...

,

-Ii,

x

I

. I

--

,I '

'.'

naclional'es"11 Ip,"ov'ncia'les y mun~lc:i .. '~

P-,al,esJIl

. .

Pm' ledo e.sto nu.estral Or'gan,iza~ c'ilones resul.lve,n.~ A¥OVAR 81 gob,iernD' ,encabazado paf ,e. CDmpa'nero CBmpora en el~ c)J,mpJi'imiento de,~ pfDQlrama, de liberacblln vo .... tado ma'silvamanlle at 11' de ma,r ....

, 10' 'I ctlyos plrlm:sfos actDs deba,n

,

,Dos d:~a,s ant:s [de, lasum,ir eI gobierna ,ei DOlcior H8cllar J. etim:poraI' las ,QrSanli_cilones, arma,das ,peronislas -FuLet'zas Armadas RevoliuciDnariias I, 1 Manaroa diier'on I. aan,~ car un comunicada CDnl~'unlG Se eIP.·resalllrli t.a p'ropuesta q'- u- e amh~s,," o'r'g' a·.nL.]~c~·o"n' ,-=-"

~ . " - - , 1- - ~ III - , . - - 'I - - - , ,'- ,- .- -, - , '-_ IUCII- , '. '-, _ , . tJ&a_ - _ Jes

hacen a,1 can,junlol d~el '" . '" ' ;Pler,on:iSi[. para Ia . 'p raxi rna etapa h;illcia,-Ila to'mll, del,

plXle!r.

"_tOI ;Pe Flonlfs,ta;, ,coin,duci,d,o po,r rei G! ra,i~. -IP-ero:nl, cuyas. man~ffeslaGlirOn~es fueron Iia res,istenc'illt lias, h uelgas y

pJ.aneB de' IIU1C:hB, los cOlruobJIZDS Y dem:Bs al'zIJ1mi'entiDs "pop:td~a,reSF le·1 [pB'rmanente accilon,at ,de, sus olf~ga, ... 'OiZ8cilo,nBI po-~'i'1iico-m,ii'litareai

Gobi_rna y P'Odeli': 'hi hlst:or:i,a, 'de "nueslt;ra P[atri'a, nos demLues'tra~ q •. :-ue,

. ,

·RO e~l su:fi,cilente ser maYOrrr[B,I, que :1110 as suficiente, g,a,na.r I~as, e,lsccio ...

'.nesl~. que ta,mpo-co: ,110' es ~llleigar al'

'-'ob""'- ~ - I' ""

n°," "llarn"O"I!!!1 nD~nUA as mil!!iy-Arl~~m

'W:·· [' ~'I" , ~II~~"'~: '_"¥ _,~~~ [i I _ ..... ",' ' . B~

c:ua'nd!D no Bstjn DrganiZadaa y .riII •• I', pu-eden,serr desconocidras por' IDS dueurhls dlel pOlder SCO'RO,,"" 'm'ieo y ",ilit.r~ IPor enD" II)~ ab,jetivQr .de nueGtr:o ~'ovim.tientm les .,ll con .. ,

iqiU,ii_ta de ese pod9'r,~

La consltr'Ulc,cio,1fI de,1 podler po'" .:p,ular~. HS nn p,r,oceso, I',ni'ciiado ha'e.

_ '"ilG._ ~-;;~ft«"L e.-:n _I 1'I!i1l!E.- iII_ ,1~ • .ft!o!II,Ift,~1I .~

J:Q GJ'~W.,ijJI'l' ~.:I J ~, wui:O It'g~~1 -t'g,'II- y'll!;!!'

'~Iielin,o as un paao, Iqlulefa,c:inta.' en .. tanto s,epliSrm;osd:a.rlo,; 81 'de;sarroi!io'

,ele ,eel! proal.O CU')'S c:ulm'ina,cion · sera al,ca!nzad,a eon Ilal:oma dieT

pode'f econicimioo y mil~ita,'r;o IConl el t:rhJinfo ele~tDral hem:D~,-· lIIIanalfn, -"-0-1-

~ _ ... ~ . . ~ -~, . . . , s.~ __v u_ •

b.,lalla [palO fa gaelrr. adn no hiI IBlllllnaldo.

O)R,G,A'N~ZAC·I,ON Y' MOV'IL~ZA-' CION: tLa u1ni:ca gar'anti'a par~ q[ue' e! Pueb~o ba,jo, ~a, ,c,on,dulcci6,n del, Gf,a,I~, Pe"ron 'lome, 'el podo'I;" 'I,otalt la ""'0' nl;t:~t ~~ 'su a~1rn8n',',i~~i4'R ';-- 1!I*ft.

__ ' '\.iii ~ ~_ I_U,,_, ,~:;, ~ UI __ , lilllV'

'I"ililiz"=-_ci'Dn ,.'11 eI 8'polDtl I ~ de~[ 'ansa , lal, ,cHlral :d,1I GDbtama en tuncian Ida ,Iograr ,e~ Ic,umplUmiento

...10 ~",e nb .... lie,l<=,,,,ft[~ JiIIa '~I~I'bAI~~ -:: .':- ;Ii_!"" "._ !Ili~ h""", V.I ... 'ILJI "¥'V,g y~ .. '_:. ",,[rael,on co-

mo etapa d:s trans,iicion ,ha,cja. ~a oo,nslf,UtCc:i[on dId sHialisma ft., cian81~

Debemos. Jograr e,:f.11 esta, eta,. de, Gobierno' Popu~l,ar el ,eoonoc'imi'Eu,,,, Jo.._:d!e AstrBctu,.. qae;_ ,hagan etec~ 1:iva la panl,clipaci,o'n Iele ~as masas. en .,8 resollllllc,ion ,de los Jl,robfemas

aA"r~ a~l_ ~

'1) tJbsra,c·i6nl med~alnte ;~a amnistia y el iind'lIlt,Q; de ',,,·dos los com ... , b,a:tiel\~8S ''I plrasos; Ipo~;f'Ucos;

'2' Eliminaci6n 'de hg, ,ca,marl,Ua Imill" nta;r~'

3) Rec1uperac1hfJn de tudas 101 re~ sortes, basioos de ~a econo,m1ia nacionar~1 actuallm'lnt'e en mla,rlDS de' 'los monopoJilol,;

,4), Ase,gur'ls;r la plena oeupaelen pa,ra .0Si .trabajadores 'I' stalarios qu.e!1f Ror ~Ie, m,lenaS~ f'scuper,en atl ni'vei '-axi'slente en 1:955"

DEFENDER, at G,orde,no conqui~ taldo ipG'f I~IS luchas ,popu 18r'.8 ~O"[Ira, ,lOS ataqul!s d,e tO,SI e,naml,gas

,exfarnol, e t:ntler'nlos.~

CON'TIROLA,R 8[1 cumplilmiento de 18 v'ol:unJSdl p DI~ulll,la,r arite las p'osiIbles de,fac;'fl-ionss de liDS tr'[sJdores ..

P'lanilc~par co,n 6,1 conjunto dleJ 'MQviilR1lirent'D enl ~., tar.as de 'orga ... nilZ8ci6n y movitlizBcion IpOlplu~,ar en

1[81 III,brilcas ~ blarriDS~1 ascuela's '" Illi niva fsi,d'ades'l

AsnJmir la d1frectiv',a de,1 Glen,era,1 Peron de' perm.oacer an_lIedoel_ [at .... manI8nl:.nda , -,-_, las larmas arg ,niIBll'vH quo. n,os .'IRIIan aontinua, fa 1: __ an '10- das 101 'tananosl '11:81;18 Ia 'lama elr.

'.- r"" .... I" . ~ . . ...... - _. -;, ~, - - -

PDllar.

- f

e,g,n e,1 co,ojunto Ide,l Mloviilmiento,

continua!f' lIs, 'fermaci·o'nl .~"I JE,j,emilo Pe'~Dln~s,tal un,'ice, ~Ins'rumelnto capaz, I~S 1~lo:-:- A'r' a r I· a- . #Ii; ~.ft]"o c "'EA.n Idaf'in ~ltii[Ii···a· ·d·a,

Uti" ,', '.o::tf u} f.:'_ uU.,.m· . -I Uti •.. ::.._~ ,lJtll I '-f. __ "," ~

una, Af'lgSAltina L'i1b'r1ei, IJusta Y' Sob. ~r~an,a, una Ps:triia Sacia~:is'ai~

2:4 'de Mayo ,de 1.973~

LIBRES 0' ~ _UE'R, _,OS d~.· ~,_A8

~S··~IAunS·111 -£i~'" H;.-AI.:' 'l~"l~~

'PER'ON 0 I.~ UERTE, VIVA LA PATRIA~,

Fa., tun incandla '11118 ... ~, prop.,jjj,

gAl,. tadal 81 pai. ,'C,gnsu:nd6 en IUS :11 ••• 8 I. :18, pr,ilfta.r. I" BB da I" dieladulr8: m'ilitar instal,.dB aft iu~nia eli '1116,~, Uqui'dBndo '10·1 de~svari.5

1m' pe' - ··n· iii --III.-·S· .. ,. Ju,gn C<:A,II\I' ·0- ftftani'; .

_ ' __ '. , iCU, _ UiiIP' 1_ ,_:~._: .. ·.,GII: OSI 'II!~ ... iIi

E1i C'D,rdDbaz:o tue I,. e:Jq3reslin, [ u. 'lamh:. " ""ClarKa d;e ,U n p1lll1l:lol barto, ,[.11,1.)8110 • ,dBsl,rui.r 18 palltiOct'

de'las, monopali:Q,' d, ' .. arrollaCia " partir de MarEO de ,,117 ',o'r' ,Adal~ bert Krieger V[a .. fta~,EI"ntjB.a •

mente, sa Ilanz·6 a las calls: sa 28

d, m:" 1:1 pII'.lIla IcDfdabis. a,caUldilll.do "or'-,u clase ubrara, Ilndul~ Ifialt [' lei m,vimienlol Jeslu:dll'anlll, ann_.lendo, 'Iranlalme.,nle' ,p'rillJanJ 'I . desp~uis _ las '",pas

,de ali tel de:1 11'11 euar,le caMan,dado .:.,., EliaDa,. le'~nc,_ LahDZw PIl,a

r,.1!IiIr • ~ "i

I 18 IdiCtadofa fue ,I ,principu ,del fin~

I

".:-'"

I

~.

De ,pro,Ato, Ultras: voe;eSI desd. ade,ntriO,. fiBapandilsJfon a Ics ca.nla&t La e.mochJ:nad,. march'aps'fonista 8'ntona.da an 18 c·atl., era oont'8slad·a. ,deade alinterf':io,1" Idell P,enlll La alegri,. BstaU6 Sin· Dittos" empujonest npr ... v'iDS8S corri,da& huta. las puartas; de acaro ce:loaamente cus'lo;dla,dias~ V' por al~il Clon las manoa haci,sn,do hi, V de, 18 V-!icloriia~ comenz.&ron a. saUr ..

