You are on page 1of 3

Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων

Εθελοντών Μακράς Θητείας


Αναγεννήσεως 184
ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα
www.emth.gr
e-mail: psaemth.gr@gmail.com

Ορεστιάδα 11 Νοεμβρίου.2019

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Εθελοντές Μακράς Θητείας , είχαμε


καταταχθεί αρχικά ως Ο.Π.Υ και ακολούθως ως Εθελοντές μακράς θητείας
στις Ένοπλες Δυνάμεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1
του ν. 1513/1985, οι αποδοχές που λαμβάναμε υπόκειντο στις ίδιες κρατήσεις
που προβλέπονταν για τους μόνιμους υπαξιωματικούς.(στη διάθεσή σας
βεβαιώσεις από το Κεντρικό Ταμείο Στρατού, όπως επίσης είναι στή διάθεσή
σας όλα τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα όπου εμφαίνεται ότι είχαμε τις
προβλεπόμενες κρατήσεις υπερ Μετοχικών Ταμείων παράλληλα με τις
κρατήσεις ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ)Με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 2936/2001, όπως
τροποποιήθηκε δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3257/2004,
κατέστημεν μέτοχοι μεταξύ άλλων των Μετοχικών Ταμείων, ενώ ο χρόνος
στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη μας μέχρι την δημοσίευση του ως
άνω νόμου αναγνωρίστηκε ως χρόνος μετοχικής σχέσης χωρίς καμία
καταβολή πρόσθετης κράτησης

Επισημαίνουμε ότι μέχρι την κατάταξη μας ως Ε.Μ.Θ, οι αποδοχές μας


υπόκειντο σε κρατήσεις υπέρ κύριας και επικουρικής συντάξεως στο ΙΚΑ –
ΤΕΑΜ και ΕΤΕΑΜ, συνολικού ποσοστού 14,25% και 6% αντίστοιχα. Κατόπιν
της δημοσίευσης του άρθρου 21 παρ. 1 και 4 του ν. 3865/2010, και όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4024/2011 προβλέφθηκε η
αναγνώριση του χρόνου που χώρισε στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και
ΕΤΕΑΜ των ΕΜΘ, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο
Δημόσιο και η μεταφορά στο Δημόσιο των αντίστοιχων εισφορών που έχουν
καταβληθεί για τον κλάδο κύριας σύνταξης και στα Μετοχικά Ταμεία για τον
κλάδο της επικουρικής σύνταξης και συνεπώς , η συνταξιοδότηση μας
ελάμβανε χώρα με πράξη αναγνώρισης του χρόνου που διανύθηκε στο ΙΚΑ
και μεταφοράς των εισφορών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της
υπηρεσίας μας ως Ο.Π.Υ, στο Γ.Λ.Κ., όπως και πράγματι συνέβη.

Πλην όμως, ενώ οι εισφορές για την κύρια σύνταξη αποδόθηκαν στο
Γ.Λ.Κ, και μας καταβλήθηκε «ενιαία» κύρια σύνταξη, οι αντίστοιχες εισφορές
υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΜ), από λάθος του
Νομοθέτη μεταφέρθηκαν υπέρ των Μετοχικών Ταμείων μας με την
27135/0092 οδηγία του ΓΛΚ της 16 Φεβρ.2011, χωρίς να μας αποδοθούν, είτε
με την μορφή της επιστροφής αυτών, είτε με τη μορφή ενδεχομένως κάποιου
πρόσθετου μερίσματος. Τούτο διότι, ήδη όλοι εμείς είχαμε καταστεί μέτοχοι
των Μετοχικών Ταμείων, με τις διατάξεις του ν. 2936/2001 και όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4024/2011 και κυρίως ήδη από την αρχή
της στρατιωτικής μας θητείας, καταβάλλαμε τις προβλεπόμενες από το νόμο
εισφορές προς τα Μετοχικά Ταμεία και ως εκ τούτου, είχαμε εκπληρώσει τις
«ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις» ως προς το μέρισμα που επρόκειτο να
λάβουμε και για τον λόγο ότι τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ δεν προσφέρουν επ
ουδενί επικουρική ασφάλιση!!

Καθίσταται δηλαδή σαφές, ότι η μεταφορά των εισφορών μας, επί


πενταετίας, του κλάδου ΕΤΕΑΜ προς τα Μετοχικά Ταμεία, παρόλο που τα
Μετοχικά Ταμεία ΔΕΝ προσφέρουν επικουρική σύνταξη αλλά μερίσματα τα
οποία επ’ουδενί δεν είναι επικουρική σύνταξη, ουδόλως έχουν έως σήμερα
χρησιμοποιηθεί, προς όφελος μας ή μας έχουν αποδοθεί με οποιονδήποτε
τρόπο, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα Μετοχικά Ταμεία, χωρίς να έχουν
συμβάλει ουδόλως στην διαμόρφωση του μερίσματος μας ή στην αύξηση
αυτού.

Επισημαίνουμε δε ότι όπως χαρακτηριστικά, αναφέρει η αριθμ.


29/19.4.2011 εγκύκλιος του ΙΚΑ, σε περίπτωση μόνο, που ο χρόνος
ασφάλισης μας στο ΕΤΕΑΜ, έχει υπολογιστεί ως συντάξιμος στα πλαίσια της
διαδοχικής ασφάλισης από τα Μετοχικά Ταμεία, τότε μόνο δεν αναζητούνται οι
εισφορές. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος χρόνος
ασφάλισης μας στο ΕΤΕΑΜ, ελήφθη υπόψη από τα Μετοχικά Ταμεία, όχι στα
πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης, αλλά με βάση την πραγματική μετοχική
σχέση που έχουμε δυνάμει των διατάξεων αρχικά του ν. 1513/1985 και
ακολούθως του ν. 2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3257/2004.
Συνεπώς, δεν προκύπτει από καμία διάταξη νόμου, ο λόγος για τον οποίο
πρέπει οι συγκεκριμένες αποδοθείσες εισφορές μας, να εξακολουθούν να
βρίσκονται στα Μετοχικά Ταμεία και να μην μας αποδίδονται, αφού δεν
«χρησίμευσαν» στα πλαίσια της διαδοχικής ασφάλισης.

Να σας διευκρινίσουμε ότι η νομοθετική ρύθμιση που θα εδινε λυση στο


προβλημα αυτό, περιλαμβανόταν στο από 19/06/2015 Σχέδιο Νόμου του
Υπουργείου Οικονομικών το οποίο αν και ήταν στη φάση της Ολοκλήρωσης
στην ΒτΕ δεν πέρασε στη φάση της ψήφισης λόγω των πολιτικών εξελίξεων και
της λήξης της ΙΣΤ κοιν.περίοδου.(Αρθρο 2 παρ.4β).Στο συγκεκριμένο ΣΝ
υπάρχει θετική Έκθεση του Γ.Λ.Κ, του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης
Ιουνίου 2015 ,αιτιολογική έκθεση κ.λ.π και φέρει τις υπογραφές όλων των
συναρμοδίων Υπουργών. Να επισημάνουμε ότι η παραπάνω νομοθετική
ρύθμιση ΟΥΔΕΝ δημοσιοοικονομικό κόστος έχει!!!
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-
Nomosxedia?law_id=75beccf8-09ff-45f2-bf5d-a4bc00e4f92c

Επίσης θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε πως ανάλογη θέληση του νομοθέτη να


ρυθμίσει το συγκεκριμένο θέμα είχε ανακοινωθεί και με τήν επίσημη
ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών της 14 Νοεμβρίου 2014 από τον
τοτε Αν.Υπουργό Οικονομικών και σημερινό Υπουργό Οικονομικών
κ.Σταικούρα ,σχετικά με υπό κατάθεση Σ.Ν ,το οποίο λόγω των πολιτικών
εξελίξεων δεν έφτασε στην φάση της ψήφισης στην ολομέλεια της ΒτΕ!!!
Το Υπ.Οικονομικών με το ΑΠ 1615/2016 -17 Φεβρ,2017 μας ενημέρωσε
ότι πλέον το Υπουργείο Εργασίας ,Κοιν.Ασφάλισης και Προνοίας είναι
υπεύθυνο για την προώθηση νομοθετικής πρωτοβουλίας για την
επίλυση του θέματος αυτού και ως εκ τούτου θα θέλαμε να σας
παρακαλέσουμε όπως συνδράμετε , με τις ενέργειες σας , ώστε να γίνει η
παρακάτω νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας
,Κοιν.Ασφάλισης και Προνοίας «Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Αν τα ανωτέρω
πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις
κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία
Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο
ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά
έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το
ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους
από τα Ταμεία αυτά.» όπως αναγράφονταν και στο κατατεθέν ΣΝ του
Υπ.Οικονομικών της 18/9/2015 το οποίο συνοδευόταν από θετικές εισηγητικές
εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου(1η συνεδρίαση Ελεγκτ.Συνεδρίου της 3
Ιουνίου 2015) και την υπ.αριθμ.74/16/2015 Έκθεση του Γεν.Λογιστηρίου του
Κράτους ,καθώς και στην Αιτιολογική έκθεση του παραπάνω Σ.Ν με τις
υπογραφές όλων των συναρμοδίων Υπουργών(Οικονομικων,Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης και Εθν.Αμυνας), ώστε επιτέλους να
διορθωθεί η αδικία αυτή που γίνεται σε βάρος των Εθελοντών Μακράς
Θητείας.

Με τιμή

Για το Δ.Σ

Παναγιώτου Δημήτριος Καραγιάννης Χαράλαμπος


Πρόεδρος Γραμματέας