ArcGIS Desktop 9.

3 Upoznavanje i rad s aplikacijom

1

SADRŽAJ
1. UPOZNAVANJE S PODACIMA ............................................................................................... 3 Korak 1: Pokretanje ArcMap-a ........................................................................................................ 3 Korak 2: Upoznavanje s ArcMap sučeljem ................................................................................. 3 Korak 3: Dodavanje podataka u ArcMap ..................................................................................... 4 Korak 4: Isključivanje i uključivanje slojeva ................................................................................ 5 Korak 5: Identifikacija objekata u ArcMap-u ............................................................................... 6 Korak 6: Mjerilo u ArcMap-u ............................................................................................................ 6 Korak 7: Pogledajte objekte na karti i atributne tablice ........................................................... 7 Korak 8: Spremanje dokument karte ............................................................................................ 9

2. ISPRAVKE I DOPUNE DOBIVENIH PODATAKA (EDITIRANJE) ............................... 10 Korak 1: Otvorite dokument karte .................................................................................................. 10 Korak 2: Unesite točkaste, linijske i poligonske objekte i osvježite atribute ..................... 10 Korak 3: Unos atributa za nekoliko objekata .............................................................................. 12 Korak 4: Unesite linijski objekt i osvježite atribute .................................................................... 13 Korak 5: Upoznajte svojstva priljepljivanja (snapping properties) ....................................... 14 Korak 6: Izmijenite lomne točke ..................................................................................................... 15 Korak 7: Ucrtajte novi poligonski objekt i upišite mu atribute ................................................ 16 3. PRIPREMA I SLANJE ISPRAVLJENIH PODATAKA U ZAGREB ............................... 17 Korak 1: Pokretanje ArcCataloga .................................................................................................. 17 Korak 2: Izvoz podataka iz ArcMapa ............................................................................................ 17

2

1. UPOZNAVANJE S PODACIMA Korak 1: Pokretanje ArcMap-a
• File-ove koje ste dobili na CD-u kopirajte u kreiranu mapu na nekom od vaših diskova (ne na Desktopu). Ovdje je to mapa GIS-objekti.

• Pokrenite ArcMap. (Start→All Programs→ArcGIS→ArcMap) • Otvara se dijaloški prozor u kojem odaberite opciju A new empty map i pritisnite OK.

Korak 2: Upoznavanje s ArcMap sučeljem
Radi lakšeg snalaženja, dijelovi sučelja označeni su određenim slovom na slici ispod:

3

A. Naslovna traka: (title bar) prikazuje naziv aplikacije i naziv dokumenta na kojem trenutno radite. B. Traka izbornika: Svaki podizbornik na traci izbornika nazvan je prema naredbama koje sadrži. Na primjer, Selection menu (izbornik Selektiranje) sadrži naredbe koje služe za označavanje dijelova karte. C. Standardna alatna traka: Ova traka sadrži funkcionalne alate i/ili gumbe. U ArcMap-u možete dodati, maknuti te pomicati alatne trake. Svaka traka ima naziv prema svojoj funkcionalnosti. D. Alatna traka Tools: Ova alatna traka sadrži alate koji se često koriste, te najveći broj alata za navigaciju. E. Okvir s podacima (Data frame): Data frame sadrži sve slojeve (layere) karte i prvenstveno se koristi za njihovo organiziranje. F. Sloj (Layer): Sloj je uređeni skup geografskih objekta koji imaju istu geometriju. Grafički gledano, sve ceste su jedan sloj. Svi objekti u ovom sloju su ceste koje su prikazane linijama. G. Tablica sadržaja (Table of contents): Tablica sadržaja prikazuje sve slojeva u ArcMap-u. H Prostor za prikaz karte (Map display): Ovaj prostor je rezerviran za grafički prikaz slojeva i geografskih objekta iz stvarnosti. I. Gumbi za prikaz karte (Map display buttons): Ovi gumbe se koriste za kontrolu prikaza karte. J .Alatna traka za crtanje (Draw toolbar): Alatna traka za crtanje sadrži alate i gumbe za crtanje po karti. K. Statusna traka (Status bar): Ako upotrijebite neki od alata koji obrađuju podatke ova traka prikazuje status obrade. Nakon upoznavanja sa sučeljem, provjeriti ćemo da li su otvorene sve potrebne alatne trake za radne zadatke koje ste dobili, te ih otvoriti ako nisu. • Desnom tipkom miša kliknite na sivi prazan prostor iza help-a. Mora biti kvačica kraj skupine alata: Main Menu, Draw, Editor, Standard, Tools. Kliknite lijevom tipkom miša bilo gdje na sivo.

Korak 3: Dodavanje podataka u ArcMap
• Na alatnoj traci standard kliknite na gumb Add data (Dodaj podatke) • Pozicionirajte se na mapu: \E\GIS-objekti\Cesma-Glogovnica\ • Selektirajte sve *.shp file-ove tako da držite pritisnuti tipku CTRL na tipkovnici dok ih klikate, te kliknite Add. Može ih i jedan po jedan selektirati i dodavati na kartu. • Ponovite postupak za: \E\GIS-objekti\Cesma-Glogovnica\Vodotoci i tamo shape file-ove. Slojevi: točke, crte, nasipi, poligoni...dodani su u tablicu sadržaja, a simboli za iste slojeve su se pojavili na području prikaza karte. Bilo bi dobro da osim podataka koje smo dodali u ArcMap, možete dodati i rastersku podlogu u mjerilu 1:25000. Ona se dodaje na isti način, ali morate imati pristup njoj na serveru Hrvatskih voda. Tražite informatičare da vam to omoguće.
4

.

Kada dodajete više slojeva istovremeno ArcMap će ih automatski prikazati na način da su točke prikazane na vrhu, a poligoni na dnu. Redoslijed slojeva uvijek možete promijeniti. • Kliknite na sloj tocke_ce-gl i držeći pritisnutu lijevu tipku miša odvucite ga na dno tablice sadržaja, ispod sloja sliv_podr_Cesma-Glogovnica Oznake za tocke_ce-gl više nisu vidljive, jer se nalaze ispod poligonskog sloja. • Odvucite sloj natrag na vrh tablice sadržaja. Do sada ste naučili dodati podatke i promijeniti redoslijed slojeva u tablici sadržaja. Sve su to jednostavni, ali vrlo važni postupci pri radu s ArcMap-om. Bilo bi dobro da osim podataka koje smo dodali u ArcMap, možete dodati i rastersku podlogu u mjerilu 1:25000. Ona se dodaje na isti način, ali morate imati pristup njoj na serveru Hrvatskih voda. Tražite informatičare da vam to omoguće. Isto tako bilo bi dobro svojim slojevima definirati koordinatni sustav. Podaci su u Gauss-Kruegerovoj projekciji, zoni 16 30 (HR GK 1630). Ono što odmah možete je podesiti mjernu jedinicu u metre: View→Data Frame Properties→kartica General→Units: Map i Display→pronađi meters→OK Kada to napravite u polju mjerila karte (nalazi se na sredini alatne trake standard) biti će uvijek biti prikazano mjerilo u kojem gledate kartu.

Korak 4: Isključivanje i uključivanje slojeva
ArcMap omogućuje veliku fleksibilnost pri izradi karata. U jednom projektu pri izradi karata možda trebate 15 slojeva da bi postigli zadovoljavajuće rezultate, a u drugom projektu možda trebate samo dva ili tri. U ovakvim slučajevima možete jednostavno uključiti ili isključiti slojeve koje ne trebate. • U tablici sadržaja kliknite na potvrdne okvire (check box) pokraj tocke_ce-gl, crte, nasipi, vodo slojeva da biste ih isključili. Primijetite da sada vidite samo slojeve poligoni, sliv_podr_Cesma-Glogovnica, stajacice na karti. • Uključite sloj tocke_ce-gl • Isključite sve ostale slojeve. Sada je vidljiv samo sloj tocke_ce-gl

5

Korak 5: Identifikacija objekata u ArcMap-u
Kad čitate papirnatu kartu dostupne su Vam samo informacije koje vidite na papiru. Karte u ArcMap-u, pružaju puno više informacija nego što se to vidi na prvi pogled. Sadržaj koji vidite na karti je samo početak; koristite gumbe i alate na sučeljima da bi dobili preostale informacije. Jedan od načina da dobijete više informacija je korištenje alata za identifikaciju (Identify tool). Ako pomoću ovog alata kliknete na bilo koji objekt na karti možete vidjeti i opisne informacije o njemu. • Na alatnoj traci Tools kliknite na alat za identifikaciju prozor. • Pomaknite identifikacijski prozor u gornji desni kut ArcMap prozora. • Kliknite na bilo koju ucrtanu točku ili liniju na karti. • Zatvorite identifikacijski prozor. . Otvara se identifikacijski

Korak 6: Mjerilo u ArcMap-u
Kad koristite papirnatu kartu njezino mjerilo se nikada ne mijenja, uvijek ju čitate i promatrate u mjerilu u kojem je nastala. Mjerilo u ArcMap-u je drugačije - ono je dinamično. U ArcMap-u, možete se približiti (zoom in) podacima da biste ih vidjeli izbliza, ili se možete udaljiti (zoom out) da biste pregledali potpun sadržaj (full extent) podataka . (Full extent znači da možete vidjeti sve objekte u sloju). Svaki puta kada koristite zoom mjerilo karte se mijenja. • Pogledajte polje Map Scale, mjerilo karte (nalazi se na sredini alatne trake standard). Tu će uvijek biti prikazano mjerilo u kojem gledate kartu
Napomena: to polje će biti sivo, bez mjerila, ako niste definirali mjerne jedinice kako je to opisano u Koraku 3.

• Na alatnoj traci Tools uključite Zoom In (približi) alat • Pomoću miša nacrtaj te kvadrat oko područja jezera. Pogledaj sad mjerilo karte nakon što ste približili pogled.

.

Još jedan koristan alat je alat za pomicanje po karti, (Pan). Kada pregledavate papirnatu kartu često ju pomičete gore - dolje, lijevo - desno. U ArcMap-u to radite pomoću Pan alata • Na Tools alatnoj traci, kliknite Pan alat • Pomičite kartu sjeverno Uočite da mjerilo karte ostaje isto; samo ste premjestili fokus pogleda na novu lokaciju. • Na alatnoj traci Tools, kliknite na Full Extent gumb. • Sada ponovo vidite cijeli sadržaj karte (Full Extent) i sve slojeve u karti. • Na alatnoj traci Tools, kliknite na Back To Previous Extent gumb prethodni pogled.
6

.

. Taj alat vraća vas na

Korak 7: Pogledajte objekte na karti i atributne tablice
U ovom koraku ćete upoznati odnos objekta i atributnih tablica tako što ćete ih istovremeno proučavati. Prvo ćete vidjeti što se događa u atributnoj tablici kad je objekt na karti odabran (selektiran). Nakon toga ćete vidjeti što se dogodi na karti kad označite zapis u atributnoj tablici. • U tablici sadržaja desnom tipkom miša kliknite na sloj tocke_ce-gl. Desni klik na sloj, otvara brzi izbornik (context menu) na kojem se nalaze opcije za otvaranje atributne tablice (Open Attribute Table), zumiranje na sloj (Zoom To Layer), svojstva (Properties) i druge. Kada kliknete desnom tipkom miša na sloj tocke_ce-gl i odaberete: • Zoom To Layer - zumirati ćete se na cjelokupni sadržaj (Full Extent) tocke_ce-gl sloja • Open Attribute Table - otvara se atributna tablica za sloj tocke_ce-gl • Properties - otvara se prozor sa svojstvima za sloj tocke_ce-gl • Odaberite Otvori atributnu tablicu Otvara se atributna tablica za sloj tocke_ce-gl:

7

Atributna tablica za sloj tocke_ce-gl sadrži retke, stupce i ćelije. Svaki redak predstavlja jedan objekt, objekt u sloju (u ovom slučaju svaki redak u tablici je jedna lokacija nekog hidrotehničkog objekta na karti). Polja (stupci) sadrže atributne informacije (u ovom slučaju vrstu objekta (hymo_typ) i vodotok (naz_vod) itd. Ćelije sadrže specifičnu atributnu vrijednost za svaki objekt (u ovom slučaju objekt 14 je CS (crpna stanica) na vodotoku Česma). • Pomaknite atributnu tablicu u donji lijevi kut ekrana. • Na alatnoj traci alati (Tools toolbar), kliknite Select Features tool (alat za odabir objekta) • Kliknite na jednu od točaka na karti. Istovremeno odabran je odgovarajući redak u atributnoj tablici. Ukoliko ga ne vidite upotrijebite kliznu traku na desnoj strani tablice da bi ga našli. • Iz Selection menu-a (izbornika Izbor), odaberite Clear Selected Features (Očisti odabrane objekte) ili kliknite ikonu Niti objekt na karti niti redak u atributnoj tablici više nisu odabrani. • Selektirajte bilo koji redak u atributnoj tablici klikom na sivi kvadrat s lijeve strane retka. .

Pripadajući objekt je odabran na karti. • Iz Selection menu-a (izbornika Izbor), odaberite Clear Selected Features (Očisti odabrane objekte) da bi deselektirali objekte. • Zatvorite atributnu tablicu.

8

Korak 8: Spremanje dokument karte
U ovom koraku ćete spremiti svoj dokument karte pod drugim imenom. • Kliknite na izvornik File (datoteka), te na Save As (spremi kao). • Pozicionirajte se u \E\GIS-objekti • u Save As dijaloškom okviru promijenite ime dokumenta karte u Cesma_Glogovnica_VGI_Bjelovar i kliknite Save (spremi) • Zatvorite ArcMap.

9

2. ISPRAVKE I DOPUNE DOBIVENIH PODATAKA (EDITIRANJE)
Uređivanje GIS podataka je ključna komponenta pri izradi karata, vizualizaciji podataka i analizi. Često morate mijenjati postojeće podatke ili unositi nove tako da dogovaraju stvarnom svijetu.

Korak 1: Otvorite dokument karte
• Pokrenite ArcMap. (Start→All Programs→ArcGIS→ArcMap) • Otvara se dijaloški prozor u kojem odaberite opciju An existing map: browse for maps→OK • Pozicionirajte se na \E\GIS-objekti\Cesma_Glogovnica_VGI_Bjelovar.mxd→OPEN→OK

Korak 2: Unesite točkaste, linijske i poligonske objekte i osvježite atribute
U ovom koraku ćete na 25000 (preglednu kartu niste dobili na CD-u) locirati mjesta i kreirati nove hidrotehničke objekte u sloju tocke_ce-gl. • Otvorite atributnu tablicu sloja tocke_ce-gl.

Iako u klasi objekata tocke_ce-gl postoje neki podaci, oni nisu potpuni. • Zatvorite atributnu tablicu. Za početak morate pokrenuti edit sesiju. • Provjerite da li je uključena alatna traka Editor • Na traci Editor kliknite Editor →Start Editing. Prije nego što počnete s unosom podataka, morate reći ArcMap-u gdje da sprema te podatke. • Na traci Editor kliknite na padajuću listu Target (cilj).
10

Ciljani sloj (target layer) je sloj u koji će biti dodani novi objekti. U popisu liste su svi slojevi koje je moguće mijenjati u jednom okviru s podacima. • Za ciljani sloj postavite tocke_ce-gl .
Napomena: taj korak je jako važan, jer editirati (unositi i mijenjati unesene podatke možete samo u sloju koji je postavljen za Target ).

• Na alatnoj traci Editor kliknite alat Sketch "(alat za skiciranje). Alat Sketch se koristi kod rada sa svim vrstama objekata - točkama, linijama i poligonima. On uvijek crta geometrijski oblik ciljnog sloja. Obzirom da je sad ciljni sloj točka, Sketch alat će crtati točke. • Kliknite na karti na mjesto gdje dodajete novi objekt Dodali ste novi točkasti objekt koji je selektiran. Svi novi objekti su uvijek označeni, jer tako brže možete pristupati njihovim atributima. • Na desnoj strani trake Editor kliknite gumb Attributes (atributi).

Otvara se dijaloški okvir Attributes namijenjen unosu atributa označenog objekta. Uočite atributna polja ista kao i u atributnoj tablici. Sloj tocke_ce-gl sadrži atribute: HYMO_TYPE, NAPOMENA, DATUM, NAZIV_VGI, NAZ_VOD, NAZ_OBJ, NAC_PRI, SIFRA_ID. Kliknite na vrijednost <Value> u polju HYMO_TYPE, upišite STEPENICA i pritisnite Enter.
Napomena: Pri upisu teksta u polja važno je paziti da ne unosite: ć, č, đ, ž jer ih ArcGIS ne prepoznaje. Ona će se trenutno kod vas unijeti, ali pri prijenosu podataka ArcGIS će ih pretvoriti u neke simbole.

• Zatvorite dijaloški okvir Attributes. • Otvorite atributnu tablicu sloja tocke_ce-gl . Uočite vrijednost u polju HYMO_TYPE koju ste maloprije unijeli.
11

Napomena: Neki nazivi polja su bijeli, a neki sivi. Sadržaj bijelih polja možete mijenjati, a sivih ne, njima u potpunosti upravlja ArcGIS .

• Zatvorite atributnu tablicu. • Iz izbornika Editor izaberite Save Edits.
Napomena: snimanje promjena je ključni korak pri editiranju. Sve promjene koje unosite su privremene do trenutka spremanja (Save Edits). Važno je naglasiti da to nije snimanje dokumenta karte (Save), nego snimanje editiranja (unosa i promjena po slojevima karte).

Korak 3: Unos atributa za nekoliko objekata
U ovom koraku naučit ćete upisati jednu atributnu vrijednost za nekoliko objekata istodobno. Kada jedna atributna vrijednost odgovara većem broju objekata u sloju, možete ju unijeti u sve njih istodobno. • Zumirajte se u full extent (cjeloviti pogled) . • Desnom tipkom miša kliknite na sloj tocke_ce-gl → Selection→Select All. Svi objekti u sloju tocke_ce-gl su označeni. • Otvorite dijaloški okvir Attributes Na lijevoj strani su ispisana imena svih objekta.

• Kliknite na jedno, pa na drugo ime i pogledajte atribute na desno. • Na lijevoj strani kliknite tocke_ce-gl . • S desne strane promijenite vrijednost polja NAZIV_VGI u Cesma-Glogovnica i pritisnite Enter. Sad je svim objektima pridružen naziv VGI-a. Opcija Undo vam može puno pomoći. Ako pogriješite možete se vratiti sve do trenutka kad ste pospremili zadnje promjene. • Zatvorite dijaloški prozor Attributes. • Očistite selekciju. • Spremite promijene (save edits).
12

Korak 4: Unesite linijski objekt i osvježite atribute
Uočite linije na karti. One predstavljaju vodotoke ili nasipe. Recimo da jedan ucrtani vodotok treba produžiti, odnosno ucrtati ostatak rijeke. • Promijenite postavku na traci Editor (Target: vodo_vgi_cesma). Kod ucrtavanja ostatka rijeke morate paziti da se on točno spoji sa postojećom linijom. • Iz izbornika Editor izaberite Snapping (priljepljivanje) da otvorite prozor

Priljepljivanje možete uključiti za sve slojeve na karti, no to nije praktično, jer će se pokazivač miša lijepiti na sve objekte. Najbolje je priljepljivanje postaviti samo na nužne slojeve, u Vašem slučaju je to kraja (end) sloja vodo_vgi_cesma. • Uključite okvir End pokraj sloja vodo_vgi_cesma da uključite priljepljivanje na kraj. • Zatvorite prozor Snapping Environment. Za bolji pregled područja koje digitalizirate upotrijebit ćete povećalo (magnifier window). • Iz izbornika Window izaberite Magnifier (povećalo). • Podesite povećanje na 400%.

• Postavite povećalo tako da je njegov ciljnik iznad kraja rijeke. • Kliknite alat Sketch • U prozoru povećala pomičite miša iznad kraja objekta vodo_vgi_cesma Kad primaknete miša blizu, on se priljepljuje na kraj rijeke. • Kad ste se prilijepili kliknite da dodate prvu lomnu točku (vertex) vaše skice. • Odmaknite miša od lome točke (bez kliktanja). • Početna točka je označena crvenim kvadratom. Kako vučete miša, zelena linija se produžava iz lomne točke.
13

• Klikajte (dodajte lome točke) prateći rijeku na podlozi, ne morate biti precizni. • Pomaknite i prozor povećala po potrebi. • Digitalizirajte sve dok opet ne dođete do kraja prozora povećala. ispod X u gornjem • Kad dođete do kraja prozora povećala, kliknite na strelicu desnom kutu prozora. • Izaberite Update While Dragging (osvježi prilikom pomicanja). • Pomaknite povećalo i pregledajte još malo rijeku. Sada se sadržaj ispod povećala automatski prikazuje kako vi pomičete povećalo. • Dva puta kliknite prilikom unosa zadnje lomne točke da završite skicu. Sad je rijeka potpuna. • Zatvorite povećalo. • Otvorite dijaloški okvir Attributes i pod Naziv upišite Bjelovarska. • Zatvorite Attributes dijaloški okvir. • Spremite promjene. • Očistite selekciju.

Korak 5: Upoznajte svojstva priljepljivanja (snapping properties)
U prethodnom koraku ste koristili priljepljivanje na zadnju lomnu točku, a u ovom koraku upoznat ćete priljepljivanje na rub (edge) i na lomnu točku (vertex). • Iz izbornika Editor izaberite Snapping i otvorite Snapping Environment window (postavke priljepljivanja). Priljepljivanje na kraj je uključeno u prethodnom koraku. Ukoliko je potrebno pomaknite prozor Snapping Environment u stranu da vidite kartu. • Kliknite na alat Sketch. • Zadržite pokazivač miša iznad kraja (zadnje točke) u rijeci koju ste maloprije ucrtali. Pokazivač miša se priljepljuje na zadnju lomnu točku. • Pomičite miša iznad rijeke i primijetite da se nigdje drugdje ne priljepljuje. • U prozoru Snapping Environment isključite priljepljivanje na kraj rijeke (end) i uključite priljepljivanje na lomne točke (vertex) u sloju vodo_vgi_cesma. • Zadržite miša iznad zadnje lomne točke (end) rijeke. Pokazivač miša se ne priljepljuje. • Sada pomaknite miša iznad područja rijeke gdje je "zavoj", tj, gdje je lomna točka (vertex). Pokazivač miša se priljepljuje na sve lomne točke. Svi objekti su sastavljeni od lomnih točaka. • Isključite priljepljivanje na lomne točke i (vertex) i uključite priljepljivanje na rub (edge) u sloju vodo_vgi_cesma.
14

• Zadržite miša malo iznad rijeke. Sad se pokazivač priljepljuje duž cijele rijeke. • Isključite priljepljivanje na rubove (edge). • Zatvorite prozor Snapping Environment.

Korak 6: lzmijenite lomne točke
U ovom koraku ćete popraviti loše digitaliziranu rijeku, tako što ćete pomicati lomne točke. Pomaknuti ćete lomne točke koje "skreću" rijeku s putanje na snimci. • Provjerite da li je uključena alatna traka Editor • Na traci Editor kliknite Editor →Start Editing. • Za ciljani sloj (Target) postavite vodo_vgi_cesma • Na traci Editor kliknite na alat Edit • Dva puta kliknite na rijeku. Sada su lomne točke vidljive. Na traci Editor zadaća editiranja (edit task) automatski se mijenja iz Create New Feature (kreiraj novi objekt) u Modify Feature (izmjeni objekt). • Postavite pokazivač miša iznad lomne točke koja se ne nalazi iznad rijeke. Kad je iznad lomne točke, pokazivač miša se pretvara u četveroglavu strelicu • Kliknite na lomnu točku (vertex) i odvucite je iznad središta rijeke na satelitskoj snimci). • Pritisnite F2 da završite skicu. Rijeka je promijenila oblik jer ste pomaknuli lomnu točku. • Još jednom dva puta kliknite na rijeku da (još jednom) prikažete lomne točke. • Pomoću alata Edit desnom tipkom miša kliknite bilo gdje na rijeku da otvorite brzi izbornik.. .

Brzi izbornik se pojavljuje čim kliknete desnom tipkom miša ili s alatom Edit ili s alatom Sketch.
15

• Izaberite Insert Vertex (umetni lomnu točku) iz brzog izbornika. Lomna točka pojavljuje se na mjestu desnog klika. • Kliknite i odvucite lomnu točku na novu lokaciju na rijeci. • Pritisnite F2. • Prikažite lomne točke još jednom. • Pomaknite sve lomne točke na trenutnom području prikaza iznad rijeke. • Kad završite, pritisnite F2. • Spremite promjene (save edits). • Očistite selekciju.

Korak 7: Ucrtajte novi poligonski objekt i upišite mu atribute
I nastavku ovog koraka ucrtat ćete novi poligonski objekt. • Zumirajte se u full extent (cjeloviti pogled). • Uključite sloj poligoni_ce-gl. • Već imate ucrtana neka jezera (ribnjake), a želite ucrtati još jedno. • Zumirajte se na dio karte gdje ćete ga crtati. • Promijenite ciljni sloj (target): poligoni_ce-gl. • Kliknite na alat Sketch. • Kliknite područje na karti da dodate prvu lomnu točku skice (bilo koja točka na rubu ribnjaka). • Ostale lomne točke dodajte u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, sve dok ne dođete do donjeg ruba karte. • Kad dođete na donji rub držite tipku C. Pokazivač miša pretvara se u alat za pomicanje po karti - Pan . Tipka C je kratica na tipkovnici za alat Pan. Kratice na tipkovnici pomažu da za vrijeme editiranja koristite različite alate . • Držeći tipku C pomaknite se na jug da vidite veći dio jezera, te otpustite tipku. Pokazivač miša se vraća u alat Sketch. • Nastavite s unosom lomnih točaka duž granice ribnjaka. Ako želite, upotrijebite kartice na tipkovnici i povećalo. • Kad ste gotovi završite i skicu (finish sketch) Otvorite dijaloški okvir Attributes i za polje NAZ_OBJ upišite Ribnjak R-25. • Zatvorite okvir Attributes. • Spremite promjene (Save Editing) • Iz izbornika Editor izaberite Stop Editing (zaustavi edit sesiju). • Snimi dokument karte (Save) • Zatvorite ArcMap.
16

3. PRIPREMA I SLANJE ISPRAVLJENIH PODATAKA U ZAGREB
Podatke koje ste mijenjali i dopunjavali dobili ste na CD-u u shape file-ovima. U istom takvom obliku ih morate vratiti u VGO. Najbolje je u ArcCatalogu kreirati novu mapu u koju ćete exportirati (izvesti) vaše prepravljene slojeve iz dokumenta karte koji ste nazvali Cesma_Glogovnica_VGI_Bjelovar, te ih snimiti na CD. Važno je da to sve radite u ArcCatalogu, a ne u Windows Exploreru jer samo tako ćete obuhvati sve popratne file-ove koji idu uz shape file-ove.

Korak 1: Pokretanje ArcCataloga
• Pokrenite ArcCatalog. (Start→All Programs→ArcGIS→ArcCatalog) • Pozicionirajte se na \E\GIS-objekti\ i kliknite desnom tipkom miša te odaberite New→Folder i upišite ime VGO-SAVA.

Kreirali ste novu mapu u koju ćete exportirati (izvesti) slojeve koje ste u ArcMapu obrađivali.

Korak 2: Izvoz podataka iz ArcMapa
• Pokrenite ArcMap. (Start→All Programs→ArcGIS→ArcMap) • Otvara se dijaloški prozor u kojem odaberite opciju An existing map: browse for maps→OK • Pozicionirajte se na \E\GIS-objekti\Cesma_Glogovnica_VGI_Bjelovar.mxd→OPEN

17

• Označite sloj tocke_ce-gl desni klik→Data→Export Data. Otvara se dijaloški okvir:

U okviru pod Output shapefile or feature class odaberite (Look in): \E\GIS-objekti\VGO-SAVA pomoću ikone . Za ime shapefile-a upišite (Name): tocke_ce-gl_novo.shp, kliknite SAVE→OK.

• Isti postupak ponovite za sve slojeve (crte, nasipi...) iz Cesma_Glogovnica_VGI_Bjelovar.mxd file-a. Kada to napravite mapu VGO-SAVA spržite na CD i pošaljite u Zagreb ili ju zipajte i pošaljite mail-om.

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful