You are on page 1of 28

1385"J.

g- 4311
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove

Broj: 09-49-16078119
Datum: 30.07.2019. godine

STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

PREDMET: Izvještaj o rezultatima mjerenja koncentracija zagađujućih materija u zrak u Gradu Zenica za
2018. godinu, dostavlja se
Poštovani,
Prema Programu rada Gradskog vijeća za period 01. januar do 31. decembar 2019. godine (Službene novine
Grada Zenica, broj 03119), Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove je, zajedno sa Metalurškim Institutom
"Kemal Kapetanović" Univerziteta u Zenici zadužena za dostavljanje Informacije o rezultatima mjerenja zagađenosti
zraka u Zenici.
Na osnovu Ugovora o ustupanju na korištenje mjerne opreme i uređaja za monitoring kvaliteta zraka Metalurškom
Institutu "Kemal Kapetanović" Univerziteta u Zenici, broj 02-49-17967117 od 27.1 0.20 17. godine, Metalurški institut
"Kemal Kapetanović", članom 4. obavezao se na dostavljanje pisanih mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvještaja o
koncentracijama zagađujućih materija u zraku na području Grada Zenica, te su nam isti dostavili.
Shodno navedenom, u prilogu vam dostavljamo Izvještaj o rezultatima mjerenja br. 06119- EKO koncentracija
zagađujućih materija u zrak u Gradu Zenica za period od 01.01.2018. do 31.12. 2018. godine (sa automatskih
stacionarnih mjernih stanica).
Napominjemo da je Institut u više navrata izrazio svoju nespremnost za izlaganje na sjednici Gradskog vijeća,
uslovIjavajući ga potpisivanjem ugovora za mjerenje taložnog praha (nije obuhvaćeno postojećim ugovorom). Stoga,
Služba predmetni dokument prosljeđuje uz prijedlog da se isti dostavi informativno, na znanje vijećnicima, bez dodatnog
izlaganjajer izvještaj ne sadrži zaključke o kojima bi se eventualno moglo raspravljati.
Također, smatramo da bi se navedeni Izvještaj trebao objaviti na Službenoj stranici Grada Zenica, a u cilju informisanja
javnosti.

S poštovanjem,

DOSTAVLJENO:
{1XNaslov
yx Gradonačelnik
1 x Sektor za odnose s javnošću
Ix aJa
UNIVERZITET U ZENICI Travnička cesta 7
72 000 Zenica
UNIVERSITY OF ZENICA
Bosna iHercegovina!
Bosnia and Herzegovina

i« INSTITUT "Kemal Kapetanović" U ZENICI

INSTITUTE "Kemal Kapetanovic'" of ZENICA


ZAVOD ZA ZAŠTITU I EKOLOGIJU
Tel.: ++387 32 247 999
Fax.: ++387 32 247 980
Email:institut@ikk.unze.ba
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline http:/www.ikk.unze.ba

"
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MJERENJA br. 06/19-EKO
KONCENTRACIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U ZRAK U GRADU ZENICA
ZA PERIOD OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE
(sa automatskih stacionarnih mjernih stanica)

:.

- ...•.
." /1& _ ••.•

_.
. ~~-~~.~. -.:~ .
-::- -

. '.

Zenica, april 2019. godine

OMI5-10-05-5

[TI
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Identifikaciona oznaka Stranica: 2115
06/19-EKO

SADRŽAJ Strana

1. OPĆI PODACI O LABORATORIJI 3


2. OPĆI PODACI O NARUČIOCU 3
3. UVOD 4
4. ZAKONSKI OKVlR 4
5. LOKACIJA AUTOMATSKIH STACIONARNIH MJERNIH STANICA I
OPREMA ZA MONITORING KVALITETA ZRAKA 6
5.1. Mjerna stanica MSl- CENTAR 6
5.2. Mjerna stanica MS2- RADAKOVO 7
5.3. Mjerna stanica MS3- TETOVO 8
6. REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA 9
7. ANALIZA REZULTATA MJERENJA 14
8. PRILOZI 15

OMI5-J 0-06-2

[]]
=
Laboratorij Zll mjerenje zagađenosti okoline IdentifikacIona oznaka etramee: '" D

06/19-EKO

1. OPĆI PODACI O LABORATORIJI

1.1. Opći podaci o Laboratoriji za mjerenje zagađenosti okoline

JU Univerzitet u Zenici
Naziv laboratorije: OJ Institut "Kemal Kapetanović" u Zenici
Zavod za zaštitu i ekologiju
Laboratorij za mjerenje zazađenostl okoline
Adresa: Ul. Travnička cesta br.7, 72000 Zenica
Tel/fax Tel ++387 032 247 999lok 181; fax 032 247 080
E-mail institutčaikk. unze.ba:
PDV broj 218353660004
IDUNZE 4218353660004
ID Instituta 4218353660101

2. OPĆI PODACI O NARUČIOCU


2.1. Opći podaci o naručiocu
Naziv naručioca: GRAD ZENICA
Adresa: Trg BiH br. 6, 72000 Zenica
Telefon/fax: Tel:+387 (0)32447700; Fax:+387 (0)32 447 776
E-mail: gradska.upravacmzenica.ba

2.2. Osnova za mjerenje zagađenosti zraka


Datum
27.10.2017. god

Direktor:

OMI5-IO-06-2

DJ

=
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Identifikaciona oznaka Stranica: 4115
06/19-EKO

3. UVOD
Na osnovu Ugovora o ustupanju na korištenje mjerne opreme i uređaja za monitoring kvaliteta
zraka Metalurškom institutu "Kemal Kapetanović", Univerziteta u Zenici broj: 01-49-17967/17
od 27.10.2017. godine, izvršeno je mjerenje koncentracija određenih zagađujućih materija u
zraku na području Grada Zenice pomoću automatskih stacionarnih mjernih stanica. Mjerenja
zagađujućih materija u zrak su vršena u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine i to
sljedećih zagađujućih materija: CO, PMIO, NO, N02, NOx, 03 i S02. Prema odredbama
Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih
materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Sl. novine FBiH", br. 01112),
kvalitet zrakaje predstavljen koncentracijom mjerenih zagađujućih materija u zrak i izražava se
u mikrogramima zagađujuće materije po kubnom metru zraka, svedeno na temperaturu od 273
K i pritisak od 10 1 ,3 kPa.
4. ZAKONSKI OKVIR
Monitoring kvaliteta zraka i ocjena rezultata je izvršena u skladu sa odredbama važeće
zakonske regulative u Federaciji BiH:
- Zakon o zaštiti zraka ("Službene novine FBiH", br. 33/03; 04/10),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Službene novine FBiH", br. 33/03; 38/09),
- Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih
materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Službene novine FBiH", br.
01112),
- Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka ("Službene novine
FBiH", br. 09/16).
Po članu 7. navedenog Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju
vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka,
instrumentima za automatsko mjerenje su se kontinuirano pratile koncentracije za sumpor
dioksid, azotne okside, lebdeće čestice PM10 i ugljični monoksid.
Zakonom propisana metodologija vršenja monitoringa koncentracija pojedinih zagađujućih
materija u ambijentainom zraku (one materije čiji se monitoring vrši) je u skladu sa
metodologijom propisanom u zemljama Evropske Unije:
- Standard BAS EN 14211:2012 - Ambient Air - Standard method for the measurement of the
concentration ofnitrogen diokside and nitrogen monoxide by chemiluminescence - Standardna
metoda mjerenja koncentracije nitrogen dioksida i nitrogen monoksida hemi1uminiscencijom,
_ Standard BAS EN 14212:2013 - Standard method for the measurement of the concentration
of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence - Standardna metoda mjerenja koncentracije
sumpor dioksida ultravioletnom tluorescencijom,
_ Standard BAS EN 14626:2013 - Standard method for the measurement of the concentration
of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy - Standardna metoda mjerenja
koncentracije karbon monoksida nedisprezivnom infracvenom spektroskopijom,
_ Standard BAS EN 14662-3:2017 - Standard method for the measurement of benzene
concentrations - Part 3: Autometed pumped sampling with in situ gas chromatography -
Standardna metoda mjerenja koncentracije benzena - Dio 3: Automatsko uzorkovanje pumpom
sa in situ gasnom hromatografijom,

OMIS-I0-06-2

rn
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Identifikaciona oznaka Stranica: 5115
06/19-EKO

- Standard BAS EN 12341:2005 - Air quality - Determination of the PM 1 O fraction of


suspended particulate - Određivanje suspendovanih čestica, frakcije PMlO - referentna metoda i
procedura ispitivanja na terenu da bi se pokazala referetnajednakost mjernih metoda.
- Standard BAS EN 14625:2012 - Standard method for the measurement of the concentration
of ozone by ultraviolet photometry - Standardna metoda mjerenja koncentracije ozona
ultravioletnom fotometrijom.
Granične vrijednosti zagađujućih materija
Izmjerene koncentracije zagađujućih materija upoređuju se sa gramcmrn, tolerantnim i
alarmnim vrijednostima koje su date u Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i
definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka
("Sl.novine FBiH", br. 01112):
-Granična (tolerantna) vrijednost za dnevne prosjeke koncentracije sumpornog dioksida (S02)
iznosi 125 ug/m". Navedena vrijednost ne smije biti prekoračna više od 3 puta (ukupno 3 dana)
u jednoj kalendarskoj godini;
-Tolerantna vrijednost u 2018, godini za dnevne prosjeke koncentracija lebdećih čestica PMIO
iznosi 59 ug/m", Navedena vrijednost ne smije biti prekoračena više od 35 puta (ukupno 35
dana) u jednoj kalendarskoj godini;
-Tolerantna vrijednost u 2018. godini za satne prosjeke koncentracija sumpornog dioksida u
zraku iznosi 395 ug/m", Navedena vrijednost ne smije biti prekoračena više od 24 puta (ukupno
24 sata) u jednoj kalendarskoj godini;
-Tolerantna vrijednost u 2018. godini za satne prosjeke koncentracija N02 u zraku iznosi 230
ug/m", Ne smije biti prekoračena više od 18 puta (ukupno 18 sati) u jednoj kalendarskoj godini.
Granična vrijednost za satne prosjeke koncentracije N02 iznosi 200 ug/m", a granična
vrijednost za dnevne prosjeke koncentracije N02 iznosi 85 ug/m";
-Alarmni nivo zagađenosti zraka ("Prag uzbune") za satne prosjeke koncentracija sumpornog
dioksida (S02) u zraku iznosi 500 ug/m'. Navedena vrijednost mora biti prekoračena u
najmanje tri uzastopna sata na lokacijama reprezentativnim za kvalitet zraka na području čija
površina nije manja od 100 krrr', ili u zonama ili aglomeracijama, ako je njihova površina
manja.
-Alarmni nivo zagađenosti zraka ("Prag uzbune") za satne prosjeke koncentracija azotnog
dioksida (N02) u zraku iznosi 400 ug/m'. Navedena vrijednost mora biti prekoračena u
najmanje tri uzastopna sata na lokacijama reprezentativnim za kvalitet zraka na području čija
površina nije manja od 100 km", ili u zonama ili aglomeracijama, ako je njihova površina
manja.

OMIS-IO-06-2

[]]
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Identifikaciona oznaka Stranica: 6115
06/19-EKO
5. LOKACIJA AUTOMATSKIH STACIONARNIH MJERNIH STANICA I OPREMA
ZA MONITORING KVALITETA ZRAKA
5.1. Mjerna stanica MS1- CENTAR

\VESl1 EAS'I1

Slika 1. AutomatskastacionarnamjernastanicaMS1 - CENTAR


Opći podaci
Mjema stanica za monitoring kvaliteta zraka je smještena na krov robne kuće .Bosanka'' , u
samom centru grada. Geografska dužina (longituda) i geografska širina (latituda) lokacije: E
17° 54' 46". N 44° 11' 57", anadmorska visina je 335 m. Mjema stanica je povezana sa
displejom za prikaz direktnih rezultata mjerenja. Mjerenja kvaliteta na predmetnoj lokaciji
obuhvataju mjerenje meteoroloških i ambijentainih parametara kvaliteta zraka.
Meteorološki parametri su brzina i smjer vjetra, temperatura, relativna vlažnost i atmosferski
pritisak. Imisijska (ambijentalna mjerenja) obuhvataju praćenje koncentracija slijedećih
parametara:
);> azotni oksidi (NO, N02, NOx),
~ sumpor dioksid (S02),
~ lebdeće čestice prečnika ispod 10 um (PMlO),
);> karbon monoksid (CO) iozon (03).
Tabela 1. Mjema oprema za monitoring kvaliteta zraka MS1- CENTAR
Analizator
HORIBAAPSA-370
HORIBAAPNA-370
HORIBAAPOA-370
HORIBAAOMA- 370 co
HORIBAAPDA371 LebdećečesticePMI0
AMAGC-5000 BenzenJtoulenJetilbenzen!ksilen
AFCU-360RCHORISA Kalibraciona.edinica
TecoraIsotech Niskovolumniuzorkivačlebdećihčestica
Di itelenviro-sense Visokovolumniuzorkivačlebdećihčestica
OMIS-IO-06-2

rn
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Identifikaciona oznaka Stranica: 7115
06/19-EKO
5.2. Mjerna stanica MS2 - RADAKOVO

Slika 2. Automatska stacionama mjema stanica MS2 - RADAKOVO


Opći podaci
Mjema stanica za monitoring kvaliteta zraka se nalazi u naselju Radakovo, na krovu fiskulturne
sale Osnovne škole .Skender Kulenović". Geografska dužina (longituda) i geografska širina
(latituda) lokacije: E 17° 55' 55". N 44° 11' 43", anadmorska visina je 340 m. Mjerenja
kvaliteta zraka koja se vrše na predmetnoj lokaciji obuhvataju mjerenje meteoroloških i
ambijentalnih parametara kvaliteta zraka.
Meteorološki parametri su brzina i smjer vjetra, temperatura, relativna vlažnost i atmosferski
pritisak.
Imisijska (ambijentaina mjerenja) obuhvataju praćenje koncentracija slijedećih parametara:
);> azotni oksidi (NO, N02, NOx),
);> sumpor dioksid (S02),
);> lebdeće čestice prečnika ispod 10 um (PMlO),
);> karbon monoksid (CO) i ozon (03).
Tabela 2. Mjema oprema za monitoring kvaliteta zraka MS2 - RADAKOVO
Analizator Zagađujuća materija
HORIBA APSA-370 S02
HORIBA APNA-370 NO/N02INOx
HORIBA APOA-370 Ozon
HORIBA AOMA - 370 CO
HORIBA APDA 371 Lebdeće čestice PMI0
AMAGC-5000 Benzenltoulen/etiIbenzenlksilen
AFCU-360RC HORIBA Kalibraciona jedinica
Tecora Isotech Niskovolumni uzorkivač lebdećih čestica
Digitel enviro-sense Visokovolumni uzorkivač lebdećih čestica
OMIS-1O-06·2

[2J
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Identifikaciona oznaka Stranica: 8115
06/19-EKO
5.3. Mjerna stanica MS3 - TETOVO
NORTB

Slika 3. AutomatskastacionarnamjemastanicaMS3 - TETOVO


Opći podaci
Mjema stanica za monitoring kvaliteta zraka se nalazi u naselju Tetovo, preko puta kompanije
ArcelorMitta1. Geografska dužina (longituda) i geografska širina (latituda) lokacije: E 17° 53'
28". N 44° 13' 32", anadmorska visina je 337 m. Mjerenja kvaliteta zraka koja se vrše na
predmetnoj lokaciji obuhvataju mjerenje meteoroloških i ambijentalnih parametara kvaliteta
zraka.
Meteorološki parametri su brzina i smjer vjetra, temperatura, relativna vlažnost i atmosferski
pritisak.
Imisijska (ambijentalna mjerenja) obuhvataju praćenje koncentracija slijedećih parametara:
)o- azotni oksidi (NO, N02, NOx),
)o- sumpor dioksid (S02),
)o- lebdeće čestice prečnika ispod 10 um (PMIO),
)o- karbon monoksid (CO) ) i ozon (03).
Tabela 3. Mjema oprema za monitoring kvaliteta zraka MS3 - TETOVO
Analizator
HORIBA APSA-370
HORIBA APNA-370
HORIBA APOA-370 Ozon
HORIBA AOMA - 370 co
HORIBA APDA 371 LebdećečesticePMl O
AMAGC- 5000 Benzenltoulenleti!benzenlksilen
AFCU-360RC HORIBA Kalibraciona.edinica
TecoraIsotech Niskovolumniuzorkivačlebdećihčestica
Di iteI enviro-sense VisokovolumniuzorkivačIebdećihčestica
OMI5-10-06-2
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Identifikaciona oznaka Stranica: 9/15
061 19-EKO

6. REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA


U narednim tabelama dat je pregled pokazatelja koncentracija zagađujućih materija u zrak u
Gradu Zenica na osnovu rezultata provedenih mjerenja u 2018. godini. U tabelama su prikazani
najznačajniji statistički pokazatelji od ukupnog broja izmjerenih mjerenja do maksimalno
izmjerenih vrijednosti i broja prekoračenja propisanih graničnih i tolerantnih vrijednosti na
pojedinim mjernim stanicama.
Tabela 4. Zagađenost zraka sumpornim dioksidom (S02) u Zenici u 2018. godini
MJERNA ST ANICA
POKAZATELJ MSl MS2 MS3
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 8519 7929 8401
Maksimalni satni prosjek (ug/m') 999,82 709,31 1200,26
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
2 2 13
(802)500 ug/m! tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
99 112 471
(>350 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni
64 68 348
prosjek (802)395 ug/m")
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 358 331 353
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 489,04 382,90 490,46
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni
58 60 94
prosjek (S02>125 ug/m-)

Tabela 5. Zagađenost zraka lebdećim česticama PMIO u Zenici u 2018. godine


MJERNA ST ANICA
POKAZATELJ M81 M82 M83
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 8353 6855 5475
Maksimalna satna vrijednost (ug/m") 643,24 353,71 563,96
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 349 289 238
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/rn') 327,61 216,39 200,30
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni 166
158 96
prosjek (PMIO >50 ug/m')
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni 79 138
124
prosjek (PMIO >59 J..1g/m3)
Napomena:
. . ..
U propisima mje definisana
.. ..
granična vrijednost za satm prosjek koncentracija lebdećih čestica PMI O .
U propisima nije definisan prag uzbune/upozorenja za lebdeće čestice PMI0.

OMI5-10-06-2

[I]
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Identifikaciona oznaka Stranica: 10115
06/19-EKO

Tabela 6. Zagađenost zraka azotnim dioksidom (N02) u Zenici u 2018. godine


MJERNA ST ANICA
POKAZATELJ MSI MS2 MS3
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 5130 8296 8161
Maksimalni satni prosjek (ug/m") 89,98 94,46 220,39
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
O O O
(N02 > 400 ug/m! tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
O O 1
(>200 ug/m')
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni
O O O
prosjek (NOz>230 !-lg/m3)
Broj vaIidnih dnevnih prosjeka mjerenja 216 346 342
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 37,21 50,01 95,43
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni
O O 1
prosjek (N02)85 ug/m')
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni
O O O
prosjek (N02)97 ug/rn-)

OMI5-10-06-2

[[]
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Identifikaciona oznaka Stranica: 11115
06/19-EKO

U narednim tabelama i dijagramima dati su rezultati mjesečnih mjerenja zagađujućih materija u


zrak za 2018 godinu.
Tabela 7. Pregled prosječnih mjesečnih vrijednosti praćenih parametara u toku 2018. godine na
mjernoj stanici MSl - CENTAR
2018. godina S02 (ug/m") PM10 (ug/m") N02 (ug/m')
Januar
150,01 127,21
Februar 110,96 61,53
°
Mart 102,59 66,75
°
April 76,60 42,15 22,02
°
Maj
39,84 25,32 11,42
Juni
18,43 25,09 8,90
Ju1i
23,35 36,76 8,53
Avgust 47,02 9,47
39,03
Septembar 39,05 42,87 11,04
Oktobar 31,02 66,17 14,45
Novembar 13,73
73,77 79,00
Decembar 111,81 12,33
166,10
Prosjek 72,6 61,0 9,3

Koncentracija SO~ u Zenici


Mjesečni prosjeci
~5:

" ,

'-:
".:::ć'
5i 15:

\1'1
1::

5:

, -,> ,...... " ..


.~~ .• ,~
'" "
1;-...•••• "

~~-:,-.-.,'
-e
~"
",;' 0;:'0'
"
"'- ", 'ij:';';'
~~ ••••<r
t'~::
yy
..•.. :. '-
..... "
/"
').~."
~)' ,:.:;.,
•.. •... ,/ ..

Dijagram 1. Srednje mjesečne koncentracije S02 na mjernim stanicama u Zenici za 2018.


godinu

-----------------------------------O-M-!5.-1O-.1)6--:

rl
L.:._J
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Identifikaciona oznaka Stranica: 12/15
06/19-EKO

Tabela 8. Pregled prosječnih mjesečnih vrijednosti praćenih parametara u toku 2018. godine na
mjernoj stanici MS2 - RADAKOVO

2018. godina S02(J.1g/m3) PMlO (J.1g/m3) N02(J.1g/m3)


Januar
161,84 72,03 23,72
Februar
97,37 48,13 16,00
Mart
90,41 54,50 12,02
April
42,32 39,40 14,07
Maj
20,90 30,68 8,30
Juni
20,96 28,62 8,95
Juli
21,13 27,84 8,84
Avgust
40,45 35,17 13,90
Septembar 39,28 15,78
40,15
Oktobar
96,49 72,86 20,27
Novembar
O 77,54 22,28
Decembar 117,72 7,94
183,24
Prosjek 67,9 53,6 14,3

Koncentracija PM10 u Zenici


Mjesečni prosjeci

12:)

.--e.
l::!J
""

-:;::
--! 8
f:
~
:.
-~
.,-
'-~

, ...~?
o;,;.::~;'

Dijagram 2. Srednje mjesečne koncentracije PMJO na mjemim stanicama li Zenici za 2018.


godinu

OMIS-I0-06-2

[ZJ
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Identifikaciona oznaka Stranica: 13115
06/19-EKO
Tabela 9. Pregled prosječnih mjesečnih vrijednosti praćenih parametara u toku 2018. godine na
mjernoj stanici MS3 - TETOVO
2018. godina S02(~g1m3) PMlO (ug/m") N02(~g1m3)
Januar
168,35 7,28
Februar
121,10 74,83
° 4,01
Mart
114,05 63,15 3,18
April
67,64 59,45 25,29
Maj 18,10 40,52 23,71
Juni 18,57 35,22 23,86
Juli 64,19 27,90
31,65
Avgust 71,08 29,55
59,09
Septembar 63,13 101,33 32,63
Oktobar 95,89 40,50
91,69
Novembar 137,08 85,98 36,89
Decembar 236,49 113,53 38,56
Prosjek 93,9 67,1 24,4

Koncentracija NOz ti Zenici


Mjesečni prosjeci
.::-
-_
35
.-. ..,~
'"
-E. Ju

..!•. 25
o~ ,-
z
15
1::'
5

,,'
"
):-' «C}""
<:-
'i?"J
-, J:-.....•••
'!Co;.
,. ". •...,'
,
•..y
-;;:~-:-
.'
...
.~'$
......••.
-,v"
., ••.. . .•
P:•••.. .-•
~;,~
....... .'f:'
...•-, :~~=:--
('
.;)",9
"'_. :.~;.:.? ,-.:c:r f-"

.~.·Sl EW"-F:.

Dijagram 3. Srednje mjesečne koncentracije N02 na mjernim stanicama u Zenici za 2018.


godinu

OMIS-IO-06-2

[IJ
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Identifikaciona oznaka Stranica: 14115
06/19-EKO
7. ANALIZAREZULTATA MJERENJA
Na osnovu pokazatelja zagađenosti zraka u 2018. godine prikazanim u tabelama utvrđeno je
slijedeće:
Broj dana u 2018. godine sa prosječnim dnevnim koncentracijama sumpor dioksida iznad 125
ug/m' (norma je do 3 dana u toku jedne kalendarske godine) iznosio je:
~ MS1 Centar 58 dana (prekoračena norma)
~ MS2 Radakovo 60 dana (prekoračena norma)
~ MS3 Tetovo 94 dana (prekoračena norma)
Broj prekoračenja satnih prosjeka koncentracija sumpor dioksida>395 ug/m" (norma je do 24
sata u toku jedne kalendarske godine) iznosio je:
~ MS 1 Centar 64 sata (prekoračena norma)
~ MS2 Radakovo 68 sati (prekoračena norma)
~ MS3 Tetovo 348 sati (prekoračena norma)
Broj dana u 2018. godini sa prosječnim dnevnim koncentracijama lebdećih čestica PMIO iznad
59 ug/m" (normaje do 35 dana u toku jedne kalendarske godine) iznosio je:
~ MS1 Centar 124 dana (prekoračena norma)
~ MS2 Radakovo 79 dana (prekoračena norma)
~ MS3 Tetovo 138 dana (prekoračena norma)
U 2018. godini bilo je prekoračenja norme za alarmni nivo zagađenosti zraka za satne prosjeke
sumpor dioksida iznad 500 ug/m' (norma je da navedena vrijednost mora biti prekoračena
najmanje 3 uzastopna sata na lokacijama reprezentativnim za kvalitet zraka na području čija
površina nije manja od 100 km", ili u zonama ili aglomeracijama, ako je njihova površina
manja) i to za dan 13.12.2018. godine kada je na sva tri mjerna mjesta satni prosjeke sumpor
dioksida bio iznad 500 ug/m" 5 sati uzastopno.
U 2018. godini nije bilo prekoračenja norme za alarmni nivo zagađenosti zraka za satne
prosjeke azot dioksida iznad 400 ug/m' (norma je da navedena vrijednost mora biti prekoračena
najmanje 3 uzastopna sata).

OMI5-IO.Q6-2

DJ
Laboratorij za mjerenje zagađenosti okoline Identifikaciona oznaka Stranica: 15/15
06/19-EKO

8. PRILOZI

1. Rezultati mjerenja zagađenosti zraka u mjesecujanuaru 2018. godine,


2. Rezultati mjerenja zagađenosti zraka u mjesecu februaru 2018. godine,
3. Rezultati mjerenja zagađenosti zraka u mjesecu martu 20 I 8.godine,
4. Rezultati mjerenja zagađenosti zraka u mjesecu aprilu 2018.godine,
5. Rezultati mjerenja zagađenosti zraka maju 20I8.godine,
6. Rezultati mjerenja zagađenosti zraka ujunu 2018.godine,
7. Rezultati mjerenja zagađenosti zraka u mjesecujulu 2018. godine,
8. Rezultati mjerenja zagađenosti zraka u mjesecu avgustu 2018. godine,
9. Rezultati mjerenja zagađenosti zraka u mjesecu septembaru 2018. godine,
10. Rezultati mjerenja zagađenosti zraka u mjesecu oktobru 2018. godine,
11. Rezultati mjerenja zagađenosti zraka u mjesecu novembru 2018. godine,
12. Rezultati mjerenja zagađenosti zraka u mjesecu decembru 2018. godine.

OMIS-I0-06-2

[[]
PRILOG 1
REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U MJESECU JANUARU 2018. GODINE
Z aga đ enost zra k a sumpormm dioksidom (S02) u Zenici u mj_esecuj anuaru 2018. __g_odine
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR I RADAKOVO I TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 744 744 742
Maksimalni satni prosjek (ug/rn") 465,40 709,31 1175,19
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
(S02>500 !lg/m3 tri ili više sati uzastopno) O O O
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
(>350 J.lWm3) 17 66 82
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
10 42 63
(S02>395 ug/m")
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 31 31 28
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 238,80 288,14 454,25
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
20 21 19
(S02> 125 ug/m")

Z aga đenost zra ka I ebdecim


,. česticama PM !oU Z"ernci u mjesecu anuaru 2018 .go dime
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENT AR 1 RADAKOVO 1 TETOVO
Broj vaIidnih satnih prosjeka mjerenja 700 387 X
Maksimalna satna vrijednost (ug/m') 591,47 254,57 X
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 30 16 X
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 127,21 72,03 X
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
23 Il X
(PM!O >50 ug/m')
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek
23 10 X
(PMJO >59 ug/m")

Z aga đenost zra ka azotmm. di10ksid


Slom (NO)2 u Z enici
., u mjesecu anuaru 2018 .go dime
MJERNA STANICA
POKAZATELJ CENTAR RADAKOVO I TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja X 744 742
Maksimalni satni prosjek (ug/m") X 69,08 62,79
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
X O O
(N02) 400 ug/m' tri ili više sati uzastopnol
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
X O O
(>200 ug/rn")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
X O O
(N02)230 ug/m")
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja X 31 31
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") X 32,41 20,75
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
X O O
(N02)85 ug/m')
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek
X O O
(N02)97 !lg/m3)
PRILOG 2
REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U MJESECU FEBRUARU 2018. GODINE
Z aga đak'
enost zr a sumpormm d ioksidom (S02) u Zenici u mjesecu februaru 2018. godine

POKAZATELJ MJERNA STANICA


CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 659 660 660
Maksimalni satni prosjek (ug/m") 409,64 455,76 659,76
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
(S02>500 ug/m" tri ili više sati uzastopno) O O 1*
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
(>350 ug/m") 2 5 29
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
2 3 21
(S02>395 ug/m')
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 28 28 28
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 194,20 187,04 263,64
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
8 7 7
(S02> 125 ug/m")
.. S02 na mjernom mjestu
* 12.02.2018. koncentracija MS3 Tetovo bila Iznad 500 ug/m' 3 sata uzastopno

Z aga đenost zra k a I e bd ecim


,. česticama PMI0 u Z emci
.. U b
mjesecu :tieruaru 2018 . go dime
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 660 469 650
Maksimalna satna vrijednost (ug/m") 216,95 228,02 318,46
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 28 21 28
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 126,45 114,58 157,19
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
15 7 23
(PMJO >50 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek
8 5 20
(PMJO >59 ug/m")

Zagađenost zraka azotnim dioksidom (N02) u Zenici u mjesecu tieruaru


b 2018 . go d'me
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja X 660 659
Maksimalni satni prosjek (ug/m") X 52,49 53,63
Broj prekoračenja praga "UZBUNE" O O
X
(N02 > 400 ug/m" tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek O
X O
(>200 ug/rn")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek O
X O
(N02)230 ug/m")
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja X 28 28

Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') X 31,65 19,92


Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
x O O
(N02)85 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek O O
X
(N02)97 ug/m")
PRILOG 3
REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U MJESECU MARTU 201S.GODINE
Zaga đeno st zra ka sumpornim. d'10ksid
Slom (SO)2 u Zemci
.. u mjesecu martu 20 18. godine
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 741 743 742
Maksimalni satni prosjek (ug/m') 480,95 539,49 1200,26
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
(S02>500 ug/m' tri ili više sati uzastopno) O O 3*
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
(>350 ug/m") 14 14 45
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
10 8 31
(S02>395 ug/m")
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 31 31 31
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 293,83 338,34 302,37
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
7 5 8
(S02> 125 ug/m")
* 03.03,06.03 ..
109.03.2018. koncentracija S02 na mjernom mjestu MS3 Tetovo bila Iznad 500 ug/m' 3 sata uzastopno
Z agađ enost zra k a I e bd ecim
,. česticama PM lO
V'
U Z'"
enter U mjesecu martu 2018 . go dime
MJERNA STANICA
POKAZATELJ CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 742 741 614
Maksimalna satna vrijednost (ug/m") 485,05 353,71 371,88
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 31 31 26
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 231,61 197,16 161,18
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
17 13 18
(PMJO >50 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek
1I 10 18
(PM10 >59 ug/rn')

Zagađenost zraka azotnim dioksidom (N02) u Zenici u mjesecu martu 2018 .go d'me
MJERNA STANICA
POKAZATELJ CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja X 743 664
Maksimalni satni prosjek (ug/m") X 94,46 75,00
Broj prekoračenja praga "UZBUNE" X O O
(N02 > 400 ug/m" tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek O
X O
(>200 ug/rn")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek O
X O
(N02)230 ug/m")
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja X 31 29
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") X 50,01 28,62
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek O O
X
(N02)85 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek X O O
(N02)97 ug/rn")
PRILOG 4
REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U MJESECU APRILU 2018.GODINE
zr a sumporrnm d'10k slom
Z aga đ enos tak' id (SO)2 u ZemCI u mjesecu aprilu 2018, godine

POKAZATELJ MJERNA STANICA


CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 654 719 556
Maksimalni satni prosjek (ug/m') 562,76 285,85 800,77
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
(S02>500 uwm3 tri ili više sati uzastopno) O O 1*
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
(>350 ug/m") 5 O 17
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
(S02>395 ug/m") 3 O 15
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 28 30 24
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 131,32 89,70 151,42
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
(S02> 125 J.1g/m3)
1 O 5
..
*08.04.2018.koncentracija S02 na mjernom mjestu MS3 Tetovo bila Iznad 500 ug/m" 3 sata uzastopno

Z aga đenost zra k a I e bd ecim


" česticama PM !oU Z"emci u mjesecu apn '1 u 2018 .go dime
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 678 626 492
Maksimalna satna vrijednost (ug/m") 179,81 174,29 249,45
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 28 26 22
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/rn') 117,91 111,79 130,50
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
8 4 14
(PMlO >50 ug/rn")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek
6 2 7
(PMIO >59 J.1g/m3)

Zagađenost zraka azotnim dioksidom (N02) u Zenici u mjesecu apn'1 u 2018 .go dime
MJERNA STANICA
POKAZATELJ CENTAR* RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 548 719 327
Maksimalni satni prosjek (ug/m') 77,29 41,78 71,72
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
O O O
(N02 > 400 J.1g/m3 tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
O O O
(>200 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
O O O
(N02)230 ug/m')
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 23 30 13
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 37,21 24,61 38,96
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
O O O
(N02)85 ug/m')
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek O
O O
(N02)97 ug/m")
PRILOG 5
REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U M.JESECU MAJU 20I8.GODINE
Z agađenost zraka sumpornim . di10ksidom (S02) u Zenici u mjesecu maju 2018. godine
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 684 743 744
Maksimalni satni prosjek (ug/rn") 338,28 217,57 197,59
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
O O O
. (802)500 ug/m" tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
(>350 ug/m") O O O
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
(S02>395 ug/rn")
O O O
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 29 31 31
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 71,89 47,57 39,13
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
O O O
(802) 125 ug/m')

Z agađenost zrak a I ebd ecim cesficama PM 10 u Z"emci u mjesecu maju


r » V . 2018 . god'me
MJERNA STANICA
POKAZATELJ RADAKOVO TETOVO
CENTAR
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 607 741 501
Maksimalna satna vrijednost (ug/rn") 90,37 71,15 153,82
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 28 31 22
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 111,94 46,87 58,98
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek O 5
3
(PMJO >50 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek O O
2
(PMJO >59 ug/m")

Zagađenost zraka azotmm . d'10ksid


slom (NO)2 u Zemci . 2018 . god'me
.. u mjesecu maju
MJERNA STANICA
POKAZATELJ CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 685 626 744
Maksimalni satni prosjek (ug/rn") 47,22 26,70 67,83
Broj prekoračenja praga "UZBUNE" O O O
(N02 > 400 ug/m' tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek O O O
(>200 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek O O O
(N02)230 ug/m")
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 29 25 31

Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 21,74 12,26 27,04


Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek O O O
(N02)85 flgL_m3)
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek O O O
(N02)97 ug/m')
PRlLOG6
REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U MJESECU JUNU 201S.GODINE
Zagađenost zraka sumpornim dioksidom (S02) u Zenici u mjesecu junu 2 O 1 8 ,go dime
MJERNA STANICA
POKAZATELJ RADAKOVO TETOVO
CENTAR
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 719 719 719
Maksimalni satni prosjek (ug/m") 333,47 191,63 423,49
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
O O O
(S02>500 ug/m" tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
O
(>350 ug/m')
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
° O
3

(S02>395 JJ.g/m3)
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 30
° 30 30
1

Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 55,54 45,05 59,42


Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
O O
(S02> 125 ug/m")
°
Zaga đenost zra ka lbd
e ecirn
" česticama PM !OU Z"emci u mjesecu unu 2018 ,go dime
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 655 687 458
Maksimalna satna vrijednost (ug/rn") 110,07 108,06 253,38
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 27 28 21
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 41,73 61,80 69,37
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
O 1 6
(PM!O >50 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek
O 1 4
(PM!O >59 JJ.g/m3)

Zagađenost zraka azotnim dioksidom (N02) u Zenici u mjesecu junu 2018, godine
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 719 719 719
Maksimalni satni prosjek (ug/m") 30,22 23,20 69,34
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
O O O
(N02 > 400 ug/m" tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
O O O
(>200 JJ.g/m3)
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
O O O
(N02)230 JJ.g/m3)
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 30 30 30
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 14,09 14,34 33,15
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
O O O
(N02)85 JJ.g/m3)
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek
O O O
(N02)97 ug/m")
PRILOG 7
REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U MJESECU JULU 2018. GODINE
Zaga enost zraka sumpornim
đ . dila ksid
Slom (SO)2 u Zemci
.. u mjesecu JU
. I u 2018 . godime
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 743 741 741
Maksimalni satni prosjek (ug/m") 522,38 165,55 485,90
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
O O O
(S02>500 !lg/m3 tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek 4
1 O
(>350 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
1 O 3
(S02>395 ug/m')
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 31 31 31
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 62,21 39,13 75,23
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek O O
O
(S02> 125 ug/m')

Zagađenost zraka lebdećim česticama PMlO u Zenici u mjesecu iulu 2018. godine
MJERNA STANICA
POKAZATELJ CENTAR RADAKOVO TETOVO
743 687 586
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja
157,46 202,52 499,11
Maksimalna satna vrijednost (ug/m")
31 29 24
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja
64,14 74,91 132,33
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m')
2 19
4
14

. . .. defimsana grani na vTlJe . M


Napomena: U propIsima nlje. b el ozorenja za lebdeće čestice PIO'
U propisima nije đefinisanprag uz un up
. . k .d (NO ) u Zenici u mjesecu iunu 2 018 .go dime
Zagađenost zraka azotmm dio Slom 2 MJERNA STANICA
RADAKOVO TETOVO
POKAZATELJ CENTAR
730 741
592
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 24,21 74,93
39,16
Maksimalni satni prosjek (!lg/m3) O
O O
BUNE"
Broj prekoračenja praga "UZ . ))
(NO > 400 !lg/m3 tri ili više sati uzas~opno. . k O O
Bro/ prekoračenja granične vrijednosti za satru prosje O
O O
(>200 uwm3) . 1 t vrijednosti za satni prosjek O
Broj prekoračenja to eran ne 31
25 31
(N02)230 !lg/m3) . . .
B . validnih dnevnih prOSjekamjerenja 14,23 33,88
12,94
~ I~
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug m . . k O O
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevnt prosje O
O O
(N02)85 !lg/m3) .. dnosti za dnevni prosjek O
Broj prekoračenja tolerantne vnje
(N02)97 !lg/m3)
PRILOG 8
REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U MJESECU AVGUSTU 2018. GODINE
Z aga enost zra k a sumpornim
đ ' di10k Slom
id (SO)2 u Zenici u mjesecu avgustu 2018, godine
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 740 743 661
Maksimalni satni prosjek (ug/m") 631,83 483,56 826,01
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
O O O
(S02>500 ug/m' tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
6 3 31
(>350 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
5 1 27
(S02>395 ug/m")
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 31 31 27
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 107,37 90,41 120,25
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
O O O
(S02> 125 jig/m")

Z aga đeno st zr ak a I e bd ecim


" " u mjesecu avgustu 2018 ,go d'me
česticama PMIO u Z enter
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 624 599 648
Maksimalna satna vrijednost (ug/m") 275,52 133,91 377,15
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 27 25 28
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 87,14 70,07 102,57
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
12 3 23
. (PMlO >50 ug/m')
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek
5 3 21
(PMlO >59 ug/m")
, , .. .. ..
Napomena: U proptsima nije definisana granična vrijednost za satm prosjek koncentracija lebdećih" čestica PM1o.
U propisima nije definisan prag uzbune/upozorenja za lebdeće čestice PM1o•

Z aga đ enost , di10k slom


zra ka azotnim id (NO)2 u Z enter
" u mjesecu avgustu 2018 ,go dime
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 735 419 736
Maksimalni satni prosjek (ug/rn") 41,71 40,36 85,43
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
O O O
(N02 > 400 ug/m' tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
O O O
(>200 Jlg/m3)
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
O O O
(N02)230 ug/m")
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 31 18 31
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 14,53 18,08 37,66
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek O
O O
(N02)85 ug/m')
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek O O
O
(N02)97 ug/m')
PRILOG 9
REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U MJESECU SEPTEMBARU 2018. GODINE
za19a đak'
enost zr a sumpormm dilO k slom
id (S02) u Zenici u mjesecu septembru 2018, godine
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 707 719 714
Maksimalni satni prosjek (ug/m") 470,82 247,44 639,98
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
O O O
(S02>500 ug/m" tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
(>350 ug/m") 4 O 34
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
2 O 22
(S02>395 ug/m')
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 30 30 30
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 86,00 65,14 137,84
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
O O 2
(S02> 125 ug/m")

Z aga đenos t zra ka I e bdećces titeama PM !oU Z"eme: u mjesecu septem b ru 2018 ,go d'me
ecim V

MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 717 592 96
Maksimalna satna vrijednost (ug/m") 173,6 114,63 329,87
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 30 24 4
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/rn') 98,02 59,64 131,33
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
7 5 4
(PM!O >50 !lg/m3)
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek
3 2 4
(PM!O >59 ug/m')
Napomena:
.. " ..
U propisima ntJe definisana gramčna vrijednost za satm prosjek koncentracija
.
lebdećih čestica PMIQ'
U propisima nije definisan prag uzbune/upozorenja za lebdeće čestice PMIQ'

, dilO k SJid om
Zaga đeno st zra ka azotmm (NO)2 u Z enter
" u mjesecu septern
t b ru 2018 .go diine
MJERNA ST ANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 718 719 613
Maksimalni satni prosjek (ug/rn") 51,97 44,40 84,64
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
O O O
(N02 > 400 ug/m' tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
O O O
(>200 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
O O O
(N02)230 !lg/m3)
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 30 30 26

Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/rn") 20,84 24,25 42,03


Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek O
O O
(N02)85 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek O O
O
(N02)97 ug/m")
PRILOG 10
REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U MJESECU OKTOBRU 2018. GODINE
Z aga đenost zr ak a sumpormm di10k Slom
id (S02) u Zenici u mjesecu oktobru 2018. godine
POKAZATELJ MJERNA STANICA
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 675 649 742
Maksimalni satni prosjek (ug/m') 431,65 210,94 924,04
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
(S02>500 ug/m" tri ili više sati uzastopno) O O 3
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
(>350 ug/m") 2 O 51
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
I O 39
(S02>395 ug/m")
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 29 27 31
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 106,6 117,23 181,86
--
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
O O 7
(S02> 125 ug/m")

Zaga đenos t zr
zraka
a l e bd ecrm
,. ces titeama PMI0 u Z emci
V .. u mjesecu okto bru 2018 .go dime
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 707 332 690
Maksimalna satna vrijednost (ug/m") 194,69 176,60 354,41
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 29 13 30
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 95,16 116,02 148,8
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
20 12 26
(PMIO >50 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek
14 9 25
(PMIO >59 ug/m')
Napomena:
.. .. "
U propisima nije defimsana granična vrijednost za satm prosjek koncentracija lebdećih čestica PMJO .
U propisima nije definisan prag uzbune/upozorenja za lebdeće čestice PMJO.

Zagađenost zraka azotnim dioksidom (N02) u Zenici u mjesecu oktobru 2018. godine
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 691 742 743
Maksimalni satni prosjek (ug/m") 60,96 64,54 137,53
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
O O O
(N02 > 400 ug/m" tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek O O O
(>200 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
O O O
(N02)230 ug/m')
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 30 31 31
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 25,00 27,17 57,69
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek O O O
(N02)85 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek O O
O
(N02)97 ug/m')
PRILOG 11
REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U MJESECU NOVEMBRU 2018. GODINE
Z agađ enost zrak a sumpornim
o di10 k slom
od (SO)2 u Zenici u mjesecu novembru 20180 godine
MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 698 X 695
Maksimalni satni prosjek (ug/rn") 999,82 X 940,47
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
1 X 1
(S02>500 ug/m' tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
(>350 ug/m') 11 X 45
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
9 X 32
(S02>395 ug/m")
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 29 X 30
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 340,20 X 307,24
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
(S02>125 ug/m")
1 X 15
.. ...
X Uređaj za mjerenje S02 na mjenorn mjestu MS2 Radakovo nije bIO u funkciji

Zagađenost zrak a I e bdecim


'o česticama PM 10 U Zenter U mjesecu novemb ru 20 1 8
° °
godime °

MJERNA STANICA
POKAZATELJ
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 698 470 410
Maksimalna satna vrijednost (ug/rn") 236,67 275,50 563,96
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 29 21 20
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 134,33 129,81 148,30
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
21 16 16
(PMIO >50 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek
21 14 14
(PMIO >59 flg/m3)
Napomena:
.. ..
U propisrma nije definisana granična
..
vrijednost
..
za satru prosjek koncentracija lebdećih čestica PMlO •
U propisima nije definisan prag uzbune/upozorenja za lebdeće čestice PM!O.

Zagađenost zraka azotnim dioksidom (N02) u Zenici u mjesecu novembru 2018. godine
MJERNA STANICA
POKAZATELJ RADAKOVO
CENTAR TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 353 720 718
Maksimalni satni prosjek (ug/m') 89,98 79,47 202,39
Broj prekoračenja praga "UZBUNE" O O O
(N02 > 400 ug/m' tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
O O 1
(>200 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
O O O
(N02)230 ug/m")
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 15 30 30
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m") 31,68 37,12 95,43
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek O O 1
(N02)85 ug/m')
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek O O
O
(N02)97 ug/rn")
PRILOG 12
REZULTATI MJERENJA ZAGAĐENOSTI ZRAKA U MJESECU DECEMBRU 2018. GODINE
Z agađenost zrak a sumpornim
° di10k slom
Od ( 802) u Zenici u mjesecu decembaru 20180 godine
MJERNA STANICA
POKAZATELJ -
CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 743 737 673
Maksimalni satni prosjek (ug/m") 894,76 674,37 757,93
Broj prekoračenja praga "UZBUNE"
1 2 4
(802)500 ug/rn" tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek
37 24 130
(>350 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek
21 14 94
(802)395 ug/m")
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 31 31 29
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/rn") 489,04 382,90 490,46
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek
20 27 28
(802) 125 ug/m")

Z agađenost zraka I ebdecim


'o česticama PM 10 u Zenici u mjesecu d ecembaru 2018, godine
MJERNA STANICA
POKAZATELJ CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 743 512 289
Maksimalna satna vrijednost (ug/m") 643,24 304,31 293,40
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 31 24 13
Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/rn") 207,02 216,39 200,30
Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek 22 12
28
(PM]Q >50 ug/m')
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek Il
27 22
(PMlO >59 ug/m')
, , .,
Napomena: U propisima mje defintsana granična
. ..
vrijednost za satru prosjek koncentracija "
lebdećih čestica PM io­
U propisima nije definisan prag uzbune/upozorenja za lebdeće čestice PMIO,

Z agađenost zraka azotmm di10k siuom


°ld (NO) " u mjesecu decembaru 2018 ,go dime
2 u Zemci
MJERNA STANICA
POKAZATELJ CENTAR RADAKOVO TETOVO
Broj validnih satnih prosjeka mjerenja 89 743 743
Maksimalni satni prosjek (ug/m") 27,81 57,56 108,37
Broj prekoračenja praga "UZBUNE" O O O
(N02 > 400 ug/m' tri ili više sati uzastopno)
Broj prekoračenja granične vrijednosti za satni prosjek O O O
(>200 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za satni prosjek O O O
(N02)230 ug/m") ----
Broj validnih dnevnih prosjeka mjerenja 3 31 31

Maksimalna srednja dnevna vrijednost (ug/m') 16,86 28,32 79,02


Broj prekoračenja granične vrijednosti za dnevni prosjek O O O
(N02)85 ug/m")
Broj prekoračenja tolerantne vrijednosti za dnevni prosjek O O O
(N02)97 ug/m")