You are on page 1of 35

j  
 j 
j
 j j 
  j 
 jj 
  

‘


 jj j


 j 
 jj 
  


   


 


 


 j

cc
‘
  j
‘
j ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘
‘ ‘ ‘
‘‘‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘j ‘ ‘
‘‘‘ ‘‘‘‘‘  ‘ 
‘ ‘‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘


 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘
‘‘ ‘ ‘‘ ‘
‘‘ ‘  ‘
‘

 ‘ ‘ ‘ ‘‘


‘ ‘ ‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘
‘‘  ‘ ‘‘ ‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
 ‘‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘


‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘‘ ‘ ‘
‘

cc
‘
j j j

‘
P ‘ ‘ P‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘
‘
‘   ‘ ‘
‘
‘ ‘P ‘ ‘ ‘
‘  ‘ ‘ ‘ !‘ ‘
‘
‘ PP‘ ‘"# ‘ $‘
‘
%‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘  ‘ ‘ ‘P ‘ &‘
‘
!‘ "# ‘ ‘P'‘ ‘ P‘ ‘ ‘
(‘ ) ‘ ‘‘P‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘
$‘ )*‘ ‘‘P‘ ‘ P‘ !‘
‘
&‘ +P ‘ $‘
‘
,‘  PP‘ ‘ ‘
‘  P‘ ‘ ‘
‘
‘ PP ‘ ‘  P‘ ‘
‘
‘  P ‘ ‘‘P‘ ‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘

cc
‘
 ‘
‘

‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘!‘  ‘
‘‘ ‘‘ ‘‘
‘ ‘"‘‘‘ ‘# ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘
# ‘#‘ ‘
‘ ‘‘  ‘‘
 ‘# ‘ ‘ ‘ ‘‘‘
  ‘‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘

‘‘ ‘ ‘‘


 ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

$‘% ‘‘"‘‘&‘'‘‘&‘ (‘
$‘‘‘"‘% ‘‘'‘‘) ‘ (‘‘
$‘  ‘"‘% ‘‘"‘‘‘'‘j ‘ (‘
* ‘+ ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘# ‘
j ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘
‘
 ‘‘‘‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘,‘‘‘!
‘# ‘‘ ‘ ‘--.-/‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘0‘/-1-‘‘j ‘
  ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘0‘23-‘‘ ‘ ‘‘‘--/-1‘ ‘
‘‘
 ‘4-5‘‘ ‘ ‘ ‘
&‘j ‘# ‘‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘‘!‘# ‘,‘ ‘0‘
66--‘‘‘ ‘ ‘--.-/‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘0‘/---‘‘ ‘ ‘‘‘--/‘
-1‘j ‘
‘‘‘ ‘‘ 
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘
‘ ‘ ‘j ‘ ‘
‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘# ‘ ‘j ‘ ‘ ‘

 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘


‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
7
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘

 ‘8‘ ‘ 


‘‘ ‘ ‘ ‘‘
)‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘&‘9j ‘# ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
j ‘ ‘ ‘0‘16-‘‘‘ ‘ ‘--.-/‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘&‘
9j ‘# ‘# ‘‘ ‘ ‘ ‘0‘33-6‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘--/-1‘&
‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘7
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘
‘‘
&‘ ‘‘ ‘‘ ‘  ‘ ‘&‘9j ‘ ‘j ‘,‘‘
&‘ ‘
‘ ‘0‘6:-‘‘ ‘ ‘‘‘--.-/‘# ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘
0‘1-‘‘ ‘ ‘‘‘--/-1‘;‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘
j ‘ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘  ‘‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘
‘)‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘‘‘‘ ‘
 ‘ ‘j ‘,‘‘&‘; ‘  ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘6-5‘‘0‘
-‘‘‘--.-/‘ ‘0‘4-‘‘ ‘‘‘--/-1‘‘

cc
‘
‘
*‘
 ‘ ‘% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘
‘
‘‘‘ ‘‘!‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘<0%;‘ ‘ ‘ ‘ ‘,‘‘ ‘
 ‘
  ‘‘ ‘ ‘‘‘0‘3/-‘‘‘--.-/‘ ‘0‘66‘‘ ‘‘‘--/-1‘
j ‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘
 ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘‘‘!‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘j ‘ ‘ ‘‘
‘

‘ ‘ ‘ ‘ ,‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘# ‘
 ‘
‘‘

cc
‘
j  

‘ ‘‘‘ ‘ ‘%‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘
‘ ‘‘
= ‘>‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘j ‘ ‘‘‘
 ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘=  >‘#‘ ‘  ‘‘‘ ‘‘:‘
%8‘
?‘% ‘%‘% ‘ ‘% ‘*‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘
  ‘ ‘ ‘ ‘@ ‘ ‘‘:%‘ ‘ ‘‘‘
‘
&‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ 8‘ ‘*‘ ‘ ‘‘
%‘ ‘% ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘j ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘=; ‘A>‘
‘ ‘
 ‘ ‘% ‘; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘# ‘‘ ‘ ‘ ‘‘=) ‘
&‘ >‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘=j‘ >‘
 ‘
‘ ‘

 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
j ‘ ‘ ‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘# ‘‘
‘ ‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘
‘‘j ‘ ‘ ‘ ‘‘‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘=!>‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘‘ , ‘‘
‘
j ‘ ‘B! ‘B‘'‘(‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘  ‘ ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
# ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘# ‘'‘j(‘‘
*‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ # ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ !‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘C‘‘

è‘ % ‘‘ ‘‘


è‘ ‘‘‘
è‘ %‘‘ ‘ ‘ ‘
è‘ *‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
è‘ 0 ‘  ‘‘ ‘  ‘' (‘
è‘ &‘ ‘
è‘ @‘  ‘
è‘ * ‘‘

‘
‘
‘
‘

cc
‘
‘
‘
è‘ )"‘-./"‘
‘
‘
‘
è‘ .0"
‘0/.0‘
‘

‘
è‘ P""‘1"02.‘
‘
‘
‘
è‘ 3‘.2"‘/3.404‘
‘
‘
‘
è‘ "3"‘.--04‘
‘
‘
‘
‘
è‘ 3"/.0/‘/.55"/"‘
‘
‘
‘
‘
‘
;‘# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8‘ D‘ ‘@  ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘)  ‘j ‘% ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘D‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘‘
‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘  ‘

‘‘ ‘‘* ‘ ‘%‘‘ ‘‘  ‘ ‘% ‘ ‘


 ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘j ‘‘‘‘ ‘‘ ‘E ‘ 8‘E 8‘E8‘‘ ‘
‘)  ‘‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
cc
‘

   

*‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘# ‘ ‘ ‘!‘# ‘‘
# ‘

 ‘0‘/-1-‘‘ ‘ ‘‘‘--.-/‘#‘ ‘ ‘ F‘7
‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘
F‘‘
j ‘ ‘ ‘ ‘‘!‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘# ‘ ‘‘ ‘ ‘j‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘!‘
‘# ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
;‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘+‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘
*‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘‘!‘
‘ ‘ ‘
j ‘%‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘
‘‘ ‘
‘3--5‘‘--.‘‘--:‘
j ‘‘# ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘‘ ‘‘
 ‘
‘‘ ‘
‘‘ ‘ ‘4:‘ ‘‘
*‘ ‘‘!‘# ‘G‘‘‘ ‘‘
‘ ‘‘ ‘# ‘‘
*‘ ‘‘ ‘# ‘‘* ‘# ‘G‘ ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘# ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘j ‘ ‘ ‘ ‘‘‘# ‘ ‘
‘
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘# ‘j ‘ ‘‘
* ‘# ‘G‘
‘3‘‘‘) ‘--.‘
*‘ ‘# ‘G‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘
‘‘‘ ‘D‘ ‘ ‘‘+ ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘!‘ ‘7
‘ ‘ ‘‘
 ‘‘ ‘ ‘ 
‘!‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘# ‘
 ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
7
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘34‘‘ ‘‘ ‘.‘ ‘
‘‘# ‘--.‘'; ‘0 ‘‘‘ ‘‘H#)0‘
#  (3:5‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  D‘665‘‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘
‘< ‘ ‘ ‘65‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘j ‘ ‘ ‘  ‘‘!‘‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘# ‘‘‘!‘‘
‘ ‘!
‘‘# ‘; ‘--/‘j ‘%‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘
‘‘
‘
‘3--5‘‘--.‘‘--:‘j ‘‘# ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘‘
 ‘
‘‘ ‘
‘‘
‘ ‘4:‘ ‘‘
‘
‘


‘

cc
‘
j j j 
 

030"‘.--04‘‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘
# ‘*‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘  ‘
 ‘‘‘ ‘ ‘ ‘

j ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘


 ‘ ‘‘ ‘*‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘&‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘‘ 
‘'(‘ ‘ ‘'(‘  ‘

)"0"6‘.6‘.030"‘.--047#‘

3‘  ‘
‘‘‘j ‘‘ ‘
‘ ‘‘
‘ ;‘
‘# ‘‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
4‘ # ‘ ‘ , ‘‘
:‘ j ‘‘
‘  ‘&‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘‘
 ‘
‘
 ‘‘
6‘ j ‘‘  ‘‘
.‘ 0 ‘ ‘ ‘# ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
  ‘‘

"027#‘

&‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘


‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘‘ ‘‘
 ‘ ‘
‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘

 ‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘‘

 ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘7


‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘* ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘+ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘&‘
 ‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘

‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘
&‘ 
‘ ‘
‘
 ‘ ‘‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
‘‘ ‘
‘
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘&‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
c c
‘
‘

8"‘"7#‘

!‘ ‘ ‘ ‘I3:.:‘ ‘‘ ‘G ‘; ‘‘--.‘ ‘


 ‘.5‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘j ‘I314‘ ‘
 ‘‘ ‘‘‘
 ‘ ‘3-5‘‘ ‘ ‘  ‘

‘‘ ‘ ‘


‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘
‘‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
# ‘ ‘

2104"‘

.01"0"0/"‘

&‘ ‘ ‘ ‘  ‘:‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘# ‘ ‘
 ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘*‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘+‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘

; ‘‘ 
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘‘
 ‘ ‘# ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘‘  ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘
‘

;‘‘‘  ‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘‘9 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘‘ ‘

#‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘


‘  ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘
) ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ J‘  ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘‘‘
 ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘
&‘ ‘‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ 
‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘
‘ ‘) ‘ ‘‘ ‘ 
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘*‘+ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘J‘ ‘‘ ‘*‘
 ‘
‘‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘‘ ‘

c 
c
‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘* ‘‘ ‘ ‘ ‘@7KJ‘%  ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘

#‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘


 ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
‘ ‘‘‘‘ ‘‘ ‘
‘
‘ ‘‘‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘‘‘;‘‘
 ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘  ‘  ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘L ‘‘ ‘‘‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘‘'9 C‘#‘ ‘G ‘M‘&‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘
 ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘
 ‘ ‘‘% ‘

06.5.0‘02‘"1"9‘

&‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘


 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘  J‘ ‘
‘ ‘  ‘
‘ ‘ ‘'
 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ (‘

;‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘


 ‘‘ ‘‘  ‘ ‘;‘‘ ‘
 ‘ ‘‘ 
 ‘‘‘ ‘ ‘‘‘
 ‘ ‘ ‘
‘

;‘ ‘‘ 


‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘j ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘‘
‘‘ ‘ ‘

#‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ 


‘+ ‘;‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
+ ‘

/"‘02‘"3"/.0‘

&‘  ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘+ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘

 ‘ ‘ ‘‘' ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘


 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ (‘; ‘‘ ‘‘‘ ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘  ‘ ‘‘‘

; ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘  ‘ ‘'‘ ‘ ‘


‘‘ (‘ ‘‘‘ ‘
‘‘j ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
  ‘ ‘ ‘ ‘,‘‘ ‘B  B‘ ‘
‘ ‘ ‘'‘‘‘‘
 ‘‘(‘ ‘
‘ ‘ ‘

c c
‘
  j
 j 

&‘% ‘ ‘# ‘‘)  ‘;,‘‘

j ‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘‘ ‘G;‘ ‘ ‘  ‘  ‘,‘‘


‘‘ ‘ ‘ ‘*‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘‘# ‘‘ ‘
‘  ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ C‘‘

è‘ G;‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘6-5‘‘3:‘‘‘--3‘ ‘33‘


‘ ‘--.‘'*<0‘‘15(‘‘
è‘ G;‘‘ ‘ ‘
‘
‘‘I:-:‘ ‘‘--‘ ‘ ‘ ‘I336‘ ‘
‘--.‘'‘‘.‘ 
(‘‘
è‘ j ‘ ‘4‘‘ ‘ ‘‘ ‘G;D‘
 ‘3.5‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘.-5‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘  ‘  ‘,‘‘‘
‘‘
‘‘-----‘ ‘‘
è‘ &‘ ‘ ‘
‘
‘‘..‘‘‘--3‘ ‘34‘‘--.‘'‘
‘/‘ 
(‘‘
è‘ * ‘‘‘ ‘
‘ ‘‘I:6/‘‘--3‘ ‘I/1:‘‘--.‘‘

4 "‘‘P‘ 030"‘"3‘P3"‘
‘

9 C‘!‘ ‘‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘‘


;C‘N ‘# ‘; ‘)‘3- -3‘'G;‘(‘

c c
‘
4 "‘‘P‘ 030"‘P.--04‘ .- 3.0‘
‘

;C‘N ‘# ‘; ‘)‘3- -3‘'G;‘(‘


O‘--‘N ‘) ‘) ‘#‘

c c
‘
 j 
j 


j ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘
‘ ‘‘‘‘‘
‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘!‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘j ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘  ‘ ‘‘‘
 ‘
‘‘ ‘‘ ‘  ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘

 ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘j ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘


 ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ 
‘‘

 j j  

j ‘ ‘ ‘ ‘‘‘!‘ ‘j ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘


 ‘  ‘7‘
‘ ‘‘‘ ‘
 ‘‘‘ ‘G G
 

G G ‘--.‘
‘‘
#‘ ‘ ‘ ‘ ‘,‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
‘!‘ ‘‘ ‘ ‘j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘!‘ ‘ ‘# ‘‘
‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘
.-‘!‘".0‘41"0‘:
‘.--"‘0‘:
04‘. 4‘0"0"‘‘ 08‘
; ‘ ‘ ‘ ‘ 3‘
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘  ‘ 4‘
<‘ ‘ ‘
‘‘ :‘
< ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ 6‘
P‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ .‘
‘
P
  G G
  
G G‘
‘
*‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘# ‘‘ ‘ ‘
‘# ‘‘
‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘&‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘  ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
 ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘

c c
‘
‘
j‘  ‘ ‘ ‘ ‘‘)  ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘j ‘‘ ‘ ‘ ‘‘  ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘
 ‘‘
‘
*‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘# ‘
‘ ‘‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘
.-‘!/.0/"0‘93"‘:
04‘.030"‘ 08‘
9 ‘‘‘ ‘+ ‘ 3‘
 ‘  9 ‘ ‘
9 ‘‘‘ ‘‘  ‘ ‘ ‘‘ 4‘
9‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ :‘
; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 6‘
7 ‘ ‘
 ‘‘‘ .‘
‘
* ‘‘  ‘ ‘‘‘ ‘+ ‘‘ ‘ ‘‘‘* ‘  ‘
‘ ‘
‘‘!‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘ ‘ 
‘‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘
#‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘+‘ ‘ ‘‘
‘)  ‘# ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘
)‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘36‘
 D‘ 
‘‘‘ ‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ ‘ ‘ ‘34‘
 ‘
‘
 ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘# ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘  ‘
 ‘ ‘‘j ‘ ‘

‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘j ‘!‘ ‘ ‘ ‘‘
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘
 ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘
‘
j ‘‘‘ ‘ ‘# ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘!
‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘
7
‘ ‘ ‘‘‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘= >‘‘ ‘‘ ‘# ‘
‘*‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘
j ‘ ‘‘‘ ‘ ‘  ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘  ‘ ‘

 ‘ ‘
‘‘  ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘‘‘ ‘ ‘
‘
 ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘‘
‘

c c
‘
)*‘ ‘‘PC‘

j ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ,‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘j ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘
 ‘
 ‘‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘  ‘ ‘j ‘
 ‘ ‘
‘ ,‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ 
‘ ‘‘
 ‘ ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘

è‘ j‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘


 ‘ ‘
8‘  ‘
è‘ j‘ ‘ ‘ ,‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘
è‘ j‘  ‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
  ‘

P ‘ ‘P7‘

è‘ j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘


‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
è‘ j ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
è‘ j ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘

P‘P 7‘

! ‘ ‘‘


‘‘‘ ‘ ‘j ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘
  ‘
 ‘‘ ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘+ ‘‘‘ ‘
‘ ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘‘‘‘j ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘

c c
‘
P‘ P P‘P7‘

‘) ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ C‘


è‘ @‘ ‘‘ ‘ ‘
è‘ @ ‘+ ‘
è‘ ;‘
è‘ * ,‘ ‘ ‘ ‘ ‘

7‘
‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘j ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘j ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘

 ‘

2104"7‘

è‘ # ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘


è‘ # ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘,‘
è‘ # ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
 ‘
‘

 P‘ ‘‘ 7‘

@ ‘ ‘‘‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘


‘ ‘ ‘ ‘ ‘a 
‘# ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
j ‘ ‘ ‘
‘‘‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘+ ‘

P ‘P 7‘

; ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘  ‘


 ‘‘‘ ‘ +‘ ‘ ‘
 ‘,‘ ‘ ‘ ‘# ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ,‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘
 ‘
‘ ‘j ‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

c c
‘
P ‘P'C‘3--‘

P ‘ C‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘
 
‘j ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘‘K 
‘  ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘‘

 P7‘
è‘ j ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘K 
‘ ‘‘ ‘‘ ‘
  ‘
è‘ 0‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘
è‘ j‘
‘ ‘ ‘  ‘‘ 
‘+‘‘

:. ‘"‘+ ".00"7‘

j ‘+ ‘


‘ ‘‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
+ ‘! ‘+ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘+ ‘‘ ‘+ ‘
j ‘ ‘+ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘‘‘‘ 
‘
‘ ‘‘ ‘‘ ‘;‘ ‘
‘ ‘ 
‘
‘‘ ‘ ‘ ‘
‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘
 ‘
‘
 ‘ ‘‘
‘ ‘‘
‘ ‘‘‘
 ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘‘

‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,‘ ‘
‘‘*‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘
 ‘
 ‘
 ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘‘ ‘
 ‘‘‘‘

 ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘

c c
‘
* ‘‘ ‘+ ‘
‘ ‘
‘ ‘‘
 ‘
‘ ‘ ‘ ,‘ ‘‘
‘  ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘  ‘j ‘ ‘‘
 ‘‘‘ ‘‘‘ ‘  ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘‘ ‘
‘‘ ‘‘‘

X
j  

NAME:-

1.‘ Which age bracket do you fall into?


(a)‘ 18 ± 30 (b) 31 ± 45 (c) 46 ± 60 (d) 60+

2.‘ How comfortable do you feel using internet?


(a)‘ Very comfortable
(b)‘Somewhat comfortable
(c)‘ Uncomfortable
(d)‘Somewhat uncomfortable

3.‘ Which option best describes your general internet usage?


(a)‘ Very often (everyday)
(b)‘Once a week
(c)‘ Once a month
(d)‘Rarely

4.‘ Please specify which feature of an e-commerce site attracts you?


(a)‘ Content
(b)‘Visual appearance / layout
(c)‘ Products (brands)

5.‘ How did you come across an e-commerce site?


(a)‘ Word of mouth
(b)‘Newspaper
(c)‘ Friends
(d)‘Search engines

c c
‘
6.‘ What is the key feature of an e-commerce site product?
(a)‘ Overall quality
(b)‘Value
(c)‘ Purchase experience
(d)‘Usage experience

7.‘ Most recently you purchased online?


(a)‘ Books/ CDs (b) Cloths / apparels (c) Others (tickets) (d) Nothing

8.‘ What kind of payment mode you prefer?


(a)‘ Online payment (PayPal)
(b)‘Offline payment
(c)‘ Credit card
(d)‘Visa / MasterCard

9.‘ Have you done an e-billing transaction for?


(a)‘ Electricity bill
(b)‘Telephone/mobile bill
(c)‘ Income tax
(d)‘E-reservation

10.‘Online trading sites are?


(a)‘ Very attractive
(b)‘Average
(c)‘ Not very attractive
(d)‘Not attractive at all

11.‘Why is e-purchase not so popular?


(a)‘ Too complicated to place an order
(b)‘Easier to purchase locally
(c)‘ Not familiar with the vendors
(d)‘Security and privacy issues

12.‘Do you feel internet shopping is good substitute of traditional shopping?


(a)‘ Yes
(b)‘No
(c)‘ Undecided

13.‘Would you recommend an e-commerce site?

c 
c
‘
(a)‘ Very likely
(b)‘Somewhat likely
(c)‘ Somewhat unlikely
(d)‘Not at all

14.‘Your valuable suggestions on how to improve an e-commerce site:-

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

c c
‘‘ 4"‘.6‘/.0 5"‘ 1"
"2‘
‘

4"‘4. -

6
34

314-

.- 43:6
:..-
.-Q

‘
‘
j ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘.-5‘‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘
‘314-‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘  ‘‘ ‘‘
5‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘43:6‘ ‘‘‘ ‘
345‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘:..-‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘
 ‘
‘ ‘ ‘65‘‘‘ ‘‘.-Q‘ ‘

‘ 0"0"‘ 4"‘


‘
2- 16
1-
/-
.-
6-
:-
4-
-
/ .
3- 
-
 ‘ ‘
 ‘ ‘ 
‘
‘

c c
‘
j ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘165‘‘
‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘‘
‘‘‘‘ ‘‘ ‘
 ‘‘/5‘‘ ‘‘‘j ‘ ‘

‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘.5‘ ‘5‘
 ‘
j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘+ ‘ ‘
‘ ‘‘
 ‘ ‘‘‘ ‘

‘
‘ .56.‘ 04‘0"0"‘
‘
/- .6

.-

6-

:-

4- /

-

3- .

-
‘ 
‘  
‘
  
‘
‘
 ‘‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘ 
‘ ‘.65‘‘ ‘‘
‘‘ ‘‘ ‘ ‘/5‘‘ ‘‘ ‘
‘ ‘

 ‘.5‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘0 ‘5‘‘ ‘
 ‘‘‘
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘
9
 ‘ ‘‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘ 
‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
‘
‘

c c
‘
‘

‘ 9"0"‘.92‘"#/.55"/"‘"‘
‘
1-
/-
/-

.-

6-

:-

4- 6

-

3- :
3
-

‘‘ 
   ‘
‘
‘
j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘3--5‘ ‘‘/-5‘‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘
‘65‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘:5‘ ‘
‘ ‘
 ‘

 ‘35‘ ‘
‘ ‘
 ‘
‘
‘
%‘ /1"‘6" "‘.6‘0‘"#/.55"/"‘9":"‘
‘

:6 :- 
 ‘ ‘  
 
36

c c
‘
j ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘‘ ‘
‘ C‘
 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘:-5‘
K ‘A ‘  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘365‘
% ‘' (‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘:65‘
‘
‘
!‘ "
‘6" "‘.6‘0‘"#/.55"/"‘-.2 /‘
‘
:- 46
46
4- 6 6
6
- 36
36
3-
6
-
 ‘+   ‘ ‘

‘
‘
j ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
 ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘+ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘& ‘‘ ‘
 ‘ ‘‘465‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘+ ‘‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘
 ‘65‘‘ ‘‘ ,‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘365‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘65‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘

c c
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘(#"5‘"/"03
‘- /"2‘.030"‘
‘
.- 66
6-
:-
4-
4-
-
33
3- :
-
  ‘ ‘  ‘  ‘'  (
'@(
‘
‘
j ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘# ‘

‘ ‘ ‘665‘‘ ‘‘‘ ‘  ‘' 
‘ 
‘
(‘‘4-5‘‘ ‘‘ ‘‘
 ‘‘ ‘@‘

 ‘335‘‘ ‘‘
‘ ‘‘ ‘ ‘*‘ ‘ ‘‘:5‘
‘ ‘‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘
j ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘  ‘‘j ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘j ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘+‘‘  ‘ ‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘1 
5"0‘5.2"‘
‘
1- /6
/-
.-
6-
:-
4-
- 36
3- /
4
-
‘ ‘ ‘   ‘  
' (
‘

c c
‘
‘
j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘ ‘* ‘/65‘
‘ ‘‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘  ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘365‘‘
‘ ‘)  ‘ ‘‘ ‘‘ ‘/5‘
‘ ‘‘ ‘&‘‘‘ ‘‘% % ‘‘ ‘ ‘ ‘45‘‘
‘‘
‘j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘8 ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘‘
‘  ‘j ‘ ‘‘+ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘
; ‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘  ‘
‘

&##‘:3304‘0/.0‘

‘
2- 16
1-
/-
.-
6-
:-
4-
-
6 1
3- 
-
 ‘  ‘ ‘ ‘  

‘
‘
j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘j ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘165‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘  ‘
 ‘  ‘‘ ‘‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘
65‘15‘ ‘5‘‘ ‘ ‘
‘
‘
‘
‘

c c
‘
,#".0‘:"02‘3.9‘-.- 3
‘.6‘"#/.55"/";‘.030"‘"3304‘
‘
.-
6-
6-

:-

4-
- -
-
3-
3-

-
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘
 ‘
 ‘
‘
‘
j ‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘‘
‘ ‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘‘
è‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘  ‘‘‘3-5‘
è‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘  ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘-5‘
è‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘6-5‘‘‘
è‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘-5‘
‘
j ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘

 ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘; ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘  ‘

c c
‘
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘#‘‘0"0"‘.--04‘P‘2.03‘.--04‘

3-


6-

:-


‘
‘
j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘6-5‘‘ ‘
 ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘  ‘‘  ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘
‘‘ ‘ ‘
:-5‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘
j ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘3-5‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘
 ‘‘  ‘ ‘

c c
‘
#. 32‘38"‘.‘"/.55"02‘"#/.55"/"‘9":"‘.‘
."‘
‘

36


6

/- 

‘
‘
j ‘‘‘
‘ ‘
 ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘

 ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘/-5‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘65‘‘ ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘‘

 ‘ ‘ ‘
‘ ‘365‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
‘
‘
‘


c 
c
‘
 


è‘ ) ‘‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘3146‘


 ‘‘
‘ ‘‘‘ ‘ ‘
‘‘  ‘‘
‘
è‘ # ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘9
‘‘ ‘ ‘‘
 ‘j ‘‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
‘
è‘ ‘ ‘+ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘9
‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘
‘ ‘
 ‘
‘
è‘ j ‘‘
‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘
 ‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘% ‘' (‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘
 ‘
è‘ ) ‘‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘
 ‘ ‘ ‘‘
 ‘<‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘
‘
è‘ G‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘j ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘
è‘ j ‘' 
‘ ‘ ‘(‘
‘ ‘ ‘+ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘
è‘ G‘‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘‘  ‘

‘‘‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘
‘
‘
è‘ ‘‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘j ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
  ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘
‘
è‘ j ‘‘
‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘
 ‘‘‘‘ ‘ ‘‘; ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘
  ‘ ‘  ‘
 ‘ ‘‘‘‘
‘
è‘ # ‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
 ‘‘ ‘‘
‘
è‘ ) ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

c c
‘j 
 j j ‘
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘

‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘C‘
‘
è‘ !‘‘
 ‘ ‘ ,‘‘‘ ‘ ‘‘j ‘

 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘
‘
‘
è‘ !‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘‘‘‘ ‘
‘‘‘ ‘‘ ‘
‘‘ ‘
 ‘
‘
è‘ !‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘

‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘
‘
è‘ j ‘
 ‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘  ‘‘ ‘
‘j

‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
‘
 ‘
‘
è‘ K ‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘
‘
è‘ G‘‘ ‘
‘ ‘ ‘‘  ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘j ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ + ‘
 ‘ ‘‘ ‘‘
‘
è‘ !‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘‘‘
‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘
‘‘‘ ‘ ‘
‘
è‘ !‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘‘‘ ‘ ,‘‘ ‘ ‘ ‘
‘
c c
‘
è‘ j ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘‘j ‘
 ‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘  ‘
 ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘
‘
è‘ * ‘ ‘ ‘"92‘-.0<‘ #58"‘"‘."‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘
 ‘‘
‘

‘
‘

c c
‘
 
j 
 j ‘ ‘‘‘‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘# ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘
‘
# ‘ ‘‘
‘‘ ‘‘# ‘ ‘‘‘K 
‘!‘‘‘‘‘ ‘
  ‘ ‘ ‘ ‘j ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘%‘
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘j ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘
‘‘  ‘
 ‘ ‘j ‘‘‘ ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘‘‘ ‘
‘ ‘‘‘‘ ‘‘
‘ ‘ ‘
‘
j ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘‘‘‘ ‘‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘j ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘ 
‘ ‘‘‘
‘
‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘j ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘
 ‘
‘
‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘  ‘
 ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘
+ ‘
!‘ ‘‘ ‘ ‘‘# ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘
 ‘# ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘
 ‘ ‘‘‘
#‘‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ,,‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘%‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘?‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘
‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
!‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘=>‘ ‘ ‘
 ‘ ‘4@‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘,‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘‘
 F‘
!‘ ‘‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘* ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
‘‘ ‘‘ ‘ ‘= 
 >‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘!‘
 ‘
‘ ‘

 ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘


‘
‘ ‘
!‘ ‘‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘= ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘‘ ‘ >‘*‘ ‘‘‘‘ ‘‘
 ‘‘‘ ‘ ‘ ‘‘

‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

c c
‘
!‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘‘
‘‘‘ ‘‘# ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘
‘
‘!‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘# ‘# ‘ ‘
‘
‘  ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘ 
‘ ‘j ‘‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 , ‘‘ ‘ ‘j ‘
‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘‘‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘*‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘;‘‘
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘
‘
‘

‘‘

c c
‘