Dr Petar Bojović profesor akademskih i strukovnih studija, stalni sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast

BANKARSKA GARANCIJA
Bankarska garancija je instrument obezbedjenja plaćanja koji predstavlja sigurnost da će se u okviru domaćih i medjunarodnih finansijskih transakcija ugovorne obaveze izvršiti u roku. Izdavanjem garancije, banka obezbedjuje korisnika garancije od mogućnosti neizvršenja preuzetih obaveza navedenih u ugovoru, odnosno bankarskoj garanciji. Banka garantuje da će obaveze izvršiti ili ugovorna strana – nalogodavac garancije ili sama banka. Pravna doktrina je podelila mišljenje po osnovu odgovora na pitanje: „Šta je to bankarska garancija”? Pod bankarskom garancijom se u jednom delu pravne doktrine podrazumevaju svi oblici obezbedjenja, koje daju banke kao što su jemstvo, menični aval, menićni akcept, zalaganje hartija od vrednosti i drugih vrednosnih stvari itd. Drugi deo doktrine zastupa stanovište da je bankarska garancija specifično sredstvo obezbedjenja u medjunarodnom prometu, pri čemu jedni u bankarskoj garanciji vide ugovor, a druga grupa autora u njoj vidi jednostrani pravni posao. Bankarska garancija se zahteva kada su u pitanju specifični poslovi koji nalažu čvršću obavezu i osiguravanje da će se ugovorom preuzete obaveze realizovati tačno onako kako je naznačeno. Banke izdaju bankarsku garanciju ali to mogu uraditi i druga pravna lica (korporacije, osiguravajuća društva, fondovi itd.). U SAD-u banke nisu ovlašćene da daju garancije, već samo osiguravajuće oraganizacija. U Francuskoj se dugo vodila rasprava izmedju banaka i osiguravajućih organizacija oko nadležnosti za davanje garancija. Ovaj spor je okončan 1952. godine u korist banaka, što znači da su jedino banke dobile pravo da se bave poslovima davanja i primanja garancija. Forma i sadržaj garancije nisu strogo propisani, kao kod drugih instrumenata kojima se osigurava bankarska obaveza. Medjutim, Medjunarodna trgovinska komora u Parizu je 1978. godine usvojila Jednoobrazna pravila za ugovorne garancije. Mi smo jedna do zemalja čije su banke tada kolektivno prihvatile Jednoobrazna pravila. Po pravilu, bankarske garancije se izdaju u pisanoj formi. U izuzetnim slučajevma one se izdaju i putem drugih sredstava koja služe za poslovnu komunikaciju, ali tako da se naznače najbitniji elementi koji se kasnije potvrdjuju u pisanom obliku. Pošto forma i sadržina garancije, kao instrumenta obezbedjenja plaćanja, nisu propisani, postoje odredjene forme i sadržine ustanovljene dugogodišnjom praksom (to se tretira kao tzv. ’’uslovljen rezultat iz prakse’’ koje se sprovode preko poštovanja odredjenih bitnih elemenata koje mora da sadrži garancija. 1

garancija se povlači i nema praktičnu primenu. da bankarske garancije ne predstavljaju instrument plaćanja. Neopozivost znači da banka ne može odustati od već date garancije. u poslovnom svetu se pretpostavlja da je banka stručna i oprezna finansijska organizacija koja neguje poslovni moral. realizuje svoje potraživanje. već instrument obezbedjenja plaćanja. one su značajne i stoga jer iza njih stoje banke kao moćne finansijske institucije. učesnika garancije: • • Nalogodavac garancije – dužnik se obavezuje poveriocu (poslovnom partneru) da će izvršiti ugovorene obaveze a za koje će garantovati banka. Bankarska garancija je skup instrument obezbedjenja plaćanja. Najbitnije su dve karakteristike bankarske garancije koje su dovela do toga da je veoma prihvatljiva kod poverioca. Sa druge strane. čime garantuje da će u ugovorenom roku nalogodavac garancije izvršiti svoje 2 . naročito kad je izdaje neka prvoklasna banka. naziv i sedište primaoca (korisnika) garancije. rok važenja bankarske garancije (obično. naznačenje posla čije se ispunjenje obezbedjuje garancijom. Bankarska garancija njenom korisniku omogućava da brzo. jer one stupaju na snagu samo u slučaju kada kupac nije u mogućnosti da u celini ili delimično isplati svoj dug. Bezuslovnost podrazumeva izostajanje pokušaja prinudne naplate od glavnog dužnika. klauzula o vraćanju garancije i ostale klauzule. jer je poverilac ovlašćen da se obrati banci koja je izdala garanciju. To znači. odmah kada nastupi garantni slučaj. potpisi ovlašćenih lica. iznos bankarske garancije. Ukoliko kupac o roku isplati robu. mesto i datum izdavanja garancije. jer ima brojne prednosti nad ostalim sredstvima obezbedjenja platnog prometa. 15–30 dana duži od roka izvršenja obaveze za koju se daje garancija). i najčešće bez spora. Poslovi bankarske garancije odvijaju se izmedju sledećih pravnih lica. Naime.Bitni elementi bankarske garancije su: • • • • • • • • • naziv i sedište banke koja izdaje garanciju. svoj ugled i koja efikasno izvršava preuzete obaveze. Banka garant – izdaje bankarsku garanciju korisniku garancije. broj garancije. u medjunarodnim okvirima. ili je povući bez prethodne saglasnosti svih učesnika u garancijskom poslu. Karakteristike su: • • neopozivost i bezuslovnost. Bankarska garancija u poslovnom svetu uživa veliku reputaciju.

”plafon” garancija). garanta tj. Učešće jedne ili više banaka zavisi od složenosti poslovnih operacija a bankarska garancija funkcioniše tako što dužnik daje nalog svojoj banci da neposredno ili uz posredovanje neke druge banke (najčešće u zemlji korisnika) izda u svoje ime a za njegov račun garanciju trećem licu. Garancija za dobro izvršenje posla – kod ove garancije banka je dužna da korisniku garancije (kupcu) isplati odredjenu sumu ako dužnik iz osnovnog posla (prodavac. ugovora čije izvršenje se obezbedjuje garancijom: ! Licitaciona garancija – ovom garancijom se banka obavezuje da će korisniku garancije isplatiti garantovanu sumu za slučaj da učesnik na licitaciji. prema uslovima koji bi trebalo da budu ispunjeni da bi garantni iznos mogao da bude isplaćen. prema zavisnosti od osnovnog posla. banke koja izdaje garanciju i poverioca tj. druga banka u ulozi kontragaranta a treća banka u ulozi supergaranta.Broj učesnika u poslovanju sa bankarskom garancijom može se povećati u specifičnim slučajevima posredovanja neke domaće ili inostrane banke. U zavisnosti od kriterijuma podele. bankarske garancije mogu se podeliti u četiri osnovne grupe: prema vrsti posla tj. korisnika garancije. odnosno kad se traži izdavanje super-garancije (pored izdavanja osnovne bankarske garancije). Prema tome. ne ispuni obaveze predvidjene u licitacionim poslovima. ukoliko dužnik ne izmiri preuzete obavezama. često se u poslovne operacije uključuje više banaka.• preuzete obaveze navedene u garanciji. budućem korisniku garancije. prema broju banaka koje učestvuju u garancijskom poslu. Izmedju poverioca i garanta iz osnovnog posla. Korisnik garancije – poverilac stiče pravo potraživanja prema banci garantu.nalogodavca garancije. kod bankarske garancije stvara se triangularni pravni odnos izmedju sledećih lica: dužnika tj. Visina garantnog iznosa najčešće se odredjuje u fiksnom iznosu ili u najvećem iznosu (tzv. ugovora čije izvršenje se obezbedjuje garancijom. davalac usluga) ne ispuni ili neuredno ispuni svoje ugovorne obaveze. Garancija za vraćanje avansa – pod ovom garancijom podrazumeva se takva garancija kojom banka preuzima obavezu da će korisniku garancije isplatiti garantnu sumu za slučaj da isporučilac (prodavac) ne ispuni svoju ugovornu obavezu za koju je dat (položen) avans 3 ! ! . Podela bankarske garancije prema vrsti posla tj. gde je jedna banka u ulozi neposrednog garanta. čija je ponuda prihvaćena. te da će izvršenje obaveza preuzeti banka ukoliko to ne učini nalogodavac garancije.

Kontragarancija je garancija koju daje banka dužnika banci poverioca. Bezuslovna garancija – kod ove vrste garancije.(predujam) ili ne vrati avans na drugi način. ne traži se da korisnik garancije podnosi dokaze da je ispunjen uslov za isplatu garantnog iznosa. Samostalna garancija – ili garancija sa klauzulom „bez prigovora” je oblik garancije koji se danas masovno koristi u poslovima medjunarodne trgovine. a ne može iz osnovnog posla. da bi ova druga na bazi te kontragarancije. Ova garancija se retko koristi u poslovima medjunarodne trgovine. visina garantnog iznosa jednaka je primljenom avansu (ali to ne mora uvek da bude tako). Dovoljno je da se banci podnese zahtev za isplatu sa izjavom da dužnik iz osnovnog posla nije o roku ispunio svoju ugovornu obavezu. (1) podela garancija i na: o Pokrivene. banka može prema korisniku garancije da ističe samo prigovore iz garancije. za razliku od uslovne garancije. smatra se da to nije uslovna već je to bezuslovna garancija. Ako takav uslov nije naveden u garanciji. U praksi. Ova garancija se obično prepoznaje po tome što je u njoj sadržana klauzula ”na prvi poziv”. odobrila garantni iznos korisniku (poveriocu). Pošto je samostalna garancija pravno odvojena od osnovnog ugovora. ! Podela bankarskih garancija prema zavisnosti od osnovnog posla: ! ! Podela bankarske garancije prema broju banaka koje učestvuju u garancijskom poslu: ! Supergarancija – poverilac će od dužnika zahtevati da mu ovaj pribavi i supergaranciju u slučaju kada on (poverilac) nema dovoljno poverenja u banku koja je izdala garanciju. koja predstavlja garanciju ino banke. pa zahteva izdavanje supergarancije od neke sigurnije i poznatije banke. Podela bankarske garancije prema uslovima koji bi trebalo da budu ispunjeni da bi garantni iznos mogao da bude isplaćen: ! Uslovna garancija – kod ove vrste garancije naveden je uslov koji mora da bude ispunjen da bi korisnik garancije stekao pravo da se obrati banci sa zahtevom za isplatu garantnog iznosa. Akcesorna garancija – je takva garancija kod koje banka može prema njenom korisniku isticati sve vrste prigovore (koje može da ističe i jemac prema glavnom dužniku). ! Pored ova četiri osnovne grupe bankarskih garancija u praksi su poznate i : • 4 .

na: o Licitaciona garancija (Tender Bonds / Tender Guarantees. unutar važenja garancije. o Garancije za održavanje (Warranty Bonds / Guarantees). o Da će biti potpisan ugovor po ceni i sa uslovima iz tendera ako dobije na tenderu. S druge strane. o Da banka (osiguravajuća organizacija). o Omogućava kupcu da povrati u celini avansno plaćanje ako druga strana ne izmiri obaveze. Bid Bonds/Bid Guarantees). o Da banka (osiguravajuća organizacija). kod nepokrivene garancije banka isplaćuje garantni iznos iz sopstvenih sredstava. o Obezbedjuju kupca da je ponuda ozbiljna. unutar važenja garancije. Garancija za dobro izvršenje posla (Performance Bonds / Performance Guarantees) o Javlja se u različitim oblicima. o Retencione garancije (Retention Bonds / Guarantees). o Carinske garancije (Customs Bonds / Guarantees). o Obezbedjuju kupca da je ponuda ozbiljna. 5 . a za račun nalogodavca. o Iznosi 5 do 10 procenata od ukupne vrednosti ugovora. kao izdavalac garancije. prema medjunarodnoj praksi. o Garancija za povraćaj avansa (Advance Payment Bonds / Guarantees). ! Primer je američki Federal Acquisition Regulations System. o Postoje i Garancije za dobro izvršenje posla koje iznose i 100 % ukupne vrednosti ugovora.o Nepokrivene. • (2) podela garancija (bond). o Da će biti potpisan ugovor po ceni i sa uslovima iz tendera ako dobije na tenderu. Kod prikrivenih garancija nalogodavac polaže pokriće iz koga banka isplaćuje garantni iznos korisnika garancije. Licitaciona garancija (Tender Bonds / Tender Guarantees) o Iznose 2 do 5 procenata od iznosa tendera. svojim renomeom daje posebnu reputaciju kupcu. o Garancija za dobro izvršenje posla (Performance Bonds / Performance Guarantees). o Nabavka kapitalne opreme ili za poboljšanje novčanog toka (cash flow). svojim renomeom daje posebnu reputaciju kupcu Garancija za povraćaj avansa (Advance Payment Bonds / Guarantees) o Izdaju se za iznose izmedju 10 i 20 procenata od ukupne ugovorene vrednosti. kao izdavalac garancije.

o Omogućava izvozniku za poboljšanje novčanih tokova. organizacije za edukaciju. koje je održano u Beogradu. za slučaj da druga strana ne izvršava obaveze tokom perioda održavanja. u Palati ’’Beogradjanka’’. o Obezbedjuje naplatu zadržanog novca kod kupca. I pored velikog broja garancija koje se javljaju u poslovanju. i 15. o Da se sprovode odredjene provere i testovi u završnoj fazi. Predstavlja mali rizik u pogledu skrivenih troškova što znači da nema neizvesnosti u pogledu toga koliko je ustupljeno da bi se dobio posao i kada.. naučna istraživanja i unapredjenje pravosudnih. o Sadrže klauzulu o umanjenju.. Carinske garancije (Customs Bonds / Guarantees) o Izdaju se povodom postrojenja ili uzoraka koji se privremeno uvoze. može se konstatovati da sve one imaju jednu zajedničku karakteristiku. profitnu maržu i deluje kao diskont. a to je da predstavljaju instrument tj. 14. Bankarska garancija umanjuje profit (dobit) tj. 6 . o Pružaju kupcu obezbedjenje kada radovi budu završeni. o Obaveza se smanjuje u meri dokazane isporuke robe ili dokaza o izvršenju radova na licu mesta. sredstvo obezbedjenja plaćanja samo jedne strane. Retencione garancije (Retention Bonds / Guarantees) o Retencija je mehanizam koji zahteva kupac da bi pokrio odredjene obaveze druge strane. Sastavni deo ovog rada čine i originalni primerci bankarskih garancija u domacem i medjunarodnom poslovanju koji su prezentovani na samom pomenutom Savetovanju. prosvetnih i organa uprave iz Beograda. o Daju carinskim organima u zemlji kupca obezbedjenje da će carina biti plaćena ako se re-eksport ne izvrši do odredjenog datuma. bilo da je to kupac ili prodavac. Napomena: Rad je objavljen u Zborniku radova sa Seminara ’’Obezbedjivanje potraživanja’’ TAZ-a. o Zahtevaju se kod ugovora o gradnji i montaži. o Sprovodjenje odredjenih ispravki propusta tokom garancijskog peroda. decembra 2006. Garancije za održavanje (Warranty Bonds / Guarantees).o Stupa na snagu tek kada druga strana primi ugovoreno avansno plaćanje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful