MEDBORGERNES MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION En international vagthund for det

psykiatriske sundhedsvæsen

nden for psykiatrien har man for vane at foregive, at man er de eneste, der kan bedømme, hvem der er psykisk velfungerende, og hvad der må betegnes som ”sygdomme” i sindet. Virkeligheden viser noget andet:
1. PSYKIATRISKE ”FORSTYRRELSER” ER IKKE EGENTLIGE SYGDOMME: I lægevidenskaben er

VIGTIG BEMÆRKNING til læseren I

der strenge kriterier for, hvornår en tilstand kan kaldes for en sygdom. Det er nødvendigt at have et forudsigeligt antal symptomer og årsagen til symptomerne eller hvor denne ikke kendes en vis forståelse af fysiologien (funktionen). Kuldegysninger og feber er symptomer. Malaria og tyfus er sygdomme. Forekomsten af sygdomme kan fastslås ved observerbare kendetegn og gennem fysiske undersøgelser. På trods af det, findes der ingen lægevidenskablige beviser for en eneste psykisk ”sygdom”.
2. PSYKIATERE BESKÆFTIGER SIG UDELUKKENDE MED PSYKISKE ”FORSTYRRELSER” IKKE FASTSLÅEDE SYGDOMME. Medens den etablerede somatiske

nogen sindslidelse. De ved heller ikke, hvad deres ”behandlinger” specielt gør for patienten. De bygger udelukkende på teorier og meninger, som meget ofte er i modstrid, når det drejer sig om diagnoser og metoder, og de mangler det videnskabelige grundlag for disse. Som den forhenværende præsident for Verdens Psykiatriforening erklærede: Den tid hvor psykiatere mente, at de kunne helbrede de psykisk syge, er ovre. I fremtiden skal psykisk syge lære at leve med deres sygdom.

4. MAN OPERERER UD FRA EN TEORI OM, AT PSYKISKE FORSTYRRELSER STAMMER FRA EN ”KEMISK UBALANCE” I HJERNEN, MEN DET ER IKKE ANDET END EN MENING, DER IKKE ER BEVIST. DET ER IKKE ET FAKTUM. En udbredt psykiatrisk

lægevidenskab koncentrerer sig om behandlingen af legemlige sygdomme, så beskæftiger psykiatrien sig udelukkende med ”forstyrrelser”. Da årsagen eller fysiologien ikke kendes, er et antal symptomer, der ses ved mange forskellige patienter, blevet kaldt en forstyrrelse eller syndrom. I psykiatrien gælder det, at ”alle dens diagnoser blot er syndromer (eller forstyrrelser), det er en samling af symptomer, som det antages har en sammenhæng, det er ikke sygdomme,” siger Joseph Glenmullen fra Harvards lægeskole. Professor emeritus, dr. Thomas Szasz gjorde opmærksom på: ”Der findes ingen blodprøve eller andre biologiske tests, der kan konstatere tilstedeværelsen eller fraværet af en sindssygdom, sådan som det gælder for de fleste kropslige sygdomme.”
3. PSYKIATRIEN HAR ALDRIG FASTSLÅET ÅRSAGEN TIL EN ENESTE SINDSLIDELSE. De førende psykia-

teori (som ligger til grund for brugen af psykofarmaka) er, at psykiske forstyrrelser er resultatet af en kemisk ubalance i hjernen. Som ved andre teorier, findes der ingen biologiske eller andre beviser, der godtgør dette. Som et eksempel på en af mange lægelige og biokemiske eksperter sagde Elliot Valenstein, ph.d., forfatteren til bogen ’Det er Hjernens Skyld’: ”Der findes ingen undersøgelser, som kan fastslå den kemiske status i en levende persons hjerne.”
5. HJERNEN ER IKKE DEN VIRKELIGE ÅRSAG TIL VORES LIVSPROBLEMER. Mennesker kan få

triske organisationer som Verdens Psykiatriforening og det amerikanske Nationale Institut for Mental Sundhed erkender, at psykiatere ikke kender årsagerne eller helbredelsesmetoderne for

problemer og bliver nogen gange rystet eller har livskriser. Nogle gange kan disse føre til psykiske problemer – endda meget alvorlige. Men at fremstille disse vanskeligheder, som om de var forårsaget af uhelbredelige ”hjernesygdomme”, der kun kan lindres med farlige piller, er uredeligt, skadeligt og ofte dødeligt. Den slags medicin er ofte mere potent end narkotika og kan drive brugeren ud i vold eller selvmord. Den skjuler den virkelige årsag til livets problemer og gør et menneske endnu svagere. Man fratages på den måde muligheden for helbredelse og et håb for fremtiden.

MEDBORGERNES MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION
En international vagthund for det psykiatriske sundhedsvæsen
INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning:
Vagthund for psykisk sundhed ..............2 Kapitel Et: Kampen for grundlæggende rettigheder ..................5 Kapitel To: Beskyttelse af børns rettigheder ..................................9 Kapitel Tre: Afsløring af folkedrab ..........................................13 Kapitel Fire: Retten til informeret samtykke ............................19 Kapitel Fem: Undersøgelser og afsløringer af kriminelle psykiatriske overgreb............................23 Kapitel Seks: Opnåelse af psykisk sundhed ..................................27 Erklæring om menneskerettigheder i den psykiatriske sundhedssektor ........28 MMK i aktion ......................................30 Menneskerettighedspris ......................32 Anbefalinger ........................................33

®

INDLEDNING Vagthund for psykisk sundhed
edborgernes Menneskerettighedskomhospital, da hun var påvirket af en række mislykkede forhold og mission (MMK) blev oprettet i 1969 for at havde et amfetaminmisbrug på grund af vægtproblemer. Hun undersøge og afsløre krænkelser af menblev voldtaget af sygepassere, misbrugt af soldater fra en nærligneskerettighederne inden for psykiatrien gende kaserne ved hospitalsmedarbejdernes mellemkomst, og for at bringe orden i behandlingsomlåst inde i et bur og udsat for elektro- og insulinchokbehandrådet for psykiske forstyrrelser. I godt og vel et århundrede linger; hun blev udsat for iskolde ”chokbade”, stærkt har psykiatriske teorier fastholdt, at hverken åndelige ting svækkende medicin og psykokirurgi. Såvel Frances Farmers eller sindet kunne måles, de eksisterede ikke og havde intet personlighed som hendes karriere blev ødelagt. med den psykiske sygdomsTil forskel fra mange behandling at gøre. andre, så overlevede Farmer, ”... Jeg må simpelthen fortælle om rædI den typisk psykiaog hun var i stand til at triske praksis blev patienfortælle om sine oplevelser: slerne, som jeg husker dem, i håb om at terne behandlet som dyr – ”Tro aldrig på, at skrækken en eller anden styrke, der arbejder for de blev skræmt fra vid og er gået over, for den dukker i menneskeheden, kan blive bevæget til sans, frarøvet deres juridiske dag frem så stor og ond som i rettigheder og opbevaret unBedlams foragtelige periode. for evigt at befri de ulykkelige skabninger, der nedværdigende forhold. Jeg må simpelthen fortælle der stadig er indespærret i de bagerste Patienterne blev terroriseret om rædslerne, som jeg husker dem, i håb om at en eller med elektrochokbehandling, afkroge af de forfaldne institutioner.” anden styrke, der arbejder for ofte som straf og uden sammenneskeheden, kan blive tykke. Psykiatriske hjerne– Frances Farmer, skuespiller, offer for bevæget til for evigt at befri operationer ødelagde patienpsykiatriske overgreb i 1940’erne de ulykkelige skabninger, der ternes sind og liv. Stærk stadig er indespærret i de nervemedicin forårsagede bagerste afkroge af de forfaldne institutioner.” uoprettelige skader på hjernen og nervesystemet og gjorde patienterne langsomme, apatiske og mindre årvågne.1 Medborgernes Menneskerettighedskommission er den styrke. Derudover var der patienter, som blev voldtaget og på Inspireret af den visionære humanist L. Ron anden vis misbrugt seksuelt – alt sammen under dække af, Hubbard, som i sin beskrivelse af det misbrug, der finder at det var ”terapi”. Enhver påstand om videnskabelighed sted inden for psykiatrien, udtalte: ”Der må ikke eksistere var rent opspind. nogen indflydelsesrig gruppe, der arbejder målrettet på at Tag for eksempel historien om Hollywood-skuespillerfornedre mennesket.” MMK er i dag den mest synlige, inden Frances Farmer, som i løbet af en 6-årig periode i internationale psykiatriske vagthund. 1940’erne optrådte i 18 film, 3 skuespil på Broadway og 30 større radioshows, alt sammen inden hun fyldte 27. Farmer MMK er stiftet af Scientologi Kirken som en uafhængig blev derefter indlagt på Washington State psykiatriske social reformgruppe og af medstifteren dr. Thomas Szasz,

M

INDLEDNING Va g t h u n d f o r p s y k i s k s u n d h e d
2

professor emeritus i psykiatri. MMK har fået gennemført hundredvis af reformer på internationalt plan, idet de har afgivet vidneforklaringer ved senatshøringer, foretaget egne offentlige undersøgelser af psykiatriske overgreb og arbejdet sammen med medier, lovgivere og myndighederne. Dette hæfte fortæller om nogle af de undersøgelser, forandringer og reformer, som MMK har været med til at få gennemført. Der er tusindvis af ofre, som er blevet reddet på grund af MMK’s indsats; patienter har genvundet retslige og borgerlige rettigheder; aktiviteter for psykisk sundhed rundt om i verden har forhindret vilkårlig brug af elektrochokbehandling og psykokirurgi og har gjort ”dyb søvn” terapi og insulinchok ulovlige. Der findes nu lovgivning, som sikrer, at psykiateres voldtægt af patienter bliver behandlet af domstole, og hundredvis af dem, der er blevet udsat for psykiatrisk mishandling, har fået erstatning. Psykiaternes ret til at tvinge forældre til at give deres børn farlige psykofarmaka vil kunne medføre en omfattende narkokultur og ødelæggelse af familieenheden. På verdensplan er 17 millioner børn blevet ordineret antidepressive midler, der er kendt for at fremkalde selvmordstanker og voldelig adfærd. Dette inkluderer børn under et år, som bliver ordineret sinds- og personlighedsændrende nervemedicin. Andre millioner af vores unge bliver ordineret stimulerende midler, der kan virke kraftigere end kokain. Derfor er MMK’s mission stadig særdeles omfattende, og rollen som den gruppe, der søger at forhindre krænkelser af menneskerettighederne, så meget desto vigtigere. For mange, der er blevet ofre for psykiatrien, er MMK det eneste håb. Det er den eneste gruppe, som er villig til at lytte, og som ikke vil opfatte deres alvorlige tilstand som ”sindslidendes vrangforestillinger”. På grund af MMK’s arbejde er utallige menneskeliv blevet reddet fra den personlige fornedrelse, der følger i kølvandet på psykiatrisk behandling.

MMK er stolt over at kunne fortsætte i rollen som vagthund med over 130 afdelinger i mere end 30 lande – et antal, der stiger år for år – i det, der kan karakteriseres som intet mindre end en global kamp for værdighed og anstændighed for alle mennesker. Dette er vigtigere end nogensinde før, og MMK’s arbejde er først fuldendt, når bedrageriet indenfor psykiatrien er udryddet, og psykiatrien er blevet stillet til ansvar for dens skadelige behandlinger og krænkelser af menneskerettighederne. Med venlig hilsen

Jan Eastgate præsident for Medborgernes Menneskerettighedskommissions internationale afdeling

INDLEDNING Va g t h u n d f o r p s y k i s k s u n d h e d
3

Siden MMK’s begyndelse har gruppen forsøgt at bruge hele lovens vægt – og den offentlige opmærksomhed, der kan skabes gennem medierne – til at lægge pres på psykiatrien grundet dens vedvarende overtrædelser af civile rettigheder og til at fremvise og fordømme det misbrug, der finder sted.

