ல வ'கர


திசிதி ெதாதெம இய3@கிற :லேம
மதசித ஐGல மகாரமான Jைதேய
அதிOர தேள அைமதேத சிவாயேம. 286

அCவ7ேனா உடமா> அளவ7டாத ேசாதிைய


@ணமதாகி உேள @றிதி4'கி தியா
ணெண உேள வ7ரைலெயாறி மT ளB
தினதின மய'@வ F ெசGQைச பண7ேய. 287

:லமான அ'கர கEபத.@ ெனலா


:டமாக :கிற :டேம :டேர
காலனான அ8DQத அ8சிேல ஒ3கினா%
ஆதிேயா Jேமா அனாதிேயா Jேமா. 288

சர :லமாகி ;Bமாகி ஏகமா>


அசர மாகிேய அட3கிேயா எ!மா>
ெம>சர ெம>"ேள வ7ள3@ஞான தFபமா>
உசr'@ மதிரதி உைமேய சிவாயேம. 289

வடல3க1 ேபா&நF மனமாD அ'கிl


@டல3க1 ேபா&நF @ளதிேல !கிறF
பஉ3க1 நாக பறேத; காகிலா
க;4'@ உேள கலதி4Eப காCேம. 290

http://www.siththarkal.com 61
சிவவாகிய

நிறத இ4தத ேநrத Jrத


பதம வம
F பாவக3க1 அ.ற
ெகதம ேக1வ7ய ேக;லாத வான#ேல
அதமிறி நிறெதாைற எ3ஙேன உைரEபேத. 291

ெபா4நF4 உேள G@நிற காரண


எ4திர கைறஈற ேவகெமாைற ஓ கிl
அ4கி4 சாBகிற யாைவ" அறிதிl
@4வ74த உலாBகிற ேகாலெமன ேகாலேம. 292

அபர1 ஆகிற அ8ெச! நFயேலா


சிGளா>பரநிற சி.பர நFயேலா
எப7ரா எSBய7 '@ ஏகேபாக மாதலா%
எப7ரா நாமா> இ4தேத சிவாயேம. 293

ஈெராள#ய தி3கேள இய3கிநிற அEGற


ேபெராள#ய தி3கேள யாவ4 அறிகிl
காெராள#E படல3 கடேபான த.பர
ேபெராள#E ெப4பத ஏகநாத பாதேம. 294

ெகா1ெளாணா ெம%ெலாணா ேகாதற' @த<ெடாணா


த1ெளாணா அCெகாணா ஆகலா மன ேள
ெத1ெளாணா ெதௗ¤ெயாணா சி.பரதிஉ<பய
வ71ெளாணாத ெபா4ைளநா வ7ளG மாற எ3ஙேன. 295

http://www.siththarkal.com 62
சிவவாகிய

வா'கினா% மனதினா% மதிதகார ணதினா%,


ேநா'ெகாணாத ேநா'ைக"ன# ேநா'ைகயாவ ேநா'@வா ,
ேநா'ெகாணாத ேநா'@வ ேநா'க ேநா'க ேநா'கி;%,
ேநா'ெகாணாத ேநா'@வ ேநா'ைகஎ3க ேநா'@ேம. 296

உ1ள# Gறப7 உலகஎ3க Cபர


எ1ள#% எெண>ேபாலநி இய3@ கிற எப7ரா
ெம1ளளவ எ<G@த ெம>தவ Grதப7
வ1ளெலன வ1ள&'@ வணெமன வணேம. 297

ேவதெமா க;ேல ெவப7றEG இலாைமயா%


ேபாதநிற வ;வதா>E Gவனெம3@ ஆய7னா>
ேசாதி"1 ஒள#"மா> rயேமா அதFதமா>
ஆதி:ல ஆதியா> அைமதேத சிவாயேம. 298

சாண74 மட3கினா% சrத ெகாைட தேள


ேபண7யE பதி'@ேள ப7றதிற உழ&வ F
ேதாண7யான ஐவைர றத'க வ%லிேர%
காண7க ேகா;யா>' கலதேத சிவாயேம. 299

அ8Dேகா; மதிர அ8Dேள அட3கினா%


ெந8DJற உேள நிைனEபேதா எ!ேள
அ8Dநா& :றதாகி உேள அட3கினா%
அ8Dேமா எ!ததா> அைமதேத சிவாயேம. 300

http://www.siththarkal.com 63
சிவவாகிய

அ'கரத அ'கரதி% உ<கரத அ'கர


ச'கர சிSைவ" சGள தி4த
எ1கரத ெவெண>ேபா% எSெவ! எப7ரா
உ1கர நிறேந ைம யாவ காண வ%லேர. 301

ஆகமதி உ<ெபா41 அகட:ல ஆதலா%


தாகேபாக அறிேய தrதத. பரநF
ஏகபாத ைவதைன உண அ8 ெச!ேள
ஏகேபாக ஆகிேய இ4தேத சிவாயேம. 302

:லவாச% மT ேள சர மாகிேய


நா&வாச% எவ7ர% நBதித மதிர
ேகாலெமா ம8Dமா@ இ3கைல நிறநF
ேவேவ க;ேல வ7ைளதேத சிவாயேம. 303

D'கில த;"ேள Dழிதேதா எ!ேள


அ'கர த;"ேள அம தவாதி ேசாதிநF
உ'கர த;"ேள உண தஅ8 ெச!ேள
அ'கர அதாகிேய அம தேத சிவாயேம. 304

@டல ேள"ேள @றிதக நாயக


கடவத மடல க4தழித Jதைன
வ7டல த சதிர வ7ள3@கிற ெம>Eெபா41
கெகாட மடல சிவாயம%ல இ%ைலேய. 305

http://www.siththarkal.com 64
சிவவாகிய

D.றைம Jடெமா ெசா%லிறத ேதா ெவள#


சதி" சிவமாக நிறதைம ஓ கிl
சதியாவஉட% தய3@சீவ <சிவ
ப7த கா1 அறிதிl ப7ரான#4த ேகாலேம. 306

:லெமற மதிர ைளதஅ8 ெச!ேள


நா&ேவத நாBேள நவ7றஞான ெம>"ேள
ஆலட கட அrஅய ஆதலா%
ஓலெமற மதிர சிவாயம%ல இ%ைலேய. 307

தவ3க1 எநF தைம'க; ேபாவ7 கா1


தவ சிவமதாகி% த.பர நFர%ேலா
திசீவ னாதேம :லபாத ைவதப7
அதனா4 உேள அறிண ெகா1=ேம. 308

:ப :ைற" ெசான :லேன


ேதாேசர ஞான#கா1 >யபாத எறைல
ஏைவத ைவதப7 இயGஅ8 ெச!ைத"
ேதாறேவாத வ%லிேர% >யேசாதி காCேம. 309

உப வான கதி உல@பார ஏழி


நப நா தன#& நாவெலற தFவ7
ெசெபாமாட ம%@தி%ைல அபல1 ஆவா
எப7ரா அலாெத>வ இ%ைலய7%ைல இ%ைலேய. 310

http://www.siththarkal.com 65
சிவவாகிய

Qவ7லாய ஐமா> Gனலி%நிற நா@மா>


தFய7லாய :மா> சிறதகா% இரமா>
ேவய7லாய ெதாமா> ேவ ேவ தைமயா>
நFயலாம% நிறேந ைம யாவ காண வ%லேர. 311

அதரதி% ஒமா> அைசBகா% இரமா>


ெசதழலி% :மா> சிறதவEG நா@மா>
ஐபாr% ஐமா> அம தி4த நாதைன
சிைதய7% ெதௗ¤தமாைய யாவ காண வ%லேர. 312

மனவ7கார ம.நF மதிதி4'க வ%லிேர%


நிைனவ7லாத மண7வ7ள'@ நிதமாகி நிறி
அைனவேரா ேவத அகப7த.ற ேவCேம%
கனBகட உைமநF ெதள#தேத சிவாயேம. 313

இ<ட@ட ஏதடா இ4'@ேவத ஏதடா


D<டம கலதிேல D.%க1 ஏதடா
<;நிற *ண7ேல ைளெத!த ேசாதிைய
ப.றிநிற ஏதடா ப<டநாத ப<டேர. 314

நFrேல ைளெத!த தாமைரய7ஓrைல


நFrேனா J;நி நFrலாத வாேபா%
பாrேல ைளெத!த ப;தE பராபர
பாrேனா J;நிற பGக இ4Eப7ேர. 315

http://www.siththarkal.com 66
சிவவாகிய

உற3கிெல வ7ழி'கிெலஉண Bெச ெறா3கி ெல,


சிறதஐ Gலக= திைசதிைசக1 ஒறிெல,
GறG1= எ3கC ெபா4தி4த ேதகமா>,
நிைறதி4த ஞான#கா1 நிைனEபேத இ%ைலேய. 316

ஓவா க1 ஓகிற ஓ எ! ஒறேத


ேவதெமற ேதகமா> வ7ளGகிற தறி
நாதெமா நாக மா&நா ஒறேத
ஏமறி நிறெதாைற யாண த ேந ைமேய. 317

ெபா3கிேய தrதஅD Gடrக ெவள#ய7ேல


த3கிேய தrதேபா தாமா ைளயதா
அ3கி"1 சrதேபா வ;Bக1 ஒள#"மா>
ெகாGேம% வ;Bெகா @4வ74த ேகாலேம. 318

மCேளா4 வ7Cேளா4 வதவா எ3ஙன#%


கண7ேனா ேசாதிேபா% கலதநாத வ7B
அணேலா சதி" அ8Dப8D Qத
பண7ேனா ெகாதழிE பாெராேட! இேம. 319

ஒ'@கிற ேசாதி" உதிநிற ஒ4வ


நதலதி% ஒ4வ நடகாலி% ஏறிேய
வ7நிற இ4வேரா ெம>ய7ேனா ெபா>"மா>
அநி அறிமிேனா அனாதிநிற ஆதிேய. 320

http://www.siththarkal.com 67
சிவவாகிய

உதிதம திரதி ஒ3@ம' கரதி


மதிதம டலதி மைறநிற ேசாதிநF
மதிதம டலேள மrநF r4தப7
சிrதம டலேள சிறதேத சிவாயேம. 321

தி4திைவத ச.@4ைவ சீ ெபற வண3கிl


@4'ெகா'@ ப7தேர ெகா நFத வ%லிேரா
@4'ெகா'@ ப7த4 @4'ெகா1 வதசீட
ப4தி<ட பாதா பன#ர ப<டேத. 322

வ7ழிதக தி'கB வ7நாத ஓைச"


ேம4B3 கடதஅட ேகாள3 கடேபா>
எ!ெதலா அறிவ7<ட இதிரஞால ெவள#ய7ேல
யாநF" ேமகலத ெதன ெதாைம ஈசேன. 323

ஓநேமா எேள பாைவெய அறிதப7


பாட% க4ேள பாைவெய அறிதப7
நாநF" உடடா நல3@ல அடடா
ஊ:C ஒேம உணதிடா> என'@ேள. 324

ஐGலைன ெவறவ '@ அனதான ஈவதா%


நGலக ளாகிநிற நாத4'க ேதேமா
ஐGலைன ெவறிடா தவதேம உழறி
வப4'@ ஈவ3 ெகாEப அவதேம. 325

http://www.siththarkal.com 68
சிவவாகிய

ஆண7யான ஐGலக1 அைவ"ெமா'@1 ஒ'@ேமா


ேயான#ய7% ப7றதி4த பமி'@ ெமா'@ேமா
வண கா1
F ப7த.வ F ெம>ைமேய உண திேர%
ஊCற'க ேபாக உம' ெகன'@ ஒ'@ேம. 326

ஓகிற ஐGல ஒ3கஅ8 ெச!ேள


நாகிற நாமைற நவ7&கிற ஞான#கா1
Jகிற க;த @ண3க1 : ெற!ேள
ஆகிற பாைவயா> அைமதேத சிவாயேம. 327

Gவனச'க ரேள Qதநாத ெவள#ய7ேல


ெபா3@தFப அ3கி"1 ெபாதிெத!த வா"ைவ
தவனேசாம இ4வ4 தாமிய3@ வாசலி%
தமாறி ஏறிநிற சரசமான ெவள#ய7ேல. 328

மBன அ8 ெச!திேல வாசிேயறி ெம1ளேவ


வானளா> நிைறதேசாதி மடல G@தப7
அவநா ெம>கல அபவ7த அளவ7ேல
அவ நாமி%ைல யா4மி%ைல யானேத. 329

வா=ைறய7% வாளட'க வா"ைறய7% வா>வட'க


ஆ=ைறய7% ஆளட'க அ4ைமெயன வ7ைதகா
தா=ைறய7% தாளட'க தைமயான தைம"
நா=ைறய7% நாளட'க நாநF" கடேத. 330

http://www.siththarkal.com 69
சிவவாகிய

வ!திடா அழிதிடா மாயPப ஆகிடா


கழிறிடா ெவ@;டா காலகால கால
வ;டா அைசதிடா *ய*ப ஆகிடா
Dவறிடா உைரதிடா U<ச U<ச U<சேம. 331

ஆகிJெவ ேறஉைரத அ`ரதி ஆனத


ேயாகிேயாகி எப ேகா; உ.றறி க;டா
Qகமா> மன'@ர3@ ெபா3@ம3@ இ3@மா>
ஏகேமக மாகேவ இ4Eப ேகா; ேகா;ேய. 332

ேகா;ேகா; ேகா;ேகா; @வலயேதா ஆதிைய


நா;நா; நா;நா; நாளக வணதா>
F
ேத;ேத; ேத;ேத; ேதக கச3கிேய
J;'J; J;'J; நி.ப ேகா;'ேகா;ேய. 333

க4திலா ெவ=திலா பரன#4த காரண


இ4திலா ஒள#திலா ஒ இர மாகிலா
ஒ4திலா மrதிலா ஒழிதிடா அழிதிடா
க4தி.கீ " JBஉ.ேறா கடறித ஆதிேய. 334

வாதிவாதி வாதிவாதி வடைல அறிதிடா


ஊதிOதி ஊதிOதி ஒள#மய3கி உளவா
வதிவ
F தி
F வதிவ
F தி
F வ7ைடெய4E ெபா'@ேவா
சாதிசாதி சாதிசாதி சாகரைத' க;டா. 335

http://www.siththarkal.com 70
சிவவாகிய

ஆைமயாைம ஆைமயாைம ஆைம J அசடேர


காைமயான வாதிPப காலகால கால
பாைமயாகி ேமானமான பாசமாகி நிறி
நாைமயான நரைலவாய7% ந3@மி3@ அ3@ேம. 336

மி3@ெவற அ<சரதி மT <வாகி' JBட


3கமாக ேசாமேனா ேசாமமாறி நிறி
அ3கமா ைனDழிய7% ஆ@ேமக ஆைகயா%
க3@ல.' கியான. காCவா> Dடெராள#. 337

Dடெர!G U<ச Dழிைனய7 U<ச


அடெர!ப7 ஏகமாக அம நிற U<ச
திடரதான U<ச திrய7வாைல U<ச
கடெல!G U<ச3 கடறிேதா ஞான#ேய. 338

ஞான#ஞான# எைரத நா>க1 ேகா; ேகா;ேய


வான#லாத மைழநாெளற வாதிேகா; ேகா;ேய
தான#லான சாகரதி தைமகாணா :ட க1
:ன#லாம. ேகா;ேகா; னறித ெதபேர. 339

U<சமான ெகாப7ேல Dழிைன Dடrேல


வசமான
F வய7ேல
F வ7Gைலத3@ வாய7ேல
Jசமான ெகாப7ேல @;ய74த ேகாவ7ேல
தF<ைசயான தFவ7ேல சிறதேத சிவாயேம. 340

http://www.siththarkal.com 71
சிவவாகிய

ெபா3கிநிற ேமான ெபாதிநிற ேமான


த3கிநிற ேமான தய3கிநிற ேமான
க3ைகயான ேமான கதிநிற ேமான
தி3களான ேமான சிவன#4த ேமானேம. 341

ேமானமான வதிய7%
F ைனDழிய7 வாைலய7%
பானமான வதிய7%
F பைசத ெச8Dடrேல
ஞானமான :ைலய7% நரைலத3@ வாய7லி%
ஓனமான ெச8Dட உதிதேத சிவாயேம. 342

உதிெத!த வாைல" உச3கிநிற வாைல"


சதிெத!த வாைல" காைலயான வாைல"
மதிெத!த வாைல" மைறநிற ஞான
ெகாதிெத! @பலாகி JB கீ "மானேத. 343

JB3கீ " ேமானமாகி ெகா1ைகயான ெகா1ைகைய


:வ7ேல உதிெத!த Dட வ7rவ7ேல
Qவ7ேல நைறக1 ேபா% ெபா4திநிற Qரண
ஆவ7யாவ7 ஆவ7யாவ7 அப41ள உ.றேத. 344

ஆைமJ மாதேர அ4'கேனா வதிைய'


F
காைமயாக' காப7ேர கசட'க வ%லிேர
*ைமயான வாதிU<ச ேசாபமா@ ஆ@ேம
நாைமயான வாய7லி% ந;நிற நாதேம. 345

http://www.siththarkal.com 72
சிவவாகிய

நாதமான வாய7லி% ந;நிற சாயலி%


ேவதமான வதிய7%
F வ7rத Dடrேல
கீ தமான கீ ய7ேல கிள நிற Jவ7ேல
Qதமான வாய7ைலE Gகலறிவ ஆதிேய. 346

ஆவ7யாவ7 ஆவ7யாவ7 ஐெகாப7 ஆவ7ேய


ேமவ7ேமவ7 ேமவ7ேமவ7 ேமதின#ய7% மான#ட
வாவ7வாவ7 வாவ7வாவ7 வட%க1 அறிதிடா
பாவ7பாவ7 பாவ7பாவ7 ப;ய7&.ற மாதேர. 347

வ7திேல ைளதேசாதி வ7%வைளவ7 மதிய7%


உதிேல ெயாள#வதாகி ேமானமான தFபேம
நதிேலா திர<சிேபாற நாதைன யறிதிடா
வதிேல கிடழற வாைலயான U<சேம. 348

மாைலேயா காைல", வ; ெபா3@, ேமானேம


மாைலேயா காைலயான வாறறித மாதேர
:ைலயான ேகாணமி ைளெத!த ெச8Dட
காைலேயா பானக த3கி நிற ேமானேம. 349

ேமானமான வதிய7%
F கிநிற நாதேம
ஈனமிறி ேவகமான ேவகெமன ேவகேம
கானமான :ைலய7% கன#தி4த வாைலய7%
ஞானமான ெச8Dட நடதேத சிவாயாேம. 350

http://www.siththarkal.com 73
சிவவாகிய

உசிமதி வதிய7%ஒழிதி4த
F சாதிய7%
பசி".ற ேசாம பரநி லாவேவ
ெசசியான தFபேம தியானமான ேமானேம
கசியான ேமானேம கடதேத சிவாயேம. 351

அ8சிெகாப7% நிறநாத மாைலேபா% எ!ப7ேய


ப78சிேனா Qமல ெப.றி".ற Dதேம
ெச8Dட உதிதேபா ேதசிக Dழட
ப8சQத ஆனேத பரநிற ேமானேம. 352

சதியான ெகாப7ேல தவதி ஹFய7ேல


அதியான ஆவ7ேல அரன#4த ஹ¨வ7ேல
இதிெயற ேசாைலய7லி4த Dடrேல
நதிெய நாதேமா; ந@ற அைமதேத. 353

அைம"மா% ேமான அரன#4த ேமான


சைம"Qத ேமான தrதி4த ேமான
இைம"ெகாட ேவக இல3@உசி ேமான
தைமயறித மாதேர சடைத". ேநா'கிலா . 354

பா>ச[ வழிய7ேல பரன#4த Dழிய7ேல


கா>செகாப7 cன#ய7ேல கன#ய74த மைலய7ேல
வசமான
F ேததடா வ7rBத3@ இ3@ேம
:சிேனா :ைசவா3@ <;நிற ேசாதிேய. 355

http://www.siththarkal.com 74
சிவவாகிய

ேசாதிேசாதி எ நா; ேதா.பவ சிலவேர


ஆதிஆதி ெய நா ஆடவ சிலவேர
வாதிவாதி எ ெசா%& வப4 சிலவேர
நFதிநFதி நFதிநFதி நிறி !Dட . 356

Dடரதாகி எ!ப7ெய3@ *பமான காலேம


இடரதாகிE Gவ7"வ7C ஏகமா> அைம'க
படரதாக நிறவாதி ப8சQத ஆகிேய
அடரதாக அடஎ3@ ஆைமயாக நிறேத. 357

நிறி4த ேசாதிைய நிலதி&.ற மான#ட


கடறி க@ள# காத&. உலாBேவா
கட.ற ேமைனய7 கா<சி தைன' காCவா
நறிய. நரைலெபா3கி நாத மகிRதி. 358

வய3@ேமான ெச8Dட வ;தேசாதி நாத


கய3க1 ேபால' கதறிேய க4^ர.ற ெவள#ய7ேல
ப3ெகா;றி இறிேய பட நிற பாைமைய
நய3க1 ேகாெவேற ந3கி ந3ைகயான தFபேம. 359

தFபஉசி ைனய7ேல திவாகரதி Dழிய7ேல


ேகாபமா Jவ7ேல ெகாதிநிற தFய7ேல
தாபமான :ைலய7% சைமநிற U`
சாபமான ேமா<ச த;நி இல3@ேம. 360

http://www.siththarkal.com 75
சிவவாகிய

ேதசிக கழறேத திrைனய7 வாைலய7%


ேவசேமா வாைலய7% வ7யன#4த :ைலய7%
ேநசசதி ேராதய நிைறதி4த வாரமி%
வசிவ
F சி
F நிறேத வ7rநிற ேமானேம. 361

உ<கமல ேமானமி% உய3கிநிற நதிைய


வ7'கேலா கீ "மாகி வ7%வைளவ7 மதிய7%
<ெபாதித எனேவ கிநிற ெச8Dட
க<@ைவக1 ேபாலB க;நிற கா<சிேய. 362

உதிய7% Dழிவழிய7% உசி".ற மதிய7%


சதிர ஒள#கிரண தா;நிற ெச8Dட
பதமாக வ7%வைளவ7% ப8சQத வ78ைசயா
கிேபால' கீ ய7%நி கீ D:D எறேத. 363

ெசைசெயற :சிேனா சிகார வகார


பைசயாகி நிறேத பரெவள#ய7 பாைமேய
இைசயான Jவ7ேல இ4ெத!த ஹFய7ேல
உசியான ேகாணதி% உதிதேத சிவாயேம. 364

ஆ:ைல' ேகாணதி% அைமத ெவாப தாதிேல


நாெம ந3ைகயான நாவ7" ெதrதிட
Jெம ஐவர3@ ெகாநிற ேமானேம
பாெகா நிற பறதேத சிவாயேம. 365

http://www.siththarkal.com 76
சிவவாகிய

பறதேத கறதேபா பா>ச[ வழிய7ேல


ப7றதேத ப7ராணஅறிE ெபC ஆC அ%லேவ
றதேதா சிறதேதா *ய3க ஆனேதா
இறத ேபாதி% அறேத இல3கி சிவாயேம. 366

அ4ள#4த ெவள#ய7ேல அ4'கநிற இ4ள#ேல


ெபா4ள#4த Dழிய7ேல Gரெட!த வழிய7ேல
ெத4ள#4த கைலய7ேல திய3கிநிற வைலய7ேல
@4வ74த வழிய7ன# JB கீ "மானேத. 367

ஆனேதா எ!திேல அைமநிற ஆதிேய


கானேமா தாலமT தி% கடறிவ இ%ைலேய
தானதா ஆனேத சைமதமாைல காைலய7%
ேவனேலா மாேபா% வ7rதேத சிவாயேம. 368

ஆெகாட வாr" அைமநிற ெத>வ


*ெகாட மாr" ல3கிநிற *ப
வெகாட
F ேபான வ7ள3@< கமல
மாெகாட Jவ7ேல ம;தேத சிவாயேம. 369

வாய7% கட ேகாணமி% வய3@ைமவ ைவகிேய


சாய% க சா த தைலமனா "ைறத
காயவ கட க4^ர3@ ெசற
பா"ெம ெசற பறதேத சிவாயேம. 370

http://www.siththarkal.com 77
சிவவாகிய

பறதேத றதேபா பா>ச[r வழிய7ேல


மறதேத கSB.ற வாண ைகய7 ேமவ7ேய
ப7றதேத இறதேபாதி% நF;டாம. கீ ய7ேல
சிறநிற ேமானேம ெதள#தேத சிவாயேம. 371

வ;Bபம ஆசன இ4தி:ல அனைலேய


மா4ததி னாெல!Eப7 வாசைல நாைல"
;Bதி ைரEபதி :லவணா
F த;னா%
ளrயால ய3கட :லநா; ஊேபா>. 372

அ;வ'கி ;யளB ஆமா நில3கட


அEGறதி% ெவள#கடத ஆதிஎ3க1 ேசாதிைய
உபதி'க அத4தி உைமஞான உவைக"1
உசிப< இற3@கிற ேயாகிந%ல ேயாகிேய. 373

மதி3 க1உநF மய3@கிற மான#ட


மதிர3 க1ஆவ மரதி[ற %அகா
மதிர3 க1ஆவ மதிெத!த வா"ைவ
மதிரைத உடவ '@ மரணேம இ%ைலேய. 374

மதிர3க1 க.நF மய3@கிற மாதேர


மதிர3க1 க.றநF மrதேபா ெசா%வ7ேரா
மதிர3க 1உேள மதிதநF4 உேள
மதிர3 க1ஆவ மனதிஐ ெத!ேம. 375

http://www.siththarkal.com 78
சிவவாகிய

உ1ளேதா Gறபேதா உய7ெரா3கி நிறிட


ெம1ளவ கி<;நF வ7னாவேவ எகிறF
உ1ள ப7றEப ஒதேபா நாதமா
க1ளவாச ைலதிற காணேவ மாதேர. 376

ஓெர! லி3கமா> ஓம<ச ரேள


ஓெர! ய3@கிற உைமைய அறிகிl
:ெவ! :வரா> ைள எ!த ேசாதிைய
நாெவ! நாBேள நவ7றேத சிவாயேம. 377

தி சிதி ெதாதமா> ய3@கிற : திைய


ம.தித அEGன%க1 ஆ@மதி அEGல
அத நித காளகட அப7னா% அதின
உசr உளதிேல அறிண ெகாமிேன. 378

:றிர ஐமா> யெற!த ேதவரா>


:றிர ஐததா> யறேத உலெகலா
ஈற தா" அEப இய3@கிற நாதமா>
ேதாேமா எ!திேனா ெசா%ல ஒஇமி%ைலேய. 379

ெவள#"4'கி அ8ெச! வ7நாத சத


தள#"4'கி ெந>கல சகலசதி ஆன
ெவள#ய7& அSவ7ைனய7& இ4வைர அறிதப7
ெவள#கடத தைமயா% ெதௗ¤தேத சிவாயேம. 380

http://www.siththarkal.com 79
சிவவாகிய

EGரதி% அEGற 'கண வ7ைளவ7ேல


சி.பர1 உ.பன சிவாயஅ8 ெச!மா
த.பர உதிநிற தாCெவ3@ ஆனப7
இEபற ஒ3@ேமா; எ3@ லி3கமானேத. 381

ஆ;நிற சீவஓ அ8Dப8ச Qதேமா


J;நிற ேசாதிேயா @லாவ7நிற :லேமா
நாக நிறேதா நாBக.ற க%வ7ேயா
வக
F வ7;; ெவ<ட ெவள#" ஆனேத. 382

உ4தrத ேபா சீவஒ'கநிற உைம"


தி4த1ள ஒறி& சிவாயம அ8ெச!மா
இ4நி உதட3கி ஏகேபாக ஆனப7
க4தின# உதிதேத கபாலேம நாதேன. 383

க4தr உதிதேபா கமலபXட ஆன3


க4தr உதிதேபா காரண3க1 ஆன3
க4தr உதிதேபா காரணமிர ககளா>
க4தின# திதேத கபால ஏநாதேன. 384

ஆனவன# : ேகாண ஆறிர எ<;ேல


ஆனசீவ அ8ெச! அகாரமி< அல த
ஆனேசாதி உைம" அனாதியான உைம"
ஆனதான தானதா அவலமா> மைறதி. 385

http://www.siththarkal.com 80
சிவவாகிய

ஈெற!த எப7ரா தி4வர3க ெவள#ய7ேல


நாறபாப7 வாய7னா% நா&தி'@ ஆய7னா
:: வைளயமா> EGர3 கடதப7
ஈெற!த அSவ7ேனாைச எ3@மாகி நிறேத. 386

எ3@ெம3@ ஒறேலா ஈேரRேலாக ஒறேலா


அ3@மி3@ ஒறேலா அனாதியான ஒறேலா
த3@தா பர3க= தrவார ஒறேலா
உ3க1எ3க1 ப3கின#% உதிதேத சிவாயேம. 387

அபரதி% ஆ8ேசாதி யானவன# :லமா


அபர தபர அேகாரமி< அல த
அபர' @ழிய7ேல அ3கமி< 4'கிட
அபரதி% ஆதிேயா அம தேத சிவாயேம. 388

வா;லாத Qமல வrைச நாவ7ேல


ஓ;நி உ4ெவ உகாரமா> அல த
ஆ;யா; அ3க அகEபட' கடதப7
J;நி லாBேம @4வ74த ேகாலேம. 389

வ7<ட; வ7ைரதேதா ேவ44'கி நிறேதா


எ<;நிற சீவ ஈேரRேலாக3 கடேதா
த<4வ மாகிநிற சதாசிவ ெதாள#யேதா
வ<டவடறித
F ேப க1 வானேதவ ராவேர. 390

http://www.siththarkal.com 81
சிவவாகிய

வானவ நிைறத ேசாதி மான#ட' க4வ7ேல


வானேதவ அதைன'@1 வதைடவ வானவ
வானக மணக வ<டவ
F அறிதப7
வாெனலா நிைறம மாண7'க3க1 ஆனேவ. 391

பன#ர கா% நிதிE ப8சவ ண உ.றி;


மின#ேய ெவள#'@1நி ேவrட அம த
ெசன#யா தலதிேல சீவன# இய3கி
பன#"ன# ஆ>தவ பரEப7ரம மானேத. 392

உசிக கக1 க<;உைமகட எSவ7ட


மDமாள# ைக'@1ேள மான#ட கலEப7ேர%
எசிலான வாச%க= ஏகேபாக மா>வ7
பைசமா& ஈச பரதேத சிவாயேம. 393

வாய7லி< ந%&rைச அ<சர ெதாலிய7ேல


ேகாய7லி< வாவ7"ம3 ெகாப7ேல உல த
ஆய7லி<ட காய அனாதிய7<ட சீவ
வா"வ7<ட வன#" வள தேத சிவாயேம. 394

அ<சரைத உசr அனாதிய3கி :லமா


அ<சரைத "திறத ேசாரமி<ட ல த
அ<சரதி% உ<கர அகEபட' கடதப7
அ<சரதி% ஆதிேயா அம தேத சிவாயேம. 395

http://www.siththarkal.com 82
சிவவாகிய

ேகாய7& @ள3க= @றிய7ன#% @4'களா>,


மாய7& ம;ய7& மனதிேல மய3@றF
ஆயைன அரைன" அறிண ெகா1வ7ேர%
தாய7 தகEபேனா தானம த ஒ'@ேம. 396

ேகாய7ெல3@ ஒறேலா @ள3க1 நF க1 ஒறேலா


ேத"வா" ஒறேலா சிவம3ேக ஒறேலா
ஆயசீவ எ3@மா> அம வார ஒறேலா
காய ஈதறித ேப க1 கா<சியாவ காCேம. 397

காகக1 :'@வா> கலவார ஒறேலா


ேசாதிய7< ெடத Dக3கள8D ஒறேலா
ஓதிைவத சாதிர உதிவார ஒறேலா
நாதவடறித
F ேப க1 நாதராவ காCேம. 398

அSBதித வ<சரதி உ<கலத அ<சர


சSBதித மதிர சGள இ4ததா%
மSBதித மா>ைகயா% மய3@கிற மாத கா1
உSBதித அSBமா> உ4தrத உைமேய. 399

அகார ெம அ'கரதி% அ'கர ெமாழிதேதா


அகாரெம அ'கரதி அSBவ உதிதேதா
உகார அகார ஒறிந நிறேதா
வ7காரம.ற ஞான#கா1 வ7rைர'க ேவCேம. 400

http://www.siththarkal.com 83
சிவவாகிய

சதியாவ ட% தய3@சீவ உ<சிவ


ப7த கா1 இத.@ேம% ப7த.கிற தி%ைலேய
Dதிைய Jடெமா ெசா%லிறதேதா ெவள#
சதிசிவ மாகிநி தைமயாவ உைமேய. 401

D'கில ைளய7ேல Dேராண7த' க4Bேள


சர வாசலி% ைளெத!த ேமா<;ன#%
ெம>சர ெம>"ேள வ7ள3@ஞான தFபமா>
உசr'@ மதிர ஓ நமசிவாயேம. 402

அ'கர அனாதிய%ல ஆமா அனாதிய%ல


G'கி4த Qத Gலக= அனாதிய%ல
த'கமி'க %க= சா_திர அனாதிய%ல
ஒ'க நி ட கலத உைமகா அனாதிேய. 403

ெமைமயாகி நிறேத வ7<நி ெதா<டேத


உைமயாக நF"ைர'க, ேவCெம3க1 உதமா
ெபைமயாகி நிறெதா வ7<நிற ெதா<டைத
உைமயா> உைர'க தி உ<கல தி4தேத. 404

அட'கினா% அட3@ேமா அட அ8 ெச!ேள


உட'கினா% எதகாய உைமெய உண நF
சட'கி%ஆ ேவத தr'கஓதி லாைமயா%
வ7ட'@நா" மாயேவாதி ேவ ேவ ேபDேமா. 405

http://www.siththarkal.com 84
சிவவாகிய

உைமயான ச'கர உபாயமா> இ4த


தைமயான காய தrதPப ஆன
ெவைமயாகி நFறிேய வ7ைள நிற தான
உைமயான ஞான#க1 வ7rைர'க ேவேம. 406

எ1ளகதி% எெண>ேபால ெவ3@மாகி எப7ரா


உ1ளகதி ேலய74'க ஊசலா :ட கா1
ெகா1ைளநாய7 வாலிைன' @ண'ெக'க வ%லிேர%
வ1ளலாகி நிறேசாதி காணலா@ ெம>ைமேய. 407

ேவCெமற ஞான வ74Gகிற லிேல


தாCB அ3@எகிறF தr'கிl மற'கிl
தாCெவா :லநா; த1நா; உேள
காCமறி ேவறியாB கனாமய'க ஒ'@ேம. 408

வழ'கிேல உைர'கிறF மனேள தவ7'கிறF


உழ'கிலா நாழியான வாேபா& ஊைமகா1
உழ'@நா& நாழியான வாேபா& உேள
வழ'கிேல உைர'கிறF மன1ஈச மேம. 409

அதிற3க ='@நF அடஎ ;ைச'@ நF


திறதிற3க ='@நF ேதவா க1 சிைதநF
உற'@நF உண BநF உ<கலத ேசாதிநF
மற'ெகாணாத நிகழ% மறEப73 @;ெகாேள. 410

http://www.siththarkal.com 85
சிவவாகிய

ஆகிற எப7ராைன அ3@மி3@ நிநF


ேதகிற வண கா1
F ெதௗ¤வெதாைற ஓ கிl
நா;நா; உேள நவ7ேநா'க வ%லிேர%
Jெடாணாத த.பர @வ7Jட லா@ேம. 411

Dதிைய Jடெமா ெசா%லிறத ேதா ெவள#


சதி"8 சிவமாகி நிறதைம ஓ கிl
சதியாவ உட% தய3@சீவ <சிவ
ப7த கா1 அறிெகா1 ப7ரான#4த ேகாலேம. 412

அகாரமான தபல மனாதியான தபல


உகாரமான தபல உைமயான தபல
மகாரமான தபல வ;வமான தபல
சிகாரமான தபல ெதௗ¤தேத சிவாயேம. 413

ச'கர பறதேதா; ச'கரேம% பலைகயா>


ெச'கிலாம% எெண>ேபா% சி3@வா" ேத"B
உ'கிேல ஒள#கல "க3க=3 கல'கமா>
G'கிேல G@தேபா ேபானவாற எ3ஙேன. 414

வள ெத!த ெகா3ைகதைன மாயெம எண7நF


அ41 ெகா1சீவ ரா4டG உைடைமயாக ேத வ கா1
F
வ7ள3@ஞான ேமவ7ேய மி'ேகா ெசா%ைல' ேக<ப7ேர%
கள3கம. ெந8Dேள க4 வ G'@ேம. 415

http://www.siththarkal.com 86
சிவவாகிய

நா&ேவத ஓகிற ஞானெமா அறிவ7ேரா


நா&சாம ஆகிேய நவ7றஞான ேபாதமா>
ஆலட கட அயமத மா&மா>
சாலBன# ெந8Dேள தrதேத சிவாயேம. 416

D.றெம ெசா%வ8 D4தி;வ7% ைவதிZ


அதநித ஆ;ேய அம தி4த எSவ7ட
பதி.றி அப க1 பரதிெலா பாழ
ப7தேர இைத'க4தி ேபசலாவ எ3ஙேன. 417

எ3ஙேன வ7ள'க'@1 ஏ.றவா நிதா


எ3ஙேன எ!த4ள# ஈசேனச எபேர%
அ3ஙேன இ4த4= ஆதியான த.பர
சி3கமமி யாைன ேபால திrமல3க1 அ.றேத. 428

அ.றB1 அகைத" அலகி ெம!'கி


ெமததFப இ<டதி. ப7றவாத Qைச ஏதிேய
ந.றவ Grேயக நாத பாத நா;ேய
க.றி4Eபேத சrைத கெகா1= உேள. 429

பா நிற அபல பரனாஅபல


Jநிற அபல ேகாரமானஅபல
வா ைதயான அபல வன#யான அபல8
சீ.றமான அபல ெதௗ¤தேத சிவாயேம. 420

http://www.siththarkal.com 87
சிவவாகிய

ெச ெசறிடெதா சிறத ெசெபானபல


அமி நிறேதா அனாதியான அபல
எ ெம மி4Eபேதா உதியான அபல
ஒறிெயாறி நிற1 ஒழிதேத சிவாயேம. 421

தைததா> தம4நF சகலேத வைத"நF


சிைதநF ெதள#BநF சிதிதி தாநF
வ7நF வ7ைளBநF ேமலதாய ேவதநF
எைதநF இைறவநF எைனயாட ஈசேன. 422

எEப7றEப7 &ப7ற தி4தழித ஏைழகா1


இEப7றEப7 &ப7ற எனநF QDறF
அEGட மலம ஆைசநF'க வ%லிேர%
ெசEGநாத ஓைசய7% ெதள#காண லா@ேம. 423

மதிர3க1 க.நF மய3@கிற மாதேர


மதிர3க1 க.நF மrதேபா ெசா%வ7ேரா
மதிர3க =ேள மதி'கநF ேள
மதிர3க ளாவ மனதிைன ெத!ேம. 424

எ<ேயாக மான இய3@கிற நாத


எ<வ'க ரேள உகார அகார
வ7<டல த மதிர வணாத;
F ஊேபா>
அ<டவ` ரேள அம தேத சிவாயேம. 425

http://www.siththarkal.com 88
சிவவாகிய

ப7ராப7ரா ெனநF ப7னகிற :டேர


ப7ராைனவ7< எப7ரா ப7rதவாற எ3ஙேன
ப7ராமா> ப7ராமா> ேப4ல@ தாமா>
ப7ரான#ேல ைளெத!த ப7த காC உட%. 426

ஆதிய7%ைல அதமி%ைல யானநா& ேவதமி%ைல


ேசாதிய7%ைல ெசா%&மி%ைல ெசா%லிறத *ெவள#
நFதிய7%ைல ேநசமி%ைல நிசயE படாத
ஆதிக ெகாடப7 அ8ெச! இ%ைலேய. 427

அைமயEப அEபன F அம தேபா அறிகிl


அைமயEப ஆனநF ஆதியான பாசேம
அைமயEப நிைன அறி யா4மி%ைல யானப7
அைமயEப நிைனயறி யா4மி%ைல ய7%ைலேய. 428

ேகா; மதிர ேகா; ஆகம


ேகா; நாள#4 ஊடா;னா& எபய
ஆ ஆ ஆமா> அகதிேலா எ!ததா>
சீைரஓத வ%லிேர% சிவபத3க1 ேசரலா. 429

தேவா ெர!ேள ைளெத!த ெச8Dட


அதேவா ெர!ேள ப7றகாய மான
அதேவா ெர!ேள ஏகமாகி நிற
அதேவா ெர!ைத" மறிண ெகா1=ேம. 430

http://www.siththarkal.com 89
சிவவாகிய

J<டமி< நF3க= J;ேவத ேமாறF


ஏ<டக1 ஈச மி4Eபெத ென!ேள
நா<டமி< நா; நா&: தேள
ஆ<டக ளா; அைமயாைண உைமேய. 431

கா'ைக:'ைக ஆைமயா எைரத காரண


நா'ைக ஊறி உ1வைள ஞானநா; ஊேபா>
ஏ'ைகேநா'க அ<சர இரெட! ஏதி;%
பா தபா த தி'ெகலா பரEப7ரம மானேத. 432

ெகா1ெளாணா @வ7'ெகாணா ேகாதற' @ைல'ெகாணா


அ1ெளாணா அCெகாணா வாதி:ல மானைத
ெத1ெளாணா ெதௗ¤ெயாணா சி.பரதி உ<பண
வ7%ெலாணா ெபா4ைளயா வ7ளGமாற எ3ஙேன. 433

ஓைச"1ள க%ைலநF உைடதிரடா> ெச>ேம


வாசலி% பதிதக%ைல ம!3கேவ மிதி'கிறF
Qசைன'@ ைவதக%லி% QBநF4 சாறF
ஈச'@ உகதக% எத'க%& ெசா%&ேம. 434

ஒ<ைவ க<;நF உபாயமான மதிர


க<ப<ட ேபாதி& க தன3@ வா!ேமா
எ<ெம< ெம<ேள இய3@கிற வா"ைவ
வ<மி<ட அSவ7ேல ைவண பா4ேம. 435

http://www.siththarkal.com 90
சிவவாகிய

இத^r% இ%ைலெய எ3@நா; ஓறF


அத^r% ஈச அம வாRவ எ3ஙேன
அதமான ெபாதிலாr% ேமவ7நிற நாதைன
அதமான சீய7லSவ7% அறிண ெகா1=ேம. 436

G'கி4த ேள Qrய7<ட ேதாதிர


ெதா'@ச<D சி3@ைவ யா'கிராண URதி;%
அ'@மண7 ெகாைற U; அபல1 ஆவா
மி'கேசாதி அGட வ7ளப7டா ப7ைனேய. 437

ப7ென!த மா3கிசைத ேபைதய க ப.றிேய


ப7Gமா3 கிஷதினா% ேபாக மா>ைக பண7னா%
G வ7ைனக1 தா URதிப7 எறேலா
அபரா> இ4தேப க1 ஆநFத% ேபா%வ7ேர. 438

வ7<;4த ேள வ7தனம. இ4'கிறF


க<;ைவத வாச% : கா<சியான வாசெலா
க<;ைவத வாச& கதBதா1 திறேபா>
தி<டமான ஈசைன ெதௗ¤"மா3 கிஷேள. 439

ஆ@மா@ மா@ேம அனாதியான அEெபா41


ஏக பாத நா;நா; ஏதிநி.க வ%லிேர%
பா@ேச ெமாழி"ைம'@E பாலனாகி வாழலா
வா@டேன வன#ைய ம4வ7ேய வ4திZ . 440

http://www.siththarkal.com 91
சிவவாகிய

உைமயான ெதாற ெதாைற உ.ேநா'கி உேள


வைமயான வாசி" வாRதிேயத வ%லிேர%
தைமெப. றி4'கலா தவவ ேநr
கமதம ஆ@மT ச கா<சிதா காCேம. 441

பாலனாக ேவCெம பதி. எபேர


நா&பாத உடதி% நைனதிர அததா%
:லநா; தன#% வன#:<;யத நF4ண
ஏலவா @ழலிேயாேட ஈச பாத எ>ேம. 442

எ>நிைன அப7னா% இைற8சிேயத வ%லிேர%


எ>ைம தன#ேல இறEப7றEG அக.றி
ைமய7ல3@ கண7ப3க வாசிவான#% ஏறி
ெச>தவ% வ7ைனக= சிதம திணேம. 443

திணெம ேசதிெசான ெசSவ7ேயா க1 ேகமிேனா


அண%அ GளG4கி அறி ேநா'க லாய7
மணமதிர வ7ணதிர வாசிைய நடதி;%
நண7 எ3க1 ஈச நமடலி% இ4Eபேன. 444

இ4Eபஎ<ெட< ெடண7ேல இ4 ேவறதா@வ


ெந4EGவா" நF4மC நF1வ7DG ஆ@வா
க4EG@ காலேம கலேசாதி நாதைன'
@4EGனலி% :Rகினா @றிண ெகா1வேர. 445

http://www.siththarkal.com 92
சிவவாகிய

ெகா1=வா க1 சிைதய7% @றிEGண த ஞான#க1


வ71=வா க1 ப'@வதி% ேவ;ேவ; ஏதினா%
உ1=மா> GறGமா> உண வத.@ உண Bமா>
ெதௗ¢ள#தாக நிறேசாதி ெசைமைய ெதௗ¤திேட. 446

ெதௗ¤தந. சrையதன#% ெச சாேலாக ெப


ெதௗ¤த ந.கிrைய Qைச ேசரலா8 சாமT பேம
ெதௗ¤தந% ேயாகதன#% ேசரலா@ சாPப
ெதௗ¤தஞான நாகி ேசரலா சா"யேம. 447

ேச4வா க1 ஞானெம ெசEGவா ெதௗ¤Bேளா


ேச4வா க1 நா&பாத ெசைம ெயற தி%ைலேய
ேச4வா க1 சிவகதி தி4வ4ைளE ெப.றேப
ேச4மா கநா&8 ெச>ெதாழி% திடEபேட. 448

திறமலி'@நா& பாத ெசைம" திடEபடா


அறிவ7லிக1 ேதசநா; அவதிேல அைலவேத
@ழியதைன' கா<;"< @றிேநா'க வ%லிேர%
ெவறிகமR சைட"ைடேயா ெம>E பதமைடவேர. 449

அைடBேளா க1 திைய அறிதிடாத :டேர


பைட"ைடய தவ பாத3க 1அ%லேவா
மைடதிற'க வாrய7 மைடய7ேல மாேபா%
உடலி% :ல நா;ைய உயரேவ.றி ஊறிேட. 450

http://www.siththarkal.com 93
சிவவாகிய

ஊறிேய.றி மடல உ4வ7: தா1திற


ஆததி ஏறி;% அ த வதிற3கி
நாறி ெத ெதாட4'@ நாத ெவள#Eப
ஆறி" உய7 பர ெபா4தி வாRவ தாகேவ. 451

ஆக:ல நா;ய7% அனெல!Eப7 அGட


ேமாகமான மாையய7% ய%வ ெமாழிதி;%
தாகேம4 நா;ேயக ஏகமான வாேபா%
ஏக பாத அGட இைற8சினா அறிவேர. 452

அறிேநா'கி உேள அயதியான உேள


இ4திராம% ஏக பாத ெப.றி4Eப உைமேய
அறிமT ள ைவதிடா வைக"மரண ஏதினா
ெசறிேமைல வாசைல திறபா4 உேள. 453

ேசாதியாக உேள ெதௗ¤ ேநா'க வ%லிேர%


ேசாதிவ உதிதி rயாதFத உ.றி
ஆதிச' கரதின#% அம தF த ஆவ
ேபதியா கெகா1 ப7ராணைன தி4திேய. 454

தி4Bமாகி சிவமாகி ெதௗ¤ேளா க1 சிைதய7%


ம4வ7ேல எ!வD
F வாசைனய தா@வ
க4வ7ேல வ7!ெத!த கமவாதைன ெயலா
ப4தி இ4ளதாயE பறி" அ3கி பா4ேம. 455

http://www.siththarkal.com 94
சிவவாகிய

பா4எைத ஈச ைவத பப7ேல இ4நF


ேச4ேம நவறி ெசைமயான அEெபா41
ேவைர" ;ைய" வ7ைரேத; மாலய
பாrட வ7ண7ேல பற3கட இ%ைலேய. 456

க;லா அயமாெல கா<சியாக ெசா%கிறF


மி;லா% அரட ேமவலா> இ4'@ேமா
ெதாம< அGட ெதா!ேநா'க வ%லிேர%
பE Gரெமrத ப'திவ .ேம. 457

.ேம அவெனாழி ப7ஒ காகிேல


ப.றிலாத ஒதைன ப.நி.க வ%ல
க.றதாேல ஈச பாத காணலா ய74'@ேமா
ெப.றேபைர அGட ப7rயமாக' ேக=ேம. 458

ேக<நிற உன#ைல கிைடத காலேள


வா<ட1ள தவ மய'க அக.றி
வ<;ேல
F ெவள#யதா@ வ7ள3கவ ேநr
J<;வன# மா4த @யைதவ7< எ!EGேம. 459

எ!Eப7:ல நா;ைய இதEபத லா@ேம


ம!Eப7லாத சைபையநF வலிவா3க வ%லிேர%
க!தி" கடேபா> ெசாEபனதி%அEGற
அ!திஓ ெர!ேள அைமEபைம ஐயேன. 460

http://www.siththarkal.com 95
சிவவாகிய

அ%லதி%ைல ெய தானாவ7" ெபா4=ட%


ந%லஈச தாள#ைண'@ நாத'@ ஈதிைல
எஎ1 ேநச வாசிைய வ4தினா%
ெதா%ைலயா வ7ைனவ7ெட *ர*ர ஆனேத. 461

ஆனேத பதிய அ.றேத பDபாச


ேபானேத மல3க= Gலக= வ7ைனக=
கானகதி% இ<டதFய7% கா.வ அதேதா
ஊனகதி% வா"உன# ஒறிேய உலாBேம. 462

உலாBஉSB மSBமா> உதிதட நிற


உலாவ7ஐ Gலக= ஒ4தல தி4தி
நிலாBஅ3@ ேநசமாகி நிற த உதா
@லாBஎ3க1 ஈசைன' @றிண @ப7ேட. 463

@ப7 க4ேள @கைனஐ3 கரைன"


நப7ேய இட வல நம_கr நா;ட
எப7ரா அைம" இ4திேய நவைண
ப7ேபால வாசக ெதாட ேசாப7 நF3@ேம. 464

நF3@ஐ Gலக= நிைறதவ% வ7ைனக=


ஆ3காரமா ஆைச" அ4தட த பாவ
ஓ3காரதி 1ள#4த ெவாபெதாழி ெதாறில
*3கவச
F ெசா.ப; ண7தி4'க Dதேம. 465

http://www.siththarkal.com 96
சிவவாகிய

நிைனEபெதா க;ேல நFயலா ேவறிைல


நிைனEGமா> மறEGமா> நிறமா>ைக மா>ைகேய
அைனமா> அகடமா> அனாதி அனாதியா>
நிைன'@1 நாென'@1 நF நிைன'@மாற எ3ஙேன. 466

க4'கலத காலேம கநிற காரண


உ4'கலத ேபாதேலா உைன நாண த
வ7r'கிெல மைற'கிெல வ7ைன'கிைசத ேபாெதலா
உ4'கல நிறேபா நF"நா ஒறேலா. 467

ஞான%க1 ேத;ேய நவ7றஞான ேயாகிகா1


ஞானமான ேசாதிைய நா;"1 அறிகிl
ஞானமாகி நிறேதா நாதைன அறிதப7
ஞானம.ற தி%ைலேவ நாைரத உைமேய. 468

க4தrEப த.@ காயநிற எSவ7ட


உ4தrEப த.@ உய7 EGநிற எSவ7ட
அ4<ெபாதித சிைதய7% மய'கநிற எSவ7ட
வ74EGண த ஞான#க1 வ7rைர'க ேவCேம. 469

க4வ7ன#% க4வதா> எதஏ! ேதா.ற


இ4வ7ைனE பயதினா% ப7றதிற உழறி
மவ7ைனE ப7றவ7: கால வ@தப7
உ4வ7ைனE பயஇெத உண தஞான# ெசா%&ேம. 470

http://www.siththarkal.com 97
சிவவாகிய

வாய7%எசி% ேபாகேவ நF @; EGவ F


வாய74'க எசி% ேபான வாறெதன எSவ7ட
வாய7ெலசி% அ%லேவா நF4ைரத மதிர
நாதைன அறிதேபா நாஎசி% ஏெசா%. 471

ெதாட'கெத நF வ7ழ ெதாட3@கிற ஊம கா1


ெதாட'கி4த ெதSவ7ட Dதியான எSவ7ட
ெதாட'கி4த வாறறி Dதிபண வ%லிேர%
ெதாட'கிலாத ேசாதிைய ெதாட காணலா@ேம. 472

ேமதிேயா ஆBேம வ74ப7ேய உண தி;%


சாதிேபத மா>உ4 தr'@மா ேபாலேவ
ேவதேமா வாட Gைலசிெச ேமவ7;%
ேபதமா>E ப7ற'கிலாத வாறெதன ேபDேம. 473

வைக@ல3க1 ேபசிேய வழ'@ைர'@ மாத கா1


ெதாைக'@ ல3களான ேந ைமநா;ேய உண தப7
மிைகத D'கில அறிேய ேவெமா க;l
நைகத நாத ம1 நிற நதின#யா4 ேபDேம. 474

ஓநா& ேவத உைரதசா_ திர3க=


Qதத வ3க= ெபா4ஆக ம3க=
சாதிேபத வைம" தய3@கிற %க=
ேபதேபத மாகிேய ப7றழ றி4தேத. 475

http://www.siththarkal.com 98
சிவவாகிய

உற3கிெல வ7ழி'கிெல உண Bெசெறா3 கிெல


திறப7ெல திைக'கிெல சிலதிைசக1 எ<;ெல
GறG1= எ3ஙC ெபாதி தி4த ேதகமா>
நிைறதி4த ஞான#க1 நிைனEப ேத மி%ைலேய. 476

அ3கலி3க QநF அகடQைச ெச>கிறF


அ3கலி3க QநF அம தி4த மா பேன
எ3@ேமா; எ3@ெம3@ ஈடழி மா>@கிறF
ெச3க%ெசG க%ெலலா சிறபா '@ :டேர. 477

தி<டதF<ட எநF தின!@ :டேர


தF<டமாகி அ%லேவா திரகாய மான
Q<டகாய உேள Gக!கிற ேபயேர
தF<வ ெகாடேலா ெதௗ¤தேத சிவாயேம. 478

:லநா; தேள ைளெத!த வா"ைவ


நா=நா= நேள நவ74த வ%லிேர%
பாலனா@ உட பற ேபாகலா>வ7
ஆலட கட பாத அைமபாத உைமேய. 479

உதிேமேல நா&: ஓநமசி வாயமா


சதிசதி எநF சா.கிற ேபயேர
தவ நேள :லநா; ஊேபா>
அதிசதி அ.றிட அறிண பா4ேம. 480

http://www.siththarkal.com 99
சிவவாகிய

வன#: தFய7ன#% வா!ெம3க1 நாத


கன#யான 1ள#4'க' காத% ெகாட எSவ7ட
ெசன#நா& ைகய7ர சிைதய7% இர;ெலா
உன#"ன# நேள உ>ண பா4ேம. 481

ெதா ெச> நF3க= Uழேவா; மா1கிறF


உழ cேள உ.ண பா 'கிl
வலாB ேசாைலUR வா!ெம3க1 நாத
பேபால நேள ப@தி4Eப ஈசேன. 482

அrயேதா நமசிவாய அதியத ஆன


ஆறிர ேகா; அளவ7டாத மதிர
ெதrயநா& ேவதஆ சாதிர Gராண
ேதமா அய8ச வ ேதவேதவ ேதவேன. 483

பரன'@ என'@ேவ பயமி%ைல பாைரயா


கரன'@ நித3 @வ7திட' கடைமயா
சிர4'கி அதள#த சீ4லாB நாதேன
உரெமன'@ நFயள#த உைம"ைம உைமேய. 484

:லவ<ட மT திேல ைளதஐ ெத!திேல


ேகாலவ<ட :மா>' @ள# தல நிற தF
ஞாலவ<ட மேள நவ7றஞான# ேமலதா>
ஏலவ<ட ஆகிேய இ4தேத சிவாயேம. 485

http://www.siththarkal.com 100
சிவவாகிய

எனகதி% எைன நாென3@ ஓ;நா;ேன


எனகதி% எைனயறி ஏெமா க;ேல
வ7ென!ப7 வ7ணகதி மிெனா3@ மாேபா%
எனக1 ஈசேனா ;யாம%ல தி%ைலேய. 486

நா&ேவத ஓகிற ஞானெமா அறிவ7ேரா


நா&சாம ஆகி" நவ7றஞான ேபாதமா>
ஆலட கட அய அதமா&மா>
சாலBன# ெந8சிேல தrதேதசி வாயேம. 487

சர :லமாகி :றதான ேபதமா>


அசர உேள அட3கிவாசி ேயாகமா
ெம>சர ெம>"ேள வ7ள3@ஞான தFபமா>
உசrத மதிர ஓநமசி வாயேம. 488

:லமட லேள சர மாயமா>


நா&வாச% எவ7ரலி% உதித மதிர
ேகாலிெய ஐமா>' @ள# தல நிறநF
ேம&ேம& நா;ேன வ7ைழதேத சிவாயேம. 489

இட3க1 பண7 Dதிெச>ேத இ<டபXட மT திேல


அட3கநF Qச%ெச> அ4தவ3க1 பCவ F
ஒ3@கிற நாதனா உதி'கஞான எSவ7ட
அட3@கிற எSவ7ட மறி Qைச ெச>"ேம. 490

http://www.siththarkal.com 101
சிவவாகிய

Gதக3க ைளDம ெபா>கைளE ப7த.வ F


ெசதிட ப7றதிட ெத3ஙெனேற அறிகிl
அதைனய சிதைன அறிேநா'க வ%லிேர%
உதம1 ஆயேசாதி உண4 ேபாக மா@ேம. 491

அ4ள#ேல ப7றதி மானயPப மாகிேய


இ4ள#ேல தய3@கிற ஏைழமாத ேகமிேனா
ெபா4ள#ேல தவGைன ெபா4திேநா'க வ%லிேர%
ம4ள ேதவன#ய7 மைறதேத சிவாயேம. 492

க4'கலத காலேம க;4த காரணா


உ4'கலத ேசாதிைய ெதள# யானறிதப7
த4'கலத ேசாதிைய ெதள#யா னறிதப7
இ4'கிேல இற'கிேல இரம. இ4தேத. 493

தமசிைத யாமளB தவமறியா தைமயா>'


கமசிைத ெவய7&ழ க4தமிRத கசடேர
ெசமெசம ேத;" ெதள#ெவாணாத ெச%வைன
நைமயாக உேள நயகாண ேவேம. 494

க1ளB1ள ேமய74 கடதஞான ஓவ F


க1ள1 ளதேபா கதிய7தறி' காகிl
உ1ளேம வ7ள'கிநித ஒள#யCக வ%லிேர%
ெத1=ஞான உேள சிறதேத சிவாயேம. 495

http://www.siththarkal.com 102
சிவவாகிய

காணேவ ெம நF கட%மைலக1 ஏவ F


ஆணவ அத%லேவா அறிவ7%லாத மாதேர
ேவCெமறS வச பாத
F ெம>"ேள தrEப7ேர%
தாCவாக நிறசீவ தாசிவம தா@ேம. 496

அCவ7ெனா அகடமா> அளவ7லாத ேசாதிைய'


@ணம தாகஉ ேள @றி ேநா'கி தியா
மிணமிெண வ7ரைலெயண7 மT ெளாணாத மய'கமா>
ண7வ7லாத ப;ய7னா% ெதாட Qைச ெச>@வ .
F 497

எசிெலசி% எநFrைடதி4'@ ஏைழகா1


சிெலசி% அ%லேவா *யகாய மான
ைவதஎசி% ேதனேலா வ;ெனசி% Qவேலா
ைகDதாவ7% ைவட கறதபா& எசிேல. 498

தF தலி3க : திெய ேத;ேயா தFதேர


தF தலி3க உ1ள#ன#ற சீவைன ெதௗ¤"ேம
தF தலி3க உேள ெதள#காண வ%லிேர%
தF தலி3க தானதா> சிறதேத சிவாயேம. 499

ஆெகா Jெச> அம தி4'@ வாேபா%


ேதகிற ெசப7ைன திடEபடE பரEப7ேய
நாகிற தப7ரா நேள இ4'கேவ
ேபாத Eப Qைசெயன Qைசெயன Qைசேய. 500

http://www.siththarkal.com 103
சிவவாகிய

எைனஅ.ப ேநர மற'கிலாத நாதேன


ஏகேன இைறவேன இராசராச ராசேன
உைனய.ப ேநர ஒழிதி4'க லா@ேமா
உனநா<ட எனநாவ7 &தவ7 ெச>வrசேன.
F 501

எ%ைலய. நிற ேசாதி ஏகமா> எr'கேவ


வ%லQர ணEப7ரகாச ஏகேபாக மாகிேய
ந%லவ7ப ேமானசாகரதிேல அ!திேய
நாெடாணாத அமி த நானழி நிறநா1. 502

ஆனவாற தாய7 அகடமான ேசாதிைய


ஊைனகா<; உேள உககாண வ%லிேர
ஊனகாய ஆளலா உலகபார ஆளலா
வானநா ஆளலா வணநாட ஆைணேய. 503

நித மண7ல'கி நF:ைல G'கி4


கதிேய கதறிேய கக1 :; எபய
எதைனேப எண7 எ<;ர பதேலா
வத' கிேத.@ேமா அறிவ7லாத மாதேர. 504

எ<;ர J;ேய இலி3கமான ேதவைன


ம<டதாக உேள மதி ேநா'க வ%லிேர%
க<டமான ப7றவ7ெய க43கட% கட'கலா
இ<டமான ெவள#ய7ேனா இைசதி4EபX காமிேன. 505

http://www.siththarkal.com 104
சிவவாகிய

உைமயான மதிர ெமாள#ய7ேல இ4தி


தைமயான மதிர சைமPப ஆகிேய
ெவைமயான மதிர வ7ைளநFற தானேத
உைமயான மதிர அெதாேம சிவாயேம. 506

பன#ர நாள#4திE ப8சவண ஒதிட


மின#யS ெவள#'@1நி ேவெர தம த
ெசன#யான தலதிேல சீவநி றிய3கி
பன#"ன# ஆ>தவ பரEப7ரம மாவேர. 507

தDவாய7% உசிேம% ஆய7ர தல3களா>


Dட4 :வ7ர :ெட!த தFDட
வசிர அதாகிேய வள நிற எSவ7ட
இDட4 இதிrய ேமகமான எ3ஙேன. 508

திசிதி ெதாதமா> ய3@கிற : திைய


ம.உதித ஐGலக1 ஆ@மதி அEGல
அதன#த காளகட அப7னா% அதின
உசr ளதிேல அறிண ெகாமிேன. 509

அணலா அநாதியா> அநாதி னநாதியா>


ெபCமாC ெமாறேலா ப7றEபதா@ னேலா
கண7லான#% D'கில3 க4ெதா3கி நிறப7
மCேளா4 வ7Cேளா4 வதவாற ெத3கேன. 510

http://www.siththarkal.com 105
சிவவாகிய

எதிைச'@ எSBய7 '@ எ3களEப எப7ரா


தியான வ7ேள ைளெத! ெச8Dட
சிதின#% ெதள#தேபா ேதவ ேகாய7% ேச தன
அதனாட% கடேபா அட3கியாட% உ.றேத. 511

வ%லவாச% ஒப ம4தைடத வாச&


ெசா%& வாச%ஓைர8 ெசா%லவ7மி நிற
ந%லவாச ைலதிற ஞானவாச% ஊேபா>
எ%ைலவாச% கடப7 இன#Eப7றEப தி%ைலேய. 512

ஆதியான ெதாேம அேனகPப மாயமா>E


ேபதேபத மாெய! ச வசீவ னானப7
ஆதிேயா J;மT ெட! சம மானப7
ேசாதியான ஞான#ய4 சதமா> இ4Eபேர. 513

வQ மண3க ேளா வதி4த ேதெனலா


உேள அட3@வண ேமாலி3க :லமா>'
கக ேவrேல க4ெதா3க வ%லிேர%
பெகாட வ%வ7ைன பறதி சிவாயேம. 514

ஓெர! லி3கமாக ேவாம' கரேள


ஓெர! இய3@கிற உைமைய அறிகிl
:ெவ! :வரா> ைளெத!த ேசாதிைய
நாெல! நாBேள நவ7றேத சிவாயேம. 515

http://www.siththarkal.com 106
சிவவாகிய

*ர*ர *ர ெதாட ெத!த *ர


பாரபார எேம பrதி4த பாவ7கா1
ேநரேநர ேநர நிைனதி4'க வ%லிேர%
*ர*ர *ர ெதாட Jட லா@ேம. 516

@டல3க1 Q நF @ள3கேடா :RகிறF


மக3க1 ேபாலநF மனதிமா ச'கிl
மைடேய ைகயைர மனதி4த வ%லிேர%
பைடமா% அயெறாழE பண7 வாழ லா@ேம. 517

Jக<; <ைடய7<' ெகா;4த வாேபா%


ஆ;ர கைறஈற அபல1 ஆேத
மாெகா ெவெண"C மான#டE பD'கேள
வக
F ெகாடப7G ெவ<டெவள#" காCேம. 518

உ1ளேதா ப7றEபேதா உய7 Eபட3கி நிறி


ெமௗ¢ளவ கி<டநF வ7னவேவ ெமகிறF
உ1ள ப7றEப ஒதேபா நாதமா
க1ள வாசைல திற காணேவ மாதேர. 519

ந<டக%ைல ெத>வெம நா&G<ப8 சாதிேய


D.றிவ ெமாணெமாெண ெசா%& மதிரேமதடா
ந<டக%& ேபDேமா நாத1 இ4'ைகய7%
D<டச<; ச<வ3 கறிDைவ அறி"ேமா. 520

http://www.siththarkal.com 107
சிவவாகிய

நாஅ%ல நF" அ%ல நாத அ%ல ஓேவ


வான#%உ1ள ேசாதி அ%ல ேசாதிந1 உ1ளேத
நாநF" ஒதேபா நா;'காண லா@ேமா
தானதான தததான தானதான தானனா. 521

ந%லத%ல ெக<டத%ல நவ7%நி.ப ஒதா


ந%லெதற ேபாத ந%லதாகி நிப7
ந%லத%ல ெக<டெதறா% ெக<டதா@ ஆதலா%
ந%லெத நா;நி நாம ெசா%ல ேவேம. 522

ேப>க1J;E ப7ண3க1 தி ப7rயமி%லா' கா<;ேல


நா>க1D.ற நடனமா நப வாR'ைக ஏதடா !
தா>க1பா% உதி'@இைச தவ7ரேவ; நா;னா%
ேநா>க1 ப< உழ%வ ஏ ேநா'கிEபா4 உேள. 523

உEைபநF'கி% அ!கிEேபா@ ஊ.ைறயா@ உடலி%நF


அEப7யாைச ெகா;4'க% ஆ@ேமாெசா% அறிவ7லா
தEப7லிEெபா> மான ெக<ட த;யனா@ மனேமேக1;
ஒEப7லாெச8 சைடயனா@ ஒ4வ பாத உைமேய. 524

ப7றEபெத%லா இறEப உ ேபைதம'க1 ெதrகிலா


இறEப இ%ைல என மகிR எ3க1 உ3க1 ெசாெதன'
@றிEGEேபசி திrவரறி' ெகாட ேகால எனேவா
நிறEG ெபாதி அழிதேபா ேநசமாேமா ஈசேன? 525

http://www.siththarkal.com 108
சிவவாகிய

D<ெடrத சாQD DதரEெப மதிக


தி<டெந< எ!தறியா ஏ3கிேநா'@ மதிவl
ெப<டகE பாGற3@ ப7தலா<ட அறிய7ேரா?
க<டவ7RE ப7ரம பா 'கி% கதிஉம'@ ஏகா. 526

ேவதஓ ேவைலேயா வணதா@


F பாrேல
காதகாத *ரஓ;' காத%Qைச ேவCேமா?
ஆதிநாத ெவெண"ட அவன#4'க நேள
ேகாQைச ேவதஏ @றிEபா4 உேள. 527

பரஇலாத எSவ7ட? பர இ4Eப எSவ7ட?


அற இலாத பாவ7க<@E பரஇைல அஃ உைமேய;
கர இ4 ெபா4ள#4 அ4ள#லாத ேபாத
பர இலாத Uயமா@ பாR நரக ஆ@ேம. 528

மாத ேதா1ேசராத ேதவ மான#லதி% இ%ைலேய !


மாத ேதா1 Gண தேபா மன#த வாR சிற'@ேம
மாதரா@8 சதிெயா மா<;'ெகாட தாதலா%
மாதரா@ நFலிக3ைக மகிR ெகாடா ஈசேன. 529

சித எ சிறிய எ அறிெயாணாத சீவ கா1 !


சித இ3@ இ4த ேபா ப7த எ எCவ F
சித இ3@ இ4 எனப7த நா<;4Eபேர;
அத நா இதநா அவ க='ெக லாெமாேற. 530

http://www.siththarkal.com 109
சிவவாகிய

மாத வாRB மண7ேல மறதேபா வ7ண7ேல


சாதனான ஆவ7ைய சrEபத வ%லிேர%
ேவத ஆகி மளா வ7மல பாத காணலா
Jதலைம ேகாண% ஒ @றி'ெகாணாஇஃ
உைமேய. 531

ச4க4தி நF @; சார%வாR தவசிகா1 !


ச4க4தி% ேதக3@றி ச8சல உடா@ேம;
வ4வ74ேதா உஉதி வள மைன DகிEப7ேர%
வ4வ74ேதா ஈசனாகி வாRவள#'@ சிவாயேம. 532

காேம @ப1ள கான# ஆறக.றி"


நா ேதச வ7<டைலவ நாத பாத காபேரா?
Jவ7< அகஉ ஆவ7 Jதa 'ேக ேநா'கலா%
வ
F ெப. அர பததி% வ.றி4Eப
F இ%ைலேய. 533

க<ைடயா% ெச> ேதவ4 க%லினா% ெச> ேதவ4


ம<ைடயா%ெச> ேதவ4 ம8சளா%ெச> ேதவ4
ச<ைடயா%ெச> ேதவ4 சாண7யா%ெச> ேதவ4
ெவ<ட ெவள#ய தறிம. ேவெத>வ இ%ைலேய. 534

த3க1 ேதக ேநா> ெபறி தைனEப7டாr ேகாய7லி%


ெபா3க% ைவ ஆ ேகாழிE QைசEபலிைய இ<;ட
ந3க ெசா%& நலிமி@ நா= ேத> :8Uரா>
உ3க1 @லெத>வ உ3க1 உ4'@ைலEப உைமேய. 535

http://www.siththarkal.com 110
சிவவாகிய

ஆைசெகா அதின அன#ய ெபா4ள#ைன


ேமாச ெச> அபகr'க .றி& அைலபவ
Qைசேயா ேநமநி<ைட Qr'க ெச> பாதக
காசின#ய7% ஏ!நரைக' காதி4Eப உைமேய. 536

ேநச.E Qைசெச> நFQசி சதன


வாசேமா அண7 ெந.றி ைமதில த இ<ேம
ேமாச ெபா>Gைன D4< .றி&ெச> :ட கா1 !
ேவசrக ளGரட ெவணறா@
F ேமன#ேய. 537

வாத ெச>ேவ ெவ1ள#" ெபா மா.ய த த3க


ேபாதேவ @4;'கE ெபா பண3க1 தாெவன
சாதைன ெச> ெததி ெசா ததைத' கவ ேம
காத*ர ஓ;ெச%வ காப அ4ைமேய. 538

ேயாகசாைட கா<வா உயரB எ!Gவா


ேவகமாக அ<டசி வ7ைதக. ெந<வா
ேமாக ெகா மாதr :திரEைப சி'கிEப7
ேபய ப7;தவ ேபா% ேப4லகி% சாவேர. 539

காயகாய உபதாக' கடவ மதிதிட


மாயவ7ைத ெச>வ எ3@ ம;EG ேமாச ெச>பவ
ேநயமா' க8சா அ; ேந அப7ைன திபதா%
நாயதாக ந'கி'கி நா<;ன#% அைலவேர. 540

http://www.siththarkal.com 111
சிவவாகிய

நFrன#% @மிழிஒத நிைலய7லாத காயஎ


ஊrன#% பைற அ; உதாrயா> திrபவ
சீrன#% உன'@ ஞான சிதிெச>ேவ பாெரன
ேநrன#% ப7ற ெபா4ைள நFளB ைகEப.வா . 541

காவ7" சைட; கமடல3க1 ஆசன


தாB4தி ரா<ச ேயாக த ெகாட மாக1
ேதவ7ைய அைலயவ7< ேதச எ3@ D.றிேய
பாவ7ெயன வெடலா
F ப4'ைக ேக< அைலவேர. 542

திேசர சிதிஇ3@ னள#Eேப பாெரன


சதிய3க1 ெசா%லி எ3@ சாமிேவட Qடவ
நிதிய வய7 வள 'க நFதி ஞான ேபசிேய
பதியா>E பணபறிE பாRநரகி% வRவேர.
F 543

ெசைமேச மரதிேல சிைலதைலக1 ெச>கிறF


ெகாைமய.ற கிைளய7%பாத @ற ெச> அழி'கிறF
cேள வ7ள3@ேவாைன நா; ேநா'க வ%லிேர%
இமள மள எமள அ%லேவ. 544

எதிைச எ3@ எ3@ஓ; எண7லாத நதிகள#%


D.றி" தைல!க Dதஞான# யாவேரா?
பதிேயா அரபத பண7திடாத பாவ7கா1!
திஇறி பாRநரகி% :Rகிெநா அைலவேர. 545

http://www.siththarkal.com 112
சிவவாகிய

க%& ெவ1ள# ெசப74G கா>தி தரா'கள#%


வ%லேதவ Pபேபத அ3கைமE ேபா.றி;%
ெதா%ைலஅ. றிடEெப4 Dகத4ேமா ெசா%&வ F
இ%ைல இ%ைல இ%ைல இ%ைல ஈச ஆைண இ%ைலேய.
546

இசக சன#தB ஈசஐ எ!திேல


ெமசB சராசர3க1 ேமB ஐ எ!திேல
உசிதE பலஉய7 க1 ஓ3க% அ8ெச!திேல
நிசயெம>8 ஞானேபாத நி.@ ஐெத!திேல. 547

சாதிர3க1 பா E பா தா @4 ஆவதா%


ேநதிர3ெகட ெவ>ேயாைன ேந திெச> :ட க1 !
பாதிர அறி ேமான ப'திெச>ய வ%லிேர%
UதிரEப; யாவ4 Dத ஆவ அ3ஙேன. 548

மனBதி தான#லாத ம<;Eப7ண மாக1


சினறE ப7ற ெபா4ைள ேசகr ைவதைத
தினதின ஊ எ3@ D.றி தி;'ேக அைலபவ
இனமதி% பல க1 ைவ"; இப அ.ற பாவ7க1. 549

சிவாயவசி எனB ெசப7'க இசக எலா


சிவாயவசி எனB ெசப7'கயாB சிதியா
சிவாயவசி எனB ெசப7'கவான ஆளலா
சிவாயவசி எபேத இ4தைலதF ஆ@ேம. 550

சிவவாகிய
றிய

"அ
 அமா அமதேத சிவாயேம"

http://www.siththarkal.com 113