บนวิแหถง Dialogue

บทความคัดสรรจาก ขวัญแผนดิน สถาบันเพื่อการเรียนรูโลกดวยใจ

จาก ‘On Dialogue’ โดย เดวิด โบหม ; ณัฐฬส วังวิญู, แปลและเรียบเรียง

^ ภาพบรรยากาศวง Dialogue ในการอบรมเมื่อ ก.ย. 2552 ของขวัญแผนดิน

Dialogue (ไดอะลอค)
เปนคำที่เราใชเรียกวิถีทางที่เรานำมา
สำรวจตรวจสอบรากของปญหาและ
วิกฤตการณตางๆที่เราประสบกันอยู
ในปจจุบัน มันชวยใหเราสืบคนเขาไป
ดู ส ิ ่ ง ที ่ ท ำให ก ารสื ่ อ สารที ่ แ ท จ ริ ง
ระหวางมนุษยไมเกิดขึ้น
ไมวาจะ
เป น การสนทนาระหว า งศาสนา
ระหวางเผาพันธุ หรือระหวางชาติ
หรือระหวางคนในหนวยงานเดียวกัน
ตองประสบกับการแบงแยกเปนสวน
ยอยๆ และถูกรบกวน (มีตอ)

www.earth-soul.com

ในปจจุบัน

มนุษยมีชองทางในการปฏิสัมพันธกันมากมาย
หลากหลายหนทาง เราสามารถรองเพลงรวมกัน เตนรำหรือเลน
ดวยกันอยางไมมีปญหาอะไร 

สามารถเผยใหเห็นถึงแบบแผนที่มักไมลงรอย จนทำใหกลุมมัก
หลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกันในบางประเด็น หรือไมก็ทำใหผูคนยืนยัน
ในการปกปองความคิดเห็นของตัวเองอยางแข็งขันในเรื่องบางเรื่อง

แตพอตองมาพูดคุยกัน โดยเฉพาะในเรื่องที่พวกเราใหความ
สำคัญมากๆ เรามักไมสามารถทำโดยไมมีความขัดแยง หรือความ
แบงแยกเกิดขึ้นได บอยครั้งมันนำไปสูความรุนแรง  ในมุมมอง
ของเรา นี่เปนตัวอยางที่ดีที่สะทอนใหเห็นถึง ความบกพรองใน
กระบวนการคิดรวมกันของมนุษย

ไดอะลอค เปนวิถีแหงการรวมกันสังเกตถึงอิทธิพลของระบบ
คุณคาและความเจตนาที่ซอนอยูในตัวเรา วามีผลตอพฤติกรรม
ของพวกเราอยางไร และเห็นวาความแตกตางทางวัฒนธรรมที่ไมมี
ใครสังเกตเห็น อาจเกิดการปะทะและขัดแยงกันได  

เราเลนกันได แตพอตองคุยกันเปนการเปนงาน ก็มักเปนเรื่อง
เครงเครียด ขัดแยง จากเลนเปลี่ยนเปนเอาจริง

ไดอะลอค จึงเปนเหมือนพื้นที่เปดสำหรับการเรียนรู ผาน
บรรยากาศที่เปนมิตร เพื่อความบรรสานและความสรางสรรคจะ
สามารถเกิดขึ้นได

ในไดอะลอค กลุมคนสามารถรวมกันสำรวจกรอบความคิดที่มีมา
กอนความคิด ความเชื่อและความรูสึกที่ควบคุมการปฏิสัมพันธ
ของพวกเราอยู มันเปนโอกาสของการมีสวนรวม ในกระบวนการที่แสดงถึงความสำเร็จ และลมเหลวของการสื่อสาร มัน

ดวยธรรมชาติของการสนทนาแบบ ไดอะลอค มีลักษณะเปนการ
สำรวจ ดังนั้น ความหมายและวิธีการ จะคอยๆ คลี่เผยออกมา 
มันไมมีกฎตายตัววาเราจะตองดำเนินการพูดคุยอยางไร (มีตอ>>)

“ เราจะมองเห็นอยางแจมชัดก็ดวยหัวใจเทานั้น สิ่งสำคัญไมอาจมองเห็นไดดวยดวงตา
It is only with the heart that you can see fully, what is essential is invisible to the eyes
จาก เจาชายนอย , The Little Princess โดย อังตอน เดอ แซงต ซูเ”ปอรี่

บทความคัดสรรจาก ขวัญแผนดิน สถาบันเพื่อการเรียนรูโลกดวยใจ

เพราะหัวใจสำคัญของมัน คือ การเรียนรู ซึ่งไมใชแคการเอา
ขอมูลหรือแนวคิดมาโนมนาวใหคนอื่น (ยิน) ยอมรับ ไมวาเรา
จะใชอำนาจเหนือกวาทางใดก็ตาม ไดอะลอคไมใชวิธีในการตรวจ
สอบ หรือวิพากษวิจารณทฤษฎีหรือโปรแกรม  แตเปนกระบวน
การมีสวนรวมอยางสรางสรรคระหวางในหมูมิตรมากกวา
สิ่งที่ไดอะลอคสนใจ ไมใชการพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูคน หรือพยายามทำใหผูคนทำอะไรบางอยาง ตามเปาหมายที่ตั้ง
ไว

หัว ใจสำคั ญของไดอะลอค คือ
‘การเรียนรู ’ ซึ ่ งไม ใชแ คก ารเอา
ขอ มูล หรื อแนวคิ ดมาโน มนาว
ให คนอื่ น (ยิน ) ยอมรับ

เพราะความพยายามอยางวา อาจทำใหกระบวนการพูดคุยเพื่อ
เรียนรูบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไป แตอยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ้นเพราะความคิดที่ถูกสังเกตเห็น  จะแสดงออกแตกตางออก
ไปจากความคิดที่ไมไดรับการมองเห็น (การยอมรับมากอนการ
เปลี่ยนแปลง) 
ดังนั้น ไดอะลอคจึงเปนโอกาสใหความคิดและความรูสึกได
แสดงออกมาอยางอิสระและในมิติที่ลึกซึ้งก็ได หรือแบบทั่วไปก็ได 
ไมวาเรื่องหรือเนื้อหาอะไรก็เกี่ยวของกัน ไมมีอะไรถูกแยกออกไป
นี่เปนสิ่งที่หาไดยากยิ่งในวัฒนธรรมของเรา
มีอยูครั้งหนึ่งที่โบหมไดบันทึกการประชุมพบปะกันไววา ตอนแรก
หลายคนก็คาดหวังวาชวงสุดสัปดาหนั้นจะเต็มไปดวยการบรรยาย
ในหัวขอตางๆ และการอภิปรายในรายละเอียดของเนื้อหา แตเอา
เขาจริงๆ แลว มันมีบางอยางที่สำคัญกวานั้นไดเกิดขึ้น นั่นคือ
เกิดกระบวนการ Dialogue ขึ้น โดยความหมายหรือความเขาใจ
ในกลุมเกิดการเลื่อนไหลอยางอิสระเสรี 
แมวาตอนแรกๆ หลายคนแสดงจุดยืนทางความคิดของตัวเอง
อยางแข็งขันและชัดเจนมาก และตั้งใจจะปกปองจุดยืนเหลานั้น
ดวย แตตอมาภายหลัง พวกเขากลับรูสึกวาการรักษามิตรภาพ
ระหวางกันนั้นสำคัญยิ่งกวาการยึดในความคิดเห็นของตนเอง 
มิตรภาพที่วานี้มีลักษณะสบายๆ และใหเกียรติ ไมถึงกับตองสนิท
สนมกันมากอยางที่คิด
แตมันทำใหเกิด ‘จิตสำนึกรวม’ บางอยางขึ้นมาจากความเขาใจ
รวมที่คอยๆ สั่งสมในขณะที่การสนทนาดำเนินไปอยางตอเนื่อง
และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ผูคนไมไดเปนขั้วขัดแยงตอกัน
หรือมีปฏิกิริยาตอกันเหมือนตอนตน แตกลับ ‘มีสวนรวม’ อยูใน
แองธารแหงความหมายรวมที่เพิ่มพูนความเขาใจมากขึ้นเรื่อยๆ
และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชีวิตของการสนทนา 

เนื่องจากกลุมไมไดมีการตั้งเปาหมายอะไรไว ดังนั้น เปาหมายรวม
ก็เกิดขึ้นไดอยางเปนธรรมชาติ  โดยกลุมเองก็เริ่มมีความสัมพันธ
ตอกันเต็มที่ ไมมีใครที่ถูกละเลย และไมมีเรื่องไหนที่ถูกตัดออกไป
การสนทนาแบบนี้เองที่สรางความเปนไปไดใหมๆ ใหกับความ
สัมพันธในกลุม จากรูปแบบที่แบงฝกฝาย ปกปองความเชื่อหรือ
จุดยืนของตัวเอง มาเปนการมองเห็นและยอมรับมุมมองของกัน
และกันอยางแทจริงยิ่งขึ้น และกอเกิดเปนจิตสำนึกรวมที่ทรง
พลังและเต็มไปดวยศักยภาพ แหงการเรียนรูและเปลี่ยนแปลง.

About Us : เกี่ยวกับขวัญแผนดิน
เรารับใชการเรียนรูของสังคม ผานการจัดกระบวนการ
เรียนรูเชิงลึก เพื่อสงเสริมสังคม องคกรและครอบครัว
ที่สงบสุข บนพื้นฐานความรัก ความเขาใจตัวเองและ
การสื่อสารอยางกรุณา

Contact Us : ติดตอเรา
contact@earth-soul.com

www.facebook.com/kwanpandin

www.earth-soul.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful