You are on page 1of 2
a la deci Contract de Sponsorizare Nr.2{ 28 martie 2018 mun.Orhei Incheiat intre: 1. Asociaia Obsteasca Pentru Orhei”, cu sediul in orOrhei, str:V.Lupu, 36, 0£326, tn calitate de Sponsor, reprezentat legal de d-a Verejanu Pavel, pe de o parte si 2. Primiria or.Orhei, cu sediul in or.Orhei, str. ‘mitt Orhieisidna Marina CRAVCENCO, denumit Parjile au convenit la incheierea prezentului Contract de sponsorizare (denumit in Continuare ~Contract”),in urmitoarele condi: Mabu, 160, reprezentat de’ Vie&primiaril in continuare Beneficiar, pe de alta parte, ARTICOLUL 1 - OBIECTUL CONTRACTULUL (1) Obiectul acestni Contract este sponsorizare sub forma de lucrari, procurarea bunurilor Pentru: construirea/amenajarea ”Parcului de distractii pentru copii si tinerct” situat poe terenul cu nr.cadastral 6401105259, situat in municipiul Orhei, str. Unirii f/n, numit in continuare ~Proiect”. ©) ntl sponsoriziri - finanfarea unor programe si acfiuni in domeniul protectiei mediului, amenajarii strizilor, parcurilor si altor locuri publice. G) ___Beneficiarul aecepti obiectul indicat in p.(1) i igi asum& obligatia de a preia la balanta, Pastra si mentine bunurile/serviciile primite in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul Contract si cu legislatia nafionala si st-l foloseasca in scopul indicat in p.(2) ARTICOLUL 2 ~ DURATA CONTRACTULUL (1) Contractul produce efecte de la data semnari Iui de catre ambele parti. ©) aula contractului: ieepand cu data semnirii prezentului Contract, respectiv pind ta indeplinirea obligatiilor parjilor prezentului Contract. @)__Prezentul contract poate fi prelungit, in baza unui act aditional, numai daca exist acordul prealabil, in seris, al Sponosrului, ARTICOLUL 3— MODUL DE ACORDARE A SPONSORIZARU. (1) Sponsorul va acorda ajutorul solicitat de beneficiar in limita posibilitiilor financiare @) Valoarea sponsorizisii acordate de Sponsor (lucréri, servicii, bunuri, mijloace banesti, ete.) se va stabili in baza actelor de primire-predare a bunusilor, lucrarilor indeplinite anexate la facturile de transmitere a sponsorizarii in seopuri de sponsorizare. @) Sponsorizarea acordata de Sponsor (lucriri, servicii, bunuri etc.) va fi transmisa la balanja Benificiarului conform facturii, ARTICOLUL 4 - OBLIGATULE PARTILOR ) Obligafiile Beneficiarului (1) | Obiectivele sponsorizirii acordate se modifica pe parcursul implementa lor, la solicitarea Beneficiarului, numai in conditii avizarii acestora de catre Sponsor. @) Beneficiaru! are obligajia si acorde asistenfi deplind Sponsorului sau executorilor in vederea realizarii obiectivelor solicitate, cum ar fi > SBasigure asistenja in definerea actelor permisive (autorizaii, permisuni, dispozifii etc) ~ Si asigure asistenja prin reprezentanji in vederea forma comisiilor de receptic a obiectivelor realizate, ~ SK ssigure acordarca asistenjei depline reprezentanfilor Sponsorului sau reprezentantilor executorilor privind realizarea obiectivelor. + Sdasigure recepfionarea lucririlor g desmebuay de c&tre Sponsor COPIA CORESPUNDE ;— ORIGINALULUL LE; Sa a BURACOVSCHI ~ Si asigure disponbilitatea si prezen{a personalului implicat in implementarea realizarii obiectivelor solicitate, precum si a persoanei responsabile de proiect, pe intreagar duratd a implimentarii lucrarilor, = Sa asigure toate condifiile pentru efectuarea verificarilor la fafa locului, accesul la toate documentele aferente obiectivelor, precum si de a permite accesul in spajiile, care vor fi amenajate, reparate, dezvoltate - SG prezinte dirile de seama privind folosirea bunurilor acordate prin prezent Contract. (3) Beneficiarul se obligi si respecte legislatia in domeniul sponsorizarii pe teritoriul Republicii Moldova. b) Ubligafiile Sponsorutui (1) Sponsorul se obliga st informeze Beneficiarul cu privire la orice decizie luata care poate afecta implementarea realizarea obiectivelor. 2) Pe parcursul implementarii Proiectului, in scopul bunei implementari a acestuia, indeplinirii efective a Contractului de sponsorizare, Sponsorul va emite, daca este cazul, instructiuni, care au caracter obligatoriu pentru Beneficiar. ARTICOLUL 5 - RASPUNDERE (1) Beneficiarul igi va asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate din vina sa, fata de Sponsor, terfi, care participa la implementarea Proiectului, edt si contractan{ii acestora, pe tot parcursul implementiirii Proiectului. (2) Dup& transmiterea obiectululi acestui contract in conformitate cu art.3 Beneficiarul devine Proprictar al bunurilor (Jucrarilor, serviciilor) transmise cu drepturi si obligatii depline, inclusiv de expluntare, gestiuine efc. ARTICOLUL 6 ~ CONFIDENTIALITATE (1) Parfile se angajeaza sa pistreze confidentialitatea documentelor, materialelor, datelor si informafiilor in legéiturd cu realizarea obiectivelor. 2) Nusunt considerate confidentiale documentele, materialele, datele si informatiile folosite in scop publicitar pentru informarea si promovarea utilizarii sponsorizarii primite. G) De ascmenca, nu sunt considerate confidentiale documentele, materialele, datele gi informafiile devenite publice ca urmare a implementirii Proiectului, in conformitate cu legislatia aplicabila. Sponsor Benificiar Asociafia Obsteased ,,Pentru Orhei” Primaria mun.Orhei RM, ot. Orhei mun.Orhei.str.Vasile Mahu, 160 Str. V. Lupu, 36 of. 326 c/f 1007601008007 Cod fiscal 1015620005293 IBAN MD63TRPDAC20000001093300 B.C."Victoriabank” S.A. ‘ME-TT Orhei Primaria mun.Orhei TBANDIANI02224 1 7DOMONEMDL, Trezortiria de Stat, BIC TREZMD2X Tel. 0/235/2-18-21 Orhei COPIA CORESRGMD ORIGINALULOP= Wa Zz Sceretar al Consiliului muni