You are on page 1of 1

DIVENDRES, 8 DE NOVEMBRE DEL 2019

el 3 de vuit 23

Redacció i Seu social:


Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat


Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

95 anys
Condemno tota forma Aquí governava Primo de Rive-
ra. La selecció catalana de fut-
El Penedès
de violència
bol jugava contra l’espanyola i
era derrotada per 0 a 7. La Man-
comunitat de Catalunya ins- també
Condemno, aquí i ara, tota forma de violència. Condemno la
taŀlava la primera central auto-
màtica de telèfons i s’iniciaven existeix...
violència exercida, durant deu anys seguits, pels habitants les emissions de Ràdio Barce-
de Troia sobre els grecs que, en els seus milers de cònca- lona com a primera estació ra-
ves i negres naus, assetjaren la ciutat amb la intenció de diofònica de l’Estat espanyol.
matar-ne tots els habitants. Condemno la violència de Le- S’inaugurava el Gran Metro,
ònides, rei d’Esparta, i els seus tres-cents homes, contra els primer ferrocarril metropoli-
milers de soldats perses que només volien passar pel pas de tà de la capital de Catalunya i
les Termòpiles. Condemno Marató, Platea i Salamina, bata-
lles on la democràcia atenenca decidí deixar els lliris a terra A coll de ploràvem la mort de l’escriptor
i dramaturg Àngel Guimerà. A
Daniel Garcia
i tornar a casa amb l’escut, o sobre ell. Condemno la violèn-
cia dels cartaginesos, exercida sobre els pobres legionaris gegants la resta del món s’instaurava la
república a Grècia i s’abolia el
Peris
romans que només volien sembrar de sal els camps. califat a Turquia. A Alemanya
Condemno també el terrorisme de l’Aliança Rebel i el sabo- Adolf Hitler era condemnat a www.danielgarciaperis.cat
tatge de l’Estrella de la Mort. Condemno que l’emperador 5 anys de presó per un intent
Palpatine no morís al llit, que és com mor la gent de bé. de cop d’estat. A Rússia s’obria
Condemno l’execrable assassinat realitzat pel llenyataire el mausoleu de Lenin a la Plaça
de la Caputxeta Vermella –cap violència contra els llops és Roja de Moscou després de la El millor patrimoni
admissible–, de la mateixa manera que condemno els guer- seva mort. Als Estats Units es
rers de la casa Stark, ja que cap llop té tampoc el dret a de- decretava la velocitat màxima
és aquell que a
fensar-se, encara que li decapitin el pare. a les ciutats de 24 km/h per als més del vessant
Condemno Delacroix per fer-nos mirar la Llibertat guiant Alberto Reche automòbils i a París se celebra-
contemplatiu fa
el poble a la revolució de 1830 i no centrar la nostra atenció Historiador ven els Jocs Olímpics d’estiu.
en els contenidors cremats, de la mateixa manera que con- Tots aquests fets, en els quals un servei social
demno la violència desplegada pels partisans, pel maquis i podreu observar contrastos
per l’exèrcit republicà espanyol en la seva lluita contra el i similituds amb l’actualitat,
universal
feixisme, per molt que Bella Ciao estigui ara de moda. Tam- El problema de van succeir l’any 1924, quan
bé condemno la violència dels kurds que lluitaren (i lluiten es va inaugurar el Funicular temps l’estima dels veïns, fent
encara, abandonats) contra l’ISIS i la violència inexcusable
la violència de Gelida. Com tantes altres del Funi una de les principals
del maig del 68 de buscar la platja sota les llambordes. no és la iniciatives al nostre país, va senyes d’identitat.
Condemno la violència de la vaga de La Canadenca, tot i que néixer per subscripció popu- El millor patrimoni és aquell
va permetre la jornada laboral de vuit hores, els disturbis de
violència en si lar. Els estiuejants que sovin- que a més a més del vessant
Stonewall, que van ser l’inici del reconeixement dels drets tejaven Gelida a principis del contemplatiu fa un servei
LGBTI, i la violència exercida per Rosa Parks contra els al- segle XX van trobar-hi una so- social universal, i el Funi de
tres ocupants de l’autobús on viatjava. lució a la distància que els se- Gelida n’és una viva mostra.
Condemno la violència de Toro Sentado, no només per de- parava de l’estació de tren a la Aquests dies celebrem els seus
fensar-se del Setè de cavalleria, sinó per cometre la terrible part baixa, i els permetia evi- 95 anys i la Funifira és el marc
provocació de seure a terra. I condemno qui a Cuba, Mos- tar el viatge de mitja hora en idoni per agafar el protagonis-
cou o Pequín va actuar amb violència contra l’opressió, com tartana. Els treballadors dels me que li correspon com un
també condemno Jesús de Natzaret per exercir la violència molins paperers del riu Anoia dels elements emblemàtics
contra els mercaders del Temple. també en van sortir benefici- del Penedès, tot gaudint de la
I fins que no entenguem que el problema de la violència no ats, ja que va millorar l’accés al festa ara, però també poten-
és la violència en si, sinó la direcció, el motiu i el monopoli seu lloc de feina. Com a immi- ciant-lo durant tot l’any com
que té, podem passar-nos la vida condemnant coses en la llorable exemple d’interclas- a referent dels funiculars de
direcció incorrecta de la Història. sisme, es va guanyar en poc Catalunya.

TONI GUASP