You are on page 1of 1

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 21

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 398

Ας σοβαρευτούμε …
στών από το παθητικό κά-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ* πνισμα. Ομως απομένουν
ακόμη να γίνουν πολλά
για την αντιμετώπιση της
Τα νέα πρόστιμα που μεγαλύτερης αποτρέψιμης
προβλέπονται για το επιδημίας της εποχής μας.
κάπνισμα σε δημό- Όπως απέδειξε και η προ-
σιους κλειστούς και χτεσινή δράση των «Ακα-
πνίστας» στα Χανιά, εκτός
υπαίθριους χώρους
από τον καπνό οι καπνι-
στές αφήνουν γύρω τους

Δ
ημοσιεύτηκε την και επικίνδυνα δηλητη-
περασμένη Παρα- ριώδη αποτσίγαρα. Τα τσι-
σκευή η Κοινή γάρα, τα αποτσίγαρα και τα
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υγρά πλήρωσης των ηλε-
με τις λεπτομέρειες της κτρονικών τσιγάρων απο-
εφαρμογής του νόμου για τελούν την κύρια αιτία δη-
την απαγόρευση του κα- λητηριάσεων από νικοτίνη
πνίσματος στους δημόσι- σε βρέφη και νήπια. Επι-
ους χώρους. Έχοντας ασχο- πλέον, τα αποτσίγαρα σκο-
ληθεί τα τελευταία 2½ χρό- τώνουν τα πουλιά, τα ψά-
νια με το θέμα, τολμώ να ρια και τα ζώα που θα τα
πω ότι πρόκειται για ένα καταπιούν.
σαφώς βελτιωμένο κείμενο Πρόστιμα και σε όσους και όσες καπνίζουν στις παιδικες χαρές.
Το 2018 στη Ελλάδα κα-
σε σχέση με την προηγού- μέσα μαζικής μεταφοράς, ταναλώθηκαν 16,7 δισ. (νό-
μενη απόφαση του 2010. σταθμοί αναμονής επιβα- μιμα και λαθραία) τσιγάρα.
Κείμενο το οποίο θα κριθεί τών και δημόσιων υπηρε- Με βάση τις εκτιμήσεις
βέβαια από την εφαρμογή. σιών. Το πρόστιμο επιβάλ- της Παγκόσμιας Οργάνω-
Ή όπως λένε και στο χωριό λεται αν δείχνουν ανοχή ή σης Υγείας το 90% περίπου
μου «Αν είν’ παππάς και λει- δεν επεμβαίνουν σε περί- των τσιγάρων έχουν φίλτρο
τουργά, η αυγή θα μας το δεί- πτωση που κάποιος κα- και από αυτά, τα 2/3 δια-
ξει». πνίζει. Αν δεν παίρνουν σκορπίζονται ανεύθυνα
Τα νέα πρόστιμα μέτρα αποτροπής (π.χ. δεν στη φύση. Δηλαδή, το 2018
Η πρώτη βελτίωση αφορά έχουν βάλει σήματα, δεν η ελληνική φύση δέχτηκε
τα πρόστιμα για τους κα- απομακρύνουν τα τασά- 10,2 δισ. αποτσίγαρα!
πνιστές. Από 50€ για την κια). Αν δεν ανταποκρι- Οι καπνιστές είναι δίπλα
πρώτη παράβαση το πρό- θούν σε διαμαρτυρία, αν μας αφού είναι φίλοι, αδέρ-
στιμο έχει τώρα ανέβει στα δεν καλέσουν τις αρχές φια, συγγενείς, γονείς, σύ-
100€! Δηλαδή για ένα τσι- ελέγχου ή αν αρνηθούν να ντροφοι και συνεργάτες.
γαράκι σε κλειστό δημόσιο συνεργαστούν μαζί τους. Δυστυχώς, η εξάρτηση
χώρο το κόστος για τον Σε όλες τις παραπάνω πε- τους βλάπτει ανεπανόρ-
Τα αποτσίγαρα αποτελούν μάστιγα για το περιβάλλον.
παραβάτη καπνιστή αντι- ριπτώσεις το πρόστιμο δι- θωτα την υγεία τους αλλά
στοιχεί με το κόστος 22 πα- πλασιάζεται σε περίπτω- και την υγεία των γύρω
κέτων … Αν μάλιστα κα- ση υποτροπής, τόσο για μέρειες διαχείρισης και τους και το περιβάλλον.
πνίζει σε κλειστούς ή υπαί- τους καπνιστές όσο και λειτουργίας ενός μηχανο- Όσοι αποφασίσουν να απε-
θριους χώρους «παρουσία για τους υπεύθυνους δια- γραφημένου συστήματος ξαρτηθούν μπορούν να ζη-
ανηλίκων», το πρόστιμο θα χειριστές των δημόσιων ή καταγραφής των παραβά- τήσουν βοήθεια από τους
είναι 200€. ιδιωτικών χώρων όπου σεων που θα είναι «πλήρες, ειδικούς.
Υψηλότερο είναι το πρό- διαπιστώνεται η παράβα- ενιαίο και ολοκληρωμένο». Όλοι όμως θα πρέπει να
στιμο για καπνιστές οδη- ση. Ο προφανής στόχος είναι κατανοήσουν ότι θα πρέπει
γούς ή επιβάτες σε αυτο- Ιδιαίτερη αντιμετώπιση ότι αν κάποιος καπνιστής να δείξουν σεβασμό στους
κίνητα με παιδιά (1.500€). προβλέπεται για τα κατα- συλληφθεί να καπνίζει για γύρω τους και στο περι-
Αν μάλιστα το όχημα είναι στήματα υγειονομικού εν- πρώτη φορά π.χ. στα Χανιά βάλλον. Καπνίζοντας μόνο
δημόσιας χρήσεως το πρό- διαφέροντος. Εδώ τα πρό- και για δεύτερη π.χ. στο σε ανοικτούς χώρους και
στιμο για τον οδηγό είναι στιμα διαφοροποιούνται Ηράκλειο να του επιβληθεί πετώντας τα αποτσίγαρά
3.000€. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με το εμβαδόν τη δεύτερη φορά το αυξη- τους στα σκουπίδια και
από τον καπνιστή οδηγό του καταστήματος. Μέχρι μένο πρόστιμο που προ- όχι στο δρόμο ή στη φύση.
(ακόμη κι αν δεν κάπνιζε 100 τετραγωνικά μέτρα βλέπει η ΚΥΑ (200€). Και Και οι μη καπνιστές θα
αυτός αλλά κάποιος συνε- (m²) το πρόστιμο είναι αν συλληφθεί και τρίτη πρέπει κάποτε να διεκδι-
πιβάτης) αφαιρείται το δί- 500€. Για εμβαδόν από 100 φορά π.χ. στην Αθήνα, να κήσουν, ευγενικά και απο-
πλωμα για έναν μήνα. μέχρι 300 m² το πρόστιμο 398-Από την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4177 του 2019). υποχρεωθεί να πληρώσει φασιστικά, το δικαίωμα
Εκτός από τα τσουχτερά είναι 2.000€. Και για εμ- το νέο αυξημένο πρόστιμο τους στην ελεύθερη ανα-
πρόστιμα στους καπνιστές, βαδόν άνω των 300 m² οι (400€). πνοή. Ενδεχομένως, επι-
πρόστιμο 500€ προβλέπε- παραβάτες θα πληρώνουν προσωρινή ή και οριστική θησης των υποτροπών που Τι απομένει να γίνει καλούμενοι και το νόμο –
ται και για τους υπεύθυ- 6.000€. Κι αυτό την πρώτη αναστολή της λειτουργίας μέχρι σήμερα ήταν προ- Όλα τα παραπάνω αποτε- που είναι με το μέρος τους.
νους διαχείρισης συγκε- φορά που θα διαπιστώνε- του καταστήματος. βληματική. Με βάση την λούν ένα σημαντικό πρώ-
κριμένων κλειστών χώρων ται παράβαση. Σε περι- Καταγραφή των παρα- ΚΥΑ, το Υπουργείο Υγείας το βήμα για τον περιορισμό *Φυσικός, τέως στέλεχος
– χώροι παροχής υπηρε- πτώσεις υποτροπής τα βάσεων. Μια άλλη σημα- οφείλει μέσα σε τρεις μήνες του καπνίσματος στους δη- της Ευρωπαϊκής
σιών υγείας, δημόσιοι και πρόστιμα αυξάνονται και ντική βελτίωση αφορά την να δημοσιεύσει το χρονο- μόσιους χώρους και την Επιτροπής. http://alevan-
ιδιωτικοί χώροι εργασίας, συνοδεύονται ακόμη και με πρόβλεψη της παρακολού- διάγραμμα και τις λεπτο- προστασία των μη καπνι- tis.blogspot.com