Wstęp.

Naszym zadaniem było zaprojektowanie i wykonanie urządzenia elektronicznego przeprowadzającego diagnostykę uszkodzeń samochodu osobowego. Projekt miał się opierać na stworzeniu schematu elektrycznego, wykonaniu płytki drukowanej i zaprogramowaniu procesora serii ’51 jako urządzenia wykonawczego

przeprowadzającego proces wyświetlania kolejnych kodów usterek wykrytych w pojeździe połączonym z naszym urządzeniem. Jako, Ŝe sam system przesyłania danych sugerujących uszkodzenia w kolejnych obwodach samochodu jest inny w zaleŜności od marki i typu, skupiliśmy się na jednym pojeździe marki Ford Escort, ze względu na moŜliwość sprawdzania naszych poczynań empirycznie oraz na zwiększoną trudność opracowania oprogramowania, gdyŜ firma Ford zastosowała nietypowe rozwiązanie przesyłu kodów usterek polegające na zmiennym czasie impulsów o jednakowym wypełnieniu, nie zaś na prostszej regulacji wypełnieniem sygnału. W naszej pracy kładziemy nacisk na pierwotny system diagnozy silników wyposaŜonych w system komputera pokładowego EEC IV oparty na kodzie dwucyfrowym błyskowym, nie zaś na nowszym i prostszym systemie bezpośredniej komunikacji komputera pokładowego z diagnoskopem. Pojazdy tego systemu oparte są na OBD II czyli pojedynczej literze i trzech cyfrach opisujących miejsce

uszkodzenia i dokładne wskazanie wadliwego elementu. My zaś bazujemy na OBD I (On Board Diagnostic) i dyrektywach kontroli emisji spalin sprzed 1995r. i związanych z nimi rozwiązaniami technicznymi diagnostyki pojazdu.

_________________________________________________________________________ Wstęp.

Rozdział 1.

Wiadomości

ogólne

na

temat

systemu komunikacji.
1.1. System OBD I (komunikacja błyskowa).

System ten opiera się na przesyle ze złącza diagnostycznego samochodu osobowego kodów usterek opierających się na wysyłaniu stanów logicznych, które uŜytkownik jest w stanie zaobserwować naocznie podłączając odpowiednio prosty układ elektroniczny do złącza diagnostycznego FSD2000. System przesyłu opiera się na wysyłaniu stanu logicznego wysokiego reprezentującego cyfry dziesiątek i jedności kodu usterki. Przesył odbywa się przez wysłanie półsekundowych impulsów rozdzielonych takim samym interwałem czasu dla cyfr jedności i dziesiątek. Cyfry dziesiątek i jedności pojedynczego kodu są rozdzielone interwałem czasowym równym dwóm sekundom, a kolejne kody usterek rozdzielone są stanem logicznym niskim, trwającym 4 sekundy.

Rysunek 1. Działanie systemu przedstawione na przypadkowych kodach usterek 32 oraz 14

_________________________________________________________________________ Opis urządzenia wykonawczego.

2

WiąŜe się on ściśle z dopuszczalnym poziomem emisji spalin tak samo OBD I jak i OBD II. System opiera się na przesyłaniu szeregowym informacji z róŜnych podzespołów elektronicznych naszego pojazdu. System ten jest o tyle odmienny. w Stanach Zjednoczonych. iŜ nie korzystamy z diody jako wizualizacji. po odczekaniu dwóch sekund kolejnych osiem błyśnięć oznacza kod 48 czyli uszkodzony czujnik połoŜenia przepustnicy. natomiast w Europie dyrektywy unifikacyjne zostały wprowadzone w Ŝycie w 2001 roku. PoniŜej zamieszczamy schemat najprostszego urządzenia do diagnostyki opierającego swoje działanie na diodzie elektroluminescencyjnej. Wartości te są porównywane przez jednostkę centralną z domyślnymi. Przykładem mogą być tu zaawansowane diagnoskopy. pracuje w logice odwrotnej. kolejne cztery błyśnięcia. iŜ system ten w samochodzie Ford Escort.System odczytu kodu usterek opiera się na wizualizacji stanów logicznych za pomocą diody świecącej LED i liczeniu przez uŜytkownika pojazdu kolejnych błysków i konsultowanie wyników z tabelą zamieszczoną w naszej pracy.2. System powszechnie rozpowszechniony i zunifikowany w 1995r. powszechne oscyloskopy lub komputer osobisty z _________________________________________________________________________ Opis urządzenia wykonawczego. 3 . zapisanymi w pamięci i na tej podstawie (podobnie zresztą jak w systemie OBD I) wystawiany jest kod usterki. Przykładowo. Schemat prostego urządzenia do odczytu kodów usterek opartego na LED Trzeba równocześnie zaznaczyć istotną rzecz. Ten drugi jest zaostrzony w stosunku do pierwotnego. 1. choć przez wielu producentów wykorzystywany był juŜ wcześniej. a przesył informacji jest bajtowy do urządzenia mogącego go odczytać. System OBD II (złącze krawędziowe 16pin). Rysunek 2.

4 . Umiejscowienie dokładne zaleŜy od producenta pojazdu. KaŜdy ze sposobów ma swoje zalety i wady.odpowiednim oprogramowaniem i złączem komunikacji szeregowej COM. Złącze te znajduje się w kabinie pasaŜerskiej w promieniu około pół metra od kolumny kierowniczej pojazdu. Unifikacja polegała na wprowadzeniu jednolitego złącza diagnostycznego dla wszystkich pojazdów. natomiast wykorzystanie reszty zaleŜy od producenta konkretnego samochodu. Są trzy sposoby komunikacji podzespołów z komputerem pokładowym pojazdu. Dla 2 oraz 3. łączenie się przez magistrale. gdyŜ wprowadzono jedynie kilka wspólnych końcówek. _________________________________________________________________________ Opis urządzenia wykonawczego. Ujednolicenie to jednak nie jest całkowite. Przedstawienie komunikacji poszczególnych podzespołów z komputerem pokładowym. których przedstawiać nie będziemy. Rysunek 3.

Rozdział 2. NaleŜy równieŜ wyjaśnić. o co chodzi w pojęciu linii transmisji K i L. Blok _________________________________________________________________________ Opis urządzenia wykonawczego. w której linia K pozwala na sterowanie np. Opis urządzenia wykonawczego.Rysunek 4.1. Złącze diagnostyczne 16 Pin ma następujące końcówki wspólne dla wszystkich pojazdów niezaleŜnie od producenta: • • • • • • 4.linia transmisji K (sterownik silnika) 15. Linia L jest linią wyjścia danych z komputera pokładowego. Ujednolicone złącze diagnostyczne 16 Pin. otwieraniem zaworów przez diagnostę wyposaŜonego w diagnoskop.masa elektroniki (zazwyczaj zwarta z 4) 16. CAN Tak. Sercem urządzenia jest scalony mikrokontroler serii ’51 wykonany w technice CMOS firmy Atmel AT89C52.biegun dodatni zasilania 7. jak wcześniej wspomnieliśmy. Informacje ogólne.linia transmisji L 2.10. 2.magistrala cyfrowa np.masa pojazdu 5. pozostałe końcówki są wolne do zagospodarowania przez producentów. produkowanych po 2000 roku . obowiązkowe w pojazdach europejskich. Jest on (podobnie jak zresztą reszta elementów) zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego. 5 . Mogą być budowane przez producentów pojazdów komputery pokładowe o transmisji dwukierunkowej.

Sygnał podawany jest następnie na wejście 7 portu P2 oraz na wejście 2 portu P3. następuje przesłanie sygnału sterującego dla wyświetlacza siedmiosegmentowego o wspólnej katodzie. _________________________________________________________________________ Opis urządzenia wykonawczego. resetujemy go. Zastosowaliśmy tego typu mikrokontroler ze względu na poszerzoną ilość pamięci RAM do 256 bajtów. Pierwszy impuls oznaczający stan logiczny wysoki. w tym celu korzystamy z dwóch nadajników/odbiorników linii 74LS245. Napięcie z instalacji elektrycznej dopasowane jest do zasilania układów. co sprawia. Dioda świecąca włączona w obwód zasilania. Został zastosowany tego typu wyświetlacz. podając na wejście RST stan logiczny wysoki na około 2 sekund. aby nie trzeba było stosować logiki odwrotnej podczas operacji wykonawczych w mikrokontrolerze. Cały układ zabezpieczony został bezpiecznikiem topikowym 250mA. zmieniający na przeciwny stan logiczny sygnału. Rezonator kwarcowy taktujący mikrokontroler posiada częstotliwość 32kHz ze względu na oszczędność energii oraz moŜliwość nieznacznego uproszczenia programu niezbędnego do prawidłowej pracy procesora. 12V jest napięciem zbyt wysokim. iŜ nie musimy korzystać z pamięci zewnętrznej oraz dodatkowo komplikować algorytmu działania programu. sygnalizuje prawidłową pracę urządzenia. 6 .zasilania składa się ze stabilizatora napięcia dodatniego LM7805 pięciowoltowego. Sygnał z naszego mikrokontrolera AT89C52 musi być wzmocniony. W celu wstępnego przygotowania układu mikrokontrolera do pracy. Po zliczeniu wszystkich impulsów ze złącza diagnostycznego przez mikrokontroler. Sygnał roboczy ze złącza diagnostycznego podawany jest na diodę sygnalizującą odbiór danych oraz na inwerter scalony 74LS04. czyli wejście oczekujące na przerwanie INT0. startuje zliczanie impulsów ze złącza diagnostycznego.

5mm Przewód 2 Ŝyły linka 1.2.5 metra bieŜącego Wymiary 400mm x 200mm Ø1 długość 6mm Ø2 długość 15mm Ø3 długość 12mm 150mm x 70mm .2.5 mm Przewód drut 1mm Zacisk „krokodyl” x2 Płyta pleksi grubości 5mm Wkręty do drewna x16 Wkręty do drewna x4 Tuleja z dielektryka x4 Laminat Wtyk typu męskiego złącza diagnostycznego 2 metry bieŜące 6 metrów bieŜących 0. 74LS245 x2 AT89C52 74LS04 LM7805 BC550b Rezystor x2 Rezystor x2 Rezystor Rezystor x14 Bezpiecznik topikowy Wyszczególnienie elementów. 8-krotny nadajnik/odbiornik linii DIL20 Mikrokontroler DIL40 Ośmiokrotny inwertor DIL14 Stabilizator napięcia dodatniego Tranzystor NPN 330Ω 250mW 100kΩ 250mW 10kΩ 250mW 220Ω 250mW 250mA 33pF/50V 10nF/16V 47µF/16V 470µF/16V Wspólna katoda Kondensator ceramiczny x2 Kondensator elektrolityczny Kondensator elektrolityczny Kondensator elektrolityczny Podwójny wyświetlacz 7segm Dioda LED x2 Włącznik stykowy Obudowa bezpiecznika FDS2000 Przewód 3 Ŝyły linka 1.

8 .2. Schematy płytek drukowanych. Płytka drukowana.4. Rysunek 5.(wielkość 85% oryginału) 2.3. Schemat blokowy oraz ideowy urządzenia.

9 . Prosty schemat ideowy urządzenia diagnostycznego. opartego o system błyskowy. opartego o system błyskowy Rysunek 7.Rysunek 6. Schemat ideowy urządzenia diagnostycznego.

Algorytm działania programu.5.2. 10 .

--------------------------------------------------------- OPER1: INC R7 MOV R6 MOV TH1 MOV TL1 SETB TR1 .-------------------------------------------------------.#0 .#CWSEK/256 .#SEKUNDA-(SEKUNDA/256)*256 11 . Listing programu.--------------------------------------------------------- ORG 0BH MOV IE MOV P1 MOV P2 MOV TH1 MOV TL1 SETB TR1 JNB TF1 CLR TF1 MOV R4 RETI .2.--------------------------------------------------------.---------------------PODPROGRAMY------------------------.#10001000B .---------------------PRZERWANIE-------------------------.#CE .$ .#SEKUNDA/256 .6.#0 .--------------------------------------------------------- ORG 0H LJMP START .-------------------DEKLARACJE STALYCH------------------.--------------------------------------------------------.#CWSEK-(CWSEK/256)*256 . .#EL .-------------------------------------------------------- EL CE JEDEN DWA TRZY CZTERY PIEC SZESC SIEDEM OSIEM DZIEWIEC CWSEK SEKUNDA PIECSEK EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU EQU 00011100B 10011100B 01100000B 11011010B 11110010B 01100110B 10110110B 10111110B 11100000B 11111110B 11110110B 64853 62805 51882 .

#1 SWIECENIE: MOV TH1 MOV TL1 SETB TR1 JNB TF1 CLR TF1 CLR TR1 MOV P1 MOV P2 MOV TH1 MOV TL1 SETB TR1 JNB TF1 .#00000000B .#9 .R0 .R7 PORT2: MOV A SUBB A JZ WYSWP29 MOV A SUBB A JZ WYSWP28 MOV A SUBB A JZ WYSWP27 MOV A SUBB A JZ WYSWP26 MOV A SUBB A JZ WYSWP25 MOV A SUBB A JZ WYSWP24 MOV A SUBB A JZ WYSWP23 MOV A SUBB A JZ WYSWP22 MOV A SUBB A JZ WYSWP21 SJMP DALEJ .R0 .$ 12 .R0 .R0 .#SEKUNDA-(SEKUNDA/256)*256 .R0 .#6 .#8 .$ .$ OPER2: MOV @R0 INC @R0 MOV R7 RET .#SEKUNDA/256 .#PIECSEK/256 .R0 .#7 .#4 .#00000000B .#2 .R0 .#0 .#5 .R0 .R0 .JNB TF1 CLR TF1 CLR TR1 RET .#PIECSEK-(PIECSEK/256)*256 .#3 .

#CZTERY WYSWP13: MOV P1 LCALL SWIECENIE RET .#OSIEM WYSWP27: MOV P2 LCALL SWIECENIE RET .#10010010B WYSWP19: MOV P1 LCALL SWIECENIE RET .#SIEDEM WYSWP26: MOV P2 LCALL SWIECENIE RET .#10010010B .#PIEC 13 .#DWA WYSWP11: MOV P1 LCALL SWIECENIE RET .#SZESC WYSWP15: MOV P1 LCALL SWIECENIE RET .#JEDEN WYSWP29: MOV P2 LCALL SWIECENIE RET .#PIEC WYSWP14: MOV P1 LCALL SWIECENIE RET .#SZESC WYSWP25: MOV P2 LCALL SWIECENIE RET .#DZIEWIEC WYSWP18: MOV P1 LCALL SWIECENIE RET .#OSIEM WYSWP17: MOV P1 LCALL SWIECENIE RET .#TRZY WYSWP12: MOV P1 LCALL SWIECENIE RET .#SIEDEM WYSWP16: MOV P1 LCALL SWIECENIE RET .#DZIEWIEC WYSWP28: MOV P2 LCALL SWIECENIE RET .CLR TF1 CLR TR1 RET KONIEC: MOV P1 MOV P2 SJMP KONIEC .

#0 MOV R4 .R6 .#0 .#0 .#1 14 .#0 .---------------------------------------------------------- START: MOV TMOD MOV IE MOV A MOV @R0 .#0 .#10001001B .#00010000B .#TRZY WYSWP22: MOV P2 LCALL SWIECENIE RET .WYSWP24: MOV P2 LCALL SWIECENIE RET .#1 PETLA: NOP CJNE R4 NOP SJMP PETLA .R6 .#30H WYPELNIJ: MOV R0 DEC A INC @R0 JNZ WYPELNIJ .#SEKUNDA/256 .#36 .#JEDEN .7 .#CZTERY WYSWP23: MOV P2 LCALL SWIECENIE RET .#0.#0 LICZ: CLR A MOV A ANL A JNZ OPER1 INC R6 MOV A ANL A JNZ OPER2 MOV A MOV TH1 .-------------------PROGRAM GLOWNY------------------------.#0 .GLOWNA MOV R1 MOV R2 MOV R3 MOV R4 MOV R5 MOV R6 MOV R7 .---------------------------------------------------------.#DWA WYSWP21: MOV P2 LCALL SWIECENIE RET .P2.#0 .#1 .

R0 .R0 .R0 .MOV TL1 SETB TR1 JNB TF1 CLR TF1 CLR TR1 CJNE A MOV R1 .R0 END 15 .R0 .R1 .#1 .#3 .#7 .#5 .#6 .#2 .R0 .#1 .#5.R0 .$ .R0 .LICZ .#4 .R0 .#8 .#SEKUNDA-(SEKUNDA/256)*256 .R0 .R0 .#9 .30H DALEJ: MOV A JZ KONIEC SJMP WYSWIETL .#0 WYSWIETL: MOV @R0 MOV A INC @R0 INC R1 MOV A ANL A JZ PORT2 MOV A SUBB A JZ WYSWP19 MOV A SUBB A JZ WYSWP18 MOV A SUBB A JZ WYSWP17 MOV A SUBB A JZ WYSWP16 MOV A SUBB A JZ WYSWP15 MOV A SUBB A JZ WYSWP14 MOV A SUBB A JZ WYSWP13 MOV A SUBB A JZ WYSWP12 MOV A SUBB A JZ WYSWP11 .

Oznaczenia wybranych końcówek wykorzystanych w urządzeniu: 1 do 8 – Port pierwszy (wyjście do nadajnika/odbiornika linii) 9 – Reset układu 12 .Wejście przerwania zerowego (logika odwrotna) 18 do 19 – Wejścia rezonatora kwarcowego taktującego układ 20 – masa układu 21 do 28 – Port drugi (wyjścia do nadajnika/odbiornika linii + wejście sygnału roboczego) 40 – Zasilanie +5V 16 .2. Obudowa DIL40. AT89C52 Mikrokontroler serii ’51 firmy Atmel o powiększonej w stosunku do standardowej pamięci ROM do 8kB oraz zwiększonej pamięci RAM do 256 bajtów.7. Skrócone opisy zastosowanych układów. Mikrokontroler ten zawiera 4 porty wej/wyj.

74LS245 Ośmiokrotny nadajnik/odbiornik linii. Obudowa DIL14. Oznaczenia wybranych końcówek wykorzystanych w urządzeniu: 1 – Wejście inwertera 2 – Wyjście inwertera 17 . które nadajniki/odbiorniki linii będą aktywne 2 do 9 – w naszym przypadku wejścia nadajnika/odbiornika linii 10 – masa układu 11 do 18 – w naszym przypadku wyjścia nadajnika/odbiornika linii 20 – Zasilanie +5V 74LS04 Ośmiokrotny inwerter. Obudowa DIL20.Wraz z końcówką 19 (Enable) umoŜliwia wybór. Oznaczenia wybranych końcówek wykorzystanych w urządzeniu: 1.

Po tym czasie nastąpi synchronizacja naszego urządzenia z komputerem pokładowym firmy Ford i rozpoczęcie mrugania diody sygnalizującej odbiór danych ODBIÓR. a następnie czekamy około 40 sekund do procedury rozpoczęcia samodiagnozy pojazdu. W tym celu. 3. podłączamy zacisk ujemny naszego urządzenia (krokodylek z czarną gumą ochronną) do masy. Obsługa urządzenia. Zerujemy nasze urządzenie wciskając raz umieszczony na obudowie przycisk RESET na jedną sekundę. Po kolejnych 40-50 sekundach rozpocznie się 18 . iŜ procedura badania moŜe się rozpocząć. gdyŜ nastąpi uruchomienie silnika. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce powinny zapalić się czerwone lampki kontrolne na tablicy rozdzielczej dostarczające informacji o braku przepływu oleju silnikowego przez pompę olejową i braku ładowania akumulatora przez alternator. Procedurę diagnozy kodów usterek wstępnie przeprowadzamy na silniku wyłączonym i wychłodzonym.1. Dobrze wykonana czynność będzie skutkowała zaświeceniem się na stałe diody świecącej symbolizującej odbiór w naszym urządzeniu. NaleŜy przy tym pamiętać by nie włączać rozrusznika pojazdu. naleŜy krokodylek o czerwonym kolorze gumy ochronnej podłączyć do dodatniej klemy akumulatora naszego samochodu.7 – Masa układu 14 – Zasilanie +5V Rozdział 3. Zapalone na stałe obie lampki niezaleŜnie od innych zapalonych świadczą. Kolejną czynnością jest przemieszczenie się wraz z urządzeniem do wnętrza pojazdu i przekręcenie stacyjki w celu włączenia zasilania do wszystkich układów elektronicznych pojazdu. Kolejną czynnością będzie podłączenie zacisku dodatniego naszego urządzenia. czyli dowolnie wybranego przez nas elementu bloku silnikowego posiadającego nieskorodowaną lub zanieczyszczoną powierzchnię. Po włoŜeniu wtyku. Szczegółowa instrukcja obsługi Procedurę sprawdzania kodów usterek rozpoczynamy otwarciem przedniej maski komory silnikowej i znalezieniem złącza typu Ŝeńskiego FSD2000 koloru czerwonego umieszczonego zazwyczaj w wiązce przewodów nad lewym nadkolem.

napięcie zbyt wysokie 19 . Uwaga: Przed dokonywaniem wszelkich napraw w układzie lub wymianą bezpiecznika naleŜy się upewnić.napięcie zbyt wysokie czujnik połoŜenia przepustnicy (TPS) . 3.nieregularny przepływomierz powietrza1 (VAF-1) napięcie zbyt wysokie czujnik temperatury silnika (ECT) . Po pojawieniu się ostatniego kodu na wyświetlaczach pojawi się kombinacja liczb 00. Procedurę sprawdzania termostatu przeprowadzamy na silniku włączonym i nagrzanym do normalnej temperatury pracy. Wyłączamy zasilanie obwodów silnika przekręcając kluczyk w stacyjce i wyciągając go.pokazywanie kolejnych rozpoznanych kodów usterek na wyświetlaczach siedmiosegmentowych. WaŜna jest kolejność odłączania (odwrotna do kolejności podłączania).napięcie zbyt wysokie czujnik temperatury powietrza (VAT) lub (ACT) . Czas pokazywania kolejnych kodów wynosi 3 sekundy. a następnie odłączamy kolejno zacisk dodatni (czerwony) i ujemny (czarny) naszego urządzenia. Ŝe urządzenie nie jest podłączone do instalacji elektrycznej naszego pojazdu.2.napięcie zbyt wysokie przepływomierz powietrza 2 (VAF-2) . co oznacza koniec procedury. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Tablice kodów usterek Ford Escort kod komendy uskok przepustnicy wszystkie systemy sprawne łopatkowy przepływomierz powietrza 1 (VAF-1) czujnik temperatury silnika (ECT) czujnik temperatury powietrza (VAT) lub (ACT) czujnik połoŜenia przepustnicy (TPS) łopatkowy przepływomierz powietrza 2 (VAF -2) czujnik ciśnienia absolutnego w kolektorze dolotowym niskie napięcie akumulatora (VBATT) podtrzymywanie pamięci (KAM) uszkodzone kod separatora sygnał zapłonowy (PIP) .

przesunięcia automatycznej transmisji w pozycji "D" ustawienie benzyny .serwisowa wiązka elektryczna .napięcie zbyt niskie czujnik ciśnienia absolutnego w kolektorze dolot.brak odpowiedzi na test uskoku zbyt późna odpowiedź na komendę kodu "uskok przepustnicy" czujnik prędkości samochodu (VSS) zawór regulacyjny prędkości biegu jałowego (ISC).napięcie zbyt niskie czujnik temperatury powietrza (VAT) lub (ACT) .) HEGO czujnik nr 2 .RPM nie jest osiągana * przełącznik śledzenia biegu jałowego (ISC) .sygnały bogatej mieszanki dla 2.min.1 uziemienie ustawienie benzyny .serwisowa wiązka elektryczna . zawór recyrkulacji spalin (EGR) kod znacznika dla identyfikacji spalin .sygnał bogatej mieszanki (dla 2.serwisowa wiązka uziemienie 20 . zbyt niskie HEGO czujnik-sygnał bogatej mieszanki (dla2.identyfikuje moduł dla silnika 6-cylindrowego uszkodzenie modułu przepływomierz powietrza 1 (VAF-1) .0 DOHC 16V czujnik 2) * przepływomierz powietrza 1 (VAF-1) .2 uziemienie ustawienie prędkości biegu jałowego .model europejski klimatyzator włączony dźwig.(VAF-2)/MAP czujnik .wsk.napięcie zbyt niskie przepływomierz powietrza 2 (VAF-2) .napięcie zbyt niskie czujnik połoŜenia przepustnicy (TPS) .0DOHC16V-czujnik 1) HEGO czujnik nr 2 .brak odpowiedzi czujnik połoŜenia przepustnicy (TPS) .brak odpowiedzi na test uskoku przepustnicy przepływomierz powietrza 2 .napięcie zbyt niskie czujnik temperatury silnika (ECT) .(MAP) .0 DOHC 16V kod znacznika.w silnikach CFI.27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym .0DOHC16V-czujnik1 sonda λ.wskazanie zbyt wysokie HEGO czujnik-sygnał bogatej mieszanki(2.

napięcie poniŜej minimum 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 21 .tylko w DOHC spadek mocy w cylindrze 6 Przełącznik zmiany biegu na niŜszy (KDS) tylko w DOHC czujnik temperatury paliwa (FRT) przepustnica do spalin przepustnica do spalin koniec serwisowego ustawiania zawór podciśnienia (VAV) Elektrozawór pulsacji powietrza .(PUA) elektroniczny przetwornik podciśnienia (EVR) zawór pochłaniacza (CANP) elektrozawór przesunięcia 3/4 ( tylko dla DOHC) zamknięte sprzęgło lampka hamulca włączona (BOO) .automatyczna transmisja uruchomiona zmiana biegu na niŜszy ciśnieniowy przełącznik sterowania mocą (PSPS) .nieaktywny * * elektroniczny przetwornik podciśnienia (EVR) elektroniczny przetwornik ciśnienia (EPT) .56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 czujnik spalania detonacyjnego (KS) zbyt wczesna odpowiedź na kod komendy "uskok przepustnicy" faza PIP/SPOUT sygnału (TFI moduł) potencjometr ustawienia CO (REMCO) początek serwisowego ustawiania spadek mocy w cylindrze 1 spadek mocy w cylindrze 2 spadek mocy w cylindrze 3 spadek mocy w cylindrze 4 spadek mocy w cylindrze 5 Przełącznik on/off hamulca (BOO) .