Do’a Selamat: Allaahumma Innaa Nas’aluka Salaamatan Fid-Diin Wa ‘Aafiyatan Fil-Jasadi Wa Ziyaadatan Fil-‘Ilmi Wa Barakatan

Fir-Rizqi Wa Taubatan Qablal-Mauut Wa Rahmatan ‘Indal-Mauut Wa Magfiratam Ba'dal Mauut Allaahumma Hawwin 'Alainaa Ya Allaah Fii Sakaraatil-Mauut Wan-Najaata Minan-Naar Wal-‘Afwa ‘Indal-Hisaab Rabbaana Laa Tuzigh Quluubanaa Ba'da Idz Hadaitanaa Wahab Lanaa Min Ladunka Rahmatan Innaka Antal-Wahhaab Rabbanaghfir Lanaa Wa Li Waalidiinaa, Wa Li Jamii’il-Muslimiina Wal-Muslimaati, WalMu’miniina Wal-Mu’minaati, Al-Ahyaa’i Minhum Wal-Amwaat, Innaka ‘Alaa Kulli Sya’in Qadiir Rabbanaa Hab Lanaa Min Azwaajinaa Wa Dzurriyyaatina Qurrata A’yuniw Waj’alnaa LilMuttaqiina Imaamaa Rabbanaa Zhalamnaa Anfusanaa Wa In Lam Taghfir Lanaa Wa Tarhamnaa Lanakuunanna Minal-Khaasiriin Rabbanaa Aatinaa Fid-Dun-Yaa Hasanatan Wa Fil-Aakhirati Hasanatan Wa Qinaa ‘AdzaabanNa Allaahummaghfir Lanaa, Dzunuubanaa Wa Kaffir ‘Annaa Sayyi’aatinaa Wa Tawaffanaa Ma'alAbraar Rabbij’alnii Muqiimash-Shalaati Wa Min Dzurriyyatii Rabbanaa Wa Taqabbal Du’aa Wa Adkhilnal-Jannata Ma’al-Abraar, Yaa ‘Aziizu Ya Gaffaaru Yaa Rabbal-‘Aalamiin Subhaana Rabbika Rabbil-'Izzati 'Ammaa Yashifuun, Wa Salaamun 'Alal-Mursaliina WalHamdu Lillaahi Rabbil-'Aalamiin Amiin Al-Fatihah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful