FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

B-dul Mamaia 124 RO-900527 Constanţa ROMANIA Tel. / Fax ++ 40-41-511524

STANDARDE MINIME PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE
Lucrarea de disertaţie va fi împărţită pe trei sau patru capitole şi mai multe subcapitole şi paragrafe, dar nu mai mult de trei-patru grade de titluri şi se va întinde pe 40 de pagini –abatere maximă +/-10% - redactate cu caractere Times New Roman de 12 la un rând şi jumătate. Orice titlu se va scrie centrat, cu caracter de 14 şi va fi precedat de un simbol numeric în care prima cifră semnifică capitolul, cea de-a doua subcapitolul, cea de-a treia paragraful. Formatul paginii rezultă din lăsarea unor margini uniforme sus, jos şi lateral (de 2,5 cm, marginea din stânga fiind de 3 cm, pentru ca manuscrisul să poată fi legat). Elementele componente ale lucrării de disertaţie sunt: Cuprinsul organizat pe capitole, subcapitole, paragrafe, cu indicarea paginii, care se va plasa la începutul lucrării, imediat după subcopertă (cuprinsul devine pagina numărul 1). Introducerea va pune în evidenţă importanţa şi actualitatea temei abordate şi eventual va fi justificată opţiunea pentru tema respectivă (1-2 pagini). Capitolul 1 va prezenta abordarea teoretico-metodologică a temei cercetate în cuprinsul a maxim 10 pagini şi are ca obiectiv analiza stadiului cunoaşterii în domeniul cercetat. Capitolul 2 cuprinde maxim 10 pagini în care se prezintă după caz:  Agentul economic unde se realizează studiul de caz;  Baza de date pe care se efectuează studiul de caz / la nivel microeconomic, mezoeconomic și macroeconomic. Capitolul 3 şi capitolul 4 vor avea caracter aplicativ şi vor conţine aproximativ 20 de pagini. În raport cu tema abordată aceste capitole se vor constitui într-un studiu de caz pe exemplul unui agent economic/instituţie financiară sau pe baza de date prezentată în capitolul doi. Capitolele 3 şi 4 vor conţine puncte de vedere personale, interpretări ale teoriilor şi a conceptelor abordate în lucrare, analize critice ale fenomenelor şi proceselor studiate,
  1  

Figurile au titlu şi se numerotează pe capitole. 4. Tabelele dintr-o lucrare trebuie să aibă o prezentare unitară. Figurile trebuie să aibă un contrast bun. acestea se vor amplasa obligatoriu la sfârşitul lucrării şi nu vor fi incluse în paginaţia acesteia. vor fi puse în evidenţă cele mai semnificative aspecte reieşite din studiul efectuat. tehnoredactată cu corp mic (10). iar cea de-a doua numărul de ordine al tabelului. între care să se regăsească şi apariţii recente. Când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare regula la ordinea alfabetică este valabilă doar pentru primul autor. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind cuvântul „Tabelul”. Anexele Dacă lucrarea de disertaţie conţine anexe. precum şi modalităţile de validare ştiinţifică a acestora. pe cât posibil. Fiecare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibă un titlu. Numerotarea tabelului se face în partea stângă. 3. Titlurile bibliografice se scriu în ordinea alfabetică a numelor autorilor. prima semnificând numărul capitolului. Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării. numerotânduse cu cifre arabe urmate de punct. iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul   2   . iar cea de-a doua numărul de ordine al figurii. Fiecare tabel va avea la subsol înscrisă sursa datelor cuprinse în acesta. urmat de numărul acestuia. Dacă figurile sunt preluate sau adaptate după alte lucrări publicate se va specifica sursa în acelaşi mod ca şi în cazul tabelelor. Materialul tabelar. înainte de anexe.propuneri de măsuri şi direcţii de acţiune pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul cercetat. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. Concluzii (2-3 pagini) în care. Bibliografia Lucrarea de disertaţie trebuie să conţină lista materialelor bibliografice consultate de student: cel puţin 10 titluri. Anexele trebuie să aibă titlu şi vor fi numerotate. deasupra titlului. Observaţii: 1. Aceasta va include numai titluri studiate efectiv de către student. Se va evita. Dacă acest lucru nu este posibil. fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii în care sunt tipărite. cu două cifre. tabelele se vor prezenta în format landscape (eventual în anexe). prima semnificând numărul capitolului. La sfârşitul bibliografiei se vor trece revistele consultate. 2. Vor fi reliefate contribuţiile originale în dezvoltarea sau soluţionarea temei. Bibliografia studiată în vederea elaborării lucrării de disertaţie şi eventualele anexe. cu două cifre. întocmirea unor tabele mari care depăşesc în lăţime formatul paginii de text. Materialul ilustrativ. precum şi resursele web.

care se întruneşte cu 3-5 zile inainte de începerea acesteia.figurilor şi tabelelor indicând numărul. Lucrările care nu îndeplinesc standardele de mai sus vor fi respinse de comisia de disertaţie.   3   .

.. Data Absolvent. identificat cu BI / CI seria........................ eliberat de .................... NUME PRENUME   4   ................................................................................................................................CNP .......................... că în elaborarea acesteia nu am folosit alte surse decât cele menţionate în bibliografie şi că am redactat-o respectând întocmai standardele minime prevăzute de regulamentul privind oraganizarea studiilor de masterat................. sub coordonarea ştiinţifică a ........... nr................................................................................ declar pe proprie răspundere că lucrarea de disertaţie cu titlul .......... şi al ........... fiul (a) lui .. la data de ......................... îmi aparţine în întregime.....Anexa 1 DECLARAŢIE DE ONESTITATE Subsemnatul ...............................................................................................

Anexa 2 Formular copertă lucrare disertaţie UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTERAT… LUCRARE DE DISERTAŢIE COORDONATOR STIINŢIFIC (TITLUL STIINŢIFIC SI NUMELE) ABSOLVENT (NUMELE ABSOLVENTULUI) CONSTANŢA (ANUL)   5   .

Anexa 3 Formular subcopertă disertaţie UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Avizat Semnătură coordonator Data TITLUL LUCRĂRII COORDONATOR STIINŢIFIC (TITLUL STIINŢIFIC SI NUMELE) ABSOLVENT (NUMELE ABSOLVENTULUI) CONSTANŢA (ANUL)   6   .

Prenumele părinţilor: Tata: _____________________________________ Mama:____________________________________ 5.)_____________________________________________________ Telefon______________________   7   . __________ din ___________ DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI 1. localitate. nr.Anexa 4 Formular “Cerere înscriere la Examenul de Disertaţie” UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE … VIZAT Coordonator stiinţific Nr.. Domiciliul permanent: (str. Stare civilă: Căsătorit(ă) Necăsătorit(ă) 6. Sexul: FEMININ/MASCULIN 3. cod postal.. judeţ. Data şi locul naşterii: Ziua / luna / anul __________ / __________ / __________ Locul (localitate. Date privind identitatea persoanei Numele:_______________________________________________________ Numele anterior:________________________________________________ Prenumele: ____________________________________________________ 2. judeţ) _________________________________ 4.

Solicit înscrierea la examenul de disertaţie: Sesiunea ________________________________ anul _____________ 10. a doua oară după caz) _________________________________ SEMNĂTURA _________________________________   8   . Sunt absolvent(ă) promoţia: ______ / ______ 8. Masteratul absolvit este___________________________________________________________ 9. Lucrarea de disertaţie pe care o susţin are următorul titlu: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 11. Menţionez că susţin examenul de disertaţie (pentru prima oară.Email________________________________ 7. Coordonator stiinţific: _______________________________________________________________ 12.

.......................................………………………………....... ........................ 1.................................................. ………………………………………………………………………………………… 2.............................................................................. Titlul lucrării ……………………………………....... SPECIALIZAREA ………………………………………..... ................................... PROMOŢIA …………………….......................... Motivaţia acordării unei note mai mari cu 2 puncte/mai mici cu 0............................ Data Preşedintele comisiei ______________________ Membru comisie___________________________ Membru comisie___________________________ Membru comisie___________________________ Membru comisie___________________________ Membru comisie___________________________   9   ........................................................................... .............5 puncte decât media anilor de studiu.........................................................................................................................Anexa 5 REFERAT JUSTIFICATIV PRIVIND MAJORAREA/DIMINUAREA NOTEI OBŢINUTĂ LA LUCRAREA DE DISERTAŢIE A ABSOLVENTULUI/ABSOLVENTEI…………………………………........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful