You are on page 1of 12
EIPHNOAIKETO XAAANAPIOY ANAKONEE APIOMOE ANO@AZHE 24....2019 ‘TO EIPHNOATKETO XANANAPIOY Zuyeponionte anb mV Eipnvosiin Xakavipiou aro Fooyparéa Zuvedpioce Snysdoia GTO aKpoaTiip) Tou onc 18/05/2018 ya va Side! THY uNdBEON:: ‘Ths avaxénroveag: 1 karoicou Arruniig (086c, api. ), 1 onola apaoréenrs. Bia mg nhnpctoUoIas SixySpou ING KANE STEIKOU | ‘Tag Kea" ng n| avaxon: The AvivuuN Tpanstyig eraplog pe my ‘snavupia «TPANEZA EUROBANK ERGASIAS AE», nou sdpeter omy ABtiva . (0865. OBwvoc, api. 8) Kar exnpoowneirar ‘voutna, 1) onoia eknpogunianke and TH nAnpEEOoGIA Suknypo TH + avoxénrouga Zr vo vier Bex 9 and 04/06/2015 avarenh ™6 ard Tn xo8! ng 1 ovoKOn, nou KaTaTEBneE OTN yPCHHaTEO, TOU ‘hycommpiou Tobrov pe op!8ub éxBeon¢ _aréeonG ~ ar npoodiopio®nne apxned ya ry Sxoiyo Tm 17/03/2017 xa perd and von avofoN} wi avri, nov avagéperar ny apxt me napaLoNG, + Kad Ty enpeparh Srpéara ovefrmon me unoBbvew oF NAnpE_DLOIOL "sag TO” Sita” ovTEW mPEOpHE TON ]RURLOUS TOS He Zinmoav va Yow Bex 600 avaqépovral ora npaKnich SUG, ouvedpdet Kat om Eyypapes nporbon, TOUG [A@OY MEAETHEE TH AIKOTPA@IA EKE@OHKE ZYM@QNA ME TO NOMO H vaxbarouoa ye my und Kplon avaKon} Zyrei va oxupadel Un” coptepoy Saray nAnpensg, TN¢ AMkooTH TOU AucaaTnpiou TOLTOU, the my onola unoxpedd@nye vo aroBBnel oT KaB’ NG To Noa® Yen” 12,615,241 upd, ndgov Tora” Kat Bunomntie Sondvng, n onoka exBsOnxe vio anairron ‘enoppéovca and aiyBonn yopiynons Karavanoriad Sovelou ahNi Kor tng cand 18/05/2015 enreayic npos mAnpst, nou Byer KaTeXPN@e! HHO and TO avtiypapo ‘Tou npirou exteheoTod anoypAipoU ME we Avo Siaravis ranpansic, io Tous NayoUG now GrahouBvavra ora Sueypampa aur, KaeNg ar va karoboorel n Ko8' ng oT BaoTIG} TMG Gan. 1H ev Royo avaxoni, omy onda napodexré owpetlovrat, var" Gpepo 248 KMIoNA, 7 avaKonh kard TAG BiaTayig NANPA TOY apBpoU 632 nap. 1 KON xa 1 avaroni Kora TH envrayig. NAO MARpEM TOU apepov 933 Kon, aot undyovrar omy fa (raxmic) Brobucaoka Kot cry apHODKETTTA ‘rou Axxaomnpiou ToiToU (898. 14 nap. 2, 583, 284, 585, 632 nap. 4, 939 rap, 1 KMoRA), coxfonKe vopbruna Kar epnpbdenpo, apo’ | avaxonTéevn Brarayh nAnpwopie, ye THY and 18/05/2015 enirayA npos nips ErIoANKE ‘orov avarérrrovra omic 18/05/2015, n Be xpwopewn avaxoni eniBBOrxe OTT a8" ne Tpéneza omg 08/06/2015. Fpéne, enopivex, va epevvnel ¢ NPG Tm, aly 2 Ako mg un apropsv Z.q 12019 anopices r0v Emoticon Xahadpiow (Avaxonés), voHd} ka uaiaorath Baowbrrra Tv Ady TAG, pol éyoUY KarOBAnBel Kor 7a vOulpa TEAN ouepri}oenG Tn, ‘And 1 Ypounamich Bierinwon mg nop. 5 Tou dpOpoU 1 Tou v. YPANI975, © yapaxmpiouds mE euBuddduEnE eOwODEC cK eBoUG Snvootovoncis eriBépuvens, apxwing ya ouyeexpIiévo oKond (eméémman Baveiou npos efavoyis eneoen), Kai yeré rv Tpononalnon nou Epepe 0 v. 2065/1992, wg yennd 080 rou AnpDoiou, Bxaiohoyel my anya m6 28fns ) 3 pmo mg un’ apap DP, 2019 anopacees rou Fipnvesieion Xahavpiou (Avanont). Brad; ka ehdyyerar KaTd nig BrardexG rw Appa 174, 178, 179 rou AK (Eton 124/2007 THN NOMOE, MIESe0 256/2015 TNT NOMOE, MnKEpx 99/2010 TWN NoMOE, MAO 2461/2009 THN NOMOE). NepaTépt, av He 70 Rayo mm avaxont: apovoBaelrar 9 SnopE fro da me anamcang, © Aéyos ound, Se apwrmi® yopartipa, apoU 0 Ka8' ou 1, avakorri, 0 ono énéye ton evdyovros éye1 To unoxepevnd Bape Kar To YewKd Boo xewbva Tou QpGpou 338 nap. 1 Tou KNOAA. ya my onde ye Sqpt A ‘B1amd Eyypapo mE énopEIG Kar TOU noe mK onamTGE, TOU (AN 1961/2011 TWN NOMOZ), Eta! Be ennpentn ouppunia pe THY anole poh} Tou microixou omy motanpIa TpAneto, nev Bo npoKter ond To ptorKd Koryo mg ordi. Oa anoSexviera! and ra anoondnkra To amnopici fBkiaw ung xpinefas (AN 370/2012 TWN NOMOS, AN 925/2006 TNM_NOMOE). Me av ev byw oUNpavia NpoddlBera! éeu eTkfoU OE Brom EyypaRE mkjpng anoBaKuG} oxic, MY onola SiapoperKd Bo ehxov Hbvow und m oUWSpOH, Ta" npotinoBkewY TOU Bpepou 448 TOU ENON, «Miyes tv onokov 8a nepérinray o¢ ankd BucaoTI Texto (8pGp0 339 TOU KMakA), nd Sung Bev avarpéspera ro Repos anBBetEnG, KeBKd¢ 0 Savaoktnms Siompe 10 Bwaiopa avrandboin, axa Kat av cupoMNeeh 79 avrdero (ANI 430/2005 THN NOMOz).H de avrandéap avndiagr!Aerar evoraoyt ond my ipo ane, Smad and my anosenc Bcteaoia ou Bite 0 isbiag nou pe! ro Bépog andes (BA. K. Mn «oh Axovowia - Epunvela wo Sp6pwve, och 1568) rar auvicraral Kare nepieouevo omy SKovOWKA, SuveTOTATA TOU avnKOU va KaTOpOIVES THY anofarcnn offa Tow anoBexniv pov nou xenoponotoivral anb Tov epovTa To 8905 ME KpIVG aNBEelENE BAKO, KaTaBaxcviovTes, THY vofonotia rotmy, ere x08’ aurd eire ye my enon Kat npooréynon Fonav anoSexci pwy (PA. NicoRSNOUAD eAkaro Anode», B ExB00n, (A, 151), xopic va xpatierai va neice! ro Awan ia my avaxpigea tov node upp, napé pov va Boupyet ayx\BONa io; npa¢ my ‘eNfQe0 Tou, onére Kar Ba anopprpde!n expe clon «x oBbaN, 490% ‘ov eho cyiifotiag w¢ npos Tm auNdpoui Tov yEyoWdrTaW Ta onela comple n enuorépemn évoun ouvénaa ene 0 éxav TO Kino Papo ‘endsay¢ nat 6x! 0 avrg TOU nou Bekyer HY avranden. EMopEaK TO ey Royo BxovoHaKE Bxoloya avndiooréNkera va! «x pos THY andseEA TOU cavrdérou nov xobepéovel ro Bpbp0 338 nap. 2 Tou KRONA x np0« Ta VOHE ‘eruipa, onbre al 0 av‘, Tou arTvres @épe1 TO POS TMG KPI andSeng Tov avnfrou excivou nou Texicipa © vouOG, TMG BnuDUeYas ‘Bmhadiy nNjpous Sari renolBhng Kat dys anc aypIBOkig, Ex TOV tg ‘avo npoxinrer ém Bev upiorore Bapos, naps povo Biciapa avrandsens (A. K Mnén «foie Auxovopla ~ Epunvea Taw bpBpunv, ch 1558 en). “Ta wo dv oxernd peo Bpos oncbelfews wat my Suvarénmra avronobeeN, roxiouy Ka 05 npos 1 npotnaBéoex, epapHOyiG Te” SuovopNEiY KavBVAY ‘Brecou, «ide de BdzKOG gEpaI To Pipa anaBeenG ToV YeyoVETEN Ta Onda ornpowy 1a Bovey arporé Tou (BA. K. Mn, «Ptah bucvopia — Eounvela Ta popu», OA 1508 en.) poxamévou 8 va exio6e n Saray Xow anareiratn axpeunn oper Tov Bernaiv npodneBkrenY TOU ‘apepou 623 Tov KTIONA Kor Tv opm npotnabéaex TOU Spkpou 624 ‘ou KMoAA. Av 0 yor avaxonig oTnerar MY aUMRAN TOY cx vo otnoBéceuy, Tore 0 Bava &e unoypétan va anode ry cUvE oR ‘yous, Bin oF npodino8EoexG aur evar onapalmres, yo Tr EnBAcvon TG embiaxdyewng 61a TG oXETG anfoeG TOY EevopNG owEnNEEG FFOL Ms xBoong érupng Siarayi, Mhnpeouc (BA. K. May