You are on page 1of 6

grupa a

Azja ……………………………………………
Imię i nazwisko

…………………………….
Klasa
Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 38 punktów.
1. Rozpoznaj opisane poniżej obiekty geograficzne, 3. Na zamieszczonej poniżej mapie narysuj strzałki
a następnie zaznacz je odpowiednimi literami na mapie obrazujące kierunek wiania monsunu letniego.
konturowej. (0–8 p.) Następnie w odpowiednie kwadraty wpisz W (wyż
baryczny) i N (niż baryczny), tak aby powstał układ
A. Łańcuch górski leżący na terytorium Indii, Nepalu ciśnienia charakterystyczny dla tego wiatru. (0–2 p.)
i Chin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Najdłuższa rzeka Chin, z Zaporą Trzech Przełomów.
................................................... .

C. Najgłębsze jezioro świata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


D. Nizina, przez którą przepływa święta rzeka Hindusów.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Podaj po dwa przykłady państw azjatyckich, w których


dominują wymienione niżej odmiany człowieka.
(0–2 p.)

a) odmiana biała – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) odmiana żółta – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Podkreśl udogodnienia, które zachęcają zagraniczne


firmy do inwestowaniaw Chinach. (0–2 p.)

a) Ulgi podatkowe.
b) Ograniczenia językowe.
c) Ogromny rynek zbytu.
d) Utworzenie specjalnych stref ekonomicznych.
e) Wysokie podatki.
2. Podkreśl nazwę typu klimatu, który obrazują dane
z poniższej tabeli. Następnie podaj charakterystyczną dla
tego typu klimatu cechę. (0–2 p.) 6. Wyjaśnij, co oznacza skrót OPEC. (0–1 p.)

podrównikowy wilgotny, okołobiegunowy, .... .. ...............................................................

zwrotnikowy suchy,
... ...................................................................
......................................................................

............................................................
........
temp./
opady
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok

w ⁰C 14,3 16,2 20,8 25,0 30,8 33,6 34,6 34,4 31,4 26,3 20,6 15,4 25,2

w mm 13,8 10,4 29,8 29,7 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,5 11,3 112,7

Azjatyckie tygrysy Kraje naftowe


7. Zaznacz na mapie z zadania 1 region o bardzo dużych
zasobach ropy naftowej. (0–1 p.)

8. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli poniższe nazwy


państw. Podkreśl te, które nie pasują do żadnej
z podanych grup. (0–3 p.) 9. Poniższy diagram przedstawia zasoby ropy naftowej na
świecie. Przeanalizuj go i podkreśl zdanie prawdziwe.
Afganistan, Kuwejt, Arabia Saudyjska, (0–1 p.)
Singapur, Korea Północna, Tajwan
C. Japonia – ..................................................

12. Podkreśl w poniższych zdaniach błędne informacje.


Następnie przekształć zdania tak, aby były prawdziwe.
(0–6 p.)

a) Japonia leży na styku dwóch płyt litosfery, czego


skutkiem jest występowanie trzęsień ziemi
i tajfunów.
b) Wielkie japońskie aglomeracje, m.in. Tokio, Osaka
i Kobe, tworzą Megalopolis Hippon.
c) Z Bliskiego Wschodu pochodzi większość
wydobywanego na świecie złota.
a) Najmniejsze zasoby ropy naftowej występują w
państwach Bliskiego Wschodu. .... ..................................................................
b) Zasoby ropy naftowej Ameryki Łacińskiej stanowią
ponad 16% zasobów światowych. .... ..................................................................
c) Afryka oraz Australia z Oceanią mają podobną
wielkość zasobów ropy naftowej. ... ...................................................................

.... ..................................................................
10. Rozpoznaj i podpisz, który z poniższych diagramów
przedstawia strukturę eksportu Chin, a który – Arabii
... ...................................................................
Saudyjskiej. (0–1 p.)
... ...................................................................

13. Podkreśl nazwy dwóch krain geograficznych, na


których terenach rozwijały się starożytne azjatyckie
cywilizacje. (0–1 p.)

Nizina Mezopotamska, Himalaje, Nizina Indusu,


Wyżyna Środkowosyberyjska, Kamczatka

14. Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok


fałszywego – literę F. (0–4 p.)

a) Chiny realizują program kontroli urodzeń


A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . propagujący zakładanie rodzin jednodzietnych. ....

b) Z Chin pochodzi 3/4 światowych zbiorów ryżu. . . .


c) W Indiach dynamicznie rozwija się przemysł
wysokiej technologii. . . . . .
d) W północnej części Indii leżą pasma Himalajów
i Karakorum. . . . . .
11. Dopasuj poniższe nazwy miast do nazw państw,
w których się znajdują. (0–3 p.)
15. Podkreśl nazwy znanych azjatyckich zabytków.
Jokohama, Mumbaj, New Delhi, Szanghaj, (0–1 p.)
Kobe, Kanton
wieża Eiffla, Wielki Mur Chiński, piramida Cheopsa,
A. Chiny – .. .................................................. świątynia Al-Kaba, Big Ben
B. Indie – ......................................................
grupa b
Azja ……………………………………………
Imię i nazwisko

…………………………….
Klasa
Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 38 punktów.
1. Rozpoznaj opisane poniżej obiekty geograficzne, 3. Na zamieszczonej poniżej mapie narysuj strzałki
a następnie zaznacz je odpowiednimi literami na mapie obrazujące kierunek wiania monsunu zimowego.
konturowej. (0–8 p.) Następnie w odpowiednie kwadraty wpisz W (wyż
baryczny) i N (niż baryczny), tak aby powstał układ
A. Najwyżej położona wyżyna świata. ciśnienia charakterystyczny dla tego wiatru. (0–2 p.)

..................................................................

B. Góry na granicy Europy i Azji.


..................................................................

C. Największe jezioro świata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


D. Nizina, na której rozwijała się cywilizacja sumeryjska.
.. .............................................

4. Podaj po dwa przykłady państw azjatyckich, w których


dominują wymienione niżej odmiany człowieka. (0–2 p.)
a) odmiana biała – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) odmiana żółta – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Podkreśl udogodnienia, które zachęcają zagraniczne


firmy do inwestowania w Chinach. (0–2
p.)

a) Specjalne strefy ekonomiczne.


b) Tania siła robocza.
c) Wysokie podatki.
d) Mała ilość instytutów badawczych.
e) Ogromny rynek zbytu.
2. Podkreśl nazwę typu klimatu, który obrazują dane z
6. Wyjaśnij w jednym zdaniu, jakie znaczenie dla krajów
poniższej tabeli. Następnie podaj charakterystyczną dla
(0–2 p.)
południowej Azji ma występowanie monsunów.
tego typu klimatu cechę.
(0–1 p.)
umiarkowany ciepły, subpolarny,
zwrotnikowy (odmiana monsunowa) .... .. ...............................................................

...................................................................... ... ...................................................................

.. ..................................................................

temp./
opady
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok
w ⁰C 27,2 27,8 28,9 29,7 29,4 26,6 26,0 25,9 26,8 27,4 27,5 27,3 27,5

w mm 3,4 2,3 9,9 90,3 190,8 817,2 712,3 479,0 226,0 222,8 214,8 31,4 3175,4

7. Zaznacz na mapie z zadania 1 obszar aktywny Azjatyckie tygrysy Kraje naftowe


sejsmicznie. (0–1 p.)

8.Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli poniższe nazwy


państw. Podkreśl te, które nie pasują do żadnej z
podanych grup. (0–3 p.)
9. Poniższy diagram przedstawia zasoby ropy naftowej na
Bangladesz, Iran, Nepal, Korea Południowa, świecie. Przeanalizuj go i podkreśl zdanie prawdziwe.
Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie (0–1 p.)
c) Prowincja Asam w Indiach jest regionem uprawy
ryżu.
... ..................................................................

.... ..................................................................

... ...................................................................

.... ..................................................................

... ...................................................................

... ...................................................................

a) Największe zasoby ropy naftowej występują w


13. Podkreśl nazwy dwóch krain geograficznych, na
Ameryce Północnej.
których terenach rozwijały się starożytne azjatyckie
b) Zasoby ropy naftowej w Ameryce Łacińskiej są
cywilizacje. (0–1 p.)
mniejsze niż w Afryce.
c) Zasoby ropy naftowej Bliskiego Wschodu stanowią Himalaje, Nizina Zachodniosyberyjska,
niemal 60% zasobów światowych. Nizina Chińska, Borneo, Nizina Mezopotamska

10. Rozpoznaj i podpisz, który z poniższych diagramów 14. Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok
przedstawia strukturę eksportu Kuwejtu, a który – fałszywego – literę F. (0–4 p.)
Japonii. (0–1 p.) a) W Chinach panuje ustrój socjalistyczny, ale
gospodarka opiera się na zasadach wolnego
rynku. . . . . .
b) Chiny są jednym z najszybciej rozwijających się
państw świata. . . . . .
c) Największą powierzchnię upraw w Indiach
zajmuje kawa. . . . . .
d) Rolnictwo Indii jest nowoczesne oraz towarowe.
.....

15. Podkreśl nazwy znanych azjatyckich zabytków.


(0–1 p.)

A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sfinks, Złoty Pawilon, Stonehenge,


Tadż Mahal, Koloseum

11. Dopasuj poniższe nazwy miast do nazw państw, w


których się znajdują. (0–3 p.)

Osaka, Madras, Kalkuta, Hongkong, Nagoja, Kanton

A. Chiny – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Indie – . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Japonia – . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Podkreśl w poniższych zdaniach błędne informacje.


Następnie przekształć zdania tak, aby były
prawdziwe. (0–6 p.)

a) Ważnym czynnikiem kształtującym klimat Japonii


jest cyrkulacja pasatowa.
b) Ze względu na niedostatek surowców mineralnych

w Japonii dominuje przemysł wydobywczy.