Sejarah acara balapan dan padang (olahraga) 25 Jul Sukan olahraga yang kini dikenali sebagai acara balapan

dan padang merupakan sejenis sukan yang menarik dan amat berlainan daripada sukan-sukan lain. Ini disebabkan dalam olahraga ± terdapat banyak acara baik untuk lelaki mahupun wanita, dan acara-acara ini sama ada secara perseorangan ataupun berpasukan. Jika dalam sukan bola sepak, hanya satu pingat emas dijadikan rebutan dalam kebanyakan sukan terbesar dunia seperti Sukan Olirnpik, Sukan Asia atau Sukan SEA, walaupun terdapat sekurang-kurangnya sebelas orang pemain dalam sesebuah pasukan. Dalam olahraga setiap acara mempertarunhkan pingat emas. Dengan hanya memenangi satu acara sahaja sudah cukup untuk mendapatkan pingat. Ini bermakna dalam kebanyakan perjumpaan sukan yang dinyatakan, hampir 40 pingat dipertaruhkan bagi acara olahraga .Semua acara dalam olahraga merangkumi aktiviti larian, lompatan dan lontaran. Seorang atlit mungkin berkemampuan dalam satu atau dua aktiviti, tetapi adalah sukar bagi seseorang itu mahir dalam ketiga-tiga acara mi.Kebanyakan; atlit lebih suka inengkhususkan penyertaan dan penglibatan mereka, terutamanya di peringkat antarabangsa- Dengan itu mereka lebih mudah meningkatkan prestasi dan semasa ke semasa dengan hanya rnengambil bahagian dalam satu atau dua acara. Pengkhususan Di peringkat sekolah, seseorang munid dibenarkan mengambil bahagian dalam sejumlah tertentu acara yang mereka gemari atau yang mereka kuasai, sama ada daripada kumpulan larian, lompa tan atau lontaran. Selain mengambil bahagian dalam acara-acara individu, mereka juga digalakkan mengambil bahagian dalam acara-acara berpasukan seperti lan berganti-ganti. Qleh yang demikian, tidak hairanlah jika kita dapati dalam sesuatu perjurnpaan olahraga peringkat sekolah, seseorang murid mampu merangkul banyak pingat menerusi pelbagai acara. Bagaimanapun guru pengawas atau jurulatih akan memberi nasihat dan panduan tentang sesuatu acara yang harus disertai atau dikhususkan. Ini disebabkan di peringkat yang lebih tinggi, teknik sesuatu acara sukan rnenjadi lebih rumit. Tidak mungkin seorang atiit itu mampu meraih kejayaan dalam semua acara yang disertainya. Jadi bagi mengelakkan daripada menemui kegagalan, sudah tentu peserta akan memilih acara yang sesuai baginya yang mampu menjanjikan sesuatu kejayaan. Malah di peringkat antarabangsa sekali pun, dengan hanya mengarnbil bahagian dalam satu acara tertentu sahaja seseorang olahragawan mampu mencatat nama di peringkat tertinggi, dan mampu dijadikan contoh kepada olahragawan lain di seluruh duma .Dengan melakukan pengkhususan begini, mereka dapat menumpukan seluruh perhafian kepada seüap aspek lathan yang bakal mereka ikuti. Malah mereka akan mempunyai jurulatih khas mengikut jenis acara yang mereka ceburi. Dengan itu sudah tentu bentuk latihan yang Iebih khusus dan mendalam akan mereka ikuti, dan bentuk ini mungkin berbeza mengikut perbezaan acara, walaupun semua mereka akan mengikuti latihan umum secara bersama. Jenis-jenis Acara balapan Pelbagai acara terdapat dalam sukan olahraga, walaupun olahraga merupakan salah satu acara sukan sejak beraba-abad lagi. Perbezaan yang ketara antara olabraga dengan jenis sukan lain ialah bilangan acara yang banyak dan menyebabkan banyak jumlah pingat yang boleh dimenangi menerusi olaharaga, berbanding hanva satu pingat dalam sukan hda sepak atau hoki. Secara logik, adalah lebih ekonomik dan mudah jika penumpuan diberi kepada sukan olahraga kalau pungutan pingat dijadikan ukuran tidak rasmi dalam menentukan keupayaan sesebuah pasukan atau negara. Seperti yang dinyatakan terdahulu, acara-acara olahraga dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu larian, lornpatan dan lontaran. Terdapat acara-acara yang dikhaskan untuj le]aki sahaja, dan ada pula acara yang boleh disertai oleh lelaki dan wanita. Setiap acara mempunyai undang-undang dan peraturan tersendiri, yang harus dipatuhi oleh semua peserta. Dengan itu penentuan pertandingan adalah mengikut penyertaan dalam sesuatu acara dan bukan olahraga secara keseluruhartnva. Justeru itu pemenang dalam sesuatu acara dipilih daripada kalangan peserta yang mengambil bahagian dalam acara itu sahaja.

Penganjur sesuatu perjumpaan olahraga boleh menentukan jenis atau bilangan acara yang mereka akan pertandingkan. Fäktor-faktor seperti bi]angan peserta, tingkat keupayaan mereka, kemudahan peralatan, keupayaan pihak penganjur, kewangan, keselamatan, keupayaan pegawai dan kaki tangan pengelola dan tempoh¶ pertandingan akart menentukan bilangan dan jenis acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan. Umpamanva di peringkat sekolah, bilangan acara sukan sudah tentu berkurangan daripada jumlah acara tintuk sukan-sukan seperti Sukan SEA, Sukan Asia, Sukan Kornanwel atau Sukan Olimpik. Dalam Sukan Olimpik, walaupun dianggap mempunyai jumlah acara olahraga yang maksimum, tetapi rnasih belum ]engkap sepenuh. Biasanva dalam Kejohanan Balapan dan Padang Antarabangsa, semua acara olaharaga dipertandingkan, termasuk untuk wariita. Senarai lengkap acara-acara olahraga yang sering dipertandingkan diperingkat antarabangsa,dan juga kebangsaan adalah seperti berikut : Bil. 1. Kategori Lari Jarak dekat Acara 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m 5000 m 10,000 m 3000 m 100 m 110 m 400 m 6. Lari berganti-ganti 4 x 100 m 4 x 400 m 7. 8. 9. 10. Marathon Heptatlon Dekathlon Berjalan kaki 7 acara 10 acara 5000 m 10,000 m 20,000 m 50,000 m Peserta Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Wanita Lelaki / Wanita Lelaki Lelaki Wanita Lelaki Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Wanita Lelaki Wanita Lelaki / Wanita Lelaki

2.

Lari Jarak Sederhana

3.

Lari Jarak Jauh

4. 5.

Lari berhalangan Lari berpagar

ACARA-ACARA KHAS Selain acara-acara yang dinyatakan,terdapat beberapa acara lain lagi yang jiga turut dipertandingkan sebagai acara olahraga.Oleh sebab ciri-ciri acara ini agak berbeza dan tersendiri) agak sukar untuk dikategorikan sebagai acara rbalapan,atauacarapadang. Umpamanya, acara dekathon dan heptathon yang merupakan gabungan ketigatiga kumpulan acara tersebut, mungkin juga bcileh dikategorikan sebagai balapan dan juga padang. Begitu juga dengan acara maraton dan lumba jalan kaki. Satu lagi acara yang sering diadakan di peringkat sekolah dan mendapatanibutan yang menggalakkan ialah tank tali tetapi di kebanyakan perjumpaan olahraga dunia cara mi tidak diadakan. Di negara kita pertandingan tank tab lebih merupakan salah satu acara dalam Sukaneka, yang dianggap sebagai sukan sambil bergembira dan bukan pertandingan. Bagairnanapun, sejak beberapa tahun lalu ada pihak yang menganjurkan pertandingan tank tab secara khusus, dan telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Marathon Acara maraton juga merupakan acara olahraga yang disertai o]eh lelaki dan perempuan. Marathon sering diadakan dalarn perjumpaan olahraga utama ±dunia, walaupun di negara kita, khususnya di peningkat sekolah tidak diadakan. Marathon adalah acara lan jarak jauh sejauh 26 batu 385 ela diadakan sejak Sukan Olimpik Kuno lagi. Mengikut sejarah. acara ini adalah sempena sejarah Greek Kuno sebagai lambang pembawa berita yang berlari sejauh 26 batu 385 ela sebelum dia meninggal dunia disebabkan keletihan. Acara marathon diadakan di luar kawasan balapan, menggunakan jalar raya biasa. Hanya permulaan dan akhir acara sahaja diadakan di dalam balapan. Disebabkan jarak yang amat jauh. kebanyakan penganjur olahraga mengetepikan acara marathon daripada senarai acara marathon untuk acara ini disamping diadakan secara berasingan. Ada kalanya juga diadakan pada jarak yang lebih dekat dan dinamakan marathon mini. Lumba Jalan Kaki Dilihat pada nama acara Lumba Jala Kaki adalah sejeni acara berjalan laju yang mungkin juga meupakan gabungan antara aktiviti berjalan dan berlari. Di perigkat sekolah acara irii tidak diadakan kecuali dalam perjumpaan sukan olahraga dewasa sahaja. Terdapat beberapa jarak yang dipertandingkan, khusus untuk lelaki ataupun perempuan. Biasanya lumba jalan kaki diadakan berasingan, bersempena sesuatu peristiwa atau harihari perayaan. Perkara penting dalam lumba jalan kaki ialah jarak serta kekerapan membuat langkahan. Kelenturan pergerakan badan dan gabungan ayunan tangan dapat menin~katkan kelajuan. Peserta tidak dibenarkan berlani dalam acara mm. Disebabkan kelajuan langkahan yang ditunjukkan oleh para peserta, penonton seolah-olah beranggapan mereka benlari anak, tetapi sebenarnya tidak. DekathIon Dekathlon adalah gabungan 10 acara yang merangkumi lanian, lompatan dan lontaran. Semua acara ini dijalankan disepanjang dua hari, dan dikhaskan untuk lelaki sahaja. Susunan pertandingan acara adalah seperti berikut. Hari pertama 100 m Lompat jauh Lontar peluru Lompat tinggi 400 m Hari kedua 110 m lari berpagar Lempar cakera Lompat bergalah Rejam lembing 1500 m

Atlit yang menjuarai acara ini sering dianggap sebagai atlit paling lengkap. Perserta yang mengambil bahagian harus menggabungkan kelajuan, kekuatan, kelenturan, keazaman serta semangat kesukanan yang tinggi. Mereka juga marnpu mengekalkan prestasi yang tinggi sepanjang dua hari acara itu dijalankan. Untuk memenangi acara ini secara keseluruhan, peserta perlu mengambil bahagian dalam semua acara. Setiap pencapaian dalam sesuatu acara akan diberkan mata mengikut ketetapan yang digariskan oleh persekutuan Olahraga Amatur Antarabangs(IAAF). Peserta menunjukkan prestasi yang tlnggi sudah tentu memperoleh mata yang tinggi. Mata yang dipungut oleh para pesertata dalam ke semua sepuluh acara itu diumlahkan dan eserta yang memungut mata tertinggi dikira sebagai pemenang. Acara dekathon mi dipercavai ala pada akhir abad ke-19. Ketika itu terdapat 10 acara yang digabungkan, tempoh pertandingan hanva dalam sehari sahaja. Dekathon pertama kali disenaraikan sebagai acara Sukari Olimpik pada tahun 1012 ketika sukan itu diadakan di Stockholm. Ketika itu semua acara ini dijalankan dalam masa tiga hari. Bagaimanapun, kini acara tersebut diadákan dalam tempoh dua han sahaja bagi mengelakkan peserta daripada kemungkinan menjadi bosan dan membebankan. Kini dekatlon merupakan acara tetap dalam setiap perjumpaan olahraga utama dunia. Heptathlon Heptathlon mierupakan gabungan tujuh acara yang dikhususkan untuk wanita sahaja. Untuk menguji kemampuan para peserta menerusi gabungan ketiga-tiga acara olahraga. Acara heptathlon juga diadakan dalam tempoh dua han. Acara-acara yang terdapat dalam acara heptathlon mi mengikut susunannya adalah seperti berikut: Hari pertama 100 m berpagar Lompat tinggi Lontar peluru 200 m Seperti dekathlon, pemenang daIam acara heptathlon ditentukan menerusi jumlah keseluruhan mata vang dipungut dalam semua acara yang dipertandingkan. Peserta yang berjava memungut mata terbanyak dikira pemenang. Hanya pemenang keseluruhan diberikan hadiah dan bukan pemenang untuk setiap acara yang dipertandingkan. Pemenang acara ini dianggap sebagai juara keseluruhan bahagian wanita Hari kedua Lompat jauh Rejam lembing 800 m

. ACARA-ACARA KHAS Selain acara-acara yang dinyatakan,terdapat beberapa acara lain lagi yang jiga turut dipertandingkan sebagai acara olahraga.Oleh sebab ciri-ciri acara ini agak berbeza dan tersendiri) agak sukar untuk dikategorikan sebagai acara rbalapan,atauacarapadang. Umpamanya, acara dekathon dan heptathon yang merupakan gabungan ketigatiga kumpulan acara tersebut, mungkin juga bcileh dikategorikan sebagai balapan dan juga padang. Begitu juga dengan acara maraton dan lumba jalan kaki. Satu lagi acara yang sering diadakan di peringkat sekolah dan mendapatanibutan yang menggalakkan ialah tank tali tetapi di kebanyakan perjumpaan olahraga dunia cara mi tidak diadakan. Di negara kita pertandingan tank tab lebih merupakan salah satu acara dalam Sukaneka, yang dianggap sebagai sukan sambil bergembira dan bukan pertandingan. Bagairnanapun, sejak beberapa tahun lalu ada pihak yang menganjurkan pertandingan tank tab secara khusus, dan telah mendapat sambutan yang menggalakkan BALAPAN UNTUK OLAHRAGA Pihak penganjur sukan hendaklah memastikan supaya semua acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan olahraga dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Persediaan awal yang merangkumi perala tan dan kemudahan untuk setiap acara hendaklah diberi perhatian. Salah satu kemudahan yang utama ialah balapan yang bakal diadakan dalam perjumpaaan itu. Biasanya balapan diadakan di padang besar seperti stadium bola. Di negara kita boleh dikatakan di setiap stadium disediakan balapan mengelilingi padang bola. Ini memudahkan mana-mana pihak untuk menganjurkan sesuatu kejohanan atau perjumpaan olahraga. Biasanya balapan yang mengandungi Iapan lorong disediakan. Balapan diperbuat daripada bitumen dan ada pula daripada tartan. Setiap lorong balapan sejauh 400 meter . Di sekolah atau daerah, kebanyakan balapan dibuat apabila perjumpaan olahraga diadakan. Begitu juga dengan kemudahan untuk acara-acara padang. Bahagian atau kawasan tertentu di dalam padang dikhaskan bagi semua acara padang. Setiap pihak penganjur akan berusaha mengadakan kemudahan ini sebaik mungkin mengikut kesesuaian atau peringkat perjumpaan itu.

PENGENALAN OLAHRAGA LARI BERPAGAR
Acara berpagar adalah acara balapan yang menarik dan diminati ramai. Acara ini juga merupakan acara lari pecut tetapi menggunakan pagar sebagai halangan. Atlet seharusnya memiliki kepantasan berlari disertai dengan kebolehan melepasi pagar-pagar dengan lancar dan berkesan dalam masa yang paling minimum di udara. Kelancaran berlari semasa berada di antara pagar-pagar yang terentang dan sewaktu melepasi pagar-pagar tersebut merupakan keperluan utama bagi peserta untuk berjaya dalam sesuatu perlumbaan.Kelancaran pergerakan ini disebut ritma. Atlet perlu mempunyai fleksibiliti yang tinggi supaya dapat mengkoordinasikan pergerakan tangan dan kaki agar dapat menghasilkan larian yang lancar. Dalam acara lari berpagar, seseorang itu dikehendaki berlari seberapa pantas yang boleh di antara pagar dan melepasi halangan (pagar) itu. Masalah utama yang dihadapi oleh atlet ialah cara melepasi pagar. Ini mungkin disebabkan oleh kekurangan pengetahuan mengenai teknik lari berpagar,kekurangan kelembutan di sendi pinggul dan belakang dan rasa takut pada halangan (pagar). Untuk mencapai kejayaan dalam acara ini kelemahan-kelemahan ini hendaklah diatasi terlebih dahulu. Kemungkinanbesar perkara ini sukar dicapai di kalanngan pelajar sekolah. Namun begitu, acara lari berpagar boleh diperkenalkan untuk tujuan keseronokan dan kecergasan fizikal.Atlet yang tinggi dengan mempunyai kaki yang panjang ,mempunyai kelembutan dan kepantasan biasanya berjaya dalam acara ini. Dalam acara lari berpagar, empat lorong di sediakan. Tandaan di buat dengan kapur atau kayu pada setiap lorong dengan jarak yang berlainan. Dalam lorong pertama, jarak di antara tandaan adalah 5 meter,lorong 2 ialah 6 meter,manakala lorong ke 3 ialah 7 meter dan lorong ke 4 ialah 8 meter. Nilai murni dapat diterapkan dalam diri pelajar melalui acara lari berpagar ini. Nilai murni yang pertama adalah saling memba tu dan bekerjasama n antara satu sama lain. Pelajar membantu menyediakan peralatan untuk beraktiviti .Nilai murni yang kedua ialah mematuhi peraturan dan undangundang yang disediakan. Pelajar melakukan aktiviti mengikut arahan guru. Nilai yang ketiga ialah bertanggungjawab. Pelajar da menjaga pat peralatan larian dengan baik . Nilai yang keempat ialah toleransi. Pelajar bersabar menunggu giliran melakukan larian dan tid merungut. ak

REKOD-REKOD ACARA LARI BERPAGAR
SUKMA 2008 Dalam acara 110m lari berpagar, satu rekod baru telah dibuat oleh pelari Sabah, Rayzamsyah Wan Sofian apabila beliau berjaya mencatat 14.10s untuk mengekalkan pingat emas yang dimenanginya 2 tahun lalu di Kedah.Larian bertenaga pelari berusia 20 tahun ini meletakkanbeliau dihadapan meninggalkan pelari dari Terengganu, Mohd Muslim Sidek dengan catatan 14.79s dan pelari dari Johor, Mohd Rohaizad Jamil dengan catatan 14.90s. SUKAN UNIVERSITI ASEAN 2008 (SUA 2008) Atlet lari berpagar terkemuka negara Mohd Robani Hassan memperbaharui rekod Sukan Universiti Asean 2008 (SUA 2008) dalam acara 110m lari berpagar untuk memenangi pingat emas dalam edisi ke-14 temasya itu di Stadium Nasional di Bukit Jalil . Robani, 25, mencatatkan 14.07s bagi memadamkan catatan 14.08s yang dilakukan di Hanoi dua tahun lepas.Pingat perak menjadi m Abdul ilik Hakeem Abdul Halim dari Indonesia (14.45s) manakala gangsa pula dimenangi Suriya Judsri dari Thailand (14.55s). "Sebenarnya, saya mampu untuk berlari di bawah 14s. Bagaimanapun, saya tidak cukup cergas untuk melakukannya," kata Robani, sambil menambah masa terbaiknya ialah 13.85s yang dilakukannya pada Terbuka Malaysia Julai lepas sebelum Olimpik Beijing. SUKAN SEA KORAT, THAILAND 2008 Olahraga terus menjadi antara penyumbang utama pingat pada Sukan SEA ke-24 di sini apabila meraih dua lagi em di samping satu rekod baru as dalam acara 110 meter lari berpagar pada hari keempat saingan di Stadium Utama Keputeraan Raja Thai Ke-80 semalam. Emas terbaru itu diraih Rayzamshah Wan Sofian dalam acara 110 meter lari berpagar lelaki.Kejayaan Rayzamshah, 19, paling bergaya semalam kerana selain berjaya meraih emas pada penyertaan pertamanya, anak kelahiran Keningau, Sabah ini turut mencipta rekod baru Sukan SEA dengan catatan 13.91 saat. Di samping itu, catatan masanya semalam adalah kali pertama berjaya dilakukannya di bawah 14 saat. Rekod lama acara ini iaitu 13.92s dipegang atlet Thailand, Suplan Wongshriphuck yang turut beraksi semalam tetapi terpaksa berpuas hati di tempat kedua manakala seorang lagi atlet negara, Muhd. Faiz Muhammad ketiga.Dengan kejayaan Rayzamshah itu, Malaysia turut berjaya mengekalkan mahkota acara itu yang dimenangi Mohd. Robani Hassan di Filipina, dua tahun lalu.Namun hasrat sama yang mahu dilakukan atlet 100 meter lari berpagar wanita, Moh Sie Wei, 29, tidak w kesampaian apabila sekadar meraih perak sekali gus gagal mempertahankan pingat emas yang dimenanginya dua tahun lalu. SUKAN ASIA DOHA Ini merupakan pingat kedua olahraga di Doha selepas Noraseela Khalid menghadiahkan pingat gangsa dalam 400m lari berpagar wan ita. Namun begitu, hasrat Robani Hassan untuk memberi cabaran terbaik kepada juara Olimpik dan pemegang rekod dunia, Liu Xiang dari Chinaberakhir dengan dia menduduki tempat terakhir di final 110m lari berpagar selepas mencatat 14.04s. Liu seperti dijangka meraih emas dengan 13.15s. OLIMPIK BEIJING 2008 Atlet wanita AS, Dawn Harper menjuarai acara 100 meter lari berpagar ketika kategori lelaki begitu merasai kehilangan Lui Xiang yang menarik diri akibat cedera. Acara separuh akhir 110 meter lari berpagar lelaki muda dikuasai atlet Cuba yang juga pemegang rekod dunia, Dayron Robles.

KEMAHIRAN LARI BERPAGAR
Terdapat beberapa fasa dalam melaksanakan acara larian berpagar. Fasa-fasa tersebut ialah: 1) permulaan 2) lonjakan 3) layangan 4) mendarat 5) penamat (a) Fasa Permulaan Teknik permulaan acara lari berpagar adalah sama dengan acara lari pecut. Gunakan gaya dekam di blok permulaan. -Letakkan kaki lonjakan di belakang blok permulaan untuk mendapatkan lapan langkah sebelum melepasi pagar atau letakkan kaki lonjakan di hadapan blok permulaan untuk mendapatkan tujuh langkah sahaja. - Lari dengan larian yang konsisten dari permulaan hingga dua langkah terakhir. - Pendekkan langkah terakhir supaya pusat graviti berada di hadapan daripadakaki yang melangkah pagar. (b) Fasa Lonjakan *Jarak lonjakan ke arah pagar bergantung kepada beberapa faktor, iaitu: - Ketinggian atlet - Kelajuan larian -Jarak jangkauan kaki hadapan - Kelajuan langkah kaki hadapan * Gaya lonjakan kaki yang baik - Meninggalkan muka terk sama seperti lari pecut - Melonjak dengan menggunakan hujung tapak kaki - Kaki hadapan diangkat tinggi - Kepala tegak memandang ke hadapan - Pusat graviti ke hadapan sedikit dari kaki yang melonjak

c) fasa layangan angkat dengan pantas1.0 PENGENALAN
Acara olahraga lari berpagar kurang mendapat perhatian dalam rancangan Pendidikan Jasmani di peringkat sekolah. Ini mungkin disebabkan o leh beberapa faktor. Di antaranya ialah masalah ketiadaan atau kekurangan alatan yang sebenar. Selain itu, mungkin juga ada pihak menganggap bahawa aktiviti ini adalah suatu lompatan yang terlalu teknikal dan oleh itu kurang se suai bagi para pelajar sekolah. Faktor-faktor yang disebutkan di atas tidak seharusnya timbul. Seorang guru yang berpengetahuan dan kreatif boleh menggunakan alatan asas seperti tali, batang rotan dan skitel untuk mengajar kemahuran asas lari berpagar. Alatan tersebut adalh memadai untuk memperkenalkan asas-asas lari berpagar kepada para pelajar sekolah rendah. Acara lari berpagar adalah acara lari pecut melepasi halangan dan bukan satu acara lompatan. Lari berpagar ialah larian pecut melepasi halangan-halangan yang disusun rapi di trek. Di peringkat antarabangsa acara yang dipertandingkan ialah 100 meter ( wanita ), 110 meter ( lelaki ) dan 400 meter ( lelaki dan wanita ). Namun begitu acara 55 m, 70 m, 75 m dan 80 m boleh diadakan di sekolah untuk tujuan mempopularkan acara ini. Bagi acara lati berpagar, seseorang peserta perlu menunjukkan kepantasan berlari. Di samping itu, kelicinan berlari semasa berada di antara pagar-pagar yang terentang dan sewaktu melepasi pagar-pagar tersebut merupakan keperluan utama yang harus ada pada setiap peserta. Kelicinan ini disebut sebagai ritma. Setiap peserta acara ini mestilah mahir mengkoordinasikan pergerakan tangan dan kakinya. Badan peserta pula mestilah mempunyai daya kelenturan yang baik. Dengan ini dia akan dapat melenturkan badannya secara automatic semasa membuat lompatan. Sebagai usaha memperkenalkan acara lari berpagar di peringkat awalan, para guru hendaklah mengamalkan pengajaran yang beransur maju. Cara ini akan membantu para pelajar mempelajari asas-asas lari berpagar dengan cara yang menyeronokkan dan sesuai pula dengan kemampuan mereka. Di samping itu, cara pengajaran ansur maju juga dapat menyemaikan sifat-sifat keyakinan diri dalam kalangan pelajar2.0 DEFINISI OLAHRAGA Olahraga ialah satu aktiviti fizikal yang bersifat saingan. Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang berasaskan kepada pergerakan-pergerakan semula jadi seperti berlari, melompat dan membaling. Bentuk awal olahraga yang dikelolakan secara tersusun telah dikenali berlaku pada zaman klasikal terutamanya Sukan Olimpik Ku no. Sepertimana kita tahu, olahraga bermula dari sukan olimpik pertama di Athens dalam tahun 1896 dan kewujudan IIAF (Pertubuhan Olahraga Amatur Kebangsaan) dalam tahun 1912. Sejak itu, program olahraga telah diubahsuaikan dan diperkembangkan secara berterusan. Olahraga merupakan elemen yang paling penting dalam Sukan Olimpik Moden.Ia dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikannya dan peranannya dalam peningkatan keadaan fizikal individu. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain. Tambaha pula ia n menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia.3.0 SEJARAH OLAHRAGA Sejarah Acara Larian Pertandingan olahraga yang terawal melibatkan larian. Dalam Olimpik Kuno semua acara adalah larian.Acara 'stade' adalah antara yang mula-mula dipertandingkan dan ia melibatkan jarak 192 meter. Jarak ini juga merupakan panjang stadium yang digunakan. Berikutan ini acara larian ulang-alik yang dinamakan 'dialos' berjarak 384 meter (192 m x 2) diadakan. Sejurus lepas itu acara jarak jauh 5 000 meteryang dinamakan 'dolichos' diadakan. Pada zaman Olimpik Kuno, larian bermula dengan blok permulaan yang dibina melintang keluasan stadium berkenaan. Blok permulaa itu diperbuat n daripada ketulan batu marmar. Blok permulaan disediakan dengan lubang saiz kaki. Semua atlit menggunakan blok yang tetap walaupun saiz mereka adalah berbeza. Pagar permulaan ('husplex') digunakan untuk memulakan perlumbaan.

Sebelum 1880an, kemajuan larian olahraga terbantut kerana ketidakselarasan dalam permulaan larian dan pengambilan masa yang tepat. Keadaan ini menyebabkan pennulaan dengan gaya berdiri diperkenalkan kerana ia dianggapkan lebih adil. Dalam tahun 1880an, ramai jurulatih membuat percubaan dengan cara memulakan larian. Antara perm,ulaan awal ialah 'pencil star para t'; atlet berlari 20 meter pertama dengan memegang pensil. Permulaan dimulakan dengan persetujuan dan tembakan digunakan. Dan akhirnya wujudlah gaya dekam. Di Scotland, gaya dekam digunakan pada tahun 1884. Gaya dekal11 juga digunakan di Australia, ia din amakan 'kangaroo start'. Hanya pada bahagian kedua abad kelapan belas, bila kasut berpaku diperkenalkan, barulah acara larian menjadi lebih po pular dan sentiasa dipertandingkan. Sebelum 1921, kebanyakan pertandingan adalah untuk kaum lelaki. Sebenarnya, zaman Olimpik Kuno menggalakkan pertandingan di kalangan lelaki walaupun ada perayaan khas 'heraean.' 4.0 SEJARAH LARI BERPAGAR

Dalam acara lari berpagar pula, pagar yang dilalui sebenarnya, merupakan pintu kandang biri-biri. Larian pada nusa itu adalah dengan kaki hadapan bengkok. Pada tahun 1886, Arthur Crooml' daripada England merupakan orang pertama melompat pagar dengan kaki hadapan diluruskan. Cara ini dicipta oleh Alvin Kraenzlein (USA) yang kemudiannya mencapai pingat emas dalam Olimpik 1990. Pada tahun 1896, senma acara lari berpagar melebihi 100 meter. Pada 1900 dua acara untuk lelaki diperkenalkan iaitu 110 m dan400 m. Acara lari berpagar untuk wanita diadakan pada tahun 1926 dengan jarak 80 m. Selepas itu 100 m wanita diperkenalkan pada tahun 1968 dan diikuti dengan acara 400 m pada tahun 1971. Bagi acara lari berganti-ganti 4 x 100 meter, pasukan Jerman mencatat masa 42.3 saat dalam tahun 1912. Dan masa ini dicatat di bawah 40 saat dalam tahun 1936 oleh pasukan Amerika Syarikat dengan catatan 39.8 saat. Untuk pasukan wanita, pasukan Jerman berjaya mencatat 46.4 saat pada tahun 1936. Dan pasukan Jeman juga berjaya mencatatkan masa 41.37 saat dalam tahun 1985.

PENGENALAN Á Acara berpagar adalah acara balapan yang menarik dandiminati ramai. Acara ini juga merupakan acara lari pecut tetapi menggunakan pagar sebagai halangan.Atlet seharusnya memiliki kepantasan berlari disertai dengan kebolehan melepasi pagar-pagar dengan lancar danberkesan dalam masa yang paling minimum di udara.k elancaran berlari semasa berada di antara pagar -pagaryang terentang dan sewakt u melepasi pagar-pagar tersebut merupakan keperluan utama bagi peserta untuk berjaya dalam sesuatu perlumbaan.Kelancaran pergerakan ini disebut ritma. Atlet perlu mempunyai fleksibiliti yang tinggi supaya dapat mengkoordinasikan pergerakan tangan dan kaki agar dapat menghasilkan larian yang lancar.

5.0 LARI BERPAGAR DEFINISI Acara lari berpagar adalah acara lari pecut melepasi halangan dan bukan satu acara lompatan. Kemahiran lari pecut, boleh dipelajari dan dipraktikkan dengan menggunakan alatan seperti: - tali - batang rotan - skitel Bagi acara lari berpagar seseorang peserta perlu menunjukkan kepantasan berlari.Keperluan utama yang harus ada pada setiap peserta ialah - kelicinan berlari semasa berada di antara pagar-pagar yang terentang dan sewaktu melepasi pagar-pagar. - Kelicinan ini disebut sebagai ritma. Setiap peserta acara ini mestilah mahir mengkoordinasikan pergerakan tangan dan kakinya. Badan peserta juga mestilah mempunyai daya kelenturan yang baik. Dengan ini, dia akan dapat melenturkan badannya secara autom semasa atik membuat lompatan. latihan ansur maju adalah satu latihan yang amat sesuai untuk dijalankan sebagai langkah awal dalam usaha memperkenalkan lari berpagar kerana ia memberi keseronokan dan menyemai sifat-sifat keyakinan diri dikalangan pelajar. [b]6.0 FASA-FASA LARI BERPAGAR 1. Menuju pagar pertama Bilangan langkahi larian hendaklah tetap Berlari dengan pantas (lari pecut)i Jangani melonjak terlalu hampir dengan pagar kerana cara ini boleh menyebabkan peserta melompat terlalu tinggi semasa melepasi pagar. 2. Lonjakan i Pelari berlari dengan kedudukan larian biasa. Kaki kehadapan digerakkani dengan cepat supaya lutut mencapai paras paling tinggi. Apabila ini berlakui barulah bahagian bawah kaki digerakkan ke hadapan. Pada masa yang samai tangan yang bertentangan digerakkan ke hadapan. Kedua-dua belah bahui sentiasa menghadap pagar. Jari-jari kaki adalah bersudut tepat kepada i bahagian bawah kaki.

3. Melepasi pagar Kaki yang mula-mulai melangkah melepasi pagar hendaklah hampir lurus dan mengarah kehadapan.
i Bongkokkan badan kehadapan.

Tangan yang bertentangan dengan kaki yangi melangkah dihulur ke hadapan selari dengan kaki itu. Tapak kaki belakangi hendaklah mengarah keluar semasa kaki hadapan melangkah melepasi pagar. i Tarik kaki belakang dengan pantas ke bawah sebaik sahaja kaki hadapan melangkah mencecah tanah (mendarat).

4. Pulihan Kaki hadapan menyentuhi trek dengan tumit dahulu. Condong badan dikekalkan.i Kaki belakangi digerakkan ke hadapan untuk mengambil langkah pertama larian antara pagar. 5. Berlari di antara pagar Bilangan langkah hendakalahi sama Berlari lurus dan mata mestilah melihat pagar yang berada dii hadapan. 6. Mengakhiri larian Gaya yang harus diikuti dii peringkat ini adalah sama dengan gaya yang diamalkan untuk lari pecut jarak dekat

7.0 JENIS-JENIS PAG 1) NATIONAL ALUMINIUM HURDLE 2) POLANIK HURDLE 3) UCS INTERNATIONAL HURDLE 4)UCS ULTIMATE HURDLE

AR

8.0 LATIHAN ANSUR MAJU LARI BERPAGAR Latihan 1 Berlari dan melangkah batang rotan yang tersusun di jarak yang_ tertentu. Melangkah batang rotan Latihan 2 Berlari dan_ melangkah batang rotan yang ditinggikan. Melangkah batang rotan yang ditinggikan 1) Tujuan latihan 1 dan 2 ialah; Untuk membantu setiap peserta membina ritma Untuk membantu setiap peserta membina bilangan langkah yang seragam ketika berlari diantara halangan. 2) Semasa latihan berlari, peserta-peserta digalakkan membilang setiap langkah yang mereka buat dengan menyebut, Lompat satu dua tiga lompat

Latihan 3 Latihan_ ini merupakan latihan menggerakkan kaki belakang melepasi halangan. Peserta perlu berjalan dan melangkah dihujung batang rotan. Kaki hadapan peserta hendaklah melangkah keluar dari batang rotan itu dan ini diikuti dengan kaki belakang yang dibengkokkan sehingga paras tumitnya menjadi rapat dengan punggung peserta. Mulakan latihan ini dengan mencuba cara_ berjalan dan kemudian tukar kepada berlari anak. Latihan menggerakkan kaki belakang Latihan 4 Berlari melepasi tengah-tengah batang_ rotan yang tersusun. Susun batang rotan dan lompat melepasinya Tujuan latihan 3 dan 4 ialah untuk mengajar teknik pergerakan kaki belakang semasa melepasi pagar. Latihan 5 Lari berpagar_ dari peringkat mulaan gaya dekam sehingga ke garisan penamat. Tujuan_ latihan ini ialah untuk membina keseragaman langkah-langkah pelari ketika menuju ke pagar pertama dan di antara pagar-pagar.

9.0 PERATURAN ASAS BAGI PERLUMBAAN LARI BERPAGAR PERATURAN 163 1.Terdapat 10 pagar di sepanjang trek larian. 2.Pelari berlari dalam lorong masing-masing. 3.Pembatalan boleh dikenakan kepada seseorang pelari dalam keadaan berikut: Mengheret kaki di bawah palang pagar. Melompat pagar di lorong lain. Menjatuhkan pagar dengan tangan atau kaki secara sengaja.

9.0 REFLEKSI REFLEKSI 1

Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNYA dapat juga saya menyiapkan kerja kursus yang te diberikan pada lah masa yang telah ditetapkan. Saya dengan rasa berbesar hati mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah pembimbing Pendidikan Jasmani

(TMK) iaitu En. Wan Suhaimi B. Wan Setapa yang banyak memberi tunjuk ajar serta pensyarah-pensyarah yang lain. Tidak dilupakan juga kepada rakan sekumpulan saya iaitu Wan Nur Iffat yang banyak membantu, saling berkerjasama dan memberi komitmen yang baik sepanjang melaksanakan tugasan ini serta rakan-rakan dari kumpulan lain yang saling membantu mencari maklumat. Terima kasih juga saya ucapkan khasnya kepada ibu bapa saya yang sering memberi sokongan moral kepada saya untuk menjayakan tugasan ini. Memasuki semester dua Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) merupakan satu perkara yang agak mencabar dalam kehidupan saya. Hal ini kerana, pengajian di semester dua lebih sibuk berbanding semasa di semester satu, men yebabkan sesi pembelajaran menjadi padat. Pada semester ini, semua tugasan dan kerja kursus telah diagihkan kepada semua guru pelatih pada masa yang serentak dan mesti dilaksanakan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Jadi saya menggunakan tempoh masa ada dengan sebaiknya bagi menyiapkan tugasan-tugasan tang diberikan. Melalui tugasan yang diberikan secara berkumpulan ini, saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang acara olahraga lari berpagar. Selain itu,saya juga dapat mengenalpasti tentang peraturan, teknik bermain dan latihan dengan betul. Hal ini sedikit sebanyak dapat memberi input kepada saya untuk lbergiat dalam acara ini di samping dapat menambah ilmu pengetahuan saya untuk menjadi seorang guru Pendidikan Jasmani pada masa akan datang. Sepanjang tempoh pelaksanaan tugasan ini, banyak pengalaman yang saya perolehi sama ada yang menggembirakan dan menyedihkan. Pada awalnya, setelah pembahagian kumpulan memang tidak terdapat sebarang masalah. Setelah beberapa hari diberi tugasan, didapati kumpulan saya tidak memiliki tajuk untuk membuat tugasan. Jadi saya bersama rakan setugas berjumpa pensyarah pembimbing untuk memaklumkan perkara ini. Oleh itu, kami diberi tajuk lari berpagar untuk tugasan kami. Kami juga mengalami masalah pemerolehan ilmu k rana tajuk kami agak susuah untuk e mendapatkan maklumat. Jadi kami bersama berganding bahu untuk mencari maklumat. Kami berpegang kepada pepatah melayu, kalautak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya . Banyak yang saya pelajari sepanjang melaksanakan tugasan ini iaitu erti kesungguhan melakukan kerja, kesabaran, bekerjasama, merapatkan ukhuwah dan keprihatinan. Akhir kata, saya berharap kerja kursus ini menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkenaan. Saya juga berharap kerja kursus ini boleh menjadi rujukan kepada guru-guru pelatih pada masa hadapan . Sekian, terima Kasih ......................................... NOR JAZILAH BINTI MOHD SAHAIMI PPSIMP BM/PJ/KS (SEM) 900301-07-5166

REFLEKSI 2 Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnianya akhirnya Kerja Projek Pendidikan Jasmani dan Teknologi Maklumat ini dapat saya siapkan pada masa yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasan ini, saya menggunakan sepenuh masa yang telah diperuntukkan. Masa yang diberikan oleh Jabatan, Alhamdulillah mencukupi untuk melaksanakan tugasan ini walaupun sebagai guru pelatih saya tidak terlepas daripada melakukan tugasan-tugasan lain dan hal inilah yang menjadi cabaran terbesar saya untuk membahagikan masa melakukan berbagai-bagai kerja dalam satu masa. Jika kekangan ini tidak dapat ditangkis, maka tidak dapatlah tugasan ini disiapkan seperti ini. Namun,pemikiran yang positif ditambah pula dengan pengurusan dan strategi perlaksanaan kerja, pengurusan masa, kerjasama pensyarah dan rakan kumpulan menjamin kualiti kerja projek ini menjadi sebuah tugasan yang baik, InsyaAllah. Menyorot kembali apabila hari pertama tugasan ini diterima, pensyarah saya iaitu Encik Wan Suhaimi b. Wan Setapa memberikan p enjelasan ringkas mengenai tugasan yang perlu dilakukan. Tugasan ini perlu dilaksanakan secara berpasangan dan Nor Jazilah Bt Mohd Shohaimi telah menjadi pasangan saya untuk menyempurnakan tugasan ini. Tugasan ini terbahagi kepada dua komponen iaitu dalam bentuk kertas kerja dan juga dalam bentuk persembahan menggunakan powerpoint seperti yang telah diajar sewaktu pengajaran Teknologi maklumat serta kami perlu memasukkan video latihan ke dalam bentuk cakera padat. Pada semester ini, kami diberikan tugasan olahraga. Setiap kumpulan di erikan tajuk yang berbeza. b Kumpulan saya dikehendaki melakukan tugasan olahraga di bawah tajuk lari berpagar. Kali pertama mendengar mengenai lari berpa terbayang gar, difikiran kami perkataan sukar.

Hal ini kerana, proses mencari maklumat mengenai acara itu bukanlah mudah seperti yang dijangka. Kesukaran pertama ialah apabila kami tidak berjaya menjumpai buku-buku rujukan yang sesuai bertepatan dengan tajuk yang diberikan. Melihat kepada keadaan jumlah pelajar yang ramai, sudah tentu pusat sumber tidak dapat menampung keperluan buku-buku yang dikehendaki para pelajar untuk melalukan tugasan yang sama pada waktu yang sama. Namun rintangan ini kami hadapi dengan hati yang tenang dan sentiasa berfikiran positif. Alternatif lain dic bagi menyelesaikan ari masalah ini iaitu meminjam dari perpustakaan awam. Kesukaran yang kedua ialah apabila sumber pencarian melalui internet tidak men cukupi. Misalnya kami mencari info mengenai sejarah lari berpagar namun dapatan yang diberikan amatlah ringkas dan tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. Dalam hal ini, alhamdulillah dapat diselesaikan dengan bantuan rakan -rakan yang tidak lokek berkongsi maklumat yang mereka perolehi. Memasuki minggu seterusnya, setelah semua maklumat dikumpulkan. Langkah seterusnya ialah melaksanakan tugasan ke dalam bentuk yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan proses menyiapkan tugasan, kerja ini kami bahagikan kepada dua iaitu seorang ahli kumpulan melak ukan tugasan dalam bentuk persembahan manakala seorang lagi melakukan tugasan dalam bentuk kertas kerja. Pembahagian seperti ini penting kerana ia dapat mengelakkan pembaziran masa malahan ia juga dapat memberikan penumpuan khas dalam satu-satu bidang, maka peratusan untuk melakukan kesilapan adalah kecil. Pada peringkat inilah komitmen ahli kumpulan terhadap sesuatu kerja dapat dilihat. Syukur alhamdulillah, semangat kerjasama antara ahli kumpulan dapat dibina dengan adanya sikap toleransi antara satu sama lain, selain mengambil berat terhadap tugasan yang diberikan.

Mengakhiri ruangan refleksi ini, jutaan terima kasih dilayangkan kepada semua pensyarah terlibat terutamanya pensyarah-pensyarah di Jabatan Pendidikan Jasmani kerana tanpa bimbingan anda semua tugasan seperti hari ini tidak mungkin dapat disiapkan dan walaupun ia b erjaya disiapkan

hasilnya tidak sepertinya. Sekian, terima kasih.

Wan Nur Iffat Farain Bt Wan Mohamad Azmi PPISMP BM/PJ/KS 901227-03-5602 10.0 BIBILIOGRAFI 1. Teng Boon Tong (1989) SIRI PENDIDIKAN LOGMAN, Panduan Pengajaran Olahraga (Kepegawaian & Kejurula tihan) . KARISMA PUBLICATIONS SDN.BHD. SHAH ALAM 2. WEE ENG HOE (2003) SIRI PENDIDIKAN PERGURUAN, Panduan Pengajaran Olahraga (Kepegawaian & Kejurulatihan) . KARISMA PUBLICAT IONS SDN.BHD. SHAH ALAM 3. I.A.A.F (1984). Track & Field: A Basic Coaching Manual ( development programme book No 1). London : IAAF. 4. Wee Eng Hoe (1996). Gerak Kerja Kokurikulum (sukan). Shah Alam: Fajar Bakti 5. KESATUAN OLAHRAGA AMATUR MALAYSIA (2006-2007), Buku Peraturan OLAHRAGA 6. Vasudevant T. Arasoo (1993). Olahraga Acara Padang. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. 7. http://www.completetracktraining.com/x. ... wPage/4853 8. http://www.CompleteTrackTraining.com 9. Email: info@CompleteTrackTraining.com 10. http://www.Mfathletic.com

RUMUSAN/PENUTUP Sukan Sekolah Diperkasa 2011 Kementerian Pelajaran memutuskan pelaksanaan beberapa langkah bagi memperkukuhkan pembangunan sukan di sekolah mulai tahun 2011. Langkah-langkah tersebut adalah seperti berikut:

1. Menjadikan kegiatan sukan sebagai satu bahagian khusus yang mempunyai pengarah dan timbalan pengarah yang akan dilantik seramai empat orang, di samping memisahkan bahagian sukan yang sebelum ini dicantum dengan seni dan kokurikulum. 2. Pemarkahan kepada pelajar yang menyertai aktiviti sukan adalah lima peratus berbanding 10 peratus yang diperuntukkan di bawah aktiviti kokurikulum sebelum ini yang tidak memberikan sebarang penekanan terhadap sukan. 3. Dasar 1Murid 1Sukan akan dikuatkuasakan. 4. Penambahan tenaga kerja seperti guru khas untuk melaksanakan pembangunan sukan di sekolah yang akan dibuat secara berperingkat. 5. Peruntukan untuk aktiviti sukan juga akan ditambah bagi setiap pelajar iaitu RM4 bagi pelajar sekolah rendah dan RM6 untuk pelajar sekolah menengah. 6.Sukan diajar dalam jadual waktu persekolahan tanpa menjejaskan waktu pembelajaran akademik dan tidak membabitkan keperluan untuk memanjangkan waktu persekolahan. Langkah Kementerian Pelajaran ini satu titik permulaan untuk membangunkan sukan pada peringkat akar umbi terutamanya di sekolah. Walau bagaimanapun, langkah ini perlu sokongan dan komitmen penuh daripada pihak pentadbir sekolah, di samping guru-guru yang diberi kepercayaan mengendalikan/mengajar sukan tersebut. Selain itu, kita juga perlu mengambil kira semua aspek yang pelajar perlukan supaya langkah pembangunan sukan tercapai sepenuhnya.

KEMAHIRANLARI BERPAGAR (a) FasaPermulaan Teknik permulaan acara lari berpagar adalah sama dengan acara lari pecut. Gunakan gaya dekam di blok permulaan. -Letakkan kaki lonjakan di belakang blok permulaan untuk mendapatkan lapan langkah sebelum melepasi pagar atau letakkan kaki lonjakan di hadapan blok permulaan untuk mendapatkan tujuh langkah sahaja. - Lari dengan larian yang konsisten dari permulaan hingga dua langkah terakhir. - Pendekkan langkah terakhir supaya pusat graviti berada di hadapan daripada kaki yang melangkah pagar.

(b) Fasa Lonjakan *Jarak lonjakan ke arah pagar bergantung kepada beberapa faktor, iaitu: -Ketinggian atlet -Kelajuan larian -Jarak jangkauan kaki hadapan -Kelajuan langkah kaki hadapan * Gaya lonjakan kaki yang baik -Meninggalkan permukaan trek sama seperti lari pecut -Melonjak dengan menggunakan hujung tapak kaki -Kaki hadapan diangkat tinggi -Kepala tegak memandang ke hadapan - Pusat graviti ke hadapan sedikit dari kaki yang melonjak

(c) Fasa Layangan - Angkat dengan pantas kaki hadapan melepasi pagar. Ayunkan tangan yang selari dengan kaki hadapan dengan pantas. - Bengkokkan lutut kaki belakang ke sisi dengan tapak tangan mengarah keluar. - Condongkan badan ke hadapan. Badan seolah-olah melayang ke udara. (d) FasaMendarat - Jatuhkan kaki hadapan ke tanah dengan pantas sebaik sahaja kaki belakang melepasi pagar. -Mendarat dengan hujung kaki hadapan (lead leg). (e) Fasa Penamat - Lari pecut ke garisan penamat.

JENIS-JENIS PAGAR NATIONAL ALUMINIUM HURDLE POLANK HURDLE

UCS ULTIMATE HURDLE

UCS INTERNATIONAL HURDLE

KEMAHIRANLARI BERPAGAR (a) FasaPermulaan Teknik permulaan acara lari berpagar adalah sama dengan acara lari pecut. Gunakan gaya dekam di blok permulaan. -Letakkan kaki lonjakan di belakang blok permulaan untuk mendapatkan lapan langkah sebelum melepasi pagar atau letakkan kaki lonjakan di hadapan blok permulaan untuk mendapatkan tujuh langkah sahaja. - Lari dengan larian yang konsisten dari permulaan hingga dua langkah terakhir. - Pendekkan langkah terakhir supaya pusat graviti berada di hadapan daripada kaki yang melangkah pagar.

(b) Fasa Lonjakan *Jarak lonjakan ke arah pagar bergantung kepada beberapa faktor, iaitu: -Ketinggian atlet -Kelajuan larian -Jarak jangkauan kaki hadapan -Kelajuan langkah kaki hadapan * Gaya lonjakan kaki yang baik -Meninggalkan permukaan trek sama seperti lari pecut -Melonjak dengan menggunakan hujung tapak kaki -Kaki hadapan diangkat tinggi -Kepala tegak memandang ke hadapan - Pusat graviti ke hadapan sedikit dari kaki yang melonjak

(c) Fasa Layangan - Angkat dengan pantas kaki hadapan melepasi pagar. Ayunkan tangan yang selari dengan kaki hadapan dengan pantas. - Bengkokkan lutut kaki belakang ke sisi dengan tapak tangan mengarah keluar. - Condongkan badan ke hadapan. Badan seolah-olah melayang ke udara. (d) FasaMendarat - Jatuhkan kaki hadapan ke tanah dengan pantas sebaik sahaja kaki belakang melepasi pagar. -Mendarat dengan hujung kaki hadapan (lead leg). (e) Fasa Penamat - Lari pecut ke garisan penamat.

BOLA KERANJANG SEJARAH B/KERANJANG DIMALAYSIA
Seperti kebanyakkan permainan, bola keranjang juga adalah satu lagi sukan yang di bawa masuk dari negara luar ke negara kita. Bagaimanapun tidak ada catatan atau rekod kukuh atau nyata untuk membuktikan tarikh kedatangan permainan ini ke sini. Bagaimanapun adalah dipercayai bahawa bola keranjang diperkenalkan ke negara kita pada awal abad ke-20 oleh orang Inggeris. Penduduk tempatan yang melihat permainan ini kali pertama kurang berminat untuk bermain permainan ini. Namun begitu, ahli-ahli beberapa kelab rekreasi di beberapa bandar utama seperti Kuala Lumpur, Singapura, Ipoh, dan Pulau Pinang bermain permainan ini. Kebanyakan mereka ini terdiri daripada orang Inggeris dan orang Cina. Sambutan dingin dalam beberapa dekad awal bola keranjang diperkenalkan sehingga perang dunia kedua. Bagaimanapun selepas itu bola keranjang mula diperkenalkan ke sekolah-sekolah terutamanya sekolah Cina. Bagi memudahkan usaha mengembangkanpermainan ini ke merata tempat di negara ini, ditubuhkan persatuan khususnya permainan ini di peringkat kebangsaan. Penubuhan persatuan ini bermula pada awal tahun 1960-an. Persatuan ini dinamakan sebagai Persatuan Bola Keranjang Malaysia (MABA). Dengan memudahkan usaha untuk mempopularkan permainan ini ke negeri-negeri di seluruh nagara dan lebih-lebih lagi menarik peminat di kalangan masyarakat bukan Cina. Langkah awal MABA ialah menganjurkan pertandingan antara negeri. Untuk menarik minat lebih ramai ahli sukan mengambil bahagian sebuah piala dihadiahkan oleh Yang Dipertuan Agong dinamakan sebagai Piala Agong menjadi piala rebutan. Pertandingan ini dimulakan pada pertengahan 1960-an. Jika dilihat sambutan terhadap sukan ini secara keseluruhannya, dapatlah dikatakan bahawa bola keranjang merupakan satu lagi permainan yang berjaya menarik sebilangan besar penduduk negara ini. Walau bagaimanapun kebanyakan daripada mereka yang menunjukkan minat pada sukan ini adalah merupakan kaum Cina.

Sejarah antarabangsa b/keranjang SEJARAH

Basket dianggap sebagai olahraga unik karena diciptakan secara tidak sengaja oleh seorang pastor. Pada tahun 1891, Dr. James Naismith, seorang pastor asal Kanadayang mengajar di sebuah fakultas untuk para mahasiswa profesional di YMCA(sebuah wadah pemuda umat Kristen) di Springfield, Massachusetts, harus membuat suatu permainan di ruang tertutup untuk mengisi waktu para siswa pada masa liburan musim dingin di New England.Terinspirasi dari permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario,Naismith menciptakan permainan yang sekarang dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891.

Menurut cerita, setelah menolak beberapa gagasan karena dianggap terlalu keras dan kurang cocok untuk dimainkan di gelangganggelanggang tertutup, dia lalu menulis beberapa peraturan dasar, menempelkan sebuah keranjang di dinding ruang gelanggang olah raga, dan meminta para siswanya untuk mulai memainkan permainan ciptaannya itu. Pertandingan resmi bola basket yang pertama, diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 1892 di tempat kerja Dr. James Naismith. Basket ball (sebutan bagi olahraga ini dalam bahasa Inggris), adalah sebutan yang digagas oleh salah seorang muridnya. Olahraga ini pun menjadi

segera terkenal di seantero Amerika Serikat. Penggemar fanatiknya ditempatkan di seluruh cabang YMCA di Amerika Serikat. Pertandingan demi pertandingan pun segera dilaksanakan di kota-kota di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Pada awalnya,setiap tim berjumlah sembilan orang dan tidak ada dribble,sehingga bola hanya dapat berpindah melalui pass (lemparan). Sejarah peraturan permainan basket diawali dari 13 aturan dasar yang ditulis sendiri oleh James Naismith. Aturan dasar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bola dapat dilemparkan ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau kedua tangan. 2. Bola dapat dipukul ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau kedua tangan, tetapi tidak boleh dipukul menggunakan kepalan tangan (meninju). 3. Pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola. Pemain harus melemparkan bola tersebut dari titik tempat menerima bola, tetapi diperbolehkan apabila pemain tersebut berlari pada kecepatan biasa. 4. Bola harus dipegang di dalam atau diantara telapak tangan. Lengan atau anggota tubuh lainnya tidak diperbolehkan memegangbola. 5. Pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, menahan, mendorong, memukul, atau menjegal pemain lawan dengan c ara bagaimanapun. Pelanggaran pertama terhadap peraturan ini akan dihitung sebagai kesalahan, pelanggaran kedua akan diberi sanksi berupa pendiskualifikasian pemain pelanggar hingga keranjang timnya dimasuki oleh bola lawan, dan apabila pelanggaran tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencederai lawan, maka pemain pelanggar akan dikenai hukuman tidak boleh ikut bermain sepanjang pertandingan. Pada masa ini, pergantian pemain tidak diperbolehkan. 6. Sebuah kesalahan dibuat pemain apabila memukul bola dengan kepalan tangan (meninju), melakukan pelanggaran terhadap aturan 3 dan 4, serta melanggar hal-hal yang disebutkan pada aturan 5. 7. Apabila salah satu pihak melakukan tiga kesalahan berturut-turut, maka kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawannya (berturut-turut berarti tanpa adanya pelanggaran balik oleh lawan). 8. Gol terjadi apabila bola yang dilemparkan atau dipukul dari lapangan masuk ke dalam keranjang, dalam hal ini pemain yang m enjaga keranjang tidak menyentuh atau mengganggu gol tersebut. Apabila bola terhenti di pinggir keranjang atau pemain lawan menggerakkan keranjang, maka hal tersebut tidak akan dihitung sebagai sebuah gol. 9. Apabila bola keluar lapangan pertandingan, bola akan dilemparkan kembali ke dalam dan dimainkan oleh pemain pertama yang menyentuhnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang kepemilikan bola, maka wasitlah yang akan melemparkannya ke dalam lapangan. Pelempar bola diberi waktu 5 detik untuk melemparkan bola dalam genggamannya. Apabila ia memegang lebih lama dari waktu tersebut, maka kepemilikan bola akan berpindah. Apabila salah satu pihak melakukan hal yang dapat menunda pertandingan, maka wasit dapat memberi mereka sebuah peringatan pelanggaran. 10. Wasit berhak untuk memperhatikan permainan para pemain dan mencatat jumlah pelanggaran dan memberi tahu wasit pembantu apabila terjadi pelanggaran berturut-turut. Wasit memiliki hak penuh untuk mendiskualifikasi pemain yang melakukan pelanggaran sesuai dengan yang tercantum dalam aturan 5. 11. Wasit pembantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap telah keluar lapangan, pergantian kepemilikan bola, serta menghitung waktu. Wasit pembantu berhak menentukan sah tidaknya suatu gol dan menghitung jumlah gol yang terjadi. 12. Waktu pertandingan adalah 4 quarter masing-masing 10 menit 13. Pihak yang berhasil memasukkan gol terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang.

Pada Agustus 1936, saat menghadiri Olimpiade Berlin 1936, ia dinamakan sebagai Presiden Kehormatan Federasi Bola Basket Internasional. Terlahir sebagai warga Kanada, ia menjadi warga negara Amerika Serikat pada 4 Mei 1925. Naismith meninggal dunia 28 November 1939, kurang dari enam bulan setelah menikah untuk kedua kalinya.

PENGENALAN B/KRNJANG Bola keranjang ialah satu sukan di mana dua pasukan yang setiapnya mempunyai 5 pemain berusaha untuk menjaringkan mata antara satu sama lain melalui sebuah keranjang (atau bakul) berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Mata diperolehi dengan melontar bola menerusi keranjang dari atas; dan pasukan yang markahnya lebih banyak apabila tamat permainan dikira pemenang. Lontaran lompat yang biasa dari dalam lengkungan bernilai 2 mata, di luar lengkungan bernilai 3 mata, dan setiap lontaran percuma bernilai 1 mata. Bola bola digerakkan di dalam gelanggan dengan melantunkannya (menggelecek) atau menghantarnya kepada rakan sepasukan. Gangguan sentuhan fizikal (faul) tidak dibenarkan dan terdapat sekatan bagaimana bola dikawal.

S Z GELANGGANG UNTUK KANAK-KANAK 9 12 THN

¡

 

. 10. OLAHRAGA 10.1. Sejarah Olahraga Kekuatan dan keupayaan manusia dinilai menerusi perlakuan berlari, melompat dan melontar sejak bertahun-tahun lagi.Seseorang yang mempunyai ketiga-tiga kemahiran asas ini dipandang tinggi oleh masyarakat dan negara. Kekuatanmenjadi sasaran yang dikejar dan diimpikan oleh setiap individu khususnya kaum lelaki. Kemahiran -kemahiran ini telahdiperkembangkan dan diperbaiki dari semasa ke semasa sehingga menjadi sukan yang dipertandingkan pada hari ini. Walaupun sudah dipertandingkan sejak zaman sebelum masihi lagi, tetapi sukar untuk mengetahui dengan jelas dan tepatmasa sebenar manusia menjadikan aktiviti berlari, melompat, dan melontar ini sebagai satu pertandingan. Jika permulaandi Greek Kuno seperti yang dinyatakan oleh kebanyakan buku sejarah diambil kira, bermakna µolahraga¶ sudah mulawujud sejak 3000 tahun yang lampau. Jika pendapat ini diterima, bermakna olahraga sudah tentu merupakan sukan yangterawal di dunia. Salah satu bukti kukuh menjelaskan kesahihan kenyataan ini ialah sejarah awal sukan Olimpik Kunoyang dipercayai bermula pada tahun 776 sebelum masihi. Pertandingan ini diadakan empat tahun sekali sehingga tahun397 sebelum masihi. Selepas itu, Sukan Olimpik telah dihentikan atas arahan Raja Rom, Theodosius tanpa menyatakanalasannya. Ianya berlarutan sehingga abad ke-19. Walaupun tanpa sukan tersebut, mereka mengadakan pertandingan sesama mereka secara kecil -kecilan. Olahraga berjayaditubuhkan kembali di England oleh Royal Military College menerusi temasya sukan yang dia dakan pada tahun 1812.Temasya sukan ini dianggap sebagai yang pertama diadakan selepas berkuburnya Sukan Olimpik Kuno. Kejayaan pasukanitu mengembangkan sukan olahraga telah mendorong pihak-pihak lain untuk turut sama mengembangkan sukan ini kemerata tempat di England.

Kelab The New Guild yang ditubuhkan di England merupakan sebuah kelab yang pertama mengembangkanolahraga. Perkembangan olahraga yang pesat telah berlaku di England dalam tahun 1860 -an. Permainan ini turutdiperkenalkan di Amerika Syarikat dan Kanada. Usaha mengembangkan sukan ini diteruskan pada tahun 1876. Englandtelah berjaya mengadakan kejohanan olahraga berbentuk pertandingan peringkat antarabangsa yang pertama. Kejohanantersebut melibatkan England dan Ireland. Perkembangan seterusnya ke negara-negara Eropah yang lain selain daripadaKepulauan Inggeris dan beberapa Negara dunia yang lain. Kemasukan sukan ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan daripada penduduk setempat. Dalam masa yangsingkat sahaja sudah mampu menghasilkan olahragawan bertaraf dunia terutamanya para olahragawan Amerika Syarikat.Australia dan New Zealand juga turut berjaya melahirkan atlet olahraga yang mampu menandingi peserta dari negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat. Pada waktu itu olahraga dari Asia, Afrika dan Amerika Selatan masih belum mampumenggugat mereka. Hanya selepas tahun 1960-an barulah muncul peserta-peserta dari tiga bahagian dunia itu mampumenandingi dan memberi saingan, tetapi masih belum mampu menggugat potensi atlet olahraga dari Amerika Syarikat danKanada.

9. ASPEK-ASPEK KESELAMATAN Aspek keselamatan amat penting di dalam Latihan Litar. Tujuan latihan ini tidak menghabiskan litar secepat mungkin segi keselamatan perlu diambil kira. Antaranya ialah: Keselamatan Gelanggang Gelanggang hendaklah dalam keadaan yang selamat untuk digunakan. Pastikan gelanggang tidak licin atau berlumut.Jangan menggunakan gelanggang yang terlalu kasar / hadkan penggunaan gelanggang / kawasan iaitu bersesuaian dengan aktiviti yang ingin dijalankan. Jauhkan daripada melaksanakan Latihan Litar di bawah pokok yang telah mati atau reput. Keselamatan Diri Pemeriksaan doktor ke atas pelatih yang terlibat perlu dibuat bagi mengesahkan kesihatan sebelum menjalani sebarang bentuk latihan terutamanya di kalangan kanak-kanak sekolah. Arahan harus diberikan dengan jelas untuk mengelakkan salah laku yang mungkin akan menyebabkan kecederaan. Pastikan semua otot harus diberi latihan dan bukannya otot-otot tertentu sahaja. Ini bagi memastikan kawalan tubuh badan sentiasa seimbang. Pengawasan yang mencukupi terhadap atlet dan pastikan atlet mempunyai pengetahuan mengenai aktiviti yang akan dijalankan. Dapat menyesuaikan antara perbezaan tahap kemampuan individu dan umur. Pastikan atlet menggunakan pakaian sukan yang sesuai Keselamatan Latihan Alat-alat yang digunakan haruslah sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk digunakan. Setiap jenis aktiviti yang akan dijalankan boleh diubahsuai mengikut kemudahan yang ada dan aktiviti yang khusus bersesuaian dengan sukan yang akan dijalankan. Sesuai untuk latihan fizikal dan kecergasan individu.Pembantu a dengan selamat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful