HUBUNGAN BURNOUT DENGAN KEPUASAN KERJA DI KALANGAN STAF JABATAN AGAMA JOHOR

THURAYYA BINTI HJ OTHMAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PSZ 19:16 9 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS▪
JUDUL: HUBUNGAN BURNOUT DENGAN KEPUASAN KERJA
DI KALANGAN STAF JABATAN AGAMA JOHOR

SESI PENGAJIAN : 2006/2007

Saya:

THURAYYA BINTI HJ OTHMAN

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. 2. 3. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( √ ) SULIT TERHAD (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/ . Badan di mana penyelidikan dijalankan Disahkan oleh ____________________________________ (TANDATANGAN PENYELIA)
P. M SYED MOHD SHAFEQ BIN SYED MANSOR AL HABSHI

TIDAK TERHAD

_____________________________________ (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap : NO. 76 JLN CERIA 7 TMN NUSA INDAH 81200, JOHOR BAHRU Tarikh : 13 APRIL 2007

Nama Penyelia Tarikh : APRIL 2007

CATATAN :

* Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. ■ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan Dan Kaunseling).”

Tandatangan

:

........................................................................... PROF. MADYA SYED MOHAMED SHAFEQ BIN SYED MANSOR AL HABSHI ..........................................................................

Nama Penyelia : Tarikh :

HUBUNGAN BURNOUT DENGAN KEPUASAN KERJA DI KALANGAN STAF JABATAN AGAMA JOHOR THURAYYA BINTI HJ OTHMAN Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan Dan Kaunseling) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia APRIL 2007 .

........................................................... Nama Penulis : THURAYYA BINTI HJ OTHMAN Tarikh : ..........................” Tandatangan : .........................ii “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.......................................................... ......

Haji Emran. UTM Teman-teman seperjuangan. Serta doa restu untuk terus tabah menghadapi perjuangan ini.iii DEDIKASI Buat Suami tersayang. Kejayaan ini adalah hasil doa restu kalian Setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih yang tidak terhingga. Buat arwah Ayahanda dan Bonda yang dikasihi. Azizan. dan Muaaz. Yasir. Yang telah banyak memberi sokongan dan dorongan. Anak-anak yang dikasihi. Zaharah. Yusuf. Sa’ada. Sarip. Penasihat Akademik dan Penyelia Kajian. Hajjah Nasriyah. Madya Syed Mohamed Shafeq Syed Mansor. Nisreen Hayati dan Mohammad Anas. Prof. Mohamad Hanif. Haji Adnan. Latif Kekanda-kekanda yang disayangi. Hajjah Huda. Teman-teman Istimewa Sakinah binti Syafi’e dan Dalila binti Khalid. Pensyarah-pensyarah Bimbingan dan Kaunseling. . Ustaz Mahyudin bin Md. Haji Nasir. Haji Othman Al-Yunusi dan Hajjah Meryam binti Abd.

Kalianlah permata hati yang sentiasa bersinar dan menerangi hidup ini. segala jasa dan pengorbananmu selama ini tidak mampu untuk membalasnya. Buat suami tersayang. Hanya Allah Ta’ala sahaja yang mampu membalas segala jasa baik yang kalian berikan. Terima kasih atas sokongan. Sesungguhnya apa yang diperolehi amat besar nilainya yang tidak akan saya lupakan. dorongan. . terima kasih. Sekian. Selawat dan salam atas junjungan besar penyelamat umat akhir zaman. Untuk putera dan puteriku yang dikasihi. Penasihat Akademik dan Penyelia Kajian Pendidikan saya ini yang tidak jemu-jemu mencurahkan ilmu. Tiada kata-kata untuk menggambarkan tanda terima kasih. pengalaman dan tunjuk ajar beliau sepanjang tempoh penulisan saya ini. Nabi Muhammad S. Akhir sekali terima kasih kepada responden-responden yang terlibat dalam kajian saya ini dan juga semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat Profesor Madya Syed Mohamed Syafeq Bin Syed Mansor yang saya hormati. Nisreen Hayati binti Mahyudin dan Mohammad Anas bin Mahyudin. Semoga Allah Ta’ala mengurniakan rezeki dan kebahagiaan hidup kita di Dunia dan Akhirat. Tuhan sekalian alam atas nikmat yang telah diberikan. Segala pujian atas limpah dan kurnia Pencipta semesta ini.A.iv PENGHARGAAN Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. bantuan dan pengorbanan yang diberikan sepanjang tempoh menyiapkan tugasan ini.W. sekalipun dengan segunung intan permata. Ustaz Mahyudin bin Sarip. Mohammad Hanif bin Mahyudin. Segala pengorbanan dan kenangan pahit manis kita bersama akan tetap terpahat dalam ingatan kita sekeluarga.

v ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk meninjau sejauh manakah tahap burnout dan tahap kepuasan kerja di kalangan kakitangan Jabatan Agama Johor (JAJ). Sejumlah 166 orang responden dipilih secara rawak kelompok daripada staf-staf Jabatan Agama Johor dalam kajian ini. Secara keseluruhan analisis inferensi perbezaan burnout dari segi demografi menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan antara ciri-ciri demogarfi terhadap burnout (depersonalisasi. ketandusan emosi dan pencapaian peribadi). Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap burnout staf JAJ dengan cirri-ciri demografi mereka tetapi terdapat hubungan sifnifikan antara tahap burnout dengan kepuasan kerja staf JAJ kecuali pada sub skala pencapaian peribadi. Rumusan dari dapatan kajian menunjukkan staf JAJ mengalami tahap burnout sederhana manakala mempunyai tahap kepuasan kerja yang tinggi. korelasi Pearson bagi mencari jawapan kepada persoalan kajian yang dibentuk. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat hubungan kepuasan kerja dan burnout serta meninjau faktorfaktor kepuasan kerja manakah menyumbangkan kepada terjadinya burnout. crosstabulation. Kesimpulannya faktor burnout dan kepuasan kerja amat penting kepada setiap individu yang berkerja kerana staf yang berpuas hati dengan kerjanya akan menjadi lebih produktif dan memberikan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan . Teknik statistik yang digunakan adalah secara pemeratusan. Data yang telah dikumpulkan telah diproses secara kolektif dengan menggunakan “Statistical Packages for Social Sciences” (SPSS ver 13).

As a conclusion.vi ABSTRACT The purpose of the research is to identify burnout and job satisfaction level among the Jabatan Agama Johor (JAJ) staffs’. for sure they will be more productive and will provide high commitment to their job. the burnout factor and job satisfaction are very essential for every working individual especially the JAJ staffs as if the staffs have satisfied with their job. Statistical techniques used were as percentage. . crosstabulation and Pearson correlation in determining the outcome for the questions built. The conclusion of the research finding indicated that the JAJ staffs have had experienced a moderate level of burnout whereas they have high level of job satisfaction. Johor. The data were process as a collective data. The data were analyzed using “Statistical Packages for Social Sciences” (SPSS ver 13). Johor Bharu. The study is also to observe the relation of job satisfaction and burnout and monitor which job satisfaction factor that can cause the burnout. There are no significant different between the staffs’ burnout level with their demographic aspects but there is a significant relationship of burnout and job satisfaction except at the sub-scale of their personal achievement. A total of 166 respondents from of the staff randomly-batch selected for this study.

7.1 1.vii KANDUNGAN BAB PERKARA JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI RAJAH SENARAI LAMPIRAN MUKA SURAT i ii iii iv v vi vii xv xiii xvii xviii BAB I PENGENALAN 1.7 Pengenalan Latarbelakang kajian Pernyataan Masalah Persoalan Kajian Objektif Kajian Model Kajian Kepentingan Kajian 1.1 Definisi Operasional Burnout 1 1 4 7 8 9 10 10 11 .5 1.4 1.3 1.2 1.6 1.

2.1.1.2.11 Kerangka Teoritikal 1.2.11.1 Kajian Literatur Dari Segi Tahap burnout Pada Sub Skala Ketandusan Emosi.1 2.3 1.8 1.2 Hipotesis Umum Dua 1.1.2 Kajian mengenai kepuasan kerja Kajian Mengenai Faktor Penentu Kepuasan Kerja 2.10.3 Kajian Literatur dari Segi tahap burnout 2.11.viii 1.1.1.4 Kepuasan Kerja Terhadap Penyelia Dan Penyeliaan 2.1.2.3 Kepuasan Kerja terhadap Kenaikan Pangkat 2.5 Kepuasan Kerja Terhadap Rakan Sekerja 2.3. Depersonalisasi dan Pencapaian Peribadi 29 29 29 34 34 37 39 41 45 46 47 .2 Kepuasan Kerja terhadap Gaji 2.10.10 Kepuasan Kerja Staf Jabatan Agama Johor 15 17 18 19 19 19 21 23 24 26 27 Model Kajian Batasan Kajian Hipotesis Kajian 1.1.2.12 Penutup BAB II KAJIAN LITERATUR 2.2 Teori Jangkaan dan Keseimbangan 1.1 Hipotesis Umum Satu 1.2 1.7.1 Teori Dua Faktor Herzberg 1.1 Pengenalan 2.1 Kepuasan Kerja terhadap Keadaan Pekerjaan 2.1.7.1.9 1.

2 Kebolehpercayaan JDI 3.1.5.5.2 Umur 2.5.3 Maslach Burnout Inventory (MBI) 3.5.1.4.1.3 3.4 3.5 Pengenalan Rekabentuk Kajian Populasi dan Sampel Kajian Lokasi Kajian Instrumen Kajian 3.5.4 Kajian Literatur dari segi Perbezaan burnout ( Ketandusan Emosi.3.2.2.2 Rumusan 50 50 54 55 56 56 59 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.1 Skala Pemarkatan 3. Status Perkahwinan. Depersonalisasi dan Pencapaian Diri ) Dengan Faktor Demografi (Jantina.1 3.4.2 Borang maklumat Job Descriptive Index (JDI) 3.4 Kelayakan Akademik 2.4.5.1 Jantina 2.1. Tahap Pendidikan dan Pengalaman Bekerja) 2.6 Penutup 60 60 60 61 63 64 64 64 65 70 71 71 71 74 BAB IV DAPATAN KAJIAN 4.1 Skala Pemarkahan 3.ix 2.2 3.5 Pengalaman Bekerja 2.3 Taraf perkahwinan 2.3.2 Pengenalan Demografi Responden 75 75 76 .1 4.2 Kebolehpercayaan MBI 3.4.1.1.1 3.5.4.

3 4.10 Rumusan Ujian Korelasi Depersonalisasi 4.6.9 Hipotesis Perbezaan Ketandusan Emosi Dari segi Jantina Hipotesis Perbezaan Ketandusan Emosi dari Segi Pengalaman Hipotesis Perbezaan Ketandusan Emosi dari Segi Status Perkahwinan Hipotesis Perbezaan Ketandusan Emosi dari Segi Taraf Pendidikan Hipotesis Perbezaan Depersonalisasi Dari Segi Jantina Hipotesis Perbezaan Depersonalisasi Dari Segi Pengalaman Hipotesis Perbezaan Depersonalisasi Dari Segi Status Perkahwinan. Hipotesis Perbezaan Depersonalisasi Dari Segi Taraf Pendidikan 4.8 4.6.11 Hipotesis Perbezaan Pencapaian Peribadi Dari Segi Jantina 4.5 4.6.x 4.6.7 Analisis Perhubungan 4.12 Hipotesis Perbezaan Pencapaian Peribadi Dari Segi Pengalaman 4.1 Hipotesis hubungan antara ketandusan 105 106 104 103 102 101 99 100 98 97 96 94 Rumusan Ujian Korelasi Ketandusan Emosi 95 93 92 91 78 83 89 91 .15 Rumusan Ujian Korelasi Pencapaian Peribadi 4.6.6.6.6.3 4.7.6 Deskriptif Item Burnout Deskriptif Item Kepuasan Kerja Analisis Tahap Kepuasan Kerja Analisis Inferensi-perbezaan 4.6.6 4.6.4 4.6.4 4.14 Hipotesis Perbezaan Pencapaian Peribadi Dari Segi Taraf Pendidikan 4.2 4.6.5 4.6.6.6.13 Hipotesis Perbezaan Pencapaian Peribadi Dari Segi Status Perkahwinan 4.1 4.7 4.

4.7.6 Hipotesis hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang 4.8 Hipotesis hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat 4.7.2 Hipotesis hubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang 4.10 Hipotesis hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja 4.9 Hipotesis hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan.12 Hipotesis hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja 116 115 114 113 112 111 110 109 Hipotesis hubungan antara ketandusan emosi 108 107 Hipotesis hubungan antara ketandusan emosi 106 .11 Hipotesis hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang 4.7.3 dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat 4.xi emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang.7.7.7 Hipotesis hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang 4.7.7.4 Hipotesis hubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan 4.7.7.7.7.5 Dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan Sekerja 4. 4.

2 5.4 5.1 5. 4.15 Hipotesis hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja 4.14 Hipotesis hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan.7.2.3 5.5 5.xii iaitu pekerjaan sekarang.7.3 5.4 5. 4.2.2.7.7.1 5.16 Rumusan Keseluruhan 4.8 Penutup 120 121 122 119 118 117 BAB V ULASAN DAN CADANGAN 5.2.6 Rumusan Tahap Burnout Rumusan Tahap Kepuasan Kerja Rumusan Perbezaan Tahap Burnout dengan Ciri-ciri Demografi Rumusan Hubungan Burnout dengan Kepuasan Kerja Perbincangan berhubung dengan Analisis Deskriptif Subjek Perbincangan Berhubung dengan analisis Tahap Burnout Perbincangan Berhubung Dengan Analisis Tahap Kepuasan Kerja Perbincangan Berhubung Dengan Analisis Inferensi Perbezaan Burnout Dari Segi Demografi Di Kalangan Kakitangan Agama Johor Bahru 123 123 124 124 124 125 125 125 126 127 129 . 4.2 Pengenalan Rumusan Kajian 5.13 Hipotesis hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat.

6.6.2 5.7 Perbezaan burnout dari segi jantina Perbezaan burnout dari segi pengalaman Perbezaan burnout dari segi status Perkahwinan Perbezaan burnout dari segi tahap Akademik Perbincangan Berhubung Dengan Analisis Inferensi Hubungan Burnout Dengan Tahap Kepuasan Kerja Di Kalangan Kakitangan Agama.7.6.4 5. 5.3 5.1 5.1 Untuk Kajian Lanjutan Penutup 135 136 136 137 134 133 132 132 131 129 130 BIBLIOGRAFI LAMPIRAN A B C Soal Selidik Kajian Surat Pengesahan Status Pelajar Jadual Penentuan Saiz Sampel 138 .9 Hubungan depersonalisasi dengan kepuasan kerja Hubungan pencapaian peribadi dengan kepuasan kerja Cadangan Kajian 5.1 Hubungan ketandusan emosi dengan kepuasan kerja 5.7.3 5.6.8.2 5.7.xiii 5.8 5.

9 4.6 3.3 4.5 3.2.3.2 3.2.1 4.4 3.7 3.xiv SENARAI JADUAL NO.3.8 3.3 3.2 4.2 Jadual pemarkatan JDI TAJUK MUKA SURAT 59 64 64 66 67 67 68 69 71 74 75 75 76 76 77 77 Bilangan Responden Mengikut Pecahan Bahagian Pecahan item bagi setiap dimensi Pemarkatan Skor bagi Sub Skala dalam JDI Jadual tahap kepuasan keseluruhan Jadual tahap kepuasan di lima sub skala Markat bagi setiap Faktor Kepuasan Kerja Dan Markat Keseluruhan Kebolehpercayaan ’Job Descriptive Index’ ( JDI ) Jumlah Item Bagi Setiap Sub Skala ‘Burnout’( MBI ) Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Umur Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pengalaman Bekerja Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Taraf Perkahwinan Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Taraf Pendidikan Jadual intensiti burnout Maklumbalas responden terhadap setiap item ketandusan emosi Pecahan-pecahan item positif dan negatif mengikut dimensi 65 .0 3.2.4 4.1 3.5 4.2.2.1 4.JADUAL 3.

4 4.5.4.3 4.5.6.6.1 4.1 4.4.5.1 4.2 Maklumbalas responden terhadap setiap item Depersonalisasi Maklumbalas responden terhadap setiap item pencapaian peribadi Maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap kerja itu sendiri Maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap gaji sekarang Maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap peluang kenaikan pangkat Maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap penyelia dan penyeliaan Maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap rakan sekerja Analisis tahap kepuasan terhadap setiap factor kepuasan kerja Analisis tahap burnout bagi dimensi ketandusan emosi.1 4. pencapaian dan tahap burnout keseluruhan 4.xv 4.1 4.4.4.2 4.3.1 4.1.6.4 4.5 4.7.4.3.4.8. depersonalisasi.6.2.6.1 4.6.3.6.1 4.6.1 Analisis Ujian-T perbandingan ketandusan emosi dari segi jantina Analisis skor min dan anova sehala perbandingan ketandusan emosi dari segi pengalaman mengajar Analisis Ujian-T perbandingan ketandusan emosi dari segi status perkahwinan Analisis skor min dan anova sehala perbandingan ketandusan emosi dari segi tahap pendidikan Keputusan ujian korelasi Spearman bagi tahap Ketandusan Emosi dengan Demografi Responden Analisis Ujian-T perbandingan depersonalisasi dari segi jantina Analisis skor min dan anova sehala perbandingan depersonalisasi dari segi pengalaman Analisis Ujian-T perbandingan depersonalisasi dari 96 95 94 93 92 91 90 89 89 87 86 85 84 82 80 79 .3 4.6.1 4.

6.1 4.13.7.1.14.7.10.7.1 4.1 4.1 4.9.5.15.3.6.6.12.7.6.7.1 Analisis skor min dan anova sehala perbandingan depersonalisasi dari segi taraf pendidikan Keputusan ujian korelasi Spearman bagi tahap Depersonalisasi dengan Demografi Responden Analisis Ujian-T perbandingan pencapaian peribadi dari segi jantina Analisis skor min dan anova sehala perbandingan pencapaian peribadi dari segi pengalaman Analisis Ujian-T perbandingan pencapaian peribadi dari segi status perkahwinan Analisis skor min dan anova sehala perbandingan pencapaian peribadi dari segi taraf pendidikan Keputusan ujian korelasi Spearman bagi tahap Pencapaian Peribadi dengan Demografi Responden Analisis hubungan antara ketandusan emosi dengan pekerjaan sekarang Analisis hubungan antara ketandusan emosi dengan gaji sekarang Analisis hubungan antara ketandusan emosi dengan peluang kenaikan pangkat Analisis hubungan antara ketandusan emosi dengan penyelia dan penyeliaan Analisis hubungan antara ketandusan emosi dengan rakan sekerja Analisis hubungan antara depersonalisasi dengan pekerjaan sekarang Analisis hubungan antara depersonalisasi dengan gaji sekarang Analisis hubungan antara depersonalisasi dengan peluang kenaikan pangkat Analisis hubungan antara depersonalisasi dengan penyelia dan penyeliaan Analisis hubungan antara depersonalisasi 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 .1 4.1 4.6.1 4.7.1 4.6.1 4.7.4.1 4.1 4.8.1 4.1 4.6.1 4.10.2.1 4.7.11.7.9.7.7.1 4.xvi segi status perkahwinan 4.6.

1 4.12.7.1 .1 4.7.15.1 4.1 4.7.7.14.1 Analisis hubungan antara pencapaian peribadi dengan gaji sekarang Analisis hubungan antara pencapaian peribadi dengan peluang kenaikan pangkat Analisis hubungan antara pencapaian peribadi dengan penyelia dan penyeliaan Analisis hubungan antara pencapaian peribadi dengan rakan sekerja Analisis hubungan Keseluruhan 119 120 118 117 116 114 115 4.xvii dengan rakan sekerja Analisis hubungan antara pencapaian peribadi dengan pekerjaan sekarang 4.11.7.7.16.13.

RAJAH 1.1 TAJUK MUKA SURAT 21 Model kajian hubungan ‘Burnout’ dengan kepuasan kerja .xviii SENARAI RAJAH NO.

.

Seseorang yang terlalu mengharap kepada kesempurnaan akan merasa kecewa apabila apa yang dilakukan tidak memenuhi matlamat yang ditetapkan . batasan kajian.BAB I PENGENALAN 1. Personaliti jenis A terdiri daripada sifat-sifat berikut – Rendah harga diri ( Sering merasa diri tidak berguna dan cuba mengasingkan diri daripada orang lain ) . persaingan ( bersaing untuk menjadi lebih baik atau setaraf dengan orang lain dengan menghabiskan banyak masa bekerja yang kadangkala lebih sedikit masanya ) dan . gopoh ( ingin melakukan banyak perkara dalam jangkamasa yang singkat ) .1 Pengenalan Perbincangan tentang burnout dan kepuasan kerja akan dibincangkan setiap satunya di dalam kajian ini. latar belakang kajian. definisi operasional. Perkara-perkara yang akan diperbincangkan ialah tentang pengenalan. Perkara ini boleh membawa kepada perasaan rendah diri yang merujuk kepada personaliti A . teori-teori kepuasan kerja dan hipotesis.

Rentetan peristiwa tersebut. dia dikahwinkan menggunakan wali hakim. Namun begitu.2 sikap agresif ( menghadapi setiap perkara sebagai satu cabaran untuk dihadapi ). Namun. – berhenti rehat. Zanariah yang tiada bapa itu sepatutnya berwalikan adiknya.1997 ). kajian ini dijalankan kerana pengkaji ingin mengenalpasti tahap kepuasan kerja dan tahap burnout di kalangan staf yang sedang bertugas di Jabatan Agama Johor ( JAJ ). Personaliti jenis B . Personaliti jenis A dapat diubah dengan menggantikannya dengan personaliti jenis B . burnout di kalangan staf-staf Agama amat jarang diperkatakan dan kajian – kajian mengenainya juga tidak pernah dijalankan setakat ini. pelbagai isu yang timbul di kalangan masyarakat kita di mana ianya melibatkan peranan staf-staf Agama dalam menyelesaikannya. kes ini berjaya diselesaikan dengan tindakan serta-merta Pejabat Agama Johor atas kesilapan yang telah dilakukan. Mohd Syafiq yang berusia 19 tahun. Burnout dan hubungannya dengan kepuasan kerja di kalangan staf sering diperkatakan dan telah banyak kajian mengenainya dibuat. tetapi atas kesilapan yang dilakukan oleh seorang pegawai Agama. Tahap kepuasan kerja dan tahap burnout bukanlah suatu perkara mudah yang dapat diukur begitu sahaja. Dewasa ini. Justeru itu. Antaranya. Mereka berdua diputuskan oleh Pejabat Agama Muar tidak boleh hidup bersama sebagai suami isteri kerana perkahwinan mereka tidak sah kerana kesilapan menggunakan wali. Orang yang mempunyai personaliti jenis B kurang menghadapi tekanan-tekanan . berita muka depan Utusan Malaysia yang disiarkan pada 11 Februari 2006 telah mengejutkan orang ramai apabila sepasang suami isteri Nazirul dan Zanariah terpaksa dikahwinkan semula. kajian akan dijalankan dan burnout akan dikenalpasti berdasarkan hubungan atau perkaitannya dengan faktor-faktor yang terdapat dalam kepuasan kerja. menikmati perkara remeh tertawa dan bertenang ( Braham . Atas kesedaran inilah. maka staf-staf Jabatan Agama perlu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh komited supaya kes-kes seumpama itu .

Semua ini penting untuk memastikan tahap kepuasan kerja yang tinggi dapat mereka rasai.3 tidak berulang lagi. ia juga bersesuaian dengan hasrat dan saranan Perdana Menteri kita Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam menjana pembangunan modal insan. komitmen dan juga penghasilan produk yang baik. motivasi. malah dapat mengesan pembolehubah manakah yang menyumbang kepada burnout. . pengurusan harta. Oleh itu. Tahap kepuasan kerja yang rendah boleh mempengaruhi minat. Tambahan pula bagi pegawai-pegawai Agama yang sentiasa berhadapan dengan manusia sebagai respondennya. Pengkaji berpandangan bahawa kajian ini amat penting bukan setakat untuk mengesan tahap burnout yang dialami oleh seseorang itu. hak penjagaan anak. Masalah-masalah ini juga berkait rapat dengan usaha kerajaan untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Semoga dapatan hubungan burnout dengan demografi ini diharapkan dapat membantu semua pihak penjawat perjawatan Agama amnya dan staf Jabatan Agama Johor khasnya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul serta dapat meningkatkan produktiviti yang optimum dan berkualiti. cerai. pengkaji akan dapat mengetahui sub-skala burnout yang manakah mempunyai hubungan dengan demografi. Melalui cara ini. amat penting bagi kita untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas pada tahap kepuasan yang tinggi. masalah yang berkaitan akidah dan kepercayaan dan sebagainya sering dititikberatkan oleh Agama. Staf-staf Jabatan Agama Johor merupakan kumpulan yang penting kerana tugas dan kerjaya mereka dalam membantu masyarakat Islam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum perundangan Islam yang ditadbir oleh Jabatan Agama Johor ( JAJ ). Seseorang individu yang bekerja perlu menunjukkan minat dan komited dalam melaksanakan tugas mereka. Di samping itu juga. Masalah nikah. poligami.

4 Terdapat banyak faktor yang menarik perhatian pengkaji untuk menunjukkan kewujudan masalah burnout serta hubungannya dengan kepuasan kerja seperti faktor jenis pekerjaan, faktor pendapatan atau gaji, faktor peluang kenaikan pangkat, faktor penyelia dan cara penyeliaan serta faktor rakan sekerja.

1.2

Latar Belakang Kajian

Setiap pekerjaan mempunyai tekanannya yang tersendiri kerana pelbagai masalah mungkin dihadapi di tempat kerja. Ini boleh menyebabkan seseorang individu merasa tertekan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Keadaan ini dinamakan ’stress’ iaitu tekanan. Tekanan kerja yang berterusan boleh menyebabkan ’burnout’, kehabisan tenaga. Jika tidak dibendung, ’burnout’ ini boleh mengakibatkan individu yang mengalaminya mempamerkan prestasi kerja yang kurang memuaskan dan seterusnya membawa kepada pelbagai masalah dalam sesebuah organisasi. Hassle, stress dan burnout adalah tiga perkara yang berkait rapat di antara satu sama lain. Ketiga-tiganya boleh memberikan kesan buruk terhadap prestasi individu di dalam sesebuah organisasi. Hassle boleh didefinisikan sebagai kesusahan yang dihadapi ketika menghadapi aktiviti-aktiviti harian dan ia boleh mengakibatkan stress. Antara kesusahan yang sering berlaku setiap hari ialah masalah kerja rumah, masalah masa, masalah persekitaran atau masalah kewangan. Kadangkala masalah yang berlaku dilihat sebagai perkara remeh tetapi apabila dibiarkan berlarutan, ia akan menjadi lebih serius. Perkara-perkara tersebut merupakan asas kepada terjadinya stress, iaitu kesukaran dalam melaksanakan tanggungjawab tertentu. ’Stress’ yang berterusan membawa kepada burnout ( Greenberg dan Baron, 1997 ). Mengikut Greenberg dan Baron ( 1997 ), burnout menyebabkan ketandusan daya emosi ( emotional exhaustion ), ketandusan daya fizikal ( physical exhaustion ), penurunan sikap ( attitudinal exhaustion ) dan perasaan kurang pencapaian dalam kerjaya ( low feeling of accomplishment ).

5 Laporan muka hadapan Berita Harian yang disiarkan pada 2 April 2002 memaparkan kes seorang warga emas berusia 73 tahun mati ketika dalam perjalanan daripada sebuah kedai nombor ( Sport Toto ) ke Balai Polis Muar setelah ditahan oleh penguatkuasaan ketika sedang menulis nombor. Setelah dibedah siasat, didapati bahawa orang kena tuduh ( OKT ) tersebut seorang penghidap penyakit jantung. Namun, warisnya tetap menyalahkan pihak Jabatan Agama Johor dan pegawai penguatkuasa telah didakwa.

Harian Metro ( 20 Mei 2003 ) menyiarkan laporan seorang pegawai penguatkuasaan Jabatan Agama Johor, Farid Bin Abd. Samad telah ditikam oleh seorang lelaki yang ditahan ketika sedang menulis nombor di salah sebuah kedai nombor di Batu Pahat menggunakan sebatang pen. Keceraannya agak serius melibatkan usus perut.

Tekanan-tekanan dan ancaman daripada pihak luar seumpama ini boleh menyebabkan masalah tekanan staf yang bertugas jika tidak dikawal.

Manakala bahagian Zakat dan Baitul-mal sering menghadapi masalah keengganan masyarakat Islam menunaikan zakat yang wajib. Pelbagai cara dan kempen telah dilakukan untuk menambahkan kefahaman masyarakat kita tentang zakat. Tekanan kerja ini juga boleh menyebabkan hilang rasa minat terhadap kerjaya atau boleh menimbulkan rentetan masalah lain ketika menjalankan tugas mereka. Ini semua boleh menyumbang kepada burnout.

Jadi, pengkaji melihat bahawa burnout bukanlah satu masalah baru dalam sesebuah organisasi. Ramai pengkaji yang ingin mengkaji masalah burnout kerana dapatan kajian dapat membantu sesebuah organisasi dalam meningkatkan mutu produktiviti mereka.

6 Apa yang perlu dinilai oleh pengkaji ialah darjah burnout yang dialami berdasarkan tiga aspek seperti mana yang dinyatakan dan tidak perlu melabelkan sama ada seseorang itu burnout atau tidak ( R.L.Schwab & E.F Iwanchi, 1982 ).

Antara penyelidikan yang telah dijalankan ialah penyelidikan berasaskan kesamaan teras ( Pearlman dan Hartman, 1982 ), berasaskan simptom-simptom ( Beemsterboer dan Baum,1984 ) dan berasaskan proses ( Golombieswki, Munzenrider dan Carter, 1983: Leiter, 1982 ). Penyelidikan-penyelidikan ini dikaji semula oleh Pearlman dan Hartman ( 1982 ) di antara tahun 1974 sehingga 1980. Hasilnya satu definisi telah disepakati , iaitu mereka menyatakan bahawa burnout merupakan satu respons kepada tekanan emosi yang kronik dengan tiga komponen utama iaitu : a) ketandusan emosi dan fizikal b) produktiviti yang rendah c) Depersonalisasi yang berlebihan, secara sigifikannya, ia bersesuaian dengan tiga sub-skala.

Menurut kajian yang dilakukan oleh Saodah Wok ( 2003 ), kebanyakan responden (59%) adalah berada pada keadaan baik jika mereka mengambil langkah mengawal keadaan dan bertindak untuk mencegah burnout dari terus berlaku dan terdapat juga mereka yang merupakan calin ’burnout’ (7%). Namun, 34% respondan berada di ambang burnout.

Rata-rata min burnout bagi faktor peribadi dan faktor organisasi memberikan gambaran bahawa responden berkemungkinan mengalami burnout jika tidak diawasi dari sekarang ( Saodah Wok, 2003 ).

Terdapat banyak penulisan yang membincangkan tentang sebab-sebab, simptom-simptom dan rawatan pada burnout. Saodah Wok ( 2003 ) telah mengkaji

1990 ).7 faktor-faktor yang mempengaruhi burnout di kalangan pelajar kursus Sarjana Komunikasi Keorganisasian Universiti Putra Malaysia dan membentangkannya dalam Simposium Penyelidikan Komunikasi Ke-6 di Universiti Kebangsaan Malaysia. cerai. ciri-ciri personal. nilai dan jangkaan terhadap persekitaran kerja dan organisasi ( Muellar & Mc Claskey. Diharap agar kajian ini sedikit sebanyak memberikan impak kepada Jabatan Agama Johor dalam mengurangkan masalah burnout sekaligus dapat meningkatkan kualiti produktiviti dalam perkhidmatan mereka. Begitu juga National Education Association ( NEA ) yang berpusat di Amerika Syarikat telah menjadikan burnout sebagai tema utama konvensyen mereka pada tahun 1979. 1. Kepuasan kerja diperjelaskan sebagai suatu keadaan afektif ( perasaan ) yang dipengaruhi oleh faktor interaksi di antara pekerja. Ini kerana tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan hukum dan perundangan yang digariskan oleh Islam. Di Malaysia setakat ini . . pengkaji belum menemui kajian burnout dibuat ke atas staf-staf yang sedang bertugas di Jabatan Agama Johor (JAJ). pengurusan harta.3 Pernyataan Masalah Konsep burnout dan kepuasan kerja telah menarik perhatian pengkaji dewasa ini. Memikul tanggungjawab sebagai seorang staf yang bertugas di Jabatan Agama Johor bukanlah suatu tugas yang boleh dianggap mudah. jenayah-jenayah syar’ie dan sebagainya memerlukan komitmen yang tinggi daripada seseorang pekerja. Urusan-urusan yang berkaitan dengan nikah. hak nafkah dan hak penjagaan anak.

1982a dalam Syed Mohamed Syafiq Syed Mansor ). maka pengkaji merasakan bahawa adalah amat penting untuk melihat hubungan antara pembolehubah organisasi dengan burnout. Oleh kerana kepuasan kerja sering dikaitkan dengan burnout. Melalui kajian ini juga sub-skala burnout yang manakah mempunyai hubungan dengan demografi. gaji. tidak dapat lari daripada masalah stress atau tekanan. Kottkamp & Travlos 1984. 1986. Sarros 1986 & Friesen. 1. Friesen & Williams 1985. Pihak Jabatan Agama Johor boleh memperolehi maklumat dan dapatan kajian ini daripada pengkaji. simpati serta kesabaran yang akhirnya akan membawa kepada perasaan burnout ( Maslach 1976. penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja ) di kalangan staf yang bertugas di Jabatan Agama Johor? . depersonalisasi dan pencapaian diri ) dan tahap kepuasan kerja ( pekerjaan itu sendiri. Hiebert 1984. 1978b.4 Persoalan Kajian Persoalan kajian yang dikaji adalah seperti berikut: a. Kajian ini juga penting bagi membantu organisasi Jabatan Agama Johor mengesan bukan sahaja tahap burnout atau tahap kepuasan kerja seseorang. Apakah tahap burnout ( ketandusan emosi. Prokop & Sarros 1988 ).8 Seseorang pekerja yang sentiasa berhadapan dengan manusia sebagai pelanggannya seperti staf Jabatan Agama Johor atau guru. Ia juga bertepatan dengan banyak pernyataan kajian yang menyatakan bahawa tugas mengajar dianggap sebagai pekerjaan yang stressful ( Blase 1982. 1978a. Cedoline 1982. Hunter 1977. peluang kenaikan pangkat. Tekanan pekerjaan yang berlanjutan ini (Freundenberger 1974 ) dan tekanan yang dihadapi oleh golongan profesional boleh menyebabkan seseorang itu kehilangan rasa tanggungjawab dan komitmen. malah dapat mengesan pembolehubah manakah yang menyumbang kepada burnout.

peluang kenaikan pangkat. peluang kenaikan pangkat. kelayakan akademik dan pengalaman bekerja ) di kalangan staf yang bertugas di Jabatan Agama Johor? c. depersonalisasi dan pencapaian diri ) dan tahap kepuasan kerja ( pekerjaan itu sendiri. Mengenalpasti perbezaan burnout ( ketandusan emosi. Apakah perbezaan burnout ( ketandusan emosi. kelayakan akademik dan pengalaman bekerja ) di kalangan staf yang bertugas di Jabatan Agama Johor. gaji. taraf perkahwinan. gaji.9 b. taraf perkahwinan. penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja ) di kalangan staf yang bertugas di Jabatan Agama Johor. peluang kenaikan pangkat. Mengenalpasti hubungan antara burnout ( ketandusan emosi. penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja ) di kalangan staf yang bertugas di Jabatan Agama Johor. depersonalisasi dan pencapaian diri ) dengan tahap kepuasan kerja ( pekerjaan itu sendiri. . di akhir kajian ini diharap penyelidik dapat: a. penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja ) di kalangan staf yang bertugas di Jabatan Agama Johor? 1. depersonalisasi dan pencapaian diri ) dari segi demografi ( jantina. gaji.5 Objektif Kajian Pengkaji telah membahagikan objektif kajian kepada tiga iaitu. b. Mengenalpasti tahap burnout ( ketandusan emosi. depersonalisasi dan pencapaian diri ) dari segi demografi ( jantina. depersonalisasi dan pencapaian diri ) dengan tahap kepuasan kerja ( pekerjaan itu sendiri. c. Apakah hubungan antara burnout ( ketandusan emosi.

malahan dapat melihat tahap perbezaan kepuasaan kerja dengan faktor-faktor yang telah dipilih. pengkaji telah meletakkan burnout sebagai pembolehubah bersandar manakala kepuasan kerja dan demografi sebagai pembolehubah bebasnya sebagaimana yang ditunjukkan dalam rajah 1. iii.7 Kepentingan Kajian Pernyataan dan jawapan dari persoalan-persoalan yang dikemukakan untuk kajian ini adalah penting kepada perkara-perkara berikut: i. Hasil kajian ini akan membolehkan pengkaji mengetahui sama ada terdapat hubungan yang signifikan dari segi intensiti burnout di sub-skala ketandusan emosi .1.6 Model Kajian Secara umumnya.10 1. Di samping itu prestasi kualiti kerja dapat dipertingkatkan . bukan sahaja dalam mengenal pasti kepuasan kerja . Hasil dari kajian boleh menambahkan pengetahuan dan pengalaman kepada pengkaji sendiri . ii. Di dalam model ini. 1. tujuan kajian ini dapat ditunjukkan dalam bentuk model kajian hubungan di antara kepuasan kerja dengan burnout. Dapatan yang diperolehi daripada kajian ini berupaya memberikan maklumat kepada Jabatan Agama Johor dalam mengenal pasti tahap kepuasan kerja dan hubungannya dengan burnout di kalangan staf-stafnya. depersonalisasi dan pencapaian peribadi dengan kepuasan kerja di sub-skala yang dipilih.

Mancenrider & Carter. Jayaratne & david P. Di antaranya ialah berasaskan kepada proses berlakunya burnout ( Golombieswki. sementara Dodge dan Martin ( 1970 ) pula menyatakan bahawa ketegangan adalah suatu akibat yang terbentuk daripada situasi tertentu yang berhubung dengan organisasi masyarakat moden. Akan melahirkan lebih banyak kajian berkaitan dengan kepuasan kerja. mengaitkan burnout dengan ’stress’ sama ada ’stress’ fizikal atau pun psikologi.11 iv. Himle ( 1991 ) kemudiannya telah membuat semula kajian mengenai konsep burnout sekitar tahun 1974 hingga 1980. Berdasarkan kajian ini. 1. Kajian utama seterusnya dilakukan pula oleh Maslach dan rakan-rakan secara imperikel pada tahun 1976 dan diikuti pula oleh Berkeley Planing Assosiates ( 1977 ). Konsep dan istilah burnout sebenarnya adalah berasal dari bidang yang berkaitan dengan kejuruteraan dan mekanikal bagi menunjukkan tahap kekurangan dan kehilangan tenaga. berasaskan kepada kesamaan teras ( Pearlman dan Hartman. Kajian mengenai burnout ini telah dipelopori oleh Freudenberger ( 1974 ). mereka telah mencadangkan agar diadakan satu pungutan . 1982 ).1 Definisi Operasional Burnout Burnout adalah merujuk kepada masalah gangguan emosi yang wujud di antara manusia dengan pekerjaan dan alam sekelilingnya yang mengakibatkan manusia bertindak sesuatu. Wingate ( 1973 ) melihat ketegangan sebagai sebarang pengaruh yang mengganggu kestabilan semulajadi badan di mana menyebabkan kecederaan fizikal dan emosi. Pelbagai pengertian telah dibuat oleh pelbagai pihak terutamanya ahli-ahli penyelidik tentang istilah burnout berdasarkan kepada beberapa ciri tertentu. Chaplin ( 1968 ).7. 1983 ).

ia bersesuaian dengan tiga sub-skala. ketandusan daya fizikal ( physical exhaustion ). iaitu kesukaran dalam melaksanakan tanggungjawab tertentu. mereka mendefinisikan sebagai tindak balas atau respon kepada stress emosi yang kronik dengan tiga komponen utama iaitu : d) ketandusan emosi dan fizikal e) produktiviti yang rendah f) Depersonalisasi yang berlebihan. ’Stress’ yang berterusan membawa kepada burnout ( Greenberg dan Baron. Antara kesusahan yang sering berlaku setiap hari ialah masalah kerja rumah. Kadangkala masalah yang berlaku dilihat sebagai perkara remeh tetapi apabila dibiarkan berlarutan. kurang selera makan. ia akan menjadi lebih serius. burnout menyebabkan ketandusan daya emosi ( emotional exhaustion ). ’Hassle’. Penurunan daya emosi mengakibatkan kekurangan tenaga. Hasil persepakatan. 1997 ). masalah masa. secara sigifikannya.12 suara bagi menentukan maksud burnout yang lebih tepat. ’Hassle’ boleh didefinisikan sebagai kesusahan yang dihadapi ketika menghadapi aktiviti-aktiviti harian dan ia boleh mengakibatkan ’stress’. Perkara-perkara tersebut merupakan asas kepada terjadinya ’stress’. waktu tidur yang . Ketiga-tiganya boleh memberikan kesan buruk terhadap prestasi individu di dalam sesebuah organisasi. Burnout secara formalnya didefinisikan sebagai satu keadaan di mana berlakunya penurunan daya fizikal. 1988:9 ). Kajian menunjukkan bahawa kira-kira 40% daripada mangsa burnout mengalami penurunan daya emosi ( Mills dan Huebner. emosi dan mental disebabkan oleh penglibatan jangka panjang dalam tekanan emosi ( Pines dan Aronson. penurunan sikap ( attitudinal exhaustion ) dan perasaan kurang pencapaian dalam kerjaya ( low feeling of accomplishment ). 1988 ). masalah persekitaran atau masalah kewangan. Penurunan daya emosi pula mengakibatkan kemurungan dan tidak berupaya untuk mengawal perasaan ( cepat marah. rasa rendah diri dan cepat sedih. Mengikut Greenberg dan Baron ( 1997 ). ’stress’ dan burnout adalah tiga perkara yang berkait rapat di antara satu sama lain.

Burnout telah didefinisikan oleh Maslach sebagai satu sindrom ketandusan emosi yang sering wujud di kalangan individu yang berkait dengan manusia dalam pekerjaannya. Semangat ingin maju. cynical attitudes towards those with them whom they work ( feeling of dehumanization or depersonalization ). mereka menyenaraikan ciri-ciri burnout. Maslach dan Jackson turut mendefinisikan burnout kepada tiga aspek iaitu : a) The development of increased feelings of emotional exhaustion and fatigue. are not happy with their jobs or themselves. As emotional resources are depleted. people who experience these. Mereka juga merasa pencapaian diri mereka kurang berbanding dengan orang lain. Secara kesimpulannya. berdaya saing dan ingin berjaya berkurangan ( Saodah Wok. Definisi-definisi tersebut menyamai definisi yang telah diutarakan oleh Hanafi dan rakan-rakan ( 1987 ) yang menyatakan bahawa burnout membawa maksud seseorang yang mengalami keletihan atau ketandusan emosi ( sikap ) dan fizikal yang disebabkan oleh tekanan kerja. b) c) Tendency to develop negative.13 tidak menentu dan sakit kepala. 2003 ). Seseorang yang dikatakan mengalami burnout akan sedaya upaya cuba mempertingkatkan dirinya dengan melakukan sesuatu tugas yang di luar kemampuannya. as they were no longer able to gave of themselves as they were able to do earlier. Burnout boleh menyebabkan hilang tumpuan dan komitmennya dalam pekerjaan. Tendercy to evaluate themselves negatively. They lack feeling of personal accomplishment. iaitu mereka yang mengalami : a) b) tekanan yang dialami adalah disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan kerja. Penurunan sikap dapat dilihat daripada sikap mangsa itu sendiri di mana beliau mempunyai pandangan yang negatif terhadap orang lain. mereka mirip berpendirian idealistik dan berusaha mencapai kejayaan disebabkan oleh kemahuan sendiri dan .

mereka mula menunjukkan sikap negatif terhadap orang-orang di tempat kerja. 1997 ). Ia menghapuskan tenaga dan membuatkan seseorang itu hilang kawalan terhadap situasi kerjanya ( Maslach & Leiter. Maslach dan Leiter ( 1997) seterusnya menghuraikan burnout sebagai suatu masalah persekitaran sosial di dalam sesuatu pekerjaan individu. 1996 ). Mereka tidak merasai kejayaan diri sendiri. burnout merupakan suatu pembolehubah yang berterusan. al. rawatan atau perkhidmatan-perkhidmatan lain daripadanya ( Maslash dan rakan- .14 c) mereka berkemungkinan menunaikan matlamat-matlamat yang bukan realistik. Depersonalisasi merupakan suatu fenomena di mana individu hilang sifatsifat keperibadian dan keperihatinan terhadap kliennya yang menerima penjagaan. Secara kesimpulannya. depersonalisasi dan pencapaian peribadi yang rendah ( Maslach et. mereka mula menilai diri mereka secara negatif dan mereka tidak begitu gembira dengan diri dan pekerjaan. Liller & Mc Dermott ( 1990 ) menjelaskan ketandusan emosi sebagai suatu perasaan apabila seseorang kurang bersemangat untuk melaksanakan tugasnya dengan memuaskan. Ketandusan emosi merupakan suatu perasaan yang menjejaskan keberkesanan serta kesahihan seseorang. 1982 ). ( Schwan dan Iwannichi. bermula daripada tahap rendah ke tahap sederhana dan seterusnya ke tahap tinggi terhadap pengalaman perasaan ketandusan emosi. Manakala tiga ciri yang disenaraikan oleh Maslach dan Jackson adalah seperti berikut : a) b) c) mereka berasa tidak dapat memberikan diri mereka sepertimana dulu lagi dan bertambahnya perasaan ketandusan emosi dan keletihan.

tidak berupaya dan kurang bermotivasi dalam melaksanakan tugas.15 rakan. Locke ( 1969 ). misalnya tentang pencapaian dalam kerja. Kepuasan kerja wujud apabila seseorang dapat memenuhi nilai kerjanya. Konsep emosi ini ialah perasaan dan bukan sikap yang mana sekiranya pekerja itu mempunyai perasaan yang negatif. . maka ini akan menyebabkan ketidakpuasan dalam kerja. 1. Cox ( 1978 ) menyatakan bahawa kepuasan kerja boleh dianggap sebagai hasil daripada pengakuan pekerja sejauh mana individu dapat menyalurkan kebolehan. Definisi ini bertepatan dengan tiga sub skala dalam Maslach Burnout Inventory. French dan Saward ( 1983 ) melihat kepuasan kerja sebagai satu reaksi emosi yang positif dan menyenangkan hasil daripada penilaian terhadap sesuatu kerja. Liller dan Mc Dermott ( 1990 ) menghuraikan depersonalisasi sebagai perasaan terpinggir dan kejam oleh seseorang penjaga yang memperlihatkan perasaan benci atau negatif terhadap klien di bawah jagaannya. minat dan nilai kepada saluran yang menimbulkan rasa puas hati di dalam pekerjaannya di samping boleh menjalankan peranan secara berkesan.7. 1996 ). manakala emosi positif pula menghasilkan kepuasan dalam kerja. Ahli-ahli psikologi organisasi telah memberikan takrifan mereka yang tersendiri. Pencapaian peribadi di dalam konsep ini merujuk kepada perasaan kurang kawalan.2 Kepuasan Kerja Kepuasan kerja didefinisikan sebagai satu tahap yang individu itu merasa gembira atau puas hati dengan suasana kerja yang sedia ada.

Fleishman dan Bass ( 1977 ) pula telah memberikan penekanan kepada aspek nilai dalam mentakrifkan kepuasan kerja. . Kepuasan kerja juga dikira sebagai perasaan keseronokan atau perasaan positif hasil daripada penilaian jawatan yang disandang dalam suasana persekitaran pekerjaan. kepuasan kerja merupakan satu tindakbalas afektif individu terhadap kerjanya. Ia mempunyai kaitan dengan sikap dan penilaian individu terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja ini dilihat hasil daripada penyesuaian di antara keperluan terhadap pekerjaan dan persekitaran. Sebagai rumusannya.16 Hoppock ( 1935 ) pula memberikan definisi kepuasan kerja dengan menghuraikannya sebagai satu gabungan keadaan psikologi. Menurut mereka. Kepuasan kerja itu dianggap sebagai hasil daripada pengalaman pekerja dalam hubungannya dengan nilai-nilai sendiri seperti apa yang diharapkan dan dikehendaki oleh pekerjanya. kepuasan kerja boleh dikatakan sebagai kepuasan yang dinikmati oleh pekerja dalam kerjanya. dapatlah dikatakan bahawa kepuasan kerja merupakan kepuasan yang dirasai oleh seseorang individu terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Ia merujuk kepada rasa gembira dengan kerjanya sekarang ( Wan Radiah. Jadi. fisiologi dan persekitaran yang menyebabkan seseorang itu berkata bahawa dia berpuas hati dengan kerja mereka. 2000 ). Terdapat perbezaan dalam tingkat kepuasan yang dirasai oleh setiap individu bergantung kepada sistem nilai yang dipunyai serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi tahap kepuasan dalam kerjayanya.

Staf yang terlibat termasuklah staf yang bertaraf tetap atau pun kontrak. Pengurusan Masjid. Maklumat sebenar mengenai jumlah staf di Jabatan Agama Johor diperolehi daripada Bahagian Pentadbiran Jabatan Agama Johor. Penguatkuasaan. Penyelidikan. Kompleks Islam Johor iaitu bahagian Pentadbiran. Pendidikan dan Zakat & Baitul-mal. Penolong Pengarah . Johor Bahru.3 Staf Jabatan Agama Johor Staf Jabatan Agama Johor aialah semua kakitangan yang sedang berkhidmat di sepuluh buah bahagian di bawah Jabatan Agama Johor. Mereka ini terdiri daripada pelbagai pangkat dan jawatan iaitu daripada .7. Pembantu Hal Ehwal Islam . Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam . . Penolong Pegawai Tadbir . Pembantu Pegawai Tadbir . Dakwah. Pendakwaan. Sampel ini terdiri daripada staf-staf yang bertugas Jabatan Agama Johor seramai 166 orang. Kajian ini dijalankan di sepuluh bahagian yang terdapat di Jabatan Agama Johor ( JAJ ) bertempat Kompleks Islam A dan B. Undang-undang Syari’ah. Pembantu Am Rendah dan Pemandu di setiap bahagian.17 1. Ketua Penolong Pengarah . Undang-undang Keluarga.

Umur 5. Kejayaan Diri Pembolehubah Bebas Demografi 1 Jantina 2.1 : Pembolehubah Bebas Kepuasan Kerja 1. Penyelia 5. 3. Rakan Sekerja II) Peramal Bagi I) Hubungan Pembolehubah Bersandar Burnout 1. Ketandusan Emosi 2.8 Model Kajian Model Kajian Hubungan Burnout dengan Kepuasan Kerja Rajah 1. Akademik 3. Gaji 4. Kerja itu sendiri 2. Pengalaman 4. 2. Pangkat 3.18 1. Depersonalisasi 3. Status Perkahwinan III) Perbezaan Pembolehubah Bersandar Burnout 1. Ketandusan Emosi Depersonalisasi Kejayaan Diri .

10 Hipotesis Kajian Hipotesis yang dikemukakan untuk kajian ini adalah berasaskan kepada persoalan dan objektif kajian .10.19 1. Mereka ini terdiri daripada pelbagai pangkat dan jawatan iaitu daripada . Subjek kajian merupakan staf yang bertugas di sepuluh bahagian Jabatan Agama negeri Johor dan tidak termasuk staf Jabatan Agama Johor di peringkat daerah. Ketua Penolong Pengarah .9 Batasan Kajian Kajian ini dijalankan di sepuluh bahagian yang terdapat di Jabatan Agama Johor ( JAJ ) bertempat Kompleks Islam A dan B. Sampel ini terdiri daripada staf-staf yang bertugas Jabatan Agama Johor seramai 170 orang. Johor Bahru. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam . Penolong Pengarah . 1. iaitu: 1. Semua bahagian yang terdapat di Kompleks Islam Johor A dan B dipilih sebagai subjek kajian kecuali Jabatan Mufti kerana ia berada di bawah pentadbiran yang berasingan iaitu Jabatan Mufti Johor walaupun lokasinya sama dengan Jabatan Agama Johor iaitu di Kompleks Islam Johor A. Pengarah Jabatan Agama tidak termasuk dalam sampel kajian kerana beliau tidak boleh dikira di dalam mana-mana sepuluh bahagian sepertimana yang dinyatakan.1 Hipotesis Umum Satu . Pembantu Am Rendah dan Pemandu di setiap bahagian. Pembantu Pegawai Tadbir . Penolong Pegawai Tadbir . Staf-staf yang terlibat termasuklah staf yang bertaraf tetap atau pun kontrak. Pembantu Hal Ehwal Islam .

10. Hipotesis 1. Hipotesis 1.8 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan Depersonalisasi dari segi kelulusan akademik tertinggi.10.1.3 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan Ketandusan Emosi dari segi taraf perkahwinan.10.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan Ketandusan Emosi dari segi jantina. Hipotesis 1.1.6 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan Depersonalisasi dari segi pengalaman bekerja.10.1.1. depersonalisasi dan pencapaian peribadi ) dari segi demografi ( jantina. Hipotesis 1.1.10. Hipotesis 1.4 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan Ketandusan Emosi dari segi kelulusan akademik tertinggi.10.20 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap burnout ( ketandusan emosi. pengalaman bekerja.2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan Ketandusan Emosi dari segi pengalaman bekerja.1.5 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan Depersonalisasi dari segi jantina.7 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan Depersonalisasi dari segi taraf perkahwinan. Hipotesis 1. Hipotesis 1.10. . Hipotesis 1. status perkahwinan dan taraf pendidikan ).1.1.10.

penyelia dan cara penyeliaan dan rakan sekerja ).1.2 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Ketandusan Emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang.1 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Ketandusan Emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang.12 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan Pencapaian Peribadi dari segi kelulusan akademik tertinggi.2. Hipotesis 1. Hipotesis 1.10. . 1. Hipotesis 1.1. peluang kenaikan pangkat.2.1.10.10.21 Hipotesis 1. depersonalisasi dan pencapaian peribadi ) dengan kepuasan kerja ( pekerjaan itu sendiri.10.9 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan Pencapaian Peribadi dari segi jantina.10.10.2 Hipotesis Umum Dua Tidak terdapat perhubungan yang signifikan di antara tahap burnout ( ketandusan emosi.11 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan Pencapaian Peribadi dari segi taraf perkahwinan. Hipotesis 1.1. Hipotesis 1.3 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Ketandusan Emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat.10.2. Hipotesis.10.10 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan Pencapaian Peribadi dari segi pengalaman bekerja. gaji.

10 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja.7 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang.10. Hipotesis 1. Hipotesis 1. Hipotesis 1.2.2. Hipotesis 1.10.5 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Ketandusan Emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja. Hipotesis 1.2.10.2. Hipotesis 1.9 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan cara penyeliaan.2.2.10.11 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Pencapaian Peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang.22 Hipotesis 1.2.10.4 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Ketandusan Emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan cara penyeliaan. Hipotesis 1.10.2.8 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat.6 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang. Hipotesis 1.2.10.12 .10.10.

2. 1. Perbezaan hanya dilihat bukan pada keinginan.10. Teori kumpulan rujukan adalah sama dengan teori keperluan penyempurnaan.11 Kerangka Teoritikal Menurut Korman ( 1977 ). keinginan dan minat . kepuasan tercapai apabila ia perolehi dan menjadi tidak puas hati apabila keinginan itu gagal dipenuhinya ( Korman 1977 ). teori kumpulan rujukan dan teori pendorong kesihatan Herzberg. maka dia akan berasa puas. teori keperluan penyempurnaan. jika seseorang inginkan sesuatu yang lebih bermakna.2.23 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Pencapaian Peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang. Teori keperluan penyempurnaan mempunyai dua maksud.14 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Pencapaian Peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan cara penyeliaan.10.2. iaitu . minat individu dan keperluan tetapi yang lebih penting ialah pandangan dan pedoman kumpulan rujukan. iaitu pertama ialah apabila seseorang itu memerlukan sesuatu dan keperluan itu dapat dipenuhinya.15 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Pencapaian Peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja.10. Kedua. Teori ini menyatakan bahawa sesuatu tugas itu menepati kehendak.13 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Pencapaian Peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat. Hipotesis 1. Hipotesis 1. Hipotesis 1. terdapat tiga teori yang berkaitan dengan kepuasan kerja.

24 kummpulan rujukan. Berdasarkan kajian Sabhita Marican dan Mahmood Nazar ( 1995 ). maka individu teresebut akan menyukai tugas itu dan begitulah sebaliknya. . Teori ini diutarakan berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap 250 orang jurutera dan akauntan di sembilan buah syarikat di Pittsburg. Walau bagaimanapun. beliau ingin menguji hubungan kepuasan kerja dengan produktiviti. Ia berkaitan dengan perasaan positif terhadap kerja dan perkara-perkara yang berhubung dengan kerja termasuklah pencapaian. Dalam kajian tersebut.11. pengkaji memilih dua kepuasan kerja sebagai panduan dalam menjalankan kajian ini. Pengkaji mengambil keputusan untuk memilih dua teori tersebut kerana ianya dianggap paling sesuai dan paling popular digunakan di dalam kajian tentang kepuasan kerja ( Locke. pekerjaan yang bermakna. 1. terdapat beberapa faktor yang wujud di dalam pekerjaan yang mana ianya akan memberikan kepuasan dan sekiranya diabaikan.1 Teori Dua Faktor Herzberg ( Motivation-Hygiene Herzberg ) Teori Dua Faktor Herzberg atau Teori ‘Motivation Hygiene Herzberg’ telah diperkenalkan oleh Frederick dalam tahun 1959 ( Naseem. penghormatan. Faktor pertama dikelaskan sebagai faktor pendorong. Hasil kajian tersebut. 2005 ). Herzberg telah merumuskan bahawa terdapat dua set faktor yang berbeza dalam mempengaruhi dan memenuhi keperluan seseorang. perkembangan dan pertumbuhan individu itu sendiri membawa kepada kepuasan kerja yang juga dikenali sebagai faktor motivator. 1976 ). pengiktirafan. kepuasan kerja tidak akan terhasil. iaitu Teori Dua Faktor Herzberg ( Motivasi – Hygiene Herzberg ) Dan Juga Teori Jangkaan Dan Keseimbangan ( Expectation And Enquiry Theory ).

