You are on page 1of 2
rm LynvEel enol {26 Key ANT P-L I-20 2.9 - calf re | G20 ts Toot ben Teo nineimeys, oforyofeg wiblinero ee | i CunyetnS —” MEAETHEE TH AIKOFPAOIA 7 ~ | Yes ce @oHKE EYMOONA ME TON NOMO | TAO aK, 2th ; yurvarony Aree rmry | i‘ Me mv uné kplan oveatonny Saukuleene Deny axdpuan rng um app Benayi Manos 19 Eipnvodikn ABqvtiy, uerd Ing a6 K-2-2017 ernrayic pos exréhean Trou Eye TeOe! kes nd evttypayo Tou mpLINOU + ExTeheorod amtoypdipou ms Le apieyd Staraytis ranowntc TAEInvodin ABqudw, exBo8efous We Bdan Tous rious mou gvagépovra! Aenraurocie omy avunéowy Biarayt MAnpwIts, fp-ANV petOED. Tw Balad unoypageloa arny ¥ 1 HE OIG -Q1/PiuBacn xoprynang!Bavelou, Buvder ing erro rywatign avexomh opt a Toko ToROXpeUNUTRS Gdvelo owad JezAG MELE VSI Sette tnw oT ee, co: + Katd Tous eiSik6TepoUG Spouc Ka OULMUVIES TRE avUNEpWD CUURAZENIC, HE MY orrola UMOXpEBONKE cuts, val KaraRGAN omy kaBtis To avwrTEpw Togs MAKOY ToKUWY Kal E€OBUN, Vie TOUS AdYOUG TOU ava\pEpOvTEN AeTTTOUEpLDG @ | Gutfl, ATS To Teplexopievo Kan ta amrfyara Ing UNS Kplon avaKoMAg cuVdyeTaI CapddE StI Gro SKBYpUGO UTC | oupedovta) mapa’exré t6a0 n avoxom Kard Giarayris TAPS TOU GpRpoU 632 KTIONA, 6co Kat n avaKOTT Kare ‘ns, aduaclag ts avayeactucte extéheons, mou OuvGuer auTic emoTeOBerar (ue mV enl6oon emIrayte TOS skré\ean) Tou ép9pou 933 KMOAA, erreibH, GOguva we Ty Bidragy You dpSpou 218 Tap. 1 ep. 8 TOU KTlOAA, uperepes exdutidovrar Kad TV TpoKEIUEN BiaBKkaGla We my omola BKazerar n Biapopd amd mV oMaliMon amroppécuca and GuuBaon yopriynans dae % Bdoet Ing oTTolag eKOSEnKe n avakoTrTOyeVN Srarayrh TAnpwUhs Kat uTdyovren ommY UA Ket Tomi apLOBKEMHTa You Aikaornplau TobToU (Appa G84, 632 Trap. 1, 993 Tap-t kai 2 KNlokd), 9 adyxpovn Be exdikaan Tous Gey emagépe: obyxuer. EmoUe\ulc, FUT Kplon avaKor per ‘va epeuvnel repartépus wx Treg To MapaBeKT6 Kai rh VOLK Kal oUgIaGTINA Racin Ta AOYUNY mE, oTHeLcoUeWN | ng Grardgers Tw dpSpwv 632 Wap. 1 £6. a, 643, 649, 650 xat 591 Trap. 1 mep. a, 111, 113, 116 map. 1, 117, 118 Tap, 4, 119-120, 632 Tap. 2 kai 933 Trap. 1 KMoAA. H évdiKn avexort appodiug e1adyerar Mpeg oUt TnaN evisov Tou) Trap6viog AtKaaTapIoU Kal KaTd Tv TrpoKEILENN SiadiKaGla (4pGpa 614, 682 ap. 1 €5. a! Kal 934 map. 1 eB. a xan Bi '891§2, 636 err, KFToAA), je my oTrola BikAeral n Stapopd ar6 thy arvalmon, elvat vowiun orpKBueWn onic Badger Taw GpOpuw TH, 113, 114, 115, 117, 116 nap. 4, 118 map. 4120, 262, 691 Tap. 2, 623 eft, 692-095 KITOMA ral, ‘Trapadexth, soxnGeloa euTpoBéopuic, e@Saov 1 TpocBahhdpeves (fro! N LE apIEYS Tee ud? Biarayh (oan TANPWUKS MEEIPNVOdIKN AGhvav Kain ard.L6-2 -204% emraysh Trpoc extéheon Tou éyel Teel KaTw art avtiypat tou Tparou Extehearpd aroypdgou me us apeus FLEES varayic Tange riipnvedien ABQUGN) IoEONKAW Tiga gh ore/avanor@h, yor! opi6y. POSE be 88 deton enboone fab acon ‘emueAntt) oto. Goa AGnyiy x “ a s ae TeOOKOURCL ue emteanon f-enOIEYAUKEOTHT ov, 10 Geoypago ing Evounig avexory, xararfnng a arn Ypabuerela rou Trapévrac Awagrnolgy Kai emerge etry Kee” fe evowun erapela (ON mw OCP LB= 3- on 4 2 vf oie 4925 FMM eniBoons rou BxacnwKod ered Ovo MpurobiKslo ABR 1 @ | MOU MpOGKONeL ye enteanan PORE WLAPANY > Gry ees Ing vouNE TpOBeaKlg TAY BexorevE ty i fb {oyacinan mucin ev Gey worden yeuv enoxpoudhn dhs Mpa exeheons pene veri Me Tipoavarpepduevns emrrayiis MpOs MAnpwur. Me tov ZY {.Lo) héyo mg uT6 Kplon avaKomrig, FavaxémmMayuplgia| + UeTag AAuY, 6H TpooBaAACuEM Garay) TARpU Tdoye aruROMTTG, Kab, Nay TOU MapAvOHOU txtokiquod ar avaroxiguod tu moat mg eiagopds TOU V. 128/1976 ex uepous Tc Kable To apEACuEVe TOG Ye To oTilo exd@nee n oela Simtayh whnpwuts, Bev TipoRtrraamvé Ta MpoaKoUgéueva EyYPAGA, POO n axupsryra ww empepous Toativ enpeder ray anobencémqra tov auvéhou tng amalmang, © Adyos autos, TOU apopd Tm auvBpouf wav podrroBéaew éxBoans ms MpooBaAAguevne Saray MAnowure ela voutuos, eTmaKSpevor one Uhardfats tv dpGou 13 v. 126/1975, 8 wap. 6 v. 1083/1080 = émag ofepaloxdel ~ 623, 628 rep. 9 kal 628 nop. TTepmt. ' KNOAA. Mgr, ouverts, va epeumée, meporrépus, Kar Ka ouota. EV mpoxeniéwus, arb TY exlunan Tou armoBewrnoo udKoN tng Bien, FRO an Ga avefoipfrse ta eyypaga Tou ot dbWoI VOL eMICAAOOVTG Kot Teoarouigouy, 1a onola MigénKav cro oovoho roUS Lyn, arTobe}(Oneay Ta axGhOUOA MeplorariKd: METCRD TUN Brabiewv ung ypaOH arn gb apres : 1 oyBoon, yootynondleeeeiou, ‘uvayel mg oTolag n KaGtig n avaKOT xopthynaE ore) UW Zee roxoxpeuhumu Bévelo nove tne Twat. Kalddi or 2ausbaaiv (8 Peqe0 d ard Toug svSicétepouc Spouc Kan GuLMUvies Ts aywrEpW GUUBdEEWIG, TOs eEuIpENaN Ts oTTOlag ‘mprienne oT apiey. *” a ooo 4 y 0u 136-SolF 0 onok uataiae urdAorTo SRL. ennsteinubiv Hmoer Seeeunioy Sot erie Se Ate Geared ©) LL €, ore Kon Exe 1b ctr 0ONKA SLAMS riry OUk-90) a0 ex Tou MpngevTog apxelou Img, YL TO pea tanee Oh eceConta block Meson ee et Sa Tea whe p Luni] Pe (Pp rrispopimdd dp 1 6ted ara diel pa2es Br av wrjors a azOPIKELUnO be PIM a Panchasioocs ara foeue. ay Smuelor TrpbinAnon-xarayyeAia ing aoyBaons and my Koes KovoTINGelod orei) — avembMTOV'EA_ (BA. my pe apOR IY Leg | {xGeen emBdoeuIG YoU SucoTIKOd ETTEANT O10 Mpurtobwelo ABNWN LPL A nee ou "poaroig ue ienonnKai) Noy Kaos ng open orolaaveyéraW ry eo ycomach | rAsioluares YoU hoyapiagyod ray eéurnper m oro ro0d wav dgeea. ores X41 sol 114 Eg FCP EN IO ES TIER Deg GP epee AM a | 6, yerd oné my are A5-L-BAP atiqan, rng rag mB! -AbecsoonKen ve Gus Baaya "inp me Acar, utd you aera, hv ana 0 ns , Fab ahrntoareniin Spe re. Ai diado $EEeT LOE Pesce Cutan | €) wAtov réxwv Kar ef65uv. Mepanépw, amobelxeqKe on Tpog aMdBagn ing EvBuNE amrafinans mn¢ KaBhc ‘pocxoplonnKay, xara my altnan éxBoans Ing iarayfs MAnouiifs, Ta oKela crrooTopaTa TW EyMTOpIKiAY BIGNLWY uifs, a6 Ta oTola, wardao, TpoKdTTTE 61! n KOC Ke~paAaioTIOIOGE ta Toad mG elowopdis Tou V. 128/1975 — emBcpuvoyevets Be’ 0 otodxos ue auth, aouguiva Le Tov dpo 515 wap.d° mc eniBnens GOYBaaNS - 6rav Xpélave ToKoUS Tans pdONE, Kal AvaTEKKE Ta HOGG aUTG (apOO ato cKticToTE MpOKITTOY UTBAOITO KEGEAGIO UTTOROYIZE TOKOUG - EKTOKIOLSS - TrepIeXOVTES Kal TTOGd TNS Elaopdc TOU Vv. 128/1975, ato véo Se mpoKUMTOV ExdoTOTE | xepihaio uTOXSye véous ToKoUG TrepiyovTEs Kal eIOGOE - EKTOKIOLbS Kal avETOKIOHES TMG elopOPG). EGAANOY, o Trapevouos eKroKiapes Kai avaToKIoYdG Tu TroGWiv THE OKKElas eragOpMG - aYOH BEV TrEPIEAKOONKE OXETIKEG 6pos omy oneld coyBaan- yiverar ye IRV evoUUdWOR aUTAG GTO EMTOKO vIOoVIGOO Tw TaaNS GUaNE TERY Kat TMpoKorTel eu@éws 160 aM6 To avTiypago TOU TIpaG eEUTInpEMON TOU BaveloU AoyapIATHON, GANG KaH GMT TOV IG vu 6p0 THs aoBagns, eves n KaBlig Bev avteTOKpIONKE oTO Baas aMTBelgns Tou YewiKd Kat abpiota GiaTUMWLEVOU Joxupiayod ing Tept un xpéwang TOU Bavelou YE ty ElagopG. AMAwore, To Uyos TUN TrapdvoHUY XpEvIOEWN, OTTY ‘poKelevg Trepirrwon, Bev urropet va TpoaTioplOBel amd Tov EAATMLIG MpONUEVO TIPS ef. UMTpéINaN TOU Savelou hoyapraqys, kaBing Bev TpoKtTTe! ard To antéoTagyA cuTON OdTE To EmITéKIO UTTOROYIOLON TwW GULBaTIKY ol umepnpeplag Toru, ue arorEAcopa va KaBlaTaTaI, MepcuTEpw, avexKaBdpiorn 1 €vBKR Trotman, Kand Tn BidraEN Tou dp8pou 624 KTIOMA. Evyer re ts avin exnBéuevey, TodKLTEl I To Trogé mn Evins aalmans, ya Yo oTFoIo exBOENKE n MpOGBaMSUEvn Saray MAnpwUN, Bev aTMOBeIKVOeTaL aT Ta TIpOGKOMIGBEvTG aM TH KaBYis TedTEga arroordquara TaN eurropicov ms BIBNW, AbYw THs aKUpbTATas Tw GULTTEpHAaHBavoEMLAY oo hoyapiaaHé ToaKN ‘ng elagopds Tou v. 128/197, efcriag rou avaToriolod aurtiv, KaBlOs n aKypsrnTa Tv emLépoUs rodKn eIMpedzer THY €y¥eapR aToSeKriGryTa TOU GuvOkoU THE arramnanc, agOo ‘Sev KaBlcTaTaI BuvaTés o BiaxWeIaNss Tu Emutpous Nocti ova crreoTrdoLara Tuy EuTTopKi PIBAWN Ts KABHS Ka, Kar’ aKOAOUEIG, aiKpIBic TFpoTBIOnIOUEG Tou Mpayjiankd opensyevou Trocod Kat avriatorxa tng amalinans ms KaAc (NNeKee. 84/2015 THM NOMOE). Me Ban nic ws ave oxeyers, mpémer va yivel Bextds 0 axeniKds NyOg avakoTTig Kal Wig oUaTA BécIHOs, va aKUpLNBE! A TeoopalNGuevn Biarayt} MANBWLC Kal Va KaTadKaGeE f KaBs oTHY BikaoTK, Garvey ToT cavaxtr24) Aéytafrtas t9¢ (4ppo0 176 KTlohA) Kard ra evdixdrepa oponeva ovo BraraxrK6. TIA TOYE AOFOYE AYTOYE Anndger avnpeadia rv Bleu i oe ee Agere tyavexorr | , / Axupsver my ur api6y.. Brarayig WAnpwus MAEIpnvosIen ABnvUN, Herd Ing ame [6-2 Dee ; ' : . ge ene pe de mam pet no) anor Wat Gud wiapiqoo Sa a tadsabeoe uemégpapor 2S) LS Ae Ate Empédder my Sixaatixh Sarrdvn wA/ avaKdmToVTES ae Bapos tn¢ KaBK}G Thy OTFOlA Opel GTO TroGd Tw SraKoatuw Boxee CA (2 Jo) cups. Kpionke, are. /} H EIPHIANOAUSHE