You are on page 1of 1

26 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 397

Ασφάλεια στον ελαιώνα


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ*

Πώς να αποφύγουμε
τα δυσάρεστα ατυχή-
ματα σε όλες τις φά-
σεις της ελαιοσυγκο-
μιδής…

E
Με ένα ζευγάρι φτηνά προστευτικά γυαλιά δεν κινδυνεύουμε
χουμε γράψει και από εκτοξευόμενες ελιές ή από πριονίδια.
παλιότερα σχετικά
με τους κινδύνους
που αντιμετωπίζουμε κατά
την ελαιοσυγκομιδή αλλά
και γενικότερα όταν ασχο-
λούμαστε με αγροτικές ερ-
γασίες. Υπάρχουν πολλές Οταν κλαδεύουμε προσέχουμε να μην τραυματιστούμε εμείς από πτώση αλλά και οι
παρευρισκόμενοι από τα κομμένα κλαδιά.
πιθανές αιτίες ατυχήμα-
τος που μπορούν να μετα-
τρέψουν μια ευχάριστη,
και για πολλούς επικερδή,
εργασία σε αιτία στεναχώ-
ριας, τραυματισμού ή και
μόνιμης αναπηρίας.
Ο θρυμματισμός των κλαδιών μπορεί να γίνει και με
Τις ελιές τις μαζεύουμε μικρότερους βενζινοκίνητους καταστροφείς.
σήμερα με ελαιοραβδιστικά
και ελαιόδιχτα που εξα- κλοφορίας. Τέλος, ας θυ- οποίο αναφερθήκαμε πα-
σφαλίζουν ταχεία και σχε- μηθούμε ότι το όχημά μας ραπάνω, θα πρέπει να φρο-
τικά άνετη συγκομιδή. συμπεριφέρεται διαφορε- ντίσουμε και για τη λί-
Όμως οι ελιές και τα φύλ- τικά όταν είναι φορτωμένο πανσή του. Τα λιπάσματα
λα που υφίστανται το κτύ- γι’ αυτό ας φροντίσουμε να υπό ορισμένες συνθήκες
πημα του ραβδιστικού οδηγούμε με μεγαλύτερη μπορούν να εκραγούν με
εκτοξεύονται με μεγάλη τα- προσοχή σε σχέση με τις πολύ δυσάρεστες συνέπει-
χύτητα και καλόν είναι οι άλλες ημέρες. ες γι’ αυτό πρέπει να απο-
χειριστές αλλά και όσοι Ο σωστός τρόπος για να ανασηκώνουμε βάρη χωρίς να επιβαρύνουμε τη μέση μας. Και φτάνουμε στην απο- θηκευτούν με όλες τις προ-
βρίσκονται πολύ κοντά θήκευση του λαδιού. Θα φυλάξεις που προβλέπο-
τους να φορούν προστα- περιοδικά και σε πολλές πε- μετά από κάθε κόψιμο. ταχυκαρδία η επίσκεψη πρέπει να το προφυλάξου- νται από τον κατασκευα-
τευτικά γυαλιά για να ριπτώσεις δεν θεραπεύο- Προσέχουμε επίσης τους στον καρδιολόγο είναι επι- με από το φως, το οξυγόνο στή.
αποφύγουν δυσάρεστα νται ποτέ. τραυματισμούς που μπορεί βεβλημένη. και την θερμότητα αποθη- Επιπλέον, τα λιπάσματα
τραύματα στα μάτια. Ταλαιπωρούν τους άν- να προκληθούν από την Πολλοί συνηθίζουν να κεύοντάς το κατά προτί- πρέπει να χρησιμοποιη-
Παράλληλα, οι μαζωχτές δρες πιο πολύ από τις γυ- πτώση μεγάλων κλαδιών. καίνε τα κλαδιά αλλά θα μηση σε ανοξείδωτα δο- θούν στις δοσολογίες που
και οι μαζώχτρες θα σκύ- ναίκες και τους μεσήλικες Τα προστατευτικά γυαλιά πρέπει να ξέρουμε ότι ο κα- χεία. Να υπενθυμίσουμε συστήνονται από τον γεω-
ψουν για να συγκεντρώ- και τους ηλικιωμένους είναι και εδώ απαραίτητα πνός και το διοξείδιο του επίσης ότι το λάδι είναι εύ- πόνο για να αποφευχθούν
σουν τον καρπό και να τον πολύ περισσότερο από τους για να αποφύγουμε τραυ- άνθρακα που παράγεται φλεκτο υλικό και αρπάζει οι δυσμενείς επιπτώσεις
καθαρίσουν ενδεχομένως νέους. Έχει μάλιστα απο- ματισμούς των ματιών από επιβαρύνουν την κλιματι- φωτιά τους 225 βαθμούς όχι μόνο στην υγεία αλλά
από τα φύλλα και τα κλα- δειχτεί ότι η καλύτερη και πριονίδια. Αν χρησιμοποι- κή αλλαγή. Τα λεπτά κλα- Κελσίου (σημείο ανάφλε- και στο περιβάλλον – ιδίως
δάκια που έχουν πέσει μαζί φθηνότερη μέθοδος αντι- ούμε το αλυσοπρίονο για διά μπορούμε να τα τεμα- ξης). η ρύπανση του πόσιμου νε-
με τις ελιές. Το σκύψιμο και μετώπισης είναι η προλη- πολύ ώρα, ή αν χρησιμο- χίσουμε χρησιμοποιώντας Μάλιστα, όταν το ελαιό- ρού και ο ευτροφισμός των
πολύ περισσότερο το ανα- πτική εκπαίδευση στην ποιούμε και άλλα εργαλεία έναν θρυμματιστή. Το προϊ- λαδο αρχίσει να καίγεται, η επιφανειακών υδάτων.
σήκωμα των γεμάτων σά- ανύψωση βαρών. που κάνουν πολύ θόρυβο όν του θρυμματισμού μπο- κατάσβεσή του είναι κάπως Μπορούμε φυσικά να χρη-
κων (και στη συνέχεια των Μια άλλη εργασία που καλόν θα είναι να φορέ- ρεί να χρησιμοποιηθεί ως περίπλοκη αφού η χρήση σιμοποιήσουμε ως λίπα-
δοχείων με το λάδι) πρέπει συνδέεται με την ελαιοσυ- σουμε και ωτοασπίδες για λίπασμα στον ελαιώνα νερού προκαλεί μεγαλύτε- σμα και απλή χωνεμένη
να γίνεται με προσοχή προ- γκομιδή είναι το κλάδεμα. την προστασία της ακοής. αφού το σκεπάσουμε με ρη φλόγα και επιδεινώνει κοπριά που συχνά αποτελεί
κειμένου να μην δημιουρ- Είναι κι αυτή μια επικίν- Τέλος, οι κραδασμοί από χώμα και το αφήσουμε να την κατάσταση. Αυτός είναι την καλύτερη τροφή για
γηθούν προβλήματα στη δυνη δραστηριότητα για τα αλυσοπρίονα αλλά και κομποστοποιηθεί. και ο λόγος που δεν πρέπει τα ελαιόδεντρα.
μέση. την οποία μπορούμε να από άλλα εργαλεία χειρός Επόμενο στάδιο η μετα- να ρίχνουμε ποτέ νερό σε Με ευχές για ελαιοσυ-
Η Παγκόσμια Οργάνωση πάρουμε τα μέτρα μας. Αν μπορεί να έχουν αρνητικές φορά του καρπού στο ελαι- τηγάνια που έχουν πιάσει γκομιδή χωρίς ατυχήμα-
Υγείας θεωρεί τα προβλή- χρειαστεί να ανεβούμε επιπτώσεις στις αρθρώσεις ουργείο και του λαδιού στο φωτιά. Συνεπώς, ας προ- τα. Με μπόλικο και καλής
ματα της μέσης ως τη ση- στην ελιά ας προσέξουμε αλλά και στη λειτουργία χώρο αποθήκευσης. Ας σέξουμε να μην αποθη- ποιότητας ελαιόλαδο!
μαντικότερη από τις μυο- να μην πέσουμε. Δεν χρη- της καρδιάς. Όσοι πάσχουν προσέξουμε να στοιβάξου- κεύσουμε το ελαιόλαδο
σκελετικές παθήσεις. Οι σιμοποιούμε αλυσοπρίονο από καρδιακές αρρυθμίες ή με σωστά το φορτίο έτσι μαζί με άλλα εύφλεκτα υλι-
οποίες αποτελούν την κυ- αν δεν γνωρίζουμε τον χει- άλλα καρδιακά νοσήματα ώστε να μην έχουμε μετα- κά όπως τσικουδιές, καυ- *Φυσικός, υπάλληλος της
ριότερη αιτία αναπηρίας ρισμό του. Έτσι θα αποφύ- ας συμβουλευτούν τον καρ- κινήσεις και ατυχήματα. σόξυλα κλπ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι
παγκοσμίως με σοβαρές γουμε άσκοπους τραυμα- διολόγο τους πριν χρησι- Φυσικά, δεν πίνουμε οινο- Μετά το τέλος της ελαιο- απόψεις είναι προσωπικές
κοινωνικοοικονομικές επι- τισμούς που μπορεί να εί- μοποιήσουν τέτοια εργα- πνευματώδη πριν οδηγή- συγκομιδής ακολουθεί η και δεν εκφράζουν κατ’
πτώσεις. Μάλιστα, σε πολ- ναι ιδιαίτερα σοβαροί. λεία. Κι αν μετά από την σουμε και όταν οδηγούμε προετοιμασία του ελαιώνα ανάγκη την Ευρωπαϊκή
λούς ασθενείς οι πόνοι της Ενεργοποιούμε πάντα το χρήση τέτοιων εργαλείων τηρούμε τα όρια ταχύτητας για την επόμενη χρονιά. Επιτροπή.
μέσης επανεμφανίζονται φρένο του αλυσοπρίονου νοιώσουμε λαχάνιασμα και και τον κώδικα οδικής κυ- Εκτός από το κλάδεμα, στο http://alevantis.blogspot.com