Perhubungan dengan rakan sekerja yang merujuk kepada interaksi di antara individu lain di dalam organisasi. Polisi dan pentadbiran organisasi – meliputi semua spek tentang organisasi seperti kelengkapan fizikal dan corak pengurusan. Penyeliaan yang merujuk kepada kecekapan penyeliaan dan keadilan penyeliaan terhadap pekerja. Gaji yang merupakan ganjaran yang diterima sebagai imbuhan kepada perkhidmatan yang diberikan. maka ia akan menyebabkan ketidakpuasan dalam kerja. Jaminan pekerjaan dan keselamatan yang merangkumi keselamatan dan kebajikan sebagai seorang pekerja.elemen tersebut ialah : 1. 3. Terdapat beberapa elemen yang menjadi faktor penentu utama kepada ketidakpuasan kerja. Suasana tempat kerja yang merangkumi kawalan fizikal serta kemudahankemudahan yang disediakan untuk menjalankan sesuatu pekerjaan. .25 Manakala faktor kedua dikenali sebagai faktor ‘hygiene’. sekiranya ia tidak wujud. 2. 5. Secara kesimpulannya. ia akan membawa kepada kepuasan kerja. 7. manakala faktor ‘hygiene’ mampu memenuhi keperluan fizikal dan ianya boleh membawa kepada ketidakpuasan kerja berdasarkan fakta bahawa terdapat keperluan pekerja yang mengelak perkara-perkara yang tidak seronok. Status yang merujuk kepada jawatan atau pangkat seseorang di dalam sesebuah organisasi. dapat dirumuskan bahawa faktor ‘motivator’ mampu memenuhi keperluan psikologi dan membawa kepada kepuasan kerja kerana terdapat keperluan untuk berkembang ( self-actualization ). 4. Faktor ini berkaitan dengan persekitaran kerja itu sendiri. Sekiranya faktor ini wujud. Eleemn . 6.

Walaupun kesemua ahli teori proses bersetuju bahawa kepuasan kerja bergantung kepada hubungan individu dengan persekitaran kerja. nilai dan harapan individu terhadap pekerjaannya. tetapi diberikan hanya RM 200. Tiga kelas teori yang diutarakan menyatakan bahawa kepuasan kerja ditentukan oleh sejauh manakah perbezaan di . manusia mendapat kepuasan kerja melalui pekerjaan yang menyeronokkan dan banyak cabarannya. Teori ini berpendapat bahawa peningkatan kepuasan kerja boleh diperolehidengan memberikan individu yang bekerja itu angkubah tambahan seperti wang. didapati bahawa peningkatan kerja boleh diperolehi dengan memberikan imbuhan tambahan kepada individu.00 sahaja.11. Pekerja akan merasa lebih berharga terhadap organisasi dengan wujudnya pertumbuhan kendiri di dalam diri mereka kerana mereka beranggapan bahawa mereka mampu untuk melakukan tugas-tugas yang lebih mencabar. 1. Ini adalah sangat penting bagi setiap individu di dalam mana-mana organisasi. Teori ini telah diasaskan oleh Vroom ( 1964. tetapi mereka masih berselisih pendapat tentang proses yang manakah membawa kepada kepuasan kerja. dalam Naseem.2 Teori Jangkaan dan Keseimbangan ( Expectation and Enquiry Theory ). ia akan menjadi ketidakpuasan hati. Ini tentunya tidak benar kerana jika seseorang itu mengharapkan pertambahan sebanyak RM 300. Berdasarkan teori ini.00. Dengan adanya faktor-faktor seperti ‘motivator’ dan mengenepikan faktor-faktor ‘hygiene’. 2005 ).26 Apa yang kita perolehi hasil daripada faktor ini. Ahli teori proses melihat bahawa kepuasan kerja bukan ditentukan oleh kerja itu sendiri dan konteksnya tetapi ditentukan oleh keperluan. pihak pengurusan di dalam sesuatu organisai dapat meransang pertumbuhan di kalangan para pekerja.

apakah yang diharapkan oleh individu dan apakah nilai individu? Di dalam dunia pekerjaan. Menurut Lawler dan O’ Gara ( 1967 ).27 antara apakah yang ditawarkan oleh pekerjaan itu. pekerja akan mengurangkan input dengan menghasilkan mutu pengeluaran yang rendah. usaha yang dilakukan oleh seseorang pekerja itu dibayar dengan imbuhan yang merupakan gaji yang berpatutan setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan dan ini merupakan teras kepada Teori Keseimbangan. 1.12 Penutup Tugas dan tanggungjawab staf-staf Jabatan Agama Johor semakin mencabar dengan bertambahnya kepesatan negara kita dalam membantu negara membangunkan modal insan seterusnya memastikan Islam Hadhari dapat dilaksanakan mengikut kehendak dan hasrat pemimpin negara kita. Staf-staf Agama merupakan golongan pertama yang menikul tanggungjawab ke arah pelaksanaan Islam Hadhari. seimbang seperti mana jangkaan yang dibayar oleh majikannya. seolah-olah wujud satu kontrak secara psikologikal di antara seseorang pekerja dengan majikan. maka kepuasan kerja akan tercapai ( Gruneberg. apabila pekerja itu dibayar kurang daripada yang sepatutnya. Menurut teori ini. . Apabila gaji yang diberikan itu setimpal dengan keraj yang dilakukan. ia boleh membawa kepada ketidakpuasan individu dalam pekerjaannya. individu itu akan bertingkahlaku mengurangkan inputnya. 1967 ). Menurut Gruneberg ( 1967 ). apabila berlakunya ketidakseimbangan dalam penerimaan gaji dan kerja yang dilakukan. Di dalam teori ini.

Penyelidik telah meletakkan hipotesis berkenaan hubungan burnout dengan kepuasan kerja sebagai penanda aras kajian. kita dapat melihat secara sepintas lalu tentang kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik tentang hubungan burnout dengan kepuasan kerja di kalangan staf Jabatan Agama Johor. Turut dinyatakan dalam bahagian ini adalah latar belakang kajian yang dijalankan dengan meletakkan objektif-objektif tertentu yang perlu dicapai di akhir kajian. pengkaji merasakan amat perlu untuk menjalankan kajian ini dan meninjau sejauh manakah tahap kepuasan kerja dan tahap ‘burnout’ di kalangan staf-staf Jabatan Agama Johor. sedikit sebanyak ia akan membantu pihak staf Jabatan Agama Johor untuk mengenalpasti tahap kepuasan kerja mereka.28 Berdasarkan pernyataan di atas. tetapi juga mampu meningkatkan prestasi dan seterusnya memartabatkan agama Islam sendiri. Bab 2 yang seterusnya akan membincangkan tentang sorotan literatur tentang kajian di dalam dan luar negara. . Secara kesimpulannya. Harapan pengkaji semoga dengan dapatan kajian ini nanti. Ini amat perlu kerana kepuasan kerja mereka bukan sahaja mampu menghasilkan mutu kerja yang produktif dan berkualiti tinggi.

tidak kira sama ada mereka yang bekerja sendiri atau makan gaji. mereka . Dengan kerja-kerja yang dijalankan. Dapatan-dapatan kajian tersebut diambil kerana ianya selaras dengan objektif dan hipotesis kajian yang dijalankan di dalam kajian ini serta mempunyai perkaitan yang relevan dengan perbincangan seterusnya. sebilangan besar individu menghabiskan banyak masanya di tempat kerja.BAB II SOROTAN LITERATUR 2. Kajian literatur yang akan dibincangkan adalah seperti berikut : 2.1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan kajian-kajian lepas yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji mengenai kepuasan kerja dan burnout.1.1 Kajian Mengenai Kepuasan Kerja Dalam menjalankan kegiatan seharian.

30 mengharapkan ganjaran yang setimpal dengan usaha-usaha yang telah disumbangkan.

Menurut kajian oleh Blum dan Naylor ( 1968 ), kepuasan kerja boleh dikaitkan dengan sikap seseorang terhadap kerjanya sendiri. Menurutnya, kepuasan kerja ialah hasil daripada pelbagai sikap yang dipegang oleh pekerja terhadap pekerjaannya. Ia dikatakan sebagai satu set sikap yang dipunyai oleh seseorang individu dalam menjalankan sesuatu pekerjaan, sejauh mana seseorang itu berpuas hati dengan kemajuan organisasinya dan sejauh mana seseorang itu mendapat peluang untuk melakukan apa yang diingininya.

Di Malaysia, setakat ini pengkaji belum menemui kajian yang cuba melihat hubungan burnout dengan kepuasan kerja di kalangan staf Agama. Apa yang pengkaji temui ialah beberapa kajian yang mengkaji tentang hubungan burnout dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru, seperti kajian yang dijalankan oleh Syed Shafeq ( 1997 ) mengenai burnout dan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guruguru Dalam Daerah Johor Bahru. Oleh kerana persekitaran kerja guru dengan staf Jabatan Agama Johor sama dari segi jenis kerjayanya, iaitu kedua-duanya diklasifikasikan sebagai kerjaya sosial, maka pengkaji banyak merujuk kepada kajian-kajian lepas tentang kepuasan kerja di kalangan guru.

Di antara kajain-kajian lain yang mengkaji kepuasan kerja ialah kajian tentang Hubungan burnout dengan Kepuasan Kerja Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Di Zon Pasir Gudang, Johor Bahru ( Seri Rahayu, 2006 ), Hubungan burnout dengan demografi guru ( Hanafi et al , 1987 ) kajian burnout dan hubungannya dengan kekurangan keperluan ( Low Min Yin , 1993 ) kajian burnout dan demografi serta hubungannya dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru daerah Johor Bahru ( Syed Shafeq , 1996 ) . Di samping terdapat juga kajian tahap burnout dikalangan pensyarah-pensyarah fakulti Pendidikan UTM ( Zaliha Ariffin , 1997 ) . Low Min Yin ( 1993 ) , mengkaji tentang hubungan diantara kekurangan keperluan dengan burnout di kalangan guru-guru mendapati terdapat perbezaan yang

31 signifikan kepada frekuensi ketandusan emosi ( t=2.49 , k<0.05 ) dan intensi ( t=6.07 , k<0.05 ) di antara guru lelaki dan perempuan.

Hanafi et.al ( 1987 ) juga menggunakan MBI untuk melihat tahap dan hubungan burnout dengan demografi guru tetapi terbatas kepada pembolehubah jantina sahaja.

Kajian mengenai perasaan guru agak banyak tetapi kebanyakannya mengenai perasaan kepuasan kerja di kalangan guru-guru seperti Othman Ghazali ( 1972 ) Maznah Ismail & Lourdusamy ( 1991 ) , Abd Main ( 1993 ) , kepuasan kerja di kalangan akademik oleh Abu Bakar Hashim ( 1985 ) , Zainal Abd Latif (1988) , Abd Main (1993 ) , kepuasan kerja dan ketegangan kerja ( Norkiah 1981 ) , hubungan di antara tekanan dan kecenderungan untuk berhenti kerja ( Kassim Samad 1990 ) dan kepuasan kerja dan kepuasan profesional guru-guru lepasan maktab dan implikasinya kepada pendidikan lanjutan ( Nor Azizah Salleh 1988 ).

Maznah Ismail dan Lourdasamy ( 1991 ) telah mengkaji kepuasan kerja di kalangan guru-guru di Malaysia. Beliau menggunakan 20 skala nilai kerja yang dibentuk oleh Ghazali Othman ( 1974 ) dan selebihnya dibentuk sendiri oleh pengkaji hasil daripada temubual guru. Sampel kajiannya adalah seramai 2 423 orang guru daripada 56 sekolah yang dipilih secara stratifikasi . Hasil Kajiannya mendapati guru amat mengahargai faktor amalan pentadbiran sebagai faktor dorongan yang utama. Mereka berpendapat bahawa pentadbiran sekolah yang cekap dan layanan yang saksama amat penting untuk mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih giat.

Maznah , et el ( 1989 ) yang mengkaji keperluan profesional guru di negara ini dengan menumpukan kajian persepsi guru terhadap faktor-faktor yang mendorong prestasi kerja yang tinggi dengan sampel seramai 2 433 orang guru telah mendapati bahawa sistem pentadbiran di sekolah hendaklah dipimpin dengan baik untuk tujuan

32 meningkatkan kepausan kerja guru. Sekiranya pengetua bersikap adil dalam pentadbirannya guru akan mendapat dorongan untuk menjalankan tugas dengan lebih baik dan sempurna. Tiga dorongan yang dikenal pasti oleh beliau untuk meningkatkan tahap kepuasan kerja guru ialah amalan pentadbiran , keadaan baik untuk inovasi dan perkhidmatan serta suasana kerja.

Ostroff ( 1992 ) yang telah menjalankan kajian terhadap guru di 298 buah sekolah telah mendapati bahawa organisasi yang mempunyai ramai pekerja yang berpuashati dengan kerjanya menjadi lebih efektif berbanding organisasi yang mempunyai kurang pekerja yang berpuashati dengan kerjanya.

Beliau juga berpendapat bahawa kepuasan kerja mempunyai perkaitan yang signifikan positif dengan pencapian akademik dan prestasi pentadbiran. Antara sebab-sebab kepuasan kerja pekerja yang tinggi terhadap kerja dapat mengurangkan kes-kes perletakan jawatan dan ponteng kerja. Keadaan ini terjadi kerana pekerja berpuashati dengan kerjanya.

Kajian oleh Zaidatul Akmaliah dan Sharifah Nor ( 1988 ) terhadap 372 orang guru perdagangan dan keusahawanan telah menunjukan bahawa kepuasan kerja tidak bergantung kepada jantina , ras , umur , kelulusan tertinggi dan pengkhususan major dan minor. Kajian oleh Ahmad ( 1989 ) pula mendapati bahawa secara keseluruhan 65% guru-guru vokasional mempunyai kepuasan kerja yang rendah.

Mohd Majid ( 1991 ) pula telah menjalankan kajian terhadap 75 orang guru Sains Pertanian di sekolah-sekolah menengah , dan hasil kajian beliau mendapati bahawa secara keseluruhan kepuasan kerja guru-guru sains Pertanian ditahap sederhana. Hanya 46.2% mendapat kepuasan kerja berdasarkan keadaan pekerjaan , penyeliaan , rakan sekerja , gaji dan peluang kenaikan pangkat. Kajian beliau menegaskan bahawa terdapat perkaitan yang signifikan di antara penyeliaan dan rakan sekerja dengan kepuasan kerja.

33 Kajian-kajian kepuasan kerja di luar negara mendapati bahawa kepuasan kerja guru dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. O’Brien ( 1982 ) yang mengkaji tentang tahap penggunaan kemahiran dalam kerja ke atas 1383 orang pekerja mendapati bahawa kepuasan bekerja akan bertambah dengan meningkatnya . Avi-Itzhak ( 1988 ) menyatakan bahawa dua perkara yang ketara dapat mempengaruhi kepuasan kerja guru. Menyokong pendapat Engelking yang menyatakan kepuasan kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Kyriacou dan Sutcliffe ( 1978 ) telah mendapati bahawa 21. kepuasan terhadap kerja dan peluang kenaikan pamhkat merupakan faktor yang menyumbang kepada kepuasan kerja. Engelking ( 1986 ) mendapati bahawa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kerja guru.1% guru sangat berpuas hati dengan kerjayanya dan 51. iaitu jaminan kerja dan hubungan sosial sesama staf. Forgionne dan Peeters ( 1982 ) mendapati bahawa kepuasan kerja yang tinggi wujud apabila dapat menggunakan kemahiran mereka dalam kerja. Abd. iaitu pengiktirafan tugas dan pencapaian dalam kerjaya. Main ( 1993 ) telah mengemukakan kajian Engelking ( 1986 ) dan Avi-Itzhak ( 1988 ) tentang kepuasan kerja guru. Dapatan kajian tersebut juga menyamai hasil kajian Sylvia dan Hutchison ( 1985 ) dan juga mendapayi bahawa faktor penyelia dan rakan sebaya juga mempengaruhi kepuasan kerja. semangat kumpulan. Welsch dan Lavan ( 1981 ) yag membuat kajian ke atas pekerja Institut Penjagaan Kesihatan di Amerika mendapati bahawa kuasa yang diberikan.4% lagi berpuas hati dengan hanya mnejadi guru sahaja.

2 Kajian Mengenai Faktor Penentu Kepuasan Kerja Terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja.1 Kepuasan Kerja Terhadap Keadaan Pekerjaan Keadaan dan persekitaran kerja melibatkan semua bentuk hubungan faktor fizikal. Ini bermakna faktor penentu kepuasan kerjayanya ialah tumpuan pada kerja itu sendiri.2.1. keadaan dan kejadian yang berlaku di sekeliling tempat pekerja menjalankan kerjanya boleh mempengaruhi pekerja dan kerja itu sendiri.34 kemahiran dalam kerja. Kebanyakan para pengkaji merumuskan bahawa sifat-sifat atau ciri-ciri pekerjaan itu sendiri serta sifat semulajadi pekerjaan itu sendiri sebagai penetu utama kepuasan kerja. Kajian yang dijalankan oleh Chapman ( 1994 ) mendapati bahawa guru mengalami reaksi kepuasan kerja yang tinggi dan sentiasa mendorong untuk menghadilkan mutu kerja yang baik apabila keperluan konteks dan keperluan proses dapat dipenuhi. Hulim dan Blood ( 1968 ). 2. Ia sedikit sebanyak akan memberikan kesan yang positif ke atas minat dan kesungguhan pekerja menjalankan tugas serta memberikan kepuasan dalam pekerjaan mereka.1. psikologi dan sosial. ia dihuraikan satu persatu seperti berikut : 2. Hackman dan Oldman ( 1975 ) telah .

Minat dan sikap ini timbul melalui persepsi pekerja-pekerja terhadap pekerjaan seperti apakah nilai ganjaran yang akan diterima oleh individu apabila mereka melibatkan diri dalam pekerjaan ( Levin. Prestasi kerja pekerja juga dipengaruhi oleh minat dan sikap terhadap pekerjaan.2% guru berada pada tahap . Dapatan kajian Syed Shafeq ( 1997 ) ke atas 324 orang guru di daerah Johor Bahru menunjukkan sebanyak 76. 1967. pekerjaan yang dapat menyediakan maklumat prestasi kerja dapat memenuhi keperluan individu mencapai tahap kepuasan kerja yang tinggi. Situasi ini akan menyebabkan seseorang itu akan berasa lebih ’commited’ dengan organisasi tempat kerja dan mereka ingin terus bekerja dalam organisasi itu. Menyokong pendapat Bahren ( 1997 ). beliau mendapati bahawa kepuasan kerja dapat dipertingkatkan sekiranya hubungan tegang dan tekanan itu dapat dikurangkan. al ( 1959 ). 1985 menyatakan bahawa keadaan kerja itu sendiri yang lebih banyak mempengaruhi kepuasan kerja atau sebaliknya. Mereka akan bersikap lebih bertanggungjawab dan memahami bidang tugas mereka serta menimbulkan keselesaan dan kepuasan terhadap tugas yang telah dialkukan. 1997 ).35 menghuraikan bagaimana kepuasan kerja ditentukan oleh trait-trait individu itu sendiri. Pembahagian kerja yang baik akan dapat menarik tumpuan pekerja yang lebih terhadap tugas. Stoker dan wamker. Minat terhadap kerja banyak bergantung kepada operasi kerja yang dijalankan. manakala ketidakwujudannya tidak akan menyebabkan ketidakpuasan kerja. dalam Bahren. Ia termasuklah keadaan pembahagian kerja yang disusun secara dramatik. 1990 yang menjalankan kajian tentang hubungan tegang. Herzberg et. Ini adalah berkaitan dengan kajian Klenke dan Methis. Oleh yang demikian. tekanan dan kepuasan kerja. mendapati bahawa kandungan kerja seperti pencapaian dan kerja itu sendiri akan memberikan kepuasan kerja.

2003 ). Selain itu . persepsi kabur terhadap peranan yang perlu dimainkan di dalam sesebuah organisasi menyumbang terhadap burnout . faktor organisasi seperti beban kerja. Peranan yang diberikan kepada setiap pekerja hendaklah berssesuaian dengan tahap pendidikan dan keupayaan seseorang pekerja ( Saodah Wok. . Selain itu. Faktor organisasi dikatakan faktor yang paling penting yang boleh menyebabkan burnout berbanding dengan faktor individu dan masyarakat ( Cherniss. Seseorang akan merasa kurang diperlukan kerana tidak mengetahui peranan yang perlu dimainkan ketika di tempat kerja .8% pada tahap tinggi dan hanya 7. jabatan komunikasi melebihi pemasaran . keadaan ini dinamakan kekaburan peranan ( role ambiguity ) . 1980 ) ini adalah kerana individu itu sendiri sering dipengaruhi oleh keadaan di tempat kerja. Matlamat yang tidak jelas juga menyebabkan seseorang akan kehilangan hala tuju. Bebanan peranan yang berlebihan merupakan satu bebanan kepada pekerja kerana permintaan terhadap sesuatu kerja itu melebihi masa dan keupayannya. Kadangkala golongan ini menghabiskan masa dengan membuat kerja yang salah. teknikal dan pentadbiran ( Saodah Wok. Struktur peranan ( role structure ) penting di dalam sesebuah organisasi di mana kerja tertentu haruslah diberikan kepada individu tertentu. Pembahagian tugas yang teratur dapat mengurangkan beban kerja yang dihadapi seseorang. Ia berlaku disebabkan oleh kurangnya informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka.9% berada pada tahap rendah. perasaan dan peranan seseorang terhadap pekerja. konflik peranan dan kekaburan peranan memberi masalah kepada pekerja untuk melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna. 2003 ).36 sederhana bagi kepuasan bekerja mereka manakala 13. Manakala ciri-ciri organisasinya ialah sektor kerajaan melebihi sektor swasta. konflik kerja dan persepsi kabur terhadap pekerjaan merupakan sebab-sebab utama berlakunya burnout . Keadaan persekitaran di tempat kerja seperi untuk orgaisasi memberikan kesan yang mendalam terhadap sikap .

menghadapi cabaran hidup dan taraf hidup yang tinggi 2.2 Kepuasan Kerja Terhadap Gaji Setiap pekerja yang bekerja tentunya inginkan pendapatan atau gaji yang mencukupi untuk membiayai kehidupan mereka. al ( 1959 ) mendapati bahawa gaji mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja. al ( 1990 ) yang mendapati bahawa pengurus-pengurus bank di Malaysia yang mempunyai gaji yang tinggi mendapat kepuasan yang lebih jika dibandingkan dengan pengurus-pengurus bank yang berpendapatan rendah. Kajian beliau turut disokong oleh seorang pengkaji tempatan. Terdapat beberapa kajian lepas yang mengkaji tentang hubungan kepuasan kerja dengan gaji. Zubir et. Contohnya jarak tempat kerja dari rumah. Kepuasan kerja mempunyai perkaitan signifikan yang positif dengan pendapatan ( Abd. Pekerja luar bandar kurang mengalami tekanan berbanding pekerja di bandar.2. Kajian yang dijalankan oleh Weaver ( 1980 ) terhadap pekerja di Amerika Syarikat mendapati bahawa terdapat perkaitan positif di antara kepuasan kerja dan gaji. Md. Fatah dan Kotlik. 1986 ). Berbeza dengan kajian yang dijalankan oleh Ahmad ( 1989 ) mendapati bahawa tiada perbezaan yang . Beliau menyatakan bahawa pekerja yang menerima gaji yang tinggi mendapat kepuasan yang tinggi.1. Herzberg et.37 Persekitaran tempat kerja juga mendorong kepada burnout. Mereka yang tinggal di bandar terpaksa menghadapi kesesakan lalu lintas . Kebanyakan pengkaji mendapati bahawa faktor gaji merupakan salah satu penyumbang ke arah ketidakpuasan kerja.

952 orang kakitangan di pelbagai agensi dan pembantu hospital di Amerika Syarikat mendapati bahawa gaji . Maznah et. dalam Abu. al ( 1990 ) menjalankan kajian ke atas 2433 orang guru mendapati gaji menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk bekerja. mendapati sebanyak 44% responden menyatakan gaji yang rendah merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. 1978 ). Kajian Abu Bakar ( 1985 ) mendapati bahawa pensyarah universiti yang mempunyai pendapatan lebih RM3.38 signifikan di antara pendapatan dengan kepuasan kerja di kalangan guru-guru Vokasional di Malaysia. al ( 1998 ) yang membuat kajian ke atas 2. Dapatan kajian Porter ( 1961 ) juga menyamai dapatan kajian Maznah et. Mereka percaya semakin tinggi peringkat pendidikan.00 sebulan. Pekerja-pekerja menimbangkan kadar pendapatan mereka dengan membuat perbandingan sosial dengan kadar pendapatan yang dibayar kepada pekerja yang sama pekerjaannya. Gaji yang rendah juga boleh menyebabkan seseorang itu mencari pekerjaan lain ( Kyriacou dan Sutcliffe.000. Khaleque dan Rahman ( 1987 ). Sebab utama ketidakpuasan mereka itu ialah ketidakselarasan gaji yang diterima oleh mereka. 1974. 1994 ). al ( 1990 ) yang mendapati sebanyak 80% daripada sampelnya yang terdiri daripada pengurus-pengurus tidak berpuas hati dengan gaji mereka. Kajian beliau turut disokong oleh Brooke dan Russeell ( 1988 ) yang mendapati bahawa gaji mempunyai perkaitan yang signifikan denga kepuasan kerja di kalangan pentadbir puast kesihatan di Amerika Syarikat.000. semakin tinggi pula kemungkinan pekerja-pekerja membuat perbandingan sosial denagn individu-individu lain yang bekerja di luar organisasi mereka ( Goodman.00 sebulan lebih berpuas hati dibandingkan dengan pensyarah yang berpendapatan kurang daripada RM2. Turban et.

Menjadi kebiasaan pada individu dan juga kesatuan sekerja sangat sensitif dengan isu gaji dan elaun. Hasil daripada beberapa penyelidikan yang dilakukan di Malaysia . Secara kesimpulannya. Ia juga menjadi salah satu faktor yang mendorongh seseorang itu bekerja untuk mencapai kepuasan . maka semakin tinggi gaji yang diharapkan.2. . Kenaikan pangkat merupakan perkara penting dalam karier seseorang kerana ia akan menyebabkan seseorang menikmati peningkatan kuasa .39 dan perkara yang berkaitan dengan kebajikan merupakan perkara penting dalam menentukan kepuasan kerja. Mereka juga peka terhadap beberapa perkara termasuklah aspek kemanusiaan yang menunjukkan ketidakpuasan di kalangan golongan pekerja. 2. gaji.3 Kepuasan Kerja Tahap Kenaikan Pangkat Seperti mana gaji yang menjadi faktor untuk mendorong seseorang pekerja itu mencapai kepuasan dalam kerjaya . upah atau pendapatan merupakan faktor yang penting dalam menentukan kepuasan kerja terhadap tugas yang dilakukan.1. status dan gaji . mendapati bahawa peluang kenaikan pangkat mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian kepuasan kerja. begitu juga faktor kenaikan pangkat . Abdul Fatah dan Zakaria ( 1986 ) menyatakan bahawa semakin tinggi jawatan dan tanggungjawab yang diamanahkan.

dan kesulitan kerja tetapi kehampiran kepuasan kerja mungkin tercapai. Bagi mendapatkan perkembangan psikologi dengan mendapatkan lebih tanggungajwab . adalah wajar untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat seseorang supaya ia dapat mewujudkan prestasi yang dihajatkannya. Jika dapatan kajian beliau ini benar . Peluang kenaikan pangkat adalah sukar untuk dijelaskan secara sistematik. Hasil kajian Lawler dan Porter ( 1967 ) mendapati bahawa aras kedudukan adalah berkaitan dengan sikap dan tingkah laku pekerja . Kemudian hasil kajian yang dilakukan oleh Dunnette ( 1967 ) menyokong hasil kajian Lawler dan Porter yang menegaskan bahawa kenaikan pangkat adalah bermakna akan bertambahnya tanggungjawab . rakan sekerja . Ini didapati daripada hasil kajian Atchen ( 1960 ) yang mendapati bahawa pekerja di sebuah kilang memproses minyak di Canada mencapai kepuasan kerja dengan melihat ketidakhadiran pekerja yang merasakan mereka patut diberikan kenaikan pangkat . Antara punca kenaikan pangkat adalah seperti berikut : i. Salah satu faktor yang mendorong seseorang pekerja bekerja untuk memenuhi kepuasan kerjaya seseorang adalah dengan kenaikan pangkat. Walaupun demikian dalam konteks pekerjaan dan kepuasan terhadap pekerjaan . kenaikan pangkat dapat diterangkan sebagai sejauh mana kerapnya kenaikan pangkat dalam sesebuah organisasi. gaji dan kandungan pekerjaan. Kekerapan kenaikan pangkat ini selalunya dikaji sebagai satu daripada penentu kepuasan kerja. Ini disebabkan kerana kenaikan pangkat akan diikuti pila dengan perubahan dalam penyeliaan .40 Penghargaan dan kenaikan pangkat yang diterima oleh seseorang pekerja dalam tempoh perkhidmatannya akan menggalakan peningkatan prestasi kerja yang lebih positif .