KAPITEL ET Kampen for grundlæggende
rettigheder
ed at fremstille dem, de stempler som lovforslaget blev nedstemt i Senatet. Psykiatere henviste mentalt syge, som værende til fare for sig imidlertid i mange år derefter til ”Sibirien-lovforslaget”, selv og andre har psykiatere overbevist som deres foretrukne model for tvangsfjernelse. I 1966 godkendte de Forenede Nationers Generalmyndigheder og domstole om, at det at forsamling den Internationale konvention om borgerlige berøve sådanne individer deres frihed er en tvingende nødvendighed for at garantere sikkerheden og politiske rettigheder. I artikel 9 står der: ”Enhver har for alle de implicerede. Hvor som helst psykiatrien har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. Ingen må underhaft succes med denne kampagne, har det resulteret i kastes vilkårlig arrest eller frihedsberøvelse. Ingen må ekstreme krænkelser af menneskerettighederne. Et særligt berøves sin frihed undtagen af sådanne grunde, og i modbydeligt forsøg på at give psykiatere kontrol over overensstemmelse med sådanne fremgangsmåder, som den amerikanske befolker fastsat ved lov.” ning blev gjort i 1956. MMK blev kort tid Ved at fremstille dem, de stempler som mentalt syge, I januar 1956 godefter stiftet, baseret på kendte den amerikanske de samme principper. Det som værende til fare for sig selv og andre har psykiatere kongres i stilhed og enhar lige siden været en overbevist myndigheder og domstole om, at det at stemmighed ’Loven om af gruppens vigtigste opberøve sådanne individer deres frihed er en tvingende Psykisk Sundhed for delgaver at beskytte mennødvendighed for at garantere sikkerheden for alle de staten Alaska’, som spidnesker imod psykiatriens tvangsfjernelseslove. I 1969 serne inden for den implicerede. Hvor som helst psykiatrien har haft succes amerikanske psykiatri havblev en ungarsk flygtning, med denne kampagne, har det resulteret i ekstreme de udarbejdet og presset Victor Gyory, tvangsindkrænkelser af menneskerettighederne. Et særligt igennem, og som ørelagt på en institution i modbydeligt forsøg på at give psykiatere kontrol over mærkede et 400.000 hekPennsylvania, frataget sit tar stort indhegnet landtøj, anbragt i isolation mod den amerikanske befolkning blev gjort i 1956. område i Alaska til opsin vilje og givet elektroførelsen af et psykiatrisk chok under tvang. Han anlæg, hvor enhver person kunne tvangsanbringes blev nægtet retten til en advokat. Da MMK hørte om af en psykiater. L. Ron Hubbard, grundlæggeren af denne sag, fik de hjælp af den ungarskfødte doktor Szasz, Scientologi religionen, sammenlignede denne uhyrlige som konstaterede, at Gyory var blevet diagnosticeret som psykiatriske plan med de sovjetiske psykiatriske fan”skizofren med paranoide tendenser” af den simple gelejre i Sibirien og døbte den ”Sibirien, USA”. Han gik årsag, at han ikke kunne tale engelsk. Da MMK gik i gang i spidsen for en koalition af medlemmer fra Scientologi med at forberede en retssag, overgav hospitalets direktør Kirken og borgerretsgrupper, som iværksatte en intens sig, og Gyory blev endelig udskrevet.2 kampagne imod planen om at legalisere grove krænkelser Uden MMK’s og doktor Szasz’ hjælp kunne Gyory af menneskerettighederne. Dette resulterede i, at være blevet tvangsindlagt for resten af livet.

V

KAPITEL ET Kampen for grundlæggende rettigheder
5

Dødsfald på psykiatriske institutioner efter tvangsfiksering
Utallige patienter i alle aldre er døde på psykiatriske institutioner på grund af brutale tvangsfikserings-metoder beskrevet som terapi. MMK arbejder sammen med anklagemyndigheder og lovgivere for at afsløre denne type kriminalitet og for at sikre, at der indføres metoder til at beskytte patienterne mod de overgreb, der nu er blevet ”normal” praksis.

Opnåelse af juridiske rettigheder

AFSLØRING AF OVERTRÆDERE AF MENNESKERETTIGHEDERNE:

MMK kender ingen grænser, når kriminelle psykiatere skal stilles for retten. Dette kom til udtryk, da dets medlemmer afslørede tvungen indespærring, tvangsfiksering og ufrivillig medicinering af patienter begået af japanske psykiatere. Adskillige psykiatriske institutioner er blevet lukket, og chefpsykiaterne blev fundet skyldige i embedsmisbrug, fik bøder og blev sat i fængsel. En hospitalskæde, som havde sendt regninger for 400 ikkeeksisterende patienter, fik en bøde på milliarder af yen for bedrageri.

Som et resultat af MMK’s indsats er der efterhånden blevet indført mange love, som beskytter imod vilkårlig psykiatrisk indespærring og brugen af voldelige tvangsfikseringer. ❚ 1970’erne og 1980’erne: Efterforskning har ført til offentlige undersøgelser på talrige offentlige psykiatriske institutioner i Californien, Illinois, Hawaii, Michigan og Missouri – og det har resulteret i, at administratorer på hospitalerne og psykiatere er blevet fyret, at der er blevet foretaget efterforskning af overtrædelser af straffeloven, at en række større psykiatriske institutioner er blevet lukket, og at der er blevet gennemført reformer for at beskytte patienternes rettigheder. ❚ I 1980’ernes Australien blev der gennemført lovgivning, som påbød, at personer under enhver tvangsindlæggelse fik stillet juridisk assistance til rådighed på statens bekostning og med ret til at appellere afgørelser og føre egne vidner. Desuden kan man ikke længere tvangsindlægges på baggrund af sin religiøse, kulturelle eller politiske overbevisning eller udøvelse. ❚ I 1980 afsagde en amerikansk domstol i Californien en kendelse om, at tvangsindlagte personer havde ret til at nægte at modtage behandling.3 ❚ I 1993 vedtog Texas nye bestemmelser om strafudmåling, som gjorde det muligt at fængsle en psykiater i op til to år, hvis han tvangsindlagde en patient på forkert grundlag. ❚ MMK afdækkede i samarbejde med politikere og medier i 1999 den gruopvækkende kendsgerning, at der årligt indtræffer op mod 150 dødsfald som følge af fiksering alene i USA, hvoraf næsten 10 pct. er børn i en alder helt ned til 6 år.4 Samme år blev der vedtaget

en landsdækkende lovgivning, som forbød brugen af fysisk og kemisk (stærke sinds- og personlighedsændrende stoffer) tvangsbehandling til at undertvinge eller disciplinere patienterne.5 Bestemmelserne foreskriver ligeledes, at der bliver indført et ”nationalt indberetningssystem” samtidig med, at det offentlige tilskud forsvinder på de institutioner, der ikke retter sig efter regulativet. ❚ MMK i Danmark har hjulpet med at få udskrevet enkeltpersoner, som var blevet tvangsindlagt på forkert grundlag, herunder flere som var blevet bæltefikseret.6 ❚ I Japan blev nye regler vedtaget i år 2000, der forbød brugen af fiksering på ældre. Det skete efter, at det blev afsløret, at private psykiatriske hospitaler tvangsindlagde og fikserede ældre patienter i strid med lovgivningen.7 ❚ I 2000 indførte den amerikanske delstat North Carolina, en lov, der regulerede brugen af tvangsbehandling og isolation, og de indførte et tvungent rapporteringssystem, som udløste bøder, hvis loven ikke blev overholdt. ❚ MMK arbejdede i 2003 sammen med andre organisationer for at forhindre vedtagelsen af en tvangsindlæggelseslov i Rusland, som ville have gjort det muligt for psykiatere egenhændigt at tvangsindlægge borgere på en psykiatrisk institution uden prøvelse af sagen ved domstolene.

BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDERNE I RUSLAND: Den russiske historiearkivar Anatoli Prokopenko har fastslået, at politiske undertrykkere stadig bruger psykiatriske metoder i Rusland i dag. En ganske uhørt ting i vor tid, som MMK har gravet frem i lyset, og som har ført til udryddelsen af tvangsindlæggelser i det land.

Som et resultat af MMK’s indsats er der efterhånden blevet indført mange love, som beskytter imod vilkårlig psykiatrisk indespærring og brugen af voldelige tvangsfikseringer.

KAPITEL ET Kampen for grundlæggende rettigheder
7

MMK’s informationskampagner og assistance har hjulpet forældre overalt i verden med at beskytte deres børn mod ukorrekte diagnoser og skadelig medicinering. Indsat: I Pennsylvania præsenterer et panel af eksperter anført af præsidenten for MMK i USA Bruce Wiseman (i midten) en rapport om resultaterne af en undersøgelse om psykiatriske overgreb på børn.

KAPITELbørns TO Beskyttelse af
rettigheder
n af de vigtige funktioner i MMK er at psykiatrisk medicin. Noget af dette er i samme klasse beskytte forældres og børns rettigheder, så som kokain, andet så stærkt, at det kan drive unge de undgår psykiatrisk tvangsbehandling mennesker til at begå yderst voldelige handlinger og og skader. MMK afgiver vidneforklaringer selvmord. Som resultat heraf fungerer mange skoler overfor offentlige undersøgelsespaneler mere som psykiatriske klinikker end som læreanstalter. rundt om i verden vedrørende psykiatriens epidemiske MMK’s information og bistand har hjulpet mange forældre med at beskytte deres børn mod falske psykiabrug af diagnoser, medicinering og eksperimentelle triske diagnoser og skadelig medicin over hele verden. behandling af børn. På grund af den Amerikanske Psykiatriforenings (APA) brug af sin ’Diagnostiske og Statistiske håndForældre taler ud bog for psykiske forstyrrelser’, (DSM-IV) bliver alminSkolepsykologer og psykiatere i New York delig barnlig adfærd – tvang Patricia Weathers til at give sin 10-årige søn såsom rastløshed, forleMichael medicin, efter at genhed, at tale i utide, han var blevet diagnotabe legetøj eller blyansticeret med ”ADHD”, der ter, ikke at færdiggøre i det store hele svarer til hjemmearbejde, for meDAMP-diagnosen i Danget løben rundt – helt mark. Inden der var gået 6 vilkårligt betegnet som måneder, var han blevet en psykiatrisk forstyrrelfuldkommen indadvendt, se f.eks. DAMP (mangvar holdt op med at være lende opmærksomhed – Dr. Samuel Blumenfeld, sammen med andre børn, og hyperaktivitet) Trods underviser og forfatter havde mistet sin appetit og manglende beviser, har kunne ikke sove normalt. psykiatrien erklæret, at Da hun tog medicinen fra ”indlæringsbesvær” ham, anklagede det offentlige børneværn hende for såsom DAMP er forårsaget af en ”kemisk ubalance” lægeligt omsorgssvigt. Det lykkedes hende at beholde eller andre problemer i et barns hjerne. forældremyndigheden ved at få udarbejdet en Dr. Sydney Walker III, psykiater, neurolog og foruafhængig lægerapport, som viste, at hendes søns fatter til ’Skrønen om hyperaktivitet’ udtaler: problemer var forårsaget af medicinen, og at han ”Hyperaktivitet er ikke nogen sygdom. Det er en skrøne opfundet af læger, som ikke har nogen ide om, havde brug for undervisningsmæssige løsninger. MMK hvad der virkelig er galt med disse børn.”8 hjalp Patricia Weathers med at få mediedækning af den horrible situation. Derefter oprettede hun sin egen Baseret på disse diagnoser og andre falske psyforældrerettighedsgruppe, som fik stor succes. ”Jeg kiatriske børnediagnoser, indtager millioner af skolevil gerne takke MMK. Uden jeres fortsatte støtte, ville børn rundt om i hele verden nu dagligt lægeordineret

E

MMK er ”en fortræffelig organisation, som arbejder for den mest værdifulde sag... beskyttelsen af vores børn mod de psykiatriske stoffer.”

KAPITEL TO Beskyttelse af børns rettigheder
9

MMK hjælper forældre, som uretmæssigt er blevet nægtet forældremyndigheden over deres børn, sådan som det skete for Feliz Erfurt (ovenover) fra Tyskland, Angela Castillo (øverst til højre) og Fred Ehrlich.

jeg ikke have været i stand til at få min historie ud til andre,” sagde Patricia Weathers. I år 2000 i Tyskland hjalp MMK ”fru S” med de problemer, hendes søn havde med psykiatrien. Hun skrev: ”… Jeg vil gerne sende en stor tak til MMK for deres hjælp, som kom lige i tide. Min søn og jeg ville helt sikkert ikke have haft mulighed for at løse de problemer, som opstod i vores liv. Jeres specialviden og kompetence angående psykiatrisk medicin og psykiatrisk behandling såvel som jeres råd til at løse vores problemer hjalp os med at bringe lys ind i mørket. Vi er taknemmelige for at kommissionen er så villig til at hjælpe.” I Tyskland i år 2000 fjernede myndighederne Feliz og Mikail Erfurts 2 børn på henholdsvis 10 og 14 år fra deres hjem, idet de påstod, at Feliz Erfurt gjorde dem syge. Hun led af en psykiatrisk forstyrrelse kaldet ”Münchhausen by Proxy-syndromet”. Medicinske journaler viste imidlertid, at begge børn siden fødslen var blevet behandlet på universitetshospitalet for epilepsi og en sjælden stofskiftesygdom. Psykiaterne ignorerede disse beviser og overdrog børnene til et psykiatrisk hospital og splittede derved familien i over to år. MMK og en bekymret læge hjalp familien i den juridiske kamp, og i 2002 beordrede retten børnene frigivet. Den ældste dreng fortalte: ”Genforeningen var en overvældende følelse. Vi græd alle af glæde.” For første gang i 30 måneder var børnene i stand til at føle glæden ved at blive krammet og kysset af deres

MMK’s kampagner imod ødelæggende psykiatrisk medicinering af børn har resulteret i talrige beskyttende reformer.

forældre igen.9 Og hvad angår den psykiatriske diagnose, så er den blevet erklæret ugyldig. En mor fra New Zealand læste MMK’s hæfte ’Psykiatri: Svigt og medicinering af børn’. Hun skrev, ”Jeg læste hæftet ... for over to år siden; det fik stor betydning for vores familie. På det tidspunkt var vores søn blevet diagnosticeret med ADHD og fik Ritalin om dagen og en anden slags medicin om natten for at kunne sove … efter at have læst jeres brochure var jeg skrækslagen: Hvad var det dog, jeg gjorde mod min søn? Jeg ringede til min søns specialist for at finde ud af, hvad han mente. Han var nedladende, talte nedsættende og arrogant. Der var ikke nogen behageligt afslutning på den samtale, og efterfølgende tog jeg min søn af medicinen… Ved hjælp af alternative metoder … modtager min søn nu førstepræmier for god arbejdsindsats og god opførsel ... Mange tak for jeres brochure, som forvandlede vores liv …”

Tag vare på børnenes fremtid

MMK’s kampagne mod psykiatriens misbrug af sin position til at medicinere børn har ført til talrige reformer for at beskytte børnene. Et lille uddrag følger her: ❚ I 1999 afslørede MMK, hvordan psykiatriske medikamenter og psykologiske programmer med ”dødsundervisning” førte til, at teenagerne Eric Harris og Dylan Klebol dræbte 12 studerende og en lærer på gymnasiet Columbine, i Colorado, før de tog sig selv af dage. Det skete i et hårrejsende skuddrama på skolen. Gennem et samarbejde med Patricia Johnson, der er medlem af delstaten Colorados uddannelsesråd, blev et nyt præcedensskabende direktiv vedtaget, hvori det blev fastslået, at lærere burde bruge undervisningsmæssige løsninger frem for medicinering, når de stødte på vanskeligheder med eleverne i klasserne, uanset om det drejer sig om opførsel, indlærings- eller koncentrationsproblemer.10 Det blev indledningen til lignende tiltag i andre stater og lande. ❚ I årene 2000 og 2003 vedtog syv af de amerikanske delstater – Colorado, Connecticut, Illinois, Minnesota, Oregon, Texas og Virginia – love, der forbyder skoler at smide elever ud, hvis forældre nægter at lade deres børn medicinere af psykiatere. Texas, Arizona og Utah vedtog også love, der slår fast, at forældre ikke kan anklages for omsorgssvigt, hvis de nægter at lade deres børn indtage psykiatriske

stoffer. Ti love i ni stater beskytter nu børn mod psykiatrisk tvangsmedicinering. ❚ Der er nu også adskillige love, som beskytter børn mod at blive tvangsfjernet af de sociale myndigheder og forældrene mod anklager fra myndighederne, hvis de nægter at lade deres børn modtage psykiatrisk medicinering. ❚ Som en del af MMK’s kampagne for at skabe større opmærksomhed omkring det faktum, at et stigende antal europæiske børn ukorrekt får stillet diagnosen ”indlæringsforstyrrelse” og bliver medicineret som følge heraf, blev der overgivet dokumentation til Europarådets parlamentariske forsamling, hvilket udløste en undersøgelse af emnet. I 2002 anbefalede rapporten fra den parlamentariske forsamling, at der udøves ”strengere kontrol over diagnosticeringen og behandlingen af forstyrrelser”. Den anbefalede også, at der blev forsket mere i alternative behandlingsformer såsom bedre kost.11 ❚ I Storbritannien anbefalede landets lægevidenskabelige råd i 2003, at lægerne ikke skulle udskrive recepter på visse antidepressiver til unge under 18, idet det anførtes, at medicinen kunne skabe selvmordstanker. Efterfølgende advarede australske, canadiske og europæiske sundhedsstyrelser mod brugen af disse psykofarmaka til børn. ❚ USA’s Levneds- og Lægemiddelstyrelse (FDA) udstedte i marts 2004 en offentlig advarsel om, at SSRIantidepressiver kunne medføre fjendtlighed og selvmord hos børn og voksne. ❚ I september afholdt Repræsentanternes Hus’ Underudvalg for tilsyn med energi og handel så den første af en række høringer, der fokuserede på brugen af disse antidepressiver på børn og unge. Her blev FDA’s beslutning om ikke at offentliggøre resultater af undersøgelser, der viste, at psykiatriske stoffer ikke var mere effektive end sukkertabletter og kan forårsage, at børn uden varsel forsøgte at begå selvmord, også undersøgt. En rådgivende FDA-høring fulgte, hvor et stort antal forældre afgav vidnesbyrd om, at medicinen fik deres børn til at begå selvmord. Den amerikanske Levnedsmiddel- og Lægemiddelstyrelse (FDA) beordrede i oktober 2004, at en tydelig advarsel i ”sort ramme” om at brugen af medikamentet kan føre til selvmord skulle placeres på SSRI pilleglas og pakninger. MMK fortsætter med at henlede offentlighedens opmærksomhed på emnet, da advarslen i sig selv ikke ændrer på det faktum, at børn dør, dræber hinanden eller bliver misbrugere pga. af disse og andre psykiatriske stoffer. Børnenes fremtid vil først være sikret, når de falske diagnoser, der går under betegnelsen ”psykiske forstyrrelser”, og de farlige psykofarmaka er blevet forbudt.

Ricardo Rocha (i midten) besøger en MMK udstilling om psykiatri i Los Angeles

”Vi er dybt taknemmelige overfor MMK ...”
Ricardo Rocha, journalist, Mexico ”MMK hjalp mig med at forstå problemet med ordinering af psykofarmaka til børn. Jeg vidste, at det var et stort problem i USA, og jeg må indrømme, at til at begynde med troede jeg ikke, at problemet var så stort i Mexico. Vi begyndte at undersøge det, og jeg fandt ud af, at det var et stigende problem i Mexico … Der er kæmpestore laboratorier og et stort marked for stoffer – de legale stoffer – over hele verden. Jeg er fuldstændigt overbevist om, at det, vi har foran os, er en af de største udfordringer for de kommende generationer.” Bob Simonds, th.d., præsident for USA’s nationale forening af kristne undervisere ”Vi er MMK dybt taknemmelige for ikke blot at gå forrest i kampen for at standse de kriminelle psykiatriske overgreb på børnene i de offentlige skoler, men også for at fungere som katalysator for alle religiøse grupper, læge- og forældregrupper i bekæmpelsen af disse overgreb. Uden MMK’s overbevisende undersøgelser og troværdighed, ville disse grupper ikke have været nær så effektive.” Raymond N. Haynes, Californiens nationale lovgivende forsamling ”MMK er berømt for deres mangeårige arbejde for at forhindre uhensigtsmæssig stempling og medicinering af børn … Det, som Medborgernes Menneskerettighedskommissions internationale afdeling har bidraget med på lokale, nationale og internationale områder i den psykiske sundheds interesse, er uvurderligt og afspejler en organisation, der helliger sig de højeste idealer inden for det psykiske sundhedsområde.”

MMK’s offentlige oplysningskampagner afslører psykiatriens racerenhedsideologi, som blev brugt både af Hitler i hans udryddelsesprogrammer, og senere til at retfærdiggøre den etniske udrensnings-politik på Balkan. Indsat til venstre: MMK’s offentlige udstilling om psykiatri i Torino, Italien.

KAPITEL TRE Afsløring
af folkedrab
en 20. november 1945 fortalte den Tyskland – psykiatriens mørke fortid amerikanske anklager Robert Jackson MMK’s lokale afdeling i Tyskland gennemførte en omfattende efterforskning, der endeligt fastslog, at til den internationale militærdomstol, Tysklands førende psykiatere forsynede Hitler og der gennemførte retssagen mod de naziregimet med en ”videnskabelig” retfærdiggørelse nazistiske læger: ”Den uret, som vi og begrundelsen for at ødelægge ”liv, der ikke forsøger at fordømme og straffe, har været så kalkuleret, tjente at leve”. så ondskabsfuld og så ødelæggende, at civilisationer De lagde grunden til Holocaust ved at være de ikke kan tolerere, at den bliver ignoreret, for de kan primære ideologer bag og bidragsydere til sterilisaikke overleve, at den bliver gentaget.”12 tionsloven fra 1933 og racerenhedsloven fra 1935, som Mens psykiatrien prøvede at skjule enhver indvarslede, at jøder og forbindelse mellem psykiatrien og det nazistiske ”underlegne” mennesker Holocausts racemæssige skulle dø i koncentraGennem MMK’s efterforskning folkedrab, så er det en tionslejre. Tyske psykiaog publikationer er verden nu i kendsgerning, at psytere skabte den såkaldte kiatrien inspirerede til ”T4”-enhed, der skulle stand til at erkende og genkende ”racehygiejne”, næsten udslette ”liv, blottet for disse frastødende, psykiatriske tre årtier før nazisterne værdi”, og i 1939 begyndovertog magten i 1933. te de at bruge grupper ideologier, der fremkalder disse De historiske beviser af sindslidende patienter rædsler, og dermed kan en bekræfter, at det var til at teste effektive metopsykiatrien, der gjorde der til masse-gasning af gentagelse forhindres. nazisterne til massemennesker og bortskafmordere. Og den samme felse af resterne med ideologi fortsætter med at forårsage katastrofale brusere og specielle ovne – og det startede hele to år sociale omvæltninger over hele verden, da den har før ”Endlösung”-konferencen, hvor det blev besluttet ligget til grund for Sydafrikas apartheid, Ruslands at iværksætte Holocaust. Mens tyske psykiatriske politiske fangelejre i Sibirien, konflikterne i Bosnien institutioner havde 320.000 patienter i 1939, var kun 40.000 (blot 12,5 pct.) stadig i live i 1945. Dengang og Kosovo, Italiens koncentrationslejrlignende psykiahavde psykiaterne ingen kvaler ved at prale af, at triske institutioner, og den spiller nu en afgørende udryddelsen af ”urene” jøder og andre, der klassificerolle i den globale terrorismes fremvækst. redes under samme kategori, havde været deres plan Men med MMK’s efterforskning og publikationer fra starten, og at Hitler blot var deres bøddel. Ernst er verden nu i stand til at erkende og genkende disse frastødende psykiatriske ideologier, der fremkalder Rüdin, den psykiater, der gik i spidsen for udryddelsesdisse rædsler, og dermed kan en gentagelse forhindres. indsatsen og var med til at skrive sterilisationsloven,

D

KAPITEL TRE Af s l ø r i n g a f f o l k e d ra b
13

Opsporing af nazistiske psykiatere
HEINRICH GROSS: Efter at MMK i 1978 havde opdaget, at denne nazistiske psykiater stadig arbejdede på et af Østrigs største psykiatriske hospitaler og afsløret hans krigsforbrydelser (mord på institutionsbørn), tog han sin afsked.

AUGUST FOREL: 8 måneder efter, at MMK havde henledt verdens opmærksomhed på, at nazi-psykiateren August Forels billede var på schweiziske pengesedler, blev det fjernet.

GERHART HARRER: MMK afslørede, at Gerhart Harrer havde været medlem af SS. Psykiateren, der var højt rangerende på Verdenskonferencen om Psykiatri blev herefter tvunget til at trække sig tilbage i 1980.

proklamerede stolt i 1944: ”Kun gennem Der Führer blev vore drømme gennem 30 år om at anvende racehygiejne på samfundet gjort til en realitet.” På trods af deres aktive rolle i drabene lykkedes det psykiaterne at undgå offentlighedens opmærksomhed og retsforfølgelse. Kun fire psykiatere blev dømt i Nürnberg-processen. De andre slap ubemærket væk og genoptog deres positioner i tyske psykiatriske institutioner, i Verdensføderationen for psykisk sundhed (WFMH) eller i den offentlige sundhedssektor. Da MMK og andre bragte denne ironi til offentlighedens kendskab i 1990’erne, erkendte præsidenten for Tysklands Psykiatriforening, at det var sandt, og at ofrene ofte senere ”måtte møde præcis de samme mennesker, der havde udsat dem for tortur,” i behandlingssystemet. I 1978 blev det opdaget, at nazi-psykiateren Heinrich Gross arbejdede på det største psykiatriske hospital i Østrig og virkede som ”psykiatrisk retsekspert”. Gross blev tvunget til at gå af, da MMK berettede om hans medvirken til mord på børn under Anden Verdenskrig. I april 2000 blev han sigtet for børnemordene, men ekspertudtalelser fra hans psykiatriske kolleger påstod, at Gross led af ”demens” og derfor var uegnet til at blive stillet for retten og draget til ansvar. I 1980 fik MMK og andre ligesindede gennemtvunget, at et tidligere SS-medlem, Gerhart Harrer, måtte træde tilbage fra sin post i ”organisationskomiteen” for ”Verdenskonferencen om psykiatri”. Under krigen havde Harrer indsprøjtet hjernemasse fra grise i menneskehjerner med den bizarre begrundelse, at det kunne ”forbedre deres intelligens”. I 1997 afslørede MMK i Schweiz, at forsiden på 1000-schweizerfranc-sedlen var prydet med en af grundlæggerne af den racistiske ideologi, som inspirerede til nazismen – den schweizisk-tyske psykiater August Forel. Otte måneder senere var Forels ansigt fjernet fra sedlen. Tyve års dybtgående efterforskning og dokumentation fra MMK resulterede i udgivelsen af den roste bog ’Psykiatere: Mændene bag Hitler’, der fik præsidenten for den tyske psykiatriforening til at bede den tyske regering om at lukke munden på MMK – selvfølgelig forgæves.

Hendrik Verwoerd

Sydafrika
MMK’s hovedafdeling i Sydafrika afslørede, under en række undersøgelser af psykiatriske arbejdslejre i 1970’erne, at den samme psykiatriske ideologi, der havde dannet grundlaget for Holocaust, også havde givet grobund for det afskyelige apartheidsystem. Hendrik Verwoerd, der underviste i, hvad han kaldte anvendt psykologi, var hovedarkitekten bag apartheid i den periode, han var Minister for Undervisning og Indfødtes Anliggender og i perioden 1958-64, hvor han var premierminister for landet. Verwoerd havde studeret ved tyske universiteter i 1920’erne, mens psykiaterne dér fuldendte deres ideer om racerenhed. Faktisk var Verwoerd så glad for Tyskland, at en domstol beskyldte ham for at bakke op om den tyske propagandamaskine under

Anden Verdenskrig. Med den baggrund er det ikke overraskende, at hans ideer om apartheid lød ligesom nazisternes overordnede raceplaner. Medlemmer af Scientologi Kirken og MMK opdagede, at titusinder af sorte blev holdt indespærret imod deres vilje i forladte mineområder, der var lavet om til psykiatriske lejre, hvor de blev overmedicineret og udsat for elektrochok uden bedøvelse. De blev lejet ud til firmaer til at udføre ulønnet arbejde – de lavede bøjler, børster, måtter, tæpper og andre ting under dække af, at det var ”industriel terapi”. I chok over at deres skjulte slavelejre var blevet afsløret, overtalte de involverede psykiatere apartheidregeringen til at revidere loven om psykisk sundhed, så det blev en kriminel handling at rapportere om tilstandene på noget psykiatrisk hospital eller tage billeder af disse. Da MMK ikke frivilligt ville opgive ytringsfriheden på grund af et diktatorisk forbud, rejste medlemmer af MMK ud af Sydafrika og fremlagde beviserne for Verdenssundhedsorganisationen (WHO). WHO reagerede med at iværksætte en

Den første premierminister under apartheidtiden, psykologen Henrik Verwoerd (øverst til venstre) studerede racehygiejne på tyske universiteter i 1920’erne og banede vejen for apartheid og for, at titusinder af sorte sydafrikanere blev udnyttet i psykiatriske arbejdslejre. MMK fremviste dokumenter for psykiatriens overgreb under apartheidtiden for den sydafrikanske Sandheds- og Forsoningskommission i 1997. (Nederst til venstre)

KAPITEL TRE Af s l ø r i n g a f f o l k e d ra b
15

Jovan Raskovic

Efter at have gennemgået MMK’s materiale om Balkan-krigen, underskrev medlemmer af Europarådet en resolution, som udpegede psykiaterne Karadzic og Raskovic til at være arkitekterne bag den etniske udrensning i Kosovo og Serbien. Resolutionen anbefalede medlemmerne at studere MMK’s information om emnet. Præsident Milosevic – en af Karadzics patienter – havde begået og finansieret etnisk udrensning i Kosovo.

undersøgelse af de psykiatriske lejre, og i 1983 blev der udgivet en rapport. Rapporten bekræftede MMK’s rapporter og konklusioner og fordømte brugen af patienter til ubetalt arbejde, idet den erklærede: ”Denne situation har ingen parallel i historien eller i den nuværende psykiatriske behandling; men den har så sandelig en parallel i slavehandel.” I 1997 gav MMK mundtlige og skriftlige vidnesbyrd til Sandheds- og Forsoningskommissionen, der var blevet oprettet i Sydafrika efter apartheidens ophør, om kriminelle handlinger begået af både psykiatere og psykologer under landets mørke periode med raceadskillelse. Konfronteret med uafviselige beviser måtte Psykologforeningen i Sydafrika til sidst indrømme, at psykologiske studier havde sigtet mod at miskreditere sorte som værende intellektuelt laverestående. Efterfølgende blev der i 1998 stillet krav om en lovgivning, der kasserede alle racistiske psykologiske tester. I 2001 ophævede den nye sydafrikanske regering apartheid-æraens bandlysning af fotografering eller rapportering af mishandling i psykiatriske institutioner, som i 1976 var blevet vedtaget på foranledning af psykiatere og deres allierede i regeringen for at stoppe MMK. Psykiatrien kan ikke længere skærmes mod den eksterne granskning, der er påkrævet.

hærge: Den ti år lange konflikt, som efterlod titusinder af døde og over en million hjemløse, havde de samme Radovan Karadzic psykiatriske teorier som rødder. Krigens anstiftere var kendt af verden som politikere. Men hvad, der ikke var almindeligt kendt, var, at såvel Jovan Raskovic, Slobodan Milosevic grundlæggeren af det ultra-nationalistiske socialdemokratiske parti SDP, som Radovan Karadzic, også var psykiatere. Det var heller ikke kendt, at Slobodan Milosovic, Serbiens stærke præsident under krigen, havde været patient hos Karadzic i 25 år. Efter at Raskovic døde, og Karadzic gik under jorden (han er eftersøgt af FN, idet han står anklaget for forbrydelser mod menneskeheden), fortsatte Milosovic konflikten mod de etniske minoriteter. Han blev til sidst arresteret og stillet for den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag for sin rolle i folkedrabene i Bosnien og Kosovo. I september 1999 underskrev medlemmer af Europarådet en resolution, som anerkendte, at psykiaterne var arkitekterne bag den etniske udrensning. Resolutionen opfordrede medlemmerne i Europarådet til at ”studere det materiale, der var samlet og efterforsket af den franske afdeling af MMK”.13

Italiens nutidige koncentrationslejre
Sammen med embedsmænd og medlemmer af det italienske parlament undersøgte MMK’s italienske afdeling, med lægen Roberto Cestari i spidsen, de koncentrationslejrlignende tilstande på landets psykiatriske anstalter, hvilket førte til deres lukning ved lov. I april 1991 dukkede MMK, ledsaget af disse embedsmænd og repræsentanter fra medierne, uanmeldt op ved et sådant psykiatrisk anstalt. Man fandt hundredvis af mennesker, der levede som dyr, nøgne, i lukkede rum med afskallede vægge og gamle snavsede borde. Sengene var dækket af menneskeafføring og urin. Personalet havde stukket den offentlige støtte i deres egne lommer i stedet for at bruge den til at pleje patienterne. Senator Edo Ronchi udtalte: ”De psykiatriske anstalter, som jeg så, var som koncentrationslejre ... vi kan ikke

Balkan-landene
Den franske MMK-afdeling udførte også omfattende undersøgelser omkring etnisk udrensning i Bosnien og Kosovo, fordi racistiske konflikter som regel bliver forårsaget af en tredjepart, som ikke bliver opdaget af de stridende parter. MMK indleverede fuldstændige bevismaterialer til Den Internationale Krigsretsdomstol i Haag og Europarådet, samt til formanden for den Europæiske Union. Det der blev fundet var, at de gamle psykiatriske ideer om racehygiejne stadig havde potentialet til at

adskille træet fra frugten, som det producerer, og vi må dømme systemet ud fra dets frugt. Hvad jeg har set i psykiatrien, kan ikke bringe mig til nogen anden konklusion …” Over de næste tre år blev der foretaget over tyve besøg på Italiens glemte psykiatriske anstalter, og der blev opdaget titusinder af mennesker, som var spærret inde under lignende usle forhold. Da man blev opmærksom på beviserne, arbejdede MMK hårdnakket på at få disse psykiatriske antalter lukket. Deres anstrengelser blev belønnet i 1996, hvor Italiens regering vedtog en resolution, der beordrede 97 psykiatriske hospitaler lukket og solgt.14 Efterfølgende fik de tidligere udnyttede og glemte mennesker deres værdighed tilbage; mange fik lært at læse og skrive og kan nu arbejde og tage vare på sig selv for første gang i deres liv. MMK blev belønnet med en medalje for deres humanitære arbejde.15

MMK’s medstifter, dr. Thomas Szasz ( til venstre) med repræsentanter for MMK, overbringer bevismateriale om overtrædelse af menneskerettighederne og anbefalinger om, hvilke reformer der kan gennemføres, til Europarådet og andre europæiske forsamlinger.

”Det er vigtigt, at psykiatriens forbrydelser gøres kendte ...”
Simon Wiesenthal, internationalt anerkendt nazi-jæger, 1979 ”Jeg værdsætter af hele mit hjerte jeres projekt med at blive aktive og om åbent og offentligt at diskutere misbruget af psykiatrien og selv i de almindelige videnskaber ... (lige som) i vores tid, hvor mennesker man ikke brød sig om (blev) skaffet af vejen og begravet levende, er det er vigtigt at der gøres opmærksom på disse forhold, og at alt hvad der er muligt for at stoppe disse forbrydelser bliver gjort.” Dr. Ben Ngubane, fhv. Minister for kunst, kultur, videnskab og teknologi i Sydafrika ”Jeg lykønsker MMK for at have afsløret den umenneskelighed, som de psykisk syge har været udsat for, og for deres kampagne for at gøre verden opmærksom på disse forhold. Som land og regering vil vi arbejde sammen med organisationer som MMK i bestræbelserne på at beskytte alle borgere mod den form for terror og undertrykkelse, som størsteparten af Sydafrikas borgere oplevede under apartheidstyret.”

Ovenfor: MMK har afsløret samt henledt offentlighedens og myndighedernes opmærksomhed på psykiatriske overgreb på italienske anstalter, nogle gange ved at møde uanmeldt op sammen med medierne. Til højre: En medalje, der blev overrakt til MMK i Italien af borgmesteren fra Garbagnate for gruppens humanitære hjælp til samfundet.

Før MMK, kunne elektrochokbehandlinger og psykokirurgi blive udført vilkårligt på patienter uden deres samtykke. Nu beskytter mere end 100 love folk mod disse og andre skadelige metoder.

KAPITEL FIRE Retten til
informeret samtykke
deres handlinger. Et af de vigtigste formål for MMK har enneskerettighederne omfatter friværet at sikre retten til fuldt informeret samtykke for hed fra brutalitet og grusom, umenalle patienter inden for det psykiatriske sundhedsneskelig eller nedværdigende behandvæsen, før de kan udsættes for nogen af psykiatriens ling og ”lige beskyttelse for loven”. invasive og ødelæggende procedurer. Der er ingen tvivl om, at psykiatriens primære behandlingsformer udgør krænkelser af menMMK har stået i spidsen for krav om fuld offentligneskerettighederne, og at de som minimum kræver gørelse af bivirkningerne ved psykiatrisk behandling. informeret samtykke, før de bliver udøvet. For eksempel forårsager elektrochokbehandling voldsomInden for lægegerningen, i modsætning til psykiame krampetrækninger ved anvendelsen af 180 eller 460 volts elektricitet gennem hjernen. Til forskel fra neurolotrien, omfatter standarden for informeret samtykke, at gisk kirurgi mod reelle patienten bliver inforfysiske tilstande såsom meret om ”naturen og svulster, hvor hjernen formålet med en forebliver synligt svækket, slået behandling eller forsøger psykokirurgi at procedure samt farerne ændre adfærd ved at og fordelene” ved behandødelægge fuldkommen lingen og alternativerne sunde dele af hjernen. ”uanset, hvad prisen er Psykiaterne flår i den og uden nogen skelen med en skalpel, brænder til, om behandlingsmuden med påsatte eleklighederne er dækket af troder eller – nu mindre sygesikringen.”16 – Colin Ross, psykiater almindeligt – ødelægger Da MMK blev grundpandelapperne med en lagt i 1969 nød ingen af issyl i miniatureudgave. de patienter, der blev Dødeligheden efter psykokirurgi er helt oppe på 10 pct. udsat for psykokirurgi, elektrochok og psykofarmaka, glæde af den ret til informeret samtykke, som var Indtil MMK og andre med samme formål – såsom gældende for patienter hos almindelige læger. grupper for ofre samt fortalere for menneske- og borgerrettigheder – fik indført beskyttelse under loven, Mens læger ikke kan tvinge deres patienter til at gennemgå en blindtarmsoperation eller kemoterapi kunne elektrochok og psykokirurgi ufatteligt nok mod kræft, har psykiatere opnået enorm magt til at gives tilfældigt og uden patientens samtykke. tvinge borgere til at underkaste sig ikke blot elektrochok, psykokirurgi og medicinsk behandling, men også Sikring af retsbeskyttelse til at påføre smertefuld fysisk og psykisk skade under ❚ 95 tidligere patienter på Lake Alice psykiaprocessen – alt sammen uden at skulle stå til ansvar for triske enhed for børn og unge i New Zealand fik

M

”Der er ingen, der forstår... præcist, hvad elektrochok overhovedet gør, men der er ingen tvivl om, at det forvolder hjerneskader.”

KAPITEL FIRE Retten til informeret samtykke
19

deres rettigheder tilbage, ❚ Imellem 1979 og I Italien, hvor elektrochokbehandefter at de i 1970’erne 1983 har yderligere 30 lingen oprindeligt blev opfundet, havde fået ”elektrochokamerikanske delstater behandling” på deres ben, vedtaget love, der gireagerede parlamentet i Piemonte arme og genitalier, ofte ver en patient ret til regionen på MMK’s informationer uden bedøvelse.17 MMK at nægte elektrochok og/eller psykokirurgi. fik iværksat en undersøved i 1999 enstemmigt at forbyde I det samme tidsrum gelse hos myndighederne, brugen af elektrochok på børn, vedtog yderligere 13 den destruktive praksis blev stoppet og ”chokafdedelstater love, der (skønt ældre og gravide kvinder. lingen” blev lukket. Siden elektrochok og psyko2001 er der blevet udbetalt kirurgi ikke specifikt 5,3 millioner dollars i erstatninger til mange af blev nævnt) gav sindslidende patienter ret til at disse børneofre. nægte enhver form for kirurgisk lægelig behandling ❚ I 1970’erne blev en landsdækkende forordning eller procedure. vedtaget i USA, der forbød, at psykokirurgi kunne ❚ I 1980’erne blev insulinchok forbudt i adskiludføres på indsatte i fængslerne. lige australske stater på grund af de forfærdelige ❚ I 1976 blev den første lov, der skulle beskytte virkninger, det havde haft på patienter ifølge patienter mod tvangselektrochok og psykokirurgi, MMK’s afsløringer. vedtaget i Californien. Den foreskrev informeret sam❚ I 1993 blev den mest restriktive lov til dato mod tykke, før elektrochok eller psykokirurgi kunne gives, elektrochok vedtaget i Texas, der hævede aldersog forbød brugen af disse barbariske metoder på børn grænsen for elektrochok til 16 år, og som tvang psykiaunder 12 år. Lovgivningen blev en mønsterlov, der i terne til skriftligt at advare deres patienter mod det væsentlige blev indført af lovgivere i resten af risikoen for, at elektrochok kunne forårsage døden USA og i andre lande. og/eller vedvarende hukommelsestab. Sammen med ❚ I forbindelse med en regeringsundersøgelse andre restriktioner skal psykiaterne nu fremlægge vedrørende psykokirurgi i New South Wales i obduktionsrapporter ved ethvert dødsfald inden for Australien i 1977 afgav en sygeplejerske vidneforkla14 dage efter udførelsen af elektrochok. Mindst 16 ring, efter hun havde bistået ved de brutale operapsykiatriske institutioner ophørte efterfølgende med tioner, som hun beskrev som ”noget fra (nazisternes) at bruge elektrochok i Texas. ❚ I Norge godkendte Stortinget den 17. juni 1996 rædselslejre.” Undersøgelsen anbefalede den strengeste efter flere års undersøgelser af de skader, lobotomilovmæssige beskyttelse mod vilkårlig brug af proceduofrene fik påført, en enstemmig anbefaling fra ren, og det blev iværksat over hele landet. socialudvalget om, at alle overlevende personer, der har været udsat for lobotomi (det hvide snit), skal have en erstatning for den skade, den ødelæggende handling har forvoldt. ❚ I Italien, hvor elektrochokbehandlingen oprindeligt blev opfundet, reagerede parlamentet i Piemonte regionen på MMK’s informationer ved i 1999 enstemmigt at forbyde brugen af elektrochok på børn, ældre og gravide kvinder. I Toscana vedtog man i 2002 regionslov nr. 39, der begrænsede brugen af elektrochok og psykokirurgi.

I 1993 underskrev guvernøren for Texas sammen med medlemmer af regeringen og præsidenten for MMK i Texas Jerry Boswell (bagerst til højre) en ny lov om elektrochok, som forbød brug af elektrochok på børn under 16 år og indførte obligatorisk rapportering om brug af elektrochok, dets bivirkninger og dødsfald.

❚ I januar 2003 indførte sundhedsstyrelsen i Danmark også strammere kontrol med elektrochok og beordrede obligatorisk rapportering til styrelsen om enhver elektrochokbehandling. ❚ I november 2003 gav Italiens forfatningsdomstol MMK medhold i deres krav og afgjorde, at patienter skal give ”informeret samtykke”, før elektrochok bliver givet.

I over ti år har MMK stået i spidsen for en kampagne til gennemtvingelse af retfærdighed for ”dybsøvnsterapi”-ofre i Australien. En nedsat kongelig kommissionsundersøgelse fra 1988-90 resulterede i omfattende reformer. Siden da er dybsøvnsterapi blevet forbudt, og hundrede af ofre har fået erstatning.

I USA, hvor 40 pct. af psykiaterne bliver præsenteret for retssager for fejlbehandling, og hvor en praktiserende inden for det psykiske sundhedssystem bliver fængslet hver 48. time, hjælper MMK med at afsløre og retsforfølge disse sager. Det var tilfældet med psykologen Carl Lichtman fra New Jersey i USA (ovenfor). Lichtman havde svindlet sig til 22,7 millioner kr. ved at sende regninger til 36 forskellige forsikringsselskaber for terapisessioner, der aldrig fandt sted.

KAPITELafsløringer FEM Undersøgelser og
af kriminelle psykiatriske overgreb
eksuelle overgreb på følelsesmæssigt skrøbelige skrev Paul McDevitt, en advokat fra Massachusetts: ”Disse patienter har skabt en stigende modvilje imod mennesker har ingen etiske standarder overhovedet. De er psykiatere og psykologer – og det er traditionelt moralsk set gået nedenom og hjem. De er som gravrøverne det område, hvor der bliver taget mindst ani det gamle England, der skaffede lig til lægeskolerne.” svar, fordi synderne ofte bliver beskyttet af deres MMK efterforsker hele tiden kriminalitet inden for det psykiatriske behandlingssystem og hjælper psykiatriske paligesindede. Det siger en hel del om de professionelle indenfor det psykiske sundhedsområde, at så mange tienter med at anmelde kriminelle overgreb til politiet og andre som 10 pct. af dem indrømmer at have misbrugt såvel myndigheder. De støtter anklagere med forskningsresultater voksne som mindreårige patienter seksuelt. Ifølge en og bevismateriale. MMK har oprettet en hjemmeside, undersøgelse kunne dette www.psychcrime.org, tal være helt op til 25 pct. som har registreret over ”Disse mennesker har ingen etiske MMK har afsløret 1000 domme over psykiastandarder overhovedet. De er moralsk tere og psykologer fra sådanne forbrydelser og set gået nedenom og hjem. De er som årene 1998 til 2004. 43 pct. arbejder målrettet for at sikre, at synderne bringes af dommene var for begravrøverne i det gamle England, der for retten, specielt når drageri, tyveri og underskaffede lig til lægeskolerne.” behandlere i den psykiaslæb, 32 pct. for seksuelle triske sundhedssektor forovergreb, 7 pct. for over– Paul McDevitt, advokat fra Massachusetts bryder sig seksuelt mod fald på patienter og voldederes patienter og efterføllige overgreb, 6 pct. for gende gemmer sig bag deres rolle som terapeuter i et narkoforbrydelser og andre 6 pct. for manddrab og mord. forsøg på at nedtone alvoren af deres forbrydelse. Ved at efterforske klager fra patienter i USA, hvor en Patientbeskyttelse stor del af udgifterne til sundhedsvæsenet dækkes af priFor at beskytte patienter mod seksuelle overgreb vate sygesikringer, har MMK afsløret omfattende svindel og svindel er følgende sikkerhedsforanstaltninger blevet med disse midler som f.eks.: gennemført: Udskrivning af regninger til et forsikringsselskab for ❚ Over 25 straffelovsbestemmelser er blevet vedtaget seksuelle overgreb, der blev kaldt ”terapi”. for at imødegå det stigende antal sexforbrydelser, der Anmodning om betaling fra et forsikringsselskab for begås af psykiatere og psykologer i Amerika, Australien psykoterapi til en patient, der lå i koma. (Victoria), Tyskland, Sverige og Israel. ❚ Loven i Sverige, der blev vedtaget i 1994, foreskrivGennemførelse af daglig ”gruppeterapi”, som bestod er op til seks års fængsel for en behandler, der dømmes af udskænkning af gratis kaffe, socialt samvær og musik. for seksuelt overgreb på en patient. Nogle ældre fik regninger for at se TV eller spille bingo. ❚ MMK’s efterforskning af psykiatriens pengefikI en udtalelse om svindel begået af psykiatere og psykologer indenfor det psykiatriske sundhedsvæsen serede metoder førte til sidst til, at en amerikansk kæde

S

KAPITEL FEM Un d e rs ø g el s e r o g a f sl ø r i n g e r a f k r i m i n el l e p s y ki a t r i sk e o ve rg reb
23

”Det er uærligt at lade som om omsorgsfuld tvang mod den psykisk syge altid hjælper ham, og at det at afholde sig fra at anvende en sådan tvang er ensbetydende med at ”nægte ham behandling” ... historien har lært os at være på vagt overfor velgørere som tager friheden fra modtagerne.”
– Professor emeritus i psykiatri, Thomas Szasz
af privatejede psykiatriske hospitaler blev kulegravet ved 14 uafhængige forbunds- og statslige undersøgelser for svindel og patientovergreb. Psykiatriske institutioner havde hyret ”dusørjægere” til at tilbageholde folk imod deres vilje og tømme deres forsikring. Hospitalskæden betalte 4.8 milliarder kr. i bøder.21 Talrige undersøgelser om svindel inden for psykiatrien er blevet foretaget i Amerika og har resulteret i vedtagelsen af love, der nu forbyder brugen af ”dusørjægere”, som arbejder på at lokalisere personer med en god forsikring. ❚ Der blev efterfølgende vedtaget love, der forbød brugen af ”dusørjægere” inden for det psykiske sundhedssystem. ❚ Skandalen forårsagede en dominoeffekt i Amerika, hvorved talrige andre private psykiatriske hospitaler betalte millioner i refusioner, bøder og forlig. I september 1998 forbød den amerikanske sygesikring for ældre, 80 distriktspsykiatricentre i 9 stater at behandle ældre og handicappede på grund af afsløringen af omfattende svindel. ❚ I 2000 efterforskede det amerikanske justitsdepartement en anden privatejet psykiatrisk hospitalskæde, Charter Behavioral Systems, Inc., for svindel og overgreb. Firmaet indvilligede i at betale 45,5 millioner kr. til det offentlige som del af et forlig vedrørende beskyldninger om at forlange overpris fra offentlige forsikringer og andre statslige projekter.12 ❚ Myndighederne fortsatte med at holde psykiatrien under nøje overvågning, og i 2004 udsendte det amerikanske kriminalforsvars efterforskningstjeneste en rapport, der afslørede, at den havde ”fundet en stigning i svindlen inden for det psykiatriske sundhedsvæsen, herunder også inden for den behandling, der blev leveret af hospitaler, klinikker og privatpraktiserende læger.”

OFFENTLIG UNDERSØGELSE AF PSYKIATRI: Den 26. august 1993 gennemførte fem forskellige offentlige myndigheder, heriblandt FBI, en razzia imod forretningskontorerne og hospitalsfaciliteterne af en større privat amerikansk hospitalskæde, National Medical Enterprises (NME). I 1994 betalte NME en rekordstor bøde på 4,8 mia. kr. på grund af psykiatriske overgreb og bedrageri.

Svindlen er ikke begrænset til Amerika. ❚ I Japan i1998 førte opdagelsen af, at private psykiatriske hospitaler begik omfattende svindel og rapporterede et overdrevent antal af læger og sygeplejersker på institutionerne for at få flere penge fra det offentlige, til domfældelser og fængsling af adskillige psykiatere. ❚ Den 1. december 1998 foretog politiet en razzia mod tre privatejede psykiatriske hospitaler i Ticino i Schweiz og arresterede en kendt psykiater, dr. Renzo Realini, for svindel og forfalskning af dokumenter.25 Optegnelser viste, at Realini havde sendt regninger til patienter for et antal behandlinger pr. dag, der sammenlagt svarede til 30 timer. Kriminalitet som pengeafpressing, overfald, voldtægt og mord bliver begået hver dag af psykiatere i ”behandlingens” navn. De opsluger milliarder af kroner i offentlige bevillinger, uden noget effektivt resultat. For at få ryddet op indenfor det psykiske sundhedssystem, må psykologer, psykiatere, deres hospitaler og foreninger holdes ansvarlige for misbrug af bevillinger og anvendelsen af skadelige behandlingsmetoder.

Forskellige offentlige myndigheder har anerkendt MMK for gennem tredive år at have taget effektive skridt for at sikre menneskerettighederne indenfor det psykiske sundhedssystem.

”MMK har været ansvarlig for mange store reformer …”
Erica-Irene Daes, specialrapportør i rapport til FN’s Menneskerettighedskommission:
”MMKs hovedopgave har været at opnå reformer inden for det psykiske sundhedsområde og bevare personers rettigheder i henhold til Verdenserklæringen for Menneskerettighederne. MMK har været ansvarlig for mange store reformer. Mindst 30 lovforslag (NB: Det er mere end 115 i dag, red.) verden over; som ellers yderligere ville have begrænset patienters rettigheder eller givet psykiatrien magt til at indlægge minoritetsgrupper og personer mod deres vilje, er blevet hindret som et resultat af MMK’s indsats.”

Sexovergreb er fremherskende indenfor den psykiatriske sektor over hele verden. Psykiaterne nedenfor er blevet dømt for at forbryde sig seksuelt mod børn. De er sammenlagt dømt til at afsone mere end 130 år.

Robert Butcher, advokat og sagfører, Vestaustralien:
“Jeg har arbejdet med MMK i 24 år, og jeg kender dem som en idealistisk organisation, der arbejder for at opnå bedre juridiske rettigheder for mennesker med sindslidelser. MMK har skrevet indlæg til regeringer omkring lovmæssige reformer inden for psykiatrien, de har øget offentlighedens kendskab til emner inden for psykiatrien og har opmuntret og aktiveret andre med deres effektive bestræbelser på at skabe et bedre, mere fair og mere anvendeligt system.”

Jonathan Lubell, advokat i New York, tidligere præsident for den nationale advokatforening, lokalafdelingen i New York City:
“Jeg er blevet bekendt med MMK’s arbejde inden for menneskerettighedsområdet vedrørende psykiatrisk embedsmisbrug… Jeg opdagede, at MMK var utrættelig i deres bestræbelser for at afsløre lovovertrædere og sikre, at deres aktiviteter blev bragt til ophør. MMK’s anstrengelser for at forsvare ofrene for dette embedsmisbrug og disse overgreb har været imponerende. Det er således uomtvisteligt, at det er principper baseret på interessen for menneskerettigheder, der motiverer MMK.”

MMK’s internationale afdeling uddeler menneskerettighedspriser ved en stor galla hvert år. Mange kendte kunstnere som f.eks. skuespilleren Tom Cruise støtter MMK’s menneskerettighedsarbejde.

KAPITEL SEKS Opnåelse af
psykisk sundhed
etten til at få en grundig fysisk og klinisk overraskende grad. Mange af dem har ikke psykiatriske undersøgelse af en kompetent, regis- problemer, men udviser fysiske symptomer, som ligner treret almindelig praktiserende læge psykiske tilstande, og derfor bliver de fejldiagnosticeret, efter eget valg for at sikre, at ens mentale får medicin, bliver placeret på institutioner og sendt til tilstand ikke er forårsaget af en uopdaget helvedes forgård, hvorfra de aldrig vender tilbage.”27 Gennem den store uddeling af MMK’s udgivelser og ubehandlet fysisk sygdom, skade eller defekt, og retten til at søge en anden læges mening efter eget valg.” (bøger, nyhedsbreve, pjecer og hæfter) og deres hjemme– Taget fra MMK’s Erklæring om menneskerettigheder side, er stadig flere patienter, familier, professionelle, lovgivere og mange andre bekymrede borgere blevet i den psykiatriske sundhedssektor, punkt 3. MMK har længe været forkæmper for en ikke-psy- informeret om sandheden om psykiatri og har set, at kiatrisk medicinsk vurnoget effektivt kan og skal dering af mennesker med gøres ved det. MMK’s udgivelser vipåståede psykiske proble”MMK’s hovedopgave har været at opnå ser den destruktive påvirkmer. Ikke-diagnosticerede reformer inden for det psykiske sundhedsning, psykiatrien har på og ubehandlede fysiske område og bevare personers rettigheder uddannelse, kvinders og tilstande kan manifestere i henhold til Verdenserklæringen om børns velfærd, racisme, sig som ”psykiatriske” retsvæsen, moral, de ældsymptomer. Gennem 1982 Menneskerettighederne. MMK har været re, religion, kunst og samkæmpede MMK for vedansvarlig for mange store reformer” fundet som helhed. tagelsen af senatslov nr. – Erica-Irene Daes, specialrapportør, Johanna Reeve-Alexan929 i Californien, som i sin rapport til de Forenede Nationer, 1986 der, der er læge med spetilvejebragte et forsøgsciale i ernæring ved Tara projekt, der skulle sørge Sundhedscenter i Vestfor en almindelig medicinsk vurdering af mennesker på offentlige psykiatriske australien fastslår: ”Jeg har set, at MMK er en engageret, hospitaler.26 MMK var repræsenteret i den rådgivende omsorgsfuld, medmenneskelig gruppe bestående komité, som var nedsat for at overvåge projektet. af pligtopfyldende professionelle folk, som hjælper Resultatet blev offentliggjort i 1989. Det viste sig, at 39 med at bringe den rædselsfulde sandhed om visse pct. af de over 500 patienter, som var blevet undersøgt, psykiatriske metoder frem i lyset. Hvis ikke MMK havde en fysisk sygdom, som ikke var blevet diagnos- havde åbnet porten og tændt en fakkel over disse ticeret af de professionelle psykiatere. metoder ved hjælp af deres litteratur og oplysningsCharles B. Inlander, præsidenten for Folkets Forening kampagner, øvet indflydelse på regeringsplan og til for Medicin, skrev i bogen ’Medicin i retssalen’: ”Folk med stadighed lavet undersøgelser, ville folk være helt virkelige eller påståede psykiatriske eller adfærdsmæssige uvidende om det misbrug, der finder sted på det niveau forstyrrelser bliver fejldiagnosticeret – og skadet i i lægeverdenen.

”R

KAPITEL SEKS Opnåelse af psykisk sundhed 27

Erklæring om menneskerettigheder i den psykiatriske sektor
ürnberg kodeksen og FN’s VerdenserklæMere om MMK MMK undersøger, dokumenterer og afslører psykiaring om Menneskerettighederne blev triske overgreb. Tusindvis af mennesker kontakter hvert skrevet i henholdsvis 1947 og 1948 for at år MMK for at anmelde skader og forbrydelser begået forhindre en gentagelse af de forfærdelige krænkelser af menneskerettighederne – såaf psykiatrien herunder ubegrundet indespærring, som medicinske eksperimenter og folkedrab – der blev bebedrageri, seksuelt misbrug, voldtægt, samt om gået af nazistiske psykiatere under Anden Verdenskrig. umenneskelige behandlingsformer og forhold i de psykiatriske institutioner. MMK’s undersøgelser har resulteret i De følgende artikler fra Verdenserklæringen om retsforfølgelse af hundredvis af psykiatere, psykologer Menneskerettighederne understreger den verdensomog medarbejdere indenfor psykiatrien. Det har fået spændende intention fra erklæringens forfattere: lovgivere og forsikringsArtikel 3: Enhver har selskaber til at udforme ret til liv, frihed og personhenholdsvis love og belig sikkerhed. stemmelser, som beskytter Artikel 5: Ingen må individet imod psykiatriunderkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller ske overgreb. vanærende behandling elMMK fremlægger ogler straf. så vidnesbyrd i forbindelse Artikel 7: Alle er lige med offentlig undersøgel– Artikel 5, Verdenserklæringen ser over hele verden om for loven og har uden forom Menneskerettighederne psykiatriske overgreb, og skelsbehandling af nogen de samler statistikker, rapart lige ret til lovens beporter og beviser for offentskyttelse. lige myndigheder og politiet samt giver orientering til Nürnberg kodeksen angår retssikkerheden og offentligheden gennem medierne. De samarbejder med etikken i forbindelse med eksperimenter med menligesindede grupper og undersøgende, lovgivende og retsnesker. Første punkt i kodeksen bekræfter patienters lige organer, sundhedssystemer og lægenævn for at sikre grundlæggende ret til beskyttelse mod lægelige eksperimenneskerettigheder indenfor det psykiatriske område. menter foretaget ved tvang. Medborgernes menneskerettighedskommission anbeEfterhånden som tiden er gået, har psykiatere ved faler, at personer som føler, at de lider af eftervirkningerne flere lejligheder forsøgt at undergrave den beskyttelse fra psykiatrisk behandling, får foretaget en grundig lægedisse to aftaler garanterer. I dag er der således mange lig undersøgelse af en specialist, som ikke er psykiater. psykiatere, som rutinemæssigt overtræder de grundlæggende principper i Verdenserklæringen om MenneskeretVi har i vores kommission både lægfolk og fagfolk tighederne og Nürnberg kodeksen hver eneste dag. som læger og andre medicinske specialister, advokater Som en følge af stigmatiserende etiketter, uvidenskaog borger- og menneskerettighedsforkæmpere, som belige diagnoser, lempelige tvangsindlæggelseslove rådgiver os i den overflod af emner, der dukker op i og brutale ”behandlinger” med sinds- og personlighedsforbindelse med MMK’s humanitære programmer. ændrende stoffer lider tusinder hver dag rundt om i Erklæring om menneskerettigheder verden under psykiatriens tvangssystem. Det er et syi den psykiatriske sundhedssektor stem, hvor krænkelser af menneskerettighederne tydeligt kommer til udtryk. Moderne psykiatri har stadig I 1969 skrev MMK sin Erklæring om menneskeingen videnskabelig underbygning, hvilket psykiaterne rettigheder i den psykiatriske sundhedssektor. Formålet både ved og indrømmer, men facaden holdes oppe for med dette dokument er at definere, øge opmærksomprofittens skyld. heden omkring og forsvare de psykisk syges rettigheder.

BESKYT FRIHEDEN

N

”Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.”

En liste over nogle af disse rettigheder er: ❚ Intet menneske må mod sin vilje kunne udsættes for psykiatrisk eller psykologisk behandling. ❚ Intet menneske, mand, kvinde eller barn, må blive frataget sin personlige frihed på baggrund af en såkaldt sindssygdom uden en fair retssag med lægdommere og med advokatbistand. ❚ Intet menneske må kunne indlægges eller tilbageholdes i en psykiatrisk institution, afdeling, et hospital eller lignende på grund af religiøs, politisk eller kulturel overbevisning eller udøvelse. ❚ Enhver patient har ret til at blive behandlet med menneskelig værdighed; at få en omhyggelig fysisk og klinisk undersøgelse af en kompetent, autoriseret praktiserende læge efter eget valg; at acceptere eller afvise behandling, og i særdeleshed ret til at afvise sterilisation, elektrochokbehandling, insulinchok, lobotomi (eller en hvilken som helst anden form for psykokirurgisk hjerne-

operation), aversionsterapi, narkoterapi, dybsøvnsterapi og ethvert stof, der skaber uønskede bivirkninger. ❚ At have adgang til og være i besiddelse af egne journaler samt til at tage retslige skridt i forhold til enhver falsk information, der er indeholdt heri, som kan virke skadeligt for ens omdømme. ❚ At sagsøge psykiatere, deres foreninger og kolleger, institutionen, eller de ansatte for ulovlig indespærring, falsk journalføring eller skadelig behandling. ❚ At have sikre omgivelser, uden kontakt med personer, der er anbragt der, som følge af kriminelle handlinger. ❚ At modtage uddannelse og oplæring for at sætte én i stand til bedre at kunne forsørge sig selv efter udskrivning samt retten til at vælge, hvilken slags uddannelse, man ønsker at tage, og ❚ At modtage besøgende samt en præst fra ens egen trosretning.

”Jeg vil gerne takke MMK ...”
Dr. Lois Achimovich, konsulterende psykiater: ”MMK har gennem oplysning, opbakning og aktiviteter i samfundet givet et ægte bidrag til skabelsen af frivilligt og medmenneskeligt engagement i folk med psykiatriske lidelser. Gennem alle mine kontakter med MMK, som startede i midten af 1980, har jeg mødt medarbejdere, som er professionelle og fokuserede med hensyn til den information, de har tilbudt i forbindelse med patienters rettigheder.” Rosa Anna Costa, Piemonte, Italien, medlem af amtsrådets sundhedsudvalg: ”Vi skal blive ved med at tale for dem, som ikke kan selv ... Vi bliver nødt til at tage ansvaret som institution og lede denne kampagne, og jeg anerkender i ligefremme vendinger MMK for, hvad de gør inden for området ... Jeg mener, at (MMK’s arbejde) burde udvides, så flere mennesker vil blive klar over, hvilke overgreb, der bliver begået af ’knap-så-etiske’ læger ... Jeg vil gerne takke MMK for det, de gør.”

LeAnna Washington

LeAnna Washington, Pennsylvanias statsforbund ”MMK arbejder for at bevare individets rettigheder, som de er defineret i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, og for at beskytte individer mod ’grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling’ … Repræsentanternes Hus i Pennsylvania lykønsker (MMK’s internationale afdeling) … med det storslåede, humanistiske arbejde, som vil blive husket og være højt værdsat længe endnu.”

ARBEJDET MED AT LØSE OPGAVEN
MMK i aktion

1
Kunstnere kæmper for børns rettigheder
ange kunstnere støtter MMK’s arbejde for at beskytte børn mod psykiatriske overgreb: 1) Sanger og komponisten Lisa Marie Presley talte om medicineringen af børn til det nationale amerikanske parlaments reformudvalg, 2) sangeren David Pomeranz, der har vundet flere Grammy’er, spillede ved en støttekoncert, 3) skuespillerne Kirstie Alley og Kelly Preston gik i spidsen for en march for børns rettigheder, som var blevet arrangeret af MMK.

M

2

3

Udstillinger
MMK’s internationale hovedkvarter i Los Angeles huser en dokumentationsudstilling om forskellige emner relateret til psykiatri. 4) Den rejsende udstilling har besøgt mange byer fra København til den tyske by Dachau, hvor udstillingen var stillet op ved koncentrationslejren, der stadig står som et mindesmærke.

4

OPGA VEERKLÆRING
5

6

7

MEDBORGERNES MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION (MMK)
undersøger og belyser psykiatriske overtrædelser af menneskerettighederne. Kommissionen arbejder sammen med ligesindede grupper og personer, som deler et fælles mål om at få renset op inden for det psykiske sundhedsområde. Vi vil fortsætte med det arbejde, indtil psykiatriske overgreb og tvangsmæssig praksis er ophørt, og menneskerettighederne og værdigheden er givet tilbage til alle mennesker.

8
MMK Kommissærer

9

Blandt MMK’s kommissærer er der både læger, advokater, menneskerettighedsforkæmpere og kendte kunstnere, der udtaler sig om de forskellige humanitære aktiviteter, som MMK er involveret i: 5) Advokat Kendrick Moxon som ordstyrer på offentlige høringer vedrørende psykiatrisk misbrug; 6) præsidenten for MMK i Italien, dr. Robert Cestari, taler til medierne efter at have inspiceret en psykiatrisk institution; 7) dr. Giorgio Antonucci fra Italien, som arbejder med MMK for at vise, at ikke-invaderende og lægelig – ikke psykiatrisk – behandling kan hjælpe de psykisk forstyrrede; 8) sanger, komponist og skuespiller Isaac Hayes og 9) den prisbelønnede miljøforkæmper Lawrence Anthony, som begge udtaler sig imod psykiatriens forbrydelser.

MEDBORGERNES MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION
Menneskerettighedspris
MK har det fantastiske held at arbejde sammen med ligesindede personer i bestræbelserne på at rydde op i det psykiatriske sundhedsområde. Hvert år overrækker MMK’s internationale afdeling menneskerettighedspriser til sådanne personer. Blandt dem har der været lovgivere, undervisere, læger, journalister, advokater og forfattere:

M

Beverly Eakman

Mary Ann Block

Elvira Manthey

Beverly Eakman, administrerende direktør for det amerikanske pædagogiske institut og forfatter, 1999 Dr. Mary Ann Block, ”Min erfaring er, ”Gennem min rejse for at søge forfatter til ’Ikke mere at MMK er den eneste retfærdighed og for at genskabe den ADHD’, 2002 organisation, der virkemenneskeværdighed, som blev berøvet ”Jeg er så stolt over lig har taget kampen og privilegeret at være op overfor psykiatriens mig selv og min søster Lisa (dræbt i medlem af denne bebedrageri og misbrug. gaskammeret) har jeg mødt mange De var de første til serimærkelsesværdige orgaærlige og hjælpsomme mennesker. øst at lave en bevægelnisation. se, der direkte angreb Det niveau af engaMMK’s medlemmer er iblandt disse" den slags. De har standgement og oprigtighed, haftigt insisteret på insom stråler fra enhver, – Elvira Manthey, overlevende fra nazi-folkedrabet er virkelig usædvanligt. dividets forfatningsmæsJeg føler mig helsige ret til tankefrihed. dig, fordi jeg har fundet De har arbejdet utrætteligt for at beskytte alle forældres rettigheder til at jer, men der hersker ingen tvivl i mit sind om, at det bestemme over uddannelsen og opfostringen af var meningen. Jeg opdagede, at jeg ikke var alene i deres børn. Jeg værdsætter virkelig MMK for deres min kamp for børns rettigheder … Meget godt arbejutrolige udholdenhed …” de er blevet gjort gennem MMK’s anstrengelser, og alle disse folk, som er med i denne organisation. Elvira Manthey, Desværre er der stadig så meget mere arbejde, der eneste overlevende fra Nazi-Tysklands skal gøres.” Brandenburg-Havel psykiatriske institution, 2000 ”Gennem min rejse for at søge retfærdighed Dr. John Breeding, ph.d., og for at genskabe den menneskeværdighed, som forfatter til ’De vildeste hingstføl bliver blev berøvet mig selv og min søster Lisa (dræbt i de bedste heste’, 2003 gaskammeret) har jeg mødt mange ærlige og hjælp”Jeg er beæret over at være en del af den somme mennesker. MMK’s medlemmer er iblandt igangværende bestræbelse fra MMK på at beskytte disse … Jeg værdsætter jeres opbakning. Det giver os alle mod psykiatriens falske ideologier og mig energi og mod til at fortsætte til den dag, hvor ødelæggende praksis. Jeg har udført en stor del af Tysklands psykiatere endelig tager fuldt ansvar for mit arbejde sammen med MMK, og jeg værdsætter deres forgængeres kriminelle gerninger.” dybt alle medarbejderne der. Der bliver i det skjulte forvoldt en overvældende skade mod os alle fra Janice Hill, psykiatrien i dag. Den gode nyhed er, at stadig flere mennesker bliver klar over det, og stadig flere af grundlæggeren af ”Netværk for de overbelastede” os handler imod det.” – en skotsk gruppe, der informerer forældre

om psykiatrisk stempling og medicinering af børn, 2001 ”MMK er en sund opskrift mod det, der plager vore børn, vore skoler og vort samfund. Det er ikke nogen ligegyldig iagttager-gruppe. Jeg håber, at enhver forælder og lærer fortsat vil have adgang til MMK’s fremragende, ajourførte og faktuelle informationer. Jeg håber også, at enhver forælder og lærer tager MMK’s værdifulde råd til efterretning ... Lad ikke skadelige psykiatriske diagnoser, behandlinger og stoffer ødelægge flere børns liv og fremtid.”

1 2
3
4
5 6

ANBEFALINGER Anbefalinger
Bekymrede borgere og grupper bør uafladeligt kæmpe for lovmæssig og politisk beskyttelse, som tvinger psykiatrien til at respektere ethvert individs ret til at blive behandlet med menneskelighed og respekt og til at anerkende den iboende værdighed hos personen. Det omfatter også beskyttelse mod økonomiske, seksuelle og andre former for udnyttelse. Lovmæssig beskyttelse bør stadfæstes for at sikre, at psykiatere og psykologer bliver forhindret i at nægte nogen personer deres civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som er anerkendt i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, den Internationale erklæring om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, den Internationale erklæring om civile og politiske rettigheder, og i andre relevante redskaber, såsom samlingen af principper for beskyttelse af alle personer under enhver form for fængsling eller frihedsberøvelse. Ingen person må nogensinde tvinges til at gennemgå elektrochokbehandling, psykokirurgi, psykiatriske tvangsbehandlinger eller påtvungen medicinering med sinds- og personlighedsændrende stoffer. Forældre må ikke tvinges eller manipuleres til at tillade, at deres børn medicineres med stoffer, hverken af psykiatere, andre praktiserende læger eller skolepersonale. Myndighederne bør vedtage en lovgivning, der forbyder et sådant misbrug. De ansvarlige ansatte, der arbejder med udlevering af medicin eller deres rådgivere, skal holdes kriminelt ansvarlige for skader forårsaget af psykiatriske stoffer og andre psykiatriske ”behandlinger”, hvis det konkluderes, at de kendte til eller burde have kendt til sådanne skader enten gennem resultaterne fra kliniske undersøgelser, rapporter om negative reaktioner eller almindeligt tilgængelig, offentlig information. Enhver person, som har været udsat for et sådant misbrug, bør hjælpes med at indgive en politianmeldelse og klage til professionelle autorisationsudstedere for at få misbruget efterforsket og overdraget til en offentlig anklager. Vedkommende bør også gives kompetent advokatbistand med henblik på at føre en civil retssag for at opnå skadeserstatning fra enhver psykiater, der har overtrådt loven, samt fra hans eller hendes hospital, forening og uddannelsesinstitutioner. De Forenede Nationer, ikke-statslige menneskerettighedsgrupper og bekymrede borgere bør arbejde sammen for at lave en ny international menneskerettighedserklæring, som stater underskriver og effektuerer, for at beskytte alle mennesker mod tankekontrol og psykiatriske overgreb.

Medborgernes Menneskerettighedskommission (MMK) Faksingevej 9A, 2700 Brønshøj Tlf.: 39 62 90 39 • E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk eller CCHR International 6616 Sunset Blvd., Los Angeles, California 90028 USA Tlf. 001 323 467 4242 • www.cchr.org • www.psychcrime.org E-mail: humanrights@cchr.org

Kontakt:

MEDBORGERNES MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION Anbefalinger
33

MMK’S INTERNATIONALE AFDELING
Kommissionsmedlemmer & rådgivere
Harriet Schock Michelle Stafford Cass Warner Miles Watkins Kelly Yaegermann
Politik & jura

MMK’s kommissionsmedlemmer rådgiver og hjælper MMK ud fra deres faglige viden med at gennemføre reformer i det psykiske sundhedsvæsen og med at sikre de sindslidendes rettigheder.
Præsident

Jan Eastgate Medborgernes Menneskerettighedskommissions internationale afdeling Los Angeles
Præsident for MMK’s USA afdeling

Bruce Wiseman Medborgernes Menneskerettighedskommission, USA
Bestyrelsesmedlem ved MMK’s USA afdeling

Tim Bowles, Esq. Lars Engstrand Lev Levinson Jonathan W. Lubell, LL.B Lord Duncan McNair Kendrick Moxon, Esq.
Videnskab, lægestanden og sundhed

Isadore M. Chait
Stiftende kommissionsmedlem

Dr. Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri ved statsuniversitet på New York Health Science Center
Kunst og underholdning

Jason Beghe David Campbell Raven Kane Campbell Nancy Cartwright Kate Ceberano Chick Corea Bodhi Elfman Jenna Elfman Isaac Hayes Steven David Horwich Mark Isham Donna Isham Jason Lee Geoff Levin Gordon Lewis Juliette Lewis Marisol Nichols John Novello David Pomeranz

Dr.med Giorgio Antonucci Mark Barber, D.D.S. Shelley Beckmann, ph.d. Mary Ann Block, D.O. Dr.med. Roberto Cestari (Præsident for MMK Italien) Lloyd McPhee Conrad Maulfair, D.O. Coleen Maulfair Clinton Ray Miller Dr.med. Mary Jo Pagel Dr.med. Lawrence Retief Dr.med. Megan Shields William Tutman, ph.d. Michael Wisner Dr.med. Julian Whitaker Dr.med. Sergej Zapuskalov
Uddannelse

Gleb Dubov, ph.d. Bev Eakman Nickolai Pavlovsky Prof. Anatoli Prokopenko
Religion

Rev. Doctor Jim Nicholls
Forretningsverden

Lawrence Anthony Roberto Santos

M E D B O RG E R N E S M e n n e sk e ret t i g h e d sk o m m i s si o n
34

Henvendelse (for andre lande venligst kontakt det pågældende landskontor):
Australien
Citizens Commission on Human Rights Australia P.O. Box 562 Broadway, New South Wales 2007 Australien Tlf.: 00612 9211 4787 Fax: 00612 9211 5543 E-mail: cchr@iprimus.com.au 61369 Tel Aviv Israel Tlf.: 00972 3 5660699 Fax: 00972 3 5663750 E-mail: cchr_isr@netvision.net.il

Rusland
Citizens Commission on Human Rights Russia P.O. Box 35 117588 Moscow Rusland Tlf.: 007095 518 11 00

Taichung P.O. Box 36-127 Taiwan, R.O.C. E-mail: Roysu01@hotmail.com

Tjekkiet
Obcanská komise za lidská práva Václavské námestí 17 110 00 Praha 1 Czech Republic Tlf./Fax: 00420 224 009 156 E-mail: lidskaprava@cchr.cz

Italien
Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani – CCDU (Citizens Commission on Human Rights Italy) Viale Monza 1 20125 Milano Italien E-mail: ccdu_italia@hotmail.com

Schweiz
Citizens Commission on Human Rights Switzerland Sektion Zurich Postfach 1207 8026 Zurich Schweiz Tlf.: 0041 (0)1 242 7790 E-mail: info@cchr.ch

Belgien
CCHR Belgium Postbus 55 2800 Mechelen 2 Belgien Tlf.: 00324 777 12494

Tyskland
Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte e.V. – KVPM (Citizens Commission on Human Rights Germany – National Office) Amalienstraße 49a 80799 München Tyskland Tlf.: 0049 89 273 03 54 Fax: 0049 89 28 98 67 04 E-mail: kvpm@gmx.de

Japan
Citizens Commission on Human Rights Japan 2-11-7-7F Kitaotsuka Toshima-ku Tokyo 170-0004, Japan Tlf./Fax: 0081 3 3576 1741

Schweiz (Fransk talende)
Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme – CCDH (Citizens Commission on Human Rights Lausanne) Postale 5773 1002 Lausanne Schweiz Tlf.: 0041 21 646 6226 E-mail: cchrlau@dplanet.ch

Canada
Citizens Commission on Human Rights Toronto 27 Carlton St., Suite 304 Toronto, Ontario M5B 1L2 Canada Tlf.: 001 416 971 8555 E-mail: officemanager@on.aibn.com

Mexico (Monterrey)
Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos, CCDH (Citizens Commission on Human Rights Monterrey, Mexico) Avda. Madero 1955 Poniente Esq. Venustiano Carranza Edif. Santos Oficina 735 Monterrey, NL México Tlf.: 0083 480329 Fax: 0086 758689 E-mail: ccdh@axtel.net

Finland
Citizens Commission on Human Rights Finland Post Box 145 00511 Helsinki Finland Tlf.: 00358 9 8594 869

Schweiz (Italiensk talende)
Comitato dei cittadini per i diritti dell’uomo (Citizen Commission on Human Rights Ticino) Casella postale 613 6512 Giubiasco Switzerland Tlf.: 0041 76 327 83 79 E-mail: ccdu@ticino.com

Ungarn
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány (Citizens Commission on Human Rights Hungary) Pf. 182 1461 Budapest Ungarn Tlf.: 0036 1342 6355 Fax: 0036 1344 4724 E-mail: cchrhun@ahol.org

Frankrig
Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme – CCDH (Citizens Commission on Human Rights France ) BP 76 75561 Paris Cedex 12 Frankrig Tlf.: 00331 4001 0970 Fax: 00331 4001 0520 E-mail: ccdh@wanadoo.fr

Nepal
CCHR Nepal P.O. Box 1679 Baneshwor Kathmandu, Nepal E-mail: nepalcchr@yahoo.com

Spanien
Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos, CCDH (Citizens Commission on Human Rights Spain) Apdo. de Correos 18054 28080 Madrid Spanien

United Kingdom
Citizens Commission on Human Rights United Kingdom P.O. Box 188 East Grinstead West Sussex RH19 4RB United Kingdom Tlf.: 0044 (0)1342 313926 Fax: 0044 (0)1342 325559 E-mail: humanrights@cchruk.org

Grækenland
CCHR Greece 65, Panepistimiou Str. 105 64 Athens Grækenland

New Zealand
Citizens Commission on Human Rights New Zealand P.O. Box 5257 Wellesley Street Auckland 1 New Zealand Tlf./Fax: 00649 580 0060 E-mail: cchr@xtra.co.nz

Sverige
Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) Box 2 124 21 Stockholm Sverige Tlf./fax: 0046 (0)8 83 85 18 E-mail: info.kmr@telia.com

Holland
Citizens Commission on Human Rights Holland (NCRM) Postbus 36000 1020 MA, Amsterdam Holland Tlf./Fax: 003120 4942510 Email: info@ncrm.nl

Norge
Medborgernes Menneskerettighets-kommisjon (MMK) Postboks 8902 Youngstorget 0028 Oslo Norge E-mail: mmknorge@online.no

Sydafrika
Citizens Commission on Human Rights South Africa P.O. Box 710 Johannesburg 2000 Republic of South Africa Tlf.: 0027 11 622 2908

Østrig
Bürgerkommission für Menschenrechte Österreich (Citizens Commission on Human Rights Austria) Postfach 130 A-1072 Wien Østrig Tlf.: 0043 1 877 02 23 E-mail: info@cchr.at

Israel
Citizens Commission on Human Rights Israel P.O. Box 37020

Taiwan
CCHR Taiwan

REFERENCER Referencer
1. Robert Whitaker, ’Mad in America: Bad Science, Bad Medicine, and the Enduring Mistreatment of the Mentally Ill’ (Perseus Publishing, Massachusetts, 2002), s. 144, 205. 2. Gary Brooten, ’Court Case Ends Abruptly as Patient is Discharged by Haverford State Hospital,’ The Evening Bulletin, 3. sept. 1969. 3. ’Medicine: A Special Report,’ Wall Street Journal, 17. juli 1980. 4. ’For the Record: 11 Months, 23 Dead,’ Hartford Courant, 11. okt. 1998. 5. ’Medicare and Medicaid Programs; Hospital Conditions of Participation: Patients’ Rights; Interim Final Rule,’ Federal Register, Department of Health and Human Services, 2. juli 1999. 6. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, afgørelse vedrørende Paul Bjergager Nielsen, 23. dec. 1997 og andre. 7. Regulation No. 39, ’The standards regarding staffs, equipments and management of the welfare of the elderly in appointed nursing institutions’ (translation), Health & Welfare Ministry, 31. marts 1999. 8. Sydney Walker III, ’The Hyperactivity Hoax’ (St. Marin’s Paperbacks, New York, 1998), s. 5. 9. ’Her Sons Were in a Home for 30 Months. The Happiness of These Children to Kiss Their Mother Again,’ BILD Rhein-Ruhr (Germany), 11. okt. 2002. 10. ‘Resolution: Promoting the Use of Academic Solutions to Resolve Problems with Behavior, Attention, and Learning,’ Colorado State Board of Education, 11. nov. 1999. 11. Parliamentary Assembly Council of Europe Preliminary Report, Point 46, 7. maj 2002. 12. ’Aftermath—1945,’ A Teacher’s Guide to the Holocaust, produced by the Florida Center for Instructional Technology, College of Education, University of South Florida, 2001. 13. ’Human Suffering and Degradation Following Ethnic Cleansing,’ Council of Europe Parliamentary Assembly, Doc 8493 rev. 1. sept. 1999. 14. Italy’s Parliamentary resolution, ’The XII Commission,’ 4. aug. 1996. 15. Pris til CCHR fra Garbagnate byråd [by tæt på Milano], maj 1996. 16. ’Informed Consent,’ American Medical Association, sept. 1998. 17. ’Teenagers ‘Forced to Give ECT’,’ The New Zealand Herald, 2. juni 1997. 18. Jock Anderson, ’Crown Faces $70m Lake Alice ‘Sex, Torture’ Claim,’ The National Business Review, 18. dec. 1998; ‘Electric Shocks and Drugs,’ Waikato Times, 9. jan. 1999, s. 5; Jock Anderson, ‘Minister Buries His Head as Lake Alice Suit Tops $70m,’ The National Business Review, 29. jan. 1999, s. 4. 19. Annonce fra den norske sundhedsstyrelse, ’Erstatning til lobotomerede patienter’, 20. aug. 1996. 20. Carol A. Marbin og Jeff Testerman, ’The Patient Pipeline,’ St. Petersburg Times, City Edition, 14. nov. 1993. 21. Joe Sharkey ’Bedlam: Greed, Profiteering, and Fraud in a Mental Health System Gone Crazy’ (St. Martin’s Press, New York, 1994), s. 274. 22. Alice Ann Love, ’Medicare Finds Psychiatric Fraud,’ Associated Press, 29. sept. 1998. 23. Michael J. Sniffen, ’Charter to Settle Suit By Paying $7 Million,’ The Commercial Appeal, Memphis, Tennessee, 19. aug. 2000. 24. ’MENTAL HEALTH,’ Significant Developments in DCIS Health Care Fraud Investigations, Internet address: http://www.dodig.osd.mil/INV/DCIS/, accessed: 25. juni 2004. 25. ’Bad Health, Thrust and Parry,’ La Regione, 9 Dec. 1998; ‘Inquiry Expanding Like Oil,’ Giornale Del Popolo, 15. dec. 1998. 26. ’NSH Studies Patient Diagnoses,’ Udateret/unnavngiven avis, circa juli 1982; dr.med. Lorrin M. Koran, et al., ’Medical Evaluation of Psychiatric Patients,’ Archives of General Psychiatry, Vol 46, aug. 1989, s. 733 27. Op. Cit. dr.med. Sydney Walker III, s. 14.

SKABER OFFENTLIG OPMÆRKSOMHED

MMK

I

nformation er en vigtig del af ethvert initiativ, der sigter på at stoppe samfundets forfald. MMK tager dette ansvar meget alvorligt. Ved hjælp af informationsmateriale på Medborgernes Menneskerettighedskommissions internationale afdelings (CCHR) hjemmeside, og gennem udgivelser som bøger, hæfter, blade, mv., bliver flere og flere patienter, pårørende, fagfolk,

lovgivere og utallige andre gjort opmærksomme på sandheden om psykiatrien, og at der kan og bør gøres noget effektivt ved det. MMK’s hæfter, der udgives på 15 sprog, påviser psykiatriens medvirken til udbredelse af racisme og destruktive indflydelse på undervisningssektoren, retsvæsenet, narkoafvænningen, og i forhold til kvinder, samfundsmoralen, de ældre, religion, kunst og mange andre områder. Følgende rapporter er udgivet:

DEN VIRKELIGE KRISE-i dagens psykiatri BØRN PUSHES P Å NERVEMEDICIN-Psykiatrien ødelægger liv Rapport med anbefalinger vedrørende uvidenskabelige Rapport med anbefalinger vedrørende den manglende videnskabelige faglighed og resultater i det psykiatriske behandlingssystem psykiatriske diagnoser og tvungen medicinering af børn og unge OMFATTENDE SVINDEL-Korruption i d e t psykiatriske sundhedsvæsen U N G D O M M E N S K A D E S - P s y k i a t r i e n n e d b r y d e r d e u n g e s s i n d Rapport med anbefalinger om skadelige psykologiske underRapport med anbefalinger vedrørende et usundt monopol på søgelser, vurderinger og programmer i undervisningssektoren det psykiske sundhedsområde PSYKIATRISK UREDELIGHED-Hvordan lægevidenskaben undergraves S A M F U N D E T Ø D E L Æ G G E S - P s y k i a t r i e n s t v u n g n e ” o m s o r g ” Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriens indflydelse Rapport med anbefalinger vedrørende den fejlslagne distriktspsykiatri og andre psykiatriske tvangsforanstaltningsprogrammer i sundhedsvæsenet KUNSTNERE SKADES-Psykiatri ødelægger kreativiteten PSEUDOVIDENSKAB-Psykiatriens diagnoser Rapport med anbefalinger vedrørende den manglende videnska- Rapport med anbefalinger om psykiatriens negative indflydelse på kunstnere og samfundet belige faglighed i psykiatriske diagnoser OVERGREB P Å TROEN P Å GUD-Psykiatrien mod religion SKIZOFRENI-Psykiatriens ”sygdom” scorer kassen Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriens indflydelse Rapport med anbefalinger vedrørende de psykiatriske påstande på tro og religion om alvorlige psykiske forstyrrelser DEN BRUTALE VIRKELIGHED-Farlig psykiatrisk ”behandling” UNDERMINERING A F RETSSYSTEMET-Psykiatrien forvansker lovgivningen Rapport med anbefalinger vedrørende den destruktive brug af Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriens og psykologiens elektrochok og psykokirurgi indflydelse på retsvæsen og kriminalforsorg SEXMISBRUG I PSYKIATRIEN-Overgreb mod kvinder o g børn KRÆNKELSEN A F D E ÆLDRE-Chokerende programmer En rapport om sexmisbrug af kvinder og børn inden for det psykiatriske og for den psykiske sundhed psykologiske behandlingssystem og anbefalinger til løsning af problemet Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriske overgreb indenfor ældreforsorgen TVANGSFIKSERING O G DØD-Psykiatriens ”terapeutiske” overfald Rapport med anbefalinger vedrørende den voldsomme og KAOS O G TERROR-Et produkt a f psykiatrien? skadelige brug af fastholdelser og fikseringer på psykiatriske Rapport med anbefalinger vedrørende psykiatriske metoder og afdelinger behandleres rolle i den internationale terrorisme PSYKIATRI-gør verden afhængig a f stoffer RACISME SKABES-Psykiatriens rolle Rapport med anbefalinger vedrørende den psykiatri, som Rapport med anbefalinger vedrørende uvidenskabelige programer skaber af vore dages stofmisbrugskrise mer og hadkampagner bag racemæssige konflikter og folkedrab REHABILITERINGSSVINDEL?-Psykiatriens lægemiddelmisbrug MEDBORGERNES MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION Rapport med anbefalinger vedrørende metadon og andre katastrofalt E n international vagthund for det psykiatriske sundhedsvæsen ringe psykiatriske ”rehabiliterings”-programmer for stofmisbrugere

ADVARSEL: Ingen bør ophøre med at tage nogen som helst form for psykiatrisk medicin uden at rådføre sig med og få assistance fra en kompetent læge, der ikke er psykiater.

Denne udgivelse blev muliggjort ved en bevilling fra the International Association of Scientologists. Et offentligt servicebudskab fra Medborgernes Menneskerettighedskommission®
FOTO: 13: Peter Turnley/Corbis; 24: Bettman/Corbis.
© 2004 MMK. Alle rettigheder forbeholdes. MEDBORGERNES MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION, CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, CCHR, MMK- og CCHR-logoerne er vare- og servicemærker ejet af Citizens Commission on Human Rights International. Trykt i USA. Item #18905-20 Danish

”Vi bør hædre MMK, fordi det virkelig er den organisation, som for første gang i menneskets historie har organiseret et politisk, socialt og internationalt betydningsfuldt talerør for at bekæmpe psykiatrien. Det er ikke sket tidligere i menneskehedens historie.”
— Dr.med. Thomas Szasz
Professor emeritus i psykiatri

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful