Ŧ (punct) ƹ ochl pe faLá

k ƹ ochl pe dos
/ ƹ scádere spre dreapLať se LrlcoLeazá 2 ochlurl impreuná pe faLá
Ų ƹ scádere spre sLânaať rldlcám 1 ochlţ LrlcoLám ce urmáLorul pe faLá slŴl Lrecem prln ochlul
rldlcaL
Ɗ ƹ se LrlcoLeazá 2 ochlurl pe faLá
cerc cu punt |n m|[|oc ƹ 1 ochl rldlcaL fárá sá fle LrlcoLaL
C ƹ 1 [eLeu
Œ ƹ 1 ochl incruclsaL aplecaL spre dreapLať pe faLa lucrulul rldlcám al dollea ochl urmáLor pe
andreaua dreapLáţ luânduŴl dln spaLele andrelelţ fárá aŴl LrlcoLaŦ Þe urmá LrlcoLám pe faLá
ochlul premeraáLor sl dám drumul ambelor ochlurl de pe andreaua sLânaáŦ
D ƹ 1 ochl incruclsaL aplecaL spre sLânaať al dollea ochl urmáLor se LrlcoLeazá pe faLáţ in
dosul ochlurllorţ luânduŴl dln spaLele andrelelŤ ochlul premeraáLor se rldlcáţ luânduŴl dln faLa
andrelel fárá aŴl LrlcoLaŦ
ż/Ž ƹ 1 ochl rldlcaL nelucraL cu flrul in faLá

żŲŽ ƹ 1 ochl rldlcaL nelucraL cu flrul in spaLe
~ ƹ 1 ochl rldlcaL nelucraL Lras pesLe LoaLe flrele LrasaLe (nelucraLe) sl lucraL pe faLá
+ ƹ 2 ochlurl lucraLe impreuná pe dos
v ƹ dlnLrŴun ochl lucrám aLâLea ochlurl câL araLá lndlcele sl anume alLernând 1 ochl pe faLá sl
1 ochl pe dos
1 ap|ecat spre dreapta ƹ 2 ochlurl lucraLe impreuná pe faLá de la dreapLa sre sLânaa
V ƹ 3 ochlurl lucraLe impreuná pe faLá de la dreapLa spre sLânaa
tr|ungh| dreptţ negru ƹ 1 ochl rldlcaLţ urmáLorul ochl lucraL pe faLáţ ochlul rldlcaL LrasaL
pesLe ochlul lucraL
ƹ dlnLrŴun slnaur ochl formám 3 ochlurl asLfelť 1 [eLeuţ 1 ochl lucraL pe faLá (ochlul lnlLlal)ţ
1 [eLeu
cerc cu un k ƹ 3 ochlurl pe dos
cerc cu o ||n|e ƹ 3 ochlurl lucraLe impreuná pe faLá
påtrat cu o ||n|e or|zonta|å ƹ se infásoará flrul de 3 orl e andrea
påtrat cu o ||n|e vert|ca|å ƹ rldlcám (Lrecem) ochlul asLfel infásuraL pe andreaua dreapLá cu
flrul in faLá
ê ƹ rldlcám desfásuraL ochlul (care anLerlor a fosL infásuraL) pe andreaua cu flrul in dosŦ
påtrat cu k ƹ rldlcám ochlul desfásuraL cu flrul in faLá
cerc cu + ƹ ochlul rldlcaL desfásuraL sl cu ochlul urmáLor se lucreazá impreuná pe dos
Þanta|onasu| scurt esLe purLaL de báleLlţ incepind de la virsLa de 2 anl sl piná la
7Ŵ8 anlŦ
ÞenLru desenarea Llparulul de panLalonas puLem folosl másurl aaLa
sLablllLe sau luaLe dlrecL pe corpŦ
Másurlle sLablllLe penLru báleLl in eLaLe de 3 anl sinL urmáLoareleť
Lunalme ƹ 22 cm
Croslmea soldurllor ƹ 62 cm
AcesLe másurl cresc in raporL cu virsLa coplllorţ dupá cum urmeazáť
Lunalmea cresLe cu ciLe 2 cm penLru flecare anŦ
Croslmea soldurllor cresLe cu ciLe 4 cm penLru flecare anŦ
1|paru| de fatå a panta|onasu|u| scurt
uesenarea cadrululŦ ÞenLru desenarea acesLul Llpar consLrulm un unahl drepL cu laLurlle
nedeflnlLe in parLea sLinaá a hirLlel slŴl insemnám cu llLera AŦ uln puncLul A in [osţ pe llnla
verLlcaláţ apllcám másura de lunalme a panLalonllor sl insemnám puncLul cu llLera 8Ŧ uln
puncLul 8 desenám spre dreapLa o llnle orlzonLaláŦ Apllcám apolţ pe llnllle orlzonLaleţ dln
puncLele A sl 8 spre dreapLaţ 1/3 dln másura de aroslme a soldurllor sl punem ciLe un puncLŦ
lnsemnám puncLul de pe llnla orlzonLalá A cu llLera C sl cel de pe llnla orlzonLalá 8 cu llLera

unlm prlnLrŴo llnle verLlcalá puncLul C cu uţ formind un cadru drepLunahlularţ in lnLerlorul
cárula vom desena Llparul de faLá sl spaLe al panLalonulul scurLŦ

llolo Je tósctoltotó o plclotololŦ
AceasLa o formám másurind dln puncLul 8 in susţ pe llnla verLlcaláţ 1/4 dln dlsLanLa 8ŴuŦ
Locul aflaL il insemnám cu llLera LŦ AcesL puncL lndlcá adinclmea ráscrolLurll plclorululŦ
Másurám apol dln puncLul u spre sLinaaţ pe llnla orlzonLaláţ 1/4 dln dlsLanLa 8Ŵu mlnus 1 cm
sl punem un puncL pe careŴl insemnám cu llLera lţ care lndlcá láralmea ráscrolLurll plclorululŦ
unlmţ apolţ prlnLrŴo llnle usor adinclLáţ puncLele L sl lţ formind asLfel llnla de ráscrolLurá a
plclorululŦ
cosótoto lotetlootó o plclotololŦ AceasLa o formám másurind dln puncLul u in susţ pe
verLlcaláţ 1/4 dln dlsLanLa 8Ŵuţ mlnus 1 cmŦ Locul aflaL il insemnám cu llLera CŦ AcesL puncL
marcheazá inálLlmea cusáLurll plclorululŦ unlm apol acesL puncL prlnLrŴo llnle obllcá cu
puncLul lţ formind asLfel llnla de cusáLurá a plclorululŦ
llolo Je mljloc o fetelŦ AceasLa o consLrulm másurind dln puncLul C spre sLinaa 1/10 dln
másura de aroslme a soldurllorţ mlnus 1 cmŦ Locul sLablllL il insemnám cu llLera PŦ AcesL
puncL lndlcá ml[locul feLelŦ unlm apol puncLul P cu puncLul C prlnLrŴo llnle adinclLá in parLea
de [osţ asa ca pe Llparţ consLrulnd asLfel llnla de ml[loc a feLelŦ
llolo Je tolle o formeazá llnla orlzonLaláţ dln puncLul A piná la puncLul PŦ
1|paru| de spate a| panta|onasu|u| scurtŦ
ÞarLea dln spaLe prezlnLá llnll comune cu faLaţ cu excepLla llnlllor de Lalle sl ml[locţ pe care
Lrebule sá le desenámŦ
llolo Je mljloc o spotelol o formám másurind dln puncLul C spre sLinaaţ pe llnla orlzonLaláţ
1/2 dln dlsLanLa cuprlnsá inLre puncLul C sl puncLul PŦ Locul aflaL il insemnám cu un puncLţ
pe careŴl insemnám cu llLera lŦ ÞuncLul l lndlcá ml[locul spaLelulŦ unlm apol acesL puncL
prlnLrŴo llnle obllcáţ cu puncLul Cţ formind asLfel llnla de ml[loc a spaLelulŦ
llolo Je tolle o reprezlnLá llnla AŴlŦ
,odu| de tr|cotareŦ
1rlcoLarea panLalonasulul scurL se face incepind cu llnla de Lalleţ care poaLe rámine dreapLá
ca in modelţ sau se poaLe incepe cu o maralne lucraLá cu puncL de semlelasLlc pe o láLlme de
2Ŵ3 cmŦ
Se urmáresLe llnla Llparulul penLru flecare parLe separaLţ sau se poaLe LrlcoLa inLrŴo slnaurá
bucaLáţ o parLe de faLá sl de spaLe unlLe pe llnla AŴLŦ
Þe llnla de Lalle se fac buLonlereţ dacá panLalonasul se prlnde de bluzlLáţ fácind un cosLumasţ
sau l se pun breLele sl se poaLe purLa cu orlce bluzá sau pulovárŦ
ÞenLru LrlcoLare se poL folosl dlverse puncLeť puncL de [erseuţ puncL lenesţ puncL de
LesáLuráţ puncL de [erseu rásuclL sl alLeleţ dupá ausLul flecárulaŦ
#@tlcotoje Je mioó´ţ Aoo lopescoţ £JŦ @ebolcóţ 1966
h|d tr|cotat
1rlcoLul se lucreazá cu un flr neinLrerupL de liná sau bumbac cu andrele (cirllae)ţ luind forme
dlferlLeŦ
ALuncl cind se lucreazá cu o fisle dreapLáţ LrlcoLul se poaLe face cu douá andreleŤ cind vrem
sá obLlnem un oblecL de formá clrculará vom LrlcoLa cu clncl andrele sau cu o andrea
clrcularáŦ
1Ŧ ,ater|a|u|Ŧ
Se poaLe LrlcoLa cu lináţ bumbacţ máLase sau flre slnLeLlceŦ
Spre deoseblre de flrul de bumbacţ flrele dln liná sl dln maLerlale slnLeLlce Lrebule depánaLe
usor (lara) pe deaeLeţ nu pe hirLleţ penLru a nu plerde elasLlclLaLeaŦ llrul de bumbac poaLe fl
infásuraL sLrins pe hirLleŦ llrul rezulLaL dlnLrŴun LrlcoLa[ deslraL (desfácuL) Lrebule spálaL
inalnLe de a fl inLrebulnLaL dln nou (vezl puncLul 12)Ŧ llrele de bumbac se spalá cu sodá sl
evenLual se poL flerbe dacá bumbacul esLe albŦ ÞenLru vopslLul linll sau al bumbaculul se
inLrebulnLeazá coloranLl speclallţ adauaind (la flerL) puLlná sare sl oLeLŦ llrele slnLeLlce se
spalá sl se vopsesc dupá lnsLrucLlunl speclaleŦ
LsLe blne sá inLrebulnLám pe ciL poslbll flre de buná callLaLeŦ Chlar dacá sunL mal scumpeţ
flrul de callLaLe mal buná esLe mal spornlcţ mal durabll sl lucrul flnlL are un aspecL mal
frumosŦ
2Ŧ Andre|e|eŦ
ÞoL fl de meLalţ de maLerlal plasLlc sau de osŤ poL fl ascuLlLe la ambele capeLe sau numal la
un slnaur capáLŦ Andrelele ascuLlLe la ambele capeLe se inLrebulnLeazá penLru execuLarea
oblecLelor clrculareţ cloraplţ mánusl eLcŦ Andreaua clrculará esLe formaLá dln douá capeLe
ascuLlLe dln meLalţ de aproxlmaLlv 6 Ŷ 8 cm lunalmeţ unlLe inLre ele cu un arc formaL dlnLrŴo
sirmá splraláŦ AceasLá andrea servesLe la execuLarea oblecLelor marlţ ca rochll sl fusLeţ care
se lucreazá dlnLrŴo slnaurá bucaLáŦ
Andrelele au dlferlLe numereŦ Lle Lrebule sá se poLrlveascá flrulul cu care lucrámŦ uacá
LrlcoLám un flr de liná subLlre cu andrele aroaseţ se obLlne o impleLlLurá rará sl se va inLlndeţ
lar dacá inLrebulnLám andrele subLlrl la un flr prea aros se obLlne o impleLlLurá prea sLrinsáŦ
1rebule incercaL mal inLil ce andrele se poLrlvesc flrulul pe careŴl avemŦ
3Ŧ ,ontarea och|ur||or pe andre|e
lnseamná execuLarea prlmelor ochlurl cu care incepem lucrulŦ MonLarea ochlurllor se face
cu douá andreleţ asLfelť se lasá un flr de rezervá de lunalmea aproxlmaLlv corespunzáLoare
numárulul de ochlurl care sunL de monLaLŦ Se infásoará apol flrul care vlne de la ahem pe
deaeLul aráLáLor sLinaţ lar flrul de rezervá se prlnde inLre deaeLul mlc sl cel lnelar sl se face
cu el o buclá desLul de laraá pe deaeLul mareŦ Se prlnde flrul dln afará al buclel cu andreaua
dln mina dreapLá sl se Lraae prln buclá flrul de pe deaeLul aráLáLor sLinaŦ Se dá drumul buclel
sl se sLrinae ochlul pe cirllaŦ lormám cu flrul de rezervá o nouá buclá pe deaeLul cel mare sl
procedám in acelasl fel monLind numárul necesar de ochlurlŦ
ue asemeneaţ puLem monLa ochlurlle pe douá andreleţ dupá aceea scoaLem o andrea sl
lucrám prlmul rind pe faLáţ luind ochlurlle dln spaLele andrelelŦ uacá LrlcoLám clorapl sau
mánuslţ unde elasLlclLaLea rindulul incepáLor esLe lmporLanLáţ LrlcoLám ochlurlle pe ambele
andrele deodaLáţ lucrind in puncL elasLlcť 1 pe faLáţ 1 pe dosţ 2 pe faLáţ 2 pe dosŦ
4Ŧ Cch|ur|Ŧ
Þrln dlverslLaLea modulul de a lucra ochlurlle pe andrele se formeazá dlferlLe modeleŦ uám
mal [os denumlrea sl modul de execuLareŦ
cblol pe fotóŦ 1recem andreaua dln mina dreapLá prln flrul dln faLá al ochlulul sl apucám
flrul llberţ apol il Lraaem prln ochl formind asLfel un alL ochl care rámine pe andreaua dln
mina dreapLáŦ
cblol pe JosŦ Asezám flrul llber pe andreaua dln mina sLinaá in faLa ochlulul pe care il
lucrámŤ Lrecem andreaua dln mina dreapLá prln ochlţ prln spaLele flrulul sl apucám flrul llber
LráainduŴl pe dosŤ formám asLfel un ochl pe dosŦ
llecare ochl lucraL pe faLá se vede pe dos pe parLea cealalLá a lucrululţ lar ochlul lucraL pe
dos se vede pe faLá pe parLea cealalLá a lucrululŦ
cblol ctescotŦ ÞenLru a cresLe in Llmpul lucrulul numárul ochlurllor monLaLe lnlLlalţ monLám
la incepuLul rindulul unul sau aLiLea ochlurl ciLe avem de crescuL sau LrlcoLám prlmul orl
ulLlmul ochl de douá orlţ o daLá dln faLá sl o daLá dln spaLele andrelelŦ
ÞenLru cresLerea pe parcursul rindululţ rldlcám flrul orlzonLal dlnLre douá ochlurl pe
andreaua sLinaá sl il LrlcoLám luinduŴl dln spaLele andrelel (flrul Lrebule suclL penLru a nu
rámine un aol)Ŧ ln sfirslLţ numárul de ochlurl se poaLe cresLe sl prln [eLeurlŦ
cblol scózotŦ ÞenLru reducerea numárulul de ochlurl lucrám douá ochlurl impreuná pe faLá
sau pe dosţ de la dreapLa la sLinaaţ sau de la sLinaa spre dreapLaţ dupá modelŦ uubla
scázáLurá (dln 3 ochlurl obLlnem 1 ochl) se execuLá asLfelť rldlcám ochlul 1 nelucraLţ lucrám
impreuná ochlul 2 sl 3ţ apol Lraaem ochlul 1 pesLe ochlul rezulLaL dln scáderea ochlulul 2 sl

Scádere la incepuLul sau sfirslLul rindululť LrlcoLám douá ochlurl impreuná pe faLá sau pe dos
(dupá model)ţ adlcá lucrám prlmele sau ulLlmele douá ochlurl deodaLáŦ
Scádere pe parcursul rindululť poaLe fl dlferlLáť
a) Spre dreapLať LrlcoLám douá ochlurl pe faLáŤ
b) Spre sLinaať rldlcám 1 ochlţ LrlcoLám ochlul urmáLor pe faLá slŴl Lrecem prln ochlul rldlcaLŤ
c) Þe dosť LrlcoLám douá ochlurl impreuná pe dosŦ (uacá nu se amlnLesLe alLceva in LexLţ
aLuncl inLrebulnLám la scáderea unul ochlţ scáderea spre dreapLaŤ la scáderea mal mulLor
ochlurlţ adlcá la inchelerea unul rind de ochlurlţ inLrebulnLám scáderea spre sLinaaţ dar
aLuncl nu rldlcám un ochlţ cl Lrecem ochlul LrlcoLaL prln ochlul lucraL anLerlor)Ŧ
cblol tlJlcotŦ 8ldlcám pe andreaua dln mina dreapLá ochlul urmáLor de pe andreaua dln
mina sLinaá fárá aŴl lucraţ Lrecind flrul llber prln spaLele sau prln faLa ochlululţ dupá modelŦ
Þrlmul ochl se LrlcoLeazá in flecare rindţ luinduŴl dln spaLele andrelelţ ulLlmul ochl se rldlcá
numalţ cu flrul asezaL in faLa ochlululŦ Sauť rldlcám prlmul ochlţ luinduŴl dln spaLele andrelelţ
cu flrul asezaL in faLa ochlululţ lar ulLlmul ochl il LrlcoLám pe faLá sau pe dosţ dupá cum cere
modelulŦ
3Ŧ |fer|te denum|r| de |mp|et|tur| s| expres|| |ntrebu|ntate |n cursu| cårt||ť
looct leoesť LoaLe rindurlle pe faLáŦ
looct Je jetseoť 1 rind pe faLáţ 1 rind pe dosŦ
looct Je elostlcť LrlcoLám 2 ochlurl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ piná la sfirslLul rindululŦ ln
rindurlle urmáLoareţ LrlcoLám ochlurlle asa cum se prezlnLáţ adlcá cele pe faLá le lucrám pe
faLáţ lar ochlurlle pe dos le lucrám LoL pe dosŦ
looct semlelostlcť 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosŦ ln rindul urmáLor ochlurlle care apar pe faLá
le lucrám pe faLáţ lar ochlurlle care apar pe dos le lucrám pe dosŦ ue noLaL cá ochlurlle care
in rindul anLerlor au fosL pe faLá vor apárea acum pe dos sl lnversŦ
looct Je otezť rindul 1ť 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ piná la sfirslLul rindululŦ 8indul 2 sl cele
urmáLoareť ochlul pe faLá se lucreazá pe dosţ cel pe dos se LrlcoLeazá pe faLáŦ varlaLllle
puncLulul de orez sunLť puncLul de orez lunalL sl puncLul de orez mareŦ uescrlerea lor esLe
daLá la modelul respecLlvŦ
@tlcotóm Jteptť inseamná cá pe aceasLá porLlune nu scádem sl nlcl nu cresLemŦ
5e tepetó Je lo *ť repeLám moLlvul sau felul de a LrlcoLa de la prlma * piná la ulLlma *ţ piná
la sfirslLul rindulul sau de aLiLea orl de ciLe orl ne prescrle indrumarea dln LexLŦ
klJlcóm 1 ocblť impunaem in ochlul urmáLor prln spaLele andrelelţ ca sl cum am vrea sá
LrlcoLám un ochl pe dosţ sl Lrecem ochlul fárá aŴl LrlcoLa de pe andreaua sLinaá pe cea
dreapLáŦ llrul rámine in faLa sau in dosul andrelelţ dupá lndlcaLla dln LexLŦ
loteotť puncLul de LrlcoLa[ care permlLe o elasLlclLaLe mal mareţ de expŦ puncLul de elasLlc sl
puncLul de semlelasLlcŦ
uo ocbl ttosotť LrlcoLám ochlul 1 sl ochlul 2 pe faL፠Lrecem ochlul 1 pesLe ochlul 2 obLlnind
asLfel o scádereŦ
looct Je tlobelť puncLul care lmlLá Llahelul dln crolLorleŦ
looct Je tesótotóť puncLul care lmlLá LesáLura oblsnulLáŦ
uo jeteoť infásurám flrul in [urul andrelelţ LrecinduŴl dln faLá spre spaLeŦ
Acopetltť ochlurlle care apar pe faLá le lucrám pe faLáţ lar cele care apar pe dos le lucrám pe
dos (in rindul precedenL au apáruL lnvers)Ŧ
6Ŧ 1r|cotarea mode|e|or |n ma| mu|te cu|or| (suedeze)ť
Lucrám in puncL de [erseu sl LrlcoLám aLiLea ochlurl dlnLrŴo culoareţ ciLe se vád pe schemáŦ
llrul neinLrebulnLaL il Lrecem pe dosul lucrulul mal deparLeţ in asa fel ca sá nu sLrinaá
impleLlLuraŦ La schlmbarea culorllorţ asezám flrele in cruce pe dosul lucrululţ ca sá nu se
formeze un aolŦ lnalnLám de [os in sus sl clLlm de pe schemá rindurlle pe faLá de la dreapLa la
sLinaaţ lar cele pe dos de la sLinaa spre dreapLaŦ
7Ŧ 8rodatu| mode|e|or co|orateŦ
ueseorl nu LrlcoLám modelul coloraLţ cl il brodám pe fondul ūin puncL de [erseu"Ŧ ln
asemenea cazurlţ impunsáLurlle de ac lau forma ochlurllor pe faLáŦ
8Ŧ Imp|et|tura cu mode| dupå schemåŦ
Cind LrlcoLám un model dlnLrŴo slnaurá culoareţ clLlm schema la fel ca la modelele in culorlţ
inalnLind de [os in susţ clLlnd rindurlle fárá soL de la dreapLa spre sLinaaţ cele cu soL de la
sLinaa spre dreapLaŦ Semnele inseamná alcl ochlurl pe faLá sl pe dosţ nu culorlŦ
9Ŧ 1r|cotarea mode|e|or dante|ateŦ
AcesLe modele se LrlcoLeazá de asemenea dupá schemáŦ Schema araLá unul dlnLre moLlveţ
care se repeLá aLiL in láLlmeţ ciL sl in inálLlmeŦ Clfrele dln dreapLa sl dln sLinaa araLá rindurlleŦ
uacá lucrám drepL (cu douá andrele)ţ clLlm rindurlle fárá soL (pe faLa lucrulul) de la dreapLa
spre sLinaaţ lar cele cu soL (pe faLa lucrulul) de la sLinaa spre dreapLaŦ Cind lucrám in cercţ
clLlm flecare rind de la dreapLa spre sLinaaŦ Schema ne araLá cum LrlcoLám modelulŦ
LvenLualele semne (sLeluLe) lndlcaLe pe linaá numerele rindurllorţ araLá in care rind se
schlmbá incepuLul moLlvulul cu care incepem rindul sl sfirslLul moLlvulul cu care lsprávlm
rindulŦ
La modelele danLelaLeţ ca de alLfel in aeneralţ nu se conslderá ochlul cu care incepem sl cu
care sfirslm rindulŦ ln flecare rind rldlcám ulLlmul ochl asezaL in faLáţ fárá aŴl LrlcoLaţ lar
prlmul ochl il lucrám pe faLáţ luinduŴl dln spaLele andrelelŦ Cind LrlcoLám modele danLelaLeţ
Lrebule sá numárám ochlurlle deseorlţ avind arl[á sá nu sporeascá sau sá scadá fárá rosLŦ
ÞrescurLárlle sl expllcaLllle semnelor le dám la sfirslLul acesLul caplLolŦ
10Ŧ 8uton|era or|zonta|åŦ
1rlcoLám de la incepuLul rindulul aLiLea ochlurl ciLe prescrle LexLulŦ Þe urmá inchelem 4 Ŷ 6
ochlurl sau sl mal mulLeţ dupá márlmea nasLurelulŦ ln rindul urmáLor monLám deasupra
ochlurllor scázuLe LoL aLiLea ochlurl ciLe am inchelaL in rindul anLerlorŦ
11Ŧ 8uton|era vert|ca|åŦ
Acolo unde dorlm sá facem buLonlera impárLlm ochlurlleţ lásind o parLe pe o andrea de
rezervá sl LrlcoLind parLea cealalLá aLiL de inalLá ciL de mare dorlm sá fle buLonleraŦ Apol
lucrám cu alL ahem sl parLea lásaLá sl parLea lásaLá pe andreaua de rezerváţ dupá aceea
luám lar LoaLe ochlurlle pe o andrea sl urmám cu lucrul dupá LlparŦ
12Ŧ Þregåt|rea ||n|| dupå desfacerea |mp|et|tur||Ŧ
uupá ce am deslraL lucrul infásurám lina in [urul unel scindurl sl o leaám cu un flr de alLá
culoare sau cu o bucáLlcá de sfoaráţ apol o luám de pe scindurá sl o leaám incá in 2 Ŷ 3
locurlŦ Spálám lina in apá cálduLá (lina nu se spalá nlclodaLá in apá flerblnLe) cu sápun care
sá nu conLlná sodáŦ uacá lina esLe asprá (chlar dacá nu esLe nouá) punem puLln blcarbonaL
de sodlu in apáţ dar numal dacá lina nu esLe vopslLáŦ ÞenLru llmpezlrea linllţ inLrebulnLám
apá de aceeasl LemperaLuráţ in care am LurnaL puLln oLeLŦ SLoarcem linaţ o aLirnám sl leaám
de parLea de [os o areuLaLeţ care sá o inLlndáŦ ln felul acesLaţ lina va devenl ca nouáŦ
13Ŧ ,år|meaŦ
uupá ce am ales modelulţ sLablllm márlmeaŦ ln prlmul rind luám másura persoanelŦ loarLe
lmporLanLe sunL clrcumferlnLa plepLululţ láLlmea spaLelulţ lunalmea minecll sl láralmea LallelŦ
AcesLe másurl dau ūmárlmea"Ŧ
Másura nu Lrebule nlclodaLá luaLá prea flxŦ
Aleaem Llpul care corespunde aproxlmaLlv másurllor luaLeţ confrunLám insá flecare másurá
in parLeţ indrepLindŴo acolo unde nu se poLrlvesLeŦ Clfrele Llparelor lndlcá cenLlmeLrlŦ
14Ŧ 1|paru|Ŧ
1rebule sá preaáLlm Llpare in márlme naLuraláŦ 1recem másurlle daLe in desenul mlcţ cu
a[uLorul unul cenLlmeLru sl al unel llnllţ pe hirLle de impacheLaL sau de [urnalŦ 1recem LoL ce
se vede in Llparul mlcţ apol Lálem dupá conLur dlferlLele plese ale Llparulul dln hirLleŦ
13Ŧ ,åsuraŦ
1rlcoLám mal inLil o bucaLá de probáŦ lncepem pe 30 Ŷ 32 de ochlurl sl LrlcoLám 3 Ŷ 6 cmŦ
Cálcám usor (fárá a inLlnde bucaLa LrlcoLaLá in vreo dlrecLle)ţ másurind ciLe ochlurl
corespund la 3 cm in láLlme sl ciLe rindurl corespund la 3 cm in inálLlmeŦ uacá sLlm de
exemplu cá 13 ochlurl sl 24 rindurl ƹ 3 cmţ aLuncl 30 de ochlurl sl 48 rindurl ƹ 10 cmŦ AceasLa
esLe ūmásura"Ŧ uacá dln impleLlLura noasLrá vln mal mulLe ochlurl la 10 cm deciL in
descrlereţ aLuncl Lrebule sá incepem lucrul nosLru proporLlonal pe mal mulLe ochlurlŦ uacá
vln mal puLlne ochlurl pe 10 cmţ aLuncl incepem lucrul proporLlonal pe mal puLlne ochlurlŦ
ÞuLem calcula exacL pe ciLe ochlurl sá incepemţ dacá inmulLlm numárul cenLlmeLrllor de la
maralnea de [os a Llparulul nosLru cu numárul ochlurllor ūmásurll"ţ fácind dupá aceea
impárLlrea cu 10Ŧ ln orlce cazţ adáuaám 2 ochlurl penLru ochlurlle de la incepuLul sl sfirslLul
rindurllorŦ
lnálLlmea LoLalá inseamná numárul de cenLlmeLrl incepind (verLlcal) de la monLa[ul
ochlurllor piná in puncLul conslderaLŦ
lmpleLlLura Lrebule másuraLá sl in Llmpul lucrululŦ uacá se spune in LexLť ūmásuraL de [os"ţ sá
másurám mereu de la maralnea de [os sl la ml[locul rindurllorţ fárá a aseza lucurul pe masáŦ
16Ŧ Cå|catu|Ŧ
uupá ce am LrlcoLaL LoaLe bucáLlleţ le asezám Ŷ flecare in parLe Ŷ cu faLa in [os pe Llparul
corespunzáLorţ le flxám cu ace de aámálle lnoxldablle sl le cálcám Ŷ dacá nu sŴa daL alLá
indrumare Ŷ cu o cirpá udáŦ ln prealabll insá insállám cap la cap buLonlereleţ deschlzáLura
buzunarelor sl fenLa lásaLá penLru fermoarŦ
17Ŧ ,onta[u|Ŧ
lnsállám bucáLlle cálcaLeţ le incercám sl le indrepLám dacá esLe nevoleŦ Coasem la maslná
sau de mináţ avind arl[á sá nu increLlm sau sá inLlndem cusáLurlleŦ
lmbrácámlnLea penLru copll Lrebule cusuLá cu minaţ inLrebulnLind sl penLru cusuL flrul dln
care sŴa impleLlLŦ
18Ŧ ust|nerea cusåtur||orŦ
uedesubLul benLllor cu nasLurl sl buLonlere coasemţ dacá avem poslblllLaLeaţ benLlle inausLe
de máLase sau panallcáţ ca sá nu se inLlndáŦ
La cusáLurlle de la umár punem pe dlnáunLru o benLlLá inausLáŦ
19Ŧ 8uton|ere|eŦ
lesLonám de [ur impre[urul buLonlerelor in ūpuncL de buLonlerá"ţ cu flrul dln care am
impleLlLţ prlnzind LoLodaLá sl benLlLa sau panallcaŦ
20Ŧ Þåstrarea ob|ecte|or tr|cotateŦ
ln Llmpul verll sá avem arl[á de lucrurlle noasLre LrlcoLaLeŦ Lle Lrebule sá fle curaLeţ deoarece
molllle dlsLrua mal cu seamá párLlle unsuroase sl páLaLeŦ Sá asezám hirLle unsá cu
LerebenLlná inLre lucrurlle de liná puse la pásLrareţ aerlslnduŴle de mal mulLe orl in Llmpul
verllŦ
#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959
Card|gan Ŧ
Clne preferá imbrácámlnLea slmpláţ care nu esLe supusá caprlclllor modelţ isl va preaáLl cu
slauranLá acesL cardlaan flnţ cu llnll claslceţ usor de purLaLŦ noLa moderná o prlmesLe de la
decolLeul fárá auler sau banLáţ de la mineca sapLeŴopLlml sl maralnlle feLelorţ dublaLe cu
acelasl maLerlalŦ

Iurn|tur|ť clrca 330 a lináţ andrele nrŦ 2 sl 2 1/2ţ opL nasLurlŦ
,år|meať clrcumferlnLa plepLulul clrca 93 Ŷ 96 cmŦ Láralmea cardlaanulul inchelaL clrca 104
cmţ lunalmea la ml[locul spaLelul 37 cmŦ
,ode|ť
lŦ Maralnea de [os sl manseLele se lucreazá in ūpuncL de elasLlc" 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosŦ
llŦ 8esLulť ūpuncL de [erseu rásuclL"Ŧ (ALiL la modelul lţ ciL sl la modelul ll ochlurlle LrlcoLaLe
pe faLá se lau dln spaLele andrelel)Ŧ

,åsurať 32 ochlurl sl 48 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
lncepem cu 130 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám 7 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu andrele
nrŦ 2 Z sl modelul llŦ CresLem la ambele maralnl ale lucrululţ la ciLe 4 cmţ de 6 orl ciLe 1 ochlŦ
vor fl 162 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Cind spaLele are 32 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2
orl ciLe 7 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl ţ x de 6 orl ciLe 1 ochlţ pr urmá LrlcoLám 2 rindurl fárá
scáderlŦ 8epeLám incá o daLá de la xŦ Mal scádem de 4 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 124 ochlurlŦ
Cind ráscrolala minecll esLe de 10 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alcl sl incepind de la ciLe 1
Z cmţ la ambele maralnlţ de 6 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 136 ochlurlŦ
umótolť
La 31 cm másuraLl de [os scádemţ la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 24 orl ciLe 3 ochlurl
sl de 10 orl ciLe 2 ochlurlŦ 8ámin 44 ochlurl la ml[locŦ lnchelemŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem cu 86 ochlurl pe andrele nrŦ 2Ŧ 1rlcoLám 7 cm cu modelul lŦ La 2 cm de [os formám
prlma buLonleráŦ 1rlcoLám 3 ochlurl de la maralnea dreapLá sl dln 4 ochlurl facem buLonleraŦ
urmáLoarea buLonlerá o formám la 7 cm in ulLlmele 2 rindurl ale elasLlcululŦ uupá a doua
buLonlerá conLlnuám cu andrele nrŦ 2 Z ţ adáuaind in rindul inLilţ la maralnea dreapLáţ 12
ochlurlŦ vor fl 98 ochlurlŦ ln rindurlle pe faLá LrlcoLámţ incepind de alclţ acesLe 12 ochlurl pe
faLáţ rldlcám 1 ochlţ luinduŴl dln spaLele andrelel sl conLlnuám pe faLá piná la sfirslLul
rindululŦ ln felul acesLa LrlcoLám LoaLá faLaŦ ln aceasLá dublurá a maralnll feLel formám incá 6
perechl de buLonlereţ la dlsLanLa de 6 Z cm una de alLaŤ LrlcoLám de la maralne 4 ochlurlţ dln
4 ochlurl facem o buLonleráţ LrlcoLám 4 ochlurlţ rldlcám 1 ochlţ LrlcoLám 4 ochlurlţ dln 4
ochlurl facem o buLonlerá sl sfirslm rindulŦ
La maralnea sLinaá cresLem la ciLe 2 cmţ de 10 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 108 ochlurlŦ La 29 cm
másuraLl de [os lucrámţ in locul pensel de la plepLţ cu rindurl prescurLaLeť pe faLa lucrulul
LrlcoLám de la incepuLul rindulul 66 ochlurlţ resLul rámine pe andreaua sLinaáţ inLoarcem sl
LrlcoLám pe dos LoL acesLe 66 ochlurlŦ 8indul urmáLorť 73 ochlurl pe faLáţ inLoarcemţ
LrlcoLám LoL acesLe 73 ochlurl pe dosŦ
8indul urmáLorť 80 ochlurl pe faLáţ inLoarcem sl LrlcoLám 80 ochlurl pe dosŦ ConLlnuám in
felul acesLaţ LrlcoLind LoL la douá rindurl cu ciLe 7 ochlurl mal mulL piná ce LrlcoLám lar cu
LoaLe ochlurlle rindululŦ
kósctololo mioecllť
Cind maralnea laLeralá are aceeasl inálLlme ca sl aceea a spaLelul piná la ráscrolala minecllţ
scádem la maralnea exLerloará la ciLe douá rindurl 7 ochlurlţ o daLá 3 ochlurlţ de Lrel orl ciLe
2 ochlurl sl de 7 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 83 ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 9 cmţ
másuraLl verLlcalţ cresLem alcl sl incepind de alcl la ciLe 1 cmţ de 9 orl ciLe 1 ochlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ cind maralnea lnLerloará esLe de 41 cm de la adáuaarea ochlurllorţ inchelem la
incepuLul rindulul urmáLor 23 ochlurlŦ Scádem apol la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul lorţ o daLá 4
ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1 ochlŦ urmám drepL
inalnLeŦ
umótolť
Cind faLa esLe de 30 cm de la maralnea de [osţ scádem la maralnea exLerloaráţ la ciLe 2
rindurlţ de 7 orl ciLe 4 ochlurlţ apol ciLe 3 ochlurl piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Se lucreazá lnversaL sl fárá buLonlereŦ
e ret|nutť
ueoarece am formaL sub ráscrolala minecll un unahl de 2 Z cm prln rindurlle prescurLaLeţ
vom avea incepind de alclţ 2 másurl dlferlLeŦ Maralnea laLeralá esLe mal scurLáţ cea
lnLerloará mal lunaáţ respecLlv mal inalLáŦ
,|necať
lncepem cu 78 ochlurl pe andrele nrŦ 2Ŧ 1rlcoLám 3 cm cu modelul nrŦ lŦ ConLlnuám cu
andrele nrŦ 2 Z cu modelul llŦ CresLem la ambele maralnl ale lucrululţ la ciLe 6 rindurlţ de 23
orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 124 ochlurlŦ Cind mineca are 33 cm de la maralnea de [os Ŷ sau alLá
másurá necesará anLebraLulul Ŷ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 7
ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 12 orl ciLe 2 ochlurlŦ * de 10 orl ciLe 1 ochlţ apol urmeazá 2
rindurl fárá scádereŦ 8epeLám incá o daLá de la *Ŧ Scádem mal deparLeť de 18 orl ciLe 1 ochlţ
de 6 orl ciLe 2 ochlurlţ sl de 4 orl ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 18 ochlurlŦ lnchelemŦ
Cálcám bucáLlle LrlcoLaLeţ le monLámŦ lndolm maralnea lnferloará a feLelor deŴa lunaul
ochlurllor rldlcaLe sl LlvlmŦ 8uLonlerele prlnse duble le fesLonámŦ
Þe 3 ochlurl incepem o banLá lucraLá in bleŦ CresLem la incepuLul rindurllor lucraLe pe faLá
ciLe 1 ochlţ la incepuLul celor lucraLe pe dos ciLe 2 ochlurlţ piná avem 13 ochlurlŦ lncepind de
alcl cresLem mal deparLe ciLe 1 ochl la incepuLul rindurllor pe faLáţ lar la incepuLul celor
LrlcoLaLe pe dosţ scádem ciLe 1 ochlŦ ln felul acesLa cele 13 ochlurl de pe andrea nu se
inmulLescţ dar nlcl nu scadŦ Cind banLa esLe cu clrca 10 cm mal scurLá deciL incon[urul aiLulul
piná la indolLura Llvululţ scádem la incepuLul rindurllor LrlcoLaLe pe faLá ciLe 2 ochlurlţ lar la
incepuLul celor pe dos ciLe 1 ochlţ piná rámin 3 ochlurlŦ lnchelemŦ Cálcám banLa fárá a o
inLlndeţ o coasemţ culcaLá cu faLa pe faLa cardlaanulul in [urul ráscrolelll aiLululţ dar numal
de la un Llv al feLel piná la celálalL LlvŦ C rásfrinaem sl o Llvlm cu puncLe lnvlzlblleŦ Coasem
nasLurllŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959
AceasLá [acheLá frumoasá sl pracLlcá are douá buzunare marl care par apllcaLeŦ ln reallLaLeţ sunL
lucraLe impreuná cu feLeleŦ C banLá laLá incon[oará feLeleŦ Calcaţ formaLá dln douá bucáLlţ esLe
asezaLá mal [os de llnla LallelŦ

Iurn|tur|ť
Clrca 600 a liná de aroslme ml[locleţ andrele nrŦ 3 sl 6 nasLurlŦ
,år|meať
ClrcumfelnLa plepLulul clrca 94 Ŷ 96 cmţ lunalmea [acheLel la ml[locul spaLelul clrca 70 cmţ
láralmeaţ [acheLa fllnd inchelaLá la nasLurlţ clrca 108 cmŦ
,ode|ť
lŦ Maralnea de [os sl manseLele se lucreazá in ūpuncL de elasLlc"Ŧ
llŦ 8anLa de la buLonlereţ nasLurl sl aiLţ aarnlLura minecllor sl a buzunarelor ūpuncL de orez lunalL"Ŧ

8indul 1ť 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ alLernind piná la sfirslLul rindululŦ 8indul 2 sl LoaLe rindurlle
cu soLť deasupra ochlulul pe faLá LrlcoLám 1 ochl pe faLáţ deasupra ochlulul pe dosţ LrlcoLám 1 ochl
pe dosŦ 8indul 3 sl LoaLe rindurlle fárá soLť deasupra ochlulul pe faLá LrlcoLám 1 ochl pe dosţ lar
deasupra ochlulul pe dos LrlcoLám 1 ochl pe faLáŦ 8indurlle 2 sl 3 se repeLáŦ
lllŦ 8esLul [acheLel se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
28 ochlurl sl 38 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lllŦ
pate|eť
lncepem cu 130 ochlurl sl LrlcoLám 3 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu modelul lll sl LrlcoLám drepL
14 cm másuraLl de la maralnea de [osŦ Alclţ sl incepind de alcl cresLem la ambele maralnlţ la
dlsLanLe de 4 cmţ de 6 orl ciLe 1 ochlŦ vom avea 142 ochlurlŦ
kósctololo mioecll toolooť
La 38 cm másuraLl de [os scádem la incepuLul celor 2 rindurl urmáLoare ciLe 6 ochlurlţ *LrlcoLám 2
rindurl fárá scáderlŦ La incepuLul celor 2 rindurl urmáLoare scádem ciLe 1 ochlŦ 8epeLám incá de 14
orl de la*Ŧ La incepuLul rindurllor urmáLoare scádem de 34 orl ciLe 1 ochlŦ lnLre Llmpţ la 63 cm
másuraLl de la maralnea de [osţ inchelem 14 ochlurl la ml[locţ luám una dlnLre párLl pe o andrea de
rezervá sl inchelem flecare bucaLá separaLŦ La maralnea exLerloará conLlnuám scáderlle conform
expllcaLlllor daLeŤ la maralnea dlnspre aiL scádem la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul lorţ de 2 orl ciLe 4
ochlurl sl apol ciLe 2 ochlurlţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem cu 72 ochlurl sl LrlcoLám 3 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu modelul lllţ dar LrlcoLám ciLe 2
ochlurl pe dos la ambele maralnl ale buzunarululŦ Þe faLa lucrulul vom avea urmáLoarea impárLlre a
ochlurllorť ochlul incepáLorţ 11 ochlurl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ 41 pe faLáţ 2 pe dosţ 14 pe faLáţ
ochlul care inchele rindulŦ Þe rindurlle de pe dosul lucrulul LrlcoLám ochlurl pe faLá deasupra celor
LrlcoLaLe pe faLá sl ochlurl pe dos deasupra ochlurllor pe dosŦ 1rlcoLám drepLţ piná ce lucrul nosLru
are 12 cm de la maralnea de [osŦ lncepind de alcl LrlcoLám cele 41 ochlurl dlnLre cele ciLe 2 ochlurl
pe dosţ cu modelul ll pe dlsLanLa de 4 cmţ penLru a forma aarnlLura buzunarululŦ Cind buzunarul
are 16 cm de la maralnea de [osţ LrlcoLám rindul urmáLor pe faLa lucrulul asLfelť LrlcoLám 14 ochlurl
pe faLáţ inchelem 41 ochlurl sl conLlnuám pe faLá piná la sfirslLul rindululŦ
Lásám lucrul de o parLeŦ Þe andrele separaLe monLám 43 ochlurl penLru cápLuseala buzunarulul sl
LrlcoLám 13 cm cu modelul lllŦ La incepuLul celor 2 rindurl dln urmá scádem ciLe 1 ochl (41 ochlurl)Ŧ
Sfirslm cu 1 rind de ochlurl pe faLá sl lásám lucrul la o parLeŦ
ConLlnuám faLaŦ 1rlcoLám pe dos ochlurlle de la incepuLul rindulul sl conLlnuám pe aceeasl andrea
ochlurlle cápLuselll buzunarululŤ LoL pe dosţ LrlcoLám pe urmá sl resLul de 14 ochlurlŦ lncepind de
alcl LrlcoLám LoL rindul in ūpuncL de [erseu"Ŧ lnLre Llmpţ cresLem maralnea exLerloará (cea dln
sLinaa) incepind de la 14 cmţ la fel ca la spaLeţ adlcá la ciLe 4 cm de 6 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 78
ochlurlŦ
kósctololo mioecll tooloo sl tósctololo oitololť
La aceeasl inálLlme ca la spaLeţ la 38 cm másuraLl de la maralnea de [osţ scádem 6 ochlurl la
incepuLul rindulul urmáLor lucraL pe dosŤ apol mereu la al dollea rind lucraL pe dosţ scádem la
incepuLul rindululţ de 13 orl ciLe 1 ochl sl incepind de alclţ la incepuLul flecárul rind lucraL pe dosţ
de 27 orl ciLe 1 ochlŦ ln acelasl rind cu incepuLul ráscrolelll minecllţ scádem la incepuLul rindurllor
lucraLe pe faLá penLru ráscrolala aiLululť la 38 cm de la maralnea de [os sl incepind de alcl mereu la
al 4Ŵlea rind lucraL pe faLáţ la incepuLul lulţ scádem de 6 orl ciLe 1 ochlţ apol LoL la al 2Ŵlea rind
lucraL pe faLáţ de 10 orl ciLe 1 ochl sl de alcl la incepuLul flecárul rind lucraL pe faLáţ ciLe 1 ochlţ piná
se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Se lucreazá lnversaLŦ
,|neca dreaptåť
lncepem cu 69 ochlurlŦ 1rlcoLám 8 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu modelul lllţ in afará de cele 23
ochlurl dln ml[locţ pe care le lucrám piná la sfirslL in ūpuncL de orez prelunalL"Ŧ CresLem la ambele
maralnlţ la ciLe 4 rindurlţ de 26 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 121 de ochlurlŦ Lucrám drepL piná ce mineca
are 40 cm de la maralnea de [osŦ La incepuLul celor 2 rindurl urmáLoare scádem ciLe 6 ochlurlţ pe
urmá scádem raalanul la fel ca la spaLeţ la maralnea dreapLá insá numal piná la 69 cm másuraLl de
la maralnea de [osŦ lncepind de alcl scádem la aceasLá maralneţ la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul lorţ
ciLe 3 ochlurl piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ AceasLá maralne mal scurLá vlne in faLa [acheLelŦ
,|neca st|ngå se LrlcoLeazá lnversaLŦ
8antať
lncepem cu 27 ochlurl cu modelul llŦ La 3 cm de la incepuL sl incepind de alcl la ciLe 8 cmţ formám
buLonlerele in numár de 3Ŧ 1rlcoLám 9 ochlurl de la maralne sl dln 9 ochlurl facem buLonleraŦ (uacá
inLrebulnLám nasLurl mal mlclţ LrlcoLám 10 ochlurl de la maralne sl facem buLonlera dln 7 ochlurl)Ŧ
8anLa va fl aLiL de lunaá inciLţ puLln inLlnsáţ sá incon[oare maralnlle lnLerloare ale [acheLelŦ
a|cať (douá bucáLl)
lncepem cu 13 ochlurl sl LrlcoLám 24 cmŦ Þe urmá scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare *de 2
orl ciLe 1 ochl sl de 2 orl ciLe 2 ochlurlŦ 8epeLám de la * piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Cálcám párLlle LrlcoLaLe sl le monLámŦ Mineca vlne cu parLea mal scurLá in faLáŦ Coasem raalanul
feLelorţ susLlninduŴl puLln spre sub braLţ (il increLlm usor) de minecá Ŷ cele Lrel maralnl llbere ale
cápLuselll buzunarulul le coasem cu puncLe mlclţ ascunseŦ
Coasem banLa de maralnea lnLerloará a feLelorţ inLlnzindŴo puLlnŦ lesLonám buLonlereleţ coasem
nasLurllŦ
Asezám cele douá párLl ale aálcll in cusáLurlle laLerale ale [acheLelţ ceva mal [os de llnla LallelŦ
Suprapunem colLurlle sl le prlndem cu un nasLureţ lásind aálcll puLln [oc llberŦ


Cardlaanul prezenLaL alcl are un auler mare rásfrinL sl un lnLeresanL moLlv in ūcruclullLe"Ŧ 8anLa de
elasLlcţ lucraLá inLrŴo slnaurá bucaLáţ il susLlne puLln in parLea de [osţ formind un usor bluzeuŦ 8anLa
esLe lucraLá in colLţ aLiL in faLáţ ciL sl la aulerŦ

Iurn|tur|ť
Clrca 630 a de liná de aroslme ml[locleţ andrele nrŦ 2 sl 3 (avem nevole de 6 Ŷ 8 andrele lunal nrŦ 2)
sl 8 nasLurlŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLululť 96 Ŷ 98 cmŦ Láralmea cardlaanulul inchelaL la nasLurl clrca 104 cmţ
lunalmea la ml[locul spaLelul clrca 63 cmŦ
,ode|ť
lŦ Modelul cardlaanululť rindul 1ť *3 ochlurl pe faLáţ 1 ochl pe dosŦ 8epeLám de la *Ŧ 8indul 2 sl
LoaLe rindurlle cu soLť deasupra ochlulul pe faLá LrlcoLám 1 ochl pe faLáţ deasupra ochlulul pe dos
LrlcoLám 1 ochl pe dosŦ 8indul 3ť *1 ochl pe dosţ 3 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la *Ŧ 8indul 3ť *1
ochl pe dosţ dln cele 3 ochlurl pe faLáţ LrlcoLám inLil al Lrellea ochl pe faLá luinduŴl dln faLa andrelelţ
apol prlmul sl pe urmá al dollea ochlŦ Abla dupá ce am LrlcoLaL LoaLe Lrel ochlurlle dám drumul de
pe andreaua sLinaáŦ 8epeLám de la *Ŧ 8indul 7ť 1 ochl pe faLáţ *1 ochl pe dosţ 3 ochlurl pe faLáŦ
8epeLám de la *Ŧ 8indul 9ť 2 ochlurl pe faLáţ *1 ochl pe dosţ 3 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la *Ŧ
8indul 11ť 2 ochlurl pe faLáţ *1 ochl pe dosŦ uln cele 3 ochlurl pe faLá LrlcoLám inLil al Lrellea ochl pe
faLáţ luinduŴl dln faLa andrelelţ apol prlmul ochl sl in sfirslL al dollea ochl (ca la rindul 3)Ŧ 8epeLám
de la*Ŧ uupá al 12Ŵlea rind urmeazá dln nou rindul inLilŦ
llŦ 8enLlle se LrlcoLeazá in ūpuncL de elasLlc"Ŧ

,åsurať
30 ochlurl sl 36 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lŦ
pate|eť
lncepem cu 146 ochlurlţ cu andrele nrŦ 3Ŧ 1rlcoLám drepL 36 cm cu modelul lŦ
kósctololo mioecllť
La incepuLul celor 2 rindurl urmáLoare scádem ciLe 9 ochlurl sl in rindurlle care urmeazá incá de 12
orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 116 ochlurlŦ Lucrám drepL inalnLe piná ce ráscrolala minecll esLe de 12 cm
másuraLl verLlcalŦ Alcl sl incepind de alcl cresLem la ciLe 3 cmţ pe ambele maralnl ale lucrululţ de 3
orl ciLe 1 ochlŦ vom avea 122 ochlurlŦ
umótolť
Cind spaLele are 36 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllorţ de 14 orl ciLe 6
ochlurlŦ 8ámin 38 ochlurl la ml[locŦ lnchelemŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem cu 82 ochlurlţ pe andrele nrŦ 3Ŧ 1rlcoLám drepL 11 cm cu modelul lŦ
8uzunarulť in rindul urmáLor LrlcoLám 19 ochlurl pe faLa lucrululţ luám 42 ochlurl pe o andrea de
rezerváţ LrlcoLám cele 21 ochlurl rámaseŦ
Lásám lucrul de o parLeŦ MonLám pe alLe andrele 44 ochlurl penLru cápuseala buzunarulul sl
LrlcoLám 11 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ La incepuLul celor 2 rindurl dln urmáţ scádem ciLe 1 ochl (42
ochlurl)Ŧ Sfirslm cu 1 rind pe faLá sl lásám lucrul de o parLeŦ ConLlnuám fasaŦ 1rlcoLám 21 ochlurl de
la maralnea sLinaáţ lucrám in conLlnuare cu ochlurlle cápLuselll buzunarululţ insá acum cu modelul
cardlaanulul (aLenLle la conLlnulLaLea modelulul!) sl sfirslm cu resLul de 19 ochlurlŦ vom avea dln
nou 82 de ochlurl pe andreaŦ (Cchlurlle buzunarulul rámin mal deparLe pe andreaua de rezervá)Ŧ
kósctololo mioecllť
La 36 cm másuraLl de la maralnea de [osţ scádem in rindul urmáLorţ la maralnea sLinaáţ 10 ochlurlţ
apol scádem la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul lorţ o daLá 3 ochlurlţ o daLá 2 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1
ochlŦ 8ámin 62 ochlurlŦ 1rlcoLám drepL inalnLeŦ Cind ráscrolala minecll are 14 cmţ cresLem la
maralnea sLinaá 1 ochl sl incepind de alclţ la ciLe 3 cmţ incá ciLe 1 ochlţ ca la spaLeŦ
kósctololo oitololť
Cind maralnea lnLerloaráţ cea dln dreapLaţ are 31 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul
rindulul urmáLor 4 ochlurlŦ Þe urmá scádem la ciLe 2 ochlurlţ o daLá la 3 rindurlţ de 3 orl ciLe 2
ochlurl sl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ ConLlnuám aceasLá maralne drepL inalnLeŦ
umótolť
Cind ráscrolala minecll esLe cu 1 cm mal inalLá deciL a spaLelulţ formám umárul scázind ciLe 6
ochlurl de la maralnea exLerloaráŦ
Þartea st|ngå a fete|ť se lucreazá lnversaLŦ
,|neca st|ngåť
lncepem cu 70 ochlurl pe andrele nrŦ 2Ŧ 1rlcoLám 3 cm cu modelul llŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 3 cu
modelul lŦ CresLem la ciLe 6 rindurlţ la ambele maralnlţ de 21 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 112 ochlurlŦ Cind
mineca are 43 cm de la maralnea de [os (sau alLá másurá necesará anLebraLulul) scádem la
incepuLul celor 2 rindurl urmáLoare 3ţ respecLlv 10 ochlurlţ urmind a scádea la incepuLul rindurllor
urmáLoareť o daLá 2 ochlurlţ o daLá 3 ochlurlţ o daLá 2 ochlurlţ o daLá 3 ochlurlţ de 6 orl ciLe 2
ochlurlţ de 38 orl ciLe 1 ochlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 19 ochlurlŦ
lnchelemŦ
u|eru|ť
lncepem cu 102 ochlurl pe andrele nrŦ 3 cu modelul lŦ 1rlcoLám drepL 4 rindurlŦ lncepind de alcl
scádem la incepuLul flecárul rind de 36 orl ciLe 1 ochlţ adlcá de 18 orl de ambele párLlŦ urmeazá
incá 4 rindurl fárá scáderlŦ lnLre Llmpţ cind aulerul are 3 cmţ inchelem la ml[loc 30 ochlurlţ luám o
parLe dln ochlurl pe o andrea de rezervá sl lucrám cele douá párLl separaLŦ La maralnea exLerloará
conLlnuám cu scáderlle ca piná acumţ lar la maralnea lnLerloará scádem la ciLe 2 rindurl de 3 orl
ciLe 2 ochlurl sl ciLe 1 ochl piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Aburlm usor párLlle LrlcoLaLeţ fárá a apása cu flerulţ penLru a menLlne elasLlclLaLea modelululŦ Le
monLámŦ Culerul se aseazá cu rindul incepáLor in ráscrolala aiLululţ colLul sá vlná la maralnea feLelŦ
8antať
8ldlcám la maralnea de [os a spaLelulţ de la cusáLurá laLeralá la cusáLurá laLeraláţ 132 ochlurl pe o
andrea nrŦ 2Ŧ 1rlcoLám 3 Z cm cu modelul llŦ lnchelemŦ Acum lucrám cu 6 andrele lunalŦ 8ldlcám la
maralnea de [os a feLel dln dreapLa 86 ochlurlŦ Þe alLá andrea rldlcám la maralnea lnLerloará sl in
conLlnuareţ LoL pe aceeasl andreaţ la maralnea inausLá a aulerululţ in LoLal 220 ochlurlŦ Þe a Lrela
andrea rldlcám 100 ochlurl la maralnea de [os a aulerululţ pe a paLra andrea ochlurlle celellalLe
maralnl inausLe a aulerulul sl in conLlnuare la parLea lnferloará a feLel dln sLinaaţ decl dln nou 220
ochlurlŦ Þe a clncea andrea 96 ochlurl la maralnea de [os a feLel dln sLinaaŦ Lucrind rindurlle dusŴ
inLors LrlcoLám 3 Z cm cu modelul lŦ La colLurl cresLem in flecare rind ciLe 1 ochl la sfirslLul
andrelelorŦ La colLul aulerulul puLem cresLe mal mulL cu 1 Ŷ 2 ochlurlţ ca sá se aseze frumosŦ
CresLerlle le facemţ rldlcind flrul orlzonLal dlnLre douá ochlurl pe andreaua sLinaáţ de unde il
LrlcoLám luinduŴl dln spaLele andrelelţ suclnduŴlŦ La [umáLaLea láLlmll formám la 1 Z cm de la
maralnea de [os sl incepind de alcl la ciLe 7 Z cmţ 8 buLonlere orlzonLaleţ corespunzáLoare márlmll
nasLurllorŦ 8uLonlerele orlzonLale apar verLlcale pe cardlaanul flnlLŦ uacá ne vlne areu sá lucrám cu
220 ochlurl pe o andreaţ puLem impárLl ochlurlleţ lucrind cu 8 andreleŦ
8anta buzunare|orť
1recem ochlurlle buzunarelor lásaLe pe andreaua de rezervá pe o andrea nrŦ 2Ŧ lmpárLlm in dlsLaLe
eaale sl cresLem 4 ochlurlŦ vom avea 46 ochlurlŦ 1rlcoLám 3 cm cu modelul llŦ lnchelemŦ
#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959


lrumuseLea acesLul model consLá in dunalle aen ū8ledermeler"Ŧ Se LrlcoLeazá in lunaŦ uunalle unl
se lucreazá in verde inchlsţ fondul dunallor de culoare deschlsá esLe lvorluţ de ambele párLl cu un
conLur inausL bordoŦ Modelul lnLerlor esLe lucraL cu verde inchls bordoŦ Culerul de ermlLţ puLln
evazaLţ esLe verdeţ LrlcoLaL in bleŦ Cardlaanul are minecl sapLeŴopLlmlţ deschlse [osŦ

Iurn|tur|ť
Clrca 300 a liná verde inchlsţ 130 a liná lvorlu sl 100 a liná bordoţ andrele nrŦ 3ţ un fermoar care se
poaLe deschlde compleLŦ
,år|meať
Láralmea cardlaanulul inchls la fermoar de clrca 107 cmţ lunalmea in ml[locul spaLelulţ fárá aulerţ
33 Z cm (clrcumferlnLa plepLulul clrca 96 Ŷ 98 cm)Ŧ
,ode|ť
lŦ Cea mal mare parLe a cardlaanulul se LrlcoLeazá alLernind 12 rindurl verde inchls in ūpuncL de
[erseu" cu 11 rindurlţ cu modelul suedez pe careŴl lucrám dupá schema daLáŦ

llŦ Culerul in ble se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ uescrlerea esLe daLá in LexLŦ

,åsurať
32 ochlurl sl 36 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lŦ
pate|eť
lncepem in parLea dreapLá cu 30 ochlurl la prlma dunaá LrlcoLámţ in locul celor 12 rindurl verde
inchlsţ numal 8 rindurlŦ ln felul acesLa vom avea exacL la ml[locul spaLelul o dunaá unlŦ 1rlcoLám la
maralnea dreapLá 2 cm drepL inalnLeţ la maralnea sLinaá adáuaámţ la ciLe 2 rindurlţ de 3 orl ciLe 30
de ochlurlŦ vor fl 120 de ochlurlŦ Maralnea sLinaá urmeazá drepL inalnLeŤ la maralnea dreapLá
cresLem penLru ráscrolala minecllţ la ciLe 2 rindurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ pe
urmá o daLá 26 ochlurlŦ vor fl 136 ochlurlŦ
Lásám lucrul de o parLeŦ Cu alLe andrele incepem 6 ochlurlŦ CresLem la maralnea dreapLáţ la
incepuLul rindurllor pe faLáţ de 3 orl ciLe 1 ochl sl la incepuLul celor pe dos de 3 orl ciLe 7 ochlurlŦ
vor fl 30 de ochlurlŦ AcesL mlc Lrlunahl se adauaá in conLlnuare la maralnea dreapLá a lucrulul lásaLŦ
vor fl 186 de ochlurl (aLenLle la conLlnulLaLea modelulul!)Ŧ ConLlnuám la maralnea sLinaá drepL
inalnLeţ la maralnea dreapLá cresLem la incepuLul rindurllor pe faLá de 3 orl ciLe 1 ochl sl mereu la
ciLe 2 rindurlţ pe faLáţ de 9 orl ciLe 1 ochlŦ vom avea 200 ochlurl pe andrea sl 18 cm de la puncLul
de plecareŦ La incepuLul urmáLoarelor rindurl pe faLáţ scádem de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 9 orl ciLe
1 ochlŦ 8ámin 187 ochlurlŦ Acum conLlnuám drepL inalnLeţ piná avem 26 cm másuraLl de la puncLul
de plecare sl 6 rindurl dln dunaa unlŦ Alcl va fl llnla de ml[loc a spaLelulŦ lnsemnám cu un flr de alLá
culoare sl incepind de alcl LrlcoLám spaLele in sens opusŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem la maralnea lnLerloaráţ in culoare verde inchlsţ cu 162 ochlurlŦ uupá 2 Z cm in ūpuncL de
[erseu" LrlcoLám pe faLa lucrulul 1 rind de ochlurl pe dosŦ urmeazá 12 rindurl LoL in culoare verdeţ
in ūpuncL de [erseu"ţ apol conLlnuám cu dunaa cu model suedezţ dupá schema daLáŦ La 3 cm
másuraLl de [os adáuaámţ la maralnea sLinaáţ 9 ochlurl sl urmám aceasLá maralne drepL inalnLeŦ La
maralnea dreapLá cresLem penLru ráscrolala aiLululţ mereu la incepuLul rindurllor pe faLáţ de 3 orl
ciLe 2 ochlurlţ de 3 orl ciLe 3 ochlurlţ o daLá 4 ochlurl sl o daLá 6 ochlurlŦ vor fl 200 ochlurlŦ Cind
avem 11 cm de la incepuLul lucrululţ scádem penLru umár *la incepuLul flecárul rind pe faLá de 4
orl ciLe 1 ochlţ urmeazá un rind pe faLá in care nu scádemŦ 8epeLám de 4 orl de la *Ŧ ConLlnuám sl
scádem incá de 2 orl ciLe 1 ochlŦ lnLre Llmpţ la 23 cm de la incepuLţ pe dosul lucrululţ LrlcoLám 133
ochlurl pe dos sl inchelem 20 ochlurlŦ Cele 133 ochlurl le luám pe o andrea de rezervá sl sfirslm mal
inLil bucaLa mal mlcáŦ La incepuLul rindurllor pe faLá scádem dupá lndlcaLllle daLeţ la incepuLul
rindurllor pe dos scádem de 4 orl ciLe 4 ochlurl sl ciLe 3 ochlurl piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
ConLlnuám lucrul cu cele 133 ochlurlŦ La incepuLul rindurllor pe faLá scádem o daLá 3 ochlurl sl de 6
orl ciLe 2 ochlurlŦ 8ámin 120 ochlurlŦ 1rlcoLám drepL inalnLeţ piná avem 28 cm de la incepuLul
lucrululŦ La incepuLul rindurllor urmáLoare LrlcoLaLe pe dosţ inchelem ciLe 30 ochlurlţ piná se
Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Þartea st|ngå a fete|ţ se LrlcoLeazá in sens opusŦ
,|necať
lncepem la puncLul insemnaL cu ūA" pe Llparţ cu 12 ochlurlŦ La incepuLul rindurllor LrlcoLaLe pe dos
cresLem de 10 orl ciLe 13 ochlurlţ la incepuLul celor pe faLá LrlcoLám 2 cm drepL inalnLeţ apol
cresLem la incepuLul rindurllor pe faLá de 20 orl ciLe 2 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 187
ochlurlŦ 1rlcoLám drepL inalnLe piná ce avem 19 cm de la puncLul de plecareţ másuraLl verLlcalŦ Alcl
va fl llnla de ml[loc a minecllŦ lnsemnám acesL loc sl incepind de alcl LrlcoLám in sens opusŤ scádem
in aceeasl másurá in care am crescuL piná acumţ piná ce inchelem cu 12 ochlurlŦ
u|eru|ť
lncepem cu 1 ochlţ in culoare verde inchlsŦ 1rlcoLám in ble in ūpuncL de [erseu"Ŧ La incepuLul
rindurllor pe faLá cresLem ciLe 2 ochlurlţ la incepuLul celor LrlcoLaLe pe dos ciLe 1 ochlţ piná avem
46 ochlurlŦ lncepind de alcl cresLem mal deparLe ciLe 1 ochl la incepuLul rindurllor pe dosţ dar la
incepuLul celor LrlcoLaLe pe faLá scádem ciLe 1 ochlţ asLfel cele 46 ochlurl de pe andrea nu se vor
inmulLlţ dar nlcl nu vor scádeaŦ Cind maralnea mal lunaá esLe de 48 cmţ scádem mal deparLe ciLe 1
ochl la incepuLul rindurllor pe faLáţ insá scádem sl ciLe 2 ochlurl la incepuLul rindurllor LrlcoLaLe pe
dosţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
ÞárLlle LrlcoLaLe se calcá apásaL cu flerul sl se monLeazáŦ 1lvul de [osţ Llvul minecllor sl al celor douá
feLe se indoale cu 2 Z cm sl se prlnde cu puncLe lnvlzlblleŦ Culerul se coase in ráscrolala aiLululţ
puLln evazaLţ sl se rásfrinae in afaráŦ La maralnea celor douá feLe sl in conLlnuare in aulerul indolLţ
asezám fermoarulŦ


Crlalnalá sl eleaanLáţ aceasLá [acheLá se lucreazá in 3 culorlŦ uacá aleaem blne culorlleţ acesLea se
suprapunţ dind lmpresla LesáLurll ūLweed"Ŧ ÞarLea de [os a feLelorţ rásfrinLáţ formeazá 2 buzunare
marlŦ umerll sunL roLun[lLlţ llnla aiLulul orlalnaláţ nasLurll llpsescŦ Mineca Lrel sferLurl se Lermlná cu
manseLe marlţ rásfrinLeŦ Se poaLe execuLa sl cu minecl lunalŦ
Iurn|tur|ť
Liná ml[locle sau subLlreţ rásuclLá in douáţ clrca 230 a breluţ 230 a liná albá sl 230 a de culoarea
scorLlsoarelŦ Andrele nrŦ 3Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 98 Ŷ 100 cmţ láralmea [acheLel 116 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelul
69 cmŦ
,ode|ť
lŦ 1lvul spaLelul in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ 8esLul se lucreazá asLfelť LrlcoLám un rind de bazáţ pe dosul lucrululţ in culoare bleuŦ urmeazá
rindul 1ť (alb) pe faLa lucrululť ochlul incepáLor * 1 ochl pe faLáţ lnLroducem andreaua sub ochlul
urmáLorţ adlcá cu un rind mal [osţ scoaLem flrul sl il LrlcoLám pe faLáţ dind abla acum drumul
ochlulul de deasupra de pe andreaua sLinaáŦ 8epeLám de la *Ŧ 8indul 2ť (alb) pe faLáŦ 8indul 3ť
(brun) ochlul incepáLorţ * lnLroducem andreaua sub ochlul urmáLorţ adlcá cu un rind mal [osţ
scoaLem flrul sl il LrlcoLám pe fasLáţ dind abla acum drumul ochlulul de deasupra de pe andreaua
sLinaáŦ urmeazá 1 ochl pe faLáŦ 8epeLám de la *Ŧ 8indul 4ť (brun) pe faLáŦ 8indul 3ť (bleu) ca rindul
1Ŧ 8indul 6ť (bleu) ca rindul 2Ŧ 8indul 7ť (alb) ca rindul 3Ŧ 8indul 8ť (alb) ca rindul 2Ŧ 8indul 9ť (brun)
ca rindul 1Ŧ 8indul 10ť (brun) ca rindul 2Ŧ 8indul 11ť (bleu) ca rindul 3Ŧ 8indul 12ť (bleu) ca rindul 2Ŧ
AcesLe 12 rindurl se repeLáŦ
,åsurať
21 ochlurl sl 32 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
lncepem cu 116 ochlurl in culoare bleuŦ 1rlcoLám 4 cm in ūpuncL de [erseu"ţ sfirslnd cu un rind pe
faLáŦ ln urmáLorul rind pe dos scádem de 10 orl mereu al 11Ŵlea ochlŦ 8ámin 106 ochlurlŦ 1rlcoLám
pe faLa lucrulul un rind de ochlurl pe dosŦ Alcl va fl maralnea Llvulul indolLŦ urmeazá 1 rind pe faLáţ
baza modelululţ apol conLlnuám cu modelul ll cu flrul albŦ La 8 cm másuraLl de la maralnea Llvulul sl
incepind de alcl la ciLe 10 cm cresLem la ambele maralnlţ de 4 orl ciLe 1 ochlŦ vom avea 114 ochlurlŦ
urmám drepL inalnLeŦ
kósctololo mioecllť
Cind spaLele are 43 cm de la maralnea Llvululţ scádem la incepuLul celor 2 rindurl urmáLoare ciLe 4
ochlurlţ la incepuLul rindurllor urmáLoare de 4 orl ciLe 2 ochlurl * de 2 orl ciLe 1 ochlţ urmeazá 2
rindurl fárá scáderlŦ 8epeLám de 3 orl de la *Ŧ 8ámin 90 ochlurlŦ 1rlcoLám drepL inalnLeţ piná ce
ráscrolala minecll are pe verLlcalá 11 cmŦ Alclţ sl incepind de alclţ cresLem la ciLe 2 cmţ la ambele
maralnlţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 100 ochlurlŦ
umótolť
Cind spaLele are 64 cm de la maralnea Llvululţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 14 orl
ciLe 3 ochlurl sl de 12 orl ciLe 2 ochlurlŦ 8ámin la ml[loc 34 ochlurlŦ lnchelemŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem cu 63 ochlurl cu flrul bleuŦ 8evenlm asupra rindulul incepáLorţ luind ochlurlle de la spaLele
andrelelţ pe urmá mal LrlcoLám 1 rind pe faLá penLru baza modelululŦ ConLlnuám cu modelul llŦ
Maralnea dreapLá (cea lnLerloará) urmeazá drepLţ la maralnea sLinaá scádem la 8 sl 13 cm ciLe 1
ochl (63 ochlurl)Ŧ uupá ce am LrlcoLaL 22 cm sfirslnd cu modelul bleu (cind sl pe dosul lucrulul am
LrlcoLaL rindul de faLá in culoare bleu)ţ mal LrlcoLámţ LoL in culoarea bleuţ 3 rindurl in ūpuncL de
[erseu"ţ incepind sl sfirslnd cu 1 rind pe faLáŦ ue alcl incolo conLlnuám cu modelul ll in asa felţ ca
acolo unde a fosL dosul lucrulul sá fle acum faLaţ lar acolo unde a fosL faLa lucrulul sá fle acum
dosulŦ
ln acelasl Llmp adáuaám la maralnea dreapLá 13 ochlurlţ conLlnuind aceasLá maralne drepL inalnLe
piná la sfirslLŦ La maralnea sLinaá cresLem la cáLe 9 cm de 4 orl ciLe 1 ochlŦ vom avea 80 de ochlurl
pe andreaŦ
kósctololo mioecllť
Cind faLa are 63 cm de la maralnea de [osţ scádem la maralnea exLerloaráţ la incepuLul rindululţ 4
ochlurlţ sl de alcl mereu la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul lorţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl *Ŧ La incepuLul
rindulul urmáLor scádem 1 ochlţ pe urmá LrlcoLám 3 rindurl fárá scáderlŦ 8epeLám de 3 orl de la *Ŧ
Cind ráscrolala minecll are 12 cmţ cresLem alcl slţ incepind de alcl la flecare 1 cmţ de 9 orl ciLe 1
ochlŦ lnLre Llmpţ la 69 cm másuraLl de la maralnea de [osţ impárLlm ochlurlle in douáŦ La maralnea
lnLerloará LrlcoLám 27 ochlurlţ Lrecem resLul pe o andrea de rezervá sl incepind de alcl LrlcoLám
cele douá bucáLl separaLŦ Cele 27 ochlurl urmeazá drepL inalnLe piná ce maralnea lnLerloará are 77
cm de la adáuaarea ochlurllor sl 30 cm de la impárLlreŦ lnchelemŦ
ConLlnuám cu ochlurlle lásaLe pe andreaua de rezerváŦ La maralnea exLerloará formám ráscrolala
minecll ca la spaLeţ la maralnea lnLerloará scádem la ciLe 6 rindurlţ la incepuLul lorţ de 16 orl ciLe 1
ochlŦ
umótolť
Cind ráscrolala minecll esLe LoL aLiL de inalLá ca sl aceea a spaLelulţ scádem la maralnea exLerloará
de 7 orl ciLe 3 ochlurl sl ciLe 2 ochlurlţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
,|neca tre| sfertur|ť
lncepem cu 74 ochlurl in culoare bleuŦ uupá rindul incepáLor LrlcoLámţ pe dosul lucrululţ un rind de
ochlurl pe faLáţ pe urmá conLlnuám cu modelul ll in culoare albáŦ Scádemţ de ambele maralnlţ la 2ţ
4 sl 6 cm ciLe 1 ochlŦ 8ámin 68 de ochlurlŦ 1rlcoLám 8 cmţ urmeazá 3 rindurl in ūpuncL de [erseu" cu
flrul bleuţ incepind sl sfirslnd pe faLa lucrulul cu ciLe un rind LrlcoLaLe pe faLáŦ lncepind de alcl
conLlnuám in asa felţ ca acolo unde a fosL dosul lucrulul sá fle acum faLaŦ CresLem la ambele
maralnlţ la ciLe 2 Z cmţ de 11 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 90 de ochlurlŦ Cind mineca are 40 cm de la
maralnea de [osţ impreuná cu manseLa de 8 cmţ sau alLá lunalme necesará anLebraLululţ scádem la
incepuLul celor 2 rindurl urmáLoare ciLe 4 ochlurlţ pe urmá la incepuLul flecárul rind de 4 orl ciLe 2
ochlurlţ de 10 orl ciLe 1 ochlţ *LrlcoLám 2 rindurl fárá scáderlţ scádem de 2 orl ciLe 1 ochlŦ 8epeLám
de 12 orl de la *Ŧ Scádem apol dln nou la incepuLul flecárul rind de 4 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 34
ochlurlŦ lnchelemŦ
,|neca |ungåť
lncepem cu 38 ochlurl cu modelul llŦ CresLem la ambele maralnlţ la ciLe 2 Z cmţ de 16 orl ciLe 1
ochlŦ vor fl 90 de ochlurlŦ uupá ce am LrlcoLaL lunalmea necesará anLebraLulul (clrca 43 cm)
conLlnuám dupá lndlcaLllle daLeţ penLru mineca Lrel sferLurlŦ
Cálcám párLlle LrlcoLaLeŦ lnLoarcem buzunarul de 22 cm pe faLáţ il insállám la cusáLura laLeraláţ lar
la maralnea lnLerloará il coasem de faLáţ LlvinduŴl Z cmŦ Þensa in formá de ūv" o Lraaemţ pe dosul
lucrululţ la maslnáŦ Cele douá maralnl inausLe ale benzll de la aiL le bordlslm sl le flxám la ceafáŦ
lndolm Llvul feLelor sl in conLlnuare banda de la aiLţ pe láLlme de 6 cmţ sl le coasem pe dlnáunLru cu
puncLe lnvlzlblleŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

LucraLá dln liná rosle cu minecl scurLeţ inchlsá in faLá cu 3 nasLurlţ aceasLá [acheLá esLe foarLe
LlnereascáŦ Se poaLe imbráca in dlmlneLlle mal rácoroase de vará pesLe o bluzá subLlre sau chlar sl
fárá bluzáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 400 a liná rosleţ 3 nasLurlţ andrele nrŦ 2 Z Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 92 cmţ lunalmea 36 cmŦ
,ode|ť
8anLa cu buLonlere se LrlcoLeazá in ūpuncL lenes"ţ resLul cu modelul lŦ

pate|eť
MonLám 120 ochlurl dln liná rosle pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám 3 cm inálLlme in ūpuncL de [erseu"Ť
urmeazá 1 rind de ochlurl pe dos (pe faLa lucrulul) formind asLfel Llvul spaLelulŦ Másurlle
inLrebulnLaLe in LexL vor fl conslderaLe de la Lermlnarea Llvulul adlcá de la rindul de ochlurl pe dosŦ
ConLlnuám cu modelul l o bucaLá de 34 cm inálLlmeţ crescind la flecare maralne a lucrulul ciLe 1
ochl la 6 cmŦ
ln LoLal am crescuL 10 ochlurl (ciLe 3 ochlurl la o maralne)Ŧ
kósctololo mioecllť
Avem 130 ochlurl cu care incepem ráscrolala minecll scázind la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de
2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurl sl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 30 ochlurl (ciLe 13
ochlurl la o maralne)Ŧ vor fl 100 ochlurl cu care LrlcoLám drepL piná la inálLlmea LoLalá de 34 cmŦ
umótol sl tósctololo oitololť
lncepem sá formám llnla umárulul scázind penLru flecare umárţ la incepuLul rindurllorţ de 3 orl ciLe
7 ochlurlŦ Cu ulLlmele 30 de ochlurl rámase la ml[locul spaLelul LrlcoLám in conLlnuare in ūpuncL de
[erseu" 2 cm in inálLlmeţ formind asLfel Llvul ráscrolelll aiLulul de la spaLeţ pe care il indolm pe dos
slŴl coasem cu puncLe lnvlzlblle de corsa[Ŧ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 70 de ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám in ūpuncL de [erseu" un Llv de 3 cm inálLlmeţ la
fel ca la spaLeŦ
ConLlnuám 34 cm inálLlme cu modelul l asLfelť prlmele 10 ochlurl de la maralnea lnLerloará a feLel
le LrlcoLám drepL in ūpuncL lenes"ţ formind ciLe o buLonlerá dln 2 ochlurl la dlsLanLá de 12 cm inLre
eleţ lar resLul ochlurllor le lucrám cu modelul lţ crescind pe llnla subraLulul ciLe 1 ochl la 3 cm (de 6
orl)Ŧ La maralnea lnLerloará a feLelţ pe benLlLa cu buLonlereţ conLlnuám drepL in ūpuncL lenes" piná
la ráscrolala aiLulul lar pe llnla subraLululţ incepem ráscrolala minecll scázind la incepuLul rindurllor
care urmeazá o daLá 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 13
ochlurlŦ Au rámas 61 de ochlurl cu care conLlnuám a LrlcoLa drepL piná la inálLlmea LoLalá de 32 cmŦ
umótol sl tósctololo oitololť
ue alcl incepem ráscrolala aiLulul scázind la incepuLul rindurllorţ pe aceasLá llnleţ o daLá 16 ochlurlţ
de 3 orl ciLe 2 ochlurlţ de 4 orl ciLe 1 ochl sl in conLlnuare LrlcoLám drepLŦ Þe llnla umárulul scádem
de 3 orl ciLe 7 ochlurlŦ
Þartea st|ngå a fete| se lucreazá la felţ dar lnversaL sl fárá buLonlereŦ
,|necať
MonLám 80 de ochlurl sl LrlcoLám drepL 3 cm in ūpuncL de [erseu"ţ formind Llvul minecll la fel ca
penLru spaLeŦ ConLlnuám cu modelul lţ LrlcoLám 3 cm in inálLlme crescind la flecare maralne ciLe 1
ochl la 1 cmŦ Avem 90 de ochlurl cu care incepem sá formám ovalul minecll scázind la incepuLul
rindurllor care urmeazá de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurlţ de 40 orl ciLe 1 ochlţ de 4 orl
ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 4 ochlurlţ lar ulLlmele 10 ochlurl le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
LxecuLám mineca urmáLoare la felţ lnversaLŦ
Cálcám aburlLţ indolm pe dos Llvurlle sl le coasem cu puncLe lnvlzlblle de corsa[Ŧ lnchelem [acheLa
la maslnáŦ
La ráscrolala dln faLá a aiLulul coasem pe dos un Llv dlnLrŴo LesáLurá de máLase rosle sau dlnLrŴo
benLlLá LrlcoLaLá in ūpuncL de [erseu"ţ dln aceeasl liná ca sl [acheLaŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

!acheLá aen sporLţ inchelaLá la douá rindurl de nasLurl avind in faLá o aarnlLurá sl douá aálcl
laLeraleŦ Se poaLe LrlcoLa dln liná arl sau culoare naLuralá (nevopslLá) penLru a se poLrlvl la orlce
fusLá sau chlar la panLalonŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 630 a lináţ 14 nasLurlţ andrele nrŦ 2 Z Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 98 cmţ lunalmea 70 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLeleţ aarnlLura feLelor sl aálclle se LrlcoLeazá in ūpuncL lenes"Ŧ
llŦ 8esLul in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
27 ochlurl sl 40 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 140 ochlurl sl LrlcoLám 3 cm in inálLlme in ūpuncL de [erseu"ţ urmeazá 1 rind de ochlurl pe
dos (pe faLa lucrulul)Ŧ AcesLa formeazá Llvul spaLelul pe care il indolm pe dosul [acheLel prlnzinduŴl
cu puncLe lnvlzlblle de corsa[Ŧ Másurlle inLrebulnLaLe in LexL sunL conslderaLe incepind de la
Lermlnarea Llvululţ adlcá de la rindul de ochlurl lucraLe pe dos (neall[ám Llvul)Ŧ ConLlnuám a LrlcoLa
drepL in ūpuncL de [erseu" 41 cm in inálLlmeŦ
kósctololo mioecllť
lncepem sá formám ráscrolala minecllţ scázind la incepuLul rindurllor care urmeazá de 2 orl ciLe 7
ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal scádem 38
ochlurl (ciLe 19 ochlurl la o maralne)Ŧ 8ámin 102 ochlurl cu care lucrám drepL 22 cm in inálLlmeŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umerllor scázind la incepuLul rindurllor care urmeazá de 14 orl ciLe 3
ochlurlŦ ln LoLal am scázuL 70 ochlurl (ciLe 33 ochlurl pe un umár)Ŧ Cele 32 ochlurl rámase la
ml[locul spaLelul le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 83 ochlurl pe andrele sl LrlcoLám Llvul la fel ca la spaLeŦ ConLlnuám drepL 41 cm inálLlme
LrlcoLind asLfelť prlmele 30 ochlurl de la maralnea lnLerloará a feLel le LrlcoLám in ūpuncL lenes"ţ
formind ciLe o pereche de buLonlere (dln ciLe 2 ochlurl) la dlsLanLá de 10 cm inLre eleţ verLlcalţ sl la
dlsLanLá de 20 ochlurl inLre ele orlzonLalŦ 8esLul de 33 ochlurl LrlcoLám in ūpuncL de [erseu"Ŧ Þrlma
pereche de buLonlere o formám la inálLlmea de 2 cm de la maralnea de [os a feLelŦ Þe llnla
lnLerloará a feLel vom lucra drepL piná la inálLlmea LoLalá de 32 cmŦ
kósctololo mioecllť
Þe llnla subraLululţ la inálLlmea LoLalá de 41 cmţ incepem sá formám ráscrolala minecll scázind la
incepuLul rindurllor pe aceasLá llnle o daLá 7 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl
de 3 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 20 ochlurl sl mal rámin 63 ochlurl cu care LrlcoLám drepL 22
cm inálLlmeŦ
umótol sl tósctololo oitololť
lncepem sá formám llnla umárulul scázind la incepuLul rindurllor pe aceasLá llnle de 7 orl ciLe 3
ochlurlŦ lnLre Llmpţ la maralnea lnLerloará a feLelţ la inálLlmea LoLalá de 32 cmţ incepem sá formám
ráscrolala aiLulul scázind ciLe 1 ochl la incepuLul flecárul rind pe aceasLá llnleţ piná cind Lermlnám
de scázuL 30 ochlurlţ apol conLlnuám drepLŦ
Þartea st|ngå a fete|ť se lucreazá la felţ lnversaL sl fárá buLonlereŦ
,|necať
MonLám 30 ochlurl sl LrlcoLám drepL in ūpuncL lenes" o manseLá de 6 cm inálLlmeŦ ln rindul
urmáLor cresLem 23 ochlurlţ adlcá LoL al 2Ŵlea ochl il lucrám dublaL asLfelť o daLá il lucrám dln faLáţ
p daLá dln spaLeŦ Avem 73 ochlurlŦ ConLlnuám 38 cm inálLlme in ūpuncL de [erseu"ţ crescind la
flecare maralne a lucrulul ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal am crescuL 38 ochlurl (ciLe 19 ochlurl la o
maralne)Ŧ Avem 113 ochlurl cu care incepem sá formám ovalul minecll scázind la incepuLul
rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 8 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurlţ de 40 orl
ciLe 1 ochlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 6 ochlurlŦ 8ámin 13 ochlurl cu
care inchelem mineca inLrŴun slnaur rindŦ
1rlcoLám m|neca urmåtoare la felŦ
Cálcám aburlL párLlle LrlcoLaLe in ūpuncL de [erseu" sl inchelem [acheLa la maslnáŦ lmpre[urul
ráscrolelll aiLulul rldlcám pe andrele ochlurlle corespunzáLoare sl LrlcoLám in ūpuncL lenes"ţ in
rindurlle prescurLaLeţ aulerul salŦ
a|cať
MonLám 30 ochlurl sl LrlcoLám 12 rindurl in ūpuncL lenes"ţ crescind la una dln maralnl ciLe 1 ochl la
flecare rindŦ La maralnea opusá lucrám drepLŦ ln rindul al 12Ŵlea formám la maralnea crescuLá o
buLonlerá dln 2 ochlurlţ la dlsLanLá de 3 ochlurl de la maralneŦ
ConLlnuámţ incá 12 rindurl scázind ciLe 1 ochl la flecare rindţ la aceeasl maralne unde anLerlor am
crescuLŦ
1lcoLám a doua aalcá la fel sl le coasem pe [acheLáŦ Coasem 12 nasLurl pe banLa dln faLá sl 2 nasLurl
pe aálcl la spaLeŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kectbţ £JŦ @ebolcóţ 1959

C eleaanLá [acheLá dln liná de culoare maronţ brodaLá cu un moLlv dlscreL in bullne aalbeneţ avind
manseLele sl feLele dublaLe cu aalbenŦ La poaLe fl purLaLá in orlce impre[urareŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a liná maronţ 200 a liná aalbenáţ andrele nrŦ 2 ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLeleţ dublura reverelor sl Llvul maralnll de [os a [acheLel se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ 1rlcoLám resLul cu modelul urmáLorť rindul 1 (pe faLa lucrulul)ť *28 ochlurl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ
2 ochlurl lucraLe pe faLá incruclsaL asLfelť lucrám mal inLil ochlul 2 apol ochlul 1 sl le scoaLem de pe
andrea amindouá deodaL፠urmeazá 1 ochl pe dosŦ 8epeLám de la *Ŧ 8indul 2ť acoperlLŦ 8indul 3ť la
fel ca 1Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 43 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 130 ochlurl de liná maron pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de [erseu"ţ 4 cm
in inálLlmeŦ urmeazá apol 1 rind de ochlurl pe dos (pe faLa lucrulul) formind asLfel Llvul spaLelulţ pe
care il vom indol pe dos cosinduŴl cu puncLe lnvlzlblleŦ 1oaLe másurlle inLrebulnLaLe in LexL sunL
conslderaLe de la Lermlnarea Llvululţ adlcá de la rindul de ochlurl pe dosŦ ConLlnuám drepL 29 cm in
inálLlme cu modelul llŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am
scázuL 8 ochlurl (ciLe 4 ochlurl la o maralne)Ŧ 1rlcoLám drepL 4 cm in inálLlme sl incepem sá cresLem
la flecare maralne ciLe 1 ochl la 2 cm (de 8 orl)Ŧ ln LoLal am crescuL 16 ochlurl (ciLe 8 ochlurl la o
maralne)Ŧ Avem 138 ochlurlŦ
umótolť
La 22 cm inálLlme de la incepuLul ráscrolelll minecll incepem sá formám llnla umerllorţ scázind o
daLá 11 ochlurl sl de 26 de orl ciLe 2 ochlurlţ la flecare maralne a lucrululŦ ln LoLal am scázuL 126
ochlurl (ciLe 63 ochlurl pe un umár)Ŧ 1rlcoLám incá 2 cm in inálLlme in ūpuncL de [erseu" cu cele 32
ochlurl rámase pe andrea la ml[locul spaLelul sl inchelndŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 90 ochlurl dln liná maron sl LrlcoLám drepL 29 cm in inálLlme cu modelul llŦ lncepem
ráscrolala minecll scázind pe aceasLá llnleţ la incepuLul rindurllorţ o daLá 2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 1
ochlŦ La maralnea lnLerloará a feLel LrlcoLám drepLŦ ln LoLal am scázuL 4 ochlurl sl au mal rámas 86
ochlurl cu care LrlcoLám drepL 4 cm in inálLlmeŦ Apol incepem sá cresLem pe llnla ráscrolelll minecll
ciLe 1 ochl la 2 cm (de 8 orl)Ŧ Avem 94 ochlurlŦ
umótol sl tósctololo oitololť
La 22 cm inálLlme de la incepuLul ráscrolelll minecll incepem sá formám llnla umárululţ scázind la
incepuLul rindurllor care urmeazá o daLá 11 ochlurl sl de 26 orl ciLe 2 ochlurlŦ La 33 cm inálLlme
LoLalá scádem pe llnla ráscrolelll aiLululţ de 18 orl ciLe 1 ochlţ lar cele 13 ochlurl rámase pe andrea
le scádem inLrŴun slnaur rindŦ
Þartea s|ngå a fete|ť se LrlcoLeazá la felţ insá lnversaLŦ
ub|ura fete|ť
MonLám 90 ochlurl de liná aalbená sl LrlcoLám 7 cm in inálLlme in ūpuncL de [erseu"Ŧ La maralnea
exLerloará (pe llnla subraLulul) scádem 38 ochlurl inLrŴun slnaur rind sl conLlnuám apol a scádeaţ
LoL pe aceeasl llnleţ ciLe 1 ochl la incepuLul flecárul rindţ piná cind au rámas 31 ochlurlŦ La inálLlmea
LoLalá de 33 cm scádemţ la maralnea lnLerloará a feLelţ dupá lndlcaLllle noasLre daLe penLru
ráscrolala aiLululŦ LxecuLám a doua parLe a dublurll la felţ insá lnversaLŦ
,|necať
MonLám 80 ochlurl de liná aalbená pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepL 41 rindurl in ūpuncL de
[erseu"Ŧ ConLlnuám cu liná maron sl cu modelul llŦ ln rindul 32 cu liná maronţ flxám Llvul manseLelţ
de minecáţ LrlcoLind in acelasl Llmp impreunáţ 1 ochl de la faLa minecllţ cu ochlul corespunzáLor
rldlcaL dln rindul de monLa[ (incepuLul manseLel)Ŧ
1rlcoLám drepL 6 cm sl incepem sá cresLem la flecare maralneţ LoL la al 4Ŵlea rindţ ciLe 1 ochl (LoLal
43 orl)Ŧ La inálLlmea de 31 cm de la Llvţ roLun[lm minecaţ scázind la flecare maralne (la 2 rindurl)
ciLe 11 ochlurl (LoLal de 10 orl)Ŧ
8ámin 13 ochlurl pe care le scádem inLrŴun slnaur rindŦ 1rlcoLám la fel cealalLá minecáŦ
8roder|ať
La lnLervalul de 10 cm inLre ele brodám bullnele cu liná aalbenáŦ
Cálcám aburlLţ coasem pe faLá cu maslna dublurlle feLelorţ inLoarcem pe dosţ cálcám dln nou sl
Llvlm cu puncLe lnvlzlblle maralnlleŦ lnchelem LoLul la maslnáŦ lndolm manseLele la 6 cm inálLlme sl
le ponLám pe mineclŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

CarnlLura de paLenL aLiL de frecvenL inLilnlLá in modelele noasLre isl aásesLe o nouá varlanLá la
acesL cardlaanţ cu mineclle Lrel sferLurlţ inchelaL in 6 nasLurl imbrácaLl in aceeasl liná cu care
LrlcoLámŦ
8áscrolala aiLulul esLe dublaLá cu acelasl maLerlalţ prln rásfrinaerea feLelor sl spaLelul careţ in acesL
sscopţ se vor execuLa cu 2 cm mal lunalŦ
Iurn|tur|ť
300 a lináţ 6 nasLurlţ andrele nrŦ 1 Z ţ 2 Z sl 3Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 cmţ lunalmea cardlaanulul 63 cmţ lunalmea minecll 42 cmŦ
,ode|ť
lŦ CarnlLurlle de paLenL se lucreazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
31 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 136 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepL in ūpuncL de [erseu" 3 cm in inálLlmeŦ
urmeazá un rind de ochlurl pe faLáţ lucraLe pe dosul lucrululŤ acesL rind formeazá llnla pe care se
indolesLe pe dos maralnea (Llvul) de 3 cm LrlcoLaLá piná alclŦ ConLlnuám in ūpuncL de [erseu" 17 cm
in inálLlmeţ scázind la flecare maralne ciLe 1 ochl la 3 cmŦ ln LoLal scádem 12 ochlurlŤ avem 144
ochlurlŦ urmeazá 2 cm drepL pe andrele cu nrŦ 1 Z ţ penLru a forma llnla cambraLá a Lallel sl dln nou
conLlnuám cu andrele nrŦ 2 Z ţ LrlcoLind 21 cm in inálLlmeŦ CresLem ciLe 1 ochl la 3 cm la flecare
maralne a lucrululţ in LoLal 14 ochlurlŦ Avem 138 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ la flecare maralneţ asLfelť 3ţ 4ţ 3ţ 2ţ 1ţ 1ţ 1 ochlurl in
LoLal scádem la ambele maralnl 34 ochlurlŦ
umótolť
Avem 124 ochlurl cu care lucrám drepL 18 cm in inálLlme sl incepem sá formám llnla umárululţ
scázind la flecare maralne de 3 orl ciLe 8 ochlurlţ la incepuLul rindurllorŦ La ml[loc au rámas 44
ochlurl cu care mal LrlcoLám 1 cm in inálLlmeţ pe andrele nrŦ 3 sl inchelem lara inLrŴun slnaur rindŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 83 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ o bucaLá de 3
cm inálLlmeŦ lormám o buLonlerá la maralnea lnLerloará a lucrululţ conLlnuám la fel incá 10 cmŦ uln
nou formám o buLonleráŦ
La maralnea lnLerloaráţ pe faLa lucrululţ LrlcoLám in rindul urmáLor 10 ochlurl in ūpuncL de
semlelasLlc"ţ urmeazá 10 ochlurl pe faLáţ 43 ochlurl inchelaLe (formind buzunarul)ţ 20 ochlurl pe
faLáŦ ln rindul urmáLor (pe dosul lucrulul) LrlcoLám asLfelť 20 ochlurl pe dosţ monLám pe andrea 43
ochlurlţ urmeazá 10 ochlurl lucraLe pe dosţ lar ulLlmele 10 ochlurl le lucrám in ūpuncL de
semlelasLlc"Ŧ
ConLlnuám sá lucrám de alcl inalnLe in ūpuncL de [erseu"ţ cu excepLla prlmelor 10 ochlurl de la
maralnea lnLerloará a feLel care formeazá bordura penLru buLonlereţ sl care se lucreazá in ūpuncL
de semlelasLlc"Ŧ Þe aceasLá bordurá avem arl[á sá formám buLonlereleţ la dlsLansa de 10 cm inLre
eleŦ 1rlcoLám 4 cm in inálLlme scázind ciLe 1 ochl la 1 cm pe llnla subraLululŦ Avem 79 ochlurlŦ
Lucrám 2 cm drepLţ cu andrele nrŦ 1 Z ţ apol dln nou cu andrele nrŦ 2 Z lucrám 21 cmţ crescind ciLe
1 ochl la 3 cmŦ Avem 86 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ pe dosul lucrululţ o daLá 3 ochlurlţ o daLá 4ţ 3ţ 2 sl de 3
orl ciLe 1 ochlţ in LoLal 17 ochlurl scázuLeŦ Avem 69 de ochlurlŦ 1rlcoLám drepL 18 cmŦ ln rindul
urmáLor scádem lara 29 de ochlurl la maralnea lnLerloará a lucrululŦ
umótolť
La maralnea exLerloará incepem sá formám llnla umárululţ scázind de 3 orl ciLe 8 ochlurl la
incepuLul flecárul rindţ pe dosul lucrululŦ ÞorLlunea de 2 cm rezulLaLá dln LrlcoLarea prelunalLá a
feLelţ o indolm pe dosţ dublind asLfel maralnea ráscrolelll aiLululŦ Cele 43 de ochlurl adáuaaLe la
formarea buzunarulul le rldlcám pe o andrea sl LrlcoLám in ūpuncL de [erseu" o bucaLá de 13 cmţ
care va forma cápLuseala buzunarululŦ
Þartea st|ngå a fete|ť se lucreazá la felţ insá lnversaL sl fárá buLonlereŦ
,|necať
MonLám 84 de ochlurl pe andrele nrŦ 2 Zţ LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ o bucaLá de 6
cm inálLlmeţ conLlnuám 19 cm in ūpuncL de [erseu"ţ crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la 1 cmŦ
ln LoLal cresLem 38 ochlurlŦ Avem 122 ochlurlŦ
lncepem ráscrolala minecll scázind la incepuLul prlmul rind 3 ochlurlţ lar la incepuLul rindulul
urmáLor (pe dosul lucrulul)ţ 8 ochlurlŦ
ConLlnuám a scádea la incepuLul rindurllor urmáLoare de 66 orl ciLe 1 ochl slţ in conLlnuareţ ciLe 2
ochlurlţ piná cind rámin 22 ochlurl pe care le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
,|neca urmåtoare se lucreazá la felţ insá lnversaLŦ
Cálcám párLlle LrlcoLaLe in ūpuncL de [erseu" sl inchelem la maslnáŦ Coasem de miná pe dosul
cardlaanulul dublura buzunarelor sl reverul ráscrolelll aiLululŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

AceasLá [acheLá scurLá dln liná verde cu douá clape false in faLáţ esLe lucraLá inLrŴun puncL orlalnalţ
care dá LrlcoLa[ulul un aspecL de sLofáŦ
neceslLá o liná de callLaLe buná sl o lucráLurá foarLe eaaláŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 400 a liná verdeţ 1 nasLureţ andrele nrŦ 2 sl 2 ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 98 cmţ lunalmea [acheLel 33 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLeleţ clapele sl aulerul se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLulţ cu modelul urmáLorť rindul 1 (pe faLa lucrulul)ť * 3 ochlurl pe faLáţ 3 ochlurl rldlcaLe
nelucraLe cu flrul LrecuL prln faLa lorŦ 8epeLám de la *Ŧ 8indurlle cu soL (pe dosul lucrulul) LoaLe
ochlurlle pe dosŦ 8indul 3ť 1 ochl pe faLáţ 3 ochlurl rldlcaLe nelucraLeţ cu flrul LrecuL prln faLa lor * 3
ochlurl pe faL፠3 ochlurl rldlcaLe nelucraLeţ cu flrul LrecuL prln faLa lorŦ 8epeLám de la *Ŧ ln felul
acesLa modelul va fl mereu implns spre dreapLa cu 1 ochlŦ
,åsuråť
32 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 132 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám in ūpuncL de [erseu" 3 cm in inálLlmeŤ urmeazá 1
rind de ochlurl pe dos (pe faLa lucrulul)Ŧ lormám asLfel Llvul spaLelul pe care la sfirslL il indolm pe
dosul [acheLel prlnzinduŴl cu puncLe lnvlzlblleŦ
Másurlle inLrebulnLaLe in LexL sinL conslderaLe de la rindul de ochlurl pe dosţ adlcá de la Lermlnarea
LlvululŦ
ConLlnuám a LrlcoLa drepL pe andrele nrŦ 2 Z cu modelul llŦ
kósctololo mioecllť
Cind am LermlnaL o bucaLá de 29 cm inálLlmeţ scádem la incepuLul rindurllor care urmeazá de 2 orl
ciLe 6 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 24 ochlurl (ciLe 12
ochlurl la maralne)Ŧ Avem 128 ochlurl cu care LrlcoLám drepL inalnLeŦ
umótolť
La inálLlmea LoLalá de 30 cmţ incepem sá formám llnla umerllorţ scázind la incepuLul rindurllor
urmáLoare de 10 orl ciLe 9 ochlurlţ LoLal 90 ochlurl (ciLe 43 ochlurl pe un umár)Ŧ 8ámin la ml[locul
spaLelul 38 ochlurl pe care le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 90 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám Llvul la fel ca la spaLeŦ ConLlnuám pe andrele nrŦ 2 Z
asLfelť la maralnea lnLerloará a feLel cresLem 10 ochlurl in rindul inLil sl LrlcoLám prlmele 9 ochlurl
in ūpuncL de [erseu"ţ 1 ochl pe dosŦ AcesLea vor forma Llvul maralnll lnLerloare a feLel pe care le
vom LrlcoLa asLfel piná la sfirslLŦ ln conLlnuarea acesLor 10 ochlurl crescuLe vom LrlcoLa cu modelul
llţ cele 90 ochlurl dln monLa[Ŧ
Avem 100 ochlurl cu care LrlcoLám drepL 29 cm in inálLlmeţ avind arl[á ca la maralnea lnLerloará a
feLel sá lucrám Llvul dupá lndlcaLllle anLerloare (9 ochlurl in ūpuncL de [erseu"ţ 1 ochl pe dos)Ŧ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 20 cmţ incepem sá formám ráscrolala minecllţ scázind la incepuLul rindurllorţ
pe aceasLá llnleţ o daLá 8 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 18
ochlurl sl au mal rámas 82 ochlurl cu care LrlcoLám drepL piná cind avem o inálLlme LoLalá de 48
cmŦ
kósctololo oitololť
Alcl incepem ráscrolala aiLululţ scázind la incepuLul rindurllor pe aceasLá llnleţ o daLá 20 ochlurlţ de
2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1 ochlŦ ConLlnuám drepLŦ
umótolť
La inálLlmea LoLalá de 30 cm incepem sá formám llnla umárululţ scázind la incepuLul rindurllor de 3
orl ciLe 9 ochlurlŦ
Þartea st|ngå a fete|ť se lucreazá la felţ lnversaLŦ
,|necať
MonLám 100 ochlurl pe andrele 2 Z sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" o manseLá de 3 cm
inálLlmeŦ
ConLlnuám 24 cm in inálLlme cu modelul llţ crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal
cresLem 24 ochlurl (ciLe 12 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 124 ochlurl sl incepem sá formám ovalul
minecll scázind la incepuLul rindurllor asLfelť la maralnea (minecll) care se va apllca la parLea dln
faLá a [acheLelţ scádem 8 ochlurl in rindul inLilţ lar la maralnea opusáţ 3 ochlurlŦ ConLlnuám scázind
eaal la ambele maralnl asLfelť de 10 orl ciLe 2 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ
lar ulLlmele 23 ochlurl le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ 1rlcoLám mineca urmáLoare la felţ dar
lnversaLŦ
Cálcám aburlL sl inchelem la maslnáŦ
Coasem lnvlzlbll Llvurlle pe dosul [acheLelŦ
u|eru|ť
1rlcoLám pe 130 ochlurlţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ un auler de 4 cm inálLlmeţ formind la capáLul
drepLţ la inálLlmea de 2 cm de la monLa[ sl la dlsLanLá de 3 ochlurl de la maralneţ o buLonlerá dln 6
ochlurlŦ Coasem aulerul suprapus pesLe ráscrolala aiLululŦ
C|ape|eť
1rlcoLám douá clape de 4 cm inálLlmeţ pe ciLe 30 ochlurlţ in puncL de semlelasLlc sl le coasem pe
cele douá párLl ale feLelŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

ConfecLlonaLá dln liná arlţ cu un puncL de LrlcoLa[ deoseblLţ se obLlne o [acheLá frumoasá sl
cálduroasá poLrlvlLá penLru vreme rácoroasáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 900 a liná arlţ 3 nasLurlţ andrele nrŦ 2 Z sl 3Ŧ
Mår|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 100 cmţ lunalmea 68 cmŦ
,ode|ť
lŦ 1lvurlle se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ 8esLul cu urmáLorul modelť penLru execuLarea acesLul model se monLeazá un numár de ochlurl
dlvlzlbll cu 3Ŧ Modelul esLe cu dublá faLáţ adlcá esLe la fel pe ambele párLl ale LrlcoLa[ululŦ 8indul 1ť
* 1 [eLeuţ 1 ochl rldlcaL nelucraLţ cu flrul in spaLeţ 2 ochlurl lucraLe impreuná pe faLáţ luaLe dln
spaLe (scázuL)Ŧ 8epeLám de la *Ŧ 8indul 2ť se execuLá inLocmal ca rindul 1 avind arl[á ca ochlul
rezulLaL dln scáderea in rindul precedenL a 2 ochlurl sá fle acum rldlcaL nelucraL cu flrul in spaLeţ lar
[eLeul sl ochlul rldlcaL nelucraL (in rindul anLerlor) sá se lucreze acum impreuná pe faLá (scázuL)Ŧ
8indul 3ť repeLám de la rindul 1Ŧ
,åsurať
29 ochlurl sl 42 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 130 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepL in ūpuncL de [erseu" 3 cm in inálLlmeŤ
urmeazá (pe faLa lucrulul) 1 rind de ochlurl lucraLe pe dosţ formind asLfel LlvulŦ Másurlle
inLrebulnLaLe in LexL sinL conslderaLe incepind de la acesL rind de ochlurl lucraLe pe dosţ decl de la
Lermlnarea Llvulul (se neall[eazá Llvul)Ŧ ConLlnuám lucrul drepL 3 cm inálLlme pe andrele nrŦ 3ţ cu
modelul llŦ urmeazá 37 cm in inálLlme crescind pe llnla subraLululţ la incepuLul rindurllorţ ciLe 1
ochl la 6 cmţ la flecare maralneŦ ln LoLal am crescuL 12 ochlurl (ciLe 6 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem
162 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 42 cmţ incepem ráscrolala minecll scázind la incepuLul rindurllor urmáLoare
aLsfelť de 2 orl ciLe 9 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 8 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 30
ochlurl (ciLe 13 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 132 de ochlurl cu care LrlcoLám in conLlnuare drepLţ
piná la inálLlmea LoLalá de 38 cmŦ ue alcl incepem sá cresLem la flecare maralne ciLe 1 ochl la 1 cmŦ
Am crescuL in LoLal 12 ochlurl (ciLe 6 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 144 ochlurlŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umerllorţ scázind la incepuLul rindurllor de 12 orl ciLe 8 ochlurlŦ ln LoLal
am scázuL 96 ochlurl sl au mal rámas 48 ochlurl la ml[locul spaLelulţ pe care le inchelem inLrŴun
slnaur rindŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 90 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám Llvul la fel ca la spaLeŦ ConLlnuám pe andrele nrŦ 3
cu modelul ll asLfelť la maralnea lnLerloará a lucrulul adáuaám pe andrea 10 ochlurl cu care vom
LrlcoLa drepL (incepind dln acesL puncL sl piná la inálLlmea de 48 cm) o banLá formaLá dln 9 ochlurlţ
in ūpuncL de [erseu"ţ lar al 10Ŵlea ochl il lucrám pe dos (pe faLa lucrulul)Ŧ lormám 4 buLonlere in
puncLele corespunzáLoare buLonlerelor de pe corsa[Ŧ AceasLá banLá va forma Llvul feLelŦ 8esLul
ochlurllor il LrlcoLám cu modelul llŦ Asadar in rindul inLilţ dupá Lermlnarea Llvulul de [osţ vom
conLlnua lucrul pe douá andrele nrŦ 3ţ cu modelul llţ cu 100 ochlurl (10 ochlurl Llvul sl 90 ochlurl
monLa[ul)Ŧ 1rlcoLám asLfel 3 cm in inálLlme drepLţ apol 37 cm crescind pe llnla subraLulul ciLe 1 ochl
la 6 cmŦ Avem 106 ochlurlŦ lncepind de la 20 cm inálLlme LoLalá (neall[ind Llvul) vom forma ciLe o
pereche de buLonlere pe Llv sl pe monLa[ la dlsLanLá de 8 cm inLre ele asLfelť la maralnea lnLerloará
a lucrulul LrlcoLám prlmele 3 ochlurl (dln Llv) pe faLáţ urmeazá o buLonlerá formaLá dln 3 ochlurlţ
dln nou LrlcoLám 3 ochlurl pe faLáţ 1 ochl pe dosŦ urmáLoarele 3 ochlurl (dln monLa[) le lucrám cu
modelul llţ urmeazá o buLonlerá formaLá dln 3 ochlurl sl in conLlnuare lucrám resLul ochlurllor cu
modelul llŦ ln LoLal formám 4 perechl de buLonlereŦ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 42 cm incepem ráscrolala minecllţ scázind la incepuLul rindurllorţ pe aceasLá
llnleţ o daLá 9 ochlurlţ o daLá 2 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1 ochlŦ
ln LoLal am scázuL 16 ochlurl sl au mal rámas 90 ochlurl cu care LrlcoLám in conLlnuare drepLŦ La
inálLlmea LoLalá de 48 cmţ scádem inLrŴun slnaur rind cele 10 ochlurl care formau LlvulŦ 8ámin 80
ochlurlŦ Cind lucrul are 37 cm inálLlme LoLaláţ lucrám asLfelť la maralnea lnLerloará a feLel lucrám
drepLţ lar pe llnla ráscrolelll minecll incepem sá cresLem ciLe 1 ochl la 1 cm (de 7 orl)Ŧ ln LoLal am
crescuL 7 ochlurlŦ
umótolť
Avem 87 ochlurl sl incepem sá formám llnla umárululţ scázind la incepuLul rindurllorţ la maralnea
exLerloará a lucrululţ de 6 orl ciLe 8 ochlurlŦ Au mal rámas 39 de ochlurl pe care le inchelem inLrŴun
slnaur rindŦ
Þartea st|ngå a fete|ť lucrám la felţ insá lnversaL sl fárá buLonlereŦ
,|necať
MonLám 84 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám in ūpuncL de [erseu" un Llv de 4 cm inálLlmeţ dupá
expllcaLllle daLe penLru spaLeŦ ConLlnuám lucrul pe andrele nrŦ 3 cu modelul llţ LrlcoLind 4 cm
inálLlme drepLţ apol incá 40 cmţ crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal am crescuL
40 ochlurl (ciLe 20 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 124 ochlurl cu care incepem sá formám ovalul
minecll scázind asLfelť la maralnea care vln in faLa [acheLel scádem in rindul inLil 9 ochlurlţ lar la
maralnea opusáţ scádem 3 ochlurl la incepuLul rindulul urmáLorŦ ln conLlnuare scádem de 24 orl
ciLe 1 ochlţ urmeazá 2 rindurl drepLe (fárá scáderl)ţ apol de 2 orl ciLe 1 ochlţ 2 rindurl drepLţ de 4 orl
ciLe 1 ochlţ 2 rindurl drepLţ de 2 orl ciLe 1 ochlţ 2 rindurl drepLŦ Scádem de * 2 orl ciLe 1 ochlţ 2
rindurl drepLŦ 8epeLám incá de 10 orl de la *Ŧ Scádem de 4 orl ciLe 2 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurl sl
de 4 orl ciLe 4 ochlurl sl inchelem ulLlmele 22 ochlurl inLrŴun slnaur rindŦ
u|eru|ť (parLea dln spaLe)
MonLám 90 ochlurl pe andrele sl LrlcoLám cu modelul ll o bucaLá de 10 cm inálLlmeţ scázind la
flecare maralne ciLe 1 ochl la 1 cmŦ ln LoLal am scázuL 20 ochlurl sl au mal rámas 70 ochlurl pe care
le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Cálcám foarLe usor LoaLe párLlle LrlcoLaLe sl le inchelem la maslnáŦ lndolm Llvurlle sl le coasem in
puncL lnvlzlbll pe dosul [acheLelŦ
lesLonám flecare buLonlerá de pe monLa[ţ impreuná cu buLonlera corespunzáLoare de la LlvŦ
Coasem aulerul cap in cap de reverele feLelorŦ uupá dorlnLá puLem cápLusl [acheLa cu o LesáLurá de
máLaseŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

LleaanLá sl cu o llnle nouáţ aceasLá [acheLá esLe lndlcaLá penLru orlce ocazle sl anoLlmpŦ Se poaLe
lucra dln liná aalbená sau de culoare pasLelŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a liná aalbenáţ 6 nasLurlţ andrele nrŦ 2 sl 2 ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 cmţ lunalmea 33 cmŦ
,ode|ť
lŦ Clapeleţ parLea superloará a minecll sl aulerul se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul cu modelul urmáLorť LrlcoLám 9 rindurl in ūpuncL de [erseu"Ŧ 8indul 10 (pe faLa lucrulul) *
8 ochlurl pe fasáţ 8 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la *Ŧ 8indul 11ť LoaLe ochlurlle pe dosŦ 8indul 12ť 4
ochlurl pe faLáţ * 8 ochlurl pe dosţ 8 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la *Ŧ 8indul 13ť LoaLe ochlurlle pe
dosŦ 8indul 14ť la fel cu rindul 10Ŧ 8indul 13ť 23 ochlurl in ūpuncL de [erseu"Ŧ 8indul 24ť * 8 ochlurl
pe dosţ 8 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la *Ŧ 8indul 23ť LoaLe ochlurlle pe dosŦ 8indul 26ť 4 ochlurl pe
faLáţ * 8 ochlurl pe dosţ 8 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la *Ŧ 8indul 27ť LoaLe ochlurlle pe dosŦ 8indul
28ť la fel cu rindul 26Ŧ 8indul 29ť repeLám de la rindul 1Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 42 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 120 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de [erseu"ţ o bucaLá de 3 cm
inálLlmeŦ urmeazá pe faLa lucrulul 1 rind de ochlurl pe dosŦ
AceasLá bucaLá va forma Llvul spaLelulŦ Másurlle inLrebulnLaLe in LexL sinL conslderaLe ca incepind
de la acesL rind de ochlurl pe dos (neall[ind Llvul)Ŧ ConLlnuám pe andrele nrŦ 2 Z cu modelul llţ o
bucaLá de 30 cm inálLlmeţ crescind ciLe 1 ochl la 3 cm (de 6 orl) la flecare maralne a lucrululŦ ln
LoLal am crescuL 12 ochlurl (ciLe 6 ochlurl la o maralne)Ŧ
kósctololo mioecllť
Avem 132 ochlurl sl incepem ráscrolala minecll asLfelť luám o bucaLá de 13 cm inálLlme scázind la
flecare maralne ciLe 1 ochl la 1 cmŦ ln LoLal am scázuL 30 ochlurl (ciLe 13 ochlurl la o maralne)Ŧ
Avem 102 ochlurlŦ 1rlcoLám incá 6 cm in inálLlme crescind la flecare maralne ciLe 2 ochlurl la 1 cmŦ
ln LoLal am crescuL 24 ochlurl (ciLe 12 ochlurl la o maralne)Ŧ
umótolť
Avem 126 ochlurl sl incepem sá formám llnla umerllorţ scázind la flecare umárţ la incepuLul
rindurllor pe aceasLá llnleţ de 7 orl ciLe 6 ochlurlŦ Au rámas la ml[locul spaLelul 42 ochlurl pe care le
inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 70 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám un Llv de 3 cm inálLlmeţ ca sl la spaLeŦ ConLlnuám
pe andrele nrŦ 2 Z asLfelť la maralnea lnLerloará a feLel cresLem 11 ochlurl in rindul inLilŦ 1rlcoLám
prlmele 10 ochlurl in ūpuncL de [erseu" sl 1 ochl pe dos (pe faLa lucrulul)Ŧ AceasLá parLe va forma
Llvul feLel pe care il vom execuLa asLfel piná la sfirslLţ avind arl[á ca in puncLele corespunzáLoare
buLonlerelor corsa[ulul sá formám ciLe o buLonlerá pe LlvŦ ln conLlnuarea acesLor 11 ochlurl vom
LrlcoLa urmáLoarele 10 ochlurl (dln corsa[) LoL in ūpuncL de [erseu"ţ lar resLul ochlurllor piná la
sfirslLul rindurllorţ cu modelul llŦ vom LrlcoLa in felul acesLa (avem 81 de ochlurl) o bucaLá de 30 cm
inálLlmeţ crescind pe llnla subraLulul ciLe 1 ochl la 6 cm (de 3 orl)ţ lar la maralnea lnLerloará a feLel
vom forma ciLe o buLonlerá la 8 cm dlsLanLá inLre eleŦ Þrlma buLonlerá o vom forma la 2 cm
dlsLanLá de la maralnea de [osŦ
ulsLanLa dlnLre buLonlere pe llnle orlzonLalá esLe urmáLoareať lucrám in ūpuncL de [erseu" prlmele
4 ochlurl de la maralnea LlvululŤ cu urmáLoarele 2 ochlurl (3 sl 6) formám buLonleraţ conLlnuám 4
ochlurl (dln Llv) in ūpuncL de [erseu"ţ urmeazá 1 ochl pe dosţ 4 ochlurl in ūpuncL de [erseu" (dln
corsa[)Ť cu urmáLoarele 2 ochlurl formám buLonlera sl in conLlnuare LrlcoLám cu modelul ll resLul
de ochlurlŦ Avem 86 de ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Lucrám o bucaLá de 13 cm inálLlmeţ scázind pe aceasLá llnle ciLe 1 ochl la 1 cmŦ ln LoLal am scázuL
13 ochlurlŦ Avem 71 ochlurl cu care LrlcoLám incá 6 cm in inálLlmeţ crescind ciLe 2 ochlurl la 1 cmŦ ln
LoLal am crescuL 12 ochlurl sl avem 83 ochlurlŦ
umótol sl tósctololo oitololť
uln acesL puncL incepem sá scádem concomlLenL pe llnla umárulul de 7 orl ciLe 6 ochlurlţ lar la
ráscrolala aiLulul LrlcoLám asLfelť la maralnea lnLerloará a lucrulul LrlcoLám 21 de ochlurl sl le lásám
pe o andrea de rezerváŦ 8esLul de 20 ochlurl le scádem asLfelť la incepuLul flecárul rind pe aceasLá
llnle scádem ciLe 3 ochlurl (de 6 orl) sl o daLá 2 ochlurlŦ 1rlcoLám incá 3 cm in inálLlme cu cele 21 de
ochlurl lásaLe pe andreaua de rezerváţ formám o buLonlerá sl inchelemŦ
Þartea st|ngå a fete|ť se lucreazá la felţ lnversaL sl fárá buLonlereŦ
,|necať
MonLám 80 de ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl execuLám un Llv de 3 cm dupá expllcaLllle daLe penLru
spaLeŦ 1rlcoLám apol 24 cm inálLlme pe andrele nrŦ 2 Z cu modelul llţ crescind la flecare maralne
ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal cresLem 24 ochlurl (ciLe 12 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 104 ochlurl sl
incepem sá scádem asLfelť LrlcoLám o bucaLá de 13 cm inálLlme scázind la flecare maralne ciLe 1
ochl la 1 cmŦ ln LoLal am scázuL 30 ochlurl sl au mal rámas 74 ochlurl cu care conLlnuám sá LrlcoLám
3 cm in inálLlme in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ lnchelem LoaLe ochlurlle inLrŴun slnaur rind scázind pe
faLá ochlurlle lucraLe pe faLáţ sl pe dos ochlurlle lucraLe pe dosŦ LxecuLám mineca urmáLoare la felŦ
Cálcám aburlL sl inchelem prln cusáLurl de mináŦ lndolm Llvurlle sl le coasem in puncL lnvlzlbll pe
dosul [acheLelŦ lesLonám buLonlerele de la Llv sl de la corsa[ impreunáŦ La ráscrolala aiLulul rldlcám
pe andrea ochlurlle corespunzáLoare sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" un auler de 3 cm
inálLlmeţ cosinduŴl la cele douá capeLe de maralnea benLllor cu buLonlere sl a reverelor lorŦ
Clapele le LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" dln 43 ochlurlţ de 4 cm inálLlme sl le coasem de corsa[Ŧ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

Cu un colorlL plácuL armonlzaLţ acesL compleL se lucreazá pe fond aalbenţ cu dunal verzl sl benzl
neareŦ
8|uza
Iurn|tur|ť
Clrca 130 a liná aalbenáţ 100 a liná verdeţ 30 a liná neaaráţ andrele nrŦ 2 Z sl 3Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 98 cmţ lunalmea 32 cmŦ
,ode|ť
lŦ Maralnea de [os a bluzel sl decolLeul se LrlcoLeazá in ūpuncL lenes"ţ LoaLe rindurlle pe faLáŦ
llŦ 8esLul in felul urmáLorť modelul esLe formaL dln 30 rindurlţ asLfelť 8indul 1ţ 2ţ 3ţ 4 se LrlcoLeazá
cu liná neaará in ūpuncL lenes" LoaLe rindurlle (dus sl inLors) se lucreazá pe faLáŦ 8indul 3ţ 6ţ 7ţ 8 cu
liná aalbená in ūpuncL de [erseu"Ŧ urmeazá 18 rindurl in ūpuncL de [erseu" alLernind 2 rindurl verzl
cu 2 rindurl aalbeneŦ lncepem cu 2 rindurl verzl sl Lermlnám LoL cu 2 rindurl verzlŦ 8indul 27ţ 28ţ 29ţ
30 cu liná aalbená in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
27 ochlurl sl 40 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť monLám 100 ochlurl cu liná aalbená pe andrele nrŦ 3ţ LrlcoLám drepL 6 rindurl in ūpuncL
lenes"ţ apol apllcám o daLá modelul llŦ ConLlnuám pe andrele nrŦ 2 Z apllcind incá o daLá modelul
llŦ
Avem 13 cm inálLlme LoLalá sl incepind de alcl LrlcoLám dln nou cu andrelele nrŦ 3 (repeLind mereu
modelul ll) o bucaLá de 16 cm in inálLlmeţ crescind la flecare maralne a lucrulul ciLe 1 ochl la 4 cmŦ
ln LoLal am crescuL 8 ochlurl (ciLe 4 ochlurl la o maralne)Ŧ SŴau formaL 108 ochlurlŦ ConLlnuám lucrul
cu 10 cm in inálLlme (repeLind mereu modelul ll)Ŧ CresLem in conLlnuare la flecare maralne ciLe 1
ochl la 1 cmŦ ln LoLal am crescuL 20 ochlurl (ciLe 10 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 128 ochlurl cu care
LrlcoLám 10 cm in inálLlmeţ scázind la flecare maralne penLru a forma llnla umerllor ciLe 3 ochlurl la
1 cmŦ ln LoLal am scázuL 60 ochlurl (ciLe 30 la flecare umár)Ŧ lnchelem faLa LrlcoLind in ūpuncL lenes"
4 rindurl nearuţ 4 rindurl aalbenŦ Scádem LoaLe ochlurlle inLrŴun slnaur rindŦ
Iatať
Se lucreazá la fel ca spaLeleŦ
Cálcám sl inchelem la maslnáŦ
La maralnlle minecllor formám un Llv indolnd pe dos 1 cm dln minecuLáŦ
Iacheta
Iurn|tur|ť
Clrca 460 a liná aalbenáţ 20 a liná neaaráţ 20 a liná verdeţ 3 nasLurlţ andrele nrŦ 3Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 98 cmţ lunalmea 32 cmŦ
pate|eť
MonLám 120 ochlurl dln liná aalbená pe andrele nrŦ 3 sl LrlcoLám drepL 6 rindurl in ūpuncL lenes"Ŧ
Apllcám o daLá modelul ll sl Lermlnám bordura cu 6 rindurl in ūpuncL lenes" cu liná neaaráŦ
ConLlnuám drepL cu liná aalbenáţ in ūpuncL de [erseu"ţ 20 cm in inálLlmeŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 10 orl
ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 30 ochlurl (ciLe 13 la o maralne)Ŧ Au rámas 90 ochlurl cu care
LrlcoLám 18 cm drepLŦ
umárulť scádem la incepuLul rindurllor care urmeazáţ de 10 orl ciLe 6 ochlurlţ in LoLal am scázuL 60
ochlurl (ciLe 30 ochlurl pe un umár) sl au mal rámas la ml[loc 30 ochlurl pe care le inchelem inLrŴun
slnaur rindŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 60 ochlurl pe andrele nrŦ 3 sl LrlcoLám 6 rindurl cu liná aalbená in ūpuncL lenes"Ŧ urmeazá
modelul llţ apol 6 rindurl in ūpuncL lenes"cu liná neaaráŦ ConLlnuám drepL cu liná aalbenáţ in
ūpuncL de [erseu"ţ LrlcoLind 20 cm in inálLlmeŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor pe aceasLá llnle o daLá 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 3 orl ciLe
1 ochlŦ Am scázuL 13 ochlurl sl au mal rámas 43 ochlurl cu care LrlcoLám drepL 18 cm in inálLlmeŦ
umótol sl tósctololo oitololť
lncepem sá formám llnla umárulul scázind la incepuLul rindurllor pe aceasLá llnle de 3 orl ciLe 6
ochlurlŦ lnLre Llmp la maralnea lnLerloará a feLelţ la inálLlmea LoLalá de 37 cmţ incepem sá formám
ráscrolala aiLululţ scázind la incepuLul rindurllor pe aceasLá llnle ciLe 1 ochl la 1 cmŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Se LrlcoLeazá la felţ insá lnversaLŦ
,|necať
MonLám 36 ochlurl pe andrele nrŦ 3 sl LrlcoLám 6 rindurl cu liná aalbenáţ in ūpuncL lenes"Ŧ Apllcám
o daLá modelul ll sl inchelem bordura minecll cu 6 rindurl dln liná neaaráţ in ūpuncL lenes"Ŧ
ConLlnuám cu liná aalbená in ūpuncL [erseu" 30 cm inálLlmeţ crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl
la 2 cmŦ ln LoLal am crescuL 30 ochlurl (ciLe 13 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 86 ochlurl cu care
incepem sá formám ovalul minecllţ scázind la incepuLul rindurllor care urmeazá de 2 orl ciLe 3
ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurlţ de 30 orl ciLe 1 ochlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 4 ochlurlţ lar
ulLlmele 8 ochlurl le scádem inLrŴun slnaur rindŦ 1rlcoLám mineca urmáLoare la felŦ
8antať
MonLám 10 ochlurl de liná aalbená sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" o bandá de 123 cm
lunalmeŦ La 2 cm inálLlme dupá monLarea celor 10 ochlurlţ formám o buLonlerá dln 2 ochlurl sl
LrlcoLám in conLlnuare formind incá 4 buLonlere (in LoLal 3)ţ la dlsLanLa de 7 cm inLre eleŦ La cele
douá capeLe ale benLllţ vom apllca coloraLura modelulul llţ lucraLá insá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
Cálcám aburlL párLlle LrlcoLaLe sl inchelem la maslnáŦ Þrlndem banda cap in cap cu maralnlle
feLelorţ prln cusáLurl de miná pe dosul [acheLelţ fárá a cálcaŦ Coasem 3 nasLurlŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

AcesL model de pulover esLe frumos sl LlnerescŦ
llecare model poarLá lndlcaLllle de culorlŤ acesLea poL fl insá modlflcaLe dupá ausL sl poslblllLáLlŦ

Iurn|tur|ť
Clrca 430 a liná albáţ 20 a liná verdeţ 30 a liná rosleţ 20 a liná maronţ 20 a liná aalbenáţ 20 a
bleumarlnţ 6 nasLurlţ andrele nrŦ 2 Z sl 1 Z Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 cmţ lunalmea 62 cmŦ
,ode|ť
lŦ LlasLlculţ manseLeleţ aulerul sl bordura feLelor se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul in puncL de [erseuŦ
lllŦ Modelul norvealanţ dupá schemáŦ
,åsurať
31 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 133 ochlurl dln liná rosleţ pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ 6
cm inálLlmeŦ ConLlnuám cu liná bleumarln 1 rind pe faLá crescind 13 ochlurlţ adlcá LoL la al 9Ŵlea
ochl il lucrám de 2 orlţ o daLá dln faLáţ o daLá dln spaLeŦ vor fl 130 ochlurlŦ 8indul urmáLor (pe dosul
lucrulul) il lucrám LoL pe faL፠urmeazá in ūpuncL lenes"ţ 2 rindurl cu liná rosle sl 2 rindurl cu liná
maronŦ Apol apllcám ūmodelul norvealan"ţ orlenLinduŴne dupá schema daLáŦ uupá ce am execuLaL
modelul norvealanţ conLlnuám drepL cu liná albá in ūpuncL de [erseu"Ŧ La inálLlmea LoLalá dde 18
cmţ LrlcoLám 2 cm in inálLlme pe andrele nrŦ 1 Z apol conLlnuám drepL pe andrele nrŦ 2 ZŦ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 37 cmţ incepem sá formám ráscrolala minecllţ scázind asLfelť la incepuLul
rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl
ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 36 ochlurl (ciLe 18 ochlurl la flecare maralne)Ŧ Avem 114 ochlurl cu
care lucrám drepL incá 19 cm inálLlmeŦ ln acesL puncLţ scádem la ml[locul spaLelul 22 ochlurl inLrŴun
slnaur rindţ impárLlnd asLfel lucrul in 2 párLlŦ
umótol sl tósctololo oitololť
1rlcoLám prlma parLe scázind la incepuLul rindurllorţ penLru ráscrolala aiLululţ de 2 orl ciLe 3
ochlurlţ apol conLlnuám drepL pe aceasLá llnleţ lar penLru umár scádem de 6 orl ciLe 6 ochlurlŦ
Lucrám parLea urmáLoare la felţ lnversaLŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 67 ochlurl dln liná rosle pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ 6
cm inálLlmeŦ ConLlnuám cu liná bleumarln 2 rindurl in ūpuncL lenes"ţ avind arl[á ca in rindul inLil sá
cresLem 7 ochlurlţ adlcá dublám LoL al 10Ŵlea ochlŦ Avem 74 ochlurl cu care conLlnuám lucrul asLfelť
in ūpuncL lenes" 2 rindurl cu liná rosleţ 2 rindurl cu liná maronŦ urmeazá modelul norvealan sl apol
conLlnuám drepL cu liná albáţ in ūpuncL de [erseu"Ŧ Cind lucrul are inálLlmea LoLalá de 18 cmţ
LrlcoLám 2 cm inálLlme pe andrele nrŦ 1 Z penLru a cambra Lalla sl apol conLlnuám LoL drepLţ cu
andrele nrŦ 2 1/2ţ piná la inálLlmea LoLalá de 37 cmŦ
kósctololo mioecllť
ln acesL puncL incepem ráscrolala minecll scázind asLfel o daLá 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2
orl ciLe 2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 1 ochlŦ la maralnea lnLerloará a feLel lucrám drepLŦ Avem 36 ochlurl
cu care lucrám drepL 16 cm in inálLlmeŦ
umótol sl tósctololo oitololť
Alcl incepem sá fomám ráscrolala aiLulul sl llnla umárululţ scázind la incepuLul rindurllorţ pe faLa
lucrululţ o daLá 4 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl in conLlnuare lucrám drepLŦ
Þe llnla umárulul scádem de 9 orl ciLe 4 ochlurlŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Se execuLá la felţ insá lnverssaLŦ
,|necať
MonLám 70 ochlurl dln liná rosle pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" o manseLá
de 3 cm inálLlmeŦ urmeazá in ūpuncL lenes" 2 rindurl cu liná bleumarlnţ 2 rindurl cu liná rosleţ 2
rindurl cu liná maronŦ Apllcám ūmodelul norvealan" orlenLinduŴne dupá dlaaramáŦ ConLlnuám cu
liná albá in ūpuncL de [erseu" avind arl[á ca in rindul inLilţ dupá Lermlnarea modelulul norvealanţ sá
cresLem 17 ochlurlţ adlcá sá dublám LoL al 4Ŵlea ochlŦ Avem 87 de ochlurl cu care conLlnuám sá
LrlcoLám 13 cm in inálLlmeţ crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal cresLem 13
ochlurlŦ Avem 102 ochlurlŦ lncepem sá formám ovalul minecll scázind la incepuLul rindurllor
urmáLoare asLfelť de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurlţ de 20 orl ciLe
1 ochlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ lar resLul de 26 ochlurl le
scádem inLrŴun slnaur rindŦ Mineca sLinaá se lucreazá la felŦ
Þe párLlle albe brodám plcourl cu liná rosleţ dupá schema daLáţ asLfelť ciLe 1 ochl rosu la dlsLanLá
de 3 ochlurl albe inLre eleŦ urmeazá 3 rindurl albe sl monLám la maslnáŦ
Cálcám aburlL sl monLám la maslnáŦ
MonLám 12 ochlurl de liná rosle pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" douá benzl
de 64 cm lunalmeţ avind arl[á ca pe una dln benzl sá formám ciLe o buLonlerá la dlsLanLá de 11 cm
inLre eleŦ lmpre[urul ráscrolelll aiLululţ rldlcám pe andrea ochlurlle corespunzáLoare sl LrlcoLám cu
liná rosleţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ un auleras de 3 cm inálLlmeŦ lnchelem inLrŴun slnaur rind
scázind pe faLá ochlurlle lucraLe pe faLá sl pe dos ochlurlle lucraLe pe dosŦ
Coasem de miná benLlle care bordeazá feLeleţ avind arl[á ca la aiL sá le unlm cu aulerasulţ prlnLrŴo
cusáLurá in puncL lnvlzlbll pe dosul lucrululŦ
Coasem 6 nasLurlŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

La ráscrolala aiLulul sl la cele douá fenLeţ in loc de puncLul norvealanţ puLem adopLa mlnunaLele
noasLre moLlve românesLl aceLel eleaanLe bluze albeţ aen lleŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a lináţ 20 a liná rosleţ 20 a liná albasLráţ 20 a liná aalbenáţ 1 fermoar sl andrele nrŦ 2 ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 94 cmţ lunalmea bluzel 34 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLele se lucreazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul in ūpuncL de [erseu" apllcind modelul ll (dupá schemá)Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm dln modelul ll
pate|eť
MonLám 130 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepL 3 cm inálLlme in ūpuncL de [erseu"ţ
urmeazá un rind de ochlurl pe dos (pe faLa lucrulul)Ŧ AceasLá banLá de 3 cm inálLlme va forma Llvul
spaLelul pe care il vom indol pe dosţ cosinduŴl in puncL lnvlzlbll de bluzáŦ ln lndlcaLllle dln LexL vom
neall[a Llvulţ decl LoaLe másurlle pe care le vom inLrebulnLa sinL conslderaLe ca incepind de la rindul
de ochlurl lucraLe pe dosŦ
1rlcoLám drepL in ūpuncL de [erseu" 14 cm inálLlme avind arl[á ca prlmele sl ulLlmele 12 ochlurl ale
rindurllor sá le LrlcoLám cu modelul llţ orlenLinduŴne dupá schemáŦ Modelul esLe formaL dln 11
ochlurlţ lar 1 ochl il lásám penLru maralneŦ La inálLlmea LoLalá de 14 cm Lermlnám modelul ll sl
conLlnuám numal cu liná albá 20 cm in ūpuncL de [erseu"ţ crescind pe llnla subraLulul ciLe 1 ochl la
2 cm la flecare maralne a lucrululŤ in LoLal am crescuL 20 ochlurl (ciLe 10 ochlurl la o maralne)Ŧ
Avem 130 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 34 cm incepem ráscrolala minecll scázind la incepuLul rindurllor urmáLoare
de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 4 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am
scázuL 28 ochlurl (ciLe 14 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 122 ochlurl cu care LrlcoLám drepL 17 cmŦ La
inálLlmea LoLalá de 31 cm scádem la ml[locul spaLelul 30 ochlurl inLrŴun slnaur rindţ impárLlnd asLfel
lucrul in douá párLlŦ
Lucrám prlma parLe scázind la ráscrolala aiLulul de 2 orl ciLe 2 ochlurlţ apol conLlnuám drepLţ lar pe
llnla umárululţ scádem de 6 orl ciLe 7 ochlurlŦ 1rlcoLám la fel parLea urmáLoareţ insá lnversaLŦ
Iatať
MonLám 136 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám Llvul la fel ca la spaLeŦ ConLlnuám drepLţ cu liná
albáţ in ūpuncL de [erseu" 14 cm in inálLlmeţ avind arl[á ca prlmele sl ulLlmele 12 ochlurl ale
rindurllor sá le lucrám cu modelul llŦ La inálLlmea LoLalá de 14 cmţ conLlnuám cu liná albá in ūpuncL
de [erseu" 20 cm inálLlmeţ crescind pe llnla subraLulul ciLe 1 ochl la 2 cmţ la flecare maralne a
lucrululŤ in LoLal cresLem 20 ochlurl (ciLe 10 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 136 ochlurlŦ

kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 34 cmţ incepem ráscrolala minecllţ scázind la incepuLul rindurllor ce urmeazá
de 2 orl ciLe 8 ochlurlţ de 2 orl ciLe 4 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am
scázuL 32 ochlurl (ciLe 16 ochlurl la flecare maralne)Ŧ Avem 124 ochlurl cu care conLlnuám drepL 3
cm in inálLlmeŦ Alcl impárLlm lucrul in douá párLlţ ciLe 62 ochlurl de flecare parLeŦ 1rlcoLám prlma
parLe 10 cm drepLţ avind arl[á ca la maralnea lnLerloará a feLel sá lucrám 12 ochlurl cu modelul ll sl
1 ochl maralnea)Ŧ
umótol sl tósctololo oitololť
lncepem sl scádem concomlLenL ráscrolala aiLulul sl llnla umárulul asLfelť prlmele 12 ochlurl cu
modelul llţ le rldlcám pe o andrea de rezervá sl in conLlnuare scádem resLul ochlurllor la incepuLul
rindurllor urmáLoare de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl in conLlnuare drepLŦ lormám llnla umárulul scázind de
6 orl ciLe 7 ochlurl la incepuLul rindurllor pe aceasLá llnleŦ ConLlnuám lucrul pe cealalLá andrea la
felţ insá lnversaLŦ
,|necať
MonLám 70 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" o manseLá de 3 cm
inálLlmeŦ ln rindul urmáLor cresLem 14 ochlurlţ adlcá LoL la al 3Ŵlea ochl il lucrám dublaLŤ o daLá il
lucrám dln faLáţ o daLá dln spaLeŦ Avem 84 ochlurlŦ
ConLlnuám 20 cm inálLlme in ūpuncL de [erseu"ţ crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln
LoLal cresLem 20 ochlurl (ciLe 10 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 104 ochlurl cu care vom forma ovalul
minecllţ scázind la incepuLul rindurllor urmáLoare asLfelť de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3
ochlurlţ de 20 orl ciLe 1 ochlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ lar
resLul de 28 ochlurl le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ Mineca sLinaá se execuLá la felŦ
Cálcám aburlL párLlle LrlcoLaLe sl le inchelem la maslnáŦ ln conLlnuarea ochlurllor cu modelul ll
lásaLe pe andrelele de rezerváţ rldlcám ochlurlle corespunzáLoare de la ráscrolala aiLululţ LrlcoLind
un auler (cu modelul ll)Ŧ uupá ce am execuLaL un model dln moLlvul românesc (modelul ll)ţ
conLlnuám cu liná albá in ūpuncL de [erseu" un Llv (de inálLlmea aulerulul) pe care il indolm pe dos
sl il coasem in puncL lnvlzlbllŦ vom proceda la fel rldlcind pe andrea ochlurlle corespunzáLoare de la
cele 2 fenLe (pe soldurl) sl vom LrlcoLa cu liná albá ciLe un Llv pe care il coasem in puncL lnvlzlbll pe
dosul bluzelŦ
Coasem fermoarul cu minaŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

AceasLá bluzá de un efecL vesel sl Llneresc se lucreazá dln resLurl de liná aflaLe in orlce casáţ
neceslLá foarLe puLln maLerlal sl se execuLá usorŦ
ComblnaLla de culorl prezenLaLá alcl esLe verlflcaLá de nolŦ
1oLusl se poaLe execuLa sl dln alLe nuanLeţ respecLind blneinLeles armonla culorllorŦ 8enLlle
mulLlcolore se vor armonlza cu un fond corespunzáLor de culoare neapáraL inchlsá (maronţ nearuţ
bleumarln)Ŧ
Iurn|tur|ť
Clrca 100 a liná foarLe subLlre bleumarlnţ 20 a rosleţ 20 a aalbená Ŷ porLocalleţ 13 a verdeţ 3 a albáţ
3 andrele nrŦ 2 (de clorapl)Ŧ CondlLla esenLlalá esLe ca lina sá fle subLlre sl foarLe reaulaL Loarsáţ lar
LoaLe culorlle dln aceeasl lináŦ
,ode|ť
lŦ ÞaLenLul dln Lalleţ benLlLa de la aiL sl de la minecl se LrlcoLeazá in ūpuncL elasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
42 ochlurl sl 30 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
Iata s| spate|eť
Se lucreazá la felŦ MonLám 28 ochlurl de liná bleumarln sl LrlcoLám drepL in ūpuncL de [erseu" o
banLá unlformá de 40 cm inálLlmeŦ lnchelem scázind LoaLe ochlurlle inLrŴun slnaur rindŦ uupá
acelasl procedeu lucrám incá 9 benLlŦ uecl in LoLal 10 benLl bleumarlnŦ
MonLám apol 16 ochlurl sl LrlcoLám benLlle coloraLe LoL in ūpuncL de [erseu" dupá urmáLoarea
ordlneť *6 rindurl porLocalluţ 6 rindurl bleumarlnţ 2 rindurl porLocalluţ 2 rindurl bleumarlnţ 6
rindurl verdeţ 6 rindurl rosuţ 2 rindurl bleumarlnţ 4 rindurl rosuţ 2 rindurl albţ 4 rindurl rosuţ 2
rindurl bleumarlnţ 6 rindurl rosuţ 6 rindurl verdeţ 2 rindurl porLocalluţ 2 rindurl bleumarln *Ŧ
8epeLám de la * piná la*Ŧ 1rlcoLám asLfel drepL o banLá unlformá de 40 cm inálLlmeŦ LxecuLám in
LoLal 8 benLl mulLlcolore lunal de 40 cm flecare sl 4 benLl de ciLe 18 cm lunalmeŦ uupá ce am
execuLaL LoaLe benLlle bleumarln sl mulLlcolore le cálcám aburlLţ apol le coasem pe dosul lucrululţ
cu un flr de liná bleumarlnţ maralne de maralneţ alLernind o banLá bleumarln sl una coloraLáŦ La
sfirslL coasem cele douá benLl coloraLe de ciLe 18 cm la cele douá maralnl ale lucrulul (la inálLlme
de 20 cm de la maralnea de [os a lucrululţ adlcá la incepuLul ráscrolelll minecll)ţ formind aLfel o
mlcá minecá chlmonoŦ
uupá ce am cusuL 3 benLl bleumarln alLernind cu 4 benLl coloraLe de ciLe 40 cm lunalme flecare sl 2
benLl coloraLe apllcaLe la cele douá maralnl (de ciLe 18 cm lunalme) formind faLa bluzelŦ Coasem la
fel penLru spaLele bluzelŦ Cálcám apol dln nou pe dos LrlcoLa[ul obLlnuLŦ
Asezám pe un Llpar de crolLorle (chlmono) faLa sl spaLele sl crolm cu foarfeca ráscrolala aiLulul sl
llnla umárululţ avind arl[á sá lásám rezerve la LoaLe ráscrolellleţ de cel puLln 1 cmŦ lnchelem bluza la
maslná pe llnla umárulul sl a subraLululŦ Þe flecare umár lásám ciLe o deschlzáLurá de 4 cmŦ uln
benLlle coloraLe de la minecuLá rldlcám pe 3 andrele de clorapl ochlurlle corespunzáLoare sl
LrlcoLám cu liná bleumarlnţ in ūpuncL de elasLlc"ţ o benLlLá de 2 cm inálLlme sl inchelem LoaLe
ochlurlle inLrŴun slnaur rindţ scázind pe faLá ochlurlle lucraLe pe faLá sl pe dos ochlurlle lucraLe pe
dosŦ La ráscrolala aiLululţ dupá ce am indolL pe dosul lucrulul 1 cm dln ráscrolaláţ rldlcám pe andrea
36 ochlurl (la parLea dln faLá) sl LrlcoLám cu liná bleumarlnţ in ūpuncL de elasLlc"ţ o benLlLá de 1 Z
cm inálLlmeŦ lnchelem LoaLe ochlurlle inLrŴun slnaur rindŦ
LxecuLám aceeasl benLlLá la parLea dln spaLeŦ La cele douá capeLe ale benLlLel de la spaLe coasem 2
nasLurl mlcl bleumarlnţ lar la benLlLa dln faLá formám ciLe o cheuLoareŦ 8ezervele de 1 cm rámase
pe dosţ de la cusáLurlle de maslnáţ le Llvlm (surfllám) cu liná bleumarln in ūpuncL de fesLon rar" sl le
descálcámŦ
ln Lalle rldlcám 120 ochlurl dln liná bleumarln pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám in ūpuncL de elasLlc" un
paLenL de 12 cm inálLlmeŦ
lnchelem apol LoaLe ochlurlle inLrŴun slnaur rindŦ
LxecuLám acelasl paLenL sl la parLea dln spaLe sl coasem elasLlcul la cele douá maralnlŦ
#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

Cálduroasá sl eleaanLáţ aceasLá [acheLá inloculesLe canadlana de sLofá in zllele rácoroaseŦ Se poaLe
lucra dln ūliná lndusLrlalá" pusá in vinzare in maaazlneŦ Se LrlcoLeazá cu flrul dublaL (lucrám cu 2
flre)Ŧ 8ecomandám culoarea aalbenáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 600 a lináţ 3 andrele penLru cloraplţ andrele nrŦ 3 ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 cmŦ
,ode|ť
lŦ uupá schema daLáŦ
llŦ ūÞuncL de [erseu"Ŧ
pate|eť
MonLám 76 ochlurl pe andrele nrŦ 3 Z sl LrlcoLám 8 rindurl cu modelul a[uraL l (adlcá execuLám o
slnaurá daLá modelul l dupá schemá)Ŧ ConLlnuám 14 rindurl in ūpuncL de [erseu"ţ LrlcoLám dln nou
modelul lţ urmeazá 14 rindurl in ūpuncL de [erseu"ţ apol penLru a Lrela oará modelul lŦ ue la
incepuLul lucrulul sl piná in acesL puncL vom lucra drepLŦ uupá ce am lucraL 3 benLl cu modelul lţ in
urmáLoarele 14 rindurl (in ūpuncL de [erseu") vom cresLe ciLe 1 ochl la incepuLul flecárul rind de
dus sl inLorsŦ ln LoLal cresLem 14 ochlurlŦ Avem 90 ochlurlŦ ln rindul urmáLor cresLem dlnLrŴo daLáţ
la flecare maralne a lucrululţ ciLe 33 ochlurlŦ Avem 200 ochlurl cu care conLlnuám lucrul asLfelť * 8
rindurl cu modelul lţ apol 14 rindurl in ūpuncL de [erseu"Ť repeLám de 4 orl de la * scázind asLfelť
(incepind dln prlmul rind cu 200 ochlurl) la incepuLul sl la sfirslLul flecárul rind scádem ciLe un ochl
excepLind LoL al 3Ŵlea rind la care nu scádem delocŦ
Cind au rámas 36 ochlurl pe andreaţ inchelemŦ
8ldlcám pe andrea pe faLa lucrululţ ulLlmele 36 ochlurl dln cele 200 ochlurl sl LrlcoLám in [os 14
rindurl in ūpuncL de [erseu" sl model lŦ Scádem LoLodaLá ciLe 1 ochl pe llnla A Ŷ 8ţ la incepuLul sl la
sfirslLul flecárul rindţ lar pe llnla A Ŷ Cţ scádem cáLe 1 ochl numal la incepuLul rindurllorţ Lermlnind
asLfel LoaLe ochlurlleŦ ConLlnuám lucrul penLru mineca urmáLoare la felţ lnversaLŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 44 ochlurl sl LrlcoLám drepL 8 rindurl cu modelul lŦ ConLlnuám 14 rindurl in ūpuncL de
[erseu"ţ repeLám penLru a doua oará modelul lţ dln nou urmeazá 14 rindurl in ūpuncL de [erseu"ţ sl
penLru a Lrela oará modelul lŦ La maralnea lnLerloará a lucrululţ vom forma ciLe o buLonlerá la
ml[locul flecárel benLl lucraLe in ūpuncL de [erseu"Ŧ uupá ce am execuLaL 3 benzl cu modelul lţ in
urmáLoarele 14 rindurl lucraLe in ūpuncL de [erseu" vom cresLe ciLe 1 ohl la incepuLul flecárul rindţ
la maralnea exLerloará a lucrululţ decl in LoLal 7 ochlurlŦ Avem 31 ochlurlŦ ln rindul urmáLor cresLem
la maralnea exLerloará a feLel 33 ochlurlŦ La maralnea lnLerloará lucrám drepLŦ Avem 106 ochlurl cu
care conLlnuám lucrul asLfelť * 8 rindurl cu modelul lţ urmeazá 14 rindurl in ūpuncL de [erseu"Ŧ
8epeLám incá de 4 orl de la * ţ scázind ciLe 1 ochl la incepuLul flecárul rindţ excepLind LoL al 3Ŵlea
rind in care nu scádem delocŦ
kósctololo oitololť
La inálLlmea LoLalá de 33 cmţ incepem sá scádem ráscrolala aiLulul asLfelť de 3 orl ciLe 1 ochl sl de 4
orl ciLe 2 ochlurlŦ lnchelem ochlurlle rámaseţ inLrŴun slnaur rindŦ
8ldlcám pe andreaţ pe faLa lucrululţ ulLlmele 36 ochlurl dln cele 106 ochlurl sl LrlcoLám 14 rindurl in
ūpuncL de [erseu"ţ apol modelul lţ scázind ciLe 1 ochl la incepuLul sl la sfirslLul flecárul rind pe llnla A
Ŷ 8ţ sl ciLe 1 ochl la incepuLul flecárul rind A Ŷ Cţ piná cind am epulzaL asLfel LoaLe ochlurlleŦ
Þartea st|ngå a fete| se lucreazá la elţ insá lnversaLŦ
Cálcám usor aburlL sl inchelem la maslnáŦ La exLremlLaLea de [os a minecllor rldlcám 36 ochlurl pe 4
andrele aroase de clorapl sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc"ţ 6 cm in inálLlmeţ formind
manseLeleŦ 8ezervele [acheLel (rámse pe dos) dupá ce am monLaL LoaLe párLlleţ le descálcám blneŦ
1lvlm pe dos maralnlle feLel cu o benLlLá laLá de 3 cmţ in ūpuncL lenes"Ŧ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

Modelul in care se LrlcoLeazá aceasLá [acheLá lmlLá sLofaŦ Se confecLloneazá in douá culorlŦ 1lvurlle
lnLerloare se LrlcoLeazá in culoarea mal inchlsáŦ 8uzunare LálaLeţ minecl sapLeŴopLlmlŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 320 a liná bruná sl 260 a liná verdeţ de aroslme ml[locleţ andrele nrŦ 3ţ 4 nasLurlŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 cmŦ
,ode|ť
lŦ 1lvurlle lnLerloare se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ 8esLulţ cu model ūLweed"ţ in 2 culorlť LrlcoLám penLru incepuL 1 rind pe faLá sl un rind pe dos cu
flrul brunŦ urmeazáť rindul 1ť (verde) 2 ochlurl pe faLáţ * asezám in faLa ochlurllor sl rldlcám cele 2
ochlurl urmáLoareţ luinduŴle dln spaLele andrelelţ ca sl cum leŴam LrlcoLa pe dosŦ Asezám flrul
inapolţ spre dosŦ urmeazá 2 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la *Ŧ 8indul 2ť (verde) pe dosŦ 8indul 3ť
(brun) 1 ochl pe faLáţ *rldlcám 2 ochlurlţ luinduŴle dln spaLele andrelelţ flrul esLe in faLa ochlurllorţ
ca in rindul precedenLŦ Asezám flrul inapolţ spre dosţ lucrám 2 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la *Ŧ
8indul 4ť (brun) pe dosŦ 8indul 3 (verde) * rldlcám 2 ochlurl ca in rindul precedenLţ 2 ochlurl pe
faLáŦ 8epeLám de la *Ŧ 8indul 6ť (verde) pe dosŦ 8indul 7ť (brun) 3 ochlurl pe faLáţ * rldlcám 2
ochlurlţ 2 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la * Ŧ 8indul 8 (brun) pe dosŦ AcesLe rindurl se repeLáŦ
ALenLluneť flrul sá fle mereu pe faLa lucrululţ in faLa celor 2 ochlurl rldlcaLeŦ
,åsurať
32 ochlurl sl 40 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
lncepem cu 148 ochlurl cu flrul brunŦ 1rlcoLám 4 cm drepLţ urmeazáţ pe faLa lucrululţ un rind de
ochlurl pe dosŦ Alcl va fl maralnea Llvulul indolLŦ ConLlnuám cu modelul llŦ Sl dln acesLa lucrám
drepL 4 cmŦ Alclţ sl incepind de alclţ scádem la ciLe 2 x cmţ la ambele maralnlţ de 6 orl ciLe 1 ochlŦ
8ámin 136 ochlurlŦ La 17 cm másuraLl de la Llvţ insemnám llnla LallelŦ lncepind de alcl cresLem la
ciLe 2 cmţ la ambele maralnlţ de 10 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 136 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
La incepuLul celor 2 rindurl urmáLoare scádem ciLe 9 ochlurlţ pe urmá de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 10
orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 124 ochlurlŦ 1rlcoLám drepL piná ce ráscrolala minecllţ másuraLá verLlcalţ esLe
de 14 cmŦ Alclţ sl incepind de alclţ cresLem la ciLe 2 cmţ de ambele maralnlţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ vom
avea 130 ochlurlŦ
umótolť
La 37 cm másuraLl de la maralnea Llvulul scádemţ la incepuLul rindurllor urmáLoare de 10 orl ciLe 3
ochlurl sl de 10 orl ciLe 4 ochlurlŦ 8ámin 40 ochlurl la ml[locŦ lnchelemŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem cu 72 ochlurl cu liná brunáŦ 1rlcoLám un Llv de 4 cm cu modelul lţ ca la spaLeţ pe urmá un
rind de ochlurl pe dosţ pe faLa lucrululŦ La maralnea dreapLá (maralnea lnLerloará) adáuaám 26
ochlurlŦ vor fl 98 ochlurlŦ lncepind cu rindul urmáLor conLlnuám cu modelul llţ dar la maralnea
dreapLá LrlcoLám 14 ochlurl sl mal deparLe in culoare brunáţ cu modelul lŦ (Cind incepem sá lucrám
cu flrul verdeţ il asezám in cruce pesLe cel brunţ sl il sLrinaem ca sá nu se formeze aolurl)Ŧ La
maralnea exLerloará scádem sl cresLem la fel ca la spaLeţ piná la ráscrolala minecllŦ La 8 Z cm
másuraLl de la Llvţ formám la maralnea lnLerloará prlma pereche de buLonlereť LrlcoLám 4 ochlurl
de la maralne sl dln 6 ochlurl facem buLonleraŦ 1rlcoLám cele 4 ochlurl urmáLoare in culoare brunáţ
ciL sl 4 ochlurl dln impleLlLura Lweedţ lar dln cele 6 ochlurl urmáLoareţ a doua buLonleráŦ
8uLonlerele urmáLoareţ in LoLal 4 perechlţ se formeazá la felţ exacL deasupra prlmel perechlţ mereu
la dlsLanLa de ciLe 8 Z cmŦ lnLre Llmpţ la 9 Z cm másuraLl de la maralnea Llvulul facem buzunarulŦ
Luámţ la maralnea lnLerloará 43 ochlurl pe o andrea de rezerváţ LrlcoLám 39 ochlurl penLru
buzunarţ lar resLul ochlurllor rámine pe alLá andrea de rezerváŦ Lucrám mal deparLe numal cu
ochlurlle buzunarulul sl LrlcoLám 2 Z cmŦ ConLlnuám cu flrul brunŦ 1rlcoLám un rind de ochlurl pe
dosţ pe faLa lucrulul sl incá 2 Z cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ lnchelemŦ
Lásám lucrul de o parLeŦ lncepem pe andrele separaL 41 ochlurl penLru cápLuseala buzunarululţ cu
flrul brunŦ 1rlcoLám 9 Z cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ La incepuLul ulLlmelor 2 rindurl scádem ciLe 1
ochlť rámin 39 ochlurlŦ Sfirslm cu 1 rind pe faLáţ sl lásám la o parLeŦ ConLlnuám faLaŦ 1rlcoLám
ochlurlle maralnll exLerloare lásaLe pe andreaua de rezervá sl in conLlnuare cele ale cápLuselll
buzunarululţ pe urmá resLul de 43 ochlurl de pe a doua andrea de rezerváŦ ConLlnuám cu modelul
Lweed (aLenLle la conLlnulLaLea modelulul)Ŧ Maralnea lnLerloará urmeazá drepL piná la 33 cm
másuraLl de la maralnea LlvululŦ
kósctololo oitololť
Alclţ sl incepind de alclţ scádem la ciLe 1 Z cm de 16 orl ciLe 1 ochlŦ Scáderlle se fac pe linaá banda
de 14 ochlurl in culoare brunáŦ
kósctololo mioecllť
La maralnea exLerloaráţ la acelasl nlvel cu spaLeleţ scádem la incepuLul rindulul urmáLor 10 ochlurlţ
lar pe urmáţ la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul lorţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 7 orl ciLe 1 ochlŦ urmám
drepLţ piná ce ráscrolala minecll másoaráţ in llnle dreapLáţ 12 cmŦ Alclţ sl incepind de alclţ cresLem
la ciLe 1 cm de 9 orl ciLe 1 ochlŦ
umótolť
Cind ráscrolala minecll esLe cu 1 cm mal inalLá deciL aceea a spaLelulţ scádem la maralnea
exLerloaráţ la incepuLul rindurllorţ de 3 orl ciLe 3 ochlurl sl de 3 orl ciLe 4 ochlurlŦ Cu resLul
ochlurllor conLlnuám la maralnea lnLerloará incá 6 cmţ pe urmá inchelemŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Se lucreazá lnversaL sl fárá buLonlereŦ
,|neca st|ngåť
lncepem cu 84 ochlurl cu flrul brunŦ 1rlcoLám cu modelul l sl scádem la ciLe 1 cmţ la ambele
maralnlţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 78 ochlurlŦ uupá 4 cm urmeazá un rind de ochlurl pe dosţ
lucraLe pe faLa lucrululŦ ConLlnuám cu modelul ll sl cresLem la ciLe 1 Z cmţ la ambele maralnlţ de 21
orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 120 ochlurlŦ Cind mineca másoará 33 cm de la maralnea Llvulul indolLţ sau alLá
másurá necesará anLebraLululţ scádem la incepuLul rindulul urmáLor 3 ochlurlţ lar la incepuLul
rindulul al dollea 10 ochlurlŦ (8áscrolala mal adincá vlne in faLá)Ŧ La incepuLul rindurllor ce urmeazá
scádem de 10 orl ciLe 2 ochlurlţ de 36 orl ciLe 1 ochlţ de 14 orl ciLe 2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 3 ochlurlŦ
8ámin 17 ochlurlŦ lnchelemŦ
,|neca dreaptåť
Se lucreazá lnversaLŦ
Cálcám párLlle LrlcoLaLeţ le monLámŦ lndolm Llvurlle pe llnla ochlurllor lucraLe pe dos sl le coasem
cu puncLe lnvlzlblleŦ lndolm Llvurlle feLelorţ fesLonám buLonlerele suprapuseŦ 8enzlle buzunarelor
le rásfrinaem in afaráţ cele douá maralnl inausLe le coasemţ le rásfrinaem dln nouţ le cálcám sl le
flxámŦ ALiL cápLuseala buzunarelorţ ciL sl banda prelunalLá a aiLulul se cos cu puncLe lnvlzlblleŦ
Coasem nasLurll la locul lorŦ


AcesL cardlaan esLe compleLaL cu un pulover lunaţ fárá elasLlc in parLea de [osţ cu minecuLa scurLáŦ
ln parLea de sus se repeLá aarnlLura cardlaanululŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 330 a lináţ andrele nrŦ 2 Z ţ o croseLáţ 7 nasLurlŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul 98 Ŷ 100 cmŦ Láralmea cardlaanulul inchelaL la nasLurlţ clrca 112 cmţ
lunalmeaţ la ml[locul spaLelulţ 63 cmŦ
,ode|ť
lŦ 8enLlle penLru nasLurl sl buLonlere sl aarnlLura se lucreazá asLfelť rindul 1ť *1 ochl pe faLáţ
rldlcám 1 ochlţ luinduŴl dln spaLele andrelelţ flrul esLe in faLa ochlulul rldlcaLŦ Asezám flrul inapolŦ
8epeLám de la * Ŧ 8indul 2ť * rldlcám 1 ochl ca in rindul precedenL (acelasl ochl) flrul esLe in faLa
ochlulul rldlcaLŦ urmeazá 1 ochl pe dosŦ 8epeLám de la * Ŧ 8indul 3ť ca rindul 1Ŧ 8indul 4ť pe faLáŦ
AcesLe 4 rindurl se repeLáŦ
llŦ 8esLul cardlaanulul ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 44 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
lncepem cu 146 ochlurlŦ 1rlcoLám 6 cm cu modelul lŦ Alclţ sl incepind de alclţ cresLem la ciLe 3 Z cmţ
la ambele maralnlţ de 9 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 164 ochlurlŦ uupá aarnlLura de 6 cmţ LrlcoLám 4 cm in
ūpuncL de [erseu"Ŧ ln locul ulLlmulul rind de dosţ LrlcoLám pe dosul lucrululţ un rind de ochlurl pe
faLáŦ urmeazá lar 3 cm dln aarnlLuráŦ La 13 cm másuraLl de la maralnea de [osţ conLlnuám in ūpuncL
de [erseu"ţ cu care lucrám piná la sfirslLŦ
kósctololo mioecllť
La 38 cm de [os scádemţ la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3
ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 16 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 122 ochlurlŦ 1rlcoLám drepL inalnLe
piná ce ráscrolala minecllţ másuraLá verLlcalţ esLe de 12 cmŦ Alclţ sl incepind de alclţ cresLem la
ambele maralnlţ la flecare cmţ de 12 orl ciLe 1 ochlŦ vom avea 134 ochlurl pe andreaŦ
umótol sl tósctololo oitololť
La 3 Z cm másuraLl de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor de 24 orl ciLe 3 ochlurl sl
ciLe 2 ochlurlţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
lnLre Llmpť la 63 cm másuraLl de [os inchelem 14 ochlurl la ml[locţ luám una dln párLl pe o andrea
de rezervá sl inchelem cele douá bucáLl separaLŦ La maralnea exLerloaráţ conLlnuám scáderlle
penLru umárŤ la maralnea lnLerloaráţ scádemţ la ciLe 2 rindurl la incepuLul lorţ o daLá 4 ochlurlţ de 2
orl ciLe 3 ochlurl sl ciLe 2 ochlurlţ piná sfirslm cu LoaLe ochlurlleŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem cu 88 ochlurlţ lucrám cu modelul lŦ Maralnea dln dreapLaţ cea lnLerloaráţ urmeazá drepL
inalnLeţ la maralnea sLinaá la 6 cm sl incepind de alcl cresLem ciLe 3 Z cm de 9 orl ciLe 1 ochlŦ La
maralnea dreapLá formám prlma buLonlerá la 1 Z cm de la maralnea de [osŦ 1rlcoLám 7 ochlurl de
la maralne sl dln 6 ochlurl facem buLonleraŦ CelelalLe buLonlere vln la ciLe 8 x cm una de alLaŦ
lacem in LoLal 7 buLonlereŦ uupá 6 cm de la aarnlLuráţ LrlcoLám 4 cm in ºpuncL de [erseu"ţ la
maralnea lnLerloará insáţ LrlcoLám 20 ochlurl piná la sfirslL cu modelul lŦ uupá 4 cm in ºpuncL de
[erseu" LrlcoLám incá 3 cm de aarnlLuráŦ
8uzunaru|ť
La 13 cm másuraLl de [osţ dupá ce aarnlLura esLe aaLaţ luám in urmáLorul rindţ pe faLa lucrululţ
incepind de la maralneţ 37 ochlurl pe o andrea de rezerváţ lar la sfirslLul rindululţ 17 ochlurl pe alLá
andrea de rezerváŦ Cu cele 37 ochlurl de la ml[loc LrlcoLám 2 Z cm in ūpuncL de [erseu"ţ inchelem sl
lásám lucrul de o parLeŦ Þe alLe andrele incepem 39 ochlurl penLru cápLuseala buzunarulul sl
LrlcoLám 9 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ ln ulLlmul rind scádem prlmul sl ulLlmul ochlŦ Lásám la o parLeŦ
ConLlnuám faLaŦ La incepuLul rindulul LrlcoLám 20 ochlurl cu modelul lţ 17 ochlurl in ūpuncL de
[erseu" sl LrlcoLám in conLlnuare ochlurlle cápLuselll buzunarululŦ Þe urmáţ LoL in conLlnuare
LrlcoLám sl resLul de ochlurlŦ urmám dupá descrlerea anLerloaráţ 20 de ochlurl la maralnea
lnLerloará cu modelul lţ resLul in ūpuncL de [erseu"Ŧ La 33 cm másuraLl de la maralnea de [osţ
LrlcoLám rindurl prescurLaLe penLru a forma ūpensa de la plepL"Ŧ 1rlcoLámţ pe faLa lucrululţ 33
ochlurl de la maralneţ celelalLe ochlurl rámin pe andreaua sLinaáŦ 8evenlmţ rldlcám 1 ochl sl
LrlcoLám cele 34 ochlurlŦ ln rindul urmáLor LrlcoLám 62 ochlurlţ revenlmţ rldlcám 1 ochl sl LrlcoLám
cele 61 ochlurlŦ ln rindul urmáLor LrlcoLám 69 ochlurlţ revenlm sŦaŦmŦdŦ ConLlnuámţ LrlcoLind la ciLe
2 rindurl cu ciLe 7 ochlurl mal mulLţ piná lucrám dln nou cu LoaLe ochlurlle de pe andreaŦ
ConLlnuám piná ce maralnea exLerloará esLe eaalá cu aceea a spaLelul piná la ráscrolala minecll (38
cm sl 97 ochlurl)Ŧ
kósctololo mioecllť
La incepuLul rindulul urmáLor scádem 6 ochlurl la maralnea exLerloaráţ pe urmá la ciLe 2 rindurlţ o
daLá 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 74 ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll
esLe de 10 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alclţ sl incepind de alclţ la flecare 1 cmţ de 8 orl ciLe 1
ochlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 33 cm másuraLl de [osţ inchelem la incepuLul rindulul urmáLor 20 ochlurl sl la ciLe 2
rindurlţ la incepuLul lorţ de 3 orl ciLe 2 ochlurlţ de 6 orl ciLe 1 ochlţ * LrlcoLám 3 rindurl fárá scáderlţ
scádem 1 ochlŦ 8epeLám de 3 orl de la * Ŧ La maralnea aceasLa nu mal scádem nlcl un ochlŦ
umótolť
Cind ráscrolala minecll esLe de 17 Z cmţ másuraLl verLlcalţ scádem la maralnea exLerloaráţ mereu
ciLe 2 rindurlţ de 4 orl ciLe 4 ochlurl sl 3 ochlurl piná se Lermlná LoaLeŦ
e ret|nutť
ueoarece am crescuL laLeral sub ráscrolala minecllţ prln rindurl prescurLaLeţ clrca 2 Z cm in formá
de unahlţ avemţ incepind de alclţ douá másurl dlferlLeŦ Llnla laLeralá esLe mal scurLáţ maralnea
lnLerloará esLe mal lunaáţ respecLlv mal inalLáŦ Am semnalaL aceasLa pe Llpar prln llnla dublaLá a
umárululŦ Llnla puncLaLá reprezlnLá inálLlmea real scázuLá (de exemplu 6 cm)ţ lar cea pllná
inálLlmea umárulul de 8 Z cm obLlnuLá cu adeváraLŦ
,|necať
lncepem cu 86 ochlurl sl LrlcoLám 3 cm cu modelul llŦ urmeazá pe faLa lucrulul un rind de ochlurl
LrlcoLaLe pe dosŦ AcesL rind va fl maralnea Llvulul indolLŦ Mal LrlcoLám 3 cm drepL inalnLeŦ Alclţ sl
incepind de alclţ cresLem la ciLe 2 cmţ la ambele maralnl de 18 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 122 ochlurlŦ La
43 cm másuraLl de la maralnea de [osţ scádem de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ de 12
orl ciLe 2 ochlurlţ de 6 orl ciLe 1 ochlţ LrlcoLám 2 rindurl fárá scáderlţ scádem de 18 orl ciLe 1 ochlţ
de 6 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 18 ochlurlŦ lnchelemŦ
Cálcám bucáLlle LrlcoLaLeţ le monLámŦ uln ráscrolala aiLulul rldlcám ochlurlle sl le LrlcoLám 2 cm in
ūpuncL de [erseu"Ŧ lnchelem fárá a sLrinaeŦ 8ásfrinaem banda spre lnLerlor sl o flxám cu puncLe
lnvlzlblleŦ lnLoarcem clapele buzunarelor spre lnLerlor sl le flxám la fel cele 3 maralnl llbere ale
cápLuselll buzunarelorŦ 1lvul minecllor il indolm ináunLru sl il coasem cu puncLe ascunseŦ
lncon[urám maralnlle feLelor sl maralnea de [os cu 2 rindurl de plcloruse mlclŦ lesLonám
buLonlereleţ coasem nasLurllŦ

ÞDCVLkD
Iurn|tur|ť
Clrca 330 a lináţ andrele nrŦ 2 Z Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul 98 Ŷ 100 cmţ láralmea puloverulul 104 cmŦ
,ode|ť
lŦ CarnlLura de la parLea de sus ldenLlcá cu modelul l al cardlaanululŦ
llŦ 8esLul ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 44 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
lncepem cu 134 ochlurlŦ 1rlcoLám 4 cm cu modelul llŦ urmeazá pe faLa lucrulul un rind de ochlurl
LrlcoLaLe pe dosţ apol conLlnuám incá 4 cm drepL inalnLeŦ Alclţ sl incepind de alclţ cresLem la
ambele maralnlţ la ciLe 3 cmţ de 9 orl ciLe 1 ochlŦ vom avea 132 ochlurlŦ ConLlnuám drepL inalnLeţ
piná ce spaLele másoará 36 cm de la llnla de [osŦ
kósctololo mioecllť
La incepuLul rindurllor urmáLoare scádem de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurl sl de 10 orl
ciLe 1 ochlŦ 8ámin 118 ochlurlŦ 1rlcoLám drepL inalnLe piná ce ráscrolala minecllţ másuraLá verLlcalţ
esLe de 9 Z cmŦ Alcl sl incepind de alcl cresLem la flecare cmţ la ambele maralnlţ de 8 orl ciLe 1 ochlŦ
vom avea 134 ochlurlŦ lnLre Llmpţ la 49 cm másuraLl de [osţ conLlnuám cu modelul ll piná la sfirslLŦ
umótolť
La 33 Z cm másuraLl de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 34 orl ciLe
2 ochlurl sl ciLe 1 ochlţ piná se epulzeazá LoaLe ochlurlleŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 60 cm de la maralnea de [osţ inchelem la ml[loc 20 ochlurlţ luám una dln párLl pe o
andrea de rezervá sl sfirslm cele douá bucáLl separaLŦ Scádem umárul mal deparLeţ lar la maralnea
de linaá aiLţ scádemţ la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul lorţ ciLe 3 ochlurl piná se sfirsesc LoaLe ochlurlleŦ
Iatať
lncepem cu 140 ochlurl cu modelul llŦ La 4 cm LrlcoLám pe faLa lucrulul un rind de ochlurl pe dosŦ La
8 cm sl incepind de alcl la ciLe 2 Z cm cresLemţ la ambele maralnlţ de 12 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 164
ochlurlŦ La 33 cm másuraLl de [osţ LrlcoLám in locul pensel de la plepLţ la ambele maralnlţ rindurl
prescurLaLeŤ pe faLa lucrulul LrlcoLám 124 ochlurlŦ 8evenlmţ rldlcám 1 ochlţ sl LrlcoLám 91 ochlurl
pe faLáŦ 8evenlmţ rldlcám 1 ochlţ sl LrlcoLám 83 ochlurl pe dosŦ 8evenlmţ rldlcám 1 ochlţ sl LrlcoLám
99 ochlurl pe dosŦ 8evenlm sŦaŦmŦdŦ ConLlnuám in felul acesLa sl LrlcoLám flecare rind cu ciLe 8
ochlurl mal mulLţ piná lucrám dln nou cu LoaLe ochlurlleŦ lncepind de alcl vom avea douá másurl
dlferlLeŦ Maralnea lnLerloará va fl cu clrca 2 cm mal inalLáţ cea exLerloará cu clrca 2 cm mal scurLáŦ
(vezl observaLla ūde reLlnuL" dln descrlerea cardlaanululŦ) Lucrám drepL inalnLe piná ce maralnea
exLerloará esLe eaalá cu aceea a spaLelul piná la ráscrolala minecll (36 cm)Ŧ
kósctololo mioecllť
La incepuLul celor 2 rindurl urmáLoare scádem de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 6 orl
ciLe 2 ochlurl sl de 12 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 122 ochlurlŦ
lnLre Llmp la 39 cm másuraLl in ml[loc de la maralnea de [os (la 1 cm de la incepuLul ráscrolelll
minecll)ţ LrlcoLám 6 cm cu modelul lţ pe urmá 4 cm cu ūpuncL de [erseu" sl lar cu modelul l piná la
sfirslLŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 9 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alcl sl incepind de alclţ la
ambele maralnlţ de 7 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 136 ochlurlŦ
umótolť
Cind ráscrolala minecll esLe de 16 Z cmţ másuraLl verLlcalţ scádem la incepuLul rindurllor
urmáLoareţ de 4 orl ciLe 3 ochlurl sl ciLe 2 ochlurlţ piná se epulzeazá LoaLe ochlurlleŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 38 cm másuraLl in ml[loc de la maralnea de [osţ inchelem 20 ochlurl la ml[locul
lucrululţ luám una dln párLl pe o andrea de rezervá sl sfirslm cele douá bucáLl separaLŦ Scádem mal
deparLe umárul dupá lndlcaLllle daLeţ lar de la maralnea lnLerloará de linaá aiLţ scádem la ciLe 2
rindurlţ la incepuLul rindululţ ciLe 3 ochlurlţ piná la sfirslLŦ
,|necať
lncepem cu 96 ochlurl cu modelul llŦ Scádem la incepuLul sl sfirslLul celul deŴal 4Ŵlea sl al 8Ŵlea rind
ciLe 1 ochlŦ 8ámin 92 ochlurl pe andreaŦ La 3 cm LrlcoLám pe faLa lucrulul un rind de ochlurl pe dosŦ
ConLlnuám sl cresLem la ciLe 4 rindurlţ la ambele maralnlţ de 7 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 106 ochlurlŦ
Cind mineca másoará 11 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2
orl ciLe 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 8 orl ciLe 2 ochlurlţ * de 6 orl ciLe 1 ochlţ urmeazá 2
rindurl fárá scáderlŦ 8epeLám de 2 orl de la * Ŧ Þe urmá scádem de 18 orl ciLe 1 ochlţ de 6 orl ciLe 2
ochlurl sl de 2 orl ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 18 ochlurlŦ lnchelemŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

AcesL seL de bluzá sl cardlaan se execuLá cu un mlc auleras aen ūoflLer"ţ cu o aarnlLurá oralnaláŦ Se
LrlcoLeazá dlnLrŴo liná de callLaLe bunáţ in culoare pasLelŦ
8DA
Iurn|tur|ť
Clrca 230 a lináţ 1 fermoarţ andrele nrŦ 2 ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 98 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLele sl aulerul se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ Clapele se LrlcoLeazá cu modelul descrls la cardlaanŦ
lllŦ 8esLul in ūpuncL de [erseu"Ŧ ÞuncLul de [erseu Lrebule sá fle lucraL sLrins sl foarLe unlformŦ
,åsurať
28 ochlurl sl 41 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lllŦ
pate|eť
MonLám 120 ochlurl sl LrlcoLám 3 cm in inálLlme in ūpuncL de [erseu"Ŧ urmeazá un rind de ochlurl
pe dos (lucraL pe faLa lucrulul)Ŧ AceasLá bandá va forma Llvul spaLelul pe care il indolm pe dosul
bluzel sl il coasem lnvlzlbll de corsa[Ŧ
Másurlle inLrebulnLaLe in LexL sinL conslderaLe incepind de la
Lermlnarea Llvululţ adlcá de la rindul de ochlurl lucraLe pe dos (neall[ám Llvul)Ŧ 1rlcoLám drepL 3 cm
in inálLlme in ūpuncL de [erseu"ţ urmeazá 20 cm in inálLlme crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la
2 cmŦ ln LoLal cresLem 20 ochlurl (ciLe 10 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 140 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor care urmeazá de 2 orl ciLe 8 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 6 orl
ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 30 ochlurl (ciLe 13 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 110 ochlurl cu care
conLlnuám a LrlcoLa drepL piná la inálLlmea LoLalá de 33 cmŦ Alcl impárLlm lucrul pe douá andreleţ
ciLe 33 ochlurl pe o andreaŦ Lucrám mal deparLe prlma parLe cu 33 ochlurl LrlcoLind drepL la ambele
maralnl piná la inálLlmea LoLalá de 43 cmŦ
umótol sl tósctololo oitololť
uln acesL puncL incepem sá scádem in acelasl Llmp llnla umerllor sl ráscrolala aiLulul asLfelť la
maralnea exLerloará scádemţ la incepuLul rindurllorţ de 3 orl ciLe 7 ochlurlţ formind llnla umárululţ
lar la ráscrolala aiLululţ scádemţ la incepuLul rinurllorţ de 3 orl ciLe 4 ochlurlŦ ConLlnuám la fel lucrul
pe andreaua urmáLoareţ insá lnversaLŦ
Iatať
Se lucreazá in acelasl fel ca spaLeleţ cu deoseblrea cá avem 4 ochlurl mal mulL sl nu formám fenLa
de la spaLeŦ
,|nec||eť
MonLám 80 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám in ºpuncL de semlelasLlc" o manseLá de 3 cm
inálLlmeŦ ConLlnuám in ºpuncL de [erseu" 3 cm in inálLlmeţ crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la
1 cmŦ ln LoLal am crescuL 10 ochlurl (ciLe 3 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 90 ochlurl cu care incepem
sá formám ovalul minecllţ scázind la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 40
orl ciLe 1 ochlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ lar ulLlmele 20 ochlurl rámase la
ml[locul andrelel le scádem inLrŴun slnaur rindŦ
LxecuLám mineca urmáLoare la felŦ
Cálcám aburlLţ coasem Llvurlleţ inchelem la maslná sl coasem fermoarul la spaLeŦ ln [urul ráscrolelll
aiLulul rldlcám ochlurlle corespunzáLoare sl LrlcoLám in ºpuncL de semlelasLlc" o benLlLá de 2 cm
inálLlmeŦ lnchelem LoaLe ochlurlle inLrŴun slnaur rindţ scázind pe faLá sl pe dos ochlurlle lucraLe pe
dosŦ
MonLám ciLe 13 ochlurl sl LrlcoLám douá benzl de 10 cm lunalmeţ cu modelul llţ formind clapeleŦ

CAkAND
Iurn|tur|ť
Clrca 330 a lináţ andrele nrŦ 2 ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 98 cmţ lunalmea 62 cmŦ
,ode|ť
8ordura feLelor sl manseLele se LrlcoLeazá cu modelul llţ resLul cu modelul lll in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,ode|u| ť
kioJol 1 (pe Josol loctolol)ť 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 2 ochlurl pe faLáţ 1 ochl pe
dosţ 2 ochlurl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosŦ
kioJol 2ť 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 7 ochlurl
crescuLe (adlcá monLám 7 ochlurl pe andrea)ţ 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl
pe faLáŦ
kioJol Jť 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 2 ochlurl pe faLáţ 8 ochlurl pe dosţ 2 ochlurl pe
faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosŦ
kioJol 4ť 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ 2 ochlurl lucraLe impreuná
pe faLá de la dreapLa spre sLinaaţ 4 ochlurl pe faLáţ 2 ochlurl lucraLe impreuná de la sLinaa spre
dreapLaţ 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáŦ
kioJol 5ť 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 2 ochlurl pe faLáţ 6 ochlurl pe dosţ 2 ochlurl pe
faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosŦ
kioJol 6ť 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 2 ochlurl pe faLáţ 2 ochlurl lucraLe impreuná
pe faLá de la dreapLa spre sLinaaţ 2 ochlurl pe faLáţ 2 ochlurl lucraLe impreuná de la sLinaa spre
dreapLaţ 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáŦ
kioJol 7ť 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 2 ochlurl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ
1 ochl pe dosŦ
kioJol 8ť 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ 2 ochlurl lucraLe impreuná
pe faLá de la dreapLa spre sLinaaţ 2 ochlurl lucraLe impreuná pe faLáţ de la sLinaa spre dreapLaţ 2
ochlurl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáŦ
kioJol 9ť 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 2 ochlurl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ 2 ochlurl pe
faLáţ 1 ochl pe osţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosŦ
kioJol 10ť 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ 2 ochlurl lucraLe impreuná
pe faLáţ de la dreapLa spre sLinaaţ 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáŦ
kioJol 11ť repeLám de la rindul 1Ŧ
pate|eť
MonLám 136 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepL in ūpuncL de [erseu" 3 cm inálLlmeŦ
urmeazá 1 rind de ochlurl pe dos (pe faLa lucrulul) formind asLfel Llvul spaLelulŦ Másurlle
inLrebulnLaLe in LexL sunL conslderaLe ca incepind de la Lermlnarea Llvululţ adlcá de la rindul de
ochlurl pe dos (neall[ind Llvul)Ŧ ConLlnuám drepLţ in ūpuncL de [erseu" 40 cm in inálLlmeŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor care urmeazá de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl
ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 36 ochlurl (ciLe 18 ochlurl la o maralne)Ŧ
Avem 120 ochlurl cu care LrlcoLám drepL 19 cm in inálLlmeŦ
umótolť
Scádem la incepuLul rindurllor care urmeazá de 14 orl ciLe 3 ochlurlŦ ln LoLal am scázuL 70 ochlurl
(ciLe 33 ochlurl la un umár)ţ lar resLul de 30 ochlurl rámase la ml[locul spaLelul le scádem inLrŴun
slnaur rindŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 78 ochlurl pe andrele sl LrlcoLám Llvul la fel ca la spaLeŦ ConLlnuám 40 cm inálLlmeŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor pe aceasLá llnle o daLá 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe
2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 20 ochlurl sl au rámas 38 ochlurl cu care LrlcoLám
19 cm inálLlmeŦ
umótol sl tósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor pe aceasLá llnleţ de 7 orl ciLe 3 ochlurlŦ C daLá cu scáderea umárulul
formám sl ráscrolala aiLululţ scázind la incepuLul rindurllorţ pe aceasLá llnleţ o daLá 3 ochlurlţ de 3
orl ciLe 4 ochlurl sl de 3 orl ciLe 2 ochlurlŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Se lucreazá la felţ dar lnversaLŦ
,|necať
MonLám 80 ochlurl pe andrele sl LrlcoLám 20 cm inálLlme in ūpuncL de [erseu"ţ crescind la flecare
maralne a lucrulul ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal am crescuL 20 ochlurl (ciLe 10 ochlurl la o maralne)Ŧ
Avem 100 ochlurl cu care incepem sá formám ovalul minecllţ scázind la incepuLul rindurllor
urmáLoareţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 30 orl ciLe 1 ochlţ de 14 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 3
ochlurlŦ
LxecuLám cealalLá minecá la felŦ
Cálcám aburlLţ coasem pe dos Llvurlle sl inchelem la maslnáŦ
arn|turåť
MonLám 11 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám cu modelul ll o bandá de lunalmea
corespunzáLoare maralnllor feLelor sl ráscrolelll aiLulul (dupá ce cardlaanul a fosL cálcaL sl inchelaL)Ŧ
La el LrlcoLám douá manseLe penLru mineclŦ vá reamlnLlm reaula aeneralá cá prlmul ochl dln
flecare rind se la nelucraLŦ
AcesLe aarnlLurl nu se calcáŦ lnchelem sl coasem benzlle cap in cap cu maralnlle feLelor sl minecllorŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

Se LrlcoLeazá in douá culorl inLrŴun model LweedŦ lusLa esLe dreapLá sl sLrimLáţ [acheLa aen ūsac"
are o aarnlLurá de benzl unlŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 330 a liná de culoare deschlsá sl 600 a liná de culoare inchlsáţ andrele nrŦ 2 sl 2 Zţ paLru
nasLurl mal marl sl 6 nasLurl mal mlclţ un fermoarţ re[ansáŦ
,år|meať
Láralmea [acheLel inchlsá la nasLurl clrca 106 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelulţ fárá banda de la aiLţ
64 cmŦ Lunalmea fusLel 70 cmŦ
,ode|ť
lŦ 1lvurlle de [os se lucreazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ uescrlerea benzllor de la feLele sl buzunarele [acheLel esLe daLá in LexLŦ
lllŦ 8esLul se LrlcoLeazá asLfelť numárul ochlurllor Lrebule sá fle dlvlzlbll cu 4ţ plus 2 ochlurl penLru
incepuLul sl sfirslLul rindululŦ ÞreaáLlm o bucaLá de 26 ochlurl penLru a inváLa modelulŦ
kioJol 1ť (inchls) * 2 ochlurl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ rldlcám 1 ochlţ flrul esLe in faLa ochlulul rldlcaLŦ
Asezám flrul inapolţ spre dosŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 2ť (inchls) * 1 ochl pe dosţ rldlcám 1 ochlţ flrul esLe in faLa ochlulul rldlcaLţ asezám flrul
inapolţ spre dosul lucrululţ 2 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol Jť (deschls)ţ ca rindul 2Ŧ
kioJol 4ť (deschls)ţ ca rindul 1Ŧ
8epeLám acesLe 4 rindurlŦ
,åsurať
34 ochlurl sl 36 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lllŦ
IACnL1A
pate|eť
lncepem cu 172 ochlurlţ cu flrul de culoare inchlsáţ pe andrele nrŦ 2Ŧ 1rlcoLám 3 cm cu modelul lŦ ln
locul ulLlmulul rind pe dosţ LrlcoLám un rind de ochlurl pe faLá (maralnea Llvulul) sl conLlnuám pe
andrele nrŦ 2 Z cu modelul lllŦ 1rlcoLám 9 cm de la Llv drepL inalnLeť alclţ sl incepind de alclţ cresLem
la ciLe 4 Z cmţ la ambele maralnlţ de 7 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 186 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Cind spaLele másoará 39 cm de la Llvţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 9
ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 16 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 144 ochlurlŦ ConLlnuám drepL inalnLe
piná ce ráscrolala minecll areţ pe verLlcaláţ 11 cmŦ Alclţ sl incepind de alclţ cresLem la ciLe 2 cmţ la
ambele maralnlţ de 4 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 132 ochlurlŦ
umótol sl tósctololo mioecllť
La 38 cm de la Llv scádemţ la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 14 orl ciLe 3 ochlurl sl ciLe 2
ochlurlţ piná la sfirslLŦ lnLre Llmpţ la 64 cm de la Llv inchelem la ml[locul rindulul 14 ochlurlţ luám
una dln párLl pe o andrea de rezervá sl sfirslm cele douá bucaLl separaLŦ ConLlnuám sá scádem
penLru umár dupá lndlcaLllle de mal susţ lar la maralnea lnLerloaráţ la aiLţ scádem la ciLe 2 rindurlţ
de 3 orl ciLe 4 ochlurl sl de 3 orl ciLe 3 ochlurl piná se epulzeazá LoaLe ochlurlleŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem cu 90 ochlurl pe andrele nrŦ 2 cu flrul de culoare inchlsáŦ 1rlcoLám 3 cm cu modelul lŦ ln
locul ulLlmulul rind pe dosţ LrlcoLám un rind pe faLáŦ ConLlnuám cu modelul lllţ cu andrele nrŦ 2 ZŦ
Maralnea dreapLá (cea lnLerloará) conLlnuá drepL inalnLeţ dar la 3 cm másuraLl de la Llv formám
alcl prlma buLonleráŦ 1rlcoLám 3 ochlurl de la incepuLul rindulul sl cu 7 ochlurl facem buLonleraŦ
8esLul buLonlerelorţ in LoLal 4ţ vln la ciLe 10 cm una de alLaŦ La maralnea sLinaá (cea exLerloará)
cresLem la 9 cm de la Llv sl incepind de alcl la ciLe 3 cmţ de 10 orl ciLe 1 ochlŦ voL fl 100 ochlurlŦ
8uzunaru|ť
lnLre Llmpţ la 12 cm de la Llvţ LrlcoLám urmáLorul rind pe faLa lucrulul asLfelť LrlcoLám 28 ochlurl de
la maralneţ urmáLoarele 48 ochlurl le Lrecem pe o andrea de rezerváţ pe urmá LrlcoLám resLul
ochlurllor de pe andreaŦ Lásám lucrul de o parLeŦ Cu alLe andrele incepem 30 ochlurl penLru
cápLuseala buzunarulul sl LrlcoLám 9 cm cu modelul lllŦ La incepuLul ulLlmelor 2 rindurl scádem ciLe
1 ochlŦ Lásám de o parLeŦ ConLlnuám faLať pe dosul lucrulul LrlcoLám ochlurlle rámase la sfirslLul
andrelelţ pe urmá in locul ochlurllor buzunarulul LrlcoLám ochlurlle cápLuselll sl sfirslm cu cele 28
ochlurl rámase pe andreaŦ (ALenLle la conLlnulLaLea modelulul!) Cchlurlle buzunarulul rámin mal
deparLe pe andreaua de rezerváŦ ConLlnuám dupá lnsLrucLlunlle daLeŦ
kósctololo mioecll sl o oitololť
Cind maralnea lnLerloará esLe de 39 cm másuraLl de [osţ scádem alclţ sl incepind de alcl la ciLe 1
cmţ mereu ciLe 1 ochl piná la sfirslLŦ lnLre Llmpţ la 39 cm de la Llvţ scádem la maralnea exLerloaráţ
mereu la ciLe 2 rindurlţ o daLá 10 ochlurlţ o daLá 3 ochlurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 8 orl ciLe 1
ochlŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 10 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alclţ sl incepind de alcl la ciLe
1 cmţ de 9 orl ciLe 1 ochlŦ
umótolť
Cind ráscrolala minecll esLe de 19 cmţ másuraLl verLlcalţ formám umárulţ scázind ochlurlle ca la
spaLeŦ
,|neca st|ngåť
lncepem cu 94 ochlurlţ in culoare inchlsáţ cu andrele nrŦ 2Ŧ 1rlcoLám un Llv la fel ca la prlmele
bucáLlţ pe urmá conLlnuám cu andrele nrŦ 2 Zţ cu modelul lllŦ La 3 cm de la Llvţ sl alcl mereu la ciLe
2 cmţ cresLem la ambele maralnl de 20 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 134 ochlurlŦ Cind mineca esLe de 41 cm
de la Llvţ sau alLá másurá necesará anLebraLululţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ o daLá 4
ochlurlţ o daLá 10 ochlurlţ de 26 orl ciLe 1 ochlţ * urmeazá 2 rindurl fárá scáderlţ pe urmá scádem
de 6 orl ciLe 1 ochlŦ 8epeLám incá de 2 orl de la * Ŧ 1rlcoLám 2 rindurl fárá scáderlţ pe urmá scádem
de 16 orl ciLe 1 ochlţ de 10 orl ciLe 2 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl de 2 orl ciLe 4 ochlurlŦ 8ámin
26 ochlurlŦ lnchelemŦ
,|neca dreaptåť
Se LrlcoLeazá lnversŦ
Cchlurlle buzunarulul le luám pe andreaua de rezervá sl LrlcoLám cu flrul de culoare inchlsá 4 cm in
ūpuncL de [erseu"ţ luind dosul lucrulul drepL faLáŦ lnchelemŦ Suclm bucaLa LrlcoLaLá in formá de
rulou sl o prlndem de lnLerlorul feLelŦ Cele douá maralnl inausLe le prlndem cu puncLe lnvlzlblle de
faLáŦ La el prlndem sl cele Lrel maralnl llbere ale cápLuselll buzunarululŦ Cálcám bucáLlle LrlcoLaLe sl
le monLámŦ lndolm Llvurlle de [os sl le flxám cu puncLe lnvlzlblleŦ La maralnlle lnLerloare ale feLelor
sl in conLlnuare la aiLţ rldlcám ochlurlle pe mal mulLe andrele lunal sl lucrind rindurlle dusŴinLors
LrlcoLám 6 cm in ūpuncL de [erseu"ţ luind dosul lucrulul drepL faLáŦ 8ldlcám ochlurl indea[uns
penLru ca feLele sá nu se increLeascáŦ uupá ce am inchelaL bandaţ o rulám spre lnLerlor sl o
coasemŦ lesLonám buLonlereleţ coasem nasLurll marl pe feLe sl ciLe 3 nasLurl mlcl pe mineclŦ

ID1A
Iata fuste|ť
lncepem cu 166 ochlurl pe andrele nrŦ 2Ŧ uln liná de culoare inchlsá LrlcoLám 3 cm cu modelul lŦ ln
locul ulLlmulul rind pe dos LrlcoLám 1 rind de ochlurl pe faLáŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 2 Z cu
modelul lllŦ 1rlcoLám drepL inalnLe piná avem 43 cm de la LlvŦ Alclţ sl incepind de alclţ scádem la ciLe
8 rindurlţ la incepuLul sl sfirslLul lorţ de 7 orl ciLe 1 ochl (132 ochlurl)ţ pe urmá la ciLe 4 rindurl de 13
orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 122 ochlurlŦ Cind fusLa másoará 70 cm de la Llvţ inchelem (dacá volm o fusLá
mal lunaá sau mal scurLáţ schlmbám lunalmea párLll LrlcoLaLe drepL)Ŧ
pate|e fuste|ť
lncepem cu 240 ochlurlţ pe andrele nrŦ 2 cu liná de culoare inchlsáŦ 1rlcoLám Llvul de 3 cm sl
conLlnuám cu modelul lll pe andrele nrŦ 2 ZŦ La 26 cm de la Llv inchelem 74 ochlurl la ml[locul
rindululţ pe urmá conLlnuám lucrulţ luind pe o slnaurá andrea cele 166 ochlurl rámaseŦ La 43 cm de
la Llv conLlnuám ca la faLa fusLelŦ
lndolm bucaLa scázuLá de la spaLe sl o insállámţ pe urmá cálcám aLiL faLa ciL sl spaLelul fusLel sl o
monLámŦ 1lvul de [os il indolm sl il prlndem cu puncLe lnvlzlblleŦ llxám parLea de sus a fusLel de
re[ansá sl in cusáLura dln sLinaa asezám fermoarulŦ La maralnea de sus a cuLel indolLe de la spaLeţ
coasem o fisle de máLase laLá de 11 cmţ pe care o prlndem de re[ansá sl care va susLlne cuLa fusLelŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

Iurn|tur|ť
Clrca 400 a lináţ andrele nrŦ 2 Zţ re[ansáţ fermoarŦ
,år|meať
Croslmea Lallel 72 cmŤ aroslmea pesLe soldurl 108 cmţ lunalmea fusLel 72 cmŦ
,ode|ť
lŦ ÞenLru execuLarea acesLul model avem nevole de un numár de ochlurl dlvlzlbll cu 2Ŧ
kioJol 1 (pe faLa lucrulul)ť ochlul al 2Ŵlea se lucreazá pe faLá luaL dln dosţ apol lucrám ochlul 1 pe
faLá luaL dln faLá sl lásám pe faLá ochlul 4 (luaL dln dos)ţ apol ochlul 3 lucraL pe faLá (luaL dln faLá) sl
lásám ambele ochlurl de pe andrea sŦaŦmŦdŦ
kioJol 2ť (pe dosul lucrulul) sl LoaLe rindurlle cu soLť se lucreazá pe dosŦ
8indul 3 sl LoaLe rindurlle fárá soLť se lucreazá la fel cu rindul 1ţ avind arl[á ca la flecare rind sá
deplasám modelul cu un ochl spre sLinaaŦ
,åsurať
34 ochlurl sl 40 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lŦ
1rlcoLám fusLa dln douá bucáLl ldenLlceŦ
MonLám 160 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám o bucaLá de 3 cm inálLlme in ūpuncL de [erseu"Ť
urmeazá 1 rind de ochlurl lucraLe pe dos (pe faLa lucrulul) formind asLfel Llvul fusLelŦ Másurlle
inLrebulnLaLe in LexL vor fl conslderaLe incpind de la Lermlnarea Llvululţ respecLlv de la rindul de
ochlurl lucraLe pe dosŦ
ConLlnuám a LrlcoLa drepL 32 cmţ in inálLlme cu modelul nrŦ l sl dln acesL puncL incepem sá scádem
penLru a forma llnla soldurllor asLfelť LrlcoLám 20 cm in inálLlme scázind 1 ochl la 1 cmţ la flecare
maralne a lucrululŦ
Am scázuL in LoLal 40 ochlurl sl au mal rámas 120 ochlurl pe care le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
LxecuLám parLea a doua la felŦ
lnchelem fusLa prln cusáLurl lnvlzlblle pe dosul lucrululţ coasem re[ansa sl monLám fermoarul in
parLea sLinaá a fusLelŦ Cálcám aburlL sl coasem Llvul prln cusáLurl in puncL lnvlzlbll pe dosul fusLelŦ
ÞenLru a evlLa deformarea fusLelţ dublám parLea superloará (dln Lalle sl piná dedesubLul llnlel
soldurllor) cu o cápLusealá dlnLrŴo LesáLurá de máLaseŦ

1ACkD
Iurn|tur|ť
AproxlmaLlv 430 a lináţ 1 nasLureţ andrele nrŦ 2 sl 2 ZŦ
,år|meať
Croslmea busLulul aproxlmaLlv 100 cmŤ lunalmea 63 cmŦ
,ode|ť
llŦ 1lvurlle se lucreazá in ūpuncL de [erseu"ţ resLul il vom LrlcoLa cu modelul nrŦ l dupá descrlerea
daLá la fusLáŦ
pate|eť
MonLám 160 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám in ūpuncL de [erseu" o bucaLá de 3 cm inálLlmeŤ
urmeazá un rind de ochlurl lucraLe pe dos (pe faLa lucrulul) formind asLfel Llvul spaLelulŦ Másurlle
inLrebulnLaLe in LexL vor fl conslderaLe de la Lermlnaerea Llvululţ respecLlv de la rindul de ochlurl
lucraLe pe dosŦ ConLlnuám a LrlcoLa 6 cm in inálLlme cu modelul nrŦ l sl incepem sá scádem penLru a
forma llnla soldurllor asLfelť LrlcoLám o bucaLá de 10 cm inálLlme scázind la flecare maralne a
lucrulul ciLe 1 ochl la 1 cmŦ ln LoLal am scázuL 20 ochlurlŦ Avem 140 ochlurl sl 16 cm inálLlme LoLaláŦ
urmeazá 3 cm in inálLlme drepLţ cu andrele nrŦ 2ţ penLru a marca llnla Lallel sl conLlnuám a LrlcoLa
dln nou cu andrele nrŦ 2 Z o bucaLá de 20 cm inálLlme crescind pe llnla subraLulul la flecare
maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal am cresscuL 20 ochlurlŦ Avem 160 ochlurl sl o inálLlme LoLalá de
39 cmŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul prlmelor 2 rindurl ciLe 8 ochlurlţ apol in conLlnuare scádem de 2 orl ciLe 3
ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ Am scázuL in LoLal 32 ochlurl sl au mal rámas
128 ochlurl cu care conLlnuám sá LrlcoLám drepLţ 7 cm inálLlmeŦ lncepind dln acesL puncL cresLem
la flecare maralne a lucrulul ciLe 1 ochl la 2 cm (de 3 orl)Ŧ Avem 138 ochlurlŦ La inálLlmea LoLalá de
39 cmţ incepem sá formám llnla umerllor scázind la incepuLul rindurllor care urmeazá de 4 orl ciLe
8 ochlurl sl de 10 orl ciLe 6 ochlurlŦ
Au rámas 46 ochlurl la ml[locul spaLelul cu care conLlnuám sá LrlcoLám drepL in ūpuncL de [erseu"ţ 3
cm in inálLlme penLru a forma Llvul spaLelul sl inchelemŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 80 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepL in ūpuncL de [erseu" un Llv de 3 cmţ la fel ca
sl penLru spaLeŦ ConLlnuám cu modelul l asLfelť la maralnea exLerloará a feLel LrlcoLám drepL 6 cm
in inálLlme drepLţ pe llnla A Ŷ 8ţ lar pe llnla soldurllor scádem ciLe 1 ochl la 1 cmŦ ln LoLal am scázuL
10 ochlurlŦ Avem 76 ochlurl cu care LrlcoLám drepL 3 cm in inálLlme cu andrele nrŦ 2 avind arl[á ca la
[umáLaLea acesLel benLl care marcheazá llnla Lallelţ respecLlv la 1 Z cm inálLlmeţ LrlcoLaLá cu
andrele nrŦ 2ţ sá formám o buLonlerá dln 4 ochlurl la 2 cm dlsLanLá de la maralnea lnLerloará a
feLelŦ
ConLlnuám cu andrele nrŦ 2 Z LrlcoLind 20 cm in inálLlme asLfelť pe llnla subraLulul cresLem ciLe 1
ochl la 2 cmţ lar la maralnea lnerloará a feLel (pe llnla 8 Ŷ C) scádem ciLe 1 ochl la 3 cmŦ Avem 82
ochlurlŦ lncepem ráscrolala minecll scázind la incepuLul rindurllor pe aceasLá llnle 8ţ 3ţ 2 sl de 3 orl
ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 16 ochlurlŦ Avem 66 ochlurlŦ Þe llnla ráscrollell minecllţ conLlnuám a
LrlcoLa drepL 7 cm in inálLlmeţ lar pe llnla 8 Ŷ Cţ scádem ciLe 1 ochl la 3 cmŦ uln acesL puncL
incepem sá cresLem pe llnla ráscrolelll minecllţ ciLe 1 ochl la 2 cmŦ Avem 64 ochlurlŦ lncepem sá
formám llnla umárulul scázind la incepuLul rindurllor pe aceasLá llnle de 2 orl ciLe 8 ochlurl sl de 3
orl ciLe 6 ochlurlţ lar la maralnea lnLerloará a feLelţ penLru a forma ráscrolala roLun[lLá a reverulul
vom scádea la incepuLul rindurllorţ de 6 orl ciLe 3 ochlurlŦ
LxecuLám parLea sLinaá la felţ dar lnversaL sl fárá buLonleráŦ uupá ce am cálcaL aburlL faLaţ vom
rldlca pe andrele ochlurlle corespunzáLoareţ incepind de la Lermlnarea Llvulul de [osţ sl piná la
puncLul C sl LrlcoLám in ūpuncL de [erseu" un Llv de 3 cm inálLlmeţ pe care il indolm pe dosul
lucrulul sl il coasem in puncL lnvlzlbllŦ Avem arl[á ca in drepLul buLonlerel de pe corsa[ sá formám
buLonlera corespunzáLoare pe LlvŦ
,|necať
MonLám 90 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám un Llv de 3 cm inálLlmeţ la el ca sl penLru spaLeŦ
ConLlnuám a LrlcoLa 34 cm in inálLlme cu modelul nrŦ lţ crescind la flecare maralne a lucrulul ciLe 1
ochl la 2 cmŦ ln LoLal am crescuL 34 ochlurl (ciLe 17 ochlurl la flecare maralne)Ŧ Avem 124 ochlurl cu
care incepem sá formám ovalul minecllţ scázind la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 6
ochlurlţ de 2 orl ciLe 4 ochlurlţ de 10 orl ciLe 2 ochlurlţ de 40 orl ciLe 1 ochlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurl sl
de 2 orl ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 26 ochlurl pe care le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
LxecuLám mineca urmáLoare la felŦ
#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Motbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

8ochle Llnereascáţ cu fusLa laraáţ compusá dln 12 cllnlţ care formeazá cuLe necálcaLeŦ Corsa[ul esLe
a[usLaL sl are minecl raalan Lrel sferLurlŦ 8anLa laLá a buLonlerelor sl nasLurllor se lucreazá in
conLlnuare cu banLa care incon[oará decolLeulŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 600 a lináţ andrele nrŦ 2 Z sl 3ţ o croseLáţ 3 nasLurlţ clrca 80 cm panallcá laLá de 4 cm penLru
dublura cordonululţ re[ansáţ fermoarţ o caLaramáŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 90 Ŷ 92 cmŦ Lunalmea fusLel 68 cmŦ
,ode|ť
lŦ 1lvul de [os al fusLelţ banLa penLru buLonlere sl nasLurlţ ciL sl banLa de la aiLţ Llvul minecllor sl
cordonul se lucreazá in ūpuncL de orez"Ŧ
kioJol 1ť 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ alLernind piná la sfirslLul rindululŦ
kioJol 2 sl toote tioJotlle co sotť deasupra ochlulul pe faLá LrlcoLám 1 ochl pe faLáţ deasupra celul
pe dosţ LrlcoLám 1 ochl pe dosŦ
kioJol J sl toote tioJotlle fótó sotť deasupra ochlulul pe faLá LrlcoLám 1 ochl pe dosţ deasupra celul
pe dos LrlcoLám 1 ochl pe faLáŦ 8indurlle 2 sl 3 se repeLáŦ
llŦ 8esLul se lucreazá in felul urmáLorť

kioJol 1ť (pe faLa lucrulul) pe dosŦ
kioJol 2ť pe faLáŦ
kioJol Jť 7 ochlurl pe dosŦ * ochlul urmáLor se LrlcoLeazá de 3 orlť o daLá pe faLáţ pe urmá pe dos sl
lar pe faLá sl abla acum dám drumul ochlulul de pe andreaua sLinaáŦ urmeazá 7 ochlul pe dosŦ
8epeLám de la * Ŧ
kioJol 4ť * 7 ochlurl pe faLáţ 3 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 5ť 7 ochlurl pe dosţ * 3 ochlurl pe faLáţ 7 ochlurl pe dosŦ 8epoeLám de la * Ŧ
kioJol 6ť ca rindul 4Ŧ
kioJol 7ť ca rindul 3Ŧ
kioJol 8ť * 7 ochlurl pe faLáţ 3 ochlurl se LrlcoLeazá impreuná pe dosŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 9ť pe dosŦ
kioJol 10ť pe faLáŦ
kioJol 11ť 3 ochlurl pe dosţ * urmáLorul ochl se LrlcoLeazá de 3 orlţ pe faLáţ pe dosţ lar pe faLáţ ca in
rindul 3Ŧ urmeazá 7 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 12ť * 7 ochlurl pe faLáţ 3 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 1Jť 3 ochlurl pe dosţ * 3 ochlurl pe faLáŦ 7 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 14 ca rindul 12Ŧ
kioJol 15 ca rindul 13Ŧ
kioJol 16ť * 7 ochlurl pe faLáţ 3 ochlurl se LrlcoLeazá impreuná pe dosŦ 8epeLám de la * Ŧ AcesLe 16
rindurl dau modelulŦ (ALenLle la scáderl! Cele 3 ochlurl ale boblLel se conslderá drepL un slnaur
ochlŦ)
,åsurať
30 ochlurl sl 40 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
C||nu| fuste|ť
(ue 12 orl) lncepem cu 81 ochlurl pe andrele nrŦ 3Ŧ 1rlcoLám 10 cm cu modelul l drepL inalnLeŦ ln
locul ulLlmulul rind dln modelţ LrlcoLám pe dosul lucrulul un rind de ochlurl pe faLáţ pe urmá
conLlnuám cu modelul
llŦ ConLlnuám drepL incá 3 cmŦ Alclţ sl incepind de alclţ scádem la ciLe 2 Z cmţ la ambele maralnlţ de
20 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 41 ochlurlŦ Cind cllnul másoará 68 cm de la maralnea de [osţ sau alLá
másurá necesaráţ inchelem (dacá dorlm fusLa mal lunaá sau mal scurLáţ schlmbám másurlle párLll
de [os lucraLá drepL)Ŧ
pate|e corsa[u|u|ť
lncepem cu 113 ochlurl pe andrele nrŦ 3ţ cu modelul llŦ 1rlcoLám 4 cm drepL inalnLeŦ Alclţ sl
incepind de alclţ cresLem la ambele maralnlţ de 12 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 137 ochlurlŦ ConLlnuám
drepL inalnLeţ piná avem 21 cm de [osŦ
kósctololo mioecll toolooť
La incepuLul rindurllor urmáLoare scádem de 2 orl ciLe 9 ochlurl * LrlcoLám 2 rindurl fárá scáderlţ pe
urmá scádem de 12 orl ciLe 1 ochlŦ 8epeLám de 3 orl de la * Ŧ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 32 cm másuraLl de [osţ inchelem la ml[loc 29 ochlurlţ luám una dln párLl pe o andrea
de rezervá sl LrlcoLám cele douá bucáLl separaLŦ La maralnea exLerloará scádem mal deparLe ciLe 1
ochlţ la maralnea lnLerloaráţ la aiLţ scádem ciLe 4 ochlurl la ciLe 2 rindurlţ piná se Lermlná LoaLe
ochlurlleŦ
Þartea dreaptå a corsa[u|u|ť
lncepem cu 63 ochlurl pe andrele nrŦ 3Ŧ La maralnea dreapLá (cea lnLerloará) LrlcoLám 14 ochlurl cu
modelul l piná la sfirslLŦ La maralnea sLinaá cresLemţ incepind de la 4 cmţ la ciLe 1 cmţ de 12 orl ciLe
1 ochlŦ vor fl 77 ochlurlŦ lnLre Llmpţ la 3 cm másuraLl de [os sl pe urmá mereu la ciLe 6 cmţ formám
4 buLonlere la maralnea lnLerloaráŦ 1rlcoLám 3 ochlurl de la maralne sl dln 4 ochlurl facem
buLonleraŦ
kósctololo mioecll toolooť
La aceeasl inálLlme cu spaLeleţ scádem la maralnea exLerloaráţ in rindul urmáLorţ 9 ochlurlţ *
LrlcoLám 2 rindurl fárá scáderlţ scádem la ciLe 2 rindurl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ 8epeLám incá de 3 orl
de la * Ŧ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ cind maralnea lnLerloará esLe de 26 cmţ luám cele 14 ochlurl in ūpuncL de orez lunalL"
pe o andrea de rezervá (preferabll pe un ac mare de slauranLá)ţ pe urmá scádem la ciLe 2 rindurl de
2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 8 orl ciLe 2 ochlurl sl ciLe 1 ochl piná se epulzeazá LoaLe ochlurlleŦ
,|necať
lncepem cu 69 ochlurl pe andrele nrŦ 2 ZŦ 1rlcoLám 3 cm cu modelul lţ pe urmá conLlnuám cu
andrele nrŦ 3 sl modelul llŦ ln al Lrellea rind al modelulul LrlcoLám dupá ochlul incepáLor sl inalnLea
ochlulul care inchele rindulţ in locul celor 7 ochlurl pe dosţ numal 3 ochlurl pe dosŦ ConLlnuám 6 cm
drepL inalnLeŦ lncepind de alcl cresLem mereu la ciLe 4 rindurlţ la incepuLul sl la sfirslLul lorţ de 17
orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 103 ochlurlŦ Cind mineca másoará 31 cm de [osţ sau alLá másurá necesará
anLebraLululţ scádem la incepuLul celor 2 rindurl urmáLoareţ ciLe 9 ochlurlţ * urmeazá 2 rindurl fárá
scáderlţ pe urmá scádem la incepuLul flecárul rind de 12 orl ciLe 1 ochlŦ 8epeLám de 3 orl de la * Ŧ
8ámin 39 ochlurlŦ Þe acesLea le Lrecem pe o andrea de rezerváŦ
Aburlm párLlle LrlcoLaLeŦ (8anLa de la maralnea de [os a minecllor nu se aburesLe)Ŧ MonLám párLlle
raalanululŦ 8ldlcám ochlurlle in [urul decolLeulul pe andrele nrŦ 2 Z in felul urmáLorť luám 14 ochlurl
de pe andreaua de rezervá de la faLa dreapLá a corsa[ululţ rldlcám in conLlnuare 31 ochlurl de la
parLea dreapLá a aiLululţ 39 ochlurl de la mineca dreapLáţ 63 ochlurl dln ráscrolala penLru aiL a
spaLelulţ 39 ochlurl de la mineca sLinaáţ 31 ochlurl de pe parLea sLinaá a aiLulul sl 14 ochlurl de pe
andreaua de rezervá a feLel sLinal (233 ochlurl)Ŧ
1rlcoLind rindurlle dusŴinLorsţ lucrám 3 cm cu modelul lŦ Alcl formám a 3Ŵa buLonlerá in aceeasl
llnle cu prlmele paLruŦ ln rindul urmáLorţ LrlcoLám 18 ochlurl de la maralneţ * cele 2 ochlurl
urmáLoare le lucrám impreunáţ LrlcoLám apol 6 ochlurlŦ 8epeLám de la * Ŧ Sfirslm rindulŦ ln rindul
urmáLor repeLám scáderlleţ acum insá LrlcoLám numaá ciLe 3 ochlurl dupá cele lucraLe impreunáŦ
Scádem lar de 23 orlŦ 8ámin 183 ochlurlŦ lnchelemŦ
lmpreunám cllnurlle fusLelţ cálcám pe virf cusáLurlle lnLerloare sl coasem fusLa pe re[ansáţ asezind
cuLeleŦ Coasem sl párLlle laLerale ale corsa[ululţ pe urmá il impreunám cu fusLaŦ leLele corsa[ulul
Lrebule sá se peLreacá de 4 cmŦ ln cusáLura dln sLinaa asezám un fermoarŦ lncon[urám decolLeul cu
rindurl de plcloruse scurLeŦ Coasem nasLurllŦ
Cordonu|ť
lncepem cu 14 ochlurl pe andrele nrŦ 2 ZŦ 1rlcoLám cu 6 cm mal mulL deciL másura LallelŦ CápLuslm
cordonul cu panallcáŦ Coasem o caLaramá cumpáraLá de aaLaŦ ÞuLem insá sá sl leaám cordonul cu o
fundáţ in acesL caz il incepem numal pe 12 ochlurl slŴl facem luna de 130 cmŦ AcesL cordon nu
Lrebule cápLuslLŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

