You are on page 1of 2
MINISTERUL SANATATIL, MUNCII $I PROTECTIE! SOCIAL ‘AL REPUBLICII MOLDOVA _ E AGENTIA NATIONALA PENTRU SANATATE PUBLICA CENTRUL DE SANATATE PUBLICA ORHEL ‘MD 3502, mun. Orhei, str. C. Negruzzi, 78, tel: 0(235)28313. fax: +373(238)28333 e-mail: esp orhei@ansp.md 25.10,2019_Nr._ 821 Dnei Tat Jurn: na DIAMANOV Cu privire la solicitare Contrul de Sanatate Publica Orhei a examinat solicitarea vs, inregistraté eu nr. 454 din 24.10.2019 si. in limita competentelor, va comunicd urmatoarele: in anul 2018, proi Parcului de distratii pentru copii si tineret a fost elaborate in baza Avizului sanitar privind repartizarea lotului de pamant pentru constructie nr. $0 din 26 aprilie 2018 cliberat de CSP Orhei (la solicitarea Primariei oragului Orhei), Certificatului de urbanism nr. 14 din 27 aprilie 2018 cliberat de Primaria mun. Orhei. Proiectul de executie nr. 6/04-2018 .Pare de distractii pentru copii si tineret in prejma bazinului acvatic al mun. Orhei, sectorul Centru a fost avizat de CSP Orhei (Avizul nr, 10 din 15.05.2018). Planul de amplasare si de stabilire a hotarelor terenului proprietate publics, domeniul public a mun, Orhei, zona cadastral 6401105 a fost avizat pozitiv de Agentia .Apele Moldovei™ (nr. 03/1- 04/0787 din 28.05.2018). Proiectul de executie a fost Avizat de verificator de proiecte Lucearile de constructie si amenajare au fast infaiptuite in baza Autorizatiei de constructie nr. 10 din 08 mai 2018 eliberata de Primaria mun. Orhel Obiectivul este amplasat in intravilanul mun, Orhei, in avalul bazinului aevatic al local tun teren cu suprafata de aproximativ 5.7927 ha, Executarea lucrarilor de constructie si amenajare au fost previzute si indeplinite maximal fara a afecta relieful existent gi flora vegetala existenta, Parcul de distractie pentru copii si tineret functional poate fi divizat in urmatoarele zone: # Zona de alimentatie publicd cu sector de joaed pentru copii «Zona terenurilor de jocuri sportive (teren pentru fotbal de plaja, teren pentru fotbal de plaja pentru copii, teren de volei) © Zona de atractii pentru copii (terenuri pentru joacd pentru copii. trambuline gonflabile wJiwionanpux”, Cyutecrayiounit”, Cynep ropa", .Bypatnto™, sector de atractie .Casa intoarsi”, .. Bepenosntetli roposok™ ete.) # Zona toboganelor de apa si a bazinelor de apa, dotate cu cabine de schimb a hainelor si dus de tip deschis ‘© Zona deschisd pentru concerte cu scend demontabild © Zona administrativa © Zona auxiliard cu parcare pentru $8 unitati de transport. inclusiv 8 pentru persoane cu dizabilitafi, cu platforma pentcu 20 biotualete. pentru 8 containere de gunot cu colectarca selectiva. Parcul dispune de acces principal de pe digul lacului (str. C. Stamati) si trei aceese secundare din str. M. Gorehii spre zona administrativa, spre zona de concerte si spre zona auxiliard. Toate yonele functionale comunicd intre ele, aleile. o parte sunt acoperite cu dale din beton. altele cu beton asfaltic. Parcul in timp de noapre este iluminat, dispune de banei pentru vizitatori, de urn pentru gunoi Parcul este dotat cu obiecte necesare pentru odihna activa si pasiva a persoanclor de toate virstele, Trambulincle gonflabile din cauciue, inclusiv si eu bazine acvatice ce au fost produse si procurate in orasul Haricov, Ucraina si dispun de jincheierea examenului sanitaro-epidemiologic de stat al serviciului sanitaro-epidemiologic de stat al Ucrainei ( nr. 05.03.02-07/81939 din 10.09.2013). "Aptovizionarea cu ap& pentru necesitai potable si de gospodire este prevavzutd dea apeductul existent al urbei. Apele uzate si dupa utilizare sunt deversate in sistema de canalizare ordigeneased intru aprecierea calitafii aerului atmosferic in vecinatatea Parcului de distractie pentru copii si tineret au fost selectate cinei puncte de colectare a probelor de aer pentru investigatii de laborator in probele de aer colectate in aceste puncte concentratia de bioxid de azot si aldehida formica nu depasesc concentratiile maximal admisibile Nivelul presiunii sonore masuraté in 9 puncte de contro! din vecinstatea Parcului de distractic pentru copii si tineret nu depdeste nivelul admis al sunetului si nivelul maxim de sunct. jin baza solicitarii Primarici or. Orhei gi in temeiul Legit nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stata stngtayii publice, Parcul de distratii pentru copii si tineret Ort and” este supus Autorizari sanitare de functionare, pe parcursul anilor 2018, 2019, sezonier. Pentru anul 2019, autorizatia sanitara de functionare a expirat la data de 15 octombrie curent, Conform art, 14, alin. (3) al Legii nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sanatatit publice, Supravegherca si controlul produsclor alimentare si serviciilor din domeniul alimentar ¢ bperatorilor din businessul alimentar se efectueazt de catre Agentia National pentru Siguranta ‘Alimentelor. cu exceptia controlului si supravegherii produselor alimentare, transmise in competenta Ministerului Sandtatii, Muncii si Protectiei Sociale conform Lexi nr. 113/2012 cu privire la stabilirea principiilor si cerinfelor generale ale legislatiei privind siguranta alimentelor. Cu respect, / Sef directie CSP Orhei Ton BOLBOCEANU,