47% ). Kajian Zaiton ( 1982 ) . mendapati peluang kenaikan pangkat mempunyai kesan ke atas kepuasan kerja guru. Melalui penyeliaan. Abu ( 1994 ) telah membuat kajian ke atas 85 orang guru-guru vokasioanal di Sekolah Menengah vokasional di kawasan Negeri Sembilan menunjukan secara keseluruhannya faktor kenaikan pangkat berhubung dengan kepuasaan kerja adalah positif ( 66. Untuk memperolehi pendapatan yang lebih tinggi dan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik lagi. 2. iv.1.41 ii. Untuk mendapatkan layanan dengan adil dan saksama apabila orang lain yang mempunyai ciri-ciri yang dengannya telah pun diberi kenaikan pangkat. Untuk mendapatkan situasi sosial terutama yang lebih tinggi dan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik lagi.4 Kepuasan Kerja Terhadap Penyelia Dan Penyeliaan Proses penyeliaan berfungsi untuk memastikan objektif organisasi dilaksanakan mengikut perancangan oleh pihak pentadbiran sesuatu organisasi. pihak pentadbiran dapat memastikan segala tugas yang diberikan kepada seseorang pekerja atau kumpulan dilaksanakan dengan sempurna dan cekap serta mendapat hasil kerja yang memuaskan. Sabah telah mendapati 51.8% guru mempunyai kepuasan yang sederhana terhadap kenaikan pangkat. Sekiranya ketua bersikap adil dalam . iii.2. Manakala satu kajian telah dibuat oleh Aida (1989) terhadap guru-guru di Daerah Panampang .

maka seseorang pekerja itu akan mendapat dorongan untuk menjalankan tugas dengan lebih sempurna. perkhidmatan dan suasana kerja Ramai staf yang merasakan amalan pentadbiran sebagai faktor terpenting . amalan pentadbiran ii. . Oleh itu penyelia atau ketua jabatan yang bersikap adil dan bertimbang rasa akan lebih di hormati oleh pekerjanya. Perlakuan yang memberikan kesan ke atas kepuasan kerja ialah sikap penyelia seperti bertimbangrasa . Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Fleishman dan Harris . Sistem pentadbiran sesebuah organisasi hendaklah dipimpin dengan baik untuk tujuan meningkatkan keuasan kerja individu. Kajian yang telah dijalankan oleh Maznah mendapati bahawa ramai guru yang memerlukan amalan pentadbiran adil dalam sistem sekolah bagi mendorong mereka bertugas dengan lebih berkesan. maka staf akan mendapat dorongan untuk menjalankan tugas dengan lebih sempurna. tidak berat sebelah . Oleh itu mana-mana penyelia atau ketua-ketua jabatan yang tidak bertimbang rasa dan tidak adil akan menyebabkan kecenderungan pekerja berhenti kerja adalah lebih tinggi berbanding jika penyelia atau ketua jabatan yang bersikap bertimbangrasa dan adil. Tiga pendorong utama menurut Maznah ialah : i. keadaan yang baik untuk inovasi iii.42 pentadbiran mereka. Sekiranya ketua bersikap adil dalam pentadbiran mereka. adil . saksama dan sebgainya. Satu kajian juga telah dijalankan oleh Abu ( 1994 ) yang mendapati bahawa terdapatnya hubungan dengan ciri-ciri penyelia dengan ukuran-ukuran tertentu ketidakpuasan kerja.

penyelia juga menaruh . Hal ini telah dibuktikan oleh kajian Blakely ( 1993 ) yang mendapati pekerja yang menerima markah penilaian yang lebih tinggi daripada penilaian mereka sendiri adalah berpuas hati dengan penghargaan dan penyeliaan itu. fungsi . pembelajaran dan nasihat .43 Kajian yang telah dijalankan oleh dua orang pengkaji iaitu Ismail ( 1989 ) dan Mohd Yusof ( 1997 ) telah mendapati bahawa keperluan profesional guru di Negara ini telah mendapati bahawa sistem pentadbiran sekolah hendaklah dipimpin dengan baik untuk tujuan meningkatkan kepuasan kerja guru. dan aktiviti yang terancang untuk memastikan objektif dan matlamat organisasi dilaksanakan mengikut prosedur dan perancangan dalam lingkungan dasar yang tersusun dan sistematik oleh pentadbir. Kepimpinan dan penyeliaan merupakan faktor penyumbang kepada burnout . Beliau juga mengkaji aspek perkhidmatan ke atas guru sekolah menengah di negara ini dan mendapati guru menganggap aspek gaji dan kenaikan pangkat sebagai faktor penting mendorong mereka untuk bekerja. pekerja mengharapkan agar mereka perhatian dalam bentuk perangsang . Dalam kajian yang telah dijalankan oleh Asman ( !998 ) mendapati bahawa penyeliaan merupakan satu proses . Penyelia juga bertanggungjawab menyampaikan keputusan dan arahan daripada pihak atasan . penyeliaan memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran ia termasuklah menyelia dan menilai prestasi pekerja dan memastikan tanggungjawab terhadap organisasi di laksanakan. Pinder ( 1984 ) pula dalam kajiannya menunjukkan bahawa salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dalam kerja ialah sifat penyelia yang tidak mahu mendengar masalah dan pandangan pekerja dan gagal membantu dan memberi pertolongan apabila diperlukan .

Secara keseluruhannya kebanyakan kajian telah membuktikan bahawa faktor penyeliaan di kalangan staf dan juga faktor bertimbangrasa telah mendorong kepada kepuasan kerja di kalangan staf . Jika kedua-dua tidak dapat memenuhi harapan dan permintaan masingmasing. Oleh itu penyeliaan adalah salah satu faktor yang menentukan kepuasan kerja seseorang individu . Masalah ini menyumbang kepada burnout. Ini dibuktikan daripada hasil kajian yang telah dilakukan oleh Mc Neely ( 1983 ). al ( 1982 ) dan Yusof ( 1997 ) Oleh itu pendekatan ketua-ketua jabatan dengan pekerjanya dengan cara berorientasikan perhubungan pekerja yang baik telah menunjukkan pekerja mempunyai kepuasan kerja yang lebih tinggi berbanding ketua yang berorientasiakan kerja daripada pekerja. ini adalah kerana perestasi yang ditunjukkan oleh seseorang pekerja akan diselia oleh ketua-ketua bahagian pada setiap hujung tahun. Pihak majikan mestilah menunjukkan penghargaan terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh pekerja. Akan tetapi penyeliaan yang terlalu kerap akan mengakibatkan kepuasan kerja yang rendah.44 harapan yang tinggi terhadap pekerja yang mana mereka mengharapkan agar pekerja belajar dan membangun secara profesional ( Cherniss . . Ini dibuktikan dengan kajian yang telah dijalankan oleh King et. 1980 ).

2. Kajian yang telah dilakukan oleh Herzberg ( 1959 ) mendapati bahawa interaksi sosial di temapt kerja adalah punca kepuasan kerja di kalangan pekerja. .5 Kepuasan Kerja Terhadap Rakan Sekerja Interaksi sosial juga penting dalam sesebuah organisasi. Komitmen dilihat sebagai tingkah laku guru melibatkan diri dalam profesional di dalam dan juga di luar sekolah. Hasil kajian Johari ( 1983 ) mendapati bahawa secara keseluruhannya.45 2. kepuasan kerja akan meningkat lebih tinggi berbanding dengan pekerja yang teman sekerjanya dipilih oleh majikan. Kajian yang dilakukan oleh Locke ( 1976 ) pula menunjukan bahawa rakan sekerja merupakan individu atau kumpulan individu yang bekerja bersama-sama di dalam sesuatu organisasi sama ada pada tahap profesional yang sama atau pihak atasan .1. Berbincang tentang masalah pekerja dengan kawan sekerja boleh mengurangkan tekanan. Beliau juga berpendapat jika pekerja dibenarkan memilih teman sekerja . Kajian yang telah dilakukan oleh Van Zelst ( 1952 ) pula telah menunjukkan bahawa individu yang berjaya meningkatkan interksi sosial dalam kelompok kerja juga berjaya meningkatkan kepuasaan kerja. mahupun bawahan mengikut struktur hierarki di dalam organisasi itu. Di samping itu penyeliaan merupakan kriteria penting kepuasan kerja bagi golongan ”hygiene Seekers” . Kekurangan interaksi boleh mengakibat burnout. aspek rakan sekerja merupakan faktor utama yang memberikan kepuasan kerja guru.

bekerja sama dan penghormatan rakan sekerja mempunyai kaitan signifikan yang positif dengan kepuasan kerja.3 Kajian Literatur Dari Segi Tahap ’Burnout’ Terdapat tiga sub skala dalam menguji tahap burnout iaitu ketandusan emosi. 1982 ). Ianya turut didapati di dalam kajian-kajian tentang tahap burnout yang dijalankan sebelum ini. depersonalisasi dan pencapaian peribadi ( Schwab dan Iwanichi. . Faktor setia kawan .46 Kajian seterusnya di lakukan oleh Martin ( 1981 ) mendapati bahawa rakan sekerja mempunyai kesan yang positif terhadap kepuasan kerja.1. 2. Dalam kajian oleh Sylvia dan Hutcison mendapati bahawa kecekapan rakan sekerja . Keadaan mesra dan rapat saling bantu membantu dan persahabatan yang berat dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. kecekapan rakan sekerja . sifat prihatin rakan sekerja . kepercayaan dan penghormatan daripada rakan sekerja juga dapat meningkatkan kepuasan kerja. Kajian Grenberg ( 1988 ) menunjukkan bahawa pekerja yang ditempatkan di kalangan pekerja yang mempunyai status yang sama atau lebih tinggi dalam sesuatu pejabat telah meningkatkan prestasi kerja mereka berbanding pekerja yang ditempatkan bersama rakan sekerja yang berstatus rendah.

Skor yang tinggi dalam pencapaian peribadi pula menunjukkan tahap burnout yang rendah. 1981 ). Dalam kajian yang telah dilakukan oleh Hunt .3. berada pada tahap rendah dari segi depersonalisasi dan berada di tahap sederhana dari segi pencapaian peribadi. .1. Manakala kajian Schonfield . Kajian telah dijalankan oleh Naseem ( 2005 ) tentang tahap burnout di kalangan guru-guru di Sekolah Rendah di Zon Pintas Puding . Diantara cara yang digunakan adalah dengan mempelawa mereka yang terlibat mengikuti kursus baik pulih diri dalam perkhidmatan tertentu. Oleh itu didapati skor yang rendah dalam ketandusan personalisasi menggambarkan tahap yang rendah dan skor rendah dalam pencapaian peribadi menunjukkan tahap burnout yang tinggi . Batu Pahat . Depersonalisasi dan Pencapaian Peribadi Skor yang tinggi ketandusan emosi dan depersonalisasi menggambarkan tahap burnout yang tinggi . et. Sam ( 1991 ) yang mengkaji burnout di kalangan guru mengatakan bahawa bidang burnout berjalan selari dengan skala tanda-tanda kekecewaan. Maurice ( 1986 ) menunjukkan kajiannya mencegah burnout dalam bidang perguruan membuat penyelidikan mengenai sebab musabab guru burnout dalam bidang perguruan dan mengutarakan beberapa cadangan untuk menanganinya. Berdasarkan dengan kajian beliau mendapati bahawa tahap burnout yang dialami oleh guru-guru tersebut berada pada tahap sederhana di sub skala ketandusan emosi .47 2. Skor purata bagi ketiga-tiga sub skala menunjukkan tahap purata burnout ( Maslach . Irvin .al .1 Kajian Literatur Dari Segi Tahap burnout Pada Sub Skala Ketandusan Emosi.

Gold ( 1985 ).. Syed Shafeq dalam kajiannya menggunakan MBI untuk melihat hubungan burnout dengan demografi guru-guru mendapati bahawa guru-guru mengalami burnout di sub skala ketandusan emosi dan pencapaian peribadi pada tahap sederhana sementara di tahap rendah pada sub skala depersonaliti. Maslach dan Jackson ( 1981 ). Beberapa kajian yang telah dibuat dari tiga daerah yang mempunyai keadaan geografi yang berbeza mendapati kadar rasa kekecewaan dan kesengsaraan. Dalam kajiannya beliau mendapati terdapat tahap perbezaan burnout diantara guru lelaki dengan guru . whitehead ( 1986 ) dan Hueber ( 1992 ) telah mengenal pasti bahawa umur juga menunjukkan hubungan yang signifikan dari segi depersonalisasi di mana guru muda didapati mengalami depersonalisasi yang lebih tinggi berbanding dengan guru yang lebih tua. Schwab dan Iwanichi ( 1984 ).al ( 1980 ) yang mengkaji di kalangan guru pertanian di Ohio mendapati satu pertiga daripada responden mengalami burnout ditahap swederhana pada sub skala ketandusan emosi dan separuh daripadanya rendah pada sub skala ketandusan emosi dan depersonalisasi. Dalam kajian Newcomb et. Dalam kajian yang telah dijalankan oleh Freeman ( 1991 ) mendapati bahawa darjah burnout bertambah seiring dengan umur di mana semakin tinggi atau meningkat umur dan pengalaman bekerja semakin tinggilah darjah frekuensi dan intensi burnout . Kajian yang dilakukan oleh Anderson dan Iwanichi ( 1984 ) mendapati kategori umur antara 20 hingga 30 tahun mengalami tahap ketandusan emosi yang tinggi jika dibandingkan dengan guru-guru yang lama yang melebihi 45 tahun perkhidmatannya. Gold ( 1985 ) dan Schwan ( 1986 ) mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dari segi ketandusan emosi.48 Skala permasalahan burnout termasuklah kurang ketahanan jiwa dan sensitif terhadap tanda-tanda kesilapan.

Oleh itu dalam kajian beliau tiada perbezaan dari segi jantina. Kajian Huebner ( 1992 ) yang mengkaji burnout di kalangan ahli psikologi sekolah mendapati bahawa satu pertiga daripada respondennya mengalami yang tinggi pada sub skala ketandusan emosi .49 perempuan sementara di antara guru-guru siswazah dengan guru-guru bukan siswazah tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada ketiga-tiga sub skala . Penn. satu perempat daripada respondennya mengalami pencapaian peribadi yang semakin mengurang dan sepuluh peratus mengalami derpersonalisasi yang tinggi.01 ). et. Akan tetapi kajian lain yang dilakukan oleh Sarros ( 1990 ) yang telah mengkaji burnout di kalangan guru-guru wanita di Australia dan mendapati tiada perbezaan yang signifikan dari segi guru lelaki atau guru wanita. Dalam kajian yang dijalankan oleh Hanafi ( 1987 ) mendapati tiada perbezaan yang signifikan pada skala depersonalisasi dan kejayaan diri di antara guru lelaki dan guru perempuan . Dalam kajian Hagen ( 1989 ) yang mengkaji burnout di kalangan pekerjapekerja pemulihan mendapati separuh daripada respondennya mengalami burnout pada ketandusan emosi. Kesemua hubungan sub skala kepuasan kerja dan sub skala burnout menunjukkan aras signifikan (k < 0. al ( 1988 ) yang mengkaji hubungan burnout dan kepuasan kerja di Amerika Syarikat mendapati bahawa 11% daripada 75 orang ahli profesional perkhidmatan kemanusiaan mengalami burnout yang tinggi. .

Status Perkahwinan. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh Feizin . Hamdan Dan Arenawati ( 2003 ).1.4. Tahap Pendidikan dan Pengalaman Bekerja ). Noumi ( 1995 ) yang mengkaji tentang burnout di kalangan guru-guru Pendidikan Jasmani di Israel mendapati bahawa kadar burnout di kalangan mereka adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan guru-guru mata pelajaran lain di bilik darjah. ianya menunjukkan bahawa terdapatnya persamaan dengan kajian yang dijalankan oleh Syed Shafeq . berada pada tahap sederhana di sub skala ketandusan emosi yang menyamai dapatan kajian. Mereka turut mendapati bahawa kajian mereka itu menunjukkan tahap burnout yang dialami oleh kaunselor secara keseluruhannya. Berdasarkan dapatan kajian tersebut .50 Dalam kajian David P Himle & Srinika Jayaratne ( 1986 ) yang mengkaji hubungan denga kepuasan kerja di kalangan pekerja-pekerja kebajikan berkelulusan ijazah dan tidak berijazah mendapati bahawa terdapat perbezaan signifikan yang tinggi di sub skala depersonalisasi dan rendah di sub skala pencapaian diri di kalangan pegawai-pegawai berijazah.1.1 Jantina Pengkaji membuat kajian lepas mengenai hubungan dengan demografi di kalangan guru. ini kerana kajian ke atas staf-staf Jabatan Agama Johor belum ditemui.4 Kajian Literatur Dari Segi Perbezaan burnout ( Ketandusan Emosi. 2. Pengkaji berpandangan bahawa staf Jabatan Agama Johor juga merupakan . 2. Depersonalisasi dan Pencapaian Diri ) Dengan Faktor Demografi ( Jantina.

Faktor jantina adalah faktor individu yang mempengaruhi burnout. Sikap tersebut merupakan faktor individu yang mengakibatkan burnout. Selain itu hubungan interpersonal memainkan peranan yang penting kepada wanita berbanding dengan lelaki. 1988 ). 1999) . Terdapat kajian tentang kaitan antara perbezaan jantina dan tekanan kerja. Menon dan Spector . 2003 ). faktor organisasi serta faktor persekitaran / masyarakat ( Saodah. Faktor individu merupakan salah satu sebab yang menyumbang kepada berlakunya burnout. Ini menyebabkan kehabisan tenaga. 1986 . Perlakuan begini akan meningkatkan ’selfesteem’ tetapi menyusahkan orang lain. Kajian yang dikendalikan oleh National Helth Survey di Singapura . Kadangkala seseorang pekerja itu meletakkan matlamat yang tinggi di mana beliau sendiri tidak mampu untuk mencapainya. Faktor genetik dan faktor biologi dikenal pasti sebagai penyumbang kepada burnout. antaranya adalah faktor peribadi / individu. Mereka sanggup menghukum diri sendiri kerana gagal untuk mencapai matlamat tersebut. Narayanan . Kadangkala seseorang merasa peranannya dalam kerjaya tidak memberi kesan positif terhadap organisasi dan usaha yang dilakukan tidak mendatangkan faedah. Wanita mengaitkan ’self esteem’ dengan hubungan sosial. Mereka juga yakin bahawa mereka dapat mencapai matlamat yang ditetapkan dan apabila gagal. 1980 ). matlamat dalam kerjaya dan pengalaman yang lalu juga mempengaruhi kadar burnout ( Cherniss. Wanita juga menganggap konflik interpersonal sebagai satu tekanan .51 sebahagian daripada profesion yang melibatkan sosial iaitu interaksi dengan orang ramai seperti mana tugas guru. Tugasnya adalah berorientasikan manusia. Kajian menunjukkan bahawa fokus lelaki adalah tertumpu kepada kerja berbanding wanita yang lebih menumpukan perhatian terhadap emosi (Maneriro . Faktor-faktor yang mempengaruhi burnout adalah pelbagai. Penyelidikan yang dilakukan menunjukkan bahawa personaliti. tiada upaya untuk melaksanakan matlamat yang dituju dan merasakan hidup tanpa tujuan ( Pines dan Aronson. orang lain sering dipersalahkan.

Kaum lelaki mengalami kepuasan dari segi gaji. beliau mendapati guru perempuan lebih cenderung untuk menunjukkan kepuasan kerja yang lebih tinggi daripada guru-guru lelaki ( Abd. 1993 ). Bagi wanita yang telah bekerja dan berumahtangga . Shah. et. pangkat dan juga teman sekerja berbanding dengan kaum perempuan. Kajian ke atas guru juga mendapati bahawa guru perempuan lebih berpuas hati dari segi peluang kenaikan pangkat. Main ( 1989 ) dalam kajiannya juga mendapati bahawa pengetua lelaki mempunyai kepuasan yang tinggi berbanding dengan pengetua perempuan. Main. perkara utama yang mengakibatkan tekanan ialah suami diikuti oleh anak-anak dan ibu bapa. al. Selalumya lelaki meletakkan masalah dengan majikan sebagai sumber utama kepada tekanan. Abd.07 . Kajian oleh Abdul Fatah dan Kotlik ( 1986 ) juga mendapati bahawa guru lelaki mempunyai kepuasan kerja yang tinggi dari segi keadaan kerja itu sendiri.07 ) di antara guru-guru lelaki dan guru perempuan. k < 0. beliau mendapati perbezaan yang signifikan frekuansi ( t+2. Sementara dalam kajian beliau yang lain.6 . iaitu kajian yang dijalankan ke atas 510 orang guru bukan siswazah di negeri Selangor. 1990 ). Dari segi depersonalisasi . Berhubung dengan kepuasan kerja di antara jantina.49.05 ) di antara guru-guru lelaki dan guru-guru perempuan dari segi ketandusan emosi. kerja secara am dan gaji berbanding dengan guru lelaki ( Mohd. penyeliaan dan rakan sekerja tetapi guru perempuan hanya berpuas hati dari segi gaji.05 ) dan intensiti ( t= 2. . Penn dan Romano ( 1988 ) mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kepuasan kerja kaun lelaki berbanding dengan kaum perempuan. Kajian yang dibuat oleh Low Min Yin ( 1993 ) telah mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan pada prekuensi ( t= 2. k < 0.52 terhadap lelaki dan wanita yang berumur antara 18 – 65 tahun menunjukkan lebih ramai wanita mengalami tekanan berbanding dengan lelaki.05 ) dan intensiti ( t + 6. k < 2.49 . k<0.

Othman ( 1979 ) dan Kassim ( 1991 ) mendapati tiada perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dan guru perempuan tentang kepuasan kerja. et. Main ( 1993 ) yang menunjukkan pekerja perempuan lebih cenderung untuk menunjukkan rasa kepuasan terhadap kerjaya. Zaidatul Akmaliah dan Sharifah ( 1988 ). Dapatan kajian beliau menyamai dengan kajian Syed Shafeq ( 1997 ) yang mendapat skor min bagi ’burnout’ pada sub skala depersonalisasi di antara lelaki dan perempuan adalah sama sahaja. Begitu juga kajian yang dijalankan oleh Ghazali ( 1979 ). Weaver ( 1980 ). depersonalisasi dan pencapaian peribadi kepuasan kerja di antara lelaki dan perempuan.53 Dapatan kajian D’Arey ( 1984 ) menyamai kajian Abd. al ( 1987 ) mengatakan bahawa tiada perbezaan yang ketara di antara lelaki dan perempuan bagi depersonalisasi dan pencapaian peribadi.al ( 1985 ). Dari segi sub skala ketandusan emosi.6% adalah lebih tinggi daripada bilangan lelaki iaitu sebanyak 36. Kajian yang dijalankan ke atas guru-guru di Australia juga mendapati tiada perbezaan kepuasan kerja dari segi jantina ( Sarros.4%. Greenglass dan Burke ( 1988 ).Hanafi ( 1987 ) pula mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara lelaki dan perempuan . Di kalangan responden yang tidak pernah atau jarang mengalaminya. 1990 ). Schwab dan Iwanihi ( 1982 ). Hamzah ( 1994 ) dan Kamaruddin ( 1995 ) yang mendapati tiada perbezaan yang signifikan secara keseluruhan pada sub skala ketandusan emosi. Hanafi. wujud perbezaan pada kenyataan saya berasa hampa disebabkan oleh kerja saya”. Mottaz ( 1986 ). Galloway. Maslach dan Jackson ( 1981 ). et. bilangan perempuan sebanyak 63. Manakala beberapa kajian lain menunjukkan tidak terdapatnya perbezaan yang signifikan di antara guru lelaki dan perempuan terhadap depersonalisasi sebagaiman kajian yang telah dijalankan oleh Naseem ( 2005 ).

Beliau mendapati bahawa guru yang muda dalam kategori 20 hingga 39 tahun mengalami ketandusan emosi yang tinggi dari segi intensiti jika dibandingkan dengan guru-guru yang berumur lebih daripada 45 tahun. Schwab.49.07 ) di antara guru-guru lelaki dan perempuan.54 dari segi sub skala pencapaian peribadi. Anderson dan Iwanichi ( 1984 ). Berdasarkan kenyataan tersebut.1. Begitu juga dapatan kajian Syed Shafeq ( 1997 ) yang menunjukkan bahawa terdapatnya perbezaan yang signifikan di antara lelaki dan perempuan dari segi sub skala pencapaian peribadi. Low ( 1993 ) berbeza dengan kajian-kajian yang dinyatakan di atas kerana beliau mendapati terdapatnya perbezaan yang signifikan dari segi frekuensi ( t = 2. 2.4.2 Umur Dalam kajian yang telah dijalankan oleh Freeman ( 1991 ) mendapati bahawa darjah burnout bertambah seiring dengan umur di mana semakin tinggi atau meningkat umur dan pengalaman bekerja semakin tinggilah darjah frekuensi dan intensi burnout. k < 2.07. Maslach dan Jackson ( 1981 ).. . ianya menunjukkan bahawa terdapat persamaan antara kajian beliau dengan dapatan kajian Naseem ( 2005 ) yang menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara lelaki dan perempuan dari segi sub skala pencapaian peribadi.05 ) dan intensiti ( t = 6. k < 0. Gold ( 1985 ) dan Schwan ( 1986 ) mendapati bahawa guru-guru muda mengalami ketandusan emosi yag lebih tinggi jika dibandingkan dengan guru-guru yang lebih tua atau dewasa.

kajian Curran.3 Taraf Perkahwinan Dari segi status perkahwinan. Abu Bakar ( 1985 ). Brassle ( 1988 ). manakala balu begitu relaks sekali ( burnout = 28 ) . Daripada empat kumpulan taraf perkahwinan . Namun. Hanafi. Fauziah dan Sharifah dan Mohd Shah.1. janda . al ( 1987 ). al ( 1990 ). walaupun terdapat perbezaan nilai burnout ( Saodah Wok. Martin dan Stanworth ( 1981 ). . al ( 1987 ) dan Whitehead ( 1986 ) menunjukkan bahawa pekerja yang belum berkahwin atau bujang mempunyai kepuasan kerja yang tinggi berbanding dengan pekerja yang telah berkahwin.4.55 2. antaranya ialah kajian Maslach & Jackson ( 1981 ). et. terdapat sedikit perbezaan pada dapatan kajian Naseem ( 2005 ) yang mendapati tiada perbezaan yang signifikan dari segi depersonalisasi dan pencapaian peribadi tetapi kajian beliau menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan pada ketandusan emosi dari segi status perkahwinan. ( walaupun seorang ) mengalami burnout yang agak serius ( burnout = 86 ) . et. Manakala Russel ( 1987 ) menyatakan bahawa guru yang bertugas di sekolah rendah dan telah berkahwin menunjukkan pencapaian peribadi yang tinggi. Wright. Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor taraf perkahwinan menunjukkan perbezaan antara kumpulan dalam mengakibatkan kesan ’burnout’ . Lain-lain dapatan menunjukkan bahawa nilai F yang tidak ketara . et. terdapat kajian-kajian yang mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan kepuasan kerja dari segi status perkahwinan. Walau bagaimanapun. Hamzah ( 1994 ) dan Kamaruddin ( 1995 ) dan Syed Shafeq ( 1997 ).2003 ).

Kebimbangan . 2003 ). komunikasi .4. Sesetengah orang tidak menyedari bahawa tabiat yang dipupuk dalam diri adalah punca tekanan yang dirasai. Oleh itu.1. Kajian juga mendapati bahawa responden yang mengalami burnout melebihi pada mereka yang mendapat pendidikan taraf Ijazah Sarjana Muda berbanding dengan Ijazah Sarjana dan pemasaran melebihi pentadbiran . Nazlindan dan Naseem ( 2005 ) yang juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di kalangan guruguru siswazah dengan guru-guru bukan siswazah dan juga pensyarah universiti pada ketiga-tiga sub skala tersebut. Ahmad (1989 ). Dapatan yang sama juga diperolehi oleh Maslach dan Jackson ( 1981 ).56 2. al ( 1987 ). 2. Syed Shafeq ( 1997 ).4 Kelayakan Akademik Dari segi kelayakan akademik. Tulos ( 1999 ). al ( 1987 ) mendapati hasil kajiannya yang dijalankan ke atas pengurus perempuan berkulit hitam menunjukkan bahawa tahap pendidikan tyidak berkait rapat dengan kepuasan kerja. depersonalisasi dan pencapaian peribadi.1. Abu Bakar ( 1985 ). et. Ini semua berlaku disebabkan kurangnya pengalaman bekerja.5 Pengalaman Bekerja Beberapa kajian tentang burnout memberi tumpuan terhadap hubungan antara hubungan individu (personaliti) dan burnout.4. Salah satu tabiat penting adalah pengawalan terhadap terhadap pemikiran . et. kebimbangan . Schwab dan Iwanichi ( 1982 ). beliau menyatakan bahwa tidak terdapat perbezaan yang sihnifikan di kalangan pekerja siswazah dengan pekerja yang bukan siswazah bagi ketiga-tiga sub skala ’burnout’ iaitu ketandusan emosi. Hanafi. Contohnya . Wright. pendidikan dan teknikal ( Saodah Wok.

Kebimbangan menyebabkan seseorang tidak dapat mengawal pemikirannya. 2003 ). Kajian juga mendapati staf yang kurang pengalaman melebihi sangat berpengalaman ( Saodah Wok. tetapi tidak dapat mengelak daripada memikirkan masalah yang bakal timbul.57 adalah penderaan mental. . Ketidakfahaman budang tugas yang jelas. Kajiannya juga menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara guru-guru yang berkhidmat di bandar dan luar bandar. menangguhkan kerja merupakan satu tabiat yang mengakibatkan seseorang kesuntukan masa. kajian Nor Azizah ( 1987 ) menunjukkan bahwa guru yang berpengalaman lebih berpuas hati jika dibandingkan dengan guru yang mempunyai pengalaman mengajar kurang dari lima tahun. Seseorang yang tidak berfikiran negatif juga mempunyai potensi yang tinggi untuk mengalami burnout. banyak kajian yang dilakukan menunjukkan pengalaman akan menghasilkan kepuasan kerja yang lebih jika dibandingkan dengan kurang pengalaman. Staf yang banyak pengalaman akan dapat menyelesaikan tugas hariannya dengan mudah. Oleh itu. Menangguhkan kerja mewujudkan realistik adalah dua lagi tabiaat peribadi yang menyebabkan tekanan. Tekanan juga berlaku disebabkan oleh masa. Ini adalah keranan individu ini ingin segala-galanya dalam keadaan terbaik dengan kurangnya pengalaman. Dari segi pengalaman bekerja. Kassim ( 1990 ) mendapati terdapat perbezaan kepuasan kerja yang signifikan di antara guru-guru yang mempunyai pengalaman mengajar kurang dari sepuluh tahun dan yang mempunyai pengalaman lebih dari sebelas tahun.

et. . al ( 1987 ) mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan pada frekuensi dan intensiti ketandusan emosi tetapi beliau mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi depersonalisasi dan pencapaian peribadi. Mereka yang berpengalaman 21 tahun ke bawah sebanyak 35. diikuti dengan mereka yang berkhidmat selama 10 tahun ke bawah dan mereka yang lebih 21 tahun dengan nilai alpha ( 0. Manakala Syed Shafeq ( 1997 ) dalam kajiannya mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pengalaman bekerja dengan pencapaian peribadi dan dengan itu. jarang sekali dan jarang mengalami perasaan tersebut. dari segi kekerapan. Beliau juga mendapati bahawa 46% daripada respondennya yang berpengalaman mengajar lebih daripada 21 tahun mengalami tahap burnout yang hampir kuat/sangat kuat. bilangan yang tertinggi ialah mereka yang berpengalaman 11 hingga 20 tahun.3%.2% dan kumpulan yang berpengalaman antara 11 hingga 20 tahun sebanyak 18. depersonalisasi dan pencapaian peribadi. di kalangan mereka yang tidak pernah. depersonalisasi dan pencapaian peribadi. tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pengalaman bekerja dengan ketandusan emosi dan depersonalisasi.01 ). Begitu juga kajian-kajian lain yang menyamai dapatan kajian Kassim ( 1990 ) seperti kajian Tulos ( 1999 ). Hanafi.58 Friedman dan Isaac ( 1991 ) mendapati bahawa terdapat perbezaan pada ketiga-tiga sub skala burnout iaitu ketandusan emosi. Nazlinda dan Naseem ( 2005 ) yang menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang sigifikan di antara pekerja yang berpengalaman dengan pekerja yang tidak berpengalaman. Dapatan tersebut berbeza dengan dapatan kajian Arenawati ( 2002 ) yang mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap ketiga-tiga sub skala burnout iaitu ketandusan emosi.

59 2. . Begitu juga kajian yang dibuat oleh Hanafi. seperti demografi jantina telah menunjukkan signifikan pada tahap depersonalisasi.2 Rumusan Dalam bab ini telah dibincangkan kajian-kajian yang dianggap penting yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji di dalam dan luar negara. al ( 1987 ) yang mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan pada frekuensi dan intensiti ketandusan emosi tetapi beliau mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi depersonalisasi dan pencapaian peribadi. banyak terdapat di luar negeri seperti Maslach dan juga pengkaji-pengkaji lain. Bab 3 yang berikut akan membincangkan tentang metodologi dan rekabentuk yang akan digunakan dalam kajian ini. Kajain tersebut kebanyakkannya menunjukkan hubungan antara burnout dengan demografi menghasilkan pelbagai dapatan yang tidak konsisten. Kajian-kajian tentang burnout dan hubungannya dengan demografi. et.

2 Rekabentuk Kajian Kajian ini berbentuk tinjauan yang telah dirancang dengan menggunakan soal selidik. kaedah menjalankan kajian. .60 BAB III METODOLOGI 3. Dengan menentukan tatacara pemilihan subjek. Perkaraperkara yang berkaitan dengannya ialah rekabentuk kajian. 3.1 Pengenalan Bab ini menyentuh tentang metodologi kajian yang dijalankan. Tinjauan ini dibuat di kalangan staf-staf yang sedang berkhidmat di sepuluh bahagian di Jabatan Agama Johor ( JAJ ). tempat kajian. tatacara menganalisis data dan kebolehpercayaan alat ujian yang digunakan. mengumpul dan menganalisa data kajian. populasi dan sampel kajian. Kaedah kajian digunakan untuk menilai sejauhmana hubungan burnout dengan kepuasan kerja.

3. gaji.3 Populasi dan Sampel Kajian Sampel / subjek kajian terdiri daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat di sepuluh buah bahagian di bawah Jabatan Agama Johor. Pendakwaan. Pendidikan dan Zakat & Baitul-mal. Penguatkuasaan. Dakwah.61 Dalam kajian ini. Kompleks Islam Johor iaitu bahagian Pentadbiran. Subjek kajian merupakan staf yang bertugas di sepuluh bahagian Jabatan Agama negeri Johor dan tidak termasuk staf Jabatan Agama Johor di peringkat daerah. Semua bahagian yang terdapat di Kompleks Islam Johor A dan B dipilih sebagai subjek kajian kecuali Jabatan Mufti kerana ia berada di bawah pentadbiran . Undang-undang Syari’ah. Penyelidikan. Kaedah ini juga dipilih kerana ia mudah ditadbir dan ia juga menjimatkan masa. Pengurusan Masjid. Tinjauan dibuat menggunakan soal selidik iaitu salah satu kaedah yang paling popular digunakan di kalangan penyelidik. Maklumat sebenar mengenai jumlah staf di Jabatan Agama Johor diperolehi daripada Bahagian Pentadbiran Jabatan Agama Johor. pembolehubah bersandar ialah kepuasan kerja dan hubungan burnout yang diregresikan dengan pembolehubah-pembolehubah tidak bersandar seperti keadaan kerja itu sendiri. Undang-undang Keluarga. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat sejauh mana tahap burnout dan kepuasan kerja di kalangan staf-staf Jabatan Agama Johor. teman sekerja. Soal selidik ini ditadbir sendiri oleh penyelidik dengan cara mengedarkan soal selidik kepada responden. peluang kenaikan pangkat dan penyeliaan. kos dan tenaga.

R. pengkaji menemui Ketua Penolong Pengarah ( KPP ) di setiap bahagian Jabatan Agama Johor ( JAJ ) dan berbincang untuk memilih respondan di setiap bahagian. Bilangan responden mengikut pecahan bahagian adalah seperti berikut : . Setelah mendapat kelulusan daripada Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. semua staf yang terlibat menjawab soal selidik yang diedarkan. Mengikut Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie.62 yang berasingan iaitu Jabatan Mufti Johor walaupun lokasinya sama dengan Jabatan Agama Johor iaitu di Kompleks Islam Johor A. Pemilihan sampel dipilih secara rawak kelompok daripada sepuluh bahagian tersebut. V dan Morgan D. Berdasarkan kepada senarai yang diberikan oleh bahagian Pentadbiran Jabatan Agama Johor. jumlah staf di sepuluh bahagian tersebut adalah seramai 303 orang. W bilangan sampel staf yang patut dipilih ialah seramai 170 orang. Setelah taklimat diberikan selama sepuluh minit. Jumlah responden adalah seramai 166 orang.

7 % 5. Kompleks Islam ( A ) merupakan bangunan lama manakala Kompleks Islam ( B ) baru siap dibina pada tahun 2005 dan beroperasi serta merta pada tahun itu. 2007.3 % 9.4 % 24 % 100 % Jumlah Respondan 24 orang 6 orang 5 orang 15 orang 4 orang 7 orang 10 orang 9 orang 45 orang 41 orang 166 orang Sumber : Bahagian Pentadbiran. Jabatan Agama Johor.63 Jadual 3.3 % 5.2 % 2. . Penguatkuasaan dan Undang-undang Syari’ah.1 : Bilangan Responden Mengikut Pecahan Bahagian Bil Bahagian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pentadbiran Dakwah Undang-undang Syari’ah Penguatkuasaan Pendakwaan Penyelidikan Pengurusan Masjid Undang-undang Keluarga Pendidikan Zakat & Baitul-mal Jumlah Jumlah Staf 42 orang 11 orang 10 orang 24 orang 7 orang 13 orang 17 orang 16 orang 80 orang 73 orang 293 orang Peratusan Yang Dikira 14.5 % 3.4 Lokasi Kajian Jabatan Agama Johor yang berpusat di Kompleks Islam Johor ( A ) dan ( B ) yang terletak bersebelahan dengan Masjid Negeri Johor iaitu Masjid Sultan Abu Bakar telah dipilih sebagai lokasi dalam kajian ini.7 % 5. Sebanyak 3 bahagian telah dipindahkan ke Kompleks Islam Johor ( B ) iaitu bahagian Pendakwaan.6 % 3. 3.3 % 26.

64 3. teman sekerja dan penyeliaan. suasana kerja.5 Instrumen Kajian Alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik terancang.2 Job Decsriptive Index ( JDI ) Bahagian B pula mengandungi soal selidik Job Descriptive Index ( JDI ).5.5. Soal selidik dalam JDI mengandungi lima aspek utama kepuasan kerja yang diukur.1 Borang maklumat Soal selidik bahagian A mengandungi borang maklumat yang menerangkan tentang demografi subjek iaitu umur. ras. taraf pendidi kan. agama dan program pengajian 3. . Item-item yang diukur oleh JDI ialah gaji. Soal selidik JDI telah dibentuk oleh Cornell ( 1950 ) yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu oleh Ariffin ( 1981 ) secara timbalbalik ( back translation ) seperti yang disarankan oleh Brislin ( 1973 ). Soal selidik ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu bahagian A : soal selidik latar belakang subjek kajian. pengalaman bekerja. kenaikan pangkat. jantina. bahagian B : soal selidik Job Descriptive Index ( JDI ) dan bahagian C : Maslach Burnout Inventory ( MBI ) 3. status perkahwinan.

. [ ? ] sekiranya kenyataan itu menerangkan secara tidak pasti mengenai pekerjaan tersebut. Ada tiga bentuk cara pemarkatan yang disarankan berbentuk skala 3 mata seperti mana dalam jadual 3.2.5.1 Skala Pemarkatan Pemarkahan adalah berdasarkan kepada cara pemarkahan yang telah disediakan oleh Cornell ( 1950 ) dalam manual Job Descriptive Index ( JDI ). Tanda-tanda tertentu tersebut menerangkan kelima-lima aspek yang berkaitan dengan kajian mengenai kepuasan kerja. Bowling Green State University ( 1975 ) mengeluarkan arahan Job Descriptive Index ( JDI ) untuk pemarkatan skala JDI. Tanda-tanda tersebut seperti berikut : [ Y ] sekiranya kenyataan itu menerangkan mengenai pekerjaan tersebut. 3. Bagi setiap item dalam Job Descriptive Index ( JDI ) di sebelah tepi di bahagian kiri soalan disediakan tanda kurungan iaitu [ ] untuk ditandakn oleh respondan mengikut tandatanda tertentu. [ T ] sekiranya kenyataan itu tidak menerangkan mengenai pekerjaan tersebut.1.65 Bagi setiap aspek soal selidik JDI mengandungi 18 item kecuali aspek gaji dan kenaikan pangkat hanya mengandungi sembilan item setiap satu.

1969.3 : Pecahan Item bagi Setiap Dimensi Bil 1 2 3 4 5 Kerja itu sendiri Gaji Peluang kenaikan pangkat Penyelia dan penyeliaan Rakan sekerja Jumlah Dimensi Bilangan Item 18 9 9 18 18 72 Sumber : Smith.2 : Jadual pemarkatan JDI Darjah Persetujuan Setuju ( Y ) Tidak Pasti ( ? ) Tidak Setuju ( T ) Item Positif 3 1 0 Item Negatif 0 1 3 Jadual 3. Kesemua item yang terdapat dalam soal selidik JDI disusun mengikut kumpulan atau dimensi masing-masing. Di sini disertakan pecahan-pecahan item positif dan negatif mengikut dimensi masing-masing di dalam JDI. Daripada 72 item tersebut. . The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement.66 Jadual 3. Chicago: Rand Mexlally.L. C. terdapat 37 item positif dan 35 item negatif. P.C Kendall dan Hulin. 1969. Chicago : Rand Mexlally.

8 4 1.15.15.14.5.18 10 1.9.3.16.6.4.17 10 1. skor tertinggi yang boleh dicapai oleh seseorang respondan bagi sesuatu subskala ialah (18 x 3 = 54) dan skor yang terendah ialah 0.11.9.13.10.12.67 Jadual 3.12.7.7.8.11.6.10.4 : Pecahan-pecahan item positif dan negatif mengikut dimensi. The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement.17 8 3.3.17 8 37 Negatif 2.6 4 2.16. Chicago: Rand Mexlally. Dengan itu.7.9 5 1.5.10.L.4.6.13. Bil 1 Dimensi Pekerjaan itu sendiri Jumlah Gaji Jumlah Peluang kenaikan pangkat Jumlah Positif 1.9.3.4.8.4.1 6.18 10 35 Jumlah 18 9 2 3 9 18 4 5 Penyelia dan penyeliaan Jumlah Teman sekerja Jumlah JUMLAH BESAR 18 72 Sumber : Smith.15. Untuk mendapatkan skor keseluruhan.8. 1969. P.7. Chicago : Rand Mexlally.14 8 2.5.13.4. skor bagi setiap item dijumlahkan untuk mendapatkan satu skor keseluruhan yang menggambarkan tingkat kepuasan pekerja-pekerja terhadap sesuatu sub-skala.12.5.5.3.14.5.10. C. 1969.7. Penerangan selanjutnya diterangkan dalam jadual di bawah : . Skor bagi sub-skala gaji dan sub-skala peluang kenaikan pangkat hendaklah didarabkan dengan dua (9 x 2) bagi mendapatkan jumlah skor yang seimbang dengan sub-skala sub-skala lain.13.8.6.9 5 2.2.C Kendall dan Hulin.

Sub Skala Pekerjaan itu sendiri Gaji Peluang kenaikan pangkat Penyelia dan penyeliaan Rakan sekerja Skor ( S1 + S2 + S3. Sekiranya jawapan yang diberikan oleh respondan bertentangan dengan jawapan yang terdapat dalam pemarkahan. respondan dianggap mengalami kepuasan kerja yang sederhana.. maka markah yang diberikan ialah skor 0. ii.5 : Pemarkatan Skor Bagi Sub Skala .+S18 ) ( S1 + S2 + S3.... markah tertinggi yang diperolehi oleh respondan atau subjek ialah 270 markah dan markah terendah ialah 0. kepuasan kerja seseorang respondan dapat diketahui sama ada tahap kepuasan mereka tinggi. sederhana atau rendah. Manakala jawapan yang tidak pasti. pengkaji menggunakan cara-cara berikut iaitu : i.+S18 ) Jumlah 18 x 3 = 54 ( 9 x 2 ) x 3 = 54 ( 9 x 2 ) x 3 = 54 18 x 3 = 54 18 x 3 = 54 270 Jumlah Sekiranya respondan menjawab selaras dengan panduan pemarkahan.+S18 ) ( S1 + S2 + S3. Skor 19 hingga 36.68 Jadual 3. maka jawapan tersebut diberikan skor 3 markah. Kemudian kelima-lima aspek hasil daripada jawapan respondan tersebut dijumlahkan. Setiap aspek dibahagikan kepada tiga peringkat berdasarkan skor 37 hingga 54. Bagi tujuan menentukan tahap kepuasan keseluruhan..... respondan dianggap mengalami kepuasan kerja yang tinggi.+S9 ) ( S1 + S2 + S3.. . markah yang diberikan skor 1 sahaja.Sub Skala dalam Job Descriptive Index.. berdasarkan jumlah markah ini.+S9 ) ( S1 + S2 + S3.

respondan dianggap mengalami kepuasan kerja yang rendah. iv. Keseluruhan aspek dibahagikan kepada tiga peringkat. respondan dianggap mengalami kepuasan kerja yang sederhana. respondan dianggap mengalami kepuasan kerja yang tinggi. Skor 0 hingga 18. Penerangan ini dijelaskan dalam bentuk jadual di bawah : Jadual 3. v. Skor 91 hingga 180. cara pemarkatan dijelaskan dalam bentuk jadual seperti di bawah: Jadual 3. respondan dianggap mengalami kepuasan kerja yang rendah.6 : Jadual Tahap Kepuasan Keseluruhan Julat 0 – 90 91 – 180 181 – 270 Tahap Tahap rendah Tahap sederhana Tahap tinggi Bagi mengukur tahap kepuasan di lima sub skala. skor 181 hingga 270. Skor 0 hingga 90. vi.69 iii.7 : Jadual Tahap Kepuasan di Lima Sub Skala Julat 0 – 18 19 – 36 37 – 54 Tahap Tahap rendah Tahap sederhana Tahap rendah .

85 0.56 hingga 0. kebolehpercayaan ’Job Descriptive Index’ ( JDI ) ini dapat dijelaskan dalam jadual 3. Penemuan yang sama juga diperolehi oleh Johnson. Kendall dan Hulin ( 1969 ) Nilai Alpha Cronbach ( r ) 0.90 0. 1989 ). Mengikut Swouter dan Weaver ( 1982 ) alat ukur JDI merupakan satu alat ukur yang sesuai dan pilihan terbaik serta mempunyai kesahan yang tinggi dalam mengukur kepuasan kerja.56 hingga 0. Wong Sean Kean ( 1992 ) mendapati kebolehpercayaan alat tersebut di antara 0.89 .85.82.8 : Kebolehpercayaan ’Job Descriptive Index’ ( JDI ) Bil 1 2 3 4 5 6 7 Gregson ( 1987 ) Johnson.90.7 di bawah . Smith dan Tucker ( 1982 ) tetapi Schreinder dan Dochler ( 1987 ) mendapati nilai kebolehpercayaan skala ’Job Descriptive Index’ ( JDI ) adalah pada tahap sederhana tinggi ( r=0. gaji.54 hingga 0.69 0.84 hingga 0. Ariffin ( 1981 ) telah menterjemahkan JDI ke dalam versi Bahasa Melayu dengan menggunakan kaedah ” back translation” bagi mendapatkan kebolehpercayaan dengan menggunakan silang budaya.2 Kebolehpercayaan JDI Kebolehpercayaan JDI dalam ujian dan uji semula memilki darjah kebolehpercayaan yang sederhana tinggi iaitu r = .69.76 0.2.84 hingga 0.70 3. Kendall dan Hulin ( 1969 ) mendapati kebolehpercayaan alat ini berdasarkan nilai Cronbach Alpha ialah 0.84 hingga 0.76 ) manakala Syed Hassan ( 1997 ) mendapati 0.5.76 yang dibuat oleh Scheider dan Dacheler ( dalam Selwerdran. penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja mempunyai Alpha Cronbach di antara 0.77 hingga 0. peluang kenaikan pangkat. Gregson ( 1987 ) mendapati bahawa sub skala yang terdapat dalam skala JDI seperti itu sendiri. Smith.77 hingga 0. Syed Mohamed Shafeq ( 1997 ) melaporkan bahawa kebolehpercayaan JDI ialah di antara 0.90 0. Smith dan Tucker ( 1982 ) Schreinder dan Dochler ( 1987 ) Syed Hassan ( 1997 ) Wong Sean Kean ( 1992 ) Syed Mohamed Shafeq ( 1997 ) Pengkaji Smith.82 0. Jadual 3.89.54 hingga 0.

5.71 ’Job Descriptive Index’ ( JDI ) digunakan oleh pengkaji kerana formatnya mudah dan boleh difahami oleh responden dan telah banyak ditemui bukti kesesuaian dan keberkesanannya. Sub skala ketandusan emosi mengandungi 9 item. 3. menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 22 item. 3. depersonalisasi mengandungi 5 item dan pencapaian peribadi mengandungi 8 item. iaitu : ’0’ ’1’ ’2’ ’3’ ’4’ ’5’ ’6’ bagi tidak pernah dua atau tiga kali setahun dua atau tiga kali dalam tempoh enam bulan sesekali dalam sebulan sekali dalam seminggu beberapa kali dalam seminggu setiap hari Lapan skala digunakan untuk mengukur intensiti atau kekuatan.5.3 Maslach Burnout Inventory ( MBI ) Alat pengukuran ini dibentuk oleh Christina Maslach untuk mengukur tahap burnout .3. 7 skala diberikan sebagai pilihan responden. sub skala depersonalisasi dan sub skala pencapaian peribadi. Ianya terbahagi kepada tiga sub skala iatu sub skala ketandusan emosi. iaitu : . Bagi mengukur tahap burnout dalam bentuk frekuensi.1 Skala Pemarkatan Maslach Burnout Inventory ( MBI ) digunakan untuk mengukur burnout dalam bentuk frekuensi dan intensiti..

pengkaji hanya mengukur tahap burnout dalam bentuk intensiti sahaja seperti mana yang disyorkan oleh Iwanichi dan Schwab ( 1981 ). Depersonalisasi sebanyak 5 item. Susunan item-item bagi sub skala Ketandusan Emosi. Bagi mengukur ketandusan emosi.72 ’0’ ’1’ ’2’ ’3’ ’4’ ’5’ ’6’ ’7’ tidak pernah langsung sedikit sahaja hampir tidak terasa terasa kurang daripada biasa macam biasa / dapat bertahan lebih daripada biasa kuat sangat kuat Walaupun burnout boleh diukur sama ada dalam bentuk frekuensi atau intensiti. Maslach telah membina 9 item. Manakala Pencapaian Peribadi pula sebanyak 8 item.8 di bawah : . Depersonalisasi dan Pencapaian Peribadi adalah seperti dalam jadual 3. Item-item ini tidak dihimpunkan dalam satu kelompok tetapi diasingkan untuk mengelakkan bias.

.73 Jadual 3.789 untuk intensity ).9 : Jumlah Item Bagi Setiap Sub Skala Burnout ( MBI ) Sub Skala Burnout Ketandusan Emosi K1 + K2 + K3 + K6 + K8 + K13 + K14 + K16 + K20 Depersonalisasi K5 + K10 + K11 + K15 + K22 Pencapaian Diri K4 + K7 + K9 + K12 + K17 + K18 + K19 + K21 Jumlah 22 Maslach menjelaskan bahawa skor yang diperolehi tidak boleh dijumlahkan dan dilabelkan sama ada seseorang itu burnout atau tidak burnout .73 ke 0. N = 1.71 ke 0.9 dari segi frekuensi dan 0.316 untuk frekuensi.5.3. 8 5 9 Bilangan Item 3.76 dan 0.87 dari segi intensity 0.86.74 ke 0. Low Min Yin ( 1992 ) yang menguji alat ukur MBI dan kebolehpercayaannya dari segi frekuensi di antara 0.2 Kebolehpercayaan Maslach Burnout Inventory ( MBI ) Maslach ( 1980 ) mendapati bahawa MBI mempunyai kebolehpercayaan antara 0.87 bagi skor intensity pada anggaran pekali alpha Cronbach ( N = 1. Manakala skor burnout disukat dengan mengira jumlah skor bagi Ketandusan Emosi dan dianggap tinggi apabila mencapai dua pertiga daripada jumlah skor.

kesahan bagi tiga sub skala adalah sah secara empirikal untuk sekolah rendah.9 bagi frekuensi. depersonalisasi 0. 3. kepada siapa kajian ini dijalankan. Menurut Syed Shafeq ( 1997 ). ketandusan emosi 0. hubungan burnout dengan kepuasan kerja dalam kajiannya ke atas 324 orang guru di daerah Johor Bharu mendapati bahaw kebolehpercayaan MBI secara keseluruhannya ialah 0. Iwanichi dan Schwab ( 1981 ). di manakah lokasinya. Iwanichi ( 1981 ) dan Dawani.8 hingga 0. apa alat ukur yang digunakan.86. . et. menengah dan Meier (1984) untuk pensyarah universiti.74.6 Penutup Bab ini telah membincangkan tentang metodologi kajian iaitu tentang bagaimana kajian ini dijalankan. tatacara kajian ini dijalankan dan bagaimanakah cara atau kaedah yang digunakan untuk menganalisis data untuk mendapat hasil kajian. Menurut Gold ( 1984 ).88 dan pencapaian diri 0.81.74 Dari segi ketamdusan emosi. alat apa yang digunakan untk pengumpulan data. al dalam Abu Hilal ( 1992 ) melaporkan kebolehpercayaan adalah dari 0. Analisis data akan dibincangkan dalam bab 4 yang seterusnya.

Penganalisaan keputusan kajian juga dibuat selaras dengan soalan dan hipotesis kajian.1 Pengenalan Kajian ini bertujuan untuk meninjau sejauh manakah tahap burnout dan tahap kepuasan kerja di kalangan kakitangan Jabatan Agama Johor. soal selidik yang mengandungi item-item berkaitan dengan kepuasan kerja dan burnout serta demografi kakitangan jabatan agama telah dibentuk. Bagi menjawab soalan-soalan tersebut. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat hubungan kepuasan kerja dan burnout serta meninjau faktorfaktor kepuasan kerja manakah menyumbangkan kepada terjadinya burnout. . Bahagian ini juga melaporkan keputusan kajian mengikut soalan kajian yang telah dibentuk.BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.

0%) berumur 41 hingga 45 tahun dan 5 orang (3.0 3.0 100.0%) berumur 46 hingga 50 tahun.5%) berumur 36 hingga 40 tahun. .1 menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut umur. tahap pendidikan. Seramai 43 orang (25.2 Demografi Responden Berikut ialah analisis kekerapan dan peratusan yang memberikan maklumat tentang biodata responden berkaitan dengan umur. 24 orang (14.1 Penyataan 20-25 Tahun 26-30 Tahun 31-35 Tahun 36-40 Tahun 41-45 Tahun 46-50 Tahun Jumlah Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Umur Kekerapan 43 49 35 24 10 5 166 Peratus 25.2. pengalaman bekerja dan status perkahwinan.5 21. Jadual 4. 35 orang (21. 10 orang (6. jantina.9 29.5%) berumur 26 hingga 30 tahun.1 14.5 6.1%) berumur 31 hingga 35 tahun.0 Jadual 4.2.9%) berumur antara 20 hingga 25 tahun.76 4. seramai 49 orang (29.

41 orang (24. Jadual 4.2 Bekerja Penyataan 6-10 Tahun 11-15 Tahun 16-20 Tahun 21-25 Tahun >26 Tahun Jumlah Kekerapan 66 41 29 14 16 166 Peratus 39.2.4 50.2.7%) berpengalaman antara 11 hingga 15 tahun.5 8.6%) berpengalaman lebih 26 tahun.6 100 Jadual 4. Seramai 82 orang (49.6%) adalah perempuan.6 100 Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pengalaman Jadual 4.8%) berpengalaman antara 6 hingga 10 tahun.3 menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut jantina.4 9.2.2 menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut pengalaman bekerja.8 24.3 Penyataan Lelaki Perempuan Jumlah Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Kekerapan 82 84 166 Peratus 49.7 17. Seramai 66 orang (39. 14 orang (8.5%) berpengalaman antara 16 hingga 20 tahun. 29 orang (17. .4%) berpengalaman antara 21 hingga 25 tahun manakala seramai 16 orang (9.2.77 Jadual 4.4%) adalah lelaki manakala 84 orang (50.

Seramai 107 orang (64.2.5 menunjukkan taburan bilangan dan peratusan responden mengikut taraf pendidikan. skor min dan sisihan piawai bagi meninjau persepsi responden terhadap setiap item di bawah tiga dimensi burnout iaitu ketandusan emosi.3%) belum berkahwin. Seramai 61 orang (36.3 100 Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Taraf Jadual 4.5%) dairi golongan bukan siswazah dan 59 orang (35. depersonalisasi dan pencapaian peribadi.78 Jadual 4.2.5 100 Bukan Siswazah Siswazah Jumlah Jadual 4. Jadual 4. peratusan.7 63.2.3 Deskriptif Item Burnout Berikut ialah analisis bilangan.4 Perkahwinan Penyataan Belum Berkahwin Sudah Berkahwin Jumlah Kekerapan 61 105 166 Peratus 36. 4.5 35. Kesemua item-item .7%) sudah berkahwin dan 105 orang (63.2.4 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut taraf perkahwinan.5%) dari siswazah.5 Pendidikan Penyataan Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Taraf Kekerapan 107 59 166 Peratus 64.

7% 2 1.0% 9 5.Saya rasa kehabisan tenaga selepas waktu bekerja.8% Min SP 3.8% 26 15.08 (1.4% 42 25.1 Skala 0 1 2 3 4 5 6 7 Jadual intensiti burnout Intensiti burnout Tidak pernah langsung Sedikit sahaja/Hampir tidak terasa Terasa Kurang daripada biasa Macam biasa/Dapat bertahan Lebih daripada biasa Kuat Sangat kuat Jadual 4. 3.6% 24 14.2% 8 4.3% 9 5.4% 44 26.2 Pernyataan Maklumbalas responden terhadap setiap item ketandusan emosi 0 Skala Sekuat Manakah Perasaan Ini Dialami ? 1 2 3 4 5 6 13 7.8% 25 15.5% 25 15.43 (1.8% 47 28.7% 7 4.1% 18 10.5% 16 9.Saya rasa letih bila bangun pagi dan terpaksa menghadapi satu lagi hari bekerja.1% 46 27.3.2% 3.89 (1.2% 40 24.93) 1.94) .79 bersifat negatif mempunyai format jawapan seperti di bawah sementara item yang bersifat positif skala jawapan disongsangkan :- Jadual 4.5% 7 4.Saya rasa lemah emosi akibat kerja saya 2.8% 8 4.8% 44 26.3. 12 7.1% 8 4.2% 4.3% 7 3 1.76) 15 9.

4% 4.4% 28 16.9% 17 10.Saya rasa hamper tidak berjaya lagi.Saya rasa kecewa dengan kerja saya.8% 19 11. 16.1% 14 8.39) 9 5.8% 38 22.80 6.5% 21 12.4% 8 4.0% 32 19.9% 33 19.2 menunjukkan maklumbalas responden terhadap setiap item ketandusan emosi.6% 13 7.8% 11 6.3% 6 3.8% 35 21.7% 29 17.28) 8 4.8% 11 6.8% 21 12.34 (2.49 (2.0% 2.5% 15 9.80) 12 7.3% 18 10.4% 47 28.16) .2% 37 22. 20.7% 33 19.6% 8 4.6% 14 8.8% 8 4. 8.8% 16 9.1% 11 6.2% 35 21.Saya rasa keletihan tenaga akibat kerja saya.0% 13 7. 14.4% 13 7.7% 17 10.6% 5 3. N = 166 Jadual 4.9% 14 8. 13.99 (2.2% 4.86) 63 38.3% 29 17.9% 39 23.26 (1.8% 46 27.53 (2.6% 3 1.3.5 4.6% 19 11.2% 10 6.Saya rasa bekerja terlalu kuat.Bekerja bersama orang lain sepanjang hari memberi ketegangan kepada saya.6 3.4% 7 4.0% 16 9.1% 20 12.5% 3. 30 18.0% 29 17.Bekerja secara langsung dengan orang lain memberi terlalu banyak tekanan pada diri saya.20) 16 9.10 (1.

1% 8 4.6% 3.0% 22 13.0% 5 3. 11.34 (2.4% 16 9.2% 3.2% 14 8.8% 2. saya menjadi lebih tidak peduli terhadap perasaan orang lain.0% 27 16.2% 15 9.0% 34 20.2% 2 1.3% 15 9.3% 30 18.2% 12 7.16 (2.8% Min SP 4.0% 53 31.1% 7 13 7.7% 32 19.3% 9 5.9% 21 12. N = 166 Jadual 4.Saya sebenarnya tidak peduli apa yang berlaku pada setengah pelajar.9% 22 13.59) .7% 6 3.3.9% 10 6.00) 38 22.Semenjak menjawat tugas ini.Saya khuatir tugas ini menjadikan saya lebih keras hati.5% 43 25.04) 22 13.9% 21 12.3% 37 22.89 (2.3% 12 7.6% 15 9.3% 32 19.07) 23 13.3% 45 27.1% 12 17.0% 55 33. 10.7% 26 15.0% 3.8% 17 10. 15.3 menunjukkan maklumbalas responden terhadap setiap item depersonalisasi.06) 4 2.3 Pernyataan 0 5.66 (2.4% Maklumbalas responden terhadap setiap item depersonalisasi Skala Sekuat Manakah Perasaan Ini Dialami ? 1 2 3 4 5 6 12 17.3.81 Jadual 4.4% 8 4.54 (1. 22.3% 15 9.2% 5 3.Saya rasa bahawa saya melayan setengah pelajar saya tentang sesuatu perkara. 22 13.Saya rasa pelajar-pelajar saya menyalahkan saya kerana beberapa masalah mereka.

Saya yakin saya mempengaruhi kehidupan orang lain melalui kerja saya.53 (1.5% 7 11 6.82 Jadual 4.0% 8 4. 12.63) .4% 10 6.5% 21 12.5% 44 26.3% 27 16.4% 13 7.4% 44 26.8% 45 27.9% 20 12.2% 4 2.8% 4.77) 9 5.Saya rasa penuh bertenaga.86 (1. 7.Saya mudah mewujudkan suasana yang tenang untuk pelajar-pelajar saya.9% 4.7% 34 20.4% 9 5.9% 6 3.6% 4.8% 8 4. 9.5% 6 3.7% 57 34.9% 39 23.27 (1.66) 3 1.8% 14 8.6% 13 7.8% 12 7. 3 1.8% 21 12.7% 45 27.Saya dapat memahami dengan mudah perasaan pelajar-pelajar saya tentang sesuatu perkara.3% 28 16.1% 38 22.6% 4.8% 46 27.0% 39 23.3.02 (1.28 (1.4% 11 6. 17.4 Pernyataan 0 4.7% 38 22.8% 8 4.Saya dapat menyelesaikan masalah pelajar-pelajar saya dengan efektif.65) 6 3.4% 31 18.1% 28 16.68) 14 8.6% Min SP 4.6% Maklumbalas responden terhadap setiap item pencapaian peribadi Skala Sekuat Manakah Perasaan Ini Dialami ? 1 2 3 4 5 6 4 2.5% 13 7.

21.6% 10 6.83 18.71) 4.14 (1.8% 3.8% 6 3. .4 Deskriptif Item Kepuasan Kerja Berikut ialah analisis bilangan. gaji sekarang.8% 11 6. skor min dan sisihan piawai bagi meninjau persepsi responden terhadap setiap item di bawah lima faktor kepuasan iaitu kerja itu sendiri.2% 8 4.0% 31 18. N = 166 Jadual 4.0% 33 19.3% 5.8% 24 14.4 menunjukkan maklumbalas responden terhadap setiap item pencapaian peribadi.59) 3 1.5% 20 12.8% 1 0. 25 15.1% 38 22. peluang kenaikan pangkat. Kesemua item mempunyai format jawapan bersetuju.9% 45 27.Saya telah berjaya mencapai banyak perkara yang berfaedah dalam kerja ini.5% 9 5.23) 2 1.7 42 25. 19.1% 25 15.7% 51 30.47 (2.28 (1.1% 13 7.Dengan amat tenang.3.1% 5.6% 35 21. tidak bersetuju dan tidak pasti.6% 3 1.7% 21 12.9% 8 4. saya menghadapi masalah emosi dalam pekerjaan saya.Saya rasa gembira setelah bertungkuslumus melayan pelajar-pelajar saya.4% 34 20. penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja.

6% 31 18.6% 13 7.60 1.77 2.87 1.1% 38 22.97 0.57 1.9% 16 9.0% 59 35.50 2.1% 58 34.32 1.4% 131 78.4% 24 14.8% 24 14.7% 19 11.4% 16 9.9% Min 2.3% 50 30.00 2.5% 14 8.8% 69 41.6% 94 56.0% Maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap kerja Tidak 11 6.6% 27 16.1 itu sendiri No.97 1.7% 51 30.7% 21 12.9% 99 59. 1 2* 3 4* 5 6 7 8* 9 10 11* 12 13 14* 15* 16* 17* 18 Pernyataan Menyeronokkan Membuat kerja yang sama setiap hari Memuaskan Membosankan Baik / Bagus Kreatif Dihormati Tidak menyelesaikan Menyelesaikan Berfaedah Meletihkan Menyihatkan Mencabar Bersiap sedia Mengecewakan Mudah Sentiasa ada kerja Memberikan satu perasaan kepuasan Ya 145 87.6% 30 18.4% 137 82.11 1.1% 14 8.7% 14 8.0% 37 22.3% 66 39.85 2.61 2.08 0.10 1.30 .5% 86 52.34 0.8% 18 10.84 1.59 1.6% 13 7.4.9% 144 86.6% 32 19.7% 108 65.99 1.13 2.5% 24 14.86 0.01 SP 0.3% 94 56.84 0.21 0.69 0.8% 13 7.4% 43 25.5% 44 26.0% 110 66.4% 25 15.5% 15 9.39 1.8% 100 60.17 2.7% 73 44.13 0.9% 22 13.40 1.43 2.1% 79 47.2% 14 8.3% 111 66.6% 104 62.21 1.52 1.3% 41 24.25 1.31 1.84 Jadual 4.3% 9 5.5% 123 74.5% 103 62.1% Tidak Pasti 10 6.41 1.8% 122 73.42 1.

35 * Item negative/N = 166 Jadual 4.3% 29 17.58 1.22 1.14 0.2 menunjukkan maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap gaji sekarang. .0% 138 83.81 1.85 Jadual 4.5% 65 39.1% 96 57. 1 2 3* 4* 5 6* 7* 8 9* Maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap gaji Ya 66 39.40 1.9% 34 20.18 1.8% 51 30.04 1.47 1.22 0.43 1.79 1.1% 57 34.1 menunjukkan maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap kerja itu sendiri.3% 48 28.4.32 1.4.6% 13 7.17 0.0% 65 39.6% 25 15.2 sekarang No.3% 57 34.7% 103 62.2% 37 22. Jadual 4.2% Min 1.31 0.1% 104 62.8% 108 65.5% 36 21.3% 12 7.2% Pernyataan Pendapatan mencukupi untuk perbelanjaan biasa Memuaskan Tidak bergantung pada pendapatan Tidak bagus Dapat berbelanja mewah Tidak terjamin Kurang daripada yang patut saya terima Bayaran tinggi Bayaran rendah Tidak 4 2.8% 78 47.7% Tidak Pasti 96 57.7% 61 36.4% 1 0.76 SP 1.7% 16 9.8% 57 34.04 0.67 1.3% 37 22.4.

1% 40 24.9% 104 62.3 No.15 SP 1.32 0.58 1.0% 38 22.8% 35 21.7% 15 9.0% 31 18.8% peluang kenaikan pangkat Pernyataan Mempunyai peluang kenaikan pangkat yang baik Peluang kenaikan agak terbatas Kenaikan pangkat bergantung kepada kemampuan Kerja yang tidak mempunyai masa depan Mempunyai kenaikan pangkat yang baik Dasar kenaikan pangkat yang tidak adil Jarang berlaku kenaikan pangkat Kerap berlaku kenaikan pangkat Harapan kenaikan pangkat agak baik * Item negative/N = 166 Jadual 4.22 1.01 1.1% 130 78.4.7% Tidak Pasti 81 48.7% 66 39.70 1.45 1.8% 66 39.4% 18 10.2% 21 12.66 1.28 .3% 73 44.9% 51 30.28 1.1% 97 58.05 1.08 0.4.3% 51 30.9% 120 72.32 1.3% 57 34.3 menunjukkan maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap peluang kenaikan pangkat.27 1.95 1. 1 2* 3 4* 5 6* 7* 8 9* Maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap Ya 53 31.30 0.49 1.7% 28 16.8% 30 18.0% 43 25.79 0.5% Min 1.7 75 45.86 Jadual 4.9% 63 38.3% 49 29.3% 27 16. Tidak 32 19.

3% 73 44.36 0.32 1.7% 46 27.8% 106 63.3% Min 1.3% 83 50.13 1.5% 119 71.78 0.9% 23 13.41 1.02 1.92 SP 1.50 1.29 2.1% 57 34.0% 31 18.69 1.41 1.7% 106 63.5% Tidak Pasti 47 28.04 1.5% 95 57.2% 122 73.4% 23 13.17 1.51 1.7% 45 27.87 Jadual 4.3% 96 57.33 1.4% 70 42.9% 87 52.84 1.4 No.8% 106 63.9% 57 34.9% 22 13.13 1.34 .33 1.7% 27 16.19 0.55 42 25.19 2.7% 31 18.12 2.7% 62 37.3% 22 13.3% 21 12.5% 39 23.0% 121 72.9% 18 10.4.8% 27 16.6% 29 17.0% 24 14.5% 111 66.5% 29 17.9% 13 7.4% 34 20.80 2.6% 14 8.5% 104 62. 1 2* 3* 4 5 6 7 8* 9* 10 11* 12* 13 14* 15 16 17 Maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap Ya 100 60.2% penyelia dan penyeliaan Pernyataan Meminta nasihat atau pandangan saya Susah untuk mengembirakannya Kasar berbudi bahasa Memuji hasil kerja yang baik Berhati-hati Berpengaruh Kemaskini Kurang menyelia Mudah marah Menerangkan di mana kedudukan saya Menyakitkan hati Keras hati / Degil Mengetahui pekerjaan dengan baik Tidak baik Cerdas Percayakan saya untuk kerja bersendirian Sentiasa ada bila dikerjakan Tidak 19 11.90 1.3% 15 9.02 1.03 1.3% 117 70.9% 28 16.34 2.20 2.9% 41 24.4% 19 11.7% 24 14.35 1.3% 19 11.4% 16 9.02 1.9% 131 78.2% 64 38.3% 47 28.41 1.84 1.37 1.33 1.

4.18 1.83 1.35 0.9% 16 9.7% 1.8% 19 11.9% Pernyataan Menggalakkan Membosankan Lembab Bercita-cita tinggi Bodoh Bertanggungjawab Pantas Cerdas Mudah bermusuhan Cakap yang tidak berfaedah Cerdik Malas Tidak 9 5.9% 117 70. Jadual 4.9% 36 21.5 sekerja No.45 2.5% 25 15.1% 121 72.48 1.4% 134 80.3% 11 6.05 1.28 0.5% 126 75.3% 121 72.4% 17 10.7% 20 12.56 SP 0.88 18* Malas 13 7.30 2.0% 134 80.15 0.4 menunjukkan maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap penyelia dan penyeliaan. 1 2* 3* 4 5* 6 7 8 9* 10* 11 12* Maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan terhadap rakan Ya 15 9.34 1.8% 20 12.2% 17 10.29 0.3% 124 74.76 2.08 0.79 1.0% Min 2.05 0.48 2.1% 23 13.05 0.7% 132 79.3% 18 10.2% 105 63.15 0.0% 26 15.10 2.0% Tidak Pasti 142 85.9% 124 74.61 0.6% 130 78.9 25 15.4% 7 4.7% 25 15.1% 27 16.16 1.08 1.4.7% 124 74.2% 38 22.84 * Item negative/N = 166 Jadual 4.2% 22 13.7% 116 69.94 1.99 .1% 12 7.6% 19 11.5% 24 14.5% 20 12.

5% 24 14.22 1.9% 33 19. rakan sekerja dan kepuasan kerja keseluruhan dan tahap burnout keseluruhan yang telah dibahagikan kepada tiga pembahagian tahap rendah.5% 18 10.54 0.24 0.7% 21 12.7% 24 14.65 1.3% 32 19.3% 114 68.9% 24 14.5% 121 72.4. gaji sekarang. penyelia dan penyeliaan. peluang kenaikan pangkat. sederhana dan tinggi seperti berikut: .11 0. 124 74.2% 28 16.9% 0.5 Analisis Tahap Kepuasan Kerja Berikut ialah analisis tahap kepuasan terhadap pekerjaan sekarang.06 2.95 4.13 0.3% 117 70.5% 24 14.7% 109 65.89 13* 14* 15 16* 17 18 Tidak menyeronokkan Tiada privacy Aktif Mempunyai minat yang sempit Jujur Sukar untuk meluangkan masa * Item negative/N = 166 Jadual 4.33 1.5 menunjukkan maklumbalas responden terhadap setiap item kepuasan rakan sekerja.4% 17 10.51 1.8% 27 16.74 1.18 2.5% 19 11.7% 120 72.

4% 83 50.2% 4 2.0% 166 100.0% 77 46.4% 5 3.6% Jumlah 166 100. pencapaian dan tahap burnout keseluruhan .4% Sederhana 94 56.4% 52 31. depersonalisasi. peluang kenaikan pangkat.2% 58 34.0% 166 100.5.0% 166 100.0% 166 100.4% 31 18.3% 45 27.4% Tinggi 57 34.1% 9 5.5.1 menunjukkan tahap kepuasan terhadap pekerjaan sekarang.0% 19 11. pencapaian dan tahap burnout keseluruhan Faktor burnout Ketandusan emosi Depersonalisasi Pencapaian peribadi Burnout keseluruhan Rendah 37 23.3% 38 22.7% Tahap burnout Sederhana 72 43.3% 29 17. penyelia dan penyeliaan.0% 166 100.9% 80 48.8% 3 1.90 Jadual 4.2 : Analisis tahap burnout bagi dimensi ketandusan emosi.5.0% Jadual 4.5% 20 12. gaji sekarang.9% Jumlah 166 100.1% 88 53.0% Jadual 4.5.0% 166 100.3 menunjukkan analisis tahap burnout bagi dimensi ketandusan emosi.0% 166 100.7% 134 80.0% Tinggi 65 39.1 : Analisis tahap kepuasan terhadap setiap faktor kepuasan kerja Faktor kepuasan kerja Pekerjaan sekarang Gaji sekarang Peluang kenaikan pangkat Penyelia dan penyeliaan Rakan sekerja Kepuasan kerja keseluruhan Tahap kepuasan Rendah 7 4.2% 109 65.7% 143 86.6% 65 39. depersonalisasi.0% 166 100.0% 3 1.2% 97 58.4% 77 46.8% 59 35. rakan sekerja dan kepuasan kerja keseluruhan dan tahap burnout keseluruhan Jadual 4.

Analisis ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara guru lelaki dengan guru perempuan terhadap ketandusan emosi.11 SP 0. depersonalisasi.82 manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0.73 t 0.23 p 0. taraf perkahwinan dan kelulusan akademik tertinggi 4. Nilai ‘p’ ini adalah lebih besar dari aras yang signifikan yang ditetapkan.1 : Analisis Ujian-T perbandingan ketandusan emosi dari segi jantina Jantina (n=166) Lelaki (n=82) Perempuan (n=84) Min 2.6. pencapaian peribadi dan burnout keseluruhan dari segi jantina.13 2.05 ( 5 % ).82 Jadual 4. Oleh yang demikian hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan ketandusan emosi yang signifikan dari segi jantina diterima.77 0.6.1 menunjukkan keputusan kajian perbandingan ketandusan emosi dari segi jantina.6 Analisis Inferensi – Perbezaaan Berikut ialah keputusan analisis ujian-t. .1 Hipotesis Perbezaan Ketandusan Emosi Dari Segi Jantina Tidak terdapat perbezaan yang signifikan ketandusan emosi dari segi jantina Jadual 4.1. Nilai ‘p’ yang diperolehi ialah 0.1.91 4.6. skor min dan ujian Anova sehala bagi melihat perbezaan ketandusan emosi. pengalaman bekerja.

92 4.6.2 Hipotesis Perbezaan Ketandusan Emosi Dari Segi Pengalaman bekerja

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan ketandusan emosi dari segi pengalaman bekerja

Jadual 4.6.2.1 : Analisis skor min dan anova sehala perbandingan ketandusan emosi dari segi pengalaman Pengalaman 6 - 10 Tahun 11 – 15 Tahun 16 – 20 Tahun 21 – 25 Tahun > 26 Tahun Jumlah Jumlah kuasa dua 1.51 90.08 91.59 Kekerapan 66 41 29 14 16 166 Anova (sehala) df Antara kumpulan Dalam kumpulan Jumlah 4 161 165 Min kuasa dua 0.378 0.560 0.75 0.61 Nisbah F Sig. f Min 2.03 2.22 2.21 2.21 2.00 2.12 SP 0.78 0.65 0.77 0.80 0.73 0.75

Signifikan pada aras f≤0.05

Berdasarkan jadual Anova Sehala, analisis menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan ketandusan emosi dari segi pengalaman mengajar. Nilai ‘f’ yang diperolehi ialah 0.61, manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0.05 (5%). Nilai ‘f’ ini adalah tinggi untuk menunjukkan sebarang kecenderungan ke arah yang signifikan.

93 Oleh yang demikian hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan ketandusan emosi dari segi pengalaman mengajar boleh diterima.

4.6.3

Hipotesis Perbezaan Ketandusan Emosi Dari Segi Status Perkahwinan

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan ketandusan emosi dari segi status perkahwinan .

Jadual 4.6.3.1 : Analisis Ujian-T perbandingan ketandusan emosi dari segi status perkahwinan Status perkahwinan (n=166) Bujang (n=61) Berkahwin (n=105) Min 1.95 2.22 SP 1.95 2.22 t 0.29 p 0.02

Jadual 4.6.3.1 menunjukkan keputusan kajian perbandingan ketandusan emosi dari segi taraf perkahwinan. Analisis ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara guru yang telah berkahwin dengan guru yang belum berkahwin terhadap ketandusan emosi.

Nilai ‘p’ yang diperolehi ialah 0.02 manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0.05 ( 5 % ). Nilai ‘p’ ini adalah rendah dan ini menunjukkan kecenderungan kearah yang signifikan.

Oleh yang demikian hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan ketandusan emosi dari segi taraf perkahwinan boleh diterima

94 4.6.4 Hipotesis Perbezaan Ketandusan Emosi dari Segi Taraf Pendidikan

Tidak terdapat perbezaan yang signifikan ketandusan emosi dari segi taraf pendidikan

Jadual 4.6.4.1 : Analisis skor min dan anova sehala perbandingan ketandusan emosi dari segi taraf pendidikan Taraf Pendidikan (n=166) Bukan Siswazah (n=107) Siswazah (n=59) Min 2.15 2.07 SP 0.76 0.72 t 0.68 p 0.49

Jadual 4.6.3.1 menunjukkan keputusan kajian perbandingan ketandusan emosi dari segi taraf pendidikan. Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara responden bukan siswazah dengan responden siswazah terhadap ketandusan emosi.

Nilai ‘p’ yang diperolehi ialah 0.49 manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0.05 ( 5 % ). Nilai ‘p’ ini adalah lebing tinggi dari aras signifikan yang ditetapkan, Oleh yang demikian hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan ketandusan emosi dari segi taraf perkahwinan diterima.

Jadual 4.05.82 iaitu lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.02 iaitu lebih kecil dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.01 level (2-tailed).02 0.1 menunjukkan keputusan ujian korelasi Spearman bagi tahap Ketandusan Emosi dengan Demografi Responden Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Ketandusan Emosi dengan Jantina di mana nilai signifikannya ialah 0.49 * Correlation is significant at the 0.05.6.6.29 0.23 0.68 p 0.49 iaitu lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.5 Rumusan Ujian Korelasi Ketandusan Emosi Jadual 4.1: Keputusan ujian korelasi Spearman bagi tahap Ketandusan Emosi dengan Demografi Responden Pembolehubah Jantina Taraf Perkahwinan Taraf Pendidikan Ketandusan Emosi 0.6. Terdapat hubungan yang signifikan antara Ketandusan Emosi dengan Taraf Perkahwinan di mana nilai signifikannya ialah 0.5.95 4.5. . Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Ketandusan Emosi dengan Taraf Pendidikan di mana nilai signifikannya ialah 0.82 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.05.

87 SP 0.05 1. Oleh yang demikian hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat perbezaan depersonalisasi yang signifikan dari segi jantina boleh diterima.6 Hipotesis Perbezaan Depersonalisasi dari Segi Jantina.1 : Analisis Ujian-T perbandingan depersonalisasi dari segi jantina Jantina (n=166) Lelaki (n=82) Perempuan (n=84) Min 2.6.10 Jadual 4.6. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara depersonalisasi dari segi jantina.6. .05 ( 5 % ).6. Nilai ‘p’ ini adalah tinggi untuk menunjukkan sebarang kecenderungan ke arah yang signifikan. Nilai ‘p’ yang diperolehi ialah 0.6.10 manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0.96 4. Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara guru lelaki dengan guru perempuan terhadap depersonalisasi.67 t 0.64 p 0.74 0.1 menunjukkan keputusan kajian perbandingan depersonalisasi dari segi jantina. Jadual 4.

05 (5%).57 0.83 0.63 Nisbah F Sig.65 0.63. .30 81. Nilai ‘f’ ini adalah besar untuk menunjukkan sebarang kecenderungan ke arah yang signifikan.94 1.33 0.07 1.71 Kekerapan 66 41 29 14 16 166 Anova (sehala) df Antara kumpulan Dalam kumpulan Jumlah 4 161 165 Min kuasa dua 0.40 82.96 SP 0.7.7.64 0.05 Jadual 4.74 0.10 Tahun 11 – 15 Tahun 16 – 20 Tahun 21 – 25 Tahun > 26 Tahun Jumlah Jumlah kuasa dua 1. analisis menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan depersonalisasi dari segi pengalaman bekerja.97 4. Berdasarkan jadual Anova Sehala.86 2. Nilai ‘f’ yang diperolehi ialah 0.6.6.1 menunjukkan keputusan kajian perbandingan depersonalisasi dari segi pengalaman bekerja.05 2.51 0.71 0. manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0. f Min 1.1 : Analisis skor min dan anova sehala perbandingan depersonalisasi dari segi pengalaman Pengalaman 6 .71 Signifikan pada aras f≤0.6.93 1.7 Hipotesis Perbezaan Depersonalisasi dari Segi Pengalaman Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara depersonalisasi dari segi pengalaman Jadual 4.

6.70 0. Nilai ‘p’ yang diperolehi ialah 0. .1 : Analisis Ujian-T perbandingan depersonalisasi dari segi status perkahwinan Status perkahwinan (n=166) Bujang (n=61) Berkahwin (n=105) Min 1. Oleh yang demikian hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat perbezaan yang signifikan ketandusan emosi dari segi status perkahwinan boleh diterima.8. Jadual 4.85 2.98 Oleh yang demikian hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan ketandusan emosi dari segi pengalaman mengajar boleh diterima.6. 4.8. Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara guru yang telah berkahwin dengan guru yang belum berkahwin terhadap depersonalisasi.8 Hipotesis Perbezaan Depersonalisasi dari Segi Status Perkahwinan Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara depersonalisasi dari segi status perkahwinan .47 p 0.02 SP 0.71 t 0.14 manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0. Nilai ‘p’ ini adalah tinggi untuk menunjukkan kecenderungan ke arah yang signifikan.6.14 Jadual 4.05 ( 5 % ).1 menunjukkan keputusan kajian perbandingan depersonalisasi dari segi status perkahwinan.

1 menunjukkan keputusan kajian perbandingan ketandusan emosi dari segi taraf pendidikan. . Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara responden bukan siswazah dengan responden siswazah terhadap ketandusan emosi.9.75 0.05 ( 5 % ).99 4.30 Jadual 4.03 p 0.1 : Analisis skor min dan anova sehala perbandingan depersonalisasi dari segi taraf pendidikan Taraf Pendidikan (n=166) Bukan Siswazah (n=107) Siswazah (n=59) Min 2.62 t 0. Nilai ‘p’ ini adalah lebing tinggi dari aras signifikan yang ditetapkan.6.9 Hipotesis Perbezaan Depersonalisasi dari Segi Taraf Pendidikan Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara depersonalisasi dari segi taraf pendidikan.6.30 manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0. Oleh yang demikian hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan ketandusan emosi dari segi taraf perkahwinan diterima. Jadual 4. Nilai ‘p’ yang diperolehi ialah 0.88 SP 0.00 1.6.9.

03 p 0.47 0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Depersonalisasi dengan Taraf Pendidikan di mana nilai signifikannya ialah 0.30 iaitu lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05.1 Keputusan ujian korelasi Spearman bagi tahap Depersonalisasi dengan Demografi Responden Pembolehubah Jantina Taraf Perkahwinan Taraf Pendidikan Depersonalisasi 0.10 iaitu lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0. Jadual 4.10 0.10 Rumusan Ujian Korelasi Depersonalisasi Jadual 4.64 0.10.100 4.10.05.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.14 0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Depersonalisasi dengan Taraf Perkahwinan di mana nilai signifikannya ialah 0.01 level (2-tailed).6.14 iaitu lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05. .6.1 menunjukkan keputusan ujian korelasi Spearman bagi tahap Depersonalisasi dengan Demografi Responden Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Depersonalisasi dengan Jantina di mana nilai signifikannya ialah 0.30 * Correlation is significant at the 0.6.

101 4.11.58 t 0. Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara guru lelaki dengan guru perempuan terhadap pencapaian peribadi.9.1 : Analisis Ujian-T perbandingan pencapaian peribadi dari segi jantina Jantina (n=166) Lelaki (n=82) Perempuan (n=84) Min 2. .45 2.40 SP 0.50 p 0. Jadual 4.61 0.62 Jadual 4.1 menunjukkan keputusan kajian perbandingan pencapaian peribadi dari segi jantina.05 ( 5 % ).11 Hipotesis Perbezaan Pencapaian Peribadi dari Segi Jantina Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian peribadi dari segi jantina. Nilai ‘p’ yang diperolehi ialah 0.6.6. Oleh yang demikian hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat perbezaan pencapaian peribadi yang signifikan dari segi jantina boleh diterima.6. Nilai ‘p’ ini adalah tinggi untuk menunjukkan sebarang kecenderungan ke arah yang signifikan.62 manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0.

55 2. Oleh yang demikian hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian peribadi dari segi pengalaman boleh diterima .6.14.05 ( 5 % ).1 : Analisis skor min dan anova sehala perbandingan pencapaian peribadi dari segi pengalaman Pengalaman 6 .10 Tahun 11 – 15 Tahun 16 – 20 Tahun 21 – 25 Tahun > 26 Tahun Jumlah Jumlah kuasa dua 2.19 2. Nilai ‘f’ yang diperolehi ialah 0. f Min 2.62 0.05 Jadual 4. analisis menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian peribadi dari segi pengalaman bekerja.78 0. manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0.63 Kekerapan 66 41 29 14 16 166 Anova (sehala) df Antara kumpulan Dalam kumpulan Jumlah 4 161 165 Min kuasa dua 0.43 SP 0.63 0.68 0.50 0.6. Berdasarkan jadual Anova Sehala.35 1.12 Hipotesis Perbezaan Pencapaian Peribadi dari Segi Pengalaman Jadual 4.10.59 Signifikan pada aras f≤0.102 4.41 2. Nilai ‘f’ ini adalah tinggi untuk menunjukkan sebarang kecenderungan ke arah yang signifikan.21 2.6.41 2.65 0.14 58.58 0.12.14 Nisbah F Sig.1 menunjukkan keputusan kajian pencapaian peribadi dari segi pengalaman.49 56.

Nilai ‘p’ yang diperolehi ialah 0.13.13.6.426 2.98 Jadual 4.428 SP 0.1 menunjukkan keputusan kajian perbandingan pencapaian peribadi dari segi taraf perkahwinan. Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara guru yang telah berkahwin dengan guru yang belum berkahwin terhadap pencapaian peribadi.103 4. Jadual 4. Nilai ‘p’ ini adalah tinggi untuk menunjukkan sebarang kecenderungan ke arah yang signifikan.6.05 ( 5 % ).98 manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0.59 0.02 p 0.1 : Analisis Ujian-T perbandingan pencapaian peribadi dari segi status perkahwinan Status perkahwinan (n=166) Bujang (n=61) Berkahwin (n=105) Min 2. .6.60 t 0. Oleh yang demikian hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian peribadi dari segi taraf perkahwinan boleh diterima.13 Hipotesis Perbezaan Pencapaian Peribadi dari Segi Status Perkahwinan Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian peribadi dari segi status perkahwinan.

05 Jadual 4.30 p 0.05 ( 5 % ).6.6. Nilai ‘p’ ini adalah lebing tinggi dari aras signifikan yang ditetapkan.51 SP 0. Oleh yang demikian hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan ketandusan emosi dari segi taraf perkahwinan diterima.58 0.1 : Analisis skor min dan anova sehala perbandingan pencapaian peribadi dari segi taraf pendidikan Taraf Pendidikan (n=166) Bukan Siswazah (n=107) Siswazah (n=59) Signifikan pada aras f≤0.38 2.104 4.14.6.1 menunjukkan keputusan kajian perbandingan ketandusan emosi dari segi taraf pendidikan. .20 Nilai ‘p’ yang diperolehi ialah 0.63 t 0. Min 2. Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara responden bukan siswazah dengan responden siswazah terhadap ketandusan emosi.14 Hipotesis Perbezaan Pencapaian Peribadi dari Segi Taraf Pendidikan Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian peribadi dari segi taraf pendidikan Jadual 4.14.20 manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0.

50 0.6.05.05.30 p 0.01 level (2-tailed). . Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pencapaian Peribadi dengan Taraf Pendidikan di mana nilai signifikannya ialah 0.15.98 0.20 iaitu lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.02 0.1: Keputusan ujian korelasi Spearman bagi tahap Pencapaian Peribadi dengan Demografi Responden Pembolehubah Jantina Taraf Perkahwinan Taraf Pendidikan Pencapaian Peribadi 0.105 4.15.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.6.98 iaitu lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0. Jadual 4.6.15 Rumusan Ujian Korelasi Pencapaian Peribadi Jadual 4.62 0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pencapaian Peribadi dengan Taraf Perkahwinan di mana nilai signifikannya ialah 0.1menunjukkan keputusan ujian korelasi Spearman bagi tahap Pencapaian Peribadi dengan Demografi Responden Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Pencapaian Peribadi dengan Jantina di mana nilai signifikannya ialah 0.05.20 * Correlation is significant at the 0.62 iaitu lebih besar dari aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.

261 dan signifikan pada aras 0. penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja.1.1 Hipotesis hubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang. Nilai ‘r’ yang diperolehi ialah -0.261** p = 0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketandusan emosi dengan kepuasan kerja dari segi pekerjaan sekarang.01.05 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.1. gaji sekarang. Jadual 4.1. .7.7.01 n = 166 ** Correlation is significant at the 0. Berdasarkan jadual 4. dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang adalah rendah.7 Analisis Perhubungan Berikut ialah keputusan analisis hubungan antara ketandusan emosi.106 4.7.01 level (2-tailed). 4. peluang kenaikan pangkat. depersonalisasi dan pencapaian peribadi dengan faktor-faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang.1 : Analisis hubungan antara ketandusan emosi dengan pekerjaan sekarang Faktor kepuasan kerja Pekerjaan sekarang Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0.

03. 4.1 menunjukkan bahawa kekuatan perhubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang adalah sangat lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang boleh diterima.01 level (2-tailed).2.2 Hipotesis hubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang.03 n = 166 ** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).2.7. Jadual 4.7.7. . Jadual 4.167 dan signifikan pada aras 0.1 : Analisis hubungan antara ketandusan emosi dengan gaji sekarang Faktor kepuasan kerja Gaji sekarang Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0.107 Perhubungan yang negatif bermaksud bahawa apabila skor bagi ketandusan emosi tinggi maka skor bagi faktor kepuasan kerja pula rendah atau sebaliknya.167* p = 0. * Correlation is significant at the 0. Oleh yang demikian.

. dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang adalah rendah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.1: Analisis hubungan antara ketandusan emosi dengan peluang kenaikan pangkat Faktor kepuasan kerja peluang kenaikan pangkat Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = -0. *Correlation is significant at the 0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat Jadual 4.7.00. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang boleh diterima. Dari jadual di atas. Jadual 4.7.01 level (2-tailed).00 n = 166 ** Correlation is significant at the 0.30 dan signifikan pada aras 0.3 Hipotesis hubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat.3.3.7.108 Oleh yang demikian. 4.05 level (2-tailed).30 p = 0.1 menunjukkan hubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat.

00. * Correlation is significant at the 0. 4.1 menunjukkan hubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan.4 Hipotesis hubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan.31** p = 0.01 level (2-tailed).4.4. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja boleh diterima bagi peluang kenaikan pangkat.05 level (2-tailed).31 dan signifikan pada aras 0.7.7. Jadual 4. Jadual 4.00 n = 166 ** Correlation is significant at the 0.7. . dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan adalah rendah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.109 Oleh yang demikian.1 : Analisis hubungan antara ketandusan emosi dengan penyelia dan penyeliaan Faktor kepuasan kerja penyelia dan penyeliaan Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0. Dari jadual di atas.

4. tidak terdapat hubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan dimana nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.57.5.5.04 dan tidak signifikan pada aras 0.5 Hipotesis hubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja Jadual 4. Jadual 4.1 : Analisis hubungan antara ketandusan emosi dengan rakan sekerja Faktor kepuasan kerja rakan sekerja Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja boleh diterima bagi penyelia dan penyeliaan.7.110 Oleh yang demikian.04 p = 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0. Dari jadual di atas.05 level (2-tailed).1 menunjukkan hubungan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja.57 n = 166 ** Correlation is significant at the 0. .7.7.

1 : Analisis hubungan antara depersonalisasi dengan pekerjaan sekarang Faktor kepuasan kerja Pekerjaan sekarang Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0.7.37** p = 0.6 Hipotesis hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang.37 dan signifikan pada aras 0.111 Oleh yang demikian.1 menunjukkan hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang. Jadual 4.05 level (2-tailed).6.7.00 n = 166 ** Correlation is significant at the 0. * Correlation is significant at the 0. .6. Jadual 4.7. dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang adalah rendah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0. Dari jadual di atas.00. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketandusan emosi dengan faktor kepuasan kerja ditolak bagi rakan sekerja. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang.01 level (2-tailed). 4.

.35** p = 0.00. 4.05 level (2-tailed).7. Jadual 4. dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang adalah sangat lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang.7 Hipotesis hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang.1: Analisis hubungan antara depersonalisasi dengan gaji sekarang Faktor kepuasan kerja Gaji sekarang Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0.112 Oleh yang demikian.35 dan signifikan pada aras 0.7. * Correlation is significant at the 0.00 n = 166 ** Correlation is significant at the 0.1 menunjukkan hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang.7.01 level (2-tailed). Dari jadual di atas. Jadual 4.7.7. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang boleh diterima .

* Correlation is significant at the 0. dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat sangat lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.05 level (2-tailed). Jadual 4.00. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat boleh diterima .8.22 dan signifikan pada aras 0. Jadual 4. .8 Hipotesis hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat.113 Oleh yang demikian.8. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang boleh diterima .01 level (2-tailed).7.1 : Analisis hubungan antara depersonalisasi dengan peluang kenaikan pangkat Faktor kepuasan kerja peluang kenaikan pangkat Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0.22** p = 0. Dari jadual di atas.1 menunjukkan hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat.7.00 n = 166 ** Correlation is significant at the 0. 4.7. Oleh yang demikian.

7.01 level (2-tailed).05 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.01.9 Hipotesis hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan. Dari jadual di atas.7.7.01 n = 166 ** Correlation is significant at the 0. .9.114 4.19** p = 0.1 menunjukkan hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan.1 : Analisis hubungan antara depersonalisasi dengan penyelia dan penyeliaan Faktor kepuasan kerja penyelia dan penyeliaan Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja boleh diterima bagi penyelia dan penyeliaan. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan. Jadual 4.19 dan signifikan pada aras 0.9. Oleh yang demikian. Jadual 4. dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan adalah sangat lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.

Jadual 4.1 menunjukkan hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja.7. Dari jadual di atas. .10 Hipotesis hubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja . dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja adalah rendah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.05 level (2-tailed).10.115 4.01 level (2-tailed).33 dan signifikan pada aras 0.1 : Analisis hubungan antara depersonalisasi dengan rakan sekerja Faktor kepuasan kerja rakan sekerja Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0.00. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja boleh diterima bagi rakan sekerja. Jadual 4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara depersonalisasi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja .33** p = 0.10.7. * Correlation is significant at the 0.00 n = 166 ** Correlation is significant at the 0.7. Oleh yang demikian.

11.00 n = 166 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).17 dan signifikan pada aras 0.7. dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang adalah rendah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.1 : Analisis hubungan antara pencapaian peribadi dengan pekerjaan sekarang Faktor kepuasan kerja Pekerjaan sekarang Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0.7. * Correlation is significant at the 0.00.116 4. . Dari jadual di atas. Oleh yang demikian.11.05 level (2-tailed).17** p = 0. Jadual 4. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang boleh diterima . Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang Jadual 4.1 menunjukkan hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang.11 Hipotesis hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang.7.

1 : Analisis hubungan antara pencapaian peribadi dengan gaji sekarang Faktor kepuasan kerja Gaji sekarang Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0. Oleh yang demikian.12. Jadual 4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang. Jadual 4.7.01 level (2-tailed).19 dan signifikan pada aras 0. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang boleh diterima .7.19** p = 0.1 menunjukkan hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang. Dari jadual di atas.01.12.7. * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu gaji sekarang adalah sangat lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.01 n = 166 ** Correlation is significant at the 0.117 4.12 Hipotesis hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu pekerjaan sekarang.

dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat adalah sangat lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.7.13.13.7.118 4.09.13 p = 0.7.1: Analisis hubungan antara pencapaian peribadi dengan peluang kenaikan pangkat Faktor kepuasan kerja peluang kenaikan pangkat Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0.13 dan tidak signifikan pada aras 0.1 menunjukkan hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0. Dari jadual di atas. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat boleh diterima. Jadual 4.13 Hipotesis hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat. Oleh yang demikian. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu peluang kenaikan pangkat Jadual 4. .05 level (2-tailed).09 n = 166 ** Correlation is significant at the 0.

hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja boleh diterima bagi penyelia dan penyeliaan.01 n = 166 ** Correlation is significant at the 0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan.01 level (2-tailed).28* p = 0.14. dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan adalah sangat lemah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.1 menunjukkan hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan. .01. Jadual 4.14. Oleh yang demikian.28 dan signifikan pada aras 0.7.05 level (2-tailed). Dari jadual di atas.7. Jadual 4.14 Hipotesis hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu penyelia dan penyeliaan.119 4. * Correlation is significant at the 0.1 : Analisis hubungan antara pencapaian peribadi dengan penyelia dan penyeliaan Faktor kepuasan kerja penyelia dan penyeliaan Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0.7.

7. * Correlation is significant at the 0. Oleh yang demikian.00 n = 166 ** Correlation is significant at the 0.120 4.01. Jadual 4.24** p = 0.24 dan signifikan pada aras 0.15 Hipotesis hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja Jadual 4. dapat dilihat bahawa kekuatan perhubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja adalah rendah dengan nilai ‘r’ yang diperolehi ialah 0.7.1 Analisis hubungan antara pencapaian peribadi dengan rakan sekerja Faktor kepuasan kerja rakan sekerja Ketandusan emosi (nilai kolerasi) r = 0. .15. hipotesis dengan kenyataan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja boleh diterima bagi rakan sekerja.7. Dari jadual di atas.1 menunjukkan hubungan antara pencapaian peribadi dengan faktor kepuasan kerja iaitu rakan sekerja.05 level (2-tailed).01 level (2-tailed).15.

121 4.13** 0.37** 0.00 0. terdapat hubungan yang signifikan di antara Gaji sekarang dengan Ketandusan emosi.00 0.57 Depersonalisasi r 0. Depersonalisasi dan Pencapaian Peribadi Bagi hubungan seterusnya pula terdapat hubungan yang signifikan di antara Peluang Kenaikan Pangkat dengan Ketandusan emosi dan Depersonalisasi walaubagaimanapun tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan Pencapaian Peribadi Terdapat juga hubungan yang signifikan di antara Penyelia dan Penyeliaan dengan Ketandusan emosi.01 0. Seterusnya.16.7.04 0.09 0.22** 0.19** 0. Terdapat hubungan yang signifikan di antara Pekerjaan Sekarang dengan Ketandusan emosi.03 0.00 0.00 ** Correlation is significant at the 0.19 0. * Correlation is significant at the 0.7.01 level (2-tailed).00 0.35** 0.30 0.7.00 0.00 0.17** 0. Depersonalisasi dan Pencapaian Peribadi Di samping itu juga terdapat hubungan yang signifikan di antara Rakan Sekerja dengan Depersonalisasi dan Pencapaian Peribadi walaubagaimanapun tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan Ketandusan emosi .16 Rumusan Keseluruhan Jadual 4.28* 0.17* 0.16.1 Analisis hubungan keseluruhan.05 level (2-tailed).33** p 0.31** 0.01 0.00 Pencapaian Peribadi r p 0. Depersonalisasi dan Pencapaian Peribadi.01 0. Jadual 4.1 Analisis hubungan Keseluruhan Pembolehubah Pekerjaan sekarang Gaji sekarang Peluang Kenaikan Pangkat Penyelia dan Penyeliaan Rakan Sekerja Ketandusan emosi r p 0.24** 0.01 0.26** 0.

sebanyak 37.7% staf Jabatan Agama Johor mengalami tahap burnout yang tinggi.1 % mengalami tahap kepuasan kerja sederhana manakala bagi tahap kepuasan kerja rendah pula hanya melibatkan sebanyak 11.4 daripada staf Jabatan Agama Johor mengalami tahap kepuasan kerja tinggi. . pada keseluruhannya dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru sekolah menengah di Zon Pasir Gudang.7 %. Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut.4 % sahaja. perbincangan dan cadangan akan dibincangkan dalam bab seterusnya iaitu Bab 5.122 4. Rumusan. Dapatan kajian turut menunjukkan bahawa sebanyak 51.8 Penutup Hasil daripada analisis kajian. Johor Bahru mengalami tahap burnout yang sederhana dengan tahap kepuasan kerja yang tinggi. dapatan menunjukkan bahawa sebanyak 9. sebanyak 72.6 % mengalami tahap burnout sederhana dan tahap burnout yang rendah pula ialah sebanyak 17.

Bab ini akan membincangkan tentang keputusan analisis deskriptif subjek dan analisis inferensi hipotesis yang dibentuk. Semua cadangan yang dinyatakan di dalam kajian ini termasuklah hasil dapatan kajian diharap akan dapat dijadikan rujukan ataupun panduan oleh manamana pihak berkenaan. Semua dapatan kajian akan dibincangkan. dibuat rumusan dan beberapa cadangan dikemukakan untuk kajian lanjutan. Secara keseluruhannya kajian ini telah mencapai objektif yang telah dinyatakan iaitu mengkaji hubungan antara burnout dan kepuasan kerja di kalangan kalangan staf yang sedang bertugas di Jabatan Agama Johor ( JAJ ).1 Pengenalan Bab ini merumuskan segala dapatan dan perbincangan tentang kajian yang telahdijalankan. .BAB 5 PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5. Johor Bharu.

hasil dapatan kajian ini mendapati bahawa staf di Jabatan Agama Johor mengalami tahap burnout yang sederhana.2.2.1 Rumusan Tahap Burnout Secara keseluruhannya. 5.2 Rumusan Tahap Kepuasan Kerja Secara keseluruhannya. tahap kepuasan kerja dan perbezaan tahap burnout dengan ciri-ciri demografi. Aspek-aspek tersebut adalah tahap burnout. Perkara-perkara yang dapat dirumuskan merupakan asas atau dasar kepada objektif kajian ini. . hasil dapatan kajian ini mendapati bahawa staf di Jabatna Agama Johor mengalami kepuasan kerja pada tahap yang tinggi.2 Rumusan Kajian Rumusan dibuat hasil daripada dapatan kajian berkenaan dengan aspek-aspek yang dikaji.124 5. 5.

2.125 5. analisis menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan ketandusan emosi dari segi umur. status perkahwinan dan tahap akademik.3 Rumusan Perbezaan Tahap Burnout dengan Ciri-ciri Demografi Dapatan kajian juga menunjukkan secara keselruhannya tidak terdapat perbezaaan yang signifikan di antara tahap burnout di kalangan staf-staf di Jabatan Agama Johor mengikut ciri-ciri demografi yang dikaji.4 Rumusan Hubungan Burnout dengan Kepuasan Kerja Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya terdapat hubungan signifikan di antara burnout dengan kepuasan kerja di kalangan staf kecuali pada sub-skala pencapaian peribadi.3 Perbincangan Berhubung Dengan Analisis Deskriptif Subjek Di dalam bahagian ini perkara yang akan dibincangkan ialah berkenaan dengan hasil dapatan analisis kajian yang berkaitan dengan tahap burnout dan tahap kepuasan kerja secara keseluruhan.2. . 5. Walau bagaimanapun. 5. Perbezaan yang signifikan juga terdapat pada depersonalisasi dari segi pengalaman bekerja.

7% mengalami tahap burnout yang rendah. .9% daripada kakitangan Jabatan Agama mengalami tahap burnout yang tinggi.4% mengalami tahap burnout yang sederhana dan sebanyak 18. Hasil dapatan kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian Syed Shafeq (1997) yang telah menjalankan kajian terhadap para guru di daerah Johor Bahru. Sebagaimana kajian tersebut. Kajian yang telah dijalankan ke atas guru-guru di Zon Pintas Puding. sebanyak 46. dapatan kajian ini didapati berbeza dengan dapatan kajian Nazlinda (2005) di mana beliau mendapati bahawa kaunselor di sekolah-sekolah menengah daerah Johor mengalami tahap burnout yang rendah secara keseluruhannya.126 5. Ini menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada jumlah responden mengalami tahap burnout yang sederhana. Hamdan dan Arenawati (2003) di mana mereka membuat kajian dengan membandingkan deskriptif kepuasan kerja dan burnout dengan sampel seramai 169 orang kaunselor sekolah menengah di negeri Johor. Di dalam Kajian tersebut. didapati bahawa tahap burnout sederhana turut dialami oleh para kaunselor sokolah menengah di Johor.4 Perbincangan Berhubung Dengan Analisis Tahap Burnout Hasil daripada analisis kajian. dapatan kajian Naseem (2005) berbeza dengan dapatan kajian ini. Batu Pahat itu didapati mempunyai tahap burnout yang rendah. Namun begitu. dapatan menunjukkan bahawa sebanyak 34. Hasil dapatan ini juga menunjukkan persamaan dengan dapatan kajian Syed Shafeq. Beliau mendapati bahawa dapatan kajian beliau bagi tahap burn out secara keseluruhannya berada pada tahap yang sederhana.

penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja. Dapatan kajian ini berbeza dengan kajian yang telah dijalankan oleh Arenawati (2002) dan Mohd. tindakan perlu diambil bagi mengurangkan lagi tahap burnout tersebut bagi menjamin prestasi dan produktiviti yang lebih tinggi dan berkualiti. Kohar (2003). Keputusan kajian yang lebih kurang sama . (2003). peluang kenaikan pangkat. Kajian mereka mendapati bahawa kepuasan kerja di kalangan guru-guru berada pada tahap yang tinggi berdasarkan aspek rakan sekerja. Nazlinda (2005). Ini menunjukkan bahawa kakitangan Jabatan Agama agak berpuas hati dengan pekerjaan yang mereka jalani sekarang ini. kakitangan Jabatan Agama Johor Bahru mengalami tahap kepuasan kerja yang sederhana. Malah. Kajian mendapati bahawa dapatan menunjukkan kepuasan kerja yang sederhana pada aspek pekerjaan sekarang. gaji sekarang. Dapatan kajian ini mempunyai persamaan dengan dapatan kajian Naseem (2005). hasil daripada analisis dapatan kajian. ini tidak menunjukkan bahawa tidak berlaku langsung burnout di kalangan mereka. Dapatan kajian ini menunjukkan tahap kepuasan kerja yang tinggi menyamai dapatan Syed Shafeq et al.5 Perbincangan Berhubung Dengan Analisis Tahap Kepuasan Kerja Dari segi kepuasan kerja pula. 5.127 Walaupun dapatan kajin menunjukkan bahawa tahap burnout di kalangan kakitangan Jabatan Agama tersebut berada pada tahap yang sederhana. Syed Shafeq (1997) dan juga Nor Azizah (1998) yang mendapati bahawa hasil dapatan kajian yang telah mereka jalankan menunjukkan kepuasan kerja yang berada pada tahap yang sederhana.

peluang kenaikan pangkat (3. terdapat lima aspek kepuasan kerja yang diukur iaitu pekerjaan sekarang.0%). dapatan kajian ini menunjukkan tahap kepuasan kerja berada pada tahap sederhana.128 diperolehi untuk semua faktor kepuasan kerja di mana gaji dan pekerjaan merupakan dua faktor kerja yang mencapai melebihi 50%. penyelia dan penyeliaan (80.2%). diikuti rakan sekerja (12. Kepuasan kerja yang tinggi ditunjukkan pada sub skala pekerjaan sekarang (39. Dapatan kajian ini menyamai dapatan kajian Naseem (2005). penyelia dan penyeliaan (17.3%) dan pekerjaan sekarang (4. gaji sekarang (39. peluang kenaikan pangkat (31. penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja. Secara keseluruhannya. peluang kenaikan pangkat (65.2%). Nazlinda (2005).0%) . Syed Shafeq (1997) dan juga Nor Azizah (1998). gaji sekarang (2. gaji sekarang. penyelia dan penyeliaan (1.2%).4%). Kepuasaan kerja yang sederhana ditunjukkan pada sub-skala pekerjaan sekarang (56. Kassim (1990) pula mendapati bahawa hasil dapatan kajian yang telah dijalankan menunjukkan kepuasan kerja berada pada tahap yang rendah.5%).6%). Dari segi kepuasan kerja di peringkat sub skala pula.8%) dan rakan sekerja (1.8%). peluang kenaikan pangkat. Mereka turut mendapati bahawa responden menunjukkan kepuasan kerja yang berada pada tahap yang sederhana.1%). Hasil dapatan menunjukkan bahawa sebahagian besar kakitangan agama Johor mengalami kepuasan kerja yang rendah dari segi gaji sekarang (58.7%) dan rakan sekerja (86.4%).7%). .

Dari segi jantina. pengkaji mendapati bahawa terdapat tidak ada perbezaan yang signifikan antara kakitangan lelaki dan perempuan terhadap depersonalisasi. 1959). pengalaman. 5. status perkahwinan dan taraf pendidikan. Al. 5. Demografi yang akan dibincangkan ialah jantina. depersonalisasi dan pencapaian diri) dengan demografi di kalangan kakitangan agama Johor Bahru. 1988. ketandusan emosi dan pencapaian peribadi. Faktor gaji kerap menjadi punca ketidakpuasan kerja dan terlalu sedikit kajian yang menyatakan sebaliknya..6. Penyataan ini turut disokong dengan penyataan Turban et.6 Perbincangan Berhubung Dengan Analisis Inferensi Perbezaan Burnout Dari Segi Demografi Di Kalangan Kakitangan Agama Johor Bahru Bahagian ini membincangkan tentang perbezaan burnout (ketandusan emosi. . 1994) di mana telah menjalankan kajian ke atas kakitangan pelbagai agensi dan pembantu hospital di Amerika Syarikat turut mendapati bahawa gaji merupakan faktor yang penting dalam menentukan kepuasaan kerja. Al. Kebanykan kajian yang dijalankan mendapati bahawa gaji mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasann kerja (Herzberg et. (dalam Abu.129 Kepuasan dan ketidakpuasan kerja seringkali dikaitkan dengan gaji.1 Perbezaan burnout dari segi jantina.

. Nazlinda. Dapatan kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian yang telah dijalankan oleh Naseem (2005) yang mendapati bahawa hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pengelaman bekerja terhadap ketandusan emosi dan pencapaian peribadi. ketandusan emosi dan juga pencapaian peribadi. 5.6. dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap depersonalisasi. dapatan Syed Shafeq (1997) tentang perbezaan pengalaman bekerja terhadap depersonalisasi menunjukkan dapatan yang berbeza dengan dapatan kajian ini di mana dapatan beliau menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pengalaman bekerja terhadap depersonalisasi. Dapatan kajian ini mempunyai persamaan dengan dapatan kajian (Naseem.130 Dapatan kajian ini yang menunjukkan terdapatnya tidak terdapat perbezaan terhadap ketandusan emosi dari segi jantina mempunyai tidak mempunyai persamaan dengan kajian yang telah dijalankan oleh Maslach (1982). Dapatan kajian beliau turut menunjukkan bahawa perempuan lebih cenderung mengalami ketandusan emosi berbanding lelaki. Namun begitu. 2005.2 Perbezaan burnout dari segi pengalaman Dari segi pengalaman bekerja. 2005 dan Syed Shafeq. 1997) yang menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara guru lelaki dengan guru prempuan dalam ketandusan emosi.

terdapat kajian yang menunjukkan dapatan berbeza dengan kajian ini iaitu kajian yang dijalankan oleh Russel (1987) menunjukkan bahawa terdapatnya perbezaan yang signifikan antara status perkahwinan terhadap pencapaian peribadi. Dapatan kajian ini tentang terdapatnya perbezaan signifikan antara status perkahwinan terhadap ketandusan emosi juga tidak menyamai dapatan kajian Naseem (2005) yang menunjukkan dapatan yang berbeza.6. dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap ketandusan emosi. . Namun begitu.3 Perbezaan burnout dari segi status perkahwinan Dari segi status perkahwinan. depersonalisasi dan pencapaian peribadi.131 5. Kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian Nazlinda (2005) yang juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap depersonalisasi dan pencapaian peribadi dari segi status perkahwinan.

pencapaian peribadi dan depersonalisasi. gaji. penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja.132 5.4 Perbezaan burnout dari segi tahap akademik Dari segi tahap akademik. Kesemua pengkaji tersebut mempunyai dapatan yang menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi ketiga-tiga sub-skala iaitu ketandusan emosi. Sebagai kesimpulannya. depersonalisasi dan pencapaian peribadi. Kepuasan kerja yang dibincangkan ialah pekerjaan sekarang. (1997). 5. Kajian ini mempunyai persamaan dengan kajian yang dijalankan oleh Syed Shafeq. depersonalisasi dan pencapaian diri) dengan kepuasan kerja di kalangan kakitangan agama Johor Bahru. . Naseem (2005) dan Nazlinda (2005). peluang kenaikan pangkat. Bahagian ini akan membincangkan tentang hubungan burnout (ketandusan emosi. hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan bagi ketandusan emosi.7 Perbincangan Berhubung Dengan Analisis Inferensi Hubungan Burnout Dengan Tahap Kepuasan Kerja Di Kalangan Kakitangan Agama.6. dapatan kajian ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap burnout di kalangan kakitangan agama Johor Bahru mengikut ciri-ciri demografi yang dikaji.

Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan. (1986).1 Hubungan ketandusan emosi dengan kepuasan kerja Hasil kajian ini mendapati bahawa kekuatan hubungan ketandusan emosi dengan pekerjaan. hubungan kepuasan kerja dari segi peluang kenaikan pangkat dengan Ketandusan Emosi adalah -0. hubungan kepuasan kerja dari segi penyelia dan penyeliaan dengan Ketandusan Emosi adalah 0. gaji. didapati bahawa hubungan kolerasi antara pekerjaan itu sendiri.19 (sangat lemah). Kajian dapatan ini mempunyai persamaan dengan kajian yang telah dijalankan oleh Penn (1988).38 (rendah). Al. Penyataan tersebut bermakna hubungan kepuasan kerja dengan burnout adalah songsang iaitu jika burnout pada sub-skala Ketandusan Emosi mendapat skor yang tinggi . Dari segi susunan kekuatan hubungan kolerasi kepuasan kerja dari segi pekerjaan itu sendiri dengan Ketandusan Emosi menunjukkan perhubungan yang rendah (-0. peluang kenaikan pangkat. whitehead (1986). maka skor kepuasan kerja adalah rendah.133 5. . Newcomb et.08 (sangat lemah).23 (rendah) dan hubungan kepuasan kerja dari segi rakan sekerja dengan Ketandusan Emosi adalah -0. maka skor kepuasan kerja adalah tinggi.7.01. Jika skor burnout pada subskala Ketandusan Emosi mendapat skor yang rendah.41) manakala hubungan kepuasan kerja dari segi gaji dengan Ketandusan Emosi adalah -0. peluang kenaikan pangkat dan penyelia dan penyeliaan dengan burnout adalah rendah manakala hubungan burnout dengan pemboleh ubah yang lain seperti gaji dan rakan sekerja adalah pada tahap yang sangat lemah. penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja adalah negatif dan signifikan pada aras 0. Arenawati (2002) Naseem (2005) dan Nazlinda (2005).

gaji. gaji dan rakan sekerja dengan burnout adalah rendah manakala hubungan burnout dengan pemboleh ubah yang lain seperti penyelia dan penyeliaan adalah pada tahap yang sangat lemah.19 (sangat lemah). Al. peluang kenaikan pangkat. nilai kolerasi yang ditunjukkan adalah negatif dan signifikan pada aras 0.08 (sangat lemah). (1986).7. Arenawati (2002) Naseem (2005) dan Nazlinda (2005). didapati bahawa hubungan kolerasi antara pekerjaan itu sendiri. Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan. Jika skor burnout pada subskala Depersonalisasi mendapat skor yang rendah.41) manakala hubungan kepuasan kerja dari segi gaji dengan Depersonalisasi adalah -0. Newcomb et.38 (rendah).23 (rendah) dan hubungan kepuasan kerja dari segi rakan sekerja dengan Depersonalisasi adalah -0. . penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja. whitehead (1986).2 Hubungan depersonalisasi dengan kepuasan kerja Mengenai burnout di sub-skala depersonalisasi dengan pekerjaan.134 5.01. hubungan kepuasan kerja dari segi penyelia dan penyeliaan dengan Depersonalisasi adalah -0. maka skor kepuasan kerja adalah tinggi. Penyataan tersebut bermakna hubungan kepuasan kerja dengan burnout adalah songsang iaitu jika burnout pada sub-skala Depersonalisasi mendapat skor yang tinggi . maka skor kepuasan kerja adalah rendah. Kajian dapatan ini mempunyai persamaan dengan kajian yang telah dijalankan oleh Penn (1988). Dari segi susunan kekuatan hubungan kolerasi kepuasan kerja dari segi pekerjaan itu sendiri dengan Depersonalisasi menunjukkan perhubungan yang rendah (-0. peluang kenaikan pangkat. hubungan kepuasan kerja dari segi peluang kenaikan pangkat dengan Depersonalisasi adalah -0.

(1986). didapati bahawa hubungan kolerasi antara pekerjaan itu sendiri. whitehead (1986).08 (sangat lemah). penyelia dan penyeliaan dan rakan sekerja.7. Kajian dapatan ini mempunyai persamaan dengan kajian yang telah dijalankan oleh Penn (1988). Dari segi susunan kekuatan hubungan kolerasi kepuasan kerja dari segi pekerjaan itu sendiri dengan Depersonalisasi menunjukkan perhubungan yang rendah (-0. gaji dan rakan sekerja dengan burnout adalah rendah manakala hubungan burnout dengan pemboleh ubah yang lain seperti penyelia dan penyeliaan adalah pada tahap yang sangat lemah.41) manakala hubungan kepuasan kerja dari segi gaji dengan Depersonalisasi adalah -0.19 (sangat lemah). Newcomb et.135 5.3 Hubungan pencapaian peribadi dengan kepuasan kerja Mengenai burnout di sub-skala depersonalisasi dengan pekerjaan. hubungan kepuasan kerja dari segi peluang kenaikan pangkat dengan Depersonalisasi adalah -0. nilai kolerasi yang ditunjukkan adalah negatif dan signifikan pada aras 0.23 (rendah) dan hubungan kepuasan kerja dari segi rakan sekerja dengan Depersonalisasi adalah -0. peluang kenaikan pangkat.01. Al. Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan.38 (rendah). hubungan kepuasan kerja dari segi penyelia dan penyeliaan dengan Depersonalisasi adalah -0. Arenawati (2002) Naseem (2005) dan Nazlinda (2005). peluang kenaikan pangkat. gaji. .

1 Untuk Kajian Lanjutan i. kajian selanjutnya boleh dilakukan dengan mengkaji tahap kepuasan kerja dan burnout di kalangan jawatan yang tertentu sahaja tetapi bukan semua jawatan yang dikaji iii.8 Cadangan Kajian Berdasarkan perbincangan dan rumusan di atas. Selain itu. iv. ii. Lokasi ini adalah bertumpu di Kompleks Islam Johor sahaja.136 5. Oleh yang demikian.8. Oleh yang demikian kajian selanjutnya boleh dilakukan dengan meluaskan lagi populasi sampel ke peringkat daerah di johor agar dapat membuat perbandingan. Kajian ini menunjukkan kepuasan kerja dan burnout di kalangan staf pelbagai pangkat yang bertugas. Sampel kajian hanya melibatkan staf yang bertugas di Jabatan Agama Johor di kompleks Islam. Oleh itu kajian selanjutnya dapat dilakukan dengan meluaskan kajian di semua daerah jajahan di negeri Johor. kajian lanjutan boleh dikembangkan lagi saiz sampel dengan mengambil responden dari semua jabatan di semua daerah di negeri johor. pihak khidmat latihan dan sumber manusia jabatan agama serta pihak staf sendiri dalam menangani masalah burnout berhubung dengan kepuasan kerja yang dialami. . beberapa cadangan akan dikemukakan untuk tujuan kajian lanjutan dan juga cadangan-cadangan yang mungkin dapat membantu pihak-pihak tertentu seperti pihak pentadbiran jabatan agama johor. Johor Bharu. Antara cadangan yang dapat dicadangkan ialah: 5.

137 5. Perkara seumpama ini tidak mustahil menjadi penyumbang kepada terjadinya burnout di kalangan staf terlibat. Cabaran kerja kian bertambah selaras dengan kepesatan pembangunan negara ini. . Kompleks memikul tugas yang kian mencabar. peranan mereka di jabatan agama Johor bukan sekadar menjalankan tugas di pejabat agama. malah mereka perlu sentiasa terdedah kepada keadaan cabaran pengaruh budaya luar hasil daripada kepesatan pembangunan terutama sekali kemasukan pekerja asing ke negara ini. Harapan pengkaji berdasarkan dapatan kajian ini nanti. Ini amat perlu kerana kepuasan kerja di kalangan staf bukan sahaja mampu menghasilkan kualiti kerja yang bermutu dan berkualiti tinggi tetapi juga mampu menghasilkan prestasi dan produktiviti Kompleks Islam Johor. ianya diharap dapat membantu para stat yang terlibat mengenal pasti tahap kepuasan pekerjaan mereka.9 Penutup Faktor burnout dan kepuasan kerja amat penting kepada setiap individu yang bekerja. Berdasarkan pernyataan tersebut. Justeru itu faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja dan burnout mestilah dikenalpasti agar perkara-perkara yang menimbulkan rasa tidak puas hati burnout dapat diatasi untuk kebaikan bersama. Semua staf yang bertugas di Jabatan Agama Islam Johor. Staf-staf yang berpuas hati dengan kerjayanya akan menjadi lebih produktif dan memberikan komitmen yang tinggi dalam pekerjaan.

Sememangnya tanggungjawab penjawat jawatan agama di Komplek Islam bukanlah sedikit. mereka haruslah sedar bahawa banyak pihak di sekeliling yang mengharapkan keberkesanan tugas mereka. . Sekiranya semua staf merasa seronok dengan bidang kerja mereka sekarang maka kepuasan pekerjaan dapat dipertingkatkan. Walaubagaimanapun.138 Apa yang penting mereka haruslah sentiasa bersyukur dan bersikap professional dalam menjalankan pekerjaan.

BIBILIOGRAFI

Abd Main Salimon ( 1989 ). “ Perkaitan Kepuasan Kerja dan Pencapaian Mendelegasi Tugas Dengan Faktor-Faktor Personal dan Pentadbiran di kalangan Pengetua Sekolah Menengah “ Jurnal Pendidikan UKM . 13 ( 14 ) : 51-57 Abd Fatah Abd Malek and Kotlik J.W. (1986 ). “Job Satisfaction Of Vocational Agriculter Teachers in the Southeastern United States” The Jurnal Of the American Association Of Teacher Educators In Agricultre. 27 (1) : 33-38 Abd Rahman ( 1977 ). “Tinjauan Kepuasan Kerja di kalangan Guru-Guru di Sekolah Menengah Pangkalan TLDM , Lumut” Sarjana Muda Abu Ajip ( 1994 ). “Satu Tinjauan Mengenai Kepuasan Bekerja di Kalangan GuruGuru Vokasional di Sekolah Menengah Vokasional Kursus Kejuruteraan Ketukangan di Kawasan Negeri Sembilan Darul Khusus” Universiti Teknologi Malaysia : Projek Sarjana Muda. Abu Hilal Manher ( 1992 ). Validity And Reability Of The Maslach Burnout Inventory For a Sample of Non Western Teacher. Educational and Psychological Measurement, 52:161-169 Anderson Mary Beth G & Iwanichi Edward F ( 1984 ). “Teacher Motivation and Its Relationship to Burnout” Educatian Edministration Quarterly 20(2) : 109-132 Universiti Teknologi Malaysia : Projek

140 Arenawati Sehat Omar ( 2002 ). “Hubungan Kepuasan Kerja dengan Burnout di Kalangan Kaunselor Sekolah Menengah di Negeri Johor.” Universiti Teknologi Malaysia : Tesis Sarjana. Ariffin Hj Zainal ( 1974 ). “Analisis Pekerjaan di antara Dua Industri.” Latihan Ilmiah . Universiti Kebangsaan Malaysia. Asman Haron ( 2001 ). “Hubungan ‘Burnout’ dan Demografi di kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Kluang.” Universiti Teknologi Malaysia : Kajian Sarjana Pendidikan. Bahren Osman ( 1997 ). “Kepuasan Kerja Ketua Panitia Satu Perbandingan Antara Sekolah-Sekolah Terbaik Setiap Daerah di Negeri Johor dan Hubungannya Dengan Prestasi Akademik Pelajar”Sarawak: Universiti Malaysia Sarawak Barbara M. Byrne ( 1991). Burnout : Investigating The Impact Of Background Variables For Elementary , Intermediate , Secondary and Universiti Educator : Teaching and Teacher Education 7 ( 2 ) : 179-209. Berita Harian. 2002. 20 April. Blase Joseph, J.( 1982 ). “A Social – psychological Grounded Theory of Teacher Stress and Burnout : Education Administration Quaterly. Vol 18, No 4. 93-113 Blase Joseph, J.( 1986 ). “A Qualitive Analysis Of Sources of Teacher Stress : Consequences For Performence” American Educational Reserch Journal , 23( 1 ) :13-40 Blum , M.L and Naylor , J.C ( 1968 ). “Industrial Psychology : Its Theoretical and Social Foundations” Rev.ed New York : Harper and Row Brissie , Jane and et.al ( 1988 ). “Individual Situational Contributions To Teacher Burnout. “Journal of Edicational Reserch : 82 ( 2 ) , p 106 , 12 Nov – Dec.

141 Brown , M , and S. Ralph ( 1992 ). “Toward the Identification of Stress in Teachers” Reserch in Education, 48. 103-110 Bryne , Barbara , M ( 1992 ). “Burnout Investigating The Impact Of Background Variables For Elementary , Intermediate , Secondary And University Educators. “Teaching And Teacher Educatian , 7 ( 2 ) :197-209. Cherniss, C. ( 1980 ). Staff Burnout : Job Stress in The Human Services : Sage Sage Publications, Inc. Cedoline A.J ( 1982 ). “Job Burnout In Public Education – Symptoms , Couses And Survival Skills D’Arcy , C , et.al ( 1984 ). “Perceived Job Attributes , Job Satistaction And Psychological Distress : A Comparison of Working Men and Women” Human Relations . 37 . 8 . 603-611. Fox, M. L. ( 1995 ). “Stressful Job Demands and Worker Health : An Investigation of The Effects of Self-monitoring.” Journal of Applied Social Psychology, 25, 22. 19731995. Freudenberger H. J ( 1974 ). Staff Burnout. Journal of Social Vol 30, No 1. Friedman & Issac A ( 1991 ). “High And Low Burnout Schools : School Culture Aspect Of Teacher Burnout.” Journal Of Educational Research : 84(6), p 325-333, Jul – Aug/ 1991. Friesen, et. al ( 1988 ). “Why Teacher Burnout.” Educational Research Quartely. 12 (3). 9-19. Gelembiewski, R. T & Sciechitano, M. 1983. “Some Demographics of Burnout International.” Journal of Public Administration. 54 : 435-448.

“The Motivation to Work.” London : Macmillan Press.R. Greenglass K. ( 1981 ). Hulin. Sex Role. P. “Kepuasan Kerja Guru dan Pensyarah Sains Pertanian di Sekolah Menengah dan Institusi Pertanian di Semenanjung Malaysia. al ( 1987 ).” Journal of Applied Psychology. “Understanding Job Satisfaction. 29 Feb. House.” Hanafi. And Smith. Mausner. Herzberg. “Factor Analysis of a Multiple Choice Farmat for The Job Satisfaction. ( 1967 ). “Sex Difference in Job Satisfaction. Dissertation.” 18 (3-4). Schwab Richard L. Role Ambiguity and Teacher Burnout. Sex Differences. Hamzah Said ( 1994 ). 2003. 20 Mei. F. 48 (1) : 88-92.142 Ghazali Othman ( 1979 ).” Educational Administration Quarterly. T.” Harian Metro.” Psikology Reports. 61 : 747-750. L. “Herzberg’s Dual-Factor Theory of Job Satisfaction and Motivation : A Riview of the Evidence and a Criticism.” Personal Psychology. J and Wignor. M. p 215.” University of California : Ph. et. Iwanichi Edward F. “Work and Family Precursors of Burnout in Teacher”. ( 1987 ). : Burke RJ ( 1988 ). “Kajian Hubungan Burnout dengan Kepuasan Kerja di Kalangan Guru-guru Daerah Johor Bahru. . B and Synderman. Gregson. ( 1982 ). ( 1964 ). R. 20 : 369-398. C.” New York : John Wiley and Son Inc.M. L. D. 8 (1) : 6074. Gruneberg. C. “An Invertigation of Job Satisfaction of Malaysia School Teachers. B ( 1959 ). “Perceived Role Conflict.

and J. 21 (2) : 89-96. V. “Kepuasan Kerja di kalangan Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di Sekolah Menengah Negeri Perak. W. Jamaludin Edar ( 1999 ). ( 1975 ). Sutcliffe ( 1987 ). Krejcie. .” Dalam Steers. The Applied Psychology of Work Behavior. Samat ( 1990 ). 4 : 309-336.”Educational Research. Locke. M. Kamaruddin Mohd Hashim ( 1995 ). E. “Teacher Stress dan Burnout. “The Supervisor As Motivator : His Influence on Employee Performance and Satisfaction. and L. “What is Job Satisfaction?” Organizational Behavior and Human Performance.”International Riview for Educational Research.” Sintok : Universiti Utara Malaysia. A. ( 1969 ). “Teacher Stress dan Satisfaction. D. ( 1982 ). “Hubungan ‘Burnout’ Demografi : Tinjauan di kalangan Pensyarah-pensyarah Fakulti Pengurusan dan Sumber Mnausia. M. Schwab Richard L. Orgn (ed). ( Tidak diterbitkan ). & Porter.” New York : Mc Graw Hill. R. C ( 1987 ). A.” Dlm. 95-105. Lawler. E. Kyriachou.” Educational and Psychological Measurement. “Hubungan di antara Tekanan Kerja. Kyriachou. and Morgan D. W. Boston : Irwin.143 Iwanichi Edward F. Locke. F. C.” “Motivation and Work Behavior. “Who Are Our Burned Out Teachers? Educational Research Quaterly. Porter ( 1967 ). 30 : 607-610. R. 29 (2) : 146-152. Kepuasan Kerja dan Kecenderungan untuk Berhenti Kerja di kalangan Guru-guru KBSM. E. L.” Unversiti Kebangsaan Malaysia : Latihan Ilmiah yang tidak diterbitkan. ( 1970 ). “Determining Sample Size for Research. .” Skudai : Universiti Teknologi Malaysia : Projek Sarjana Muda. “The Effect of Performance on Job Satisfaction. W. Homewood. Kassim Abd. 7 (2) : 5-6.

Low Min Yin ( 1993 ).” In Handbook of Industrial and Organizational Psychology. E. S. S. Maslow. 2 : 99-113. 3rd Edition.” Engelwood Cliffs.” Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia. 34 (4) :111-124. E. ( 1996 ). “Motivation and Personality. ( 1982 ). Hubungan di antara Kekurangan Keperluan dengan ‘Burnout’ di kalangan Guru-guru Sekolah Menengah. E. “Burnout : The Cost of Caring. & Leiter. 1297-1350. ( 1978 ).” Palo Alto : Consulting Psychologists Press. H. “The Client Role in Staff Burnout. E. Maslach C. ( 1978 ). “Job Burnout : How People Cope. P. Rand McNally College Publishing Company. Maznah dan Rakan-rakan ( 1996 ). ( 1967 ).144 Locke. S. ( 1976 ).NJ : Prentice-hall. Jackson. Maslach C. “Penghantar Psikologi Pengenalan Asas kepada Jiwa dan Tingkahlaku Manusia. Maslach C. “Prosiding Seminar Kebangsaan Persatuan Psikologi Malaysia ke-4.” Latihan Ilmiah. 2nd Edition.” Journal of Occupational Behavior.” Public Welfare. ( 1981 )..& Jackson.& Jackson. “The Nature and Causes of Job Satisfaction. . Mahmood Nazar Mohamad ( 1990 ). “Maslach Burnout Inventory Manual.” New York : Mc Graw-hill. A. “Maslach Burnout Inventory Manual. A. “Burnout di kalangan Guru-guru. ( 1986 ). Maslach C. “The Measurement of Experienced Burnout. (36) :56-58.” Palo Alto : Consulting Psychologists Press. Maslach C. M. Maslach C. Universiti Kebangsaan Malaysia.” Journal of Social Issues.” Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

S.” Kajian Ilmiah yang tidak diterbitkan. ( 1984 ). “Hubungan ‘Burnout’ dan Kepuasan Kerja : Tinjauan di kalangan Kaunselor Sekolah Menengah di Daerah Johor Bahru. “Kepuasan Kerja di kalangan Kaunselor Sekolah Pulau Pinang. Zakaria Kasa dan Abd Main Salimon ( 1990 ). Serdang : Universiti Pertanian Malaysia. & Huebner. M. E.” Journal of Social Psychology. Yunus Mohd.” Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan. “Job Satisfaction and Professional Needs of College-Trained Teachers in Selangor. 103-120. L.” Michigan State University : ph. Nazlinda Ismail ( 2005 ). (1).145 Mills. “The Philosophy of Teacher Education. Dissertation. M. Noor ( 1982 ). “Hubungan ‘Burnout’ dan Kepuasan Kerja : Tinjauan di kalangan Kaunselor Sekolah Menengah di Daerah Johor Bahru. Nor Azizah Mohd Salleh ( 1988 ).” Universiti Teknologi Malaysia : Kajian Sarjana Pendidikan.” Latihan Ilmiah yang tidak diterbitkan. . B. Abd Patah Abd Malek. Nor Azizah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Malaysia and Its Implication for Continuing Education. Serdang : Universiti Putra Malaysia. Fadzil Che Din ( 1989 ). & Noraini. S. Mohd Shah Lassim. D. “Kepuasan Bekerja Guru-guru Mata Pelajaran Elektif di Sekolah-Sekolah Menengah di Negeri Selangor. 36. Occupational Stressors and Burnout among School Psychology Practiotioners. Mohd.” Kajiselidik yang dijalankan di Negeri Sembilan dan Selangor. Majid Konting ( 1990 ).” Universiti Teknologi Malaysia : Kajian Sarjana Pendidikan. “ Kaedah Penyelidikan Pendidikan”. Mohd. S. “Tinjauan Kurikulum Baru Sekolah Rendah dari Kaca Mata Guru dan Guru Besar. “ A Prospective Study of Personality Characteristics. ( 1998 ). Naseem Bibi Kamaldin ( 2005 ). Mohd.

A. Career Burnout : Causes and Cures.J ( 1983 ) Statiscal Package For Social Science. Kepuasan Kerja di Kalangan Pekerja-Pekerja Kilang Elektronik. Bangi . & Sarros James. . ‘ The Relationship between Job Satisfaction and Burnout : A Study of Human Services Professionals. m. “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Burnout dalam Organisasi : Satu Perbandingan. Penn. Hubungan di Antara Ketegangan dan Kepuasan Kerjadi kalangan Guru.” Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors.Bhd. Human Relation. ( 1983 ). ( 1988 ). Selangor Noruris . New York . 1836. Kuala Lumpur.146 Norhisham Mohd Noor ( 1987 ) . Introductory. Kadir ( 1981 ). Sarros Anne.” Kajian Ilmiah : Universiti Islam Malaysia. D. Porter. 34 (2) : 145-152. 42 (2) : 141-148. “Aplikasi Teori-Teori Motivasi dalam Pengurusan. Mc Graw Hill Book Co. Norkiah A. J. “Job Attitudes in Management II : Perceived Importance of Needs as A Function of Job Level. M. 35 : 283-305. Utusan Publication & Distributors Sdn. A & Aronson E. Bangi . Razali Mat Zin ( 1990 ) . Kajian ilmiah yang tidak diterbitkan . (1988 ). B & Hartman. romano. Perlman. L. ( 1982 ). Saodah Wok ( 2003 ). C. Statistic guied . Kajian ilmiah yang tidak diterbitkan . ( 1990 ). Burnout Summary and Future Research.” Administration in Mental Health. M. Sabitha Marican dan Mahmood Nazar Mohamed ( 1995 ). Selangor. “How Burned Out Are Our Teachers? A Cross Cultural Study. E.” Journal of Applied Psychology. New York : McMillan Inc. W.” Australian Journal of Education. & Foat. Kepimpinan dalam Pengurusan . Pines. 153 3) : 157-165.

Hutchinson ( 1985 ). “The Measurement of Job Satisfaction in Work and Retirement.” 5th Edition. Sylvia. l. T. et.W ( 1972 ) . Selwendram S. USA Harcout Brace Jovanivich . C. R. C. Steer. Wayne A. Stoner. Illnois : Tand Mc Nally and Company. & Hulin. R. Prentice Hall. D. Wendram ( 1989 ). Educational Research Quarterly.. Smith. ( 1987 ). ( 1986 ). 15 (2) : Spring. al. “What Make Mr. 10 (3) : 14-30. “Educator Burnout : Sources and Consequences. M. C ( 1985 ). J & Wankel. 38 (9). Kamus Dewan. “Hubungan Kepuasan Kerja dengan Burnout : Tinjauan di kalangan Guru-guru di Daerah Johor Bahru. Kendall. Tuckman . David P. Conduction educational research . 841-856. L. Latihan ilmiah yang tidak diterbitksn. Himple. P. Iskandar ( 1970 ). Hubungan kepuasan kerja di kalangan pekerja di sebuah syarikat kilang tepung di Puchong. “Management”n( 3rd Edition ) Englewood Cliff. B. Srinika Jayaratne. & T. ( 1995 ). “Motivation and Work Behavior.” Universiti Kebangsaan Malaysia : Projek Sarjana. Bangi Universiti Kebangsaan Malysia. Johnson Teach? A Study of Teacher Motivation.” Human Relations. Chess ( 1991 ). New York : Mc Graw Hill. M. “Job Satisfaction and Burnout: Is These A Difference?” The Journal of Applied Social Science. Syed Mohamed Shafeq Syed Mansor ( 1997 ). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.” Chicago.147 Schwab Richard E.

( 1986 ). “Dimentionality of The Job Descriptive Index. Zaidatul Akmaliah Lope Pihie dan Sharifah Md Noor ( 1988 ).” Academy of Management Journal. 24 : 205-212. ( 1991 ). Vol.45. Berg.M. 40 (8) : 489-506. S.” Journal of Crimical Justice.” Universiti Kebangsaan Malaysia : Kajian Ilmiah yang tidak diterbitkan. Yvonne Gold ( 1985 ).T. 11 Februari.F. Zaiton Awang Mohamad ( 1982 ). W. Wong See Kean ( 1982 ). “ Kajian untuk Mengenalpasti Faktor-faktor Berhubung dengan Kepuasan Kerja Guru-guru Perdagangan dan Keusahawanan. “Kepuasan Kerja Guru-guru di Tiga Buah Sekoalh di Pahang. and Creecy.148 U. “Hubungan Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja dan Kecenderungan untuk Berhenti Kerja di kalangan Pekerja Kilang Elektronik..” Skudai : Universiti Teknologi Malaysia. R. R. . Yeager. W. King. S. 14 : 25-35.” Human Relations. ( 1987 ). ( 1981 ). 2006. T. Utusan Malaysia.. “The Relationship of The Six Personal and Life History Variables to Standing on Three Dimensions of The Maslach Burnout Inventory in A Sample of Elementary and Junior High School Teacher.” Universiti Putra Malaysia : Kajian Ilmiah yang tidak diterbitkan. Wright. Whitehead J. “Panduan Penulisan Tesis : Universiti Teknologi Malaysia. “Job Burnout and Job Satisfaction among Probation Managers.” Universiti Kebangsaan Malaysia : Latihan Ilmiah. J. “Job satisfaction among Black Female Managers : A Casual Approach.” Educational and Psychological Measurement. E.

149 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful