You are on page 1of 20

GEHIGARRIA//1.

alea · 2019ko urria · Doako alea · Harpidetzak: 944213031 telefonoan · Lege Gordailua: BI ‐ 0371 ‐ 08

Bilbo kaleen Elorrioko garbitzaileak akordioa sinatu dabe Udalagaz


kategoria fiskala Akordio honek langileek egindako hainbat aldarrikapen aintzat
berrikusten hasi da 2. orrialdea harten dituela azpimarratu dau ELAk 3. orrialdea

Ingeteamek
Kaliforniara eroan
ditu bere inbertitzaile
fotovoltaikoak
Enpleoa sustateko laguntzak Getxon
Ingeteam konpainiak 1.500 instalazinoen behar energe‐
Veko teknologia daben inber‐ tikoen %90 aseko dau.
titzaile fotovoltaikoak instalau Ciel & Terre enpresa ekoiz‐
ditu Estadu Batuetako Kali‐ ten ari dan eguzki instalazino Getxoko Udalari 417.640 euroko diru‐laguntza bikotxa dau: alde batetik, enpleoa susteteko
fornia estaduan dagoan eguz‐ fotovoltaiko "lotagarriak hek‐ emon deu‐tso Lanbide‐Euskal Enpleo Zerbi‐ erabiltea, eta, horretarako, Getxoko 15 lanbako
ki energiako sistema "lota‐ tarea bat eta erditik gorako tzuak, 2019ko ekitaldian Enpleoa Susteteko kontratauko dira, 178.161 euroko aurrekon‐
garririk handienean. Aurrei‐ azalera izango dau, eta ur‐ Tokiko Jardueretarako diru‐laguntzen deial‐ tuagaz. Bestetik, Getxoko enpresentzako kon‐
kuspenen arabera, 1,8 me‐ tratamenturako instalazi‐ diaren harira. Diru‐laguntza horrek xede tratazino‐laguntzak emongo ditu. 2. orrialdea
gawatteko potentzia hartuko noen jaubetzako urmael ba‐

Negozioak susteteko programa


dauen parke honek Kalifor‐ tean egingo da. Instalazinoa
nian dagoan Windsor udale‐ 4.959 eguzki panelak osatzen
rriko uraren tratamenturako dabe. 2. orrialdea

Basauri eta Etxebarriko Behargintzan


Basauri eta Etxebarriko Be‐ tako negozioak sortea dau dau, tokiko beste garapen
hargintzak zidar ekonomiako xede, merkauak eskinten di‐ agentzia batzuekin batzera.
negozioak susteteko progra‐ tuen aukerak baliauz. 2020ko ‘Silver Bizkaia’ Bizkaiko Fo‐
ma abiarazi dau. Ekimenak bagilean bukatuko dan rua Aldundiak "inantzia‐tzen
‘Silver Bizkaia’ dau izena, eta proiektua Garapen Agentzien dau eta Alkarlanean 2019 pro‐
adineko personei bideratu‐ Euskal Alkarteak zuzentzen graman sarten da. 3. orrialdea
2 2019ko urria

Bilbo kaleen kategoria fiskala berrikusten hasi da


Maider Ugalde. // Bilboko eredua eguneratuko dau. Egu‐ fase barri hau gauzatzeari
Udala hiria osatzen daben neratze‐prozesua abian jarri ekin deutso.
975 kaleen kategoria "iskalak da Bizkaiko Foru Aldundiak Ordenantza barriaren ara‐
berrikusten eta eguneratzen 2016an katastro‐balio barriak bera, lehengo 7 kategoria "is‐
hasi da, Bilboren errealidade onesteko prozesua amaitu, kalak, orain, 5 izango dira,
barrira hobeto egokitutako eta 2017an balio barriak in‐ Bizkaiko Foru Aldundiak eza‐
sailkapena egiteko asmoagaz. darrean sartu ondoren. Halan, rritako lurren balioaren, ka‐
Bidezko zerga progresibitatea katastroko‐balioen gaineko leen kopuruaren, horreen
bermatzeko, Udalak oraindik izapidetze eta errekurso guz‐ ezagugarri teknikoen eta ba‐
be indarrean dagoan 1987ko tiak ebatzi ondoren, Udalak lio‐atalaseen arabera. Bilboko Udalak oraindik be indarrean dagoan 1987ko eredua eguneratuko dau.

Ingeteamek Kaliforniara Sestaoko Udalak 4,7


milioi inbertitu ditu
eroan ditu bere inbertitzaile 2017tik udal etxebizitzak
fotovoltaikoak erosteko eta birgaitzeko
M.M. // 2017az geroztik, Ses‐
Maialen Musatadari. //Inge‐ voltaiko "lotagarriak hektarea taoko Udalak hiru milioi euro
team konpainiak 1.500 Veko tek‐ bat eta erditik gorako azalera inbertitu ditu 33 pisu eros‐
nologia daben inbertitzaile fo‐ izango dau, eta ur‐tratamentu‐ teko, eta, gainera, 1,7 milioi
tovoltaikoak instalau ditu Estadu rako instalazinoen jaubetzako euro erabili ditu etxebizitza‐
Ekimenak Getxoko enpresentzako kontratazino-laguntzak emongo ditu.
Batuetako Kalifornia estaduan urmael batean egingo da. rik zaharrenak birgaitzeko,

Enpleoa sustateko
dagoan eguzki energiako sistema Instalazinoa 4.959 eguzki etxebizitza horreen energia‐
"lotagarririk handienean. Aurrei‐ panelak osatzen dabe, eta, e"izientzia hobetzeko asmoz.
kuspenen arabera, 1,8 megawa‐ horretako, bakotxak 360 W‐ Udalak %22 handitu dau

laguntzak Getxon Instalazinoen behar


energetikoen %90
ko potentzia harten dau. Pa‐
nelak Ciel & Terrek paten‐
tautako eguzki egitura "lota‐
udal parkea, eta 150 etxebi‐
zitza eskuratu ditu.

Maialen Salegi. //Getxoko nez, %40 emakume lanba‐ aseko dau


garrian muntatuta dagoz.
14.000 euro bideratu
Udalari 417.640 euroko diru‐ koak izango dira, %30 Diru‐
Datuak ditu Galdakaok gizarte-
laguntza emon deu‐tso Lanbi‐ sarrerak Bermatzeko Errenta tteko potentzia hartuko dauen Eguzki sistemak Windsor laguntzarako
de‐Euskal Enpleo Zerbitzuak, jasoten daben personak, eta parke honek Kalifornian dagoan udalerriko uraren tratamen‐
2019ko ekitaldian Enpleoa Sus‐ %15 55 urtetik gorakoak. Windsor udalerriko uraren tra‐ tuko instalazinoei aurre egi‐ M.S. // Galdakaoko Udalak
teteko Tokiko Jardueretarako Horrenbestez, hautagaia tamenturako instalazinoen behar teko beharrezko energia‐be‐ gizarte‐laguntzarako bi pro‐
diru‐laguntzen deialdiaren ha‐ izeteko ezinbesteko baldintza energetikoen %90 aseko dau. harren %90 sortuko dau, eta grama abiarazi ditu Deustuko
rira. Diru‐laguntza horrek xede langabezian egotea eta Lan‐ Ciel & Terre enpresa ekoizten elektrizidadearen kostuaren Unibersidadearen, La Caixaren
bikotxa dau: alde batetik, en‐ biden izena emonda egotea ari dan eguzki instalazino foto‐ %30 inguru aurreztuko dau. eta Agintzariren parte‐har‐
pleoa susteteko erabiltea, eta, da. teagaz batera. Ekimenerako
horretarako, Getxoko 15 lan‐ 14.000 euroko aurrekontua
Enpresa
bako kontratauko dira, 178.161 bideratu da, haurtzaroa eta
euroko aurrekontuagaz. Bes‐ Enpresentzako kontratazino‐ kultur aisia susteteko progra‐
tetik, Getxoko enpresentzako laguntzei erreparauz, Udalak mak bultzeteko.
kontratazino‐laguntzak emon‐ diru‐laguntzak emongo deu‐ 60‐75 persona inguruak
go ditu, horretarako 239.479 tsez tokiko enpresei, lanba‐ hartu dabe parte, eta hainbat
euroz baliauz. Udalak egingo koei hiru eta sei hilebete ar‐ gairi buruzko 22 ikastaro es‐
dituen kontratuetatik, gitxie‐ teko kontratuak egiteko. Instalazinoa 4.959 eguzki panelak osatzen dabe. kini dira.

LAGUNTZAILEAK: ELKARLANEAN:
HARREMANETARAKO TELEFONOA:
94 421 30 31
E-MAILA: ekonomiarenkz@leizaola.eus
POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila,
48080 Bilbo
EUSKARA ARDURADUNA:
Labayru Ikastegia
Ekintza honek Bizkaiko Foru EGILEA: Leizaola Fundazioa - Mediagune
Aldundiaren Kultura Sailaren
laguntza jaso du. HARPIDETZAK: ekonomiarenkz@leizaola.eus
126. alea · 2019ko urria · Doako alea · Hamargarren urtea · Harpidetzak: 944213031 telefonoan · Lege Gordailua: BI ‐ 0371 ‐ 08

Borroka egunak
Jarraitu ezazu
es.scribd.com­en ELKARRIZKETA
www.ekonomiarenkz.eus

Bizkaiko metalgintzan
CAFek tranbia
berriak hornituko
ditu Birminghamen
José Manuel
CAF Gipuzkoako konpainiak González Robles
Birminghamen (Britainia Han‐ COAPI Bizkaiko zuzendaria
dia) 21 tranbia berri hornituko
ditu. Erresuma Batuko men‐ “Higiezinen
debaldeko Midlands eremuko merkatuan
garraioaren eta garapen eko‐ gardentasun-
nomikoaren kudeaketaz ardu‐
ratzen den West Midlands Com‐
irizpideak sartu
bined Authority (WMCA) era‐ behar dira”
kundeak CAF enpresa hautatu Bizkaiko Metaleko langileak tazioak oso jendetsuak izan Bizkaiko Metalgintza. Mobi‐ 10-11. orrialdeak
du lan horretarako. 90 milioi egun duten hitzarmena be‐ dira. Ildo honetatik, ELA, lizazioko bost egun hauei, urte
euroko kontratua sinatu dute, rritzeko eta lan‐baldintzak CCOO, LAB, UGT, ESK, CGT, honetan zehar egindako bes‐
eta lehen unitateak 2021erako hobeak izatearen alde borro‐ CNT eta USO sindikatuek dei‐ teak gehitzen bazaizkio, guz‐ GRAFIKOAK
fabrikatzea aurreikusten du CA‐ katu dira. Azken egunetan tuta, irailaren 30etik urriaren tira hamar greba egun izan
Fek. 4. orrialdea egindako grebak eta manifes‐ 4ra bitartean greban izan da dira metalean. 8. orrialdea

Danobat kooperatibak Hembrug


enpresa holandarra erosi du
Danobat Elgoibarko industria‐kooperatibak Hembrug Machine
Tools enpresa holandarra erosi du, gogorrean egindako doi‐
EAEn industri prezioak
%0,5 jaitsi dira
tasun‐torneatze lanetan liderra. Hannoverren (Alemanian)
abuztuan
eman dute erosketa‐akordioaren berri, bertako EMO maki‐
na‐erremintako azokan. 3. orrialdea 6. orrialdea
2 2019ko urria

ADITUAREN GORA BEHERA


IRITZIA
Langile bat hil da eraikin batetik
behera erorita, Erripagañan
Maider Ugalde. // 32 urteko langile bat hil da Burlatan,
Erripagañan (Nafarroa) eraikitzen ari diren eraikin bateko
bosgarren solairutik behera erorita, Nafarroako Gobernuak
aditzera eman duenez. Ezbeharra 15:10ean gertatu da
Dublin kalean, zenbait eraikin eraikitzen ari diren gunean.
Euskadin, guztira, 559.549 pentsiodun daude. Langilea momentuan hil da, eta osasun zerbitzuek ezin
Andoni Egaña izan dute ezer egin.

Bertsolaria Batez besteko pentsioa Lan-istripuak

Lege %3,7 igo da EAEn azken urtean Lan‐istripu honekin, dagoeneko 36 langile hil dira 2019an
Euskal Herrian. Era berean, CCOO sindikatuak adierazi
Lanean aritu arren pobre izan Maider Ugalde. // EAEn batez besteko pentsioaren igoera duenez, aurtengo urtarrila eta uztaila bitartean, erai‐
zintezkeela erakutsi zigun orain %3,7koa izan da azken 12 hilabeteetan, Gizarte Segurantzako kuntzaren sektorean 689 istripu erregistratu dira Nafa‐
dozena bat urte hasi zen kri‐ Institutu Nazionalak irailean argitaratutako datuen arabera. rroan; sektore horretako intzidentzia‐tasa “100.000 lan‐
sialdiak. Bageneramatzan ha‐ Hala, batez besteko pentsioa 1.234,38 eurokoa da, eta batez gileko 580,3 istripukoa da; sektoreen batez besteko tasa
marraldi batzuk, non lanik gabe besteko pentsiorik altuena du, gainerako Estatuko autono‐ 100.000 langileko 312,4 istripu da”.
zegoena baino ez zen pobrea. mia‐erkidegoetako datuekin konparatuta.
Memoriak oinak motzak ditu, Ildo beretik, Euskadin, guztira, 559.549 pentsiodun daude,
eta lagundu egin behar izaten eta, pentsioen kopuruari dagokionez, urtebetean %1,2 hazi da.
zaio mugi dadin. Bartzelonan
Estatu mailan
bizi zen neska gazte batek —
Carolina Alguacilek— asmatu Nafarroako datuen arabera, pentsioa %3,6 igo da azken
zuen mendearen lau‐bosgarren urtean. Foru Erkidegoko batez besteko pentsioa 1.141,16
urtean mileurista esamoldea. eurokoa da, eta, guztira, 137.133 pentsiodun ditu.
Errealitate garratz bati izena Bestalde, Estatu mailan batez besteko pentsioa 993,11
jarri zion. Egun, mendea adin eurokoa da. Batez besteko pentsiorik altuenen zerrendan, Dagoeneko, 36 langile hil dira 2019an Euskal Herrian.
nagusitasunera heldua, mila Euskadiren ondoren, Asturias (1.171€) eta Madril (1.167€).
euroren muga hura askorentzat
desira ere bihurtu da.
Gipuzkoako Foru Aldun‐
diaren ikerketa lan baten on‐ Komikia STAFF:
dorioa argia da: azken sei ur‐ HARREMANETARAKO TELEFONOA: 94 421 30 31 Banaketa:
POSTA ELEKTRONIKOA: ekonomiarenkz@ekonomiarenkz.eus
teetan pobrezia larria jasaten POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila, 48080 Bilbo
dutenen kopurua ez da urritu. EUSKARA ARDURADUNA: Labayru Ikastegia
EGILEA: Leizaola Fundazioa - Mediagune
Kroni"ikatu egin da gaitza.
HARPIDETZAK: ekonomiarenkz@ekonomiarenkz.eus
Lanik eza; lanean ari direnen Aldizkari hau USOA LANTEGIAK eta EGUNON
POSTING ZERBITZU PROFESIONALAK banatu dute
prekarietatea; soldata negar‐
garriak; alokairuen prezioa... Egin zaitez harpide!
Etorkizun ederra! Ekonomiaren KZ etxean hilero doan jaso nahi baduzu, bidal ezazu ondorengo
Agintariei ahoa bete‐bete kupoia honako helbidera:
612 Posta Kutxatila. 48080 Bilbo,
egiten zaie «berdintasuna», edo idatz ezazu ekonomiarenkz@ekonomiarenkz.eus posta helbidera, zure
«justizia», «etorkizuna»... eta izen‐deiturak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa adieraziz.
ABIZENAK: _______________________________________________ IZENA:____________________
gisako hitz anpulosoekin. Zi‐ HELBIDEA: ____________________________________________________________________________
nemaldian herenegun ikusi TELEFONOA: _______________________ E-MAILA: _____________________________________
HERRIA: ____________________________________________________ P.K: _____________________
genuen zein den irtenbidea. blazquezcobo.blogspot.com

LAGUNTZAILEAK: ELKARLANEAN:

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILAK (HIZKUNTZA


POLITIKARAKO SAILBURUORDETZAK) DIRUZ LAGUNDUA
2019ko urria 3

ALBISTEAK

Cie Automotivek Italiako


Somaschini erosi du
Maialen Salegi. // Cie Au‐ puntako jokalaria" izateko au‐
tomotivek, automobilgintzako kera dakar Somaschini enpresa
Bizkaiko konpainiak, hazten erosi izanak. Era berean, He‐
jarraitzen du, eta, bere jar‐ rrerak azpimarratu du pre‐
duera engranajeetara zabalt‐ sentzia handiagoa izango du‐
zeko asmoarekin, SPA Somas‐ tela Europan, AEBetan eta
chini Automotive enpresa ita‐ Asian, baita dibertsi"ikaziorako
liarra erosi du. Aurreikusi (automobilgintza, ibilgailu in‐
dutenaren arabera, 79,6 mi‐ dustriala, traktorea, etab.) au‐
Hembrug enpresa holandarra aditua da gogorrean egindako doitasun-torneatze lanetan.
lioi euroren truke eskuratuko kera izango dutela ere.

Danobat kooperatibak
dute engranajeak ekoizten
Cie Automotiveri buruz

79,6 milioi Cie Automotive konpainia

Hembrug enpresa
1996an sortu zen, INSSEC in‐
euroren truke bertsore taldea Egaña S.A.
erosi du Zaldibarko enpresaren ak‐

holandarra erosi du
ziodun nagusia bilakatu ze‐
dituen enpresa, eta operazioa nean. Corporacion Industrial
2020an ixtea espero denez, Egañak (CIE) hazteko joerari
oraindik gorabeheraren bat jarraitu zion, eta 1997an en‐
izan dezake prezioak. presa berriak erosten hasi
Cie Automotiveko kon‐tsei‐ zen. Geroago, 2002an Afora‐ Maider Ugalde. // Danobat bezero bakoitzaren premie‐ sa. 1670ean eratu zuten, eta,
lari ordezkari Jesus Maria He‐ sekin bat egin, eta Cie Auto‐ Elgoibarko industria‐koope‐ tara egokitutako soluzioekin. 1969az geroztik, teknologia
rrerak adierazi duenez, Indian motive izena hartu zuen. ratibak Hembrug Machine Era berean, operazioak propioa duten doitasunezko
duten engranajeen saila kon‐ Egun, 70 enpresa erosi ditu, Tools enpresa holandarra ero‐ Danobatgroup industria tal‐ tornuak fabrikatzen ditu.
tuan hartuta, engranaje siste‐ eta 30.000 langiletik gora si du, gogorrean egindako doi‐ deak "dibertsi"ikazio sektorial Egun, 14 milioi euro baino
men esparruan "munduko ditu. tasun‐torneatze lanetan lide‐ eta teknologikorako eta na‐
rra. Hannoverren (Alemanian) zioartekotzeko duen estrate‐ Teknologia
eman dute erosketa‐akordioa‐ giaren barruan" aurrerapauso osagarri bi
ren berri, bertako EMO ma‐ bat adierazten du. Danobaten
kina‐erremintako azokan. ustez, Hembrugen erosketak konbinatuko dira
Makina‐erreminten eta "doitasuneko irtenbideen ga‐ gehiago fakturatzen ditu ur‐
ekoizpeneko sistema aurre‐ man, ospe handiko marka bat tean, eta 60 langile baino ge‐
ratuen fabrikatzailea den Da‐ gehitzea” dakar. hiago ditu. Konpainia sektore
nobat konpainiak azaldu due‐ dibertsi"ikatuetan dago pre‐
Hembrugi buruz
nez, enpresen bat‐egitearekin sente, automobilgintzatik hasi
teknologia osagarri bi konbi‐ Gogorrean egindako doita‐ eta optikara arte, eta pisu han‐
Somaschini erosteak engranaje sistemen esparruan "munduko puntako jokalaria" natuko dira merkatuari egiten sun‐torneatze lanetan aditua dia du Erdialdeko Europan
izateko aukera dakar.. zaion eskaintza aberasteko, da Hembrug holandar enpre‐ eta Asiako herrialdeetan.
4 2019ko urria

ALBISTEAK

Bilbobusek 15 ibilgailu
hibrido berri ditu
Maialen Musatadari. // Bil‐ %20 berrituko du Udalak.
bobusen zerbitzura gehitu di‐ Egun, "lota 141 unitatek osa‐
ren 15 autobus unitate berriak tzen dute, eta hurrengo hila‐
elektrikoak dira. Guztiak dira beteetan beste 15 ibilgailu
hibridoak, eta gai dira isur‐ hibrido gehituko dira, baita
penak % 8,5 murrizteko eta bi elektriko ere.
horien eragin akustikoa arin‐
Autobus hibridoak gai dira isurpenak % 8,5 murrizteko eta horien eragin akustikoa arintzeko. Ezaugarriak
tzeko. Hiri‐garraioaren era‐

CAFek tranbia berriak


ginkortasuna hobetzeko xedea Ibilgailu hibrido hauek 12
duten autobus hauek Citaro‐ metro luze dira, eta hiru
Hybrid Euro VI modelokoak ate dauzkate. Bilbobus mo‐

hornituko ditu
dira, eta Mercedes Benzek di‐ dernoen irisgarritasun‐bal‐
seinatu eta fabrikatu ditu. dintzak betetzen dituzte,
Alkateordea eta Mugikor‐ eta itxuraz gainerako ibil‐

Birminghamen
tasun eta Jasangarritasun Sai‐
leko zinegotzia den Alfonso Bilbobusen
Gilek adierazi duenez, Bilboko
Udalak "beste aurrerapauso
flotaren %20
Maialen Musatadari. // CAF eta ordezko piezak emateko tratu hori gehitu egiten zaio bat eman du Hiri Mugikor‐ berrituko du
Gipuzkoako konpainiak Bir‐ zerbitzua ere jasotzen ditu. duela gutxi adostutako ATM tasun Jasangarriaren Ituna Udalak
minghamen (Britainia Handia) Proiektu honi esker, CAFek Milanentzat 250 autobus arte sinatu zuenean hartutako
21 tranbia berri hornituko Britainia Handiko tren‐mer‐ hornitzeko akordioari. konpromisoa betetzeko, zei‐ gailuak bezalakoak dira;
ditu. Erresuma Batuko men‐ katuan duen garrantzia in‐ nak herritarren ongizatea desberdintasun bakarra
debaldeko Midlands eremuko dartzen du, egun zenbait ope‐ 90 milioi hiri‐garapenaren erdian ko‐ motorra da. Halaber, Bilbo‐
garraioaren eta garapen eko‐ radorerekin kontratuak au‐ katzen duen". bus berriak mugikortasun
nomikoaren kudeaketaz ar‐ rrera eramaten ari baita: First euroko kontratua Gainera, urtea amaitu bai‐ urriko pertsonentzat ego‐
duratzen den West Midlands Group, Serco Group Plc, West sinatu dute no lehen, Bilbobusen "lotaren kituta daude.
Combined Authority (WMCA) Midlands Trains Ltd, Keoli‐
erakundeak CAF enpresa hau‐ sAmey eta Transport for Lon‐ ACTV SPA Venezia garraio
tatu du lan horretarako. donekin, esaterako. kudeatzailearekin eskuratu‐
90 milioi euroko kontratua tako proiektuak Solaris et‐
Italiako autobus
sinatu dute, eta lehen unita‐ xeko Urbino12 modeloko 30
elektrikoak
teak 2021erako fabrikatzea autobus elektriko egiteko eta
aurreikusten du CAFek. Ha‐ CAF Taldeko "iliala den Sola‐ bateriak kargatzeko beha‐
laber, hitzarmenak 29 tranbia risek, Italian autobus elek‐ rrezko azpiegiturak biltzen
gehiago jasotzeko aukera eta trikoak egiteko beste kontratu ditu. Kontratua 20 milioi eu‐
30 urtez euskarri teknikoko bat sinatu du. Horrela, kon‐ rotik gorako salmenta da. Autobus hibridoak gai dira isurpenak %8,5 murrizteko eta horien eragin akustikoa arintzeko.

Erosketa-tiketen kontrol telematikoa ezarriko da


Maialen Salegi. // Euska‐ datorren urtetik aurrera he‐ automatikoa, ordenagailua
dik fakturen kontrol tele‐ datzeko. edo Saltokiko Terminala (ST).
matikoa ezarriko du dato‐ Ticket bai‐Ticket ekintza‐ Horri esker, faktura bakoi‐
rren urtean enpresa guz‐ ren ezarpena progresiboa tzeko identifikazio fitxategi
tientzat; estatu mailako eki‐ izango da, zuzentzen den ko‐ bat sortuko dute, horrek QR
men aitzindari honek zer‐ lektiboaren tamaina handia kode bat edukiko du, eta,
ga‐iruzurra geldiaraztea du kontuan izanik; izan ere, hel‐ bertan, transakzioarekin er‐
xede. EAEko hiru aldundie‐ burua negozio proiektu guz‐ lazionatutako informazio
tako Ogasun sailak lanean tiek araudia betetzeko be‐ guztia islatuko da. Konpai‐
hasiko dira beraien zerga harrezkoa den teknologia niak faktura telematiko ho‐
arauak ekimen berrira ego‐ izatea da. Negozioek txertatu riek aurkezten ez baditu, zi‐
kitzeko, eta, horrela, Ticket beharreko gailuak izan dai‐ gor ekonomiko bati aurre
2015ean Euskadiko enpresa txikien %90ek bere kutxazainaren softwarea "aldatu" zuen. bai‐Ticket izeneko programa tezke, adibidez, kutxazain egingo dio.
2019ko urria 5

EKINTZAILETASUNA

Cyber Surgery bizkarreko


ebakuntzarako laguntzaile robotikoa
M.S. // Cyber Surgery en‐
presa donostiarrak bizkarre‐
zurreko operazioetan erabil‐
tzeko laguntzaile robotikoa
sortu du. Robotak bizkarre‐
zurreko ebakuntza delikatue‐
tan segurtasuna eta zehaz‐
tasuna hobetzea ahalbidetzen
du, operazioen kostua eta
denbora murriztuz.
Torloju traspedikularrak
jartzea medikuek eskuz ia
erabat egiten duten bizka‐
rrezurreko ebaketa konple‐
xua da; zehaztasun handia
eskatzen du, eta akats txiki

Irudi medikoen
bidez kirurgialaria Cyber Surgery robotak, irudi medikoen bidez, kirurgialaria gidatzen du bere lanetan.
bere lanetan dira; beraz, ez dute robota garatu zuten, eta, hurrengo presa bezala eratzea erabaki tza horren beharra saihestea
gidatzen du merkaturatuko 2021a baino urteetan, aurpegi‐masaile‐ zuten. eta ebakuntza guztietan se‐
lehen. tako egiturak eta bizkarre‐ gurtasuna hobetzea.
Bermea
batek ondorio izugarriak izan Cyber Surgery enpresari zurreko protesi pertsonali‐ Gainera, operazioak hain in‐
ditzake. Hala, Cyber Surgery dagokionez, 2017ko azaroan zatuak lantzen hasi ziren. Cyber Surgery enpresako zu‐ baditzaileak ez izateak infek‐
robotak irudi medikoen bidez sortu bazen ere, Egile indus‐ Azkenean, 2013an, Egileren zendari Jorge Presak adierazi zioak izateko arriskua murriz‐
kirurgialaria bere lanetan gi‐ tria‐ eta teknologia‐taldeak I+G departamentuan lagun‐ duenez, torlojuen %6‐15 gaiz‐ ten du, baita errekuperatzeko
datzen du, eta torlojua non osasun arloan egindako ibil‐ tzaile robotikoaren prototi‐ ki ezartzen dira, eta kasuen behar den denbora ere. Robota
sartu behar duen erakusten bide luzea bere baitan har‐ poa garatzeari ekin zioten. %2n, zuzentzeko beste eba‐ erabiliz, prozesua azkarragoa
dio, edozein arrisku saihestuz. tzen du. Izan ere, 2006an in‐ Eratutako prototipoaren kuntza bat egin behar izaten da; ondorioz, anestesia gutxiago
Egun, benetako pazienteekin plante pertsonalizatuak egi‐ arrakasta ikusita, sistema da. Egindako proben arabera, behar da, eta ospitalearentzako
entsegu klinikoak egiten ari ten dituen Createch Medical berria industrializatzeko, en‐ posible da bigarren ebakun‐ kostua murrizten da.
6 2019ko urria

HILEKO GRAFIKOAK

Azalera eta elikadura-kate handietako salmentak %1,5 handitu dira abuztuan


M.S. // Eustaten arabera, EAEko merkataritza‐azalera handietako eta elikadura‐kate
handietako salmentek %1,5eko igoera izan dute abuztuan, 2018ko hil beraren aldean,
lan egutegiko baldintza homogeneoetan eta prezio "inkoetan. Uztailarekin konparatuta,
aldiz, salmentak %0,5 murriztu dira urtaroen eraginik gabe.
Era berean, elikagaien salmentek %2,5eko gehikuntza izan dute, eta gainerako salgaien
salmentak, berriz, %0,4ko jaitsiera izan du, aurreko urteko hil berarekin konparatuta.
Halaber, uztailarekin alderatuta, elikagaien salmentak %0,3 gutxitu dira, eta gainerako
produktuenak %0,9, prezio "inkoetan eta urtaroen eragina kontuan hartu gabe.

Iturria: EUSTAT

EAEn industri prezioak %0,5 jaitsi dira abuztuan


M.S. // Eustaten datuen arabera, EAEko industri prezioak % 0,5 jaitsi dira 2019
abuztuan, aurreko hilarekin konparatuta. Bestalde, azken hamabi hilabeteetan, in‐
dustriako prezioak % 0,3 igo dira.
Zehazki, hauek dira aurtengo abuztuan, aurreko hilarekin konparatuta, prezio‐haz‐
kunderik handienak izan dituzten sektoreak: ehungintza, larrugintza eta zapata‐
gintza, % 1,7ko hazkundea; Erauzketa‐industriak, % 1,3koa; eta Altzariak eta beste
manufaktura‐industriak, %0,5ekoa. Jaitsierarik handienak, berriz, ondorengoak
dira: Kokeriak eta petrolioa fintzea, % 2,5eko murrizketa; eta Energia elektrikoa,
gasa, lurruna eta aire girotua, % 1,6koa.

Iturria: EUSTAT

Eraikuntza-kostuak %0,3 gehitu dira abuztuan EAEn, aurreko hilaren aldean


M.S. // Eustaten datuen arabera, EAEko industri prezioak %0,5 jaitsi dira 2019 abuztuan,
aurreko hilarekin konparatuta. Bestalde, azken hamabi hilabeteetan, industriako prezioak
%0,3 igo dira.
Zehazki, hauek dira aurtengo abuztuan, aurreko hilarekin konparatuta, prezio‐hazkun‐
derik handienak izan dituzten sektoreak: ehungintza, larrugintza eta zapatagintza, %1,7ko
hazkundea; Erauzketa‐industriak, %1,3koa; eta Altzariak eta beste manufaktura‐indus‐
triak, %0,5ekoa. Jaitsierarik handienak, berriz, ondorengoak dira: Kokeriak eta petrolioa
"intzea, %2,5eko murrizketa; eta Energia elektrikoa, gasa, lurruna eta aire girotua,
%1,6koa.

Iturria: EUSTAT

EAEko industri jarduera %3,3 handitu da abuztuan


M.S. // Eustatek landutako datuen arabera, EAEko industri produkzioa %3,3 han‐
ditu da 2019ko abuztuan, lan‐egutegiko baldintza homogeneoetan, eta 2018ko hil
beraren aldean. 2019ko lehen zortzi hiletan %0,7ko hazkundea izan du, 2018ko
aldi berarekin konparatuta.
2019ko abuztuko indizearen bilakaerak, 2018ko uztailekoaren aldean, emaitza ez‐
berdinak dakartza sektore industrial handietan. Kontsumoko Ondasunak %6,1 ge‐
hitu dira (Kontsumoko Ondasun Iraunkorrak %17,8 hazi dira, eta Ez‐iraunkorrak
%4,2), Energia %23,7, eta Bitarteko Ondasunak %0,5. Ekipoko Ondasunak, aldiz,
%8,3 jaitsi dira.
Iturria: EUSTAT
2019ko urria 7

I+G+b ALBISTEAK

577 startup berritzailek


eman dute izena BIND 4.0
SAVIk industri arloko ikasketa seguruagoa eta eraginkorragoa lortzea ahalbidetzen du.
azeleratzailearen 4. edizioan
Innovaek errealitate M.U. // Industria adimendu‐ herrialde izatetik 78 izatera Bestalde, 81 enpresa Espai‐

birtualeko soluzioa sortu neko BIND 4.0 startupen eus‐


kal azeleratzaile publiko‐pri‐
igaro baita. Hazkunde hori
munduko nodo teknologiko
niakoak dira, iaz baino %42
gehiago. Lehen edizioa egin

du industria batuaren 4. edizioan mundu nagusietatik datozen startu‐


Aurtengo
prestakuntzarako
osoko 577 proiektu berri‐ pen parte‐hartzearen ondo‐
tzailek izena eman dute. Hala, rioa da, hala nola Amerike‐
aurtengo hautagaitzak iaz tako Estatu Batuak, Alemania,
hautagaitzak iaz
baino % 10 gehiago izan dira. Erresuma Batua, Frantzia, baino %10
M.M. // Industria ikasketa se‐ ten du, eta enpresa bakoitzaren Eusko Jaurlaritzak, SPRI Holanda eta Israel. gehiago izan dira
guruagoa eta eraginkorragoa beharretara egokitzeko gaita‐ Taldeak eta Euskadiko en‐
Datuak
lortzeko asmoz, Innovae Gipuz‐ suna du. SAVIk prestakuntza‐ presa nagusiek zuzendutako zenetik, 70 startupek aze‐
koako enpresa teknologikoak kapsulak eskaintzen ditu pro‐ BIND 4.0 programaren bila‐ Jasotako hautagaitzen ar‐ leratu dituzte beraien nego‐
SAVI proiektu berritzailea garatu zesu hauetan: soldadura lana, kaerak hazten jarraitzen du. tean, 70 startupek EAEn zioak programa horren bi‐
du. SAVI plataforma (Ikasketa altuerako laneko arriskuen Izan ere, 2016. urtean 257 dute jatorria (39 Bizkaikoak, tartez; industria 4.0ko 120
Birtualeko Soluzioa, gaztela‐ prebentzioa, kamioiak gida‐ proiektu aurkeztu ziren, 18 Gipuzkoakoak eta 13 Ara‐ proiektu baino gehiago ga‐
niazko siglen arabera) errealitate tzeko lana edota biltegietako 2017. urtean 385, eta iaz 524. bakoak). Hortaz, aurreko ur‐ ratu dira, eta parte hartu
birtualaz baliatzen den industria zubi‐garabien erabilera. Bestalde, parte hartu duten teko edizioan sortutako in‐ duten startupek 3,5 milioi
inguruneetako prestakuntzara herrialdeen kopuruak ere teresari eutsi dio, orduan euroko fakturazio erreala
Berrikuntza proiektuak
zuzendutako tresna da. gora egin du, 3. edizioan 64 69 eskaera jaso baitziren. erdietsi dute.
Ekimenak esperientzia bir‐ Innovae konpainiak errealitate
tualak simulatzen ditu, eta, ho‐ areagotuko zein birtualeko tek‐
rien bidez, profesionalak pro‐ nologietan oinarrituta dauden
zesu tekniko konplexuetan, in‐ 350 proiektu baino gehiago
dustriako makineriaren erabi‐ garatu ditu automobilgintza‐
leran eta Laneko Arriskuen rako, energia sektorerako eta
Prebentzioan trebatzea du aeronautikarako. Halaber,
xede. Hala, industri arloko ikas‐ errealitate birtualeko soluzioe‐
keta seguruagoa eta eraginko‐ tan errotutako prestakuntzaren
rragoa izatea ahalbidetzen du. esparruan, irtenbide murgil‐
Ikasketa autonomoa oinarri tzaileak garatu ditu Iberdrola,
duen plataformak erabiltzaile Asepeyo, Arcelor Mittal, Con‐
bakoitzaren ebaluazioa eta ja‐ tinental eta Acciona enprese‐
rraipena egiteko aukera ema‐ tarako, besteak beste. Eusko Jaurlaritzak, SPRI Taldeak eta Euskadiko enpresa nagusiek zuzendutako programa da BIND 4.0.
8 2019ko urria

ERREPORTAJEA

Borroka egunak
Bizkaiko metalgintzan
Bizkaiko Metaleko langileak egun duten hitzarmena berritzeko eta lan-baldintzak hobeak izatearen alde borrokatu
dira. Azken egunetan egindako grebak eta manifestazioak oso jendetsuak izan dira. Ildo honetatik, ELA, CCOO, LAB, UGT, ESK,
CGT, CNT eta USO sindikatuek deituta, irailaren 30etik urriaren 4ra bitartean greban izan da Bizkaiko Metalgintza. Mobilizazioko
bost egun hauei, urte honetan zehar egindako besteak gehitzen bazaizkio, guztira hamar greba egun izan dira metalean.

M.M. // Irailaren 30ean hasi tazioetara deitu zuten. Grebak


eta urriaren 4ra arteko greba zirela eta, hainbat enpresa
egunetan Bizkaiko industria‐ itxi egin zituzten Ezkerral‐
enpresetako langileak, 50.000 dean, Durangaldean eta Mea‐
behargin baino gehiago bil‐ tzaldean, eta beste zenbaite‐
tzen dituen sektorea – 9 lan‐ tan jarduera era esangura‐
giletik 1 Bizkaian– kalera ate‐ tsuan baretu zen. Gainera, gre‐
ra dira. Hala, beharginek Me‐ balariek errepideak ere itxi
taleko Lantegien Bizkaiko Fe‐ zituzten, barrikadez baliatuz.
derakuntzari (FVEM) “itun
Sindikatuak
duina” sinatzeko eskatu diote
Bizkaiko txoko desberdinetan Bizkaia Metalen negoziazio
zabaldutako grebatan, mani‐ mahaian ordezkaritza duten
festazioetan eta elkarretara‐ lau sindikatuek –ELA, CCOO,
tzeetan. Izan ere, metalaren LAB eta UGT– gogorarazi du‐
sektorean sinatutako azken tenez, Bizkaiko Metalen bo‐
ituna 2003. urtekoa da, eta rrokaren xedea sektoreak bizi Greba egunetan hainbat enpresa itxi dituzte Ezkerraldean, Durangaldean eta Meatzaldean.
ordutik hona ez da soldata duen prekarietatea gainditzen
igoerarik ezta lan hobekun‐ lagunduko duten baldintzak dintasuna, ETTen behin‐be‐ ona izan delako, eta Bizkaiko “ahal zuen guztia” egin zuela
tzarik izan. eta eskubideak lortzean oi‐ hinekotasuna eta erabilera metalak “produkzioa berriro esan zuen. Hori dela eta, sin‐
Halaber, mobilizazio na‐ narritzen da. Hortaz, FVEM arautzea, eta laneko osasuna gelditu" duelako. dikatuek eta oposizioko al‐
gusia Bilbon egin bazen ere, patronalak aintzat hartzen bermatzea. Era berean, sindikatuek derdiek FVEM alde agertzea
sindikatuek probintziako bes‐ ez dituen beste zenbait erre‐ egindako azterketa batera‐ egotzi zioten Urkulluri.
te hainbat udaletan ere biz‐ bindikazio egitea beharrezkoa Sindikatuen tuan argi utzi dute patrona‐
kaitar metalgileen sektore‐ da: soldatak, lan orduak, su‐
arbera, egunero
laren erantzuna ez jasotze‐ Metalaren
rako lan‐hitzarmen “duin” brogazio eskubidea, emaku‐ kotan, mobilizazio eta ekintza
bat aldarrikatzeko manifes‐ me eta gizonen arteko ber‐ langileen %80 berrien egutegia onetsiko du‐ sektorean
inguruak egin du tela, eta oraingoz, berriz ere sinatutako azken
greba
greba egiteko aukerari ez dio‐
te uko egiten.
ituna 2003
urtekoa da
Jaurlaritza
Astebeteko grebaren on‐
doren, sindikatuek Bilbon bu‐ FVEM patronalak bere parte‐ Horiei erantzunez, Lehen‐
rututako prentsaurrekoan tik, zalantzan jarri zuen sin‐ dakariak inoren alde “posi‐
mobilizazioen balantze “oso dikatuen negoziatzeko boron‐ zionatu” ez zela azaldu zuen.
positiboa” egin dute, eta be‐ datea, eta horren arira antzeko Urkulluk irail amaieran esan‐
raiek helarazitako datuen ara‐ deklarazioak egin zituen Iñigo dakoekin “elkarrizketa pro‐
bera, egunero langileen %80 Urkullu Eusko Jaurlaritzako zesu bat hastea” eskatu nahi
inguruak egin du greba. Ala‐ lehendakariak. Izan ere, Ur‐ izan zuela esan, eta alde biei
baina, sindikatuentzat greba kulluk grebaren atarian egin‐ negoziaziorako «benetako bo‐
egunok “arrakastatsuak” izan dako adierazpen batzuetan rondatea» eskatzen diela ai‐
Bizkaiko Metalaren sektoreak 50.000 langile baino gehiago biltzen ditu. dira, langileen erantzuna oso patronalak akordioa lortzeko tortu du.
2019ko urria 9
10 2019ko urria

ELKARRIZKETA

José Manuel González Robles


COAPI Bizkaiko zuzendaria

“Higiezinen merkatuan gardentasun-


irizpideak sartu behar dira”
M.M. // José Manuel González Robles Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziaduna da, eta, egun, COAPI Bizkaiko zuzendaria da. 1949an sortua,
Higiezinen Jabetza Agenteen Bizkaiko Elkargo Ofizialak, COAPIk, zerbitzuak eskaini ditu urte luzez. Higiezinen agentzia etxebizitza, lokal edo,
orokorrean, higiezinen salerosketan aritzen den enpresa da. Elkarrizketa honetan, higiezinen merkatuaren egoeraz eta etorkizuneko panoramaz dihardu.

Ezagutzen ez dutenentzat, alde egiten duena, agindu Elkargokide batekin jardu‐ Gero eta gehiago dira etxe- siko zehatza izatea, ezta
zer da COAPI? Zein funtzio guztietan eta gure eskura teak onurak soilik ekarriko bizitza alokatzea eta ez erantzukizun zibileko asegu‐
betetzen ditu? dauden baliabide guztiekin, dizkio bere ondasun‐higiezi‐ erostea erabakitzen duten rua izatea ere.
eta agintari eskudunengan‐ nen eragiketak egitean; izan pertsonak. Zergatik gerta- Beraz, ez da inolako bal‐
COAPI Higiezinen Jabetza dik gertu sustatuz lanbide‐ ere, erakunde o"izial baten tzen da fenomeno hori? dintzarik eskatzen edozein
Agenteen Elkargo O"iziala da; rako onuragarritzat jotzen profesionaltasuna eta babesa pertsonak bere bizitzan zehar
hauek probintziakoak izaten dena. emango dizkio. Lehen, etxebizitza osoa eta hartzen duen erabaki nagu‐
dira, eta, beraz, gurea Bizkai‐ gehiago "inantzatzen zen. sietako batean, bere etxea es‐
ko COAPI da. Zer berme eta balio erantsi Zein izan da azken urteotan Orain, %80 gehienez. Lan‐ kuratzean, bitartekari gisa
Elkargo ofiziala zuzenbi‐ eskaintzen dizkie saltzai- euskal higiezinen merka- prekarietateak, soldaten ero‐ aritzeko.
de publikoko korporazioa leei eta erosleei zuen El- tuaren bilakaera? Higiezi- sahalmenaren galerak eta au‐
da, lanbide‐interesen eta kargoko kide baten zerbi- nen krisia behin betiko rrezkirik ez izateak, batez «EAEn etxebizitza,
ogibidearen izen onaren tzua izateak? gainditu al da? ere, gazteak alokairu‐merka‐
tura jotzera behartzen ditu.
batez beste %40,
2000. urtetik 2006. urtera jaitsi da»
bitartean, etxebizitzen mer‐ Higiezinen sektorean, ia
katuan prezioak etengabe igo edonork egin dezake bitar- Higiezinen merkatuan gar‐
ziren, urteko %15. 2006. ur‐ tekari lana. Hori intrusismo dentasun‐irizpideak sartu be‐
tearen erdialdean, geldialdia profesionala dela uste al har dira, kontsumitzaileen
gertatu zen, eta entregatzeko duzu? Beharrezkoa al da babesa bermatu behar da,
zain zeuden eraikuntza be‐ erregulazio eta kontrol eta higiezinen transakzioetan
rriko etxebizitzak izan ezik, handiagoa sektore horre- esku hartzen duten agenteek
2007an eta 2008an egin zi‐ tan diharduten profesiona- bete behar dituzten baldin‐
renak, jarduerak aurrera ja‐ lekiko? tzak "inkatu behar dira.
rraitzen zuela zirudien, baina Higiezinen Agenteen Na‐
inertzia efektua baino ez zen. 2000. urtera arte, higiezinen hitaezko Erregistroa sortzea,
Salmenten prezioa jaisten profesional gisa jardun ahal non kokalekua eta arreta,
hasi zen; egun, EAEn, %40koa izateko, beharrezkoa zen az‐ prestakuntza eta praktika
da, batez beste. Eta batez bes‐ terketa batzuk gainditzea, jar‐ egokiak bete behar diren, eta
teko alokairuari dagokionez, duera gauzatzeko prestakun‐ higiezinen agentearen jar‐
jaitsiera txikiagoa izan da, tza profesionala zenuela fro‐ duera gauzatzeko kaudimena,
%25. gatu ahal izateko. berme eta aseguruekin. Etxe‐
Finantza‐erakundeek era‐ 2000. urteaz geroztik bizitzaren Euskal Legeak ja‐
gindako higiezinen krisia ez (4/2000 Errege Lege Dekre‐ sotzen du, baina araudia
da gainditu. 2014. urtearen tua eta ondorengo 10/2003 arautzeko zain dago, eta ez
amaieratik, etxebizitzen eros‐ Legea, higiezinen sektorea li‐ dakigu nahitaezkoa edo bo‐
keta berriz "inantzatzen da beralizatzekoa), higiezinen rondatezkoa izango den.
(%80, lehen, %100 baino ge‐ agente lanbidea egikaritzeko,
hiago). Alabaina, azken ur‐ ez da beharrezkoa goi‐mai‐ Zer gehiegikeria dira el-
teotan ez da prezioen alda‐ lako titulaziorik (edo beste‐ kargokide ez diren bitar-
José Manuel González Robles COAPI Bizkaiko zuzendaria da. kuntza esanguratsurik egon. lakorik) izatea, ez helbide "i‐ tekarien artean ohikoenak?
2019ko urria 11

ELKARRIZKETA

Abusuzko praktika hauek goa da. Beraz, une egokia


behar bezala zigortzen da erosteko.
dira? Euskadin ez da egon erai‐
kitzeko gehiegizko eskain‐
Elkargokide ez diren beste tzarik, Estatuan gertatu zen
agente batzuengandik jaso‐ bezala.
tako kexa gehienak zerbitzu‐
sarien gehiegizko kobratzeari «Etxebizitza
buruzkoak dira. Ordainsariak
hitzartuak izan behar dira.
kopuru
Higiezinen sektorea libe‐ handiagoarekin,
ralizatzea, bitartekari‐kopuru alokairuaren
handiagoa izateko, eta es‐
kaintzaren eta eskariaren on‐ prezioa jaitsi egin
dorioz ordainsari ekonomi‐ daiteke»
koagoak eragingo balitu be‐
zala planteatu zen. Baina, on‐ Madrilen, Bartzelonan, Ba‐
dorioz, agente higiezinek, une lear Uharteetan eta Kanariar
COAPI Higiezinen Jabetza-Agenteen Elkargo Ofiziala da, eta lanbide-interesen eta ogibidearen izen onaren alde egiten du.
onetan agertzen direnek, nahi Uharteetan, besteak beste,
dituzten ordainsariak kobra‐ atzerriko inbertsioaren on‐ Eusko Jaurlaritzako Etxebi‐ mak motibatua dago: erren‐ etxebizitzaren kontura pen‐
tzen dituzte, eta, zikloa al‐ dorioz, higiezinetan inberti‐ zitza Sailak Euskadiko Alo‐ tak ez ordaintzea, etxebizitza tsio hori kantitate batzuekin
datzen denean, desagertu egi‐ tzeko une egokia ikusi dute, kairu Merkatuaren Estatistika suntsitzea... osatu ahal izateko. Pertsona
ten dira. prezioak berreskuratu egin (EMA) eman du ezagutzera. Lasaitasun juridiko hori horientzat, baliozko irten‐
dira, bai eta igo ere. Hor, bur‐ Azkenik, adierazi behar da lortzeak etxebizitza huts bat bidea zen beraien bizi‐maila
Euskadiko higiezinen sek- buila berri bati buruz hitz errealitateak ez duela zeri‐ duen pertsona animatuko hobetzea, oinordekoei ja‐
torean inbertitzeko une egiten da, eta prezioak jaitsi kusirik alokairu‐itxaropenen luke etxea alokairuan jartzera. raunspenik ez uztearen tru‐
egokia al da? Estatu mailan egin daitezke. aurreko estatistikekin edo hi‐ Etxebizitza kopuru handia‐ ke.
burbuila berri bati buruz Gainerako autonomia er‐ giezinen atarietan eskaintzen goarekin, alokairuaren pre‐ Estatu Batuetakoa beza‐
hitz egiten da, eta hurrengo kidegoentzat, baita Euskadi‐ denarekin. zioa jaitsi egin daiteke. lako ereduak imitatzea, non,
bi urteetarako prezioak rentzat ere, "inantza‐krisiaren Aurreko datu okerrekin etxebizitza baldin baduzu,
jaistea aurreikusten da. ondoren prezioak igo gabe, hitz egiten zen alokairuaren Badirudi hipoteka lege be- zure etorkizuneko pentsioa
Euskadi seguru al dago ira- aurreikuspen horiek ez dira merkatuaren prezioa krisia‐ rriak garestitu egin duela, baliogabetzen edo murrizten
garpen ilun horietatik? espero. ren aurretik zegoen prezioan eta are gehiago zailtzen dizuten, ez dator bat gure
zegoela eta are prezio han‐ duela etxebizitza erosteko errealitatearekin.
Aurrezkien errentagarrita‐ Alokairuko etxebizitzen diagoan ere bai. Errealitatea beharrezkoa den !inantza-
suna nulua da, eta gure au‐ prezioak gora egin du azken da prezioen batez bestekoa keta eskuratzea. Zer eragin Biztanleria zahartzeak era-
rrezkiak gordetzeagatik ere urteetan, eta sabaia ukitu %25eko jaitsierarekin man‐ izan du gure inguruan? Era- gin erabakigarria du sek-
kobratzen digute. Etxebizi‐ duen merkatu bati buruz tentzen dela, krisiaren au‐ giketa kopurua jaitsi al da? torean. Eskariaren zer bi-
tza, batez beste, %40 jaitsi hitz egiten dute adituek, eta lakaera aurreikusten duzu
da, eta ez da berreskuratu. prezioen jaitsiera ere au- Eskaintza baino Lege berriaren helburua gar‐ oso gazte gutxirekin, ge-
Etxebizitza erosteko finan‐ rreikusi dute. Zer iritzi duzu dentasuna dela dirudi. Azken hienetan eskatzaileak, eta
tzaketa inoiz baino merkea‐ horren inguruan?
alokairu eskaera urteetako esperientziagatik, hutsik geratuko diren oso
handiagoa dago gardentasun hori ez zen exis‐ pertsona nagusiek okupa-
titzen. Hori dela eta, beha‐ tutako etxebizitza askoko
rreko prezioen aldean. Interes rrezko egin da hori arautzea. ingurunean? Nola uste
turistikoko zonetako bizitoki Horregatik ez da inolako duzu eragingo duela hu-
turistikoetara bideratutako eraginik antzeman, soilik Le‐ rrengo urteetan zure sek-
etxebizitza konkretuak izan gea indarrean jartzean egin torean Euskadiko biztan-
ezik –probintzietako hirietako behar ziren operazioetan es‐ leria murrizteak?
Alde Zaharrak, Bilbo, Donos‐ krituren sinadura atzeratu
tia eta Gasteiz–, gainerakoak egin dela. Bizi dugun ziklo berri ho‐
mantendu egiten dira. netan, jaiotza‐tasa baxua
Eskaintza baino alokairu Zer iritzi duzu Espainiako da, eta, aldiz, kanpoko per‐
eskaera handiagoa dago. Etxe‐ Bankuak pentsioa hobetu tsonak hemen ezarri nahi
bizitza hutsak dituzten jabeak ahal izateko etxebizitza era- dira. Horiek dira eskatzaile
ohartarazi eta lasaitu behar biltzeko egin duen propo- berriak, eta horiengan jarri
ditugu, legeria dagoela ge‐ samenari buruz? behar dugu arreta. Pertso‐
hiegikeriak saihesteko eta na horiek sartzeak egungo
egoera horiek berriro gerta Lehenago, alderantzizko Hi‐ biztanleriaren zahartze
ez daitezen. Legeria hori alo‐ poteka zegoen, pentsio ba‐ prozesua konpentsatuko
Lehen, etxebizitza osoa eta gehiago finantzatzen zen; orain, %80 gehienez. kairuak ekar dezakeen alar‐ xua duten pertsonek beren du.
12 2019ko urria

AHOLKUAK

Zure enpresako zibersegurtasuna bermatzeko sei aholku


Edozein enpresatako zibersegurtasuna bermatzea
ezinbestekoa da konpainiak izan ditzakeen galerak
edo zibermehatxuak saihesteko. Hori dela eta,
ondorengo lerroetan enpresetan gerta daitezkeen
mehatxuei aurre egiteko oinarrizko aholkuen
inguruan jardungo dugu.

Gomendagarria da pasahitza 6 hilabeterik behin aldatzea eta aurretik erabilitakorik berriz ez erabiltzea.

.Programa eta aplikazioen exekuzio automatikoa desaktibatzea komeni da.

Komeni da beste wifi sare batzuetara konektatzerakoan WPA edo WPA2 segurtasun-sareetara sartzea.

Informazioaren segurtasun-kopiak egin behar dira, galdutako informazioa berreskuratu ahal izateko. 3. Ekipoak babestea: eguneratu beti duten sareak baino askoz "idagarria‐
enpresan dauden gailu elektroniko goak baitira.
guztiak, fabrikatzaileen eguneratze‐
M.U. // Zibereraso bezala ezagutzen gailu guztietatik, baita erabiltzen ez eta segurtasun‐adabakiekin. Siste‐ 5. Kontuz posta elektronikoarekin:
denak bi osagai uztartzen ditu: delitu ditugun aplikazioak ere. Era berean, maren ohiko eguneratzeak funtsezkok bide honetatik, gailuetan birus, spam
baten eginkizuna eta hori egiteko in‐ programa eta aplikazioen exekuzio dira, askok segurtasun zuloak zu‐ edo phising (informazioaren lapu‐
formatikaren erabilera. Eraso infor‐ automatikoa desaktibatzea komeni zentzen dituztelako. Era berean, ko‐ rreta) metodoak sartzen dituzte. Hori
matikorako modu anitz daude: me‐ da. munitatearen bermea duten antibirus horrela, ihes egin beharreko praktika
hatxuak, estortsio zibernetikoak, sexu‐ eta antimalwareak instalatzea kome‐ batzuk dira zifratu gabeko informazio
jazarpena, birus informatikoak, in‐ 2. Pasahitz seguruak erabiltzea: pa‐ nigarria da, "itxategi kaltegarriak hau‐ sentikorra bidaltzea, mezuak trukat‐
formazio lapurretak, iruzurrak... sahitzak erasoak izan ditzake, eta, temateko. zen dituzten pertsonen identitatea
Eraso birtualak ohikoak izaten horregatik, pasahitz seguruak eta ez ezagutzea eta igorle ezezagunen
dira, eta horiek saihesteko ziberse‐ eraginkorrak jarriko dira. Gakoak, 4. Wi"i zerbitzua: Wi"i konexioa in‐ edo spam karpetan dauden mezu
gurtasun protokolo bat ezartzea fun‐ gutxienez, 8 karaktereko luzera izatea dartzea ezinbestekoa da, eta sarearen edo "itxategi erantsiak irekitzea.
tsezkoa da. Horregatik, gaiari arreta gomendatzen da, askotariko karak‐ egoera etengabe zaintzea da garran‐
jartzeko artikulu honetan, enpresa tereak konbinatuz: zenbakiak, maius‐ tzitsuena. Horretarako, pasahitza 6. Segurtasun‐kopia egin: ezinbes‐
guztietara egokitu daitezkeen fun‐ kulak, minuskulak eta ikurrak, bes‐ etengabe eguneratzea beharrezkoa tekoa da informazioaren segurtasun‐
tsezko sei urrats azaltzen dira: teak beste. Garrantzitsua da pasahitza da. Bestalde, beste wi"i sare batzue‐ kopiak egitea, eraso motaren bat
6 hilabeterik behin aldatzea eta au‐ tara konektatzean WPA edo WPA2 jasan edo arazoren bat izanez gero,
1. Kontuak eta baimenak: behar ez rretik erabilitakorik berriz ez era‐ segurtasun‐sareetara sartzea da go‐ galdutako informazioa berreskuratu
ditugun kontuak ezabatu behar ditugu biltzea. mendagarriena, WEP segurtasuna ahal izateko.
2019ko urria 13

IKUSPEGIAK

«Errentagarritasuna
denbora zailetan»
hori ere nahiko epe justua dela
dio ekonomistak. Bere aburuz, in‐
bertsioak denbora‐tarte luzeetan
aztertu behar dira, edozein ager‐ David Carrasco
toki zein egoeratan duten eran‐
tzuna jakiteko. Esaten dutenez, BBVAko pentsioen zuzendaria
marea igotzean itsasontzi guztiek
flotatzen dute; esaldia, finantza
terminoetan, honela itzultzen da:
dena igotzen bada, nireak, nahiz
«Erretiratuen pobrezia Carrascok. Lehenik, diru‐sarreren
aldetik, pentsiodunen kopuruari eta
eta gaizki kudeatu, gora egingo
du.
ekiditeko, sistema ordaindutako pentsioen hazkuntzari
aurre egiteko, baliabide publikoak
Azken urteotan bizi izan ditu‐
gun hegazkortasun handiko unee‐
erreformatu behar da» areagotzearen beharra adierazi du.
Bigarrenik, sistemaren gastuetan,

Marcelo Casadejus tan, badaude beren titularrentzako


onura bila merkatuen konbultsioe‐ M. U. // David Carrascok, BBVAko
ahal den neurrian arrazionalizatzea‐
ren eta belaunaldien arteko ekitatea
Ekonomista tatik defendatzen diren eta ildo pentsioen zuzendariak, gogoeta in‐ izatearen beharra islatu du. Eta, hi‐
positiboa mantentzen duten pro‐ teresgarria egin du pentsioen be‐ rugarrenik, ahalegin osagarri han‐
duktuak. Casadejusen iritziz, hel‐ rrikuntzaren inguruan, Deia egun‐ diagoa egin behar dela argudiatu du.
M. U. // Marcelo Casadejus eko‐ burua ez da une zehatzetan onenak karian argitaratutako elkarrizketan. Zuzendariaren ustez, neurri ba‐
nomistak inbertsioen errentaga‐ izatea, baizik eta erdibidean ia Carrascok gogorarazi duenez, pent‐ tean gure esku dauden aukera guz‐
rritasunaren inguruko hausnarketa mugitu gabe mantentzea, bertutea sio‐sistema gehienak Alemaniako tiak erabili beharko ditugu etorki‐
interesgarria egin du. aurkitzen den tokian. ereduaren arabera sortu ziren, XIX. zuneko erretiratuen pobrezia eki‐
Casadejusen esanetan, erren‐ mendearen amaieran; ereduak di‐ diteko, hots, sistema erreformatuz
Politika egokia
tagarritasuna inbertsioaren hel‐ seinatu zirenean, Alemaniako bizi‐ eta aurrezpenaren alde eginez.
buru oso preziatua da, eta per‐ Hala, adituak ohartarazten du hori itxaropena 40 urtetik beherakoa
Etorkizunera begira
tsona askok, funts baten akzioen dela politika egokiena, etorkizuna zen, eta erretiro‐adina 65 urtekoa
balizko harpidetza egin aurretik, zehatz‐mehatz arakatzea, azter‐ zen. Carrascoren esanetan, egun, Laburbilduz, beharrezkoa da pen‐
epe laburrean edo, gehienez ere, ketaren arabera kokatzea eta beste gizarte bat daukagu, eta horrek tsio publikoak egokitzeko ahale‐
azken hamabi hilabeteetan izan‐ emaitza onak bilatzea; eta egitu‐ pentsio‐sistema egokitzera behartzen gina egitea, sistemak bizirik iraun
dako ibilbidea aztertzen dute. Ho‐ razko egoerak aldatzen badira, es‐ gaitu, denboran iraun dezan eta bere dezan beharrezkoak diren diru‐
rrez gain, adituek gestoreen eran‐ parru berri batera egokitzea, baina funtzioa betetzen jarrai dezan. sarrerak lortzeko, baina, horrez
tzuna aztertzen dute, gutxienez, epe luzeko ideiak ematen duen Zenbait gairen inguruan jardu‐ gain, aurrezki hori enpresaren es‐
azken bost urteetan, eta, agian, sakontasunarekin. tearen garrantzia azpimarratu du parruan indartzea.
14 2019ko urria

TEKNOLOGIA

Barik txarteleko
app berria
M.S. //Bizkaiko Garraio Part‐ ketak modu birtualean egi‐
zuergoak (CTB, gaztelaniaz) teko proba pilotua jarriko
Barik txartelaren erabiltzaileek du martxan, 26 urtetik be‐
bidaiak mugikorrarekin or‐ herako gazteekin. Proba
daindu ahal izateko app bat amaitzean, erabilera gaine‐
sor‐tzeko asmoa du. Ekimenak rako erabiltzaileetara heda‐
Bizkaiko garraiobide publikoe‐ tuko dute.
tan egiten diren bidaiak zuze‐ Hala, Partzuergoak apli‐
nean sakelakoarekin balioztatu kazio propioa eta doakoa
ahal izatea du helburu. sortuko du, eta gailu guz‐
Hori dela eta, CTBk tietan egongo da erabilga‐
2020ko udazkenean ordain‐ rri.

IKASTAROAK

Kontu Ikuskaritza Masterra


M.S. // Deustuko Unibertsi‐ loan lan egiteko ezinbeste‐
tateak etorkizuneko kontu‐ koak diren kontabilitateko
ikuskatzaileak trebatzea xede eta ikuskaritzako ezagutza
duen Kontu Ikuskaritzako Uni‐ teorikoak eta praktikoak
bertsitate Masterra eskaintzen ematen dizkie parte‐hartzai‐
du Bilboko campusean. Batez leei.
ere, Enpresen Administrazio
eta Zuzendaritza, Zuzenbide, Modalitatea aurrez aurrekoa
Ekonomia, Finantza eta Kon‐ da, eta 60 ECTS kredituko
tabilitateko graduak dituzten programa da, gaztelaniaz.
ikasleei zuzenduta dago. Irailetik ekainera bitartean
ematen da, eta, gehienez,
Prestakuntza Programa ho‐ 30 pertsonarentzat du to‐
nek kontu‐ikuskaritzaren ar‐ kia.

JATETXEA

Ikea kaintzen dira, eta janari guz‐


tiak kalitatezko eta sasoiko

jatetxea osagaiekin eginda daude. Me‐


nuaren prezioa 42 €‐tik 80
€‐ra bitartekoa da, BEZ bar‐
M. S. // Ikea jatetxea Gasteizen ne.
dago. Ikea hitzak, euskaraz,
“muino txikia” esan nahi du, Beheko solairuan espazio ire‐
eta, horrekin jostatuz, jate‐ kia dago, eta, hiru jantoki pri‐
txeak bere baitan baso bat batu bihurtzeko aukera ema‐
birsortzen du. Aldi berean go‐ ten du. Bestalde, banketee‐
gortasuna eta so"istikazioa tarako jantokia ere badago,
uztartzen ditu espazio honek. eta, bertan, 100 mahaikide‐
rentzako lekua eskaintzen da.
Jatetxeko kartan eta menue‐
tan askotariko platerak es‐ www.restauranteikea.com
2019ko urria 15

AISIALDIA LAN
ESKAINTZAK

Thomas Struthen erakusketa Guggenheim Museoan KONTZIENTZIATZAILEAK


LANBIDEren Enplegu Plana, Ber-
meo, danon etxea, kontzientziat-
zaileak proiekturako bi pertsona
taxutu duten gizarte‐gaiak azpimarratuz. behar dira.Eginkizun nagusiak:
Lan horietan, Struthek funtsezko gaiak Bermeoko Udala eta herritarren
jorratzen ditu ―esate baterako, gizar‐ arteko elkarbizitza, herritarrak eta
te‐egituren ezegonkortasuna edo giza txakurren arteko elkarbizitza, eta
herriaren eta herritarren arteko el-
existentziaren hauskortasuna―, eta, ho‐
karbizitza hobetzeko akzio batzuk
rrela, artistak publikoaren partaidetza bideratzea. Ezinbestekoa: Euskara
eta enpatia pizten ditu, balio sozial, maila altua, aisialdia monitorea.
etiko eta gizatiarrak azter ditzan. Kontratu-Mota: aldi baterako,6 hi-
Municheko Haus der Kunst erakundeak labete,lanaldi osoa
M. U. // Thomas Struth (Geldern, Toki hau. Hala, argazkilariaren lau ha‐ Guggenheim Bilbao Museoarekin lanki‐
ADMINISTRAZIO
1954) argazkilari alemaniarraren era‐ markadetako lana aztertzen du, haren detzan antolatutako aurkezpena 2020ko LAGUNTZAILEA
kusketa zabaldu du Bilboko Guggen‐ eragin handiko ibilbidearen garapena urtarrilaren 19ra arte dago ikusgai. Lanbideren Enplegu plana,behar-
heim Museoak. Artista gerraosteko gintza eta herritarren arteko ha-
Europako argazkilaririk garrantzi‐ rremanak sendotzeko proiekturako
pertsona bat behar da.Eginkizun
tsuenetakoa da, eta bere bilakaera ar‐
nagusiak: Behargintzako bezeroen
tistikoa kezka sozialek markatu dute. datu basearen eguneraketa, datu
Thomas Struth erakusketak, aurretik baseak sortzea eta datuak sartzea.
inoiz ikusi gabeko zenbait lanekin batera, Ezinbestekoa: 55 urte gutxienez,
130 pieza baino gehiago biltzen ditu, RGI onuraduna, Administrazio ar-
loan prestakuntza ,baliabide in-
besteak beste, Toki inkontzienteak, Fa‐
formatikoak ezagutzea,euskara
milia‐erretratuak, Publikoa, Museo‐ar‐ maila altua. Kontratu-Mota: Aldi
gazkiak, Paradisuko irudi berriak eta baterako, 6 hilabete,lanaldi osoa

ELEKTRIKARI INDUSTRIALA
Elektrizitate lanak orokorrean, ba-
EKONOMIA HIZTEGIA SUDOKU tez ere industriala, automatismoak,
motorrak, makina industrialen ins-
talazioak, eta abar. Ezinbesteko
Euskara - Castellano - English baldintzak: Esperientzia zabala
(gutxienez 5 urte) edozein elek-
trizitate lanetan, nork bere kabuz
Aurrizki - Ahorro - Saving bakarrik egiteko, Gidabaimena eta
Tentsio baxuko instalatzaile txar-
Elkargokide - Colegiado, -a- Collegiate
tela. Baloratu beharreko baldintzak:
Alokairu - Alquiler - Rents Euskara. Lan aldi osoko kontratua
Errentagarritasun - Rentabilidad - Profitability eskaintzen da, hileko soldata gor-
dina: 1.600 eurotik gora hilean +
Euskarri - Soporte - Support
dietak. Hasteko aurreikusitako
Finantza - Finanzas - Finance data: berehala.
Higiezin - Inmueble - Property
ELIKAGAIEN ZIENTZIETAKO
Hitzarmen - Convenio - Agreement
IRAKASLEA
Kontratu - Contrato - Contract Irakasle baten bila gabiltza ira-
Metalgintza - Metalurgia - Metallurgy kaskuntza arautuan eta ez arau-
tuan klaseak emateko. Ondorengo
Nazioartekotze- Internacionalización - Internationalisation
ERANTZUNAK ikasgaiak: Batxilergoan: Biología
Pentsiodun - Pensionista - Pensioner / Prestakuntza Zikloan: Elikagaien
Zenbat denbora eman duzu
Zibereraso - Ciberataque - Cyberattack analisia, Elikagaien control micro-
sudokua ebazteko?
biologikoa eta elikagaien biotek-
Erronka - Desafío - Challenge Hona hemen erantzunak.
nologia. Ez arautuan: Elikagaien
bioteknologia (Gazteleraz). Ezin-
besteko irakaskuntza ertainetarako
Masterra izatea (CAP).

Enpresa albisteak eta ekonomiaren bilakaera interesatzen al zaizkizu? PELUKERA


Pelukera bat behar da Asteasun
Har ezazu parte ekonomiaren eremuko euskarazko lehen elkargo digitalean. dagoen ileapaindegi batean lana

Bultza dezagun euskara!! egiteko.Tituloa eta experientzia


izatea eskatzen da. Euskeraz ja-
kitea eta ingurukoa izatea kontutan
Aldizkariaren zenbaki guztiak webgune honetan dituzu eskuragarri hartuko dira. 20 ordurako kontra-
tua.
www.ekonomiarenkz.eus Lan eskaintza gehiago Lanbide.net
Euskal enplegu zerbitzuko webgunean
HARREMANETARAKO TELEFONOA:
94 421 30 31
E-MAILA: ekonomiarenkz@leizaola.eus
POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila,
48080 Bilbo
EUSKARA ARDURADUNA:
Labayru Ikastegia KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILAK
EGILEA: Leizaola Fundazioa - Mediagune (HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZAK) DIRUZ LAGUNDUA
HARPIDETZAK: ekonomiarenkz@leizaola.eus
2019ko urria 3

Negozioak susteteko Elorrioko garbitzaileak akordioa


sinatu dabe Udalagaz
programa Basauri M.S. // Elorrioko eraikin publikoetako garbitzaileak hitzar‐
mena sinatu dabe Udalagaz, eta amaiera emon deutsie bost

eta Etxebarriko Behargintzan


hilebeteko grebalari. Elorrioko Udalaren eraikin publikoetako
garbiketa zerbitzua azpikontratauta dau, eta langileen al‐
darrikapenak ugariak izan dira akordioa aldatzeko.
Hitzarmen barriak kategoria, lanaldiak eta lanaldi parzialak
hobetzen dituenez, soldatak igon egingo dira.

Muskizek 50.000 €
inbertitu dauz
ikastetxeak konponteko
M.U. // Muskizko Udalak,
guztira, 50.000 euroko in‐
Bisita gidauetan izandako parte-hartea
bertsinoa egin dau udalerriko bikoiztu egin da.
hiru hezkuntza zentroetan
mantentze‐ eta konponketa‐
Urduñako turismoa
lanak egiteko. Egindako lan %20 igon da udan
gehienak igeltserotza, mar‐
gotzea, iturgintza, zurgintza M.U. // Urduñako Turismo
eta garbiketa izan dira. Bulegoko bisitarien kopurua
Cantarrana Eskola Publi‐ %20 hazi da udan, eta urteko
koan, ikasgelak margotu eta joera orokorra mantendu dau.
Europar Batasunaren arabera, Silver Economy-k edo Zidar Ekonomiak 50 urtetik gorako personen kolektiboari egiten deutso erreferentzia.
kristalak garbitu dira, eltxo‐ Izan be, aurtengo lehen sei‐
sareak instalau dira, eta za‐ hilekoan, turisten kopurua
M.M. // Basauri eta Etxeba‐ 2020ko bagilean bukatuko Barrikuntza susteteko xedea buak eta baratzeko etxola %25 handiagoa izan da, au‐
rriko Behargintzak zidar eko‐ dan proiektua Garapen Agent‐ dauen Alkarlanean 2019 pro‐ konpondu dira. rreko urtearen aldean.
nomiako negozioak susteteko zien Euskal Alkarteak zuzent‐ graman sarten da.
programa abiarazi dau. Eki‐ zen dau, tokiko beste garapen Egitasmoaren helburua bi‐
agentzia batzuekin batzera. kotxa da: alde batetik, eskual‐ Mungialdeko Behargintzak 24
Adineko personei Helburuak
dean adinekoei zuzendutako
merkauak eskinten dituen au‐ enpresa sortea sustau dau
bideratutako negozioak Europar Batasunaren arabe‐ kerak aztertea, lau ardatz na‐
sortea dau xede ra, Silver Economy‐k edo Zi‐ gusitan (Elikadura, Osasuna‐ M.S. // Sortu barri diran entitate guztien artean, 20 persona
dar Ekonomiak 50 urtetik go‐ Zaintza, Turismoa‐Aisia‐Mer‐ izan dira guztira ekintzaileak, eta horreetako %57 emakumeak
menak ‘Silver Bizkaia’ dau ize‐ rako personen kolektiboari kataritza eta Etxebizitza). Bes‐ izan dira. Gainerako enpresa‐sortzaileetako hiru Diru‐
na, eta adineko personei bi‐ egiten deutso erreferentzia. tetik, ekintzaileei negozio eta sarrerak Bermatzeko Errentaren jasotzaileak izandakoak
deratutako negozioak sortea ‘Silver Bizkaia’ Bizkaiko Forua enpleo aukera barriak balieten dira. Halaber, negozio barrien zati handi bat 30 eta 45 urte
dau xede, merkauak eskinten Aldundiak "inantziatzen dau, laguntzeko proiektu barriak bitarteko mungiarrak sortu ditue, 24 enpresetatik %45, ze‐
dituen aukerak baliauz. eta Lankidetzan sortutako identi"iketea. hazki.
4 2019ko urria

Bizkaiko Txakolinak AISIALDIA ENPLEORAKO


IKASTAROAK
hastear dagoan uzta M. S. // Basauriko eta Etxeba‐

ona izetea espero dau


rriko Behargintzak langabeent‐
zako edo langile aktiboen en‐
pleorako hobekuntza ikastaroak
gauzatuko ditu. %100 diru‐la‐
Durangoko Azokako gunduak dira eta ikastaro ho‐
M.M. // Bizkaiko Txakolina Kontzertuak baieztuta neen bidez, lanbakoak lan‐mer‐
Jatorrizko Deiturako Kontseju kadura sartea edo beharginek
Arautzaileak, hastear dagoan M.U // Aurtengo Durangoko egungo enpleoa hobetzeko au‐
uztan batuko diran mahats Azoka gabonilaren 5etik 8ra kera izetea bilatzen da.
kopurua igazkoa baino han‐ ospatuko da, eta azokak ateak Iraupen eta arlo desbar‐
diagoa izetea espero dau. itxi ostean, Plateruena Kafe dinetako ikastaroak eskinten
Eguraldi kaskarreko az‐ Antzokiak kontzertu handiak dira, besteak beste, metaleko
ken bi urteen ostean, batez eskiniko ditu. Azokaren 54. lan arriskuen prebentzinoa,
be 2018koa, aurtengo urtea edizino honetan, musika kar‐ kutxazaina – dendako saltzai‐
askoz hobeto igaro da. Hori tela En Tol Sarmiento, Arkada lea, makineria erabilita gar‐
dala eta, aurreikuspenen Social, Zetak eta Maider Za‐ bitzeko teknikak eta proze‐
arabera, 2019ko uzta, balegik osatzen dabe. durak, lana aurkitu interneten,
2016koa baino hobea izango Aurreikuspenen arabera, 2019ko uzta, 2016koa baino hobea izango da. Lehenengo egunean, ga‐ arrakasta izan lan alkarrizke‐
da, 2016a klimatologia tuko dan mahats kopurua. baina maiatzeko eta bagilaren bonilaren 5ean, En Tol Sar‐ tan eta mendekotasuna daben
arruntzat hartu daiteken az‐ Baina urte arrunten aldean, lehen egunetako klimatologia miento (ETS) taldeak estrei‐ personei laguntza soziosani‐
ken urtea izan baitzan. Au‐ igoera gitxi gora behera %5 hotz samarrak hasieran iku‐ nauko dau oholtza, 23:00eta‐ tarioa emotea gizarte‐erakun‐
rreikuspena betetan bada, ekoa izango da. sitako aurrerapena atzeratu tik aurrera. Sarrerak aldez deetan: https://www.behar‐
2018koa baino %30 handia‐ Igazkoarekin konparatuz, zeban eta egutegia bere be‐ aurretik 8 euroan erosi ahalko gintza.eus/eu/jarduerak/201
go izan daiteke aurton ba‐ uzta aurreratuta dator aurton, tiko neurrira bueltau zan. dira, txarteldegian 10 euroan. 8‐prestakuntza/