Þrlma imbrácámlnLe lmporLanLá a copllululŦ ÞenLru báleLasl o LrlcoLám inLrŴun model peplL in bleu
cu albţ lar penLru feLlLeţ roz cu albŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 120 a liná albáţ sl clrca 100 a liná coloraLáţ ml[locleţ andrele nrŦ 2 Z sl 3ţ sl 3 nasLurlŦ
,år|meať
Láralmea hálnuLel inchelaLá la nasLurl clrca 76 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelulţ fárá aulerţ 30 cm
(pentru cop|| de 1 an)Ŧ
,ode|ť
lŦ Culerulţ Llvurlle sl parLea de sus a boneLel se lucreazá in ūpuncL lenes"Ŧ
llŦ 8esLul se lucreazá asLfelť LrlcoLám un rind pe faLáţ bazaŦ
kioJol 1ť (bleu) pe faLa lucrululť ochlul incepáLorţ * 1 ochl pe faLáţ rldlcám 1 ochl luinduŴl dln
spaLele andrelel (flrul esLe in spaLele andrelel)Ŧ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 2ť (bleu) pe faLáŦ
kioJol Jť (alb) ochlul incepáLorţ * rldlcám 1 ochlţ ca rindul inLilţ urmeazá 1 ochl pe faLáŦ 8epeLám de
la * Ŧ
kioJol 4ť (alb) pe faLáŦ 8epeLám acesLe 4 rindurlŦ
,åsurať
28 ochlurl sl 36 rindurl ƹ 10 cmţ cu modelul llţ lucraL cu andrele nrŦ 3Ŧ
pate|eť
lncepem cu 80 ochlurlţ pe andrele nrŦ 3Ŧ 1rlcoLám 14 cm cu modelul llŦ
kósctololo mioecllť
La incepuLul rindurllor urmáLoare scádem de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl de 8 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 66
ochlurlŦ
umótolť
Cind spaLele esLe de 23 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 14
orl ciLe 3 ochlurl sl de 2 orl ciLe 2 ochlurlŦ 8ámin 20 ochlurl la ml[locŦ lnchelemŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem cu 44 ochlurl pe andrele nrŦ 3Ŧ 1rlcoLám 14 cm cu modelul llŦ
kósctololo mioecllť
La incepuLul rindulul urmáLor scádem la maralnea sLinaá (exLerloará) 3 ochlurlţ pe urmá la ciLe 2
rindurl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 33 ochlurlŦ Maralnea lnLerloará urmeazá drepL inalnLeŦ
kósctololo oitololť
La 23 cm másuraLl de la maralnea de [os scádem la maralnea lnLerloaráţ la ciLe 2 rindurlţ de 3 orl
ciLe 2 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1 ochlŦ Apol urmám drepL inalnLeŦ
umótolť
lnLre Llmpţ cind lucrul are 23 cm de la maralnea de [osţ formám umárulţ scázind la maralnea
exLerloará ciLe 3 ochlurlŦ
Þartea st|ngå a fete| se LrlcoLeazá in sens opusŦ
,|necať
lncepem cu 46 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z cu liná albáţ sl LrlcoLám 2 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu
andrele nrŦ 3ţ cu modelul llŦ CresLem mereu la ciLe 2 x cmţ la ambele maralnl ale minecllţ de 6 orl
ciLe 1 ochlŦ vor fl 38 ochlurlŦ La 17 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor
urmáLoareť de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurlţ de 12 orl ciLe 1 ochlţ * LrlcoLám 2 rindurl
fárá scáderlţ pe urmá scádem de 4 orl ciLe 1 ochlŦ 8epeLám incá de 2 orl de la * Ŧ Mal scádem de 6
orl ciLe 2 ochlurlŦ 8ámin 12 ochlurlŦ lnchelemŦ
Cálcám párLlle LrlcoLaLeţ le asamblámŦ La maralnea lnLerloará rldlcám 64 ochlurlţ incepind de la aiLţ
pe andrele nrŦ 2 ZŦ Þe alLá andrea rldlcám 164 ochlurl de la maralnea de [osŦ ln sfirslLţ pe o a Lrela
andrea rldlcám 64 ochlurl de la maralnea dreapLáţ incepind de la colLul de [osŦ 1rlcoLám rindurlle
dus Ŷ inLorsţ facem o bordurá de 2 cm cu modelul l in culoare albáŦ La inLilnlrea andrelelor cresLem
in flecare rind ciáLe 1 ochl penLru ca sá se aseze frumos colLurlleŦ lnLre Llmpţ la láLlmea de 1 cmţ
facem 3 buLonlere orlzonLaleţ impárLlLe la dlsLanLe eaale (in parLea sLinaá penLru báleLlţ in parLea
dreapLá penLru feLlLe)Ŧ
u|eru|ť
uupá ce am LrlcoLaL bordurlleţ rldlcám sl ochlurlle dln ráscrolala aiLulul la ciLe 1 cm de la maralnea
feLelor sl LrlcoLám 3 cm drepL inalnLeţ cu liná albáţ cu modelul lŦ urmeazá incá 2 cmţ LrlcoLind in
flecare al 3Ŵlea sl 4Ŵlea ochl impreuná pe faLáŦ Cind aulerul esLe aaLaţ roLun[lm colLurlle cu a[uLorul
unul fler de cálcaL nu prea inclnsŦ
8onet|cať
lncepem cu 98 ochlurl pe andrele nrŦ 3ţ cu modelul llŦ 1rlcoLám 7 cmţ pe urmá conLlnuám cu
andrele nrŦ 2 Zţ cu liná albá sl LrlcoLám 12 cm cu modelul lŦ Scádem in ulLlmele 2 rindurl ciLe 1 ochlţ
pe urmá impárLlm ochlurlle pe 4 andrele (ciLe 24 ochlurl pe andrea)Ŧ Coasem pe doul lucrulul cele
douá maralnl inausLe ale bucáLll cu modelţ in láLlme de 2 ochlurl sl conLlnuám cu lucrul in cercţ cu
ochlurl pe faLáŦ Scádem la incepuLul sl la ml[locul flecárel andreleţ decl in 8 locurlţ ciLe 1 ochl la 2
rindurlţ piná rámin 16 ochlurlŦ 8upem flrulţ il lnLroducem inLrŴun ac de brodaL sl sLrinaind ochlurlle
pe dosul lucrululţ il inLárlmŦ
C|ape|e pentru urech|ť
(2 bucŦ) lncepem cu 7 ochlurlţ pe andrele nrŦ 2 ZŦ 1rlcoLám in ūpuncL lenes"Ŧ CresLem la incepuLul
flecárul rind ciLe 1 ochlţ piná vor fl 17 ochlurlŦ La 8 cm de [os inchelemŦ
8ásfrinaem bordura cu modelţ coasem clapele de ambele párLlŦ ÞreaáLlm douá snururl de ciLe 23
cmţ pe care le coasem de clapeŦ ÞenLru virf facem un pampon mareţ lar penLru capáLul snururllorţ
douá pampoane mal mlclŦ Þamponu| se face astfe|ť Lálem dln carLon Lare 2 roLocoale aLiL de marl
ciL dorlm sá fle pamponul (adlcá ceva mal marl)Ŧ La ml[loc facem 2 aáurl roLundeţ de clrca 1 Z cm
dlameLruŦ Þrlndem cele 2 roLocoale sl le surfllám des cu flrul de lináţ piná se umple ml[locul aáurlLŦ
Apol Lálem flreleţ lnLrind cu virful foarfecll inLre cele douá roLocoale de carLonŦ uesfacem flrele cu
inarl[lre sl le infásurám sLrins cu un flr de lináŦ uupá ce lŴam inLárlL blneţ scoaLem carLonul sl
Lundem pamponul cu foarfecaţ dinduŴl o formá frumoasá roLundáŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959
ÞŦSŦ Lu am LrlcoLaL hálnuLaţ vezl pozaţ dar am mal schlmbaL culorlle penLru un model varlaLŦ
L usor de lucraLŦ 8oneLlca nu am fácuLŴo penLru cáţ fllnd hálnuLá penLru feLlLáţ am preferaL sá
croseLez o pálárluLáŦ Spor!

8ochle inchlsá cu nasLurl piná [osţ LrlcoLaLá cu model in puncLe coloraLe sl cu bordurá unlŦ Minecl
LrelŴsferLurl sl cordon de pleleŦ 1lpar drepLŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 660 a liná in culoarea de fond (l) sl clrca 200 a inLrŴo culoare conLrasLanLá (C)Ŧ Andrele nrŦ 2 sl
2 Zţ 4 andrele nrŦ 2 de impleLlL cloraplţ 7 nasLurlţ clrca 30 cm máLase subLlre penLru dublura
feLelorţ cordon de pleleŦ
,år|meať
Láralmea rochlel inchlsá la nasLurl 108 cmţ lunalmea 103 cm másuraLl la ml[locul spaLelul (se
poLrlvesLe unel persoane cu clrcumferlnLa plepLulul de 94 Ŷ 96 cm)Ŧ
,ode|ť
lŦ 1lvul de [os se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ 8ordura feLelor sl minecllor ūpuncL de [erseu" luind dosul lucrulul drepL faLáŦ
lllŦ 8esLul se LrlcoLeazá asLfelť
kioJol 1ť (l) pe faLáŦ
kioJol 2ť (l) pe dosŦ
kioJol Jť (l) pe faLáŦ
kioJol 4ť (l) pe dosŦ
kioJol 5ť (C) * rldlcám 4 ochlurlţ luinduŴle dln spaLele andrelelţ flrul rámine in spaLele andrelelţ
urmeazá 2 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 6ť (C) cele 2 ochlurl LrlcoLaLe se lucreazá pe faLáţ ochlurlle rldlcaLe se rldlcá dln nouţ dar flrul
rámine in faLa andrelelor (LoL pe dosul lucrulul)Ŧ
kioJol 7ť (l) pe faLáŦ
kioJol 8ť (l) pe dosŦ
kioJol 9ť (l) pe faLáŦ
kioJol 10ť (l) pe dosŦ
kioJol 11ť (C) rldlcám 1 ochlţ flrul rámine in spaLele andrelelţ * 2 ochlurl pe faLáţ rldlcám 4 ochlurl
ca in rindul 3Ŧ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 12ť (C) ca rindul 6Ŧ AcesLe 12 rindurl se repeLáŦ
,åsurať
32 ochlurl sl 38 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lllŦ
pate|eť
lncepem parLea de [os a fusLel pe douá bucáLlŦ 1rlcoLám inLil parLea dln dreapLaŦ lncepem cu 82
ochlurl pe andrele nrŦ 2 ZŦ 1rlcoLám 3 cm cu modelul lŦ ln locul ulLlmulul rind pe dosţ LrlcoLám un
rind de ochlurl pe faLáŦ ln acesL rind adáuaám la maralnea dreapLá 13 ochlurlŦ vor fl 93 ochlurlŦ ln
rindul urmáLor fárá soL LrlcoLám 88 ochlurl cu modelul lllţ rldlcám 1 ochlţ pe urmá LrlcoLám dln nou
cu modelul lll piná la sfirslLul andrelelŦ AcesL al 89Ŵlea ochl se rldlcá sl mal deparLe in rindurlle fárá
soLŤ in cele cu soL se LrlcoLeazáŦ La 30 cm másuraLl de [osţ scádem la incepuLul rindurllor lucraLe pe
dosţ 7 ochlurlţ sfirslm rindul sl lásám lucrul de o parLeŦ Cu alLe andrele incepem 120 ochlurl penLru
parLea sLinaá a fusLel sl LrlcoLám 3 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ ln locul ulLlmulul rind pe dosţ LrlcoLám
un rind de ochlurl pe faLáţ pe urmá conLlnuám cu modelul lllŦ 1rlcoLám drepL inalnLe piná avem 30
cm másuraLl de [osŦ Sfirslnd cu un rind de ochlurl pe dosţ lásám lucrul de o parLeŦ ConLlnuám parLea
dln dreapLaŦ 1rlcoLám pe faLa lucrululţ 33 ochlurlţ resLul de 33 ochlurl se LrlcoLeazá deodaLá cu
prlmele 33 ochlurl ale párLll dln sLinaa (asezám cele douá andrele una linaá alLaŦ lmpunaem in
prlmul ochl de pe andreaua dln faLáţ pe urmá in prlmul ochl de pe andreaua dln spaLeţ scoaLem
flrul prln ambele ochlurl sl dám drumul celor douá ochlurl de pe ambele andrele dln sLinaa)Ŧ ln
conLlnuare LrlcoLám resLul ochlurllor de pe andreaua dln sLinaaŦ voL fl 173 ochlurlŦ ConLlnuám
drepL inalnLe piná ce lucrul másoará 88 cm de [osŦ
kósctololo mioecllť
La incepuLul rindurllor urmáLoare scádem de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 20 orl
ciLe 1 ochlŦ 8ámin 132 ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 10 cm másuraLl verLlcalţ cresLem alclţ
sl incepind de alcl la ciLe 2 cmţ in ambele laLurlţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 142 ochlurlŦ
umótolť
La 102 cm másuraLl de la Llvţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 6 orl ciLe 4 ochlurl sl de
12 orl ciLe 3 ochlurlţ la ambele maralnlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 103 cm másuraLl de la Llvţ inchelem la ml[loc 10 ochlurlţ luám una dln párLl pe o
andrea de rezervá sl sfirslm flecare bucaLá separaLŦ Scádem umárul dupá lndlcaLllle de mal susţ lar
la maralnea de linaá aiL scádem la ciLe 2 rindurlţ ciLe 3 ochlurlţ piná se epulzeazá LoaLe ochlurlleŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem cu 98 ochlurl pe andrele nrŦ 2 ZŦ 1rlcoLám 3 cm cu modelul lŦ ln locul ulLlmulul rind pe
dosţ LrlcoLám un rind de ochlurl pe faLáŦ ConLlnuám cu modelul lll drepL inalnLeŦ La 14 cm de la Llv
formám prlma buLonleráŦ 1rlcoLám 6 ochlurl de la maralne sl dln 6 ochlurl facem buLonleraŦ 8esLul
buLonlerelorţ 7 in LoLalţ vor fl la 11 cm una de alLaŦ La 80 cm de la Llvţ lucrámţ in locul pensel de la
plepLţ cu rindurl prescurLaLeť pe faLa lucrulul LrlcoLám la incepuLul rindulul aLiLea ochlurl inciL sá
ráminá 40 ochlurl pe andreaua sLinaáŦ lnLoarcemţ rldlcám 1 ochlţ conLlnuám rindul piná la sfirslLŦ ln
rindul urmáLor LrlcoLám aLiLea ochlurl inciL sá ráminá 33 ochlurl pe andreaua sLinaáŦ lnLoarcemţ
rldlcám 1 ochlţ sfirslm rindulŦ ln rindul urmáLor LrlcoLám aLiLea ochlurl inciL sá ráminá 30 ochlurl pe
andreaua sLinaá sŦaŦmŦdŦ ConLlnuám in felul acesLaţ LrlcoLind in flecare rind cu 3 ochlurl mal mulLţ
piná cind lucrám dln nou cu LoaLe ochlurlle rindululŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ cind maralnea lnLerloará másoará 83 cm de [osţ scádem alclţ sl incepind de alclţ ciLe 1
ochl la flecare 1 cmţ piná la sfirslLŦ
kósctololo mioecllť
Cind maralnea exLerloará esLe de 88 cm de la Llvţ inchelem la incepuLul rindulul urmáLor 9 ochlurlţ
pe urmá scádem la ciLe 2 rindurl o daLá 3 ochlurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurlţ sl de 8 orl ciLe 1 ochlŦ Cind
ráscrolala minecll esLe de 11 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alclţ sl incepind de alcl la ciLe 1 cmţ de
6 orl ciLe 1 ochlŦ
umótolť
Cind ráscrolala minecll esLe de 17 cmţ másuraLl verLlcalţ scádem la maralnea exLerloaráţ la ciLe 2
rindurlţ de 3 orl ciLe 4 ochlurl sl apol ciLe 3 ochlurl piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
e ret|nutť
ueoarece am formaL sub ráscrolala minecll un lc de clrca 3 cm prln rindurlle prescurLaLeţ vom avea
incepind de alcl douá másurl dlferlLeŦ Maralnea laLeralá esLe mal scurLáţ cea lnLerloará mal lunaáţ
respecLlv mal inalLáŦ Am semnalaL pe Llpar aceasLá dlferenLá prln cele douá llnll ale umárululŦ Cea
puncLaLá araLá inálLlmea scázuLá (alcl 3 cm)ţ cea pllná araLá umárul de 8 cm realmenLe obLlnuLŦ
,|necať
lncepem cu 78 ochlurl pe andrele nrŦ 2 ZŦ 1rlcoLám cu modelul lllŦ CresLem la ambele maralnlţ
mereu la incepuLul sl la sfirslLul rindulul al 10Ŵleaţ de 23 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 124 ochlurlŦ Cind
mineca are 42 cmţ sau alLá másurá necesará anLebraLululţ scádem la incepuLul rindurllor
urmáLoare de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurlţ de 8 orl ciLe 1 ochlţ *
LrlcoLám 2 rindurl fárá scáderlţ pe urmá scádem de 4 orl ciLe 1 ochlŦ 8epeLám de 4 orl de la * Ŧ Mal
deparLeţ scádem de 20 orl ciLe 1 ochl sl de 14 orl ciLe 2 ochlurlŦ 8ámin 16 ochlurlŦ lnchelemŦ
Cálcám párLlle LrlcoLaLeţ le monLámŦ lndolm Llvul de [os slŴl flxám cu puncLe lnvlzlblleŦ ln spaLe
indolm parLea dln dreapLa a fusLel pe linaá rindul de ochlurl rldlcaLeţ cam de 2 cm sl o LlvlmŦ CuLa
de 10 cm o flxám pe o porLlune de 7 Ŷ 8 cm prlnLruŴun Llahel Lras la maslnáŦ
8antať
La maralnlle lnLerloare ale feLelorţ sl in [urul aiLululţ rldlcám ochlurlle pe mal mulLe andrele lunal nrŦ
2 sl LrlcoLind rindurlle dus Ŷ inLors cu culoarea conLrasLanLáţ LrlcoLám 3 cm in ūpuncL de [erseu"ţ
luind dosul lucrulul drepL faLáŦ lnchelemŦ lndolm banLa in [umáLaLe sl o flxám in lnLerlor cu puncLe
lnvlzlblleŦ ln [urul minecllor LrlcoLám o banLá asemánáLoareţ dar in cercţ pe paLru andrele de
impleLlL cloraplŦ
ÞárLlle cu buLonlere sl nasLurl ale feLelorţ de clrca 8 cm láLlmeţ le dublám cu máLase subLlreŦ
lesLonám buLonlereleţ prlnzind sl cápLuseala de máLaseŦ Coasem nasLurllŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

8anLa dubláţ evazaLáţ a aiLululţ forma lárauLá sl lunaá dau acesLul frumos pulover o llnle nouáţ
lnLeresanLáŦ Maralnea de [os sl mineca lunaá sinL incon[uraLe de o bandá in ūpuncL de orez"Ŧ
Þuloverul are fenLe laLeraleŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 420 a lináţ 2 andrele nrŦ 2 Z sl 4 andrele nrŦ 2 penLru impleLlL cloraplŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 Ŷ 98 cmŦ Láralmea puloverulul clrca 106 cmţ lunalmea 32 cmţ
másuraLl in ml[locul spaLelulţ fárá banda de la aiLŦ
,ode|ť
lŦ 8enLlle de la maralnea de [osţ de la minecl sl aiL se LrlcoLeazá in ūpuncL de orez"Ŧ
llŦ 8esLul se lucreazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
32 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm cu modelul llŦ
pate|eť
lncepem cu 130 ochlurl cu modelul l sl LrlcoLám 4 cmŦ ConLlnuám cu modelul llţ insá la cele douá
maralnl LrlcoLám mal deparLe ciLe 14 ochlurl cu modelul lţ piná la 12 cm de la maralnea de [osŦ
lncpind de alcl LrlcoLám LoL spaLeleţ piná la sfirslLţ in ūpuncL de [erseu"Ŧ lnLre Llmpţ la 4 cm másuraLl
de [os sl de alcl la ciLe 3 cmţ cresLemţ la ambele maralnlţ de 9 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 168 ochlurl
(cresLerlle le efecLuám ináunLrul benzll de 14 ochlurl LrlcoLaLá in ūpunc de orez")Ŧ ln conLlnuare
cresLem la felţ mereu deasupra prlmelor cresLerlţ nu la laralnea lucrululŦ
kósctololo mioecllť
Cind spaLele are 32 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2 orl
ciLe 6 ochlurlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurl sl de 14 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 130 ochlurlŦ Cind ráscrolala
minecll esLe de 11 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alclţ sl incepind de alcl la flecare 1 cmţ la ambele
maralnl ale lucrululţ de 6 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 142 ochlurlŦ
umótolť
La 30 cm másuraLl de [osţ scádemţ la incepuLul rindurllor urmáLoareţ ciLe 3 ochlurlţ piná se
epulzeazá LoaLe ochlurlleŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 32 cm másuraLl de [osţ inchelem 16 ochlurl la ml[locul rindululţ luám una dln párLl pe
o andrea de rezervá sl LrlcoLám flecare bucaLá separaLŦ Scádem la maralnea lnLerloaráţ la ciLe 2
rindurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl apol ciLe 2 ochlurl piná la sfirslLŦ
Iatať
lncepem cu 136 ochlurlŦ 1rlcoLám [os sl in párLl banda in ūpuncL de orez" la fel ca la spaLeŦ CresLem
la ambele maralnl ale lucrululţ la fel ca la spaLeţ ináunLrul benLll in ūpuncL de orez"ţ la 4 cm sl de
alcl la ciLe 3 cmţ de 9 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 174 ochlurlŦ La 29 cm másuraLl de [osţ LrlcoLám in locul
pensel de la plepLţ rindurlle prescurLaLeť pe faLa lucrulul LrlcoLám 129 ochlurl pe faLáţ resLul rámin
pe andreaua sLinaáŦ lnLoarcemţ LrlcoLám 84 ochlurl pe dosŦ lnLoarcemţ LrlcoLám 91 ochlurl pe faLáŦ
lnLoarcemţ LrlcoLám 98 ochlurl pe dos sŦaŦmŦdŦ ConLlnuámţ LrlcoLind in fecare rind cu ciLe 7 ochlurl
mal mulL piná ceţ dupá ulLlmul rind prescurLaL (134 ochlurl pe dos)ţ lucrám dln nou cu LoaLe
ochlurlle rindululŦ
kósctololo mioecllť
Cind maralnea exLerloará are 32 cm de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe
8 ochlurlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurl sl de 16 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 130 ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll
esLe de 8 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alcl sl incepind de alcl la flecare 1 cmţ de 9 orl ciLe 1 ochlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ cind lucrul are la ml[loc 42 cm de la maralnea de [osţ luám [umáLaLea ochlurllor pe o
andrea de rezervá sl LrlcoLám flecare bucaLá separaLŦ La maralnea lnLerloaráţ linaá aiLţ scádem la
ciLe 2 rindurlţ la incepuLul lorţ o daLá 1 ochlţ de 10 orl ciLe 2 ochlurl sl apol ciLe 1 ochl piná la sfirslLŦ
umótolť
lnLre Llmpţ cind ráscrolala minecll esLe de 17 cmţ másuraLl verLlcalţ scádem la maralnea exLerloaráţ
la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul rindurllorţ ciLe 3 ochlurl piná se epulzeazá LoaLe ochlurlleŦ
e ret|nutť
ueoarece am formaL dln ráscrolala minecllţ prln rindurl prescurLaLeţ un lc de clrca 2 Z cmţ vom
aveaţ incepind de alclţ 2 másurl dlferlLeŦ Maralnlle laLerale sinL mal scurLeţ lar la ml[loc puloverul
esLe mal lunaţ respecLlv mal inalLŦ Þe Llpar am semnalaL aceasLá dlferenLá prln cele douá llnll ale
umárululŦ Llnla puncLaLá araLá inálLlmea scázuLáţ in cazul de faLá 3 cmţ lar cea pllná araLá inálLlmea
de 7 Z cm realmenLe obLlnuLáŦ
,|necať
lncepem cu 83 ochlurlŦ Lucrám 4 cm inalnLe cu modelul lţ pe urmá conLlnuám in ūpuncL de [erseu"ţ
LrlcoLám insá 13 ochlurl la mlh[loc pe o dlLanLá de incá 8 cmţ in ūpuncL de orez"Ŧ La maralnlle
exLerloare cresLem la ciLe 2 cm de 19 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 123 ochlurlŦ Cind mineca are 40 cm de la
maralnea de [osţ sau alLá másurá necesará anLebraLululţ scádem la incepuLul celor douá rindurl
urmáLoare ciLe 8 ochlurlŦ urmeazá sá scádem la incepuLul flecárul rind de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 4
orl ciLe 2 ochlurlţ de 14 orl ciLe 1 ochlŦ 1rlcoLám 2 rindurl fárá scáderl sl pe urmá mal scádem de 10
orl ciLe 1 ochlŦ urmeazá 2 rindurl fárá scáderlţ apol scádem de 16 orl ciLe 1 ochlţ de 8 orl ciLe 2
ochlurl sl de 4 orl ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 23 ochlurlŦ lnchelemŦ
Cálcám párLlle LrlcoLaLeŦ MonLám spaLele cu faLaţ lásind deschlsá in párLl ciLe o fenLá de 10 cmŦ
1lvlm maralnlle acesLor fenLeţ indolnduŴle pe o láLlme de 1 Ŷ 2 cmŦ uln ráscrolala aiLulul rldlcám
179 ochlurl pe 3 andrele de impleLlL cloraplţ asLfel inciL sá avem 67 ochlurl la spaLe sl ciLe 36 ochlurl
in ambele párLlŦ 1rlcoLám cu modelul lţ la ml[loc insáţ la inLilnlrea celor 2 andreleţ lucrám 2 ochlurl
mereu pe faLáŦ ÞenLru a obLlne colLul ascuLlLţ scádem de 10 orl ciLe 1 ochlţ mereu la ciLe 2 rindurlţ
linaá acesLe 2 ochlurl LrlcoLaLe pe faLáŦ Cind banLa esLe de 3 cmţ cresLem in aceeasl másurá in care
am scázuLţ pe linaá cele 2 ochlurl pe faLáţ de 10 orl ciLe 1 ochlŦ Cind banLa esLe de 10 cm o
inchelemţ o indolm spre lnLerlor sl o coasem cu puncLe acunseŦ
Cálcám banLa dublá care sLá puLln depárLaLá de aiLŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

AcesL pulover se LrlcoLeazá in inLrealme cu llnll dlaaonale in 2 culorlţ una mal inchlsáţ cealalLá mal
deschlsáŦ ComblnaLll de culorl frumoase sl moderne sinLť be[ Ŷ albţ aalben Ŷ albţ arl inchls Ŷ arl
deschlsţ brun Ŷ lvorluţ albasLru inchls Ŷ bleuŦ Mineclle sind sapLeŴopLlmlţ buzunarele LálaLe lar
aulerul se lucreazá cu acelasl model dlaaonalŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 270 a liná mal inchlsá (l) sl clrca 230 a liná mal deschlsá (u)ţ andrele nrŦ 3ţ fermoarŦ
,år|meať
Láralmea puloverulul clrca 103 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelul 60 cm (clrcumerlnLa plepLulul 90 Ŷ
94 cm)Ŧ
,ode|ť
lŦ 1lvurlle se LrlcoLeazá in ºpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ 8esLulţ dlaaonalť
kioJol 1 (u) *4 ochlurl pe faLáţ rldlcám 2 ochlurlţ luinduŴle dln spaLele andrelelţ flrul rámine in
spaLele andrelelţ pe dosul lucrululŦ 8epeLám de la *Ŧ
kioJol 2 sl toote tioJotlle co sotť (in culoarea rindulul precedenL)ť cele 2 ochlurl rldlcaLe in rindul
premeraáLor se rldlcá dln nouţ dar acum flrul esLe in faLa ochlurllorţ LoL pe dosul lucrululŦ ueasupra
celor 4 ochlurl pe faLá dln rindul precedenL vln 4 ochlurl LrlcoLaLe pe dosŦ
kioJol Jť (l) * rldlcám 2 ochlurlţ ca in rindul 1ţ 4 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 5ť (u) 2 ochlurl pe faLáţ * rldlcám 2 ochlurl ca in rindul 1ţ 4 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 7ť (l) ca rindul 1Ŧ
kioJol 9ť (u) ca rindul 3Ŧ
kioJol 11ť (l) ca rindul 3Ŧ
uupá rindul al 12Ŵlea repeLám de la rindul inLilŦ
,åsurať
34 ochlurl sl 32 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ (uln ºpuncL de [erseu" 29 ochlurl ƹ 10 cm)Ŧ
pate|eť
lncepem cu 134 ochlurl in culoarea inchlsáţ cu modelul lŦ 1rlcoLám 3 cm drepL inalnLeŦ urmeazá pe
faLa lucrulul un rind de ochlurl pe dosţ apolţ pe dosul lucrululţ incá un rind de ochlurl pe dosŦ ln
acesL in urmá rind cresLem mereuţ la ciLe 6 ochlurlţ de 22 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 136 ochlurlŦ
ConLlnuám cu modelul llŦ CresLem la ambele maralnl ale lucrululţ la ciLe 3 Z cmţ de 6 orl ciLe 1 ochlŦ
vor fl 168 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Cind spaLele másoará 40 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2
orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurlţ de 2 orl ciLe 1 ochlţ * LrlcoLám 2 rindurl fárá scáderlţ pe
urmá scádem de 4 orl ciLe 1 ochlŦ 8epeLám incá de 2 orl de la * ţ sl mal scádem de 2 orl ciLe 1 ochlŦ
8ámin 138 ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 8 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alclţ sl incepind
de alcl la ciLe 1 cmţ la ambele maralnlţ de 10 orl ciLe 1 ochlŦ lnLre Llmpţ la 32 cm másuraLl de la
maralnea de [osţ impárLlm ochlurlle in douáŦ Lásám [umáLaLe dln ochlurl pe o andrea de rezervá sl
LrlcoLám cele douá bucáLl separaLŦ La maralnea exLerloará cresLem la ciLe 1 cm ca mal susţ la
maralnea sLinaá lucrám drepL inalnLeŦ
umótolť
uupá 6 cm de la imárLlrea ochlurllor formám umárulţ scázind la ciLe 2 rindurlţ de 10 orl ciLe 3
ochlurl sl de 11 orl ciLe 2 ochlurlŦ lnLre Llmpţ cind avem 11 cm de la impárLlrea ochlurllorţ scádem la
maralnea lnLerloaráţ la aiLţ la ciLe 2 rindurlţ o daLá 7 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurl sl ciLe 2 ochlurlţ
piná se epulzeazá LoaLe ochlurlleŦ
Iatať
lncepem cu 141 ochlurl in culoarea mal inchlsáŦ 1rlcoLám 3 cm in ūpuncL de [erseu"ţ pe urmá ciLe 1
rind de ochlurl pe dos aLiL pe faLaţ ciL sl pe dosul lucrululŦ ln ulLlmul rind cresLem mereu la ciLe 6
ochlurlţ de 23 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 164 ochlurlŦ ConLlnuám cu modelul llŦ CresLem la ambele
maralnlţ la ciLe 3 x cmţ de 10 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 184 ochlurlŦ
8uzunare|eť
lnLre Llmpţ la 13 cm másuraLl de la maralnea de [osţ luám pe faLa lucrululţ de ambele párLl ale celor
42 ochlurlţ dln ml[locţ ciLe 48 ochlurl pe ciLe o andrea de rezerváŦ Lásám lucrul de o parLeŦ Þe alLe
andrele incepem 48 ochlurl penLru cápLuseala buzunarululŦ 1rlcoLám 12 cm cu modelul ll sfirslnd
cu acelasl rind de model cu faLaŦ Lásám deoparLeŦ Þe alLe andrele lucrám o bucaLá la fel sl lásám sl
pe aceasLa deoparLeŦ Apol conLlnuám faLa sl in locul ochlurllor lásaLe pe andrelele de rezerváţ
LrlcoLám ochlurlle cápLuselll buzunarelor (ochlurlle buzunarelor rámin mal deparLe pe andrelele de
rezervá)Ŧ Cind faLa are 37 cm de la maralnea de [osţ lucrám in drepLul penselor de la plepLţ cu
rindurl prescurLaLeŦ Þe faLa lucrululţ LrlcoLám la incepuLul rindulul 136 ochlurlŦ 8esLul (48 ochlurl)
rámin pe andreaua sLinaáŦ lnLoarcemŦ 1rlcoLám 88 ochlurlŦ lnLoarcem sl LrlcoLám 96 ochlurlŦ
lnLoarcemţ LrlcoLám 104 ochlurl sŦaŦmŦdŦ La flecare inLoarcere LrlcoLám cu 8 ochlurl mal mulLţ piná
ce lucrám dln nou cu LoaLe ochlurlle rindululŦ
e ret|nutť
ueoarece am formaL sub ráscrolala minecll un lc de 2 cm prln rindurlle prescurLaLeţ vom avea
incepind de alcl douá másurl dlferlLeţ márlmea laLeralá esLe mal scurLáţ llnla de ml[loc mal lunaáţ
respecLlv mal inalLáŦ Am semnalaL pe Llpar aceasLá dlferenLá prln cele douá llnll ale umárululŦ Llnla
puncLaLá araLá inálLlmea scázuLá (alcl 6 cm)ţ cea pllná araLá umárul de 8 cmţ realmenLe obLlnuLŦ
kósctololo mioecllť
Cind maralnea laLeralá másoará 40 cm de la maralnea de [os (la ml[loc clrca 42 cm)ţ scádem la
incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 8 ochlurlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurl sl de 18 orl ciLe 1 ochlŦ
8ámin 138 ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 7 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alclţ sl incepind
de alcl la flecare 1 cmţ de 10 orl ciLe 1 ochlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 37 cm másuraLl de la maralnea de [osţ inchelem 20 ochlurl in ml[locul rindululţ luám
una dln párLl pe o andrea de rezervá sl conLlnuám cele douá bucáLl separaLŦ La maralnea lnLerloará
scádemţ la ciLe 2 rindurlţ o daLá 3 ochlurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 8 orl ciLe 1 ochlŦ AceasLá
maralne conLlnuá drepL inalnLeŦ
umótolť
Cind faLa másoará laLeral 37 cm de la maralnea de [osţ scádem la maralnea exLerloaráţ la ciLe 2
rindurlţ de 4 orl ciLe 4 ochlurl sl apol ciLe 3 ochlurlţ piná se epulzeazá LoaLe ochlurlleŦ
,|necať
lncepem cu 78 ochlurl in culoarea mal inchlsáŦ 1rlcoLám 3 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ urmeazá un
rind de ochlurl pe dos aLiL pe faLaţ ciL sl pe dosul lucrululŦ ln ulLlmul rind cresLem mereu la ciLe 6
ochlurl de 12 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 90 ochlurlŦ ConLlnuám cu modelul in dlaaonaláŦ 1rlcoLám 3 cm
drepL inalnLeŦ Alcl sl incepind de alclţ cresLem la ciLe 9 rindurlţ la ambele maralnlţ de 22 orl ciLe 1
ochlŦ vor fl 134 ochlurlŦ Cind mineca másoará 44 cm de la maralnea de [osţ sau alLá másurá
necesará anLebraLululţ scádemţ la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 8 ochlurlţ de 4 orl
ciLe 3 ochlurlţ de 10 orl ciLe 2 ochlurlţ de 34 orl ciLe 1 ochlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurl sl de 6 orl ciLe 3
ochlurlŦ 8ámin 22 ochlurlŦ lnchelemŦ
u|eru|ť
lncepem cu 124 ochlurl in culoarea mal inchlsáŦ 1rlcoLám 2 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ Alcl urmeazáţ
pe faLa lucrululţ rindul de ochlurl LrlcoLaLe pe dosţ pe urmá mal LrlcoLám sl pe dosul lucrulul un rind
de ochlurl pe dosţ in care cresLem mereuţ la ciLe 6 ochlurlţ de 20 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 144 ochlurlŦ
ConLlnuám cu modelul ll sl LrlcoLám drepL 10 cmŦ lnchelemŦ
Cchlurlle buzunarelor lásaLe pe andrelele de rezervá le LrlcoLám in culoarea mal inchlsáŦ Scádem de
6 orl mereu la al 7Ŵlea ochlŦ 8ámin 42 ochlurlŦ Cu acesLea LrlcoLám 2 cmŦ Apol vom prlnde benLlLa
pe dosul lucrulul in asa felţ inciL la maralnea buzunarelor sá se vadá o llnle inausLáŦ Cele 3 maralnl
llbere ale cápLuselll buzunarelor le prlndem cu puncLe lnvlzlblleŦ
Cálcám párLlle LrlcoLaLeţ le monLámŦ lndolm Llvul de [os in lunaul rindulul LrlcoLaL pe dos sl il flxám
cu puncLe lnvlzlblleŦ Asezám aulerul cu rindul cu care lŴam inchelaLţ in ráscrolala aiLululţ cu dosul pe
faLa puloverululŤ pe urmá il rásfrinaem in afaráŦ Maralnea o indolm sl o coasem cu impunsáLurl
laralŦ lnLlndem puLln maralnea de [os a aulerulul cu flerul de cálcaLţ penLru ca sá se aseze frumosŦ
ln fenLa de la spaLe sl in [umáLaLea láLlmll aiLulul asezám fermoarulŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

Þulover drepLţ aen cámasáţ penLru bárbaLlŦ 1lvul de [os sl maralnlle minecllor sinL dublaLeţ fárá
elasLlcŦ Se poaLe LrlcoLa dln lináţ sau penLru varáţ dln bumbacŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 400 a flr ml[locluţ andrele nrŦ 2 ZŦ
,år|meať
Láralmea puloverulul clrca 100 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelul 60 cm (clrcumerlnLa plepLulul 94 Ŷ
93 cm)Ŧ
,ode|ť
lŦ 1lvurlle se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ 8esLul se lucreazá asLfelť
kioJol 1ť 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ alLernind piná la sfirslLul rindululŦ
kioJol 2ť pe dosŦ
kioJol Jť ca rindul 1ţ insá lnversaLť 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ alLernind piná la sfirslLul rindululŦ
kioJol 4ť pe dosŦ
AcesLe 4 rindurl se repeLáŦ
,åsurať
30 ochlurl sl 44 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
lncepem cu 132 ochlurlŦ 1rlcoLám 4 cm cu modelul lŦ ln locul ulLlmulul rind pe dos LrlcoLám 1 rind
pe faLá (maralnea Llvulul)Ŧ urmeazá incá 4 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu modelul llŦ 1rlcoLám
drepL inalnLe piná avem 38 cm másuraLl de la maralnea LlvululŦ
kósctololo mioecllť
La incepuLul rindurllor pe faLá scádem de 2 orl ciLe 8 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 12 orl ciLe
1 ochlŦ 8ámin 116 ochlurlŦ 1rlcoLám drepL inalnLeţ piná ce ráscrolala minecll esLe de 11 cmţ
másuraLl verLlcalŦ Alclţ sl incepind de alcl la ciLe 1 Z cm cresLemţ la ambele maralnl de 6 orl ciLe 1
ochlŦ vor fl 128 ochlurlŦ
umótolť
Cind spaLele esLe de 38 cm de la maralnea Llvulul scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ la
ambele maralnlţ de 9 orl ciLe 3 ochlurlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 60 cm de la maralnea Llvululţ inchelem la ml[loc 14 ochlurlţ luám una dln párLl pe o
andrea de rezervá sl sfirslm cele douá bucáLl separaLŦ La umár scádem in conLlnuare ciLe 3 ochlurlŤ
la maralnea lnLerloaráţ linaá aiLţ scádem la ciLe 2 rindurl ciLe 3 ochlurlţ piná se epulzeazá LoaLe
ochlurlleŦ
Iatať
lncepem cu 132 ochlurl sl se cresLe la felŦ La 43 cm de la maralnea Llvulul LrlcoLám aLiLea ochlurl ca
sá avem [umáLaLe dln ochlurl plus 9 ochlurl pe andreaua dreapLáŦ 8esLul ochlurllor il lásám
deoparLe pe o andrea de rezervá sl lucrám inLil parLea sLinaá a feLelŦ lncepem cu alLe andrele 31
ochlurlţ lar in rindul urmáLorţ LrlcoLám in conLlnuare ochlurlle párLll dln sLinaaŦ (ALenLle la
conLlnulLaLea modelulul!) lncepind de alcl LrlcoLám maralnea bucáLll de 31 ochlurl drepL inalnLeŦ
kósctololo oitololť
Cind avem 13 cm de la adáuaarea ochlurllorţ inchelem la ml[loc 18 ochlurlţ luám o parLe pe alLá
andrea de rezervá sl sfirslm cele douá bucáLl separaLŦ 1rlcoLám inLil parLea dlnspre ráscrolala
minecllŦ Scádem ráscrolala minecll sl umárul la fel ca la spaLeŦ La maralnea lnLerloará scádem insáţ
la ciLe 2 rindurlţ o daLá 3 ochlurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1 ochlŦ AceasLá maralne
urmeazá drepL inalnLeŦ La cealalLá bucaLá LrlcoLám maralnea exLerloará drepL inalnLe piná másoará
23 cmţ pe urmá inchelem cu cele 3 ochlurl rámaseŦ
Luám ochlurlle párLll dln dreapLa de pe andreaua de rezerváŦ ln lnLerlor rldlcám dln parLea sLinaá
18 ochlurl sl incepem cu alLe andrele 31 ochlurlţ la care adáuaám in conLlnuare ochlurlle feLel
drepLeŦ 1rlcoLám parLea dreapLá a feLel la fel cu cea sLinaáţ insá in sens opusŦ
,|necať
lncepem cu 104 ochlurl in ūpuncL de [erseu"Ŧ Scádem la ambele maralnlţ la ciLe 1 cmţ de 3 orl ciLe 1
ochlŦ 8ámin 98 ochlurlŦ La 4 cmţ in locul rindulul de ochlurl pe dosţ LrlcoLám un rind pe faLá
(maralnea Llvulul)ţ pe urmá mal LrlcoLám 4 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu modelul llŦ CresLem in
ambele laLurlţ másuraL de la maralnea Llvululţ la ciLe 1 Z cmţ de 10 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 118
ochlurlŦ Cind mineca esLe de 16 cm de la maralnea Llvululţ sau alLá másurá necesará anLebraLululţ
scádemţ la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 8 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ de 8 orl
ciLe 2 ochlurlţ * de 4 orl ciLe 1 ochlţ urmeazá 2 rindurl fárá scáderlŦ 8epeLám de 2 orl de la * Ŧ
Scádem mal deparLeţ la incepuLul rindurllorţ de 20 orl ciLe 1 ochlţ de 8 orl ciLe 2 ochlurl sl de 2 orl
ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 20 ochlurlŦ lnchelemŦ
u|eru|ť
lncepem cu 67 ochlurl cu modelul llŦ CresLem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 4 orl ciLe 8
ochlurl sl de 4 orl ciLe 7 ochlurlŦ vor fl 127 ochlurlŦ 1rlcoLám drepL inalnLe piná ce aulerul esLe de 16
cm la ml[locŦ La incepuLul rindurllor urmáLoare scádem de 4 orl ciLe 7 ochlurl sl de 4 orl ciLe 8
ochlurlŦ 8ámin 67 ochlurlŦ lnchelemŦ
8uzunaru|ť
lncepem cu 27 ochlurl cu modelul llŦ CresLem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 8 orl ciLe 1 ochlŦ
vor fl 33 ochlurlŦ 1rlcoLám drepL inalnLeţ piná ce buzunarul are 11 cm la ml[locŦ Alcl urmeazá pe
faLa lucrulul un rind de ochlurl pe dosţ pe urmá mal LrlcoLám 3 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ lnchelemŦ
Cálcám bucáLlle LrlcoLaLeŦ lndolm 10 cm dublura reverelor feLel sl o LlvlmŦ Mlca maralne de sus o
prlndem in cusáLura umárululŦ MonLám puloverul sl asezám sl mineclleŦ lndolm aulerul cu faLa spre
lnLerlorţ lar cele 2 maralnl inausLe la coasemŦ Þe urmá il rásfránaem sl il cálcámŦ ll coasem in
ráscrolala aiLululţ inarl[lnd la revere ca maralnlle sá fle in aceeasl llnleŦ 1lvlm parLea de sus a
buzunarululţ indolm cele 3 maralnl slŴl coasem pe parLea sLinaá a feLelŦ lndolm Llvul de [os sl cel al
minecllor sl le prlndem cu puncLe lnvlzlblleŦ

#@tlcotoje JJe mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

Þulover drepLţ cu nasLurl ascunsl sl auler mareŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 430 a lináţ andrele nrŦ 2 Z ţ 4 nasLurlţ panallcáŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 92 Ŷ 94 cmŦ Láralmea puloverulul clrca 103 cmţ lunalmea másuraLá la
ml[locul spaLelulţ clrca 33 cmŦ
,ode|ť
lŦ 1lvurlle se lucreazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ Cea mal mare parLe a puloverulul esLe LrlcoLaLá in dunal alLernanLe de ūpuncL de orez lunalL" sl
ūpuncL de [erseu"Ŧ ÞuncLul de orez lunalL se lucreazá asLfelť
kioJol 1ť 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ alLernind piná la sfirslLul rindululŦ
kioJol 2 sl toote tioJotlle co sotť deasupra ochlulul pe faLá LrlcoLám un ochl pe faLáţ deasupra
ochlulul pe dosţ LrlcoLám un ochl pe dosŦ
kioJol J sl toote tioJotlle fótó sotť deasupra ochlulul pe faLá LrlcoLám 1 ochl pe dosţ deasupra celul
pe dos LrlcoLám 1 ochl pe faLáŦ
8indurlle 2 sl 3 se repeLáŦ lmpárLlrea ochlurllor esLe daLá in LexLţ la fel sl modelul aulerululŦ
,åsurať
32 ochlurl sl 44 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
lncepem cu 149 ochlurl cu modelul lŦ uupá 3 cm LrlcoLámţ pe faLa lucrululţ un rind de ochlurl pe
dosŦ ConLlnuám cu modelul llŦ Cchlurlle se imparL asLfelť ochlul incepáLorţ 3 ochlurl pe faLáţ 9
ochlurl in ūpuncL de orez lunalL" * 7 ochlurl pe faLáţ 9 ochlurl in ūpuncL de orez lunalL"Ŧ 8epeLám
incá de 7 orl de la *ţ urmeazá 3 ochlurl pe faLá sl ochlul care inchele rindulŦ ln rindurlle fárá soL
LrlcoLám deasupra ochlurllor pe faLáţ ochlurl pe dosŦ AceasLá impárLlre a ochlurllor o menLlnem
piná la Lermlnarea spaLelulţ avem insá arl[á la conLlnulLaLea modelulul la scáderl sl cresLerlŦ La 6 cm
másuraLl de la maralnea de [os sl incepind de alcl la ciLe 4 cmţ cresLem la ambele maralnlţ de 8 orl
ciLe 1 ochlŦ vor fl 163 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
La 33 cm másuraLl de [osţ scádemţ la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 2 orl
ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurlţ * de 4 orl ciLe 1 ochlţ urmeazá 2 rindurl fárá scáderlŦ 8epeLám
incá de 2 orl de la *Ŧ 8ámin 129 ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 10 cmţ másuraLl verLlcalţ
cresLem alclţ sl incepind de alcl la flecare cmţ de ambele maralnlţ de 6 orl ciLe 1 ochlŦ vom avea 141
ochlurl pe andreaŦ
umótolť
La 33 cm másuraLl de la maralnea de [osţ scádemţ la incepuLul rindurllor urmáLoare de 24 orl ciLe 3
ochlurl sl de 12 orl ciLe 2 ochlurlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 38 cm másuraLl de la maralnea de [osţ inchelem la ml[loc 13 ochlurl sl luind una dlnLre
párLl pe o andrea de rezerváţ LrlcoLám flecare bucaLá separaLŦ Scádem in conLlnuare umárulţ
inchelnd ciLe 2 ochlurlŤ la maralnea lnLerloaráţ pe linaá aiLţ scádem de 3 orl ciLe 3 ochlurl sl apol ciLe
2 ochlurlţ piná se epulzeazá LoaLe ochlurlleŦ
Iatať
lncepem cu 133 ochlurl cu modelul lŦ uupá 3 cmţ LrlcoLám pe faLa lucrulul un rind de ochlurl pe
dosŦ ConLlnuám cu modelul llŦ lmpárLlrea ochlurllorť ochlul incepáLorţ 8 ochlurl in ūpuncL de
[erseu"ţ * 9 ochlurl in ūpuncL de orez lunalL"ţ 7 ochlurl in ūpuncL de [erseu"Ŧ 8epeLám de la * piná
rámin 18 ochlurlť 9 ochlurl in ūpuncL de orez lunalL"ţ 8 ochlurl in ūpuncL de [erseu"ţ urmeazá ochlul
care inchele rindulŦ MenLlnem aceasLá impárLlre a ochlurllor piná la Lermlnarea feLelŦ Lucrám 3 cm
drepL inalnLeŦ Alclţ sl incepind de alcl la ciLe 3 cm cresLem la ambele maralnlţ de 6 orl ciLe 1 ochlŦ
lnLre Llmpţ la 19 cm de la maralnea de [osţ luám la incepuLul rindulul pe faLá 74 ochlurl pe o andrea
de rezerváţ lar cu resLul de 87 ochlurl conLlnuám parLea dreapLá a feLelŦ La maralnea exLerloará
cresLem dupá lndlcaLllle daLeŦ Maralnea lnLerloará urmeazá drepL inalnLeŦ La 32 cm de la maralnea
de [osţ lucrámţ in locul pensel de la plepLţ cu rindurl prescurLaLeŦ Þe faLa lucrulul LrlcoLám 43
ochlurl de la incepuLul rindululţ resLul rámin pe andreaua sLinaáţ inLoarcem sl LrlcoLám LoL acesLe
43 ochlurlŦ ln rindul urmáLor LrlcoLám 34 ochlurlţ inLoarcem sl LrlcoLám LoL acesLe 34 ochlurlŦ ln
rindul urmáLor LrlcoLám 63 ochlurlţ inLoarcem sŦaŦmŦdŦ ConLlnuám in felul acesLaţ LrlcoLind in
flecare rind cl 9 ochlurl mal mulLţ piná lucrám dln nou cu LoaLe ochlurlle rindulul (90 ochlurl)Ŧ
e ret|nutť
ueoarece sub ráscrolala minecll am formaL un lc de clrca 2 cm prln rindurlle prescurLaLeţ vom avea
incepind de alcl 2 másurl dlferlLeŦ Maralnea laLeralá esLe mal scurLáţ llnla de ml[loc mal lunaáţ
respecLlv mal inalLáŦ Am semnalaL pe Llpar aceasLá dlferenLá prln cele douá llnll ale umárululŦ Cea
puncLaLá araLá inálLlmea scázuLá (alcl 6 cm)ţ cea pllná araLá umárul de 8 cm realmenLe obLlnuLŦ
kósctololo mioecllť
Cind maralnea exLerloará esLe LoL aLiL de inalLá ca spaLele piná la ráscrolala minecll (maralnea
lnLerloará esLeţ dln cauza rindurllor prescurLaLeţ cu clrca 2 cm mal inalLá)ţ scádem la maralnea
exLerloaráţ la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul lorţ o daLá 7 ochlurlţ o daLá 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurlţ
o daLá 1 ochlţ * LrlcoLám 3 rindurl fárá scáderlţ pe urmá scádem de 2 orl ciLe 1 ochlŦ 8epeLám incá o
daLá de la *Ŧ 8ámin 71 ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll are pe verLlcalá 7 cmţ cresLem alclţ sl
incepind de alcl la flecare 1 cmţ de 10 orl ciLe 1 ochlŦ lnLre Llmpţ cind maralnea lnLerloará másoará
30 cm de la impárLlrea ochlurllorţ formám alcl o buLonleráť LrlcoLám 4 ochlurl de la maralne sl cu 3
ochlurl facem buLonleraŦ
kósctololo oitololť
La 2 cm deasupra buLonlerelţ la 32 cm de la impárLlrea ochlurllorţ scádem la incepuLul rindulul
urmáLor 10 ochlurlţ pe urmá la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul lorţ o daLá 4 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3
ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ AceasLá maralne conLlnuá drepL inalnLeŦ
umótolť
Cind ráscrolala minecll esLe de 17 cmţ másuraLl verLlcalţ inchelem la maralnea exLerloaráţ la ciLe 2
rindurlţ de 7 orl ciLe 4 ochlurl sl apol ciLe 3 ochlurlţ piná se epulzeazá LoaLe ochlurlleŦ La ochlurlle
lásaLe pe andreaua de rezerváţ rldlcám la maralnea lnLerloaráţ pe dlnáunLrul lucrululţ 13 ochlurl sl
LrlcoLám parLea sLinaá a feLel lnversaL sl fárá buLonlereŦ
,|necať
lncepem cu 91 ochlurl cu modelul lŦ uupá 3 cm LrlcoLámţ pe faLa lucrululţ un rind de ochlurl pe dosŦ
ConLlnuám cu modelul ll cu urmáLoarea impárLlre a ochlurllorŦ Cchlul incepáLorţ 8 ochlurl in ūpuncL
de [erseu"ţ * 9 ochlurl in ūpuncL de orez lunalL"ţ 7 ochlurl in ūpuncL de [erseu"Ŧ 8epeLám incá de 3
orl de la *Ŧ urmeazáť 9 ochlurl in ūpuncL de orez lunalL"ţ 8 ochlurl in ūpuncL de [erseu"ţ ochlul care
inchele rindulŦ 1rlcoLám 3 cm drepL inalnLeŦ Alclţ sl incepind de alcl cresLemţ la ciLe 8 rindurlţ la
incepuLul sl sfirslLul lorţ de 18 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 127 ochlurlŦ Cind mineca are 40 cm de [osţ sau
alLá másurá necesará anLebraLululţ scádem in rindurlle urmáLoare de 2 orl ciLe 8 ochlurlţ de 4 orl
ciLe 3 ochlurlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurlţ de 10 orl ciLe 1 ochlţ de 8 orl ciLe 2 ochlurlţ de 20 orl ciLe 1
ochlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 23 ochlurlŦ lnchelemŦ
u|eru|ť
lncepem cu 132 ochlurlŦ 1rlcoLám 3 cm in ūpuncL de orez lunalL"Ŧ ConLlnuám in ūpuncL de [erseu"ţ
insá la ambele maralnl LrlcoLám 11 ochlurl (impreuná cu ochlul incepáLorţ respecLlv cu ochlul care
inchele rindul) in ūpuncL de orez lunalL"Ŧ La 12 cm másuraLl de la maralnea de [osţ lucrám cu rindurl
prescurLaLeŦ 1rlcoLám pe faLa lucrululţ 93 ochlurlţ resLul rámin pe andreaua sLinaáţ inLoarcem sl
LrlcoLám 38 ochlurlŦ lnLoarcemţ LrlcoLám 37 ochlurlŦ lnLoarcemţ LrlcoLám 76 ochlurlŦ La flecare
inLoarcere LrlcoLám cu 19 ochlurl mal mulLţ piná lucrám in sfirslL cu 132 ochlurlŦ lnchelemŦ
Cálcám bucáLlle LrlcoLaLe sl le monLámŦ lndolm Llvurlle sl le coasem cu puncLe lnvlzlblleŦ La fenLa
dln faLá coasem penLru nasLurll ascunsl o panallcá rlpsaLá de aceeasl culoareţ in care Lálem 4
buLonlereŦ Cea de sus o fesLonám impreuná cu buLonlera LrlcoLaLáţ la celelalLe fesLonám numal
panallcaŦ Culerul il coasem cu rindul cu care lŴam inchelaL in ráscrolala aiLululţ asezinduŴl piná la
maralnea fenLelŦ lncon[urám fenLa feLel sl in conLlnuare aulerulţ cu 2 rindurl de plcloruse scurLe
croseLaLeţ roLun[lnd puLln colLurlle aulerululŦ Coasem nasLurllŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AcesL pulover sporLţ dln liná albáţ cu o aalcá la spaLe in model norvealanţ se dlsLlnae prln
slmpllLaLea lulŦ
Se poaLe purLa sl fárá aalcáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 400 a liná albáţ 20 a liná rosleţ 20 a liná neaaráţ andrele nrŦ 2 Z sl 3 sl 3 andrele aroase de
cloraplŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 cmţ lunalmea 61 cmŦ
,ode|ť
lŦ Culerul sl manseLele se LrlcoLeazá in ūpuncL de elasLlc" 2 ochlurl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosŦ
llŦ Calcaţ cu ūmodelul norvealan" dupá dlaaramáŦ
lllŦ 8esLul se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
pate|eť
MonLám 120 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepL in ūpuncL de [erseu" 3 cm in inálLlmeţ
formind Llvul spaLelulŤ urmeazá un rind de ochlurl pe dos (pe faLa lucrulul)Ŧ Másurlle inLrebulnLaLe
in LexL sinL conslderaLe incepind de la acesL rind de ochlurl pe dos (se neall[eazá Llvul)Ŧ
ConLlnuám cu andrele nrŦ 3 sl LrlcoLám drepL 16 cm in inálLlmeŤ urmeazá 2 cm LrlcoLaLl cu andrele
nrŦ 2 Z sl dln nou conLlnuám pe andrele nrŦ 3 o bucaLá de 20 cm inálLlmeţ crescind la flecare
maralne ciLe 1 ochl la 4 cmŦ ln LoLal cresLem 10 ochlurl (ciLe 3 ochlurl la o maralne)Ŧ vor fl 130
ochlurlŦ
kóctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor care urmeazá de 3 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl
ciLe 2 ochlurl sl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 30 ochlurl (ciLe 13 ochlurl la o maralne)Ŧ
Avem 100 ochlurl cu care LrlcoLám drepL 16 cmŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umerllorţ scázind la incepuLul rindurllorţ la flecare maralneţ o daLá 4
ochlurl sl de 4 orl ciLe 7 ochlurlŦ ln LoLal am scázuL 64 ochlurl pe amindol umerll sl au mal rámas la
ml[locul spaLelul 36 ochlurl pe care le lásám pe o andrea de rezerváŦ
Iatať
MonLám 124 ochlurl sl LrlcoLám la fel ca la spaLeţ avind arl[á ca pe LoL parcursul lucrulul sá avem 4
ochlurl in plus faLá de spaLeŦ La inálLlmea LoLalá de 34 cmţ scádem la ml[locul feLel 10 ochlurlŦ AsLfel
am impárLlL lucrul pe douá andreleť ciLe 47 ochlurl pe o andreaŦ ConLlnuám pe prlma andrea aLfelť
la maralnea exLerloará a lucrulul LrlcoLám drepL piná la inálLlmea de 38 cmţ cind incepem sá
formám llnla umárululţ scázind ca sl la parLea dln spaLeţ lar la maralnea lnLerloará a lucrulul
scádem penLru ráscrolala aiLulul de 3 orl ciLe 3 ochlurlŦ
ConLlnuám lucrul pe cealalLá andrea in acelasl felţ lnversaLŦ
,|necať
MonLám 62 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám in ūpuncL de elasLlc" o manseLá de 6 cm inálLlmeŦ
ConLlnuám pe andrele nrŦ 3 in ūpuncL de [erseu" 36 cm inálLlmeţ crescind la flecare maralne a
lucrulul ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal am crescuL 36 ochlurl (ciLe 18 ochlurl la o maralne)Ŧ
Avem 98 ochlurl cu care incepem sá formám ovalul minecllţ scázind la incepuLul rindurllor de 2 orl
ciLe 6 ochlurlţ de 40 orl ciLe 1 ochlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlŦ Au mal rámas 14
ochlurl pe care le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Cálcám aburlL sl inchelem la maslnáŦ lmpre[urul ráscrolelll aiLululţ la parLea dln faLáţ rldlcám pe
andrele de clorapl ochlurlle corespunzáLoare sl in conLlnuare cu cele 36 ochlurl lásaLe pe andreaua
de rezervá la spaLeţ LrlcoLám in ūpuncL de elasLlc" un auler de 4 cm inálLlmeŦ
lnchelem LoaLe ochlurlle inLrŴun slnaur rind (lara) scázind pe faLá ochlurlle care au fosL lucraLe pe
faLáţ sl pe dos cele lucraLe pe dosŦ
a|cať
MonLám 123 ochlurl pe andrele nrŦ 3 sl LrlcoLám in ūpuncL lenes" 4 rindurl cu liná neaaráţ 2 rindurl
cu liná albá sl dln nou 2 rindurl cu liná neaaráŦ ln conLlnuare LrlcoLám modelul norvealan crescind
ciLe 1 ochl la incepuLul flecárul rindţ de 12 orlŦ ln rindul al 13Ŵlea nu cresLemŦ lncepind dln rindul al
14Ŵlea scádem la incepuLul flecárul rind ciLe 1 ochlŦ uupá Lermlnarea modelulul norvealanţ LrlcoLám
dln 2 rindurl in ūpuncL lenes" cu liná neaaráţ 2 rindurl cu liná albá sl inchelem cu 4 rindurl dln liná
neaaráŦ Cálcám aburlL sl penLru ca aalca sá nu se inLlndáţ o dublám cu o LesáLurá de sLofáŦ
Coasem aalca de pulover la cele douá capeLeŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kectbţ £JŦ @ebolcóţ 1959

Modelul de pulover sporL in douá culorl neceslLá mal mulL maLerlal sl o aLenLle mal incordaLáŦ Se
obLlne insá un pulover frumos sl cáldurosŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 330 a liná verdeţ 330 a liná maronţ 2 nasLurlţ andrele nrŦ 2 ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 97 cmţ lunalmea puloverulul 61 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLele sl clapele se LrlcoLeazá in ūpuncL lenes"Ŧ
llŦ 8esLul cu modelul urmáLorť (Llvul se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc")Ŧ
kioJol 1 sl Jť (pe dosul lucrulul) LoaLe ochlurlle pe dos alLernind 3 ochlurl cu liná verdeţ 3 ochlurl cu
liná maronŦ
kioJol 2ť LoaLe ochlurlle pe faLáŦ
kioJol 4ť * ochlurlle rldlcaLe nelucraLe pe o andrea de rezervá sl lásaLe in faLa lucrululţ urmáLoarele
3 ochlurl lucraLe pe faLáţ apol cele 3 ochlurl de pe andreaua de rezervá lucraLe LoL pe faLáŦ
8epeLám de la * Ŧ
kioJol 5ţ 6 sl 7ť la fel ca rindurlle 1ţ 2 sl 3Ŧ
kioJol 8ť se lucreazá ca sl rindul 4ţ insá lnversaLŤ cele 3 ochlurl pe care anLerlor leŴam lásaL pe
andreaua de rezervá in faLa lucrululm le lásám acum in spaLeŦ Apol repeLám de la rindul 1Ŧ
Modelul va fl execuLaL cu 3 ochlurl dln liná verde sl 3 ochlurl din liná maronţ avind arl[á ca
alLernaLlv sá incruclsám inLrŴun rind ochlurlle maron pesLe cele verzlţ lar in rindul urmáLorţ cele
verzl pesLe cele maronŦ
,åsurať
42 ochlurl sl 42 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lŦ
pate|eť
MonLám 168 ochlurl cu liná verde pe andrele sl LrlcoLám drepL in ūpuncL de semlelasLlc" un Llv de 3
cm inálLlmeŦ
urmeazá 1 rind de ochlurl pe dos (pe faLa lucrulul)Ŧ ln lunaul acesLul rind vom indol Llvul spaLelul pe
care il vom coaase lnvlzlbll de spaLeŦ Másurlle inLrebulnLaLe in LexL se vor consldera neall[ind Llvulţ
adlcá incepind de la rindul de ochlurl pe dosŦ 1rlcoLám drepL cu andrele nrŦ 2 Z sl cu modelul llţ
alLernind 3 ochlurl cu liná maron sl 3 ochlurl cu liná verdeţ o bucaLá de 12 cm inálLlmeŦ urmeazá 4
cm inálLlme scázind la flecare maralne ciLe 2 ochlurl la 1 cmŦ
ln LoLal am scázuL 16 ochlurl (ciLe 8 ochlurl la o maralne)Ŧ
Avem 132 ochlurl sl 16 cm inálLlme LoLaláŦ 1rlcoLám incá 22 cm in inálLlme crescind la flecare
maralneţ ciLe 1 ochl la 1 cmŦ ln LoLal am crescuL 44 ochlurl (ciLe 22 ochlurl la o maralne)Ŧ vor fl 194
ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl de 12 orl
ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 32 ochlurl (ciLe 16 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 162 ochlurl cu care
LrlcoLám drepL in conLlnuare piná la inálLlmea LoLalá de 31 cmŦ ln acesL puncL impárLlm ochlurlle pe
2 andreleţ ciLe 81 ochlurl pe o andreaŦ ConLlnuám lucrul pe prlma andrea asLfelť la maralnea
exLerloará lucrám drepL piná la inálLlmea LoLalá de 38 cmŦ
umótolť
Scádem la incepuLul rindurllor pe llnla umárulul de 3 orl ciLe 9 ochlurlţ lar la maralnea lnLerloará a
lucrulul LrlcoLám drepLţ avind arl[á ca prlmele 3 ochlurl incepind de la láLlmea de 31 cm sá le
lucrám in ūpuncL lenes"ţ formind 2 buLonlere la dlsLanLá de 4 cm inLre eleŦ La inálLlmea LoLalá de 61
cmţ scádem LoaLe cele 36 ochlurl inLrŴun slnaur rindŦ ConLlnuám lucrul pe andreaua urmáLoareţ la
fel ca sl la prlma parLeţ cu deoseblre cá la incepuLul prlmulul rindţ la maralnea lnLerloaráţ vom
adáuaa 3 ochlurl pe care le LrlcoLám in ūpuncL lenes"ţ insá fárá buLonlereŦ AcesLea formeazá dosul
benLlLel (fenLa)Ŧ
Iatať
MonLám 174 ochlurl sl o lucrám inLocmal ca sl spaLeleţ cu deoseblre cá pe LoL parcursul lucrulul
vom avea 6 ochlurl in plusţ lar la inálLlmea de 31 cm nu vom mal impárLl lucrul in 2 párLlţ cl vom
lucra in conLlnuareŦ
umótol sl tósctololo oitololť
La inálLlmea LoLalá de 38 cm scádem 12 ochlurl la ml[locul feLel sl conLlnuám separaL prlma parLe
asLfelť la maralnea exLerloará a lucrulul formám llnla umárululţ scázind la incepuLul rindurllorţ pe
aceasLá llnleţ de 3 orl ciLe 9 ochlurlţ lar la ráscrolala aiLululţ scádem de 4 orl ciLe 7 ochlurl sl o daLá 3
ochlurlŦ
ConLlnuám lucrul pe cealalLá andrea la felţ insá lnversaLŦ
,|necať
MonLám 66 ochlurl de liná verde sl LrlcoLám drepL in ūpuncL lenes" o manseLá de 3 cm inálLlmeŦ ln
ulLlmul rind al manseLel cresLem 22 ochlurlţ dublind LoL al 3Ŵlea ochl asLfelť o daLá il lucrám dln
faLáţ o daLá dln spaLeŦ Avem 88 ochlurl cu care conLlnuám lucrul 30 cm in inálLlmeţ cu modelul ll
crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la 1 cmŦ ln LoLal resLem 60 ochlurl (ciLe 30 ochlurl la o
maralne)Ŧ Avem 148 ochlurl cu care incepem sá formám ovalul minecllţ scázind la incepuLul
rindurllor de 2 orl ciLe 8 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurlţ de 30 orl ciLe 1 ochlţ
de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 8 ochlurlţ lar ulLlmele 16 ochlurl le
scádem inLrŴun slnaur rindŦ
Cálcám aburlLţ inchelem la maslnáŦ
Coasem nasLurll pe fenLa dln spaLeţ lar impre[urul ráscrolelll aiLulul indolm pe dos 1 Z cm dln
LrlcoLa[ sl formám un Llv pe care il coasem in puncL lnvlzlbll pe dosţ cu minaŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

Slmplu sl eleaanLţ acesL pulover se execuLá dln liná albáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a liná albáţ andrele nrŦ 2 sl 2ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 cmţ lunalmea puloverulul 63 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLele sl aulerul se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ 8esLul in ūpuncL de [erseu pe dos" sl
modelul llŦ
Þe lnLervalul despárLlLor dlnLre douá benLl execuLaLe cu modelul ll vom LrlcoLa douá benLl in
ūpuncL de [erseu pe dos"Ŧ
kioJol 1ť (pe faLa lucrulul) 3 ochlurl pe dos * ochlul 4 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL
in spaLele lucrululţ ochlul 3 pe faLáţ ochlul 4 pe faLáţ 8 ochlurl pe faLáţ ochlul 14 rldlcaL nelucraL pe
o andrea a[uLáLoare in spaLele lucrululţ ochlul 13 pe faLáţ ochlul 14 pe faLáţ 8 ochlurl pe dos *ţ
ochlul 24 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul 23 pe faLáţ ochlul
24 pe faLáţ 4 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la * piná la *Ŧ
kioJol 2ť 3 ochlurl pe faLá * ochlul 4 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ
ochlul 3 pe dosţ ochlul 4 pe faLáţ ochlul 6 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele
lucrululţ ochlul 7 pe faLáţ ochlul 6 pe dosţ 6 ochlurl pe faLáţ ochlul 14 rldlcaL nelucraL pe o andrea
a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ ochlul 13 pe dosţ ochlul 14 pe faLáţ ochlul 16 rldlcaL nelucraL pe o
andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul 17 pe faLáţ ochlul 16 pe dosţ 6 ochlurl pe faLá *
ochlul 24 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ ochlul 23 pe dosţ ochlul 24
pe faLáţ ochlul 26 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul 27 pe
faLáţ ochlul 26 pe dosţ 2 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la * piná la *Ŧ
kioJol Jť 1 ochl pe dos * rldlcám ochlul 2 nelucraL pe o andrea a[uLáLoare slŴl lásám in spaLele
lucrululţ ochlul 3 pe faLáţ ochlul 2 pe dosţ 2 ochlurl pe dosţ rldlcám ochlul 6 pe o andrea a[uLáLoare
slŴl lásám in faLa lucrululţ ochlul 7 pe dosţ ochlul 6 pe faLáţ 4 ochlurl pe dosţ ochlul 12 rldlcaL
nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul 13 pe faLáţ ochlul 12 pe dosţ 2
ochlurl pe dosţ ochlul 16 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ ochlul 17
pe dosţ ochlul 16 pe faLáţ 4 ochlurl pe dos * ochlul 22 rldlcaL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in
spaLele lucrululţ ochlul 23 pe faLáţ ochlul 22 pe dosţ 2 ochlurl pe dosţ ochlul 26 rldlcaL nelucraL pe o
andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ ochlul 27 pe dosţ ochlul 26 pe faLáţ 2 ochlurl pe dosŦ
8epeLám de la * piná la *Ŧ
kioJol 4ť 1 ochl pe faLá * ochlul 2 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ
ochlul 3 pe dosţ ochlul 2 pe faLáţ 4 ochlurl pe faLáţ ochlul 8 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare
sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul 9 pe faLáţ ochlul 8 pe dosţ 2 ochlurl pe faLáţ ochlul 12 rldlcaL
nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL nelucraL in faLa lucrululţ ochlul 13 pe dosţ ochlul 12 pe faLáţ
4 ochlurl pe faLáţ ochlul 18 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul
19 pe faLáţ ochlul 18 pe dosţ 2 ochlurl pe faLá * ochlul 22 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl
lásaL in faLa lucrululţ ochlul 23 pe dosţ ochlul 22 pe faLáţ 4 ochlurl pe faLáţ ochlul 28 rldlcaL nelucraL
pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul 29 pe faLáţ ochlul 28 pe dosŦ 8epeLám de
la * piná la *Ŧ
kioJol 5ť 1 ochl pe faLáţ 6 ochlurl pe dosţ * ochlul 8 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL
in faLa lucrululţ ochlul 11 pe faLáţ ochlul 10 pe dosţ 6 ochlurl pe dosţ ochlul 18 rldlcaL nelucraL pe o
andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ ochlul 19 pe dosţ ochlul 18 pe faLáţ ochlul 20 rldlcaL
nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul 21 pe faLáţ ochlul 20 pe dosţ 6
ochlurl pe dos * ochlul 28 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ ochlul 29
pe dosţ ochlul 28 pe faLáŦ 8epeLám de la * piná la *Ŧ
kioJol 6ť 1 ochl pe dosţ 8 ochlurl pe faLá * ochlul 10 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL
in faLa lucrululţ ochlul 11 pe dosţ ochlul 10 pe dosţ 8 ochlurl pe faLáţ ochlul 20 rldlcaL nelucraL pe o
andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ ochlul 21 pe dosţ ochlul 20 pe dosţ 8 ochlurl pe faLá * Ŧ
8epeLám de la * piná la * Ŧ
kioJol 7ť 7 ochlurl pe dos * ochlul 8 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele
lucrululţ ochlul 9 pe faLáţ ochlul 8 pe dosţ ochlul 10 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL
in faLa lucrululţ ochlul 11 pe dosţ ochlul 10 pe faLáţ 6 ochlurl pe dosţ ochlul 18 rldlcaL nelucraL pe o
andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul 19 pe faLáţ ochlul 18 pe dosţ ochlul 20 rldlcaL
nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ ochlul 21 pe dosţ ochlul 20 pe faLáţ 6
ochlurl pe dos * ochlul 28 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul
29 pe faLáţ ochlul 28 pe dosŦ 8epeLám de la * piná la *Ŧ
kioJol 8ť 1 ochl pe faLá * ochlul 2 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ
ochlul 3 pe faLáţ ochlul 2 pe dosţ 4 ochlurl pe faLáţ ochlul 8 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare
sl lásaL in faLa lucrululţ ochlul 9 pe dosţ ochlul 8 pe faLáţ 2 ochlurl pe faLáţ ochlul 12 rldlcaL nelucraL
pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul 13 pe faLáţ ochlul 12 pe dosţ 4 ochlurl pe
faLáţ ochlul 18 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ ochlul 19 pe dosţ
ochlul 18 pe faLáţ 2 ochlurl pe faLá * ochlul 22 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in
spaLele lucrululţ ochlul 23 pe faLáţ ochlul 22 pe dosţ 4 ochlurl pe faLáţ ochlul 28 rldlcaL nelucraL sl
lásaL pe o andrea a[uLáLoare in faLa lucrululţ ochlul 29 pe dosţ ochlul 28 pe faLáŦ 8epeLám de la *
piná la *Ŧ
kioJol 9ť 1 ochl pe dosţ ochlul 2 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ
ochlul 3 pe dosţ ochlul 2 pe faLáţ 2 ochlurl pe dos * ochlul 6 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare
sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul 7 pe faLáţ ochlul 6 pe dosţ 4 ochlurl pe dosţ ochlul 12 rldlcaL
nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ ochlul 13 pe dosţ ochlul 12 pe faLáţ 2
ochlurl pe dosţ ochlul 16 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul
17 pe faLáţ ochlul 16 pe dosţ 4 ochlurl pe dosţ ochlul 22 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl
lásaL in faLa lucrululţ ochlul 23 pe dosţ ochlul 22 pe faLáţ 2 ochlurl pe dos * ochlul 26 rldlcaL nelucraL
pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul 27 pe faLáţ ochlul 26 pe dosţ 2 ochlurl pe
dosŦ 8epeLám de la * piná la *Ŧ
kioJol 10ť 3 ochlurl pe faLá * ochlul 4 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele
lucrululţ ochlul 3 pe faLáţ ochlul 4 pe dosţ ochlul 6 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in
faLa lucrululţ ochlul 7 pe dosţ ochlul 6 pe faLáţ 6 ochlurl pe faLáţ ochlul 14 rldlcaL nelucraL pe o
andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul 13 pe faLáţ ochlul 14 pe dosţ ochlul 16 rldlcaL
nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululţ ochlul 17 pe dosţ ochlul 16 pe faLáţ 6
ochlurl pe faLá * ochlul 24 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in spaLele lucrululţ ochlul
23 pe faLáţ ochlul 24 pe dosţ ochlul 26 rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa
lucrululţ ochlul 27 pe dosţ ochlul 26 pe faLáţ 2 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la * piná la *Ŧ
kioJol 11ť se repeLá de la rindul 1Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 43 rindurl dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 140 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl lucrám drepL 1 cm inálLlme in ºpuncL lenes"ţ apol
conLlnuám LoL drepL 13 cm inálLlme cu modelul llŦ Alclţ in puncLul care marcheazá Lallaţ vom LrlcoLa
2 cm cu andrele nrŦ 2ţ apol conLlnuám cu andrele nrŦ 2 Zţ crescind la incepuLul rindurllorţ la flecare
maralneţ ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal cresLem 22 ochlurl (ciLe 11 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 162
ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
lncepem scázind in rindurlle urmáLoare de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl de 12 orl ciLe
1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 32 ochlurl (ciLe 16 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 130 ochlurl cu care
LrlcoLám drepL in conLlnuare piná la inálLlmea LoLalá de 60 cmŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umerllorţ scázind pe flecare umár de 6 orl ciLe 8 ochlurlŦ ln LoLal am scázuL
96 ochlurl (ciLe 48 ochlurl pe un umár)Ŧ 8ámin la ml[locul spaLelul 34 ochlurl pe care le inchelem
inLrŴun slnaur rindŦ
Iatať
MonLám 146 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl lucrám la fel ca la parLea dln spaLeţ cu deoseblre cá alcl
vom avea 6 ochlurl in plus pe andreaŦ La inálLlmea LoLalá de 36 cmţ scádem in ml[locul feLel 32
ochlurl inLrŴun slnaur rind sl asLfel impárLlm lucrul pe 2 andreleţ ciLe 32 ochlurl pe o andreaŦ
ConLlnuám lucrul pe prlma andrea asLfelť la maralnea exLerloará a lucrulul LrlcoLám drepL piná la
inálLlmea LoLalá de 60 cmŦ
umótol sl tósctololo oitololť
Alcl incepem sá formám llnla umárululţ scázind la incepuLul rindurllor de 6 orl ciLe 8 ochlurlŦ Þe llnla
ráscrolelll aiLululţ scádem la incepuLul rindurllor de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl conLlnuám drepLŦ
ConLlnuám lucrul pe andreaua urmáLoareŦ
,|neca
MonLám 76 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ o manseLá de 6 cm
inálLlmeŦ 1rlcoLám in conLlnuare 40 cm inálLlme cu andrele nrŦ 2 Z sl cu modelul ll cu benLlle
despárLlLoareţ crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal am crescuL 40 ochlurl (ciLe 20
ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 116 ochlurl sl incepem sá formám ovalul minecllţ scázind la incepuLul
rindurllor care urmeazá de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurlţ de 4 orl
ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe 4 ochlurl sl ulLlmele 12 ochlurl rámase la ml[loc le inchelem inLrŴun
slnaur rindŦ
1rlcoLám la fel cealalLá minecáŦ
Cálcám aburlL sl inchelem la maslnáŦ
8ldlcám pe 4 andrele de clorapl nrŦ 2 ochlurlle corespunzáLoare impre[urul ráscrollell aiLulul sl
LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" un auler de 8 cm inálLlmeŦ lnchelem pe dos ochlurlle lucraLe pe
dos sl pe faLá ochlurlle lucraLe pe faLáŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

Þulover sporL dln liná arlţ cu llnla minecllor deoseblLáţ foarLe pracLlc sl cálduros penLru sporLurlle
de larnáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a liná arlţ andrele nrŦ 2 sl 3 sl 3 andrele de cloraplŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 94 cmŦ Lunalmea 64 cmŦ
,ode|ť
lŦ lnLreaul pulover se LrlcoLeazá in ūpuncL lenes"Ŧ
llŦ CarnlLura de la maralnea de [os se LrlcoLeazá in ūpuncL semlelasLlc"Ŧ
,åsurať
26 ochlurl sl 40 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lŦ
pate|eť
MonLám 120 ochlurl pe andrele nrŦ 3 sl LrlcoLám drepL 1 cm inálLlme in ūpuncL lenes"Ŧ urmeazá o
banLá de 2 cm inálLlme in ūpuncL semlelasLlc"ţ dln nou 1 cm in ūpuncL lenes" sl LrlcoLám a doua
banLá de 2 cm in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ 1rlcoLám in conLlnuare drepL in ūpuncL lenes" piná la
inálLlmea LoLalá de 12 cmŦ Alcl vom LrlcoLa 2 cm inálLlme cu andrele nrŦ 2 penLru a cambra llnla
Lallelţ apol conLlnuám drepL cu andrele nrŦ 3 piná la inálLlmea LoLalá de 34 cmŦ
kósctololo mioecllť
lncepem asLfelť LrlcoLám 12 cm inálLlme scázind la flecare maralne a lucrulul ciLe 2 ochlurl la 1 cmŦ
ln LoLal am scázuL 48 ochlurl (ciLe 24 ochlurl la o maralne)Ŧ 1rlcoLám dln nou 12 cm inálLlmeţ
crescind la flecare maralne ciLe 2 ochlurl la 1 cmŦ 8evenlm asLfel la LoLalul de 120 ochlurlŦ Avem o
inálLlme LoLalá de 38 cmŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umerllor scázind la incepuLul rindurllorţ pe flecare umárţ de 11 orl ciLe 4
ochlurlŦ ln LoLal am scázuL 88 ochlurl (ciLe 44 ochlurl pe un umár) sl au mal rámas la ml[locul
spaLelul 32 ochlurl pe care le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Iatať
C LrlcoLám la fel ca spaLeleŦ La inálLlmea LoLalá de 60 cm incepem ráscrolala aiLulul asLfelť scádem
la ml[locul feLel 10 ochlurl inLrŴun slnaur rind impárLlnd assLfel lucrul in douá párLlţ ciLe 33 ochlurl
pe o andreaŦ ConLlnuám pe prlma andrea scázind llnla umerllor la fel ca la spaLeţ lar pe llnla
ráscrollell aiLululţ scádem ciLe 1 ochl la incepuLul flecárul rindŦ 1rlcoLám cealalLá parLe la felţ insá
lnversaLŦ
Mioecoť
MonLám 60 ochlurl pe andrele nrŦ 3 sl LrlcoLám 40 cm in ūpuncL lenes"ţ crescind la flecare maralne
ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal am scázuL 40 ochlurl (ciLe 20 ochlurl la po maralne)Ŧ Avem 100 ochlurl
cu care LrlcoLám 12 cm in inálLlmeţ scázind la flecare maralne ciLe 2 ochlurl la 1 cmŦ 8esLul de 32
ochlurl rámase la ml[loc le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Cálcám foarLe usor aburlL sl inchelem prln cusáLurl de mináŦ lmpre[urul ráscrolelll aiLululţ rldlcám
pe 4 andrele aroase de clorapl ochlurlle corespunzáLoare sl LrlcoLám drepL un auler de 12 cm
inálLlmeţ pe care apol il rásfrinaem in afaráŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1

LxecuLaL in verde pasLel sau in rosu Ŷ clclamenţ acesL eleaanL model de pulover poaLe fl purLaL in
orlce ocazllŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 600 a liná de buná callLaLeţ 4 nasLurlţ andrele nrŦ 2 ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 98 cmţ lunalmea puloverulul 61 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLeleţ aulerul sl benLlLele cu buLonlere le LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc"ţ penLru ca sá
obLlnem un elasLlc deoseblL sl frumosţ ochlul pe faLá il vom lucra inLoLdeauna luaL de la spaLe
(rásuclL)Ŧ
llŦ 8esLul puloverulul il vom LrlcoLa in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
27 ochlurl sl 40 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 120 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepL 3 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ urmeazá 1 rind
de ochlurl pe dos (pe faLa lucrulul)Ŧ AcesLa va forma llnla pe care indolm Llvul spaLelul pe dosţ
cosinduŴl in puncL lnvlzlbllŦ Másurlle inLrebulnLaLe in LexL sinL conslderaLe incepind de la
Lermlnarea Llvululţ adlcá de la rindul de ochlurl pe dos (neall[ám Llvul)Ŧ ConLlnuám drepL in ūpuncL
de [erseu" 18 cm in inálLlmeŤ la urmáLorll 20 cm in inálLlmeţ cresLem la incepuLul rindurllorţ ciLe 1
ochl la 4 cm (de 10 orl)Ŧ vor fl 130 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor care urmeazá de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 10
orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 30 ochlurl (ciLe 13 ochlurl la flecare maralne)Ŧ Avem 100 ochlurl cu
care lucrám drepL piná la inálLlmea LoLalá de 38 cmŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umárulul scázind la incepuLul rindurllor care urmeazá de 14 orl ciLe 3
ochlurlţ in LoLal 70 ochlurl scázuLe (ciLe 33 ochlurl pe un umár)Ŧ 8esLul de 30 ochlurl rámase la
ml[locul spaLelul le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Iatať
MonLám 130 ochlurl sl LrlcoLám la fel ca la spaLe piná la inálLlmea LoLalá de 10 cm (avem cu 10
ochlurl mal mulL deciL la spaLe)Ŧ Alcl impárLlm ochlurlle pe 2 andrele asLfelť pe prlma andrea (pe
dosul lucrulul) luám 73 ochlurlţ lar resLul de 37 ochlurl le lásám pe o andrea de rezerváŦ 1rlcoLám
cu cele 73 ochlurl de pe prlma andrea asLfelť prlmele 16 ochlurl de la maralnea lnLerloará a feLel le
LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc ū rásuclLţ lar resLul ochlurllor in ūpuncL de [erseu"Ŧ La maralnea
lnLerloará a lucrulul vom LrlcoLa drepL in ūpuncL de semllelasLlc" piná la 61 cm inálLlme LoLaláţ
formind 4 buLonlere (dln ciLe 2 ochlurl) la dlsLanLa de 10 cm inLre ele (prlma buLonlerá o vom
forma la inálLlmea de 4 cm de la incepuLul benLlLel)Ŧ La maralnea exLerloará a feLel (pe llnla
subraLulul sl ráscrolala minecll) vom lucra inLocmal ca sl la spaLeŦ
umótolť
Cind am a[uns la llnla umárululţ scádem de 7 orl ciLe 3 ochlurlţ lásind pe o andrea de rezervá 28
ochlurl penLru aulerŦ ConLlnuám lucrul pe cealalLá andrea (parLea sLinaá a feLel) crescind in rindul
inLil 16 ochlurl la maralnea lnLerloará a feLelŦ AcesLe 16 ochlurl le vom LrlcoLa drepLţ in ūpuncL de
semllelasLlc rásuclL"ţ piná la inálLlmea LoLalá de 61 cmţ formind aceeasl benLlLá ca la parLea
dreapLá a feLelţ insá fárá buLonlereŦ 1rlcoLám in conLlnuare la fel ca sl la parLea dreapLáţ insá
lnversaLŦ
Mioecoť
MonLám 100 ochlurl pe andrele sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc rásuclL" o manseLá de 6 cm
inálLlmeŦ ln ulLlmul rind scádem 10 ochlurlţ adlcá la flecare 10 ochlurl lucrám 2 ochlurl impreunáŦ
Avem 90 ochlurl cu care conLlnuám 24 cm in inálLlme in ūpuncL de [erseu"ţ crescind la flecare
maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal am crescuL 24 ochlurl (ciLe 12 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 114
ochlurlŦ lncepem sá formám ovalul minecll scázind la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 6
ochlurlţ de 48 orl ciLe 1 ochlţ de 14 orl ciLe 2 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ lar ulLlmele 14 ochlurl le
inchelem inLrŴun slnaur rindŦ LxecuLám mineca urmáLoare la felŦ
Cálcám usor aburlL LoaLe párLlle LrlcoLaLeţ excepLind benLlLa sl inchelem la maslnáŦ Coasem nasLurll
sl indolm manseLaŦ Luám cele 28 ochlurl lásaLe pe prlma andrea de rezervá de la parLea dreapLá a
feLelţ rldlcám in conLlnuare pe aceeasl andrea ochlurlle de la ráscrolala aiLulul (dln spaLe) sl in
conLlnuare lucrám urmáLoarele 28 ochlurl rámase pe andreaua de rezervá de la parLea sLinaá a
feLelŦ 1rlcoLám cu acesLe ochlurl in ūpuncL de semlelasLlc rásuclL"ţ un auler de 6 cm inálLlmeŦ
lnchelem inLrŴun slnaur rind scázind pe dos ochlurlle lucraLe pe dos sl pe faLá ochlurlle lucraLe pe
faLáŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

AceasLá cazacá laraá in Lalleţ cu mineclle Lrel sferLurlţ are o llnle nouáţ daLorlLá aulerasulul rldlcaL
care incon[oará aiLul sl se prelunaesLe in faLá prlnLrŴo banLá inchelaLá in 6 nasLurlŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a liná arlţ andrele nrŦ 2 Z sl 6 nasLurlŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul 96 cmţ lunalmea puloverulul 62 cmţ lunalmea minecllor 42 cmŦ
,ode|ť
lŦ 8enLlLele cu buLonlereţ aulerulţ clapele buzunarelorţ manseLele sl maralnea de [os a puloverulul
se LrlcoLeazá in ūpuncL lenes"Ŧ
llŦ 8esLul se lucreazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
Iatať
MonLám 130 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám 2 cm in ūpuncL lenes"ţ apol conLlnuám drepL 8
cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ ln rindul urmáLor formám buzunarele asLfelť LrlcoLám 10 ochlurl in ūpuncL
de [erseu"ţ urmáLoarele 33 ochlurl le luám pe o andrea de rezerváţ apol lucrám in conLlnuare 40
ochlurlţ urmáLoarele 33 ochlurl le luám pe alLá andrea de rezervá sl in sfirslL LrlcoLám ulLlmele 10
ochlurlŦ Clapeleţ respecLlv ochlurlle de pe cele douá andrele de rezerváţ le LrlcoLám in ūpuncL
lenes"ţ formind benzl (clapele) de 3 cm inálLlme flecare sl inchelemŦ Þe douá andrele de rezervá
monLám ciLe 33 ochlurl sl lucrám separaL pe flecareţ douá bucáLl in ūpuncL de [erseu" de
aproxlmaLlv 8 cm flecareţ formind asLfel dublura buzunarelorŦ Þe dosul lucrululţ dupá ce am
LrlcoLaL prlmele 10 ochlurl de la maralnea feLelţ conLlnuám lucrind cele 33 ochlurl de pe prlma
andrea de rezerváţ apol lucrám in conLlnuare 40 ochlurlŤ dln nou lucrám ochlurlle de pe a doua
andrea de rezervá (33 ochlurl) sl in sfirslL lucrám ulLlmele 10 ochlurlŦ ConLlnuám lucrul incá 10 cmţ
crescind ciLe 1 ochl la 3 cmŦ Avem 136 ochlurlŦ La 20 cm de la maralnea de [os a feLelţ impárLlm
lucrul pe douá andrele sl LrlcoLám pe prlma andrea cu 68 ochlurl asLfelť pe llnla subraLulul cresLem
1 ochl la 4 cmţ lar la maralnea lnLerloará a feLel cresLem 4 ochlurl in rindul inLil sl conLlnuám drepL
(pe aceasLá llnle) avind arl[á ca acesLe 4 ochlurl adáuaaLe su urmáLoarele 4 ochlurl dln corsa[ (LoLal
8 ochlurl) sá le lucrám in conLlnuare in ūpuncL lenes"Ŧ 1rlcoLám asLfel 17 cmŦ
kóctololo mioecllť
lncepem scázind de 3 orl ciLe 3 ochlurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 1 ochlŤ in LoLal scádem
17 ochlurlŦ
umótol sl tósctololo oitololť
ConLlnuám 14 cm drepL sl incepem ráscrolala aiLulul scázind asLfelť in rindul inLil 9 ochlurlţ apol de
3 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1 ochlţ in Llmp ce la maralnea exLerloará a
feLel lucrám drepLŦ lnchelem llnla umárulul asLfelť la maralnea lnLerloará (la aiL) lucrám drepLţ lar la
maralnea exLerloará scádem la incepuLul flecárul rind ciLe 8 ochlurl de 4 orlŦ lnchelemŦ
Þe cealalLá andrea conLlnuám parLea dreapLá a feLelţ lucrind la felţ insá lnversaLŦ La dlsLanLá de 6
cm inLre ele facem ciLe o buLonlerá asLfelť prlmele 3 ochlurl de la maralnea benLlLel le lucrám pe
faLáţ al 4Ŵlea sl al 3Ŵlea ochl le lucrám impreuná (scázuL)ţ apol lucrám resLul ochlurllorŦ 8indul
urmáLor (pe dos) in locul ochlulul scázuLţ formám un ochl adáuaaL ([eLeu) sl lucrám in conLlnuare
resLul ochlurllorŦ
pate|eť
Se lucreazá la fel ca sl faLa fárá a mal forma buzunarele sl fenLa de la aiLţ lar ráscrolala aiLulul va fl
mal puLln pronunLaLá deciL la faLáţ orlenLinduŴne dupá LlparŦ
u|erasu|ť
Lucrám pe 8 ochlurlţ in ūpuncL lenes"ţ ciL lunalmea clrcumferlnLel aiLululţ lásind un plus de
aproxlmaLlv 2 cmţ care formeazá reverul benLlLelŦ La capáLul aulerulul formám o buLonleráŦ
,|necať
MonLám 90 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám 3 cm in inálLlme in ūpuncL lenes"ţ conLlnuám in
ūpuncL de [erseu" 24 cm inálLlmeţ crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal cresLem
24 ochlurl (ciLe 12 ochlurl la flecare maralne)ţ vor fl 114 ochlurlŦ lncepem sá formám ovalul minecll
scázind la incepuLul rindurllor asLfelť la maralnea minecll care se va apllca la parLea dln faLá a
puloverululţ scádem in rindul inLil 8 ochlurlţ lar la maralnea opusáţ 3 ochlurlŦ Apol scádem eaal la
ambele maralnl asLfelť de 30 orl ciLe 1 ochlţ de 14 orl ciLe 2 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ lar
ulLlmele 13 ochlurl rámase pe andreaţ le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Mineca urmáLoare se lucreazá la fel lnversaLŦ
Cálcám aburlL sl monLám la maslnáŦ Coasem pe dos in puncL lnvlzlbll clapeleţ dublura buzunarelorţ
aulerul sl 6 nasLurl arl de sldefŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

AcesL pulover Llneresc are un colorlL vlu sl plácuLŦ ComblnaLllle de culorl poL varla dupá ausLţ
Lrebule sá fle insá plácuL armonlzaLeţ pe un fond de culoare inchlsá sau arlŦ Se poL inLrebulnLa
resLurl de liná pe care le avem in casáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a liná maronţ 30 a liná verdeţ 30 a aalbenáţ 30 a rosleţ ciLeva flre de liná albáţ neaaráţ
albasLráţ arlŦ Andrele nrŦ 2 Z sl 3Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul 98 cmţ lunalmea 36 cmţ lunalmea minecll 38 cmŦ
,ode|ť
lŦ leLele se lucreazá in ūpuncL de [erseu" in llnle dlaaonaláţ cu model norvealan (dupá schema
daLá)Ŧ
llŦ LlasLlcul dln Lalle sl manseLele se lucreazá in ūpuncL de semlelasLlc" (1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe
dosŦ)
lllŦ SpaLele sl mineclle se lucreazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
lvŦ 8anda care bordeazá feLeleţ in ūpuncL lenes"Ŧ
,åsurať
26 ochlurl sl 36 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lŦ
pate|eť
MonLám 100 ochlurl cu liná maron pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám o bucaLá de de 12 cm inálLlme in
ūpuncL de emlelasLlc"Ŧ ConLlnuám lucrul pe andrele nrŦ 3ţ LrlcoLind 18 cm inálLlme in ūpuncL de
[erseu"ţ crescind un ochl la 2 cmţ la flecare maralne a lucrululŤ decl in LoLal cresLem 18 ochlurlŦ vor
fl 118 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
lncepem asLfelť scádem la incepuLul rindurllor de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 2
orl ciLe 1 ochl (la flecare maralne a lucrulul)Ŧ Am scázuL in LoLal 24 ochlurlŦ Avem 94 ochlurl sl
conLlnuám drepL incá 20 cm inálLlmeŦ lmpárLlm lucrul pe douá andrele sl LrlcoLám pe prlma andrea
cu 47 ochlurlŦ
kósctololo oitololť
Cádem asLfelť in rindul inLil 4 ochlurlţ in urmáLoarele rindurl de de 4 orl ciLe 3 ochlurl sl de 7 orl ciLe
1 ochlŦ La maralnea exLerloará a lucrulul (la ráscrolala minecll) LrlcoLám drepLŦ
umótolť
lnLre Llmp formám llnla umárulul scázind ciLe 6 ochlurl la incepuLul flecárul rind (de 4 orl)Ŧ
lnchelemŦ
ConLlnuám lucrul pe cealalLá andrea LrlcoLind in acelasl felţ lnversaLŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 46 ochlurl dln liná maron pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám 12 cm in inálLlme in ūpuncL de
semlelasLlc"Ŧ lnchelemŦ lncepem sá lucrám pe andrele nrŦ 3 modelul norvealan in dlaaonalá (pe
ble)Ŧ MonLám 2 ochlurl de liná arl pe o andrea nrŦ 3 sl LrlcoLám in ūpuncL de [erseu" 26 rindurlţ
crescind ciLe 1 ochl la incepuLul flecárul rind dus sl inLorsŦ ConLlnuám cu 12 rindurl coloraLe in
ūpuncL lenes"ţ ciLe 2 rindurl dln flecare culoareť verdeţ maronţ aalbenţ rosuţ albasLruţ albţ crescind
pe llnla l Ŷ 8 ciLe 2 ochlurl la incepuLul sl sfirslLul flecárul rindţ lar pe llnla l Ŷ Aţ crescind numal ciLe
1 ochl la incepuLul flecárul rindŦ vor fl in LoLal 38 ochlurlŦ urmeazá 6 rindurl maron in ūpuncL de
[erseu" 3 rindurl cu modelul norvealan nrŦ 1ţ crescind ciLe un ochl la incepuLul flecárul rind pe llnla
l Ŷ A sl ciLe 1 ochl la incepuLul flecárul rind pe llnla l Ŷ 8Ŧ Avem 67 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
lncepemţ lucrind drepL pe llnla curbá 8 Ŷ u asLfelť 3 rindurl maron in ūpuncL de [erseu"ţ 1 rindţ
alLernám 1 ochl verde su 1 ochl maronŤ 1 rind (urmáLorul)ţ alLernám lnvers rosu cu maron sl maron
cu verdeŤ 4 rindurl verzlţ 4 rindurl aalbeneţ 4 rindurl cu model norvealan nrŦ 2Ŧ Avem 77 ochlurlŦ ue
la incepuLul lucrulul sl piná in acesL puncLţ pe llnla l Ŷ Aţ vom cresLe consLanL ciLe 1 ochl la
incepuLul flecárul rindţ lar la ráscrolala subraLulul puncLul 8 sl piná la Lermlnarea modelulul
nlorvealan nrŦ 2 LrlcoLám drepLŦ ue alcl incepem sá scádem llnla Lallel (puncLul A) ciLe 1 ochl la
incepuLul flecárul rind pe faLa lucrulul formind asLfel llnla maralnll lnLerloare a feLel (A Ŷ C)Ŧ AcesL
ochl il vom scádea inLoLdeauna foarLe laraŦ ConLlnuám cu 4 rindurl aalbeneţ 18 rindurl coloraLe (in
ūpuncL lenes") asLfelť 2 rindurl maronţ 2 rosuţ 2 verdeţ 2 albeţ 2 bleumarlnţ 2 aalbenţ 2 maronţ 2
albasLruţ 2 arlţ 4 rindurl rosu in ūpuncL de [ersseu"ţ crescind ciLe 1 ochl LoL la incepuLul celul deŴal
4Ŵlea rind pe llnla ráscrollell minecllŦ
lncepind de alcl conLlnuám in felul urmáLorť pe llnla A Ŷ C conLlnuám sá scádem lnvarlabll ciLe 1
ochl la incepuLul flecárul rindţ lar pe llnla ráscrolelll minecll incepem sá cresLem verLlalnos ciLe 4ţ 6
sau 8 ochlurl la incepuLul rindurllorţ dupá Llparul márlLţ urmind asLfel piná la llnla umárulul (puncLul
u)Ŧ ConLlnuám 3 rindurl cu modelul norvealan nrŦ 3Ŧ Alcl am LermlnaL de scázuL penLru ráscrolala
minecll sl incepem sá scádem llnla umárulul asLfelť la sfirslLul flecárul rind pe faLa lucrulul scádem
ciLe 1 ochlŦ ConfrunLám neinceLaL cu LlparulŦ urmeazá 4 rindurl rosuţ 4 rindurl verdeţ 3 rindurl
model norvealan nrŦ 4Ť 4 rindurl verdeţ 14 rindurl coloraLe (in ūpuncL lenes") asLfelť 2 rindurl arlţ 2
albţ 2 rosuţ 2 verdeţ 2 maronţ 2 aalbenţ 2 albasLruŤ conLlnuám in ūpuncL de [erseu" 8 rindurl maronŦ
Alcl am LermlnaL de scázuL llnla umárulul sl incepem in [os ráscrolala aiLululţ scázind ciLe 8ţ 6ţ 4
ochlurl inLrŴun slnaur rindţ confrunLind mereu lucrul cu LlparulŦ urmeazá 1 rindť 1 ochl aalbenţ
alLernind cu 1 ochl maronţ 3 rindurl aalbenţ 7 rindurl model norvealan nrŦ 3Ŧ lnchelemŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Se lucreazá la felţ lnversaLŦ
,|necať
MonLám 60 ochlurl de liná maron pe andrele nrŦ 2 Zţ LrlcoLind in ūpuncL de semlelasLlc" o manseLá
de 8 cm inálLlmeŦ ConLlnuám lucrul pe andrele nrŦ 3 in ūpuncL de [erseu"ţ 34 cm inálLlmeţ crescind
ciLe 1 ochl la 2 cm la flecare maralne a lucrululŦ
Avem 94 cohlurlŦ lncepem sá formám ovalul minecll scázind la flecare asLfelť 3ţ 4ţ 3 ochlurlţ
urmeazá de 8 orl ciLe 2 ochlurlţ de 30 orl ciLe 1 ochlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlŦ lnchelemŦ
8enLlLa o lucrám pe 10 ochlurl in ūpuncL lenes"ţ formind penLru parLea dreapLá a feLel 3 buLonlereţ
la dlsLanLá de 8 cmŦ Cálcám aburlL sl inchelem LoLul la maslná dupá ce mal inLil am inchelaL
paLenLul dln faLáţ cu feLele in modelul norvealanţ prln cusáLurl de miná pe dosul lucrululŦ
ÞenLru execuLarea feLelor esLe necesar un Llpar márlL execuLaL dupá másura dorlLáţ sl se confrunLá
LoL Llmpul lucrul cu LlparulŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

Modelul in dunal verLlcale prezlnLá avanLa[ul de a marca o llnle svelLá a LallelŦ Se poaLe execuLa dln
douá nuanLe de mov sau alLe culorl armonlzaLeť rosu cu bleumarlnţ nearu cu arl eLcŦ
Iurn|tur|ť
130 a liná clclamenţ 130 a liná mov inchlsţ 4 nasLurlţ andrele nrŦ 2 Z sl 3 andrele de cloraplŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 94 cmţ lunalmea bluzel 44 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLeleţ fenLa dln faLá sl clapa se LrlcoLeazá in ūpuncL lenes"Ŧ
llŦ 8esLul in ūpuncL de [erseu" verLlcalţ alLernind 2 rindurl de culoare mov cu 2 rindurl de culoare
clclamenŦ
,åsurať
31 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 3 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám p bucaLá de 6 cm inálLlme (26 rindurl) asLfelť la
maralnea sLinaáţ adlcá pe llnla umárulul (pe faLa lucrulul)ţ cresLem la incepuLul flecárul rind ciLe 1
ochl (de 13 orl)ţ lar la maralnea dreapLáţ adlcá pe llnla minecll (LoL pe faLa lucrulul)ţ cresLem ciLe 2
ochlurl la incepuLul flecárul rind (de 13 orl)Ŧ vor fl in LoLal 42 ochlurlŦ
La maralnea dreapLá (pe faLa lucrulul) cresLem 88 ochlurl inLrŴun slnaur rind sl conLlnuám drepL cu
acesLe 130 ochlurl o bucaLá e 44 cm inálLlmeŦ ln rindul urmáLorţ pe faLa lucrululţ scádem 88 ochlurl
inLrŴun slnaur rindţ apol in conLlnuare scádemţ penLru a forma mineca dreapLáţ la fel ca penLru
mineca sLinaá la incepuLul lucrululţ adlcá in loc sá cresLem acum scádemŦ 8ámin 3 ochlurl pe care le
inchelemŦ
Iatať
1rlcoLám inLocmal ca sl parLea dln spaLeţ lnversaL (adlcá spaLele lŴam incepuL de la mineca sLinaáţ
lar faLa o incepem de la mineca dreapLá)Ŧ ue la rindul in care am crescuL 88 ochlurl (adlcá de la
prlmul rind cu 130 ochlurl) LrlcoLám drepL 30 cm in inálLlmeŦ lncepind cu rindul urmáLor vom
LrlcoLa urmáLorll 3 cm asLfelť 63 ochlurlţ incepind de la maralnea de [os a feLelţ le vom LrlcoLa in
ūpuncL lenes" cu liná clclamenţ formind pe aceasLá banLá 4 buLonlere la dlLanLá de 13 ochlurl inLre
eleţ lar in conLlnuareţ resLul de 63 ochlurl le vom LrlcoLa oblsnulL in ūpuncL de [erseu"Ŧ uupá ce am
LrlcoLaL asLfel 3 cm in inálLlmeţ inchelem inLrŴun slnaur rind cele 63 ochlurl lucraLe in ūpuncL lenes"ţ
lar resLul de 63 ochlurl le lásám pe o andrea de rezerváŦ Þe o alLá andrea monLám 63 ochlurl de liná
clclamen sl LrlcoLám drepL im ūpuncL lenes" 3 cm in inálLlmeŦ
uupá ce am execuLaL aceasLá banLá de 3 cm inálLlmeţ la ulLlmul rind 63 ochlurl in ūpuncL lenes"
aláLurám andreaua de rezervá cu 63 ochlurl sl LrlcoLám in conLlnuare LoaLe ochlurlle in ūpuncL de
[erseu"Ŧ uln acesL puncL LrlcoLám drepL 11 cm in inálLlmeţ apol inchelem inLrŴun slnaur rind 88
ochlurlţ formind llnla subraLululţ sl scádem resLul de ochlurl penLru minecáţ la fel ca la spaLeŦ La
maralnea de [os a bluzel sl la decolLeu coasem la maslnáţ pe faLa lucrululm o benLlLá de 2 cm
inálLlmeţ lucraLá in ūpuncL de [erseu"ţ formind un Llv pe care il indolm pe dos sl il coasem in puncL
lnvlzlbllŦ
,ansete|eť
8ldlcám pe 4 andrele de clorapl ochlurlle corespunzáLoare de [ur impre[urul minecuLelor sl
LrlcoLám cu liná clclamen ciLe o manseLá de 2 cm inálLlmeŦ
C|apať
MonLám 26 ochlurl de liná clclamen pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL lenes"ţ 4 cm in
inálLlmeŦ
Coasem dosul fenLel la capáLul superlor de corsa[ţ coasem 4 nasLurl sl clapaŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

8luzá chlmono dln liná verde musLarţ cu o deschlzáLurá orlalnalá in faLá sl cu o aarnlLurá formaLá
dln douá clape false pe corsa[Ŧ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a liná mal subLlreţ 3 nasLurlţ andrele nrŦ 2Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 98 cmŦ
,ode|ť
lŦ Clapele sl fenLa se LrlcoLeazá in ūpuncL lenes"Ŧ
llŦ 8esLul in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
33 ochlurl sl 47 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 140 ochlurl sl LrlcoLám 2 cm in inálLlme in ūpuncL de [erseu"ţ urmeazá 1 rind de ochlurl pe
dos (pe faLa lucrulul)Ŧ lormám asLfel Llvul spaLelul pe care il indolm pe dosul bluzel cosinduŴl in
puncL lnvlzlbll de corsa[Ŧ Másurlle inLrebulnLaLe in LexL sinL conslderaLe incepind de la Lermlnarea
Llvululţ adlcá de la rindul de ochlurl pe dos (neall[ám Llvul)Ŧ

1rlcoLám in conLlnuare 20 cm in ūpuncL de [erseu"ţ crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ
ln LoLal cresLem 20 ochlurl (ciLe 10 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 160 ochlurlŦ ln rindul urmáLor
cresLem ciLe 10 ochlurl la flecare maralneŦ Lucrám 180 ochlurl incá 18 cm in inálLlmeţ crescind la
flecare maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ Avem 198 ochlurlŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umerllorţ scázind la incepuLul flecárul rind (dus sl inLors) ciLe 3 ochlurlŦ
Cind au mal rámas 48 ochlurl la ml[locul spaLelulţ LrlcoLám drepL 2 cmţ formind asLfel Llvul
ráscrolelll aiLulul de la spaLe sl inchelemŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 73 ochlurl pe andrele sl LrlcoLám Llvul feLel la fel ca sl penLru spaLeŦ ln conLlnuare LrlcoLám
20 cm in inálLlme in ūpuncL de [erseu" asLfelť la maralnea lnLerloará a feLel lucrám (de la incepuL sl
piná la inálLlmea LoLalá de 20 cm) prlmele 10 ochlurl in ūpuncL lenes"ţ formind ciLe o buLonlerá dln
2 ochlurl la 4 cm dlsLanLá inLre eleţ lar la maralnea exLerloará a feLel (pe llnla subraLulul) cresLem
ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal cresLem 10 ochlurlŦ Avem 83 ochlurl pe care le lásám pe o andrea de
rezerváŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
1rlcoLám la felţ insá lnversaL sl fárá buLonlereŦ
Cind ambele párLl au o inálLlme LoLalá de 20 cmţ unlm lucrul pe o slnaurá andrea suprapunind
banLa cu buLonlere pesLe banLa fárá buLonlere sl conLlnuám a LrlcoLa in ūpuncL de [erseu" la fel ca
sl la parLea dln spaLeţ avind arl[á ca in rindul inLil (cind unlm cele douá párLl) sá LrlcoLám impreuná
(lucrind ciLe 2 ochlurl deodaLá) ochlurlle corespunzáLoare celor douá benLl in ūpuncL lenes"Ŧ
lncepind de alcl LrlcoLám la fel cu spaLeleŦ uupá ce am LermlnaL de scázuL llnla umerlrlorţ rámin pe
andrea 48 ochlurl cu care mal LrlcoLám drepL un Llv de 2 cm inálLlme sl inchelemŦ
Cálcám aburlLţ coasem in puncL lnvlzlbll pe dosul bluzel Llvurlle sl inchelem la maslnáŦ La maralnea
minecllor indolm pe dos un Llv de 2 cm dln monLa[Ŧ La LermlnaLla llnlel urmáLoare lásám ciLe o
deschlzáLurá de 3 cm la flecare parLeţ pe care o vom inchela cu ciLe 1 nasLure sl o cheoLoare
(brldá)Ŧ
Þe ciLe 30 ochlurl LrlcoLám in ūpuncL lenes" 2 clape sl le coasem pe corsa[Ŧ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @eb

8luzá de vará in douá culorlţ croseLaLá dln flr subLlre de bumbacţ luaL dubluŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 130 a flr de culoare mal inchlsá sl LoL aLiLa flr de culoare mal deschlsáŦ C croseLáŦ
,år|meať
Lunalmea puloverulul clrca 96 cmţ lualmea másuraLá la ml[locul spaLelul 36 cmţ clrumferlnLa
plepLulul 90 Ŷ 92 cmŦ
,ode|ť
CroseLám un slr de ochlurl de lanL dln culoarea mal inchlsá sl pe el un rind de plcloruse lunalţ drepL
bazáŦ
kioJol 1ť (deschls) incepem dln acelasl loc cu rindul precedenLŦ * CroseLám deasupra celul de al
dollea plclorus in culoare inchlsá un pclorus lunaţ pe urmá deasupra prlmulul plclorus in culoare
inchlsáţ alL plclorus luna (cruclullLá)Ŧ 8epeLám de la * piná la sfirslLul rindululŦ
kioJol 2ť (inchls) incepem in acelasl loc * un plclorus luna in cruclullLáţ un plclorus luna in aolul
dlnLre douá arupe de plcloruse incruclsaLeŦ 8epeLám de la * Ŧ AcesLe douá rindurl dau modelulŦ La
incepuLul rindurllor nol cresLem aLiLLea ochlurl dln lanLţ ciL de inalL esLe plclorusulŦ
,åsurať
36 plcloruse sl 13 rindurl ƹ 10 cmŦ
ConfecLlonám un Llpar de márlme naLuraláŦ
pate|eť
CroseLám inLil parLea de [os a bucáLll (l)ţ incepind la puncLul A sl conLlnuind in dlrecLla sáaeLllŦ
lncepem cu 32 plcloruse sl lucrám conform LlparululŦ lnspre parLea de [os a bluzel facem plcloruse
dln ce in ce mal scurLeŦ La maralnea sLinaá adáuaám la flecare rind ciLe 30 plcloruseţ piná avem 122
plcloruse (34 cm)Ŧ ConLlnuám la ambele maralnl drepL inalnLeţ piná ce maralnea sLinaá esLe de 42
cmŦ lncepind de alcl croseLám la maralnea sLinaá in flecare rindţ cu 30 plcloruse mal puLln sl LoL asa
facem plclorusele succeslve mal [oaseţ ca la incepuLŦ
uupá ce am croseLaL parLea de [osţ lucrám parLea de sus (ll)ţ incepind cu 1 rind de plcloruse in
culoare inchlsáţ care se prlnde pe maralnea de susţ de 46 cmţ a párLll de [osŦ Adáuaám la ambele
maralnl ciLe 7 plcloruse sl croseLám aLiLea plcloruse deasupra párLll de [osţ inciL sá avem 180 de
plcloruse inLrŴun rindŦ ConLlnuám drepL inalnLe piná ce avem 18 cmţ pe urmá formám umerllť la
ambele maralnl ale lucrulul croseLám in flecare rindţ de 6 orlţ ciLe 9 plcloruse mal puLlnŦ La sfirslLul
rindurllor facem sl alclţ la fel ca la parLea de [osţ plcloruse mal [oaseŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 24 cm de la incepuLul párLll de susţ inchelem cele 72 plcloruse dln ml[locţ penLru
decolLeuŦ
Iatať
Se lucreazá la fel ca spaLeleţ incepind de la puncLul insemnaL cu 8Ŧ uupá ce am aLln láLlmea de 32
cm (122 plcloruse) croseLám 46 cm drepL inalnLeţ pe urmá scádemţ ca la spaLeŦ La Lermlnarea
prlmel párLl incepem parLea a llŴa prlnLrŴun rind de plcloruse de culoare inchlsáţ prlnse de parLea
de sus a prlmel bucáLlŦ La ambele maralnl adáuaám sl alcl ciLe 7 plcloruseŦ vor fl in LoLal 194
plcloruse inLrŴun rindŦ ConLlnuám drepL inalnLe pe o dlsLanLá de 18 cmţ pe urmá formám umerll la
fel ca la spaLeŦ lnLre Llmpţ cind parLea a llŴa esLe de 22 cmţ inchelem la ml[loc 86 plcloruseţ formind
decolLeul dupá LlparŦ
uupá ce am croseLaL cele douá bucáLlţ le flxám cu ace de aámálle pe Llpar sl le cálcám apásaL
prlnLrŴo cirpá udáŦ lndolm spre lnLerlor 2 cm dln maralnea de [os sl o flxám cu puncLe lnvlzlblleŦ La
fel sl maralnea decolLeululŦ Maralnea minecllor o indolm de 1 cm sl o LlvlmŦ 8luza nu are
inchlzáLoareŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kectbţ £JŦ @ebolcóţ 1959

ConfecLlonaL dlnLrŴo liná de callLaLe bunáţ de culoare aalbenáţ se obLlne acesL modelţ o bluzá
frumoasá sl eleaanLáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a lináţ 7 nasLurlţ andrele nrŦ 1 Z sl 2Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 100 cmţ lunalmea bluzel 37 cmŦ
,ode|ť
lŦ LlasLlcul dln Lalleţ manseLele sl bordura feLelor se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLulţ cu modelul urmáLorť
kioJol 1ţ Jţ 5ţ 7 (pe faLa lucrulul)ť LoaLe ochlurlle pe faLáŦ
kioJol 2ţ 4ţ 6ţ 8ť * 3 ochlurl pe dosţ 4 ochlurl pe faLáţ * repeLám de la *Ŧ
kioJol 9ť * 4 ochlurl se vor LrlcoLa de 13 orlţ dus sl inLorsţ pe faLáţ 3 ochlurl pe faLá * repeLám de la

kioJol 10ť 3 ochlurl pe dosţ 4 ochlurl pe faLáŦ
kioJol 11ť repeLám de la rindul 1Ŧ
,ode|u| ť
Þlaca se LrlcoLeazá asLfelť 12 cm inálLlme cu modelul ce urmeazáť
kioJol 1 (pe faLa lucrulul) 1 ochl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosŦ
kioJol 2 (pe dosul lucrulul) acoperlLţ lar 8 cm inálLlme in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
,åsurať
40 ochlurl sl 32 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 146 ochlurl pe andrele nrŦ 1 Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ o bucaLá de 8
cm inálLlmeŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 2 sl cu modelul llţ o bucaLá de 21 cm inálLlmeţ crescind la
flecare maralne ciLe 1 ochl la 3 cmŦ ln LoLal am crescuL 14 ochlurl (ciLe 7 ochlurl la o maralne)Ŧ
Avem 160 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor care urmeazá asLfelť de 2 orl ciLe 10 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl
de 8 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 36 ochlurl (ciLe 18 ochlurl la o maralne) sl au mal rámas 124
ochlurl cu care LrlcoLám drepL piná la inálLlmea LoLalá de 39 cmţ sl lásám pe o andrea de rezervá
acesLe 124 ochlurlŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 76 ochlurl pe andrele nrŦ 1 Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ 8 cm in inálLlmeţ
formind o buLonlerá dln 2 ochlurl la inálLlmea de 1 cm de la monLa[ul ochlurllor sl la dlsLanLá de 3
ochlurl de la maralnea lnLerloará a feLelŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 2 sl modelul ll o bucaLá de 21
cm inálLlmeţ crescind pe llnla subraLulul ciLe 1 ochl la 3 cm (de 7 orl)ţ lar la maralnea lnLerloará a
feLel lucrám drepLţ avind arl[á ca prlmele 10 ochlurl sá le LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" piná la
sfirslLul lucrululţ formind la dlsLanLe de 6 cm ciLe o buLonleráŦ Avem 83 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la imcepuLul rindurllor pe aceasLá llnleţ o daLá 10 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl
ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 18 ochlurl sl au mal rámas 63 ochlurl cu care LrlcoLám drepL piná la
inálLlmea LoLalá de 39 cmŦ Lásám pe o andrea de rezervá acesLe 63 ochlurlŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
C execuLám la felţ insá lnversaL sl fárá buLonlereŦ
,|necať
MonLám 80 ochlurl pe andrele nrŦ 1 Z sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" o manseLá de 3 cm
inálLlmeŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 2 sl modelul llţ o bucaLá de 22 cm inálLlmeţ crescind la flecare
maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal am crescuL 22 ochlurl (ciLe 11 ochlurl la flecare maralne)Ŧ Avem
102 ochlurlŦ 1rlcoLám in conLlnuare scázind ciLe 2 ochlurl la incepuLul flecárul rindŦ Cind au mal
rámas la ml[locul minecll 32 ochlurl le lásám pe o andrea a[uLáLoareŦ LxecuLám mineca urmáLoare
la felŦ
Luám pe o slnaurá andrea LoaLe ochlurlle lásaLe pe andrelele a[uLáLoare sl anumeť 63 ochlurl de la
parLea dreapLá a feLelţ 32 ochlurl dde la mineca dreapLáţ 124 ochlurl de la spaLeţ 32 ochlurl de la
mineca sLinaá sl 63 ochlurl de la parLea sLinaá a feLelţ in LoLal 318 ochlurl sl LrlcoLám 12 cm in
inálLlme cu andrele nrŦ 2 (pe faLa lucrulul)ţ 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ formind in conLlnuare la
parLea dreapLá a feLel buLonlereleŦ
uln acesL puncL (avem o inálLlme LoLalá de 31 cm) conLlnuám pe andrele nrŦ 1 Z o bucaLá de 8 cm
inálLlmeţ asLfelť ochlul lucraL piná alcl (pe faLa lucrulul) pe faLáţ il lucrám LoL pe faLáţ lar cele 2
ochlurl lucraLe piná alcl pe dos (LoL pe faLa lucrulul) le lucrám impreuná pe dosŦ AsLfel am obLlnuL
un LrlcoLa[ in ūpuncL de semlelasLlc" cu care LrlcoLám drepL incá 8 cm inálLlmeŦ lnchelem minecaŦ
lnchelem la maslnáţ coasem nasLurll sl la ráscrolala aiLulul indolm ináunLru 2 cm dln LrlcoLa[ţ
formind un Llv pe care il coasem pe dos in puncL lnvlzlbllŦ
AcesL LrlcoLa[ nu se calcáŦ ÞenLru ca plaLca sá nu fle prea laraáţ o coasem lnvlzlbll pe dosţ pe un
slreLţ la dlsLanLa de 3 Ŷ 4 cm in [os de la ráscrolala aiLululŦ
#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

Model de bluzá eleaanL sl comodŦ Se LrlcoLeazá dln liná foarLe flnáţ albasLruŴperuzeaţ musLar sau
nearuŦ
Iurn|tur|ť
400 a lináţ andrele nrŦ 2 Z sl 2Ŧ
,ode|ť
lŦ Maralnea de [os a bluzelţ manseLeleţ benzlle dlaaonale de pe minecl sl ráscrolala aiLulul se
LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 136 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám drepLţ in ºpuncL de semlelasLlc"ţ 3 cm in
inálLlmeŦ ConLlnuám drepLţ in ūpuncL de [erseu"ţ 10 cm in inálLlmeŦ urmeazá 2 cm in inálLlme
LrlcoLaLl drepL cu andrele nrŦ 2ţ apol reluám lucrul pe andrele nrŦ 2 Zţ crescind la ambele maralnl
ciLe 1 ochl la 4 rindurlŦ Cind lucrul másoará 34 cm inálLlme LoLaláţ incepem sá formám llnla raalan a
minecllţ scázind la ambele maralnl ciLe 1 ochlţ la incepuLul rindurllor 1 sl 2Ť in rindul al 3Ŵlea nu
scádem delocţ urmeazá dln nou 2 rindurl cu scázáLurl sl 1 rind fárá scázáLurl sl conLlnuám asLfel
piná cind lucrul are 48 cm inálLlme LoLaláŦ Cu resLul de ochlurlţ vom LrlcoLa drepL in ūpuncL de
semlelasLlc" 2 cm in inálLlmeŦ lnchelem inLrŴun slnaur rindţ scázind pe faLá ochlurlle lucraLe pe faLá
sl pe dos ochlurule lucraLe pe dosŦ
Iatať
Se lucreazá la fel ca spaLeleţ cu deoseblrea cá la inálLlmea LoLalá de 43 cmţ impárLlm lucrul pe douá
andreleţ ciLe 68 ochlurl pe o andreaţ sl LrlcoLám flecare parLe separaLŦ La maralnea lnLerloará a
feLelţ unde formám fenLaţ vom cresLe ciLe 3 ochlurl (la flecare parLe) formind reversul fenLelţ pe
care apol il vom indol pe dos sl il vom coase in puncL lnvlzlbllŦ
,|necať
Spre deoseblre de felul oblsnulL al LrlcoLárll minecllţ aceL model se incepe de la umár sl llnla raalan
sl se LrlcoLeazá in [osţ sfirslnd la manseLáŦ
MonLám 203 ochlurl pe andrele nrŦ 2 Z sl LrlcoLám in ūpuncL de [erseu"ţ fácind la ml[locul flecárul
rindţ pe faLa lucrululţ o dublá scázáLurá asLfelť rldlcám 1 ochl nelucraLţ LrlcoLám urmáLoarele 2
ochlurl impreuná pe faLá sl Lrasám ochlul rldlcaL pesLe ochlul rezulLaL dln scáderea celor 2 ochlurlŦ
8indul pe dos il lucrám fárá scázáLurlŦ ConLlnuám lucrul scázind la ambele maralnl ciLe 1 ochl la 6
rindurlŦ Cind lucrul are 10 cm inálLlme LoLaláţ LrlcoLám prlma bandá de 3 cm inálLlmeţ in ūpuncL de
semlelasLlc"ţ conLlnuám 2 cm in ūpuncL de [erseu" sl execuLám a 2Ŵa bandá de 3 cm in ūpuncL de
semlelasLlc"Ŧ 1rlcoLám in conLlnuare in ūpuncL de [erseu"Ŧ Cind lucrul are 30 cm inálLlme (másuraLá
pe llnla dublel scázáLurl)ţ scádem la incepuLul flecárul rind ciLe 2 ochlurl piná la epulzarea lorŦ
8ldlcám pe andrea ochlurlle de la maralnea lnerloará a minecll sl LrlcoLám o manseLá de 3 cm
inálLlmeţ in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ lnchelem inLrŴun slnaur rindţ scázind pe faLá ochlurlle lucraLe
pe faLá sl pe dos ochlurlle lucraLe pe dosŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

ÞenLru confecLlonarea acesLel bluze se inLrebulnLeazá liná sau bumbacţ cu flrul subLlre sl foarLe
reaulaL LorsŦ
ÞenLru ca LrlcoLa[ul sá fle mal rar sl decl mal subLlreţ vom lucra cu andrele mal aroase (nrŦ 3)Ŧ
Iurn|tur|ť
130 a liná sau bumbacţ anrele nrŦ 2 sl 3ţ o croseLá sl 3 andrele subLlrl de cloraplŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 cmţ lunalmea bluzel 34 cmŦ
,ode|ť
lŦ SpaLele sl faLa se LrlcoLeazá cu model danLelaLţ orlenLinduŴne dupá schema aláLuraLáŦ
llŦ CenLura dln Lalle sl benzlle de la minecuLá se lucreazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ SpaLele sl faLa se
lucreazá in conLlnuare sl se cos numal pe llnla subraLululŦ
lllŦ kioJol 1ť LoaLe ochlurlle lucraLe pe dosŦ
kioJol 2ť * 3 ochlurl lucraLe impreuná pe dosţ dln rindul urmáLor lucrám 3 ochlurl sl anumeť 1 ochl
pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ repeLám de la * Ŧ
kioJol Jť LoaLe ochlurlle pe dosŦ
kioJol 4ť se lucreazá ca sl rindul 2ţ insá lnversaL asLfelť dln cele 3 ochlurl lucraLe in rindul 2ţ lucrám
impreuná 3 ochlurl (1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLá)ţ lar urmáLoarele 3 ochlurl
(obLlnuLe in rindul anLerlor prln inmulLlrea unul slnaur ochl) le lucrám impreuná pe dosŦ
8epeLám de la rindul 1Ŧ
,åsurať
24 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lŦ
Iatať
MonLám 110 ochlurl pe andrele nrţ 2 sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" o bucaLá de 12 cm
inálLlmeŦ ue alcl conLlnuám sá LrlcoLám drepLţ cu andrele nrŦ 3ţ o bucaLá de 22 cm inálLlmeţ cu
modelul danLelaL lţ numlL ūplolclcá"Ŧ AceasLá bucaLá va fl in aparenLá mulL mal laLá deciL cenLura
(desl are acelasl numár de ochlurl)ţ dln cauza speclflculul acesLel danLele sl penLru moLlvul cá
inLrebulnLám andrele mal aroaseŦ Cind lucrul are 34 cm de la maralnea de [osţ incepem sá formám
minecuLele bufanLe asLfelť cresLem la incepuLul sl la sfirslLul prlmulul rind ciLe 2 ochlurl sl apol in
conLlnuare ciLe 1 ochl la 1 cmţ de flecare parLe a lucrululŦ 1rlcoLám in felul acesLa 16 cm inálLlmeŦ
Avem 146 ochlurlŦ
lmpárLlm lucrul pe douá andreleţ [umáLaLe le lásám pe andreaua de rezerváţ lar cu cealalLá
[umáLaLe (73 ochlurl) conLlnuám asLfelť pe llnla 8 Ŷ C cresLem in conLlnuare ciLe 1 ochl la 1 cm (pe
LoL parcursul llnlel 8 Ŷ C cresLem la fel)ţ lar la ráscrolala decolLeululţ scádem inLil 12 ochlurlţ apol la
incepuLul rindurllor urmáLoare o daLá 6 ochlurlţ o daLá 3 ochlurlţ o daLá 4 ochlurlţ o daLá 3 ochlurl sl
in conLlnuare ciLe 2 ochlurl piná cind rámin pe andrea 33 ochlurlŦ Cu acesLea lucrám drepL 1 cm sl
incepem sá repeLám felul in care am lucraL piná acumţ insá lnversaLţ adocá in loc sá scádemţ
cresLemŦ ConLlnuám lucrul la fel pe cealalLá andrea de rezerváţ lar cind am LermlnaL ráscrolala
decolLeulul dln spaLeţ unlm ochlurlle de pe cele douá andreleţ pe o slnaurá andrea sl conLlnuám sá
lucrám 16 cmţ scázind la amindouá maralnlle ciLe 1 ochl la 1 cmŦ Lucrám apol drepL 22 cmţ
urmeazá 12 cm penLru cenLurá sl inchelem LoaLe ochlurlle inLrŴun slnaur rind lucraL mal laraŦ
Cálcám aburlL párLlle danLelaLe sl inchelem cu o cusáLurá in puncL lnvlzlbll pe dosul lucrululţ cele
douá llnll ale subraLululŦ La minecuLe rldlcám ochlurlle pe 4 andrele de clorapl sl LrlcoLám 2 cm
inálLlme in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ ue [ur impre[urul decolLeulul croseLám un rind de plcloruse
scurLeţ apol un rind de plcloruse lunal mal rareţ formind ciLe o buclá la douá plcloruseŦ
1rasám prln al dollea rind de plcloruse un slreL croseLaL in ochlurl slmpleţ dln acelasl maLerlal cu
bluzaţ sl il leaám cu fundullLáţ mal lara sau mal sLrinsţ varllnd márlmea decolLeululţ dupá dorlnLáŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AceasLá bluzá dln liná rosleţ deaa[ind decolLeul sl avind ráscrolala minecll pronunLaLáţ se poaLe
imbráca fle cu o bluzá de culoare asorLaLá sau ecosezţ fle fárá bluzáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 330 a liná rosleţ andrele nrŦ 2 sl 2Z Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 cmţ lunalmea bluzel 32 cmţ lunalmea minecll 41 cmŦ
,ode|ť
lŦ LlasLlcul dln Lalleţ benLlLa de la decolLeu sl manseLele se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 43 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 128 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám 10 cm in inálLlme in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
ConLlnuám pe andrele nrŦ 2Zţ in ūpuncL de [erseu" sl cresLem in rindul lţ pe faLa lucrululţ 8 ochlurlţ
lucrind in LoL al 13Ŵlea ochl dublaL asLfelť o daLá il lucrám dln faLá sl o daLá dln spaLeŦ Avem 136
ochlurl cu care LrlcoLám 10 cm in inálLlmeţ crescind la flecare maralne a lucrulul ciLe 1 ochl la 2 cmŦ
ln LoLal cresLem 10 ochlurlŦ Avem 146 ochlurlŦ
kóctololo mioecllť
lncepem asLfelť scádem la incepuLul rindurllorţ la flecare maralneţ ciLe 4ţ 3ţ 3ţ 3ţ 2ţ 2ţ 2ţ 1ţ 1 ochlurlţ
decl ciLe 21 ochlurl la flecare maralneŦ ln LoLal scádem 42 ochlurlŦ
Avem 104 ochlurlŦ ConLlnuám sá LrlcoLám 66 rindurl drepLŦ ln rindul al 67Ŵlea (pe faLa lucrulul)
scádem 26 ochlurl de la ml[locul spaLelul impárLlnd asLfel lucrul in douá párLlŦ Lucrám prlma parLe
(39 ochlurl) asLfelť LrlcoLám 26 rindurl scázind ciLe 3 ochlurl la incepuLul flecárul rind pe llnla
decolLeululţ piná Lermlnám LoaLe ochlurlleŦ Þe llnla ráscrolelll minecll lucrám drepLŦ Cele 39 de
ochlurl de pe andreaua cealalLá le lucrám la felţ insá lnversaLŦ
Iatať
MonLám 134 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám 10 cm in inálLlme in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
ConLlnuám pe andrele nrŦ 2 Z in ūpuncL de [erseu" sl cresLem in rindul inLil 8 ochlurlţ dublind LoL al
16Ŵlea ochl (pe faLa lucrulul)Ŧ ConLlnuám 10 cm in inálLlme in ūpuncL de [erseu" crescind la
incepuLul rindurllorţ la flecare maralne a lucrululţ ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal cresLem 10 ochlurl
(ciLe 3 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 132 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ la flecare maralneţ ciLe 3ţ 4ţ 4ţ 3ţ 3ţ 2ţ 1ţ 1 ochlurl in LoLal
46 ochlurl (ciLe 23 ochlurl scázuLe la o maralne)Ŧ 8ámin 106 ochlurl cu care conLlnuám sá LrlcoLám
drepL 70 rindurlŦ ln rindul urmáLorţ pe faLa lucrululţ inchelem 28 ochlurl (scádem) de la ml[locul
feLelŦ Am impárLlL asLfel lucrul in douá párLlŦ ConLunám sá lucrám prlma parLe (39 ochlurl)Ŧ
1rlcoLám 26 rindurl scázind ciLe 3 ochlurl la incepuLul flecárul rindţ pe llnla decolLeululţ piná cind
am epulzaL asLfel LoaLe ochlurlleŦ ConLlnuám cealalLá parLe (39 ochlurl) scázind in acelasl felţ insá
lnversaLŦ
,|necať
MonLám 70 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" o manseLá de 4 cm
inálLlmeŦ ConLlnuám 20 cm inálLlme pe andrele nrŦ 2 Z in ūpuncL de [erseu"ţ crescind la flecare
maralne ciLe 1 ochl la 1 cmŦ ln LoLal am crescuL 40 ochlurl (ciLe 20 ochlurl la flecare maralne)Ŧ Avem
110 ochlurl cu care incepem sá formám ovalul minecllţ scázind la incepuLul rindurllor urmáLoareţ
de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurlţ de 48 orl ciLe 1 ochlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl
ciLe 4 ochlurlţ lar ulLlmele 22 ochlurl le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ Cálcám aburlL sl inchelem la
maslnáŦ
uupá ce bluza esLe monLaLáţ rldlcám pe andrele ochlurlle corespunzáLoare de [ur impre[urul
decolLeulul sl LrlcoLám 13 rindurl in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ lnchelem inLrŴun slnaur rindţ scázind pe
faLá ochlurlle lucraLe pe faLá sl pe dos ochlurlle lucraLe pe dosŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AceasLá bluzá se LrlcoLeazá in lunaţ dlnLrŴun flr de liná moale sl subLlreţ in ūpuncL de [erseu"ţ cu
dunal inausLeŦ Se la dosul lucrulul drepL faLáŦ Mineca laraáţ sapLeŴopLlmlţ esLe prlnsá inLrŴo
manseLá dubláţ care se inchlde cu un nasLureŦ 8luza se poaLe purLa deasupra sau ináunLrul fusLelŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 270 a liná in culoare de fond (l) sl clrca 40 a liná in culoare conLrasLanLá (C)Ŧ Andrele nrŦ 2 sl 3
nasLurlŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul 94 Ŷ 96 cmţ lunalmea bluzel inchelaLá la nasLurl clrca 106 cmţ lunalmea la
ml[locul spaLelul 36 cmŦ
,ode|ť
8luza se LrlcoLeazá in inLrealme in ūpuncL de [erseu" lucraL in dunalţ luind dosul lucrulul drepL faLáŦ
ÞenLru aceasLaţ preaáLlm douá aheme dln liná in culoare de fondŦ Cu unul dln aheme LrlcoLám 10
rindurl in ūpuncL de [erseu"ţ incepind cu un rind de ochlurl pe dos sl sfirslnd cu un rind de ochlurl
pe faLáŦ
kioJol 11ť (C) (pe faLa lucrulul) pe dos (lásám flrul sá aLirne sl conLlnuám in culoarea de fond cu al
dollea ahemŦ 1rlcoLám dln nou 10 rindurl in ūpuncL de [erseu"ţ dar de daLa aceasLa incepem cu un
rind pe faLá sl sfirslm cu un rind de ochlurl pe dosŦ
kioJol 22ť (C) (pe dosul lucrulul) pe faLáŦ
AcesLe 22 rindurl se repeLáŦ
,åsurať
34 ochlurl sl 36 rindurl ƹ 10 cmŦ
pate|eť
lncepem la maralnea sLinaá in puncLul insemnaL cu ūA"ţ cu 16 ochlurl in culoarea de fondŦ 1rlcoLám
2 rindurlŦ La maralnea sLinaá conLlnuám drepL inalnLe (ráscrolala minecll)ţ la maralnea dreapLá
adáuaám la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul lorţ de 3 orl ciLe 16 ochlurlţ sl o daLá 21 ochlurlŦ vor fl 117
ochlurlŦ lncepind de alcl conLlnuám maralnea dreapLá (maralnea de [os) drepL inalnLeŦ La maralnea
sLinaá cresLemţ la ciLe 2 rindurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl o daLá 20 ochlurlŦ
vor fl 131 ochlurlŦ Lásám aceasLá bucaLá de o parLeŦ Cu alLe andrele incepem 2 ochlurl sl cresLem la
maralnea dreapLáţ mereu la incepuLul celul de al dollea rindţ de 3 orl ciLe 4 ochlurl sl o daLá 3
ochlurlţ lar la maralnea sLinaá cresLem in acelasl Llmp la ciLe 4 rindurlţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ lormám
asLfel un mlc Lrlunahl de 12 rindurl sl 30 ochlurlŦ Luám ochlurlle acesLul Lrlunahl sl ochlurlle bucáLll
lásaLe de o parLeţ pe o slnaurá andreaţ in asa fel inciL sá vlná la maralnea sLinaá penLru
compleLarea ráscrolelll minecll (aLenLle la conLlnulLaLea moelulul!)Ŧ vom avea 181 ochlurl pe
andreaŦ ConLlnuám sl cresLem la maralnea sLinaá
(umár) la ciLe 3 rindurlţ de 18 orl ciLe 1 ochl sl la ciLe 4 rindurl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 203 ochlurlŦ
Cind lucrul are 19 cm de la puncLul de plecareţ scádem la maralnea sLinaáţ la ciLe 4 rindurl de 4 orl
ciLe 1 ochlŦ 8ámin 201 ochlurlŦ uln acesL momenL LrlcoLám drepL inalnLe piná avem 23 cm de la
puncLul de plecareŦ ulLlmul rind Lrebule sá fle in culoarea conLrasLanLáŦ Alcl va fl ml[locul spaLelulŦ
lncepind de alcl lucrám in sens opusŦ Scádem in aceeasl másurá in care am crescuL piná acum sl
cresLem in aceeasl másurá in care am scázuL piná acumaŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem LoL la o maralneţ la puncLul insemnaL cu 8ţ pe 19 ochlurlŦ 1rlcoLám 2 rindurlŦ La maralnea
sLinaá (ráscrolala minecll) conLlnuám drepL inalnLeŤ la maralnea dreapLá cresLem la ciLe 2 rindurlţ la
incepuLul lorţ de 4 orl ciLe 19 ochlurl sl o daLá 22 ochlurlŦ vor fl 117 ochlurlŦ La maralnea dreapLá
conLlnuám drepL inalnLe piná la sfirslLŦ La maralnea sLinaá cresLem la ciLe 2 rindurlţ de 8 orl ciLe 1
ochlţ de 8 orl ciLe 2 ochlurl sl o daLá 7 ochlurlŦ vor fl 148 ochlurlŦ Lásám lucrul de o parLeŦ
Cu alLe andrele incepem 2 ochlurlŦ 1rlcoLám un mlc Lrlunahlţ la fel cu cel de la spaLele bluzel (12
rindurl sl 30 ochlurl)Ŧ Þe urmá luám ochlurlle pe o slnaurá andreaţ ca la spaLeŦ vor fl 178 ochlurlŦ La
maralnea sLinaá cresLem la ciLe 3 rindurlţ de 24 orl ciLe 1 ochl (umárul)Ŧ vor fl 202 ochlurl sl lucrul
va fl de 21 cm másuraLl pe verLlcaláŦ lncepind de alcl scápdem la maralnea sLinaáţ la ciLe 2 rindurlţ
de 17 orl ciLe 1 ochl (ráscrolala aiLulul)Ŧ 8ámin 183 ochlurlŦ ConLlnuám drepL inalnLe piná ce lucrul
are 28 cm de la puncLul de plecare (dacá esLe nevloleţ mal LrlcoLám 1Ŵ2 rindurl asLfel inciL ulLlmul
rind sá fle in culoare conLrasLanLá sau sá fle al clncllea rind in culoarea de fond)Ŧ
ln rindul urmáLor luám 83 ochlurl pe o andrea de rezervá sl lucrám numal cu resLul de 102 ochlurlŦ
lormám 3 buLonlere orlzonLale asLfelť * LrlcoLám 17 ochlurl dln cele 102 ochlurl de pe andreaţ
inchelem 7 ochlurlŦ 8epeLám incá de 2 orl de la *Ŧ 1rlcoLám resLul de 30 ochlurlŦ ln rindul urmáLor
cresLem ciLe 7 ochlurl deasupra celor inchelaLe in rindul anLerlorŦ Mal LrlcoLám incá 2 cm drepL
inalnLe de la rindul cu buLonlere (sá avem 30 cm de la puncLul de plecare)Ŧ AceasLa va fl maralnea
feLel cu buLonlereŦ lnsemnám rindul cu un flr coloraLŦ lncepind de alcl LrlcoLám dubluraŦ uupá 2 cm
formám deasuápra prlmelor 3 buLonlere incá 3 buLonlereţ pe urmá cresLem ráscrolala aiLulul in
aceeasl másurá in care am scázuLŴoŦ vor fl 119 ochlurlŦ Cind avem 9 cm de la maralnea feLelţ de la
semnţ inchelemŦ lncepem pe 119 ochlurl sl LrlcoLám o bucaLá la felţ in sens opus sl fárá buLonlereŦ
Mal LrlcoLám 2 cm drepL inalnLe (ml[locul feLel) alcl luám pe aceeasl andrea ochlurlle lásaLe pe
andreaua de rezervá sl conLlnuám in sens opus parLea sLinaá a feLelŦ
,|neca dreaptåť
lncepem cu 116 ochlurlţ la maralnea dreapLá cresLemţ la ciLe 4 rindurlţ de 14 orl ciLe 1 ochlŦ urmám
drepL inalnLeŦ La maralnea sLinaá LrlcoLám 10 rindurl drepL inalnLeţ pe urmá cresLem la ciLe 2
rindurlţ de 28 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 138 ochlurlŦ Cind lucrul are 12 cm de la rindul incepáLorţ
inchelem la maralnea dreapLá 24 ochlurlţ pe care le incepem dln nou in rindul urmáLorŦ La
maralnea dreapLá urmeazá 7Z cm drepL inalnLe lar la maralnea sLinaá cresLem la ciLe 4 rindurlţ de
10 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 168 ochlurlŦ Þe urmá conLlnuám sl alcl drepL inalnLe piná avem 7 cmŦ
lncepind de alcl scádem la maralnea sLinaáţ la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul lorţ de 31 orl ciLe 1 ochl sl
de 3 orl ciLe 2 ochlurlŦ AceasLá maralne urmeazá drepL inalnLeŦ lnLre Llmpţ la 19Z cm de la rindul
incepáLor scádem la maralnea dreapLáţ la clLe 6 rindurlţ de 10 orl ciLe 1 ochl sl la ciLe 4 rindurlţ de 4
orl ciLe 1 ochlŦ urmeazá sl aceasLá maralne drepL inalnLeţ piná avem 39 cm de la rindul incepáLor
(117 ochlurl)Ŧ lnchelemŦ
,|neca
st|ngåť
Se LrlcoLeazá in sens opusŦ
u|eru|ť
lncepem cu 121 ochlurlŦ CresLem la clLe 7 rindurlţ la incepuLul sl la sfirslLul lorţ de 8 orl ciLe 1 ochlŦ
vor fl 137 ochlurlŦ Cind aulerul esLe de 10 cm (36 rindurl)ţ insemnám rindul sl incepind de alcl
scádem la clLe 6 rindurlţ la incepuLul sl la sfirslLul lorţ de 8 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 121 ochlurlŦ Cind
avem 32 rindurl de la semnţ inchelemŦ
,ansete|eť
lncepem cu 90 ochlurlŦ 1rlcoLám 19 rindurl drepL inalnLeŦ ln rindul urmáLor formám o buLonleráţ
LrlcoLám 3 ochlurl de la maralne sl dln 3 ochlurl facem buLonleraŦ A doua buLonlerá vlne la 7 cm
exacL deasupra prlmel buLonlereŦ Cind manseLa are 14 cmţ inchelemŦ
Cálcám párLlle LrlcoLaLeţ le monLámŦ lndolm maralnea de [os 3 cm sl LlvlmŦ ln Llv lnLroducem
panallcá inausLá sau máLase subLlre ca sá nu se inLlndá la purLaLŦ Maralnlle feLelor le indolm 9 cmŦ
Þrlndem buLonlerele ciLe douá sl le fesLonámŦ Þrlndem cu ciLeva puncLe maralnea de 2 cm a feLel
cu buLonlere sl a feLel opuseŦ lndolm aulerul pe rindul insemnaLţ parLea mal inausLá va fl dublura sl
o asezám in ráscrolala aiLululŦ lncreLlm mineca [os sl o prlndem in manseLa indolLáŦ 8uLonlerele
manseLelor le prlndem de asemenea ciLe douá sl le fesLonámŦ Coasem nasLurllŦ
#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AceasLá bluzá de un colorlL vessel sl plácuL convlne LuLuror feLelor LlnereŦ Se lucreazá dln liná be[ţ
cu dunal rosll sl páLráLele neareŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 200 a liná be[ţ 30 a liná rosleţ 20 a liná neaaráţ andrele nrŦ 2 sl 2ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 88 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLeleţ elasLlcul dln Lalle sl decolLeul se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul in ūpuncL de [erseu" sl cu un model norvealan adecvaLŦ
,åsurať
30 ochlurl sl 43 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 120 ochlurl dln liná be[ pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepL 3 cmţ in inálLlmeţ in ūpuncL de
semlelasLlc"Ŧ ConLlnuám 18 cm in inálLlme in ūpuncL de [erseu"ţ cu andrele nrŦ 2Zţ crescind la
flecare maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal am crescuL 18 ochlurl (ciLe 9 ochlurl la o maralne)Ŧ
Avem 138 ochlurl cu care conLlnuám sá LrlcoLám scázind ciLe 1 ochl la incepuLul flecárul rind dus sl
inLors (de 13 orl)Ŧ lnLroducem apol modelul norvealan pe care il repeLám de 4 orl (conLlnuind a
scádea la fel) sl Lermlnám (LoL scázind) cu 11 rindurl cu liná rosleţ in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
Am scázuL in LoLal 70 ochlurl sl au mal rámas 68 ochlurl pe care le inchelem inLrŴun slnaur rindţ
scázind pe faLá ochlurlle lucraLe pe faLáţ sl pe dos ochlurlle lucraLe pe dosŦ
Iatať
Lucrám la fel ca sl spaLeleŦ
,|necať
MonLám 80 ochlurl dln liná be[ pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám o manseLá de 3 cm inálLlmeţ in ūpuncL
de semlelasLlc"Ŧ ConLlnuám pe andrele nrŦ 2Z in ūpuncL de [erseu" sl LrlcoLám 26 cm in inálLlmeţ
crescind la incepuLul rindurllor urmáLoare ciLe 1 ochl la 2 cmţ la flecare maralneŦ Avem 106 ochlurl
cu care incepem sá formám llnla raalan a minecllţ scázind ciLe 1 ochl la incepuLul flecárul rind (de
13 orl)Ŧ
lnLroducem modelul norvealan pe care il repeLám de 4 orl (scázind la el in conLlnuare) sl Lermlnám
mineca LrlcoLind ulLlmele 11 rindurl in ūpuncL de semlelasLlc" (scázind mereu)ţ cu liná rosleŦ
ulLlmele 36 ochlurlţ rámase la ml[locul andrelelţ le inchelem inLrŴun slnaur rindţ scázind pe faLá
ochlurlle lucraLe pe faLá sl pe dos ochlurlle lucraLe pe dosŦ
Cálcám aburlL sl inchelem la maslnáŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

C bluzá orlalnalá sl puLln cosLlslLoare care se poaLe confecLlona cu ciLeva resLurl de lináŦ Se cere
rábdare sl aLenLleŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 200 a liná albáţ 30 a liná rosleţ 20 a liná neaaráţ 10 a liná aalbenáţ andrele nrŦ 2Z sl 3 sl 7
nasLurlŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 cmţ lunalmea bluzel 44 cmŦ
,ode|ť
lŦ LlasLlcul dln Lalle sl manseLele se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul in ūpuncL de [erseu" sl cu modelul norvealan de pe schemáŦ
,åsurať
23 ochlurl sl 37 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 100 ochlurl dln liná rosleţ pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepL 6 cm in inálLlme in ūpuncL de
semlelasLlc"Ŧ ConLlnuám cu andrele nrŦ 3 sl modelul norvealan de pe schemáţ crescind la flecare
maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ uupá Lermlnarea modelulul norvealanţ LrlcoLám cu liná albáţ in ūpuncL
de [erseu"ţ piná la inálLlmea LoLalá de 24 cmţ crescind mereu ciLe 1 ochl la 2 cmŦ
ln LoLal cresLem 18 ochlurl (ciLe 9 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 118 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor care urmeazáţ de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl de 6 orl
ciLe 1 ochlŦ Am scázuL in LoLal 24 ochlurl (ciLe 12 ochlurl la flecare maralne)Ŧ Avem 94 ochlurl cu
care lucrám drepL 13 cm in inálLlmeŦ
umótolť
ue alcl incepem sá formám llnla umárulul scázind de 3 orl ciLe 6 ochlurl pe flecare umárţ lar cele 34
ochlurl rámase pe andrea la ml[locul spaLelul le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 38 ochlurl dln liná rosle pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ 6
cm in inálLlmeţ formind o buLonlerá (dln 2 ochlurl) la 3 cm inálLlme LoLalá sl la dlsLanLa de 3 ochlurl
de la maralnea lnLerloará a feLelŦ
ln rindul urmáLorţ dupá Lermlnarea elasLlculul dln Lalleţ cresLem 8 ochlurl (la maralnea lnLerloará a
feLel) pe care le vom LrlcoLa in ūpuncL de [erseu"ţ incepind de alcl sl piná la ráscrolala aiLululţ
alLernind culorlle corespunzáLoare modelulul norvealoan sl apol in conLlnuare cu liná albáŦ Þe
aceasLá banLá de 8 ochlurl (care va forma Llvul feLel) vom deschlde ciLe o buLonlerá in aceleasl
rindurl cu buLonlerele de pe corsa[Ŧ
uupá execuLarea elasLlculul dln Lalleţ conLlnuám lucrul cu 66 ochlurl sl cu andrele nrŦ 3 apllcind
modelul norvealanŦ ConLlnuám cu liná albá in ūpuncL de [erseu"ţ in felul urmáLorť pe llnla
subraLulul cresLem 1 ochl la ciLe 2 cm de 9 orl (incepind de la Lermlnarea elasLlculul sl piná la
ráscrolala minecll)ţ lar la maralnea lnLerloará a feLelţ lucrám drepL piná la inálLlmea LoLalá de 41
cmţ avind arl[á sá formám 6 buLonlere (dln 2 ochlurl) la dlsLanLá (verLlcal) de 6 cm inLre eleŦ
8uLonlerele de pe corsa[ vor corespunde cu buLonlerele de pe banda LlvululŦ Lle se execuLá pe llnle
orlzonLaláţ pe faLa lucrululţ asLfelť ochlurlle 1ţ 2ţ 3 de la maralnea Llvulul se lucreazá pe faL፠dln
ochlurlle 4 sl 3 formám o buLonleráť ochlurlle 6ţ 7ţ 8 lucraLe pe faLáţ urmeazá ochlurlle 9ţ 10ţ 11
(respecLlv 1ţ 2ţ 3 dln corsa[) lucraLe pe faL፠dln ochlurlle 12 sl 13 formám o buLonlerá sl in
conLlnuare LrlcoLám pe faLá resLul ochlurllorŦ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 24 cm scádem la incepuLul rindurllorţ pe aceasLá llnleţ o daLá 6 ochlurlţ o
daLá 4 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 13 ochlurl sl au mal rámas 60 de ochlurl cu
care lucrám drepL piná la inálLlmea LoLalá de 41 cmŦ
umótol sl tósctololo oitololť
lncepem sá scádem concomlLenL ráscrolala aiLulul sl llnla umárulul asLfelť pe llnla ráscrolelll aiLulul
scádem la incepuLul rindurllor o daLá 16 ochlurlţ de 2 orl ciLe 6 ochlurl sl de 2 orl ciLe 1 ochlţ lar pe
llnla umárulul scádem de 3 orl ciLe 6 ochlurlŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Lucrám in acelasl elţ insá lnversaL sl fárá buLonlereŦ
,|necať
MonLám 76 ochlurl dln liná albá pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ 2
cm in inálLlmeŤ urmeazá 2 rindurl cu liná rosle sl conLlnuám cu andrele nrŦ 3 sl liná albá in ūpuncL de
[erseu"ţ 10 rindurl crescind ciLe 1 ochl la incepuLul flecárul rindŦ ln LoLal am crescuL 10 ochlurl (ciLe
3 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 86 ochlurl cu care incepem sá formám ovalul minecllŦ Scádem la
incepuLul rindurllor care urmeazá de 2 orl ciLe 4 ochlurlţ de 46 orl ciLe 1 ochlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurlţ
de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ lar ulLlmele 18 ochlurl le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Cálcám aburlLţ inchelem la maslnáŦ lndolm Llvul feLel sl coasem in puncL lnvlzlbll cu minaţ pe dosul
corsa[ululŦ
lesLonám impreuná buLonlerele suprapuse ale corsa[ulul sl Llvul sl coasem 7 nasLurlŦ 8áscrolala
aiLulul o Llvlm cu o llzlerá albá sau rosleţ LrlcoLaLá in ūpuncL de [erseu"ţ de aproxlmaLlv 2 cm
inálLlme asLfelť coasem llzlera la maslná pe faLa lucrululţ indolm pe dos sl LlvlmŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

ArLa noasLrá populará esLe sl de daLa aceasLa un ferlclL lzvor de lnsplraLle penLru acesL model de
bluzá dln liná albá cu o aarnlLurá in moLlve rominesLlŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 230 a liná albáţ 30 a liná albasLráţ ciLeva flre dln liná rosle sl aalbenáţ andrele nrŦ 1Z sl 2 sl 3
andrele de cloraplŦ
,år|mreať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 cmŦ
,ode|ť
lŦ Maralnea de [os a bluzel sl decolLeul se LrlcoLeazá in ūpuncL lenes"Ŧ
llŦ urmeazá ūmodelul rominesc" dupá schemáŦ
lllŦ 8esLul vom LrlcoLa in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
42 ochlurl sl 34 rindurl * 10 cm dln modelul lllŦ
pate|eť
MonLám 168 ochlurl cu liná albasLráţ pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám in ūpuncL lenes" 4 rindurl cu liná
albá sl 4 rindurl cu liná albasLr፠apllcám modelul rominescŦ uln nou urmeazá in ūpuncL lenes" 4
rindurl cu liná albá sl 4 rindurl cu liná albasLráŦ ConLlnuám in ūpuncL de [erseu"ţ cu liná albáţ 4 cm in
inálLlmeţ cu andrele nrŦ 2 sl 2 cm cu andrele nrŦ 1ZŦ ln conLlnuare LrlcoLám cu andrele nrŦ 2 o
bucaLá de 20 cm inálLlmeţ crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la 1Z cmŦ ln LoLal am crescuL 26
ochlurl (clLe 13 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 194 ochlurl cu care LrlcoLám drepL 3 cm in inálLlmeŦ
urmeazá 10 cm in inálLlmeţ scázind la flecare maralne a lucrulul ciLe 3 ochlurl la 1 cmŦ ln LoLal am
scázuL 60 ochlurl (ciLe 30 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 134 ochlurl pe care le inchelem inLrŴun slnaur
rindŦ 8ldlcám pe o andrea LoaLe ochlurlle de la o maralne la alLa a ráscrolelll superloare a spaLelul sl
LrlcoLám in ūpuncL lenes" 2 rindurl cu liná albasLr፠urmeazá ūmodelul rominesc"ţ sl dln nou ūpuncL
lenes" formaL dln 2 rindurl liná albá sl 2 rindurl liná albasLráŦ lnchelem LoaLe rindurlle inLrŴun slnaur
rindŦ
Iatať
LxecuLám parLea dln faLá la felŦ
Cálcám aburlL sl inchelem prln cusáLurl de mináŦ ln [urul minecllor rldlcám ochlurlle
corespunzáLoare pe 4 andrele de cloraplţ sl LrlcoLámţ in ºpuncL de [erseu"ţ un Llv de 2 cm in
inálLlmeţ pe care il indolm pe dos sl il coasem in puncL lnvlzlbll de mináŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AcesL bolero cu mineca Lrel sferLurl se confecLloneazá dln liná neaaráţ apllcind de [ur impre[urul
feLelor o bandá brodaLá in culorl vllŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a liná neaaráţ ciLeva flre de liná rosleţ aalbenáţ verde sl albasLráţ andrele nrŦ 2Z sl 3Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 96 cmţ lunalmea boleroulul 44 cmţ lunalmea minecll 46 cmŦ
,ode|ť
lŦ SpaLeleţ faLa sl mineclle se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ ManseLele sl paLenLul dln Lalle in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
lllŦ 8enLlLa care bordeazá feLele sl ráscrolala aiLulul se lucreazá in ūpuncL lenes"ţ LoaLe rindurlle pe
faLáŦ
,åsurať
22 ochlurl sl 38 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lŦ
pate|eť
MonLám 100 ochlurl dln liná neaará pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ
6 cm in inálLlmeŦ ConLlnuám pe andrele nrŦ 3 in ūpuncL de [erseu" 18 cm inálLlmeţ crescind la
flecare maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal cresLem 18 ochlurl (ciLe 9 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem
118 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor ce urmeazáţ de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl de 6 orl
ciLe 1 ochlŦ Am scázuL in LoLal 24 ochlurl (ciLe 12 ochlurl la flecare maralne)Ŧ Avem 94 ochlurl cu
care lucrám 13 cm in inálLlmeŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umárulul scázind de 6 orl ciLe 3 ochlurl pe flecare umárŦ 8ámin 34 ochlurl
la ml[locul spaLelul pe care le scádem inLrŴun slnaur rindŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 30 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ 6 cm in inálLlmeŦ
ConLlnuám in ūpuncL de [erseu" 18 cm inálLlmeţ crescind pe llnla subraLulul ciLe 1 ochl la 2 cm (de 9
orl)ţ lar la maralnea lnLerloará a feLel lucrám drepLŦ Avem 39 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor pe aceasLá llnleţ o daLá 6 ochlurlţ o daLá 3 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1
ochlŦ Am scázuL in LoLal 16 ochlurl sl au mal rámas 43 ochlurl cu care LrlcoLám drepL 13 cm in
inálLlmeŦ
umótol sl tósctololo oitololť
lncepem sá scádem concomlLenL llnla umárulul sl ráscrolala aiLulul asLfelť pe llnla umárulul scádem
la incepuLul flecárul rindţ pe dosul lucrululţ de 6 orl ciLe 3 ochlurlţ lar la ráscrolala aiLululţ scádem o
daLá 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl in conLlnuare ciLe 1 ochl piná la Lermlnarea lorŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Lucrám la felţ lnversaLŦ
,|necať
MonLám 70 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de ssemlelasLlc" ţ o manseLá de 4
cm inálLlmeŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 3ţ in ūpuncL de [erseu"ţ 26 cm in inálLlmeţ crescind la flecare
maralne a lucrulul ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal cresLem 26 ochlurl (ciLe 13 ochlurl la o maralne)Ŧ
Avem 96 ochlurlŦ
La inálLlmea LoLalá de 30 cmţ incepem sá formám ovalul minecll scázind asLfelť la incepuLul
prlmulul rindţ pe faLa lucrululţ 8 ochlurlţ lar la incepuLul rindulul urmáLorţ pe dosul lucrululţ 3
ochlurlŦ ln conLlnuare scádem la incepuLul urmáLoarelor rindurl de 40 orl ciLe 1 ochlţ de 10 orl ciLe
2 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurl sl inchelem ulLlmele 13 ochlurl inLrŴun slnaur rindŦ LxecuLám a doua
minecá la felţ lnversaLŦ
1rlcoLám in ūpuncL lenes"ţ pe 8 ochlurlţ o benLlLá corespunzáLoare cu lunalmea másuraLá de [ur
impre[urul feLelor sl ráscrolelll aiLululŦ
Cálcám aburlL párLlle LrlcoLaLe in ūpuncL de [erseu"ţ inchelem la maslná sl coasem de miná benLlLaŦ
8rodám pe benLlLá cu flre de liná in culorl vllţ dlferlLe florl dupá schemáŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

leLele hálnuLel se LrlcoLeazá cu model scoLlanţ spaLele sl mineclle sinL LrlcoLaLe cu liná brunáţ unlŦ
londul feLelor esLe ecru cu llnll verzlŴvlLrlol sl cárámlzluŦ 8enLlle sinL verzlţ Llvul lnLerlor brunŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 200 a liná brunáţ 30 a ecruţ 30 a verde sl 30 a LeracoLáţ andrele nrŦ 2Zţ un ac de brodaLţ un
fermoar care se poaLe deschlde compleLŦ
,år|meať
Láralmea hálnuLel inchelaLá 93 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelulţ fárá banLáţ 42 cm (penLru copll de
7 Ŷ 8 anl)Ŧ
,ode|ť
PálnuLa inLreaaá se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ La feLe lucrám modelul scoLlan dupá schema
daLáţ LrlcoLind llnllle orlzonLale deodaLá cu feLeleŦ Llnllle verLlcale se brodeazá ulLerlor in puncL
suedezŦ Llnllle coloraLe alLerneazá in felul urmáLorť 4 rindurl ecruţ 1 rind LeracoLáţ 1 rind ecruţ 1
rind LeracoLáţ 1 rind ecruţ 1 rind LeracoLáţ 4 rindurl ecruţ 1 rind verdeţ 1 rind ecruţ 1 rind verdeţ 1
rind ecruţ 1 rind verdeŦ AcesLe 20 rindurl se repeLáŦ lnLruciL cele mal mulLe dln llnll sinL numal de 1
rindţ Lrebule sá rupem flrul la sfirslLul rindululţ sau sá lucrám cu andrele ascuLlLe la ambele capeLeŦ
ln acesL dln urmá caz LrlcoLám 2 rindurl pe faLáţ unul dupá alLulţ pe faLa lucrulul cu culorl dlferlLeţ
apol pe dosul lucrululţ 2 rindurl pe dosţ LoL cu culorl dlferlLeŦ
8lneinLeles cá numal aLuncl cind in conformlLaLe cu
modelul urmeazá numal ciLe 1 rind inLrŴo culoareŦ
,åsurať
30 ochlurl sl 40 rindurl ƹ 10 cmŦ
pate|eť
lncepem cu 116 ochlurl cu liná brunáŦ uupá 3 cm LrlcoLám pe faLa lucrurlul un rind de ochlurl pe
dos sl conLlnuám in ūpuncL de [erseu"Ŧ CresLem la ambele maralnlţ la ciLe 6 cmţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ
vor fl 122 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Cind avem 28 cm másuraLl de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 4 ochlurlţ
de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 8 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 98 ochlurlŦ 1rlcoLám drepL inalnLeţ piná ce
ráscrolala minecll esLe de 10 cmţ másuraLl verLlcalŦ Alclţ sl de alcl la ciLe 2 cm cresLem la ambele
maralnl de 3 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 104 ochlurlŦ
umótol sl tósctololo oitololť
Cind spaLele are 44 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ la ambele
maralnlţ de 4 orl ciLe 6 ochlurl sl de 2 orl ciLe 3 ochlurlŦ lnLre Llmpţ la 43 cm de la maralnea de [osţ
inchelem la ml[locul rindulul 10 ochlurlţ luám una dln párLl pe o andrea de rezervá sl LrlcoLám cele
douá bucaLl separaLŦ La maralnea lnLerloará scádem la ciLe 2 rindurlţ o daLá 4 ochlurlţ apol ciLe 3
ochlurlţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Iatať
lncepem cu 62 ochlurl in culoare brunáŦ uupá 3 cm LrlcoLám pe faLa lucrulul un rind de ochlurl pe
dosŦ ConLlnuám cu llnllle coloraLeŦ Lucrám drepL inalnLeţ piná la 28 cm de la maralnea de [osŦ
kósctololo mioecll sl o oitololť
La maralnea lnLerloará scádem alclţ sl de alcl la ciLe 1 cmţ de 18 orl ciLe 1 ochlŦ La maralnea
exLerloará scádem la ciLe 2 rindurlť o daLá 6 ochlurlţ o daLá 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 3
orl ciLe 1 ochlŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 9 cmţ másuraLl verLlcalţ scádem alclţ sl de alcl la
flecare 1 cmţ de 6 orl ciLe 1 ochlŦ
umótolť
Cind faLa esLe de 44 cm de la maralnea de [osţ scádem la maralnea exLerloaráţ la ciLe 2 rindurlţ de 4
orl ciLe 6 ochlurl sl de 2 orl ciLe 3 ochlurlŦ
Iata cea|a|tåť
Se LrlcoLeazá in sens opusŦ
,|necať
lncepem cu 68 ochlurl cu flrul verdeŦ uupá 3 cm LrlcoLám pe faLa lucrulul un rind de ochlurl pe dosţ
pe urmá conLlnuám LoL in culoare verde sl LrlcoLám incá 3 cmŦ ConLlnuám in culoare bruná piná la
sfirslLţ in ūpuncL de [erseu"Ŧ CresLem mereuţ la incepuLul sl la sfirslLul celul deŴal 7Ŵlea rindţ de 13
orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 98 ochlurlŦ Cind mineca esLe de 33 cm másuraLl de la maralnea de [osţ scádem
la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ de 6 orl ciLe 2
ochlurlţ de 6 orl ciLe 3 ochlurl sl de 2 orl ciLe 4 ochlurlŦ 8ámin 18 ochlurlŦ lnchelemŦ
8rodám pe cele douá feLe llnllle verLlcale dupá schema daLáŦ Cálcám párLlle LrlcoLaLe sl le
asamblámŦ lndolm Llvul de [os sl il prlndem pe dlnáunLru cu puncLe lnvlzlblleŦ lndolm sl la minecl
Llvul de 3 cmŦ
La maralnea lnLerloará a feLel rldlcám clrca 130 ochlurl piná la [umáLaLea ráscrolelll aiLulul de la
spaLe sl LrlcoLámţ cu liná verdeţ 3 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ ln locul ulLlmul rind pe dos LrlcoLám pe
dosul lucrulul un rind de ochlurl pe faLáţ pe urmá mal impleLlm 3 cmŦ lnchelemŦ 1rlcoLám o banLá la
fel penLru cealalLá faLáŦ La ml[locul spaLelul coasem cele douá benLl cu puncLe lnvlzlblleŦ Le indolm
in lunaul rindulul de ochlurl pe dos sl le LlvlmŦ ln faLá asezám fermoarulŦ

#@tlcoote Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AcesL model frumos se lucreazá dln liná cu flr subLlre in 3 nuanLe de albasLruŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 330 a liná in 3 nuanLe de albasLru (ciLe 110 a dln flecare nuanLá)ţ 30 a liná albáţ 7 nasLurl albl
de sldefţ andrele nrŦ 2Z sl 2Ŧ
ÞenLru o mal buná orlenLare vom noLa asLfel nuanLele de liná inLrebulnLaLe alclť l nuanLa mal
inchls፠ll nuanLa ml[locleŤ lll nuanLa cea mal deschlsá (albasLrul cerulul)Ŧ
,år|meať
Lunalmea puloverulul 43 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLeleţ elasLlcul dln Lalleţ benLlLa de la aiL sl bordura feLelor se lucreazá in ūpuncL de
semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
32 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 120 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepLţ cu liná de nuanLa lţ in ūpuncL de
semlelasLlc"ţ o bucaLá de 7 cm in inálLlmeŦ ConLlnuám pe andrele nrŦ 2Z in ūpuncL de [erseu"ţ LoL
cu nuanLa lţ incá 10 cm inálLlmeţ crescind la flecare maralne a lucrulul ciLe 1 ochl la 4 cmŦ urmeazá
2 rindurl cu liná albáţ 3 cm cu nuanLa lţ dln nou 2 rindurl cu liná albá sl in sfirslL 6 cm cu nuanLa llţ
avind arl[á ca pe llnla subraLulul sá conLlnuám a cresLeţ la flecare maralne a lucrululţ ciLe 1 ochl la 4
cmŦ Am crescuL in LoLal 10 ochlurl (ciLe 3 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 130 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 27 cmţ incepem ráscrolala minecllţ scázind la incepuLul urmáLoarelor 2
rindurlţ ciLe 4 ochlurl sl in conLlnuare de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1
ochlŦ ln LoLal am scázuL 22 ochlurl (ciLe 11 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 108 ochlurlŦ 1rlcoLám drepL
(in ūpuncL de [erseu" cu nuanLa ll) piná cind avem o inálLlme LoLalá de 31 cmŦ Alcl lucrám 2 rindurl
cu liná albáţ apol 3 cm inálLlme cu nuanLa llţ dln nou 2 rindurl cu liná albá slţ in sfirslLţ conLlnuám
drepL cu nuanLa lllţ piná cind lucrul are o inálLlme LoLalá de 43 cmŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umárulul scázind la flecare maralne a lucrululţ la incepuLul rindurllorţ de 6
orl ciLe 6 ochlurlŦ ln LoLal am scázuL 72 ochlurl (ciLe 36 ochlurl pe un umár)Ŧ 8ámin 36 ochlurl la
ml[loc pe care le lásám pe o andrea de rezerváŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 68 ochlurl dln liná de nuanLa l pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepL 7 cm in inálLlmeţ in
ūpuncL de semlelasLlc"ţ formind o buLonlerá la 1 cm inálLlme de la maralnea de [os a lucrululŦ
ConLlnuám sá lucrám 10 cm in inálLlme cu andrele nrŦ 2Z in ūpuncL de [erseu"ţ cu aceeasl nuanLá
(l)ţ crescind pe llnla subraLulul ciLe 1 ochl la 4 cmŦ La maralnea lnLerloará LrlcoLám drepLţ avind arl[á
ca prlmele 8 ochlurl sá le lucrám in ūpuncL de semlelasLlc" penLru a forma bordura feLelŦ Þe aceasLá
bordurá vom LrlcoLa buLonlere dln 2 ochlurlţ la dlsLanLá de 6 cm inLre eleŦ urmeazá 2 rindurl cu liná
albáţ 3 cm cu nuanLa lţ dln nou 2 rindurl cu liná albáţ 6 cm cu nuanLa llţ avind arl[á ca pe llnla
subraLulul sá conLlnuám a cresLe ciLe 1 ochl la 4 cmŦ Am crecuL in LoLal 3 ochlurlţ decl avem 73
ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 27 cmţ incepem sá formám ráscrolala minecll scázind asLfelť o daLá 3 ochlurlţ
apol 4 ochlurlţ 3 ochlurlţ 2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 1 ochlŦ Am scázuL in LoLal 16 ochlurl sl au mal
rámas 37 ochlurl cu care conLlnuám drepLţ cu nuanLa llţ piná la inálLlmea LoLalá de 31 cmŦ ue alcl
lucrám 2 rindurl cu liná albáţ 3 cm cu nuanLa llţ dln nou 2 rindurl cu liná albá sl in sfirslL conLlnuám
drepL cu nuanLa lllţ piná la inálLlmea LoLalá de 40 cmŦ
umótol sl tósctololo oitololť
lncepem ráscrolala aiLulul scázind la maralnea lnLerloará a lucrululţ la incepuLul prlmulul rindţ o
daLá 10 ochlurlţ o aLá 3 ochlurl sl de 7 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 20 ochlurlŦ Avem 37 ochlurl
cu care vom forma llnla umárululţ scázind de 3 orl ciLe 6 ochlurl sl o daLá 7 ochlurlŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Se lucreazá la felţ insá lnversaL sl fárá buLonlereŦ
,|necať
MonLám 66 ochlurl dln liná de nuanLa lţ pe andrele nrŦ 2ţ sl LrlcoLám drepL in ūpuncL de
semlelasLlc" o manseLá de 6 cm inálLlmeŦ ConLlnuám pe andrele nrŦ 2Zţ in ūpuncL de [erseu"ţ cu
aceeasl nuanLáţ incá 10 cm in inálLlmeţ crescind la flecare maralne a lucrulul ciLe 1 ochl la 2 cmŦ Am
crescuL in LoLal 10 ochlurl (ciLe 3 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 76 ochlurl cu care LrlcoLám in
conLlnuare asLfelť 2 rindurl cu liná albáţ apol 3 cm cu nuanLa lţ dln nou 2 rindurl cu liná albá sl lar 6
cm cu nuanLa llţ crescind lnvarlabll ciLe 1 ochl la 1 cmţ la flecare maralne a lucrululŦ Avem 96
ochlurl cu care vom forma ovalul minecllţ scázind asLfelť la incepuLul prlmelor 2 rindurlţ ciLe 3
ochlurl sl in conLlnuare de 48 orl ciLe 1 ochlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurl sl
inchelemŦ vom avea arl[á ca dupá ce am execuLaL o bucaLá de 10 cm cu liná de nuanLa llţ sá
lnLercalám 2 rindurl de liná albáţ apol 3 cm cu nuanLa llţ dln nou 2 rindurl albe sl apol sá conLlnuám
piná la sfirslL cu nuanLa lllŦ
Cálcám aburlL párLlle LrlcoLaLe in ūpuncL de [erseu" sl inchelem prln cusáLurl de mináŦ ln
conLlnuarea celor 36 ochlurl rámase pe andreaua de rezervá la ml[locul spaLelulţ rldlcám pe andrea
ochlurlle corespunzáLoare pe llnla ráscrolelll aiLulul sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ o
benLlLá de 4 cm inálLlmeţ formind o buLonlerá la un capáLŦ lnchelem benLlLa inLrŴun slnaur rind
scázind pe dos ochlurlle lucraLe pe dos sl pe faLá ochlurlle lucraLe pe faLáŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

uln liná de culoarea cerulul deschlsţ cu o broderle dlscreLá dln liná albáţ rosle sl albasLru inchlsţ
aceasLá bluzá cu o noLá veselá sl coplláreascá esLe foarLe poLrlvlLá penLru feLlLeŦ Se poaLe purLa fle
cu o fusLá bleumarlnţ fle cu una cadrllaLá in douá nuanLe de albasLruŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 200 a liná albasLru deschlsţ ciLeva flre dln liná rosleţ albá sl bleumarlnţ 3 nasLurl de sldefţ
andrele nrŦ 2 sl 2ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 70 cmţ lunalmea bluzel 38 cmŦ
,ode|ť
lŦ LlasLlcul dln Lalleţ manseLele sl aulerul se LrlcoLeazá in ūpuncL de elasLlc"Ŧ
llŦ Mineclle sl plasLronul se LrlcoLeazá cu modelul descrls mal [osŦ
lllŦ 8esLul bluzel in ūpuncL de [erseu"Ŧ
Modelulť llŦ
kioJol 1ť (pe faLa lucrulul) LoaLe ochlurlle pe faLáŦ
kioJol 2ť (pe dosul lucrulul) LoaLe ochlurlle pe dosŦ
kioJol Jť LoaLe ochlurlle pe faLáŦ
kioJol 4ť LoaLe ochlurlle pe dosŦ
kioJol 5ť LoaLe ochlurlle pe dosŦ
kioJol 6ť LoaLe ochlurlle pe faLáŦ
kioJol 7ť LoaLe ochlurlle pe dosŦ
kioJol 8ť LoaLe ochlurlle pe faLáŦ
kioJol 9ť LoaLe ochlurlle pe dosŦ
kioJol 10ť LoaLe ochlurlle pe faLáŦ
kioJol 11ť repeLám de la rindul 1Ŧ
,åsurať
24 ochlurl sl 38 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lllŦ
pate|eť
MonLám 80 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepL o bucaLá de 6 cm inálLlmeţ in ūpuncL de
elasLlc"Ŧ ConLlnuám pe andrele nrŦ 2Z lucrind drepLţ in ūpuncL de [erseu" o bucaLá de 3 cm in
inálLlmeŦ uln acesL puncL (avem 9 cm inálLlme LoLalá) cresLem la ambele párLlţ pe llnla subraLululţ
ciLe 1 ochl la 3 cm (de 3 orl)Ŧ ln LoLal cresLem 10 ochlurlŦ Avem 90 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 24 cm scádem la incepuLul flecárul rind asLfelť de 2 orl ciLe 4 ochlurlţ de 2 orl
ciLe 3 ochlurl sl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 20 ochlurl (ciLe 10 ochlurl la flecare maralne)Ŧ
Avem 70 ochlurl cu care conLlnuám drepL incá 12 cm inálLlmeŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umárulul scázind ciLe 3 ochlurl la incepuLul flecárul rind pe aceasLá llnleŦ
Cind au rámas 20 ochlurl pe andreaţ la ml[locul spaLelulţ la inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 48 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de elasLlc"ţ o bucaLá de 3 cm
inálLlmeţ formind o buLonlerá dln 2 ochlurlţ la dlsLanLá de 4 ochlurl de la maralnea lnLerloará a
feLelŦ ConLlnuám la fel incá 3 cm in inálLlmeţ apol schlmbám lucrul pe andrele nrŦ 2ZŦ 1rlcoLám
drepL in felul urmáLorť prlmele 24 ochlurl de la maralnea lnLerloará a feLel le lucrám cu modelul llţ
incepind de la Lermlnarea elasLlculul dln Lalle sl piná la ráscrolala aiLululţ avind arl[á sá formám ciLe
o buLonlerá la 6 cm dlsLanLá inLre eleŦ 8esLul ochlurllor le lucrám in ūpuncL de [erseu" crescsind pe
llnla subraLulul ciLe 1 ochl la 3 cmŦ ln LoLal cresLem 3 ochlurl (prlmul ochl il cresLem in rindul inLil
dupá Lermlnarea elasLlculul)Ŧ Avem 33 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 21 cm incepem ráscrolala minecllţ scázind la incepuLul flecárul rindţ pe dosul
lucrululţ asLfelť o daLá 4 ochlurlţ o daLá 3 ochlurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 1 ochlŦ ln
LoLal am scázuL 13 ochlurl sl au mal rámas 38 ochlurlţ cu care conLlnuám drepL 10 cm in inálLlmeŦ
umótol sl tósctololo oitololť
Scádem ápenLru ráscrolala aiLululţ la incepuLul flecárul rindţ pe faLa lucrululţ asLfelť o daLá 3 ochlurlţ
de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlţ in LoLal 13 ochlurlŦ uln acesL puncL incepem sá formám
llnla umárululţ scázind la incepuLul flecárul rindţ pe dosul lucrululţ ciLe 3 ochlurl sl inchelemŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
C lucrám la felţ insá lnversaL sl fárá buLonlereŦ
,|necať
MonLám 70 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de elasLlc" 2 cm in inálLlmeŦ
ConLlnuám pe andrele nrŦ 2Zţ cu modelul llţ o bucaLá de 6 cm in inálLlmeţ crescind la flecare
maralne a lucrulul ciLe 1 ochl la 1 cmŦ ln LoLal cresLem 12 ochlurlŦ Avem 82 ochlurlŦ ConLlnuám cu
modelul ll formind ovalul minecll asLfelť scádem la incepuLul urmáLoarelor 2 rindurl ciLe 3 ochlurlţ
lar in conLlnuare de 42 orl ciLe 1 ochlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurlţ de 3 orl ciLe 3 ochlurl sl inchelemŦ
u|eru|ť
MonLám 100 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepL in ūpuncL de elasLlc" 6 cm in inálLlmeŦ
ConLlnuám incá 4 cm in inálLlmeţ scázind ciLe 1 ochl la incepuLul flecárul rindŦ lnchelem inLrŴun
slnaur rind scázind pe faLá ochlurlle lucraLe pe faLá sl pe dos ochlurlle lucraLe pe dosŦ
Cálcám aburlL LoLulţ excepLind párLlle lucraLe in ūpuncL de elasLlc"Ŧ lnchelem la maslnáţ brodám
maralnlle plasLronulul sl coasem nasLurllŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

AcesL pulover se lucreazá dln liná aalbenáţ cu feLele sl mineclle bordaLe de o aarnlLurá veseláţ
formaLá dln 3 culorl plácuL armonlzaLeť rosuţ maronţ verdeŦ Se poaLe purLa LoL aLiL de blne cu o
fusLá verdeţ maron sau cadrllaLáţ cum sl pesLe orlce rochlLá de varáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a liná aalbenáţ 20 a liná rosleţ 20 a liná verdeţ 20 a liná maronţ 8 nasLurl aalbenlţ andrele
nrŦ 2 sl 2ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 74 cmţ lunalmea puloverulul 43 cmŦ
,ode|ť
lŦ LlasLlcul dln Lalleţ manseLele sl benLlLa dln [urul aiLulul se lucreazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ Maralnea feLelor se lucreazá in ūpuncL lenes"Ŧ
lllŦ Mineclleţ spaLele sl feLele in ūpuncL de [erseu"Ŧ
lvŦ 8ordura feLelor sl a minecllor cu ūmodelul norvealan"ţ dupá schema daLáŦ
,åsurať
30 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lllŦ
pate|eť
MonLám 90 ochlurl cu liná aalbenáţ pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ 8
cm in inálLlmeŦ ConLlnuám pe andrele nrŦ 2Zţ in ºpuncL de [erseu"ţ 18 cm in inálLlmeţ crescind la
flecare maralne a lucrulul ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal cresLem 18 ochlurl (ciLe 9 ochlurl la o
maralne)Ŧ Avem 108 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
uln acesL puncL incepem sá formám ráscrolala minecllţ scázind asLfelť de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2
orl ciLe 3 ochlurl sl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 22 ochlurl (ciLe 11 ochlurl la o maralne) sl
au mal rámas 86 ochlurlţ cu care LrlcoLám 14 cm in inálLlmeŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umerllor scázind de 12 orl ciLe 3 ochlurl (ciLe 30 ochlurl pe un umár)Ŧ Au
mal rámas pe andrea 26 ochlurl la ml[locul spaLelulţ pe care le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 34 ochlurl de liná aalbená pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepL 8 cm asLfelť prlmele 8 ochlurl
de la maralnea lnLerloará a lucrululţ in ūpuncL lenes"ţ lar resLul ochlurllorţ in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
Þe benLlLa lucraLá in ūpuncL lenes" sl care se va execuLa in conLlnuare de la incepuLul sl piná la
sfirslLul feLelţ vom forma 8 buLonlereţ la dlsLanLá de 3 cm inLre eleŦ 1rlcoLám in conLlnuare cu
andrele nrŦ 2Zţ in ūpuncL de [erseu"ţ 18 cm in inálLlmeţ crescind pe llnla subraLulul ciLe 1 ochl la 2
cmŤ avem arl[á ca incepind dln prlmul rind dupá Lermlnarea elasLlculul dln Lalleţ sá lnLroducem
ūmodelul norvealan"ţ pe care il vom incepe la o dlsLanLá de 10 ochlurl de la maralnea lnLerloará a
feLel in felul urmáLorť 8 ochlurl in ūpuncL lenes"ţ 2 ochlurl in ūpuncL de [erseu"ţ 6 ochlurl cu ūmodel
norvealan" sl in conLlnuare resLul ochlurllor in ūpuncL de [erseu"Ŧ ÞenLru orlenLare asupra
puncLelor sl culorllor dln modelul norvealan ne vom conduce dupá schemáŦ Avem 63 ochlurlŦ

kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 26 cm incepem ráscrolala minecll scázind asLfelť 3 ochlurlţ 4 ochlurlţ de 2 orl
ciLe 2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 1 ochlţ in LoLal 13 ochlurl scázuLeŦ 8ámin 48 ochlurl cu care conLlnuám
drepL 14 cm in inálLlmeŦ
umótol sl tósctololo oitololť
lncepem sá scádem ráscrolala aiLulul asLfelť rldlcám prlmele 8 ochlurl in ūpuncL lenes" pe o andrea
de rezervá sl in conLlnuare scádem de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlţ la incepuLul
rindurllor pe aceasLá llnleŦ Avem 30 ochlurlŦ lncepem sá formám llnla umárulul scázind la incepuLul
rindurllor pe aceasLá llnleţ de 3 orl ciLe 6 ochlurlŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Lucrám la felţ insá lnversaL sl fárá buLonlereŦ
,|necať
MonLám 74 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ o manseLá de 6 cm
in inálLlmeŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 2Z in ūpuncL de [erseu"ţ 4 rindurl cu liná aalbenáţ urmeazá
ūmodelul norvealan" sl in conLlnuare 21 cm in inálLlme cu liná aalbenáţ crescind lnvarlabll la flecare
maralne a lucrulul ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal cresLem 24 ochlurl (ciLe 12 ochlurl la flecare
maralne)Ŧ Avem 98 ochlurl cu care incepem sá formám ovalul minecllorţ scázind la incepuLul
rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ ln
conLlnuare sácádem LoL la al 2Ŵlea rind ciLe 1 ochlţ lar cind au rámas pe andrea 28 ochlurlţ scádem
de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ lar ulLlmele 16 ochlurl le scádem inLrŴun slnaur rindŦ
uupá ce am cálcaL aburlL LoaLe párLlle LrlcoLaLe in ūpuncL lenes" sl am inchelaL puloverul la maslnáţ
rldlcám pe andrele ochlurlle de la ráscrolala aiLulul sl LrlcoLám drepL in ūpuncL de semlelasLlc" o
benLlLá de 3 cm inálLlmeŦ lnchelem inLrŴun slnaur rind scázind pe dos ochlurlle LrlcoLaLe pe dosţ sl
pe faLá ochlurlle LrlcoLaLe pe faLáŦ 1rlcoLám in conLlnuareţ in ūpuncL lenes"ţ cele 8 ochlurl lásaLe pe
andreaua de rezerváţ formám ulLlma buLonleráţ inchelem sl unlm prlnLrŴo cusáLurá de miná cu
benLlLa de la aiLŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

8luzá orlalnalá cu moLlv abecedarţ penLru o feLlLá in prlmul an de scoaláŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 260 a liná albáţ 40 a liná rosleţ andrele nrŦ 2Z sl 2Ŧ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 68 cmţ lunalmea bluzel 40 cmŦ
,ode|ť
lŦ SpaLeleţ faLa sl mineclle se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ 8ordura de [os in ūpuncL lenes"Ŧ
lllŦ ManseLele sl aulerul in ūpuncL de elasLlc"Ŧ
lvŦ 8anda cu llLere se lucreazá cu model norvealanţ orlenLinduŴne dupá schemáŦ
,åsurať
31 ochlurl sl 44 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lŦ
pate|eť
MonLám 100 ochlurl dln liná rosle pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepL asLfelť in ūpuncL lenes"ţ 6
rindurl cu liná rosle sl 2 rindurl cu liná alb፠urmeazá 2 rindurl in ūpuncL de [erseu" cu liná rosle sl
10 rindurl cu ūmodel norvealan"Ť se conLlnuá cu 2
rindurl in ūpuncL de [erseu" cu liná rosleŦ ln conLlnuare lucrám cu liná albáţ in ūpuncL de [erseu"ţ 13
cm in inálLlmeţ crescind la flecare maralne a lucrulul ciLe 1 ochl la 3 cmŦ ln LoLal cresLem 10 ochlurl
(ciLe 3 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 110 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare asLfelť de 2 orl ciLe 4 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 6
orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal scádem 22 ochlurl (ciLe 11 ochlurl la flecare maralne) sl rámin 88 ochlurl cu
care LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de [erseu"ţ cu liná albáţ 17 cm in inálLlmeŦ
umótolť
lormám llnla umerllor scázind la incepuLul rindurllorţ de 12 orl ciLe 3 ochlurlŦ ln LoLal am scázuL 60
ochlurl (ciLe 30 ochlurl pe un umár)Ŧ 8ámin 28 ochlurl la ml[locul spaLelul pe care le scádem inLrŴun
slnaur rindŦ
Iatať
Se execuLá la fel ca sl spaLele cu slnaura deoseblre cá la inálLlmea LoLalá de 36 cmţ impárLlm lucrul
pe 2 andreleţ ciLe 44 ochlurl pe o andreaŤ conLlnuám lucrul pe prlma andrea scázind ráscrolala
aiLulul asLfelť o daLá 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 7 orl ciLe 1 ochlŦ Scádem llnla umárulul la
fel ca la spaLeŦ ConLlnuám lucrul pe cealalLá andrea in acelasl felţ insá lnversaLŦ
,|necať
MonLám 60 ochlurl de liná rosle pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de elasLlc"ţ 3 cm in
inálLlmeţ formind asLfel manseLa minecllŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 2Zţ in ūpuncL de [erseu" cu liná
albáţ sl LrlcoLám o bucaLá de 26 cm inálLlmeţ crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal
cresLem 26 ochlurl (ciLe 13 ochlurl la flecare maralne a lucrulul)Ŧ Avem 86 ochlurlŦ
lncepem sá formám ovalul minecll scázind asLfelť de
2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurl sl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ ln conLlnuare scádemţ LoL la al 3Ŵlea
rindţ ciLe 1 ochlţ lar cind au rámas pe andrea 26 ochlurlţ scádem ciLe 3 ochlurl la incepuLul flecárul
rind (de 4 orl) sl ulLlmele 14 ochlurl le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
u|eru|ť
MonLám 80 ochlurl cu liná rosle pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de elasLlc"ţ un auler
de 4 cm inálLlmeŦ lnchelem inLrŴun slnaur rindţ scázind pe dos ochlurlle lucraLe pe dos sl pe faLá
ochlurlle lucraLe pe faLáŦ
Cálcám aburlLţ inchelem prln cusáLurl de mináŦ lmpre[urul ráscrolelll aiLulul coasem aulerulţ lásind
o deschlzáLurá pe umárul sLina pe care coasem 2 nasLurl sl 2 cheoLorlŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AcesL pulover se poaLe LrlcoLa dln liná sau bumbacŦ ln culoare deschlsáţ esLe ciL se poaLe de poLrlvlL
penLru lunlle de varáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 100 a liná sau bumbac (bumbacul subLlre se lucreazá in douá)ţ andrele nrŦ 2Zţ andrele de
impleLlL clorapl nrŦ 2ţ un fermoarŦ
,år|meať
Láralmea puloverulul clrca 64 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelul 36 cm (penLru feLlLele de 6 Ŷ 7 anl)Ŧ
,ode|ť
lŦ LlasLlcul de [osţ de la manseLá sl aiLţ se lucreazá in ūpuncL de elasLlc"Ŧ
llŦ ÞlaLca se lucreazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
lllŦ 8esLul se LrlcoLeazá inLrŴun model de danLeláţ dupá schema daLáŦ Þrlmul moLlv al modelulul
esLe de 8 ochlurl sl 12 rindurlŦ uupá rindul al 12Ŵlea incepem lar cu rindul inLilŦ ALenLle la rindul 3ţ 3
sl 11 al modelululţ in care se schlmbá moLlvele de la incepuLul sl sfirslLul rindululŦ
,åsurať
26 ochlurl sl 44 rindurl ƹ 10 cm cu moddelul lllŦ
Iatå s| spateť
Þuloverul se LrlcoLeazá dln 2 bucáLl slmllareţ spaLele sl faLa sinL la felŦ lncepem cu 110 ochlurlţ pe
andrele nrŦ 2ţ cu modelul l sl LrlcoLám 6 cmŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 2ZŦ 1rlcoLám un rind pe faLá
sl alcl scádem mereu al 4Ŵlea ochlţ adlcá LrlcoLám impreuná pe faLáţ mereu al Lrellea sl al paLrulea
ochlŦ 8ámin 84 ochlurlŦ uupá un rind de ochlurl pe dosţ conLlnuám cu modelul lll dupá schema
daLáŦ ln rindurlle fárá soLţ dupá ochlul incepáLor sl inalnLea celul care inchele rindulţ LrlcoLám ciLe 1
ochl pe faL፠in rindurlle cu soL LrlcoLám acesLe ochlurl pe dosŦ 1rlcoLám 11 cm drepL inalnLeŦ La
incepuLul rindurllor urmáLoare cresLem de 16 orl ciLe 1 ochl (piná la reallzarea numárulul de ochlurl
penLru a forma un moLlv inLreaţ lucrám in ūpuncL de [erseu")ţ la incepuLul celor 2 rindurl urmáLoare
adáuaám ciLe 11 ochlurl (mineca)Ŧ voL fl 122 ochlurlŦ 1rlcoLám 8 cm drepL inalnLeŦ 8indul urmáLor
se LrlcoLeazá piná la sfirslL pe faLáţ crescind mereuţ dupá al 17Ŵlea ochlţ de 7 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl
129 ochlurlŦ lnsemnám ochlul dln ml[loc cu un flr coloraLŦ 1rlcoLám un rind de ochlurl pe dosŦ ln
rindul urmáLor LrlcoLám ciLe 1 ochl pe dos inalnLea sl dupá ochlul de ml[locŦ ln urmáLorul rindţ sl de
alcl in flecare rind cu soLţ LrlcoLám pe faLá ochlurlle cre apar pe faLá sl pe dos ochlurlle ce apar
LrlcoLaLe pe dosŦ ln rindul urmáLor fárá soLť ochlul incepáLorţ 60 ochlurl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1
ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 60 ochlurl pe
faLáţ ochlul care inchele rindulŦ ln rindul urmáLor fárá soLť ochlul incepáLorţ 38 ochlurl pe faLáţ 11
ochlurl in dunalţ 38 ochlurl pe faLáţ ochlul care inchele rindulŦ Mal deparLeţ LrlcoLám la ciLe 2
rindurlţ cu 4 ochlurl ml mulL la ml[locţ in dunal de 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dos penLru ca sá formám
aarnlLura LrlunahlularáŦ

umótolť
Cind maralnea exLerloará a minecll esLe de 11 cmţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 18
orl ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 39 ochlurl la ml[locţ inchelem fárá a sLrinaeŦ
uupá ce am LrlcoLaL cele 2 bucáLlţ le prlndem cu ace cu aámálle de Llpar sl le cálcám cu o cirpá udáŦ
8anLa de elasLlc de la maralnea de [os nu se calcáŦ Coasem cele douá bucáLlŦ CusáLura umárulul
sLina o lásám deschlsá pe o dlsLanLá de 10 cmţ alcl asezám un fermoarŦ La maralnea de [os a
minecllor rldlcám clrca 84 ochlurl pe 3 andrele de impleLlL clorapl sl LrlcoLám in cerc 3 cm cu
modelul lŦ lnchelem LoaLe ochlurlle pe faLáŦ 8ásfrinaem manseLeleŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AceasLá bluzá albáţ frumoasá sl usor de execuLaLţ avind la auleras sl la manseLe o benLlLá rosle sau
albasLráţ se poaLe confecLlona aLiL dln lináţ ciL sl dln bumbacŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 230 a liná albáţ 10 a liná rosleţ andrele nrŦ 2 sl 2ZŦ
,år|meať
ÞenLru feLlLe de 3 anlŦ
,ode|ť
lŦ LlasLlcul dln Lalleţ manseLele sl llnla aulerulul se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul cu modelul llŦ
,åsurať
30 ochlurl sl 42 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
Iatať
MonLám 78 ochlurl de liná albá pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám 3Z cm in inálLlmeţ in ºpuncL de
semlelasLlc"Ŧ ConLlnuám pe andrele nrŦ 2Z cu modelul llţ sl cresLem 12 ochlurl in rindul inLilţ lucrind
dublaL LoL al 6Ŵlea ochlţ o daLá dln faLáţ o daLá dln spaLeŦ ConLlnuám drepL cu 90 de ochlurl piná la
inálLlmea LoLalá de 17 cmŦ
kósctololo mioecllť
lncepem scázind la flecare maralneţ la 2 rindurlţ o daLá 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 2 orl
ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 18 ochlurl (ciLe 9 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 72 ochlurlŦ La inálLlmea
LoLalá de 21 cmţ impárLlm ochlurlle pe 2 andrele sl conLlnuám drepL pe prlma andrea cu 36 de
ochlurlţ adáuaind in rindul inLil 2 ochlurl la maralnea lnLerloará a lucrulul (penLru Llv)Ŧ 1rlcoLám
drepL 9 cm in inálLlme cu acesLe 38 ochlurlŦ
umótol sl tósctololo oitololť
lncepem sá formám ráscrolala aiLulul scázind la 2 rindurlţ de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ o daLá 3 ochlurlţ lar
pe llnla umárululţ scádem de 3 orl ciLe 7 ochlurl sl asLfel am LermlnaL LoaLe ochlurlleŦ
ConLlnuám lucrul pe cealalLá andrea in acelasl felţ insá lnversaLŦ
pate|eť
1rlcoLám la fel ca sl parLea dln faLá piná la puncLul unde incepe ráscrolala minecllŦ Alcl scádem la
flecare maralneţ la 2 rindurlţ o daLá 3 ochlurlţ o daLá 2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 1 ochlţ apol conLlnuám
drepL cu 76 ochlurlţ fárá a mal forma fenLaŦ
umótolť
La inálLlmea LoLalá de 30 cmţ scádem pe flecare llnle a umárulul de 3 orl ciLe 7 ochlurlţ lar 34
ochlurl rámase la ml[locul spaLelul le scádem inLrŴun slnaur rindŦ
,|necať
MonLám 36 ochlurl pe andrele nrţ 2 sl LrlcoLám in ºpuncL de semlelasLlc"ţ 2 rindurl cu liná albáţ 4
rindurl cu liná rosleţ dln nou 2 rindurl cu liná albáŦ ln conLlnuareţ cu andrele nrŦ 2Z sl modelul llţ
cresLem in rindul inLil 20 ochlurlţ adlcá lucrám dublaL LoL al 3Ŵlea ochlţ plus 2 ochlurl crescuLe la
cele douá maralnl ale minecllŦ
Avem 76 ochlurl cu care conLlnuám a LrlcoLa drepL
cu modelul llŦ La inálLlmea LoLalá de 3 cmţ scádem la flecare maralne (penLru a forma ovalul
minecll) la 2 rindurl o daLá 2 ochlurlţ de 10 orl ciLe 1 ochlţ de 8 orl ciLe 2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 3
ochlurlŦ Am scázuL in LoLal 68 ochlurl (ciLe 34 ochlurl la flecare maralne)Ŧ 8esLul de 8 ochlurl le
scádem inLrŴun slnaur rindŦ
u|eru|ť
MonLám 70 ochlurl dln liná albáţ pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám drepL in ºpuncL de semlelasLlc" 4 cm
in inálLlmeţ apol lásám ochlurlle pe andreaŦ Þe prlma laLurá de 4 cm rldlcámţ cu liná rosleţ 13
ochlurlŤ in conLlnuare LrlcoLám LoL cu liná rosle in ºpuncL de semlelasLlc"ţ cele 70 de ochlurl lásaLe
pe andreaŦ Cu acelasl flr de liná rosle rldlcám in conLlnuare urmáLoarele 13 ochlurl de pe a 2Ŵa
laLurá de 4 cmŦ 1rlcoLám 2 rindurl cu liná rosleţ 1 rind cu liná albá sl inchelem scázind pe faLáţ sl pe
dos ochlurlle lucraLe pe dosŦ
Cálcám aburlLţ inchelem bluza prln cusáLurl de mináţ lar la aiL coasem douá slreLe rosll LermlnaLe
cu dol clucurlŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

!acheLá cu aarnlLurá in dunal in douá culorlŦ 8anLa de la aiL esLe puLln evazaLáŦ 8uzunarele LálaLe au
aceeasl aarnlLurá de dunal in douá culorlţ compusá dln douá bucáLlŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 430 a liná in culoare de fond sl clrca 20 a inLrŴo culoare conLrasLanLáŦ Andrele nrŦ 2Zţ 3 nasLurl
mal marl sl 3 nasLurl mal mlclŦ
,år|meať
Láralmea [acheLel inchelaLe la nasLurl clrca 94 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelulţ fárá banLa de la
aiLţ 33 cm (penLru feLe de 12 Ŷ 13 anl)Ŧ
,ode|ť
lŦ 1lvurlle lnLerloare se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ CarnlLura de benLl se LrlcoLeazá LoL in ūpuncL de [erseu"ţ insá in dunalť 2 rindurl in culoarea de
fondţ 2 rindurl in culoarea consLrasLanLáŦ
lllŦ 8esLul [acheLel se lucreazá asLfelť
kioJol 1ť pe faLáŦ
kioJol 2ť pe faLáŦ
kioJol Jť un ochl pe faLáţ unul pe dosţ alLernind piná la sfirslLul rindululŦ
kioJol 4ť pe dosŦ
kioJol 5ť pe dosŦ
kioJol 6ť ca rindul 3Ŧ
AcesLe 6 rindurl se repeLáŦ
,åsurať
28 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm cu modelul l sl llŤ
28 ochlurl sl 30 rindurl ƹ 10 cm cu modelul lllŦ
pate|eť
lncepem cu 120 ochlurl sl cu modelul lŦ uupá 3 cmţ LrlcoLám pe faLa lucrulul un rind de ochlurl pe
dos (maralnea Llvulul)ţ pe urmá incá un rind de ochlurl pe dosţ pe dosul lucrululŦ ConLlnuám cu
modelul lllŦ CresLem la ciLe 6 cmţ la ambele maralnl ale lucrululţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 130
ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Cind spaLele are 33 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl
ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 106 ochlurlŦ 1rlcoLám drepL
inalnLeţ piná ce ráscrolala minecll esLe de 9 cmţ másuraLl verLlcalŦ Alclţ sl de alcl la ciLe 2 cmţ
cresLem la ambele maralnlţ de 4 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 114 ochlurlŦ
umótolť
Cind spaLele esLe de 32 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 6 orl
ciLe 4 ochlurl sl de 4 orl ciLe 3 ochlurlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 34Z cm de [osţ inchelem la ml[locul rindulul 12 ochlurlţ luám una dln párLl pe o
andrea de rezervá sl sfirslm cele douá bucáLl separaLŦ Scádem mal deparLe penLru umár lar la
maralnea lnLeroaráţ la aiLţ scádem mereu la ciLe 2 rindurl (la incepuLul rindurllor) ciLe 3 ochlurlţ
piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem cu 37 ochlurl sl LrlcoLám 3 cm cu modelul lŦ ln rindul urmáLor adáuaám la maralnea
dreapLá (cea lnLerloará) 29 ochlurlŦ vor fl 86 ochlurlŦ 1oLodaLá LrlcoLám pe faLa lucrululţ un rind de
ochlurl pe dosŦ urmeazá sl pe dosul lucrulul un rind de ochlurl pe dosŦ ConLlnuám cu modelul lllŦ
Maralnea dreapLá conLlnuá drepL inalnLeŤ la maralnea sLinaá cresLem la ciLe 3 cmţ másuraLl de la
maralnea Llvululţ de 6 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 92 ochlurlŦ
8uzunaru|ť
lnLre Llmpţ la 10 cm de la Llvţ LrlcoLám pe faLa lucrulul 39 ochlurlţ inchelem 33 ochlurlţ apol
LrlcoLám resLul ochlurllor de pe andreaŦ Lásám de o parLeŦ Cu alLe andrele incepem 39 ochlurl
penLru cápLuseala buzunarulul sl LrlcoLám 7 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ Sfirslm cu un rind pe faLáŦ La
incepuLul ulLlmelor 2 rindurl scádem ciLe 2 ochlurlŦ 8ámin 33 ochlurlŦ Lásám de o parLeŦ ConLlnuám
faLa slţ in locul ochlurllor inchelaLe ale buzunarululţ LrlcoLám ochlurlle cápLuselll buzunarululŦ
(ALenLle la conLlnulLaLea modelulul!) Cind maralnea lnLerloará esLe de 12 cm de la adáuaarea
ochlurllorţ formám prlma pereche de buLonlereŦ 1rlcoLám 4 ochlurl de la maralneţ sl dln 3 ochlurl
facem o buLonleráţ LrlcoLám 11 ochlurlţ apol dln 3 ochlurl facem a doua buLonlerá sl sfirslm rindulŦ
urmáLoarele perechl de buLonlereţ in LoLal Lrelţ vln la ciLe 12 cm una de alLaŦ
kósctololo mioecllť
La 33 cm de la maralnea de [os scádem la maralnea exLerloaráţ mereu la incepuLul rindulul al
dolleaţ o daLá 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 77 ochlurlŦ 1rlcoLám
drepL inalnLe piná ce ráscrolala minecll are pe verLlcalá 11 cmŦ Alclţ sl de alcl la ciLe 2 cmţ cresLem
de 3 orl ciLe 1 ochlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ cind maralnea lnLerloará esLe de 44 cm de la adáuaarea ochlurllorţ LrlcoLám in rindul
urmáLorţ pe dosul lucrululţ aLiLea ochlurl inciL sá ráminá 18 ochlurl pe andreaua sLinaáŦ uln acesLea
inchelem 7 ochlurl sl conLlnuám cu cele 11 ochlurl rámaseŦ Maralnea exLerloará (respecLlv
maralnea lnLerloará a feLel) urmeazá drepL inalnLeŦ La aiL scádemţ mereu la ciLe 2 rindurlţ ciLe 3
ochlurl la incepuLul rindurllorţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ ConLlnuám cu ochlurlle rámase sl
scádem sl alclţ mereu la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul rindurllorţ de 3 orl ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2
ochlurl sl de 9 orl ciLe 1 ochlŦ urmám drepL inalnLeŦ
umótolť
lnLre Llmpţ la aceeasl inálLlme cu spaLeleţ scádem la maralnea exLerloaráţ mereu la incepuLul celul
deŴal dollea rindţ de 6 orl ciLe 4 ochlurl sl apol 3 ochlurlţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
,|necať
lncepem cu 64 ochlurl sl LrlcoLám 3 cm cu modelul lŦ urmeazá aLiL pe faLaţ ciL sl pe dosul lucrululţ
ciLe un rind de ochlurl pe dosŦ ConLlnuám cu modelul lllŦ La 3 cm másuraLl de la Llv sl de alcl la ciLe
2Z cmţ cresLem la ambele maralnl de 14 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 92 ochlurlŦ Cind mineca are 37 cm de
la Llvţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareť de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2
orl ciLe 2 ochlurlţ de 14 orl ciLe 1 ochlţ * LrlcoLám 2 rindurl fárá scáderlţ pe urmá scádem de 4 orl
ciLe 1 ochlŦ 8epeLám incá de 3 orl de la * Ŧ urmám sl scádem de 14 orl ciLe 1 ochlţ de 4 orl ciLe 2
ochlurl sl de 2 orl ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 14 ochlurlŦ lnchelemŦ
Cálcám párLlle LrlcoLaLeŦ lndolm in afaráţ in láLlme de 3 cmţ Llvurlle lnLerloare ale celor douá feLeţ le
coasem sus sl [osţ le rásfrinaem sl le cálcámŦ ÞuLem aseza benLlLa inLre cele douá sLraLurlţ ca sá nu
se inLlndáŦ Asamblám [acheLaŦ uln ráscrolala aiLulul rldlcám ochlurlle de la un Llv al feLelor piná la
celálalLŦ 1rlcoLám cu modelul llŦ CresLem la incepuLul flecárul rindţ de 8 orl ciLe 1 ochlţ pe urmá
scádem la incepuLul flecárul rind de 8 orl ciLe 1 ochlŦ lnLre Llmpţ la 2 cm láLlmeţ scádem in 6 locurlţ
impárLlLe slmeLrlcţ ciLe un ochl sl formám la maralnea dreapLá o buLonleráť scádem 3 ochlurl de la
maralne sl dln 3 ochlurl facem buLonleraŦ Cind banLa esLe laLá de 4 cmţ scádem dln nou in 6 locurl
ciLe 1 ochlţ pe urmá LrlcoLám pe faLa lucrulul un rind de ochlurl pe dosţ sl conLlnuám cu modelul in
douá culorlŦ La cele douá maralnl cresLem sl scádem sl de daLa aceasLa de 8 orl ciLe 1 ochl lar la 2
cm formám o buLonlerá corespunzáLoare prlmel buLonlereŦ La 4 cm láLlme inchelemŦ lndolm banLa
in afaráţ coasem cele douá virfurl ascuLlLeţ pe urmá rásfrinaem banLaţ o cálcám sl o asezám in
ráscrolala aiLululŦ 8anLa sLá puLln evazaLá la aiLŦ lesLonám cele 2 buLonlere prlnse impreunáţ ciL sl
celelalLe perechl de buLonlereŦ
8anta buzunare|orť
Se LrlcoLeazá in ciLe douá bucáLlŦ lncepem bucaLa mal mlcá cu 16 ochlurlŦ 1rlcoLám 16 rindurl cu
modelul llţ pe urmá LrlcoLám pe faLa lucrulul un rind de ochlurl pe dos sl apol LrlcoLám alLe 16
rindurlŦ lnchelemŦ 8anLa mal lunaá o incepem cu 24 ochlurl sl cresLem la una dln maralnlţ la ciLe 2
rindurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl o daLá un ochlŦ uupá 8 rindurl scádem in aceeasl másurá in care am
crescuLţ piná avem 16 rindurlŦ 1rlcoLám pe faLa lucrulul un rind de ochlurl pe dosţ pe urmá
conLlnuám cu modelul in douá culorlţ crescind dln nou sl scázind la una dln maralnlţ ca sá obLlnem
virful ascuLlLŦ uupá 16 rindurl inchelemŦ A doua banLá a buzunarulul o LrlcoLám in sens opusŦ
lndolm benLlle in afaráţ coasem virful ascuLlL sl maralnea inausLáţ pe urmá le rásfrinaemţ le cálcám
sl le coasem de buzunare in felul aráLaL in desenŦ Coasem ciLe 1 nasLure drepL aarnlLurá pe acesLe
benLlţ la fel sl pe mineclŦ lndolm Llvul de [os sl il prlndem cu puncLe lnvlzlblleŦ Coasem nasLurllŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AceasLá [acheLá esLe mal lunaáţ a[unae mal [os de soldurlţ asa inciL fusLa se vede numal puLlnŦ La aiL
esLe monLanLáţ fárá aulerŦ Modelul esLe poLrlvlL penLru inLrebulnLarea a douá resLurl de lináŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 220 a liná de culoare mal inchlsá sl clrca 200 a liná mal deschlsáŦ Andrele nrŦ 3 sl 2Zţ 4 nasLurlŦ
,år|meať
Láralmea [acheLel clrca 83 cmţ lunalmea in ml[locul spaLelul 46 cm (penLru feLlLe de 3Ŵ6 anl)Ŧ
,ode|ť
lŦ 1lvul de [os se lucreazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ 8esLul se lucreazá asLfelť LrlcoLám un rind de ochlurl pe faLá in culoare mal inchlsáţ la bazáŦ
urmeazáť
kioJol 1ť (deschls) pe dosul lucrululţ * 1 ochl pe faLáţ rldlcám 1 ochlţ luinduŴl dln spaLele andrelelţ
flrul esLe in faLa ochlulul rldlcaLŦ Asezám flrul inapolţ spre dosŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 2ť (deschls) pe faLa lucrululţ * rldlcám 1 ochl ca in rindul precedenL (acelasl ochl)ţ flrul esLe in
faLa ochlulul rldlcaLŦ Asezám flrul inapolţ 1 ochl pe dosŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol Jť (inchls) ca rindul 1Ŧ
kioJol 4ť (inchls) pe faLáŦ
AcesLe 4 rindurl dau modelulŦ
,åsurať
28 ochlurl sl 30 rindurl ƹ 10 cm cu modelul llŦ
pate|eť
lncepem cu 130 ochlurlţ cu flrul de culoare mal inchlsáţ pe andrele nrŦ 3Ŧ 1rlcoLám 3 cm cu modelul
lŦ ln locul ulLlmulul rind pe dosţ LrlcoLám un rind de ochlurl pe faLáŦ ConLlnuám cu modelul llŦ
1rlcoLám 7 cm drepL inalnLeţ pe urmá scádem alclţ sl de alcl la ciLe 2Z cmţ la ambele maralnlţ de 8
orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 114 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
La incepuLul rindurllor urmáLoare scádem de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ pe urmá de 12 orl ciLe 1 ochlŦ
8ámin 96 ochlurlŦ ConLlnuám drepL inalnLeŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 9 cmţ másuraLl verLlcalţ
cresLem alclţ sl incepind de alcl la ambele maralnl ale lucrululţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 102
ochlurlŦ
umótol sl tósctololo oitololť
Cind spaLele esLe de 43 cm de la Llvţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 4 orl ciLe 3 ochlurl
sl de 6 orl ciLe 4 ochlurlţ de ambele maralnlŦ lnLre Llmpţ cind lucrul esLe de 46 cm de la Llvţ inchelem
la ml[locul rindulul 10 ochlurlţ luám una dln párLl pe o andrea de rezervá sl sfirslm cele douá bucáLl
separaLŦ Scádem la umár conform lndlcaLlllorť la maralnea lnLerloará scádem la ciLe 2 rindurlţ la
incepuLul rindurllorţ ciLe 3 ochlurl piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem cu 62 ochlurl cu flrul de culoare mal inchlsáţ pe andrele nrŦ 3Ŧ 1rlcoLám 3 cm cu modelul lţ
pe urmá LrlcoLámţ in locul ulLlmulul rind pe dosul lucrululţ un rind de ochlurl pe faLá sl LoLodaLá
adáuaám la maralnea dreapLá (cea lnLerloará) 24 ochlurlŦ vor fl 86 ochlurlŦ ConLlnuám cu modelul
llŦ La maralnea dreapLá lucrámţ drepL inalnLe sl la ciLe 10 cm formám ciLe o pereche de buLonlere
(in LoLal 4 perechl)Ŧ 1rlcoLám 3 ochlurl de la maralneţ dln 3 ochlurl facem o buLonleráţ LrlcoLám 8
ochlurl sl lar facem o buLonlerá dln 3 ochlurlŦ La maralnea sLinaá (cea exLerloará) scádem la 7 cm
de la Llv sl de alcl la ciLe 2Z cmţ de 8 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 78 ochlurlŦ
kóctololo mioecllť
La incepuLul rindulul urmáLorţ scádem la maralnea
exLerloará 6 ochlurlţ pe urmá la ciLe 2 rindurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 64
ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 9 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alclţ sl de alcl la ciLe 1 cmţ
de 3 orl ciLe 1 ochlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ cind maralnea lnLerloará esLe de 42 cm de la adáuaarea ochlurllorţ scádem la incepuLul
rindulul 20 ochlurlţ pe urmá la ciLe 2 rindurlţ o daLá 3 ochlurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 6 orl ciLe 1
ochlŦ AceasLá maralne urmeazá drepL inalnLeŦ
umótolť
Cind faLa esLe de 43 cm de la Llvţ scádem la maralnea exLerloará de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl apol ciLe 4
ochlurl piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Se lucreazá in sens opus sl fárá buLonlereŦ
,|necať
lncepem cu 38 ochlurl sl LrlcoLám un Llv la fel ca la spaLe sl faLáŦ ConLlnuám cu modelul llŦ CresLem
la 3 cm sl de alcl mereu la incepuLul sl sfirslLul rindulul al 8Ŵleaţ de 14 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 86
ochlurlŦ Cind mineca are 28 cm de la Llvţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 3
ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurlţ de 16 orl ciLe 1 ochlţ * LrlcoLám 2 rindurl fárá
scáderlţ pe urmá scádem de 4 orl ciLe 1 ochlŦ 8epeLám incá de 2 orl de la * Ŧ Mal deparLe scádem
de 8 orl ciLe 1 ochl sl de 6 orl ciLe 2 ochlurlŦ 8ámin 14 ochlurlŦ lnchelemŦ
8uzunaru|ť
(2 bucáLl) lncepem cu 30 de ochlurl sl LrlcoLám cu andrele nrŦ 3 cu modelul llţ 8Z cmŦ lnLoarcem
lucrul sl conLlnuám lucrind pe faLá acolo piná unde acum a fosL dosul lucrululŦ 1rlcoLám incá 3Z cmŦ
lnchelemŦ
Cálcám párLlle LrlcoLaLeŦ lndolm in afará Llvul de 4 cm al feLelorŦ ll coasem sus sl [osţ il rásfrinaem sl
il cálcám incá o daLáŦ Þrlndem buLonlerele douá ciLe douá impreuná sl le fesLonámŦ Asamblám
[acheLaŦ uln ráscrolala aiLulul rldlcám ochlurlleţ dar numal de la Llvul indolL al unela dln feLeţ piná la
Llvul indolL al celellalLeŦ 1rlcoLám cu liná mal inchlsá 2 cm in ºpuncL de [erseu"Ŧ Sfirslm banLa fárá a
o sLrinaeţ pe urmá o indolm inspre lnLerlor sl o coasemŦ 1lvlm buzunarele in láLlme de 2 ochlurlţ
rásfrinaem parLea de sus sl le flxám pe cele douá feLeŦ Cálcám LoaLá [acheLa dln nouŦ Coasem
nasLurllŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AceasLá [acheLá albáţ dln liná sau bumbacţ impodoblLá cu o broderle in florlcele dln culorl vllť rosuţ
verdeţ aalbenţ se poaLe purLa pesLe orlce rochlLáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 230 a liná sau bumbac cu flrul de aroslme ml[locleţ de culoare albáŦ CiLeva flre de bumbac
rosuţ verde sl aalbenţ andrele nrŦ 2Zţ un nasLureţ o croseLáŦ
,år|meať
Lunalmea [acheLel 34 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLele sl benLlLa care bordeazá [acheLlca se LrlcoLeazá in ūpuncL lenes"Ŧ
llŦ laLaţ spaLele sl mineclle se LrlcoLeazá cu modelul urmáLorť
kioJol 1ţ Jţ 5ţ 7 (pe faLa lucrulul)ť * 1 ochl pe dosţ 11 ochlurl pe faLáţ repeLám de la * Ŧ
kioJol 2ţ 4ţ 6ţ 8ť Se lucreazá acoperlLţ adlcá 1 ochl pe faLáţ 11 ochlurl pe dosŦ
kioJol 9ť * 1 ochl pe dosţ 3 ochlurl pe faLáţ dln ochlul urmáLor formám cu a[uLorul unel croseLe 6
ochlurl pe care apol le lucrám dlnLrŴodaLá LoL cu croseLaţ formind 1 slnaur ochlţ urmeazá 3 ochlurl
pe faLáŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 10ţ 12ţ 14ţ 16ţ 18ť la fel ca 2ţ 4ţ 6ţ 8Ŧ
kioJol 11ţ 1Jţ 15ţ 17ť la fel ca 1ţ 3ţ 3ţ 7Ŧ
kioJol 19ť * 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ dln urmáLorul ochl pe faLá formám cu croseLa 6 ochlurl
pe care le lucrám apol LoL cu croseLa dlnLrŴodaLáţ formind un slnaur ochlŤ urmeazá 7 ochlurl pe
faLáţ dln urmáLorul ochl pe faLá formám cu croseLa 6 ochlurl pe care le lucrám apol LoL cu croseLa
dlnLrŴodaLá formind 1 slnaur ochlţ urmeazá 1 ochl pe faLáŦ 8epeLám de la * Ŧ
kioJol 20ť acoperlLŦ
8epeLám de la rindul 1Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 43 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 100 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepL 17 cm in inálLlme cu modelul llŦ lncepem
ráscrolala minecll scázind la incepuLul rindurllor de 2 orl ciLe 4 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 8
orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 24 ochlurl (ciLe 12 ochlurl la flecare maralne)Ŧ Avem 76 ochlurlŦ
ConLlnuám drepL cu modelul ll incá 13 cm in inálLlme sl incepem sá formám llnla umárululţ scázind
la incepuLul rindurllor urmáLoare de 10 orl ciLe 3 ochlurlŦ Am scázuL in LoLal 30 ochlurl pe amindol
umerllŦ 8ámin 26 ochlurl la ml[locul spaLelul pe care le scádem inLrŴun slnaur rindŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 30 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepL 17 cm in inálLlme cu modelul llŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul urmáLoarelor 2 rindurl ciLe 3 ochlurlţ urmeazá de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 2 orl
ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 12 ochlurl pe aceasLá llnleŦ
La maralnea lnLerloará a feLel lucrám drepL de la incepuL sl piná la ráscrolala aiLululŦ Avem 38
ochlurlŦ ConLlnuám drepLţ cu acelasl modelţ 9 cm in inálLlmeŦ
kósctololo oitololť
uln acesL puncL incepem ráscrolala aiLululţ scázind la incepuLul prlmulul rind (pe faLa lucrulul) 6
ochlurlţ apol in conLlnuare scádem de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1 ochlŦ Am scázuL in LoLal
13 ochlurl sl mal rámin pe andrea 23 ochlurlŦ
umótolť
Cu acesLe 23 ochlurl incepem sá formám llnla umárulul scázind la incepuLul rindurllorţ pe aceasLá
llnleţ de 3 orl ciLe 3 ochlurlŦ
,|necať
MonLám 60 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepL 3 cm in inálLlme in ūpuncL lenes"Ŧ
ConLlnuám 23 cm in inálLlme cu modelul llţ crescind ciLe 1 ochl la 3 cmţ la flecare maralne a
lucrululţ in LoLal 16 ochlurl (ciLe 8 ochlurl la flecare maralne)Ŧ Avem 76 ochlurl cu care incepem sá
formám ovalul minecllţ scázind la incepuLul rindurllorţ asLfelť de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2
ochlurlţ de 40 orl ciLe 1 ochlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurlţ lar resLul de 16 ochlurl le scádem inLrŴun slnaur
rindŦ
8ent|tať MonLám 8 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepL in ūpuncL lenes"ţ o benLlLá lunaá de
aproxlmaLlv 1ţ20 mŦ lnchelemŦ
Cálcám usor párLlle LrlcoLaLeţ avind arl[á sá nu se preseze ūplcourlle"Ŧ lnchelem la maslnáţ lar
benLlLa o coasem cu mina de [urŴimpre[urul maralnllorŦ La aiL coasem un nasLure pe parLea sLinaá a
feLelţ lar pe parLea dreapLá formám o cheoLoareŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

Se poaLe LrlcoLa dln flr de liná sau de bumbacŦ vara se poaLe purLa fárá bluzáţ pe Llmp mal rácoros
cu bluzá sau cu un mlc puloverŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 120 a flr de liná sau bumbacţ andrele nrŦ 2Zţ un nasLureţ elasLlcŦ
,år|meať
ÞenLru feLlLe de 1Z Ŷ 2 anlŦ
,ode|ť
lŦ lusLa se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu" cu dunal in ūpuncL lenes"Ŧ
llŦ Corsa[ul ūculb de vlespe"ť LrlcoLám 3 rindurl incepind pe dosul lucrulul cu 2 ochlurl pe faLáţ 2
ochlurl pe dosŦ
kioJol 4ť (pe faLa lucrulul) dupá ochlul de la maralne * lnLroducem andreaua inLre ochlul al saselea
sl al sapLelea (dupá 2 ochlurl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ 2 ochlurl pe faLá)ţ scoaLem flrulŤ il asezám in
faLa ochlurllor pe andreaua sLinaá sl il LrlcoLám pe faLá ca sl cind ar fl un ochl nouţ fárá aŴl sLrinaeŦ
Þe urmá LrlcoLám 2 ochlurl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ 2 ochlurl pe faLáţ sl Lrecemţ cu a[uLorul
andrelel dln sLinaaţ acesLe 6 ochlurl prln ochlul cel nouŦ urmeazá 2 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la *
Ŧ
kioJotlle 5ţ 6 sl 7ť ca rindurlle 1ţ 2ţ 3Ŧ
kioJol 8ť esLe la fel cu rindul 4ţ dar il lucrám lnversaLţ adlcá cuprlndem ulLlmele 2 ochlurl pe faLá
dln prlmul arupţ cele 2 ochlurl pe dos care urmeazá sl prlmele 2 ochlurl pe faLá dln arupul urmáLorţ
LrlcoLinduŴle de la * piná la * ca in rindul 4Ŧ
AcesLe 8 rindurl se repeLáŦ
,åsurať
34 ochlurl sl 36 rindurl ƹ 10 cm in ūpuncL de [erseu"Ť
44 ochlurl sl 48 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
Iusta se lucreazá dln douá bucáLl la felŦ lncepem cu 206Ŧ 1rlcoLám 12 rindurl in ūpuncL lenes"ţ pe
urmá conLlnuám 6 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ urmeazá lar 12 rindurl in ūpuncL lenes"Ŧ ConLlnuám in
ūpuncL de [erseu"Ŧ Cind avem 13 cm másuraLl de la maralnea de [osţ LrlcoLám in urmáLorul rind *
30 ochlurlţ pe urmá LrlcoLám 2 ochlurl impreuná pe dosŦ 8epeLám de la * incá de 2 orlŦ urmeazá 30
ochlurl pe faLáŦ AcesLe 3 scáderl le repeLám mereu la ciLe 8 rindurl (in LoLal de 10 orl)Ŧ
Al 2Ŵleo tioJ cu scáderl se lucreazá asLfelť & 49 ochlurlţ LrlcoLám 2 ochlurl impreuná pe dosŦ
8epeLám incá de 2 orl de la & ţ urmeazá 30 ochlurl pe faLáŦ
Al JŴleo tioJ cu scáderlť 49 ochlurl pe faLáţ LrlcoLám 2 ochlurl impreuná pe dos (adlcá o scádere pe
dos)ţ 48 ochlurl pe faLáţ o scádere pe dosţ 48 ochlurl pe faLáţ o scádere pe dosţ 49 ochlurl pe faLáŦ
Al 4Ŵleo tioJ cu scáderlť 48 ochlurl pe faLáţ o scádere pe dosţ 47 ochlurl pe faLáţ o scádere pe dosţ
47 ochlurl pe faLáţ o scádere pe dosţ 49 ochlurl pe faLáŦ
Al 5Ŵleo tioJ cu scáderlť 48 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ 46 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ
46 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ 48 ochlurl pe faLáŦ
Al 6Ŵleo tioJ cu scáderlť 47 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ 43 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ
43 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ 48 ochlurl pe faLáŦ
Al 7Ŵleo tioJ cu scáderlť 47 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ 44 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ
44 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ 47 ochlurl pe faLáŦ
Al 8Ŵleo tioJ cu scáderlť 46 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ 43 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ
43 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ 47 ochlurl pe faLáŦ
Al 9Ŵleo tioJ cu scáderlť 46 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ 42 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ
42 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ 46 ochlurl pe faLáŦ
Al 10Ŵleo tioJ cu scáderlť 43 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ 41 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ
41 ochlurl pe faLáţ 1 scádere pe dosţ 46 ochlurl pe faLáŦ
8ámin 176 ochlurlŦ
Cind fusLa esLe de 29Z cm másuraLl de la maralnea de [osţ scádem in rindul urmáLor ochlul al 10Ŵ
lea sl incepind de alcl mereu al 4Ŵlea ochlţ in LoLal de 40 orlŦ 8ámin 136 ochlurlŦ La incepuLul celor 2
rindurl urmáLoare inchelem ciLe 13 ochlurlŦ Cu cele 106 ochlurl rámase LrlcoLám cu modelul llŦ
uupá ce am LrlcoLaL 6 cm drepL inalnLeţ inchelem la ml[locul rindulul 70 ochlurlţ luám una dln párLl
pe o andrea de rezervá sl LrlcoLám cele douá breLele separaLŦ Lucrám drepL inalnLeţ piná ce
maralnea exLerloará esLe de 13 cmŦ lncepind de la maralnea exLerloaráţ formám umárulţ scázind
ciLe 6 ochlurlŦ
Cálcám cele douá bucáLl LrlcoLaLe sl le asamblámŦ Lásám deschlsá cusáLura dln parLea sLinaá pe o
porLlune de 3 cmŦ lnchldem alcl cu un nasLure sl o cheoLoareŦ Maralnlle le incon[urám cu 2 rindurl
pe plcloruse croseLaLeŦ ln llnla Lallel pe dosţ asezám un elasLlcţ prlns inLrŴun rind de cruclullLe
dubleŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

CosLumasul compus dln Lrel plese are o aarnlLurá suedezáŦ PálnuLa esLe inchlsá cu un fermoar care
se poaLe deschlde compleLŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 330 a liná albá de aroslme ml[locleţ 40 a liná bleumarln sl 20 a liná rosleţ andrele nrŦ 2Z sl 3ţ
fermoar sl elasLlcŦ
,år|meať
ÞenLru copll de 4 Ŷ 3 anlŦ
,ode|ť
lŦ Culerul sl manseLele hálnuLelţ elasLlcul de la alezna panLalonasulul sl banLa cáclullLel se LrlcoLeazá
in ūpuncL de elasLlc"Ŧ Cchlurlle pe faLá se lau dln spaLele andrelelŦ
llŦ 1lvurlle lnLerloare ale hálnuLel se lucreazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
lllŦ CarnlLura suedezá o LrlcoLám dupá schema daLáŦ
lvŦ 8esLul se LrlcoLeazá asLfelť
kioJol 1ť (pe dosul lucrulul) pe dosŦ
kioJol 2ť pe faLáŦ
kioJol Jť pe dosŦ
kioJol 4ť & 6 ochlurl pe faLáţ LrlcoLám inLil al 2Ŵlea ochl pe faLáţ dar nuŴl dám drumul de pe
andreaua sLinaáţ LrlcoLám sl ochlul premeraáLor pe faLá sl acum dám drumul ambelor ochlurl
deodaLáŦ 8epeLám de la & Ŧ
kioJol 5ť pe dosŦ
kioJol 6ť pe faLáŦ
kioJol 7ť pe dosŦ
kioJol 8ť 2 ochlurl pe faLáţ & LrlcoLám inLil al 2Ŵlea ochl pe faLáţ dar nuŴl dám drumul de pe
andreaua sLinaáţ LrlcoLám sl ochlul premeraáLor sl acum dám drumul ambelor ochlurl deodaLáŦ
8epeLám de la & Ŧ
AcesLe 8 rindurl dau modelulŦ
,åsurať
27 ochlurl sl 38 rindurl ƹ 10 cm cu modelul lvŦ
nóinuto
pate|eť
lncepem cu 94 ochlurlţ pe andrele nrŦ 2Z Ŧ 1rlcoLám 3 cm cu modelul llŦ urmeazá pe faLa lucrulul un
rind de ochlurl pe dos (maralnea Llvulul)Ŧ ConLlnuám cu modelul lvţ cu andrele nrŦ 3Ŧ CresLem la
ambele maralnl ale lucrululţ la ciLe 4 cmţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 104 ochlurlŦ lnLre Llmpţ la 6 cm
de la Llvţ incepem modelul suedezŦ uupá ce am LermlnaL aarnlLuraţ LrlcoLám dln nou cu modelul lvŦ

kósctololo mioecllť
Cind spaLele are 26 cm de la Llvţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ
de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 8 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 82 ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 9 cmţ
másuraLl verLlcalţ cresLem alcl sl de alcl la ciLe 2 cmţ la ambele maralnlţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 88
ochlurlŦ
umótolť
Cind avem 41 cm másuraLl de la Llvţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 12 orl ciLe 3
ochlurlŦ 8ámin 28 ochlurlŦ lnchelemŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem cu 32 ochlurl pe andrele nrŦ 2ZŦ 1rlcoLám 3 cm cu modelul llŦ urmeazá pe faLa lucrulul un
rind de ochlurl pe dosŦ ConLlnuám cu modelul lv sl cu andrele nrŦ 3Ŧ La 3 cm másuraLl de la Llvţ
adáuaám la maralnea dreapLá (cea lnLerloará) 6 ochlurlŦ AcesLe 6 ochlurl le LrlcoLám in ūpuncL de
[erseu" in culoarea de fond piná la ráscrolala aiLulul (Llv lnLerlor)Ŧ ln rindurlle pe faLá nu LrlcoLám al
7Ŵlea ochlţ il rldlcám numalŦ La maralnea exLerloará cresLem la ciLe 8 cmţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl
in LoLal 61 ochlurlŦ lnLre Llmpţ la 6 cm de la Llvţ incepem aarnlLura laLá suedezáţ dar numal dupá ce
am LrlcoLaL 6 ochlurl sl am rldlcaL al 7Ŵlea ochl al LlvululŦ
kósctololo mioecllť
La aceeasl inálLlme ca la spaLe scádem la maralnea exLerloaráţ la ciLe 2 rindurlţ o daLá 3 ochlurl sl
de 4 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 30 ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 9 cmţ másuraLl verLlcalţ
cresLem alcl sl incepind de alclţ la ciLe 2 cmţ la maralnea exLerloaráţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ cind maralnea lnLerloará esLe de 33 cm de la adáuaarea ochlurllorţ scádem la ciLe 2
rindurlţ la incepuLul lor o daLá 13 ochlurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ AceasLá
maralne urmeazá drepL inalnLeŦ
umótolť
Se scade la aceeasl inálLlme sl in acelasl fel ca la spaLeţ scázind ciLe 3 ochlurlŦ
,|necať
lncepem cu 32 ochlurl pe andrele nrŦ 2Zţ cu modelul lŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 3ţ cu modelul lvŦ
CresLem la ciLe 6 rindurl la incepuLul sl la sfirslLul lorţ de 13 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 78 ochlurlŦ lnLre
Llmpţ la 2 cm de la elasLlcţ incepem modelul suedezţ apol conLlnuám cu modelul lvŦ Cind mineca
are 28 cm de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 6 orl ciLe 2
ochlurlţ de 16 orl ciLe 1 ochl sl de 14 orl ciLe 2 ochlurlŦ 8ámin 12 ochlurlŦ lnchelemŦ
Cálcám párLlle LrlcoLaLeţ le monLámŦ lndolm ináunLru Llvul de [os slŴl coasemŦ La feLe indolm de
asemenea Llvul pe llnla ochlurllor rldlcaLe slŴl coasem cu puncLe lnvlzlblleŦ uln ráscrolala aiLulul
rldlcám clrca 110 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám 9 cm cu modelul lŦ lnchelem pe faLá ochlurlle
LrlcoLaLe pe faLáţ pe dos cele LrlcoLaLe pe dosŦ ueŴa lunaul feLelor sl in conLlnuare in [umáLaLea
láLlmll aulerululţ asezám fermoarul in asa felţ inciL sá nu fle vlzlbll cind esLe inchlsŦ

9onto/onosu/
Se LrlcoLeazá in douá bucáLlŦ lncepem la maralnea de [os cu 72 ochlurlţ pe andrele nrŦ 2ZŦ 1rlcoLám
6 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu modelul lv pe andrele nrŦ 3Ŧ La maralnea sLinaá cresLem la ciLe 7
rindurlţ de 16 orl ciLe 1 ochlŦ La maralnea dreapLá cresLem la ciLe 8 rindurl de 13 orl ciLe 1 ochlţ pe
urmá la ciLe 7 rindurl de 3 orl ciLe 1 ochlŦ lnLre Llmpţ la 4 cm deasupra elasLlculul incepem modelul
suedez inausLţ dupá schema ūb"Ŧ Maralnea dreapLá urmeazá de la 33 cm másuraLl de la elasLlcţ
drepL inalnLeŦ La maralnea sLinaá scádem incepind de la 30 cm de la maralnea de [osţ la ciLe 2 cmţ
de 11 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 93 ochlurlŦ Cind panLalonasul esLe de 39 m másuraLl de la maralnea de
[osţ conLlnuám cu rindurl prescurLaLe penLru a obLlne inálLlmea de la spaLeŦ ln rindul urmáLorţ pe
faLa lucrululţ LrlcoLám 82 ochlurlţ resLul rámine pe andreaua sLinaáŦ lnLoarcemţ LrlcoLám pe dos LoL
acesLe 82 ochlurlŦ ln rindul urmáLor LrlcoLám 69 ochlurlţ inLoarcem sl LrlcoLám LoL acesLe 69
ochlurlŦ ln rindul urmáLor LrlcoLám 36 ochlurl sŦaŦmŦdŦ ConLlnuám sl LrlcoLám la ciLe 2 rindurl cu 13
ochlurl mal puLlnţ piná ce lucrám dupá ulLlmul rind prescurLaLţ 17 ochlurlţ dln nou cu rindul inLreaŦ
Mal LrlcoLám 2 cm in ūpuncL de [erseu" sl inchelemŦ ÞarLea a doua se LrlcoLeazá in sens opusŦ
Cálcám cele 2 bucáLl LrlcoLaLeŦ lmpreunám cusáLurlle plclorulul piná la 36 cm másuraLl de la
maralnea de [osţ pe urmá execuLám sl cusáLurlle dln faLá sl dln spaLeŦ lndolm 2 cm parLea de sus sl
coasem cu puncLe de Llahelţ lnLroducind in acesL Llv elasLlc inausLŦ
cóciu/ito
lncepem cu bordura rásfrinLáţ cu 126 ochlurl pe andrele nrŦ 2ZŦ uupá 4 rindurl in ūpuncL lenes"ţ
conLlnuám cu modelul suedez pe andrele nrŦ 3Ŧ uupá ce am LermlnaL aarnlLuraţ inLoarcem lucrul
(acolo unde a fosL piná acum faLa va fl de acum inalnLe dosul lucrulul) sl conLlnuám in ūpuncL de
[erseu"Ŧ uupá 3 cm LrlcoLaLl drepL inalnLeţ lucrám cu rindurl prescurLaLeť LrlcoLám 118 ochlurl pe
faLáţ inLoarcemţ LrlcoLám 110 ochlurl pe dosŦ ln rindul urmáLor LrlcoLám 93 ochlurl pe faLáţ
inLoarcem sŦaŦmŦdŦ ConLlnuám in felul acesLa LrlcoLind la flecare revenlre cu 3 ochlurl mal puLlnţ
piná ce inLoarcem dupá ulLlmul rind prescurLaL sl LrlcoLámţ pe dosţ rindul inLreaŦ
& urmáLorul tioJ 1ť pe faLáŦ
kioJol 2ť pe dosŦ
kioJol Jť pe dosŦ
kioJol 4ť pe faLáŦ
8epeLám de la & piná ce aceasLá bordurá másoará 11 cmŦ lnchelemŦ
CarnlLura in model suedez sl parLea LrlcoLaLá in ūpuncL de [erseu" se calcáŦ LxecuLám o cusáLurá la
spaLe sl rásfrinaem aarnlLura dln faLa cáclullLelŦ lncepem o banLá inausLá pe 12 ochlurl sl lucrám
120 cm in ūpuncL de elasLlc"Ŧ C coasem de o parLe a cáclullLelŦ La sfirslLul benLll facem o cheoLoare
mlcáŦ Þe parLea opusá a cáclullLel coasem un nasLureŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

C banLá slmplá incon[oará modelul in llnll dlaaonaleŦ Cardlaanul se poaLe purLa aLiL la sporLţ ciL sl
pe sLradáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 800 a lináţ andrele nrŦ 2Z sl 3ţ 3 nasLurlŦ
,år|meať
Láralmea cardlaanulul inchelaL la nasLurl clrca 120 cmţ lunalmea in ml[locul spaLelulţ fárá banLa de
la aiLţ 60 cm (másurá mare)Ŧ
,ode|ť
lŦ Maralnea de [os sl manseLele in ūpuncL de elasLlc"Ŧ
llŦ 8anLa penLru buLonlere sl nasLurlţ ciL sl cea de la buzunareţ in ūpuncL de [erseu"Ŧ
lllŦ 8esLul se LrlcoLeazá asLfelť
a) ,ode|u| ap|ecat spre dreaptať
kioJol 1ť & 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl incruclsaL aplecaL spre dreapLa (pe faLa lucrululţ rldlcám al
dollea ochl urmáLor pe andreaua dreapLáţ luinduŴl dln spaLele andrelelţ fárá aŴl LrlcoLaŤ pe urmá
LrlcoLám pe faLá ochlul premeraáLor sl dám drumul ambelor ochlurl de pe andreaua sLinaá)Ŧ
8epeLám de la & Ŧ
kioJol 2 sl toote tioJotlle co sotť ochlul rldlcaL in rindul precedenL se LrlcoLeazá pe dosţ resLul pe
faLáŦ
kioJol Jť 1 ochl pe dosŦ & 1 ochl incruclsaL aplecaL spre dreapLaţ 2 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la &Ŧ
kioJol 5ť & 1 ochl incruclsaL aplecaL spre dreapLaţ 2 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la &Ŧ
kioJol 7ť 8ldlcám 1 ochlţ & 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl incruclsaL aplecaL spre dreapLaŦ 8epeLám de la &Ŧ
uupá rindul al 8Ŵlea repeLám de la rindul 1Ŧ
b) ,ode|u| ap|ecat spre st|ngať
kioJol 1ť & 1 ochl incruclsaLţ aplecaL spre sLinaa (al dollea ochl urmáLor se LrlcoLeazá pe faLáţ in
dosul ochlurllorţ luinduŴl dln spaLele andrelelŤ ochlul premeraáLor se rldlcáţ luinduŴl dln faLa
andrelelţ fárá aŴl LrlcoLa)ţ 2 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la &Ŧ
kioJol 2 sl toote tioJotlle co sotť ochlul rldlcaL in rindul precedenL se LrlcoLeazá pe dosţ resLul pe
faLáŦ
kioJol Jť 1 ochl pe dosţ & 1 ochl incruclsaL aplecaL inspre sLinaaţ 2 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la &Ŧ
kioJol 5ť & 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl incruclsaL aplecaL spre sLinaaŦ 8epeLám de la &Ŧ
kioJol 7ť 8ldlcám 1 ochlţ & 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl incruclsaL aplecaL spre sLinaaŦ 8epeLám de la &Ŧ
uupá rindul al opLulea urmeazá lar prlmul rindŦ SpaLele sl mineclleţ la care llnllle se inLilnesc la
ml[locţ se lucreazá dupá schema daLáŦ
,åsurať
30 ochlurl sl 40 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lllţ LrlcoLaL cu andrele nrŦ 3 sl LoL
30 ochlurl ƹ 10 cm dln modelul llţ LrlcoLaL cu andrele nrŦ 2ZŦ
pate|eť
lncepem cu 134 ochlurl pe andrele nrŦ 2ZŦ 1rlcoLám 6 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 3ţ
cu modelul lllţ dupá schema daLáŦ (ue prlmul sl ulLlmul ochl nu se Llne seama in model)Ŧ CresLem la
ambele maralnl ale lucrululţ la ciLe 4 cmţ de 8 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 170 ochlurlŦ La cresLerl sl mal
apol la scáderl se va observa conLlnulLaLea modelululŦ
kósctololo mioecllť
Cind spaLele másoará 42 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2
orl ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 12 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 140 ochlurlŦ Cind ráscrolala
minecll esLe de 10 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alclţ sl incepind de alcl la ciLe 2 cmţ la ambele
maralnl ale spaLelulţ de 6 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 132 ochlurlŦ
umótolť
La 64 cm másuraLl de la maralnea de [os scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ ciLe 3 ochlurl
piná la sfirslLŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 69 cm másuraLl de la maralnea de [osţ inchelem la ml[loc 14 ochlurlţ luám una dln
párLl pe o andrea de rezervá sl sfirslm cele douá bucáLl separaLŦ La maralnea exLerloará conLlnuám
scáderlle de ciLe 3 ochlurl penLru umárŤ la maralnea lnLerloaráţ la aiLţ scádem la ciLe 2 rindurl
mereu ciLe 4 ochlurlţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
lncepem cu 86 ochlurl pe andrele nrŦ 2ZŦ 1rlcoLám 6 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 3ţ
cu modelul lll_a)Ŧ Maralnea sLinaá (cea lnLerloará) urmeazá drepL inalnLeţ la maralnea dln dreapLa
cresLem la ciLe 3 cmţ de 6 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 92 ochlurlŦ
8uzunaru| de [osť
La 13 cm másuraLl de la maralnea de [osţ LrlcoLám pe faLa lucrulul 16 ochlurl de la incepuLul
rindululţ luám 40 de ochlurl pe o andrea de rezervá sl sfirslm andreaua LrlcoLind resLul de 31
ochlurlŦ Lásám lucrul de o parLeŦ Cu alLe andrele incepem 42 ochlurl penLru cápLuseala buzunarululŦ
1rlcoLám 9 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ La incepuLul celor 2 rindurl dln urmá scádem ciLe 1 ochlţ sl
Lermlnám cu un rind de ochlurl pe faLá (lásám lucrul la o parLe)Ŧ ConLlnuám faLaŦ 1rlcoLám 31
ochlurl incepind de la maralnea lnLerloaráţ in conLlnuare lucrám cu ochlurlle cápLuselll buzunarululţ
pe urmá LrlcoLám sl celelalLe ochlurlŦ Cchlurlle buzunarulul rámin sl mal deparLe pe andreaua de
rerzerváŦ ConLlnuám faLa dupá lndlcaLllle daLeŦ
kósctololo oitololť
Cind maralnea lnLerloará esLe de 40 cm de la maralnea de [osţ scádem alclţ sl incepind de alcl la
ciLe 1 cmţ ciLe 1 ochl piná la sfirslLŦ
kósctololo mioecllť
La 42 cm másuraLl de la maralnea de [osţ pe maralnea exLerloaráţ scádem la incepuLul rindulul
urmáLor 7 ochlurlŤ pe urmá scádem la ciLe 2 rindurl de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ
Cind ráscrolala minecll esLe de 12 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alclţ sl incepind de alcl la flecare 1
cmţ de 9 orl ciLe 1 ochl la maralnea exLerloaráŦ
8uzunaru| de susť
lnLre Llmpţ la 47 cm de la maralnea de [osţ LrlcoLám 10 ochlurl de la incepuLul rindululţ luám 31
ochlurl pe o andrea de rerzerváţ pe urmá LrlcoLám sl resLul ochlurllorŦ lncepind cu 33 ochlurlţ
LrlcoLám cu alLe andreleţ 7 cm penLru cápLuseala buzunarululŦ La incepuLul celor 2 rindurl dln urmá
scádem ciLe un ochl sl conLlnuám in acelasl fel ca la buzunarul de [osŦ
umótolť
La 64 cm de la maralnea de [osţ scádem de la maralnea exLerloaráţ la ciLe 2 rindurlţ de 7 orl ciLe 4
ochlurl sl apol ciLe 3 ochlurlţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Þartea dreaptå a fete| se LrlcoLeazá in sens opusţ dupá modelul lll_b) sl fárá buzunarul de susŦ
,|necať
lncepem cu 74 ochlurlŦ 1rlcoLám 6 cm cu modelul lţ pe andrele nrŦ 2ZŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 3ţ
cu modelul lll dupá schema daLáŦ CresLem la ciLe 6 rindurlţ la incepuLul sl la sfirslLul lorţ de 20 orl
ciLe 1 ochl sl la ciLe 3 rindurlţ la incepuLul sl la sfirslLul lorţ de 8 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 130 ochlurlŦ
Cind mineca esLe de 47 cm sau alLá másurá necesará anLebraLululţ scádem la incepuLul rindurllor
urmáLoareţ de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 8 orl ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurlţ de 32 orl ciLe 1 ochlţ
de 8 orl ciLe 2 ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurl sl de 2 orl ciLe 4 ochlurlŦ 8ámin 16 ochlurlŦ lnchelemŦ
nu cálcám párLlle LrlcoLaLeţ le aburlm numal usorŦ MonLám cardlaanulŦ La maralnea lnLerloará a
feLelor sl in conLlnuare in [urul aiLululţ rldlcám ochlurlle pe andrele nrŦ 2ZŦ La maralnea dln dreapLa
rldlcám 213 ochlurlţ la spaLe 34 ochlurlţ lar la maralnea dln sLinaa dln nou 213 ochlurlŦ 1rlcoLám 2
cm cu modelul llŦ Alcl formám in faLa dln sLinaa 3 buLonlere orlzonLaleŦ Þrlma la 2 cm de la
maralnea de [os a cardlaanululŦ uln 3 ochlurl facem buLonleraţ LrlcoLám 22 ochlurlţ lar 3 ochlurl
penLru buLonlerá sŦaŦmŦdŦ uupá rindul cu buLonlere LrlcoLám incá 2 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ
urmeazá un rind de ochlurl pe dosţ LrlcoLraL pe faLa lucrulul sl incá 4 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ La
[umáLaLea láLlmll formám sl alcl 3 buLonlere deasupra buLonlerelor dln rindul precedenLŦ
8ldlcám ochlurlle buzunarelor pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám 3 cm cu modelul llŦ Alcl urmeazáţ pe
faLa lucrululţ un rind de ochlurl LrlcoLaLe pe dosţ pe urmá mal LrlcoLám 3 cmŦ lnchelemŦ lndolm in
afará benzlle buzunarelorţ coasem cele douá maralnl inausLeţ le rásfrinaemţ le cálcám sl le flxám de
feLele cardlaanululŦ llxám de asemenea cele 3 maralnl llbere ale cápLuselll buzunarelorŦ
8anLa care incon[oará feLele sl aiLul o indolm deŴa lunaul rindulul de ochlurl pe dosţ o Llvlm sl o
cálcámŦ lesLonám buLonlerele prlnzinduŴle douá ciLe douá impreunáŦ Coasem nasLurllŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

Cardlaan laraţ foarLe plácuL de purLaL aLiL la lucruţ ciL sl la sporLurlŦ CarnlLura laLáţ dlaaonaláţ esLe
lucraLá o daLá cu feLeleŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 700 a lináţ andrele nrŦ 3ţ fermoar care se poaLe deschlde compleLŦ
,år|meať
Láralmea cardlaanulul inchelaL clrca 126 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelul 71 cm (márlme ml[locle)Ŧ
,ode|ť
lŦ LlasLlcul de la maralnea de [os sl manseLele se lucreazá in ūpuncL de elasLlc"Ŧ
llŦ Cea mal mare parLe a cardlaanulul se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
lllŦ 8anLa de aarnlLurá in model dlaaonalţ se LrlcoLeazá dupá schema daLáŦ
,åsurať
28 ochlurl sl 40 rindurl ƹ 10 cm cu modelul llŦ
pate|eť
lncepem cu 170 ochlurl cu modelul lŦ 1rlcoLám 7 cmŦ ConLlnuám drepL inalnLe in ūpuncL de [erseu"
piná avem 33 cmŦ
kósctololo mioecllť
La incepuLul rindurllor urmáLoare scádem de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 8 orl
ciLe 1 ochlŦ 8ámin 142 ochlurlŦ ConLlnuám drepL inalnLeŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 12 cmţ
másuraLl verLlcalţ cresLem alcl sl de alcl la ciLe 2 cmţ la ambele maralnl ale lucrululţ de 3 orl ciLe 1
ochlŦ vor fl 132 ochlurlŦ
umótolť
Cind spaLele esLe de 62 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoareţ la
ambele maralnlţ de 16 orl ciLe 3 ochlurlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 66 cm de la maralnea de [osţ inchelem la la ml[locul rindulul 8 ochlurlţ luám una dln
párLl pe o andrea de rezervá sl LrlcoLám cele douá bucáLl separaLŦ La maralnea exLerloará scádem
in conLlnuare ciLe 3 ochlurlţ lar la maralnea lnLerloaráţ linaá ceafáţ scádem la ciLe 2 rindurlţ ciLe 3
ochlurlţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
lncepem cu 96 ochlurlţ impárLlm ochlurlle pe faLa lucrulul asLfelť ochlul de la maralneţ 4 ochlurl pe
faLáţ 16 ochlurl cu modelul dlaaonal aplecaL spre sLinaaţ care se lucreazá dupá schema oŦ urmám in
ūpuncL de elasLlc" pe care il incepem sl il sfirslm cu 2 ochlurl pe faLáţ apol ochlul care inchlde rindulŦ
Cele 4 ochlurl pe faLá de la incepuLul rindulul le LrlcoLám piná la sfirslL mereu pe dos in rindurlle cu
soL (Llv)Ŧ 1rlcoLám 7 cm cu aceasLá impárLlreţ pe urmá lucrám in locul ūpuncLulul de elasLlc" in
ūpuncL de [erseu" (banLa dlaaonalá se lucreazá sl mal deparLe dupá schema daLá)Ŧ
8uzunaru|ť
La 13 cm de la maralnea de [os LrlcoLámţ pe faLa lucrululţ la incepuLul rindululţ 40 ochlurlţ le luám
pe o andrea de rezervá sl lucrám cu cele 36 ochlurl urmáLoareţ lásind resLul de 20 ochlurl pe alLá
andrea de rezerváŦ La cele 36 de ochlurl adáuaám in ambele párLl ciLe un ochl sl LrlcoLám 3 cm cu
acesLe 38 ochlurlŦ ln locul ulLlmulul rind LrlcoLám pe dosul lucrulul un rind de ochlurl pe faLá pe
urmá mal LrlcoLám 3 cmŦ lnchelemŦ Lásám faLa de o parLeŦ Þe alLe andrele monLám 40 ochlurl
penLru cápLuseala buzunarululŦ 1rlcoLám 8 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ La incepuLul ulLlmelor douá
rindurl scádem ciLe 2 ochlurlŦ Sfirslm cu un rind de ochlurl pe faLá sl lásám de o parLeŦ ConLlnuám
faLaŦ ln urmáLorul rind lucraL pe dosţ LrlcoLám la incepuLul rindulul cele 20 ochlurl de pe andreaua
de rezerváţ in locul ochlurllor buzunarulul LrlcoLám cu ochlurlle cápLuselllţ apol sfirslm rindulŦ
1rlcoLám drepL inalnLe piná avem 40 cm de la maralnea de [osŦ
kósctololo mioecll sl o oitololť
La maralnea exLerloará scádemţ la incepuLul urmáLorulul rind pe dosţ 6 ochlurlţ pe urmá la
incepuLul rindurllor urmáLoare pe dosţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 8 orl ciLe 1 ochlŦ ConLlnuám
drepLţ piná ce ráscrolala minecll esLe de 11 cmŦ Alcl sl de alcl la ciLe 1Z cmţ cresLem de 8 orl ciLe 1
ochlŦ lnLre Llmpţ in aceasl rind cu incepuLul ráscrolelll minecll sl incepind de alcl la ciLe 2 cmţ
scádem la maralnea exLerloará de 16 orl ciLe 1 ochl penLru ráscrolala aiLululŦ
umótolť
Cind faLa esLe de 62 cm de la maralnea de [osţ scádem la maralnea exLerloaráţ la incepuLul
rindurllor pe dosţ de 12 orl ciLe 3 ochlurl sl de 4 orl ciLe 2 ochlurlŦ 8ámin 22 ochlurlŦ Cu acesLea
conLlnuám banLa de aarnlLurá (la maralnea dlnspre umár am lásaL un ochl penLru incepereaţ
respecLlv inchelerea rindurllor)Ŧ uupá 4 rindurl de modelţ LrlcoLám 2 rindurl prescurLaLe penLru a
obLlne roLun[lrea benLll asLfelť * LrlcoLám 3 rindurl dln modelul dlaaonalŦ ln rindul urmáLorţ pe
dosul lucrululţ LrlcoLámť ochlul de la maralneţ 2 ochlurl pe faLáţ 6 ochlurl pe dosţ inLoarcemţ rldlcám
1 ochlţ 3 ochlurl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ ochlul care inchele rindulŦ urmeazá al paLrulea rind al
modelululŦ 8epeLám de la * piná ce maralnea lnLerloarám mal scurLáţ esLe de 7 cmŦ lnchelemŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Se LrlcoLeazá in sens opusţ lar banLa de aarnlLuráţ cu modelul aplecaL spre dreapLaţ dupá schema Ŧ
,|necať
lncepem cu 86 ochlurlŦ 1rlcoLám 12 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu modelul llŦ CresLem la ambele
maralnl ale lucrululţ la ciLe 2 cmţ de 19 orlţ ciLe 1 ochlŦ vor fl 124 ochlurlŦ Cind mineca are 33 cm de
la maralnlle de [osţ sau alLá másurá necesará anLebraLulul (nu socoLlm manseLa rásfrinLá)ţ scádem
la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 8 orl ciLe 2
ochlurlţ de 30 orl ciLe 1 ochlţ de 10 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 26 ochlurlŦ
lnchelemŦ
Maralnea de susţ llberáţ a buzunarulul o indolm in afaráţ coasemţ in láLlme de un ochlţ cele douá
maralnl inausLeţ rásfrinaem sl prlndem de faLáŦ lnsállám deschlzáLura buzunarululţ pe urmá cálcám
bucáLlle LrlcoLaLeţ dar numal pe cele impleLlLe in ūpuncL de [erseu"Ŧ 8anLa de aarnlLurá se aburesLe
usor de LoLŦ AsamblámŦ Cele douá maralnl inausLe ale benLll se cos impreuná sl se aseazá in
ráscrolala de la ceafá in asa felţ inciL sá acopere spaLele cu 1 cmŦ 1lvul de 3 ochlurl in ūpuncL de
[erseu" de la maralne se indoale sl se coase de lnLerlorul feLelor cu puncLe lnvlzlblleŦ Coasem cele
Lrel maralnl llbere ale cápLuselll buzunarelorŦ llxám fermoarul asLfelţ inciL sá nu se vadá cind esLe
inchelaLŦ 1rlcoLám 2 benLlţ incepind flecare pe ciLe 8 ochlurlţ aLiL de lunal ciL fermoarulţ cu care
acoperlm benLlle de bumbac ale acesLulaŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

Þe sLradáţ acasá sau la lucruţ pesLe LoL esLe foarLe uLll sl plácuL de purLaLŦ ūÞuncLul de LesáLurá" in
care esLe lucraL nu se inLlnde sl nu se deformeazáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 700 a liná de aroslme ml[locleţ sau liná subLlre luaLá in douáţ andrele nrŦ 2Z sl 3 nasLurlŦ
,år|meať
Láralmea vesLonulul inchelaL la nasLurl clrca 118 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelul 70 cm
(clrcumferlnLa plepLulul 100 Ŷ 104 cm)Ŧ
,ode|ť
lŦ 1lvurlle lnLerloare se lucreazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ 8esLul se lucreazá in ūpuncL de LesáLurá" (Llssu)ť
kioJol 1ť * 1 ochl pe faLáţ rldlcám ochlul urmáLorţ flrul esLe in faLa ochlulul rldlcaLŦ 8epeLám de la *
Ŧ
kioJol 2ť pe dosŦ
kioJol Jť la fel ca rindul 1ţ se lucreazá insá lnversaLŤ deasupra ochlulul rldlcaL LrlcoLám 1 ochl pe
faLáţ deasupra ochlulul pe faLá rldlcám 1 ochlŦ
kioJol 4ť pe dosŦ
AcesLe 4 rindurl se repeLáŦ
,åsurať
30 ochlurl sl 30 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
lncepem cu 164 ochlurl cu modelul l sl LrlcoLám 3 cmŦ ln locul ulLlmulul rind pe dosţ LrlcoLám un
rind de ochlurl pe faLáţ pe urmá conLlnuám cu modelul llŦ CresLem la ambele maralnlţ la ciLe 6 cmţ
de 6 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 176 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Cind spaLele are 46 cmţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 8 ochlurlţ de 6 orl
ciLe 2 ochlurlţ sl de 14 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 134 ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 10 cmţ
másuraLl verLlcalţ cresLem alclţ sl incepind de alcl la ciLe 2 cmţ la ambele maralnlţ de 6 orl ciLe 1
ochlŦ vor fl 146 ochlurlŦ
umótolť
La 67 cm de la maralnea de [os scádemţ la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 22 orl ciLe 3 ochlurl sl
de 18 orl ciLe 2 ochlurlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 73 cm de la maralnea de [osţ inchelem la ml[loc 12 ochlurlţ luám una dln párLl pe o
andrea de rezervá sl sfirslm cele douá bucáLl separaLŦ La maralnea lnLerloaráţ linaá aiLţ scádem
mereu la ciLe 2 rindurlţ ciLe 4 ochlurl piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
lncepem cu 82 ochlurlŦ 1rlcoLám 3 cm cu modelul lŦ ln locul ulLlmulul rind pe dosţ LrlcoLám un rind
de ochlurl pe faLá sl LoLodaLá adáuaám la maralnea sLinaá 13 ochlurlŦ vor fl 93 ochlurlŦ ConLlnuám
cu modelul llŦ La maralnea lnLerloará lucrám drepL inalnLe sl facem 3 buLonlereŦ Þrlma la 6 cm de la
adáuaarea ochlurllorţ celelalLe la ciLe 9 cm una de alLaŦ 1rlcoLám 6 ochlurl de la maralne sl dln 6
ochlurl facem buLonleraŦ Maralnea dreapLá (cea exLerloará) urmeazáţ piná la 20 cmţ drepL inalnLeŦ
Alclţ sl incepind de alclţ la ciLe 3Z cmţ cresLem de 6 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 101 ochlurlŦ
8uzunaru| de [osť
lnLre Llmpţ la 12 cm de la Llvţ luám pe faLa lucrulul 22 ochlurl pe o andrea de rezerváţ LrlcoLám 39
ochlurl sl Lrecem resLul de 34 ochlurl pe alLá andrea de rezerváŦ Lucrám cu cele 39 ochlurlŦ
1rlcoLám pe dosul lucrulul un rind de ochlurl pe faLáţ pe urmá incepind pe faLa lucrulul cu un rind
de ochlurl pe faLáţ LrlcoLám 3 cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ lnchelemŦ Lásám la o parLeŦ Cu alLe andrele
incepem 43 ochlurl penLru cápLuseala buzunarululŦ 1rlcoLám 9 cm cu modelul llŦ La incepuLul
ulLlmelor 2 rindurl scádem ciLe 2 ochlurlŦ 8ámin 39 ochlurlŦ Sfirslnd cu un rind cu soLţ lásám la o
parLeŦ ConLlnuám faLa sl LrlcoLám in locul buzunarulul ochlurlle cápLuselll (ALenLle la conLlnulLaLea
modelulul!)Ŧ
kósctololo mioecllť
La 46 cm de la maralnea de [os scádem la maralnea exLerloaráţ la incepuLul rindulul urmáLorţ o
daLá 10 ochlurlţ pe urmáţ la ciLe 2 rindurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 6 orl
ciLe 1 ochlŦ
kósctololo oitololť
ln acelasl rind cu incepuLul ráscrolelll minecll sl incepind de alcl la flecare 1 cmţ scádem la maralnea
lnLerloará ciLe un ochl piná la sfirslLŦ
8uzunaru| de susť
lnLre Llmpţ la 31 cm de la maralnea de [osţ luám incepuLul la rindulul 11 ochlurl pe o andrea de
rezerváţ LrlcoLám 31 ochlurlţ lar resLul ochlurllor le Lrecem pe alLá andrea de rezerváŦ Cu cele 31
ochlurlţ LrlcoLám pe dosul lucrulul un rind de ochlurl pe faLáţ pe urmá 2Z cm in ūpuncL de [erseu"Ŧ
Lásám la o parLeŦ Cu alLe andrele incepem 33 ochlurl penLru cápLuseala buzunarulul sl LrlcoLám 7
cm cu modelul llŦ La incepuLul ulLlmelor 2 rindurl scádem ciLe 2 ochlurlţ pe urmá LrlcoLám cele 31
ochlurl ale cápLuselll in locul celor ale buzunarululţ la fel ca la buzunarul de [osŦ Cind ráscrolala
minecll esLe de 11 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alcl sl incepind de alcl la ciLe 6 rindurlţ la
maralnea exLerloaráţ de 8 orl ciLe 1 ochlŦ
umótolť
Cind faLa are 67 cm de la maralnea de [osţ scádem la maralnea exLerloaráţ la incepuLul rindurllorţ
ciLe 3 ochlurl piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
Se LrlcoLeazá in sens opus sl fárá buLonlereŦ
,|neca dreaptåť
lncepem cu 92 ochlurlŦ 1rlcoLám 3 cm cu modelul lŦ ln locul ulLlmulul rind pe dos LrlcoLám 1 rind de
ochlurl pe faLáŦ ConLlnuám cu modelul llŦ CresLem la ciLe 2Z cmţ la ambele maralnl ale lucrulul de
18 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 128 ochlurlŦ Cind mineca are 47 cm de la Llvţ sau alLá másurá necesará
anLebraLululţ scádem la incepuLul urmáLoarelor rindurlť o daLá 9 ochlurlţ de 3 orl ciLe 3 ochlurlţ de
12 orl ciLe 2 ochlurlţ de 4 orl ciLe 1 ochlţ * LrlcoLám 2 rindurl fárá scáderlţ pe urmá scádem de 2 orl
ciLe 1 ochlŦ 8epeLám de 3 orl de la *Ŧ ConLlnuám sl scádem de 26 orl ciLe 1 ochlţ de 8 orl ciLe 2
ochlurlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 20 ochlurlŦ lnchelemŦ
,|neca st|ngåť
Se LrlcoLeazá in sens opusŦ
Cele 4 mlcl Llvurl ale buzunarelor se calcá separaLţ se indoale sl se cosŦ lnsállám deschlzáLurlle
buzunarelor sl cálcám bucáLlle LrlcoLaLeţ le asamblámŦ Coasem cele 3 maralnl llbere ale cápLuselll
buzunarelorŦ 8ldlcám ochlurlle de la parLea dreapLá a feLelţ piná la ml[locul ráscrolelll aiLulul dln
spaLeŦ 1rlcoLám 4 cm cu modelul lŦ lnchelemŦ 1rlcoLám un Llv la fel sl la parLea sLinaá a feLelţ dar
alcl formám 3 buLonlere verLlcaleţ corespunzáLoare celor 3 buLonlere ale feLelŦ Cálcám Llvurlle sl le
prlndem pe dlnáunLrul vesLonulul cu puncLe lnvlzlblleŦ La incepuLul ráscrolelll aiLululţ facem un mlc
colLŦ Coasem Llvul de [os sl cel de la mineclŦ lesLonám buLonlerele prlnzind sl dubluraŦ Coasem
nasLurllŦ


AcesL pulover sporL se poaLe face dln liná aalbenáţ cu flrul mal pllnŦ La maralnea de [os are o
aarnlLurá cu model norvealanŦ londul se poaLe inlocul cu alb sau cu orlce culoare deschlsáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 600 a liná aalbenáţ 30 a liná porLocalleţ 30 a liná neaaráţ andrele nrŦ 2Z sl 3 andrele de
cloraplŦ
,år|meať
Láralmea pesLe plepL aproxlmaLlv 100 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelul 39 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLele sl aulerul se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8ordura de [os a puloverulul se LrlcoLeazá in ūpuncL lenes"Ŧ
lllŦ 8esLul in ūpuncL de [erseu" sl modelul norvealanţ dupá schema daLáŦ
,åsurať
30 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lllŦ
pate|eť
MonLám 130 ochlurl dln liná aalbenáţ pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepL 1Z cmţ in ūpuncL lenes"Ŧ
ConLlnuám drepL cu modelul norvealanţ apol dln nou cu liná aalbená in ūpuncL de [erseu"ţ piná la
inálLlmea LoLalá de 36 cmŦ

kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 8 orl
ciLe 1 ochlŦ Am scázuL in LoLal 26 ochlurl (ciLe 13 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 124 ochlurl cu care
LrlcoLám drepL piná la inálLlmea LoLalá de 36 cmŦ
umótolť
lormám llnla umerllor scázind la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe
6 ochlurl sl de 8 orl ciLe 7 ochlurlŦ ln LoLal am scázuL 86 ochlurl (ciLe 43 ochlurl la flecare umár) sl au
mal rámas 38 ochlurl la ml[locul spaLelul pe care le scádem inLrŴun slnaur rindŦ
Iatať
MonLám 132 ochlurl de liná aalbená sl lucrám la fel ca la spaLeţ avind arl[á ca LoL Llmpul sá avem 2
ochlurl in plus faLá de monLa[ul spaLelulŦ La inálLlmea LoLalá de 32 cmţ scádem la ml[locul feLel 40
ochlurl inLrŴun slnaur rind sl asLfel am impárLlL lucrul in douá párLlţ ciLe 36 ochlurl la flecare parLeŦ
kósctololo oitololť
Lucrám prlma parLe scázind la incepuLul rindurllor pe llnla ráscrolelll aiLululť o daLá 4 ochlurlţ de 4
orl ciLe 2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 14 ochlurl sl au mal rámas 42 ochlurl cu
care conLlnuám drepL pe aceasLá llnleŦ
umótolť
La inálLlmea LoLalá de 36 cmţ incepem sá formám llnla umárulul scázind o daLá 2 ochlurlţ de 2 orl
ciLe 6 ochlurl sl de 4 orl ciLe 7 ochlurlŦ ConLlnuám lucrul cu parLea urmáLoare in acelasl felţ insá
lnversaLŦ
,|necať
MonLám 78 ochlurl dln liná aalbená pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám o manseLá de 8 cm inálLlmeţ in
ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ ln conLlnuare LrlcoLám 40 cm in inálLlme in ūpuncL de [erseu"ţ crescind la
flecare maralne ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal am crescuL 40 ochlurlŦ Avem 118 ochlurl cu care
incepem sá formám ovalul minecllţ scázind la incepuLul urmáLoarelor rindurl asLfelť de 2 orl ciLe 8
ochlurlţ de 48 orl ciLe 1 ochlţ de 12 orl ciLe 2 ochlurlţ de 4 orl ciLe 4 ochlurlţ lar resLul de 14 ochlurl
le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Cálcám aburlL LoaLe párLlle LrlcoLaLe in ūpuncL de [erseu" sl model norvealan sl inchelem la maslnáŦ
lmpre[urul ráscrolelll aiLulul rldlcám pe 4 andrele nrŦ 2Z de clorapl ochlurlle corespunzáLoare sl
LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" un auler de 4 cm inálLlmeŦ lnchelem inLrŴun slnaur rindţ scázind
pe faLá ochlurlle lucraLe pe faLáţ sl pe dos ochlurlle lucraLe pe dosŦ
ueasupra modelulul norvealanţ la parLea dreapLá a feLelţ coasem o clapá falsá LrlcoLaLá dln 30
ochlurl de liná aalbenáţ in ūpuncL de semlelasLlc" sl bordaLá cu nearuŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AcesL pulover bárbáLescţ cu un puncL slmplu sl dlscreLţ inchls in faLá cu 4 nasLurlţ se poaLe LrlcoLa
dln liná albá sau orlce alLá culoare deschlsáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 600 a liná albáţ 4 nasLurlţ andrele nrŦ 2ZŦ
,år|meať
Láralmea pesLe plepL aproxlmaLlv 100 cmţ lunalmea puloverulul 63 cmŦ
,ode|ť
lŦ LlasLlcul de [osţ manseLele sl aulerul se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8enLlLa in ūpuncL lenes"Ŧ
lllŦ 8esLul cu modelul urmáLorť
kioJol 1ť (pe faLa lucrulul) * 4 ochlurl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ urmáLoarele 2 ochlurl le lucrám pe
faLá asLfelť lucrám mal inLil ochlul al 2Ŵleaţ apol prlmul sl lásám ambele ochlurl deodaLá de pe
andreaŤ 1 ochl pe dosţ urmáLoarele 2 ochlurl le lucrám pe faLá asLfelť lucrám mal inLil ochlul al 2Ŵ
leaţ apol prlmul sl lásám ambele ochlurl deodaLá de pe andreaŤ 2 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la *Ŧ
kioJol 2ť (pe dosul lucrulul) acoperlLŦ
kioJol Jť repeLám de la rindul 1Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 43 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lllŦ
pate|eť
MonLám 140 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ 10 cm in
inálLlmeŦ ln conLlnuare LrlcoLám cu modelul lll o bucaLá de 32 cm in inálLlmeŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare asLfelť de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2
orl ciLe 2 ochlurl sl de 6 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 30 ochlurl (ciLe 13 ochlurl la o maralne) sl
au mal rámas 110 ochlurl cu care LrlcoLám drepL piná la inálLlmea LoLalá de 62 cmŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umárulul scázind penLru flecare umár de 6 orl ciLe 7 ochlurlŦ ln LoLal am
scázuL 84 ochlurl (ciLe 42 ochlurl pe un umár)Ŧ Au mal rámas la ml[locul spaLelul 26 ochlurl pe care
le scádem inLrŴun slnaur rindŦ
Iatať
MonLám 144 ochlurl pe anrele nrŦ 2Z (decl cu 4 ochlurl mal mulL deciL la spaLe) sl LrlcoLám piná la
ráscrolala minecll inLocmal ca sl spaLeleţ avind in permaneLá 4 ochlurl in plusŦ
La inálLlmea LoLalá de 42 cmţ impárLlm lucrul in 2 párLlť pe prlma andrea (parLea sLinaá a feLel) vom
lucra cu 76 ochlurlţ lar pe andreaua a doua (de rezervá) vor rámine 68 ochlurlŦ Lucrám mal inLil pe
prlma andrea cu 76 ochlurl asLfelť la maralnea lnLerloará a feLel vom lucra drepL piná la inálLlmea
LoLalá de 60 cmţ avind arl[á ca prlmele 8 ochlurl sá le LrlcoLám in ūpuncL lenes" sl sá formám pe
aceasLá llnle 4 buLonlere la dlsLanLá de 3 cm inLre ele (prlma buLonlerá o formám la dlsLanLá de 2
cm de la incepuLul acesLel benLlLe in ūpuncL lenes")Ŧ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 42 cmţ incepem sá scádem asLfelť o daLá 6 ochlurlţ o daLá 2 ochlurl sl de 2 orl
ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 10 ochlurlŦ Avem 66 ochlurl cu care lucrám drepL piná la inálLlmea
LoLalá de 62 cmŦ
umótol sl tósctololo oitololť
La aceasLá inálLlme incepem sá formám llnla umárulul scázind de 6 orl ciLe 7 ochlurlŦ La maralnea
lnLerloará a feLelţ la inálLlmea LoLalá de 60 cmţ incepem sá formám ráscrolala aiLulul scázindţ la
incepuLul rindurllor pe aceasLá llnleţ o daLá 8 ochlurlţ o daLá 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 3
orl ciLe 1 ochlŦ ln conLlnuare lucrám drepLŦ ÞarLea dreapLá a feLel o execuLám la felţ lnversaLţ cu
slnaura deoseblre cá in rindul inLil vom cresLe 8 ochlurl (la maralnea lnLerloará a lucrulul) pe care le
lucrám in ūpuncL lenes" fárá a forma buLonlereŦ ln conLlnuarea acesLor 8 ochlurl lucrám resLul de
68 ochlurl cu modelul lllŦ
,|necať
MonLám 60 ochlurl sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ o manseLá de 8 cm inálLlmeŦ ln
rindul urmáLor cresLem 10 ochlurlţ dublind LoL al 6Ŵlea ochlţ asLfelť o daLá il lucrám dln spaLeţ o
daLá dln faLáŦ
Avem 70 ochlurl cu care conLlnuám a LrlcoLa 40 cm inálLlme cu modelul lllţ crescind la ambele
maralnl ciLe 1 ochl la 2 1/2cmŦ Am crescuL in LoLal 32 ochlurl (ciLe 16 ochlurl la flecare maralne)Ŧ
Avem 102 ochlurl cu care incepem sá formám ovalul minecll scázind LoL la al 2Ŵlea rindţ de 2 orl ciLe
7 ochlurlţ de 16 orl ciLe 1 ochlţ de 10 orl ciLe 3 ochlurlţ de 6 orl ciLe 4 ochlurl sl inchelem ulLlmele 18
ochlurl inLrŴun slnaur rindŦ
u|eru|ť
MonLám 120 ochlurl sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" 10 cm in inálLlmeŦ lnchelem LoaLe
ochlurlle inLrŴun slnaur rindţ scázind pe faLá ochlurlle lucraLe pe faLá sl pe dos ochlurlle lucraLe pe
dosŦ
Cálcám aburlL sl inchelem la maslnáŦ Coasem de miná aulerulţ capáLul fenLel pe dos sl nasLurllŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AcesL pulover dln liná maron se lucreazá inLrŴun puncL orlalnal sl foarLe usor de execuLaLŦ Se poaLe
imbráca la sporL sl la lucruŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 630 a liná maronţ 20 a liná verdeţ andrele nrŦ 2ZŦ
,år|meať
Láralmea pesLe plepL clrca 96 cmŤ lunalmea puloverulul 63 cmŦ
,ode|ť
lŦ ManseLele sl elasLlcul de [os se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ ÞlasLronul se lucreazá in ūpuncL lenes" LoaLe rindurlle pe faLáŦ
lllŦ 8esLul cu urmáLorul modelť
kioJol 1ť (pe faLa lucrulul) lnLroducem andreaua inLre ochlul 1 sl 2 sl rldlcám 1 ochl pe faLáţ lucrám
ochlul 1 pe faLáţ lnLroducem andreaua inLre ochlul 2 sl 3 sl rldlcám 1 ochl pe faLáţ lucrám ochlul 2
pe faLáţ lnLroducem andreaua inLre ochlul 3 sl 4 sl rldlcám 1 ochl pe faLáţ lucrám ochlul 3 pe faLá
sŦaŦmŦdŦ
kioJol 2ť (pe dosul lucrulul) lucrám LoL ciLe 2 ochlurl impreuná pe dosţ adlcá ochlul care in rindul
precedenL a fosL rldlcaL sl ochlul pe faLáŦ
kioJol Jť 8epeLám de la rindul 1Ŧ
,åsurať
23 ochlurl sl 37 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lllŦ
pate|eť
MonLám 110 ochlurl dln liná maron pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ
3 cm in inálLlmeŤ urmeazá 2 cm cu liná verde sl dln nou 3 cm cu liná maronŦ ln rindul urmáLor
cresLem 10 ochlurl adlcá LoL al 11Ŵlea ochl il lucrám dublaLŤ o daLá il lucrám dln spaLeţ o daLá dln
faLáŦ Avem 120 ochlurl cu care vom LrlcoLa drepL 33 cm in inálLlme cu modelul lllŦ
kósctololo mioecllť
Cind lucrul másoará o inálLlme LoLalá de 41 cmţ incepem ráscrolala minecll scázind la incepuLul
rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 3 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 10 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal
am scázuL 24 ochlurl (ciLe 12 ochlurl la flecare maralne) sl au mal rámas 96 ochlurl cu care LrlcoLám
drepL piná la inálLlmea LoLalá de 62 cmŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umárulul scázind la incepuLul rindurllorţ penLru flecare umárť o daLá 3
ochlurl sl de 3 orl ciLe 6 ochlurlŦ ln LoLal am scázuL 42 ochlurl (ciLe 21 ochlurl pe flecare umár)Ŧ
lnchelem inLrŴun slnaur rind cele 34 ochlurl rámase la ml[locul spaLelulŦ
Iatať
MonLám 114 ochlurl (cu 4 ochlurl mal mulL deciL la spaLe) sl execuLám lucráLura inLocmal ca sl la
spaLeţ avind arl[á de a menLlne permanenL acesL plus de 4 ochlurlŦ
kósctololo plosttooololť
La inálLlmea LoLalá de 47 cmţ incepem sá formám ráscrolala plasLronulul inchelnd inLrŴun slnaur
rind 38 ochlurl de la ml[locul feLelŦ AsLfel am impárLlL lucrul in douá párLlŦ Þrlma parLe o LrlcoLám
drepL la ambele maralnl piná la inálLlmea de 62 cmŦ
umótolť
ln acesL puncL incepem sá formám llnla umárululţ scázind dupá lndlcaLllle daLe penLru spaLeŦ
1rlcoLám parLea a doua la felţ lnversaLŦ
,|necať
MonLám 30 ochlurl dln liná maron pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL de semlelasLlc"ţ 3
cm in inálLlmeţ urmeazá 2 cm cu liná verde sl dln nou 3 cm cu liná maronŦ ln rindul urmáLor
cresLem 10 ochlurlţ dublind LoL al 3Ŵlea ochlŦ Avem 60 ochlurl cu care conLlnuám sá LrlcoLám 40 cm
in inálLlme cu modelul lllţ crescind la ambele maralnl ciLe 1 ochl la 2Z cmŦ Am crescuL in LoLal 32
ochlurl (ciLe 16 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 92 ochlurl cu care incepem sá formám ovalul minecllţ
scázind la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 16 orl ciLe 1 ochlţ de 10 orl ciLe
3 ochlurlţ de 6 orl ciLe 4 ochlurlţ lar ulLlmele 8 ochlurl le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Þ|astronu|ť
MonLám 38 ochlurl dln liná maron pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL lenes"ţ o bucaLá
de 60 cm inálLlmeţ inchelnd LoaLe ochlurlle inLrŴun slnaur rindŦ
Cálcám aburlL foarLe usor pe dosul lucrulul sl inchelem prln cusáLurl de mináŦ ÞeLrecem plasLronul
parLe pesLe parLe sl il coasem cap in cap cu maralnlle ráscrolelllŦ 8ásfrinaem plasLronul penLru a
forma un mlc auler salŦ

º1rlcoLa[e de miná"ţ Cornella 8oLh sl MarLha 8echLţ LdŦ 1ehnlcáţ 1939Ŧ

Þulover maron cu aarnlLurá dln flre de liná verde sl aalbenáţ LrasaLe verLlcalŦ Se poaLre imbráca aLiL
la lucruţ ciL sl la sporLurlle de larnáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 600 a liná maronţ 20 a liná verdeţ 20 a liná aalbenáţ andrele nrŦ 2Z sl 3 andrele de cloraplŦ
,år|meať
Láralmea pesLe plepL clrca 100 cmţ lunalmea puloverulul 39 cmŦ
,ode|ť
lŦ LlasLlcul dln Lalle sl aulerul se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul cu modelul urmáLorť
kioJol 1ţ Jţ 5 (pe foto loctolol)ť * 13 ochlurl pe faLáţ 3 ochlurl pe dosţ * repeLám de la *Ŧ
kioJol 2ţ 4ţ 6 (pe Josol loctolol)ť acoperlLŦ
kioJol 7ť * 13 ochlurl pe faLáţ 2 ochlurl impreuná pe dosţ 1 [eLeuţ 1 ochl pe dosţ * repeLám de la *Ŧ
kioJol 8ť acoperlLŦ
kioJol 9ť repeLám de la rindul 1Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 44 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 148 ochlurl sl LrlcoLám drepL 8 cm in inálLlme in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ ConLlnuám cu
modelul ll drepL piná la inálLlmea LoLalá de 36 cmŦ
kósctololo mioecllť
ln acesL puncL incepem ráscrolala minecllţ scázind la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 7
ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 8 orl ciLe 1 ochlŦ Am scázuL in LoLal 26 ochlurl (ciLe 13 ochlurl la
o maralne)Ŧ Avem 122 ochlurl cu care LrlcoLám drepL piná la inálLlmea LoLalá de 36 cmŦ
umótolť
Alcl incepem sá formám llnla umárulul scázindţ la incepuLul rindurllor urmáLoareţ de 2 orl ciLe 3
ochlurlţ de 4 orl ciLe 6 ochlurl sl de 8 orl ciLe 7 ochlurlŦ
ln LoLal am scázuL 86 ochlurl (ciLe 43 ochlurl pe un umár)Ŧ 8ámin 36 ochlurl la ml[locul spaLelul pe
care le scádem acum inLrŴun slnaur rindŦ
Iatať
MonLám 132 ochlurl sl LrlcoLám la fel ca penLru la spaLe (avind LoL Llmpul 4 ochlurl in plus faLá de
parLea dln spaLe) piná la ráscrolala aiLululţ pe care o vom incepe la 32 cm inálLlme LoLaláŦ ln acesL
puncL scádem 14 ochlurl inLrŴun slnaur rind la ml[locul feLelŦ Am impárLlL asLfel lucrul in douá párLl
(a 36 ochlurl)Ŧ Lucrám prlma parLe scázind la incepuLul rindurllorţ pe llnla ráscrolelll aiLululť o daLá 4
ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 14 ochlurlŦ 8ámin 42 ochlurl
cu care conLlnuám drepL pe aceasLá llnleŦ La inálLlmea LoLalá de 36 cmţ incepem sá formám llnla
umárulul scázindť o daLá 2 ochlurlţ de 2 orl ciLe 6 ochlurl sl de 4 orl ciLe 7 ochlurlŦ
ConLlnuám la fel lucrul pe andreaua urmáLoareţ insá lnversaLŦ
,|necať
MonLám 78 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl lucrám o manseLá de 8 cm inálLlmeţ in ūpuncL de
semlelasLlc"Ŧ ln conLlnuare LrlcoLám 40 cm in inálLlme cu modelul llţ crescind la flecare maralne ciLe
1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal am crescuL 40 ochlurlŦ Avem 118 ochlurl cu care incepem sá formám ovalul
minecll scázind la incepuLul rindurllor rumáLoareť de 2 orl ciLe 8 ochlurlţ de 48 orl ciLe 1 ochlţ de 12
orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 4 ochlurlŦ 8esLul de 14 ochlurl le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
uupá ce am cálcaL aburlL párLlle LrlcoLaLe cu modelul llţ Lrasám prln [eLeurl ciLe 1 slreL rásuclL dln 4
flre liná aalbená sl 4 flre de liná verdeŦ
Cálcám dln nou sl inchelem la maslnáŦ Þe llnla ráscrolelll aiLulul rldlcám ochlurlle corespunzáLoare
pe 4 andrele aroase de clorapl sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" un auler de 8 cm inálLlmeŦ
lnchelem inLrŴun slnaur rind scázind pe dos ochlurlle lucraLe pe dosţ sl pe faLá ochlurlle lucraLe pe
faLáŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AcesL pulover slmplu sl cáldurosţ LrlcoLaL dln liná albá cu flrul poLrlvlL de arosţ corespunde aLiL
sporLurllor de larnáţ ciL sl alLor cerlnLeŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 800 a lináţ 3 andrele de cloraplţ andrele nrŦ 2 1/2 sl 3Ŧ
,år|meať
Láralmea pesLe plepL clrca 106 cmŦ
,ode|ť

lŦ ManseLeleţ elasLlcul dln Lalle sl aulerul se LrlcoLeazá in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul vom LrlcoLa cu modelul dln schemáŦ
,åsurať
28 ochlurl sl 40 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 130 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám 8 cm in inálLlme in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ ln
ulLlmul rind cresLem 20 ochlurlţ adlcá LoL al 7Ŵlea ochl il lucrám dublaLť o daLá dln faLáţ o daLá dln
spaLeţ plus ciLe 1 ochl la flecare maralneŦ Lucrám in conLlnuare drepL cu andrele nrŦ 3 sl modelul
dln schemáţ piná la inálLlmea LoLalá de 39 cmŦ Avem 130 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
La incepuLul rindurllor urmáLoaLre scádem la flecare maralne a lucrululť 3ţ 2ţ 2 ochlurl sl apol de 3
orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 20 ochlurl (ciLe 10 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 130 ochlurlŦ
umótol sl tósctololo oitololť
La inálLlmea de 22 cm de la incepuLul ráscrolelll minecllorţ incepem ráscrolala aiLululţ scázind la
ml[locul spaLelul 30 ochlurl inLrŴun slnaur rindŦ AsLfel am impárLlL lucrul pe douá andreleţ ciLe 30
ochlurl pe flecare andreaŦ ConLlnuám cu 30 ochlurl pe prlma andreaţ scázind la incepuLul flecárul
rindţ pe llnla ráscrolelll aiLululţ de 6 orl ciLe 3 ochlurlŦ Avem 32 ochlurlŦ La inálLlmea de 23 cm de la
incepuLul ráscrolelll minecll formám llnla umárulul scázind la incepuLul rindurllorţ pe aceasLá llnleţ
de 3 orl ciLe 6 ochlurl sl de 2 orl ciLe 7 ochlurlŦ ConLlnuám la fel lucrul cu cele 30 ochlurl de pe
andreaua urmáLoareŦ
Iatať
1rlcoLám la fel ca la spaLeţ cu slnaura deoseblre cá la 18 cm inálLlme de la incepuLul ráscrolelll
minecllţ incepem ráscrolala aiLululţ scázind 26 ochlurl la ml[locul feLelŦ Am impárLlL asLfel lucrul in
douá párLlŦ Lucrám flecare parLe separaLţ scázind pe llnla ráscrolelll aiLululţ la incepuLul rindurllor
urmáLoareţ de 7 orl ciLe 2 ochlurl sl de 6 orl ciLe 1 ochlţ lar la inálLlmea de 23 cm de la incepuLul
ráscrolelll minecllţ formám llnla umárululţ scázind de 3 orl ciLe 6 ochlurl sl de 2 orl ciLe 7 ochlurlŦ
ConLlnuám lucrul la fel pe andreaua urmáLoareţ insá lnversaLŦ
,|necať
MonLám 62 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepL 7 cm in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ ln ulLlmul
rind cresLem 10 ochlurl (LoL la al 6Ŵlea ochl il lucrám dublaL)Ŧ ConLlnuám 38 cm cu andrele nrŦ 3 sl
modelul llţ crescind la flecare maralne ciLe 1 ochl la 3 cm (de 13 orl)Ŧ Avem 98 ochlurlŦ
La inálLlmea LoLalá de 46 cmţ cresLem la flecare maralne a lucrululţ la incepuLul rindurllorţ de 10 orl
ciLe 1 ochlţ asLfel inciL sá obLlnem 118 ochlurl in LoLalŦ
lncepem sá formám ovalul minecll scázind la incepuLul rindurllor urmáLoarelor douá rindurl ciLe 9
ochlurl slţ in conLlnuareţ de 30 orl ciLe 1 ochlţ de 4 orl ciLe 3 ochlurl sl de 4 orl ciLe 4 ochlurlŦ 8ámin
22 ochlurl pe care le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Cálcám aburlL sl inchelem prln cusáLurá de mináŦ ue [ur impre[urul ráscrolelll aiLulul rldlcámţ pe 3
andrele aroase de cloraplţ 120 ochlurl sl LrlcoLám 16 cm in ūpuncL de semlelasLlc"Ŧ lnchelem inLrŴun
slnaur rind luind pe faLá ochlurlle lucraLe pe faLáţ sl pe dos ochlurlle lucraLe pe dosŦ
uupá dorlnLáţ indolm aulerul ináunLru sau in afaráŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

Apllcind inLrŴo alLá varlanLá modelul cunoscuL sub denumlrea de ūsarpe" sau ūLorsadá"ţ se poaLe
obLlne o vesLá frumoasá sl pracLlcáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a lináţ andrele nrŦ 2 sl 2ZŦ
,år|meať
Láralmea pesLe plepL aproxlmaLlv 98 cmŤ lunalmea vesLel 63 cmŦ
,ode|ť
lŦ 1oLul se lucreazá in ūpuncL de [erseu"ţ in ūpuncL de elasLlc" sl in ūpuncL lenes"Ŧ
llŦ Ml[locul feLel se lucreazá cu modelul urmáLorť
ÞenLru execuLarea acesLul model sinL necesare 22 ochlurlŦ
kioJol 1ť (pe faLa lucrulul) 2 ochlurl pe dosţ *8 ochlurl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosŦ 8epeLám o daLá de
la *Ŧ
kioJol 2ť acoperlLŦ
kioJol Jť 2 ochlurl pe dosţ * 2 ochlurl rldlcaLe nelucraLe sl lásaLe in faLa lucrulul pe o andrea de
rezerv፠lucrám pe faLá ochlurlle urmáLoare (3 sl 4)ţ apol LoL pe faLá cele 2 ochlurl de pe andreaua
de rezerv፠urmáLoarele 2 ochlurl (3 sl 6) le rldlcám pe o andrea sl le lásám in spaLele lucrululŦ
Lucrám pe faLá urmáLoarele 2 ochlurl (7 sl sl apol lucrám pe faLá ochlurlle (3 sl 6) lásaLe pe
andreaua de rezerváţ ochlurl pe dosŦ 8epeLám o daLá de la *Ŧ
kioJol 4ť acoperlLŦ
kioJol 5ť repeLám de la rindul 1Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 43 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lŦ
pate|eť
MonLám 130 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám 10 cm in inálLlme in ūpuncL de elasLlc"Ŧ ConLlnuám
lucrul pe andrele nrŦ 2Z o bucaLá de 23 cm inálLlmeţ in ūpuncL de [erseu"ţ crescind la flecare
maralne ciLe 1 ochl la 3 cm (de 8 orl)Ŧ ln LoLal cresLem 16 ochlurlŦ Avem 146 ochlurlŦ ln urmáLoarele
10 rindurl vom lucra asLfelť prlmele sl ulLlmele 23 ochlurl de pe andrea le vom lucra in ūpuncL
lenes"ţ lar resLul spaLelul (100 ochlurl)ţ in puncL de [erseu"Ŧ lncepind dln rindulal 11Ŵlea scádem la
flecare maralne a lucrulul asLfelť 4ţ 3ţ 2ţ 1 ochlurlţ la incepuLul rindurllorŦ ln LoLal am scázuL 26
ochlurlŦ Avem 120 ochlurl cu care conLlnuám sá LrlcoLám drepL 23 cmţ in ūpuncL de [erseu"ţ avind
arl[á ca prlmele sl ulLlmele 10 ochlurl de pe andrea sá le lucrám in ūpuncL lenes"Ŧ
umótolť
lncepem sá formám llnla umárulul scázind la incepuLul rindurllorţ pe aceasLá llnleţ de 20 orl ciLe 4
ochlurlţ in LoLal 80 ochlurl scázuLe pe ambll umerlŦ 8ámin la ml[locul spaLelul 40 ochlurl pe care le
scádem inLrŴun slnaur rindŦ
Iatať
MonLám 130 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám 10 cm in inálLlme in ūpuncL de elasLlc"Ŧ ConLlnuám
pe andrele nrŦ 2Z in ūpuncL de [erseu"ţ o bucaLá de 23 cm in inálLlmeţ avind arl[á ca la ml[locul feLel
sá lnLroducem in lucru modelul llţ asLfelť lucrám 34 ochlurl in ūpuncL de [erseu"ţ urmeazá 22 ochlurl
cu modelul ll sl in conLlnuare 34 ochlurl in ūpuncL de [erseu"ţ crescind la flecare maralneţ ciLe 1
ochl la 3 cm (de 8 orl)Ŧ ln LoLal cresLem 16 ochlurlŦ
Avem 146 ochlurlŦ ln urmáLoarele 10 rindurl vom lucra asLfelť prlmele sl ulLlmele 23 ochlurl de pe
andrea (LoLal 46 ochlurl) le vom lucra in ūpuncL lenes"ţ lar resLul de 100 ochlurl de la ml[locul
rindulul le vom lucra in ūpuncL de [erseu"ţ avind la ml[loc 22 ochlurl cu modelul llŦ
lncepind dln rindul al 11Ŵleaţ scádem la flecare maralne asLfelť 4ţ 3ţ 3ţ 2ţ 1 ochlurl la incepuLul
rindurllorŦ ln LoLal am scázuL 26 ochlurl (ciLe 13 ochlurl la flecare maralne)Ŧ Avem 120 ochlurl cu
care conLlnuám lucrul drepLţ 3 cm in inálLlmeţ in ūpuncL de [erseu" sl modelul llţ avind arl[á ca
prlmele 10 sl ulLlmele 10 ochlurl de pe andrea sá le lucrám in ūpuncL lenes"Ŧ Avem 120 ochlurl pe
care le impárLlm pe 2 andreleţ ciLe 60 ochlurl pe o andreaŦ ConLlnuám lucrul pe prlma andrea
LrlcoLind 20 cm in inálLlme in ūpuncL de [erseu" sl [umáLaLe dln modelul ll (11 ochlurl)ţ la maralnea
exLerloará a lucrulul LrlcoLám mereu 10 ochlurl in ūpuncL lenes"ţ scázind ciLe 1 ochl la 1 cm asLfelť
la maralnea lnLerloará a feLel lucrám 11 ochlurl cu modelul llţ lar urmáLoarele 2 ochlurl in ūpuncL
de [erseu" le lucrám impreuná pe faLáţ scázind asLfel 1 ochlŦ
lncepem a forma llnla umárululţ scázind de 10 orl ciLe 4 ochlurlţ la incepuLul rindululţ pe aceasLá
llnleŦ
ConLlnuám la el lucrul pe andreaua urmáLoareţ insá lnversaLŦ
8ent|ta de |a g|tť
MonLám pe o andrea de clorapl 1 ochl sl LrlcoLám in ūpuncL lenes"ţ crescind ciLe 1 ochl numal inLrŴo
parLe piná cind avem 10 ochlurlŦ 1rlcoLám cu acesLe 10 ochlurlţ in ūpuncL lenes"ţ o bucaLá de
lunalmea corespunzáLoare ráscrolelll aiLulul sl inchelem scázind ciLe 1 ochl la flecare rind (pe
aceeasl parLe pe care lnlLlal am crescuL) piná cind Lermlnám ochlurlleŦ
Cálcám aburlLţ inchelem la maslnáţ lar benLlLa dln [urul aiLulul o coasem lnvlzlbll cu minaţ cap in cap
cu ráscrolala aiLululŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AceasLá vesLá esLe frumoasá sl pracLlcáţ cu un model in dunal sl buzunare LálaLeŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a liná de aroslme ml[locleţ sau subLlre luaLá in douáŦ Andrele nrŦ 2Z sl 3ţ sl 4 nasLurlŦ
,år|meať
Lunalmea vesLel inchelaLá la nasLurl clrca 106 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelul 60 cm
(clrcumferlnLa plepLulul 96 Ŷ 98 cm)Ŧ
,ode|ť
lŦ 1lvurlle lnLerloare se lucreazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ 8esLul se LrlcoLeazá asLfelť
kioJol 1ť 6 ochlurl pe faLáţ * urmáLorul ochl se LrlcoLeazá pe faLá de 2 orlţ o daLá luinduŴl dln faLáţ o
daLá dln spaLele andrelelŦ urmeazá 6 ochlurl pe faLáŦ 8epeLám de la *Ŧ
kioJol 2ť 6 ochlurl pe dosţ urmáLoarele 2 ochlurl se LrlcoLeazá impreuná pe dosŦ AcesLe 2 rindurl se
repeLáŦ
,åsurať
26 ochlurl sl 40 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ Cchlul LrlcoLaL de 2 orl se socoLesLe drepL 1 ochl la
numáráLoareŦ
pate|eť
lncepem cu 127 ochlurl pe andrele nrŦ 2ZŦ 1rlcoLám 3 cm cu modelul lŦ urmeazá 1 rind de ochlurl
pe dosţ aLiL pe faLaţ ciL sl pe dosul lucrululŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 3 cu modelul ll (ochlul
incepáLor sl cel care sfirsesLe rindul nu lnLrá in model)Ŧ CresLem la ambele maralnl ale lucrululţ la
ciLe 6 cmţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 137 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
La 38 cm másuraLl de la maralnea de [os scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 6
ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 12 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 103 ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll eLe
de 11 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alclţ sl incepind de alcl la ambele maralnlţ la ciLe 2 cmţ de 3 orl
ciLe 1 ochlŦ vor fl 113 ochlurlŦ
umótolť
Cind spaLele are 39 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 6 orl
ciLe 4 ochlurl sl ciLe 3 ochlurlţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 63 cm másuraLl de la maralnea de [osţ inchelem la ml[locul rindulul 11 ochlurlţ luám
una dln párLl pe o andrea de rezervá sl sfirslm cele douá bucáLl separaLŦ La maralnea lnLerloaráţ la
aiLţ scádem la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul rindurllorţ ciLe 3 ochlurl piná la sfirslLŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
lncepem cu 90 ochlurl pe andrele nrŦ 2ZŦ 1rlcoLám 3 cm cu modelul lŦ urmeazá 1 rind de ochlurl pe
dosţ aLiL pe faLaţ ciL sl pe dosul lucrululŦ ConLlnuám cu andrele nrŦ 3ţ cu modelul llŦ 1rlcoLám la
ambele maralnlţ piná la 19 cmţ drepL inalnLeŦ La 4 cm de la Llv formám prlma pereche de buLonlereŦ
1rlcoLám 6 ochlurl de la incepuLul rindululţ dln 3 ochlurl facem o buLonleráţ LrlcoLám 21 ochlurlţ dln
3 ochlurl facem a doua buLonleráŦ A doua pereche de buLonlere vlne la 11 cm deasupra prlmel
perechlŦ
8uzunaru|ť
La 10 cm de la Llvţ pe faLa lucrululţ LrlcoLám la incepuLul rindulul 14 ochlurlţ luám 34 ochlurl pe o
andrea de rezervá sl LrlcoLám resLul de 42 ochlurlŦ Lásám lucrul de o parLeŦ Þe alLe andrele incepem
36 ochlurl penLru cápLuseala buzunarululŦ uupá ochlul care incepe rindulţ LrlcoLám cu modelul llţ in
aceeasl impárLlre cu ochlurlle buzunarulul de pe andreaua de rezerváŦ 1rlcoLám 9 cmŦ La incepuLul
ulLlmelor 2 rindurl scádem ciLe 1 ochlŦ Sfirslm cu un rind fárá soLţ sl lásám de o parLeŦ ConLlnuám
faLa sl in locul ochlurllor buzunarulul lásaLe pe andreaua de rezerváţ LrlcoLám ochlurlle cápLuselllŦ
Cchlurlle buzunarulul rámin mal deparLe pe andreaua de rezerváŦ
kósctololo oitololť
Cind maralnea lnLerloará are 19 cm de la maralnea de [osţ scádem alclţ sl incepind de alcl mereu la
ciLe 4 rindurlţ de 23 orl ciLe 1 ochl sl mereu la ciLe 6 rindurlţ de 14 orl ciLe 1 ochlŦ lnLre Llmp cresLem
la maralnea dreapLá (cea exLerloará)ţ la 20 cm másuraLl de la maralnea de [osţ sl incepind de alcl la
ciLe 6 cm de 3 orl ciLe 1 ochlŦ
kósctololo mioecllť
La 38 cm másuraLl de la maralnea de [osţ scádem la maralnea exLerloaráţ la incepuLul rindulul
urmáLor 8 ochlurlţ pe urmáţ la ciLe 2 rindurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 7 orl ciLe 1 ochlŦ Cind
ráscrolala minecll esLe de 10 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLemţ alclţ sl incepind de alcl la ciLe 1Z cmţ
de 7 orl ciLe 1 ochlŦ
umótolť
La 39 másuraLl de [os scádem la maralnea exLerloaráţ la ciLe 2 rindurlţ la incepuLul rindurllorţ ciLe 4
ochlurl piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
Se lucreazá lnvers sl fárá buLonlereŦ
,|neca dreaptåť
lncepem 73 ochlurl pe andrele nrŦ 2ZŦ 1rlcoLám in ūpuncL de elasLlc" un Llv la fel ca la spaLele sl la
faLa vesLelŦ ConLlnuám cu modelul ll cu andrele nrŦ 3Ŧ CresLem la ambele laLurl ale minecllţ la ciLe
2Z cmţ de 18 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 111 ochlurlŦ Cind mineca are 48 cm de la maralnea de [osţ
scádem in rindurlle urmáLoareţ o daLá 7 ochlurlţ o daLá 3 ochlurlţ de 10 orl ciLe ciLe 2 ochlurlţ de 34
orl ciLe 1 ochlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl de 2 orl ciLe 4 ochlurlŦ 8ámin 21
ochlurlŦ lnchelemŦ
Cálcám bucáLlle LrlcoLaLe sl le monLámŦ lndolm Llvurlle de [os sl le coasem pe dlnáunLruŦ La
maralnea lnLerloará a feLel drepLe rldlcám ochlurlle pe andrele nrŦ 2Z sl anumeť de la Llvul indolL
piná la ml[locul ráscrolelll aiLulul clrca 180 ochlurlŦ 1rlcoLám 2 cm cu modelul lŦ lnchelemŦ 8ldlcám sl
la parLea sLinaá a feLel ochlurlle in acelasl felţ LrlcoLám sl alcl 2 cm de LlvŦ lmpreunám cele douá
suvlLe cu o cusáLurá la ml[locul spaLelul sl le coasem pe dlnáunLruŦ La maralnea de [os a ráscrolelll
aiLulul facem un mlc colL in LlvŦ 1rlcoLám un Llv la fel sl la buzunareŦ llxám cele 3 maralnl llbere ale
cápLuselll buzunarelorŦ lesLonám buLonlereleţ coasem nasLurllŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8ltb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

ÞracLlcá sl eleaanLáţ aceasLá vesLá se lucreazá dln liná maronŦ ln faLá are douá párLl incruclsaLe una
pesLe alLaŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a liná de aroslme ml[locleţ 3 nasLurlţ andrele nrŦ 2 sl 2ZŦ
,år|meať
Láralmea pesLe plepL 100 cmŤ lunalmea vesLel 62 cmŦ
,ode|ť
lŦ CenLura dln Lalle se lucreazá in ūpuncL de elasLlc"Ŧ
llŦ 8enLlle de la ráscrolala minecllor sl banLa care bordeazá feLele se lucreazá in ūpuncL lenes"Ŧ
lllŦ SpaLele sl faLa se lucreazá la felţ cu urmáLorul modelť
kioJol 1 (pe foto loctolol)ť 4 ochlurl pe dos * 1 ochl pe faLáţ 9 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la *Ŧ
kioJol 2 sl toote tioJotlle pe Josol loctololť se lucreazá acoperlLŦ
kioJol Jť ca rindul 1Ŧ
kioJol 5 sl 7ť 3 ochlurl pe dosţ * 3 ochlurl pe faLáţ 7 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la *Ŧ
kioJol 9 sl 11ť la fel ca rindul 1 sl 3Ŧ
kioJol 1J sl 15ť 9 ochlurl pe dosţ * 1 ochl pe faLáţ 9 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la *Ŧ
kioJol 17 sl 19ť 8 ochlurl pe dosţ * 3 ochlurl pe faLáţ 7 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la *Ŧ
kioJol 21 sl 2Jť se lucreazá la fel ca rindul 13 sl 13Ŧ
8epeLám de la rindul 1Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 43 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lllŦ
pate|eť
MonLám 130 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl lucrám in ūpuncL de elasLlc"ţ o banLá de 10 cm inálLlmeŦ
ConLlnuám cu andrele nrŦ 2Z o bucaLá de 24 cm inálLlmeţ cu modelul lllţ crescind la flecare maralne
ciLe 1 ochl la 3 cm (de 8 orl)Ŧ 1oLal cresLem 16 ochlurlŦ
Avem 146 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
lncepem sá scádem asLfelť in rindul 1 scádem ciLe 12 ochlurl la flecare maralneţ lar in rindurlle
urmáLoare scádem de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 8 orl ciLe 1 ochlŦ Am scázuL in LoLal 40 ochlurl (ciLe 20
ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 106 ochlurl cu care conLlnuám drepL incá 22 cm in inálLlmeŦ lmpárLlm
apol ochlurlle pe douá andreleţ ciLe 33 ochlurl pe o andreaŦ ConLlnuám lucrul pe prlma andrea
scázind la maralnea lnLerloará a lucrululţ de 4 orl ciLe 3 ochlurl sl de 3 orl ciLe 1 ochlŦ
umótolť
lncepem sá scádem llnla umárulul asLfelť de 6 orl ciLe 6 ochlurl sl inchelemŦ ConLlnuám lucrul pe
cealalLá andrea in acelasl felţ insá lnversaLŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 130 ochlurl pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám in ūpuncL de elasLlc"ţ o banLá de 10 cm inálLlmeŦ
ConLlnuám pe andrele nrŦ 2Z cu modelul lll sl LrlcoLám 8 cm in inálLlmeţ crescind ciLe 1 ochl la 3 cm
pe llnla subraLululŦ Þe aceasLá llnle (a subraLulul) vom cresLe mereu ciLe 1 ochl la 3 cmţ incepind de
la Lermlnarea elasLlculul sl piná la ráscrolala minecllŦ
La maralnea lnLerloará a feLelţ pe dlaaonala A Ŷ 8ţ vom scádea ciLe 1 ochl la 0ţ63 m (incepind dln
puncLul A)Ŧ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea de 24 cm de la Lermlnarea elasLlcululţ la maralnea exLerloaráţ incepem sá scádem
ráscrolala minecll asLfelť in rindul inLil scádem 12 ochlurlţ apol de douá orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl
ciLe 1 ochlŦ ln LoLal scádem 20 ochlurlŦ ConLlnuám apol drepL pe aceasLá llnle incá 24 cm (pe
dlaaonala A Ŷ 8 conLlnuám a scádea mereu ciLe 1 ochl la 0ţ63 cm)Ŧ
umótolť
lormám llnla umárulul scázind ciLe 8 ochlurl la incepuLul flecárul rind pe dosul lucrululŦ
ÞarLea sLinaá a feLel o execuLám la felţ lnversaLţ cu slnaura deoseblre cá incepind dln al dollea rind
al elasLlculul sl piná in puncLul Aţ formám 3 buLonlere la dlsLanLá de 3 cm inLre eleŦ
Cálcám aburlL sl inchelem la maslnáŦ ÞarLea dreapLá a feLel se va prlnde de elasLlcul dln Lalle pe
dedesubL cu o cheoLoareŦ
8ent||e de |a råscro|a|a m|nec||ť
MonLám 10 ochlurl pe andrele de clorapl sl lucrám in ūpuncL lenes" douá beLl de lunalmea
ráscrolelll minecllorŦ Le inchelem sl le coasem de mináţ cap in cap cu maralnea ráscrolelllŦ
8anta d|n fatåť
C lucrám LoL pe 10 ochlurlţ in ūpuncL lens"ţ in lunalmea pe care o másoará vesLa de [urŴimre[urul
feLelor sl ráscrolelll aiLululŦ Coasem banLa prln cusáLurl de miná de [urŴimpre[urul acesLel llnllţ cap
in cap cu bordura vesLelŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AceasLá [acheLá inchelaLá la douá rindurl de nasLurlţ lucraLá dln liná aalbenáţ cu maralnlle bordaLe
de o aarnlLurá maronţ se poLrlvesLe aLiL penLru feLlLeţ ciL sl penLru báleLlŦ ÞuncLul inLrebulnLaL alcl
sl cunoscuL de nol sub denumlrea de ūfluLuras"ţ il dá un aer vesel sl copllárescŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 400 a liná aalbenáţ 30 a liná maronţ 6 nasLurlţ andrele nrŦ 2ZŦ
,år|meať
Lunalmea [acheLel 44 cmŦ
,ode|ť
lŦ Clapele buzunarelor sl banLa care bordeazá maralnlle [acheLel se LrlcoLeazá in ūpuncL lenes"Ŧ
llŦ 8esLul [acheLel il LrlcoLám cu modelul urmáLorť execuLarea aceLul model cunoscuL sub
denumlrea de ūfluLuras" neceslLá un numár de ochlurl dlvlzlbll cu 3ţ plus ciLe 1 ochl la flecare
maralneŦ
kioJol 1 (pe Josol loctolol)ť LoaLe ochlurlle pe dosŦ
kioJol 2ţ 4ţ 6ţ 8ţ 10ť * 3 ochlurl pe faLáţ 3 ochlurl rldlcaLe nelucraLe cu flrul LrecuL prln faLáŦ
8eperLám de la *Ŧ
kioJol Jţ 5ţ 7ţ 9ţ 11ť se lucreazá LoaLe ochlurlle pe dosţ chlar sl cele care ind rindul precedenL au
fosL rldlcaLeŦ
kioJol 12ť 7 ochlurl pe faLáţ * apol ochlul al 8Ŵlea il rldlcám pe dedesubLul celor 3 flre LrasaLe sl il
aducem prln faLa lor sLrinainduŴle in mánunchlŦ uupá aceeaţ lucrám acesL al 8Ŵlea ochl pe faLáţ 9
ochlurl pe faLá *Ŧ 8epeLám de la *Ŧ
kioJol 1Jť repeLám de la rindul 1ţ muLind fluLurasll cu 3 ochlurl spre sLinaaŦ
,åsurať
30 ochlurl sl 43 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 120 ochlurl de liná maron sl LrlcoLám drepLţ in ūpuncL lenes" 3 cm in inálLlmeŦ ln
conLlnuare LrlcoLám drepL 23 cm in inálLlme cu liná aalbená sl modelul llŦ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 26 cm incepem ráscrolala minecll scázind la incepuLul rindurllor urmáLoareţ
de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 2 orl ciLe 2 ochlurl sl de 8 orl ciLe 1 ochlŦ Am scázuL in LoLal 26 ochlurl (ciLe
13 ochlurl la flecare maralne) sl au mal rámas 94 ochlurl cu care lucrám drepLŦ
umótolť
La inálLlmea LoLalá de 42 cm incepem sá formám llnla umárululţ scázind penLru flecare umár de 3
orl ciLe 6 ochlurlţ in LoLal 60 ochlurl (ciLe 30 ochlurl pe un umár)ţ lar cele 34 ochlurl rámase la
ml[locul spaLelul le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 68 ochlurl de liná maron sl LrlcoLám drepL 3 cm in inálLlme in ūpuncL lenes"Ŧ ConLlnuám cu
liná aalbená sl modelul ll incá 1 cm inálLlme sl formám 2 buLonlere in acelasl rind asLfelť LrlcoLám 2
ochlurlţ urmáLoarele 2 ochlurl le scádem formind prlma buLonler፠LrlcoLám in conLlnuare 10
ochlurl sl formám a 2Ŵa buLonlerá dln 2 ochlurlŦ ln rindul urmáLor (de inLors) in locul celor 2 ochlurl
scázuLe penLru flecare buLonleráţ vom monLa pe andrea alLe 2 ochlurl (4 ochlurl penLru ambele
buLonlere) sl conLlnuám lucrulŦ ln LoLal vom forma 3 perechl de buLonlere la inálLlme de 11 cm
inLre ele (verLlcal)Ŧ ConLlnuám lucrul drepL piná la inálLlmea de 8 cmŦ
Þe o andrea de rezervá monLám 20 ochlurl dln liná aalbená sl lucrámţ in ūpuncL de [erseu"ţ o
bucaLá de 3 cm inálLlmeŦ Lásám ochlurlle pe andrea fárá a le inchelaŦ Þe alLá andrea lucrám alLá
bucaLá de 3 cm inálLlmeŦ AcesLea vor forma cápLuseala buzunarelorŦ
Cind lucrul are 8 cm inálLlme LoLaláţ vom forma buzunarul asLfelť lucrám prlmele 30 ochlurl (pe faLa
lucrulul)ţ rldlcám urmáLoarele 20 ochlurl pe o andrea de rezervá sl le lásám in faLa lucrululŤ in
conLlnuarea prlmelor 30 ochlurl lucraLe adáuaám una dln andrelele de rezervá cu 20 ochlurl lucraLe
anLerlor (bucaLa penLru cápLuseala buzunarelor) sl le lucrám sl pe acesLea in conLlnuarea prlmelor
30 ochlurlţ apol lucrám ulLlmele 18 ochlurl de pe andreaŦ
ConLlnuám drepL cu modelul llŦ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 26 cm incepem ráscrolala minecllţ scázind la incepuLul rindurllor pe aceasLá
llnleţ o daLá 7 ochlurlţ o daLá 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ ln LoLal am scázuL 13 ochlurl sl au mal
rámas 33 ochlurl cu care vom LrlcoLa drepL pe aceasLá llnleţ piná la inálLlmea de 42 cmŦ
umótolť
lncepem sá formám llnla umárululţ scázind de 3 orl ciLe 6 ochlurlţ lar la maralnea lnLerloará a feLel
vom scádeaţ (concomlLenL cu incepuLul ráscrolelll minecll) ciLe 1 ochl la 3 rindurl (de 23 orl)Ŧ
clopo ozoootololť
Lucrám drepL 2 cm in inálLlmeţ cu liná maronţ in ūpuncL lenes"ţ cele 20 ochlurl lásaLe pe andreaua
de rezerváţ formind clapa buzunarululŦ
LxecuLám la fel parLea sLinaá a feLelţ lnversaL sl fárá buLonlereŦ
,|necať
MonLám 64 ochlurl cu liná maron sl LrlcoLám in ūpuncL de semlelasLlc" o manseLá de 3 cm inálLlmeŦ
ConLlnuám cu liná aalbená sl modelul ll sl LrlcoLám 26 cm in inálLlmeţ crescind la flecare maralne a
lucrulul ciLe 1 ochl la 2 cmŦ ln LoLal am crescuL 26 ochlurl (ciLe 13 ochlurl la o maralne)Ŧ Avem 90
ochlurl cu care incepem sá formám ovalul minecllţ scázind la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2
orl ciLe 6 ochlurlţ de 42 orl ciLe 1 ochlţ de 2 orl ciLe 4 ochlurl sl de 4 orl ciLe 3 ochlurlŦ ln LoLal am
scázuL 82 ochlurl (ciLe 41 ochlurl la flecare maralne)Ŧ 8esLul de 8 ochlurl le inchelem inLrŴun slnaur
rindŦ
Cálcám aburlLţ coasem cápLuseala buzunarelor sl clapele sl inchelem la maslnáŦ Þe 8 ochlurl dln liná
maron LrlcoLám in ūpuncL lenes" o benLlLá de clrca 90 cmţ pe care o coasem de miná impre[urul
feLelor sl aiLululŦ Coasem 6 nasLurlŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AcesL cardlaan frumos sl pracLlc se LrlcoLeazá inLrŴun model peplLţ cu
benLl laLeţ unlŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 220 a liná de culoare inchlsá sl clrca 130 a liná de culoare deschlsáţ andrele nrŦ 2Z sl 3 nasLurlŦ
,år|meať
Láralmea cardlaanulul inchelaL la nasLurl clrca 82 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelulţ fárá banLáţ 40
cm (penLru copll de 9 Ŷ 10 anl)Ŧ
,ode|ť
lŦ LlasLlcul dln Lalle sl manseLele se LrlcoLeazá in ūpuncL de elasLlc"Ŧ
llŦ 8enLlle penLru nasLurl sl buLonlereţ precum sl maralnea buzunarulul se lucreazá in ūpuncL de
[erseu"Ŧ
lllŦ 8esLul se lucreazá asLfelť
kioJol 1 (iocbls)ť * 2 ochlurl pe faLáţ rldlcám 1 ochlţ luinduŴl dln spaLele andrelelţ flrul esLe in dosul
andrelelŦ 8epeLám de la *Ŧ
kioJol 2 (iocbls)ť * ochlul rldlcaL in rindul precedenL se LrlcoLeazá pe faLáţ deasupra celor 2 ochlurl
pe faLá dln rindul precedenLţ LrlcoLám 2 ochlurl pe dosŦ 8epeLám de la *Ŧ
kioJol J (Jescbls)ť 1 ochl pe faLáţ * rldlcám 1 ochl ca in rindul inLilţ urmeazá 2 ochlurl pe faLáŦ
8epeLám de la *Ŧ
kioJol 4 (Jecbls)ť ca rindul 2Ŧ
AcesLe 4 rindurl se repeLáŦ
,åsurať
30 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lllŦ
pate|eť
lncepem cu 122 ochlurl in culoarea inchlsáŦ 1rlcoLám 3 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu modelul lll sl
LrlcoLám 20 cm cu elŦ
kósctololo mioecllť
La incepuLul rindurllor urmáLoare scádem de 12 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 98 ochlurlŦ ConLlnuám drepL
inalnLeŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 10 cmţ másuraLl verLlcalţ cresLem alclţ sl de alcl la ciLe 2 cmţ
la ambele maralnlţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 104 ochlurlŦ
kósctololo oitololť
Cind spaLele esLe de 40 cm másuraLl de la maralnea de [osţ inchelem la ml[locul rindulul 8 ochlurlţ
luám una dln párLl pe o andrea de rezervá sl LrlcoLám cele douá bucáLl separaLŦ La maralnea
lnLerloará scádem la ciLe 2 rindurl de 4 orl ciLe 3 ochlurl sl de 4 orl ciLe 2 ochlurlŦ
umótolť
lnLre Llmpţ la 41 cm másuraLl de la maralnea de [osţ scádem la maralnea exLerloaráţ la ciLe 2
rindurlţ ciLe 4 ochlurlţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Iatať
lncepem cu 60 ochlurlţ cu liná de culoare inchlsáŦ 1rlcoLám 3 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu
modelul lll sl LrlcoLám 20 cm cu acesLaŦ
kósctololo mioecllť
La incepuLul rindulul urmáLor scádem la maralnea exLerloará 7 ochlurl sl la ciLe 2 rindurlţ de 6 orl
ciLe 1 ochlŦ AceasLá maralne conLlnuá drepL inalnLeţ piná ce ráscrolala minecll másoaráţ verLlcalţ 10
cmŦ Alclţ sl de alcl la flecare 1 cmţ cresLem de 6 orl ciLe 1 ochlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ in acelasl rind cu incepuLul ráscrolelll minecllţ incepem sl ráscrolala aiLululť scádem la
maralnea lnLerloaráţ sl de alcl la ciLe 3 rindurlţ de 24 orl ciLe 1 ochlŦ ConLlnuám aceasLá maralne
drepL inalnLeŦ
umótolť
Cind lucrul are 41 cm de la maralnea de [osţ formám umárulţ scázind ciLe 4 ochlurlŦ
,|necať
lncepem cu 62 ochlurlţ cu liná de culoare inchlsáŦ 1rlcoLám 6 cm cu modelul lţ pe urmá conLlnuám
cu modelul lll sl cresLem mereu la incepuLul sl la sfirslLul rindulul al opLuleaţ de 13 orl ciLe 1 ochlŦ
vor fl 92 ochlurlŦ Cind mineca esLe de 34 cm másuraLl de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul
rindurllor urmáLoareť de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 6 orl ciLe 2 ochlurlţ de 34 orl ciLe 1 ochlţ de 6 orl ciLe
2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 16 ochlurlŦ lnchelemŦ
8uzunaru|ť
lncepem cu 28 ochlurl cu modelul lll sl LrlcoLám 7 cmŦ ConLlnuám cu liná de culoare inchlsáţ cu
modelul llŦ uupá 3 cm LrlcoLám pe faLa lucrulul un rind de ochlurl pe dosţ pe urmá mal LrlcoLám 3
cmŦ lnchelemŦ
8antať
lncepem 31 ochlurl sl LrlcoLám in ūpuncL de [erseu"ţ cu liná de culoare inchlsáŦ Cchlul al 16Ŵlea (cel
dln ml[loc) nuŴl LrlcoLám pe faLa lucrululţ cl il rldlcámţ luinduŴl dln spaLele andrelelŦ ueŴa lunaul
acesLor ochlurl rldlcaLe vom indol banLaŦ La 3 cm de la maralnea de [os formám prlma pereche de
buLonlereŦ 1rlcoLám 3 ochlurl de la maralneţ dln 6 ochlurl facem o buLonleráţ LrlcoLám 4 ochlurl sl
dln 6 ochlurl facem o buLonleráţ LrlcoLám 4 ochlurlţ rldlcám 1 ochlţ LrlcoLám 4 ochlurl sl dln 6
ochlurl facem a doua buLonlerá apol LrlcoLám 3 ochlurlŦ CelelalLe perechl de buLonlereţ in LoLal 3ţ
vln la dlsLanLá de 3Z cm una de alLaŦ Cind banLa esLe aLiL de lunaá inciL a[unae de la maralnea de
[os a feLll piná la umárţ * LrlcoLám 8 rindurl drepL inalnLeţ dln urmáLorul rind pe faLá LrlcoLám 10
ochlurlţ resLul rámine pe andreaua sLinaáţ inLoarcemţ LrlcoLám LoL acesLe 10 ochlurl pe dosŦ ln
urmáLorul rind pe faLá LrlcoLám 13 ochlurlţ rldlcám 1 ochlţ sfirslm rindulŦ ln urmáLorul rind pe dos
LrlcoLám 10 ochlurlţ inLoarcem sl LrlcoLám pe faLá aceleasl 10 ochlurlŦ ln urmáLorul rind pe dos
lucrám cu LoaLe ochlurlle (am LrlcoLaL ciLe 2 rindurl prescurLaLeţ penLru a obLlne la spaLe rpLun[lrea
benLll)Ŧ 8epeLám incá de 3 orl de la * pe urmá LrlcoLám drepL inalnLeţ aLiLţ ca banLa sá a[unaáţ dupá
monLarea cardlaanululţ la colLul de [os al celellalLe feLeŦ
Cálcám párLlle LrlcoLaLeţ le monLámŦ lndolm banLa sl prlndem in ea cele douá feLe sl ráscrolala
aiLululŦ
8uzunarul il Llvlm in láLlme de 2 ochlurl sl il coasem de faLa sLinaáŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959

PálnuLa dreapLá sl laraá esLe poLrlvlLá aLiL penLru báleLlţ ciL sl penLru feLlLeŦ laLa esLe LrlcoLaLá inLrŴ
un model suedez sl se inchlde cu un fermoar care se poaLe deschlde compleLŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 400 a liná brunáţ 20 Ŷ 30 a liná albasLru deschlsţ bordo sl aalbenáţ andrele nrŦ 2 sl 2Zţ un
fermoar care se poaLe deschlde compleLŦ
,år|meať
Láralmea hálnuLel clrca 82 cmţ lunalmea la ml[locul spaLelulţ fárá aulerţ 43 cm (penLru copll de 3 Ŷ
6 anl)Ŧ
,ode|ť
lŦ Culerul sl manseLele se lucreazá in ūpuncL de elasLlc"Ŧ
llŦ leLele se lucreazá inLrŴun model suedez dupá schema daLáŦ
lllŦ 8esLul se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
,åsurať
30 ochlurl sl 46 rindurl ƹ 10 cm cu modelul lllŤ
32 ochlurl ƹ 10 cm cu modelul llŦ
pate|eť
lncepem cu 116 ochlurl pe andrele nrŦ 2Ŧ 1rlcoLám 3 cm in culoare brunáţ in ūpuncL de [erseu"Ŧ ln
locul ulLlmul rind pe dosţ LrlcoLám un rind de ochlurl pe faLá (maralnea Llvulul)Ŧ ConLlnuám cu
andrele nrŦ 2Zţ LoL in ūpuncL de [erseu"Ŧ CresLem la ambele maralnlţ la ciLe 4 cmţ de 6 orl ciLe 1
ochlŦ vor fl 128 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Cind avem 28 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 2 orl ciLe 3
ochlurl sl de 12 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 104 ochlurlŦ Cind ráscrolala minecll esLe de 9 cmţ másuraLl
verLlcalţ cresLem alclţ sl de alcl la ciLe 2 cmţ la ambele maralnl ale lucrululţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl
110 ochlurlŦ
umótolť
Cind spaLele are 43 cm de la Llvţ scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 4 orl ciLe 6 ochlurl sl
de 10 orl ciLe 3 ochlurlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 43 cm de la Llvţ inchelem la ml[locul rindulul 12 ochlurlţ luám una dln párLl pe o
andrea de rezervá sl conLlnuám cele douá bucáLl separaLŦ La maralnea lnLerloaráţ linaá aiLţ scádem
la ciLe 2 rindurlţ ciLe 6 ochlurlţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
Iatať
lncepem cu 63 ochlurl pe andrele nrŦ 2 cu liná brunáŦ 1rlcoLám cu modelul lllŦ ln locul ulLlmulul rind
pe dosţ LrlcoLám un rind de ochlurl pe faLáţ pe urmá conLlnuám cu modelul suedezŦ 8indulrea
dunallor cu modelul suedez esLe aráLaLá de numeroLarea schemelŦ 1rlcoLám la maralnea lnLerloará
drepL inalnLeţ la cea exLerloará cresLem la ciLe 4 cmţ de 6 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 69 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
uupá ce am LrlcoLaL 28 cm de la Llvţ scádem la maralnea exLerloaráţ in rindul urmáLorţ 6 ochlurlţ pe
urmá mal scádem la ciLe 2 rindurl de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ 8ámin 33 ochlurlŦ
1rlcoLám drepL inalnLeţ piná ce ráscrolala minecll esLe de 9 cm másuraLl verLlcalŦ Alclţ sl de alcl la
ciLe 2 cmţ cresLem la maralnea exLerloaráţ de 3 orl ciLe 1 ochlŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ cind maralnea lnLerloará esLe de 44 cm de la maralnea de [osţ scádem la ciLe 2 rindurlţ o
daLá 6 ochlurlţ de 3 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl ciLe 1 ochlŦ urmám aceasLá maralne drepL inalnLeŦ
umótolť
Cind faLa are 43 cm de la Llvţ scádem la maralnea exLerloaráţ la ciLe 2 rindurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurl
sl 6 ochlurlţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ

Cea|a|tå parte a fete|ť
Se LrlcoLeazá in sens opusŦ
,|necať
lncepem cu 62 ochlurlţ pe andrele nrŦ 2ţ cu liná brunáŦ 1rlcoLám 6 cm cu modelul lŦ ConLlnuám cu
andrele nrŦ 2Zţ cu modelul lllŦ CresLem la ciLe 1Z cmţ la ambele maralnl ale lucrululţ de 13 orl ciLe 1
ochlŦ vor fl 92 ochlurlŦ Cind mineca are 30 cm de la maralnea de [osţ scádem la incepuLul rindurllor
urmáLoareţ de 2 orl ciLe 6 ochlurlţ de 8 orl ciLe 2 ochlurlţ de 34 orl ciLe 1 ochlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl
sl de 2 orl ciLe 3 ochlurlŦ 8ámin 16 ochlurlŦ lnchelemŦ
Cálcám puLernlc párLlle LrlcoLaLe sl le asamblámŦ lndolm feLele in láLlme de 2 cm sl coasem
fermoarulŦ
1rlcoLámţ incepind pe 3 ochlurlţ 2 benLl in culoare brunáţ in ūpuncL de [erseu"ţ aLiL de lunal ciL
maralnea lnLerloará a feLelorŦ Cu acesLe benLl acoperlm panallca de bumbac a fermoarululŦ uln
ráscrolala aiLulul rldlcám ochlurlle pe andrele nrŦ 2 sl LrlcoLám 8 cm cu modelul lţ in culoare brunáŦ
lnchelem pe faLá ochlurlle LrlcoLaLe pe faLáţ sl pe dos cele LrlcoLaLe pe dosŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AcesL orlalnal pulover penLru bálaL de 8 Ŷ 9 anl esLe foarLe usor de execuLaLŦ Llnla inLrebulnLaLá
poaLe fl arl sau bleumarlnŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 300 a liná arlţ andrele nrŦ 2ZŦ
,år|meať
ÞenLru bálaL de 8 Ŷ 9 anlŦ
,ode|ť
lŦ ÞlaLca dln faLá se lucreazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ 8esLulţ cu urmáLorul modelť
kioJol 1ť * 3 ochlurl pe dosţ 1 ochl pe faLáŦ 8epeLám de la *Ŧ
kioJol 2ť 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ * 3 ochlurl pe dosţ 1 ochl pe faLá *Ŧ 8epeLám de la *Ŧ
kioJol Jť 8epeLám de la rindul 1Ŧ
vom avea arl[á ca inLoLdeauna in rindurlle de inLors ochlul care in rindul anLerlor a fosL lucraL pe
faLáţ sá fle lucraL pe dos sl anume la ml[locul celor 3 ochlurl lucraLe pe dosŦ
Modelul esLe ldenLlc pe ambele párLl ale lucrululŦ neceslLá mal mulLe ochlurl deciL alLe modeleŦ
,åsurať
38 ochlurl sl 44 rindurl ƹ 10 cm dln modelul llŦ
pate|eť
MonLám 132 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepL 27 cm inálLlmeţ cu modelul llŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare asLfelť de 2 orl ciLe 7 ochlurlţ de 2 orl ciLe 3 ochlurl sl de
12 orl ciLe 1 ochlŦ Am scázuL in LoLal 32 ochlurl (ciLe 16 ochlurl la flecare maralne) sl au mal rámas
100 ochlurl cu care LrlcoLám in conLlnuare piná la inálLlmea LoLalá de 42 cmŦ
umótolť
ue alcl incepem sá formám llnla umárululţ scázind la incepuLul rindurllor urmáLoare de 6 orl ciLe 8
ochlurl sl de 2 orl ciLe 10 ochlurlŦ ln LoLal am scázuL 68 ochlurl (ciLe 34 ochlurl la un umár) sl au mal
rámas 32 ochlurl la ml[locul spaLelulţ cu care LrlcoLám mal deparLe 1 rind de ochlurl pe dos (pe faLa
lucrulul) sl apol conLlnuám 2 cm in inálLlme in ūpuncL de [erseu"Ŧ Am formaL asLfel Llvul ráscrolelll
aiLulul pe care il indolm pe dos sl il coasem in puncL lnvlzlbllŦ
Iatať
C lucrám la fel ca sl spaLele piná la inálLlmea LoLalá de 36 cmŦ Alcl impárLlm lucrul in douá párLlţ
asLfelť pe prlma andrea luám 70 ochlurlţ lar pe o andrea de rezervá lásám 30 ochlurlŦ
ConLlnuám lucrul pe prlma andrea cu 70 ochlurl in ūpuncL de [erseu" asLfelť pe llnla ráscrolelll
minecll LrlcoLám drepL piná la inálLlmea LoLalá de 42 cmţ cind incepem sá formám llnla umárululţ
scázind la incepuLul rindurllor pe aceasLá llnleţ de 3 orl ciLe 8 ochlurl sl o daLá 10 ochlurlţ lar pe llnla
ráscrolelll aiLululţ scádem ciLe 1 ochl la incepuLul rindurllor pe faLá ciLe 1 ochl la sfirslLul rindurllor
pe dosŦ
ConLlnuám lucrul pe andreaua urmáLoareţ rldlcind 40 ochlurl pe dosul lucrulul (sub plaLca dln faLá)ţ
sl LrlcoLám in acelasl felţ insá lnversaLŦ
,|necať
MonLám 76 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám 33 cm in inálLlme cu modelul llţ cresscind la
flecare maralne ciLe 1 ochl la 3 cmŦ ln LoLal am crescuL 22 ochlurl (ciLe 11 ochlurl la o maralne)Ŧ
Avem 98 ochlurl cu care incepem sá formám ovalul minecllţ scázind la incepuLul rindurllor ce
urmeazá de 2 orl ciLe 8 ochlurlţ de 40 orl ciLe 1 ochlţ de 2 orl ciLe 4 ochlurl sl de 4 orl ciLe 3 ochlurlŦ
8esLul de 14 ochlurl le inchelem inLrŴun slnaur rindŦ
Cálcám aburlL plaLca lucraLá in ūpuncL de [erseu" sl inchelem prln cusáLurl de mináŦ La maralnea
lnLerloará a pláLcll apllcám pe dos un Llv dln LesáLura de liná sau máLaseţ pe flr drepLţ de aceeasl
culoare ca puloverulŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

Scáderlle vlzlblle ale minecllor raalan formeazá aarnlLura acesLul puloverŦ Cele douá buzunare sinL
inausLeţ LálaLeŦ LlasLlcul dln Lalleţ de la manseLe sl de la aiL se LrlcoLeazá inLrŴo culoare
conLrasLanLáŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 320 a liná in culoarea de fond sl clrca 30 a liná inLrŴo culoare conLrsLanLáţ andrele nrŦ 2 sl 2Z ţ
sl 4 andrele de impleLlL cloraplŦ
,år|meať
Láralmea puloverulul clrca 82 cmţ lunalmea la ml[loul spaLelulţ fárá elasLlcul de la aiLţ de 47 cm
(penLru copll de 6 Ŷ 7 anl)Ŧ
,ode|ť
lŦ LlasLlcul dln Lalleţ de la aiL sl manseLe in ūpuncL de elasLlc"Ŧ
llŦ 8esLul se LrlcoLeazá in ūpuncL de [erseu"Ŧ uescrlerea scáderllor la mineca raalan esLe daLá in LexLŦ
,åsurať
32 ochlurl sl 48 rindurl ƹ 10 cm cu modelul llŦ
pate|eť
lncepem cu 116 ochlurl pe andrele nrŦ 2ţ cu liná in culoarea conLrasLanLáŦ 1rlcoLám 3 cm cu
modelul lŦ ConLlnuám in culoarea de bazáţ cu andrele nrŦ 2Zţ cu modelul llŦ CresLem la ambele
maralnlţ la ciLe 3 cmţ de 7 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 130 ochlurlŦ
kósctololo mioecll toolooť
Cind spaLele esLe de 28 cm de la maralnea de [osţ LrlcoLám urmáLoarele rindurl asLfelť
kioJol 1ť ochlurl incepáLorţ 1 ochl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ o scádere spre sLinaaţ pe urmá LrlcoLám
al Lrellea ochl pe faLáţ dar nuŴl dám drumul de pe andreaua sLinaáţ apol LrlcoLám prlmul ochlţ pe
urmá al dollea sl abla acum dám drumul deodaLá celor Lrel ochlurl de pe andreaua sLinaá (ochl
lunalL aplecaL spre dreapLa)Ŧ ConLlnuám rindul pe faLá piná rámin 9 ochlurl pe andreaua sLinaáŤ
LrlcoLám al dollea ochl pe faLáţ luinduŴl dln spaLele andrelel (nuŴl dám drumul de pe andreaua
sLinaá) apol urmáLorul ochl pe faLáţ LoL dln spaLele andrelel sl abla acum prlmul ochl pe faLáţ luaL
dln faLa andrelelŦ uám drumul deodaLá celor 3 ochlurl de pe andreaua sLinaá (ochl lunalL aplecaL
spre sLinaa)Ŧ urmeazá o scádere spre dreapLaţ 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ sl ochlul care inchele
rindulŦ
kioJol 2ť pe dosŦ
kioJol Jť ochlul incepáLorţ 1 ochl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ o scádere spre sLinaaţ conLlnuám rindul
pe faLáţ piná rámin 6 ochlurl pe andreaua sLinaáţ 1 scádere spre dreapLaţ 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl
pe faLá sl ochlul care inchele rindulŦ
kioJol 4ť pe dosŦ
8epeLám acesLe 4 rindurl incá de 22 orlŦ 8ámin 38 ochlurlŦ urmáLorul rind se LrlcoLeazá asLfelť
ochlul de la maralneţ 1 ochl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl lunalL LrlcoLaL dln 3
ochlurlţ la fel ca inalnLeţ 4 ochlurl pe faLáţ inchelem urmáLoarele 14 ochlurlţ luám una dln párLl pe o
andrea de rezervá sl sfirslm inLil bucaLa dln dreapLaŦ La maralnea exLerloará nu mal scádemŦ La
maralnea lnLerloará scádem de 2 orl ciLe 6 ochlurlŦ
Iatať
lncepem cu 124 ochlurlŦ LlasLlcul dln Lalle se lucreazá la fel ca la spaLeŦ ConLlnuám in culoarea de
fondţ pe andrele nrŦ 2Zţ modelul llŦ CresLem la ambele maralnlţ mereu la ciLe 3Z cmţ de 6 orl ciLe 1
ochlŦ vor fl 136 ochlurlŦ
8uzunaru|ť
lnLre Llmpţ la 6 cm de la elasLlcul dln Lalleţ LrlcoLám in urmáLorul rindţ pe faLa lucrululţ 13 ochlurl pe
faL፠acesLea le luám pe o andrea de rezerváŦ Lucrám cu cele 29 ochlurl urmáLoareŦ 1rlcoLám 4
rindurl pe faLá in culoarea conLrasLanLáŦ lnchelemŦ 1rlcoLám urmáLoarele 38 ochlurl sl le Lrecem pe
alLá andrea de rezerváŦ Cu cele 29 ochlurl urmáLoare LrlcoLám dln nou 4 rindurl in culoarea
conLrasLanLáŦ lnchelemŦ ConLlnuám cu cele 13 ochlurl rámase dupá al dollea buzunarŦ Lásám lucrul
de o parLeŦ Cu alLe andrele incepem in culoarea conLrasLanLá 33 ochlurl penLru cápLuseala
buzunarululŦ 1rlcoLám 6 cm in ūpuncL de [erseu"ţ sfirslnd cu un rind de faLáŦ La incepuLul celor douá
rindurl urmáLoare scádem ciLe 2 ochlurlţ asLfel cá ne rámin 29 ochlurlŦ Lásám de o parLeŦ Mal
LrlcoLám incá o bucaLá la felŦ ConLlnuám faLa sl in locul ochlurllor buzunarelorţ LrlcoLám ochlurlle
cápLuselllţ blneinLeles acum in culoarea de fondŦ
kósctololo mioecll toolooť
Cind faLa eLe de 28 cm másuraLl de la maralnea de [osţ scádem raalanul la fel ca la spaLeŦ
kósctololo oitololť
lnLre Llmpţ la 33 cm másuraLl de la maralnea de [osţ impárLlm ochlurlle in douáŦ Luám una dln párLl
pe o andrea de rezervá sl sfirslm cele douá bucáLl separaLŦ La maralnea exLerloará conLlnuám cu
aarnlLura de scáderlŤ la maralnea lnLerloaráţ linaá aiLţ scádemţ incepind cu al nouálea rind dupá
impárLlrea ochlurllorţ la ciLe 3 rindurl 1 ochlţ piná se Lermlná LoaLe ochlurlleŦ
,|necať
lncepem cu 66 ochlurl pe andrele nrŦ 2ţ in culoarea conLrasLanLáŦ 1rlcoLám 3 cm cu modelul lŦ
ConLlnuám cu andrele nrŦ 2Z in culoarea de fondţ in ūpuncL de [erseu"Ŧ CresLem la ambele maralnl
la ciLe 1Z cmţ de 19 orl ciLe 1 ochlŦ vor fl 104 ochlurlŦ Cind mineca esLe de 34 cm de la maralnea de
[osţ scádem parLea de sus a raalanulul dupá lndlcaLllle daLe penLru raalanul dln spaLeţ piná rámin
12 ochlurl la ml[locŦ lnchelemŦ
Cálcám bucáLlle LrlcoLaLeŦ Asamblám cusáLurlle raalanululţ asezind maralnlle cu rindurlle ochlurllor
de lanL una linaá cealalLáŦ Coasem cu aceeasl lináţ prlnzind o daLá una dln maralnlţ o daLá cealalLá
maralneŦ lmpreunám sl cusáLurlle laLerale sl cele ale anLebraLululŦ uln ráscrolala aiLulul rldlcám
ochlurlle pe 3 andrele nrŦ 2 de impleLlL clorapl sl LrlcoLám 2Z cm cu modelul lţ in culoarea
conLrasLanLáŦ ln faLáţ la inLilnlrea celor douá andreleţ scádem la ciLe 2 rindurl ciLe 1 ochlţ penLru a
obLlne unahlul colLululŦ lnchelem pe faLá ochlurlle LrlcoLaLe pe faLáţ sl pe dos cele LrlcoLaLe pe dosŦ
Þrlndem maralnlle inausLe ale benLllor buzunarelor sl cele 3 maralnl llbere ale cápLuselll
buzunarelorŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ

AceasLá vesLá se lucreazá cu liná rosle sau arl sl se inchele la douá rindurl de nasLurlŦ
1rlcoLaLá in ūpuncL de [erseu"ţ are feLele bordaLe cu un model slmplu sl orlalnalŦ Se armonlzeazá
plácuL cu orlce fel de bluzá dln maLerlal ecosez sau cu bullneŦ
Iurn|tur|ť
Clrca 200 a lináţ 2 nasLurlţ andrele nrŦ 2ZŦ
,år|meať
ClrcumferlnLa plepLulul clrca 94 cmţ andrele nrŦ 2ZŦ
,ode|ť
lŦ SpaLele se lucreazá in ūpuncL de [erseu"ţ lar cele douá párLl dln faLá care sinL ldenLlceţ se lucreazá
LoL in ūpuncL de [erseu"Ŧ
llŦ Maralnea lnLerloará a feLelor in ūpuncL lenes"Ŧ
lllŦ 8anLaţ cu modelul urmáLorť
kioJol 1ţ Jţ 5ţ 7ţ 9 (pe foto loctolol)ť 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1
ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 2 ochlurl pe dosŦ
kioJol 2ţ 4ţ 6ţ 8ţ 10 (pe Josol loctolol)ť acoperlLŦ
kioJol 11ť 2 ochlurl pe dosţ 1 ochl rldlcaL nelucraL pe o andrea a[uLáLoare sl lásaL in faLa lucrululŤ
urmáLoarele 3 ochlurl se rldlcá nelucraLe pe o andrea a[uLáLoare sl se lasá in spaLele lucrululţ ochlul
urmáLor se lucreazá pe faL፠urmeazá cele 3 ochlurl lásaLe pe andreaua a[uLáLoare dln spaLe sl care
se lucreazá asLfelť 1 ochl pe dosţ 1 ochl pe faLáţ 1 ochl pe dosţ apol se lucreazá pe faLá ochlul rldlcaL
pe prlma andrea a[uLáLoareţ sl care a fosL lásaL in faLa lucrulul 2 ochlurl pe dosŦ
kioJol 12ť acoperlLŦ
kioJol 1Jť repeLám de la rindul 1Ŧ

,åsurať
27 ochlurl sl 38 rindurl ƹ 10 cm dln modelul lŦ
pate|eť
MonLám 100 ochlurl pe andrele nrŦ 2Z sl LrlcoLám drepL 12 rindurl in ūpuncL de [erseu"Ŧ ln rindul
urmáLor (pe faLa lucrulul) vom LrlcoLa LoaLe ochlurlle pe dosŦ
AceasLá banLá va forma Llvul spaLelulŦ Másurlle lndlcaLe in LexL penLru inálLlmea lucrulul vor fl
conslderaLe de la sfirslLul Llvulul (neall[ám Llvul)Ŧ ConLlnuám 18 cm in inálLlme in ūpuncL de [erseu"ţ
crescind ciLe 1 ochl la 2 cmţ la flecare maralne a lucrululŦ ln LoLal cresLem 18 ochlurlŦ urmeazá 3 cm
drepLŦ Avem 118 ochlurlŦ
kósctololo mioecllť
Scádem la incepuLul rindurllor urmáLoare de 4 orl ciLe 3 ochlurlţ de 4 orl ciLe 2 ochlurl sl de 4 orl
ciLe 1 ochlŦ 1rlcoLám drepL 20 cm in inálLlmeŦ lmpárLlm lucrul in mod eaal pe 2 andreleŦ
umótol sl tósctololo oitololť
ConLlnuám cu 47 ochlurl pe prlma andreaţ scázind ráscrolala aiLulul asLfelť de 2 orl ciLe 4 ochlurlţ de
3 orl ciLe 3 ochlurlţ de 7 orl ciLe 2 ochlurlŦ lncepem llnla umárulul scázind la incepuLul flecárul rindţ
pe aceasLá llnleţ ciLe 4 ochlurl de 4 orlŦ lnchelemŦ ConLlnuám lucrul la fel pe andreaua urmáLoareţ
insá lnversaLŦ
Þartea dreaptå a fete|ť
MonLám 66 ochlurl pe andrele sl LrlcoLám Llvul la fel ca la spaLeŦ uupá Lermlnarea Llvulul incepem
cu modelul lllţ cu care vom conLlnua piná la llnla umárululţ asLfelť prlmele 10 ochlurl (pe faLa
lucrulul) se lucreazá in ūpuncL lenes"ţ urmeazá 9 ochlurl cu modelul lllţ lar resLul ochlurllor in
ūpuncL de [erseu"Ŧ 1rlcoLám asLfel drepL 3 cm sl formám 2 buLonlereţ la dlsLanLá de 12 cm inLre ele
(orlzonLal)Ŧ 1rlcoLám in conLlnuare 18 cm in inálLlmeţ crescind ciLe 1 ochl la 2 cm pe llnla subraLulul
(in LoLal am crescuL 9 ochlurl)Ŧ Þe llnla care formeazá bordura feLelţ vom scádea la dlsLanLá de 20
ochlurl de la maralnea bordurll inspre lnLerlorul lucrululţ ciLe 1 ochl la 1 cmţ adlcá vom lucra ochlul
20 sl 21 impreunáŦ AcesL fel de a scádea va conLlnua lnvarlabllţ pe llnla bordurllţ de la buLonlerá
piná la umárŦ
kósctololo mioecllť
La inálLlmea LoLalá de 21 cm vom incepe ráscrolala minecllţ scázind de 3 orl ciLe 3 ochlurlţ de 3 orl
ciLe 2 ochlurl sl de 2 orl ciLe 1 ochlŦ ConLlnuám drepL pe aceasLá llnle 22 cm in inálLlmeţ avind arl[á
ca la maralnea lnLerloará sá conLlnuám a scádea lnvarlabllŦ
umótolť
Lásám pe o andrea de rezervá cele 19 ochlurl de la bordurá sl inchelem resLul ochlurllor formind
llnla umárululŦ
ConLlnuám sá LrlcoLám 10 cm in inálLlme cu cele 19 ochlurl de pe andreaua de rezervá sl inchelemŦ
Þartea st|ngå a fete|ť
Se lucreazá la felţ insá lnversaL sl fárá buLonlereŦ
Cálcám aburlL sl inchelem la maslnáŦ
ÞenLru bordura ráscrolelll minecllor vom LrlcoLaţ in ūpuncL de [erseu"ţ o benLlLá laLá de 3 cmţ dln
liná subLlre de o culoare asorLaLá sl o vom coase la maslná pe faLa vesLelŦ uescálcámţ inLoarcem
benLlLa pe dosul vesLel sl o Llvlm cu puncLe lnvlzlblleŦ lormám asLfel o llzlerá de Z cm in [urul
ráscrolelll minecllorŦ
La o vesLá rosle se poLrlvesLe o llzlerá neaaráţ lar la o vesLá arlţ o llzlerá rosle sau neaaráŦ Se poaLe
face llzlerá sl dln aceeasl liná cu vesLaŦ

#@tlcotoje Je mioó´ţ cotoello 8otb sl Mottbo kecbtţ £JŦ @ebolcóţ 1959Ŧ