:Habia:n .ata,dD agu,8"oando, 'res horras para pod., abrazar'losJro E,I E,sla.do de Si:l:io, ~ p or G u'"a vi'g- ,ancia. ft,aF1lmaR. -celi an d~ .ft .•. en ~,d-:'- A~, a d. ~~l"~s'i~'I"1: n

" '. :, e_ __ r-~-----" 'V", _Q_- _~I IJ.~~ . l~l~l!Iii!'- ~ ,;;I,~I

del P:odar E,j:eculilv9, 'l1.ab,ia cesado II laSJ veinti'Qua1'f1o," Paf'o tuvo q,U'e 1rBnscutrir 'Bse tiemlPo para ale8nzarlea 81 pr'imer confa:ctlo~ ~,a p,ime:r' ,cons'anoia d:e lUI Iiiberacl~on~ Eran ·famUiares Y cQmpafaeros de 11QI prj .... ImlIJirD,S p'resDs qUB~ II,n Is madru'g,ada. del wdercoles 22r ,obts,ndrlalh :IU libertad~

H'8s'tBl s,n1ances I,os tam,ili'arIBs, IlStab;a_n atlinad.IQs 1rente '8 l'ia C'.ircel

. ~

de VUI,a Devoto,. atantos a I·u I,uces y ,mov'im,lentol que~ sur-gllan dej'

InsUtuto~ 8611'01 :109. acomlpBnaban e. trjnsl10 cOl1stanle de p.,tru:llelros y 1& siiilueta rigidB Ide los gu,ardillilt IPor encima ,de los Imuras"

Moment:os an.t.si,. I.n siil!.ncio.~ des mujeras habiian despleg.ado Uln Dar18~ co!n un,E!I, .pat.bra pi,n:t8Ida.: BIE1NVE:N:.DOS .. AI S,U ilado, uln mucih;acllo·

m,anl'e'oia. ~irm.men'tu en a.1to U1rlB bandera alrgentrnB" Puco a poco ,.1 sUencio, ds las ·til.as If! f~ue queblrand'ol Plrimero tue:ro,n 'l'IJnli,dlos s,il,bid'Qs"

de.puts se sum,6 ~.Ula VQZ 'ry 'otra~ ., '!' to~ S, YO'l: an ,c:u'ell;Q~glr~tando It,a. mS,fch.a pe~r'Dlniii'a~ como un tdmno que Suacaba IhlS)'ar l1a-B,t, ~os P'IieSOli

A_guhln lempUD ,8 nomb·r,arr rlespuis,. a ca.da uno, de: Jos qiuajbaa a. Fl8cuperlB;r au ~ibena.d·. E., c~or'o raspand~\a: i:P:R'E;SEHTE! lla; li's"a~r Iluego" se .:ltend;i6 II; t,o,(loa los comb,8.tie:ntecl del Pu-eb~o: sus loomoras fue·ron,

Rawson, ID e',v 010 , IC6rd'ob., R~)~

• . Ii C"',_ S- 1'1 III

.. stenela, "'~IIIICOt ',', ',81., -zetza,

e-.presan, la aleg!ri-'a de IUln. pu.,

biD' que sapo .rrancar a. III di'cIaIdura la l:ilbertad de sus p;resos~

,

repelidos en to d ,as, las, g,srga1ntas"" Y 1:'11190 a l11Q5 mu;erto-s, a ~05, des.p-.", rec'idos: durante _tos 18 anus de luella.

'E,M·pf.lz,aron II :s-I.lillr a.girtando los equip.jle,s., ri.n,dol cantlln,lda en·lre tOd'D8 IIGI, sones de'l himnD PlJronis:.ta~. La ~Iegrhli sln em~argo!,I' no, ,ocul,lO 81 car,ilel.r in-OOlmp~.tal, rastrlng,ido d,e:! glfupa: aun !q.uedaba,n enltr. relas,

milles· de com'p'snerDs .. r

,A e~loli se sumaroln despu.6si lias dllJlen:i,dos a, dispes]lc'io,nr Idel :Po,der' Ejecuti,vo ique· se~hall:.hlb8ni a~oiados en la ciresI de Rawson, y.posterior'" me.ln~,e e1 regres,Q alpals de Iquienes, h habian aClogid,o, a' ~a pr8-rrogalirva, dSI aband'DrUI,r InuestrD' 'tIBr'r~tolrlo ..

.

l~ "ua aem Ifto"'h--a q~'u- ad-k·!!!!Ii'n-=-· an- II!~I-'b-A;r--~g'd"-· no-::' 1'0-' Ih·gl'!!!"·t!!!In· e ~iAl~~man:-·,a,

_~ "'1 ~ ~~- ~II·U ,~; ' l'!!iii' dUg·. '!!iii'i_. III .. ~_ 'llig __ ., __ ~I.g_I-,~I~~IQ ,_ UI rl~

pair una conces,i:on' deli a·x galbih!mol miUt,ar:i Eran; libe'r;ados, :por·,l-a apia.

·tslnte· Victoria en las urnas, La cama.riUa h,abhln ,perdido !U'na batanB Y

.... bii! d 'I ~ ~ ,i

U.e '·'1:8 .... ,evo,ver' a. I~OS, pr~lllaneros~.

Para la lib,ertad delbi:.a, IUeg,ar ripigamente' IJ tud;Dll .sin •• Iusiones.

Er1\ COlma· ~o dlijo 91 prt&$idenle HOctor' Cam:pora. atr. dec,ilsi61l qlue, tUJbia. vata,oo, el Pueblo' el 111 de m.II'ZO~ La prarnullg:aci6n de una .ius,la ley de

;I-mn'ist~a IP,ara '·adOB, los ;praccesllti'D-li , conda,nadDS po,r Ir,Bzones polilticau

'" _.- -- ddt Ii_ act- da-

I . - -.' - r. - f ". ", -'r"' .. '. . - -=-. . " .... _ :.r - '" . _ '.. " _ " "~. -:-" _ - ~ - r ~ '-, ~ - -_ -

, SDCUI: ..•.. , acompana·a .·8 CIS, mecarn:smos. --.CU.·~,-.IS" par.-ml. CCIlP

crecli6ninmed~a,ta,~ no podhl: ser' 'lBvitad.o por demar'as burocrt:lioas, ni II)in;r C:'~'.nAi,~il~ngm- 'ifil3i'n't·,B,e, d' 'a., I'RQ dDr)"A·B;-~ft!l!!'

!~u_ W' _U_v_w _~ _~_ v-~ . _!IiIl II1ly~ W~" frY, -_w-.,.]

P.ra fot lamp Mrn no .. haii.hI., verlu .. campanaro PM" denle darramancla aISun.. l"tIm •• !! Y sin ambar'AG •. Hklor Jon cam~ra no I •• puda evi'a, an la noeh. del miereol81 ultimo, CUPiI' do el coro del Canlra de Cul'ura Nacional '·JaH PDdeatat" (.int'_,ado flO' laonvr -, anadeUa, Mari'lina R __ Oscar Rov'lo , Dani.1 Caati ..

IIOJ anlottO las ttel .:aftC1Qnes CII,. le,lras sa reproduceR -8n . .at .. ptginas , .,.. constitu,_on aI •

mena)a realizado por IDS tra1ta,l8da" ,.. ,.rontst- da.1 t •• tr. , I. I, ....

¥tIi6n .1 ad..,"imiemo dill _"0 labiemQ pe:lpularl!

Can.. mazazD, ma'Clal d.81 ._~ .. peroni.ta, .1 aciD,1uB da.dB au catn,i8l1Zo ufta •• reada damoal'B-

"alin _e I,. nueva .cllllId .:sumlda .n bloqY8 por ~_ mis lalem08"-

cre.Ctoraa de' 1 •• Ir. .r.BIltinG. tluan £.rlaa Gene punluallz6 un- ,

e.taridad ~II' I'a Q"i6n de 1!M5, .. i'l.parg.lal, sl'l lib,. no~" if ,1 ne

__ ria v.lvar Ii .,ar *a. _que I. Inla'iJcIual_ __ban .,. ia'" 8 au ....,,1 •. dUll" a jI pni .. ___ aizaro. .1 ... ctacula fa v.IeranJ gloria de 18. tab!, •• P!ladft8 Deal ... I, 18 Gqll:1pafte'. SiI'wlna Rat 1-_. Pi.r., Emilia Allar. , loa liIr,naJanados ,inlqradles del' cOlo. artl,. IGs -cuales ,SG,brasati6 18 vigor .. p,rasancia de· Leonar .... - datla.

San. .".8.,6 que III primlla m.d-ida del gobiamD .poular .. ria I. flbaqciOn d. 1_ camball __

pre._!1 el mot_lIIante, saludld. por: un ptiblice que ea_. I.. 111.~ talaciD_ dB' ll1111ro '_lie..

La. a_lou.. inlel.ati.ln una t_aura ... ,.lInle c,uandD avaq.

rorl'al n,ililu de ~vila pra_rila a • • t GDlftba1:8 _'war y aI~

un ."" &pIca tOnbidOle CHlenllo calanlab,an la IsmpilratuQ! ."'ft. cia ··adelanle_, 'v,amos todoa com~

p.ie,a."'~

I

tanl; .... umal V dB I. viet.rla, "lIaln Carlos G,ent' J D niel 'Cllslilio ca,n'an I' , Marcha ParoniN,.

,Si,n:i'icado~_e J. visita Ide IDorlicas, J ' Allanda en la, Iraamis'i6n ' del ,manciO real',iz'lidu

1,,1 25 d,el Im.,'o!. J~un:tD

a .lnItcIs mandatari,.

socralist8$, CB'l1Ipora

d-__.·, ilA d- b h

1;!',.;ln'lu\' ne _,'ec_~_o-,

Uina politica,

delilnidament,., I

antiimperialisla y' de scolidaridad mli:liitan'la.

Das 'p.re-&~irde'n1'es l;a:iilno'smelricJs"" Camp'Dra fna~ugura; lun nueva :'llIar: aDS pre litclant8$r ,~mi •• ca.inaa junla II pueb~lp 'sin met. ni! ~sira"ii n,DS,) el~ chUleno S!alvad:'or Anende ''I

!d eD'b'ano 'Osvidda DOlrti,cOs T!D'rra'" d'o~. ',c'o'mplI,rtieronl 1.1" honor' si1nlgu la r ,dU'fante I,~s cereimQniias de 'trans,m'~ :s'h;in del mando Jill !perolnismD~ !I,I, 2:5 ae mawoi~ Almbos 'mandata:rias f'ue ... rlln ~nvJtados, a fjrm'ar·~ junto can Btl -D-" D- m ·pGO ..... 'lICiif",A ,1L1,Aifi"it, -0- r' c- .Am~ - nora U" Ilo:-:e-

_-_- _._.Ull~U InUuJ.,·" _~, r.,,~: I· .. ·~

treS1c',abeCIII'l.as del' f16girruan Ide'pue,tOI ,(Alej:&ft,dr'DI la)nus.e~ Carios, A~ Roy- 'y IC:a,F~tOSj Gu,lrdo ;Natal Cia cia) , lei acta ~abliada para, dla,," cuer1ta del's entra ' dell gobierBo .1 c~nldi'ClfI;to ,plI8bh~D'i'ado per el p,u:eb~a, Ed " " d;I!' ma'rzo,~ No era alga, habiitu,a:t La pre-s81nc'ja de~ fe',cer Uundo ~juQD un papB~ de· elnorma ,gra,vi'tachj:n en te'do 8,1 pr'octllO ilnmetUa,tamelDli8 anterior' a II'a, eo',ega de,1 gQtiier~o 'y d u r,anitl!' I a propia e ~na'lv.d,ab're .or'· nada delll 2511

L'a, presen,'c:ia, d'e I,os ,je,les de elS'-i

..

DOCUM'EN:TOS EX'T .··AYIADOS:

'I '

h .... iiI.. - - - -"':..i;~Ii!!IIii!\il!i;n

.l:IC os' camp_leros ique Pii:ll;lmIjjltpJIM._~_'

de Ii, .:ilI'; ...• 1'.. . - I I •• 1Ii - :- .. '

~I aanue.,JlilQiiftJlR popllar IR:iI v .. -mas

~~ - f"__~~"-'1!!I!iI! PlrI_a

~~.JMi~~. sus ~:UW"_llIn=iI;II~' 7 ~ l_~_ _ ' _

AqU,i &e' linlilean ,qu,el.DI l1li8' so han 'n en IlDlier de ilL D'ESC:'A:M,IISADQ" en c., ,.,~.dace_ tJu;lUJ' 351", _., - 8,,;181,.

~I,ad- _. ,- n .- .11 lj'lf- -- -10 de'· 1'2' 1'.' ..a_ ll-Ui

I' ' :, i ,,, I - '! 'I·.' .,~ .,: IUI:'-:I "

. . ,,' e. e . , _ , _',', ,~, __ _ _'

nel, ~ 'vla.rn.- .

~ ~"~Nillne,' - F~.iI'iln-· p--; -~I- C6dul~li!!i de,.

~'I!I!II1!I, . _ I_~II! -0 .~;(. _ _ _ __ ~ _

b~ , .... .... . . , ... .Ii ,.llb-I·· , -

1,0--- 'SnCOn,fJlI'IQn! un OS,lIftS1_:_,.8 V&..

cfa en 1& conclutcion pe\irOiltSIB~ :&;s, Iq!ue amibos Ino, t'B:ni.n nad,a nUleVlD que D,frIBc.r' 81 Iny.,vo Igo.biiefno po'"" pull.r r que nD' fIUIIS. ~de partJ!l del nortBBmeric,an~ 11& reiiteiraci'Dn a~ las 'vlie~lsl lotpezas de:1 ilrllpeirialismo. m~'ent,ras q,ue' ell u,ruguayo' !leni. m,ar.p-ada por' ,BU d,q,inido iperfil de hombrelometlldo I. ta gaopo'oi' lirtlCI. del PentBganlQ Y c,la:rammnlle .enmaJrccadD en ',a Bslr8,tegi~a de les

e, .]I, I'~'ta ,. . ...,. , . iii 11- ~,~, .- '-g'" .. --: ,- , ,t;i -- --:'--,

mil ..• ~', .res ,l,I'raS,ldln,os., ar '., B,n. U'lOB~

,Ali" IC6Impl'ra:~ rio, ,Ie aharrill 'g'I~' ! tos de c.,lida, buena v'ul,un,tad Ipar~a con Danie6s y AI:I,n,dB, e~ p:rilmsll!o, de ellos preldtferde. dal un estadoi IAft'n' e- -t c U' 'a~iI a-f'i-'"Ialll'm". ·'nta ·A··' "g- iA'n'ltl'n ~

I!Iio!IIUI_ ,'. 'I !Ii '. IIILf ,_II I';-L _ 1!!Iii I . '., .• ' ~ _ Ii.' IIlI

no tSJnlfl'., atln f!lJI;aciones e~ viern "_

t-J,E;:. EI '"D ,";Aiiil::lIi"IIt, -- ,,'. .', ...... -:-Jl!!i;I.·::- ~~" l!IIr--:'~-' ~~'" pr'VSIUUI.11 8 i_ UfJ Ii lll.iilJl ,a ~EUZa'j,

pea. al· illhleriJo de, pr,sst6n Que setllr., e~1 'i ntante ajerce r Is, Ideplu,e.lts' Ju'nta, de Coma,ndantes erll Jele',t

E· - t· .-. d' . . -. -. -- s ~ 6- . - - ,- - - -. . . - . Ii; .- iI.,

- _." _. '.' -"1 ' ...• . . "J I " .. _.j' • t',

11 I_D1 s, eeasie n qrue lye plro:p,IOIR,

Campor,a y DOIr1'lcos pu'ntualiza,r"r~ los BstlrBC:hos luas q.,: ,IU,S Ulnan, S, ,Ar·,

- ,

gen'~lna cOin Cu'b,B, a,tgD que pUlcne~

,t'j~·1 !.oi ..... al~IIIA: r-ft~I--:r, G" d-- -,-e. ' .• , S·r _ £iift,ne·rSI. p~, ..

_,....,u .Ul~ v. .. . __ ~ It!ll~ ... \i' _ v.

QU - --1'- ilia dcmlo~ m~-"g:"'i,g arga- ftlin-·rii!lI , . __ €I p __ .11i1 II _ ~1~\ _a~._ __, ~- _.' ,I.'

nacIds deJ gLobiler-no ~lln~la~,atlQ ,si 25'

:aer6 pl1iol1'i,.rlo ell lltablletimie"to

d- a, IrD:luiDic··;i;~n~s··.· C.-D,n, ~u-· !b,.. hi ~~~I1':'

& .'!Ii;!iI! U'! ,_W -~'. - 1'J_ iii' - -- ~I'-

bnC~ll. :PUI' ,la, D"liIRDCrr6tica dl' c..

r-al liS. 1!I'~·nu~ b' i;I~:a CAIIII' -0' '!'r-'~:It,"g .d-, lIS _ ~-':Ii' 1- -' '""I'"" .11I1tI. ..~ ._w. ill :Iwu_ ~

Vietnam Y' 18 AepQ'blica ;Demoe,r6;li;-

ea A,~le'im-,-'a-na·· - "~d-- ~~ 81110·· .. 8··. 1."l:!<ta·· d- 0--.-"

iEiI - -._ -. - - - l. W -~ -- .. :JI f!iII - - . c.

. '. ,'~. '''I' I' ., ", 'I'" _..... iii' ~- .'.

IOCI,a IS 'IJS can es cu •• ;es el' .",p~

rimUsmo' nO'liea,mer'icano impidio' manlteins'r' VilRcul,CJS norm.lles a los, goblernDI tller,as qu:e sa sueedler.Dn In Arlga:nlina deade 1:1 cali,da dB! ~er6n.

Ests.tl o:pc:iones" .q,ue e~ materi,il de, pDUljl~w internac'iolnalaBumh1a pDr at per'onl:i:smol en J8 gD'biern,g P4!\jI,

- ~

recen marear II lU 'val par _8; 111-

le~Ylal~ lue'la" vis'i'bles err :18 riqui.,. s,ims jam.d. tercermllndista QU .• ' ac-aba - Ide conc'r!e,tar el Mov[m,'iento"i

, .

No luelron casuatida,d;as:1 elba,

rellerarJo, La presenchas t&l8'l)n P'f1ollijc,lmen1e ,.e~ecciQQ,ada's~ Y' ~;as aosen eilas-ta mlb.O" i

liloI- liI!bi. Tr,~~ iI::!-~ .. ~ ... ,..dlaa:.I"';;" u:u:ut: . lIiIIII~i!niij". rctr11f~'Ir·.~lIIi!I!a ~'

g."unas., -

~ Ricardo 'Luis, PI!_in& C. dul. de t~-nUd.d • ".l!! Fed.. 1,,",.571.,

L • _

~ EI lID8 p;:ubt . n "",,oal H' acl.u ......

dad pDlftic&, EJ. 1I1Am1e, •• bardO Babe.

'I' eJco-II',_IDI Ria.". !Gra.1 " 'II elil_a, 'IPE :Sl~ .ft n fQnD8t-idn'~1 ~p '_ -, ee' 101 ~.~ ·8w, Idfle"Ei~ II .entevhleD '44.~ P!! BIl C,_,lt8)1 F"ra'~1 R~ 111It. _ . ..fanal del ~a 'Piropl.... Ing ..

le&la,I' en: llilmlte .. , se _"me eft Ro'att ARG~ Pard 1l-1L EI preGIo det,

.,...,:r. _ .... 11~~ ~a diltri_ ...

C.piffd 1;11, DiltrU'llld6ra RQ1Ibo 1.leA.~" A~Ju_ ._ "81"11,,· 1"'- .-; .. ",&LA SrA~1! .'_f0m6: Mftlre In" T.~ ~.

ta PntII radudda In 'trIm'hal ..

..

'........ ,Raqlld Terelil, F,_I~ lD·qeum--Jlte :II.1I8n81· de 1:d8mldJld tUBa 1.

,- ·~'ql"'iMO IDanlleJ D':Angella. , --- J __ ._'~_ ._._~ ... ~ ~~.s., ~ .. ,

_ida tfBl:Oftid de: ldent ,k " ~ d.ula de 'Idealh:lt I 5_111 der .-.

1',."".

- . .arfaJ ._adlna_, atli .. L Litil ila eli--

.JLo.... 5' "' ... e .... ' ¥~, "",~~.,~-".~

. 'l' .... OI\J !fI1I._ U~ .11 •• 81

, A ..... 'Mana ClJdom.., C- -~ Ie ,£lam --, " ..... , .. , .•. ~ _1-,.-- iii'";

1,11~1IIJ'4\ de II ,Seerela.Ja de E'II., .BeL

,"

t

,

NA

et,--

On.

'9 -.'1_' .

·-rc-,b\

Par 1'11I,jol'ma iDD.. la-' VIllIOI-"A:i. Iftftl- -I-C' 1- 'al e a' ·olo-r'i!1liIi, Is 'I· UU-'1I!iIii&.1 ,II dl

~. . __ , j I - I'-VA,l '. . :· .. · .. g~Il~ .... qjiI ~. ~. '__ . ':. ~ _~ IJ "g __ ... I_·'.""l-lll11··iiI

~ILos ,_,...,Iante., d'. 18 'd~clad~ura ae'Iuaron el' 25 da mara IcalRO Ii rea:llllen,te

Ifu.-aan ell ft .... b.·. r'n o· ·.~I cumpll!l!l'r' a &.4

~~~.,'. I' '. ,&~ '- ,I UU_· "". ~_1_'_;, ... , I'll _:., ' '~. _' 1_ ~_: '_1 ~[IW. ';LIII-

mile '_Dimal Ide, 1'8 IrasmllsiOn del manda.

No q'uIJIIlSi:er-o' . "n .·"e-Ma', qua los 'I.' ~I·a' iIf!

.:. '~I".· 1"."; _:_ ..... ,,,ill. , '_ .. ' ,'.' : ._. r ' .• atllt'l:; ..... '

IP,apuil'a'res np 1610 nD IQs' Inc-uil,an sino qU,4! lasrechazaban:. IDeSd_ este pun.

d:. vista:" 'Iransiilar por ,ant(e 18 Inlul,lilud, man:lteSlarse ICUInG 'si n,a,da hUJbies,e p.~ sada· len _las 1 B aRas .. p,rlelender' i.ncluso un des-fiJla'l tue luna prowacscianl• Es ea.

~ I'll 'vlerdadera: ,causa de IrDS incld,enles

ac'u,rridO$ an: I. plaza de M.RrD;; elias, rl" pondlier.'Dn a 1,1, bronca, prOVGcad.;" COfliD

- ..

10 -hanl hec;h.D :si;ep:rel: con ballas lara

- .

derralmtar sanglre de puebl,o.

E'n plaza de < 'a,D qu,edl'ro,n .'as Ihule:Uas, de Is rep;r8si6n~,

"'"

J),E········ 2,:--,1 a········

:. ", [. co • _ • ",

"_. ,-

. - . . ".'

£1.

.' Ofloia:I'e1S: de hiS FU9tzaS AI lin BtcJ.as, Re¥9IuciOftiu',i:as de.

Cub~ linrgresarolfl a los, 'sa~oll'&es d~ la. vasa, Rosada jUMtlo 31i ,prmshl1ente Os,¥,aldD DorUco18 " ,iU Ican'GUI~er Ratlri ROB,. Pm~eflC.1 e(llrafta., ifll(!dita , eK:prMi~a. ae: Ilos '19m ..

1ni'iii1it'J, n'u' - B I"'hll"r;sn-

p-!IiiIJI-~ '~..:._ ~j ~V.I IJ 11I5aI~ _ . !IJ

• Presencia, icor:np\i!cla de' 18 Conduccioll1 ,Nacio;m,a~ ,de

Juvenl:lII d ~er'otn i$~a~ .!I j!'IrB'VeS ,n liD~ 5,hB~te de'IIeg,ados de StlS, Ir'.glionQ.lls, (Ju,an Ca:rlgs '[Ja.nte Gu ~Jo,~ J~lJr1fgfe IObefd~ NUgl~e!1 ,All1g,ei MQlm~i Glui IiIfmmo AlDa!d~:llal' tSnlael ,~~'ame'l [Herman O·sso ri,o,! Roberto 'OreUaJna,J'~ ,E;n I.; SIr IDIles sJbln~o~os, de Ja Rosada andaban!J ifl~dmod"s;I' de

- t:~a.co , e.orbata! per'fl' 'Couap(fo salierDnl Q, ,(H, ba~COfU!S. de' ,1,211 Casso ,de GIQlbiolrno 118 IIIUI~UlUd tos·co:n·v,lirti6 en 009-, '~I,lrIi5ttd~s" eslatfn, de.sd~' eJ cuai Nl:naIQgaron~ liilllli plm",· ble.m,as,,·

..

• C~lJJlando to,davia 00 laran tu' "I dB 1\1 maiana de~ ,26

ou~trooj recblcto.S ~ss pasea!ban por· 1108 C,ns"' Flo.- I sacla 1a~,lBsmall .,OtiPilflal! ell1lawal· iabienas '" ia;parll'd'e!!"l nil€Ulte aban(l'DnatlaS!~, jlUlp.te., 'e'l1i de!ronten~ &'9rrelt ores dooilPrlos~, TOO9iindlircaba que &e. ~lf,at.ba~ '!'Inl ,.as h1or,as fnc'iertas~ ~e unl 'territorio ·de Illordlie" 'y parla nOI ,POOOSl~ '8m te:Fa ,~a ~ ~a!gen de 11lI'n:g IlI'atirad'a en de~on:lln~, Aunq U,I .os _.Blmpfeados de can"",-;a SB ,afanasell1 Ipo,r ,Conse.N8r

t,a 'I wOfmaJUdladu"

• ,a ox seQfe:lario, g,.llllell'.al Ide .la, GST cord£il.bou ......

. :pres6 elFiJ ese acto Icrmaleo:mo 'J' 'Eol 'f!labht pro- '

bado, ell iSU luctut-· ..... · cUla! ,IS la ~finea f(tIe~ oflEenla'3, au .!

I tfabajc, eli'll ,e$le nuevo ":relltG de lucfuJ qU.e,_ se d;a e~ PllI_8blol ar:g'enl,iflo en su loorr.a. hacia la, tOlfllS: del POOEtf , UJ, ,eonstryec,iitA d8J1 .mc,;'alltsmo nacb!net

- .

:__. I-

i

. ' .•

iii, _ .. - ftl' - ._, ....:I - II gi~' b,gnd.r-·'Bs 'U. ,riI;eii-' e 110, que'

Vlm'IBII':Il' OS LI,e iI,a/Q '::' __ ,_. , " .. ' I U ~. ". ~ •. ' .1iI' I':. '~.·'·-I

.'";,1. d,-' . ...1-, ',,":,'i!"b'" •• ·;.,rAA:t:a ,al '~Afmasa ,A~ V.I~O , .. as ..... ' ar:n,B:!II :uiIII!'igl!;,;i1ll' . 'Vi 1i\lQlj_: - - ~-r:v'-

IIoula de: Uin ,p:uebfo baii,l1,nido para "esl'ej,sr

iii.. Ii

.au v~Cl!q',rla!!,

D'iecfoGho anus h:Bclfa 'q:1J1e 8;1 puebt:D argen-

: 0;. . .. -. d"f ..- .... ,::- .,: -,-1 .· .. it '. I :1." - I '. I'::: :-;1'.--

tina ino po: _s, mcp:msar au aisgl_B en S, ca.1 ill"

Ell 'yte,rnes 10 'hli;z,tt 'r 'hasta los 'm,As dU:fGS sa emocionaban. ,anlt. lUI. ooJnmoyedar' pBn,olra~

mil.

l.os· thlim~~ de guer". v:ivflnd,Q II las rOlrmaII'li,I"!!iI'ne' Ii!' _nIlU'!l·"I!liIi:I~ 'y' ~~·,n·:..IIft 'I a ,~nftC!f~rft1e

'W ~-tW 1_ .U I~-rlirill~~j HEll] J~-Q l_" II '~,vull 'UUf ,g,lfIJ Ulli ~v~ 1!iiIi,~~ =:

presellcia de los, 'QompiiBJrOSI calGOs en 81 co:mbate Be alternaban con 101 gjnlicos de alegle y de ,.feclO hacm el, aenal~a'i .. :~pr6n. hi ,compafie'nI Evita :,' Ilil,colmpa"ara Prrelaidan~ te,t. La lUI a reM Peroniis,ta. '111 ca,a,a. rala 8110raba dB cl'enlas de miles; de bOD. 'fde"vando, &11:'.' 110 eI himn,'QI de vi,ctolr~a de' u.n p,u.blo c'~amu~ res 0-

U',;:,I!"_.I.

------_

DE J

A

P'DDOB dis. d._a6s del "padiad'D aplaadia' dal barrio CiUdad General 8elglrano, los habltallrla.,· de olr. villa r.liz.ron una autentlc8 ocupaci6n, sin fal .... di·rigflnte;s, conlanda eGn calab-aracion de mili .. lantas de la .Juventud P.rorl_~ Se Irala de· cunpanenm p"ovaRiantea, da Villa llanorino, Vill·a Evila " Radi. Rivacil,via' (2008 cei~· a avsRida COba y Curapaiigie) que g,statla1n ~ifviendo an to que la., «Ig_

lorida_ 'ilaman Nac ... Habttacton.1 TransitoriD a '. opera de (as y'i'v1endaa d81ini.ivas~ .

. Coma las viviaRdas dalinil:ivaS DQ II.gaNd nunc. yen· ."nida

Raea , Escala·d. quadaba liblle lin 'late d. 101 casas (dDncll.- vivian policla que I'u.ron trasladadO& B, unida,des- mejoras'l .... rg,lmiz4lrdR para ~lII8Var Is ooupaci6n" Planeaban raalizar'UI eI 24 da mayD, para 1& a.,.riancla de barrili Ci,uda,d Ganaral Bellr.no los d .. id16 a ada .. lanIB_ para BIHar que apatac:ieran algunos "dlrlgantasB8lvadar .. ,"~

AdemBs, sabian que .xisliR un plan par,. dam mar las taS8SJ par baber qU~adD denim de t. zona dBI proyecfa dtt aapllac]*" ., par~ que Almi,'t"rd8 Brown.

. . EI It.ello esque las _adores sf l1Icid18'raD .1 '15 ... mare , realluron un apa,aliva impaeBble,mante planeado , caftcrelado, eem-Rando po,r el8li, de .mra Ie_). a '05 .a8 necul-adOl. eo. fa

~ .

sDiidarldad caraclerial'ica del pueblD (que ei.rei.ta, ··'naluralmanle,,1 til

soci.II_~ del .. 'ismB mOdD qua ras pri~m.ras cOMunida • .aria, •• .,.. que 10 camp.rian ladD, muchas 1'aMililis sa .Irecier_ YDtliDlBti......,. '8 ~ campaTlir .1 hagar' CDn una D d09 mi·s. para que 1_ tID G_llIs allJa.garan 8 I. 1118,or eantidad da ganle RGsibl.~

Se Ol:upr1on 91 e.._s , .. cadt6 UM para .1 sareftIL Entre Ya,'ias 18ITItIi.M .. raunian para aJUllarse a ralaecicmar .......... ' ... ~r. "adal, par .1 allandonei de vanDS .8881. Sa ava_ron .,.,. c"'"

"""

--Cllmo .. pudo- .1 PI r lad.vla no 'Ianan agUB .1 alldflblcdadli

La PQC8 agua que ,U CtonlilJH8 _ rap.ria antre taciaL Ella.aron dalegados par aada pasln., Clue sa rauaen pellR._ J BOIIVOUR a IIlambJus PIIgula,. HanD guardi.. noctum. p8fB ,aUlDdl,'IartIe,. Hasta abora, Ja poltel'., -dlda, 18 proximtdad del ,15 'de map no los maI,_16.

Y fue ',a asamblea III que inaugut6 .ficlalmente eI barria .. 28 dB

la baut=--1.: ita II J !II;., D ftliJIlIa_ . .I_ - l' .---~ - Ia

mayo " . . KU rer 18 USlICIB rG ....... ,_ \5 u. Ma¥D·, Rna .. cia

·acupaci6n. $Ii - .. pragunfa, eat_ .." cr ... : san parte de un Hr-' 8'em e;drcilo popular qua emp'randl6, en este mas de mare, una .archa .nexerabla, praClsarnanl8:" hacia 18 "iDSllcia pap 1.'-'1

lPor.que decimol qUfl 8staba,n todQI~ Porque -as e.xactamente asi" Vamos B dar Is lista de los "parti .... cipanres" y despues vamos amos .. trar de quA modo particip'ar·Qn.:

1 ~ EI regimen como conjunto y su ultimo ,persQnerOf B!II.e.niente general Alejllndro Algu.stln lanu'sso., N'D sO'o porque los hec'hol oeurri'elon al ,m~ .. ro de un c'lima ga .. · neral de' cDtrrupcion' ., die -perrsecucion alt pusblo, H'Ub,O tam.bi6'n una. pa:rticipao'ion directs: las tropes de .. pendiatl en forma directs de'l Co ...

menoo en Jef., cuyo li.tular tue PRIMER ACTO: OCUPACIO;N t(a.srta el 24 de may'o, el prapi,o La ....

nusse, Y ~as tro.psl no, sOllo d_lu'll E~ sabado 12 de! 'maya comenz6

ju,u" a los ocuparnes de Ciudad gradu,almente Is ocupacil6n (fa I.

Gra~. Be'lgranoJ 's,~no que los deja" viviendasl catii term i ri ada s deade 7 r'ln, abanldonadols" no les, Id~eron te- ,,. meses atr6s peru que nunc.a· Ie llncho s'iqu'iera en un ,c~anel y ouran- tregab',an,. EI bar,rio se hizo een 'Ie 'Y'8rios di'as -aunque anunciaban apuro Y' a,st6ga '11,eno de det'.ctos~ que les sumi:nistr'sban cQmida y a~... EI -apu~ro vino de, que owos, barrios be.rrgue los mlant'en'i,a1n ,;I lit ~nle'm... Bran demasiada by.nos· para ,el per'ie' con alg,uni man de ma1e CD- pU1ebl'o ........... 108 II'amad:os Lulgaoo 1 y cido, 2 ........... ., 5. los dieron a mUttar. y

2~ EI 8:X ln1lendente d, Buen'os policfas. Perc si las vivtendas. leAirsst Saturnino Montero RUtl~ res& nfan d'ef:ac:'to,s~ Is ocupacion no 101 ~Gnsable dir'ecto per la actuacJon tu~o menDS: 19) se program(J en de las tunclenarlos de is Comision pequena escata, pars dBr v1ivienda Municipat d:1 1,B Vi vie nds" (CMV)~ V a ,am:igos y canOCidCs, de 109 CBU ...

e'510S, enc,abeZBoos POI' e~ IngenieJ~ dilUtos del lugar -. 2Q;, en muehos ra Robert"Q ·F~ A .. Miglliaro!, Oireclol c,asos ae cobra (aJrededor de 'cien General ete 18 CMVt 8-q"llien no sa mil :p-esos "ie,Ds), pa~a dar a cads habia sepsrsdo de :S'U c.argo ·at: en~ uno la Uave ca,n que entf~aban~ 39~ traf en maqu~nas 18 pr@seme edi~ 'los estaf~dDres d~~f'Dln a~iRD. pr~Yi.o cic.n de Et DescamisadG,. TambW,n de. qu~ .man • "q.cupar .. paciflCa~

el dirfu:.tor del O~pafta'menJtQ Ad- R1e!l"~_ .8 t~ ~~gllonal N9 1 d_e'. ta ndnistrativa de ~a CMV. Fernanda pohc,.a p1fovlnceaJ, para ~rle a toV:iUamide'i a qu~en ra .di~,on un' CC>--' da unaspee10 d,~ l'legandadt~: 4') modQ l"llado en ,~u,gar de ,echarto ,~81 c~n:-paftafas vl,llel'os q~e dabian como correspondia, £1 mas perj'll,'" Ir a VW~'~ a .S9~1 hO:98'" '1' Que ~Uedi~do tuei coma de eostumbret IJn va~ban, Ilete mesas de aspers b,rdla-

4Uftcionarlo de' segunda Unlll'8· de ren par au ausencfa~

apell'~'do Gomez, Tampoco Ie paso

"ada tragjco~ pera al menos I,g sus- $EGUNQO ACT,,: DESALOJ'Q pendie'ron en IUS tUflclC}~e$ de Je!· ts de, Administr.ssi6n y Venlas del _ org,8fllsmo mw.nfcip:a,I~ G,6mel, sus .. pan,dido; Vill~mide., Migl1ora, Mon-

1ero Rujz y LanUS'I'8. "", bueno, e~n rea1itlad no val~a '18 pena tomar me£Ilqa5~ ,e') pueblo tes habla dc8'do a todos el desp'ido sin ind,emnizacion el '11 de marzo.

31~ . Algunos eorrupt,as ~iriQentes ,po~i:Uc~ y de o'rganlSmos veQina.~, Ies v'iUeres .. Eslo. siIVe' iambhan P8-' ra que e'l pUG'b,1Q oo,RQz:ca los fMto- TERCER ACtO: LA DIN_UNCIA des y ,di"s'rencie cads dla mejlDr' en-

Ite sus 8utenlj,eos d'irigentes, y los ~rajdo,re.'s~ Lam,e'nlablemelnle~ los po ... I it ieos i,ntervinientes, B noabel,ados pEAr un tal List,ardo. de la Uni'dad 3',as~ca ~~1 de Mavo!'~t se djcen "pe-

ronislasu.. las lafsDs peronisla$

bwscaron la comp'lic~dad , ........... no sabe mos -<Ii 13 obi uvieJron---- de aJ,gu ... nos dirigrentes del gremiO met,alur ... gieo y de Mariano MarUn,l presiden ... t:e de Is Camara de Rep,resentanle,s de la Mun~lcipaljdad de Ja Capital.:

En c\lanto a los Udirigentes"'qlue pJepar.;8'fon ia ,maniobfa en compUcidad con too funcion.arlos munlci .. pales, el 'c,abeoilta fue Omal Ca.rlo,s Spir:a:osSi. quien fi,gu'ra. ,como presldente· d~e' ~,a Jtfnia 'Vecinat del b'8- t'ri9 Ciuf;laa General 'Belgrano,,,

4: Los ullimos y mas escondidas,,, V qUe ~rian eer ~os prtlm,eros~

_porque esttn cUs~imulados~ detras de t,Odas tss desgr8cjas del pueblo: lias. empressa pit'8'tas, lis mayoria de ei I as viru;u I aaas at c1ap,i tal 8.1"'" tranJero. Pal'. ell casu, ta, construc~ tara del nuevo ba,rrio", la empress

Fileld , ........... pat'8 ~a cu'al ae' ~t.rm6Jt1

Ii . 1 __

,

... .

_ -

FOE UNA TRI\GI!DIA. FUE TAMBIEN UNA IL'DESPE·DIDA1• DE,l REGIME,H. DE UN . ODOO, DE O'TRO, PARTlCJ~PARON ,uT,ODOSu I AJ_LI ESTUV'O PRESENTE EL 'flIREGIMEN,~1 TAL CUAL ES'I EN TODi\S S'US F,ACETAS, C<lN TODA SU COM:P'LICADA RED DE INT1ERES,E,Si N08, AE,FERIMOS

. - -

A LOS HEG,HDS OCURRI'DOS EN EL BARR,IO CIUDAD GENERAL B,EL-

GRANO) DEL, PARTIDO DE LA IMATANZA .. UN GRUPO DE MALAI PERG FlAMANTES VIVIENDAS QUE, COMO 10D'05, ,SABEN, FUEAON OCU-

PADAS PACIFICAMENJE V LUEGO DE,SOeUip,ADAS POR IJ.\S 'TRO,PAS Y LOS 'TANQUES .. At CIE,RRE D, NU'E,S:TAA ED'tCIQN, El DESAS,TRE NQ ESTABA RES,UEL'TOi :POR SER LA ULTI'MA INJUSTIG:1A GUIZA SEA LA 'PRtMEAA EN SQLUeIDNA,ASE~ QUED'AAA, COMO MUESTRA;I COMO INOJ&NANTE a,ROCHE FINAL D,E lA.OS DE. DIClADURA, DE 1. _OS DE .AN'TIPUEB:LO .. ESTA ES; LA VERO' .. DERA H,ISTQ~IA.r

{

I

Dasa'ojados por las, mlllt,. res, los habil,lnl.es del barrh!J Gen.r~ BatgranG' dabieron 1HI,noctar a Is inltem,patiel

En Isamb,le8:S de Dcupsnlas 5e di$CUrle , <ta,.,mina I. administracl6n de ta$ viviendasi

c.uiCiadOlamlinle .a ,li'citaciOn m,u'ni ... clpal-·lilial del ,gfJJ,pO Conw,a,I que fuera dentlnciado a"lgun tiempo atras por Y:ni lnte'nto de "vaeiar" nada me nos, que a J:I marina mercan,te arg,a'nUna~

YO satln tados IrQS person.jres en escena.~ empf&SBS pilrBtas vincula:"' das al Bxtranj,ero,. gobierflG naelonal~ municipal id atl" ComisiOn Municipal de ~a V'ivisMa, fsJsos peRf ... n~ stas t seudo ai' ri g8 ntes vjrler,os~ Be levIl'nta 81 telOn:

A!nte e,l des,borde tOI(al dre~ opera ... 1i.'t/O ~I,anea,do y Is crecienle pro1,esfa de los legiti,mr05 aa.ndidatos a Qcupar las viviendas (que hubiera pod'ido explOlaf eM una Ilvenl frat'rtGida) ai". ulan 'P,ildiol q us las i ~fuer.las de,1 orden"f apareciBI,an~ Tedos ceM,een el impres"tonanta Ope'fBlh/O militll,r can que e~ pueblo i,us e'x·pulsado •• pun deenga:nadfJ~

'"

En un eiemp~o eta Y,llenllat fUe, la ,pr'opia asamlb,le·a t1:e~ p8lrsona' de la ICJomisiOn Munic,ipal de' la Vivienda 18 que d'snU,n'G10 los hechos~

Log comp,ans'ros muni,cipallss

.,IILII!ln.l.iliKAI·........ 8B •••• IUO ... ;'AIIII... , .Q_~- !IiN...... .~ ........~ a

sua direclortls!Y en una 8utentica explosio,n de I'uris POf el epi.odio1 que cuJm'inaba u'na saris de, hecooa t;ort.uosos y de nego,aiados q,we altos canacen dBscla adenlro. Eata aG'n-, Iud Ius Ia que otdigo 81 intende'nte a tamar all menDs' al,gunas mediltlas~

E;Oogo.: Hasta ahgral at resultsdo de lodo esto RS que los ocupantes fdarnn engs,na,dot$"1 dessmbolsBron en ,muchos casas un d'ins'ro que nunes vo~'yeri 't queda1ron en Is incUgencia y sin ~techDt desp'Ue.s

de hailer I:ocado con las mlanos la posibiUdad de tene'rlo~, lbs villeros q,ue delbian ir a v,tvAr 8,lli, siguen 5 i n s,us, 'J!iviendas ('solo les ent regal'on 51. 'cuando son ·mas de 1~OOO)~ los fu-neionar'ios" bien. gracias. l·s e:m ... p"eaa F'i'eidJ conlenla: los desiro· Sal jj1ocullaron·' los d'afectOI qUia Las v;viendas. tenf 81n ~

c- ,ft_ad -n_ lIe";n;o';.",._, II.""·alal-; d'·' n·=_',,,. fI

AI.ltD a It.",: ,,:-, SDIJ'

".

,

- e-·I

- I

,

-

En MSlnd:Qza. lsi Ipero,nismo lolbtuvio! en ~al 'u I tim as, e!lec,-

iC:.ilone.s uno, de 1108, poroent,aJes ,m!As' defiLnitolrio,s'll .ap'lasrtan!d~ con casJ el to- par ,c,ierito -da los votes, 'lin ta se .... guond. 'vue~ta a la, ~minOlia oonseJ~v'adnra_ El nuevo g~ bernador da la IP!rov-incia~ A'lberlQ Juan Ms,nil1nez Biles, es :producto de esa vi,ciolr'iai, pero sa~be ta,mbii,'n Ique de'S·u tierra sluele hablBr 'fr'Bc,u·enteme!nte mocha Igentle des:prllivenida, como s'i fue,r-a una espec~e de "paraiso" a'rge'n.tlno, .. , Nlo I,D es, LSI cM:rJ&I,dra das'ocu:p,Qc,iorn q'llJie all~ sa Irsgh]~trJatn son una de ~as mas all'tilSl ,de:t pals, Y eso

nD lEU; todo.. -

_EI d,ramIB. de Is, 'vi~lenda p,r,aaar'ia D mli.seJF'able para miJe:~ de m,end,gcinos,~ el azote' del "mal de chaQBslu, san heehos '8'11:&1 a liDS eualss a.ebers dar so,~uci6n II Qo,be'l"nacI6n ;ps'f;oniil,t:.a sUf',gildl& eon 101 meiores auspl ... clos f17Q sJDh) per ell apoylB m,Bsivo de,l P'UIBlblo, a Je fo,r .... ImLJ~:,a. del Frente,~ I,ino 'tambi:en Iporqu,e' 9,n tOlrno 81' 'nu.e;oo 'YO mlllndJa.tari,o, plro'vinciilll se ha reuni,do, una eomp:acta, mill'i'tan~~i,a: dls,puesta a realiizar 'Una obra de, g,ob:iill·rno na~valluc,iDnar'ia,., PDlr e5D~ &1 Descamisado con'¥e'IrSD cen MarUlnez BaC;aJ .. E:ste '9,S un n!su:mlen de 'lidS temas· t'Dca~ dOl a 10, :ta:rgo de 1'8 ent:rev:is,ta.

• LA VERIl -DEA,A, IRE,ALI'D,A~-

_ ~'~]~etndoz,a no es solaman'Ie la provincia cuya.· ·CHIl,i ... 'tal tlene berrnosas ay'enii:d"IS' Ilombread,as, a I". ·cuull I'DS cons,e!fVadores han ,s,abido inlt:rum,f)ntar con su plrOlpla~ ,g,andaJ en fu~nlc.i6n de 'sus ~n'erBses[UII d;ltc:!tJa,ro Mart,inez

Baclt Agrelg'o Illueglo Que "en realldad, Mendoza no es d.stint:a a tas roe'lmas p1rc,vin'cias,. Nil as mas riea, ni BiS

co n-: ,£'!Ie,n,j'(!I'd' - - 1'1' ... 01_;[1' V,~. olia ..

I!!II ~ not" -- - .s.. I d b

. ~F'. II qUe "OS 'CQi·nSIB'nia. ICllr'ies !=UI.na:oanl) ento'nlceS"r I~as

,e le,cc·ii D·n,es enr ~CH!5: Qfti1m,cs a,,;10'8 ?'" ~ P reg unlt;amos!~

""·S,ueede que hJS c,onsBrrvadores "sd'em,pre fU'i!:fO'rril minDria~-', res,polno'9 r6pida,mrent~1 MSirtfnez Bac'a", t'IPlor 'Ia. desUilniron de, I,as, 'fuerzas 'poputat9s'l BSOI cIDnBerv~fujD'''' re,s resylt",·an proyectadol a ~IOS PUrf!Jstas de .'Qobi;er:nol

dim, tg "IrO'V'"1 nc'iir J<'1i g-- r - .--,~II!ti 'Iiul ~'J ... '. 'I. : : Iii . ~ ,gig.' iI'Qg.,

fl·(I'S,o:n' exl:raordin.arios 'es,tos Ipe'raDnajes'~~;, cMl<me·n.t6 ir'onicB,me'n'te, 'ell' Qolbe'r'nladofr cuy'8,no haclenldo '·alier,sn ... · cia: a los c)o'nse'rvad·ores;; Id"~'H'an hechlt) c:ree~r al· pa·ls .• e CtUlBlnto de.1 buen 101· 'y del! buenl v'inll"'J'1l

Comle1rltando'lsta conl',.,dlc:ci,on entre 111,1, M,endoza. p'lniad:a ton IOpnrnismo POI" los, QobiilernD5, el~!galrq,uic!os

,. ~ I -_ - - ::& ~ .... _. ~ I . - it III 1. . - I III

't a· rea I l'l;tad ·c:~ncrleta. de, 1'8 prOIVinCla, ,afllrma IMa"tlt1n:e2

Bac's CI'IJJS ~lIel ~ esta,do d.e~ a.traso y 1103, .pa!upe:riiza.c ion de ampilios ie~t,o!res popUils'r-es 1U8JOn IDS, resp'onslablles del

M,o,lt'i;~n;z· az-:- ~ D- !Ii,!' rl'ue- a:--: ""'1'llIlpa:--- ~'I'Z- A -§II n~It.·e ''d QU~' n:----o:---·' D,I .. ··g -n- I3I'nnlluna

gil' I Uv ~ ~ ,. - . iii ~ _ .. -. . - v ,W -_·1 --!II,,;!!' U I JI""!"@ I'~' I I.: _ ,~. '. -. '~'I! g. III~. ' - - g:

n'o'v8,d,ad ,palr',e, no{s,o;tros~'J" Sint,ent,iz:JCl SJite ~!U'nr'o, rei maln .... dat&ri,o, pr'lovi ncilal .,1 ii n d ica~F' ql'U e ,~i: I~a MJaY'Of riiqueza de Mendoza, s,n e~stos Iiltimos 18 anos, es la ,abundancia del a mli~se.riat ~ r;<

li'i'~Cua~ ,es~ c,oncretame'nte'i !I,a Si·tuBcioln econom'ica lde 5U prlBYi'n C iii, a.1 asum'ir' ~;a, gobe rn:ac:i:cn?'I:I'" p~B'gunt6 E!~ DeaaamisadD. tUlla., situ.aciion. es tan rmal'a; q.UD he'Fe-Idiare!mos una adminis!r,ac:io'n sin Qrrl ·solo !pIasa en ,g,IJISi

:y

.' '

_.

,

areas .. No, cOlnllilJ'em'O'5, con lioqu'tdB-Z ·pa,ra I"isalli!iza,r ni'ngu",

Ilia D'brs d;e enveJ"ga,ldunl~l EI PresuplUlJ'sto es el' de~1 ana 1972 V tod,avl,. no '8sti. s:p,ro'badcl;, Lame'n'to" ne dis·po,... ner, en ,8,6,t08· m,omen:tos" de cifras exactasjj~, La resp,U'9s1a ,de Martine;z, BS,ICEI, as rot,UI1Cilt

,

Prara ,M, •. rtiinez B,sc,a. existe-n ot.nJ5 e,je'mp~os d,B desconOCitMientlD' de la rea,li"lad, lprovj,nci,at I:LGPc,r e'iemplo,

'c'ada 'v~ez q:U8, en ,nues·tro pa,~s Ie hlab~,a de' petr,ul'8o sa p'iensa jlnmedi,atamen,te en Gomodoro Riv;adav!ia, si,snd,o· IMelndoz'2\ -e-per ~e·jos- 1'13. prilm,er'B ~n",ov~ln,c,ia prnducto~a. de lesel ,co:mblust,ib~e en ~a Ar,genltilna"~'"

Con rleferencia al problema die 1,8 indus,tr1rs, dJEd vinG!~ el Qio-berna.dor p'.r'ol1b"i:,a ,afirnJ0 Iq!i!Ln! ~as bodegasl esta'~alel Giol fus:ron 1,118V',8,das 81 c,a.os tot,a,1 por i!os: St!iICe,S,tV 001 gOtbier'nos conlaN·adores, q1u@' tUV'OI M;endoz:B., iI~'GiIQI de'be ser un IBnte, reuula.dor de,1 'vino y ,de toda ~Ia in,dus."" tria der:hl',lId.~ Es,ta lem,pr'B,s., con u,na eerreeta ,a,dlml~nis.I rael on, se ed'lcue'nlra 911l condic:iones de cur,ad'ripl~ica.r SUI bene'ficitDS~, 1109 Bus,I.SJ pensamos ~nvertir' en ta eon .... tru:cc,ion de modemcs banfhls popu Is,res" I , af'~rm,6' IM,ar ...

~inez Bees,.,

Ell nuevo ,gooernado'r hizo· una ~enlu.sias1a re1'8I'lenci,B al ~Ir:a baj,o v'Qlu,nlario q·ue· d,esl.li!I~ro~.~an nluc!ie'II,mh!ntos die ,Ju'V8:ntud PBron~I.t~ des.tacandlQ que uqo se·r.a urd,c:a~ m;ente' de 'Bs,ta manera qiue; s'rr',sdicalremos de 118, provinela t,odDS 1181 v'Ulas ml~serjla, pe:rci :&:i con Ira. pUiesta enl marf?ha die las cooper;a,ti'v8S de y'iv'i,ernda 'y con su IpDS,'~eJr'io" :prCU:::IBSO d,e autc'gll!s.lilo,n'n ~

NDOZA, PERONI_MO, SO·CIALIS, ,0

CUiando ~Iego' Is !holra Ide, d,Bllpedi1r'noll, Malrti~nez Baca :lilnte1iz,6 I,a entJBviJsta al ,ati'rmar' que '!'·~man'endr.emOI 10 que helm'DS dilCho, des1de, la trlbuna~ 'H·ace tilempo JI:ue enl .Arge1n1'inI8 se habta de soc:ila.li's'm,o·i Ahara 1"I~g6 ,e~ m'omen101 de U,evar'l,o, 8, la prlc:tic:ac!! DB 110 COlnt:r·a:rio,., na~ comlporiaFlemos 'Clomo liDS lib·er~Jes bUf'rgueses""HlI

Elle es lei Ipe,rt~J del nuevo: gODe:r1nsdaf Iqua 'Id pero,... nism'D se d~o e,n Mend,Qza,j un farmac,6uti:co, ,de 66 Bnos~ que tiens c.uatro hi]os y que! nB,cip en 1& bonaerense ~r'es AlrrD'yos~, En la, s8'Quinda vuerta e~ec'or'al,~ rell,liiztadl,3, reI 15 die -ab,rrU IU 1'1.1 m'Oj el per·,onis<m,o· ,3,p,ab!uUo,. cIOn IU,S ,347 .. 0[lO "lotos ,a, h:]s 138".1000 reunid"t)s par III, 'for'm~u:lia,

conserv'sdora,.

H,ab~endo Imilitado en su juv'sntud en I,as, 'f'i~as dle~ SGciaUsma y en el tref:o,rm~smo de Is, Fecler',aci;on Unive·rosi-

t· -~ ;..,I. 'C- 0" 'd .100.. M·· .."'1ft ~ . 8'1.- . -, ~ n"r" - - -rA.· al- 'nti!:ii;lr'iil"'iin·t~'m·- D'~"

a r I a UIS' '_ ... ,.11"'. Qu,S, I ar ~.I ~i .e2 _ ISC,8 ~ _J~ esu .. r"IU'''' 11Il~ : ..

desde que a.pa~rlec:io 121 mlDvimi1IJIntot, enl 1946,,, ,CDmlc

hom.b're de'll movi,ml~enlD 'm'il'yoritariQ" 'fUB canc'8jat :pe1m.niista B'n· San R,afaet y acompslfiO e'n 1'966 s, Ernesto COIN'al,in Nanc~ares, en I •. 'Ior·mula. que! ,deb'iO· luclhar contra ell 1rac·,cion·ism'Q ne1operonist,a de' A:I'berto SeriO

G ~,

1,.reU! .. ,

ARBOR ACRE, U una ,empRIsa yanqui del grupo A0ek8lail- "" .est.,.lda en Pilar, Pci.~ cia· II.

.As.·, 'd8dI~da ala' 'illGllbllcl6n de ,poIlfOs, entra atras CDS8&.

Cacta, •• que ealll em-' ._

camtiil da· .. ,._:.10 lilli, ' ...... de' .CIa cI8S a_, I'amldon reIn.v. a 10lIo III ~I' BIIm1~, •• lrat'I"", . PJIIandoles ~lIrasJ par despido;, .... r por euclnia lie f. normal,.

E- .... Ifi Iifh~,"';I'lilf_.I:I' ' _~

.... ~UJnRIU corr·ISPD.-.,.

.. ju_ CGJI el eartdliD da

,.rsan.l~ ... '.1181II1II .... , .Ie ~ 'IDblacen Rwnll8 norm. potlicas acon6mt_ ildam .. - ,."..

.iOn _ da eli ... r allial, "-_:t

que 1m CHaiR,leackm no :II---~ -

_ . . . .,... _. - ... . I '.,.(I'!IiI1'II

·a ,canace' y las 'n . -_¥~ 'atttaIran' en descubrl!r.

Un CD'f'O ne,l 'I GARDES, de S.pe..Ili,ao, :m:ano de,re~lha del g.neira,Salam'l' ambos condenados a :MJJene por el g8nefra~ ,De IGI8U· ... lIe, en 198~1 pen. ~Ite,riorrnen ... 1e conmutads! paso v'ra F',ranc,ia, d'e fegreeD de' su est.ab,leGlmien~ tOI agr"co~a"

Este coronel pa'racaid~sta" ex'''' qU'iai'I'ol JonU'radof, espec'ialilta de 18 Uguerl'3, SiDdl6~ican ,(ver '~'I'la Skat a I' II a de A.r' g' e·l: i a 't') -'ue

.sassor t~O"i'C'D iie Il.~ Po,Ucia If. (ler,a1',,, durante valrias SnOt;, 81 Ipunto que se .Iolrata lima vez por ~em_lan,at en Ihell~c6,p1e·ro, d,e·s-

de ~5, de Maya" ~,oc:adi·datl en. Is Gust liens un esltablleci:mliento d, co:n;sjol de _ang'D,ra~

En un vi 10 I o-'-r d ....... a po_a CI ilr, da

p.inc'i"pal" sa' ancuenlr _ I 'ospila'l lIIunlcipal qua .no dlapen delos sefVk:ios asislanu'ia_as mlInm-Q8.

.Mq ,eero -" '.m:SIa' un' "lama, - .~ le edIHei,. d. ca8:lro' pt8DS1 danamlna,d' c1iRi.. prj'vacla: co~n 'I~~DS IDS 8,deJ.anln Italic.' , cnantlflCas.

.• priaci_1 ac;cionis;la--de la

-1"- .Ii Ia d-"~' V II

G_ln.C8J, ea, _ _ IlIIiiPilrA alIRUD

~aBlilua pm <Ietaria de, una ·ar.

niClt,ia , _ verdulari'a y actual

!_ Jill'. ,d, lian_alr SaGl.,.. del .. ep.art.mame ...

Esia ""1_.·, .• mpresaria· d ..Iud: burnana11 dl-riva· bacia :su eli'nica • 'odos los l.at.mlOS del hosp'hal, prewa ' ,-98 de una Cllol. dliaria _II 20 mY ps ....

~. pa'b'I8cl6n axige a., IIlUaM r dlnt.iea Inlendelnte, Pe,.,.~ ta, ,Alejandro Burguefto, 181 'iqma-, dial!1 ·s.l~ci_ d.- esf_ das _gr. vea, 'p.,811IeIll89.

Como para, que, Inadiie du,der d& los ints!ntosl de estabteGelr lei contiinui:smD ,en ta,do. los ~uga ..

fres DQsi'ble:s, sabre e:1 rilio de' CI,m'tt)io de, gobierno'l el miniistro de· EducEic,ioln de ~~a d,ictadlJra~ dODI·or G·US1BVD Mal~k, c,r'eo un nuevo Of"ga:nismo, con- pe,l'sonaJ

W' "I"...IIft 3" !-.~U~III

Se tr'al,a de ~a D;irecc'i(Jn N'8~'

- - - .

,c'io,nall de Investig.aciones'J' E,xp ... rim'sntacio,n: y Perfeco.i:Dnam~en--. fa EdtJca;UVD1" c:uya fun c,i·6n Si!~ ri la. ell- e.Wd:iar - .OS p:lal1e~s, para la ensen:8llnza P'rilmariB" 'M'edi,a. ''/ Ulniversitaria~

lSI prolyeeto c'Q:n1ii'nlJista s,e Eto:m'pietIQ n01m-brando, 18 SE!'mlona p,asaeta a iI&Bsores reI.flsx. minis,'"' Ira, 8U1 I,os carg"DS, mas altos Idl' ~;a, n'uev:a, .tru'ctura~ p'o'· ejempro~ e~· Cqnlrol de· GRt~6n· 10 intag~,a Per'f<smin 1(IUegrn, del Ma'lek')~

,

••

en

6 - '.: -d .. · 0" "

- -.-

-'Ie!_·

---\ E .

. r'

····O::-·C··,·B'·

.' ..... .' '. i

.'

S C--·, ,

"

II:
I I d, Bomlbalrd'eo,a P;tala de Ma,a ,., Juniol "'9551_

I

,:} M" ~... ' . - t - - d'"'l d-

I·, If'a:uamOI, iI:ur.-_I~· OS iii

S'e(cUel!tfD ,d,al cad.v'.'f de Evl"la Man'riqu8: " Ara,Mbtilru.

Lo,s bomb'ard,eDis de ,juniio Ide 19515 nos ,de,:s;p'ertar'on" ;au,n;qlU'e no 101 sufiilc:ienl'II!' para trenar la, les gar'iias, porque des meses 'despuelSl nos, echaban a rtiro!s d~~d giDbiilernol~, La

I .nc(re:(b Ie tlab,bl, DC:UF" ldo, EI estupor - nos, e~nvo~viia" Durante '10 anO,:E;

e- J"or',r; "I m tos 'el lees e~ cob lerna 'U de I !~ ~:_~_i_11 J~L 1r.L!:: -~: I =,11 I~V'II~_'I'-,y :~' oe

pronto ,que,d,absIMos, en. la calle, Cla,n,de,s,1inOSr, pl!rse'Qujd·os, proser i ptos ~ IN i el Iii nd jjlC ~dol ni e'~ pa~rt"d~,o nos 9'1 rV'lleron. para ,defe n der a I g,o 01 ii1e! rno, En' IIII fire1nt,s de la G,GT 81e, ,ve:lan s:D'~a' persiana!!: b,ajlias~

N,o'S rei1UQiiamos e~tiO,nces, en otros ,almlbitos;:: la, fuer,za pe,n,nisita se eoncentre enl las 'ibi'lrlcas y len II a, eoclna del~ barrle, junlto a Ilia ren ... da de~ Im~a'8!, fU'imos, creando nuestra res,i'Jj,tenc'li:,iI coniiml,a,ginscion y 11'I!'alltadl a Peren, P'e,r',6,n 0 mluerte 'fue n1u9sl'ra eonslqna. ! ~'~~ rca nOI•II nace dIe EJ8:,i1S ten i dlas, ,dll!~ pueblo,:, I!~ fiCH!dofO nelfvioso,rp. la C1Qlrr~dlla. YSIOIZ Y 18111 estampldo cOIF'lriendollo a uno SIS, co,nviert,en en un a,j,erciilciol diariD!!

IE I 9 Idle J'" unlo p, ,s rc:tt m 0f81 un mont-

:__,l j

ton d;e m,Uitan1ies, y In'OI, ,d'im,OB; euen-

ta t':ram,tJii:en que per ,a,h'i no andaba la cosa Fue una, jornada :nl,ma,nti,~ Cia, pero Ara.mb'UlrllJ y Rojas f~usn,a,ron 32 CQlmpaiielr,alsl~ ManDl dura, pa ... , Ir',8 leJ~ f,o'ma,ntic:ismio!"

Per'o nosotres ta:mb'ij,n, nos endu ... re'c~mQSI Llenam·Ds ,el~ paisl de ea-

Inos t hitS hu e Igla,s,~ 81 sab;ot&j,e ta or ... ga,ni_zacion clandestjlna Jlunlto a frill 'CGIT AUI:entiica nos si,rvi,ero:n para jaq u earl 0..81.. pilor eSIQ i lnrte ntaro,nl t,.Si elscch,n.;5; para c'onlinuarse' e'n un civill ben~d,ecido' po,r 'V"D"I,os~ N,os ... '

otros, pr'oscti'ptos'j [PO' :sulpuesto,~ IPelr,CJ Penjn sen:8,16 a Frondizi: :pa.r,l

votar raJ riva~ secundarle contra Ed ene:m,<il,go principal :'1 Ia lmlanllobra, se rue lejos,,", O.'moslramIOS que, eraml'os 1uBrtes ..

.

F r'o nd: iJ:z:i rquiiSQ, ! ~ ,rnt@,gra,rnos 1 '. Pe ... ,-,. ha -b i ,-. - - -.,. . - - - e· de I· . . ,., .

. . " .. - '-'I ; . i I ' .. ,I I 'r - i -,' " ,", .. . -I'- .. ' ,

,rIO ya i!1 __ amos reciUlP-JB.-OOS 5,lln ....

d' .. .. II... -'p

Ic,a,ILDS, Y- eomenzames a 1·~,ost-I~Ir:ar

_. "_" _. • _. _~ .•• _...... •••• r .lj

para quel ctlm,p~liera Icon ~ID prometi''''

d -. N' - . t ~ . ..t 'h b ,. . _. I·

, ., .' .". II -, , ' - . ,. . . -, ' .. . _ ..

0., _.10 cum,p 110 y ,uo rq1ue lpe ear ~

, -

A'n- "·e· :~ a re p·lr'~~il,A~n c , "0· m· e n zaro n la c

I ,~, 111,1,\1 ~'I~'QIIIYt1I1_:_) II.:.,' ,_. g" I. I· ~

.. .., d'· - "ii .... ,.... ~., ,_ ... h ., ,. .

g r,;;u'l. : .S, mLa,n,l.es,~aic,llones our,e ras iii

'"I n"'an'-,~;fll"i!'~m··· A·S·· 1~,~j"!;.p;Aln'· ,eu:lht.~a,JlI"~ ~I"'·

I -I.~ ~!ii3~ II~Ci ~.:__ Ip Q~I~lrlU·w Qr~ i~VG"i~

va .. Paro'n aprovechaba cads Ic,a:nol eaoa huelga, 'Y apretaba, apretaba,

Lias sedes sindlcales fue'ron OClIpadas pOf' comandos chi i lis,s, cornPUBstO\SI per ra,!dicales,~ c:rist:hgJ009", comumstas ''I ,c'onsB'r¥sdores: ca,is.n - en patota, Ell !c,ad:8VI1'[' de IE:vi'a f:ue robade die Ira CGT',~ [Los, t:rafic,i1n,tes laB c81d41venJs ",Ii,rdl8J,rOn, '16 anos en devolv.r,~D': mient'raul, tamo ~'D' ultlraj"arCln aiinl p,iedlad,~ Miles, d,e pefron*s ... , tas Uen,arotn ~al ca.f'celiie:lSlI Po,r ,el deereto 4116111-; ,nom,b",Blr a Peron se c:onvi'lrtiO' enl 'U fl del tto,

Flrnncliz.i cayo vic,t~ma d,. sus

La represiaJ I d·~. 10. ~Illl;b·.· rt ~dore' _ "'I!

J

eo traldliC.ciones,,,, No pudo ser ie,1 guante Ids' seda para Ie represlon mllillilta,lr nlli el cerebro de I~,BS masae

. 't' 4! T il ~ dad

peron stas, _ ermmo enre ado y

c:onfus,o~

Dur;sn'te III epoc:a ,el~ perenisme dilo :; uestra de una QI,i!rr,a ineomr a"" rablle'" La lucha contra 1;8, pr'ivatiz,a,~ c,io'n dell: IF'r~goljt~cIO L'iJs,a,n(t ro de ,8 Torre haasClldo a la htstoria afe las laehas popu,ll,ares,",

Frondi!Z~ qll~~SOI ealmarnos con e,118cciones regu~18d,!J;FJ". para no so ... pOinD 10 pres'io" die los votes pero ..

,I t il d I - II... "~'i E

nl,s ·as, nil . _ Ie 18S, u alas millta,rlels~, en

marzo de "982 eon IF'lramiln" co mo cia ~Idildato Peron· corono una rnani,olbra qUII' ,j[nicio sh~!~e ana,s at'r,as: en ta A'rgs'ntinl nadie podrla -aprovecha,rse dl,I' puebl,o"

Lue,glo v,into GUiildo~ como pare ~e de elrcunstanclas y 1118, ,r'epre;s~,cnl se aeentuo. Fe li[pe V~I!II;llleJse . n mU"tante entr'e mUss es eJI simboiD d:s ssm'

e1i p'''O''C-~1 UI9 seeuestr ad o "0- r Iia IP' 0-· ...

_ . ',.,"_ Igl! r " .• - ~~i,~·.' ~~~ I. IQ '_." [~~ ~ ~l Ill,,-.

~ic[~a y no aparelcio rlIUfln,C,8, mas, Aisli tuego die. quebllrar~,e, una velz'mltis ,I !IO,s mUi1tsre's, un intento de iln'tegrac:ion rnsdlante un Iftente, se Ilega a IBII18 cciones, NOs,otros,~ prose i p't,o(S'1l per supuesto~ Y ,glsnan 05 (a(Uic,lle:s mientras nesotros '-c,Q,mo los dilir:i[genlt,es inte,rf,e'rian las ordene~s de, Per6~ no, sa:bia" os a 'Q:uien' vlo'lar.

I .

Yolle.a,r a Krieger VasJe'na" e~·· lmpul-

.

so si'gule 'y barre ~ rnas tarde ,con

Ongania que eae sin pena ni g Q ... ta, ,Qllvidada. y'8 S-U omfnipote'nc,ia,~ Y ",Been ·t:a1mlbile.n an esta 4=poca I as 'or-g,anliz B,c'i ones ar'm8'd,as l CD1m'o tales iJinCUIladas m'as estreeharnente cen las aeckmes de masas 'j' la conduceion dlaJ G'rat. Peron~ Estas torrnacienes que selfiai,al,n un metodo de ~ucha de va~or astra, ,e'gi,co y Sin ese tiem,po tacticQ, c,onstituy'e.n para Peron un polo, de hosrti,gami,ento t,rem,8Ind,o para elll :re'gimen de 1'0(5, ge'neralle1s,~ Com,b,t,nad,8's, cion las mov'iilizH,C"g,nes PiD'puta'r8;S e in ... sertad,ls definiti'l/8!me,n e I!n ell p8iiii ro,n,ism'D, agrelQlan a '~a luch,a un e~e ... mente ,de'fi,nlt,ivo para ta Ub,erac:iion na,cjona~ y socIi,a'l ~

Ante' Is'ii c,recirmiento de Is or'lga~ ,ni,z8ci,on rpo,pular11 las Igrandes mo'v'inzacilones y 18 Iblu:squeda.. permanente de respuesta a '8 represlon 'ma,11 d,a' Ong,anfa~ Ie 'I rigimen deci ... de un recamblo, Aparees 'Levings" ton a, 'o'f ecerse como mlllter pOipU~ Illata pe'rol dura POCO:, lei proyecto y,a '8S aea ,~glotado" Lanusrl:e as -at 'g,ran h,acedor de' 'un,:_nge_-_d,r,Qr que' .

-----------------=~----

Aloinsol, ,0 ant. , 'y, .'ndor IDS

:re· In, '_ ~ .~ .ronl junt. ! ;,-

"U ' 'Intenlo- Ida ,coftducir Id,e. de Is cupula silndical , .t I,e .. n ',rll!lalo .1 pras:_t., Ell .PUI-

. Ifism" no 'Ie. 'lclnz6., e "', rG:l" II' :'nl. a IPr.n ''I'ia mov:'·'z ai· : - -d, _ II :g 110.

r _

~- - ... ~

'H!sn 'Ialladlo, 'odos ~O\SI ~nt.en"o,s Ide r en~asc'arar 1& naturaleza dpl poder, All ge1nS'f,;:d!ato SIB i,e acaba-

ron los c,iv.Ues que Ie slrvan de panlaUa ''I luvieron que dar 1a cara' ,Auto rrita ri 0'1 sOltlemne yo',', n'ip,Q'IB'n te 'Ong,ania asu -.' i6 II;a Ires POI . 'sabi', i-,

d- 'd .

8.

Pr~sc'f'ib'i6 no 86,1;0 al pe'f,o'n'ils,mlo :s'ino ,3 teda exprasiOn politiil'ca, e ~mpUi~sD' a la 'UeglaUdad tota'~1J Rle~ s'Urgltml Icon al las prtmeras tarim. eie nes g u e rr i '1Ie'f,as j 'es pee ~ ales.' ! ~ como las denomli"nlfJ Pe. Irron "

Fue Ira respuest,!I, I, su alianza descara,d,8 con el im,"elrilsUSlmo ~'yainqui- UI8 Se nlue's1,ra con AdalrIDe);rt Kriegler 'Va,lena en el aneio Il!conOm,ic'ol die pa~ls ..

'\

En esta reac eli 01111 B ntim ple,r'. ai, ~'s1a,

el pruleblo pE!nrOn~sta va de,~ando en el earn · no SIU'S 'nrii:m eros rm,arti res,

- r,-'"

,Santi,~,go P,amllpil~lon es futminad'Q!

en luna cal e Ico,rdobesH C"U81ndo' las fuerzas populates comienzan a IIOlmB'_ la ilni,c,~aUlva,,, Todo estal la en

19" 6·"'" y' alcan 1'7'8''': su eioo e n m oay'o'-'

':': a... '. ., .. , g _~. ,~, . f"",r,v " I u. !I'

Ciani el cordobazo

T,rj,mbllii'en ,Cle's4.p,8,rec,en los allados de Ongan~a: Va,nd'o,r ''/ A ansa termln,l}n ,sus' dlas t21'mbie!nl a balazos. E,I eordobazo no se co nfo"r'me, con

COl'idoba 1119,;, el IPuebl,o e _ ~ tra a ta -I a r,.

tuve como laderos ,8 Anuro Mer Ro~g "l Jorge, :P'aladilno .. ,Sa 'tralja:ba de g,ma1Li'cir alperonlsmo sin P'e,r!Q,n y em b reta r IJo len 'ell:erec:'ioll1res condicionadas.

P "'. '" II ~ d 1'1'

e'Ii"'OIn tomo I as nen ,as, 8If'llICU-'

lando el di'spositivo Ilanzo al Mo¥il~'

mll~an"l 0: eorma O£!';jii!:ii, f!:j;,'ran' A' cue rdo

~ __ ll~ltJl~ ... ·: IU .. _· .. __ iL}ll_.gl ~liiJ!t~ g_ Q _ "'-.~ .... ·.dl".···_v

Nacli ona II" U:n,a, a 'U n a fu SI de:rf'ib,alrn ... dio, IlaSI ,aspiracjo nes de La nllJS;S8 : no hub,c, ni trtunto d,e:11 cionli,nu'ismo~, nil aeuerdo para. IG:oglobenrnar con los

eenera -II"OC~ lind "m~' 'I'lIIO- sielo no' as IP'B' Il'\irl!

~l'''-f- '- . '. ltill V~" 1'11"1 I _1f"" .. Iji)II\";!'_:",,",~ I'" II a

Ina- .0"-' .r- '. P:'e~[lrID""n-'--: '",11'0'.' II!U,il'O:~ ,'. pese 8' .ail:iiC~

~"" "'. l!i .' .. 11 -=- '¥ ',' '" . II -.;. ~'~~ "~. ~I~I~

asunto de que i;"!no' le daba e~ cue ..

re",

La tuc,na ICD1n1'F',1 ILa:nlUlse II' ca ... rs:cteriz.a par' ell g',rs1n conltenildD .erg,snlzativD de!'sde, I,g base que se p~a,nltea ed Mltrvii 'm~ent,o~ .p raetiea-

mantia h!l:s moviil&Z8,lciones, ,ast como

. '

tas aeclones mo,lilt'Qne'ras, 10 n tj,·ii·rii,H

gil' d:- g,~ ....lIa,@,da 81 e'~ln-' o' d' HI M· "0' 'U ~ m- ·'an· ...

_ ~. -_'IIiiI~ Iljh;;;;·~Y~ ~ll ~I~.-_ ~I-.l' . ''I'll ~I.

'10 s,iguisA'do ~a. tntan,cion de conducchl'n dle' Pe'r6n,~ M:uc,hos cornoa n'''''e~' i:'"n~ nU-I~'""[a:-' ron poe e-~ if"'IJam~ - ln n

,....,' . ., I 'U'~' I".., ~IU·. Y .. 'u1 .. ~, y,,,", _' _ Y,.

etros IBsbln en tao c8In:::oel: y ,espe'ir'sn . a. ,amnisti'a y 11,1 il1d1ui'to de:li ,g,o!tliiier ... no, ~~Hl;pular,~ Si, hubo ILIn once de

rna rzo S'I~I io..a~'U' ·d··· ';nu'''''od''' os ,ee;-" n- a....l'n

'Uilll~, .. ' II ~,- '7 ". "". '1l.u,"ii:II,~ a .. - ilillu"'"

res, QD~lerna.dore,sl '~1' IPlr'eSli d ent.e pte .... ron~stall as IPOlr'qUie ha, ha b; do muertos Y pOlrq,ue· Ihs'y presos, Tndo e·11 m,(}I"vimiento en sou C10I11!junto!1 con la co,nd'Uc,cicn de· Pelnjn as el due1no, ,de e5,te t:riunfo .. Pero MaS ~qtue ninIguno Bsas Ique dle~jialr~rli sus Y'i,das y su 1:~lblln1ad~ HanD:1"' para las m,uer' ... tos, Ilibe rl'ad !P'liJ ra I!QiS pre,sos,!!

Heme iQ anlli"l~-n- d· i:;;;l"", -m~-~I ille"" hO:- en 'e/~""

." .- ~ air-!- ~~; _- ~ U IIiJ J!IiAI ,~. 'II.. ~ .. ~

tos a n oe, HlimIQ(S, Ipl1flln di·dol su:,b,na to'o,o que a, nU(i!st,r'o enemli'go no ,s'91 110 VSlnce nrunc,s m,ientras tengl,BJ a,~ ... gun poder'~ Junia de 1 S55~ selie·m"" bre de ,ese anD, nUe&tIF'a, d8.s0riGllni· ... . l,alci6In~ n'UIBs,tra dur;a [luella par',aJ IfftClUpera.r'nos S,IOI n lexpie!lriencii.8S i n01i,vi d ab les 1=):1"0 par a ap r'OVII~c·h8r-ii Eln 1955 iamb'ilB,n estabamol en ,el Ig:olbielrnol, tam'bien P'II:nJ'n conducta y n05, pateClta que tod,o es1alb,a. bil.'n,. CI! u,'e~ erames i nVI!!nc;i,bllesJI' Siin I!m ... b108Ir'ga'll de, un zar'pazQ" per l·a 'fuelr;... za nOli echaren.

,i,Qu'e pas~6'?

~,ComiOI un pueb,ia pUEu:le st)'r ba ... · rrldlo de esa larm,s.?

EI v'o'lo, iue tn;1J.jJ18ltra erma para definii r eJ t,riUlnlo~ ,P's,ro hubo que r:Uf!'haI2r mlUlcho para 'C(U1S,E!;Q uir 10',. Ahora en e II gOlbierno'j Iprs'lpa,rem,o .... nos para defend'8,rlo, porque ellos, ~Iodl,av ~',a. lite n e n, e·1 ooder.

t-". -

M.o:,,' ROi!h Laft1usse J Patallin'DIl Pa'rBoniliea'R la, derrols de1,

- _. ~- -

p~recto de i __ ,a; -.1 pe:'a~

niSima _ u1buBno,;1[1, sin PI'r,i1l ,

en ana,nEa Gon I·a p~iElriidocr~ cia liba >all~ FuePDR veBtJd~as

pDr Per6n " JIU PU8bl0 81 " dB ·nDvie,R1bre ,de· 1112 , al 11

de-' ma'n-H]-:' ·d·e "9'73":~' .

l " .... I . : I· .

r.. .. _.. ". I '_'l~

IIE.n Gaspar Camp •• lu,. ell deaf'ile de IliJ ca~eglr.a 8'n hOltU!lna,ile a U'DI

.,_ ~._ .. ,~, _,.... ·1i.~ ., SU )PlIletdc'I' _

- 11.1-

,I

Heclolr C,amp'olf',B,: ~['Esl:ilr' con Pe,rQ In, as es'tl!lf con :u51ie:des, :m'ism'os,"~ ~ 'La l:ea~l:a d ~

--

...

16

..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful