Top of Form

main enrsuuzzegcculn

none

0

/

Bottom of Form

Guvernul României

Hotărâre nr. 281 din 17/06/1993
cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare

___________ Text actualizat la data de 05.07.2006 avându-se în vedere următoarele acte: H.G. nr. 511/1993 H.G. nr. 233/1994 H.G. nr. 554/1994 H.G. nr. 615/1994 H.G. nr. 943/1994 H.G. nr. 697/1995 H.G. nr. 994/1995 H.G. nr. 272/1996 H.G. nr. 324/1996 H.G. nr. 75/1996 H.G. nr. 1223/1996 Legea nr. 154/1998 H.G. nr. 561/2000 H.G. nr. 408/2003 H.G. nr. 854/2006.

În baza prevederilor Legii, salarizării nr. 14/1991, Guvernul României h o t ă r ă ş t e: CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Salarizarea personalului din unităţile bugetare se face ţinând seama de specificul fiecărui domeniu de activitate: unităţi de învăţământ, unităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi avansată şi de proiectare, unităţi de informatică, unităţi sanitare şi de asistenţă socială, unităţi de cultură, unităţi de sport, precum şi alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional. Art. 2. - (1) Salariile personalului din unităţile prevăzute la art. 1 cuprind: - salariul de bază, care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate; - sporuri la salariul de bază: pentru vechimea în muncă şi în funcţie de rezultatele obţinute; pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea; pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopţii; pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază; - premii pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea individuală, precum şi un premiu anual pentru contribuţia la realizările pe ansamblul unităţii; - premii speciale stabilite în valoare fixă, pe 2-3 mărimi de premii, în raport cu valoarea sau cu importanţa realizărilor obţinute. (2) Pe lângă drepturile de salarii, personalul unităţilor bugetare mai poate beneficia şi de alte drepturi ce se acordă în natură: masă gratuită, transport de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu, suportate integral sau parţial de unitate, locuinţă de serviciu şi altele asemenea, reglementate prin acte normative specifice.

CAPITOLUL II Salarii de bază Art. 3. - (1) Salariile de bază pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii, pe grade profesionale sau pe trepte profesionale. Salariile de bază sunt stabilite pe 3-6 gradaţii, iar în învăţământ, pe tranşe de vechime. (2) Salariile de bază pentru personalul de conducere - şef birou, şef serviciu, director şi director general, adjuncţii şi asimilaţii acestora, prevăzuţi în anexele la prezenta hotărâre - sunt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradaţiei deţinute, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de bază, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite şi cu mărimea unităţilor şi subunităţilor. Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de bază şi în cazul în care funcţia de conducere este îndeplinită la o altă unitate bugetară decât cea la care s-a stabilit funcţia de execuţie de bază. Atribuţiile funcţiei de execuţie se stabilesc de ministere sau de celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, sub forma unor obligaţii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizaţia de conducere se stabileşte anual de conducătorul instituţiei publice competente, potrivit legii, în raport cu rezultatele obţinute şi răspunderea ce-i revine. (3) Personalul de execuţie care primeşte sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe şi altele asemenea poate fi încadrat temporar, pe perioada respectivă, pe o funcţie de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de indemnizaţia prevăzută la alin. (2). (4) Ponderea funcţiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la alin. (3), nu poate depăşi 15% din totalul personalului din unitatea respectivă şi se stabileşte de ministru, conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice, după caz. __________ A se vedea şi Legea nr. 154/1998 care prin anexa nr. X pct. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)], art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din H.G. nr. 281/1993. Art. 4. - (1) Salariile de bază pentru funcţiile din unităţile de învăţământ, cercetare şi proiectare, sanitare şi de asistenţă socială, de informatică, de cultură şi sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul de stat sau bugetele locale, sunt prevăzute în anexele nr. 1-11. (2) Pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază. Acesta poate fi de până la 15%, aplicat la salariul de bază. (3) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare. (4) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzute în statul de funcţii al unităţii bugetare, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie. (5) Miniştrii, ceilalţi conducători ai instituţiilor centrale şi locale ale administraţiei publice, care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de posturi, pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie, calculate potrivit alin. (4), să se facă la nivelul ordonatorului principal de credite, care aprobă şi statele de funcţii, potrivit legii. __________ Alineatul (5) a fost introdus prin art. unic pct. 1 din H.G. nr. 324/1996. - A se vedea şi Legea nr. 154/1998 care prin anexa nr. X pct. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)], art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din H.G. nr. 281/1993. Art. 5. - (1) Trecerea în gradaţia imediat superioară, precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere se, fac o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează persoana

respectivă, cu aprobarea conducătorului unităţii. Pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere, trecerea în gradaţia imediat superioară se face de organul care aprobă numirea în aceste funcţii. (2) La trecerea la gradaţia imediat superioară se ţine seama de calităţile personale, concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradaţia imediat superioară este de 2 ani. (3) În mod excepţional, vechimea minimă prevăzută de alin. (2) poate fi redusă la 6 luni. (4) Angajarea şi avansarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate, cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12. Încadrarea în urma concursului se face în toate cazurile la gradaţia 1, cu excepţia cadrelor didactice, la care încadrarea se face pe tranşe de vechime. Pentru personalul sanitar reuşit la concurs pe aceeaşi funcţie, salariul de bază se poate stabili la nivelul gradaţiei avute anterior concursului la funcţia în care a fost confirmat prin ordin al ministrului. Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 2 ani. Fac excepţie de la această prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre cu salariu de debutant. (5) În mod excepţional, pentru cadre de o deosebită valoare, ministrul sau conducătorul instituţiei centrale sau locale a administraţiei publice, pentru unităţile subordonate, poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent. În vederea prezentării la concurs, persoanelor care au absolvit învăţământul superior şi au fost încadrate în funcţii de nivel mediu în domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua în calculul vechimii necesare ocupării funcţiilor pentru care se cer studii superioare jumătate din vechimea avută pe funcţiile de nivel mediu. (6) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcţii, precum şi a altor cerinţe suplimentare pentru angajare sau avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoaşterea unor limbi străine, specializări, atestări şi altele - se face de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice, pentru unităţile subordonate. (7) Trecerea personalului didactic într-o tranşă de vechime superioară se face începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care cadrul didactic a împlinit vechimea prevăzută. (8) Avansarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se face în baza reglementărilor proprii privind definitivarea în învăţământ sau obţinerea gradelor didactice II sau I. ___________ A se vedea şi Legea nr. 154/1998 care prin anexa nr. X pct. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)], art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din H.G. nr. 281/1993. Art. 6. - Activitatea profesională se apreciază anual de către conducătorul unităţii - la propunerea şefului ierarhic şi se acordă calificativele "foarte bun", "bun", "satisfăcător" sau "slab". ___________ A se vedea şi Legea nr. 154/1998 care prin anexa nr. X pct. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale şi gradaţii, indemnizaţii de conducere, ponderea funcţiilor de conducere, cuprinse la art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 [cu excepţia alin. (7) şi (8)], art. 6, art. 7 alin. (3) şi (4) şi la art. 33 din H.G. nr. 281/1993. CAPITOLUL III Sporuri la salariul de bază Art. 7. - (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei hotărâri beneficiază, la funcţia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

nedorite sau dificile. anestezie şi terapie intensivă.personalul de specialitate din unele activităţi medicale. art. Pentru condiţii deosebit de periculoase. inclusiv cardiologie intervenţională şi chirurgia toracică. b) pentru activităţi ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfăşoară în condiţii de muncă deosebite. arşi. vătămătoare. (6) Pensionarii pentru limită de vârstă. personalul de pe navele şcoală pe perioada cât se află în larg. 7 alin. cuprinse la art. (2)-(4). nr. epidemii deosebit de grave şi altele asemenea.personalul din instituţiile care se ocupă de: îngrijirea şi/sau educarea specială a copiilor. mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. un spor de până la 15% din salariul de bază. calculat potrivit prevederilor alin. . personalul navigant din Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă care execută misiuni de instruire în zbor. care se reangajează în muncă potrivit legii. stabilite de Ministerul Sănătăţii. . SIDA. chirurgie plastică şi reparatorie. îngrijirea bătrânilor. ___________ A se vedea şi Legea nr. la propunerea ministerelor. categoriile de personal. cu consultarea sindicatelor şi avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. obstetrică-ginecologie şi în unităţi de asistenţă socială şi de ocrotire. pot fi acordate următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. precum şi şoferii de pe autosalvări. 154/1998 care prin anexa nr. (5) Sporul corespunzător vechimii în muncă. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice. beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă. Locurile de muncă. dobândită după data pensionării. (7) şi (8)]. ortopedie-traumatologie. . corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. după consultarea sindicatelor. conducerea unităţii poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în muncă a perioadelor lucrate în alte sectoare decât cele bugetare. dacă vechimea respectivă se apreciază că este utilă realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin. (3) Trecerea într-o tranşă superioară de vechime în muncă pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obţinut cel puţin calificativul "bun". .G.personalul sanitar care lucrează în compartimentele de pediatrie. hemodializă. art. 6. art. trepte profesionale şi gradaţii. 4 alin. care asigură perfecţionarea de specialitate a învăţătorilor şi educatorilor. personalul de pază din cadrul unităţilor bugetare cu obiective de patrimoniu.personalul didactic care asigură predarea simultană la două-patru clase de elevi în învăţământul primar. Art. care îndrumă practica psihopedagogică. 3. un spor de până la 15% din salariul de bază. după data aplicării prezentei hotărâri. celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice interesate. chirurgie cardiovasculară. . cum ar fi: neurochirurgie.────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tranşa de vechime în muncă Cota la salariul de bază ────────────────────────────────────────────────────────────────────── între 3 şi 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 ani 20% peste 20 ani 25% ────────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Pentru personalul încadrat în muncă. se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. (1).personalul medico-sanitar de intervenţie din staţiile de salvare. . Mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de ministere. . indemnizaţii de conducere. Pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii. cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază. art. (3) şi (4) şi la art. (4) În vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele cât persoana respectivă a obţinut calificativul "slab".personalul din unităţile sanitare cu specific deosebit. stabilite de Ministerul Sănătăţii. 5 [cu excepţia alin. anatomie patologică şi medicină legală. De acest spor poate beneficia: . ponderea funcţiilor de conducere. 8. 33 din H. 281/1993. calificarea şi ocrotirea invalizilor şi deficienţilor. mărimea sporului este cea prevăzută în anexele la prezenta hotărâre. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade. TBC. X pct. prevăzută la tranşa respectivă.

care îşi desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat. pot beneficia de un spor de 25% calculat la salariul de bază. unic din H.Litera i) a fost introdusă prin art. un spor de 25% calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru. 8 lit. Bibliotecii Naţionale Bucureşti. aprobată de ordonatorul principal de credite.G. nr. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice. 943/1994. la propunerea conducătorului instituţiei.G. . c) pentru condiţii grele de muncă. 13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. un spor de 15% din salariul de bază brut pentru cei încadraţi în gradul I de invaliditate. g) din H. 147/1996. 697/1995. 561/2000. nr. nr. antrenori federali. categoriile de personal.(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător.L.G. şi anume din venituri proprii şi subvenţii. 2 din H. în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru pentru activitatea de importanţă naţională.Alineatul 5 de la lit. 511/1993.G. Muzeului Naţional de Artă al României şi Muzeului Naţional de Istorie a României beneficiază de un spor de 25% calculat la salariul de bază.G. Locurile de muncă. unic pct.G. 854/2006. un spor de până la 15% din salariul de bază. 75/1996. unic pct. . 943/1994. iar sursele necesare acordării acestui spor se finanţează din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 17 din H. . nr. 1 din H. I pct. nr.A se vedea şi H. nr. 8 lit.G.Alineatul 2 de la lit. nr.G. 408/2003 care prin art. f) pentru activitatea de imersiune. . 1 arată că de prevederile art. d) salariaţii care lucrează.Alineatul 4 de la lit. De sporul de izolare beneficiază şi personalul unităţilor teritoriale din subordinea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale. . precum şi personalul de pază din unităţile teritoriale din subordinea Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale.G. . prevăzute în anexa nr. unic din H. aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. cu consultarea sindicatelor şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. pe baza criteriilor ce se vor stabili de către aceasta. pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii. 615/1994. 272/1996 care prin art. De sporul de până la 15% din salariul de bază poate beneficia şi personalul din cadrul Corpurilor gardienilor publici. d) a fost introdus prin art. Art. I din H. începând cu luna aprilie 2003.A se vedea şi H. . .G.Litera d) a fost modificată prin art. mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de către ministere. .Litera g) a fost introdusă prin art. nr. 1 arată că de prevederile art.G. g) din H. beneficiază şi salariaţii Bibliotecii Academiei Române. Teatrului Naţional «I. nr. nr. orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază astfel: a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru. 281/1993. .Litera h) a fost introdusă prin art. Caragiale» Bucureşti. antrenori loturi naţionale şi antrenori categoria I (care antrenează sportivi sau echipe de lot naţional). corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective.De sporul de 15% din salariul de bază poate beneficia şi personalul din cadrul Corpurilor Gardienilor Publici care îşi desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat. g) Salariaţii Operei Naţionale Române. 9. 1 din H. nr. potrivit contractului individual de muncă.Teza a 2-a a alin. Filarmonicii «George Enescu» Bucureşti. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător. corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru. nr. I din H. __________ Litera a) a fost modificată prin art.G.G. h) pentru personalul încadrat în funcţiile de preşedinţi de federaţii salariaţi. secretari federaţii. (1) litera d) "De acelaşi spor beneficiază şi personalul din unităţile vamale de frontieră" a fost abrogată prin art. pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în cadrul federaţiilor şi al cluburilor sportive. unic pct. 281/1993 beneficiază şi salariaţii Corului Naţional de Cameră "Madrigal". i) salariaţii din instituţiile publice de spectacole şi concerte. 1 din H. nr. . . e) pentru activitatea desfăşurată de nevăzători. b) a fost introdus prin art. b) a fost introdus prin art. o indemnizaţie de 750 lei/oră de scufundare.

16. 11. . plata muncii se face pe bază de tarife sau sume fixe. (2) Consiliul de administraţie sau. (1) nu se aplică acolo unde se utilizează plata cu ora sau cumulul de funcţii în aceeaşi unitate. celelalte instituţii centrale. . în ziua de duminică sau în zilele de sărbători legale. 15. soră-şefă şi altele. .Instituţiile publice organizate pe regim extrabugetar.. consiliul de administraţie sau alte organe similare de conducere ale unităţilor pot acorda premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care. . fără a se depăşi 120 ore anual. .000 lei. sub 8 ore pe zi. unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere. o dată pe an. în cadrul aceluiaşi an bugetar. beneficiază. cum ar fi: profesor-diriginte de clasă. în situaţii cu totul deosebite. în cadrul schimbului normal de lucru. de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata.(1) Pentru activitatea desfăşurată. apreciate ca valoroase. dar nu mai mult de 360 ore anual. organele de conducere similare pot reduce sau anula premiul anual în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare ori au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar. conform celor prevăzute în anexele la prezenta hotărâre. Din acest fond. premii speciale. indiferent de unitatea în care se realizează. 12. anului şcolar. nu se lucrează. se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază şi se aprobă de conducătorul unităţii. Art. tehnico-economice şi altele asemenea).b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. ministerele. îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii. În cazuri cu totul deosebite. care se adaugă la salariul de bază şi face parte din acesta. care nu fac parte din salariul de bază. valorificarea unor prestaţii proprii către terţi executate pe bază de contracte sau comenzi încheiate cu persoane juridice sau fizice din ţară s-au din străinătate pot acorda premii speciale personalului care a contribuit la acestea în limita a 30% din totalul veniturilor nete realizate suplimentar. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. în vederea asigurării asistenţei medicale de urgenţă sau a continuităţii activităţii unităţilor vamale. de asistenţă socială şi de ocrotire.Munca prestată în unităţile sanitare. b) 15 premii a 200. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice interesate. 14. după caz. Pentru îndeplinirea unor activităţi în afara funcţiei de bază (expertize medicale. stagiunii etc. şi de o indemnizaţie clinică de până la 50% din salariul de bază lunar al funcţiei medicale sau farmaceutice îndeplinite. cu consultarea sindicatelor şi cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Art. după caz. (2) În unităţile sanitare. (1). în trei ture.000 lei. un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei ture. (4) Prevederile alin. la sfârşitul anului calendaristic.(1) Personalul care. . Criteriile şi condiţiile de acordare a acestor premii se stabilesc de către ministere. (2) Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigură activitatea integrată de învăţământ medicofarmaceutic va beneficia. şi locale ale administraţiei publice pot aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon. . Art. expertizare. Sumele neconsumate din acest fond pot fi utilizate în lunile următoare. Munca astfel prestată şi plătită în condiţiile de mai sus nu se compensează şi cu timp liber corespunzător. potrivit legii. după cum urmează: a) 10 premii a 300. fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. CAPITOLUL IV Premii Art. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul instituţiei respective. Art. analize de laborator şi altele similare. precum şi cele care au organizate activităţi pe regim extrabugetar şi care realizează prin efort propriu venituri suplimentare faţă de cele prevăzute iniţial la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli propriu prin activităţi cum ar fi: lucrări de cercetare. în conformitate cu reglementările în vigoare. 10. Art.00. Art.00 şi 6. se pot acorda. personalul beneficiază de un spor stabilit în sumă fixă. . dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru. ocrotirea sănătăţii şi din cercetarea ştiinţifică şi tehnologică. pentru orele lucrate în acest interval. personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture poate primi.(1) Pentru realizări deosebit de valoroase sau de importanţă naţională din cultură. între orele 22. Aprobarea efectuării orelor suplimentare se face cu consultarea sindicatelor. de un spor de 25% din salariul de bază. potrivit programului normal de lucru.(1) Pentru îndeplinirea unor sarcini. în care este confirmat prin ordinul ministrului sănătăţii. pe lângă salariul funcţiei didactice. de asistenţă socială şi de ocrotire. potrivit reglementărilor în vigoare. precum şi în unităţile vamale în sâmbăta liberă.Unităţile bugetare pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestora. 13. în locul sporului prevăzut la alin. personalul din unităţile bugetare beneficiază. Tarifele sau sumele fixe se stabilesc în condiţiile prezentei hotărâri. depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar.

Totalul sumelor încasate lunar pentru orele suplimentare efectuate. (4) Personalul sanitar cu pregătire superioară. 18. CAPITOLUL V Alte drepturi A. se stabilesc anual de Ministerul învăţământului.c) 20 premii a 150. precum şi pentru munca remunerată prin plata cu ora. potrivit celor de mai sus. în cadrul programului normal de lucru.000 lei. (3) Calculul tarifului orar se face luând în considerare salariul de bază cu care este încadrat titularul înlocuit şi numărul mediu lunar de ore stabilit pentru programul normal de lucru. (1). Persoanele care cumulează vor fi salarizate corespunzător funcţiei didactice îndeplinite. potrivit dispoziţiilor legale. (2) Sumele necesare acordării premiilor se aprobă. după caz. 19. zilele de sărbătoare legală şi în celelalte zile în care. Art. . de ministrul culturii. (2) Plata cu ora se poate aplica şi pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă. unde sarcinile ce revin unor posturi ai căror titulari lipsesc temporar din unitate nu pot fi amânate şi nici nu pot fi redistribuite.(1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs. care să realizeze sarcinile respective în afara programului lor de lucru. calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală. 17. B. 561/2000. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. . nu se lucrează. Procentul concret al sporului se aprobă de conducătorul unităţii. gradului sau treptei profesionale prevăzute în statul de funcţii. cu funcţia didactică îndeplinită şi cu vechimea recunoscută în învăţământ. între ceilalţi salariaţi încadraţi pe funcţii similare. cu obligaţia îndeplinirii şi a celorlalte sarcini ce revin cadrelor didactice potrivit statutului propriu. Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora în învăţământ. în limita fondurilor care se disponibilizează prin absenţa persoanelor titulare. ministrul învăţământului. nu poate depăşi un salariu de bază lunar. I pct.G. 2 din H. nr. Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aplica plata cu ora. 17 alin. Activităţile şi locurile de muncă unde se poate aproba plata cu ora. în sensul prevederilor de mai sus. în condiţiile prevăzute de lege. din fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice. corespunzător încadrării fiecăruia. se salarizează cu un spor de până la 100% din salariul orar al funcţiei de bază. Pe perioadele respective se va utiliza plata cu ora. Aceste fracţiuni de normă vor fi prevăzute ca atare în statul de funcţii. de preşedintele Academiei Române. pentru realizarea acestora se vor putea folosi persoane din aceeaşi unitate sau din alte unităţi. Premiile individuale se aprobă. persoane care au funcţia de bază în afara unităţii şi care se salarizează la nivelul gradaţiei 1 a funcţiei. posturile vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs până la începutul anului şcolar (universitar). (1) şi (2) şi art.(1) În anumite domenii de activitate. (5) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară. . care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază. cu respectarea prevederilor legale. pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele de repaus săptămânal. În învăţământ. se stabilesc de ministere. ministrul sănătăţii. vechimii recunoscute în învăţământ şi gradului didactic obţinut (în cazul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar). 9 alin. se salarizează cu salariul orar al funcţiei de bază. (2) se ia în considerare salariul de bază prevăzut în statul de funcţii. cu respectarea prevederilor art. (2) În învăţământul de toate gradele. . plata cu ora se poate aplica şi pentru unele discipline sau activităţi care nu se pot constitui în posturi didactice complete. Plata cu ora Art. ministrul cercetării şi tehnologiei. __________ Alineatul (5) a fost introdus prin art. cât şi cele temporar vacante pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. potrivit art. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Salarizarea în cazul cumulului de funcţii Art. respectiv de preşedinţii Academiei de Ştiinţe Medicale şi Academiei de Ştiinţe Agricole. În situaţiile prevăzute la alin.

precum şi pentru gospodăria sa. detaşarea sau trecerea temporară în altă muncă Art. Art. (3) Pe perioada detaşării sau trecerii.(1) La încadrarea într-o unitate din altă localitate decât cea de domiciliu. Salarizarea acestora se face la nivelul gradaţiei 1 a funcţiei. (2) Indemnizaţia de instalare poate fi echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea specialiştilor se face cu mare greutate. gradul sau treapta profesională. gradul sau treapta profesională şi salariul de bază avut anterior. în condiţiile legii. b) plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază lunar. C. (3) Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauză are funcţia de bază. 23. gradului sau treptei profesionale. şi celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv. (3) De drepturile prevăzute la alin. care nu au putut fi ocupate prin concurs.(1) Personalul mutat. . Plata drepturilor respective se suportă de unitatea la care se face transferul. indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau. după terminarea stagiaturii sau a internatului. 24. numai cu asigurarea suprafeţei locative corespunzătoare. delegarea. 21. . calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an. în acest caz. la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detaşat. Drepturi în cazul mutării în altă localitate şi alte drepturi Art. pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin.Posturile vacante din unităţile de asistenţă socială sau de ocrotire a sănătăţii şi din cultură. (2) Fiecare unitate bugetară îşi întocmeşte anual statul de funcţii în raport cu necesităţile activităţii respective.(1) În limita fondului destinat plăţii salariilor. pentru fiecare membru de familie. dacă în documentul de solicitare a transferului s-a făcut această menţiune. (2) Mutarea în altă localitate se va putea face. în vederea mutării efective. care lipseşte din unitate o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi care nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă. salariaţii primesc. 22. pe lângă salariul de bază al funcţiei. (1) beneficiază şi persoanele solicitate să fie transferate în altă unitate situată într-o localitate diferită decât cea de domiciliu. Numirea temporară.(1) Pe durata delegării. temporare în altă muncă. (3) Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au demisionat sau li s-a desfăcut contractul de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui. Face excepţie personalul detaşat în perioada de sezon la unităţi bugetare din staţiunile balneoclimaterice. numărul de posturi. c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din salariul său de bază lunar. prevăzute în statul de funcţii.Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcţii de conducere. în cadrul aceleiaşi unităţi. în altă localitate are dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale. . . nivelul studiilor şi nivelul salariilor . Posturile vacante ocupate în condiţiile de mai sus se comunică lunar la direcţiile de muncă şi protecţie socială. gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate. . pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. stabilite de ministere şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi avizate de Ministerul Finanţelor. care cuprinde denumirea funcţiei. indemnizaţia primită. persoana detaşată sau trecută temporar în altă muncă are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. Art. în toate cazurile. D. dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui de la funcţia în care este încadrat. indemnizaţia de instalare se acordă. de unitatea sanitară unde s-au încadrat prin concurs. (1) sau (2). alte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice defalcă fondul pentru unităţile subordonate. detaşării sau trecerii temporare într-o altă muncă. CAPITOLUL VI State de funcţii Art. se va asigura decalarea programului respectiv. primesc. în primul an de activitate după absolvirea studiilor. în cazul medicilor şi farmaciştilor. personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei. 20. acordat la cererea sa. fiecare minister. d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare. persoana în cauză îşi păstrează funcţia. (4) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în altă muncă se suportă de unitatea unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea. (2) Când detaşarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o muncă la care este stabilit un salariu de bază mai mare. gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat. aprobat prin bugetul public naţional.

de către Secretariatul de Stat pentru Culte.Se recomandă ca salariile pentru unităţile de cult să fie stabilite. în aplicarea prezentei hotărâri. utilizarea unor niveluri de salarizare. cu salariul de debutant. Premiile individuale se aprobă de către conducătorul unităţii.Ministerele. Art. cu consultarea celorlalte ministere sau instituţii centrale ale administraţiei publice. 13 şi 14 se vor aplica după aprobarea bugetului de stat. echivalarea unor funcţii şi a condiţiilor de ocupare a acestora. la propunerea celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice. (3) Organele prevăzute la alin.(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor.Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre. unii salariaţi ar urma să beneficieze de o majorare a salariului de bază de peste 22%. 32. 33. prevăzute în anexa nr. dar care se dovedesc a fi necesare şi unităţilor respective. . beneficiază de drepturile prevăzute în reglementările specifice. în gradul sau treapta profesională imediat superioară. 30. astfel încât să se asigure încadrarea în alocaţiile bugetare. se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat. prin preluarea acestor funcţii din celelalte anexe la prezenta hotărâre. avansări în grade sau trepte şi celelalte drepturi trebuie să se încadreze în alocaţiile bugetare stabilite cu această destinaţie. în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoştinţă de aceasta. premiilor şi altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri este de competenţa consiliului de administraţie sau. prin reîncadrarea la gradaţia 1.Prevederile din prezenta hotărâre se aplică şi instituţiilor publice a căror finanţare se face din mijloace extrabugetare. 27.Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor. Ministerul Sănătăţii. care au în subordine unităţi sanitare şi cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. treceri în gradaţii superioare. . republicată. 28. după caz. vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de probă şi avansarea. pot da îndrumări metodologice şi avizează. care cuprinde numărul maxim de posturi pe grupe de funcţii şi fondul de salarii corespunzător. . cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie. ponderea personalului care poate fi încadrat în grade profesionale superioare. În situaţia în care. în limita fondurilor proprii şi a contribuţiei din partea statului. sportive şi altele. (1) vor lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile. În mod similar se procedează şi în cazul reorganizării unor unităţi bugetare sau extrabugetare. Statele de personal ale unităţilor bugetare. celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice vor putea include în statele de funcţii pentru unităţi şi unele funcţii care nu sunt specifice acestora. (2) Ministerul Sănătăţii. sporurilor. 29. (4) Împotriva măsurii unităţii de modificare unilaterală a salariilor stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri. artistice. . invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice. ___________ . a altor organe de conducere similare. pentru unităţile bugetare sau extrabugetare. 26. se comunică Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă. Art. 307/1991. culturale. acordarea gradaţiilor. tarife sau sume fixe. Art. sporuri şi adaosuri la salarii. va stabili modul de echivalare a noilor funcţii specifice acestor unităţi. acordată cu această destinaţie unităţilor de cult. . (2) În cazurile în care ordonatorii principali de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor de personal pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate.Personalul de specialitate trimis în străinătate. Art. Pentru anul 1993. forme specifice de salarizare. la gradul sau treapta profesională în care urmează a fi încadrat personalul respectiv. 25. (3) Pe baza statelor de funcţii se întocmeşte statul de personal. Art. CAPITOLUL VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Art. Statele de funcţii pentru unităţile organizate în structura ministerelor şi a celorlalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice se aprobă de către acestea. premiile. pentru personalul din unităţile subordonate acestora. . 31. centralizate de ministere şi instituţiile centrale şi locale ale administraţiei publice.(1) Prevederile art. pe bază de concurs. precum şi modul de încadrare pe gradaţii a personalului respectiv. Art. . începând cu anul 1994. împreună cu sporurile.de bază pe gradaţii. respectiv a organului ierarhic superior fiecărei unităţi bugetare. . . Art. precum şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice pot stabili pentru personalul încadrat în unităţile din subordine salarii de bază mai mici cu până la 20% decât cele prevăzute la gradaţia 1.(1) Sumele necesare pentru plata salariilor de bază. la propunerea acestora. cu cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 2 din prezenta hotărâre. Art. în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli.

materială sau penală a persoanelor vinovate. . atrage. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate şi transmise instituţiilor publice interesate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate şi informează Guvernul. (7) şi (8)]. art. (3) şi (4) şi la art. după caz. art. 7 alin. nr. . potrivit legii. (1). ministrul finanţelor. Art. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemnează: ─────────────── Ministru de stat. 31-36 şi anexele nr. 281. avansarea în funcţii a personalului. 1-12 din Hotărârea Guvernului nr. 34. Dan Mircea Popescu Ministru de stat. Art. 38. cuprinse la art. . (2) Salariile prevăzute în anexe se vor indexa în baza hotărârilor Guvernului adoptate după 1 iunie 1993. 33 din H. 1 UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT I. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 35. Salariile de bază pentru funcţiile didactice din învăţământul superior a) Funcţii didactice ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Vechimea în învăţământ Nr. în procentele prevăzute de acestea. art. indemnizaţii de conducere. controlează în toate unităţile bugetare modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare. . precum şi orice alte dispoziţii contrare. 6.Dispoziţiile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu luna iunie 1993. 37. precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia.(1) Salariile prevăzute în prezenta hotărâre sunt brute şi impozabile. 281/1993.Anexele nr. Salarii de bază pentru personalul didactic din învăţământ A. republicată. potrivit legii. 154/1998 care prin anexa nr. 17 iunie 1993. . ponderea funcţiilor de conducere. 3. Funcţia ─────────────────────────────────────────────────────────────── crt.A se vedea şi Legea nr. Florin Georgescu Bucureşti. Art. până la 3-6 6-10 10-15 15-20 20-25 peste peste 3 ani ani ani ani ani ani 25 ani 30 ani ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── . 307/1991. 5 [cu excepţia alin. 1-29. art. ministrul muncii şi protecţiei sociale. Nr.Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor. Art. X pct. 36. Art. 4 alin. 6 abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade. Pe aceeaşi dată se abrogă art.Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta hotărâre privind stabilirea salariului de bază la încadrarea. art. ca organe de specialitate. răspunderea disciplinară. trepte profesionale şi gradaţii. ANEXA Nr. şi cuprind toate indexările aprobate prin hotărârile Guvernului până la 1 iunie 1993.G.

180 43.790 55.160 6. Salariile de bază pentru funcţiile didactice din învăţământul preşcolar.790 55. primar.200 2.550 49.770 40.550 49. Indemnizaţia de crt.120 53. Asistent universitar 44.070 47.510 52.410 44. studiilor până 2-6 6-10 10-14 14-18 18-22 22-25 peste la ani ani ani ani ani ani 25 ani 2 ani ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── 1.790 5.890 cu grad didactic II 44.870 85. Decan îndeplinite 21.390 cu grad didactic II 40.550 49.120 58.120 53.650 46.710 2.510 52.790 definitiv 40.470 77. ştiinţific al senatului 19.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 1.P.970 60.390 57. Profesor cu grad didactic I I. Conferenţiar universitar 58.550 49.070 82.650 46. Şef de catedră 10.120 58.660 39. Rector Salariul de bază 28.890 4.410 44.030 definitiv 37. gimnazial.990 4. Profesor universitar 69.390 57. Profesor cu grad didactic I S*) 52.740 64.770 2.530 72.530 72.410 .650 46.500 7.000 74.970 60.030 debutant 39. Prorector corespunzător funcţiei 24.120 53.070 47.070 47. Prodecan 17.840 67.500 3. Şef de lucrări (lector universitar) 52.800 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── B.030 50.940 42.3**) 47.790 55.030 50.120 53. Secretar ştiinţific al consiliului profesoral 13.180 43.550 49.200 69. liceal şi de maiştri a) Funcţii didactice ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── Vechimea în învăţământ Nr.940 42. Funcţia Nivelul ────────────────────────────────────────────────────────────── crt.─── 1.940 42.070 47.180 43.550 38. Funcţia conducere maximă .030 50.485 5.120 53.970 60.510 52. Secretar.650 46. profesional.000 3.410 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── b) Funcţii didactice de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Nr. Preparator 43.890 62.

070 47.650 46.650 46.560 37.180 debutant 34.570 36.550 49.030 definitiv 36. educator.070 47.770 40.770 40. Institutor II cu grad didactic I I.550 38. educatoare M cu grad didactic I 43.650 46.3 46.180 43.550 49.510 52.550 38.650 46.650 46.410 44.410 44. educatoare.070 definitiv 34.660 39.560 37.410 44.410 debutant 35.570 5.570 36.410 44.410 44.520 6.510 definitiv 38.120 53.940 debutant 33.530 8.030 50.940 42. maistru instructor cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate M 31.550 49.030 50.550 49.550 38. .030 50.940 42.660 39.070 debutant 37.570 36.390 57.550 49.180 43.510 cu grad didactic II 38.560 37.520 35.44.660 39.180 43.560 3.790 cu grad didactic II ****) 40. **) Absolvenţii cu examen de diplomă ai învăţământului superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.070 definitiv 34.070 47.940 42.550 definitiv 35.410 44.180 43.120 cu grad didactic II 42.940 42.770 40. Învăţător cu grad didactic I M 44. Maistru instructor M cu grad didactic I 43.180 43.770 40.560 37.660 39.770 40.770 40.520 35.650 46.070 47.940 42.550 49.650 46.510 cu grad didactic II 38.770 40.120 53.180 43.940 42.650 debutant 36.550 38.660 39.800 32.030 50.660 39.120 cu grad didactic II 39.410 44.560 37.030 50. Institutor I cu grad didactic I S***) 49. învăţător.P.940 debutant 33.650 46.510 52.410 44.790 55.030 50.550 38.550 4.530 7.660 39.770 40.520 35.070 47.510 52.530 34.650 46. Educator.670 33.570 36.180 43.660 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── *) Absolvenţii cu examen de diplomă ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.070 47. Profesor.940 42.070 47.

Supraveghetor noapte debutant G 28. absolvent al şcolii normale (liceul pedagogic). se salarizează corespunzător funcţiei de învăţător.500 didactic obţinut ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.670 29.570 31. b) Funcţii didactice de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. 2.lei Nr. 8.200 30. 3 şi 4 au fost modificate prin art. nr. Director Salariul de bază corespunzător 18.940 31. 7.980 12.800 13. 1 din H.800 31.460 28.940 46.200 44.660 34.940 36. 4. ****) Absolvenţi.520 33. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 1. instructor I Laborant. Supraveghetor noapte G 29. Funcţia conducere maximă . pedagog şcolar*).560 35.200 30.720 43. Indemnizaţia de crt.520 30. G 28.940 11. Model I M 31. după caz.lei Nr. ca institutor I sau II.550 33.460 28. 5. Salarii de bază pentru funcţiile ajutătoare din instituţiile de învăţământ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază .530 34. Funcţia Nivelul Gradaţia .460 30. Model debutant M. unic pct.530 30. 6.720 29.070 40.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Salarii de bază pentru alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază . iar cel cu studii superioare.670 33. 3.720 29.520 10.510 2.770 35. instructor II Laborant debutant Pedagog şcolar Pedagog şcolar debutant M M M M M M G G 42.800 - b) Alte funcţii ajutătoare 9.G. cu examen de diplomă.650 39.530 32.410 38. Model II M.***) Absolvenţi.800 32.940 30. III. ai învăţământului superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă. 233/1994.720 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Pedagogul şcolar. ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani învăţământ de zi sau 5-6 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă. __________ Textele de la asteriscurile la pct. Director adjunct funcţiei îndeplinite şi gradului 13.200 30. cu examen de diplomă. G 27. a) Funcţii didactice ajutătoare Şef atelier şcoală I Şef atelier şcoală II Şef atelier şcoală III Laborant.570 34.460 30. pedagog şcolar*). Funcţia Nivelul Gradaţia crt.180 37.

550 49. Secretar debutant S 35.570 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 6. ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Secretar III M 30.410 4.180 43.940 42.570 36. liceal şi de maiştri .lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.770 40.Preşedintele Comisiei de bacalaureat: .660 5.120 53.800 32. Secretar şef*) Salariul de bază 8.670 9. ANEXA Nr.100 2. c) Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Secretar II S 44. Secretar debutant M 29. profesional.400 execuţie îndeplinite ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Se utilizează numai în învăţământul superior. Funcţia conducere maximă . Secretar I*) S 50.460 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── studiilor *) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituţii de învăţământ stabilite de Ministerul Învăţământului.la o comisie de până la 100 de 1/2 din salariul de bază lunar al candidaţi funcţiei didactice în care este încadrat . 177/1993.550 38.200 30.530 34. Secretar II M 33. grupuri şcolare sau la unităţile şcolare stabilite de Ministerul Învăţământului. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei didactice de bază. Secretar şef**) corespunzător funcţiei de 5.660 39. **) Se utilizează la centre bugetare. Indemnizaţia de crt.560 8.Profesor-diriginte Spor maxim .160 lei lunar brut care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. Secretar III S 39.lei - .900 b) Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază Indemnizaţia maximă ─────────────────── .650 46.940 31. care fac parte din salariul de bază Învăţământul gimnazial.770 40.lei ────────── 2.070 47.940 7.030 3. 1 A .790 55.560 37.390 2.510 52.520 35. a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini. IV. Secretar I M 37. Secretar IV S 36. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.550 38.crt.la o comisie de peste 100 de candidaţi un salariu de bază lunar corespunzător funcţiei didactice în care este încadrat * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10.

Funcţii de execuţie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază . Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă crt.000 74.530 72.560 8.790 55. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.410 44. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază . UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE MEDIE ŞI CENTRE DE CALIFICARE ŞI RECALIFICARE 1.770 40.950 5. Funcţia Indemnizaţia de conducere maximă .840 3. Director general adjunct Salariul de bază 19.180 43. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.410 44. Instructor debutant M 33.530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. Expert gradul I S 52.lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4.550 38.650 4.070 2. Expert-consultant I A S 69.485 7. Director corespunzător funcţiei 19. Expert-consultant I S 58.120 53.890 62.485 6.770 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.970 60.660 39.030 50.740 64. Expert-consultant II S 52.390 57.940 7.I. Instructor III M 34.390 57.070 47. Director general 22.lei Nr.510 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.070 6.650 46.lei Nr.180 43.570 36.790 55. Instructor II M 37. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A. Expert debutant S 39. Expert gradul II S 46.120 53. Director adjunct de execuţie 18. Expert gradul III S 40. Funcţii de conducere ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.120 2.120 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B.940 42.470 77.510 3. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ 1.550 49.520 35. Instructor I M 42. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. .

III S S S S S S S S S 67. 2 din H. respectiv gradul II şi gradul III. Funcţia de execuţie Nivelul Salariul de bază (lei) crt.320 2.740 55. Medic 58.510 58.180 72.070 55. Funcţiile de expert se utilizează şi la Casa Agronomului.030 43. 4.790 _ 52. Funcţiile de expert gradul I. UNITĂŢI SANITARE ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ. Farmacist specialist 53. precum şi la Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă.390 49. III şi debutant pot fi încadraţi şi absolvenţii Şcolii Militare de Aviaţie "Aurel Vlaicu". pot fi ocupate de persoanele care au deţinut.510 44. II.390 46. Şef centru de calificare 7. ANEXA Nr.890 50.390 62.530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── NOTĂ: 1. 2. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. __________ Nr. Medic primar 82.790 9.970 49. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar 1. 18.970 6.530 57.890 53. anterior aplicării prezentei hotărâri. La Centrul de Perfecţionare a Personalului din Aviaţia Civilă. Medic debutant 7. unic pct. curent 1 de la lit.970 52.120 - . nr. 177/1993.120 60. 233/1994.120 50.120 47. Medic rezident anul II . care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. Medic specialist 64.120 50.000 58.870 2.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ALTELE DECÂT CELE CLINICE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────── Nr.840 3. Farmacist primar*) 64.840 8. .000 3.G.940 69.160 lei lunar brut.470 60. 2 I.550 47. Salariile de bază sunt cele corespunzătoare noului grad profesional echivalat şi gradaţiei avute.070 62.VII 4. Medic rezident anul I 5. în funcţiile de expert gradul I.650 77. studiilor Gradaţii ──────────────────────────────────────── ────── 1 2 3 4 5 6 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────── A. Farmacist rezident anul II . director centru de calificare şi recalificare. 3. Funcţia de instructor se utilizează la centrele de perfecţionare a personalului din marina civilă şi din navigaţia fluvială.510 49.crt. B a fost modificat prin art. Director adjunct centru de perfecţionare 16.410 74. Director centru de perfecţionare.200 55. funcţiile de expert II. respectiv III sau IV.030 47.550 46.070 40.030 57.740 52.550 42.

chimist debutant 29. Farmacist rezident anul I 11.570 36. instructor de educaţie. registrator medical. asistent social B.M.390 S 38.660 - 47.180 38. laborant cu liceul sanitar.660 37.550 38.770 40. fizician principal 58.660 39. asistent social.550 50. Biolog.650 40. chimist 28. **) Se aplică şi funcţiilor de asistent social şi asistent educator-puericultor. Farmacist debutant 13.180 38. 3 ani Înv.560 37. Tehnician dentar***) M 34.510 39. Tehnician dentar debutant***) M 33. Asistent medical**) M 33. Dentist 40.120 43. sup.550 52.070 36.180 43.070 47.070 17.650 46.790 44.650 35. asistent social. masor. Psiholog.770 40.410 39. Farmacist 50. 3 ani Înv. 39.670 19.650 47.510 42.F. sociolog.030 27.410 46.770 42. profesor C.410 .070 57.530 34. protezare ortopedică şi protezare auditivă.070 47.10. sup. ***) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale.770 - 3 ani 16. instructor de ergoterapie. Biolog. Soră medicală****) M 32.070 49.770 40.520 35. autopsier. Soră medicală principală****) M 38.940 15.520 35.650 23. sup. moaşă.120 47.410 44. Asistent medical debutant**) M 32. chimist principal 58..550 37.120 14. Psiholog.530 34.550 38.M.570 36. optician..660 39.560 - _ 44.660 18. gipsar. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare 25. Biolog. logoped. sociolog. Biolog.410 44. biochimist.940 42. fizician S S S S 50.940 55.390 46.030 52.180 43. chimist specialist 49.670 33.510 12.410 44.660 39. profesor C.180 43. Tehnician dentar principal***) M 40.770 21.970 30. biochimist.570 34.940 42. Dentist debutant S S S Înv.800 __________ *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.660 44. biochimist.770 53.970 26.550 49.. logoped. biochimist.030 38.F. Soră medicală debutant****) M 31.560 37.F. Dentist principal 52. Asistent medical principal**) M 39.M. operator registrator de urgenţă.180 43.520 43.530 22.570 36.550 - S 46.550 24.120 55.560 37. instructor C.520 35.940 42. ****) se aplică şi funcţiilor: oficiant medical.550 20.550 - 46.940 42.650 46. statistician medical.

800 32.030 50. nămolar. îngrijitoare G 27. INSTITUTE ŞI CENTRE MEDICALE A. logoped. băieş. Infirmieră.M.D.670 33.460 30. iar nivelul de salarizare II şi III.660 39.230 27. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar 35.980 28. debutant***) Î.870 85.720 29. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────── __________ Subcapitolul A din Capitolul I a fost modificat prin art. băieş.200 38.770 40.520 __________ ***) Se aplică şi funcţiei de educator-puericultor ocupată de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă. G 28. asistent social.650 31. spălătoreasă.940 31.550 41.030 82.670 38. Profesor C.550 32.710 87. Infirmieră. agent D. nr.410 34. şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.720 29.F. UNITĂŢI CLINICE. Şofer autosanitară III****) 30. sociolog.810 39.200 30. Profesor C.M. C.560 38.470 77.770 40.D.44.070 47. Medic primar S 74.510 52.550 49.F.940 42.. Şofer autosanitară I****) 38.lei Nr.940 42. 554/1994.560 37. îngrijitoare. Brancardier.180 43.070 80.F. spălătoreasă. 3 ani 36.230 37.S.650 46.S. Funcţia de execuţie Nivelul Gradaţia crt. principal***) Î.660 39. 3 ani 44.520 35.570 36. debutant G 25.S. Brancardier.530 __________ ****) Se aplică nivelului I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din staţiile de salvare judeţene şi din municipiul Bucureşti.940 31. 3 ani 34.***) Î. Psiholog. nămolar. studiilor ────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5 6 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── 1.F.M. II. debutant G 27.G.800 .M.460 30.120 33..D. Şofer autosanitară II****) 34. profesor C. fizician debutant S 37. agent D.180 40. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── Salariul de bază .800 32.D. 1 din H. Profesor C.

Medic şef (policlinică. Medic (farmacist) director adjunct Salariul de bază 18. fizician. III.200 67.320 3.650 37.120 44.S. FUNCŢII DE CONDUCERE MEDICO-SANITARE ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. sociolog. logoped.940 10. Profesor C.030 15. (3) din prezenta hotărâre. chimist..390 47.510 52.990 2. S 55.550 39.790 55.745 . profesor C.550 49. II.510 6. 5 alin.790 13.180 7.740 64. În unităţile clinice.000 4. Medic specialist 72.070 38.410 44.510 52.890 64.570 31.560 - 64.390 57.530 57. fizician S 42.550 43. chimist.120 49.550 - 67.030 50.180 43.120 53. principal *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.890 60.2.390 57. logoped.410 44. 2.660 - 69.180 43.120 53. principal S 50.650 37.200 55.800 62.670 42. Î. Medic (farmacist) director 21.F. Psiholog.940 47. potrivit criteriilor şi condiţiilor de ocupare a funcţiilor stabilite de Ministerul Sănătăţii. centru corespunzător transfuzie sanguină şi altele similare) funcţiei de execuţie 17.030 9.F.740 62.120 60.790 57.410 36. profesor C. 3 ani 49.M. Soră medicală debutantă - S S S M M M M M M 60.840 14. Farmacist specialist 60.650 46.550 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────── Biolog.940 42. se pot utiliza şi celelalte funcţii prevăzute la cap.120 16.840 12.510 52.S.550 49. I.510 43.070 38. 3 ani 40.M.120 58.790 46.M.740 52.030 50. Funcţia conducere maximă .550 39. asistent social. Soră medicală 40.650 46..970 60.890 5. Asistent medical debutant 8.000 3. principal Î.770 - B. NOTĂ: 1. asistent social.F.840 53.530 69. sociolog. biochimist. biochimist. Psiholog.lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.030 40.890 62.180 35.120 53. pe lângă funcţiile prevăzute la cap.840 64.F.410 36.070 47. în baza prevederilor art. Profesor C. specialist S 46.770 46. staţie salvare. Soră medicală principală 49.890 50. avizate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor.M. Încadrarea unităţilor sanitare şi de asistenţă socială în categoria unităţilor clinice se face pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Învăţământului.070 47. Asistent medical 42. Biolog. Indemnizaţia de crt. Farmacist primar*) 72.560 32. Asistent medical principal 50.660 44.070 47. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare 11.

activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază. ai comisiilor de expertiză şi recuperare a luni. 30% la categoria a IV-a.lei/şedinţă ─────────────── 1. cu avizul Ministerului Sănătăţii.070 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. d) din prezenta hotărâre. 3 de la Nota a fost abrogat prin art. 8 lit. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. centre medicale. 3 . laborant şi altele similare) şef Spălătoreasă cu gestiune. 7. ANEXA Nr. 2. iar la unităţile clinice. Salariile de bază ale personalului din anatomie patologică şi medicină legală. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. şi sporul pentru institute. Personalul medico-sanitar din dispensarele medicale rurale cu condiţii deosebite de muncă . biolog. şef formaţie b) Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază .040 5. în raport cu complexitatea aparaturii medicale deservite. Asistent medical şef 9. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. 3. repararea şi întreţinerea aparatelor medicale beneficiază de salarii de bază mai mari cu până la 15%. 177/1993. biolog.700 (dar nu mai mult de 25%. în condiţiile prevăzute la art. capacităţii muncă şi ai comisiilor medicale îndeplinite) NOTĂ: 1. care lucrează în morgi. biochimist. prosecturi şi histopatologie. psiholog). 3 din H.Medic (farmacist. I pct. SPORURI ŞI INDEMNIZAŢII a) Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini. 8 lit. Farmacist-diriginte Chimist.izolare. 307/1991).lei ────────── 5. Salariul de bază al medicilor cuprinde şi sporul pentru responsabilitatea actului medical. chimist. a) din prezenta hotărâre.400 4.160 lei lunar brut. diferenţiat pe categorii de risc radiologie astfel: 10% la categoria I. căi de acces dificile .190 5. oficiant medical. Personalul tehnic cu pregătire superioară şi medie din unităţile sanitare care asigură nemijlocit funcţionarea. Membrii comisiilor de avizare medico-legală. 4. care fac parte din salariul de bază Spor maxim . biochimist. Abrogat. vor fi mai mari cu 100% faţă de salariile de bază prevăzute la aceleaşi categorii de personal din prezenta anexă. IV. şef secţie. dispersare. în cursul unei din salariul de bază al funcţiei 1. Salariile de bază ale personalului tehnic de inspecţie şi avizare sanitară încadrat în inspectoratele de poliţie sanitară şi medicină preventivă pot fi mai mari cu până la 15%. clinici universitare (ce era prevăzut la art. cu gestiune Asistent medical (tehnician sanitar.G. __________ Pct. laborator şi altele similare 11. 8 lit. 5.020 1. Mărimea concretă a salariului de bază şi categoriile de personal se stabilesc de Ministerul Sănătăţii. 15% la categoria a II-a. 561/2000. 3. Personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază. 2.940 1. nr. moaşă. soră medicală.800 . altitudine.beneficiază de spor în cuantum de până la 60% din salariul de bază ce se acordă în condiţiile prevăzute la art. 4.3. 20% la categoria a III-a. b) din Hotărârea Guvernului nr. 6.

840 67.UNITĂŢI DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI AVANSATĂ ŞI DE PROIECTARE I. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază .530 72.650 8. Şef secţie funcţiei şi gradului 8.720 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Pe aceste funcţii se încadrează personalul din cercetare până la atestare.790 55. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din cercetarea fundamentală şi avansată A. Şef laborator. Prezenta anexă se aplică şi la unităţile şi subunităţile (secţii.660 39.120 53. .570 10. Asistent III M 32. Asistent stagiar M 28.770 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale**) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7.lei Nr. Asistent de cercetare S 40.180 43.120 4.070 47. Director adjunct ştiinţific Salariul de bază 11.410 44. Funcţia conducere maximă .230 15. Asistent I M 40.550 49. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.890 62.800 11. Asistent II M 36. Director institut 19.200 30.460 30.770 9.200 3. precum şi la alte activităţi de cercetare-dezvoltare care.740 64.410 44. laboratoare colective) de cercetare fundamentală şi avansată.400 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── NOTĂ: 1. sunt finanţate integral de la bugetul de stat sau bugetele locale. B. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.670 33.100 16.940 42.560 37.960 14. Asistent de cercetare stagiar S 39.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. atelier profesional 5.550 38.870 2.070 82. Cercetător S 46. Cercetător principal gradul III S 52.940 42.030 50. Asistent IV M 29.650 6. Secretar ştiinţific director centru corespunzător 10. Indemnizaţia de crt. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Cercetător principal gradul I S 69.180 43. **) Specialitatea funcţiei de asistent este cea corespunzătoare activităţii de bază a unităţii.940 31.520 35.390 57.000 77.510 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate*) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. potrivit legii.485 13.530 34. Cercetător principal gradul II S 60.

120 3. Director institut 18. diminuat astfel: . Tehnician proiectant debutant*) M 27.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11.200 10. 1 din prezenta notă.570 36.740 67.970 60. cartograf.030 50.770 40. Funcţia conducere maximă .560 37.940 42. Director adjunct institut Salariul de bază 11.160 lei lunar brut.550 8. pot fi angajaţi cu contract individual de muncă de unităţile şi subunităţile prevăzute la pct.520 35. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din proiectare A. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.980 28.575 13. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.940 42.650 5. II. Tehnician proiectant IV*) M 27.180 43.230 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. Tehnician proiectant II*) M 34. Şef atelier 5.cu 20% pentru studenţii din penultimul an de studii. . Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază . din ultimii ani.410 44.200 2.180 7. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.530 9. 4 UNITĂŢI DE INFORMATICĂ Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate . Proiectant gradul III S 46.660 39.320 12.720 29. ANEXA Nr. Proiectant gradul IV S 40.770 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 6.790 55.100 15. Proiectant gradul II S 52.390 57. Studenţii de la institutele de învăţământ superior cursuri de zi.120 53.800 32.550 49. Proiectant gradul I S 58.cu 10% pentru studenţii din ultimul an de studii. Tehnician proiectant III*) M 30. care sunt cooptaţi În activitatea de cercetare ştiinţifică.940 31. Tehnician proiectant I M 38.510 4. Director centru corespunzător funcţiei 10. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. dar nu mai puţin decât salariul de bază minim brut pe ţară.670 33. Proiectant debutant S 39.400 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Salariile de bază prevăzute pentru această funcţie se utilizează şi la funcţiile: desenator tehnic. urmând a fi salarizaţi cu salariul de bază pentru asistentul de cercetare stagiar.2. 177/1993. Şef secţie de execuţie 8.890 62.230 14.460 30. Indemnizaţia de crt.lei Nr.070 47.

200 69. Şef secţie. controlor date.800 32. Analist.120 53. implementare.770 40. controlor date. Analist (programator) ajutor IA M 43. Analist.180 43. I S 58.560 15.520 35. Analist (programator) ajutor. programator. debutant M 26. programator. II S 52.740 64.230 27. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Nr Indemnizaţia de crt. laborator. III S 46.890 62.530 11.560 37. inginer de sistem. Analist.720 29.940 42.lei Nr.460 17.A. Analist.940 42. IA S 67.200 12.800 20.000 74.460 30. IV S 40. Analist (programator) ajutor III M 30. corespunzător funcţiei exploatare etc. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.670 16. Operator. implementare. Operator.800 32. inginer de sistem. Operator.635 21.390 57. I M 37. Analist.550 49. inginer de sistem. III M 30.770 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 7.980 28. Director 18.660 39.790 55.940 14. Şef atelier. Operator. inginer de sistem.510 19.570 36.650 6.410 44.720 29. Analist (programator) ajutor II M 34. controlor date.650 46.530 34. exploatare.070 8.660 39.230 13.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 18.570 36.520 35. inginer de sistem.030 50.980 28. Analist (programator) ajutor IV M 27. II M 33.550 10. programator.410 44.770 40.) şi gradului profesional 9. IV M 27. pregătire şi .070 47. oficiu. Operator.200 30. birou (proiectare. Funcţia conducere maximă .430 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── B. inginer de sistem.940 31.510 5.180 9. programator. Director adjunct tehnic 10. controlor date.530 72. Analist (programator) ajutor I M 38.670 33. programator. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .940 31.840 3.970 60. debutant S 39. controlor date. programator. debutant M 27.550 38.470 2. Analist. serviciu Salariul de bază (cercetare-proiectare.120 4. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.

940 42. cor. coregraf S I 69.030 50.740 III 50.160 lei lunar brut. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 1.740 64. secretar literar (muzical). 177/1993.890 62.840 67.120 58.510 V 40.970 60.lei Nr. corepetitor).840 III 52. instrumentist. Dirijor cor.000 74.970 .000 74. concert maestru S I 67.200 69.470 77. canto).070 II 58.120 53.390 57.790 55. din cadrul Centrului de Tehnologia Informaţiei Financiare din subordinea Ministerului Finanţelor şi din Institutul de Management şi Informatică din subordinea Ministerului Industriilor. sufleor operă S I 62. operator imagine (sunet). concertist. solist (vocal.890 62.) 7. actor.390 3. consultant artistic. instrumentist).530 72.650 debutant 39.120 IV 46.070 47.790 55. pictor.740 64.530 II 55.970 60.550 49. dirijor.180 43. şef orchestră. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.390 57. scenograf. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.530 72. muzicale şi de cinematografie Funcţii de execuţie pe grade profesionale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .410 44.530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── NOTĂ: Salariile de bază ale personalului încadrat în funcţiile din prezenta anexă. sunt mai mari cu 15%. Regizor artistic. iar ale celui din Oficiul Central de Plată a Pensiilor sunt mai mari cu 10%.control date etc. balet.200 69.120 53. ANEXA Nr.770 2. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale. maestru de studii (balet.120 58. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10.470 II 57.510 52. Maestru (balet-dans. 5 UNITĂŢI DE CULTURĂ I.

650 II 39. dansator.070 40.180 4.030 43.650 39.560 32. şef orchestră. maestru de studii balet I 49.550 33.460 42.570 IV debutant S 53.650 39. concert maestru.660 37.560 M 44.120 III 50.650 38.800 43. machior.530 30.390 49.030 43.790 47.070 IV 40.790 47.60.550 33. Corist.550 42. artist plastic.510 44.940 43.550 50. corepetitor.940 36.070 40. dansator acompaniator.120 46.670 30.030 43.550 55.520 - M 40. montor imagine I 58.940 debutant 5.120 III 46.940 36.180 37.770 III 35.770 - 52.970 II 52.410 38. peruchier.410 38.410 III 38. actor mânuitor păpuşi.660 34. instrumentist.650 V 39. montor imagine I 44. sufleor operă I 46. Dirijor.510 44.660 57.550 42. balerin.530 60. artist plastic.070 40. machior.790 47.740 55.670 31.180 37.520 62.550 33.180 37. actor mânuitor păpuşi.560 47.120 50. corepetitor).520 31.970 52. Maestru artist circ.660 34.550 42.770 - M 42.410 37. sufleor teatru.570 debutant 8.560 32.770 35.660 6.070 II 39.570 debutant 7. sufleor teatru. sculptor păpuşi.800 58.550 42.410 38.890 53.940 36.180 37.890 53.770 VI 35.530 - 44.570 46. balerin.560 32. maestru (balet-dans. corepetitor. balet.800 - .840 II 57.650 39. sculptor păpuşi. III IV V 49.510 IV 44.670 31.180 36. artist circ I 64.940 - debutant Artist liric. peruchier.550 36.200 29. Solist (vocal. concertist.120 46. instrumentist).410 38.390 49.030 II 43. actor.660 34.770 III 35.

650 debutant 39.390 57.940 42. redactor.570 36. biblioteci. corespondent în străinătate S I 58.lei Nr. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presă.200 25. lector. artist liric operă şi corist operă. editură). II.580 25.670 33. B. Funcţia de artist instrumentist se utilizează în filarmonici. corespondent local) S I*) 53.120 III 46. muzee.230 27.180 43. edituri. 994/1995. NOTĂ: A. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 11. Trecerea persoanelor încadrate în funcţiile de instrumentist.510 IV 40. secretar platou M I 39.890 62.460 II 24.770 40. Redactor de rubrică.410 44. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. nr.660 III 31.650 46.550 49.410 II 35.030 50.790 55. artist liric şi corist în funcţiile de artist instrumentist. opere. Şef agenţie publicitate.430 debutant 24. I a fost introdusă prin art. case de cultură. publicist-comentator. după caz. administrator (publicaţii.180 43.030 50.790 55.770 12. reporter (fotoreporter. controlor bilete.940 10.150 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 9.G.410 44. informare documentară. se face prin menţinerea gradului profesional şi a gradaţiei avute. plasator M.Regizor scenă. culise.740 64.550 49. G I 27.800 32. Supraveghetor sală.180 43.550 38.510 52. __________ Nota finală de la cap. orchestre simfonice.120 III 42. cămine culturale şi alte instituţii de cultură Funcţii de execuţie pe grade profesionale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază . 1 din H.810 26. unic pct.120 58.980 28.560 37.070 47.520 debutant 30.940 42.120 53. teatre lirice şi operete.390 57.970 II 47.840 II 52.970 60. garderobier.530 34.070 .720 29.

120 46.560 42.520 30.770 52.650 IV debutant 15.550 36. retuşor foto. redactor I.410 39.670 debutant 18. documentarist.660 55. corector. redactor.790 47.030 43.530 30.390 49.390 II 46.030 43.550 42.070 III 40.550 42.650 - debutant Muzeograf.660 43. Referent.940 37.940 III 36.770 35.550 33. caricaturist. secretar (tehnic) de redacţie.570 31. tehnoredactor S I 57.790 47.120 II 50.P.120 50.550 36.940 - 55.460 37.200 29.510 44.40.530 30.940 debutant 16.560 IV 32.660 34.800 39.550 42.410 38. trezorier.660 34.560 47.800 28.520 30. bibliotecar S I 60. desenator artistic.570 31.510 44. conservator. referent.030 43. secretar (tehnic) de redacţie.560 III 32.460 53.180 37.720 - - .940 27.560 53.180 37.410 38.770 57. caricaturist. IV 37.070 40.120 44. documentarist. traducător.460 52.560 IV 32. referent.770 44. gestionar custode sală M I 46. conservator.940 II 36.940 13.510 III 44.570 31. traducător.180 38.070 debutant 14.650 39.770 38. Laborant foto.390 49. corector.3**) I 55.200 29.650 39.410 - 39. bibliotecar.530 30. restaurator.550 33.550 42.670 IV 29.890 II 52.670 debutant 17. bibliograf.940 38.800 - 47.980 50. bibliograf. Restaurator***).770 35.550 36.550 33.230 49.200 27.070 II 40.120 III 46.660 49. desenator artistic.660 34.180 37.070 II 40. conservator. restaurator.520 30.180 39.770 35.030 43. fotograf M I 40. Muzeograf.940 III 36.650 39. Bibliotecar.410 38. tehnoredactor M I A****) I 46.

artiştii lirici.debutant 26. 2. I şi II ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. coriştii. **) Studii superioare cu durata de 2-3 ani învăţământ de zi sau 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.460 III 24. care au rezultate valoroase în activitate.200 30.800 32. I pct. cu aprobarea nominală a ministrului culturii. redactor-şef adjunct funcţiei de 16. Director general adjunct bază 19.430 Supraveghetor muzeu. 994/1995.430 debutant 24. şef secţie 10. care desfăşoară activitate 2.200 25.980 28. ****) Se poate utiliza numai pentru încadrarea în funcţia de bibliotecar a absolvenţilor şcolilor postliceale de biblioteconomie. NOTĂ: Persoanele încadrate în unităţile de cultură. 2 din H. care fac parte din salariul de bază Spor maxim . * ** . IV a fost completate prin art. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază. editură).150 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 19. 1 şi 2 de la cap. Director adjunct. secretar general de redacţie execuţie 10. funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului. coriştii operă. G I 30. balerinii. Funcţii de conducere din unităţile de la cap.580 25.lei ────────── 1. Indemnizaţia de crt. Director. Artiştii lirici operă.230 27.230 6. Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef partidă. 1. Director general Salariul de 21.720 29. mânuitor carte M.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.940 31. III.990 2. Şef redacţie. instrumentiştii. *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii.G.320 4. şef oficiu 7.900 solistică.530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IV.940 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── __________ Pct. artiştii instrumentişti. redactor-şef corespunzător 18. dansatorii. Şef birou.810 26. Şef serviciu. pot ocupa în mod cu totul excepţional.670 II 27. Funcţia conducere maximă .485 3.000 5.230 7. ***) Pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional în instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare. nr.

200 69. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.410 44.770 2.470 II 58.120 III 46.120 IV 46.070 47. Comentator politic. ANEXA Nr.120 53.Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10.740 64.000 74.390 57.550 49.570 .030 50.890 62. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. redactor translator.650 debutant 39. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.840 II 52. 5 A AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ "ROMPRES" Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A.790 55.180 43. M 47.lei Nr.770 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Redactor documentarist.650 39.550 49. fotoreporter.120 II 46. redactor translator. publicist. grafician.030 43.660 34.940 42. editorialist. reporter special.520 50.840 III 52. secretar (de redacţie şi de emisie). redactor-translator emisie. 177/1993. redactor de rubrică. corector transmisie.180 37.790 55.770 35. corector transmisie S I 58. fotoreporter special S I 67.070 47.030 50.390 57. redactor. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .650 debutant 39.940 42. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. secretar de redacţie (comisie).740 64.410 38.160 lei lunar brut.510 44. corespondent special (în ţară şi în străinătate).120 53.890 62. Redactor documentarist. grafician.530 49.550 42. translator emisie.530 72.410 44.510 V 40.070 III 40.510 IV 40. fototecar I 52.970 60.970 60.180 43.550 33.940 IV 3. reporter.

770 40.560 II 30.040 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── * ** Salariile de bază din prezenta anexa nu cuprind compensaţia de 10.720 29.120 53. Secretar general de redacţie funcţiei de 16. debutant 32. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. şef serviciu execuţie 13. redactor şef bază 19.800 32.160 8. Indemnizaţia de crt. 6 UNITĂŢI SPORTIVE I.890 62.980 28.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5.200 30.790 55. antrenor federal.560 4.230 27. Director adjunct.940 6. 177/1993.840 2.120 3. antrenor federal. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază . Şef secţie. antrenor federal. redactor şef adjunct corespunzător 17. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. gradul II 52.520 35.485 7. Director.570 36. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. antrenor lot naţional**).740 64.660 39.670 Operator emisie-recepţie M I A 37. Secretar federaţie.160 lei lunar brut.460 debutant 26.530 34. Şef birou 10.390 57. antrenor lot naţional**) expert sportiv. ANEXA Nr.500 10. studiilor ────────────────────────────── *) 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.lei Nr.940 31.430 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── B.970 60.000 9.36. Secretar general de agenţie Salariul de 21. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive A. Secretar federaţie.670 III 27. antrenor . Funcţia Nivelul Gradaţia crt. gradul I 58.550 33. referent sportiv. Funcţia conducere maximă .940 I 33. Secretar federaţie.

Antrenor categoria IV.410 38. antrenor federal.070 40.520 35.570 47.530 9.990 12. cu aprobarea ministrului.550 38.660 - b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 7. expert sportiv gradul II 46. expert sportiv gradul I 52.670 33.200 10.650 5.980 28.120 2.660 39.800 32. instructor sportiv gradul I 50. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.510 4.460 30.940 36. **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive. antrenor federal.180 37. Secretar federaţie.560 37.030 43. instructor sportiv gradul III 39. Secretar general federaţie corespunzător funcţiei 16.230 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului.570 36. Instructor sportiv debutant 27.590 de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.560 37.lot naţional**): gradul III.560 35.720 29.770 5.790 55. instructor sportiv gradul II 44.410 44.550 - 49. Preşedinte federaţie Salariul de bază 21. Antrenor categoria I.940 42.570 .520 35. Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare*) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───── Nivelul Salariul de bază lei Nr. Instructor sportiv III. referent sportiv gradul V 32. Instructor sportiv debutant 46. referent sportiv gradul IV 36. Antrenor categoria III. **) ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───── 1. referent I 34.030 50.650 4.940 31. referent III 27. B.120 53.550 42. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive A. Funcţia conducere maximă .550 8.770 6. gradul V.670 33. referent II 30. referent sportiv gradul III 40.510 3.550 49. Antrenor categoria V.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11.390 57.070 47. gradul IV.180 43. Antrenor categoria II. Secretar federaţie. Indemnizaţia de crt. Instructor sportiv I.530 34. Funcţia studiilor Gradaţia crt. Instructor sportiv II.

770 40.550 33.660 Controlor vamal II M 34. B.940 Controlor vamal IV M 27.790 3. ANEXA Nr.940 36.Complex sportiv 9.410 44.lei Nr. Controlor general S 49.980 39. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. în calitate de colaboratori.460 42. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Salariul de bază . Vicepreşedinte club funcţiei de execuţie 6. Controlor vamal debutant S 37.030 50.6.160 lei brut lunar.520 Controlor vamal III M 30. b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Controlor vamal I M 38.120 53.180 37.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── . Antrenor debutant.650 46.120 58.560 32. 7.360 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── * Persoanele utilizate în cadrul unităţilor sportive. 9.720 40. Funcţia conducere maximă .180 5.770 35. stabilită de conducătorul unităţii sportive în raport cu perioada de colaborare şi importanţa lucrărilor efectuate.530 30.940 42.070 8. Preşedinte club Salariul de bază corespunzător 9.390 57.550 6.510 52. 8. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. în sensul prezentei hotărâri.670 29.800 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───── *) Categoria de clasificare de antrenor.570 31. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. Şef complex sportiv 6. Controlor vamal gradul I S 43.970 60. Controlor general specialist S 55. corespunde gradului profesional.200 .Cluburi 7.070 47. beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 1/4 din salariul de bază minim brut pe ţară. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării. Controlor vamal gradul II S 38. **) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului. 7 UNITĂŢI VAMALE Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A. Indemnizaţia de crt. 177/1993.890 2.660 39. referent debutant 31.800 28. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.550 4.360 .

ofiţer electrician. 8 UNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURI I.550 42.790 55.lei ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. ofiţer mecanic.070 7. Funcţia conducere maximă . Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .120 58. potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.390 49.120 58. III 40. Indemnizaţia de crt.160 lei lunar. ofiţer mecanic.410 38.940 8. ofiţer electrician.020 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul public naţional.970 5. Şef tură 5. şef mecanic secund. şef electrician 52.120 6.lei Nr.120 50. Şef vamă Salariul de bază corespunzător 19. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.970 a) Funcţii de execuţie pe nave maritime 3. Controlor vamal debutant M 27. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── 1. Şef mecanic 58.970 2.390 53.550 36. Comandant 60.180 37. Ofiţer punte. salarizat potrivit prezentei anexe.650 39.660 58.890 4.770 - .390 57.390 57. II 46.230 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── B. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10.120 55.510 44. ministrul finanţelor poate aproba salarii de bază mai mari cu până la 10% pentru personalul de specialitate din unităţile vamale.590 13. Căpitan secund.10. ANEXA Nr. 177/1993. Comandant instructor S 53. Şef mecanic instructor S 53.790 47.030 43. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A. Şef vamă adjunct funcţiei de execuţie 16.485 12. Funcţii de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Ofiţer punte.790 55. Ofiţer aspirant S S S S S S 55.560 57.970 57.

200 39.550 - 47.650 46.560 20.790 55.lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ofiţer mecanic.770 15. dragor. Director adjunct (căpitănii coordonatoare) 11. stabilite conform prevederilor legale. marinar.660 34.200 28.190 .560 35. Ofiţer de port debutant M 32.890 62. b). motorist.940 44.550 37. tehnice.770 39. B. Şef staţie RTG 40.570 46. Funcţii de conducere ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.770 36.990 2. ofiţer electrician.940 37.560 32.410 43.660 35. c) din prezenta anexă. Ofiţer punte.550 33. Scafandru debutant M M M 37. Şef echipaj 21.180 38. Ofiţer RTG II 36.550 46. Căpitan de port gradul II M 42.070 30. Electrician. aspirant M 31. ofiţer electrician M 36.660 34.180 43.650 12.520 31.660 39. Căpitan de port gradul I S 52.180 38. Scafandru autonom 25.530 38.800 c) Funcţii de execuţie comune pe nave 17.550 33.650 42. Căpitan dragor M 44.520 37. Scafandru greu 26.800 40. a). Electrician.410 39. Indemnizaţia de crt.660 38.840 67. în funcţie de dotare şi atribuţiile acestora.940 30. Ofiţer de port gradul II M 33.660 37. Căpitan M 43.550 38. ajutor ofiţer mecanic 22.740 64.570 38. Funcţia conducere maximă . timonier.770 40. fluviale 9.560 33.660 - d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi Funcţii de execuţie pe grade profesionale 27.530 34. Conducător şalupă.410 44. motorist.550 40.940 14. motopompist. motopompist. Dragor şef M 40.570 36. Ofiţer punte M 37.120 Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 29.570 16. marinar 23.570 32.120 53.940 18. debutant 24. Ofiţer de port gradul I M 37.550 34.650 13.670 42. Director (căpitănii coordonatoare) 21.940 31.030 10. timonier. Şef mecanic M 40.560 39. Ofiţer RTG I 19.410 47.770 35.520 39.670 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit.390 57.530 30.530 36.670 35. şef timonier.070 43.520 35.940 44. Ofiţer mecanic. Dragor M 32.650 49.180 42. Căpitan de port specialist S 60.550 11.b) Funcţii de execuţie pe nave portuare.070 44.770 38.

care se acordă separat şi se cumulează cu celelalte drepturi salariale în vederea impozitării.970 60. hidrogeolog. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU AMELIORARE ŞI REPRODUCŢIE ÎN ZOOTEHNIE "PROF. PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR PENTRU CARANTINĂ FITOSANITARĂ.160 lei lunar brut.890 62. 9 LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR. 177/1993. DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE. studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.840 3.790 55. pedolog).650 46. ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIA BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII" ________________ Potrivit art.740 64. * ** Salariile de bază din prezenta anexă nu cuprind compensaţia de 10.740 67. Şef grup scafandri 7. Şef birou 7. DR. meteorolog (hidrolog. hidrogeolog. Inginer**). G. ANEXA Nr.K. şi se utilizează de către toate unităţile care funcţionează potrivit prezentei hotărâri. pedolog). Şef serviciu funcţiei de execuţie 10. dr. gradul I S 50. CONSTANTINESCU". potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ.lei Nr. Funcţia Nivelul Gradaţia crt. Constantinescu". hidrogeolog. PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ. indiferent de subordonare. meteorolog (hidrolog. Medic primar veterinar*) S 58. PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC. AGENŢII DE SUPRAVEGHERE A PROTECŢIEI MEDIULUI.390 4.510 52. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate A.3.070 47. denumirea Centrul Naţional de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor din titlu a fost înlocuită cu denumirea Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Medic veterinar.120 53. meteorolog (hidrolog. prin ordin al ministrului. nr. Funcţii de execuţie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază .890 62.K.550 . pedolog). 10 din H.530 6.970 60. Medic veterinar.530 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── NOTĂ: Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc de Ministerul Transporturilor. SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALIMENTAŢIE.230 7. G. Căpitan şef port Salariul corespunzător 11. inginer**). inginer**).200 2. 1223/1996.190 4. expert*) S 58.G. gradul II S 44.

180 43.980 28. gradul III S 39. observator meteorolog (hidrolog.lei Nr. prof. observator meteorolog (hidrolog.770 40.670 17. hidrogeolog.660 39.530 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── *) În funcţia de inginer expert. Medic veterinar. Subinginer III Sing.200 30.200 30. prof. tehnician*) veterinar (hidrolog) I. Asistent veterinar II.070 12.670 15.520 35.570 36. observator meteorolog (hidrolog.180 9.230 27. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist). studiilor ────────────────────────────── 1 2 3 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 11. 34.410 44. **) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie. elaborat de acelaşi organ central.550 38. horticultură. I A. hidrogeolog) I A M 42.180 43. Agent veterinar I Şc.030 5. Medic veterinar.550 8. inginer**).650 46. dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.660 7. .800 32. potrivit regulamentului cuprinzând criteriile şi condiţiile de participare la concurs.940 42.940 31. hidrogeolog. 27. Asistent veterinar III.940 13. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── Salariul de bază . Subinginer debutant Sing. prof.560 14. tehnician*) veterinar (hidrolog).560 37. 38. pedolog). pedolog). Asistent veterinar IV.530 34.430 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─── *) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie. Asistent veterinar. hidrogeolog) II M 33.410 6.940 42. inginer**). 35.720 29. 43. 26.650 46.070 47. horticultură. 33.550 10. zootehnie şi altele). hidrogeolog) III M 30. meteorolog (hidrolog.800 32. Funcţia Nivelul Gradaţia crt.520. hidrogeolog) I M 37.770 40. debutant S 38. observator meteorolog (hidrolog. 30. pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. observator meteorolog (hidrolog.410 44. hidrogeolog) debutant M 29. zootehnie şi altele).460 18.570 36. Asistent veterinar I.660 39. Subinginer II Sing. meteorolog (hidrolog.460 16.770 40. tehnician*) veterinar (hidrolog) II. meteorolog expert sau medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional. Agent veterinar debutant Şc. Subinginer I Sing. Agent veterinar II Şc. tehnician*) veterinar (hidrolog) III.940 31.49. tehnician*) veterinar (hidrolog).

2. Funcţii de conducere ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.cuantumul sporului poate fi de până la 30% din salariul de bază şi se acorda în condiţiile prevăzute la art.190 23. Director. 5. şef circumscripţie.320 21.lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19.530 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── *) Se utilizează numai la Administraţia Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".500 20. 3. d) din prezenta hotărâre. inspector şef**). Şef serviciu. Nivelul salariilor de la poz. a) din prezenta hotărâre. şef staţie. şef birou.230 24. NOTĂ: 1. Indemnizaţia de crt. potrivit contractului individual de muncă. Director adjunct 16. care face parte din salariul de bază: . Pentru condiţii deosebit de periculoase. 8 lit. îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite de muncă . precum şi la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului. şef fermă. Nivelul salariilor din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător şi personalului încadrat în alte laboratoare. de subordonare centrală sau locală. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază. potrivit specificului activităţii. Inginer şef 11. Pentru personalul din dispensare medicale care. precum şi la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului. şef secţie 10. 8 lit. necropsii în laboratoare şi altele asemenea . Funcţia conducere maximă .sporul poate fi de până la 50% din salariul de bază şi se acordă în condiţiile prevăzute la art. stabilite de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei .epizootii deosebit de grave. Guvernator*) Salariul de bază 24. căi de acces dificile . dispersare. 2-6 se poate utiliza şi pentru funcţia de inspector de specialitate din cadrul inspectoratelor cu personalitate juridică. şef centru. şef laborator 7.000 22.izolare. 4. corespunzător şef oficiu***) funcţiei de execuţie 18. **) Se utilizează la inspectoratele cu personalitate juridică.B. Şef atelier. Spor pentru îndeplinirea unor sarcini. ***) Se utilizează la oficiile cu personalitate juridică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful