Skripta e Kursit

:
Algjebra Elementare, Kalkulusi dhe
Matematika Financiare, dhe Statistika
Përshkruese
Vëll. 1: Algjebra Elementare
Edicioni i 3
nga Prof. Dr. Dietrich Ohse
përkthyer nga. Mas. sc. Armend Sh. Shabani
ProCredit Academy GmbH
Hammelbacher Strasse 2
64658 Fürth-Weschnitz
Phone +49 6253 20080
© 2010 ProCredit Academy GmbH


P a r a t h ë n i e F a q e | III


Parathënie

Matematika luan rol qendror në banka sepse të gjitha veprimtaritë
bankare varen nga kalkulimet e sakta dhe nga metodat e definuara në
mënyrë të qartë. Kështu që nuk është as për së afërmi e mjaftueshme që
të mbështetemi në kalkulatorin, kompjuterin ose serverët e rrjetës sonë.
Ne duhet të kuptojmë proceset dhe operacionet që janë fundamentale për
të gjitha lëmitë e bizneseve të bankave tona. Për këtë arsye, është marrë
vendimi që në të gjitha bankat dhe akademitë që operojnë nga ProCredit
Holding, të organizohet Programi i Trajnimit në Matematikë. Kjo
përmbledhje formon bazën për të tri kurset.
Materiali i kursit është i ndarë në tre vëllime:
Vëll. 1 përmban elementet kyçe të algjebrës. Besimi në aplikimin e
këtyre parimeve është esencial. Numrat, variablat, njehsimet,
shprehjet, ekuacionet dhe funksionet elementare janë
komponentet kryesore të matematikës dhe aplikimit të saj. Një
bankë nuk mund të lejoj të tregojë dobësi në ndonjërën nga këto
lëmi. Materia që shtjellohet në këtë vëllim, përfshinë materialet
e testit të Matematikës 1, i cili do të organizohet në baza të
rregullta që nga Janari i vitit 2010.
Vëll. 2 adreson disa tema më të avansuara me theks të veçant në
aplikimin në banka. Në veçanti, ky vëllim përmbledh funksionet
që përdoren në sektorin financiar, si edhe temat kryesore të
matematikës financiare. Në veçanti, janë diskutuar format e
ndryshme të interesit, si dhe njehsimet që kanë të bëjnë me
qarkullimin e të hollave kesh. Përmbajtja e këtij vëllimi duhet të
kuptohet për të përfunduar testin e Matematikës 2.
Vëll.3 është përmbledhje e kursit që do të mbahet në Akademinë e
Procreditit në Fürth. Qëllimi i tij është të ofrojë një prezentim të
shkurt të Kalkulusit, me synimin që të kuptohet aplikimi i tij në
analizën margjinale. Pjesa e dytë e këtij vëllimi përmban disa
tema të zgjedhura nga Statistika përshkruese e shpërndarjeve një
dhe dy dimensionale.


IV | F a q e P a r a t h ë n i e


Në bazë të ndarjes në tre vëllime, edhe materiali prezentohet në tre
përmbledhje, të cilat mund të përdoren në mënyrë të pavarur. Sigurisht,
bazat e algjebrës janë aq të rëndësishme sa që të kuptuarit e përdorimit të
ekuacioneve dhe funksioneve, janë kërkesa të domosdoshme për të
kuptuar temat e Matematikës 2 dhe të kursit në Fürth.
Përmbledhja ka për synim të definojë përmbajtjen e kursit që do të
përfshihet gjatë trajnimit. Kështu, formohet platformë të përbashkët edhe
për mësimdhënësin e edhe për pjesëmarrësit e kursit. Për vet trajnimin,
instruktorët duhet të krijojnë një pamje të përgjithshme për seksionet dhe
faqet që do t’i përfshijnë në secilin seksion. Skema, që duhet t’u jepet
pjesëmarrësve mund të duket si në vijim:

Blloku # Strukura dhe Temat Faqet
1 Hyrje dhe qëllimet e mësimit 1 – 10
2 Algjebra elementare
Numrat dhe veprimet
Thyesat dhe numrat dhjetor
11 - 41
3 Etj.

I mbetet trajnerit të përzgjedh seksionet që ai/ajo do të mbulojë,
varësisht nga njohuritë paraprake të pjesëmarrsve dhe nga ajo se sa shpejt
do të mësojnë ata. Kështu që nuk do të ishte fare e arsyeshme që të japim
ndonjë rekomandim të përgjithshëm. Përvoja ka treguar se është më mirë
të përfshihen kuptimet elementare më ngadalë por plotësisht, se sa të
synohet të paketohet sa më shumë që të jetë e mundur në një kurs të
vetëm dhe me të gjitha çmimet.
Qëllimi kryesor i përfshirjes së referencave në disa faqe specifike në tekst
është që t’u mundësohet pjesëmarrësve të shfrytëzojnë Përmbledhjen për
studimin e tyre të pavarur. Materia është përgatitur në mënyrë shumë
të kujdesshme dhe gjithpërfshirëse, dhe mund të lexohet pa ndihmën e
trajnerit. Në çdo seksion janë përfshirë shembuj të shumtë për të ilustruar
hapat që janë përshkruar. Të gjithë shembujtë e tillë janë shënjuar me
viza të dyfishta në të dy anët.
P a r a t h ë n i e F a q e | V


Në fund të çdo seksioni, kemi paraqitur disa ushtrime. Ushtrimet e tilla
paraqesin pjesë të domosdoshme të çfarëdo trajnimi në matematikë. Në
fakt, kryerja e ushtrimeve është e vetmja mënyrë për të mësuar
matematikën. Studentët do të jenë në gjendje që çdoherë të përcjellin
instruktorin i cili është i gatshëm për t’i motivuar dhe për t’i sqaruar
pjesëmarrësve. Por kjo është shumë larg nga të deklaruarit se ata do të
jenë automatikisht në gjendje që të aplikojnë në mënyrë të pavarur atë që
kanë mësuar. Përkundrazi, kjo aftësi vie vetëm përmes ushtrimeve të
pavarura.
Në libër, pas ushtrimeve paraqitet seksioni i rezultateve, duke u
mundësuar studentëve vet-kontrollimin e punës së tyre. Ky seksion
përmban vetëm rezultatet përfundimtare, pa ndonjë sqarim se si është
arritur deri te ato rezultate.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar që të mos tregojmë metodën e
rekomanduar të zgjidhjes, sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë që të
shqyrtoni metodat alternative, nëse keni marrë rezultate të pasakta.
Çdo kapitull përfundon me Testin e Progresit i dizajnuar për t’iu
mundësuar studentëve të monitorojnë progresin e tyre. Studentët duhet të
krahasojnë rezultatet e tyre me rezultatet e dhëna në seksionin përkatës
rezultateve, në fund të kapitullit tjetër. Përmbledhja nuk përmban sqarime
të detalizuara për zgjidhjet për Testin e Progresit. Studimi nënkupton
leximin e tekstit. Kështu që ne dëshirojmë të ju bindim që ta studioni
sërish atë seksion në mënyrë që vet të gjeni rezultatin e saktë.
Që të tre përmbledhjet janë përgatitur në një proces diskutimesh dhe
përmirësimesh konstante me kolegët Alois Knobloch dhe Mario Kluge,
të cilët propozuan shumë përmirësime dhe zgjerime. Përveç kësaj, shumë
studentë të mëparshëm, të cilët gjenin gabime në tekst dhe në ushtrime,
ndihmuan që teksti të përmirësohet në masë të konsiderueshme. Ne
dëshirojmë të ju falemnderojmë të gjithëve, dhe ju inkurajojmë që të
ndani përvojat tuaja me ne, duke na shkruar komentet tuaja në adresën:
ohse@procredit.com .
Ne shpresojmë se ju do të gjeni kënaqësi që të punoni suksesshëm me
këtë Përmbledhje.

VI | F a q e P a r a t h ë n i eP ë r m b a j t j a F a q e | VII


Përmbajtja
1. Hyrje .................................................................. 1
1.1 Gjuha e Matematikës .................................................. 2
1.2 Si të aplikojmë Matematikën ...................................... 4
1.3 Qëllimet e mësimit ...................................................... 8
2. Algjebra Elementare ...................................... 11
2.1 Numrat ...................................................................... 13
2.1.1 Numrat dhe veprimet ..................................................... 14
Ushtrimi 2.1.1: Numrat dhe veprimet .................................. 21
Rezultatet 2.1.1: Numrat dhe veprimet................................... 23
2.1.2 Thyesat dhe numrat dhjetor ........................................... 24
Ushtrimi 2.1.2: Thyesat dhe numrat dhjetor .......................... 36
Rezultatet 2.1.2: Thyesat dhe numrat dhjetor ........................ 39
2.1.3 Përqindjet ....................................................................... 41
Ushtrimi 2.1.3: Përqindjet ..................................................... 50
Rezultatet 2.1.3: Përqindjet .................................................... 52
2.1.4 Testi i Progresit për “Numrat” ....................................... 54
2.2 Eksponentët ............................................................... 57
2.2.1 Eksponentët e plotë ........................................................ 60
Ushtrimi 2.2.1: Eksponentët e plotë ...................................... 67
Rezultatet 2.2.1: Eksponentët e plotë ..................................... 69
2.2.2 Eksponentët Thyesorë .................................................... 70
Ushtrimi 2.2.2: Eksponentët thyesorë .................................... 76
Rezultatet 2.2.2: Eksponentët thyesorë ................................. 78
VIII | F a q e P ë r m b a j t j a


2.2.3 Rrënjët ........................................................................... 79
Rezultatet 2.2.3: Rrënjët ......................................................... 88
2.2.4 Testi i progresit për “Eksponentët” ................................ 90
2.3 Shprehjet ................................................................... 92
2.3.1 Shprehjet e plota ............................................................ 94
Ushtrimi 2.3.1: Shprehjet e plota ........................................ 102
Rezultatet 2.3.1: Shprehjet e plota ...................................... 104
2.3.2 Shprehjet thyesore ........................................................ 105
Ushtrimi 2.3.2: Shprehjet thyesore ..................................... 110
Rezultatet 2.3.2: Shprehjet thyesore ................................... 112
2.3.3 Testi i Progresit për “Shprehjet” .................................. 113
2.4 Rezultatet për Testet e Progresit ............................ 115
2.4.1 Rezultatet për Testin e Progresit për “Numrat” ........... 115
2.4.2 Rezultatet për Testit e Progresit për “Eksponentët” .... 116
2.4.3 Rezultatet për Testin e Progresit për “Shprehjet” ........ 117
3. Ekuacionet ..................................................... 119
3.1 Zbatimi i Barazimeve .............................................. 121
3.1.1 Modelimi me ekuacione ............................................... 124
3.1.2 Zgjidhja ........................................................................ 128
Ushtrimi 3.1: Zbatimi i ekuacioneve ................................... 138
Rezultatet 3.1: Zbatimi i ekuacioneve .................................. 140
3.1.3 Testi i Progresit për “Zbatimin e ekuacioneve” ........... 141
3.2 Ekuacionet lineare .................................................. 143
3.2.1 Forma normale e ekuacionit linear .............................. 144
3.2.2 Zgjidhja ........................................................................ 145
Ushtrimi 3.2: Ekuacionet lineare ......................................... 149
P ë r m b a j t j a F a q e | IX


Rezultatet 3.2: Ekuacionet lineare ...................................... 151
3.2.3 Testi i Progresit për “Ekuacionet Lineare” .................. 152
3.3 Ekuacionet Kuadratike ........................................... 154
3.3.1 Format e ekuacioneve kuadratike ................................ 155
3.3.2 Zgjidhja ........................................................................ 156
Ushtrimi 3.3: Ekuacionet kuadratike .................................. 163
Rezultatet 3.3: Ekuacionet kuadratike ................................. 165
3.3.3 Testi i Progresit për “Ekuacionet Kuadratike” ............ 167
3.4 Rezultatet për Testin e Progresit (TP) .................... 169
3.4.1 Rezultatet për TP “Zbatimi i ekuacioneve” ................. 169
3.4.2 Rezultatet për TP “Ekuacionet lineare” ....................... 170
3.4.3 Rezultatet për TP “Ekuacionet kuadratike” ................. 171
4. Funksionet Elementare ................................ 172
4.1 Vetitë e funksioneve ................................................ 179
4.1.1 Karakteristikat e grafikut ............................................. 180
4.1.2 Funksionet inverse ....................................................... 184
Ushtrimi 4.1: Vetitë e funksioneve ....................................... 190
Rezultatet 4.1: Vetitë e funksioneve ..................................... 192
4.1.3 Testi i Progresit për “Vetitë e funksioneve” ................ 196
4.2 Funksionet lineare .................................................. 198
4.2.1 Grafiku i funksionit linear ............................................ 200
4.2.2 Vetitë e funksioneve lineare ........................................ 203
Ushtrimi 4.2: Funksionet lineare ......................................... 206
Rezultatet 4.2: Funksionet lineare ....................................... 207
4.2.3 Testi i Progresit për "Funksionet Lineare"................... 209
X | F a q e P ë r m b a j t j a


4.3 Funksionet kuadratike ............................................ 211
4.3.1 Kompletimi i katrorit ................................................... 213
4.3.2 Grafiku i funksionit kuadratik ...................................... 215
4.3.3 Vetitë e funksionit kuadratik ........................................ 222
Ushtrimi 4.3: Funksionet kuadratike ................................... 226
Rezultatet 4.3: Funksionet kuadratike .................................. 227
4.3.4 Testi i Progresit për "Funksionet kuadratike" .............. 230
4.4 Rezultatet për Testin e Progresit ............................ 232
4.4.1 Rezultatet për Testin e Progresit për "Vetitë" .............. 232
4.4.2 Rezultatet për TP për "Funksionet lineare " ................ 235
4.4.3 Rezultatet për TP. për "Funksionet kuadratike" .......... 239
Indeksi ...................................................................... 243

P ë r m b a j t j a F a q e | XI


Figurat

Figura 1-1: Modelimi matematikë ...................................................... 5
Figura 1-2: Zbatimi i modelimit matematikë ...................................... 5
Figura 2-1: Vargu i numrave realë ................................................... 15
Figura 4-1: Grafiku i funksionit ...................................................... 177
Figura 4-2: Pikëprerjet e një funksioni ........................................... 180
Figura 4-3: y = f(x) nuk është bijektiv, y = g(x) është bijektiv ....... 186
Figura 4-4: Dy funksione të pasqyruara në drejtëzën-45° ............. 187
Figura 4-5: Grafikët e drejtëzave .................................................... 200
Figura 4-6: Vetitë e funksioneve lineare ......................................... 201
Figura 4-7: Vizatimi i drejtëzës me formën e pikëprerjeve ............. 203
Figura 4-8: Grafiku i funksionit kuadratik ...................................... 215
Figura 4-9: Parabola normale ........................................................ 216
Figura 4-10: Parabola normale negative ......................................... 216
Figura 4-11: Parabola me kulm të transformuar .............................. 217
Figura 4-12: Hapja e parabolës ........................................................ 218
Figura 4-13: Grafiku i tre parabolave .............................................. 223
Figura 4-14: Grafiku për ilustrimin e diskutimit ............................... 225

XII | F a q e P ë r m b a j t j a


Tabelat

Tabela 2.1: Përdorimi i kllapave në shprehje .................................. 19
Tabela 2.2: Përqindjet ...................................................................... 43
Tabela 2.3: Njehsimi i shprehjeve .................................................... 62
Tabela 2.4: Veprimet me kllapa ........................................................ 63
Tabela 4.1: Tabela e vlerave të një funksionit ................................ 175
Tabela 4.2: Tabela e vlerave të një parabole ................................. 214
P ë r m b a j t j a F a q e | XIII

1 . 1 G j u h a e Ma t e m a t i k ë s


1. Hyrje
Në këtë kapitull të shkurt prezentues
përgjithshme për matematikën dhe zbatimin e saj
dëshirojmë ta mësojmë matematikën për ta zotëruar
mësojmë të aplikojmë matematikën në problemet reale
ballafaqohemi në jetën tonë të përditshme në bankat tona


Në mënyrë që të përdorim matematikën si mje
të përditshme t’i bëjmë të “kuptueshme” për matematikanët
nënkupton se duhet të mësojmë gjuhën e tyre
problemet tona. Mbase mund të duket e çuditshme ta klasifikojmë
matematikën si “gjuhë”, por posa të paj
fjalorin dhe gramatikën e vet dhe të shqyrtojmë përvojën praktike të të
mësuarit dhe zbatuarit të matematikës, ngjashmëritë bëhen shumë
evidente.
1. Hyrje
1.1 Gjuha e
matematikës
1.2 Si ta aplikojmë
matematikën
1.3 Qëllimet e
mës
1 . 1 G j u h a e Ma t e m a t i k ë s F a q e | 1
shkurt prezentues paraqiten disa informata të
përgjithshme për matematikën dhe zbatimin e saj. Është e qartë se nuk
dëshirojmë ta mësojmë matematikën për ta zotëruar. Ne dëshirojmë të
mësojmë të aplikojmë matematikën në problemet reale, me të cilat
ballafaqohemi në jetën tonë të përditshme në bankat tona.

të përdorim matematikën si mjet, duhet që problemet tona
të përditshme t’i bëjmë të “kuptueshme” për matematikanët. Kjo
nënkupton se duhet të mësojmë gjuhën e tyre, për të komunikuar
Mbase mund të duket e çuditshme ta klasifikojmë
matematikën si “gjuhë”, por posa të pajtohemi se matematika e ka
fjalorin dhe gramatikën e vet dhe të shqyrtojmë përvojën praktike të të
mësuarit dhe zbatuarit të matematikës, ngjashmëritë bëhen shumë
1. Hyrje
1.1 Gjuha e
matematikës
1.2 Si ta aplikojmë
matematikën
1.3 Qëllimet e
mësimit
2 | F a q e 1 . H y r j e


Në seksionin e dytë dëshirojmë të tregojmë aplikimin e matematikës.
Përkthimi dhe përdorimi i veglave të qëlluara nga veglëria e matematikës
varet shumë nga përvoja. E vetmja mënyrë për t‘u përmirësuar është që
këta hapa të praktikohen sa më shpesh që të jetë e mundur.
Përfundimisht, dëshirojmë të theksojmë qëllimet e kësaj përmbledhje dhe
kurseve në algjebrën elementare dhe funksionet. Ne jemi të bindur se çdo
person që punon në ndonjë bankë ose në përgjithësi në sektorin financiar
duhet të ketë bazë solide në disa lëmi fundamentale të matematikës. Kjo
përmbledhje i grupon këto lëmi dhe qëllimet përkatëse të mësimit në pesë
kapituj: Algjebra Elementare, Ekuacionet, Funksionet, Vlera Kohore e
Parasë, dhe Statistika.


1.1 Gjuha e Matematikës
Secili që ka mësuar ndonjë gjuhë të huaj e di se të mësuarit është proces
me faza të ndryshme dhe vështirësi. Në fillim, duhet të mësojmë fjalorin,
që do të thotë se duhet të familjarizohemi me fjalët dhe kuptimet e tyre.
Pastaj, kur të mësojmë fjalë të mjaftueshme, ne fillojmë t’i lidhim ato për
të formuar fjali, që në fakt nënkupton se ne mësojmë të zbatojmë disa
rregulla të caktuara. Këto rregulla kanë evoluar me kohë, në bazë të
strukturës së përgjithshme. Karakteri i tyre normativ siguron se
konstruktimi i fjalëve = fjalive kuptohet nga të gjithë. Kështu, këto
rregulla duhet të pranohen nga të gjithë. Dhe përfundimisht kemi mësuar
se si ta përdorim gjuhën në mënyrë aktive. Çdokush që ka mësuar një
gjuhë si lëndë “teorike” në shkollë, ku fjalori dhe gramatika janë mësuar
deri në detelet më to vogla, nga përvoja e di se kjo nuk është as për së
afërmi e mjaftueshme për të qenë në gjendje për të komunikuar në
mënyrë adekuate. Kështu pra, duhet të mësojmë se si të aplikojmë gjuhën
në mënyrë aktive.
Në gjuhësi, termat që përdoren për të përshkruar tre fazat janë:
Semantika = studimi i kuptimit të fjalëve → Semantika si nëndegë e
gjuhësisë (semantika gjuhësore) studion kuptimin e shenjave gjuhësore.
Gramatika = studimi se si fjalët lidhen për të formuar fjalitë → Në
kuptimin më të ngushtë, gramatika – ose morfosintaksa – është të
studiuarit e strukturës së fjalëve (morfologjia) dhe të fjalive (sintaksa).
1 . 1 G j u h a e Ma t e m a t i k ë s F a q e | 3


Pragmatika = studimi se si kuptohet gjuha → Në gjuhësi, kjo paraqet
studimin dhe përdorimin e gjuhës në situata të ndyshme.
Matematika gjithashtu është një gjuhë, dhe në fakt në shoqërinë
moderne është një gjuhë që po bëhet gjithnjë e më tepër e rëndësishme.
Unë nuk mund ta përdorë atë për të shkruar poezi ose prozë, për të
mbajtur fjalime, ose për të komentuar ndonjë ngjarje sportive, por mund
ta përdorë atë për të përshkruar disa marrëdhënie, për të karakterizuar
strukturat ose për të krijuar modele të fenomeneve reale. Nëse përdorimi
i matematikës është i mundshëm e madje edhe i domosdoshëm, atëherë
rrjedhë se matematika jo vetëm që është një gjuhë ndërkombëtare që
kuptohet në gjitha vendet e botës, por është në të njëjtën kohë një mjet i
fuqishëm për të na mundësuar përshkrimin e marrëdhënieve të shkallës
më të lartë të kompleksitetit.
Në fakt, matematika është e strukturuar në të njëjtën mënyrë si edhe
ndonjë gjuhë që flitet. Ajo përbëhet nga:
Numrat, simbolet dhe operatorët → Këto shenja formojnë fjalorin e
matematikës. Duhet të dijmë kuptimin e tyre në mënyrë që të kuptojmë
substancën e asaj çka ato shprehin.
Shprehjet, veprimet, rregulalt dhe algoritmet → Këto formohen duke
kombinuar elementet themelore dhe paraqesin fjalitë e matematikës.
Gramatika është bashkësi normative e rregullave të cilat sigurojnë se të
gjithë e kuptojnë “matematikën” në të njëjtën mënyrë.
Aplikimi në formë të kalkulimeve, grafikëve, modeleve, teoremave →
Këto forma përdoren për të komunikuar dhe për të apikuar matematikën.
Pikërisht përmes tyre, praktikanti do të matë frytshmërinë e gjuhës së
“matematikës”.
Kur ne mësojmë një gjuhë, në përgjithësi ne kemi qëllimet për të. Për
shembull, ne mësojmë gjuhën Angleze për të qenë në gjendje të
komunikojmë me sa më shumë njerëz në botë, ose për shkak se është
gjuhë zyrtare për kompanin në të cilën punojmë, ose sepse dëshirojmë të
lexojmë literaturën Angleze në origjinal. Por çka do të ishte qëllimi i të
mësuarit të “matematikës”? Pse matematika është e vetmja lëndë që
mësohet në sistemet shkollore në çdo vend të botës? Cilat janë
përparësitë e matematikës si gjuhë, le të themi ndaj gjuhës Latine, ose
ndonjë gjuhe aktive moderne?
Le të përpiqemi të përgjigjemi në pyetjet e mësipërme.
4 | F a q e 1 . H y r j e1.2 Si të aplikojmë Matematikën
“Aplikimi i matematikës” në përgjithësi nënkupton: përdorimin e
instrumenteve matematike që posedojmë për të përshkruar, sqaruar dhe
zgjidhur problemet reale.
Para se të përshkruajmë procedurën elementare për aplikimin e
matematikës, le të shqyrtojmë dy shembuj të thjeshtë.
Shembulli 1: Shishja dhe kapaku i saj së bashku peshojnë 204g. Pesha e
shishes është për 200g më e madhe se e kapakut.
Sa peshon shishja?
Shembulli 2: Vitin tjetër Ana do të jetë tre herë më e moshuar se sa
ishte Lusi para dy vitesh; pas katër vitesh, Lusi do të jetë
gjysmë herë më e moshuar se sa ishte Ana para tre vitesh.
Sa vite kanë tani Ana dhe Lusi?
Së pari përpiquni të përgjigjeni në dy pyetjet e mësimërme. Ju mund të
jeni në gjendje të mendoni për përgjigjen në mënyrë spontane; mbase ju
mund të provoni të gjeni zgjidhjen përmes provave dhe gabimeve.
Mbase mund të arrini shpejt tek përgjigja e pyetjes së parë, thjeshtë duke
menduar për të, apo edhe duke provuar përgjigjet në mënyrë sistematike,
por shembulli i dytë është mjaft kompleks sa që virtualisht është e
pamundur të zgjidhet përmes provave dhe gabimeve.
Kjo është situata kur matematika mund të na ndihmojë. Në mënyrë që të
përdoret si metodë e zgjidhjes së problemit, nuk mjafton të dijmë
metodat e kalkulimit, veprimet, algoritmet dhe teoremat – ose në fakt
vërtetimet. Kështu, së pari duhet të jemi në gjendje të përshkruajmë
situatën ekonomike, fizike, sociologjike ose politike në atë mënyrë që të
mund të qaset nga matematikanët, si një mjet analitik ose metodë për
zgjidhjen e problemit. Për këtë arsye, është esenciale që të jemi në
gjendje të përkthejmë problemin e përshkruar verbal në gjuhën e
matematikës, të konvertohet ajo në atë formë që lejon të zbatojmë
analizën matematike. Rezultati i këtij transformimi mund të përshkruhet
si një model i gjendjes aktuale. Nëse e përdorim vargun e veglave
matematike në dispozicion, ne arrijmë tek “modeli matematikor” i
problemit real.
1 . 2 S i t ë a p l i k o j m ë M a t e m a t i k ë n F a q e | 5


Problemi nga
bota reale
( ) y f x =
2
2 4 0 x x − + =
1
0
1
1
n n
j
j
q
q
q

=

=


Modelimi
Modeli matematik, p.sh.

Figura 1-1: Modelimi matematikë
Në modelin matematikë, relacionet që lidhen me problemin real janë
përshkruar përmes funksioneve, ekuacioneve dhe formulave. Problemi
nga bota reale përkthehet në gjuhën e “matematikës” në mënyrë që të
jemi në gjendje të përdorim metodat matematike të analizimit dhe
zgjidhjes së problemit.
Nëse modeli matematikë përshkruan në mënyrë korrekte karakteristikat
esenciale të problemit të botës reale, zgjidhja e problemit matematikë
duhet të ofrojë një opcion për t’u marrë me problemet reale. Nëse ky nuk
është rasti, atëherë disa cilësi të modelit matematikë duhet të hiqen
dhe/ose modeli duhet të rishqyrtohet.
Po Jo
Problemi nga
bota reale
( ) y f x =
2
2 4 0 x x − + =
1
0
1
1
n n
j
j
q
q
q

=

=


Modelimi
Modeli matematik, p.sh.
A paraqet zgjidhja e
Modelit Matematik
zgjidhje të Problemit
nga Bota Reale?
Zgjidheni
Modelin
Matematik
Zgjidhja e
Modelit
Matematik

Figura 1-2: Zbatimi i modelit matematikë
6 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


Bazuar në dy shembujtë e përshkruar në fillim të këtij seksioni, ne tani do
të demonstrojmë pse modeli matematikë paraqet qasje të arsyeshme për
të zgjidhur problemin.
Shembulli 1: Madhësitë që problemi kërkon të shqyrtojmë - zakonisht
në formë të pyetjeve – tani definohen si të panjohura (=
variabla). Për shembull, le të themi se
b = pesha e shishes
c = pesha e kapakut.
Duke përdorur këto variabla tekstin e problemit mund ta
përkthejmë në ekuacione matematike:
Shishja + kapaku së bashku peshojnë 204g: b + c = 204
Shishja peshon 200g më tepër se kapaku: b = c + 200
Kështu, modeli matematikë që përshkruan plotësisht
faktet e dhëna në problem përbëhet nga dy ekuacione me
dy të panjohura.
Pas disa kalklumimeve, vijmë tek zgjidhja: b = 202 dhe
c = 2
Kjo zgjidhje plotëson të dy kushtet e dhëna në shembull.
A e keni edhe ju të njëjtën zgjidhje? Shumë persona morën
rezultat të gabuar kur menduan për një kohë të shkurtë për
shembullin; dhe vetëm pasi menduan më gjatë për të,
arritën tek rezultati i saktë.

Gjersa pyetja e parë mund të merr përgjigje për një kohë relativisht të
shkurtë të të menduarit, kjo qasje nuk mund të zbatohet në pyetjen e dytë.
1 . 2 S i t ë a p l i k o j m ë M a t e m a t i k ë n F a q e | 7


Shembulli 2: Çka kërkohet në problem? Çka dëshirojmë të caktojmë?
Duhet të caktojmë moshën e Anës dhe Lusit të shprehur në
vite. Kështu kemi vendosur që
a
x = mosha e Anës në vite
l
x = mosha e Lusit në vite
Tani le ta përkthejmë problemin:
Vitin tjetër Ana do të jetë tre herë më e moshuar se sa
ishte Lusi para dy vitesh:
→ ( 1) 3 ( 2)
a l
x x + = ⋅ −
Pas katër vitesh, Lusi do të jetë për gjysmë e moshuar sa
ishte Ana para tre vitesh:

1
2
( 4) ( 3)
l a
x x + = ⋅ −
Kështu, ne sërish kemi modelin matematikë që përbëhet
nga sistemi i ekuacioneve me dy ekuacione dhe dy të
panjohura.
Përgjigja është: 18
l
x = dhe 47
a
x =
Nëse kontrollojmë përgjigjen do të shohim se të dy kushtet
plotësohen.
Shembulli i problemit të dytë në veçanti tregon se sa efektiv mund të jetë
modelimi matematikë. Posa të kemi formuluar modelin që përshkruan në
mënyrë adekuate situatën, ne mund të aplikojmë metodën kuantitative
për ta analizuar atë dhe pastaj do të jetë e lehtë për caktuar zgjidhjen e
problemit të dhënë. Megjithatë, duhet të pranohet se formulimi i modelit
që përshkruan saktësisht gjendjen reale të problemit është zakonisht pjesa
më e vështirë e detyrës.


8 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


1.3 Qëllimet e mësimit
ProCredit është bankë. Ne synojmë të këshillojmë klientët tanë, dhe mbi
të gjitha ne dëshirojmë që atyre t’u japim këshilla korrekte dhe
transparente. Për të bërë këtë, është e domosdoshme të dijmë kuptimet
elementare nga algjebra dhe disa kuptime nga funksionet.
Shumë nga ju do të thoni: “Por ne kemi kompjuterët dhe kalkulatorët.”
Kjo është e saktë, dhe tani softueri mund të kryej të gjitha njehsimet deri
në centin e fundit. Megjithatë, ekzistojnë disa lloje të gabimeve: për
shembull, ju mund të shënoni shifrën e gabuar. Në këtë rast, ju duhet të
jeni në gjendje të gjykoni nëse rezultati është i pranueshëm apo jo.
Ju mund të gjendeni në situatë të tillë që duhet të këshilloni dikë dhe të
mos keni me vete kalkulatorin apo laptopin. Çka do t’i thonit shokut tuaj,
për shembull, nëse ai ju ndal në rrugë dhe ju pyet se sa do të kushtojë
kredia e tij, ose sa do të jetë shkalla efektive e interesit për një depozitë
kursimi?
Në punën tonë të përditshme, me ose pa klientë, me ose pa kolegë, me
ose pa anëtarë të stafit: detalet esenciale të biznesit bankar bazohen në
trajtimin e variablave kuantitative, figurave dhe veprimeve. Kështu që
është esenciale të dijmë:
• elementet e algjebrës,
• disa funksione dhe vetitë e tyre që janë të rëndësishme për bankat,
• disa aspekte të statistikës, dhe
• njohuri mbi biznesin për huazimin dhe deponimin.
Kjo është arsyeja që në këtë kurs ne do të fillojmë të mësojmë pjesë të
mjaftueshme të fjalorit. Ne do të familjarizohemi me konceptet
fundamentale të algjebrës, siç janë numrat dhe operatorët, dhe në veçanti
gjithashtu thyesat dhe eksponentët (apo treguesit), si edhe se si të
kombinohen ato për të formuar shprehje algjebrike.
Në jetën tonë të përditshme dhe në punën tonë, sasitë shpesh krahasohen
mes vete. Në matematikë, kjo në përgjithësi sjell tek ekuacionet të cilat
duhen zgjidhur.
Forma më e rëndësishme e një ekuacioni në matematikë është funksioni,
përmes të cilit marrëdhënia në jetën reale mund të përshkruhet në
1 . 3 Q ë l l i m e t e t ë m ë s u a r i t F a q e | 9


modelin matematikë. Në këtë Vëllim, ne fillojmë me diskutimin e
rëndësisë së funksioneve, vetive të tyre si dhe do të studiojmë disa
funksione elementare. Në Vëllimin 2, që merret me disa tema më të
avansuara, do të paraqesim funksionet eksponenciale dhe logaritmike.
Ato njihen si funksione “transcendente”, që mbase mund të tingëlloj si
diçka teorike. Megjithatë, ato mbase janë funksionet më të rëndësishme
në ekonomi e madje edhe më esenciale në veprimtaritë bankare.
Në bankë, shkalla e interesit luan rol shumë të rëndësishëm: njehsimi i
kthimit mbi kapitalin kërkon që gjatë punës sonë me shprehje algjebrike
të përqëndrohemi veçanërisht tek eksponentët. Proceset e rritjes që
rezultojnë nga interesi i përbërë përshkruhen përmes të ashtuquajturave
funksione eksponenciale, të cilat në mënyrë të natyrshme luajnë rol të
rëndësishëm në përshkrimin e problemeve në lëmin e matematikës
financiare.
Për shkak të kthimit mbi kapitalin, vlera e kapitalit varet nga koha, dhe
për shkak të aplikimeve financiaro-matematike shpesh iu referohemi si
“vlera kohore e parasë”. Në këtë kurs, do të përshkruhen temat të cilat në
mënyrë të drejtpërdrejtë kanë të bëjnë me aplikimin në bankë, si dhe
parimet fundamentale të interesit, depozitave dhe kredive.
Përfundimisht, Vëllimi 3, që mund të karakterizohet si “aplikim i
matematikës në banka dhe financa”, i dedikohet kalkulusit dhe
fundamenteve të statistikës përshkruese. Është një hyrje elementare në
metodat statistike të përshkrimit, prezentimin dhe llogaritjet me bashkësi
të mëdha të të dhënash. Meqë bankat çdoherë kanë të bëjnë me shumë të
dhëna që kanë të bëjnë me klientët, llogaritë dhe portofolet, është e qartë
se kemi nevojë të kuptojmë konceptet relevante.
Grafiku në faqen tjetër tregon temat që do të përfshihen në këtë
përmbledhje. Ato janë të dizajnuar të mësohen në dy kurse, i pari merret
me kuptimet themelore të algjebrës dhe funksioneve. Në Vëllimin e dytë,
këto instrumente aplikohen në probleme specifike financiare në banka.
Çdo seksion përmban disa ushtrime. Për të ju mundësuar të kontrolloni
rezultatet tuaja, rezultatet përfundimtare janë dhënë në fund të çdo
kapitulli. Në shumicën e rasteve, jepen vetëm rezultatet, dhe jo edhe
metoda e njehsimit. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos tregojmë
metodën që rekomandohet për zgjidhje, sepse në rast se keni marrë
rezultat të gabuar dëshirojmë të ju inkurajojmë që të shqyrtoni metoda
alternative.
10 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


Algjebra Elementare, Matematika Financiare,
Kalkulusi dhe Statistika
2. Algjebra Elementare
4. Funksionet Elementare
1. Hyrje
V
ë
l
l
.
1
:

A
l
g
j
e
b
r
a

E
l
e
m
e
n
t
a
r
e
V
ë
l
l
.
3
:

K
a
l
k
u
l
u
s
i

d
h
e

S
t
a
t
i
s
t
i
k
a
4. Shpërndarjet dy
dimensionale
1. Hyrje
3. Ekuacionet
2. Kalkulusi
3. Elementet e
Statistikës
2. Funksionet
Speciale
V
ë
l
l
.
2
:

M
a
t
e
m
a
t
i
k
a

F
i
n
a
n
c
i
a
r
e
1. Hyrje
3. Vlera kohore e
parasë


Megjithatë, në shtojcë ju do të gjeni zgjidhjet komplete. Përdore këtë
informatë me kujdes, sepse e vetmja mënyrë për të perfeksionuar gjuhën
e “Matematikës” është aplikimi i saj dhe të fituarit e përvojës së plotë për
modelimin dhe zgjidhjen e problemeve.
2 . 1 N u m r a t F a q e | 11


2. Algjebra Elementare

Algjebra Elementare, Matematika Financiare,
Kalkulusi dhe Statistika
2. Algjebra Elementare
4. Funksionet Elementare
1. Hyrje
V
ë
l
l
.
1
:

A
l
g
j
e
b
r
a

E
l
e
m
e
n
t
a
r
e
3. Ekuacionet


Parakushtet: Nuk nevojitet kurrfarë njohurie paraprake nga
matematika, kërkohet vetëm gatishmëria juaj për të
kuptuar bazat e matematikës bankare.
Në përgjithësi, juve mbase do të ju kujtohet
matematika që keni ushtruar në shkollë. Megjithatë,
nga ju presim pjesëmarrje intensive në trajnim. Kjo
përmbledhje është e strukturuar në atë mënyrë që
lënda mund të përcillet individualisht duke kryer
ushtrimet dhe pyetjet e testeve. Gjithashtu, në fund
të përmbledhjes janë dhënë zgjidhjet e detalizuara
për të ju mundësuar të kontrolloni progresin tuaj.
Qëllimet e mësimit: Që të jeni të gatshëm të aplikoni matematikën
duhet që problemet të përkthehen në gjuhën e
matematikës, kështu që ato të mund të trajtohen
matematikisht.
Në këtë aspekt, pritet që ju të arrini besueshmëri në
kalkulimet ose veprimet me numra dhe simbole pa
ndihmën e kompjuterëve dhe kalkulatorëve. Po ashtu
është shumë me rëndësi të jeni relativisht të sigurtë
12 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


të dini nëse rezultati i fituar është apo nuk zgjidhje e
problemit. Kështu që ju duhet të gjykoni vet në mes
të zgjidhjes bindëse dhe asaj jobindëse.
Algjebrës shpesh i referohemi si “aritmetika e përgjithësuar”. Ajo është
degë e matematikës e cila në kuptimin më të gjerë merret me veprimet
aritmetike si mbledhja, zbritja, shumëzimi dhe pjesëtimi, të kryera me
numra specifik. Emri “algjebër” është derivuar nga Latinizimi i emrit të
matematikanit Persian Al-Chwarizmi, i cili jetoi rreth vitit 800 të erës
sonë dhe i cili ka përshkruar disa principe fundamentale.
Gjersa “aritmetika” merret me njehsimet me numra (2, 4, 6, etj.), algjebra
i zgjeron këto aktivitete për t’u marrë me simbole të cilat shërbejnë si
variabla dhe parametra. Ndonëse ka vetëm dallime të vogla në mes
veprimeve me numra dhe atyre me simbole, edhe më tëj është për t’u
habitur se si shumë studentë nuk kanë fare problem për të kryer njehsime
të shprehjeve si kjo në vijim:
1
4
2 4
2 (4 2) 4 1
2 4 2 4 4 1
⋅ −
⋅ − −
− + =
⋅ + +

por që ngatërrohen kur numri 4 zëvendësohet me simbolin x:
1
2
2 ( 2) 1
2 2 1
x
x
x x
x x x
⋅ −
⋅ − −
− + =
⋅ + +

Simboli x në shprehjen e dytë është zëvendësim për ndonjë numër të
panjohur. Meqë ai mund të ndryshojë, ky simbol quhet variabël
(ndryshore). Ndonëse të gjitha veprimet dhe rregullat janë të njëjta,
pavarsisht nëse kryhen njehsime me numra ose me simbole, përdorimi i
këtyre të fundit shpesh perceptohet si i vështirë, sepse simbolet janë më
abstrakte.
Në anën tjetër, duhet të kemi në mendje se një karakteristikë përbërëse e
matematikës është abstraksioni nga rasti specifik në atë të përgjithshëm
ose nga rasti i veçantë në atë të përgjithshëm. Kështu, përmes këtij
kapitulli kemi për qëllim të mësohemi me përdorimin e simboleve në
shprehjet matematike dhe të përdorim ato për të gjetur zgjidhjet e
problemeve reale. Do të shyqrtojmë disa nga veprimet e rëndësishme
algjebrike që mësohen në shkollë. Materiali mund të studiohet në mënyrë
sistematike para fillimit të pjesës tjetër të këtij manuali ose ai mund të
përdoret sipas nevojës.
2 . 1 N u m r a t


2.1 Numrat
Parakushtet: Nuk nevojitet ndonë paranjohuri
Qëllimet e mësimit: Gjuha e matematikës përdor
Numrat janë zhvilluar dhe përdorur nga Babilonasit
Numrat janë të lidhur mes vete pë
Kjo sjell deri tek paraqitja e shprehjeve, të cilat për
shkak të rregullave të algjebrës mund të jenë të
arbitrarisht të komplikuara
qartë se për aplikimin e matematikës
rregulla fundamentale të aplikohe
korrekte.
Koncepti i rregullave të aritmetikës dhe algjebrës do
të zgjerohet përmes simboleve, variablave dhe
parametrave. Shikuar në tërësi, rregullat matematike
2. Algjebra Elementare
2.1 Numrat
Numrat &
veprimet
Thyesat &
numrat dhjetor
Përqindjet
2.2 Eksponentët
Eksponentët
e plotë
Exponentët
thyesorë
Rrënjët
F a q e | 13

uk nevojitet ndonë paranjohuri e veçantë.
Gjuha e matematikës përdorë numrat dhe simbolet.
Numrat janë zhvilluar dhe përdorur nga Babilonasit.
janë të lidhur mes vete përmes veprimeve.
Kjo sjell deri tek paraqitja e shprehjeve, të cilat për
shkak të rregullave të algjebrës mund të jenë të
arbitrarisht të komplikuara. Është një parakusht i
qartë se për aplikimin e matematikës duhet që këto
rregulla fundamentale të aplikohen në mënyrë
Koncepti i rregullave të aritmetikës dhe algjebrës do
të zgjerohet përmes simboleve, variablave dhe
Shikuar në tërësi, rregullat matematike
2. Algjebra Elementare
2.2 Eksponentët
Eksponentët
e plotë
Exponentët
thyesorë
Rrënjët
2.3 Shprehjet
Shprehjet e
plota
Shprehjet
thyesore
14 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


janë bazat e gramatikës matematike. Nëse ato
aplikohen si duhet, çdo deklaratë mund të kuptohet
nga secili person anë e kënd botës – në Kinë, Rusi,
Gjeorgji ose Tajlandë edhe pse këto vende përdorin
karaktere të ndryshme alfabetike.

2.1.1 Numrat dhe veprimet
Fjala bashkësi në matematikë përdoret me të njëjtin kuptim si edhe në
ndonjë gjuhë të folur. Bashkësia është grumbull objektesh ose
elementesh me veti të përbashkta.
Në këtë kontekst, është e zakonshme që të përdorim simbole për bashkësi
të ndryshme numerike:
N bashkësia e numrave natyrorë; numrat për numërim: 1, 2, 3, …
Z bashkësia e numrave të plotë; numrat natyrorë, numrat e kundërtë
me ta dhe zero: …,-2, -1, 0, 1, 2 …
Q bashkësia e numrave racional, të cilët mund të paraqiten si
a
b
, ku
a, b janë numra të plotë dhe 0 b≠ . Një karakterizim tjetër i
numrave racional është se paraqitja decimale e tyre ose është
periodike ose ndërpritet:
7
9
; 0.25; 0.236236
I bashkësia e numrave iracional, të cilët mund të paraqiten vetëm
përmes numrave decimal jo përsëritës dhe jo përfundimtar:
2; 3.14159265359...; 2.71828182846... e π = =
R bashkësia e numrave realë përbëhet nga numrat racional dhe
iracional.
Marrëdhënia ndërmjet bashkësive të ndryshme të numrave mund të
paraqitet si në vijim:
Numrat natyroré.
+ zero
+ Numrat negativ
Numrat e ploté
+
Thyesat
=
=
Numrat racionalé
+
Numrat iracionalé
=
Numrat realé

2 . 1 N u m r a t F a q e | 15


Nëse vizatojmë drejtëzën si më poshtë, kuptojmë se çdo numri real i
korrespondon saktësisht një pikë në drejtëz dhe anasjelltas. Kjo drejtëz
quhet drejtëza numerike. Zero zakonisht asociohet me origjinën.
0 1 2 -1 -9/4
π
-2 3
Numrat
realë

Figura 2-1:Vargu i numrave realë

Tani do të shqyrtojmë disa nga vetitë elementare të sistemit të numrave
realë, që na mundësojnë të konvertojmë shprehjet algjebrike të llojit që
pamë në fillim të këtij kapitulli, në shprehje ekuivalente. Këto veti
elementare quhen aksioma dhe duhet që të merren parasysh gjatë
transformimit të shprehjeve algjebrike.

VETITË ELEMENTARE TË NUMRAVE REALË
Le të jenë x, y, z numra të çfarëdoshëm realë. Shënojmë: x, y, z ∈ R
dhe lexojmë x, y, z “janë elemente të bashkësisë së numrave realë”

.

VETITË E MBLEDHJES
Mbyllja: x y + është element i vetëm në R.
Vetia asociative: ( ) ( ) x y z x y z + + = + +
Vetia komutative: x y y x + = +
Identiteti: 0 është identiteti në lidhje me mbledhjen:
0 0 x x x + = + =
Inversi: Për çdo x∈R, −x është inversi i tij i vetëm i tillë që
( ) ( ) 0 x x x x + − = − + =

16 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


VETITË E SHUMËZIMIT
Mbyllja: x y ⋅ është element i vetëm në R
Vetia asociative: ( ) ( ) x y z x y z ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
Vetia Komutative: x y y x ⋅ = ⋅
Identiteti: 1 është identiteti në lidhje me shumëzimin:
1 1 x x x ⋅ = ⋅ =
Inversi: Për çdo x R ∈ të tillë që 0 x ≠ ,
1
x
është inversi i tij i
vetëm i tillë që
1 1
( ) ( ) 1
x x
x x ⋅ = ⋅ =

VETIA E KOMBINUAR
Vetia distributive: ( ) x y z x z y z + ⋅ = ⋅ + ⋅ dhe ( ) x y z x y x z ⋅ + = ⋅ + ⋅

Nga aksiomat e mësipërme konkludojmë se:

Le të jenë x dhe y numra të çfarëdoshëm realë.
• ( ) x x − − =
• ( ) ( ) ( ) x y x y x y ⋅ − = − ⋅ = − ⋅
• ( ) ( ) x y x y − ⋅ − = ⋅

x x x
y y y

− = =

për 0 y ≠

x x
y y

=

për 0 y ≠


2 . 1 N u m r a t F a q e | 17


KUJDES:
Le të jenë x dhe y numra të çfarëdoshëm realë:
• 0 0 0 x x ⋅ = ⋅ =

0
0
y
= për 0 y ≠
• 0 x y ⋅ = implikon që ose 0 x = ose 0 y = ose të dya 0 x y = =
• Pjesëtimi me 0 nuk lejohet kurrë.

VEPRIMET ME NUMRA
Nëse veprimet janë të përziera në shprehjet algjebrike, ndonjëherë nuk
është e lehtë të ruhet rendi i vargut të veprimeve. Gjatë njehsimit të
shprehjeve komplekse që përmbajnë disa veprime të ndryshme, është
vështirë të vendoset se cili veprim duhet të kryhet së pari. Me fjalë të
tjera, vargu ose prioriteti i veprimeve duhet të jetë i qartë dhe jo
dykuptimshëm.
Rregullat e njehsimeve duhet të jenë të qarta; nuk duhet të ketë asnjë
dyshim se si të interpretohet shprehja. Me fjalë të tjera, studentët në Ganë
dhe ata në Mozambik duhet të jenë në gjendje të njehsojnë detyrën në të
njëjtën mënyrë dhe të arrijnë tek i njëjti rezultat.
Në mënyrë që të përpilojmë një shprehje algjebrike shpesh është e
domosdoshme të përdoren kllapat. Çdo dyshe e kllapave duhet të
përmbaj shprehje që duhet të trajtohet si e vetme. Kjo nënkupton se çdo
dyshe e kllapave në një shprehje reduktohet në ndonjë lloj simboli të
krahasueshëm me ndonjë numër ose ndonjë variabël. Çdo veprim i
aplikuar në kllapa duhet të interpretohet si një veprim në tërë
përmbajtjen.

SHEMBUJ
1. 2 4 3 2 12 14 + ⋅ = + = por: (2 4) 3 6 3 18 + ⋅ = ⋅ =
2. 2 3 3 4 5 6 12 5 1 ⋅ − ⋅ + = − + = − por:
( ) 2 3 3 (4 5) 3 9 27 ⋅ − ⋅ + = ⋅ =

18 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


Që të dy shprehjet në dy shembujt paraprak mund të njehsohen në
mënyrë të qartë, duke dhënë kështu rezultate të ndryshme.
Kështu është shumë me rëndësi që të dizajnojmë shprehje të tilla që
• Procedura e njehsimit të sjell tek rezultati i dëshiruar, dhe
• Të mos ketë mundësi për interpretime dykuptimëshe.
Nëse në ndonjë shprehje ka shumë pjesë të cilat duhet të ndahen me
kllapa, ka kuptim që të përdorim disa lloje të kllapave për të bërë të qartë
se cila kllapë mbyllëse i takon cilës kllapë hyrëse.
• Kllapat e vogla: ( )
• Kllapat e mesme: [ ]
• Kllapat e mëdha: { }
Gjatë përdorimit të tyre duhet të sigurohemi se të gjitha kllapat paraqiten
në dyshe. Kjo siguron që vlera e çdo shprehje në kllapa është e qartë.
Përveç kësaj ekzistojnë rregullat se si të njehsohet shprehja që përmban
kllapa:

NJEHSIMI I SHPREHJEVE
Nëse e njehsoni një shprehje algjebrike me disa lloje të veprimeve duhet
të jeni shumë të kujdesshëm për të kryer veprimet sipas renditjes
korrekte: Ekzistojnë dy rregulla kryesore:
1. Shprehjet që përmbajnë kllapa duhet të njehsohen nga brenda –
jashtë. Kjo nënkupton se të gjitha veprimet brenda kllapave duhet
të kryhen para se të vazhdohet me kryerjen e veprimeve jashtë
kllapave.
2. Veprimet si shumëzimi dhe pjesëtimi kanë përparësi para
veprimeve mbledhje dhe zbritje. Kjo nënkupton se në të njëjtin
nivel të veprimeve së pari duhet të njehsohet prodhimi dhe herësi
e pastaj shuma.

Sugjerohet që të përdorim sa më shumë kllapa që të jetë e mundur. Është
më mirë që ato të përdoren më shpesh sesa më rrallë. Harresa e ndonjë
2 . 1 N u m r a t F a q e | 19


kllape shpesh krijon shprehje të ndryshme, kështu që rezultati në të
shumtën e rasteve është gabim!
Thyesa ose simboli ‘/’ zëvendëson kllapat në shprehje.
Shprehja vijuese është shembull se si kombinimi i disa veprimeve
algjebrike në një shprehje mund të shkaktojë konfuzion:
2 3 4 2 ( 1 3) 5 4 4 2
5 4 3
− + ⋅ ⋅ − − ⋅ − ⋅
− +


Tabela e mëposhtme tregon vargun e hapave të llogaritjes dhe jep
sqarime në raport me rregullat e mësipërme:

Hapat 2 3 4
5
− + ⋅


2 ( 1 3)
4
⋅ − −

5 4 4 2
3
⋅ − ⋅
+

Komentet
1 –1 – 3 = –4 Së pari lirohemi nga
kllapat.
2 3 4 12 ⋅ = 2 ( 4) 8 ⋅ − = − 5 4 20 ⋅ =
4 2 8 ⋅ =
Shumëzimi para
mbledhjes
3 –2+12=10

20–8=12

Shumat në numërues
4 10
2
5
= −


8
2
4

= −
12
4
3
=
Thyesa konsiderohet
si kllapë: së pari
duhet të njehsohen
thyesat
5 2 ( 2) 4 4 − − − + = Ky është rezultati.
Tabela 2.1: Përdorimi i kllapave në shprehje


20 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME
• Largimi i kllapave
3 (4 2) 3 4 2 − + ≠ − +
6 (2 4) 6 2 6 4 − ⋅ − ≠ − ⋅ − ⋅
• Kryerja jo korrekte e veprimit të shumëzimit dhe mbledhjes
3 4 5 3 9 ⋅ + ≠ ⋅
2 . 1 N u m r a t F a q e | 21


USHTRIMI 2.1.1: NUMRAT DHE VEPRIMET
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.
1. Të kompletohen ekuacionet vijuese në raport me rregullën e
dhënë:
a) Vetia Komutative: x y ⋅ =
b) Vetia Asociative: ( ) x y z + + =
c) Vetia Distributive: x y z y ⋅ + ⋅ =
d) Vetia Asociative: ( ) x y z ⋅ ⋅ =
e) Vetia Komutative: x y + =
f) Vetia Komutative: x y − =

2. Të caktohen elementet inverse në raport me vetinë e dhënë:
a) Mbledhja: {1, 2, 4, 8, 16}?
b) Shumëzimi: {−1, 1, 2 3}?

3. Njehsoni:
a) ( 3) − − = b)
1
3

= c) 2 ( 4) − ⋅ − =
d)
| | 4 ( 2) ( 3) ⋅ − − − = e)
2
5

=

f)
9
3
=22 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


4. Njehsoni:
a) 0 ( 3) ⋅ − = b)
0
4
= c)
3
0
=
d)
0
0
= e) 0 (0) ⋅ =


5. Njehsoni:
a)
2 (3 4) 6 (2 4)
4 6 4
3
⋅ − − ⋅ −
− ⋅ + =
| |
|
\ ¹

b)
{[(2 3) 5 4] 2 3} 4 10
8
7
− ⋅ + ⋅ + ⋅ +
+ =
c)
| | | | | | ( ) { }
5 3 2 ( 4) 16 ( 3) ( 2) 3 − ⋅ − − + − − ⋅ − ⋅ =
d)
(7 3) 2 2
8
5
7 2
3
6
− ⋅ + | |

|
+ ⋅
|

|
\ ¹
=

2 . 1 N u m r a t F a q e | 23


REZULTATET 2.1.1: NUMRAT DHE VEPRIMET
1. Rregullat e veprimeve
a) Vetia komutative: y x ⋅
b) Vetia Asociative: ( ) x y z + +
c) Vetia distributive: ( ) y x z ⋅ +
d) Vetia asociative: ( ) y x z ⋅
e) Vetia komutative: y x +
f) Vetia komutative: y x − +

2. a)
{ } 1, 2, 4, 8, 16 − − − − − b)
1 1
1,1, ,
2 3
¦ ¹

´ `
¹ )


3. a) 3 b)
1
3
− c) 8
d) 4 e)
2
5
f) 3 −

4. a) 0 b) 0 c) ∞
d) e pacaktuar e) 0

5. a) 0 b) 10 c) 66
d) 3


24 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


2.1.2 Thyesat dhe numrat dhjetor
Tashmë numrin racional e kemi përkufizuar si thyesë të dy numrave të
plotë. Po ashtu, në seksionin paraprak, në shembuj dhe ushtrime të
ndryshme i kemi përdorur thyesat. Në këtë seksion do të mësojmë se si të
kryejmë veprimet me thyesa.

THYESAT
Ekzistojnë disa rregulla elementare të cilat duhet të zbatohen në rastet kur
në shprehjen algjebrike paraqitet së paku një thyesë.

THYESA
Thyesë quhet herësi
a
b
ku a dhe b janë numra të plotë dhe 0 b≠ .
a quhet numëruesi dhe b quhet emëruesi.

Shumica prej nesh kemi mjaft njohuri me thyesat, megjithatë, me qëllim
që të shmangen gabimet, duhet të jemi të kujdesshëm gjatë zbatimit të
rregullave për veprimet me thyesa.
Me qëllim që të arrihet niveli i nevojshëm i besimit dhe i shkathtësive në
përdorimin e thyesave, duhet të praktikojmë aplikimin e këtyre
rregullave.
Shpresoj që ju asnjëherë nuk do të argumentoni si personi të cilit shefi i
ofroi ngritje të pagës për “një të pestën” e i cili u përgjigj: “më fal, por
kjo nuk mjafton, duhet të jetë së paku një e gjashta”.
Ne në fillim do të paraqesim rregullat, pastaj do të japim komente të
shkurta për to, dhe në fund do të prezentojmë disa shembuj, përmes të
cilëve do të tregojmë se si t’i aplikojmë ato.

RREGULLAT E VEPRIMEVE ME THYESA
Le të jenë a, b, c, d, dhe f numra realë; nëse ata paraqesin emëruesin e
thyesës duhet të jenë të ndryshëm nga 0.
2 . 1 N u m r a t F a q e | 25SHUMËZIMI ME NJË NUMËR
a f a
f
b b

⋅ = → Thyesa shumëzohet me një numër f duke e shumëzuar
numëruesin me numrin f.

SHEMBUJ
1. Nëse një tortë e ndani në katër pjesë, do të ketë katër çerek, pra
katër
1
4
të tortës. Nëse keni dy çerekë, ju keni dy herë çereku, pra.
1 2 1 1
2
4 4 2

⋅ = = e tortës.
2.
3 6
2
7 7
⋅ =
3.
2 6 6
( 3)
11 11 11

− ⋅ = = −
4.
1 0
0 0
11 11
⋅ = =

PJESËTIMI ME NUMËR TË NDRYSHËM NGA ZERO
a a
f
b b f
÷ =

→ Thyesa pjesëtohet me numrin f duke shumëzuar
emëruesin me 0 f ≠ .
Shumëzimi dhe pjesëtimi janë veprime inverse që thjeshtojnë njëri tjetrin
nëse zbatohen që të dya.

SHEMBUJ
1. Nëse e ndan një gjysmë torte në dy pjesë të barabarta, do të
merrni dy pjesë, secila prej të cilave është çereku i tortës, pra
1 1 1
2
2 2 2 4
÷ = =

.
26 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


2.
3 3 3
2
7 7 2 14
÷ = =


3.
2 2 2 2
( 3)
11 11 ( 3) 33 33
÷ − = = = −
⋅ − −

4.
7 7 7
2
13 13 2 26
÷ = =EKUIVALENCA E THYESAVE
a c
b d
= → Dy thyesa janë të barabarta atëherë dhe vetëm atëherë kur
a = c dhe b = d.

SHEMBUJ
1.
3
3 dhe 4
4
x
x y
y
= → = =
2.
2 8
2 8 4; 3 51 17
3 51
a
a a b b
b
= → = → = = → =
3.
4 2
4 2 : 2; 3 15 : 5
3 15
y
y y x x
x

= → − = = − = =

THJESHTIMI
f a a
f b b

=

→ Në thyesën në anën e majtë faktori i përbashkët f është
thjeshtuar duke pjesëtuar numëruesin dhe emëruesin
me të njëjtin faktor f.

SHEMBUJ
1.
12 2 6 6
14 2 7 7

= =


2 . 1 N u m r a t F a q e | 27


2.
24 2 2 2 3 2 2 4
42 2 3 7 7 7
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =
⋅ ⋅

3.
45 ( 1) 3 3 5 5
72 ( 1) 3 3 2 2 2 8
− − ⋅ ⋅ ⋅
= =
− − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅


ZGJERIMI
a f a
b f b

=

→ Thyesa në anën e majtë është zgjeruar për faktorin f duke
shumëzuar numëruesin dhe emëruesin me të njëjtin faktor
f.

SHEMBUJ
1.
4 11 4 44
7 11 7 77

= =


2.
0.5 2 (0.5) 1
1.5 2 (1.5) 3

= =


3.
1.7 10 (1.7) 17
2.3 10 (2.3) 23
− ⋅
= − = −


Dy shembujt e fundit tregojnë pse zgjerimi është i rëndësishëm. Nëse
dëshirojmë të shmangim decimalet nga numëruesi dhe emëruesi
(kujtojmë se ne nuk jemi kufizuar vetëm tek veprimet me numra të plotë)
ata i shumëzojmë me një faktor të përshtatshëm për t’i shndërruar në
numra të plotë.
Sikur shumëzimi me pjesëtimin, edhe thjeshtimi dhe zgjerimi janë
veprime inverse të cilat e thjeshtojnë njëri tjetrin nëse aplikojnë që të dya.

SHUMËZIMI I DY THYESAVE
a c a c
b d b d

⋅ =

→ Dy thyesa shumëzohen duke shumëzuar numëruesit
dhe emëruesit e tyre.
28 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


SHEMBUJ
1.
1 7 1 7 7
3 11 3 11 33

⋅ = =


2.
3 4 ( 3) 4 3 4 12
5 7 5 7 ( 5) 7 35
− ⋅ ⋅ | |
− ⋅ = = = −
|
⋅ − ⋅
\ ¹

3.
1 3 5 1 3 5 15
2 4 7 2 4 7 56
⋅ ⋅ | |
⋅ ⋅ − = − = −
|
⋅ ⋅
\ ¹


PJESËTIMI I DY THYESAVE
a
a c a d
b
c
b d b c
d
÷ = = ⋅ → Dy thyesa pjesëtohen duke shumëzuar thyesat
inverse.

SHEMBUJ
1.
2 5 2 7 2 7 14
3 7 3 5 3 5 15

÷ = ⋅ = =


2.
3
4
5
9
3 9 27
4 5 20
= ⋅ =

3.
4 6 4 14 4 14 4 2 7 4
7 14 7 6 7 6 7 2 3 3
− ⋅ ⋅ ⋅ | | | | | | | |
− ÷ = − ⋅ − = = =
| | | |
⋅ ⋅ ⋅
\ ¹ \ ¹ \ ¹ \ ¹


Dy veprimet e fundit sërish janë inverse ndaj njëri tjetrit.
Ndonëse “mbledhja” dhe “zbritja” janë veprimet më elementare
algjebrike, shumë gabime paraqiten gjatë mbledhjes dhe zbritjes së
thyesave. Ju lutem u kushtoni kujdes të veçantë seksioneve të veçanta:
“Kujdes – gabimet e zakonshme”.

2 . 1 N u m r a t F a q e | 29


MBLEDHJA (ZBRITJA) E THYESAVE ME EMËRUES TË
NJËJTË
a c a c
b b b
±
± = → Dy thyesa me emërues të njëjtë mblidhen (zbriten)
duke mbledhur (zbritur) numëruesit.

SHEMBUJ
1. Gjysmë torte dhe një e katërta e tortës së bashku bëjnë tre të
katërtat, pra
1 1 2 1 3
2 4 4 4 4
+ = + = .
2.
3 8 11
5 5 5
+ =
3.
7 3 2 7 3 2 6
11 11 11 11 11
− − + −
− + + = = −
4.
2 8 2 ( 8) 2 8 10
2
5 5 5 5 5
− − + | |
− − = = = =
|
\ ¹


Në mënyrë që të mblidhen dhe zbriten thyesat me emërues të ndryshëm,
së pari duhet që thyesat të zgjerohen që të kenë emëruesin e njëjtë, i cili
në këtë rast quhet emëruesi i përbashkët.

EMËRUESI I PËRBASHKËT
Emëruesi i përbashkët i dy thyesave
a
b
dhe
c
d
është prodhimi i dy
emëruesve:
b d ⋅
Duke zgjeruar të dy thyesat me d dhe b, përkatësisht, merren dy thyesa
me të njëjtin emërues:
a d
b d


dhe
c b
d b30 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


Emëruesi i përbashkët më së lehti caktohet duke shumëzuar dy (ose më
tepër) thyesa dhe duke zgjeruar thyesat me të gjithë faktorët që nuk janë
pjesë e emëruesit të përbashkët.

SHEMBUJ
Të caktohet emëruesi i përbashkët (EP) për thyesat dhe të bëhet zgjerimi
i tyre:
1.
2 5 2 7 5 3 14 15
; 3 7 ; ;
3 7 3 7 7 3 21 21
CD
⋅ ⋅
→ = ⋅ → →
⋅ ⋅

2.
1 3 1 7 3 6 7 18
; 6 7 ; ;
6 7 6 7 7 6 42 42
CD
− ⋅ − ⋅
→ = ⋅ → → −
⋅ ⋅

3.
2 3 1 2 3 7 3 3 5 1 5 7
; ; 3 5 7 ; ;
5 7 3 3 5 7 3 5 7 3 5 7
CD
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
→ = ⋅ ⋅ →
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅


42 45 35
; ;
105 105 105


Caktimi i emëruesit të përbashkët dhe zgjerimi i thyesave është parakusht
për mbledhjen dhe zbritjen e thyesave me emërues të ndryshëm.

MBLEDHJA (ZBRITJA) E THYESAVE ME EMËRUES TË
NDRYSHËM
a c a d c b
b d b d
⋅ ± ⋅
± =

→ Dy thyesa me emërues të ndryshëm mund të
mblidhen (zbriten) pas zgjerimit i cili i sjell ato
në thyesa me emërues të njëjtë.

SHEMBUJ
1.
2 5 2 7 5 3 14 15 29
3 7 3 7 3 7 21 21 21
⋅ ⋅
+ = + = + =
⋅ ⋅

2.
2 1 2 7 1 3 14 3 11
3 7 3 7 3 7 21 21 21
⋅ ⋅
− = − = − =
⋅ ⋅

2 . 1 N u m r a t F a q e | 31


3.
2 1 3 2 4 7 1 3 4 3 3 7 56 12 63 107
3 7 4 3 4 7 3 4 7 3 4 7 84 84 84 84
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ | |
− − − = − + = − + =
|
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
\ ¹


Thyesat shpesh paraqiten në ekuacione të formës:
3 4
7 5
x y =
Në rastet e tilla preferohet që të shmangen thyesat. Si një mënyrë për të
realizuar atë është që të shumëzojmë tërë ekuacionin me një faktor dhe
poashtu mund të kryejmë pothuajse të gjitha veprimet (me përjashtim të
shumëzimit ose pjesëtimit me zero) në të dy anët e ekuacionit pa e
ndryshuar atë. Kështu, pas shumëzimit të ekuacionit me faktorin e
përbashkët do të merret:
3 4
7 5
7 5 7 5 x y ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅
Pas redukimit të faktorëve të përbashkët në numërues dhe në emërues
merret:
4 5 3 7 x y ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅


Shpesh këtij veprimi i referohemi si “shumëzimi i tërthortë”, i cili merret
pas zgjerimit dhe reduktimit.


BARAZIA E THYESAVE IMPLIKON SHUMËZIMIN E
TËRTHORTË
a c
b d
= → Dy thyesa janë të barabarta atëherë dhe vetëm atëherë
kur a d c b ⋅ = ⋅ . Ky veprim shpesh njihet si “shumëzimi
i tërthortë me emëruesit”.

SHEMBUJ
1.
2 1
2 4 1 7 8 7
7 4
x
y x y x y = → ⋅ = ⋅ → =
2.
3 4
5 3 4 5 3 4
5 5
x
x y x y
y
− = − → − ⋅ = − ⋅ → =
32 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


3.
3 4
3 ( 5) 4 8 15 32
8 5
z y z y
y z

= → − ⋅ − = ⋅ → =Ne edhe më tej nuk kemi kufizuar numrat në numërues dhe emërus në
raport me madhësinë e tyre. Të gjithë termat vijues janë në përputhje me
përkufizimin e thyesës:
1 5 1.2 11 3.5 7 1.8 2
; ; ; ; ; ; ;
4 8 3.7 3 2.8 10 3 0.7


Në fakt, dallimet mes thyesave të mësipërme janë shumë të vogla.
Termat
1 5 7
; ;
4 8 10

i përshtaten plotësisht përkufizimit.
Termat
1.2 1.8
;
3.7 3

Mund të zgjerohen me 10 dhe të shndërrohen në:
12 18 3
;
37 30 5
=
Në tre termat vijues numëruesit janë më të mëdhenjë se emëruesit:
11 3.5 2
; ;
3 2.8 0.7


Pas zgjerimit të dy termave të fundti me 10 merret::
11 35 5 20 20
; ;
3 28 4 7 7

= = −
Në krahasim me thyesat tjera tani vërejmë se numëruesi është më i madh
se emëruesi. Thyesat e tilla quhen thyesa të përziera.


2 . 1 N u m r a t F a q e | 33


THYESAT E RREGULLTA DHE THYESAT E PËRZIERA
Thyesa quhet e rregulltë nëse numëruesi është më i vogël se emëruesi.
Në kuptimin formal kjo do të thotë:
a
b
është thyesë e rregulltë nëse a < b
Nëse a b ≥ thyesa quhet e përzier.

Ndonjëherë është e domosdoshme ose e preferueshme që të ndahet pjesa
e plotë dhe herësi i cili pastaj është thyesë e rregulltë.

NDARJA E THYESËS SË PËRZIER
Thyesa e përzier, përmes pjesëtimit, mund të ndahet në një numër të
plotë dhe një thyesë të rregulltë:
a c
i
b b
= + ku a > b dhe c < b

Thyesat e përziera në përgjithësi shënohen pa shenjat +,- në mes:
2 2
7 7
3 3 + =

SHEMBUJ
Pas pjesëtimit të numëruesit dhe emëruesit merret:
1.
2
3
11 2
3 3
3 3
= + =
2.
1
4
5 1
1 1
4 4
= + =
3.
6
7
20 6
2 2
7 7
− = − − = −


34 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


NUMRAT DHJETOR
Sistemi ynë i numrave bazohet në ashtuquajturin sistem dhjetor, pra me
numrin 10 si bazë. Kjo mbase mund të jetë arsyeja pse paraardhësit tanë
kanë përdorur 10 gishtat si mjet numërimi, dhe kështu edhe filluan të
bëjnë llogaritjet në bazë të shumëfishëve të 10-it dhe fuqive të tij:
247 2 100 4 10 7 1 = ⋅ + ⋅ + ⋅
Pozita e fundit në një numër është çdoherë shumëfish i
0
1 10 = , që nga e
ardhmja pozitë e deri tek e fundit është shumëfish i
1
10 10 = , pastaj
2
100 10 = , etj. Fuqitë e 10 dhe shumëfishët e tij ngriten nga njëra pozitë
tek tjetra për 1.
Nëse lëvizim në drejtimin tjetër duke filluar nga
0
1 10 = , zvogëlohet
fuqia për një, duke rezultuar në shumëfish të
1
10

, pastaj të
2
10

, e
kështu me radhë. Shumëfishët e faktorëve të 10 me tregues (eksponentë)
negativ ndahen nga ata jo-negativ përmes presjes dhjetore:
2 4 7 200 40 7 247
0.247
10 100 1000 1000 1000 1000 1000
= + + = + + =
Numrat e tillë quhen numra dhjetorë (decimal). Në shënimet Anglo-
Saksone ata shënohen me pikë dhjetore, gjersa në Gjermani përdoret
presja.
Shënimi dhjetor ndonjëherë është kuptimplotë sepse përmes tij shmanget
përdorimi i thyesave. Në aspektin formal, çdo thyesë mund të
shndërrohet në numër dhjetor duke pjesëtuar numëruesin dhe emëruesin
sipas rregullave të zakonshme të pjesëtimit:
1
0.25
4
= ose
1
0.125
8
=
Në të dy rastet e mësipërme pjesëtimi mbaron pa mbetje. Kështu që
vargu i shifrave pas presjes dhjetore është i fundëm.
Nga përvoja e dijmë se kështu nuk ndodh çdoherë. Për shembull kemi
pjesëtimet:
1
0.333
3
= ose
4
0.363636
11
= ose
53
2.0384615384615
26
=
2 . 1 N u m r a t F a q e | 35


Në dy shembujtë e parë pas disa hapash vërejmë se vargu i decimaleve
përsëritet. Është praktike që të mbivijëzojmë decimalet të cilat përsëriten.
Decimalen që përsëritet e quajmë periodike. Megjithatë, numri i tretë
tregon se perioda jo doemos fillon pas presjes dhjetore dhe që ajo mund
të jetë relativisht e gjatë, madje edhe më e gjatë se sa në shembujtë e
mësipërmë.
Numrat në të cilët decimalet ose përfundojnë ose përsëriten në mënyrë
periodike quhen numra racional. Ata çdoherë mund të paraqiten përmes
thyesave të rregullta.
Megjithatë, ka disa numra decimal tek të cilët vargu i i numrave as nuk
mbarone as nuk përsëritet. Ata quhen numra iracional (shih gjithashtu
seksionin 2.1.1; faqe 14), e një ndër më të njohurit është konstanta
numerike π:
3.141592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884197 169 399... π =
Si shembuj të numrave të tjerë iracional kemi:
2 1.41421356237... =
2.718 281828 459 045 235 360 287 471352 662 497 757 247 093... e =
Këta numra nuk mund të paraqiten as përmes thyesave e as përmes
decimaleve periodike.

KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME
• Mbledhja dhe zbritja e thyesave

1 1 2
2 3 5
+ ≠ dhe
4 1 3
5 3 2
− ≠

1 4
3
2 2
+ ≠ dhe
4 4 4
2 1 2 1
≠ +
+

• Shumëzimi dhe pjesëtimi i thyesave

1 5
5
3 15
⋅ ≠ dhe
6 3
2
4 2
÷ ≠


1 2 3
3 7 10
⋅ ≠
36 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


USHTRIMI 2.1.2: THYESAT DHE NUMRAT DHJETOR
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.

1. Të zgjerohen thyesat me faktorët e dhënë:
a)
2
3
me 4 b)
5
7
me –3 c)
2
9

me –4
d)
14
6
me 0.5

2. Të zgjerohen thyesat ashtu që numëruesi ose emëruesi,
përkatësisht të jenë të barabartë me vlerën e dhënë:
a)
1
4

emëruesi 16 b)
2
7
emëruesi 21
c)
2
7
numëruesi 12 d)
2
3
emëruesi 27
e)
7
8
numëruesi 56

3. Të thjeshtohen thyesat sa më tepër që të jetë e mundur:
a)
35
55
b)
8
28
c)
18
30
d)
15
77

e)
12
72
f)
36
48
g)
64
16
h)
88
16

i)
42
14
j)
105
231


2 . 1 N u m r a t F a q e | 37


4. Të zëvendësohet ‘?’ me numrin e duhur:
a)
3 ?
4 16
= b)
2 ?
7 56
= c)
5 105
7 ?
=
d)
3 21
7 ?
= e)
21 105
2 ?
= f)
4 ?
7 77
=


5. Njehsoni:
a)
1 2
3 7
⋅ b)
1 7
2 4
⋅ c)
2 6
3 5
⋅ d)
3 1
8 2

e)
3 2
4 9
⋅ f)
1 4
2
2 5
⋅ g)
1 1
1 2
3 2
⋅ h)
3
5
4

i)
5 7
2
7 5
⋅ j)
3 7 5
5 6 9
⋅ ⋅


6. Pjesëtoni:
a)
2 4
3 7
÷ b)
1 1
2 3
÷ c)
3 6
8 5
÷ d)
1 6
1
3 5
÷

e)
4
2
7
÷ f)
2
3
5
÷ g)
21 7
15 5
÷
h)
3 1
2 1
7 7
÷ i)
1 2 4
7 7 3
÷ ÷ j)
5 2 7
2 7 5
÷ ÷


7. Të gjendet emëruesi më i vogël i përbashkët për thyesat vijuese:
a)
2
10
dhe
3
15
b)
2
14
dhe
4
21
c)
5
12
dhe
2
27

d)
3
16
dhe
5
20
e)
3
8
dhe 4 f)
1
3
2 dhe
1
4
1
g)
7
15
1 dhe
12
25
h)
3 2
3 4
, dhe
1
5
i)
3 1
3 4
, dhe
1
6

j)
7 1
6 3
, 3 dhe
7
30

38 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


8. Mblidhni ose zbritni, përkatësisht:
a)
1 1
+
2 3
b)
2 5
+
3 6
c)
2 1
7 14

d)
3 2
5 35
− e)
1 1
4 1
5 45
− f)
8 3
11 7

g)
2 1 1
3 4 6
+ −

h)
7 3 4
2 7 5
− − i)
7 1
2
3 7
− +
j)
4 5 3
15 21 14
− +


9. Shndërroni thyesat në numra dhjetor (në rast se keni nevojë
përdoreni kalkulatorin):
a)
4
7
b)
6
11
− c)
16
6
d)
43
16

e)
87
29
f)
37
9


g)
23.7
6.3 −
h)
121
11


2 . 1 N u m r a t F a q e | 39


REZULTATET 2.1.2: THYESAT DHE NUMRAT DHJETOR
1. a)
8
12
b)
15
21
c)
8
36
− d)
7
32. a)
4
16
b)
6
21
c)
12
42
d)
18
27
e)
56
643. a)
7
11
b)
2
7
c)
3
5
d)
15
77
e)
1
6

f)
3
4
g) 4 h)
11
2
i) 3 j)
5
114. a)
12
16
b)
16
56
c)
105
147
d)
21
49

e)
105
10
f)
44
77


5. a)
2
21
b)
7
8
c)
4
5
d)
3
16
e)
1
6

f) 2 g)
10
3
h)
15
4
i)
17
7
j)
7
18


6. a)
7
6
b)
3
2
c)
5
16
d)
10
9
e)
2
7

f)
15
2
g) 1 h)
17
8
i)
3
8
j)
25
440 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


7. a) 30 b) 42 c) 108 d) 80 e) 8
f) 12 g) 75 h) 60 i) 12 j) 30


8. a)
5
6
b)
1
1
2
c)
3
14
d)
19
35
e)
8
45
3
f)
23
77
g)
3
4
h)
19
70
2 i)
10
21
j)
17
70


9. a) 0.5714 b) 0.5455 − c) 2.6667 d) 2.6875
e) 3 f) 4.1111 g) 3.7619 − h) 112 . 1 N u m r a t F a q e | 41


2.1.3 Përqindjet
Shumë kohë para se thyesat të përdoreshin në masë të madhe, tregtarët
duhej të dinin raportin e sasisë së të hollave, sepse ata donin të dinin se sa
kishte mbetur në xhepat e tyre. Ata e quajtën pjesën që e njehsonin si
margjinë të tyre “të përqindjes” (latinisht: per hundred). Sot termin
“përqind” e përdorim për të nënkuptuar “të qindtën”. Përqindja është
shkalla për njëqind ose proporcioni në të qindtën pjesë. Është pjesa që
shqyrtohet në relacionin sasior me tërësinë. Nëse e zbërthejmë në mënyrë
joformale, është “pjesëtuar për 100” dhe shenja e posaçme “%” është
zbuluar për ta paraqitur atë.
Ne si bankierë, kemi shumë të bëjmë me përqindjet. Shkallët e interesit,
ose shkallët e kthimit shprehen në përqindje. Ne i përdorim përqindjet
për të krahasuar madhësitë e ndryshme.
Për të njehsuar përqindjen, atë e ndërlidhim me tërësinë, pra me 100%.
Nëse duam të dijmë përqindjen e femrave dhe meshkujve në klasën tonë,
numrin total të pjesëmarrsve e shprehim si 100%. Numri i femrave i
ndëlidhur me tërësinë e jep përqindjen e femrave pjesmarrëse. Për të
krijuar këtë marrëdhënie ne thjeshtë e pjesëtojmë numrin e femrave me
numrin e përgjithshëm dhe rezultatin e shumëzojmë me 100 për të marrë
përqindjen.
SHEMBULL
Numri total i stafit që punon në një degë të ProCreditit është 20. Aty
punojnë 12 femra dhe 8 meshkuj. Totali prej 20 personave shprehet si
100%. Për të njehsuar proporcionin e femrave të punësuara, numrin 12
e pjesëtojmë me 20 dhe merret 0.6. Kjo nënkupton se raporti i femrave
ndaj numrit total të të punësuarve është 0.6 me 1. Meqë përqindja
është proporcioni i shprehur në pjesë të njëqindës, numrin 0.6 e
shumëzojmë me 100 për të marrë 60%.

Numri Marrëdhënia Përqindja
Totali 20
Tërësia 100%
Femra 12
0.6 : 1
12
20
100% 0.6 100% 60% ⋅ = ⋅ =
Meshkuj 8
0.4 : 1
8
20
100% 0.4 100% 40% ⋅ = ⋅ =
42 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


PËRQINDJA E BAZËS
Përqindja është proporcioni në pjesë të një qindëshe i konsideruar në
relacionin sasiorë ndaj bazës. Për të njehsuar përqindjen p të një
madhësie x në bazën b, numrin x e pjesëtojmë me bazën b dhe rezultatin e
shumëzojmë me 100:
% 100%
x
p
b
= ⋅
Nëse e dijmë përqindjen p të bazës b dhe duam të njehsojmë madhësinë
përkatëse x, numrin p e pjesëtojmë me 100 dhe shumëzojmë me bazën b:

100
p
x b = ⋅

Kur i ndërlidhim dy vlera, ne mund të shprehemi në disa mënyra të
ndryshme. Për shembull themi, “afër gjysmës”, “pothuajse dyfishi”
“vetëm 10%”, “saktësisht një e treta”, “të realizuarit 110% të synimit”
ose “afër 25%”. Veçanërisht kur dëshirojmë të shprehim një proporcion
ose kur bëjmë vlerësime i përdorim përqindjen. Por çka saktësisht
nënkuptojnë 25%, 50%, 66% ose 150%?
Le të shqyrtojmë tabelën vijuese.


Marrëdhënia Përqindja Shembuj
totali, tërësia 100% 60
Më të vogla se tërësia
gjysma 50% 30
një e treta 33.3% 20
një e katërta 25% 15
dy të tretat 66.6% 40
tre të katërtat 75% 45
një e pesta 20% 12

2 . 1 N u m r a t F a q e | 43


Marrëdhënia Përqindja Shembuj
e dhjeta pjesë 10% 6
e njëzeta pjesë 5% 3
një e qindta 1% 0.6
një e mijta 0.1% 0.06
Më të mëdha se tërësia
dyfishi 200% 120
trefishi 300% 180
katërfishi 400% 240
dhjetëfishi 1000% 600
një e gjysmë 150% 90
dy e gjysmë 250% 150
Tabela 2.2: Përqindjet

SHEMBUJ
1. Proporcioni i stafit: Sa është 50% e 660?

50 660
660 330
100 2
→ ⋅ = =
2. Sa është 745,867 USD si përqindje e 24,563,654 USD?

$ 745867
100% 3.04%
$ 24563654
→ ⋅ ≈


3. Sa është 1.7% e 124,543,324 €?

1.7
124, 543, 324 € 2,117, 236.51 €
100
→ ⋅ =
44 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


Shkallët e rritjes:
4. Ju keni 1456 kredi dhe dëshironi të rritni për 4% gjatë muajit të
ardhshëm. Sa kredi pritni në fund të muajit?

104
1456 1.04 1456 1514
100
→ ⋅ = ⋅ =
5. Sa ishte shkalla e rritjes vitin e kaluar nëse keni filluar me 2,4
milion USD dhe keni përfunduar me 3.1. milion USD?
KUJDES:
Meqë kemi filluar me 2.4 milion USD dhe kjo është rritur në 3.1.
milion USD, baza ose ekuivalenti i 100% këtu është 2.4 milion
USD 2.4 dhe jo 3.1 milion USD.

(3.1 2.4) 0.7
100% 100% 29%
2.4 2.4

→ ⋅ = ⋅ ≈
6. Arritja e synimit: Në sa përqind e keni arritur synimin tuaj të 543
kredive nëse keni arritur të realizoni 601 kredi?
VËMENDJE:
Këtu tërësia ose 100% është synimi prej 543 kredive.

601
100% 110.7%
543
→ ⋅ =

Ju keni arritur synimin prej 110.7% ose e keni tejkaluar atë për
10.7%.

Përqindjet gjithashtu luajnë rol në zbritjet me rastin e shitjeve, rabateve,
lejimeve, si dhe zbritjeve tjera të ndryshme. Në këso raste, çmimi bruto
zvogëlohet për përqindjen e caktuar.
Në rastet tjera, çmimi mund të rritet, për shembull shkalla e interesit për
një kredi mund të rritet, çmimi mund të rritet për shkak të rritjes së
shpenzimeve (p.sh. çmimi i benzinës) ose rritjes së tatimeve (p.sh.
TVSH).
Meqë përqindja nënkupton “një pjesë nga tërësia”, duhet të jemi shumë
të kujdesshëm kur e definojmë tërësinë (= njëqindë për qind = 100%).
Atë do ta quajmë bazë. Baza në tabelën e mësipërme, në të gjitha rastet
ishte 60.
2 . 1 N u m r a t F a q e | 45


Qartë se së pari mund të njehsohet pjesa p% si përqindje e bazës b dhe i
shtohet (ose zbritet) rezultati r tek (nga) baza:
% b p r b r ⋅ = → ± .
Megjithatë, mund të kryhen që të dy veprimet përnjëherë:
100
% (1 %) (1 )
p
b b p b p b ± ⋅ = ⋅ ± = ⋅ ± .
Pra, shumëzojmë bazën me faktorin e rritjes (zbritjes):
100
1 % 1
p
f p = ± = ± .

RRITJA (ZVOGËLIMI) E BAZËS
Në përgjithësi, rritja (zbritja) e bazës b me përqindjen
100
%
p
p =
nënkupton:
% (1 %) b b p b p b f ± ⋅ = ⋅ ± = ⋅ ku 1 % f p = ± është faktori i rritjes
(zbritjes).

Kalkulimit të mësipërm i referohemi si “përqindja e bazës”, të cilat pastaj
ose i shtojmë ose i zbresim bazën.

SHEMBUJ
1. Çmimi bazë i një artikulli pa tatim është 50 EUR. Atij i shtohet
TVSH prej 19%. Sa do të jetë çmimi i shitjes?
50 (1 0.19) 50 1.19 59.50 EUR ⋅ + = ⋅ =
2. Bilanci i depozitës në një llogari është 127 EUR. Atij duhet t’i
shtoni interesin prej 5% Sa do të jetë bilanci pasi interesi të jetë
kapitalizuar?
127 (1 5%) 127 (1 0.05) 127 1.05 133.35 ⋅ + = ⋅ + = ⋅ = EUR

46 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


3. Nëse paguani për një artikull në kesh do të përfitoni 7% lirim, dhe
me këtë rast çmimi prej 247 EUR do të redukohet. Sa do të
paguani me këtë rast?

247 (1 7 %) 247 (1 0.07) 247 0.93 229.71 EUR ⋅ − = ⋅ − = ⋅ =

Ekziston dallim shumë i vogël por i rëndësishëm në mes të përqindjes së bazës
b dhe përqindjes në bazë.
Deri tani, baza jipej dhe ne njehsonim rezultatin final të rritur (zvogëluar). Ne
përdornim përqindjen e bazës për të njehsuar vlerën e shtuar (zbritur).
Kur flasim për përqindjen në bazë, ndërrojmë anën e këtij kalkulimi: Fillojmë
nga rezultati final (me përqindjen tashmë të përfshirë) dhe provojmë të
përcaktojmë bazën.
Kalkulimet e këtij lloji kryhen në baza shumë të rregullta në biznes dhe jo
vetëm kur duhet të paraqitet çmimi final por edhe çmimi neto (duke përjashtuar
taksën), ose që në fakt është e njëjta gjë – taksa duhet të tregohet e ndarë në
faturë.
Le të supozojmë se ju keni blerë një llaptop për biznesin tuaj dhe keni
paguar 900 EUR (përfshirë edhe taksën). Le të themi se ju jeni i liruar
nga TVSH, kështu që taksa duhet të figurojë në faturë. Sa është taksa
(TVSH = 19%) dhe sa është çmimi neto?
Në këtë rast, është dhënë çmimi bruto dhe dëshirojmë të dijmë bazën:
900 (1 %) (1 0.19) b p b b f = ⋅ + = ⋅ + = ⋅


900 900
756.30 EUR
1.19
b
f
= = =

Taksa 900 756.30 143.70 t = − = , mund të njehsohen si vijon:
756.30 0.19 143.70 b f ⋅ = ⋅ = EUR
PËRQINDJA NË BAZË
Për të njehsuar bazën b nga rezultati final r (përfshihet edhe përqindja e
pjesës p) duhet të pjesëtojmë rezultatin me faktorin e rritjes:
(1 %)
r r
b
p f
= =
+

2 . 1 N u m r a t F a q e | 47


Saktësisht të njëjtat njehsime duhet të kryhen nëse dihet çmimi final i një
artikulli (i reduktuar për p%) dhe jemi të interesuar për çmimin e
pareduktuar.

SHEMBUJ
1. Supozojmë se reduktimi ishte 15%, duke e sjell çmimin në 32.98
EUR . Sa ishte çmimi fillestar
o
p ?

32.98
38.80
1 % 0.85
o
r r
p
p f
= = = =

EUR
2. Ju keni blerë një veturë për 3000 EUR. Sa është TVSH (19%)?

3000
2521.00
1.19
b = =
Megjithatë, ky është çmimi para tatimit. Tatimi TVSH është
ndryshimi:
3000 2521 479 2521 0.19 b t − = = ⋅ = ⋅ EUR

Deri tani kemi mësuar se sa është e rëndësishme të jemi të vëmendshëm
për bazën. Kjo bëhet edhe më e qartë nëse shqyrtojmë dy shembujtë
vijues.

SHEMBUJ
1. TVSH është rritur në Gjermani para dy viteve nga 16% në 19%.
Para rritjes çmimi i një frigoriferi ishte 500 EUR. Sa ishte çmimi
pas rritjes?
Mbase ndokush mund të mendojë se çmimi është rritur për 3%,
kështu që çmimi i ri do të jetë:
500 500 3% 515 + ⋅ = EUR
Megjithatë, kjo nuk është korrekte, sepse kemi të bëjmë me
ndërrim të bazës.
Le të kryejmë njehsimet në dy hapa.
48 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


Hapi 1: Çmimi neto (pa TVSH) do të jetë:

500
431.03
1.16
n = = EUR
Hapi 2: TVSH prej 19% e rrit çmimin bruto në:
431.03 (1 0.19) 512.93 EUR g = ⋅ + =
Vërejmë se çmimi në masë të konsiderueshme është më i vogël se
çmimi që morrëm në fillim.
2. Për një palë këpucë që kushtojnë 100 EUR ofrohet zbritja prej
20%. Si pjesë e një oferte speciale, do të ketë edhe një zbritje prej
5%. Sa duhet të paguhet për këpucët?
Reagimi i parë mund të jetë se duhet mbledhur 20% dhe 5%, pra
të merret 25% lirim dhe kështu të paguhet 75 EUR.
Megjithatë, sërish kemi ndryshuar bazën dhe kështu e kemi arritur
tek çmimi jo i saktë.
Hapi 1: Zbritja e çmimit:
100 100 20% 100 (1 0.2) 100 0.8 80 EUR − ⋅ = ⋅ − = ⋅ =
Hapi 2: Oferta Speciale:
80 (1 0.05) 80 0.95 76 ⋅ − = ⋅ = EUR
Kështu në këtë rast, çmimi i saktë është për pak më i lartë se
çmimi të cilin e menduam në fillim.


PËRQINDJET E SHUMËFISHTA
Nëse njehsojmë përqindje të shumëfishta, në mënyrë të njëpasnjëshme
duhet të shumëzojmë me faktorin e rritjes (zvogëlimit). Nëse së pari kemi
ndryshimin (1 %) p ± dhe pastaj ndryshimin prej (1 %) q ± atëherë
ndryshimi përfundimtar është:
(1 %) (1 %) p q ± ⋅ +

Fjala “ndryshim” qëndron për rritje ose zbritje, varësisht nga shenja. Dhe
“shumëzimi” duhet të shndërrohet në “pjesëtim” varësisht nga baza.
2 . 1 N u m r a t F a q e | 49SHEMBUJ
Në dy shembujtë paraprak ndryshimet e përgjithshme janë:
1. Faktori i ndryshimit të përgjithshëm ishte:

1 19% 1.19
1.0259
1 16% 1.16
t
+
= = =
+

Si rrjedhim çmimi i ri është çmimi paraprak shumëzuar për
faktorin e rritjes:
500 500 1.0259 512.93 EUR g t = ⋅ = ⋅ =
2. Zbritja e përgjithshme është:
(1 0.2) (1 0.05) 0.8 0.95 0.76 r = − ⋅ − = ⋅ =
Kështu pra çmimi përfundimtar është:
100 0.76 76 s = ⋅ = EUR


KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME
Mbani mend se proporcionet të shprehura në përqindje shumëzohen me
100:
10 nga 100 0.1% ≠
25 nga 50 0.5% ≠

Duhet të jeni të kujdesshëm me presjen dhjetore
10 nga 100 1% ≠
25 nga 50 5% ≠
10 nga 1000 10% ≠
2 nga 20 1% ≠
50 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


USHTRIMI 2.1.3: PËRQINDJET
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.
1. Njehsoni proporcionet në përqindje dhe jepni një shembull nga
jeta e përditshme në të cilën mund të hasni këtë marrëdhënie:
a) 15 nga 200
b) 30 nga 50
c) 17 nga 800
d) 120,304 nga 4,587,346
e) 1,345 e 1,230
f) 17 nga 35
g) 2,017 nga 2,100
2. Njehsoni vlerën që i korrespondon përqindjeve të dhëna:
a) 22% e 1,800
b) 2.7% e 3,056,974 USD
c) 75% e 700
d) 0.5% e 999
e) 1.7% e 23 milionë USD
f) 30% e 135 milionë EUR
g) 107% e 10,800
3. Njehsoni çmimin e ri nëse çmimet paraprake kanë ndryshuar sipas
përqindjeve vijuese:
a) 34 EUR rritur për 7%
b) 34 EUR zbritur për 5%
c) 97 EUR e rritur për 8% dhe pastaj për 2%
2 . 1 N u m r a t F a q e | 51


d) 1.42 EUR rritur për 5% dhe pastaj zbritur për 7%
4. Pas rritjes (zbritjes) së çmimit, disa produkte janë shtrenjtuar
(liruar) në raport me çmimin e dhënë. Njehsoni përqindjen e
rritjes (zbritjes):
a) 46 EUR → 42.40 EUR
b) 1.42 EUR → 1.47 EUR
c) 12.98 EUR → 12.36 EUR
d) 144.20 EUR → 142.80 EUR

5. Sa është përqindja e përgjithshme e rritjes (zbritjes) kur çmimi
prej …
a) 57 EUR është zbritur prej 7% dhe pastaj është rritur për 2%?
b) 65 EUR është rritur për 7% dhe pastaj është rritur për 5%?
c) 37.50 EUR është rritur tre herë për 3%?
d) 22.10 EUR është zbritur për 4% dhe pastaj është rritur për
8% dhe pastaj është zbritur për 4%?

6. Në secilin nga rastet vijuese, çmimi ka ndryshuar disa herë, duke
rezultuar në çmimin përfundimtar. Sa ishte çmimi fillestar?
a) Çmimi u rrit për 6% dhe pastaj u zbrit për 3%, duke rezultuar
kështu në çmimin prej 44.30 EUR.
b) U zbrit dy herë për 4% dhe pastaj u rrit për 6%, duke
rezultuar në çmim prej 23.56 EUR.
c) Çmimi i një litri benzinë ndryshoi gjatë javëve të kaluara si
vijon: + 3%, +5%, +6%, pastaj -4%. Tani kushton: 1.47 EUR.
Sa ishte çmimi para një jave?

52 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


REZULTATET 2.1.3: PËRQINDJET
1. a) 7.5% Shembull: numri i bankave në një vend që ofrojnë
mikro kredi.
b) 60% Shembull: numri i femrave pjesëmarrëse në një
seminar.
c) 2.13% Shembull: numri i huamarrësve në një degë që
kanë vonesa në pagesa.
d) 2.62% Shembull: numri i njerëzve mbi moshën 80
vjeçare në raport me tërë popullatën e një vendi të
vogël.
e) 109.35% Shembull: numri i studentëve që regjistrohen në
studime parauniversitare pas zgjerimit të
infrastrukturës së universitetit në krahasim me
regjistrimet para zgjerimit.
f) 48.57% Shembull: përqindja e aeroporteve në një vend që
merren me shërbime ajrore ndërkombëtare.
g) 96.05% Shembull: mesatarja mujore e shtretërve të nxënë
për një hotel.

2. a) 396 b) 82,538.23 USD c) 525
d) 4.995

e) 391,000 USD
f) 40.5 milionë EUR g) 11,556

3. a) 36.38

EUR b) 32.30

EUR
c) 106.86 EUR d) 1.39 EUR

4. a) 7.83% b) 3.52% c) 4.78%

d) 0.971%

2 . 1 N u m r a t F a q e | 53


5. a) 5.14% zbritje b) 12.35% rritje
c) 9.27% rritje d) 0.47% zbritje

6. a) 43.09

EUR b) 24.12

EUR
c) 1.34

EUR

54 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


2.1.4 Testi i Progresit për “Numrat”
Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë, për një punë të koncentruar në
këtë test. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra. Mos e përdorni
përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. Qëllimi i këtij testi është që të
merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani.
Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. Çdo zgjidhje ka
vetëm rezultatin përfundimtar; madje mund të jetë vetëm një numër,
simbol, tabelë ose grafik. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato
janë të sakta, ju mund të filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju
keni rezultate të pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni
seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të
plotësuar zbraztësinë.

1. Paraqitni disa shembuj për:
a) Numrat e plotë:
b) Numrat racional:
c) Numrat iracional:
d) Numrat realë:

2. Lirohuni nga kllapat dhe njehsoni vlerën e shprehjes:
a) | | ( ) { } ( ) 2 2 6 7 3 8 ( 3) 2 2 4 5 3 ⋅ − ⋅ + − ⋅ − + ⋅ − + ⋅ =


b)
| | { } ( )
(4 7) 3 4 5 3 4 3 2 4

− ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ − =3. Njehsoni vlerën e shprehjes dhe paraqitni rezultatin në formë të
thyesës dhe numrit dhjetor:
a)
3 5 5 1
4 3 12 6
+ − − = b)
6 2 2
7 5 5
6 2
7 7
4 3
2 2
− +
+ =
+

c)
2 1 4
3 2 3
3 3
2 4
4
4 2
+
− + =
+


2 . 1 N u m r a t F a q e | 55


4. Thjeshtoni thyesat sa më shumë që të jetë e mundur:
a)
2 5 3 3 7 11
5 7 3 11
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅

b)
32200
26600


5. Caktoni emëruesin më të vogël të përbashkët:
a)
2
3
,
3
8
,
4
7
,
5
16
dhe
1
14
:
b)
13
2 3 7 11 ⋅ ⋅ ⋅
dhe
16
3 21 7 5 ⋅ ⋅ ⋅
:

6. Përcaktoni nëse shprehjet vijuese janë pozitive apo negative:
a)
1 2 1 11
2 3 2 3
3 3 4 1
7 5 8 5
2 3 5
1
− −
+
− +

b)
7 20
23 63


7. Çmimi i benzinës ndryshoi shumë. Gjatë muajit të fundit u
regjistruan këto pesë ndryshime:
i. Rritje për 6%,
ii. Rritje për 4%,
iii. Zbritje për 6%,
iv. Rritje për 8%,
v. Zbritje për 5%.
Sa ishte çmimi i një litri benzinë një muaj më parë, nëse sot
çmimi është 1.23 EUR?


56 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


8. Më 1 Janar 2007 shkalla nominale e interesit në ProCredit ishte
14% në vit. Në atë kohë bilanci në llogarinë tuaj ishte 357.43
EUR. Katër muaj më vonë shkalla e interesit u rrit në 18%. Pas
tre muajsh ajo u zvogëlua për 10%.
Interesi është i thjesht, pra tërë interesi shtohet në llogari në fund
të vitit.
a) Sa ishte bilanci më 1 Janar 2008?
b) Sa ishte shkalla efektive e interesit në vitin 2008 në këtë
llogari?
Udhëzim: Para njehsimit, vëreni se ndryshimet në mes “…në
18%” dhe “…për 10%”


2 . 2 E k s p o n e n t ë t


2.2 Eksponentët

Paranjohuritë: Duhen njohur veprimet me numra
njësinë 2.1.

Qëllimet e mësimit: Eksponentët (
(variablat) kur numri (va
veten. Në fillim, është prezentuar një hyrje e shkurtë
e shënimeve të përdoru
rëndësishme.
paraqitet nevoja që koncepti i ekspo
zgjerohet tek numrat racional. Kjo mu
interpretohet si invers i eksponentëve me numra të
plotë, dhe që është arsyeja pse në matematikë janë
2. Algjebra Elementare
2.1 Numrat
Numrat &
veprimet
Thyesat &
numrat dhjetor
Përqindjet
2.2 Eksponentët
Eksponentët
e plotë
Exponentët
thyesorë
Rrënjët
F a q e | 57

Duhen njohur veprimet me numra, të përfshira në
Eksponentët (Fuqitë) paraqiten tek numrat
(variablat) kur numri (variabla) shumëzohet me
veten. Në fillim, është prezentuar një hyrje e shkurtë
e shënimeve të përdorura që ka dëshmuar të jetë e
rëndësishme. Kështu, në mënyrë të natyrshme
paraqitet nevoja që koncepti i eksponentëve të
zgjerohet tek numrat racional. Kjo mund të
interpretohet si invers i eksponentëve me numra të
dhe që është arsyeja pse në matematikë janë
2. Algjebra Elementare
2.2 Eksponentët
Eksponentët
e plotë
Exponentët
thyesorë
Rrënjët
2.3 Shprehjet
Shprehjet e
plota
Shprehjet
thyesore
58 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


prezentuar si nocione ekuivalente të ashtuquajturat
rrënjët.
Meqë ky veprim paraqet hapin themelor të
llogaritjeve kur kemi të bëjmë me njehsimin e
interesit, kthimin e interesit në kapital, konkludojmë
se veprimet me eksponentë shihen si fundamentale
në matematikën financiare.

Në vitet e para të shkollës, mësojmë se si të zbatojmë sistemin tonë
numerik. Intuitivisht fillojmë me sistemin dhjetor, për të cilin folëm në
seksionin paraprak. Quhet sistem dhjetor sepse bazohet në fuqitë e numrit
10. Mbase numri 10 është zgjedhur për shkak të faktit se kemi 10 gishta,
të cilët me siguri ishin mjeti i parë ndihmës me të cilin u shërbyen qeniet
njerëzore për të kryer llogaritje. Kështu themi se duartë tona, shërbyen si
abakusi ynë i parë, mbase edhe si kalkulatori i parë i xhepit.
Le t’i hedhim edhe një sy tjetër sistemit tonë të numrave. Pothuajse pa
menduar, ne mund të interpretojmë numrin 2860 si:
2 1000 8 100 6 10 0 1 2 10 10 10 8 10 10 6 10 0 1 × + × + × + × = × ⋅ ⋅ + × ⋅ + × + ×
Me fjalë të tjera, meqë ne shkruajmë çdo numër në secilën pozitë, për të
theksuar shumëfishin e numrit 10, baza e sistemit tonë numerik, dhe mbi
të gjitha, sepse gjithkush është pajtuar që kjo të jetë konventa jonë, mund
të shmangemi nga rreshti i detalizuar dhe i komplikaur dhe të shkruajmë
2860. Këtë mund ta bëjmë meqë tashmë janë krijuar mjaft simbole për të
plotësuar zbrastësinë në mes të çfarëdo dy shumëfishëve të bazës. Për
këtë qëllim në sistemin dhjetor nevojiten saktësisht dhjetë simbole,
pikërisht dhjetë shifrat me të cilat jemi të gjithë të njohur:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Çdo numër tjetër mund të paraqitet si shumëfish i bazës.
Tani mund të spekulojmë se a thua do të ishte zhvilluar ndonjë sistem
tjetër numerik nëse njerëzit nuk do të kishin 10 por 8 gishta, ose mbase
16 gishta.
Në bazën 8 ose në sistemin oktal nevojiten vetëm 8 simbole, pra mund të
veprojmë vetëm me shifrat:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 59


Rrjedhë se në sistemin me bazë 16, të njohur si sistemi heksadecimal,
nevojiten 16 simbole. Meqë ky sistem gjen zbatim në apekte të ndryshme
të teknologjisë informative, është arritur marrëveshja që të përdoren
numrat nga 0 deri 9 dhe 6 shkronjat e para të alfabetit (të gjuhës angleze):
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
Me fjalë të tjera, në sistemin heksadecimal kemi:
A = 10, B = 11, C = 12 etj.
Vëmendja filloi të fokusohet në sisteme të ndryshme numeriku, kryesisht
për shkak të faktit se zbuluesit e kompjuterëve realizuan se mekanizmi i
kalkulimeve në një kompjuter mund të bazohet vetëm në dy gjendje:
“rrymë” ose “jo rrymë”, “magnetizuar” ose “jo i magnetizuar”. Kështu e
tërë logjika e kalkulimeve duhej të ndërtohej duke u bazuar në sistemin
me bazë 2 ose sistemin binar, i cili ka nevojë vetëm për dy simbole.
Në sistemin binar janë vetëm dy shifra:
0 dhe 1
Le të shohim numrin 2680 në sisteme të ndryshme numerike?
Dhjetor 2860 5 512 4 64 5 8 4 1 = × + × + × + × → 5454 oktal
Dhjetor 2860 11 256 2 16 12 1 = × + × + × → B2C heksadecimal
Dhjetor 2860 1 2048 1 512 1 256 1 32 1 8 1 4 = × + × + × + × + × + ×
→ 101100101100 binar
Saktësisht si edhe në sistemin dhjetor me të cilin jemi të njohur,
shumëfishët e bazës shumëzohen me faktor të përshtatshëm dhe
mblidhen. Duke pozicionuar faktorët në atë mënyrë që ata t’i
korrespondojnë saktësisht shumëfishëve, është e mundur të shkruajmë
numrat në mënyrë shumë më të shkurtë se sa të shkruhet e tërë shuma.
Ideja bazë është të paraqitet marrëdhënia sistematike në mes të
shumëfishëve dhe bazës në formë të përshtatshme. Për këtë qëllim,
matematikani dhe filozofi Frances René Descartes (1595 – 1650; për
nder të Descartes sistemi koordinativ kënddrejtë njihet si “sistemi
koordinativ Kartezian”) prezentoi një lloj të shënuari, në të cilin
shumëfishët e bazës shënohen mbi indeksë dhe quhen “eksponentë” (ose
ndonjëherë edhe “indeks”).
60 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


Shënimi përkatës quhet shënim eksponencial. Paraqitja e tij paraqet për
ne detyrë, që rregullat e njohura të llogaritjeve algjebrike t’i
transformojmë në atë mënyrë që të mos paraqiten kontradiksione. Në
vijim do të merremi me rregullat e njehsimeve që aplikohen kur formulat
ose shprehjet përmbajnë indeksa.

2.2.1 Eksponentët e plotë
Nëse një numër e shumëzojmë me veten disa herë mund të shkruajmë:
5
4 4 4 4 4 4 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ose ... x x x ⋅ ⋅ ⋅ (n herë)
n
x =
Faktori që përsëritet (4 ose x, përkatësisht) quhet baza kurse numri i
përsëritjeve (5 ose n) quhet eksponenti (fuqia, treguesi) . Lexohet: "4 në
fuqinë 5" ose "x në fuqinë n". Baza mund të jetë çfarëdo numri real,
kurse eksponenti në këtë kapitull do të jetë numër i plotë.


PËRKUFIZIMI I EKSPONENTËVE TË PLOTË
Për numrin real x dhe numrin e plotë pozitiv n përkufizojmë:
...
n
x x x x = ⋅ ⋅ ⋅ (n herë faktor i x)
Numri x quhet baza; numri i përsëritjeve quhet eksponent. Veprimi quhet
“x në fuqinë n”.
Për n = 0 dhe 0 x ≠

vlen:
0
1 x =
(
0
0 nuk është i përkufizuar dhe quhet shprehje e pacaktuar)

SHEMBUJ
1.
5
2 2 2 2 2 2 32 = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
2.
0
3 1 =
3.
2
(1.5) 1.5 1.5 2.25 = ⋅ =
4.
0
( 4) 1 − =
2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 61


Kjo nënkupton se numri në mënyrë të përsëritur shumëzohet me bazën.
Veprimi invers i shumëzimit është pjesëtimi. D.m.th., për të pjesëtuar një
numër me eksponentë një herë e zvogëlojmë eksponentin për 1. Kështu
pjesëtimet e njëpasnjëshme mund t’i paraqesim me eksponentët negativ.

PËRKUFIZIMI I EKSPONENTËVE TË PLOTË NEGATIV
Nëse eksponenti është negativ numri 1 në mënyrë të përsëritur pjesëtohet
me bazën; merret:
1
n
n
x
x

=
0
n −
nuk është i përkufizuar.

SHEMBUJ
1.
3
3
1 1
2 0.125
8
2

= = =
2.
3
3
1 1 1 1
( 3)
( 3) ( 3) ( 3) 27 27
( 3)

− = = = = −
− ⋅ − ⋅ − −


3.
2
2
1 1 1
( 1.5)
( 1.5) ( 1.5) 2.25
( 1.5)

− = = =
− ⋅ −
PËRDORIMI I KLLAPAVE
Në mënyrë që të zgjerohet efekti i eksponentëve duhet përdorur kllapat:
( )
n n n
a b a b ⋅ = ⋅

62 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


SHEMBUJ
1.
2
2 3 2 9 18 ⋅ = ⋅ =
2.
2 2
(2 3) 6 36 ⋅ = =
3.
2
2 3 4 3 12 ⋅ = ⋅ =


NJEHSIMI I SHPREHJEVE ME EKSPONENTË
Nëse detyra përmban shprehje të ndryshme algjebrike me shumëzimin
(pjesëtimin) dhe mbledhjen (zbritjen) vargu i veprimeve është:
1. Njehsojmë shprehjet brenda kllapave nga brenda – jashtë
2. Njehsojmë eksponentët
3. Kryejmë shumëzimet (pjesëtimet)
4. Kryejmë mbledhjet (zbritjet)

SHEMBUJ
2 3 2
(3 4 7) 4 2 3 4 ⋅ − + ⋅ − ⋅Hapat
2
(3 4 7) ⋅ −
3
4 2 + ⋅
2
3 4 − ⋅
Komentet
1 (3 4 7) 5 ⋅ − =
Kryejmë veprimet
brenda kllapave
2 2
5 25 =
3
2 8 =
2
4 16 =
Eksponentët
3 4 8 32 ⋅ =

3 16 48 ⋅ = Shumëzimet
4 25 32 48 9 + − = Rezultati.
Tabela 2.3:Njehsimi i shprehjeve

2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 63


Ky është një shembull ku përdoren tre eksponentë:

3
2
3
2 ( 1) 1 4 100
¦ ¹

⋅ − − − −
´ `

¹ )

Kujtojmë se veprimet me kllapa duhen kryer në drejtimin nga brenda-
jashtë!


Hapat
3
2
3
2 ( 1) 1 4 100
¦ ¹

⋅ − − − −
´ `

¹ )
Komentet
1
3
( 1) 1 − = −
Kllapa e brendshme
2 2 ( 1) 1 3 ⋅ − − = −
Shumëzimi dhe zbritja
3
2
[ 3] 9 − =
Kllapa e dytë
4 {9 4} 5 − =
Kllapa e tretë
5 3
5 125 =
Eksponentët
6 125 100 25 − = Rezultati pas zbritjes
Tabela 2.4:Veprimet me kllapa

Përveç rregullave të mësipërme të cilat pak a shumë paraqesin vargun
elementar të njehsimeve algjebrike, ekzistojnë edhe disa veti të
eksponentëve që vlen për t’u mbajtur në mend.


64 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


VETITË E EKSPONENTËVE TË PLOTË
Le të jenë x , y numra realë, dhe n, m numra të plotë.

m n m n
x x x
+
⋅ =

m
m n
n
x
x
x

=

( )
n
m m n
x x

=
• ( )
m m m
x y x y ⋅ = ⋅

m
m
m
x x
y
y
| |
=
|
\ ¹
për 0 y ≠

SHEMBUJ
1.
3 4 3 4 7
2 2 2 2
+
⋅ = =
2.
5 4 5 4 1
3 3 3 3 3
− −
⋅ = = =
3.
3 3 3 3 0
4 4 4 4 1
− −
⋅ = = =

Nga shembulli i fundit mund të konkludojmë se meqë
3 3
4 4 1

⋅ = →
3
3
1
4
4

= shprehja
3
4

duhet të jetë elementi invers in
3
4 dhe
anasjelltas.

4.
4
4 3
3
3
3 3
x
x x
x

= =
5.
5 2
5 2 3 4
3
2 1 1
2 2
4
x x
x x
x
+ −

= =
6.
( )
3
2 2 3 6
3 3 3

= =
7.
( )
3 3
m
m
x x =
2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 65


8.
( )
2 3 2 3
3 3
m
m m m
a b a b ⋅ = ⋅ ⋅
9.
5
5 ( 3) 5 3 2
3 2
1 x
x x x
x x

− − − − + −

= = = =
10.
1
1
(2 )
2
x
x

= krahasuar me
1
2
2x
x

= !

VETITË E EKSPONENTËVE TË PLOTË NEGATIV
Le të jenë x dhe y numra realë, dhe n , m numra të plotë.

1 1
m m
m m
x x
x x


= → = për 0 x ≠

1
m
m
m
x y
y x
x
y

| |
| |
= =
| |
\ ¹
\ ¹ | |
|
\ ¹
për , 0 x y ≠

1
1
m n
m
n m
n
x y
x
y x
y


= = për , 0 x y ≠

SHEMBUJ
1.
2
3 6 10
5 10 6
7 7 8
8 8 7| | | |
= =
| |
| |
\ ¹ \ ¹

2.
4
3 2 2 2 6 4
6
4
(2 ) 2
y
x y x y
x
− −
⋅ = ⋅ ⋅ =
3.
3
2 6 6 6 6
2 3 6
( )
8 8
2 2
a a a b a b
b b
− −
| |
⋅ ⋅
= = =
|
|

\ ¹

4.
8
8 ( 5) 3
5 3
7 7 7 7
4 4
4 4
x
x x
x x

− − − −

= = =
66 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


5.
( )
3 3
3
4 3 4 3
3
2 6
2 5 2 5 3
a a a a
a a
a a a a
− −
− −
− − +
| | | |
⋅ | |
= = = =
| |
|
| |
⋅ \ ¹
\ ¹ \ ¹

Të gjitha formulat vlejnë nëse shumat ose shprehje të tjera e formojnë
bazën.
6.
3
3 2
2
( )
( )
( )
a b
a b a b
a b

+
= + = +
+

7.
2 4 4 3
3 3 3 2
( 2) ( 1) ( 1) 1
3( 2)
3( 2) ( 1) 3( 2)
x x x x
x
x x x


+ ⋅ − − −
= =
+
+ ⋅ − +

8.
3
2 2 3
3
1 ( 1)
2
( 2)
x x
x
x
| |
− −
=
|
|
+
+
\ ¹


KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME
• Vetitë e eksponentëve të plotë

2 2 2
(3 2) 3 2 + ≠ +

3 4 12
2 2 2 ⋅ ≠

3 3
2 2

≠ −

4 4
2 3 6 ⋅ ≠

3
4 4 4 4 ≠ + +

3 2 5
2 5 10 ⋅ ≠


( )
3 3
2 (2 ) 8
5 5 5 ≠ =

• Eksponentët negativ


3 3
2 ( 2)

≠ −
• Baza negative

2
( 2) 4 − ≠ −
3
( 2) 8 − ≠

2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 67


USHTRIMI 2.2.1: EKSPONENTËT E PLOTË
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.

1. Zbatoni shënimin eksponencial në shprehjet vijuese:
a) 2 2 2 3 3 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ b)
3 3 3
4 4 4
⋅ ⋅ c)
(2 ) (2 ) (2 )
(2 )
(3 ) (3 )
a a a
a
b b
⋅ ⋅d)
x y z x y
x y z
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅
e) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) (2 ) x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅
f)
1 1 2 1
2 (2)
2 2 1 2
− | | | |
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
| |

\ ¹ \ ¹
g)
2
2
17 17
17
2. Të thjeshtohen shprehjet vijuese, ashtu që të ketë vetëm
eksponentë jonegativ:
a)
2 4
3 3 ⋅ b)
3 3
2 3 ⋅ c)
5
3
4
4

d)
2
( 4)

− e)
5 5
a a

⋅ f)
2 2 3
(3 ) (3 ) a a a ⋅ ⋅
g)
2
(2 ) x y

⋅ h)
1
2 3
4 2
a b
a b


| |

|
|

\ ¹
i)
4
3
2
x

| |
|
\ ¹

j)
( )
3
2 2
2x y


⋅ k)
3
2 3
3 2
a b
c d


| |

|
|

\ ¹
l)
16 8 14
12 4 3
2 2 2
2 2 2


⋅ ⋅
⋅ ⋅

68 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


m)
4 3 6
3 3 2
3 2
(2 ) (3 )
x x
x x
⋅ ⋅

n)
2 5
1
a b
− −

o)
5
3 2
5 3
2
a b
a b


| |

|
|

\ ¹

p)
3
4
2
x
x| |
|
|
\ ¹
q)
2 3 2
4 3
( )
( )
a b
a b
− −r)
0
(4 ) x
s)
2
3
2
3
x
y

| |
| |
|
|
|
\ ¹
\ ¹
t)
3
2
27
(3 )
x
x


u)
4
2
8 10
2 10
v)
0, 0004
0, 0000002
w)
1
100
x) 1.000.000


3. Të thjeshtohen shprehjet vijuese, ashtu që të mos ketë thyesa
(shembull:
2
2 3
3
x
x y
y

= ⋅ ):
a)
2 3
5
(2 )
4
c
c
b)
2 3
3 2
10
5
x y
x y
− ⋅

c)
1
2
x
yd)
2
3 2
4 2
a b
b a

| |

|
|

\ ¹
e)
2
3 2
1
2
2
x y
x y| |

|
|

\ ¹
f)
2 3 2
2 3
( )
( )
x y
y x
− −
g)
1
2
2
2 3
a b
a b
| |


|
|


\ ¹

h)
2
2 1 3 2 2
2 2 2 3 2
36 (2 )
(3 ) 2
x y x y
x y x y
− − − −
− − −
| | | |
⋅ ⋅

| |
| |
⋅ ⋅
\ ¹ \ ¹


2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 69


REZULTATET 2.2.1: EKSPONENTËT E PLOTË
1. a)
3 2
2 3 ⋅ b)
( )
3
3
4
c)
( )
2
2
2
3
a
b
| |
|
|
\ ¹

d) x y ⋅ e)
3
( 2 ) (2 ) x x − ⋅ f)
3 3
1
2
( ) (2) ⋅

g)
5
17

2. a)
6
3 b)
3
6 c)
2
4
d)
( )
2
1
4 −
e) 1 f)
3 7
3 a
g)
2
1
(2 ) x y ⋅
h)
6
1
a b
| |
|
⋅ \ ¹
i)
4
3
2
x
| |
|
|
\ ¹

j)
3
2
2
2
y
x
| |
|
|
\ ¹
k)
3
3
2
( )
( )
c b
a d
| |

|
|

\ ¹
l)
1
2

m)
1
3x
n)
2 5
a b ⋅ o)
5
8
5
2
a
b
| |
|
|
\ ¹

p)
6
x q)
8 3
a b ⋅ r) 1

s)
6
3
2
y
x
| |
|
\ ¹
t)
5
3
x
u)
6
4 10 ⋅
v)
3
2 10 ⋅ w)
2
10

x)
6
10


3. a) 2c b)
1
2x y

− ⋅ c)
1 2
x y


d)
2 4
a be)
8 6
x y

⋅ f)
2 3
x y ⋅
g)
2 10
a b
− −
⋅ h)
5 2
2 x70 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


2.2.2 Eksponentët Thyesorë
Në seksionin e fundit kemi mësuar veprimet me eksponentë të plotë.
Shtrohet pyetja: A ka kuptim të flitet për eksponentët jo të plotë, për
shembull për eksponentët thyesor (racional)?
Kujtojmë formulën:
( )
m p m p
x x

= .
Formula e mësipërme jepte rezultatin kur shprehja eksponenciale
m
x
ngritej në fuqinë p: Ne thjeshtë e shumëzonim eksponentin me p.
Nëse supozojmë se eksponenti është racional, merret:
1 m
n n
m
x x
| |
|
\ ¹
= .
Nëse zëvendësojmë n=m formula do të bëhet:
1 m
m m
m
x x x
| |
|
\ ¹
= = .
Për m = 2 rezultati do të jetë:
1
2
2
x x
| |
=
|
\ ¹


RRËNJA KATRORE
Me fjalë të tjera:
1
2
x është numri i cili kur të ngritet në katror e jep x.
Numri me këtë veti në përgjithësi njihet si rrënja katrore e x.

Ky rezultat mund të na habitë sepse ne jemi të mësuar me një paraqitje
tjetër të rrënjës katrore, e që është:
1
2
x x = .
Që të dy format, ajo me rrënjë në anën e majtë dhe forma eksponenciale
në anën e djathtë janë ekuivalente. Ne së pari do të diskutojmë
2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 71


eksponentët racional në kuadër të konceptit të eksponentëve në tërësi dhe
pastaj për formën ekuivalente – formën me rrënjë. Diskutimi ynë do të
jetë i kufizuar tek rrënjët e numrave realë.


PËRKUFIZIMI I RRËNJËS SË N-TË THEMELORE
Për numrat realë x, y dhe numrin natyror n le të jetë:
n
y x =
1
n
y x = quhet rrënja e n-të themelore e x-it.


Pse ky rezultat quhet rrënja themelore? Përgjigjen e marrin duke kërkuar
t’i përgjigjemi pyetjes tjetër: Sa rrënjë katrore të 4 ekzistojnë? Kjo
nënkuptonë se në po kërkojmë numra, katrori të cilëve është 4.
Ekzistojnë dy numra të tillë: 2 dhe −2.
Ata paraqesin zgjidhje të ekuacionit:
2
4 x = →
1/2
2 x = ±
Megjithatë, ekuacioni vijues nuk ka zgjidhje reale:
2
4 x =−
Ekzistonë vetëm një zgjidhje për:
3
27 x = → 3 x =
Dhe gjithashtu ekzistonë vetëm një zgjidhje për:
3
27 x = − → 3 x = −
Katër shembujtë e mësipërmë mund të gjeneralizohen si në vijim.

72 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


NUMRI I RRËNJËVE
Nëse n është çift (pra 2, 4, 6, …) ekzistojnë dy rrënjë të n-ta të numrit
real pozitiv x:
1
n
x ±
Nëse n është çift dhe x është numër real negativ, nuk ka asnjë rrënjë
reale.
Nëse n është tek (pra 3, 5, 7, …) ekziston vetëm një rrënjë e n-të e numrit
real pozitiv x:
1
n
x +
Nëse n është tek ekziston një rrënjë e n-të e numrit real negativ x:
1
n
x −

SHEMBUJ
1.
2
1/2
16 4 x x = → = ±
2.
4
1/2
16 2 x x = → = ±
3.
3
125 5 x x = → =
4.
3
64 4 x x = − → = −
5.
3
64 4 x x = → =
6.
2
25 x = − → Nuk ka zgjidhje reale!
7.
4
16 x = − → Nuk ka zgjidhje reale!
8.
5
32 2 x x = − → = −

Duket pak irituese që ndonjëherë kemi një zgjidhje, e ndonjëherë dy
zgjidhje për një ekuacion të tillë të thjesht si
n
x a = . Kështu,
matematikanët kanë përkufizuar rezultatin vijues. Ata e quajnë atë rrënja
themelore e ekuacionit të mësipërmë.

2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 73


RRËNJA THEMELORE
Të përkufizohet
1
n
x si rrënja e n-të themelore nënkuptonë se ekziston
vetëm një e tillë e që është:
• rrënja pozitive kur n është çift dhe x është numër real pozitiv
• rrënja pozitive kur n është tek dhe x është numër real pozitiv
• rrënja negative kur n është tek dhe x është numër real negativ
• zero, kur x = 0

SHEMBUJ
1.
1
2
2
16 16 4 x = → =
2.
1
4
4
16 16 2 x = → =
3.
1
3
3
125 125 5 x = → =
4.
( )
1
3
3
64 64 4 x = − → − = −
5.
1
3
3
64 64 4 x = → =
6.
1
2
2
25 ( 25) x = − → − nuk ekziston!
7.
1
4
4
16 ( 16) x = − → − nuk ekziston!
8.
1
5
5
32 ( 32) 2 x = − → − = −

Si do të përkufizohet simboli
2
3
5 ? Nëse vetitë e eksponentëve vlejnë për
eksponentët racional atëherë
2 1
3 3
2
5 5
| |
=
|
\ ¹
; që d.m.th. se
2
3
5 duhet të
paraqes katrorin e rrënjës së tretë të 5. Të përgjithësuarit e këtij vëzhgimi
sjell deri tek përkufizimi i përgjithshëm i eksponentëve thyesor.


74 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


RREGULLAT E NJEHSIMEVE ME EKSPONENTË THYESORË
Nëse m dhe n janë numra natyrorë dhe x është numër real (i cili nuk
duhet të jetë negativ për n çift), atëherë vlen:

( )
1
1 m
n
n n
m
m
x x x
| |
|
\ ¹
= = dhe

1
1
1 1 1
n m
n
m
n n
m
m
x
x
x x

| |
| |
|
|
|
\ ¹
\ ¹
= = =

SHEMBUJ
Të thjeshtohen shprehjet dhe rezultatet të paraqiten me eksponentë
pozitiv. Të gjitha shkronjat paraqesin numra realë pozitiv.
1.
2 1
3 3
2
2
8 8 2 4
| |
= = =
|
\ ¹
or
( )
1
2 1
3
3 3
2
8 8 64 4 = = =
2.
5 1
3 3
5
5
( 8) ( 8) ( 2) 32
| |
− = − = − = −
|
\ ¹

3.
2 3 5 1 1 1 1
3 3 2 6 6 2
3 2 6 6 6 x x x x x
+
+
| | | |
⋅ = = =
| |
\ ¹ \ ¹

4.
1
3
1 1 1 3 2 1 1 1
2 3 3 6 2 2 6
4 4 4 4 4 x
x x x x x x

− −
| |
|
= = = =
|

\ ¹
2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 75


KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME
Vetitë e eksponentëve thyesorë

2
2 2
3
3
4 4
4
3
4
≠ ≠

1
4
16 4 ≠


1
3
3
1
x
x


1
3
3
8 8( )
1
2 2
4 4 x x ⋅ ≠ ⋅

Eksponentët negativ thyesorë

1 1
3 3
4 ( 4)

≠ −

1
3
3
1
4
476 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


USHTRIMI 2.2.2: EKSPONENTËT THYESORË
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.

1. Njehsoni nëse është e mundur:
a)
1
3
8 b)
1
3
( 8) − c)
1
3
8 −
d)
1
6
( 64) − e)
1 1
2 2
64 36 ⋅ f)
1
2
1
2
64
16

g)
1 1
5 5
2 16 ⋅ h)
5 2
3 6
8 64 ⋅


2. Thjeshtoni shprehjet duke përdorur vetitë e eksponentëve:
a)
1
2
4 b)
7 5
(3 ) (2 ) a a

⋅ c)
5 5
x x


d)
1
5
32

e)
7 2
3 5
1 2
( ) a b a b


⋅ ⋅ ⋅
f)
3
5
( 32)

− g)
4 1
3 3
x x x

⋅ ⋅ h)
4
5
1
5
x
x


i)
1
4
2 4
( ) a b ⋅ j)
2
3
5
a
b

| |
|
|
\ ¹
k)
1
2 2 4
2 2
a b
a b


| |

|
|

\ ¹

l)
2
( ) a b

+

m)
1
16
4
16
| |
|
\ ¹
n)
1
9
6
(125 )
2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 77


o)
12 8
6 5
10 10
10 10
p)
4 1
5 5
2 1
5 5
x x
x x


3. Të rregullohen shprehjet ashtu që të kemi paraqitje vetëm të
eksponentëve pozitiv:
a)
2 1
3 2
a b

⋅ b)
1
3
2
x


| |
|
\ ¹
c)
1
4 2
3
x
y

| |
|
|
\ ¹

d)
1
6
3 3
(8 ) x y

⋅ e)
1
2 2
4
4a
b| |
|
|
\ ¹
f)
1 1
3 3
2
x y

− −
| |

|
\ ¹

g)
1
4 2
3
x
y


| |
|
|
\ ¹
h)
1
6
5
6
3 3
8x y
x
− −

| |

|
|
\ ¹78 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


REZULTATET 2.2.2: EKSPONENTËT THYESORË
1. a)
2
b)
2 −
c)
2 −

d)
1
6
64 − → nuk ka zgjidhje e) 48 f) 2
g) 2 h)
7
2

2. a)
2
b)
2
6a c)
1
d)
2

e)
8 6
3 5
a b ⋅ f)
1
8
− g) 1 h) x
i)
1
2
a b ⋅ j)
2
5
3
b
a
| |
|
|
\ ¹
k)
2
3
a
b
l)
2
1
( ) a b +

m) 2 n) 25 o)
3
10 p)
4
5
x

3. a)
2
3
1
2
a
b
b)
2
3
x c)
1
4
2 3
1
x y
| |
|
|

\ ¹

d)
1
6 3
3
8x
y
| |
|
|
\ ¹
e)
2
2
a
b
f)
( )
2
3
x y ⋅

g)
1
4 3
2
y
x
| |
|
|
\ ¹
h)
1
6
13
6
3
8
x y
| |
|
|

\ ¹2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 79


2.2.3 RRËNJËT
Më parë kemi paraqitur eksponentët racional përmes përkufizimit vijues:
1
2
x është numri i cili nëse ngritet në katror jep x. Numri me këtë veti në
përgjithësi njihet si rrënja katrore e x-it. Zakonisht, ne jemi shumë më
familiar me termin “rrënja katrore” duke e përdorur shenjën (=operatorin)
ose për të qenë më preciz:
2

Për shembull:
2 2
9 9 9 3 x x = → = ± = ± = ± .
Të dy mënyrat e paraqitjes se rrënjës katrore – forma eksponenciale
1
2
x
dhe ajo me rrënjë x – janë ekuivalente. Ka raste kur është më e
përshtatshme të punohet me formën me rrënjë se sa me atë eksponencial
por edhe anasjelltas. Në këtë njësi do të shohim se si janë të ndërlidhura
të dy format mes vete dhe të shqyrtojmë disa veprime elementare me
rrënjët.
E fillojmë diskutimin me përkufizimin e rrënjës së n-të.


PËRKUFIZIMI I RRËNJËS SË N-TË
Për n numër natyror më të madh se 1 dhe x numër real, e përkufizojmë
n
x të jetë rrënja themelore e n-të e x-it; e që është:
1
n
n
x x =
Në rastin kur n = 2, rrënja e dytë apo rrënja katrore zakonisht shënohet
me x .


Simboli quhet radikali, n quhet indeksi, dhe x quhet radikandi.
Le të jemi të vëmendshëm se rrënja katrore pa shenjë çdoherë është
rrënja katrore themelore.

80 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


SHEMBUJ
1. 4 2 = dhe jo 4 2 = ± !
Për dallim: Ekuacioni
2
4 x = ka dy zgjidhje
1/ 2
4 2 x = ± = ±
2.
1
3
3
8 8 2 = =
3.
( )
1
3
3
8 8 2 − = − = −
4. 9 − → nuk ekziston zgjidhja reale
5.
5
0 0 =
6.
3
125 5 − = −
7.
2
16 16 4 x = → =
8.
4 4
16 16 2 x = → =
9.
3 3
125 125 5 x = → =
10.
3 3
64 64 4 x = − → − = −
11.
3 3
64 64 4 x = → =
12.
2
25 25 x = − → −

nuk ekziston!
13.
4 4
16 16 x = − → − nuk ekziston!
14.
5 5
32 32 2 x = − → − = −

Siç cekëm më sipër, shpesh është përparësi të jemi në gjendje të
zhvendosemi prej formës racionale eksponenciale në atë të rrënjëve dhe
anasjelltas. Relacionet vijuese në këtë drejtim janë shumë të rëndësishme.

2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 81


SHNDËRRIMI EKSPONENT RACIONAL/ RRËNJË
Nëse m dhe n janë numra të plotë pozitiv (n > 1), dhe x është numër real -
jonegativ kur n është çift–

( )
1
m
n
n
n m m
x x x = =

( )
1 m
n n
m
m
n
x x x
| |
|
\ ¹
= =

( )
1
1 1 1
m
n
m
n n
n m
m
x
x
x
x

= = =

( )
1
1 1 1
m
n
m
n
n
m m
n
x
x x
x

| |
|
\ ¹
= = =


SHEMBUJ
1.
( )
2 1
3 3
2
2
3 2 3
x x x x
| |
= = =
|
\ ¹

2.
2
3
3 2 3
8 8 64 4 = = = gjithashtu:
( )
2 1
3 3
2
2
2 3
8 8 8 2 4
| |
= = = =
|
\ ¹

3.
2
5
2
5
5 2
1 1
a
a a

= =
4.
1
4
1
4
4
1 1 1
16
2 16
16

= = =
5.
( )
2
3
2
1
3
3
2 2 2
3
1 1 1 1 1
27
9
3
27 27
27

= = = = =
| |
|
\ ¹

6.
2
3
0 0 =

82 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


Ndonëse nuk e tham në mënyrë eksplicite, ne përdorëm vetëm ekspoentët
racional më të vegjël se 1. Kjo nënkupton se eksponentët kanë qenë
thyesa të rregulta
m
n
ku emëruesi n është më i madh se numëruesi m.
Megjithatë, në rastin m > n eksponentin racional çdoherë mund ta
ndajmë në pjesën e tij të plotë dhe në pjesën thyesore, si në vijim:
p
m
n q
r i = = +
ku i është numër i plotë dhe p<q.

SHEMBUJ
1.
9 1
4 4
2 r = = +
2.
7 1 1
6 6 6
(1 ) 1 r = − = − + = − −
3.
33 6 2
9 9 3
3 3 r = = + = +

Në bazë të kësaj ndarje mund të konkludojmë:

EKSPONENTËT THYESOR MË TË MËDHENJË SE 1
Për x, r numra realë dhe i, m, n, p, q numra natyrorë të tillë që m>n dhe
p<q mund të ndajmë
p
m
n q
r i = = + dhe marrim:

p p
m
q q
n
i q
r i i p
x x x x x x x
+
= = = ⋅ = ⋅

( )
( )
1 1 1
p
m
q
n
p p
q q
i
i
r
q q
i p p i
i
x
x x x
x x x
x x x

− +


+
= = = = = =
SHEMBUJ
1.
7 1 1
3 3 3
2
2 2 3
a a a a a a
+
= = ⋅ = ⋅
2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 83


2.
17 2 2
5 5 5
2
5
3
3
5
5 3 2 3
1 1 1
2 2 2 2
8 4
2 2 2 2
− − − −

= = ⋅ = = =

⋅ ⋅

3.
12 4 1 1
9 3 3 3
1
1 3
3 3 3 3 3 3 3
+
= = = ⋅ = ⋅


VETITË E RRËNJËVE
Për numrin natyror n më të madh se 1 dhe numra realë pozitiv x, y vlejnë
identitetet vijuese:

1
n
n
n n
x x x
| |
|
\ ¹
= =
Kjo nënkuptonë se rrënja e n-të dhe fuqia e n-të janë veprime inverse.

1 1 1
( )
n n n
n
n n
x y x y x y x y ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅

( )
1
1
1
n
n
n
n
x x
n
y y
n
x x
y
y
= = = për 0 y ≠

SHEMBUJ
Kaloni nga forma ekponenciale racionale në formën me rrënjë:
1.
1
3
3
x x =
2.
( )
1
7 7 7 7 2 5 2 5 2 5 7
2 2 2 a b a b a b ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅
3.
( ) ( ) ( )
3
5
3 3
3 7 3 7 ( 3) 3 7 3 9 21 5 5
5
x y x y x y x y
− − − ⋅ ⋅ −
⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅
4.
( ) ( )
2 1 2 3 1
3 4 3 4 4
3
( 3) ( 3)
4 2 2 3
u v u v u v u v

− ⋅ − − ⋅ − − −
| |
⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅
|
\ ¹Kaloni nga forma me rrënjë në formën ekponenciale racionale:
84 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


5.
( ) ( ) ( )
1
3
3
3
3 3
2 2 2 2
3
x y x y x y x y
| |
⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅
|
\ ¹

6.
2
7
7 2
77 77 =
7. 16 4 64 4 2 8 ⋅ = = ⋅ =
8.
( )
1
8 6 3
4
4 4 2
8 6 8 6 2 4
x y x y x y x y ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅
9.
2
3
3
3
2
3 2
125 125 5
x
x x
= =
10.
4 4 2
9 3 9
x x x
= =
11.
5 4 2 5 4 2 3 3 3
16 4 16 4 x y x y x y x y ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

( )
1
5 7
3
3 3
3 5 7
4 4 x y x y = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅


KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME
Vetitë e rrënjëve

3
3 8 8 ≠

4 2 − ≠ −

5
10 2 ≠

2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 85


USHTRIMI 2.2.3: RRËNJËT
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.

1. Njehsoni nëse është e mundur:
a)
3
8 b)
3
8 − c)
5
32 −
d)
5
32 − e) 16 − f) 64 36 ⋅
g)
64
16
h)
5 5
2 16 ⋅


2. Thjeshtoni format me rrënjë:
a)
2 4
a x ⋅ b)
3 3
27 x − ⋅ c)
125
3
8

d)
5 2 3
1 5 3
27x y
x ye)
4 4 2 2
8 2 a a ⋅ f)
( )
2
3
1
8


3. Kaloni në formën me rrënjë. Të mos bëhen thjeshtime.
a)
2
3
m b)
2
5
3
(2 ) xy c)
1
3
( ) x y + d)
1 1
3 3
x y +

4. Kaloni në formën eksponenciale racionale. Të mos bëhen
thjeshtime.
a)
3
x b)
3 5
3 x ⋅ c)
3 5
3m n ⋅

d)
6 3 7
5a b ⋅

e)
2 2
x y + f)
3
x y +

86 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


g)
3 2 3
2a b c ⋅ ⋅

5. Të shkruhen në formën e thjeshtuar duke përdorur formën me
rrënjë ose eksponentët racional.
a)
5 5 3 2
17 17 ⋅ b)
2 4 3
( ) x y ⋅ c)
2
3 6
x
x ⋅

d) x

e)
2
18
8
x y
x

f)
2
25
5
a
a

g)
( )
4
2
4
a a b ⋅ + h) 2 8 x x y ⋅ ⋅
i)
7 4 5
(2 ) (2 ) m n ⋅ j)
3
3
a b ⋅ k)
2
3
4
a
b

l)
a b
a b
+
+


6. Të ndryshohet shprehja ashtu që ketë vetëm ekponent pozitiv.
a)
2 1
3 3
a b

⋅ b)
1
3
2
x


| |
|
\ ¹
c)
1
4 2
3
x
y

| |
|
|
\ ¹

d)
1
2 2
2
4a
b


| |
|
|
\ ¹
e)
1
6
3 3
(8 ) x y

⋅ f)
1
2
1
3
2
2
a x
b y7. Njehsoni duke përdorur kalkulatorin.
a)
3
6 b)
3
4
2 c)
4
4.6
d)
4
10
7
10
| |
|
\ ¹
e)
0.25
16 f)
13
2.001

2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 87


g)
3
8
2

h)
3.2
(2.6)


i)
2
9
(0.0000000024)


j) 0.00017584 k)
7
6121981

l)

3
8
460000000


m)
5 3
5357

n)
3
3 2 + o)
1 1
5 4
3
10 8

+

88 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


REZULTATET 2.2.3: RRËNJËT
1. a)
2
b)
2 −
c)
2 −

d)
2 −
e) Nuk ka zgjidhje f) 48
g) 2 h) 2

2. a)
2
a x ⋅ b) 3 x − ⋅ c)
5
2

d)
2
3x
y
e) 2a f)
1
4


3. a)
3 2
m b)
( )
2
3
5
2x y ⋅ c)
3
x y +
d)
3
3
x y +

4. a)
1
3
x b)
5
3
3x c)
5
3
3m n ⋅
d)
( )
1
6 3 7
5a b ⋅ e)
( )
1
2 2 2
x y + f)
( )
1
3
x y +
g)
1
3 1
2 3
2
2a b c
| |
|
⋅ ⋅
|
\ ¹


5. a) 17 b)
1
3
8 4
( ) x y ⋅ c) 6
d)
1
4
x

e)
( )
1
2
3
2
x y ⋅ f)
( )
1
2
5a

g)
1
2
( ) a a b ⋅ + h)
1
2
4x y ⋅ i)
1
5
11 7 4
(2 ) m n ⋅
2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 89


j)
1 1
3 2
a b ⋅ k)
1
3 2
4
a
b
| |
|
|
\ ¹
l)
( )
1
2
a b +

6. a)
1
3 2
a
b
| |
|
|
\ ¹
b)
2
3
x c)
1
4
2 3
1
x y
| |
|
|

\ ¹

d)
2
a b ⋅
e)
1
6 3
3
8x
y
| |
|
|
\ ¹
f)
1
3
1
2
2 2
x b y
a
⋅ ⋅


7. a) 1.8171 b) 1.6818 c) 1.4645

d) 0.8670 e) 2 f) 1.0548

g)
0.771
h)
1
21.2772
i) 82.3206

j) 0.013260 k) 9.323 l)
4
5.642 10m)
3
5.7895 10

⋅ n) 2.064 o) 1.2965

90 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


2.2.4 Testi i progresit për “Eksponentët”
Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë, për një punë të koncentruar në
këtë test. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra. Mos e përdorni
përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. Qëllimi i këtij testi është që të
merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani.
Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. Çdo zgjidhje ka
vetëm rezultatin përfundimtar; madje mund të jetë vetëm një numër,
simbol, tabelë ose grafik. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato
janë të sakta, ju mund të filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju
keni rezultate të pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni
seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të
plotësuar zbraztësinë.

Njehsoni
1. a)
3
2 b)
3
( 2) − c)
3
2


d)
3
( 2)2. a)
3 2 5
x x x

⋅ ⋅ b)
3 3
2 3
x y
x y
c)
2 5
2 2
8 2
4 16

d)
3 2
5 3
x x x
y y


÷

3. a)
1
4
81 b)
1
3
( 125) − c)
( )
1
2 2
9x d)
1
2
6.25

4. a)
3
4
3
2
x x
| |

|
\ ¹
b)
5 1
3 2
6
5
1.5
2 4
8 16


c)
3 2
3 2
3 2
2 3
3 3 3 6
6 3
− −
− | | | |
⋅ ⋅
| |
÷
| |
\ ¹ \ ¹2 . 2 E k s p o n e n t ë t F a q e | 91


5. a)
4 1
5 3
1
2
2.5
1.5 3.5
x x
x
x
x x

b)
7 8 2
3 9 3
2 1.5
y y y y y


⋅ ⋅ ⋅ ⋅

c)
( )
1
2
2
3.5 7
| |
÷
|
\ ¹


6. a)
2
7
3 b)
1
3
4

c) ( )
4
5
x

− d)
( )
3
4 2
2y7. a)
3
5 2 3
8
2 2


b)
2
3
3
4
4
3
x
x
c)
( )
1
3
1 1
3 3
3 2
5
4 8
16 2d)
2
3
3 2.5 1.5
1
z z
z

8. a)
3
125 − b)
1
2
3
64 c)
5
2 32 256 4 ⋅ ⋅ ⋅
d)
5
1024

92 | F a q e


2.3 Shprehjet

Parakushtet: Njohuritë për sistemet numerike me numra të plotë
dhe veprimet themelore me numra
me rëndësi është ndërtimi dhe njehsimi i shprehjeve
komplekse përfshirë edhe përdorimin korrekt të
kllapave.

Qëllimet e mësimit: Prezentimi i pjesëtimit si veprim llogaritës sjell tek
paraqitja e thyesave
shumë gabimeve
përmirësohet deri në përsosmëri puna me thyesat
Meqë pjesëtimi
dhe praktikisht në të gjitha aplikimet, ai paraqitet në
2. Algjebra Elementare
2.1 Numrat
Numrat &
veprimet
Thyesat &
numrat dhjetor
Përqindjet
2.2 Eksponentët
Eksponentët
e plotë
Exponentët
thyesorë
Rrënjët
2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e

Njohuritë për sistemet numerike me numra të plotë
dhe veprimet themelore me numra. Jashtëzakonisht
me rëndësi është ndërtimi dhe njehsimi i shprehjeve
komplekse përfshirë edhe përdorimin korrekt të
Prezentimi i pjesëtimit si veprim llogaritës sjell tek
paraqitja e thyesave. Detyrat me thyesa janë burim i
shumë gabimeve. Qëllimi i kësaj njësie është të
përmirësohet deri në përsosmëri puna me thyesat.
Meqë pjesëtimi është veprim kryesor në matematikë
dhe praktikisht në të gjitha aplikimet, ai paraqitet në
2. Algjebra Elementare
2.2 Eksponentët
Eksponentët
e plotë
Exponentët
thyesorë
Rrënjët
2.3 Shprehjet
Shprehjet e
plota
Shprehjet
thyesore
2 . 3 S h p r e h j e t F a q e | 93


thyesë me numra dhe në shprehje algjebrike me
variabla dhe funksione. Për veprime korrekte
matematike dhe për besim në punën tonë, rol
qendror luan aplikimi i drejtë i thyesave dhe
shprehjeve me thyesa.

Kur gjatë një problemi (detyre), variabla kombinohet me veten, me
ndonjë parametër tjetër apo me ndonjë konstantë, paraqiten shprehje të
ndryshme, varësisht nga veprimi i aplikuar. Në këtë rast , ne do të
shqyrtojmë situatat me një variabël; kur kemi të bëjmë me disa variabile
veprohet ngjashëm, vetëm se në rastin e dytë shprehja duket pak më e
komplikuar.
Nëse variabla paraqitet gjatë mbledhjes, zbritjes, shumëzimit dhe
pjesëtimit, fitohen shprehje të plota racionale. Kur të gjitha konstantet në
një shprehje janë numra të plotë dhe variablat janë gjithashtu numra të
plotë, atëherë e tërë shprehja merr vlerën numër të plotë. Kjo edhe e
shpjegon mbiemrin “të plota racionale”.
Nëse lejohet pjesëtimi i variablave, atëherë merret shprehja thyesore. Në
këtë rast variabla paraqitet së paku në një term si emërues.
Shprehja algjebrike gjithashtu ekziston kur paraqiten rrënjët, që
nënkuptojmë se variabla paraqitet në ndonjë prej rrënjëve.

Mbledhja
Shprehjet e
Zbritja Shprehjet Shprehjet
Plota
Shumezimi thyesore algjebrike
Pjesetimi
rrenjet
¹
¹
¹
¦ ¦ ¦
` ¦
¦
` ¦
¦
`
)
¦
¦
¦
+
)
¦
¦
+
)


Sërish duhet të theksojmë se në klasifikimin e mësimor, veprimet
përkatëse (mbledhja, zbritja, pjesëtimi, shumëzimi dhe rrënjëzimi) duhet
të kuptohen në bazë të aplikimit të tyre. Veprimet në të cilat kombinohen
konstante dhe/ose parametra nuk e ndryshojnë karakterin e shprehjeve.
Në këtë njësi së pari do të shqyrtojmë shprehjet e plota racionale,
përfshirë polinomet. Pastaj, do të shqyrtojmë shprehjet thyesore.
94 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


Megjithatë, nuk do të merremi në mënyrë shumë intensive me shprehjet
algjebrike sepse ato e kanë të kufizuara aplikimin praktik, për atë çfarë ne
synojmë.

2.3.1 Shprehjet e plota
Nëse mbledhim, zbresim dhe shumëzojmë variablën x merret një
shprehje që quhet polinom. Emri nënkupton se shprehja përmban disa
terma në formën e saj të përgjithshme (poly (Greeqisht) = disa). Në
formën e tij më të përgjithshme paraqitet si vijon.

POLINOMI SIPAS X (ME KOEFICIENTË REALË)
Shprehja e plotë sipas variablës x e formës
1
1 1 0
...
n n
n n
a x a x a x a


⋅ + ⋅ + + ⋅ +
ku koeficientët
1 1 0
, ,..., ,
n n
a a a a

janë numra realë dhe n është numër i
plotë jonegativ quhet polinom i shkallës n.

Koeficientët
1 1 0
, ,..., ,
n n
a a a a

mund të jenë numra realë të çfarëdoshëm.
Eksponenti më i madh që paraqitet në shprehje quhet shkallë. Çdo
mbledhësi i referohemi si term (anëtar).
Format polinomiale hasen shpesh në matematikë. Është me rëndësi që
ato t’i klasifikojmë bazuar në shkallën e tyre. Nëse termi në një polinom
ka vetëm një variabël si faktor, atëherë shkalla e atij termi është fuqia e
variablës. Nëse dy apo më tepër variabla janë prezente në një term si
faktor, atëherë shkalla e termit është shuma e fuqive të variablave.
Shkalla e polinomit është shkalla e termit jozero i cili e ka shkallën më të
lartë në polinom. Çdo konstantë jo zero definohet si polinom i shkallës 0.
Numri 0 definohet si polinom por atij nuk i shoqërohet asnjë shkallë. Dy
terma janë të ngjashëm nëse ata kanë të njëjtat variabla në të njëjtën fuqi.
Sigurisht se mund të shqyrtohen edhe polinome me më tepër se një
ndryshore. Polinomi me dy variabla x dhe y është shprehja e formuar
duke mbedhur termat e formës
m n
a x y ⋅ ⋅ , ku a është numër real kurse
m, n janë numra të plotë jonegativ. Termi e ka shkallën m n + . Termi me
shkallën më të lartë e definon shkallën e polinomit. Për shembull:
2 . 3 S h p r e h j e t F a q e | 95


3 2 2 2
3 2 5 7 x y x y x y x x y ⋅ − ⋅ + ⋅ − + ⋅
është polinom i shkallës 5 me dy variabla x dhe y.

BINOMET
Një klasë shumë e njohur e polinomeve janë binomet e shkallës n. Ata
kanë marrë këtë emërtim për shkak se përbëhen saktësisht nga dy
variabla {bi (greqisht) = dy}:

2 2 2
( ) 2 x y x x y y + = + ⋅ + → binomi i shkallës 2

3 3 2 2 3
( ) 3 3 x y x x y x y y + = + ⋅ + ⋅ + → binomi i shkallës 3

4 4 3 2 2 3 4
( ) 4 6 4 x y x x y x y x y y + = + ⋅ + ⋅ + ⋅ + → binomi i shkallës 4

SHEMBUJ
1.
2
2 4 10 x x − + është polinom i shkallës 2.
2.
2
( 2) x + është polinom i shkallës 2.
3. 2 1 x x + + nuk është polinom .
4.
2 2
4 1
2
3 2
x
x y x y x + ⋅ + ⋅ + është polinom i shkallës 3 me dy
variabla x dhe y.
5.
1
x
nuk është polinom.
6.
4
( ) x y + është polinom i shkallës 4 me dy variabla x dhe y.
7.
2 1
3 2
1 2
221 x y x y

⋅ − ⋅ + nuk është polinom sepse ka eksponentë
negativ dhe thyesor.

Në seksionin 2.1. kemi mësuar të kryejmë njehsimet me numra dhe
variabla. Tani kryejmë mbledhjen dhe zbritjen e polinomeve dhe
shprehjeve të tjera. Të gjitha shkronjat në diskutimin dhe shembujt vijues
96 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


paraqesin numra realë; kështu që mund të zbatohen të gjitha vetitë e
numrave realë.

MBLEDHJA DHE ZBRITJA E POLINOMEVE
Le të fillojmë me një shembull ku tregohet mbledhja dhe zbritja e dy
polinomeve:
2
2 4 5 x x + − dhe
2
3 2 17 x x − +
Së pari dhe më e rëndësishme: sa herë që veproni me shprehje, përdorni
kllapat sa më shumë që të jetë e mundur. Kështu, mbledhja (zbritja) duke
përdorur kllapat do të duket si vijon:
Mbledhja:
2 2
(2 4 5) (3 2 17) x x x x + − + − +
Zbritja:
2 2
(2 4 5) (3 2 17) x x x x + − − − +
Duke vendosur 1-sha para kllapave mund të zbatojmë vetinë distributive
për t’u liruar nga kllapat. Në rastin kur kemi të bëjmë me mbledhjen e
polinomeve kjo shndërrohet pak a shumë triviale:
Mbledhja:
2 2 2 2
1 (2 4 5) 1 (3 2 17) 2 4 5 3 2 17 x x x x x x x x ⋅ + − + ⋅ − + = + − + − +
Megjithatë është burim i shumë gabimeve gjatë zbritjes, sepse shumëzimi
i shprehjes me (−1) u ndryshon shenjat e të gjithë termave në kllapa:
Zbritja:
2 2 2 2
1 (2 4 5) 1 (3 2 17) 2 4 5 3 2 17 x x x x x x x x ⋅ + − − ⋅ − + = + − − + −
Tani i rregullojmë termat ashtu që termat e shkallës së njëjtë të jenë “së
bashku”:

Mbledhja:
2 2 2 2
2 4 5 3 2 17 2 3 4 2 5 17 x x x x x x x x + − + − + = + + − − +
2 . 3 S h p r e h j e t F a q e | 97


Zbritja:
2 2 2 2
2 4 5 3 2 17 2 3 4 2 5 17 x x x x x x x x + − − + − = − + + − −
Tani zbatojmë vetinë komutative dhe asociative në të dy rastet (shih:
Vetitë elementare të numrave realë; faqe 16).
Mbledhja:
2 2 2
2 3 4 2 5 17 (2 3) (4 2) ( 5 17) x x x x x x + + − − + = + + − + − +
Zbritje:
2 2 2
2 3 4 2 5 17 (2 3) (4 2) ( 5 17) x x x x x x − + + − − = − + + + − −
Rezultatet janë:
Mbledhja:
2 2
(2 3) (4 2) ( 5 17) 5 2 12 x x x x + + − + − + = + +
Zbritja:
2 2 2
(2 3) (4 2) ( 5 17) 1 6 22 6 22 x x x x x x − + + + − − = − + − = − + −

Mund të japim këtë përmbledhje.

MBLEDHJA DHE ZBRITJA E POLINOMEVE
Polinomet mblidhen duke kombinuar termat e e shkallës së njëjtë dhe
duke zbatuar vetinë komutative, asociative dhe distributive. Rezultati
është polinom i shkallës më të vogël ose të barabartë me shkallën e të
mbledhshmit me shkallë më të madhe.
98 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


SHEMBUJ
1.
2 3 2 3 2
(2 4 6) ( 6 ) (2 1) ( 4 6) 6 x x x x x x x x − + + − + = + − + − + + =

3 2
2 6 x x x = + + +
2.
2 2
(2 4 6) (2 8 4) x x x x − + − − − =

2
(2 2) [ 4 ( 8)] [6 ( 4)] 4 10 x x x = − + − − − + − − = +
3.
3 2 3 2
(3 4) ( 3) ( 2 4 ) x x x x x x − + − + + − + + =

3 2
( 3 1) (1 2) ( 1 4) [ ( 4) 3] x x x = − − + − + − − + − − + =


3 2
4 5 7 x x x = − − − +

SHUMËZIMI I POLINOMEVE
Shumëzimi i shprehjeve algjebrike përfshinë përdorim shumë të madh të
vetisë distributive të numrave realë, si edhe vetitë e tjera të numrave
realë. (shih: Vetitë elementare të numrave realë; faqe 16).
Le të fillojmë me një shembull për shumëzimin e dy polinomeve.
Shumëzojmë: 4 2 x − dhe
2
2 4 5 x x + −
Si më parë, është shumë me rëndësi të përdorim kllapat kur kryhet
shumëzimi:
2
(4 2) (2 4 5) x x x − ⋅ + −
Duke zbatuar vetinë distributive:
2 2 2
(4 2) (2 4 5) 4 (2 4 5) 2 (2 4 5) x x x x x x x x − ⋅ + − = ⋅ + − − ⋅ + −
3 2 2
8 16 20 4 8 10 x x x x x = + − − − +
3 2
4 12 28 10 x x x = + − +2 . 3 S h p r e h j e t F a q e | 99


Ose duke përdorur rregullimin vertikal:
4x 2 −
2
2x 4x + 5 −
3
8x
2
16x + 20x −

2
4x − 8x − 10 +
3
8x
2
12x + 28x − 10 +


SHUMËZIMI I POLINOMEVE
Për të shumëzuar dy polinome të shkallës m dhe n, shumëzojmë të gjithë
termat një nga një mes tyre, dhe kombinojmë termat e ngjashëm.
Rezultati është polinom i shkallës m+n, pra, shuma e shkallëve të secilit
nga faktorët polinomial.

SHEMBUJ
1.
2 3 2 3 2
(2 4) ( 2) 2 4 4 8 2 4 4 8 x x x x x x x x − ⋅ + = + − − → − + −
Polinomi i parë e ka shkallën m = 1; i dyti e ka shkallën
n = 2: → Polinomi rezultues e ka shkallën: m + n = 3
2.
2 2 3 2 2 2
( 2 ) ( 1) ( 2) ( 2 2 ) ( 2) x x x x x x x x x + ⋅ + ⋅ − = + + + ⋅ −

3 2 2 5 4 3 3 2
( 3 2 ) ( 2) ( 3 2 2 6 4 ) x x x x x x x x x x + + ⋅ − = + + − − − =


5 4 2
3 6 4 x x x x = + − −
Shkalla e polinomit rezultues është 2 + 1 + 2 = 5.

Është shumë me rëndësi të përdorim të ashtuquajturat formulat
binomiale.100 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


FORMULAT BINOMIALE

2 2 2
( ) ( ) ( ) 2 x y x y x y x x y y + ⋅ + = + = + ⋅ +

2 2 2
( ) ( ) ( ) 2 x y x y x y x x y y − ⋅ − = − = − ⋅ +

2 2
( ) ( ) x y x y x y + ⋅ − = −

Gjersa mbledhja dhe shumëzimi nuk krijojnë probleme substanciale, në
rastin kur shprehja përmban disa veprime në formë të përzier paraqiten
shumë gabime. Shumica e gabimeve ndodhin kryesisht për shkak të
ndryshimit të vargut të veprimeve.
Le të shohim për shembull shprehjen vijuese:
2
{[(2 ) (3 4)] ( 2) ( 1)} x x x x x x − − − ⋅ + + − ⋅

KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME
Dy lëshime shkaktojnë gabime në të shumtën e rasteve. Ato zakonisht
karakterizohen si “gabime trashanike”:
• Shumë shpesh përdoren pak kllapa.
• Shenjave, e veçanërisht shenjës minus, nuk u kushtohet vëmendja që
duhet.

Burimet e të dy gabimeve të përshkruara mund të shmangen nëse kllapat
përdoren në mënyrë korrekte. Për të ruajtur pamjen e përgjithshme
përdorni kllapa të ndryshme, për shembull:
• (…) për nivelin e parë
• [ ] për të dytin
• {…} për të tretin
• Dhe pastaj sërish (…) etj.
Është më mirë të përdoret një lloj i kllapave më shpesh se sa disa lloje.

2 . 3 S h p r e h j e t F a q e | 101


KUJTONI
• Filloni të zgjidhni veprimet në kllapa nga brenda-jashtë.
• Kujdesuni për shenjën minus.
• Kujtoni rregullat e veprimeve: pjesëtimi dhe shumëzimi para
mbledhjes dhe zbritjes

SHEMBUJ
1. ( )
{[(2 3) 4] 2} 7 12 x x x x x − ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ + =


5 4 3 2
2 3 4 2 7 12 x x x x x = − − + + +
2.
{ }
2
[( 1) ( 1) 1].[ 1] 1 ( ) x x x x − + ⋅ + − + + ⋅ − =

{ }
2 2
[( 1) 1] [ 2 1] 1 ( ) x x x x = − + − ⋅ + + + ⋅ − =

{ }
4 3 2 5 4 3
2 1 ( ) 2 x x x x x x x x = − − − + ⋅ − = + + −
3.
{ }
2
[(2 1) ( 2 2) 1] [3 2] ( ) ( ) x x x x x − ⋅ − + + − − ⋅ − ⋅ − =

{ }
2 3
[ 4 4 2 2 1] [ 3 2 ] ( ) x x x x x x − + + − + − − + ⋅ − =

{ }
3 2 4 3 2
3 4 4 1 ( ) 3 4 4 x x x x x x x x − + − ⋅ − = − + − +


102 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


USHTRIMI 2.3.1: SHPREHJET E PLOTA
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.

1. A paraqesin shprehjet vijuese janë polinome. Përgjigjuni me
saktë/pasaktë:
a)
2
6 12 x x y z + ⋅ + + b)
1
3
2
2 5
5
x
x⋅ − −
c)
1
2 112 x x

+ + d) 20 12 x −
e) ( 1) ( 2) x x − ⋅ − f)
2
x x −
g)
2 3
1
3
7 25 x y x y

⋅ + ⋅ + h)
2 3
2 5 x x z

⋅ − ⋅ +
i)
1
2 112 x x

+ +

2. Kryeni veprimet vijuese:
a)
3
2 3 4 x x − + plus
2
3 2 7 x x − + −
b)
4 2
3 5 3 x x − − minus
3
2 7 x x − − +
c)
2
2 4 x x − − plus
2
4 3 12 x x − + minus
2
4 6 x x − − +
d)
2 3 2 2
2 x y y y x x y ⋅ + − ⋅ + ⋅ minus
2 2 2
3x y x y x y − ⋅ + ⋅ − ⋅


2 . 3 S h p r e h j e t F a q e | 103


3. Shumëzoni dhe kombinoni termat e ngjashëm:
a) ( 1) ( 1) 3 x x x x ⋅ + − − ⋅
b)
2 2 3
(2 ) ( 5 ) x x x x x + ⋅ − − +
c)
2
(3 5 3) ( ) y y x y + + ⋅ +
d) ( ) ( 1) (2 3) (2 3) x y x x x + ⋅ − ⋅ + ⋅ −
e)
( )
2
2 2
x y +


104 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


REZULTATET 2.3.1: SHPREHJET E PLOTA
1. a)
2
6 12 x x y z + ⋅ + + →

E saktë, polinom i shkallës 2
b)
1
3
2
2 5
5
x
x ⋅ − − →

E saktë, polinom i shkallës 2
c)
1
2 112 x x

+ + →

E pasaktë, ka eksponentë negativ
dhe thyesor
d) 20 12 x −E saktë, polinom i shkallës 1, quhet
drejtëz
e)
( ) ( ) 1 2 x x − ⋅ − →

E saktë, polinom i shkallës 2
f)
1
2
2
x x x x − = − →

E pasaktë, ka eksponentë thyesor
g)
2 3
1
7 25
3
x y x y

⋅ + ⋅ + →

E pasaktë, ka eksponentë negativ
h)
2 3
2 5 x x z

⋅ − ⋅ + →

E saktë, polinom i shkallës 3

2. a)
3 2
2 3 3 x x x − − − b)
4 3 2
3 2 5 10 x x x x + − + −
c)
2
7 2 x +

d)
2 3 2 2 2 2
2 2 3 x y y y x x y x x y ⋅ + − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅

3. a)
2
2 4 x x − +
b)
3 4 5 2
7 9 2 x x x x − − + −
c)
2 3 2
3 5 3 3 5 3 x y x y x y y y ⋅ + ⋅ + + + +
d)
4 3 3 2 2
4 4 4 4 9 9 9 9 x x x y x y x x y x y − + ⋅ − ⋅ − + − ⋅ +
e)
4 2 2 4
2 x x y y + +2 . 3 S h p r e h j e t F a q e | 105


2.3.2 Shprehjet thyesore
Një shprehje me variabla në emërues quhet shprehje thyesore. Ato mund
të duken krejtësisht të ndryshme, megjithatë së paku një nga termat duhet
të përmbaj operacionin “pjesëtimi me variabël”:
1
x
ose
2
2 1
1
x
x
+
+
ose
2
1
2
1
x
x x
+
+ −
ose
1 2
2 10 x x x

+ + + ose
2
1 2 3 1
3
x x
x
x
+
− +

Duke përcaktuar emëruesin e përbashkët dhe duke aplikuar rregullat e
zakonshme për thyesat, termat e ndryshëm mund të përmblidhen në
formë të një thyese me dy polinome.
Dy rreshtat e mësipërmë janë shprehje thyesore.
3. Shembull:
2 3 2
2 2 2
1 2 ( 1) 1 2 2 2 1
2
1 1 1
x x x x x x
x
x x x x x x
⋅ + − + + − +
+ = =
+ − + − + −

4. Shembull:
1 2 2
1
2 10 (2 10) x x x x x
x

+ + + = + + + =


2 3 2
1 (2 10) 1 2 10 x x x x x x
x x
+ ⋅ + + + + +
= =
5. Shembull:
2 3
2 2 2
1 2 3 1 3 2 3(3 1) 2 12 3
3
3 3
x x x x x x x x
x
x x x
+ − ⋅ + + − + +
− + = =

FORMA E PËRGJITHSHME E SHPREHJES THYESORE
Çdo shprehje thyesore mund të shprehet si thyesë e dy polinomeve:
1
1 0
1
1 0
...
...
n n
n n
m m
m m
a x a x a
b x b x b
⋅ + ⋅ + +
⋅ + ⋅ + +

Polinomi në numërues ka shkallën n, kurse polinomi në emërues ka
shkallën m.

106 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


Për qëllimin tonë, nuk është e domosdoshme të diskutohen këto shprehje
në masë të madhe. Ne thjeshtë aplikojmë rregullat e thyesave në mënyrë
të mirëfilltë (shih: seksionin 2.1.2; faqe 24). Mbledhja, shumëzimi,
zgjerimi dhe thjeshtimi bëhen plotësisht në të njëjtën mënyrë. Megjithatë,
për të gjitha veprimet ku paraqitet variabla x, duhet të jemi të kujdesshëm
që të mos shumëzojmë ose pjesëtojmë me zero.
Po ashtu, duhet të jemi të kujdesshëm për disa dallime që kemi në raport
me shprehjet e plota të seksionit paraprak.

KUJDES
Përkujtojmë se vija e thyesës ka të njëjtën veti si kllapat. Kështu, trajtoni
ato si edhe kllapat.

MBLEDHJA E SHPREHJEVE THYESORE
Shprehjet thyesore mund të mblidhen (zbriten) pasi të gjithë termat të
jenë zgjeruar ashtu që të kenë të njëjtin emërues.
Termët me të njëjtin emërues mund të mblidhen (zbriten) duke mbledhur
(zbritur) numëruesit.

SHEMBUJ
1.
2 2 2
3 1 4 2 3 1 4 2 4 1
1 1 1 1
x x x x x x x x
x x x x
+ − + + − + +
+ = =
− − − −

2.
2 2 2
1 3 2 1 3 2 3 4
3 3 3 3
x x x x x x x x
x x x x
+ − − + − − + + −
− = =
+ + + +

3.
2 2
2 2
2 1 2( 1) ( 1) 2 2 2
1 ( 1)
x x x x x x x x x
x x x x
x x x x
+ − − ⋅ + − − − − + −
− = = =
− ⋅ −
− −


Kur mbledhim dy shprehje thyesore, mund të zbatohet metoda e
shumëzimit të tërthortë (shih seksionin 2.1.2; faqe 31) gjë që ofron
shumë përparësi. Për shembull:
2 . 3 S h p r e h j e t F a q e | 107


2 1 2 ( 2) ( 1) ( 1)
1 2 ( 1) ( 2)
x x x x x x
x x x x
− ⋅ + − + ⋅ +
− =
+ + + ⋅ +

Emëruesi i përbashkët është prodhimi i dy emëruesve. Kjo nënkupton se
numëruesi i majtë mund të shumëzohet me emëruesin e djathtë dhe
numëruesi i djathtë me emëruesin e majtë.

SHUMËZIMI I DY SHPREHJEVE THYESORE
Dy shprehje thyesore shumëzohen duke shumëzuar numëruesit dhe
emëruesit.

SHEMBUJ
1.
2 2
2
3 1 4 2 (3 1) (4 2 )
1 1
( 1)
x x x x x x
x x
x
| |
+ − + ⋅ − | |
⋅ = =
|
|
|
− −
− \ ¹
\ ¹


3 2 2 3 2
2 2
12 6 4 2 12 2 2
( 1) ( 1)
x x x x x x x
x x
− + − − −
= =
− −

2.
2 2 3 2
2
1 3 2 ( 1) (3 2 ) 2 5 3
.
3 3 ( 3) ( 3)
9
x x x x x x x x x
x x x x
x
| |
+ − − + − ⋅ − − + + − | |
= =
|
|
|
+ − + ⋅ −
− \ ¹
\ ¹

3.
2
2 1 2( 1) 2 2
.
1 ( 1)
x x x
x x x x
x x
+ + + | |
− = − = −
|
− ⋅ −
− \ ¹


Inversi i një numri a është
1
a
. I njëjti veprim duhet të aplikohet kur kemi
të bëjmë me inversin e shprehjes thyesore.
108 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


INVERSI I SHPREHJES
Si edhe me numra, inversi i një shprehje thyesore merret nëse ndryshojnë
pozitat numëruesi me emëruesin:
1
1 a x b c x d
a x b
c x d a x b
c x d

⋅ + ⋅ + | |
= =
|
⋅ +
⋅ + ⋅ +
\ ¹
⋅ +


SHEMBULL
1.
1
2
2 2
4 2 1 1
1
4 2 4 2
1
x x x
x
x x x x
x

| |
− − | |
= =
|
|
|
− | |
− \ ¹ −
\ ¹
|
|

\ ¹

2.
1
1 3 2 3
3 2 3 3 2
3
x x
x x x
x

− − | | | |
= =
| |
− − − | |
\ ¹ \ ¹
|

\ ¹

3.
1
2
2 1 ( 1)
.
1 2( 1) 2 2
x x x x x
x x x x

+ ⋅ − − | |
− = − =
|
− + +
\ ¹


Pjesëtimi i dy shprehjeve thyesore kryhet në të njëjtën mënyrë si edhe
pjesëtimi i dy thyesave numerike, pra, përmes shumëzimit duke paraqitur
inversin e shprehjes.

PJESËTIMI I SHPREHJEVE THYESORE
Dy shprehje thyesore pjesëtohen duke shumëzuar shprehjen në numërues
me inversin e shprehjes në emërues:
1
a x b
a x b a x b t y u
c x d
r y s r y s
c x d c x d r y s
t y u t y u
⋅ +
| | ⋅ + ⋅ + ⋅ + | |
⋅ +
= ⋅ = ⋅
| |
⋅ + ⋅ +
⋅ + ⋅ + ⋅ +
\ ¹
\ ¹
⋅ + ⋅ +

2 . 3 S h p r e h j e t F a q e | 109


SHEMBUJ
1.
2
2 2
3 1
3 1 4 2 3 1 1 1
.
1 1 1
4 2 4 2
1
x
x x x x x x
x x x
x x x x
x
+ | |
|
| |
+ − + − − | | | | | |
\ ¹
÷ = = =
|
| | |
|
− − − | |
− \ ¹ \ ¹ \ ¹ −
\ ¹
|
|

\ ¹


2
3 2
3 2 1
4 6 2
x x
x x x
− −
=
− +

2.
2
2 3 2
2
1
3
1 3 2 4 3
3 2 3 3 2
2 6 9
3
x x
x
x x x x x x
x x x
x x
x
| |
+ −
|
|
+ | |
+ − − − − + | |
\ ¹
= ⋅ =
|
|
|
− + − | |
− − + \ ¹
\ ¹
|

\ ¹

3.
2
2 1 2 2
2
1 1 1
1
x x x x
x
x x x
x
− −
= ⋅ =
+ + + | |
|

\ ¹

110 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


USHTRIMI 2.3.2: SHPREHJET THYESORE
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.

1. Të zgjerohen shprehjet vijuese me faktorët e cekur, nën
supozimin se ata nuk janë zero:
a)
1
1
x
x
+

me 2x b)
2
2
2
x x
x

+
me 2 x−
c)
u
v
me
u v
u v
+2. Thjeshtoni faktorët e përbashkët në numërues dhe emërues:
a)
2
2
4
x
x
+

b)
2
2
( 5)
2 10
x x
x x
⋅ +
+

c)
2 4
6
2
6
x y
x y
3. Shumëzoni shprehjet dhe thjeshtoni faktorët e përbashkët:
a)
2 2
2
4
2
2
a a
a
a a


+

b)
2 2
3
3 ( 5)
5
6
x x
x
x
+

+

c)
2 2
9 3 2
3 2 3
a a a
a a
− −

− +2 . 3 S h p r e h j e t F a q e | 111


4. Pjesëtoni dhe thjeshtoni faktorët e përbashkët:
a)
2
2
36
( 6)
6
a
a
a a

÷ +

b)
2 2
2
3
3
6 9
x x
x
x x
÷

− +

c)
2 2
2 2
9 3
3
9 6
a b a b
a b
a a b b
− +
÷

− ⋅ +


5. Kryeni mbledhje ose zbritjen, respektivisht dhe thjeshtoni:
a)
2 2
2 2
3 6 2 2
4 4
x x
x x
− −
+
− −
b)
2 2
2 2
x
x x
+
+ +

c)
2
2 2
1
( 1) ( 1)
a
a a

+ +
d)
2 1 2 1 a b
a b
+ +

e)
2
2
1 2
u u
u u
+
+ −

f)
2
10 3
5
25
z
z
g)
2 2
2 2
x y
x y y x

− −
h)
3 2
( ) ( ) x x y y x y

⋅ + ⋅ −

i)
2 1
3
4 3
x
x x
− +
112 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


REZULTATET 2.3.2: SHPREHJET THYESORE
1. a)
2
2
2 2
2 2
x x
x x
+


b)
3 2
2
4 4
4
x x x
x
− −


c)
3 2
2 3
u u v
u v v
− ⋅
⋅ −


2. a)
1
2 x−
b)
2
x
c)
2
3
x
y3. a) a b)
5
2
x
x
+
c) (3 ) a a ⋅ −

4. a)
( ) 6
(6 )
a
a a

⋅ −
b)
3
3 x−
c) 1


5. a) 1 b)
2 2
2
x
x
+
+
c)
1
1
a
a

+

d)
b a
a b


e)
( ) ( )
2
( 2)
1 2
u u
u u
⋅ +
+ ⋅ −

f)
2
3 5
25
z
z
+g)
( )
( ) ( )
2 2
4
2 2
y x
x y y x

− ⋅ −
h)
2 2
3 2
( ) ( )
x y y x
x x y y x y
⋅ − −
⋅ + ⋅ ⋅ −

i)
2
13 10 3
(4 3)
x x
x x
− −
− ⋅


2 . 3 . 3 P r o g r e s s T e s t P a g e | 113


2.3.3 Testi i Progresit për “Shprehjet”
Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë, për një punë të koncentruar në
këtë test. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra. Mos e përdorni
përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. Qëllimi i këtij testi është që të
merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani.
Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. Çdo zgjidhje ka
vetëm rezultatin përfundimtar; madje mund të jetë vetëm një numër,
simbol, tabelë ose grafik. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato
janë të sakta, ju mund të filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju
keni rezultate të pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni
seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të
plotësuar zbraztësinë.

1. A paraqesin shprehjet vijuese polinome? Nëse përgjigja juaj është
“po” caktoni shkallën; nëse përgjigja është “jo” ofroni arsyen:
a)
1
3
2
3 3 x y x y ⋅ + ⋅ +
b)
3 2 4
2 112 x y x y

⋅ + ⋅ +
c)
3
5
5 2 3 7
11
2 3.14 237 x y x y x ⋅ + + ⋅ +
d)
( )
3
2
22 5 3 x y x y ⋅ − + ⋅

2. Kompletoni formulat pa iu referuar njësisë mësimore:
a)
2
( 2 ) x y + =
b)
2
5 1
2 3
( ) a b − =
c)
10 5 2 1
3 4 3 4
( ) ( ) x x − ⋅ + =

114 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


3. Të mblidhen ose zbriten polinomet dhe të redukohet rezultati sa
më shumë që të jetë e mundur:
a)
2 3 2
(2 4 6) (2 8 4 ) x x x x x − + − − − =
b)
3 2 3 2
7 2
2 3
(3 4) ( 3) ( 4 ) x x x x x x − + − + − + − − + + =
c)
( )
2 2 2
2 3 4 (3 5) ( 4) (3 ) 11 x x x x x + − − − + − − + + =
4. Shumëzoni dhe kombinoni termat e ngjashëm:
a)
{ }
2 2 2
( 1) 2 (2 ) x x x y x

− + ⋅ − + + =


b)
| | ( ) { }
2 5 3 7 2 15 x x x x x

− ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ − =


c)
( ) ( ) { }
2
2 4
1 1 1
2 2 4
3 2 4 x x x x

− + ⋅ − + + − =5. Kryeni veprimet dhe reduktoni rezultatet sa më shumë që të jetë e
mundur:
a)
{ }
2 2 4
( 2) 3 ( 2) 3 9 x x x

− + ⋅ − − − + =


b)
{ }
2
[(2 1) ( 2 2) 1] [3 2] ( ) ( ) (4 1) x x x x x x x − ⋅ − + + − − ⋅ − ⋅ − + ⋅ − =
c)
( ) ( )
2
3 1 1 1
2 5 4 2
y x x + ⋅ − =

2 . 4 R e z u l t a t e t p ë r T e s t i n e P r o g r e s i t F a q e | 115


2.4 Rezultatet për Testet e Progresit

2.4.1 Rezultatet për Testin e Progresit për “Numrat”
Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato janë të sakta, ju mund të
filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të
pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit
përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar
zbraztësinë.

1. a) Numrat e plotë: 2, −4, 1,356
b) Numrat racional:
17 2
3 23
; ; 0.25; 3.16363 −
c) Numrat iracional: π; 2; 5; e
d) Numrat realë:
1
3
4; ; 7; 0.66 −

2. a) −158 b) -222

3. a) 1.833 b)
1
2
c)
19
6


4. a) 6 b)
23
19


5. a) 336

b) 48510

6. a) > 0 b) < 0
7. 1.16 EUR
8. a) 413.32 EUR b) 15.9%
116 | F a q e 2 . A l g j e b r a e l e m e n t a r e


2.4.2 Rezultatet për Testit e Progresit për “Eksponentët”
Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato janë të sakta, ju mund të
filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të
pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit
përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar
zbraztësinë.
1. a) 8 b) –8 c)
1
8

d)
1
82. a)
6
x
b)
5
6
x
y
c) 8 d)
2
8
x
y


3. a) 3

b)

5 −

c) 3x d) 2.5

4. a)
33
4
x b)
118
15
1
2
c)
31
6
4
3
3
2


5. a)
53
15
1
x
b)
37
18
y c)
3
2
2
7
2


6. a)
7 2
3 b)
3 1
4

c)
5 4
x


d)
( )
3
2
4
2y


7. a)
8
5
1
2
− b)
1
12
x

c)
31
15
2 − d)
1
3
z
8. a) –5 b) 2 c)
16
5
2 d) 4

2 . 4 R e z u l t a t e t p ë r T e s t i n e P r o g r e s i t F a q e | 1172.4.3 Rezultatet për Testin e Progresit për “Shprehjet”
Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato janë të sakta, ju mund të
filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të
pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit
përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar
zbraztësinë.

1. a) Nuk është polinom b) Nuk është polinom
c) Polinom i shkallës 5 d) Polinom i shkallës 6

2. a)
2 2
4 4 x x y y + ⋅ + b)
2 2
5 25 1
4 3 9
a a b b − ⋅ +
c)
2
20 5
9 16
x −

3. a)
3 2
2 10 6 x x − + + b)
3 2
5 1
2 3
5 7 x x x − − +
c)
2
2 4 5 x x − + +

4. a)
2 2 3 2
4 4 4 4 x y x y y x y ⋅ + ⋅ + + ⋅
b)
5 4 3 2
2 5 3 7 2 15 x x x x x − + − + −
c)
2
4 4 x +
5. a)
3 2
8 24 32 16 x x x − + − + b)
4 3
3 4 x x −
c)
2 2 2
3 1 1 1
8 4 4 6
x y y x x ⋅ − + −3 . E k u a c i o n e t P a g e | 119


3. Ekuacionet

Algjebra Elementare, Matematika Financiare,
Kalkulusi dhe Statistika
2. Algjebra Elementare
4. Funksionet Elementare
1. Hyrje
V
ë
l
l
.
1
:

A
l
g
j
e
b
r
a

E
l
e
m
e
n
t
a
r
e
3. Ekuacionet


Parakushtet: Për të përcjellur këtë kapitull me sa më pak
vështirësi, lexuesi duhet të ketë njohuri elementare
të veprimeve të njehsimit dhe thjeshtimit të
shprehjeve.
Qëllimet e mësimit: Gjatë krahasimit ose balansimit të shprehjeve,
forma që më shpeshti paraqitet është ekuacioni. Ai
jo vetëm që përbënë bazën për shprehjet më të
rëndësishme në matematikë, funksionin që është
temë shqyrtimi në kapitullin vijues, – por ato janë
pjesë të njehsimeve më të gjera.
Synimi është që të zgjidhim ekuacionet ose sistemet
e ekuacioneve. Të zgjidhet ekuacioni nënkupton që
të përcaktohen vlerat e variablave, që janë pjesë e
ekuacionit ashtu që ai të plotësohet. Ne do të
diskutojmë forma të ndryshme të ekuacioneve.

Ekuacioni është shprehje matematike e shprehur me simbole që
demonstron se dy gjëra janë saktësisht të njëjta (ose) ekuivalente. Që të
120 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


vlej kjo ekuivalencë, ekuacionet janë shënuar me shenjën e barazimit (=),
si në vijim:
5 – 3 +7 = 9
Ekuacioni i mësipërmë është shembull i një barazie, situatë në të cilën të
dy anët e baarazimit janë të barabarta. Për sa kohë ekuacioni përmban
vetëm numra, barazia mund të përcaktohet me lehtësi. Por, në rastin kur
ekuacioni përmban së paku një numër të panjohur ose një variabël me
vlerë të panjohur, ekuacioni nuk mund të përcaktohet pa e gjetur së pari
vlerën e të panjohurës. Shenja e barazimit e bënë caktimin e të
panjohurës më të lehtë sepse në disa raste vetëm disa vlera potësojnë
kërkesat e barazisë.
Për barazimin
2
( 2) 5
1
3
x
x
− ⋅
= −

ekzistojnë dy vlera të x-it që plotësojnë
barazinë; gjersa për barazimin
2 7
5
3
x −
= ekziston vetëm një vlerë e x-it
që plotëson barazinë.
Shprehjet si ato më sipër, të cilat përmbajnë shenjën e barazimit për të
shprehur ekuivalencën njihen si ekuacione. Ato zakonisht shprehen si
shprehje algjebrike me variablën x.

3 . 1 Z b a t i m i i E k u a c i o n e v e


3.1 Zbatimi i Barazimeve

Parakushtet: Kërkohet njohuri
të veprimeve me shprehje
zbatohen.

Qëllimet e mësimit: Ekuacionet janë pjesë shumë e rëndësishme e
shumicës së modeleve matematike
shumë raste ose
ose janë pjesë e procedurave të balansimit
Sfida matematike
formulimin e tyre, së dyti në trajtimin e tyre dhe së
treti në zgjidhjen e tyre
Në këtë kapitull do të ilustrojmë procesin e
modelimit dhe do të disk
dhe kuadratike,
aplikimet në ekonomi
3. Ekuacionet
3.1 Zbatimi i
ekuacioneve
Modelimi
Zgjidhja
3.2 Ekuacionet
Lineare
Forma
normale
Zgjidhja
3 . 1 Z b a t i m i i E k u a c i o n e v e F a q e | 121

Kërkohet njohuri që rregullat elementare algjebrike
veprimeve me shprehje kuptohen dhe të mund të
Ekuacionet janë pjesë shumë e rëndësishme e
shumicës së modeleve matematike. Ato paraqiten në
shumë raste ose në formë të situatave nga jeta reale
ose janë pjesë e procedurave të balansimit.
Sfida matematike prapa ekuacioneve është së pari në
formulimin e tyre, së dyti në trajtimin e tyre dhe së
treti në zgjidhjen e tyre.
Në këtë kapitull do të ilustrojmë procesin e
modelimit dhe do të diskutojmë ekuacionet lineare
, si ekuacionet më të rëndësishme në
aplikimet në ekonomi.
3. Ekuacionet
3.2 Ekuacionet
Lineare
Forma
normale
Zgjidhja
3.3 Ekuacionet
kuadratike
Format
Zgjidhjet
122 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


Ekuacionet më elementare janë ekuacionet polinomiale, në të cilat
shprehja në anën e majtë të ekuacionit është polinom:
1
1 1 0
... 0
n n
n n
a x a x a x a


⋅ + ⋅ + + ⋅ + =
ku koeficientët
0
,...,
n
a a janë numra realë dhe n është numër i plotë
jonegativ.
Ekuacioni më i thjesht polinomial është i shkallës 1 të cilit i referohemi si
ekuacion linear:
1 0
0 a x a ⋅ + =
Në këtë seksion do të merremi me ekuacionet lineare dhe kuadratike,
vetitë e tyre, analizën dhe potencialin e zbatimit. Do të diskutojmë sa të
rëndësishme janë ato për të përshkruar disa probleme fizike dhe
ekonomike.
Në ekuacione të tilla me variabla (= të panjohura), pyetja nuk është nëse
ekuacioni është i saktë apo jo, por për çfarë vlera të së panjohurës vlen
ekuacioni. Këto vlera quhen zgjidhje të ekuacionit.
Ekzistojnë lloje të ndryshme të ekuacioneve që varen nga zgjidhjet që
kanë.

EKUACIONET E KUSHTËZUARA
Ekuacionet të cilat janë të sakta vetëm për disa vlera të variablave
(panjohurave) quhen ekuacione të kushtëzuara.

Ekuacionet e kushtëzuara janë tipi “normal” i ekuacioneve algjebrike me
të cilat ne do të merremi. Problemi matematikë zakonishtë është të
zgjidhet ai, pra të gjenden të gjitha zgjidhjet .

SHEMBULL
1. 2 9 17 x + = është i saktë atëherë dhe vetëm atëherë nëse 4 x = , pra
2 4 9 17 ⋅ + = . Kjo nënkupton se 4 x = është zgjidhje e ekuacionit.
2. 3 2 2 8 2 x x x − = − + ↔ = , sepse 6 2 4 8 − = − + .
3 . 1 Z b a t i m i i E k u a c i o n e v e F a q e | 123


3. Nëse formulimi është: Për çfarë vlera të x-it polinomi
2
4 x x − do
të jetë 0?
Përgjigja është:
2
1 2
4 0 0 dhe 4 x x x x − = ↔ = =

Sa herë që transformohet ekuacioni duke kryer disa veprime, ju mund të
krijoni ndonjë identitet, për këtë ju duhet të siguroheni që të mos humbni
apo të mos fitoni ndonjë zgjidhje për ekuacionin e dhënë.

IDENTITETI
Një ekuacion i cili është i saktë për të gjitha vlerat e lejueshme të të
panjohurave të përfshira quhet identitet. Me vlera të lejueshme
nënkuptojmë vlerat për të cilët anëtarët janë të definuar.

SHEMBUJ
1.
6
8
4(2 1) 2 8( ) x x − = + − + →
8 4 2 6 8 4 8 x x x − = − + = − +

është i saktë për çdo numër real x.
2.
2 2
( 2) 4 4 x x x + = + + është i saktë për çdo numër real x.

Ekuacionet që nuk kanë zgjidhje quhen të pamundshme ose
kontradiktore. Kontradiksioni nganjëherë është thjeshtë rezultat i gabimit
gjatë transformimeve të ekuacionit, ose mund të merret gjatë vërtetimit.

PAMUNDSHMËRIA
Ekuacioni për të cilin nuk ekziston asnjë zgjidhje ose për asnjë vlerë të të
panjohurës nuk është i saktë quhet i pamundshëm (konfliktuoz ose
kontradiktor). Vlerat e të panjohurës nuk e plotësojnë ekuivalencën e
ekuacionit.

124 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


SHEMBUJ
2 ( 2) 7 2 3 x x ⋅ + − = +
Nuk ekziston asnjë vlerë x që e plotëson këtë “rresht”, sepse:
2 ( 2) 7 2 4 7 2 3 2 3 x x x x ⋅ + − = + − = − ≠ +


3.1.1 Modelimi me ekuacione
Para se të transformoni ose të zgjidhni ekuacionin, atë duhet ta
formulojmë. Zakonisht ekuacioni ose sistemi i ekuacioneve – shkurt
"modeli" – nuk jepet (së paku jo në këtë përmbledhje). Zakonisht, së pari
duhet gjetur prezentimin adekuat matematikë të problemit praktik që
mund të ketë ndikim në ekonomi, fizikë, ose ndonjë ndikim tjetër. Të
zgjidhet një problem nënkupton se së pari problemi duhet të përkthehet
në gjuhën e matematikës në mënyrë që të aplikohen metodat dhe
procedurat matematike. Ky proces, në të shumtën e rasteve është më i
vështirë se sa vet zgjidhja e problemit.
Ne do të diskutojmë disa hapa shumë elementar që mund të na
ndihmojnë në përkthimin e suksesshëm të problemit, e me këtë edhe
zgjidhjen e problemeve praktike. Këta hapa do t’i ilustrojmë përmes
shembujve vijues:
Shembulli 1: Kur do të mbushet rezervuari?
Një rezervuar mbushet përmes dy gypave. Duke përdorur
vetëm gypin A, rezervuari mbushet për 8 orë. Kur përdoren
njëkohësisht të dy gypat A dhe B, rezervuari mbushet pas
dy orësh.
Për sa kohë mbushet rezervuari nëse përdoret vetëm gypi
B?
Shembulli 2: Sa vite kanë Jack dhe Jill?
Vitin tjetër Jack do të jetë tre herë më i moshuar se sa ishte
Jill dy vite më parë, gjersa pas katër vitesh Jill do të ketë
vite sa gjysma e viteve të Jack-ut para tre vitesh.
Sa vite kanë Jack dhe Jill?
3 . 1 Z b a t i m i i E k u a c i o n e v e F a q e | 125


Shembulli 3: Sa është shpejtësia e erës mbi Oqeanin Atlantik?
Fluturimi nga Frankfurt për në New York (afro 4,000 mile)
ndikohet nga era e fuqishme perëndimore, duke rezultuar në
udhëtim mesatarisht 20% më të gjatë se në drejtimin e
kundërtë.
Sa është shpejtësia mesatare e erës në lartësi 36,000 këmbë
mbi Oqeanin Verior Atlantik nëse shpejtësia në tokë pa erë
është 890 km/h?

HAPI 1: ANALIZA E PROBLEMIT
Lexojeni tekstin me vëmendje, nëse ka nevojë dy apo tre herë. Shënjoni
informatat e dhëna dhe identifikoni të dhënën që kërkohet.

Shembulli 3: Sa është shpejtësia e erës mbi Oqeanin Atlantik?
Të dhënat relevante janë:
• Koha e fluturimit mbi sipërfaqe pa erë është 890
km/h.
• Shpejtësia e erës duhet të shtohet nëse aeroplani
udhëton në drejtim të erës dhe duhet të zbritet nëse
udhëton në drejtim të kundërtë të erës.
E dhëna që kërkohet është shpejtësia e erës.
Distanca nuk është e rëndësishme, sepse ajo merret
parasysh në mënyrë implicite.

HAPI 2: IDENTIFIKMI DHE DEFNIMI I VARIABLES/(AVE)
Zgjedhi ato të dhëna si variabla të cilat në mënyrë eksplicite janë të
“panjohura”. Zakonisht është qëllimi i cili është formuluar në problemin
në fjalë.

126 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


Shembulli 2: Sa vite kanë Jack dhe Jill?
As mosha e Jack-ut e as e Jill-it nuk dihen. Që të dya duhet
caktuar. Kështu zgjedhim moshat e tyre si variabla.
Le të jenë x vitet e Jack-ut, dhe y vitet e Jill-it.

HAPI 3: PËRKTHIMI NË MODELIN MATEMATIK
Përktheni marrëdhënien e përshkruar në model matematikor, pra në
gjuhën e matematikës në mënyrë që të merremi me të.

Ky është hapi qendror, sepse duhet të parashtrojmë problemin në formën
matematikore. Shumë shpesh duhet të theksojmë kufizimet ekonomike,
fizike apo sociale në ekuacione.

Shembulli 1: Kur do të mbushet rezervuari?
Le të jenë a dhe b kohët që nevojiten kur përdoren gypat
përkatës dhe le të jetë c koha për mbushjen e rezervuarit kur
përdoren njëkohësisht të dy gypat.
Le të jetë T përmbajtja e rezervuarit.
Sasia e ujit që do të rrjedh nëpër gypa në orë është baraz me
, ose , ose
T T T
a b c
, përkatësisht.
Përdorimi i të dy gypave nënkupton:
T T T
c a b
= +
Kuptojmë se mund të thjeshtojmë T, pra përmbajtja është
informatë që në mënyrë implicite përmbahet në kohën e
mbushjes. Kemi:
1 1 1 1 a b
c a b c a b
+
= + ↔ =
3 . 1 Z b a t i m i i E k u a c i o n e v e F a q e | 127


HAPI 4: ZGJIDHJA E PROBLEMIT MATEMATIKË
Hapi përfundimtar çdoherë është i lidhur me problemin matematik i cili
duhet të zgjidhet në raport me modelin e formuluar.

Shumë shpesh modeli matematikë përbëhet nga ekuacionet ose sistemet e
ekuacioneve që duhen zgjidhur.
Shembulli 1: Kur do të mbushet rezervuari?
Ne arritëm tek ekuacioni i cili përshkruan koherencën në
mes të kohëve të ndryshme të mbushjes:
1 1 1 1 a b
c a c c a b
+
= + ↔ =


Ne duhet të caktojmë b - koha e mbushjes kur përdoret
vetëm gypi B, duke supozuar se c dhe a janë të dhëna.
Kështu pra e zgjidhim ekuacionin sipas b:
( ) a b c a b c a c b a b c b c a ⋅ = ⋅ + = ⋅ + ⋅ → ⋅ − ⋅ = ⋅
( )
c a
a c b c a b
a c

− ⋅ = ⋅ → =


Duke zëvendësuar simbolet me vlerat e dhëna merret:
2 8 16 8
2.66 ore 2 40 minuta
8 2 6 3
c a
b ore e
a c
⋅ ⋅
= = = = = =
− −

Shembulli 2: Sa vite kanë Jack dhe Jill?
Le të jenë x vitet e Jack-ut, dhe y vitet e Jill.
Pohimet mund të përkthehen në ekuacionet.
Vitin tjetër Jack do të jetë tre herë më i moshuar se sa ishte
Jill dy vite më parë
1 3( 2) x y + = − (1)
Pas katër vitesh Jill do të ketë vite sa gjysma e viteve të
Jack-ut para tre vitesh:
1
2
4 ( 3) y x + = − (2)
128 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


Zëvendësojmë 3 ( 2) 1 3 7 x y y = ⋅ − − = − në ekuacionin (2):
3 1
2 2
4 (3 7 3) 5 y y y + = − − = −
1
2
9 18 y y − = − → = vitet e Jill-it
3 7 54 7 47 x y = − = − = vitet e Jack-ut

Shembulli 3: Sa është shpejtësia e erës mbi Oqeanin Atlantik?
E dhënë relevante është koha e fluturimit mbi sipërfaqe pa
erë:
g =890 km/h
Variabla që kërkohet është shpejtësia e erës w.
Shpejtësia e erës w duhet të shtohet nëse aeroplani lëviz në
drejtim të erës dhe të zbritet nëse lëviz në drejtim të
kundërtë:
1.2( ) 1.2 1.2 g w g w g w g w + = − ↔ + = −
0.2 0.2
2.2 0.2 890
2.2 2.2
w g w g = → = ⋅ = ⋅ km/h
Era ka shpejtësi mesatare prej 80.9 km/h.


3.1.2 Zgjidhja
Të njehsohen zgjidhjet e një ekuacioni nënkupton transformirmin e
ekuacionit dhe thjeshtimin e tij në atë mënyrë që mund të izolohet
variabla e panjohur dhe të gjenden të gjitha vlerat e saj. Kjo është
saktësisht çka nënkupton “zgjidhja e ekuacionit”. Procesi i transformimit
nuk duhet të paraqet ndonjë problem për sa kohë zbatohen rregullat:

3 . 1 Z b a t i m i i E k u a c i o n e v e F a q e | 129


VEPRIMET E LEJUARA
Cilido veprim që kryhet në një anë të ekuacionit i njëjti duhet të
kryhet edhe në anën tjetër.
Sigurohuni se nuk keni shtuar (fituar) apo humbur ndonjë zgjidhje.
Asnjëherë mos shumëzoni e as pjesëtoni me 0. Nëse shumëzoni ose
pjesëtoni me ndonjë term që përmban variabël përjashtoni vlerën 0
për atë term.

Fatmirësisht këto rregulla i hasim në veprimet më elementare në këtë
kurs. Megjithatë, është interesant të shihet se si mund të fitojmë ose
humbim zgjidhje, ndonëse në të shumtën e rasteve kjo më tepër ndodh
aksidentalisht se sa me qëllim. Në vijim kemi disa shembuj.

SHEMBUJ
1. 2 3 7 x + = dhe 2 4 x = janë ekuivalente, meqë të dya kanë
zgjidhjen x = 2. Duke zbritur 3 nga të dy anët e ekuacionit të parë,
identiteti është i qartë.
2.
2
2 0 x x + = dhe 2 0 x + = nuk janë ekuivalente, ndonëse që të
dya kanë zgjidhje x = 2. Ekuacioni i parë ka edhe një zgjidhje
tjetër x = 0, e cila qartë se nuk është zgjidhje e ekuacionit të dytë.
Ne e humbëm këtë zgjidhje të mundshme, kur ekuacionin e parë e
pjesëtuam me x.
3. Le të zgjidhim ekuacionin
2
( 2) 4 x − = . Nëse rrënjëzojmë të dy
anët – duke u bazuar në rregullën: “veprimi që aplikohet në një
anë duhet të aplikohet edhe në anën tjetër” – merret
2 2 4 x x − = → = . Në fakt, kjo zgjidhje është zgjidhje e
ekuacionit të parë, por nuk është e vetmja, sepse edhe x = 0 është
gjithashtu zgjidhje e ekuacionit të parë. Kjo nënkupton, se duke
aplikuar rrënjën katrore ne humbëm një zgjidhje të ekuacionit.
Kështu pra
2
( 2) 4 x − = dhe 2 2 x − = nuk janë ekuivalente.
4. Le të zgjidhim ekuacionin 3 7 2 3 x x + = − . Qartë se 10 x =−

është
zgjidhje. Në bazë të rregullës, ne mund t’i shumëzojmë të dy anët
me faktorin x, me ç’rast merret:
130 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t2 2 2
3 7 2 3 10 ( 10) 0 x x x x x x x x + = − → + = ⋅ + =
Prodhimi është 0, atëherë dhe vetëm atëherë nëse së paku njëri
faktor është baraz me 0. Kështu, x = 0 ose x = −10.
Kështu tani kemi dy zgjidhje, prej të cilave vetëm e dyta është
zgjidhje e ekuacionit origjinal, gjersa zgjidhja x = 0 nuk është
zgjidhje e 3 7 2 3 x x + = + .
Pra duke shumëzuar e fituam një zgjidhje. Prandaj, ekuacioni pas
shumëzimit dhe ekuacioni i fillimit nuk janë ekuivalent.

Tani shtrohet pyetja: Cilat veprime lejohen në mënyrë që të merren
ekuacione ekuivalente? Në pjesën vijuese do të diskutojmë vetëm
veprimet fundamentale që na nevojiten për diskutime të mëtejme:


VEPRIMET E LEJUARA NË EKUACIONE
Transformime të lejuar janë ato që e lënë bashkësinë e zgjidhjeve të
pandryshueshme.
Veprimet vijuese janë të lejuara.


MBLEDHJA OSE ZBRITJA
Kryerja e mbledhjes ose zbritjes me të njëjtin term në të dy anët e
ekuacionit nuk e ndryshon bashkësinë e zgjidhjeve. Rezultati është
ekuacion ekuivalent.


Kjo nënkupton se nëse të dy anëve të ekuacionit ua shtojmë të njëjtën
vlerë nuk ndikon në zgjdhjen e ekuacionit. Megjithatë, vlera që do të
shtohet ose zbritet duhet të jetë e vlefshme për të dy anët e ekuacionit.


SHEMBUJ
1. 2 3 10 x x + = − +
3 . 1 Z b a t i m i i E k u a c i o n e v e F a q e | 131


Nëse të dy anëve ua zbresim 10, ekuacioni do të jetë:
2 3 10 10 10 x x x + − = − + − = −
Nëse të dy anëve u shtojmë x ekuacioni do të ndryshojë por kjo
nuk do të ketë efekt në bashkësinë e zgjidhjeve:
2 3 10 2 7 0 x x x x x + − = − + = − + =
Si rezultat merret është ekuacioni ekuivalent:
3 7 0 x − =
2.
2
2 12 4 4 x x + = −
Sigurisht se mund të veprojmë me më shumë terma në të njëjtën
kohë; për shembull, e zbresim tërë anën e djathtë për të marrë 0:

2
2 12 (4 4) 4 4 (4 4) 0 x x x x + − − = − − − =
Duke kombinuar termat e ngjashëm kemi:

2
2 4 16 0 x x − + =

Nga dy shembujt e mësipërm duhet të jetë e qartë se mbledhja dhe zbritja
e të dy anëve të ekuacionit me ndojë term nuk është e kufizuar për ndonjë
lloj specifik të ekuacioneve. Ajo vlen për të gjitha llojet.
Në shembullin e parë ne kemi zbritur 10 për ta “hequr” konstanten në
anën e djathtë. Si rezultat 10 nuk paraqitej në anën e djathtë dhe është
zbritur në anën e majtë. Me fjalë të tjera nëse e “zhvendos” një term
mbledhës nga njëra anë në tjetrën, shenja e tij ndërron. Kjo jo vetëm që
është e saktë për konstantet por për të gjithë termat. Atëherë shembulli i
sipërmë shndërrohet në:

SHEMBUJ
1. 2 3 10 x x + = − +
Ndryshimi i anës së termit ( 10) x − + nënkupton se atë duhet ta
zbresim nga ana e majtë:
2 3 ( 10) 0 x x + − − + = → 2 3 10 0 x x + + − =
Si rezultat merret ekuacioni ekuivalent:
132 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


3 7 0 x − =
2.
2
2 12 4 4 x x + = −
Sërish për të marr 0 e zhvendosim tërë anën e djathtë në anën e
majtë duke ndryshuar shenjat:

2
2 12 (4 4) 0 x x + − − =
Duke kombinuar termat e ngjashëm merret i njëjti rezultat si më sipër:
2
2 4 16 0 x x − + =

Posa të fitoni përvojë në manipulimin e ekuacioneve me qëllim të
zgjidhjes apo thjeshtimit të tyre, pothuajse në mënyrë automatike do të
aplikoni argumentimin e mësipërmë.


SHUMËZIMI OSE PJESËTIMI
Kryerja e shumëzimit ose pjesëtimit me të njëjtin term jo zero në të dy
anët e ekuacionit nuk e ndryshon bashkësinë e zgjidhjeve. Rezultati do të
jetë një ekuacion identik.


Fraza më e rëndësishme në rregullën e mësipërme është "termi jobaraz
me zero". Është në mënyrë strikte e ndaluar të shumëzohet me zero,
sepse rezultati do të ishte identitet trivial:
0 = 0
Po ashtu është e ndaluar të pjesëtohet me zero sepse rezultati do të ishte
term i pacaktuar.
Ju mund të argumentoni se këto rregulla i keni mësuar në klasën e tretë
apo të katërtë. Kush do të shumëzonte ose pjesëtonte me zero? Pse
dikush do të bënte një gjë të tillë?
Problemi është se ju nuk shumëzoni ose pjesëtoni me vet numrin zero,
por me një term që ka vlerën zero, e për të cilin nuk jeni në dijeni. Le të
sqarojmë këtë përmes një shembulli. Supozojmë se duhet caktuar vlerat
të cilat janë zgjidhje të ekuacionit:
3 . 1 Z b a t i m i i E k u a c i o n e v e F a q e | 133


2
2 4 0 x x − =
Duke e nxjerrë faktorin 2x të përbashkët para kllapave merret:
2 ( 2) 0 x x ⋅ − =
Duke i pjesëtuar të dy anët me termin 2x ekuacioni thjeshtohet në mënyrë
substanciale:
2 0 x − =
Tani është lehtë të gjendet zgjidhja: 2 x = . Megjithatë, kjo nuk është
zgjidhja e vetme, sepse 0 x = është gjithashtu zgjidhje e ekuacionit të
mësimërm. Kështu pra, duke pjesëtuar me termin 2x e kemi ndryshuar
identitetin e ekuacionit dhe kemi humbur një zgjidhje.
Duke marrë parasysh se termi 2x mund të jetë zero, do të duhej të
argumentonim se prodhimi 2 ( 2) x x ⋅ − është zero nëse njëri nga faktorët
është zero. Atëherë do të shmangej pjesëtimi me zero dhe do të merreshin
të dy rezultatet e sakta:
0 x = dhe 2 x =
Shumëzimi dhe pjesëtimi i ekuacioneve nga një numër apo term ndodh
shpesh me qëllim që të kryhen thjeshtimet algjebrike.

SHEMBUJ
1. 2 3 10 x x + = − +
Në mënyrë që të zgjidhet barazimi e izolojmë variablën x:
2 10 3 3 7 x x x + = − → =
Duke pjesëtuar të dy anët me 3 merret zgjidhja:
7
3
x =
2.
2
2 12 4 4 x x + = −
Sërish, që të merret 0, e zhvendosim tërë anën e djathtë në atë të
majtën duke u ndryshuar shenjën termave:

2
2 12 (4 4) 0 x x + − − =
Duke kombinuar termat e ngjashëm merret rezultati i ngjashëm si
më sipër:
2
2 4 16 0 x x − + =
134 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


Në mënyrë që të merret formë pak më e thjeshtë mund të
pjesëtojmë të dy anët me 2:

2
2 8 0 x x − + =
Formën e fundit më vonë do ta quajmë "forma normale e
ekuacionit kuadratik".

Ekuacioni vijues përmban shprehje thyesore:

4 8 1
3
2 3
x x
x x
− +
+ =


Që ta zgjidhim ekuacionin e tillë, duhet ta kemi të qartë se të dy
emëruesit janë problematik. Kështu që është shumë e natyrshme që të
shmangemi prej tyre duke e shumëzuar tërë ekuacionin së pari me termin
2 x− dhe pastaj me termin 3x (ose anasjelltas):
(4 8) ( 2) 3 ( 1) ( 2) 3
3( 2) 3
( 2) 3
x x x x x x
x x
x x
− ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅
+ = − ⋅


Duke thjeshtuar termat e ngjashëm në thyesa merret:
(4 8) 3 ( 1)( 2) 3 ( 2) 3 x x x x x x − ⋅ + + − = ⋅ − ⋅
Në të dy anët duhet të shumëzojmë polinomet. Pas rregullimit të
ekuacionit ashtu që termat e shkallës së njëjtë të kombinohen, merret:
2 2 2
12 24 2 2 9 18 x x x x x x x − + + − − = − →
2
4 7 2 0 x x − − =
Në seksionin 3.3 do të mësojmë se si zgjidhen ekuacionet e mësipërme
(kuadratike). Për momentin mjafton të dijmë se ekuacioni ka dy zgjidhje
2 x = dhe
1
4
x = − , e që mund të provohet duke i zëvendësuar variablat
me ato vlera.
Kështu, dy zgjidhjet 2 x = dhe
1
4
x = − e zgjidhin ekuacionin:
2
4 7 2 0 x x − − =
Megjithatë, jo të dya janë zgjidhje të ekuacionit origjinal:
4 8 1
3
2 3
x x
x x
− +
+ =


3 . 1 Z b a t i m i i E k u a c i o n e v e F a q e | 135


Duke supozuar se ekuacionin e transformuam në mënyrë korrekte gjatë të
gjithë hapave, mund të pyesim: Ku gabuam?
Përgjigjen e gjejmë qysh në fillim. Në ekuacionin origjinal duhet të
përjashtojmë vlerat 2 x = dhe 0 x = sepse për këto vlera, emëruesit
përkatës bëhen zero, e që siç tham ndalohet rreptësisht.
Pastaj, duke shumëzuar me emëruesit ne “korrektuam” këtë përjashtim
që sillte tek zgjidhja 2 x = dhe tek një ekuacion tjetër (jo identik).

SHEMBUJ
1.
3 2
1 1 x x
=
− +
→ 1, 1 x ≠ −
Për të zgjidhur ekuacionin e izolojmë variablën x:

3( 1) ( 1) 2( 1) ( 1)
3( 1) 2( 1)
1 1
x x x x
x x
x x
− ⋅ + − ⋅ +
= → + = −
− +

3 3 2 2 5 x x x + = − → = −
2.
5 1
2( 1) 2
x
x

=
+
→ 1 x ≠ −

( ) 1 ( 1) 5 1 5
2( 1) 2 2( 1) 2( 1)
x x x
x x x
− ⋅ + −
= → =
+ + +

Duke thjeshtuar faktorët e përshtatshëm:

2
5 ( 1) ( 1) 1 x x x = − ⋅ + = −
Pasi të izolojmë x, merret:

2
6 x = , pra të dy zgjidhjet
1
6 x = dhe
2
6 x =− , janë
gjithashtu zgjidhje të ekuacionit origjinal sepse nuk duhej të
përjashtoheshin.

Problemi i fundit është shembull i mirë i thjeshtimit substancial të
veprimeve të "shumëzimit ose pjesëtimit ", sepse në shumë situata nuk
është e mundur që së pari të shumëzohet me emëruesin e përbashkët e
136 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


pastaj të thjeshtohen faktorët e përbashkët. Të dy hapat mund të kryhen
përnjëherë duke zbatuar të ashtuquajturin "shumëzimin e tërthortë".
Le të shikojmë edhe një herë shembullin 2:
5 1
2( 1) 2
x
x

=
+
për 1 x ≠ −
Shumëzimi i tërthortë nënkupton se shumëzohet ana e majtë me
emëruesin e anës së djathtë dhe anasjelltas. Si rezultat kemi:
2 5 2( 1) ( 1) x x ⋅ = + ⋅ −
Kjo nënkupton, se kemi arritur tek i njëjti rezultat si edhe më parë.
Çdoherë mund të aplikoni shumëzimin e tërthortë kur të dy anët e
ekuacionit janë thyesa të rregullta ose të përziera. Rregulla është:


SHUMËZIMI I TËRTHORTË
Shumëzoni secilin numërues me emëruesin e anës tjetër. Kjo nënkupton
se në rast se kemi shumë të termave së pari duhet të krijojmë thyesa të
rregullta.

SHEMBUJ
1.
4 5
2 1 3 x x
=
− +

1
, 3
2
x ≠ −
Shumëzimi i tërthortë jep:
4( 3) 5(2 1) 4 12 10 5 x x x x + = − → + = −

17
6
6 17 x x − = − → =
2.
3 2
2
1 1 x x
= +
+ −
→ 1; 1 x ≠ −
Para shumëzimit të tërthortë shndërroni anën e djathtë në thyesë
të përzier:

3 2 2 2( 1) 2 2 2 2
2
1 1 1 1 1
x x x
x x x x x
+ − + −
= + = = =
+ − − − −

3 . 1 Z b a t i m i i E k u a c i o n e v e F a q e | 137


Kryeni shumëzimin e tërthortë:
2 2
3 ( 1) 2 ( 1) 2 2 3 3 2 2 x x x x x x x x ⋅ − = ⋅ + = + → − = +
Renditja e termave sjell tek ekuacioni:

2
2 3 0 x x − + =
Sërish kemi ekuacion kuadratik, zgjidhjen e të cilit do ta
diskutojmë në seksionin 3.3.138 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


USHTRIMI 3.1: ZBATIMI I EKUACIONEVE
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.

1. Jepni një shembull për:
a) Ekuacionin linear
b) Ekuacionin e kushtëzuar
c) Ekuacionin identitet
d) Ekuacionin e pamundshëm
e) Ekuacionin ekuivalent nga pjesa (b)

2. Të zgjidhen ekuacionet vijuese duke treguar të gjitha hapat dhe
veprimet në anën e djathtë:
a) 3( 1) 7 x − = b)
2
4
3
x
= c) 4( 1) 2 4 x x − = −
d) 3 4 11 z − = e) 7 (3 1) 5 ( 1) x x + + = − +
f)
1 1 4
2
3 3 9
x x − = − + g)
1 1
( 3) (2 1)
2 5
x x − = +

3. Të zgjidhen problemet me fjalë:
a) Çmimi që u pagua një kompjuter pas 22% zbritje ishte
1,871.50 EUR. Sa ishte çmimi para lirimit?
b) Shuma e tre numrave të njëpasnjëshëm tek është 117. Cilët
janë ata numra?
3 . 1 Z b a t i m i i E k u a c i o n e v e F a q e | 139


c) Hansi është për 7 vite më i moshuar se Sabrina. Sa vite kanë
ata të dy nëse shuma e dyfishit të viteve të tyre është 66?
d) Një brinjë e drejtkëndëshit është 20 cm më e shkurt se tjetra.
Sa është e gjatë brinja e shkurtër nëse syprina e sipërfaqes së
drejtkëndëshit është 0.8 m
2
?
e) Dy vetura që janë larg njëra tjetrës 500 km janë nisur në
drejtim të njëra tjetrës me ndryshim konstant të shpejtësisë
prej 10 km/h. Sa është shpejtësia e tyre nëse ato takohen pas
2 orë e 15 minutash?
f) Çiklisti vozit biçikletën e tij në një përpjetëz me një shpejtësi
prej 20 km/h dhe teposhtë me shpejtësi prej 60 km/h. Sa është
shpejtësia e tij mesatare për tërë udhëtimit (pra përpjetë dhe
teposhtë)?
g) Cilët janë ata dy numra ndryshimi i të cilëve është 12 kurse
prodhimi 493?
h) Dy familje jetojnë 550 km larg njëra tjetrës. Ata dëshirojnë të
takohen dhe nisen me vetura në ora 9. Njëra familje udhëton
me shpejtësi konstante prej 90 km/h, kurse tjetra me shpejtësi
konstante prej 110 km/h. Në ora sa takohen ato?

140 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


REZULTATET 3.1: ZBATIMI I EKUACIONEVE
1. a) 4 1 19 x − = Ekuacion linear me një ndryshore
b) 5 8 x + = e saktë vetëm për 3 x =
c) ( ) ( )
2 2
x y x y x y − = − ⋅ +
d)
( ) 2 3 1 3(2 4) x x + = −
e) 2 10 16 x + =

2. a)
1
3
3 x = b) x = 6 c) x = 0 d) z = −2
e) x = −1 f)
1
3
x= g) x = 17

3. a) EUR 2399.36
b) Numrat e kërkuar janë 37, 39, dhe 41.
c) Sabrina është 13 vjeçare kurse Hansi 13+7=20 vjeçar.
d) Brinja e shkurtë është 80 cm dhe brinja e gjatë është 100 cm.
e) Vetura e shpejtë vozit 116.11 km/h dhe vetura e ngadalshme
106.11 km/h.
f) Shpejtësia mesatare është 30 km/h.
g) Numrat janë 17 dhe 29, ose −17 dhe −29.
h) Dy familjet takohen në ora 11:45.

3 . 1 Z b a t i m i i E k u a c i o n e v e F a q e | 141


3.1.3 Testi i Progresit për “Zbatimin e ekuacioneve”
Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë, për një punë të koncentruar në
këtë test. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra. Mos e përdorni
përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. Qëllimi i këtij testi është që të
merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani.
Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. Çdo zgjidhje ka
vetëm rezultatin përfundimtar; madje mund të jetë vetëm një numër,
simbol, tabelë ose grafik. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato
janë të sakta, ju mund të filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju
keni rezultate të pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni
seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të
plotësuar zbraztësinë.

1. Shuma e tre numrave të njëpasnjëshëm tek është 279. Për cilët
numra është fjala?

2. Pas 5 vitesh Ana do të jetë e moshuar sa gjysma e nënës së saj.
Para tre vitesh Ana ishte e moshuar sa një e treta e nënës së saj
pas 11 vitesh. Sa vite ka Ana dhe nëna e saj?

3. Një kompani prodhon karrige dhe tabela në një makinë. Për të
prodhuar një karrige nevojitet 1 njësi e lëndës së parë dhe 2 orë
pune të makinës. Për të prodhuar një tabelë nevojiten 2 njësi të
lëndës së parë dhe 3 orë pune të makinës. Ata kanë 19 njësi të
lëndës së parë. Makina mund të përdoret 34 orë. Sa karrige dhe sa
tavolina mund të prodhohen?
4. Anna bleu 2 bukë dhe 6 kifle në furrë. Ajo pagoi 4.80 EUR. Kur u
kthye në shtëpi nëna e pyeti për çmimin e një kifle. Por ajo nuk
mbante mend çmimin.
Tre ditë më vonë ajo shkoi tek furra sërish dhe bleu 3 bukë dhe 15
kifle. Këtë herë ajo pagoi 9 EUR. Kur nëna e pyeti atë sërish për
çmimin, ajo e pranoi se kishte harruar të pyeste.
Megjithatë, ajo i tregoi nënës se në shkollë kishte mësuar se si të
njehsonte çmimin e njësisë nga numri i njësive të blera dhe nga
çmimi përfundimtar. Si kalkuloi ajo çmimin e bukës dhe kifles?

142 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


5. Të caktohen numrat, ndryshimi i të cilëve është 12 dhe prodhimi
është 493?

6. Dhoma është e gjatë 6.6 m dhe e gjerë 4.8 m. Të dy anët duhet të
zgjerohen për të njëjtën madhësi. Sa duhen zgjeruar dimensionet
në mënyrë që sipërfaqja të rritet për 5

m
2
?

7. Kompania ka vendosur të prodhojë këmisha. Çmimi javor i
fiksuar është 17,970 EUR dhe çmimi i ndryshueshëm është 4.95
EUR/këmishë. Sa këmisha duhen shitur gjatë javës me çmimin
14.95 EUR/këmisha në mënyrë që të arrihet fitimi prej 8000
EUR?

8. Një brinjë e drejtkëndëshit është 20 cm më e shkurt se tjetra. Sa
është e gjatë brinja e shkurtër nëse syprina e sipërfaqes së
drejtkëndëshit është 0.8 m
2
?


3 . 2 E k u a c i o n e t l i n e a r e


3.2 Ekuacionet lineare
Parakushtet: Për të kryer këtë kapitull me
lexuesi duhet të posedojë njohuri elementare për
veprimet themelore për zgjidhjen dhe
shprehjeve.

Qëllimet e mësimit: Qëllimi i këtij kapitulli nuk është vetëm të
mësohemi të zgjidhim ekuacione lineare por edhe të
studiojmë vetitë e marrëdhënieve të tilla
zgjidhim ekuacione lineare duke përdorur metoda të
ndryshme dhe duke diskutuar qartësinë e zgjidhjes
Formulimi dhe zgjidhja e ekuacioneve janë ndër
aktivitetet më të aplikuara në matematikë
Ekuacionet lineare
marrëdhënieve,
praktikë e veçanërisht në e
ekuacioneve dhe sistemeve të ekuacioneve është një
aspekt esencial i aplikimit të algjebr
3. Ekuacionet
3.1 Zbatimi i
ekuacioneve
Modelimi
Zgjidhja
3.2 Ekuacionet
Lineare
Forma
normale
Zgjidhja
F a q e | 143

Për të kryer këtë kapitull me sa më pak vështirësi,
xuesi duhet të posedojë njohuri elementare për
veprimet themelore për zgjidhjen dhe thjeshtimin e
Qëllimi i këtij kapitulli nuk është vetëm të
mësohemi të zgjidhim ekuacione lineare por edhe të
studiojmë vetitë e marrëdhënieve të tilla. Ne do të
zgjidhim ekuacione lineare duke përdorur metoda të
shme dhe duke diskutuar qartësinë e zgjidhjes.
imi dhe zgjidhja e ekuacioneve janë ndër
aktivitetet më të aplikuara në matematikë.
Ekuacionet lineare, si format më të thjeshta të
, janë shumë të aplikueshme në
praktikë e veçanërisht në ekonomi. Formulimi i
ekuacioneve dhe sistemeve të ekuacioneve është një
aspekt esencial i aplikimit të algjebrës lineare.
3. Ekuacionet
3.2 Ekuacionet
Lineare
Forma
normale
Zgjidhja
3.3 Ekuacionet
kuadratike
Format
Zgjidhjet
144 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t3.2.1 Forma normale e ekuacionit linear
Ekuacioni më i thjeshtë polinomial është ai i shkallës 1, pra kur variabla
x paraqitet vetëm me eksponentin 1. Ky ekuacion quhet ekuacion linear
dhe ka formën e përgjithshme:

FORMA NORMALE E EKUCIONIT LINEAR
Ekuacioni linear ka formën e përgjithshme:
0 a x b ⋅ + =

ku 0 a≠ dhe b janë numra realë.

Shembujtë vijues mund të shprehen në formën e mësipërme standarde të
ekuacionit linear, siç tregohet.

SHEMBUJ
1. 2 12 2 12 0 x x = → − =
2. 5 1.3 22 1.3 ( 5 22) 0 y y − = → − + − =
3.
6
261 261 6 0 x
x
= → − =
4.
4 8
4 (2.5 6 ) 172 62 0
7
y
y y
+
⋅ − = → − + =

Ekuacionet lineare të formës së mësipërme janë të përshtatshme sepse ato
kanë vetëm një zgjidhje. Duke zbatuar veprimet të cilat i diskutuam në
seksionin paraprak merret:
0
b
a x b a x b x
a
⋅ + = ↔ ⋅ =− ↔ =−

3 . 2 E k u a c i o n e t l i n e a r e F a q e | 145


Hapi i fundit mund të kryhet pasi të kemi kombinuar të gjithë termat
(linear) që përmbajnë variablën x në anën e majtë dhe termat absolutë (pa
variabël) në anën e djathtë.
SHEMBUJ
1. 2 3 5 9 2 5 9 3 3 12 x x x x x + = − ↔ − = − − ↔ − = −

12
3
4 x


↔ = =
2. a x b c x d ⋅ + = ⋅ +

( ) ( ) a x c x b d a c x b d ⋅ − ⋅ = − ↔ − ⋅ = −


ku
b d
x a c
a c

↔ = ≠


3.
2 1
4( 2)
3
x
x
+
= −
Në mënyrë që të kryejmë veprimet e mësipërme duhet ta
transformojmë në formën normale. Për këtë arsye zbatojmë
rregullat e thyesave dhe kllapave:

2 1 12( 2) 12 24 10 25 2.5 x x x x x + = − = − ↔ − = − ↔ =3.2.2 Zgjidhja
Në mënyrë që të zgjidhim ekuacionin linear duhet të kryejmë këta hapa:
Hapi 1: Eliminojmë kllapat ose thyesat në të dy anët.
Hapi 2: I grumbullojmë termat e ngjashëm.
Hapi 3: Mbledhim ose zbresim ashtu që variablat të jenë në një anë
dhe vlerat absolute në anën tjetër.
Hapi 4: Shumëzojmë ose pjesëtojmë për ta izoluar variablën e
panjohur.
146 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


Hapi 5: Në rast se rezultati është 0 = 0, atëherë ky ekuacion është
ekuacion identitet dhe zgjidhje e tij është çdo numër real x.
Hapi 6: Në rast se ana e majtë nuk është njësoj si ana e djathtë ose
anasjelltas, ekuacioni është i pamundshëm dhe nuk ka
zgjidhje.
Hapi 7: Përfundimisht, preferohet që të verifikohet saktësia e
zgjidhjes duke zëvendësuar zgjidhjen në ekuacionin e fillimit.
Nëse zgjidhja është korrekte, ekuacioni me variablën e
zëvendësuar shndërrohet në identitet.

SHEMBUJ
1.
3 2 1
3( 4) 3 2 12( 4) 1
4 4
x
x x x
+
= − + ↔ + = − +
3 2 12 48 1 3 12 47 2 x x x x + = − + ↔ − = − −

49
9
9 49 x x ↔ − = − ↔ =
Kontrollojmë:
49
9 49 55 55
9 12 12
2
3( 4) 1
4
+
= − + ↔ =
2. 2 2( 6) 3 3 5( 1) x x x x + − = + − −
2 2 12 3 3 5 5 4 2 8 12 x x x x x x + − = + − + ↔ + = +

10
6 20
3
x x = ↔ =
Kontrollojmë:
20 10 30 10 4 4
3 3 3 3 3 3
2( 6) 3 5( 1) + − = + − − ↔ =
3.
1 1 1 1
2 3 4 6
x x − = +
Nëse disa nga koeficientët në ekuacion janë thyesa, këshillohet që
të transformojmë të gjithë në thyesa me emërues të përbashkët, në
këtë rast emëruesi i përbashkët është 12:

6 3 4 2
12 12 12 12
shumezojme me 12: 6 4 3 2 x x x x − = + → − = +
3 6 2 x x = → =
3 . 2 E k u a c i o n e t l i n e a r e F a q e | 147


Kontrollojmë:
1 1 1 1 4 4
2 3 4 6 6 6
2 2 ⋅ − = ⋅ + ↔ =
Ekuacionet lineare gjithashtu mund të rezultojnë nga konvertimi i
thyesave racionale ose shprehjeve racionale algjebrike. Megjithatë, kur
variabla paraqitet në emërues duhet të kontrollojmë cilat vlera duhet të
përjashtohen për shkak se emëruesi nuk bënë të jetë asnjëherë zero.
Për formën standarde të polinomit linear: ax b +

nuk duhet përjashtuar
asnjë vlerë. Kjo shprehje vlen për çdo numër real x.
Krahasoni shprehjen e mësipërme me:
2 3
1
x
xKuptojmë se për 1 x = shprehja nuk është e definuar, sepse emëruesi
bëhet zero. Kështu pra duhet të përjashtojmë 1 x = . Këtë e shënojmë:
2 3
1
x
x


për 1 x ≠
Ekuacioni:
2 3
5
1
x
x

=

për 1 x ≠
mund të shumëzohet me ( 1) x − për t’u shndërruar në ekuacionin vijues
linear:
2 3 5( 1) x x − = −
Zgjidhja është:
2
3
3 2 x x − = − → =

për shkak se këtë vlerë nuk e përjashtuam.SHEMBUJ
1.
2 3
2
3 1
x
x

=
+

Vlera
1
3
3 1 0 x x + = → = − duhet të përjashtohet.
148 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


2 3 2(3 1) 2 3 6 2 4 5 x x x x x − = + ↔ − = + ↔ − =

5 1
4 3
x → = − ≠
Kështu
5
4
x = − është zgjidhja.
2.
6 3
2
2 1
x
x

=


Vlera
1
2
2 1 0 x x − = → = duhet të përjashtohet.

1
2
6 3 2(2 1) 6 3 4 2 2 1 x x x x x x − = − ↔ − = − ↔ = → =
Vlera që morëm duhet të përjashtohet. Prandaj, ekuacioni nuk ka
zgjidhje.
3.
3 2
1 2 x x
=
+ −

Tani të dy vlerat 1 0 1 x x + = → = − dhe 2 0 2 x x − = → =
duhet të përjashtohen.
3( 2) 2( 1) 3 6 2 2 8 x x x x x − = + ↔ − = + ↔ =
Vlera që morëm është e ndryshme nga vlerat e përjashtuara
kështu që 8 x = është zgjidhja e ekuacionit.3 . 2 E k u a c i o n e t l i n e a r e F a q e | 149


USHTRIMI 3.2: EKUACIONET LINEARE
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.

1. Të zgjidhen ekuacionet vijuese duke treguar të gjithë hapat por
duke mos cekur veprimet:
a)
5 5 1
4 2 4
x x − −
+ = b) 3( 1) 7 y y − = +
c) 6 1 2 3( 1) x x − = + + d) 5 ( 3) 1 0 z z − + + =

e) 4 (3 2) 2( 3) 2 4( 9) x x x + − − − = + −
f)
1 1 1 1
2 3 6 12
( 1) x x x + + − = g)
3 1 2 2
2
10 5
x x + −
− = −
h)
2 1 3 2 7
6 3 3
x x − +
+ =

2. Të zgjidhen ekuacionet vijuese kurdo që është e mundur:
a)
2 3
6
1
x
x
+
=

b)
2 3 5 3
1
9 6 2
x x x − + −
− = +
c)
5 25
2
5 5
x
x x
= −
+ +
d)
1 2 2
3 2 4 3 6
x x
x x
− +
− =
+ +

e)
3 6
2 1 2 1
x
x x
+ =
− −


150 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


3. Të përdoret kalkulatori për të njehsuar deri në 3 shifra pas presjes
dhjetore:
a)
2.473( 1.69) 2.12 1.775
16.412
12.04 4.211
x x + −
= −
b)
3.12 23.45
2.4 1.33 13.2 8.54 x x
=
− −

c)
3 0.004 12.14
2.86 (1.98 2.54)
7 0.072
x
x x
+
+ − =
3 . 2 E k u a c i o n e t l i n e a r e F a q e | 151


REZULTATET 3.2: EKUACIONET LINEARE
1. a)
16
3
x = b) 5 y = c) 2 x =
d)
1
2
z = e) 14 x = f)
1
4
x =
g) 25 x = h)
11
8
x =

2. a)
9
4
x = b)
66
10
6.6 x = = c) Nuk ka zgjidhje
d) 2 x =

e) Nuk ka zgjidhje

3. a) 23.2438 x = b) 0.8727 x = c) 47.23 x =

152 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


3.2.3 Testi i Progresit për “Ekuacionet Lineare”
Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë, për një punë të koncentruar në
këtë test. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra. Mos e përdorni
përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. Qëllimi i këtij testi është që të
merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani.
Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. Çdo zgjidhje ka
vetëm rezultatin përfundimtar; madje mund të jetë vetëm një numër,
simbol, tabelë ose grafik. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato
janë të sakta, ju mund të filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju
keni rezultate të pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni
seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të
plotësuar zbraztësinë.

1. Të zgjidhen ekuacionet dhe shënoni në mënyrë eksplicite
veprimet që do të aplikohen:
a) 3( 1) 7 x − = b) 4( 1) 2 4 x x − = − c)
2
4
3
x
=
d) 3 4 11 z − = e) 7 (3 1) 5 ( 1) x x + + = − +

2. Të zgjidhen ekuacionet pa cekur veprimet e veçanta:
a)
5 5 1
4 2 4
x x − −
+ = b) 3( 1) 7 y y − = +
c)
3 1 2 2
2
10 5
x x + −
− = −

3. Cilat vlera duhen përjashtuar si zgjidhje të mundshme? A ka
zgjidhje të tjera?
a)
3 2
; 1; 2
1 2
x
x x
= ≠ −
+ −
b)
1
2
6 3
2;
2 1
x
x
x

= ≠


c)
1
3
2 3
2;
3 1
x
x
x

= ≠ −
+


3 . 2 E k u a c i o n e t l i n e a r e F a q e | 153


4. Të zgjidhen ekuacionet nëse është e mundur:
a)
2 3
6; 1
1
x
x
x
+
= ≠


b)
5 25
2 ; 5
5 5
x
x
x x
= − ≠ −
+ +

c)
1
2
3 6
4 ;
2 1 2 1
x
x
x x
+ = ≠
− −

5. Dick është 7 vite më i moshuar se Ana. Sa vite kanë ata nëse
shuma e viteve të tyre është gjysma e viteve të gjyshes së tyre e
cila është 66 vjeçare?
6. Dy kënde të një trekëndëshi janë të barabartë kurse këndi i tretë
është tre herë më i madh se shuma e tyre. Të caktohen këndet?
(Shuma e tre këndeve të një trekëndëshi është 180°.)


154 | F a q e


3.3 Ekuacionet Kuadratike
Parakushtet: Ekuacionet që do t’i punojmë në këtë njësi janë
paksa më të komplikuara
për të zgjidhur ekuacionet kuadratike duhet të jemi
në gjendje të punojmë me eksponentë
katrore.

Qëllimet e mësimit: Ekuacionet kuadratike shpesh paraqiten gjatë
zgjidhjes së problemeve matematike
është esenciale të jemi në gjendje t’i zgjidhim ato.
Nëse dështojmë në zgjidhjen e tyre (ekuacioneve
kuadratike) nuk duhet të presim të jemi në gjend
zgjidhim problemin e dhënë


3. Ekuacionet
3.1 Zbatimi i
ekuacioneve
Modelimi
Zgjidhja
3.2 Ekuacionet
Lineare
Forma
normale
Zgjidhja
3 . E k u a c i o n e t


Ekuacionet që do t’i punojmë në këtë njësi janë
paksa më të komplikuara. Duke marrë këtë parasysh,
për të zgjidhur ekuacionet kuadratike duhet të jemi
në gjendje të punojmë me eksponentët dhe rrënjën
Ekuacionet kuadratike shpesh paraqiten gjatë
zgjidhjes së problemeve matematike. Kështu që
është esenciale të jemi në gjendje t’i zgjidhim ato.
Nëse dështojmë në zgjidhjen e tyre (ekuacioneve
kuadratike) nuk duhet të presim të jemi në gjendje ta
zgjidhim problemin e dhënë.
3. Ekuacionet
3.2 Ekuacionet
Lineare
Forma
normale
Zgjidhja
3.3 Ekuacionet
kuadratike
Format
Zgjidhjet
3 . 3 E k u a c i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 155


3.3.1 Format e Ekuacioneve kuadratike
Ekuacioni vijues është polinom i shkallës 2.

FORMA STANDARDE E EKUACIONIT KUADRATIK
Ekuacioni kuadratik është polinom i shkallës 2 i formës:
2
0 a x b x c ⋅ + ⋅ + =
ku a,b,c dhe 0 a≠ .

Meqë këto ekuacione paraqiten po aq shpesh sa edhe ekuacionet lineare,
do të diskutojmë shkurtimisht këto lloje të ekuacioneve. Qëllimi kryesor
është të jemi në gjendje t’i zgjidhim ato.
Për të filluar procesin e zgjidhjes do të fillojmë si edhe me ekuacionet
lineare dhe me të gjitha ekuacionet që dëshirojmë t’i zgjidhim: I
transformojmë në formën standarde. Kjo nënkupton, se aplikojmë
veprimet algjebrike dhe i radhisim termat e ngjashëm deri sa të arrijmë
tek forma e mësipërme. Veprimet që nevojiten janë të ngjashme si ato të
diskutuara në fillim të këtij kapitulli.

SHEMBUJ
1.
2
2 3( 2) 4 (1 2 ) ( 1) 4 x x x x − + + = − ⋅ + +

2 2
2 3 6 4 1 2 2 4 x x x x x − − + = + − − +

2
4 2 7 0 x x − − =
Forma standarde: a = 4; b = −2; c = −7
2.
4 1
1
2 3
x
x
x
+
= +


Siç kemi diskutuar:
3
2
2 3 0 x x − ≠ → ≠

2
4 1
1 4 1 (2 3) ( 1) 2 3
2 3
x
x x x x x x
x
+
= + ↔ + = − ⋅ + = − −


156 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t2 2
4 1 2 3 2 5 4 0 x x x x x + = − − ↔ − − =
Forma standarde: a = 2; b = −5; c = −4


3.3.2 Zgjidhja
Fatmirësisht, paraprakisht e dijmë se ekuacionet kuadratike mund të kenë
dy zgjidhje, një zgjidhje ose të mos kenë fare zgjidhje. Kjo është për
shkak të një vetie themelore e cila tregon se kemi më së shumti aq
zgjidhje reale sa edhe shkalla e polinomit.
Le të shohim se si zgjidhet ekuacioni kuadratik. Posa të arrijmë në
formën standarde, ekzistojnë disa mënyra për të përcaktuar zgjidhjen,
varësisht nga vlerat e parametrave a, b, dhe c.

Rasti: b = 0
Forma standarde redukohet në formën:
2
0 a x c ⋅ + =
Duke izoluar variablën x në anën e majtë merret:
2
c
x
a
= −
E dijmë se 0 a≠ ; zgjidhja esencialisht varet nga shenja në anën e djathtë:
• Për 0
c
a
− > merren dy zgjidhje, duke njehsuar rrënjën katrore:
1/2
c
x
a
= ± −
• Për c = 0, kemi vetëm një zgjidhje, atë: x = 0
• Për 0
c
a
− < nuk kemi zgjidhje reale.


3 . 3 E k u a c i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 157


SHEMBUJ
Të zgjidhen barazimet vijuese kuadratike.
1.
2 2
4
1/2
2
2 4 0 2 2 x x x − = → = = = ±
2.
2 2
25
4
5 2 4 25 5 2 2
2
x
x x x x x
| |
− + = ⋅ − → − + = −
|
\ ¹


2 5 5
4 2
x x = → = ±
3.
2 2
( 2) 3 6 ( 2) 9 ( 2) 9 x x x + − = → + = → + = ±

1 2
2 3 1; 2 3 5 2 3 x x x = − + = = − − = − → + = ±
4.
2
2
1 2 ( 3) ( 1) 2 3
3
x
x x x x x x
x
− = + → − = − ⋅ + = − −

për 3 x ≠

2
1/2
3 0 3 x x − = → = ±

Rasti: c = 0
Forma standarde redukohet në:
2
0 a x b x ⋅ + ⋅ =
Në këtë rast faktorizojmë x jashtë kllapave:
( ) 0 x a x b ⋅ ⋅ + = .
Prodhimi është zero atëherë dhe vetëm atëherë kur njëri nga faktorët në
anën e majtë është zero. Kështu ose 0 x = ose 0 a x b ⋅ + = .
Këto dy kushte sjellin dy zgjidhje:
1
0 x = dhe
2
b
a
x = −


158 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


SHEMBUJ
Të zgjidhen ekuacionet vijuese kuadratike.
1.
2
1 2
2 4 0 2 ( 2) 0 0; 2 x x x x x x − = → ⋅ − = ↔ = =
2.
( )
2 2
4 2
5 2 5
2 4 5 2 4 4
x
x x x x x − + − = ⋅ − → − + − = −

( )
2
8 2
5 5
2 0 0 x x x x x − + − = → − ⋅ − =

8
1 2
5
0; x x = =
3.
2
2 3
1 2 3 ( 3) ( 1) 4 3
3
x
x x x x x x
x

− = + → − + = + ⋅ + = + +
+

për 3 x ≠ −

2
1 2
6 0 ( 6) 0 0; 6 x x x x x x + = ↔ ⋅ + = → = = −


Rasti: a, b, dhe c ≠ 0
Në këtë rast kemi formën standarde pa ndonjë kusht të veçant. Tani mund
të diskutojmë dy nënraste, të cilat mësohen në nivel ndërkombëtar.

KUJDES
Është idea e mirë të punoni me metodën ose formulën të cilën e keni
mësuar në shkollë. Ju mund të preferoni të ashtuquajturin forma a, b, c
ose mbase e keni mësuar të ashtuquajturën formën p, q. Rezultati është i
njëjtë; ato dallojnë vetëm në hapin e parë.


3 . 3 E k u a c i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 159


FORMA A,B,C
Zgjidhjet e ekuacionit kuadratik në formën standarde
2
0 a x b x c ⋅ + ⋅ + =
janë:
2
1/2
4
2
b b a c
x
a
− ± − ⋅
=
Pjesa nën rrënjë quhet diskriminantë (dallor):
2
4 D b a c = − ⋅
Shenjat e tij përcaktojnë numrin e zgjidhjeve.
Për 0 D> kemi dy zgjidhje:
2
1/2
4
2
b b a c
x
a
− ± − ⋅
=
Për 0 D= kemi një zgjidhje (të dyfishtë):
1 2
2
b
x
a
=

=
Për 0 D< nuk kemi zgjidhje reale.


SHEMBUJ
Të zgjidhen ekuacionet vijuese kuadratike.
1.
2
1/2
2 4 4 2 ( 4) 2 36
2 2 4 0
2 2 4
x x x
− ± − ⋅ ⋅ − − ±
+ − = → = =1/2 1 2
2 6
1; 2
4
x x x
− ±
= → = = −
2.
2 2
5 2 25 5 2 25
2 2
x x
x x x x
| |
− + = − → − + = −
|
\ ¹


3 9
2 4 2
3
1/2
2
4 ( 5) 25
5 25 0
2 ( 5)
x x x
− ± − ⋅ − ⋅
− + + = → =
⋅ −

160 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t3 9
2 4
1/ 2 1 2
500
2.09; 2.39
10
x x x
− ± +
= → = − =


3.
2
1/2
6 36 4 2 15
2 6 15 0
2 2
x x x
− ± − ⋅ ⋅
+ + = → =


Meqë diskriminanta 36 90 54 0 D = − = − < , ekuacioni nuk ka
zgjidhje reale.
4.
2
2 7
1 2 7 ( 3) ( 1) 2 3; 3
3
x
x x x x x x x
x

= + → − = − ⋅ + = − − ≠2
1 2
( 4) 16 4 1 4
4 4 0 2
2 1
x x x
=
− − ± − ⋅ ⋅
− + = → = =


Meqë diskriminanta 16 16 0 D= − = , ky ekuacion ka një zgjidhje
(të dyfishtë).


Forma p,q dallon shumë pak nga forma paraprake. Dallimi qëndron në
variantin e ekuacionit kuadratik. Nëse formën standarde
2
0 a x b x c ⋅ + ⋅ + = e pjesëtojmë me koeficientin a të termit kuadratik, që
kemi supozuar se 0 a≠ ; merret:
2 2
0 0
b c
x x x p x q
a a
+ ⋅ + = → + ⋅ + =
Rezultati i këtij transformimi shpesh quhet forma normale.


FORMA NORMALE E EKUACIONIT KUADRATIK
Forma normale e ekuacioni kuadratik është:
2
0 x p x q + ⋅ + =


Vërejmë se koeficienti pranë variablës në katror është +1. Nuk ka
kufizime shtesë sa i përket dy koeficientëve tjerë p dhe q.

3 . 3 E k u a c i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 161


Duke përdorur formën normale mund të aplikojmë të ashtuquajturën
formula p, q:

FORMULA P,Q
Zgjidhjet e ekuacionit kuadratik në formën normale
2
0 x p x q + ⋅ + =
janë:
( )
2
1/2
2 2
p p
x q = − ± −
Tani diskriminanta bëhet:
2
4
p
D q = −
Shenja e saj përcakton numrin e zgjidhjeve:
Për 0 D>

kemi dy zgjidhje:
( )
2
1/2
2 2
p p
x q = − ± −
Për 0 D= kemi një zgjidhje të dyfishtë:
1 2
2
p
x
=
= −
Për 0 D< nuk kemi zgjidhje reale.

SHEMBUJ
Të zgjidhen ekuacionet vijuese kuadratike, të cilat në fakt janë të njëjta si
edhe ato në shembujtë paraparak. Megjithatë para se të aplikojmë
formulën p, q ekuacionin duhet ta transformojmë në formën normale:

1.
2 2
2 2 4 0 2 0 x x x x + − = → + − = (forma normale)

2 9 1 1 1
1 2 1/ 2
2 2 2 4
( ) ( 2) 1; 2 x x x = − ± − − = − ± → = = −
2.
2 2
5 2 25 5 2 25
2 2
x x
x x x x
| |
− + = − → − + = −
|
\ ¹


2 2
3 3
2 10
5 25 0 5 0 x x x x − + + = → − − =
162 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t3 9
1/2
20 400
5 x → = ± +
1 2
2.09; 2.39 x x → = − =
3.
2 2
3 9
1/ 2
2 4
2 6 15 0 3 5 0 5 x x x x x + + = → + + = → = − ± −
Meqë
9 11
4 4
5 0 D= − =− < , ky ekuacion nuk ka zgjidhje reale.
4.
2
2 7
1 2 7 ( 3) ( 1) 2 3
3
x
x x x x x x
x

= + → − = − ⋅ + = − −


për 3 x ≠

2
1 2
4 4 0 2 4 4 2 x x x
=
− + = → = ± − =
Meqë 4 4 0 D = − = , ekuacioni ka vetëm një zgjidhje (të
dyfishtë).

3 . 3 E k u a c i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 163


USHTRIMI 3.3: EKUACIONET KUADRATIKE
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.

1. Transformoni ekuacionet kuadratike në formën standarde:
a)
2
2 (2 1) ( 12) 0 x x x x + − − + = b) 3 ( 2) 6( 7) x x x ⋅ + = −
c)
2 2
(2 ) 4 ( 1) x x x − = − + d)
2 2
( 1) ( 2) 10 x x + + + =

2. Të zgjidhen ekuacionet:
a)
2
4 49 x = b)
( )
2
2
5 2 4 25
x
x x − + = −
c)
2
(3 2) 16 x− = d) ( 8) 4(2 9) x x x ⋅ + = +
e)
2
7 4 4 x − = −

3. Të zgjidhen ekuacionet duke përdorur formulën a, b, c:
a)
2
3 4 2 3 x x − − = b)
2
( 2) 6 0 x x − − =
c)
2
2 6 1 0 x x + + = d)
2
4 20 4 0 x x − − =
e)
2
3 4 0 x x + + = f)
2 2
( 1) ( 3) 3 x x + + + =

4. Të zgjidhen ekuacionet e problemit 3 duke zbatuar formulën p, q.

164 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


5. Transformoni ekuacionet vijuese në shprehje të plota racionale.
Për çfarë vlera të x është i definuar ekuacioni?
a)
1 2 1
1 3 6 x x
− =
+ +
b)
1
4 12 x
x
− + =
c)
3 2
0
1
x
x x

+ =
+
d)
2
9
1 1
x
x x
=
+ +


6. Të zgjidhen ekuacionet vijuese; kushtoni vëmendje vlefshmërisë
së zgjidhjes:
a)
2 2
1
2 2 x x
= −
+ −
b)
2
4
0
2 2
x
x x
− =
− −

c)
3 4
0
1
x
x x

+ =
+
d)
2 1 10
2 1 5 x x x
+ =
− + +

e)
2
6 2 2( 1)
0
1 1 1
x x
x x x
− − +
+ − =
− + −
f)
1 1 1
1 2 6 x x
− =
+ +

g)
2 1
2 2
x
x x
+ =
− −


3 . 3 E k u a c i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 165


REZULTATET 3.3: EKUACIONET KUADRATIKE
1. a)
2
4 2 12 0 x x − − = b)
2
3 42 0 x + =
c)
2
2 6 5 0 x x − + = d)
2
2 6 5 0 x x + − =

2. a)
7
1/ 2
2
x = ± b)
1/ 2
20 x = ±
c)
2 4
3 3
x = ± d)
1/2
6 x = ±
e) 0 x =

3. a)
1
2.12; x =
2
0.7863 x = −
b)


1
9.5826; x =
2
0.4174 x =
c)


1
0.1771; x = −
2
2.8229 x = −
d)


1
0.1926; x =
2
5.1926 x = −
e)

Nuk ka zgjidhje reale
f)


1
1.229; x = −
2
2.7071 x = −

4. a)
1
2.12; x =
2
0.7863 x = −
b)


1
9.5826; x =
2
0.4174 x =
c)


1
0.1771; x = −
2
2.8229 x = −
d)


1
0.1926; x =
2
5.1926 x = −
e)

Nuk ka zgjidhje reale
f)


1
1.229; x = −
2
2.7071 x = −

5. a) E definuar për 1, 3 x x ≠ − ≠ −
2
10 3 0 x x → + − =
b) E definuar për 0 x ≠
2
16 1 0 x x → − + =
166 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


c) E definuar për 0 1 x x ≠ ≠ −
2
3 0 x → − =
d) E definuar për 1 x ≠ −
2
9 0 x → − =

6. a)
1 2
4.8284; 0.8284 x x = = −
b) 2 x = −
c)
1 2
1; 3 x x = = −
d)
1 2
4.2446; 0.6731 x x = = −
e) 6 x = −
f)
1 2
4; 1 x x = − =
g) 1 x =

3 . 3 E k u a c i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 167


3.3.3 Testi i progresit për “Ekuacionet Kuadratike”
Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë, për një punë të koncentruar në
këtë test. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra. Mos e përdorni
përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. Qëllimi i këtij testi është që të
merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani.
Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. Çdo zgjidhje ka
vetëm rezultatin përfundimtar; madje mund të jetë vetëm një numër,
simbol, tabelë ose grafik. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato
janë të sakta, ju mund të filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju
keni rezultate të pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni
seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të
plotësuar zbraztësinë.
1. Transformoni në formën standarde:
a)
2
2 3( 2) 4 (1 2 ) 1 x x x x − + + = − ⋅ +
b)
3
2
4 1
1;
2 3
x
x x
x
+
= + ≠


c)
2 2
(2 ) 4 ( 1) x x x − = − +

2. Të zgjidhen ekuacionet duke caktuar rrënjët:
a)
2
4 49 x = b)
2
(3 2) 16 x − =
c) ( 8) 4(2 9) x x x ⋅ + = +

3. Transformoni në formën normale:
a)
2
3 4 2 3 x x − − =
b)
2
( 2) 6 0 x x − − =
c)
2
20 4 4 x x − = −

168 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


4. Të zgjidhen ekuacionet duke zbatuar formulën a,b,c:
a)
2
2 6 1 0 x x + + =
b)
2
3 5 7 0 x x − + + =
c)
2 2
2( 1) (2 1) 25 x x + − − =

5. Të zgjidhen ekuacionet duke zbatuar formulën p,q:
a)
2
2 4 16 x x + =
b)
2
3
2
1 0 x x − − =
c)
2
3 2( 1) 7 0 x x − + − =

6. Përcaktoni numrin e zgjidhjeve duke njehsuar diskriminantën:
a)
2
4 11 4 0 x x − + =
b)
2
3 2 5 0 x x − + − =
c)
2
5 2
5 8
0 x x − + =

3 . 5 R e z u l t a t e t p ë r t e s t i n e P r o g r e s i t F a q e | 169

3.4 Rezultatet për Testin e Progresit

3.4.1 Rezultatet për TP “Zbatimi i Ekuacioneve”
Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato janë të sakta, ju mund të
filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të
pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit
përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar
zbraztësinë.
1. Numrat janë 31, 33, dhe 35.
2. Ana është 25 vjeçare dhe nëna ka 55 vjet.
3. 11 karrige dhe 4 tabela
4. Një kifle kushton 30 cent kurse një bukë kushton 1.50 EUR.
5. 17 dhe 29
6. Afërsisht 0.423 m
7. 2597 këmisha
8. Brinja e shkurtë është 80 cm dhe brinja e gjatë është 100 cm.

170 | F a q e 3 . E k u a c i o n e t


3.4.2 Rezultatet për TP “Ekuacionet Lineare”
Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato janë të sakta, ju mund të
filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të
pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit
përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar
zbraztësinë.

1. a)
10
3
x = b) 0 x = c) 6 x = d)
9
4
z = −
e) 1 x = −

2. a)
16
3
x = b) 5 y =

c) 25 x =

3. a) 8 x = b) Nuk ka zgjidhje tjera
c) Ekuacioni është i pamundshëm

4. a)
9
4
x = b) Nuk ka zgjidhje c) Nuk ka zgjidhje

5. Dick është 20 vjeçar, Ana ka 13 vite.

6. Dy këndet e vogla të ngjashme janë 22.5° kurse këndi i madh
është 135°.

3 . 4 R e z u l t a t e t p ë r t e s t i n e P r o g r e s i t F a q e | 171


3.4.3 Rezultatet për TP “Ekuacionet Kuadratike”
Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato janë të sakta, ju mund të
filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të
pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit
përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar
zbraztësinë.
1. a)
2
4 4 3 0 x x − − = b)
2
2 5 4 0 x x − − =
c)
2
2 6 5 0 x x − + =

2. a)
7
2
x = ± b)
2 4
3
x
±
=
c) 3 x = ±

3. a)
2
5 4
3 3
0 x x − − = b)
2
10 4 0 x x − + =
c)
2
5 1 0 x x − − =

4. a)
1 2
0.177; 2.823 x x = − = − b)
1 2
0.907; 2.573 x x = − =
c) Nuk ka zgjidhje reale

5. a)
1 2
4; 2 x x = − = b)
1
1 2
2
2; x x = = −
c)
1 2
2.097; 1.43 x x = = −

6. a)
D > 0 →
Dy zgjidhje
b)
D < 0 → Nuk ka zgjidhje reale

c)
D = 0 → Një zgjidhje e dyfishtë

172 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


4. Funksionet Elementare

Algjebra Elementare, Matematika Financiare,
Kalkulusi dhe Statistika
2. Algjebra Elementare
4. Funksionet Elementare
1. Hyrje
V
ë
l
l
.
1
:

A
l
g
j
e
b
r
a

E
l
e
m
e
n
t
a
r
e
3. Ekuacionet

Parakushtet: Tema e funksionit është një ndër temat më të
rëndësishme në matematikë. Në kapitujtë paraprak
kemi mësuar “fjalorin” dhe “gramatikën” e gjuhës së
matematikës, dhe tani, bazuar në këto themele, do të
zbatojmë këtë gjuhë. Kështu, do të kërkohet të
kuptuar të koncepteve elementare të ekuacioneve
dhe rregullave të veprimeve me to. Gjithashtu
nevojiten prezentimi dhe zgjidhja e ekuacioneve.
Qëllimet e mësimit: Ky seksion fillon me një prezentim të përgjithshëm
për funksionet dhe aplikimin e tyre. Pastaj
diskutohen funksionet lineare dhe kuadratike.
Ndonëse, nga këndvështrimi matematikë, këto janë
funksionet më të thjeshta, ato janë shumë të
rëndësishme në praktikë për ekonomi dhe biznes.
4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e F a q e | 173


Në jetën tonë të përditshme shpesh hasim foljen “në funksion”. Kur
lëvizim çelësin dhe makina e veturës sonë niset, mund të themi se motori
nisës po funksionion mirë. Kur kyçim rrymën dhe bëhet dritë në dhomë
themi se rryma po funksionon mirë. Ngjashëm, mund të themi se një
organizatë funksionon nëse çdo gjë shkon pa probleme. Në të gjitha
rastet, themi se “funksionon”, kur njëri veprim sjell tek reaksioni i pritur
dhe i dëshiruar.
Nëse dëshirojmë të përshkruajmë aksionet dhe reaksionet matematikisht,
si nisja e veturës ose kyçja e rrymës, këto nuk paraqesin shembuj
interesant sepse janë raste të veçanta. Megjithatë, nëse mendojmë për
faturat e konsumit të energjisë, në të cilat rezultati final varet
drejtpërdrejt nga përdorimi, në këtë rast aksioni është konsumimi dhe
reaksioni është shuma e treguar në faturë; kështu pra, ekziston një numër
i fundëm dyshesh të mundshme të:
Aksionit → Reaksionit
Të dy anët e këtij relacioni mund të përshkruhen përmes numrave.
Kështu, matematika mund të shërbejë në mënyrë efektive si gjuhë për të
përshkruar varësitë në mes të konsumit të energjisë dhe faturës.
Në fakt, ky është një ndër koncpetet kryesore në matematikë: që të
përshkruajë, përmes ekuacioneve, marrëdhëniet ndërmjet faktorëve të
cilët ndikojnë në njëri tjetrin. Një ekuacion paraqet marrëdhënien në mes
të variablave të ndryshme. Nëse dëshirojmë të përshkruajmë reaksionin e
një faktori (themi të dhënë me variablën y) ndaj aksionit të ndonjë faktori
tjetër (të shprehur përmes një variable tjetër x), mund të shkruajmë:
Aksionit x
Rregulla or Relacioni
Reaksionit y

Vlerat e aksionit janë zgjdhur nga bashkësia e numrave realë, dhe këto
paraqesin domenën e relacionit. Rregulla prodhon një bashkësi tjetër të
numrave – zakonisht numra realë – që njihet si rangu.
Në matematikë relacioni ndërmjet variablave të ndryshme quhet
“funksion”. Funksionet formojnë “fjalorin” bazë në gjuhën e
“matematikës”, sepse praktikisht të gjitha varësitë mbi numrat realë
mund të përshkruhen përmes funksioneve në mënyrë që pastaj të
aplikojmë matematikën për t’i zgjidhur ato. Kështu, një model në esencë
përbëhet nga bashkësia e funksioneve. Nëse dëshirojmë të përdorim
modelet duhet të dijmë se çfarë të veprojmë me to.
174 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


Pothuajse se çdo gjë në matematikë ndërlidhet me konceptin e
funksioneve. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ne duhet të mësojmë çdo
gjë rreth tyre. Fatmirësisht, mund të kufizohemi si vijon:
• Funksionet më elementare,
• Paraqitja e tyre,
• Vetitë e tyre, dhe
• Përdorimi i tyre.
Duke përcjellur qasjen metodologjike të dy kapitujve të parë, do të
fillojmë me vetitë e përgjithshme të funksioneve para se të shqyrtojmë
funksionet lineare dhe funksionet kuadratike të cilat janë të
rëndësishme për të përshkruar marrëdhëniet ekonomike.
Megjithatë, para se të diskutojmë funksionet speciale, le të diskutojmë se
si të prezantojmë (paraqesim) funksionet. Në fakt kemi tre mundësi:
• Tabela e vlerave
• Grafiku
• Ekuacionet algjebrike
Cilat janë përparësitë dhe mangësitë e koncepteve të ndryshme të
paraqitjes së funksioneve? Le të diskutojmë shkurtimisht ato në raport
me një shembull të faturës elektrike:
• Supozojmë se pagesa fikse mujore për instalimin dhe matësin
elektrikë është 15 EUR.
• Përveç kësaj, për çdo kWh (kilovat-orë, njësia matëse e konsumit
të energjisë elektrike) duhet të paguajmë 0.11 EUR = 11 cent.

TABELA E VLERAVE
Në mënyrë që të paraqesim varësinë në mes të përdorimit dhe çmimit,
mund të ndërtojmë një tabelë në të cilën paraqiten të gjitha njësitë e
mundshme të përdorimit. Me qëllim thjeshtimi, le të fillojmë me 200
kWh, duke vazhduar me hapa 10 kWh deri sa të arrijmë tek 310 kWh.
Për çdo vlerë të përdorimit njehsojmë çmimin dhe rezultatet i paraqesim
në formë të dysheve numerike:

4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e F a q e | 175


Konsumi
[kWh] Çmimi [EUR]
200 37.00
210 38.10
220 39.20
230 40.30
240 41.40
250 42.50
260 43.60
270 44.70
280 45.80
290 46.90
300 48.00
310 49.10
Tabela 4.1: Tabela e vlerave të një funksionit

Kolona në anën e majtë përmban bashkësinë e vlerave të variablave (të
aksionit) që do të modifikohet në një lloj domene – zakonisht me hapa të
madhësisë së fiksuar. Madhësia e hapit duhet të përzgjedhet që t’i
përshtatet qëllimit të përdorimit të tabelës. Ana e djathtë përmban vlerat e
reaksionit. Kjo bashkësi quhet rangu i vlerave tabelare.
Listat me dyshe të vlerave sikur kjo janë shumë të përdorura në situata
reale jetësore. Lista e çmimeve, balansi i llogarive, tabelat e valutave,
tabelat e temperaturave, etj. të gjitha janë të këtij lloji. Ato paraqesin
funksionet më të përhapura, dhe në fakt nuk ka mënyrë më të mirë për
paraqitjen e funksionit empirik. Softuerët tabelar si Excel, janë zhvilluar
për të punuar me funksione në formë të tabelave. Ekzistenca e tyre dhe
rangu i veprimeve të implementuara është evidencë e qartë e rëndësisë
praktike të paraqitjes tabelare të funksioneve.176 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


GRAFIKU I FUNKSIONIT
Mund të zgjedhim abshisën e sistemit koordinativ kartezian për të
shënjuar një vlerë të variablës – zakonisht vlerën e cila ndryshon në
mënyrë të pavarur, pra variablën e aksionit (veprimit) (në rastin tonë =
konsumin). Megjithatë, para se të shënjojmë pikat, duhet të vendosim për
domenën e funksionit. Me fjalë të tjera, duhet të zgjedhim vlerën më të
vogël dhe më të madhe të pavarur për të cilat duhet të prezantojmë
funksionin.
Variabla e varur (në rastin tonë çmimi në faturë) mund të shënjohet në
koordinatën tjetër (të cilës i referohemi si ordinata). Sërish, së pari duhet
të vendosim për rangun e paraqitjes, pra rangun e vlerave të funksionit të
cilat duhet të paraqiten. Në përgjithësi, vlera më e vogël dhe më e madhe
do të përcaktojnë rangun e funksionit.
Çdo dyshe e vlerave paraqet një pikë në sistemin koordinativ (shih Fig.
4-1). Nëse i bashkojmë këto pika, marrim lakoren – në rastin e faturës
elektrike merret një vijë e drejtë – e cila quhet grafik i funksionit. Të
bashkohen pikat nënkuptonë të kompletohen informatat për 11 pikat e
ndryshme përmes interpolimit. Tani mund të lexojmë faturën e
elektricitetit për çdo vlerë në mes 200 kWh dhe 310 kWh.
Paraqitja grafike është e kufizuar vetëm për funksionet me vetëm një
variabël të pavarur në abshisë. Ordinata është e rezervuar për informatën
e varur. Kështu pra lakoret mund të paraqiten vetëm në rrafsh, pra vetëm
për funksionet me një variabël. Megjithatë, është e qartë se funksionet
nga jeta reale zakonisht varen nga më shumë se sa një faktor.

4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e F a q e | 177


200
37
c [€]
u [kWh]
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
39
41
43
45
47
49
51
Konsumi i energjis÷
F
a
t
u
r
a

e
l
e
k
t
r
i
k
e
35

Figura 4-1: Grafiku i funksionit

Në anën tjetër, grafiku i funksionit është më së lehti të kuptohet sepse
lexuesi i tij menjëherë vëren të gjitha informatat relevante për
marrëdhënien. Në këtë kuptim, lehtë vërehet nëse funksioni është rritës
ose zvogëlues. Vlerat maksimale ose minimale identifikohen lehtë, dhe
shumë veti si zerot, simetria, vazhdueshmëria shpejtë na bëhen të qarta.
Grafikët e funksioneve shpesh përdoren gjatë ligjërimeve të ndryshme.

EKUACIONI ALGJEBRIK I GRAFIKUT
Forma më abstrakte e paraqitjes së një funksioni është ekuacioni
algjebrik. Nëse vlerat e aksionit përshkruhen me variablën e (panjohura)
x, dhe vlerat e reaksionit me variablën y, atëherë “funksionimi” në mes të
dy (ose) më shumë variablave në përgjithësi mund të shënohet si:
( ) y f x =
Variabla x është e definuar në bashkësinë e vlerave që quhet domena e
funksionit f(x).
178 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


Variabla y në anën e majtë e përshkruan këtë reaksion, pra madhësinë në
të cilën jemi të interesuar. Shpesh quhet variabla e pavarur, sepse ajo
ndryshon me modifikimin e variablës së aksionit. Është të kuptuar i
zakonshëm që variabla e varur të izolohet në anën e majtë të ekuacionit.
Por kjo është vetëm çështje e standardizimit ndërkombëtar.
Bashkësia e vlerave të variablës së varur y quhet rangu i funksionit.
Ana e djathtë zakonisht është shprehje algjebrike që përmban variablën e
pavarur x ose – nëse vlera e y-it varet nga më shumë se një variabël,
përmban disa variabla .
Megjithatë, ekuacioni mund të shkruhet vetëm sipas marrëdhënieve të
variablës x adhe asaj y dhe mund të paraqitet përmes shprehjeve
algjebrike. Në shembullin tonë, fatura elektrike përbëhet nga çmimi fiks
15 EUR, dhe variabla e çmimit prej 0.11 EUR për njësi, që nënkupton se
për x njësi çmimi do të jetë . Dy pjesët bashkohen së bashku për
të dhënë çmimin përfundimtar, pra të barabartë me y, kështu funksioni që
përshkruan relacionin në mes të konsumit dhe faturave mujore elektrike
do të jetë.
( ) 0.11 15 y f x x = = + .
Ky ekuacion është paraqitja matematike e funksionit. Nëse dëshirojmë ta
zbatojmë funksionin në mënyrë që ta analizojmë problemin së pari duhet
të dijmë paraqitjen matematike të funksionit. E kemi përdorur temrin
“modelim” për të përshkruar përkthimin e problemeve nga bota reale në
gjuhën që mundëson aplikimin e matematikës. Ky proces përkthimi është
çelës për çfarëdo aplikimi të matematikës. Shumë aplikime bankare
mbështeten drejtpërdrejtë në funksione. Për shembull, vlera kohore e
parasë, mund të paraqitet në mënyrë perfekte përmes funksioneve
eksponenciale.
Megjithatë, problemet reale, jo çdoherë mund të paraqiten në mënyrë
precise në funksion të ekuacioneve algjebrike. Ndonjëherë është e
mundur të punohet me përafrime të mira matematike – siç veprojmë për
shembull në statistikë. Në rastet tjera, mund të kemi nevojë të kufizojmë
modelin matematikë në lidhje me disa supozime. Pastaj këto supozime
bëhen pjesë e rëndësishme e modelit.


1 2
, ,... x x
0.11 x ⋅
4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e


4.1 Vetitë e funksioneve


Parakushtet: Përveç algjebrës elementare nuk nevojite
tjera. Megjithatë, do të ishte e mirëseardhur kuptimi
i përgjithshëm për rolin e sistemit koordinativ, i
do të shfrytëzohet për të paraqitur grafikisht
funksionet.

Qëllimet e mësimit: Në këtë seksion, do të mësojmë vetëm kuptimet e
përgjithshme të vetive të funksioneve, që nënkupton
pa i reflektuar ato në funksionet e

4. Funksionet elementare
4.1 Vetitë e
funksioneve
4.2 Funksionet
Lineare
Grafiku
Vetitë
4.2 Funksionet
4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e F a q e | 179

algjebrës elementare nuk nevojiten njohuri të
tjera. Megjithatë, do të ishte e mirëseardhur kuptimi
i përgjithshëm për rolin e sistemit koordinativ, i cili
do të shfrytëzohet për të paraqitur grafikisht
seksion, do të mësojmë vetëm kuptimet e
përgjithshme të vetive të funksioneve, që nënkupton
pa i reflektuar ato në funksionet e veçanta.
4. Funksionet elementare
4.1 Vetitë e
funksioneve
4.2 Funksionet
Kuadratike
Grafiku
Vetitë
180 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


4.1.1 Karakteristikat e grafikut
Për të qenë në pozitë për të kuptuar më mirë funksionet dhe për t’i
aplikuar ato, është e arsyeshme që së pari duhet të mësohen vetitë e tyre.
Këto do të diskutohen në seksionet vijuese.

PRERJA NË X DHE PRERJA NË Y E FUNKSIONEVE
Për të analizuar një funksion pa e paraqitur grafikun e tij, është me
rëndësi të identifikohen pikat më të rëndësishme dhe të interpretohen ato.
Pikat ku grafiku e pret boshtin x quhen pikat zero, ose thjeshtë zerot e
funksionit. Pikëprerjen me boshtin y do ta quajmë y-prerje.
Funksioni e pret boshtin x kur y = 0.
Funksioni e pret boshtin y kur x = 0.
Për të caktuar pikat e prerjes me boshtet, duhet që në funksionin e dhënë
variablat y dhe x, t’i zëvendësojmë me zero, përkatësisht. Zëvendësimet
sjellin dy ekuacione, të ashtuquajtura ekuacione të kushtëzuara.
Zgjidhja/et e tyre janë pikat në fjalë.

y
x
0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7
2
4
6
8
-2
-4
-6
-8
( ) y f x =
0
y
b
a c


Figura 4-2: Pikëprerjet e një funksioni
4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e F a q e | 181


Y-PRERJA
Në përgjithësi, është relativisht lehtë të caktohet y-prerja. Së pari vërejmë
se ekziston vetëm një y-prerje. Në të kundërtën, relacioni në mes të
variablës së veprimit (aksionit) dhe asaj të reaksionit mund të jetë i
dykuptimshëm dhe nuk mund të paraqes funksion matematikë.
Duke vënë x = 0 në funksion merret ekuacioni i kushtëzuar:
.
Ky është një ekuacion vetëm me një ndryshore y. Zgjidhja e tij është
prerja të cilën e kërkojmë (shih: Fig. 4-2).
Nëse në funksion vëjmë x = 0, në shumë raste, për shembull në të gjitha
funksionet polinomiale – y-prerja, thjeshtë është një term konstant.

SHEMBUJ
Caktoni y prerjen e funksioneve vijuese:
1.
2
2 10 3 y x x = − +
(0) 3 y f = =
Funksioni e pret boshtin y në y = 3.
2.
2
2 3( ) 8 x y y x ⋅ + − = −

2
(0) 2(0) 3( 0 ) 8 f y y = ⋅ + − = −

8
3 8
3
y y → = − → = −
Funksioni e pret boshtin y në
8
3
y = − .
3.
2
2 8 y x = −
(0) 8 y = −
Rrënja e një numri negativ është numër imagjinar. Kjo nënkupton
se funksioni nuk e pret boshtin y.
(0) y f =
0
y
182 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


4.
2 2
4 0 4 y x y + = → + = , (0) 4 y = ± Kjo jep dy zgjidhje
1
4 2 y = = dhe
2
4 2 y = − = − . Kështu relacioni nuk është
funksion në kuptimin matematikë.


X-PRERJA (ZEROT)
Prerjet e funksionit me boshtin x quhen pikat zero ose zerot
(ndonjëherë rrënjët, megjithatë për të shmangur konfusionin me “rrënjët
e një numri” (shih: seksionin 2.2.3; faqe 80) këtë term nuk do ta përdorim
në përmbledhje).
Duke vënë y = 0 në funksionin e dhënë merret ekuacioni i kushtëzuar:
0 ( ) f x = .
Ky është ekuacion me vetëm një variabël x. Zgjidhjet e tij janë
pikëprerjet e kërkuara (shih: Fig. 4-2).
Vërejmë se numri i zerove mund të jetë zero, një, më i madh se një, ose
pakufi. Vija e drejtë e cila nuk është paralele me boshtin x ka vetëm një
zero. Parabola mund të ketë një zero, dy zero ose të mos ketë fare zero.
Funksioni sin ka pakufi zero. Në Fig. 4-2 funksioni ka tre zero në pikat
a, b, dhe c.

SHEMBUJ
Caktoni zerot e funksioneve vijuese:
1. ( ) 2 7 y f x x = = +

7
2
( ) 0: 2 7 0 f x x x = + = → = −
Ky funksion e pret boshtin x në
7
2
x = − .
2.
2
( ) 2 4 4 y g x x x = = + −

2 2
( ) 0 : 2 4 4 2 2 0 g x x x x x = + − → + − =

1/ 2
1 1 2 1 3 x → = − ± + = − ±
Ky funksion ka zero në
1/ 2
1 3 x = − ± .
4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e F a q e | 183


3.
2
( ) 4 y h x x = = +

2 2
( ) 0 : 4 4 h x x x = + → = −
Ky funksion nuk ka zero reale; kështu që funksioni nuk e pret fare
boshtin x .


GRADIENTI I FUNKSIONIT
Për dallim nga vijat e drejta që kanë gradient konstant, gradienti i
funksioneve jolineare në përgjithësi nuk është konstant. Ai ndryshon me
pozitën e funksionit, pra varet nga x.
Gradienti i një lakore në një pikë të dhënë matematikisht përkufizohet si
pjerrtësi e tangjentës në atë pikë. Për të analizuar këtë në detale, na
nevojitet kalkulusi, që nuk është temë e kësaj përmbledhje. Megjithatë,
koncepti i funksionit rritës ose zvogëlues mund të kuptohet nëse
vrojtojmë se deri në çfarë niveli funksioni ndryshon vlerën kur ndryshon
variabla x.

PËRKUFIZIMI I FUNKSIONIT RRITËS (ZVOGËLUES)
Le të jetë dhënë funksioni ( ) y f x = dhe intervali I në mes të
1
x dhe
2
x
.
Funksioni quhet rritës në intervalin I , nëse
për
1 2 1 2
( ) ( ) x x f x f x ≤ → ≤
Funksioni quhet zvogëlues në intervalin I, nëse
për
1 2 1 2
( ) ( ) x x f x f x ≤ → ≥

SHEMBUJ
Është dhënë funksioni
2
( ) y f x x = = :
• Për
2 2
1 2 1 2
0 and x x x x x ≥ ≤ → ≤ ; kështu pra për 0 x ≥

funksioni është rritës.

184 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


• Për
2 2
1 2 1 2
0 and x x x x x ≤ ≤ → ≥ ; kështu për 0 x ≤

funksioni

është zvogëlues.4.1.2 Funksionet inverse
Në fillim të këtij seksioni e diskutuam funksionin e faturës elektrike
(shih: ky seksion; faqe 178). Për konsumim x [kWh] të elektricitetit duhet
të paguajmë
( ) 0.11 15 y f x x = = +
Në këtë rast, konsumi i elektricitetit ishte variabla e pavarur. Ne
dëshironim të caktonim se si varet nga konsumi i elektricitetit shuma që
figuronte në faturë. Kështu që e zgjodhëm çmimin final si variabël të
varur. Me këtë lloj funksioni mund të njehsojmë çmimin e përgjithshëm
për çfarëdo konsumi të energjisë. Secila kompani që ofron shërbime të
energjisë për një numër të madh klientësh do ta përdor shumë shpesh
këtë funksion .
Tani, supozojmë se keni marr faturën prej 55.26 EUR. Meqë keni qenë
në pushim, fatura duket të jetë shumë më e lartë. Kështu ju e lexoni
njehsorin elektrik dhe gjeni se që nga fatura e fundit ju keni konsumuar
vetëm 122 kWh.
Duke qenë ekspert i matematikës, ju e njehsoni se sa kWh ju ka kërkuar
kompania:
55.38 55.26 0.11 15 0.11 40.26 y x x = → = + ↔ =
40.26
366
0.11
x → = = [kWh]
Qartë, se kompania ju ka kërkuar shumë më tepër njësi se sa në fakt i
keni përdorur.
Ky rast paraqet një shembull se si korrespondenca e përcaktuar nga
funksioni mund të shfrytëzohet në anën e kundërtë. Nga këndvështrimi i
kompanisë konsumi x është variabël e pavarur dhe fatura y është vlera
(variabla) e varur:
( ) 0.11 15 y f x x = = +
4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e F a q e | 185


Duke ndërruar rolet e dy variablave merret:
15
( )
0.11
y
x g y

= =
Megjithatë, ky ekuacion edhe më tej paraqet të njëjtin funksion;
operacionet algjebrike të kryera me qëllim që të izolohet x nuk e kanë
ndryshuar funksionin. Nëse ndërrojmë rolet e dy variablave:
x y ↔
marrim një funksion të ri :
1
15
( ) ( )
0.11
x
y g x f x


= = =
Ky është funksioni i cili reflekton këndvështrimin e klientit, i cili
dëshiron të dij sa po i paguanë kompanisë (duke supozuar se fatura nuk e
cek atë në mënyrë eksplicite!). Siç ilustron shembulli, ndërrimi i
marrëdhënies në mes të dy variablave prodhon një funksion të ri, të
quajtur funksioni invers, (i cili shpesh shënohet me
1
( ) f x

) i
funksionit të dhënë ( ) f x .
Veprimet e anasjellta luajnë rol të rëndësishëm në matematikë. Tashmë,
kur bëmë hapat e parë në matematikë, kuptuam se për shumicën e
operatorëve, ekziston operatori tjetër i cili e ndërron efektin e të
operatorit të parë. Veprimet e mbledhjes (+) dhe zbritjes (−) janë inverse
mes vete. T’ia shtojmë numrin x-it dhe pastaj t’ia zbresim njëjtin sërish si
rezultat e jep x:
2 2 x x + − =
Shumëzimi (·) dhe pjesëtimi (÷) janë një dyshe tjetër e operatorëve
invers:
( ) x a a x ⋅ ÷ =
Diferencimi dhe integrimi gjithashtu thjeshtojnë njëri tjetrin dhe kështu
paraqesin operacione inverse.
Kur funksionet inverse aplikohen në mënyrë të njëpasnjëshme, e
thjeshtojnë efektit e njëri tjetrit në variablën e pavarur, pra,
( )
( )
1 1
( ) ( ) f f x f f x x
− −
= =
186 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


Më vonë, në këtë përmbledhje, do të shohim se shumë funksione të
rëndësishme (për shembull, funksionet logratimike) përkufizohen si
funksione inverse të funksioneve të tjera (për shembull, funksioneve
eksponenciale). Në këtë seksion, do të zhvillojmë shumë shkurtimisht
teknikat për të përcaktuar nëse ekzistojnë të funksioneve inverse dhe
metodat për caktimin e funksioneve inverse.

FUNKSIONET BIJEKTIVE (NJË-NJË)
Funksioni është bijektiv (një-një) nëse çdo elementi në rangun e
funksionit i korrespondon saktësisht një element në domenë.

Funksioni është bijektiv (një-një) atëherë dhe vetëm atëherë nëse çdo
drejtëz horizontale e pret grafik në më së shumti një pikë. Kështu,
funksioni në Fig. 4-3 (a) nuk është bijektiv, sepse drejtëza horizontale e
pret atë në dy pika, kurse funksioni në Fig. 4-3 (b) është bijektiv.
Funksionet e vazhdueshme rritëse (zbritëse) janë funksione bijektive.
x1
Dy prerje me drejtëzën horizontale
x2
x
y
(a)
y = f(x)
x3
x
y
(b)
y = g(x)
Një prerje me drejtëzën horizontale

Figura 4-3:y = f(x) nuk është bijektiv, y = g(x) është bijektiv

Funksioni invers i funksionit bijektiv f, që shënohet me
1
f

, është
funksion i formuar duke ndryshuar renditjen e të gjitha dysheve të
4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e F a q e | 187


renditura
( )
, ( ) x y f x = të variablave dhe vlerave përkatëse të
funksionit. Kështu, nëse zëvendësojmë x dhe y në ekuacionin funksional
dhe izolojmë y-in në ekuacionin rezultues, funksioni që do të merret do të
jetë funksioni invers.
Ndryshimi i rolit të variablave x dhe y nënkupton se ne pasqyrojmë
boshtet e sistemit koordinativ në drejtëzën 45° të kuadratit të parë. Duke
zëvendësuar gjithashtu edhe emrat e variablave nënkupton se emrat e
boshteve mbesin të njëjtë. Si rezultat i kësaj procedure për dy funksionet
e Fig. 4-3 do të jetë grafiku në Fig. 4-4.

Pasqyrimi i funksionit me dy
pikëprerje me drejtëzën horizontale
x
y
(a)
x3
x
y
(b)
Pasqyrimi i funksionit i cili e pret çdo
drejtëz horizontale vetëm një herë
( ) y f x =
1
( ) y f x

=
( ) y g x =
1
( ) y g x

=

Figura 4-4: Dy funksione të pasqyruara në drejtëzën-45°

Nëse shikojmë dy funksionet e pasqyruara (lakoret e theksuara) kuptojmë
se pasqyrimi i funksionit
1
( ) y f x

= në Fig. 4-4(a) matematikisht nuk
është më funksion sepse gjatë procesit të pasqyrimit ai është bërë i
dykuptimshëm: Vija vertikale ka dy prerje me funksionin.
Funksioni në 4-4(b) është i ndryshëm. Kur pasqyrohet ai sërish mbetet
bijektiv dhe rezultati është sërish funksion. Lakorja e theksuar në Fig. 4-
4(b) është funksioni invers
1
( ) y g x

= i funksionit ( ) y g x = .
188 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


VETITË E FUNKSIONEVE INVERZE
• Origjinali ( ) y f x = duhet të jetë bijektiv; në të kundërtën nuk
ekziston funksioni invers.
• Ndërrimi x y ↔ do të rezultojë me funksionin invers: ( ) x f y =
• Për të paraqitur formën me të cilën jemi familjarizuar e izolojmë
variablën e varur:
1
( ) y f x

=
• Domena e
1
f

është e barabartë me rangun e f.
• Rangu i
1
f

është i barabartë me domenën e f.
• Grafiku i f dhe
1
f

janë simetrik në raport me drejtëzën y = x
(drejtëzën që me boshtin x formon këndin 45°).

4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e F a q e | 189


SHEMBUJ

1.
2
( ) y f x x = = → Inversi
1
( ) y f x

= nuk ekziston sepse f
nuk është bijektiv.
2.
2
( ) per 0 y f x x x = = ≥ është bijektiv.

2
( ) x f y y = = →
1
( ) per 0 y f x x x

= = ≥
Grafikët e funksioneve janë:

1 2
( ) y f x x

= =
2
( ) y f x x = =
0 -0.5 -1 0.5 1 1.5 2 2.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
-0.5
-1
y
x

190 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


USHTRIMI 4.1: VETITË E FUNKSIONEVE
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.

1. Përcaktoni zerot e funksioneve vijuese:
a) 2 4 y x = − + b) 2 3 6 y x + =
c)
1
2 y
x
= − + d)
2
2 0 y x x + − =
e) ( 1) ( 1) ( 2) y x x x = + ⋅ − ⋅ +
f)
2
2
3 y
x
+ = g)
2
2
3
x
y
x

=
+


2. Në cilat pika e presin boshtin y funksionet vijuese?
a) 2 3 4 y x − = b)
2
3 0 y x + − =
c) ( 2) ( 8) y x x = − ⋅ + d) 4 y x = +

3. Përcaktoni zerot e funksioneve vijuese, skiconi grafikun, dhe
përcaktoni përafërsisht pikat minimale dhe maksimale të grafikut.
a)
2
( ) 2 4 8 y f x x x = = + + b)
2
( ) 2 1 y g x x x = = − +
c)
2
1
2
( ) 3 y h x x x = = − −

d)
2
( ) 4 4 8 y k x x x = = − − +4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e F a q e | 191


4. Cilat funksione janë bijektive?
a)
1
2
( ) 2 f x x = + b)
1
3
( ) 1 g x x =− +
c)
2
( ) 4 h x x = − d)
2
( ) 2 k x x = −
e) ( ) 9 m x x = + f)
2
( ) 4 n x x = +

5. Verifikoni se g është inversi i funksionit bijektiv f. Skiconi
grafikun e f, g, dhe drejtëzën 45° në të njëjtin sistem koordinativ.
a)
1
3
( ) 3 6; ( ) 2 f x x g x x = + = −
b)
1
2
( ) 2; ( ) 2 4 f x x g x x = − + = − +
c)
2
( ) 4 , 0; ( ) 4 f x x x g x x = + ≥ = −
d)
2
( ) 2; ( ) 2, 0 f x x g x x x = − − = + ≤

6. Funksionet vijuese ( ) f x janë bijektive. Caktoni inversin e tyre
1
( ) f x

.
a) ( ) 4 1 f x x = − b) ( )
2
x
f x
x
=
+

c)
3
( ) 1 f x x = +

d)
1
2
( ) 16 f x x = −
e) ( ) 3 2 f x x = − −

192 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


REZULTATET 4.1: VETITË E FUNKSIONEVE
1. a) 2 x = b) 2 x = c)
1
2
x =
d)
1 2
2; 0 x x = = e)
1 2 3
1; 1; 2 x x x = − = = −
f)
2
3
x = ± g) x = 2

2. a) 2 y = b) y = 3 c) y = –16
d) y = 2

3. a)
2
( ) 2 4 8 y f x x x = = + +

→Funksioni nuk ka zero.y
x
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 2 4 6 8 10
2
4
6
8
10
12
14
16
18
4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e F a q e | 193


b)
2
( ) 2 1 y g x x x = = − +

→ zero: 1 x =

c)
2
1
2
( ) 3 y h x x x = = − −

→ zerot:
1 2
3.6458; 1.6458 x x = = −

d)
2
( ) 4 4 8 y k x x x = = − − + → zerot:
1 2
1; 2 x x = = −


y
x
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 2 4 6 8 10
2
4
6
8
10
12
14
16
18
y
x
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 2 4 6 8 10
2
4
6
8
10
12
14
-2
-4
y
x
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
-1
-2
-3
-4
-5
-6
194 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


4. a) bijektiv b) bijektiv c) nuk është bijektiv
d) nuk është bijektiv e) bijektiv f) nuk është bijektiv

5. a)
1
3
( ) 3 6; ( ) 2 f x x g x x = + = −

1
1
3
( ) ( ) 2 y g x f x x

= = = −


b)
1
2
( ) 2; ( ) 2 4 f x x g x x = − + = − +1
( ) ( ) 2 4 y g x f x x

= = = − +

y
x
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
-1
-2
-3
-4
-5
-6
y
x
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5
6
-1
-2
-3
-4
-5
-6
4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e F a q e | 195


c)
2
( ) 4 , 0; ( ) 4 f x x x g x x = + ≥ = −

1
( ) ( ) 4 y g x f x x

= = = −

d)
2
( ) 2; ( ) 2, 0 f x x g x x x = − − = + ≤

1 2
( ) ( ) 2 y g x f x x

= = = +
y
x
0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
-1
-2
-3
-4
-5
-6

6. a)
1
1 1
( )
4 4
f x x

= − b)
1
2
( )
1
x
f x
x

=


c)
1 3
( ) 1 f x x

= −

d)
1 2
( ) 16 4 f x x

= −
e) ( )
2
1
( ) 3 2 f x x

= − +

y
x
0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-1
-2
-3
196 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


4.1.3 Testi i Progresit për “Vetitë e funksioneve”
Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë, për një punë të koncentruar në
këtë test. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra. Mos e përdorni
përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. Qëllimi i këtij testi është që të
merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani.
Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. Çdo zgjidhje ka
vetëm rezultatin përfundimtar; madje mund të jetë vetëm një numër,
simbol, tabelë ose grafik. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato
janë të sakta, ju mund të filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju
keni rezultate të pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni
seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të
plotësuar zbraztësinë.

1. Përcaktoni vlerat e funksionit në pikat e dhëna:
a) për
b) për
c)
1 0
( )
1 0
x per x
f x
x per x
− < ¦
=
´
+ >
¹
për
2. Të paraqitet tabela e vlerave për funksionin në hapa të
gjatësisë 1 për domenën [-3; 6].

3. Përcaktoni zerot e funksionit:
a) b)
c)
2
2 0 y x x + − =

2
( ) 1 f x x = − 2; 1.7; 2.3 x = −
2
1
( )
1
x
f x
x

=
+
1; 0; 2 x = −
2; 0; 3 x = −
2
1
2
x
y
x

=

2 4 y x = − + 2 3 5 y x + =
4 . 1 V e t i t ë e F u n k s i o n e v e F a q e | 197


4. Përcaktoni y-prerjen e funksionit:
a) b)
c)

5. Kontrolloni se cili nga dy relacionet ose
është i saktë për funksionet vijuese në pikat e
dhëna:
a)
4 3
( ) 2 f x x x = − + për
3 1
1 2
2 4
; x x = =
b)
2
4
( )
1
x
g x
x

=
+
për
1 1
1 2
2 4
; x x = − = −
c)
2
( ) 6 2 h x x = − për
3 1
1 2
2 2
; x x = − =

6. Përcaktoni zerot dhe y-prerjen dhe skiconi grafikun:
a) b)


2
( ) 4 4 g x x x = − −
c)

7. A janë funksionet vijuese bijektive?
a) b)
c)

8. Përcaktoni funksionet inverse të funksioneve:
a) b)
2
( ) 1 g x x = − për x > 1.
2 3 4 y x − =
2
3 0 y x + − =
( 2) ( 8) y x x = − ⋅ +
1 2
( ) ( ) f x f x >
1 2
( ) ( ) f x f x ≤
2
( ) 3 f x x = − +
2
( ) 2 4 8 h x x x = + +
( ) 2 4 f x x = −
2
( ) 2 4 g x x x = + −
3
( ) 5 h x x = −
1
3
( ) 1 f x x = − +
198 | F a q e 4


4.2 Funksionet lineare

Parakushtet: Kjo njësi mund të zhvillohet pa ndonjë njohuri të
veçantë paraprake
rregullat në algjebrën e aplikuar, p.sh. për zgjidhjen
e ekuacioneve.

Qëllimet e mësimit: Duke qenë se
më të thjeshta në matematikë, logjikisht ato
paraqesin pikëfillimin
thjeshtësisë së tyre, ato luajnë rol të rëndësishëm në
ekonomi, sepse shumë marrëdhënie ekonomike janë
lineare.

4. Funksionet elementare
4.1 Vetitë e
funksioneve
4.2 Funksionet
Lineare
Grafiku
Vetitë
4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e

Kjo njësi mund të zhvillohet pa ndonjë njohuri të
veçantë paraprake. Megjithatë, nga ju pritet të dini
rregullat në algjebrën e aplikuar, p.sh. për zgjidhjen

Duke qenë se funksionet lineare janë funksionet
më të thjeshta në matematikë, logjikisht ato
paraqesin pikëfillimin. Në të njëjtë kohë, përkundër
thjeshtësisë së tyre, ato luajnë rol të rëndësishëm në
ekonomi, sepse shumë marrëdhënie ekonomike janë
4. Funksionet elementare
4.1 Vetitë e
funksioneve
4.2 Funksionet
Kuadratike
Grafiku
Vetitë
4 . 2 F u n k s i o n e t L i n e a r e F a q e | 199


Nëse shprehja në anën e djathtë të ekuacionit funksional është polinom i
shkallës 1, pra polinom linear, atë e quajmë funksion linear.

FUNKSIONI LINEAR
Funksioni y është funksion linear nëse
( ) y f x a x b = = ⋅ + , 0 a ≠
ku a dhe b janë numra realë.

Domena e funksionit linear është bashkësia e të gjithë numrave realë x.
Meqë y mund të marr si vlerë çdo numër real, edhe rangu i funksioneve
lineare është bashkësia e numrave realë.

SHEMBUJ
Polinomet vijuese janë funksione lineare:
1. 2 8 y x = +
2. 2 5 y x = − −
3. 2 4 y x = − ⋅ −
4.
2
3
y x =

Në raport me strukturën e tyre, funksionet lineare definitivisht janë më të
thjeshtat. Megjithatë, ato paraqiten shumë shpesh në praktikë, sepse
shumë aplikime në ekonomi dhe biznes, në strukturën e tyre janë lineare.
Sa herë që duhen kombinuar mallrat ose shërbimet me çmimet, rezultati
do të jetë ndonjë varësi lineare. Kështu pra është e qartë se është e
domosdoshme të studiohen plotësisht funksionet lineare.

200 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


4.2.1 Grafiku i funksionit linear
Grafiku i funksionit linear është një vijë e drejtë. Në mënyrë që ta
vizatojmë atë, është e mjaftueshme të dijmë dy pika të saj. Njërën është
shumë e lehtë ta identifikojmë: vetëm vëjmë x = 0, dhe merret y = b.
Pika (0; b) quhet y-prerja sepse është pikëprerja e drejtëzës me boshtin
y.
Një pikë tjetër ngjashëm interesante, është pikëprerja me boshtin x. Kjo
pikë quhet pika zero e drejtëzës, sepse vlera e funksionit në atë pikë
është zero: 0
b
a
y x = → = −

2
2
1
1 -2 -1
y
x
b
}
a > 0
}
1
b
a
x = −
}
}
a < 0
1


Figura 4-5: Grafikët e drejtëzave

Informata e tretë me vlerë (dhe zakonisht e rëndësishme) për drejtëzën
është gradienti i saj. Gradienti i drejtëzës është konstant. Ai paraqet
rritjen (ose zvogëlimin) e vlerës së funksionit kur variabla e pavarur rritet
për "1". E që është: kur zëvendësojmë x me x + 1 ndryshon vlerën e
funksionit
nga ( ) y x a x b = ⋅ +
në ( 1) ( 1) y x a x b a x a b a x b a + = ⋅ + + = ⋅ + + = ⋅ + +
4 . 2 F u n k s i o n e t L i n e a r e F a q e | 201


Kështu pra, ndryshimi i vlerës së funksionit është konstant dhe atë për
vlerën a. Sipas përkufizimit, kjo është vetia më e rëndësishme e
funksionit linear.
Për gradientin pozitiv a > 0 vlera e funksionit rritet kur rritet vlera e
variablës x. Në këtë rast funksionin e quajmë rritës (drejtëza me vijë të
trashë në Fig. 4-5). Nëse, në anën tjetër, gradienti i funksionit është
negativ a < 0, vlera e funksionit zvogëlohet me rritjen e vlerës së
variablës, kështu që funksioni quhet zvogëlues (drejtëza me vijë të
ndërprerë në Fig. 4-5).
Drejtëza e cila as nuk rritet as nuk zvogëlohet është paralele me boshtin
x. Meqë gradienti është a = 0 ekuacioni i kësaj drejtëze është:
y b = ku b është madhësi konstante
Drejtëza e tillë quhet funksion konstant.
Nëse gradienti i drejtëzës bëhet infinit, pra, , grafiku paraqet
drejtëz vertikale (paralele me boshtin y). Por, tani funksioni është i
dykuptimshëm, pra, për një vlerë të x-it ka më shumë vlera të funksionit
(për të qenë më preciz, ka pakufi shumë vlera të funksionit). Nëse flasim
në aspektin matematikë, kjo drejtëz nuk paraqet “funksion”.
2
2
1
1 -2 -1
-1
3
y
x
b =
a = -0.75
y = b (konstant)
drejt÷zat paralele
drejt÷za q÷ kalon
n÷p÷r origjin÷


Figura 4-6: Vetitë e funksioneve lineare

a →∞
202 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


Dy drejtëza që kanë gradientin e njëjtë por y-prerjet e ndryshme quhen
drejtëza paralele.
Nëse konstanta në funksionin linear është zero (b = 0), funksioni
redukohet në:
y a x = ⋅ .
Drejtëza përkatëse i pret të dy boshtet në pikëprerjen e të dy boshteve (që
quhet origjina e sistemit koordinativ).
Vërejmë se vlera e gradientit i referohet vetëm formës normale të
funksioneve lineare. Qartë se funksioni
3 4 8 0 x y + − =
është gjithashtu linear, sepse të dy variablat që paraqiten në ekuacion
janë të shkallës 1. Megjithatë, kjo nuk është forma normale. Për ta
shndërruar në formën normale duhet të izolojmë në anën e majtë:
3
4
4 3 8 2 y x y x =− + → =− + .
Vetëm tani mund ta identifikojmë menjëherë gradientin
3
5
a = − dhe y-
prerjen
12
5
b = . Duke përdorur këto dy veti mund të paraqesim drejtëzën.
Nëse dëshirojmë të dijmë gradientin dhe y-prerjen, duhet që të
transformojmë ekuacionin në formën normale. Megjithatë, nëse
dëshirojmë të paraqesim drejtëzën, atëherë është shumë më mirë të
përdorim të ashtuquajturën “formën e prerjeve”. Kjo i referohet
pikëprerjeve me dy boshtet, pra y-prerjen dhe zeron.
Nëse ekuacioni i një funksioni linear është dhënë në formën e
përgjithshme:
0 a x b y c ⋅ + ⋅ + =
y-prerjen e caktojmë duke vënë x = 0:
c
b
y = −
x –prerjen e caktojmë duke vënë y = 0:
c
a
x = −
Me këto dy pikat e prerjes mund të paraqesim drejtëzën.
4 . 2 F u n k s i o n e t L i n e a r e F a q e | 203


2
2
1
1 -2 -1
-1
3
y
x


-c/b = 2
-c/a =2.66

Figura 4-7: Vizatimi i drejtëzës me formën e pikëprerjeve


4.2.2 Vetitë e funksioneve lineare
Funksioni y a x b = ⋅ + ka këto veti:
• Grafiku i tij është drejtëz me gradient a dhe y-prerje b.
• Funksioni është rritës për gradientin pozitiv (a > 0); dhe zvogëlues
për gradientin negativ (a < 0).
• Nëse a = 0 drejtëza është paralele me boshtin x.
• Zero është
b
a
x = − ku 0 a ≠ .
• Nëse b = 0 drejtëza kalon nëpër origjinë të sistemit koordinativ.
• Dy funksione me të njëjtin gradient dhe me y-prerje të ndryshme
janë drejtëza paralele.

Nuk duhet të jetë e vështirë të vizatohet grafiku i funksionit linear, nëse
kujtojmë se dy pika janë çdoherë të mjaftueshme për ta paraqitur
drejtëzën përkatëse.

204 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


SHEMBUJ
1. Përcaktoni gradientin (a), y-prerjen (b), zeron (
0
x ) për funksionet
vijuese lineare dhe vizatoni drejtëzat:
a) 2 3 y x = − +
2 a = − ; 3 b = ; duke vënë y = 0 merret zeroja:
3
0
2
x =
→ Grafiku është drejtëza e theksuar (1) në Fig. 1.
b) 2x – 3y = 7

7 2
3 3
y x = − : →
2
3
; a =
7
3
; b = −
7
0
2
x =
→ Grafiku është drejtëza me pika (2) në Fig. 1.
c)
3 4 4
5 5 5
2 x y − + − = −

6
5
3 3 3 4
5 5 4 2
y x y x = + → = + →
3
4
; a =
3
2
; b =
0
2 x − =
→ Grafiku është drejtëza me viza (3) në Fig. 1.
2
2
1
1 -2 -1
-1
3
y
x


3
4
-2
(Drejtëza 1)
(Drejtëza 2)
(Line 3)

Fig. 1
4 . 2 F u n k s i o n e t L i n e a r e F a q e | 205


2. Të caktohet gradienti dhe y-prerja e funksioneve vijuese? Skiconi
grafikët.
a) 3 5 y x = − + :
Gradienti: 3 − ; y-prerja: 5 → Fig.2: drejtëza a)
b)
2
3
1 y x = + :
Gradienti:
2
3
; y-prerja: 1 → Fig. 2: drejtëza b)
c) 2 y x = :
Gradienti:

2; y-prerja: 0 → Fig. 2: drejtëza c)

2
2
1
1 -2 -1 3
y
x


3
4
(Drejtëza a)
(Drejtëza c)
(Drejtëza b)
5
4

Figura 2

3. Formoni ekuacionin nëse janë dhënë gradienti dhe y-prerja:
a) gradienti:
2
3
; y-prerja: 1 →
2
3
1 y x = +
b) gradienti: 2 − ; y-prerja: 2 → 2 2 y x = − +
c) gradienti:
1
4
; y-prerja:
1
2
− →
1 1
4 2
y x = −

206 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


USHTRIMI 4.2: FUNKSIONET LINEARE
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.
1. Përcaktoni gradientin, y-prerjen dhe zeron e funksioneve vijuese:
a) 3 2 y x = − b)
4
x
y = − c) 2 2 6 x y + =
d) 2 4 y = e) 4 8 y x = − − f) y = x

2. Skiconi grafikët e funksioneve vijuese
a)
1
2
( ) 2 f x x = + b) ( ) 3 1 b x x = − + c) ( )
2
x
g x = −
d) ( ) 1
2
x
h x = − − e) ( ) 1 a x =

4 . 2 F u n k s i o n e t L i n e a r e F a q e | 207


REZULTATET 4.2: FUNKSIONET LINEARE
1. a) 2 y = − është y prerja,
2
3
x =
është zero
b) 0 y = është y prerja, 0 x = është zero
c) 3 y = është y prerja, 3 x = është zero
d) Kjo është drejtëza horizontale që kalon nëpër 2 y =
e) 8 y = − është y prerja, 2 x = − është zero
f) y x = kjo është drejtëza që me boshtin x formon këndin 45°
dhe kalon nëpër origjinë.

2. a)
1
2
( ) 2 f x x = +

b) ( ) 3 1 b x x = − +

y
x
0 -1 -2 -3 1 2 3 4
1
2
3
-1
-2
y
x
0 -0.5 -1 -1.5 -2 0.5 1 1.5
0.5
1
1.5
2
-0.5
-1
208 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


c) ( )
2
x
g x = −

d) ( ) 1
2
x
h x = − −

e) ( ) 1 a x =

y
x
0 -0.5 -1 -1.5 -2 0.5 1 1.5
0.5
1
1.5
2
-0.5
-1
y
x
0 -0.5 -1 -1.5 -2 0.5 1 1.5
0.5
1
-0.5
-1
-1.5
y
x
0 -0.5 -1 -1.5 -2 0.5 1 1.5
0.5
1
1.5
2
-0.5
-1
4 . 2 F u n k s i o n e t L i n e a r e F a q e | 209


4.2.3 Testi i Progresit për "Funksionet Lineare"
Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë, për një punë të koncentruar në
këtë test. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra. Mos e përdorni
përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. Qëllimi i këtij testi është që të
merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani.
Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. Çdo zgjidhje ka
vetëm rezultatin përfundimtar; madje mund të jetë vetëm një numër,
simbol, tabelë ose grafik. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato
janë të sakta, ju mund të filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju
keni rezultate të pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni
seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të
plotësuar zbraztësinë.

1. Cilat funksione janë lineare?
a) b)
c)

d)
e)

2. Transformoni në formën normale:
a) b)
c)

3. Caktoni y-prerjen dhe zeron:
a) b)
c)

2 3 y x = + 2 3 24 y x + =
2
1 y x = + 2 12 y x = +
( )
7
3
2 3 12 11 0 x x − + + + =
2 3( 2) 2 x y + − =
3 2 4 7
4 3
y x x y − − +
=
3 4
2
5
x y
y
− +
=
2 3 y x = + 3 4 12 y x − =
4 2 3
3 4
x y x y + + −
= −
210 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


4. Përcaktoni y-prerjen, zeron, dhe gradientin e drejtëzës:
a) b)
c)

5. Të skicohen drejtëzat pasi të keni caktuar y-prerjen, zeron, dhe
gradientin:
a) b)
c)

6. Përcaktoni funksionet e drejtëzave të skicuara:
a) b)
c)

7. Skiconi:
a) Drejtëzën konstante:
b) Dy drejtëza paralele: dhe
c) Drejtëzën pasi të keni përcaktuar zeron dhe y-
prerjen.


1
2
3 y x = − + 2 3 5 3 x y − + + = −
3 2
7 3
( 1) x y y = − − −
3 2
3 4
y x = − + 3 5 7 x y + =
3 1
2 4
( 3) ( 1) x y − = +
1 2
5 5
y x = +
2 2
3 3
y x = − +
1
2
y x =
( ) 3 y f x = =
1
2
( ) 1 y f x x = = − +
1
2
1 y x = − −
2 3 4 x y − =
4 . 3 F u n k s i o n e t k u a d r a t i k e


4.3 Funksionet kuadratike


Parakushtet: Funksionet me të cilat do të merremi në këtë njësi do
të jenë pak më të komplikuara
funksioneve kuadratike kërkon njohuri të punës me
eksponentët dhe rrënjën katrore

Qëllimet e mësimit: Funksionet
zgjidhjen e problemeve matematike
esenciale të jemi në gjendje t’i zgjidhim ato
nuk mund të zgjidhim ekuacionin kuadratik, nuk
duhet të presim se do të jemi në gjendje ta zgjidhim
problemin e dhënë
4. Funksionet elementare
4.1 Vetitë e
funksioneve
4.2 Funksionet
Lineare
Grafiku
Vetitë
4 . 3 F u n k s i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 211
Funksionet kuadratike

me të cilat do të merremi në këtë njësi do
pak më të komplikuara. Zgjidhja e
kuadratike kërkon njohuri të punës me
eksponentët dhe rrënjën katrore.
et kuadratike shpesh paraqiten në
zgjidhjen e problemeve matematike. Kështu që është
esenciale të jemi në gjendje t’i zgjidhim ato. Nëse
nuk mund të zgjidhim ekuacionin kuadratik, nuk
duhet të presim se do të jemi në gjendje ta zgjidhim
emin e dhënë.
4. Funksionet elementare
4.1 Vetitë e
funksioneve
4.2 Funksionet
Kuadratike
Grafiku
Vetitë
212 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


Nëse shprehja në anën e djathtë të ekuacionit funksional është polinom i
shkallës së 2, pra edhe polinom kuadratik, atë e quajmë funksion
kuadratik.

FUNKSIONI KUADRATIK
Funksioni y është funksion kuadratik nëse:
2
( ) y f x a x b x c = = ⋅ + ⋅ + për 0 a ≠
ku a, b, dhe c janë numra realë.

Meqë shprehja në anën e djathtë paraqet numër real për çdo numër real
me të cilin mund të zëvendësohet variabla x, domena e funksiononit
kuadratik është bashkësia e numrave realë.
Rangu i funksionit kuadratik është më vështirë të identifikohet. Qartë se
rangu nuk është bashkësia e numrave realë: për shembull nëse a dhe c
janë numra realë pozitiv dhe b = 0, vlera e funksioni y çdoherë do të jetë
pozitive, dhe rangu nuk mund të jetë bashkësia e numrave realë. Ne më
vonë do të gjejmë mënyrë për të identifikuar rangun e funksionit.

SHEMBUJ
Polinomet vijuese janë funksione kuadratike:
1.
2
( ) 2 4 8 y f x x x = = − +
2.
2
( ) 2 5 y f x x = = − −
3.
2
( ) 3 4 10 y f x x x = = − ⋅ − −
4.
2
2
3
( ) y f x x = =
5.
2
( ) 2( 2) 3 y f x x = = − +

Në raport me strukturën e tyre, funksionet kuadratike i takojnë familjes
së funksioneve me të cilat jemi mjaft të njohur. Ato shpesh janë pjesë e
proceseve gjatë zgjidhjes së problemeve të ndryshme matematike. Kështu
4 . 3 F u n k s i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 213


është me rëndësi t’i studiojmë dhe të familjarizohemi me vetitë e tyre
kryesore.

4.3.1 Kompletimi i katrorit
Para se të studiojmë grafikun e funksionit, duhet të adresojmë disa
kuptime elementare për funksionin kuadratik. Është përgjigja në pyetjen:
Si mund ta transformojmë formën e përgjithshme
2
( ) y f x a x b x c = = ⋅ + ⋅ + për 0 a ≠ (→ këtë formë e quajmë
"forma e përgjithshme ")
në formën
2
( ) y a x h k = ⋅ − + për 0 a ≠ (→ këtë do ta quajmë forma e kulmit)?
Para se të sqarojmë procesin e transformimit duhet të kuptojmë pse forma
e kulmit na ofron më tepër informata për funksionin se sa forma e
përgjithshme.
Le të supozojmë për momentin se a > 0. Meqë termi i ngritur në katror
2
( ) 0 x h − ≥ është çdoherë jonegativ dhe rritës kur x rritet, vlera minimale
e funksionit y k = do të merret për x = h. Për shkak të katrorit në termin
që përmban variablën x do të marrim të njëjtën vlerë për funksionin për
aq sa dy vlerat e x-it janë të baraslarguara nga x = h. Kjo nënkupton se
grafiku është simetrik në raport me drejtëzën vertikale x = h. Pika ( , ) h k
quhet kulmi i funksionit.
Le të shqyrtojmë funksionin e dhënë me
2
2 8 4 y x x = − +
Për të paraqitur formën e kulmit e faktorizojmë konstantën 2 para
2
x
vetëm për termat që përmbajnë variablën x:
2 2
2 8 4 2( 4 ) 4 y x x x x = − + = − +
Tani i kompletojmë dy termat e parë në kllapa për të marrë termin
binomial:
( ) ( )
2 2
2 4 4 2 4 4 y x x x x z z = − + = − + − +
214 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


Vlera z për momentin është e panjohur. Megjithatë, ne dëshirojmë
formën binomiale:
2 2 2
2 ( ) x h x h x h − ⋅ + = −
Kështu duhet të kompletojmë këtë shprehje me katrorin e gjysmës së
koeficientët të termit linear:
( )
2
4
2
4 z

= =
Por nëse shtojmë dicka, duhet ta korrektojmë ekuacionin duke zbritur të
njëjtën. Meqë kemi shtuar z = 4 duhet të heqim 4 për të fituar:
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 8 4 y x x x x x x = − + = − + − + = − + − +
Në kllapa tani kemi binomin
2 2
( 4 4) ( 2) x x x − + = − i cili e kompleton
transformimin në:
2 2
2 8 4 2( 2) 4 y x x x = − + = − −
Për këtë funksion marrim këtë tabelë të vlerave:

2
2( 2) 4 y x = − − x
0
1
2
3
4
4
4
-4
-2
-2
Vlerat
përkatëse y
janë baras me
Dyshet e
vlerave x të
baraslarguara
nga x = 2

Tabela 4.2:Tabela e vlerave të një parabole

Duke paraqitur vlerat nga tabela dhe duke i bashkuar ato me lakoren e
lëmuar, merret grafiku që tregohet në Fig. 4-8 dhe quhet parabolë.

4 . 3 F u n k s i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 215Figura 4-8: Grafiku i funksionit kuadratik

4.3.2 Grafiku i funksionit kuadratik
Në përgjithësi mund të tregohet se grafiku i funksionit kuadratik çdoherë
është parabolë. Vetitë e parabolës tashmë janë treguar në Fig. 4-5.
Parabola ka bosht simetrie që është drejtëza vertikale (paralele me
boshtin y) që kalon në kulm. Kjo drejtëz quhet boshti i parabolës. Kulmi
ose paraqet pikën më të poshtme (si në Fig. 4-5) ose pikën më të lartë.
Koeficientët a, b dhe të funksionit kuadratik përcaktojmë nëse
parabola është e gjerë ose e ngushtë, nëse kulmi paraqet maksimum ose
minimum dhe nëse lakorja hapet lartë ose poshtë.
Funksionit kuadratik
2
( ) y f x x = = i referohemi si parabola normale
(shih Fig. 4-9). Lakorja e tij ka minimum me kulm në origjinë dhe hapet
lartë.

2
2
1
1 -2 -1
-1
3
y
x
-3
-4
-2
3
4
5
5 4
c
216 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r eFigura 4-9: Parabola normale

Thjesht duke ndryshuar shenjën e faktorit në
2
( ) y f x x = = − merret
parabola normale negative. Lakorja e saj ka maksimum me kulm në
origjinë dhe hapet poshtë (shih: Fig. 4-10).Figura 4-10: Parabola normale negative
Nëse kulmi i parabolës normale lëviz në drejtim të dy boshteve, atëherë
merret forma e kulmit e ekuacionit kuadratik:
2
( ) ( ) y f x x h k = = − +
4 . 3 F u n k s i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 217


me pikën e kulmit . Në këtë formë konstantet dhe

paraqesin
zhvendosjen e parabolës normale
2
( ) y f x x = = përgjatë boshtit y për
k dhe përgjatë boshtit x për h (shih. Fig. 4-11).

Figura 4-11: Parabola me kulm të transformuar

Përfundimisht, nëse e shumëzojmë termin kuadratik me faktorin a > 1,
hapja e parabolës do të ngushtohet, sepse vlerat y bëhen më të mëdha.
Nëse e shumëzojmë me faktorin 0 < a < 1, hapja e parabolës zgjerohet,
sepse vlerat y bëhen më të vogla. Nëse e shumëzojmë me faktorin a < 0,
atëherë e tërë parabola do të rrotullohet për 180° rreth pikës së kulmit.

( , ) h k h k
2
2
1
1 -2 -1
-1
y
x
-3
-2
3
4
5
5 4
k
h
218 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r eFigura 4-12: Hapja e parabolës

Vërejmë se funksioni kuadratik që shqyrtuam në fillim të këtij seksioni
2
( ) 2 8 4 y f x x x = = − +
ka dy prerje në x, pra ka dy pikëprerje me boshtin x. Këto pika në
përgjithësi njihen si pikat zero të funksionit ose thjesht zerot, sepse
vlera e funksionit në këto pika është zero. Për të njehsuar pikat zero në
funksionin tonë duhet të vëjmë y = 0 (shih: seksionin 3.1; faqe 182). Me
këtë rast kemi ekuacionin
2
0 2 8 4 x x = − + →
2
4 2 0 x x − + =
i cili mund të transformohet në formën normale dhe të zgjidhet përmes
formulës p, q (shih: seksionin 3.3; faqe 161):
1/ 2
2 4 2 2 2 x = ± − = ±
4 . 3 F u n k s i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 219


Kështu, parabola ka dy zero:
1
2 2 x = + and
2
2 2 x = −
Të njëjtat zero do të i caktonin edhe sikur të zbatonim formulën a,b,c
(shih: seksionin 3.3; faqe 158):
2
1/ 2
4 8 64 32
2 2
2 4
b b a c
x
a
− ± − ⋅ ± −
= = = ±
Vërejmë se funksioni kuadratik mund të ketë vetëm një zero nëse lakorja
vetëm e takon boshtin x ose asnjë zero nëse lakorja është plotësisht mbi
ose nën boshtin x. Se cili nga këto tre raste mund të paraqitet varet nga
diskriminanta (dallori) (shih: seksionin 3.3; faqe 158).

ZEROT E FUNKSIONIT KUADRATIK
Funksioni kuadratik i formës
2
( ) y f x a x b x c = = ⋅ + ⋅ + , 0 a ≠
ka zero nëse:
.
Për ka dy zgjidhje reale të ndryshme,
ka një zgjidhje reale,
nuk ka zgjidhje reale.


2
1/2
4
2
b b a c
x
a
− ± − ⋅
=
2
4 0 D b a c = − ⋅ >
2
4 0 D b a c = − ⋅ =
2
4 0 D b a c = − ⋅ <
220 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


SHEMBUJ
Caktoni zerot e funksioneve:
1.
2
( ) 2 6 4 f x x x = − +


2.
Meqë diskriminanta është numër negativ, funksioni nuk ka zero.
3.

Funksioni ka vetëm një zero.

Kujtoni rezultatin e rëndësishëm që morëm kur transformuam funksionin
kuadratik nga forma e përgjithshme:
,
përmes kompletimit të katrorit në formën e kulmit:
, .
Nëse fillojmë me funksionin e përgjithshëm kuadratik
2
( ) f x a x b x c = ⋅ + ⋅ + dhe e kompletojmë katrorin merret:
2
( )
b c
a a
f x a x x


= ⋅ + ⋅ +
Njohuritë për kompletimin e katrorit i aplikojmë për termat brenda
kllapave:
2 2
2 2
4 4
2
( )
b b
a a
b c
a a
f x a x x− + = ⋅ + ⋅ +
2 2
2 6 4 0 3 2 0 x x x x − + = → − + =
1/2 1 2
3 9 8
2; 1
2
x x x
± −
= → = =
2
1/2
2 4 16
( ) 2 4
2
f x x x x
− ± −
= + + → =
2 2
( ) 3 6 3 3 6 3 0 f x x x x x = − + → − + =
1/2
6 36 36
1
6
x x
± −
= → =
2
( ) f x ax bx c = + + 0 a ≠
2
( ) ( ) f x x h k = − + 0 a ≠
4 . 3 F u n k s i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 221


Pastaj tre termat e parë i shndërrojmë në katror të plotë dhe i mbledhim
termin e katërtë dhe të pestë:
( )
2
2
2
4
2
4
( )
b b a c
a
a
x f x a
− ⋅
+ − = ⋅
Lirohemi nga kllapat:
( )
2
2
4
2 4
( )
b b a c
a a
x f x a
− ⋅
+ − = ⋅
Duke krahasuar ekuacionin e fundit me formën e kulmit të ekuacionit
kuadratik merret:

që paraqesin pikat e kulmit të parabolës.
Nga kjo formë mund të përshkruajmë vetitë kryesore të funksionit
kuadratik.2
( ) ( ) f x x h k = − +
2
4
( , ) ,
2 4
b b a c
h k
a a
| |
− ⋅
= − −
|
|
\ ¹
222 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


4.3.3 Vetitë e funksionit kuadratik
Funksioni kuadratik
2
( ) f x a x b x c = ⋅ + ⋅ + ,
ka këto veti karakteristike.
• Boshtet (e simetrisë):
• Kulmi:
• Maksimumi/ Minimumi:
{
min 0
( )
max 0
2
b
nese a
f
nese a
a
>
− =
<

• Grafiku:
{
0
0
hapet larte nese a
hapet poshte nese a
>
<

• Lakorja:
ngushtohet nese 1
eshte parabola normale nese 1
zgjerohet nese 1
a
a
a
¦ >
¦
=
´
¦
<
¹

• Domena: Numrat realë
• Rangu: Ose prej {Min., ∞}, ose {−∞, Max.}

SHEMBUJ
Përcaktoni formën e kulmit për funksionet kuadratike dhe skiconi
grafikun e tyre:
1.
Duke transformuar funksionin në formën e kulmit, përmes
kompletimit të katrorit


0 a ≠
2
b
x
a
= −
2
4
( , ) ,
2 4
b b ac
h k
a a
| |

= − −
|
|
\ ¹
2
( ) 2 5 2 y f x x x = = − − −
( )
2 2
5 5 25 25
4 2 16 16
2( 2 ) 2 2 2 y x x x x = − + ⋅ − = − + + − − =
( ) ( )
2 2
5 25 5 9
4 16 4 8
2 ( 2) ( ) 2 2 x x = − + + − ⋅ − − = − + +
4 . 3 F u n k s i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 223


Lakorja është e hapur poshtë dhe ka dy zero.
2.

Lakorja e takon boshtin x; ka vetëm një zero.Lakorja nuk ka zero.
Grafikët e tre funksioneve janë dhënë në Fig. 4-13.

Figura 4-13: Grafiku i tre parabolave
2
1
2
( ) 2 2 y g x x x = = − +
2 2
1 1
2 2
( ) ( 4 4) ( 2) y g x x x x = = − + = −
2
3
4
( ) 2 y h x x x = = − +
( ) ( )
2 2
3 3 4 2 4 4
4 3 4 3 9 9
( ) 2 2 2 y h x x x x x = = − + = − ⋅ + − + =
( )
2
3 5 2
4 3 3
( ) y h x x = = − +
224 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


DISKUTIM I DETALIZUAR PËR FUNKSIONET KUADRATIKE
Në këtë seksion do të diskutojmë funksionet kuadratike:

• Pa kryer ndonjë kalkulim mund të themi se parabola hapet lartë
sepse a = 2 > 0. Ka minimum në pikën e kulmit.
• Zerot e funksionit janë:


Funksioni ka dy zero: dhe
• Forma funksionale për caktimin e kulmit është:
( ) ( )
2 2
3 9 9
2 4 4
2 3 2 2 2 2 y x x x x = − + = − ⋅ + − +
( )
2
3 5
2 2
( ) 2 y f x x = = − −
• Funksioni ka minimum në .
• Domena e tij është bashkësia e numrave realë
• Rangu i tij është (pika e majtë përfshihet).
• Grafiku i funksionit është dhënë në Fig. 4-14.

2
( ) 2 6 2 y f x x x = = − +
2 2
0 2 6 2 0 3 1 0 y x x x x = → − + = → − + =
3 9
1/2
2 4
1 x = ± −
5 3
1
2 2
x = +
5 3
1
2 2
x = −
( )
3 5
2 2
; −
5
2
[ , ) − ∞
4 . 3 F u n k s i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 225
Figura 4-14: Grafiku për ilustrimin e diskutimit

226 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


USHTRIMI 4.3: FUNKSIONET KUADRATIKE
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet
përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që
kemi dhënë ne.
Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që
rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e
metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar.

1. Përcaktoni zerot e funksioneve vijuese:
a) b)
c) d)
e) f)

2. Përcaktoni koordinatat e kulmit duke kompletuar katrorin e
funksioneve vijuese dhe gjeni maksimumin apo minimumin.
a) b)
c) d)
e)

3. Diskutoni karakteristika e funksioneve vijuese duke u fokusuar
në zerot e funksionit dhe pikën e kulmit. Skiconi grafikun.
a) b)
c) d)
2
( ) 3 2 1 f x x x = − − −
2
( ) 6 2 f x x x = −
2
( ) 6 5 f x x x = − +
2
( ) 5 15 10 f x x x = − − −
2
( ) 2 4 f x x x = + −
2
( ) 6 12 6 f x x x = − +
2
( ) 6 10 f x x x = − + −
2
5
2
( ) 2 1 f x x x = − + +
2
( ) 2 2 f x x = +
2
( ) 3 4 1 f x x x = − −
2
1 1
2 2
( ) f x x x = − − +
2
( ) 2( 3) 6 f x x = − −
2
1
2
( ) 2 4 g x x x = − +
2
9
4
( ) 3 f x x x = − +
2
( ) 3 2 f x x x = − + −
4 . 3 F u n k s i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 227


REZULTATET 4.3: FUNKSIONET KUADTARIKE
1. a) Funksioni nuk ka zero. b)
c) d)
e) f)

2. a) Parabola hapet poshtë; maksimumi në (3; –1)
b) parabola hapet poshtë; maksimumi në
c) parabola hapet lartë; minimumi në
d) Parabola hapet lartë; minimumi në
e) parabola hapet poshtë; maksimumi në

3. a) → pika e kulmit: (h, k) = (3, -6);
zerot: ; hapet lartë


1
1 2
3
; 0 x x = =
1 2
5; 1 x x = =
1 2
2; 1 x x = − = −
1 2
1.236; 3.236 x x = = −
1
1 x =
( )
7 2
5 5
; −
( ) 0; 2
( )
7 2
3 3
; −
( ) 1; 1 −
2
( ) 2( 3) 6 y f x x = = − −
1/2
3 3 x = ±
y
x
0 -2 -4 -6 -8 -10 2 4 6 8 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
228 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


b)
2
1
2
( ) 2 4 y g x x x = = − + → pika e kulmit: (h,k) = (2; 2); nuk
ka zero; hapet lartë


c) → kulmi: ; një zero:
: hapet lartë

y
x
0 -2 -4 -6 -8 -10 2 4 6 8 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-1
-2
-3
-4
-5
2
9
4
( ) 3 y f x x x = = − +
( )
3
2
( ; ) ; 0 h k =
3
1
2
x =
y
x
0 -2 -4 -6 -8 -10 2 4 6 8 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-1
-2
-3
-4
-5
4 . 3 F u n k s i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 229


d) → kulmi: ; zerot:
; hapet poshtë2
( ) 3 2 y f x x x = = − + −
( )
3 1
2 4
( ; ) ; h k =
1 2
2; 1 x x = =
y
x
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
230 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


4.3.4 Testi i Progresit për “Ekuacionet kuadratike”
Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë, për një punë të koncentruar në
këtë test. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra. Mos e përdorni
përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. Qëllimi i këtij testi është që të
merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani.
Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. Çdo zgjidhje ka
vetëm rezultatin përfundimtar; madje mund të jetë vetëm një numër,
simbol, tabelë ose grafik. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato
janë të sakta, ju mund të filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju
keni rezultate të pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni
seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të
plotësuar zbraztësinë.
1. Skiconi:
a) (parabola normale)
b) (parabola normale e zhvendosur në y)
c) (parabola normale e zhvendosur në x)
d) (parabola normale negative e zhvendosur në
x dhe y)

2. Përcaktoni prerjen në y dhe zerot:
a)
b)
c)


2
y x =
2
2 y x = − +
2
( 1) y x = −
2
( 1) 2 y x = − + +
2
( ) 2 4 6 y f x x x = = − + +
2
4 (3 2) y x + = −
2
3 4 6 9 0 y x x + − + =
4 . 3 F u n k s i o n e t k u a d r a t i k e F a q e | 231


3. Përcaktoni koordinatat e kulmit duke kompletuar katrorin e
funksioneve vijuese dhe tregoni nëse kanë maksimum apo
minimum.
a)
b)
c)
2
( ) 2 5 y h x x x = = − +

4. Përcaktoni boshtin e simetrisë dhe kulmin:
a)
b)

5. Përcaktoni minimumin ose maksimumin, përkatësisht:
a)
b)

6. Përcaktoni numrin e zerove të funksionit kuadratik, duke
shfrytëzuar diskriminantën (dallorin):
a)
b)
c)
2
2 2 4 y x x = − −

2
( ) 4 2 y f x x x = = + −
2
3 7
2 2
( ) 2 y g x x x = = − −
2
2 4 8 y x x = + −
2
2 1
3 2
( ) 2 y x = − + +
2
2 4 2 y x x = − +
2
5
2
2 3 0 y x x + − − =
2
5 3
2 2
3 y x x = − +
2
5 10 5 y x x = − +
232 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


4.4 Rezultatet për Testin e Progresit
4.4.1 Rezultatet për Testin e Progresit për "Vetitë"
Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato janë të sakta, ju mund të
filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të
pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit
përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar
zbraztësinë.

1. a) (2) 1.732; (1.7) 1.375; ( 2.3) 2.071 f f f = = − =

b) jo i definuar;
c) funksioni nuk është i definuar në këtë
pikë ;

2.
X -3 -2 -1 0 1 2
y=f(x) -1,6 -0,75 0 0,5 0
Nuk është i
definuar

X 3 4 5 6
y=f(x) 8 7,5 8 8,75

3. a) x = 2 b)
5
3
x = c) x = 0.2

4. a) y = 2 b) y = 3 c) y = -16

( 1) f − =
( )
(0) 1; 2 0.4142 f f = − =
( 2) 3; (0) f f − = − =
(3) 4 f =
4 . 4 R e z u l t a t e t p ë r T e s t i n e P r o g r e s i t F a q e | 233


5. a)
1 2
( ) ( ) f x f x > b)
1 2
( ) ( ) g x g x < c)
1 2
( ) ( ) h x h x >

6. a) zerot:
1/2
1.732 x = ± ; y-prerja: y = 3
y
x
0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
-1
-2
-3
-4
-5
2
( ) 3 f x x = − +


b) zerot:
1 2
0; 1; x x = = − y-prerja: y =0


y
x
0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5
1
2
3
4
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
2
( ) 4 4 g x x x = − −


c) Nuk ka zero; y-prerja: y = 8

234 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


y
x
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2
4
6
8
10
12
14
16
2
( ) 2 4 8 h x x x = + +

7. A është funksioni vijues bijektiv?
a) ( ) 2 4 f x x = − → E saktë, ky është funksion linear me y-
prerjen në dhe x-prerjen në .
b)
2
( ) 2 4 g x x x = + − → E pasaktë, ky funksion e pret boshtin
x dy herë në
1
1.86 x = dhe
2
1.69 x = − .
c)
3
( ) 5 h x x = − → e saktë, ky funksion e pret boshtin x vetëm
një herë në

8. Përcaktoni funksionin invers
a)
1
1
3
( ) 1 ( ) 3 3 f x x f x x

= − + → = −
b)
2
( ) 1 1 g x x per x = − >

1 2
( ) 1 g x x

→ = + per x∈R (x element i bashkësisë së
numrave realë)


4 y = − 2 x =
1.71 x =
4 . 4 R e z u l t a t e t p ë r T e s t i n e P r o g r e s i t F a q e | 235


4.4.2 Rezultatet për Testin e Progresit për "Funksionet
Lineare "
Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato janë të sakta, ju mund të
filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të
pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit
përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar
zbraztësinë.

1. a) Linear
b) Linear
c) Jo-linear
d) Linear
e) Linear

2. a)
8 2
3 3
y x = − b)
17 28
19 19
y x = + c)
3 4
11 11
y x = +

3. a) y-prerja ; zero x
b) y – prerja zero
c) y-prerja zero

4. a) y-prerja ; zero x ; gradienti
b) y-prerja ; zero x ; gradienti
c) y-prerja ; zero x ; gradienti

2 3 y x = + →
2 3 24 y x + = →
2
1 y x = + →
2 12 y x = + →
( )
7
3
2 3 12 11 0 x x − + + + = →
3 =
3
2
=
4; = 3 x =
6; = −
6
25
x = −
3 = 6 =
1
2
= −
4 = 6 =
2
3
= −
2
3
= 6 =
21
23
= −
236 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


5. a) y-prerja ; zero ; gradienti


b) y-prerja ; zero ; gradienti


c) y-prerja ; zero ; gradienti


3
4
=
9
8
=
2
3
= −
2
2
1
1 -2 -1
-1
3
y
x
3 2
3 4
y x = − +
7
5
=
7
3
=
3
5
= −
2
2
1
1 -2 -1
-1
3
y
x
3 5 7 x y + =
3 = −
9
2
=
2
3
=
4
4
2
2 -4 -2
-2
6
y
x
3 1
2 4
( 3) ( 1) x y − = +
4 . 4 R e z u l t a t e t p ë r T e s t i n e P r o g r e s i t F a q e | 237


6. Përcaktoni funksionet e drejtëzave të dhëna:
a)


b)


c)


1 2
5 5
y x = +
2
2
1
1 -2 -1
-1
3
y
x
2 2
3 3
y x = − +
2
2
1
1 -2 -1
-1
3
y
x
1
2
y x =
2
2
1
1 -2 -1
-1
3
y
x
238 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


7. a) ( ) 3 y f x = =

b) dhe


c)


4
2
2
1 -2 -1
-2
3
y
x
( ) 3 y f x = =
3
1
2
( ) 1 y f x x = = − +
1
2
1 y x = − −
2
2
1
1 -2 -1
-1
3
y
x
1
2
( ) 1 y f x x = = − +
1
2
1 y x = − −
2 3 4 x y − =
2
2
1
1 -2 -1
-1
3
y
x
2 3 4 x y − =
4 . 4 R e z u l t a t e t p ë r T e s t i n e P r o g r e s i t F a q e | 239


4.4.3 Rezultatet në testin e progresit për "Funksionet
kuadratike"
Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Nëse ato janë të sakta, ju mund të
filloni kapitullin vijues. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të
pasakta, ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit
përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar
zbraztësinë.
1. a) (parabola normale)

b) (parabola normale e zhvendosur në y)


2
y x =
2
2 y x = − +
240 | F a q e 4 . F u n k s i o n e t e l e m e n t a r e


c) (parabola normale e zhvendosur në x)


d) (parabola normale negative e zhvendosur në
x dhe y)


2. a) prerja në y , zerot
b) prerja në y , zerot
c) prerja në y , nuk ka zero

2
( 1) y x = −
2
( 1) 2 y x = − + +
6; y = 3, 1 x = −
0; y =
4
3
0, x =
3; y = −
4 . 4 R e z u l t a t e t p ë r T e s t i n e P r o g r e s i t F a q e | 241


3. a) Minimumi; (h,k) = (–2, –6)
b) Minimumi;
c) Maksimumi;
5 25
4 8
( , ) ( , ) h k =

4. a) Boshti i simetrisë kulmi
b) Boshti i simetrisë kulmi

5. a) Minimum në
b) Maksimum në

6. a) D < 0: Nuk ka zero
b) D = 0: Një zero
c) D > 0: Dy zero


( )
23 2
3 3
( , ) , h k = −
1; x = − ( , ) ( 1, 5) h k = − −
1
2
; x = −
1
2
( , ) ( , 2) h k = −
1 (1) 0 x y = → =
3 3 11
4 4 8
( ) x y = → = −
I n d e k s i F a q e | 243


Indeksi

A
aksioni ....................................................173
algjebra ....................................................12
B
baza ..........................................................60
D
drejtëzat
paralele .............................................202
E
eksponenti ...............................................60
ekuacioni algjebrik equation
funksionet .........................................174
emëruesi ..................................................24
F
formulat binomiale ..................................99
funksio
algjebrik ekuacion .............................174
funksioni
inverz .................................................184
konstant ............................................201
kuadratik ...........................................212
funksioni invers ......................................184
funksioni inverz ......................................187
funksioni kuadratik
forma e përgjithshme........................213
funksioni linear ......................................199
G
grafiku i funksionit ................................. 174
I
identiteti ................................................ 123
M
mbetja
thyesa e përzier .................................. 33
N
numrat ..................................................... 14
numrat e plotë ........................................ 14
numrat iracionalë .................................... 14
numrat natyrorë ...................................... 14
numrat racionalë ..................................... 14
P
parabola ................................................ 214
parabola normale .................................. 216
perqindja
baza .................................................... 42
përqindja
proporcioni ......................................... 42
polinomi .................................................. 94
R
radikali ..................................................... 79
radikandi ................................................. 79
244 | F a q e I n d e k s i

rangu ......................................................178
reaksioni .................................................173
S
shkallë ......................................................94
T
tabela e vlerave
funksionet .........................................174
tabela e vlerave të funksionit .................174
thyesë e përzier .......................................32
TVSH .........................................................44
V
vetitë
eksponentët negativ ........................... 65
funksionet lineare ............................. 203
X
x-prerja
parabola ........................................... 218
Y
y-prerja .................................................. 181
Z
zgjidhja .................................................. 122


S h e n i m e F a q e | 245246 | F a q e S h ë n i m e


S h e n i m e F a q e | 247

Parathënie

F a q e | III

Parathënie
Matematika luan rol qendror në banka sepse të gjitha veprimtaritë bankare varen nga kalkulimet e sakta dhe nga metodat e definuara në mënyrë të qartë. Kështu që nuk është as për së afërmi e mjaftueshme që të mbështetemi në kalkulatorin, kompjuterin ose serverët e rrjetës sonë. Ne duhet të kuptojmë proceset dhe operacionet që janë fundamentale për të gjitha lëmitë e bizneseve të bankave tona. Për këtë arsye, është marrë vendimi që në të gjitha bankat dhe akademitë që operojnë nga ProCredit Holding, të organizohet Programi i Trajnimit në Matematikë. Kjo përmbledhje formon bazën për të tri kurset. Materiali i kursit është i ndarë në tre vëllime: Vëll. 1 përmban elementet kyçe të algjebrës. Besimi në aplikimin e këtyre parimeve është esencial. Numrat, variablat, njehsimet, shprehjet, ekuacionet dhe funksionet elementare janë komponentet kryesore të matematikës dhe aplikimit të saj. Një bankë nuk mund të lejoj të tregojë dobësi në ndonjërën nga këto lëmi. Materia që shtjellohet në këtë vëllim, përfshinë materialet e testit të Matematikës 1, i cili do të organizohet në baza të rregullta që nga Janari i vitit 2010. Vëll. 2 adreson disa tema më të avansuara me theks të veçant në aplikimin në banka. Në veçanti, ky vëllim përmbledh funksionet që përdoren në sektorin financiar, si edhe temat kryesore të matematikës financiare. Në veçanti, janë diskutuar format e ndryshme të interesit, si dhe njehsimet që kanë të bëjnë me qarkullimin e të hollave kesh. Përmbajtja e këtij vëllimi duhet të kuptohet për të përfunduar testin e Matematikës 2. Vëll.3 është përmbledhje e kursit që do të mbahet në Akademinë e Procreditit në Fürth. Qëllimi i tij është të ofrojë një prezentim të shkurt të Kalkulusit, me synimin që të kuptohet aplikimi i tij në analizën margjinale. Pjesa e dytë e këtij vëllimi përmban disa tema të zgjedhura nga Statistika përshkruese e shpërndarjeve një dhe dy dimensionale.

IV | F a q e

Parathënie

Në bazë të ndarjes në tre vëllime, edhe materiali prezentohet në tre përmbledhje, të cilat mund të përdoren në mënyrë të pavarur. Sigurisht, bazat e algjebrës janë aq të rëndësishme sa që të kuptuarit e përdorimit të ekuacioneve dhe funksioneve, janë kërkesa të domosdoshme për të kuptuar temat e Matematikës 2 dhe të kursit në Fürth. Përmbledhja ka për synim të definojë përmbajtjen e kursit që do të përfshihet gjatë trajnimit. Kështu, formohet platformë të përbashkët edhe për mësimdhënësin e edhe për pjesëmarrësit e kursit. Për vet trajnimin, instruktorët duhet të krijojnë një pamje të përgjithshme për seksionet dhe faqet që do t’i përfshijnë në secilin seksion. Skema, që duhet t’u jepet pjesëmarrësve mund të duket si në vijim: Blloku # 1 2 Strukura dhe Temat Hyrje dhe qëllimet e mësimit Algjebra elementare Numrat dhe veprimet Thyesat dhe numrat dhjetor 3 Etj. Faqet 1 – 10 11 - 41

I mbetet trajnerit të përzgjedh seksionet që ai/ajo do të mbulojë, varësisht nga njohuritë paraprake të pjesëmarrsve dhe nga ajo se sa shpejt do të mësojnë ata. Kështu që nuk do të ishte fare e arsyeshme që të japim ndonjë rekomandim të përgjithshëm. Përvoja ka treguar se është më mirë të përfshihen kuptimet elementare më ngadalë por plotësisht, se sa të synohet të paketohet sa më shumë që të jetë e mundur në një kurs të vetëm dhe me të gjitha çmimet. Qëllimi kryesor i përfshirjes së referencave në disa faqe specifike në tekst është që t’u mundësohet pjesëmarrësve të shfrytëzojnë Përmbledhjen për studimin e tyre të pavarur. Materia është përgatitur në mënyrë shumë të kujdesshme dhe gjithpërfshirëse, dhe mund të lexohet pa ndihmën e trajnerit. Në çdo seksion janë përfshirë shembuj të shumtë për të ilustruar hapat që janë përshkruar. Të gjithë shembujtë e tillë janë shënjuar me viza të dyfishta në të dy anët.

Parathënie

Faqe |V

Në fund të çdo seksioni, kemi paraqitur disa ushtrime. Ushtrimet e tilla paraqesin pjesë të domosdoshme të çfarëdo trajnimi në matematikë. Në fakt, kryerja e ushtrimeve është e vetmja mënyrë për të mësuar matematikën. Studentët do të jenë në gjendje që çdoherë të përcjellin instruktorin i cili është i gatshëm për t’i motivuar dhe për t’i sqaruar pjesëmarrësve. Por kjo është shumë larg nga të deklaruarit se ata do të jenë automatikisht në gjendje që të aplikojnë në mënyrë të pavarur atë që kanë mësuar. Përkundrazi, kjo aftësi vie vetëm përmes ushtrimeve të pavarura. Në libër, pas ushtrimeve paraqitet seksioni i rezultateve, duke u mundësuar studentëve vet-kontrollimin e punës së tyre. Ky seksion përmban vetëm rezultatet përfundimtare, pa ndonjë sqarim se si është arritur deri te ato rezultate. Ne qëllimisht jemi përcaktuar që të mos tregojmë metodën e rekomanduar të zgjidhjes, sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë që të shqyrtoni metodat alternative, nëse keni marrë rezultate të pasakta. Çdo kapitull përfundon me Testin e Progresit i dizajnuar për t’iu mundësuar studentëve të monitorojnë progresin e tyre. Studentët duhet të krahasojnë rezultatet e tyre me rezultatet e dhëna në seksionin përkatës rezultateve, në fund të kapitullit tjetër. Përmbledhja nuk përmban sqarime të detalizuara për zgjidhjet për Testin e Progresit. Studimi nënkupton leximin e tekstit. Kështu që ne dëshirojmë të ju bindim që ta studioni sërish atë seksion në mënyrë që vet të gjeni rezultatin e saktë. Që të tre përmbledhjet janë përgatitur në një proces diskutimesh dhe përmirësimesh konstante me kolegët Alois Knobloch dhe Mario Kluge, të cilët propozuan shumë përmirësime dhe zgjerime. Përveç kësaj, shumë studentë të mëparshëm, të cilët gjenin gabime në tekst dhe në ushtrime, ndihmuan që teksti të përmirësohet në masë të konsiderueshme. Ne dëshirojmë të ju falemnderojmë të gjithëve, dhe ju inkurajojmë që të ndani përvojat tuaja me ne, duke na shkruar komentet tuaja në adresën: ohse@procredit.com . Ne shpresojmë se ju do të gjeni kënaqësi që të punoni suksesshëm me këtë Përmbledhje.

VI | F a q e Parathënie .

......................................1.3: Përqindjet............................... 2 1...1 Numrat .. 52 2............3: Përqindjet .......1..................1....... 8 2................ 70 Ushtrimi 2.................... 60 Ushtrimi 2...........................................................2 Eksponentët Thyesorë .......................... 13 2.....................................................Përmbajtja F a q e | VII Përmbajtja 1.....................................................2............2........2............................... 50 Rezultatet 2.... 41 Ushtrimi 2................................................................3 Qëllimet e mësimit .......1: Eksponentët e plotë .2 Thyesat dhe numrat dhjetor ......3 Përqindjet ....................... 24 Ushtrimi 2.... 4 1.............................1........ Hyrje .......... 21 Rezultatet 2................................1.1.......... 14 Ushtrimi 2........2: Thyesat dhe numrat dhjetor ...................................4 Testi i Progresit për “Numrat” ........ 11 2...1: Numrat dhe veprimet.....2: Thyesat dhe numrat dhjetor ......................................1: Eksponentët e plotë ... Algjebra Elementare ....... 23 2...........................1 Numrat dhe veprimet ...2 Eksponentët....... 39 2.......2.................. 76 Rezultatet 2.......................1..................................................1.....................2............ 78 .........1 Gjuha e Matematikës ...........2: Eksponentët thyesorë ...... 1 1.............. 54 2................ 36 Rezultatet 2.1............1 Eksponentët e plotë ........ 69 2............................................. 67 Rezultatet 2.................................. 57 2...............2: Eksponentët thyesorë ............2 Si të aplikojmë Matematikën ..1: Numrat dhe veprimet .............1.............................2...

.............................................2.1.3: Rrënjët.................................... 88 Testi i progresit për “Eksponentët” ................ 104 2..............1 3..........3 Shprehjet ................3 Testi i Progresit për “Shprehjet” ......... Ekuacionet .... 102 Rezultatet 2....................3.................4....................4 Rrënjët ................1...............................2: Shprehjet thyesore .....................1: Shprehjet e plota ...........1 Zbatimi i Barazimeve........3........2 Forma normale e ekuacionit linear .................................... 110 Rezultatet 2....... 149 ...2.....................................1: Zbatimi i ekuacioneve ...3....2 Shprehjet thyesore........... 113 2.1............. 92 2...........2 2......3 Testi i Progresit për “Zbatimin e ekuacioneve” ..............1 Shprehjet e plota ......4.................................2 Modelimi me ekuacione..........................3...... 140 3............ 143 3......... 121 3..2.. 119 3.........2... 112 2..3..................4................................3 2.........................1 3...................... 94 Ushtrimi 2.1: Zbatimi i ekuacioneve .....................1 2....... 79 Rezultatet 2............... 117 3..... 141 3. 115 Rezultatet për Testit e Progresit për “Eksponentët” ........ 90 2................................... 116 Rezultatet për Testin e Progresit për “Shprehjet” ................VIII | F a q e Përmbajtja 2.........................................................................................4 Rezultatet për Testet e Progresit .2: Ekuacionet lineare .................................3 Rezultatet për Testin e Progresit për “Numrat” ......................................... 145 Ushtrimi 3........3.................1: Shprehjet e plota ................2. 105 Ushtrimi 2................................................................... 144 Zgjidhja ...........................3.....2 Ekuacionet lineare . 115 2....... 128 Ushtrimi 3..... 138 Rezultatet 3.. 124 Zgjidhja ......................2: Shprehjet thyesore ..........

..............2 3.....2.......................2 Funksionet lineare ................1: Vetitë e funksioneve .................................2 Karakteristikat e grafikut ................................................1 3........................1 3...4 Rezultatet për Testin e Progresit (TP).................. 163 Rezultatet 3......................................2: Ekuacionet lineare ........2: Funksionet lineare .............................1.....................................................4...........2..............2............. 165 3........ 167 3.........4.....1 4... 169 3...3.3....... 170 Rezultatet për TP “Ekuacionet kuadratike” ..............3 Testi i Progresit për “Ekuacionet Lineare” .....................3: Ekuacionet kuadratike ......... 152 3................. 151 3......... 196 4..2 Format e ekuacioneve kuadratike .. 209 .............3 Testi i Progresit për "Funksionet Lineare"...................................4... 200 Vetitë e funksioneve lineare ..... 171 4.....................Përmbajtja F a q e | IX Rezultatet 3......2.....3 Testi i Progresit për “Ekuacionet Kuadratike” . 156 Ushtrimi 3...... 203 Ushtrimi 4...1..... 198 4..........1 Vetitë e funksioneve ................................ 207 4....................... 184 Ushtrimi 4.. 154 3....3 Testi i Progresit për “Vetitë e funksioneve” .1......3: Ekuacionet kuadratike ...... 172 4..............1 4.......................................3 Rezultatet për TP “Zbatimi i ekuacioneve” ............................................ Funksionet Elementare ....... 169 Rezultatet për TP “Ekuacionet lineare” ............... 190 Rezultatet 4....2: Funksionet lineare .....3........ 180 Funksionet inverse ................................................. 192 4........ 206 Rezultatet 4.................1: Vetitë e funksioneve ....... 155 Zgjidhja ..3 Ekuacionet Kuadratike ........... 179 4.....................2 Grafiku i funksionit linear.....

.......1 4............................................................... 215 Vetitë e funksionit kuadratik................. 230 4.... 243 ..........................3.............3: Funksionet kuadratike................2 4....................3..4. 232 4..... 235 Rezultatet për TP.....3 Kompletimi i katrorit ...............X|Faqe Përmbajtja 4................................ për "Funksionet kuadratike" ...3..... 239 Indeksi ..........3: Funksionet kuadratike ..........4 Rezultatet për Testin e Progresit .......................4. 213 Grafiku i funksionit kuadratik....1 4...4 Testi i Progresit për "Funksionet kuadratike" .......... 232 Rezultatet për TP për "Funksionet lineare " ..... 222 Ushtrimi 4.......4................2 4....... 211 4...........3 Rezultatet për Testin e Progresit për "Vetitë" .................... 226 Rezultatet 4......................3............................. 227 4.3 Funksionet kuadratike .

............................... 215 Parabola normale .................. 218 Grafiku i tre parabolave .............................................................Përmbajtja F a q e | XI Figurat Figura 1-1: Figura 1-2: Figura 2-1: Figura 4-1: Figura 4-2: Figura 4-3: Figura 4-4: Figura 4-5: Figura 4-6: Figura 4-7: Figura 4-8: Figura 4-9: Figura 4-10: Figura 4-11: Figura 4-12: Figura 4-13: Figura 4-14: Modelimi matematikë ................................................................ 225 ............................................................................................ 217 Hapja e parabolës ......... 180 y = f(x) nuk është bijektiv....................................................... 177 Pikëprerjet e një funksioni . 200 Vetitë e funksioneve lineare ....... 186 Dy funksione të pasqyruara në drejtëzën-45° .................................................. 203 Grafiku i funksionit kuadratik ........................... 216 Parabola me kulm të transformuar .................. 15 Grafiku i funksionit .................................................................................... y = g(x) është bijektiv ..................... 187 Grafikët e drejtëzave .................................. 201 Vizatimi i drejtëzës me formën e pikëprerjeve ........... 5 Vargu i numrave realë ............................................................... 216 Parabola normale negative ....... 223 Grafiku për ilustrimin e diskutimit........ 5 Zbatimi i modelimit matematikë .....

........................................................................XII | F a q e Përmbajtja Tabelat Tabela 2... 175 Tabela e vlerave të një parabole ....................1: Tabela 2......................2: Përdorimi i kllapave në shprehje ....................2: Tabela 2...4: Tabela 4............................. 62 Veprimet me kllapa ..............1: Tabela 4..............3: Tabela 2........... 63 Tabela e vlerave të një funksionit ......... 43 Njehsimi i shprehjeve ...... 214 ................................. 19 Përqindjet ............................

Përmbajtja F a q e | XIII .

.

1.1 Gjuha e Matematikës Faqe |1 1.1 Gjuha e matematikës 1. problemet tona. dëshirojmë ta mësojmë matematikën për ta zotëruar Ne dëshirojmë të zotëruar. .3 Qëllimet e mësimit mës mjet. Hyrje 1.2 Si ta aplikojmë matematikën 1. ngjashmëritë bëhen shumë evidente.1. mësojmë të aplikojmë matematikën në problemet reale me të cilat reale. Hyrje Në këtë kapitull të shkurt prezentues paraqiten disa informata të përgjithshme për matematikën dhe zbatimin e saj Është e qartë se nuk saj. nënkupton se duhet të mësojmë gjuhën e tyre për të komunikuar tyre. por posa të paj pajtohemi se matematika e ka fjalorin dhe gramatikën e vet dhe të shqyrtojmë përvojën praktike të të mësuarit dhe zbatuarit të matematikës. Në mënyrë që të përdorim matematikën si mje duhet që problemet tona të përditshme t’i bëjmë të “kuptueshme” për matematikanët Kjo matematikanët. Mbase mund të duket e çuditshme ta klasifikojmë matematikën si “gjuhë”. ballafaqohemi në jetën tonë të përditshme në bankat tona tona.

Kështu pra.2|Faqe 1. Hyrje Në seksionin e dytë dëshirojmë të tregojmë aplikimin e matematikës. Pastaj. Gramatika = studimi se si fjalët lidhen për të formuar fjalitë → Në kuptimin më të ngushtë. gramatika – ose morfosintaksa – është të studiuarit e strukturës së fjalëve (morfologjia) dhe të fjalive (sintaksa). E vetmja mënyrë për t‘u përmirësuar është që këta hapa të praktikohen sa më shpesh që të jetë e mundur. Vlera Kohore e Parasë. duhet të mësojmë fjalorin. 1. duhet të mësojmë se si të aplikojmë gjuhën në mënyrë aktive. dëshirojmë të theksojmë qëllimet e kësaj përmbledhje dhe kurseve në algjebrën elementare dhe funksionet. kur të mësojmë fjalë të mjaftueshme. . ne fillojmë t’i lidhim ato për të formuar fjali. ku fjalori dhe gramatika janë mësuar deri në detelet më to vogla. Dhe përfundimisht kemi mësuar se si ta përdorim gjuhën në mënyrë aktive. Karakteri i tyre normativ siguron se konstruktimi i fjalëve = fjalive kuptohet nga të gjithë. në bazë të strukturës së përgjithshme. Në fillim. dhe Statistika. Ne jemi të bindur se çdo person që punon në ndonjë bankë ose në përgjithësi në sektorin financiar duhet të ketë bazë solide në disa lëmi fundamentale të matematikës.1 Gjuha e Matematikës Secili që ka mësuar ndonjë gjuhë të huaj e di se të mësuarit është proces me faza të ndryshme dhe vështirësi. Këto rregulla kanë evoluar me kohë. Çdokush që ka mësuar një gjuhë si lëndë “teorike” në shkollë. këto rregulla duhet të pranohen nga të gjithë. Në gjuhësi. Ekuacionet. Përkthimi dhe përdorimi i veglave të qëlluara nga veglëria e matematikës varet shumë nga përvoja. termat që përdoren për të përshkruar tre fazat janë: Semantika = studimi i kuptimit të fjalëve → Semantika si nëndegë e gjuhësisë (semantika gjuhësore) studion kuptimin e shenjave gjuhësore. që do të thotë se duhet të familjarizohemi me fjalët dhe kuptimet e tyre. Kjo përmbledhje i grupon këto lëmi dhe qëllimet përkatëse të mësimit në pesë kapituj: Algjebra Elementare. nga përvoja e di se kjo nuk është as për së afërmi e mjaftueshme për të qenë në gjendje për të komunikuar në mënyrë adekuate. Kështu. Funksionet. që në fakt nënkupton se ne mësojmë të zbatojmë disa rregulla të caktuara. Përfundimisht.

por është në të njëjtën kohë një mjet i fuqishëm për të na mundësuar përshkrimin e marrëdhënieve të shkallës më të lartë të kompleksitetit. Aplikimi në formë të kalkulimeve. simbolet dhe operatorët → Këto shenja formojnë fjalorin e matematikës.1. Unë nuk mund ta përdorë atë për të shkruar poezi ose prozë. për të mbajtur fjalime. Kur ne mësojmë një gjuhë.1 Gjuha e Matematikës Faqe |3 Pragmatika = studimi se si kuptohet gjuha → Në gjuhësi. Në fakt. Për shembull. praktikanti do të matë frytshmërinë e gjuhës së “matematikës”. grafikëve. rregulalt dhe algoritmet → Këto formohen duke kombinuar elementet themelore dhe paraqesin fjalitë e matematikës. veprimet. në përgjithësi ne kemi qëllimet për të. teoremave → Këto forma përdoren për të komunikuar dhe për të apikuar matematikën. . ose sepse dëshirojmë të lexojmë literaturën Angleze në origjinal. Ajo përbëhet nga: Numrat. Shprehjet. ose për të komentuar ndonjë ngjarje sportive. për të karakterizuar strukturat ose për të krijuar modele të fenomeneve reale. matematika është e strukturuar në të njëjtën mënyrë si edhe ndonjë gjuhë që flitet. ose për shkak se është gjuhë zyrtare për kompanin në të cilën punojmë. atëherë rrjedhë se matematika jo vetëm që është një gjuhë ndërkombëtare që kuptohet në gjitha vendet e botës. Pikërisht përmes tyre. modeleve. dhe në fakt në shoqërinë moderne është një gjuhë që po bëhet gjithnjë e më tepër e rëndësishme. Matematika gjithashtu është një gjuhë. Gramatika është bashkësi normative e rregullave të cilat sigurojnë se të gjithë e kuptojnë “matematikën” në të njëjtën mënyrë. ne mësojmë gjuhën Angleze për të qenë në gjendje të komunikojmë me sa më shumë njerëz në botë. Duhet të dijmë kuptimin e tyre në mënyrë që të kuptojmë substancën e asaj çka ato shprehin. Por çka do të ishte qëllimi i të mësuarit të “matematikës”? Pse matematika është e vetmja lëndë që mësohet në sistemet shkollore në çdo vend të botës? Cilat janë përparësitë e matematikës si gjuhë. por mund ta përdorë atë për të përshkruar disa marrëdhënie. kjo paraqet studimin dhe përdorimin e gjuhës në situata të ndyshme. le të themi ndaj gjuhës Latine. Nëse përdorimi i matematikës është i mundshëm e madje edhe i domosdoshëm. ose ndonjë gjuhe aktive moderne? Le të përpiqemi të përgjigjemi në pyetjet e mësipërme.

Në mënyrë që të përdoret si metodë e zgjidhjes së problemit.4|Faqe 1. të konvertohet ajo në atë formë që lejon të zbatojmë analizën matematike. . Kështu. apo edhe duke provuar përgjigjet në mënyrë sistematike. sqaruar dhe zgjidhur problemet reale. pas katër vitesh. Kjo është situata kur matematika mund të na ndihmojë. fizike.2 Si të aplikojmë Matematikën “Aplikimi i matematikës” në përgjithësi nënkupton: përdorimin e instrumenteve matematike që posedojmë për të përshkruar. sociologjike ose politike në atë mënyrë që të mund të qaset nga matematikanët. Pesha e shishes është për 200g më e madhe se e kapakut. Hyrje 1. veprimet. Para se të përshkruajmë procedurën elementare për aplikimin e matematikës. Ju mund të jeni në gjendje të mendoni për përgjigjen në mënyrë spontane. Sa vite kanë tani Ana dhe Lusi? Së pari përpiquni të përgjigjeni në dy pyetjet e mësimërme. si një mjet analitik ose metodë për zgjidhjen e problemit. Për këtë arsye. mbase ju mund të provoni të gjeni zgjidhjen përmes provave dhe gabimeve. Nëse e përdorim vargun e veglave matematike në dispozicion. Lusi do të jetë gjysmë herë më e moshuar se sa ishte Ana para tre vitesh. Mbase mund të arrini shpejt tek përgjigja e pyetjes së parë. thjeshtë duke menduar për të. por shembulli i dytë është mjaft kompleks sa që virtualisht është e pamundur të zgjidhet përmes provave dhe gabimeve. është esenciale që të jemi në gjendje të përkthejmë problemin e përshkruar verbal në gjuhën e matematikës. Rezultati i këtij transformimi mund të përshkruhet si një model i gjendjes aktuale. së pari duhet të jemi në gjendje të përshkruajmë situatën ekonomike. ne arrijmë tek “modeli matematikor” i problemit real. Sa peshon shishja? Shembulli 2: Vitin tjetër Ana do të jetë tre herë më e moshuar se sa ishte Lusi para dy vitesh. Shembulli 1: Shishja dhe kapaku i saj së bashku peshojnë 204g. nuk mjafton të dijmë metodat e kalkulimit. le të shqyrtojmë dy shembuj të thjeshtë. algoritmet dhe teoremat – ose në fakt vërtetimet.

Problemi nga bota reale Modelimi y = f ( x) x2 − 2x + 4 = 0 n −1 1 − qn qj = ∑ 1− q j =0 Figura 1-1: Modelimi matematikë Në modelin matematikë.sh.sh. Problemi nga bota reale Modelimi y = f ( x) x2 − 2 x + 4 = 0 n −1 1− qn qj = ∑ 1− q j =0 Po A paraqet zgjidhja e Modelit Matematik zgjidhje të Problemit nga Bota Reale? Jo Zgjidheni Modelin Matematik Zgjidhja e Modelit Matematik Figura 1-2: Zbatimi i modelit matematikë . atëherë disa cilësi të modelit matematikë duhet të hiqen dhe/ose modeli duhet të rishqyrtohet. p. Modeli matematik. p. Nëse modeli matematikë përshkruan në mënyrë korrekte karakteristikat esenciale të problemit të botës reale. ekuacioneve dhe formulave. zgjidhja e problemit matematikë duhet të ofrojë një opcion për t’u marrë me problemet reale. Nëse ky nuk është rasti.1. Problemi nga bota reale përkthehet në gjuhën e “matematikës” në mënyrë që të jemi në gjendje të përdorim metodat matematike të analizimit dhe zgjidhjes së problemit.2 Si të aplikojmë Matematikën Faqe |5 Modeli matematik. relacionet që lidhen me problemin real janë përshkruar përmes funksioneve.

modeli matematikë që përshkruan plotësisht faktet e dhëna në problem përbëhet nga dy ekuacione me dy të panjohura. ne tani do të demonstrojmë pse modeli matematikë paraqet qasje të arsyeshme për të zgjidhur problemin. Pas disa kalklumimeve. Shembulli 1: Madhësitë që problemi kërkon të shqyrtojmë . arritën tek rezultati i saktë. le të themi se b = pesha e shishes c = pesha e kapakut. A e keni edhe ju të njëjtën zgjidhje? Shumë persona morën rezultat të gabuar kur menduan për një kohë të shkurtë për shembullin. dhe vetëm pasi menduan më gjatë për të.zakonisht në formë të pyetjeve – tani definohen si të panjohura (= variabla). kjo qasje nuk mund të zbatohet në pyetjen e dytë. Gjersa pyetja e parë mund të merr përgjigje për një kohë relativisht të shkurtë të të menduarit. vijmë tek zgjidhja: b = 202 dhe c=2 Kjo zgjidhje plotëson të dy kushtet e dhëna në shembull.6|Faqe 2. Duke përdorur këto variabla tekstin e problemit mund ta përkthejmë në ekuacione matematike: Shishja + kapaku së bashku peshojnë 204g: b + c = 204 Shishja peshon 200g më tepër se kapaku: b = c + 200 Kështu. Për shembull. . Algjebra elementare Bazuar në dy shembujtë e përshkruar në fillim të këtij seksioni.

2 Si të aplikojmë Matematikën Shembulli 2: Faqe |7 Çka kërkohet në problem? Çka dëshirojmë të caktojmë? Duhet të caktojmë moshën e Anës dhe Lusit të shprehur në vite. Shembulli i problemit të dytë në veçanti tregon se sa efektiv mund të jetë modelimi matematikë. ne mund të aplikojmë metodën kuantitative për ta analizuar atë dhe pastaj do të jetë e lehtë për caktuar zgjidhjen e problemit të dhënë. Kështu kemi vendosur që xa = mosha e Anës në vite xl = mosha e Lusit në vite Tani le ta përkthejmë problemin: Vitin tjetër Ana do të jetë tre herë më e moshuar se sa ishte Lusi para dy vitesh: → ( xa + 1) = 3 ⋅ ( xl − 2) Pas katër vitesh. duhet të pranohet se formulimi i modelit që përshkruan saktësisht gjendjen reale të problemit është zakonisht pjesa më e vështirë e detyrës. ne sërish kemi modelin matematikë që përbëhet nga sistemi i ekuacioneve me dy ekuacione dhe dy të panjohura. . Megjithatë. Përgjigja është: xl = 18 dhe xa = 47 Nëse kontrollojmë përgjigjen do të shohim se të dy kushtet plotësohen. Posa të kemi formuluar modelin që përshkruan në mënyrë adekuate situatën. Lusi do të jetë për gjysmë e moshuar sa ishte Ana para tre vitesh: → ( xl + 4) = 1 ⋅ ( xa − 3) 2 Kështu.1.

Ne synojmë të këshillojmë klientët tanë.8|Faqe 2.3 Qëllimet e mësimit ProCredit është bankë. përmes të cilit marrëdhënia në jetën reale mund të përshkruhet në . Kjo është arsyeja që në këtë kurs ne do të fillojmë të mësojmë pjesë të mjaftueshme të fjalorit. Çka do t’i thonit shokut tuaj. si edhe se si të kombinohen ato për të formuar shprehje algjebrike. dhe në veçanti gjithashtu thyesat dhe eksponentët (apo treguesit).” Kjo është e saktë. për shembull. Në këtë rast. Megjithatë. Shumë nga ju do të thoni: “Por ne kemi kompjuterët dhe kalkulatorët. Algjebra elementare 1. Ju mund të gjendeni në situatë të tillë që duhet të këshilloni dikë dhe të mos keni me vete kalkulatorin apo laptopin. disa aspekte të statistikës. kjo në përgjithësi sjell tek ekuacionet të cilat duhen zgjidhur. nëse ai ju ndal në rrugë dhe ju pyet se sa do të kushtojë kredia e tij. me ose pa kolegë. disa funksione dhe vetitë e tyre që janë të rëndësishme për bankat. është e domosdoshme të dijmë kuptimet elementare nga algjebra dhe disa kuptime nga funksionet. Në matematikë. Për të bërë këtë. ose sa do të jetë shkalla efektive e interesit për një depozitë kursimi? Në punën tonë të përditshme. ju duhet të jeni në gjendje të gjykoni nëse rezultati është i pranueshëm apo jo. Ne do të familjarizohemi me konceptet fundamentale të algjebrës. me ose pa anëtarë të stafit: detalet esenciale të biznesit bankar bazohen në trajtimin e variablave kuantitative. sasitë shpesh krahasohen mes vete. me ose pa klientë. ju mund të shënoni shifrën e gabuar. Forma më e rëndësishme e një ekuacioni në matematikë është funksioni. dhe tani softueri mund të kryej të gjitha njehsimet deri në centin e fundit. dhe njohuri mbi biznesin për huazimin dhe deponimin. figurave dhe veprimeve. Kështu që është esenciale të dijmë: • • • • elementet e algjebrës. ekzistojnë disa lloje të gabimeve: për shembull. dhe mbi të gjitha ne dëshirojmë që atyre t’u japim këshilla korrekte dhe transparente. siç janë numrat dhe operatorët. Në jetën tonë të përditshme dhe në punën tonë.

ne fillojmë me diskutimin e rëndësisë së funksioneve.3 Qëllimet e të mësuarit Faqe |9 modelin matematikë. Në Vëllimin 2. llogaritë dhe portofolet. dhe për shkak të aplikimeve financiaro-matematike shpesh iu referohemi si “vlera kohore e parasë”. i pari merret me kuptimet themelore të algjebrës dhe funksioneve. Në këtë kurs. dhe jo edhe metoda e njehsimit. si dhe parimet fundamentale të interesit. do të paraqesim funksionet eksponenciale dhe logaritmike. Për të ju mundësuar të kontrolloni rezultatet tuaja. Ato njihen si funksione “transcendente”. Proceset e rritjes që rezultojnë nga interesi i përbërë përshkruhen përmes të ashtuquajturave funksione eksponenciale. i dedikohet kalkulusit dhe fundamenteve të statistikës përshkruese. Meqë bankat çdoherë kanë të bëjnë me shumë të dhëna që kanë të bëjnë me klientët. është e qartë se kemi nevojë të kuptojmë konceptet relevante. Në shumicën e rasteve. vetive të tyre si dhe do të studiojmë disa funksione elementare. këto instrumente aplikohen në probleme specifike financiare në banka. Në bankë. Në këtë Vëllim.1. prezentimin dhe llogaritjet me bashkësi të mëdha të të dhënash. Për shkak të kthimit mbi kapitalin. . Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos tregojmë metodën që rekomandohet për zgjidhje. rezultatet përfundimtare janë dhënë në fund të çdo kapitulli. që mbase mund të tingëlloj si diçka teorike. Ato janë të dizajnuar të mësohen në dy kurse. vlera e kapitalit varet nga koha. shkalla e interesit luan rol shumë të rëndësishëm: njehsimi i kthimit mbi kapitalin kërkon që gjatë punës sonë me shprehje algjebrike të përqëndrohemi veçanërisht tek eksponentët. Megjithatë. Përfundimisht. Është një hyrje elementare në metodat statistike të përshkrimit. Çdo seksion përmban disa ushtrime. të cilat në mënyrë të natyrshme luajnë rol të rëndësishëm në përshkrimin e problemeve në lëmin e matematikës financiare. sepse në rast se keni marrë rezultat të gabuar dëshirojmë të ju inkurajojmë që të shqyrtoni metoda alternative. do të përshkruhen temat të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë të bëjnë me aplikimin në bankë. Në Vëllimin e dytë. jepen vetëm rezultatet. që mund të karakterizohet si “aplikim i matematikës në banka dhe financa”. ato mbase janë funksionet më të rëndësishme në ekonomi e madje edhe më esenciale në veprimtaritë bankare. që merret me disa tema më të avansuara. Vëllimi 3. Grafiku në faqen tjetër tregon temat që do të përfshihen në këtë përmbledhje. depozitave dhe kredive.

Shpërndarjet dy dimensionale 3. Kalkulusi dhe Statistika Vëll. Kalkulusi 4. Hyrje 2. . Algjebra elementare Algjebra Elementare.1: Algjebra Elementare 1. Elementet e Statistikës Megjithatë. Funksionet Speciale 3.10 | F a q e 2.3: Kalkulusi dhe Statistika 1. sepse e vetmja mënyrë për të perfeksionuar gjuhën e “Matematikës” është aplikimi i saj dhe të fituarit e përvojës së plotë për modelimin dhe zgjidhjen e problemeve. Algjebra Elementare 3. Hyrje 2. Ekuacionet 4. Vlera kohore e parasë Vëll. Matematika Financiare. Përdore këtë informatë me kujdes.2: Matematika Financiare 1. Funksionet Elementare Vëll. në shtojcë ju do të gjeni zgjidhjet komplete. Hyrje 2.

2. pritet që ju të arrini besueshmëri në kalkulimet ose veprimet me numra dhe simbole pa ndihmën e kompjuterëve dhe kalkulatorëve.1: Algjebra Elementare 1. Në përgjithësi. Qëllimet e mësimit: Që të jeni të gatshëm të aplikoni matematikën duhet që problemet të përkthehen në gjuhën e matematikës. Kalkulusi dhe Statistika Vëll. në fund të përmbledhjes janë dhënë zgjidhjet e detalizuara për të ju mundësuar të kontrolloni progresin tuaj. nga ju presim pjesëmarrje intensive në trajnim. Matematika Financiare. Në këtë aspekt. Kjo përmbledhje është e strukturuar në atë mënyrë që lënda mund të përcillet individualisht duke kryer ushtrimet dhe pyetjet e testeve. kështu që ato të mund të trajtohen matematikisht. Algjebra Elementare Algjebra Elementare. Funksionet Elementare Parakushtet: Nuk nevojitet kurrfarë njohurie paraprake nga matematika. juve mbase do të ju kujtohet matematika që keni ushtruar në shkollë.1 Numrat F a q e | 11 2. Gjithashtu. Hyrje 2. Algjebra Elementare 3. Po ashtu është shumë me rëndësi të jeni relativisht të sigurtë . Megjithatë. Ekuacionet 4. kërkohet vetëm gatishmëria juaj për të kuptuar bazat e matematikës bankare.

sepse simbolet janë më abstrakte. Emri “algjebër” është derivuar nga Latinizimi i emrit të matematikanit Persian Al-Chwarizmi. duhet të kemi në mendje se një karakteristikë përbërëse e matematikës është abstraksioni nga rasti specifik në atë të përgjithshëm ose nga rasti i veçantë në atë të përgjithshëm. Në anën tjetër. Do të shyqrtojmë disa nga veprimet e rëndësishme algjebrike që mësohen në shkollë. . Ajo është degë e matematikës e cila në kuptimin më të gjerë merret me veprimet aritmetike si mbledhja. Kështu që ju duhet të gjykoni vet në mes të zgjidhjes bindëse dhe asaj jobindëse. Ndonëse ka vetëm dallime të vogla në mes veprimeve me numra dhe atyre me simbole. zbritja. algjebra i zgjeron këto aktivitete për t’u marrë me simbole të cilat shërbejnë si variabla dhe parametra. ky simbol quhet variabël (ndryshore). edhe më tëj është për t’u habitur se si shumë studentë nuk kanë fare problem për të kryer njehsime të shprehjeve si kjo në vijim: 2 ⋅ (4 − 2) 4 − 1 2 ⋅ 4 − 1 4 − + = 2⋅4 + 2 4 4 +1 por që ngatërrohen kur numri 4 zëvendësohet me simbolin x: 2 ⋅ ( x − 2) x − 1 2 ⋅ x − 1 x − + = 2⋅ x + 2 x x +1 Simboli x në shprehjen e dytë është zëvendësim për ndonjë numër të panjohur. 6. etj. 4. Meqë ai mund të ndryshojë. Kështu. i cili jetoi rreth vitit 800 të erës sonë dhe i cili ka përshkruar disa principe fundamentale.). Materiali mund të studiohet në mënyrë sistematike para fillimit të pjesës tjetër të këtij manuali ose ai mund të përdoret sipas nevojës. pavarsisht nëse kryhen njehsime me numra ose me simbole. të kryera me numra specifik. Ndonëse të gjitha veprimet dhe rregullat janë të njëjta. përdorimi i këtyre të fundit shpesh perceptohet si i vështirë.12 | F a q e 2. shumëzimi dhe pjesëtimi. përmes këtij kapitulli kemi për qëllim të mësohemi me përdorimin e simboleve në shprehjet matematike dhe të përdorim ato për të gjetur zgjidhjet e problemeve reale. Algjebra elementare të dini nëse rezultati i fituar është apo nuk zgjidhje e problemit. Algjebrës shpesh i referohemi si “aritmetika e përgjithësuar”. Gjersa “aritmetika” merret me njehsimet me numra (2.

1 Numrat F a q e | 13 2. Numrat janë të lidhur mes vete pë përmes veprimeve.1 Numrat Numrat & veprimet Thyesat & numrat dhjetor Përqindjet 2. qartë se për aplikimin e matematikës duhet që këto rregulla fundamentale të aplikohe në mënyrë aplikohen korrekte.1 Numrat 2. Algjebra Elementare 2. Koncepti i rregullave të aritmetikës dhe algjebrës do të zgjerohet përmes simboleve. të cilat për shkak të rregullave të algjebrës mund të jenë të arbitrarisht të komplikuara Është një parakusht i komplikuara. përdorë Numrat janë zhvilluar dhe përdorur nga Babilonasit Babilonasit.2 Eksponentët Eksponentët e plotë Exponentët thyesorë Rrënjët 2.2. Shikuar në tërësi. uk Qëllimet e mësimit: Gjuha e matematikës përdor numrat dhe simbolet. rregullat matematike . variablave dhe parametrave.3 Shprehjet Shprehjet e plota Shprehjet thyesore Parakushtet: Nuk nevojitet ndonë paranjohuri e veçantë. Kjo sjell deri tek paraqitja e shprehjeve.

të cilët mund të paraqiten vetëm përmes numrave decimal jo përsëritës dhe jo përfundimtar: 2. 0.236236 9 I bashkësia e numrave iracional. 2.-2. + zero = Numrat e ploté + + Numrat negativ = Numrat racionalé + = Numrat realé Thyesat Numrat iracionalé . … bashkësia e numrave të plotë. Marrëdhënia ndërmjet bashkësive të ndryshme të numrave mund të paraqitet si në vijim: Numrat natyroré. Në këtë kontekst. të cilët mund të paraqiten si a b .14159265359. Një karakterizim tjetër i numrave racional është se paraqitja decimale e tyre ose është periodike ose ndërpritet: 7 . 3. 0. π = 3.. ku a.. numrat për numërim: 1. numrat e kundërtë me ta dhe zero: …. 1. numrat natyrorë. është e zakonshme që të përdorim simbole për bashkësi të ndryshme numerike: N Z Q bashkësia e numrave natyrorë..71828182846. b janë numra të plotë dhe b ≠ 0 .25. 0. -1. Gjeorgji ose Tajlandë edhe pse këto vende përdorin karaktere të ndryshme alfabetike. Nëse ato aplikohen si duhet.1 Numrat dhe veprimet Fjala bashkësi në matematikë përdoret me të njëjtin kuptim si edhe në ndonjë gjuhë të folur. 2.1. Algjebra elementare janë bazat e gramatikës matematike.. Bashkësia është grumbull objektesh ose elementesh me veti të përbashkta.14 | F a q e 2.. R bashkësia e numrave realë përbëhet nga numrat racional dhe iracional. 2 … bashkësia e numrave racional. çdo deklaratë mund të kuptohet nga secili person anë e kënd botës – në Kinë. Rusi. e = 2.

1 Numrat F a q e | 15 Nëse vizatojmë drejtëzën si më poshtë. Shënojmë: x. −x është inversi i tij i vetëm i tillë që x + (− x) = (− x) + x = 0 . z numra të çfarëdoshëm realë. -2 -9/4 -1 0 1 2 3 π Numrat realë Figura 2-1:Vargu i numrave realë Tani do të shqyrtojmë disa nga vetitë elementare të sistemit të numrave realë.2. që na mundësojnë të konvertojmë shprehjet algjebrike të llojit që pamë në fillim të këtij kapitulli. VETITË E MBLEDHJES Mbyllja: x + y është element i vetëm në R. në shprehje ekuivalente. z “janë elemente të bashkësisë së numrave realë” . y. Kjo drejtëz quhet drejtëza numerike. y. Këto veti elementare quhen aksioma dhe duhet që të merren parasysh gjatë transformimit të shprehjeve algjebrike. Vetia asociative: ( x + y ) + z = x + ( y + z ) Vetia komutative: x + y = y + x Identiteti: Inversi: 0 është identiteti 0+ x = x+0 = x në lidhje me mbledhjen: Për çdo x∈R. y. Zero zakonisht asociohet me origjinën. kuptojmë se çdo numri real i korrespondon saktësisht një pikë në drejtëz dhe anasjelltas. VETITË ELEMENTARE TË NUMRAVE REALË Le të jenë x. z ∈ R dhe lexojmë x.

Algjebra elementare VETITË E SHUMËZIMIT Mbyllja: x ⋅ y është element i vetëm në R Vetia asociative: ( x ⋅ y ) ⋅ z = x ⋅ ( y ⋅ z ) Vetia Komutative: x ⋅ y = y ⋅ x Identiteti: Inversi: 1 është identiteti 1 ⋅ x = x ⋅1 = x në lidhje me shumëzimin: Për çdo x ∈ R të tillë që x ≠ 0 . 1 është inversi i tij i x vetëm i tillë që x ⋅ ( 1 ) = ( 1 ) ⋅ x = 1 x x VETIA E KOMBINUAR Vetia distributive: ( x + y ) ⋅ z = x ⋅ z + y ⋅ z dhe x ⋅ ( y + z ) = x ⋅ y + x ⋅ z Nga aksiomat e mësipërme konkludojmë se: Le të jenë x dhe y numra të çfarëdoshëm realë. • • • • • −(− x) = x x ⋅ (− y ) = −( x ⋅ y ) = (− x) ⋅ y (− x) ⋅ (− y ) = x ⋅ y − x −x x = = për y ≠ 0 y y −y −x x = për y ≠ 0 −y y .16 | F a q e 2.

1 Numrat F a q e | 17 KUJDES: Le të jenë x dhe y numra të çfarëdoshëm realë: • • • • 0⋅ x = x ⋅0 = 0 0 = 0 për y ≠ 0 y x ⋅ y = 0 implikon që ose x = 0 ose y = 0 ose të dya x = y = 0 Pjesëtimi me 0 nuk lejohet kurrë. Kjo nënkupton se çdo dyshe e kllapave në një shprehje reduktohet në ndonjë lloj simboli të krahasueshëm me ndonjë numër ose ndonjë variabël. 2 + 4 ⋅ 3 = 2 + 12 = 14 por: (2 + 4) ⋅ 3 = 6 ⋅ 3 = 18 2 ⋅ 3 − 3 ⋅ 4 + 5 = 6 − 12 + 5 = −1 por: ( 2 ⋅ 3 − 3 ) ⋅ (4 + 5) = 3 ⋅ 9 = 27 . ndonjëherë nuk është e lehtë të ruhet rendi i vargut të veprimeve. SHEMBUJ 1. vargu ose prioriteti i veprimeve duhet të jetë i qartë dhe jo dykuptimshëm. nuk duhet të ketë asnjë dyshim se si të interpretohet shprehja. VEPRIMET ME NUMRA Nëse veprimet janë të përziera në shprehjet algjebrike. 2. Në mënyrë që të përpilojmë një shprehje algjebrike shpesh është e domosdoshme të përdoren kllapat. Gjatë njehsimit të shprehjeve komplekse që përmbajnë disa veprime të ndryshme. Rregullat e njehsimeve duhet të jenë të qarta. është vështirë të vendoset se cili veprim duhet të kryhet së pari. Me fjalë të tjera. studentët në Ganë dhe ata në Mozambik duhet të jenë në gjendje të njehsojnë detyrën në të njëjtën mënyrë dhe të arrijnë tek i njëjti rezultat. Me fjalë të tjera.2. Çdo dyshe e kllapave duhet të përmbaj shprehje që duhet të trajtohet si e vetme. Çdo veprim i aplikuar në kllapa duhet të interpretohet si një veprim në tërë përmbajtjen.

18 | F a q e

2. Algjebra elementare

Që të dy shprehjet në dy shembujt paraprak mund të njehsohen në mënyrë të qartë, duke dhënë kështu rezultate të ndryshme. Kështu është shumë me rëndësi që të dizajnojmë shprehje të tilla që

• •

Procedura e njehsimit të sjell tek rezultati i dëshiruar, dhe Të mos ketë mundësi për interpretime dykuptimëshe.

Nëse në ndonjë shprehje ka shumë pjesë të cilat duhet të ndahen me kllapa, ka kuptim që të përdorim disa lloje të kllapave për të bërë të qartë se cila kllapë mbyllëse i takon cilës kllapë hyrëse.

• • •

Kllapat e vogla: ( Kllapat e mesme: [ Kllapat e mëdha: {

) ] }

Gjatë përdorimit të tyre duhet të sigurohemi se të gjitha kllapat paraqiten në dyshe. Kjo siguron që vlera e çdo shprehje në kllapa është e qartë. Përveç kësaj ekzistojnë rregullat se si të njehsohet shprehja që përmban kllapa:

NJEHSIMI I SHPREHJEVE
Nëse e njehsoni një shprehje algjebrike me disa lloje të veprimeve duhet të jeni shumë të kujdesshëm për të kryer veprimet sipas renditjes korrekte: Ekzistojnë dy rregulla kryesore: 1. Shprehjet që përmbajnë kllapa duhet të njehsohen nga brenda – jashtë. Kjo nënkupton se të gjitha veprimet brenda kllapave duhet të kryhen para se të vazhdohet me kryerjen e veprimeve jashtë kllapave. Veprimet si shumëzimi dhe pjesëtimi kanë përparësi para veprimeve mbledhje dhe zbritje. Kjo nënkupton se në të njëjtin nivel të veprimeve së pari duhet të njehsohet prodhimi dhe herësi e pastaj shuma.

2.

Sugjerohet që të përdorim sa më shumë kllapa që të jetë e mundur. Është më mirë që ato të përdoren më shpesh sesa më rrallë. Harresa e ndonjë

2.1 Numrat

F a q e | 19

kllape shpesh krijon shprehje të ndryshme, kështu që rezultati në të shumtën e rasteve është gabim! Thyesa ose simboli ‘/’ zëvendëson kllapat në shprehje. Shprehja vijuese është shembull se si kombinimi i disa veprimeve algjebrike në një shprehje mund të shkaktojë konfuzion:
−2 + 3 ⋅ 4 2 ⋅ ( −1 − 3) 5 ⋅ 4 − 4 ⋅ 2 − + −5 4 3

Tabela e mëposhtme tregon vargun e hapave të llogaritjes dhe jep sqarime në raport me rregullat e mësipërme: Hapat
−2 + 3 ⋅ 4 −5 2 ⋅ (−1 − 3) 4 5⋅4 − 4⋅2 3

+

Komentet

1 2 3 4
3 ⋅ 4 = 12

–1 – 3 = –4
2 ⋅ (−4) = −8 5 ⋅ 4 = 20 4⋅ 2 = 8

Së pari lirohemi nga kllapat. Shumëzimi para mbledhjes Shumat në numërues Thyesa konsiderohet si kllapë: së pari duhet të njehsohen thyesat Ky është rezultati.

–2+12=10
10 = −2 −5 −8 = −2 4

20–8=12
12 =4 3

5

−2 − ( −2) + 4 = 4

Tabela 2.1: Përdorimi i kllapave në shprehje

20 | F a q e

2. Algjebra elementare

KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME •
Largimi i kllapave
3 − (4 + 2) ≠ 3 − 4 + 2 −6 ⋅ (2 − 4) ≠ −6 ⋅ 2 − 6 ⋅ 4

Kryerja jo korrekte e veprimit të shumëzimit dhe mbledhjes

3⋅ 4 + 5 ≠ 3⋅ 9

2.1 Numrat

F a q e | 21

USHTRIMI 2.1.1: NUMRAT DHE VEPRIMET
Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare, duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative, në rast se keni marrë rezultat të gabuar. 1. Të kompletohen ekuacionet vijuese në raport me rregullën e dhënë: a) Vetia Komutative:
x⋅y =

b) Vetia Asociative: c) Vetia Distributive:

( x + y) + z =

x⋅ y + z⋅ y =
x ⋅ ( y ⋅ z) =

d) Vetia Asociative: e) f) Vetia Komutative: Vetia Komutative:

x+ y =
x− y =

2. Të caktohen elementet inverse në raport me vetinë e dhënë: a) Mbledhja: {1, 2, 4, 8, 16}? {−1, 1, 2 3}? b) Shumëzimi: 3. Njehsoni: a) d)
− (−3) =

b) e)

−1 = 3

c) f)

−2 ⋅ ( −4) =

4 ⋅ [ ( −2) − ( −3) ] =

−2 = −5

9 = −3

22 | F a q e

2. Algjebra elementare

4. Njehsoni: a) d)
0 ⋅ ( − 3) = 0 = 0

b) e)

0 = 4 0 ⋅ (0) =

c)

3 = 0

5. Njehsoni: a)

 2 ⋅ (3 − 4) − 6 ⋅ (2 − 4)  − 4⋅6 + 4 =  3  
{[(2 − 3) ⋅ 5 + 4] ⋅ 2 + 3} ⋅ 4 + 10 +8 = 7

b) c)

{[5 − 3] ⋅ [ 2 − ( −4) ] + (16 − [( −3) ⋅ ( −2) ])} ⋅ 3 =
 (7 − 3) ⋅ 2 + 2  −8   5 + 7⋅2  −3     = 6

d)

1: NUMRAT DHE VEPRIMET 1. .1. a) 0 b) 10 c) 66 d) 3 . −8. −4.1. a) {−1.1 Numrat F a q e | 23 REZULTATET 2. a) 3 b) e) d) 4 −3 ∞ 4.2. a) 0 b) 0 e) 0 c) d) e pacaktuar 5. −16} − 2 5 1 3 b) 3. Rregullat e veprimeve a) Vetia komutative: y⋅x b) Vetia Asociative: c) Vetia distributive: x + ( y + z) y ⋅ (x + z) y( x ⋅ z) d) Vetia asociative: e) f) Vetia komutative: Vetia komutative: y+x −y + x 1 1  −1.  2 3  c) f) 8 2. −2.

1. duhet të jetë së paku një e gjashta”. nëse ata paraqesin emëruesin e thyesës duhet të jenë të ndryshëm nga 0. b. Me qëllim që të arrihet niveli i nevojshëm i besimit dhe i shkathtësive në përdorimin e thyesave. me qëllim që të shmangen gabimet. THYESA Thyesë quhet herësi a ku a dhe b janë numra të plotë dhe b ≠ 0 . duhet të praktikojmë aplikimin e këtyre rregullave. në shembuj dhe ushtrime të ndryshme i kemi përdorur thyesat. Shumica prej nesh kemi mjaft njohuri me thyesat. d. THYESAT Ekzistojnë disa rregulla elementare të cilat duhet të zbatohen në rastet kur në shprehjen algjebrike paraqitet së paku një thyesë. b a quhet numëruesi dhe b quhet emëruesi. RREGULLAT E VEPRIMEVE ME THYESA Le të jenë a. c. Në këtë seksion do të mësojmë se si të kryejmë veprimet me thyesa. megjithatë. në seksionin paraprak. Po ashtu. duhet të jemi të kujdesshëm gjatë zbatimit të rregullave për veprimet me thyesa. Algjebra elementare 2.2 Thyesat dhe numrat dhjetor Tashmë numrin racional e kemi përkufizuar si thyesë të dy numrave të plotë. Ne në fillim do të paraqesim rregullat. dhe në fund do të prezentojmë disa shembuj. dhe f numra realë. përmes të cilëve do të tregojmë se si t’i aplikojmë ato. . pastaj do të japim komente të shkurta për to. Shpresoj që ju asnjëherë nuk do të argumentoni si personi të cilit shefi i ofroi ngritje të pagës për “një të pestën” e i cili u përgjigj: “më fal. por kjo nuk mjafton.24 | F a q e 2.

4 4 2 3 6 = 7 7 2 −6 6 = =− 11 11 11 2. SHEMBUJ 1. Shumëzimi dhe pjesëtimi janë veprime inverse që thjeshtojnë njëri tjetrin nëse zbatohen që të dya. Nëse e ndan një gjysmë torte në dy pjesë të barabarta. pra. do të merrni dy pjesë. pra katër 1 të tortës. SHEMBUJ 1. do të ketë katër çerek. 2 2⋅2 4 . 4. Nëse keni dy çerekë. secila prej të cilave është çereku i tortës. ju keni dy herë çereku.1 Numrat F a q e | 25 SHUMËZIMI ME NJË NUMËR f⋅ a f ⋅a → Thyesa shumëzohet me një numër f duke e shumëzuar = b b numëruesin me numrin f. pra 1 1 1 ÷2 = = . 4 2⋅ 1 2 ⋅1 1 = = e tortës.2. Nëse një tortë e ndani në katër pjesë. 2⋅ (−3) ⋅ 0⋅ 1 0 = =0 11 11 PJESËTIMI ME NUMËR TË NDRYSHËM NGA ZERO a a ÷f = → Thyesa pjesëtohet me numrin f duke shumëzuar b b⋅ f emëruesin me f ≠ 0 . 3.

3 x = 15 : x = 5 3 x 15 THJESHTIMI f ⋅a a = → f ⋅b b Në thyesën në anën e majtë faktori i përbashkët f është thjeshtuar duke pjesëtuar numëruesin dhe emëruesin me të njëjtin faktor f. 3 3 3 ÷2 = = 7 7 ⋅ 2 14 2 2 2 2 ÷ (−3) = = =− 11 11⋅ (−3) −33 33 7 7 7 ÷2 = = 13 13 ⋅ 2 26 EKUIVALENCA E THYESAVE a c → = b d Dy thyesa janë të barabarta atëherë dhe vetëm atëherë kur a = c dhe b = d. 4. SHEMBUJ 1.26 | F a q e 2. 3b 51 −4 2 y = → −4 = 2 y : y = −2. 3. 2. 12 2 ⋅ 6 6 = = 14 2 ⋅ 7 7 . 3. x 3 = → y 4 x = 3 dhe y=4 3b = 51 → b = 17 2a 8 = → 2 a = 8 → a = 4. Algjebra elementare 2. SHEMBUJ 1.

2.1 Numrat

F a q e | 27

2. 3.

24 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 3 2 ⋅ 2 4 = = = 42 2⋅3⋅7 7 7

−45 (−1) ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 5 5 = = −72 (−1) ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 8

ZGJERIMI

a f ⋅a = → Thyesa në anën e majtë është zgjeruar për faktorin f duke b f ⋅b shumëzuar numëruesin dhe emëruesin me të njëjtin faktor f.
SHEMBUJ
1. 2. 3.
4 11 ⋅ 4 44 = = 7 11 ⋅ 7 77

0.5 2 ⋅ (0.5) 1 = = 1.5 2 ⋅ (1.5) 3 −1.7 10 ⋅ (1.7) 17 =− =− 2.3 10 ⋅ (2.3) 23

Dy shembujt e fundit tregojnë pse zgjerimi është i rëndësishëm. Nëse dëshirojmë të shmangim decimalet nga numëruesi dhe emëruesi (kujtojmë se ne nuk jemi kufizuar vetëm tek veprimet me numra të plotë) ata i shumëzojmë me një faktor të përshtatshëm për t’i shndërruar në numra të plotë. Sikur shumëzimi me pjesëtimin, edhe thjeshtimi dhe zgjerimi janë veprime inverse të cilat e thjeshtojnë njëri tjetrin nëse aplikojnë që të dya.

SHUMËZIMI I DY THYESAVE
a c a ⋅c → Dy thyesa shumëzohen duke shumëzuar numëruesit ⋅ = b d b⋅d dhe emëruesit e tyre.

28 | F a q e

2. Algjebra elementare

SHEMBUJ
1. 2. 3.
1 7 1⋅ 7 7 ⋅ = = 3 11 3 ⋅11 33

3⋅ 4 12  3  4 (−3) ⋅ 4 = =− − ⋅ = 5⋅7 (−5) ⋅ 7 35  5 7 1 3  5 1⋅ 3 ⋅ 5 15 ⋅ ⋅ −  = − =− 2 4  7 2⋅ 4⋅7 56

PJESËTIMI I DY THYESAVE

a a c b a d ÷ = = ⋅ → Dy thyesa pjesëtohen duke shumëzuar thyesat b d c b c d inverse.

SHEMBUJ
1. 2.
2 5 2 7 2 ⋅ 7 14 ÷ = ⋅ = = 3 7 3 5 3 ⋅ 5 15
3 4 5 9

=

3 9 27 ⋅ = 4 5 20

3.

 4   −6   4   14  4 ⋅14 4 ⋅ 2 ⋅ 7 4 = =  −  ÷   =  − ⋅ −  =  7   14   7   6  7 ⋅ 6 7 ⋅ 2 ⋅ 3 3

Dy veprimet e fundit sërish janë inverse ndaj njëri tjetrit. Ndonëse “mbledhja” dhe “zbritja” janë veprimet më elementare algjebrike, shumë gabime paraqiten gjatë mbledhjes dhe zbritjes së thyesave. Ju lutem u kushtoni kujdes të veçantë seksioneve të veçanta: “Kujdes – gabimet e zakonshme”.

2.1 Numrat

F a q e | 29

MBLEDHJA (ZBRITJA) E THYESAVE ME EMËRUES TË NJËJTË
a c a±c → Dy thyesa me emërues të njëjtë mblidhen (zbriten) ± = b b b duke mbledhur (zbritur) numëruesit.

SHEMBUJ
1. Gjysmë torte dhe një e katërta e tortës së bashku bëjnë tre të 1 1 2 1 3 katërtat, pra + = + = . 2 4 4 4 4
3 8 11 + = 5 5 5 − 7 3 − 2 −7 + 3 − 2 6 + + = =− 11 11 11 11 11

2. 3. 4.

2  8  2 − (−8) 2 + 8 10 −−  = = = =2 5  5 5 5 5

Në mënyrë që të mblidhen dhe zbriten thyesat me emërues të ndryshëm, së pari duhet që thyesat të zgjerohen që të kenë emëruesin e njëjtë, i cili në këtë rast quhet emëruesi i përbashkët.

EMËRUESI I PËRBASHKËT Emëruesi i përbashkët i dy thyesave
emëruesve:
b⋅d

a c dhe është prodhimi i dy b d

Duke zgjeruar të dy thyesat me d dhe b, përkatësisht, merren dy thyesa me të njëjtin emërues:

a⋅d c⋅b dhe b⋅d d ⋅b

30 | F a q e

2. Algjebra elementare

Emëruesi i përbashkët më së lehti caktohet duke shumëzuar dy (ose më tepër) thyesa dhe duke zgjeruar thyesat me të gjithë faktorët që nuk janë pjesë e emëruesit të përbashkët.

SHEMBUJ
Të caktohet emëruesi i përbashkët (EP) për thyesat dhe të bëhet zgjerimi i tyre: 1. 2. 3.
2 ; 3 1 ; 6 5 2⋅7 → CD = 3 ⋅ 7 → ; 7 3⋅7 −3 1⋅ 7 → CD = 6 ⋅ 7 → ; 7 6⋅7 5⋅3 14 15 → ; 7⋅3 21 21 −3 ⋅ 6 7 18 → ; − 7 ⋅6 42 42

2 3 1 2 ⋅ 3 ⋅ 7 3 ⋅ 3 ⋅ 5 1⋅ 5 ⋅ 7 ; ; → CD = 3 ⋅ 5 ⋅ 7 → ; ; 5 7 3 3⋅5⋅ 7 3⋅5 ⋅7 3⋅5 ⋅ 7 → 42 45 35 ; ; 105 105 105

Caktimi i emëruesit të përbashkët dhe zgjerimi i thyesave është parakusht për mbledhjen dhe zbritjen e thyesave me emërues të ndryshëm.

MBLEDHJA (ZBRITJA) E THYESAVE ME EMËRUES TË NDRYSHËM
a c a ⋅ d ± c ⋅b → Dy thyesa me emërues të ndryshëm mund të ± = b d b⋅d mblidhen (zbriten) pas zgjerimit i cili i sjell ato në thyesa me emërues të njëjtë.

SHEMBUJ
1. 2.
2 5 2 ⋅ 7 5 ⋅ 3 14 15 29 + = + = + = 3 7 3 ⋅ 7 3 ⋅ 7 21 21 21 2 1 2 ⋅ 7 1 ⋅ 3 14 3 11 − = − = − = 3 7 3 ⋅ 7 3 ⋅ 7 21 21 21

2.1 Numrat

F a q e | 31

3.

2 1  3  2 ⋅ 4 ⋅ 7 1⋅ 3 ⋅ 4 3 ⋅ 3 ⋅ 7 56 12 63 107 − −−  = − + = − + = 3 7  4  3 ⋅ 4 ⋅ 7 3 ⋅ 4 ⋅ 7 3 ⋅ 4 ⋅ 7 84 84 84 84
4 7

Thyesat shpesh paraqiten në ekuacione të formës:

x=

3 5

y

Në rastet e tilla preferohet që të shmangen thyesat. Si një mënyrë për të realizuar atë është që të shumëzojmë tërë ekuacionin me një faktor dhe poashtu mund të kryejmë pothuajse të gjitha veprimet (me përjashtim të shumëzimit ose pjesëtimit me zero) në të dy anët e ekuacionit pa e ndryshuar atë. Kështu, pas shumëzimit të ekuacionit me faktorin e përbashkët do të merret:
4 ⋅ 7 ⋅5⋅ x = 3 ⋅ 7 ⋅5⋅ y 7 5

Pas redukimit të faktorëve të përbashkët në numërues dhe në emërues merret:
4 ⋅5⋅ x = 3⋅ 7 ⋅ y

Shpesh këtij veprimi i referohemi si “shumëzimi i tërthortë”, i cili merret pas zgjerimit dhe reduktimit.

BARAZIA E TËRTHORTË
a c → = b d

THYESAVE

IMPLIKON

SHUMËZIMIN

E

Dy thyesa janë të barabarta atëherë dhe vetëm atëherë kur a ⋅ d = c ⋅ b . Ky veprim shpesh njihet si “shumëzimi i tërthortë me emëruesit”.

SHEMBUJ
1. 2.
2x 1 = y 7 4 → 2 ⋅ 4 x = 1⋅ 7 y → 8 x = 7 y

3x 4 =− → −5 ⋅ 3x = −4 ⋅ 5 y → 3x = 4 y 5y 5

Algjebra elementare 3.7 3 2.5 7 1.7 3 Mund të zgjerohen me 10 dhe të shndërrohen në: 12 18 3 . −3 4 = → −3 ⋅ (−5) z = 4 ⋅ 8 y → 15 z = 32 y 8 y −5 z Ne edhe më tej nuk kemi kufizuar numrat në numërues dhe emërus në raport me madhësinë e tyre.7 Në fakt.8 10 3 0.8 . Termat 1 5 7 .− . 3. = . 4 8 3.5 −2 . =− 3 28 4 7 7 Në krahasim me thyesat tjera tani vërejmë se numëruesi është më i madh se emëruesi. . .− . .32 | F a q e 2. 4 8 10 i përshtaten plotësisht përkufizimit.2 11 3. .8 0. 3 2. Thyesat e tilla quhen thyesa të përziera. = 37 30 5 Në tre termat vijues numëruesit janë më të mëdhenjë se emëruesit: 11 3.7 Pas zgjerimit të dy termave të fundti me 10 merret:: 11 35 5 −20 20 . . Të gjithë termat vijues janë në përputhje me përkufizimin e thyesës: 1 5 1. Termat 1.8 −2 .2 1. . dallimet mes thyesave të mësipërme janë shumë të vogla. .

. 11 2 = 3+ = 3 2 3 3 3 5 1 = 1+ = 1 1 4 4 4 − 20 6 6 = −2 − = −2 7 7 7 . mund të ndahet në një numër të plotë dhe një thyesë të rregulltë: a c = i + ku a > b dhe c < b b b Thyesat e përziera në përgjithësi shënohen pa shenjat +. Në kuptimin formal kjo do të thotë: a është thyesë e rregulltë nëse a < b b Nëse a ≥ b thyesa quhet e përzier.1 Numrat F a q e | 33 THYESAT E RREGULLTA DHE THYESAT E PËRZIERA Thyesa quhet e rregulltë nëse numëruesi është më i vogël se emëruesi. 3.në mes: 2 2 3+ 7 = 3 7 SHEMBUJ Pas pjesëtimit të numëruesit dhe emëruesit merret: 1. NDARJA E THYESËS SË PËRZIER Thyesa e përzier.2. përmes pjesëtimit. Ndonjëherë është e domosdoshme ose e preferueshme që të ndahet pjesa e plotë dhe herësi i cili pastaj është thyesë e rregulltë. 2.

34 | F a q e 2. Nga përvoja e dijmë se kështu nuk ndodh çdoherë. Kështu që vargu i shifrave pas presjes dhjetore është i fundëm.247 = 2 4 7 200 40 7 247 + + = + + = 10 100 1000 1000 1000 1000 1000 Numrat e tillë quhen numra dhjetorë (decimal). Algjebra elementare NUMRAT DHJETOR Sistemi ynë i numrave bazohet në ashtuquajturin sistem dhjetor.25 4 ose 1 = 0. Kjo mbase mund të jetë arsyeja pse paraardhësit tanë kanë përdorur 10 gishtat si mjet numërimi. Për shembull kemi pjesëtimet: 1 = 0. e kështu me radhë. gjersa në Gjermani përdoret presja. pastaj 100 = 102 . duke rezultuar në shumëfish të 10−1 . Në shënimet AngloSaksone ata shënohen me pikë dhjetore. etj.0384615384615 26 . Shumëfishët e faktorëve të 10 me tregues (eksponentë) negativ ndahen nga ata jo-negativ përmes presjes dhjetore: 0. çdo thyesë mund të shndërrohet në numër dhjetor duke pjesëtuar numëruesin dhe emëruesin sipas rregullave të zakonshme të pjesëtimit: 1 = 0. Në aspektin formal.363636 11 ose 53 = 2. pra me numrin 10 si bazë. zvogëlohet fuqia për një.125 8 Në të dy rastet e mësipërme pjesëtimi mbaron pa mbetje. Fuqitë e 10 dhe shumëfishët e tij ngriten nga njëra pozitë tek tjetra për 1. pastaj të 10−2 .333 3 ose 4 = 0. që nga e ardhmja pozitë e deri tek e fundit është shumëfish i 10 = 101 . dhe kështu edhe filluan të bëjnë llogaritjet në bazë të shumëfishëve të 10-it dhe fuqive të tij: 247 = 2 ⋅100 + 4 ⋅10 + 7 ⋅1 Pozita e fundit në një numër është çdoherë shumëfish i 1 = 100 . Nëse lëvizim në drejtimin tjetër duke filluar nga 1 = 100 . Shënimi dhjetor ndonjëherë është kuptimplotë sepse përmes tij shmanget përdorimi i thyesave.

madje edhe më e gjatë se sa në shembujtë e mësipërmë..41421356237.141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399. Është praktike që të mbivijëzojmë decimalet të cilat përsëriten.. e një ndër më të njohurit është konstanta numerike π: π = 3.. Këta numra nuk mund të paraqiten as përmes thyesave e as përmes decimaleve periodike. ka disa numra decimal tek të cilët vargu i i numrave as nuk mbarone as nuk përsëritet.1. Megjithatë. e = 2.2. numri i tretë tregon se perioda jo doemos fillon pas presjes dhjetore dhe që ajo mund të jetë relativisht e gjatë. KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME • Mbledhja dhe zbritja e thyesave 1 1 2 4 1 3 dhe − ≠ + ≠ 2 3 5 5 3 2 3+ 1 4 4 4 4 dhe ≠ ≠ + 2 2 2 +1 2 1 • Shumëzimi dhe pjesëtimi i thyesave 5⋅ 1 5 dhe ≠ 3 15 6 3 ÷2≠ 4 2 1 2 3 ⋅ ≠ 3 7 10 . Si shembuj të numrave të tjerë iracional kemi: 2 = 1.. Numrat në të cilët decimalet ose përfundojnë ose përsëriten në mënyrë periodike quhen numra racional. Ata quhen numra iracional (shih gjithashtu seksionin 2... Ata çdoherë mund të paraqiten përmes thyesave të rregullta. Megjithatë.718 281 828 459 045 235 360 287 471 352 662 497 757 247 093. Decimalen që përsëritet e quajmë periodike.1. faqe 14).1 Numrat F a q e | 35 Në dy shembujtë e parë pas disa hapash vërejmë se vargu i decimaleve përsëritet.

36 | F a q e 2. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative. përkatësisht të jenë të barabartë me vlerën e dhënë: a) c) e) 1 4 emëruesi 16 numëruesi 12 numëruesi 56 b) d) 2 7 2 3 emëruesi 21 emëruesi 27 2 7 7 8 3. Të thjeshtohen thyesat sa më tepër që të jetë e mundur: a) e) i) 35 55 12 72 42 14 b) f) j) 8 28 36 48 105 231 c) g) 18 30 64 16 d) h) 15 77 88 16 .1. Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare.2: THYESAT DHE NUMRAT DHJETOR Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Të zgjerohen thyesat me faktorët e dhënë: a) d) 2 3 14 6 me 4 me 0. në rast se keni marrë rezultat të gabuar. duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne. 1. Të zgjerohen thyesat ashtu që numëruesi ose emëruesi.5 b) 5 7 me –3 c) −2 9 me –4 2. Algjebra elementare USHTRIMI 2.

3 3 4 7 g) 1 15 dhe 12 25 2. Të gjendet emëruesi më i vogël i përbashkët për thyesat vijuese: a) d) 2 10 3 16 dhe dhe 3 15 5 20 b) e) h) 7 30 2 14 dhe dhe 4 4 21 c) f) i) 5 12 2 dhe 27 3 8 2 1 dhe 1 1 3 4 1.1 Numrat F a q e | 37 4. Pjesëtoni: a) 2 4 ÷ 3 7 4 ÷2 7 2 3 1 ÷1 7 7 b) 1 1 ÷ 2 3 3÷ 2 5 c) 3 6 ÷ 8 5 21 7 ÷ 15 5 5 2 7 ÷ ÷ 2 7 5 1 6 d) 1 ÷ 3 5 e) h) f) i) g) j) 1 2 4 ÷ ÷ 7 7 3 7.3 1 6 3 dhe .3 3 4 dhe 1 5 dhe 1 6 j) 7 . Njehsoni: a) e) i) 1 2 ⋅ 3 7 3 2 ⋅ 4 9 5 7 ⋅2 7 5 b) f) j) 1 7 ⋅ 2 4 1 4 2 ⋅ 2 5 3 7 5 ⋅ ⋅ 5 6 9 c) 2 6 ⋅ 3 5 d) h) 3 1 ⋅ 8 2 3 ⋅5 4 1 1 g) 1 ⋅ 2 3 2 6. Të zëvendësohet ‘?’ me numrin e duhur: a) d) 3 ? = 4 16 3 21 = 7 ? b) e) 2 ? = 7 56 21 105 = 2 ? c) f) 5 105 = 7 ? 4 ? = 7 77 5.2.

7 −6. Algjebra elementare 8. përkatësisht: a) d) g) j) 1 1 + 2 3 3 2 − 5 35 2 1 1 + − 3 4 6 4 5 3 − + 15 21 14 b) e) h) 2 5 + 3 6 1 1 4 −1 5 45 7 3 4 − − 2 7 5 c) f) i) 2 1 − 7 14 8 3 − 11 7 7 1 −2+ 3 7 9. Shndërroni thyesat në numra dhjetor (në rast se keni nevojë përdoreni kalkulatorin): a) e) 4 7 87 29 b) f) − 6 11 c) g) 16 6 23.3 d) h) 43 16 121 11 −37 −9 . Mblidhni ose zbritni.38 | F a q e 2.

1 Numrat F a q e | 39 REZULTATET 2.2. a) f) 7 11 3 4 b) g) 2 7 4 c) h) 3 5 11 2 d) i) 15 77 e) j) 1 6 5 11 3 4.1. a) 8 12 b) 15 21 c) − 8 36 d) 7 3 2. a) f) b) g) c) h) 4 5 15 4 5 16 17 8 d) i) 3 16 17 7 10 9 3 8 e) j) 1 6 7 18 2 7 25 4 6. a) f) 7 6 15 2 b) c) h) d) i) e) j) g) 1 . a) 4 16 b) 6 21 c) 12 42 d) 18 27 e) 56 64 3. a) e) 12 16 105 10 2 21 2 b) f) 16 56 44 77 7 8 10 3 3 2 c) 105 147 d) 21 49 5.2: THYESAT DHE NUMRAT DHJETOR 1.

40 | F a q e 2.5455 4. a) f) 30 12 b) g) 42 c) h) 108 60 d) i) 80 12 e) j) 8 30 75 8.6667 g) d) 2.6875 −3. a) f) 5 6 23 77 b) 1 g) 1 2 c) h) 3 14 d) i) 19 35 10 21 e) j) 8 3 45 3 4 2 19 70 17 70 9. Algjebra elementare 7. a) e) 0.7619 h) 11 .5714 3 b) f) −0.1111 c) 2.

Për të njehsuar përqindjen. SHEMBULL Numri total i stafit që punon në një degë të ProCreditit është 20. Nëse e zbërthejmë në mënyrë joformale. Ata e quajtën pjesën që e njehsonin si margjinë të tyre “të përqindjes” (latinisht: per hundred). është “pjesëtuar për 100” dhe shenja e posaçme “%” është zbuluar për ta paraqitur atë. numrin 0. Ne i përdorim përqindjet për të krahasuar madhësitë e ndryshme. ose shkallët e kthimit shprehen në përqindje. Ne si bankierë.6 : 1 0. sepse ata donin të dinin se sa kishte mbetur në xhepat e tyre. Përqindja është shkalla për njëqind ose proporcioni në të qindtën pjesë. Sot termin “përqind” e përdorim për të nënkuptuar “të qindtën”.1 Numrat F a q e | 41 2. Kjo nënkupton se raporti i femrave ndaj numrit total të të punësuarve është 0. Për të krijuar këtë marrëdhënie ne thjeshtë e pjesëtojmë numrin e femrave me numrin e përgjithshëm dhe rezultatin e shumëzojmë me 100 për të marrë përqindjen. Shkallët e interesit. numrin 12 e pjesëtojmë me 20 dhe merret 0.4 ⋅100% = 20 40% .6. pra me 100%.6 ⋅100% = 60% 8 ⋅100% = 0. Numri Totali Femra Meshkuj Marrëdhënia Përqindja Tërësia 0.2.1. numrin total të pjesëmarrsve e shprehim si 100%.6 me 1. Totali prej 20 personave shprehet si 100%. Meqë përqindja është proporcioni i shprehur në pjesë të njëqindës. tregtarët duhej të dinin raportin e sasisë së të hollave. kemi shumë të bëjmë me përqindjet. Numri i femrave i ndëlidhur me tërësinë e jep përqindjen e femrave pjesmarrëse. atë e ndërlidhim me tërësinë.6 e shumëzojmë me 100 për të marrë 60%. Për të njehsuar proporcionin e femrave të punësuara. Aty punojnë 12 femra dhe 8 meshkuj. Nëse duam të dijmë përqindjen e femrave dhe meshkujve në klasën tonë. Është pjesa që shqyrtohet në relacionin sasior me tërësinë.4 : 1 12 ⋅100% 20 20 12 8 100% = 0.3 Përqindjet Shumë kohë para se thyesat të përdoreshin në masë të madhe.

42 | F a q e 2.3% 25% 66. “saktësisht një e treta”.6% 75% 20% . “afër gjysmës”. numrin p e pjesëtojmë me 100 dhe shumëzojmë me bazën b: x= p ⋅b 100 Kur i ndërlidhim dy vlera. 66% ose 150%? Le të shqyrtojmë tabelën vijuese. Algjebra elementare PËRQINDJA E BAZËS Përqindja është proporcioni në pjesë të një qindëshe i konsideruar në relacionin sasiorë ndaj bazës. “të realizuarit 110% të synimit” ose “afër 25%”. Për të njehsuar përqindjen p të një madhësie x në bazën b. “pothuajse dyfishi” “vetëm 10%”. Por çka saktësisht nënkuptojnë 25%. 50%. ne mund të shprehemi në disa mënyra të ndryshme. Marrëdhënia totali. Veçanërisht kur dëshirojmë të shprehim një proporcion ose kur bëjmë vlerësime i përdorim përqindjen. Për shembull themi. tërësia gjysma një e treta një e katërta dy të tretat tre të katërtat një e pesta Përqindja Shembuj 60 30 20 15 40 45 12 100% Më të vogla se tërësia 50% 33. numrin x e pjesëtojmë me bazën b dhe rezultatin e shumëzojmë me 100: p% = x ⋅100% b Nëse e dijmë përqindjen p të bazës b dhe duam të njehsojmë madhësinë përkatëse x.

6 0. 236.2: Përqindjet SHEMBUJ 1.2. Sa është 745.117. Proporcioni i stafit: Sa është 50% e 660? → 50 660 ⋅ 660 = = 330 100 2 2. 324 € = 2.324 €? → .563.867 USD si përqindje e 24. 543.1% Më të mëdha se tërësia 200% 300% 400% 1000% 150% 250% Tabela 2. $ 745867 ⋅100% ≈ 3.654 USD? → 3.1 Numrat F a q e | 43 Marrëdhënia e dhjeta pjesë e njëzeta pjesë një e qindta një e mijta dyfishi trefishi katërfishi dhjetëfishi një e gjysmë dy e gjysmë Përqindja Shembuj 6 3 0.7 ⋅124.543.04% $ 24563654 1.51 € 100 Sa është 1.06 120 180 240 600 90 150 10% 5% 1% 0.7% e 124.

çmimi mund të rritet për shkak të rritjes së shpenzimeve (p. milion USD? KUJDES: Meqë kemi filluar me 2.1 milion USD.4 6. Në rastet tjera.1. → Përqindjet gjithashtu luajnë rol në zbritjet me rastin e shitjeve. duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur e definojmë tërësinë (= njëqindë për qind = 100%). për shembull shkalla e interesit për një kredi mund të rritet.7% ose e keni tejkaluar atë për 10. Meqë përqindja nënkupton “një pjesë nga tërësia”.4 milion USD dhe keni përfunduar me 3.4 milion USD dhe kjo është rritur në 3.7%.7% 543 Ju keni arritur synimin prej 110. TVSH). rabateve. Arritja e synimit: Në sa përqind e keni arritur synimin tuaj të 543 kredive nëse keni arritur të realizoni 601 kredi? VËMENDJE: Këtu tërësia ose 100% është synimi prej 543 kredive. si dhe zbritjeve tjera të ndryshme. Sa ishte shkalla e rritjes vitin e kaluar nëse keni filluar me 2. 601 ⋅100% = 110.4 dhe jo 3. milion USD. .4 milion USD 2.4) 0.sh. Sa kredi pritni në fund të muajit? → 104 ⋅1456 = 1.44 | F a q e 2. lejimeve.1. baza ose ekuivalenti i 100% këtu është 2.04 ⋅1456 = 1514 100 5. çmimi i benzinës) ose rritjes së tatimeve (p. → (3. Në këso raste. në të gjitha rastet ishte 60.4 2. çmimi mund të rritet.7 ⋅100% = ⋅100% ≈ 29% 2.1 − 2. Baza në tabelën e mësipërme. çmimi bruto zvogëlohet për përqindjen e caktuar. Ju keni 1456 kredi dhe dëshironi të rritni për 4% gjatë muajit të ardhshëm. Algjebra elementare Shkallët e rritjes: 4.sh. Atë do ta quajmë bazë.

Atij i shtohet TVSH prej 19%. Megjithatë.50 EUR 2. SHEMBUJ 1. Bilanci i depozitës në një llogari është 127 EUR. RRITJA (ZVOGËLIMI) E BAZËS Në përgjithësi.05) = 127 ⋅1.05 = 133. Sa do të jetë çmimi i shitjes? 50 ⋅ (1 + 0. të cilat pastaj ose i shtojmë ose i zbresim bazën. Atij duhet t’i shtoni interesin prej 5% Sa do të jetë bilanci pasi interesi të jetë kapitalizuar? 127 ⋅ (1 + 5%) = 127 ⋅ (1 + 0.19) = 50 ⋅1.35 EUR .1 Numrat F a q e | 45 Qartë se së pari mund të njehsohet pjesa p% si përqindje e bazës b dhe i shtohet (ose zbritet) rezultati r tek (nga) baza: b ⋅ p% = r → b ± r . Kalkulimit të mësipërm i referohemi si “përqindja e bazës”. Pra.19 = 59. shumëzojmë bazën me faktorin e rritjes (zbritjes): p f = 1 ± p% = 1 ± 100 . rritja nënkupton: b ± b ⋅ p % = b ⋅ (1 ± p %) = b ⋅ f p (zbritja) e bazës b me përqindjen p % = 100 ku f = 1 ± p % është faktori i rritjes (zbritjes).2. Çmimi bazë i një artikulli pa tatim është 50 EUR. mund të kryhen që të dy veprimet përnjëherë: b ± b ⋅ p % = b ⋅ (1 ± p %) p = b ⋅ (1 ± 100 ) .

93 = 229. Algjebra elementare 3. kështu që taksa duhet të figurojë në faturë.30 = 143.30 EUR f 1. Deri tani.19 Taksa t = 900 − 756. Nëse paguani për një artikull në kesh do të përfitoni 7% lirim. Le të themi se ju jeni i liruar nga TVSH.70 EUR PËRQINDJA NË BAZË Për të njehsuar bazën b nga rezultati final r (përfshihet edhe përqindja e pjesës p) duhet të pjesëtojmë rezultatin me faktorin e rritjes: b= r r = (1 + p%) f .46 | F a q e 2.30 ⋅ 0. dhe me këtë rast çmimi prej 247 EUR do të redukohet.07) = 247 ⋅ 0. është dhënë çmimi bruto dhe dëshirojmë të dijmë bazën: 900 = b ⋅ (1 + p%) = b ⋅ (1 + 0.19) = b ⋅ f → b = 900 900 = = 756. mund të njehsohen si vijon: b ⋅ f = 756. ndërrojmë anën e këtij kalkulimi: Fillojmë nga rezultati final (me përqindjen tashmë të përfshirë) dhe provojmë të përcaktojmë bazën. Ne përdornim përqindjen e bazës për të njehsuar vlerën e shtuar (zbritur). Kur flasim për përqindjen në bazë.71 EUR Ekziston dallim shumë i vogël por i rëndësishëm në mes të përqindjes së bazës b dhe përqindjes në bazë. Sa do të paguani me këtë rast? 247 ⋅ (1 − 7 %) = 247 ⋅ (1 − 0. Le të supozojmë se ju keni blerë një llaptop për biznesin tuaj dhe keni paguar 900 EUR (përfshirë edhe taksën). baza jipej dhe ne njehsonim rezultatin final të rritur (zvogëluar).19 = 143.70 . ose që në fakt është e njëjta gjë – taksa duhet të tregohet e ndarë në faturë. Sa është taksa (TVSH = 19%) dhe sa është çmimi neto? Në këtë rast. Kalkulimet e këtij lloji kryhen në baza shumë të rregullta në biznes dhe jo vetëm kur duhet të paraqitet çmimi final por edhe çmimi neto (duke përjashtuar taksën).

98 = = = 38.19 EUR Deri tani kemi mësuar se sa është e rëndësishme të jemi të vëmendshëm për bazën. Para rritjes çmimi i një frigoriferi ishte 500 EUR. TVSH është rritur në Gjermani para dy viteve nga 16% në 19%. ky është çmimi para tatimit.98 EUR .2. SHEMBUJ 1. Sa ishte çmimi fillestar po ? po = 2. kështu që çmimi i ri do të jetë: 500 + 500 ⋅ 3% = 515 EUR Megjithatë. Tatimi TVSH është ndryshimi: 3000 − 2521 = 479 = b ⋅ t = 2521⋅ 0.1 Numrat F a q e | 47 Saktësisht të njëjtat njehsime duhet të kryhen nëse dihet çmimi final i një artikulli (i reduktuar për p%) dhe jemi të interesuar për çmimin e pareduktuar. SHEMBUJ 1. Le të kryejmë njehsimet në dy hapa. Kjo bëhet edhe më e qartë nëse shqyrtojmë dy shembujtë vijues. r r 32.80 EUR 1 − p% f 0. Sa është TVSH (19%)? b= 3000 = 2521. sepse kemi të bëjmë me ndërrim të bazës. Sa ishte çmimi pas rritjes? Mbase ndokush mund të mendojë se çmimi është rritur për 3%. kjo nuk është korrekte.85 Ju keni blerë një veturë për 3000 EUR.00 1.19 Megjithatë. duke e sjell çmimin në 32. . Supozojmë se reduktimi ishte 15%.

Sa duhet të paguhet për këpucët? Reagimi i parë mund të jetë se duhet mbledhur 20% dhe 5%.19) = 512. 2.8 = 80 EUR Hapi 2: Oferta Speciale: 80 ⋅ (1 − 0. Algjebra elementare Hapi 1: Çmimi neto (pa TVSH) do të jetë: n= 500 = 431.16 Hapi 2: TVSH prej 19% e rrit çmimin bruto në: g = 431. PËRQINDJET E SHUMËFISHTA Nëse njehsojmë përqindje të shumëfishta. varësisht nga shenja. Si pjesë e një oferte speciale.93 EUR Vërejmë se çmimi në masë të konsiderueshme është më i vogël se çmimi që morrëm në fillim. Dhe “shumëzimi” duhet të shndërrohet në “pjesëtim” varësisht nga baza. Megjithatë. pra të merret 25% lirim dhe kështu të paguhet 75 EUR. sërish kemi ndryshuar bazën dhe kështu e kemi arritur tek çmimi jo i saktë. do të ketë edhe një zbritje prej 5%. .2) = 100 ⋅ 0. Hapi 1: Zbritja e çmimit: 100 − 100 ⋅ 20% = 100 ⋅ (1 − 0.95 = 76 EUR Kështu në këtë rast.03 ⋅ (1 + 0. çmimi i saktë është për pak më i lartë se çmimi të cilin e menduam në fillim.48 | F a q e 2. në mënyrë të njëpasnjëshme duhet të shumëzojmë me faktorin e rritjes (zvogëlimit). Nëse së pari kemi ndryshimin (1 ± p % ) dhe pastaj ndryshimin prej (1 ± q % ) atëherë ndryshimi përfundimtar është: (1 ± p %) ⋅ (1 + q %) Fjala “ndryshim” qëndron për rritje ose zbritje.03 EUR 1. Për një palë këpucë që kushtojnë 100 EUR ofrohet zbritja prej 20%.05) = 80 ⋅ 0.

76 = 76 EUR KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME Mbani mend se proporcionet të shprehura në përqindje shumëzohen me 100: 10 nga 100 ≠ 0.1 Numrat F a q e | 49 SHEMBUJ Në dy shembujtë paraprak ndryshimet e përgjithshme janë: 1. Zbritja e përgjithshme është: r = (1 − 0.16 Si rrjedhim çmimi i ri është çmimi paraprak shumëzuar për faktorin e rritjes: g = 500 ⋅ t = 500 ⋅1.1% 25 nga 50 ≠ 0. Faktori i ndryshimit të përgjithshëm ishte: t= 1 + 19% 1.76 Kështu pra çmimi përfundimtar është: s = 100 ⋅ 0.2) ⋅ (1 − 0.0259 = 512.0259 1 + 16% 1.05) = 0.5% Duhet të jeni të kujdesshëm me presjen dhjetore 10 nga 100 ≠ 1% 25 nga 50 ≠ 5% 10 nga 1000 ≠ 10% 2 nga 20 ≠ 1% .93 EUR 2.95 = 0.2.19 = = 1.8 ⋅ 0.

230 17 nga 35 2. 1.7% e 3.304 nga 4.100 22% e 1.974 USD 75% e 700 0.7% e 23 milionë USD 30% e 135 milionë EUR 107% e 10.056. duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne.50 | F a q e 2. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative.587. Njehsoni çmimin e ri nëse çmimet paraprake kanë ndryshuar sipas përqindjeve vijuese: a) b) c) 34 EUR rritur për 7% 34 EUR zbritur për 5% 97 EUR e rritur për 8% dhe pastaj për 2% .800 2.345 e 1. Algjebra elementare USHTRIMI 2.017 nga 2.3: PËRQINDJET Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave.800 2. në rast se keni marrë rezultat të gabuar.346 1. Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare. Njehsoni vlerën që i korrespondon përqindjeve të dhëna: a) b) c) d) e) f) g) 3.1. Njehsoni proporcionet në përqindje dhe jepni një shembull nga jeta e përditshme në të cilën mund të hasni këtë marrëdhënie: a) b) c) d) e) f) g) 15 nga 200 30 nga 50 17 nga 800 120.5% e 999 1.

42 EUR → 1.40 EUR 1. Në secilin nga rastet vijuese.47 EUR 12.42 EUR rritur për 5% dhe pastaj zbritur për 7% Pas rritjes (zbritjes) së çmimit. F a q e | 51 1. +6%. Çmimi i një litri benzinë ndryshoi gjatë javëve të kaluara si vijon: + 3%. duke rezultuar në çmimin përfundimtar. Tani kushton: 1. Sa ishte çmimi fillestar? a) b) c) Çmimi u rrit për 6% dhe pastaj u zbrit për 3%.2.98 EUR → 12.50 EUR është rritur tre herë për 3%? 22. Sa është përqindja e përgjithshme e rritjes (zbritjes) kur çmimi prej … a) b) c) d) 57 EUR është zbritur prej 7% dhe pastaj është rritur për 2%? 65 EUR është rritur për 7% dhe pastaj është rritur për 5%? 37.30 EUR.1 Numrat d) 4.47 EUR. +5%.20 EUR → 142. disa produkte janë shtrenjtuar (liruar) në raport me çmimin e dhënë. çmimi ka ndryshuar disa herë.36 EUR 144. pastaj -4%. U zbrit dy herë për 4% dhe pastaj u rrit për 6%. duke rezultuar kështu në çmimin prej 44.56 EUR. Njehsoni përqindjen e rritjes (zbritjes): a) b) c) d) 46 EUR → 42.80 EUR 5. duke rezultuar në çmim prej 23.10 EUR është zbritur për 4% dhe pastaj është rritur për 8% dhe pastaj është zbritur për 4%? 6. Sa ishte çmimi para një jave? .

35% f) g) 48.538. a) 7. Shembull: përqindja e aeroporteve në një vend që merren me shërbime ajrore ndërkombëtare.1.23 USD e) 391.000 USD c) d) e) 109.62% Shembull: numri i bankave në një vend që ofrojnë mikro kredi.995 525 f) 40.39 EUR b) 3. a) 36.57% 96.971% b) 32. Shembull: numri i njerëzve mbi moshën 80 vjeçare në raport me tërë popullatën e një vendi të vogël.05% 2. a) 396 d) 4. b) 82. Shembull: mesatarja mujore e shtretërve të nxënë për një hotel. Shembull: numri i huamarrësve në një degë që kanë vonesa në pagesa.3: PËRQINDJET 1.556 3.52% c) 4.52 | F a q e 2. Algjebra elementare REZULTATET 2. a) b) c) 7.5% 60% 2.78% . Shembull: numri i femrave pjesëmarrëse në një seminar.5 milionë EUR g) 11.83% d) 0.38 EUR c) 106. Shembull: numri i studentëve që regjistrohen në studime parauniversitare pas zgjerimit të infrastrukturës së universitetit në krahasim me regjistrimet para zgjerimit.86 EUR 4.13% 2.30 EUR d) 1.

a) c) 6.27% rritje 43.47% zbritje 24.12 EUR .35% rritje d) b) 0. a) c) 5.1 Numrat F a q e | 53 5.2.14% zbritje 9.09 EUR 1.34 EUR b) 12.

54 | F a q e 2. Nëse ato janë të sakta. Çdo zgjidhje ka vetëm rezultatin përfundimtar. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra. për një punë të koncentruar në këtë test. Qëllimi i këtij testi është që të merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani. Lirohuni nga kllapat dhe njehsoni vlerën e shprehjes: a) b) 2 ⋅ [ 2 − 6] ⋅ 7 + ( 3 − 8 ) ⋅ (−3)  + 2 ⋅ ( 2 − 4 + 5 ) ⋅ 3 =       { } ({[(4 − 7) ⋅ 3] + 4} ⋅ 5 − 3) ⋅ 4 + 3 ⋅ 2 − 4 =  3. Algjebra elementare 2. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. simbol. 1. Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. tabelë ose grafik. Njehsoni vlerën e shprehjes dhe paraqitni rezultatin në formë të thyesës dhe numrit dhjetor: a) 3 4 + 5 3 5 − 12 − 1 6 = b) 2 7 2 −4+35 6 7 2 +27 + 6 5 2 = c) 4 3 2 − 2 3 4 + 1+4 2 3 3 +2 4 = . Paraqitni disa shembuj për: a) c) Numrat e plotë: Numrat iracional: b) Numrat racional: d) Numrat realë: 2. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë.4 Testi i Progresit për “Numrat” Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë. ju mund të filloni kapitullin vijues.1. Mos e përdorni përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. madje mund të jetë vetëm një numër.

2.1 Numrat

F a q e | 55

4. Thjeshtoni thyesat sa më shumë që të jetë e mundur: a) b)
2 ⋅ 5 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 7 ⋅11 5 ⋅ 7 ⋅ 3 ⋅11 32200 26600

5. Caktoni emëruesin më të vogël të përbashkët: a) b)
2 3

,

3 8

4 , 7 ,

5 16

dhe

1 14

:

13 16 dhe : 2 ⋅ 3 ⋅ 7 ⋅11 3 ⋅ 21 ⋅ 7 ⋅ 5

6. Përcaktoni nëse shprehjet vijuese janë pozitive apo negative: a)
2 1 −3 2 2 3
3 7 4 −1 5

+

5 1 − 11 2 3
3 8

+1 5

b)

7 20 − 23 63

7. Çmimi i benzinës ndryshoi shumë. Gjatë muajit të fundit u regjistruan këto pesë ndryshime: i. Rritje për 6%, ii. Rritje për 4%, iii. Zbritje për 6%, iv. Rritje për 8%, v. Zbritje për 5%. Sa ishte çmimi i një litri benzinë një muaj më parë, nëse sot çmimi është 1.23 EUR?

56 | F a q e

2. Algjebra elementare

8. Më 1 Janar 2007 shkalla nominale e interesit në ProCredit ishte 14% në vit. Në atë kohë bilanci në llogarinë tuaj ishte 357.43 EUR. Katër muaj më vonë shkalla e interesit u rrit në 18%. Pas tre muajsh ajo u zvogëlua për 10%. Interesi është i thjesht, pra tërë interesi shtohet në llogari në fund të vitit. a) Sa ishte bilanci më 1 Janar 2008? b) Sa ishte shkalla efektive e interesit në vitin 2008 në këtë llogari? Udhëzim: Para njehsimit, vëreni se ndryshimet në mes “…në 18%” dhe “…për 10%”

2.2 Eksponentët

F a q e | 57

2.2 Eksponentët

2. Algjebra Elementare
2.1 Numrat
Numrat & veprimet Thyesat & numrat dhjetor Përqindjet

2.2 Eksponentët
Eksponentët e plotë Exponentët thyesorë Rrënjët

2.3 Shprehjet
Shprehjet e plota Shprehjet thyesore

Paranjohuritë:

Duhen njohur veprimet me numra të përfshira në numra, njësinë 2.1.

(Fuqitë) paraqiten tek numrat Qëllimet e mësimit: Eksponentët ( (variablat) kur numri (va (variabla) shumëzohet me veten. Në fillim, është prezentuar një hyrje e shkurtë e shënimeve të përdoru që ka dëshmuar të jetë e përdorura rëndësishme. Kështu, në mënyrë të natyrshme paraqitet nevoja që koncepti i ekspo eksponentëve të zgjerohet tek numrat racional. Kjo mu mund të interpretohet si invers i eksponentëve me numra të plotë, dhe që është arsyeja pse në matematikë janë

58 | F a q e

2. Algjebra elementare

prezentuar si nocione ekuivalente të ashtuquajturat rrënjët. Meqë ky veprim paraqet hapin themelor të llogaritjeve kur kemi të bëjmë me njehsimin e interesit, kthimin e interesit në kapital, konkludojmë se veprimet me eksponentë shihen si fundamentale në matematikën financiare. Në vitet e para të shkollës, mësojmë se si të zbatojmë sistemin tonë numerik. Intuitivisht fillojmë me sistemin dhjetor, për të cilin folëm në seksionin paraprak. Quhet sistem dhjetor sepse bazohet në fuqitë e numrit 10. Mbase numri 10 është zgjedhur për shkak të faktit se kemi 10 gishta, të cilët me siguri ishin mjeti i parë ndihmës me të cilin u shërbyen qeniet njerëzore për të kryer llogaritje. Kështu themi se duartë tona, shërbyen si abakusi ynë i parë, mbase edhe si kalkulatori i parë i xhepit. Le t’i hedhim edhe një sy tjetër sistemit tonë të numrave. Pothuajse pa menduar, ne mund të interpretojmë numrin 2860 si:

2 ×1000 + 8 ×100 + 6 ×10 + 0 ×1 = 2 ×10 ⋅10 ⋅10 + 8 ×10 ⋅10 + 6 ×10 + 0 ×1
Me fjalë të tjera, meqë ne shkruajmë çdo numër në secilën pozitë, për të theksuar shumëfishin e numrit 10, baza e sistemit tonë numerik, dhe mbi të gjitha, sepse gjithkush është pajtuar që kjo të jetë konventa jonë, mund të shmangemi nga rreshti i detalizuar dhe i komplikaur dhe të shkruajmë 2860. Këtë mund ta bëjmë meqë tashmë janë krijuar mjaft simbole për të plotësuar zbrastësinë në mes të çfarëdo dy shumëfishëve të bazës. Për këtë qëllim në sistemin dhjetor nevojiten saktësisht dhjetë simbole, pikërisht dhjetë shifrat me të cilat jemi të gjithë të njohur: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Çdo numër tjetër mund të paraqitet si shumëfish i bazës. Tani mund të spekulojmë se a thua do të ishte zhvilluar ndonjë sistem tjetër numerik nëse njerëzit nuk do të kishin 10 por 8 gishta, ose mbase 16 gishta. Në bazën 8 ose në sistemin oktal nevojiten vetëm 8 simbole, pra mund të veprojmë vetëm me shifrat: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2.2 Eksponentët

F a q e | 59

Rrjedhë se në sistemin me bazë 16, të njohur si sistemi heksadecimal, nevojiten 16 simbole. Meqë ky sistem gjen zbatim në apekte të ndryshme të teknologjisë informative, është arritur marrëveshja që të përdoren numrat nga 0 deri 9 dhe 6 shkronjat e para të alfabetit (të gjuhës angleze): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F Me fjalë të tjera, në sistemin heksadecimal kemi: A = 10, B = 11, C = 12 etj. Vëmendja filloi të fokusohet në sisteme të ndryshme numeriku, kryesisht për shkak të faktit se zbuluesit e kompjuterëve realizuan se mekanizmi i kalkulimeve në një kompjuter mund të bazohet vetëm në dy gjendje: “rrymë” ose “jo rrymë”, “magnetizuar” ose “jo i magnetizuar”. Kështu e tërë logjika e kalkulimeve duhej të ndërtohej duke u bazuar në sistemin me bazë 2 ose sistemin binar, i cili ka nevojë vetëm për dy simbole. Në sistemin binar janë vetëm dy shifra: 0 dhe 1 Le të shohim numrin 2680 në sisteme të ndryshme numerike? Dhjetor 2860 = 5 × 512 + 4 × 64 + 5 × 8 + 4 ×1 → 5454 oktal Dhjetor 2860 = 11× 256 + 2 ×16 + 12 ×1 → B2C heksadecimal Dhjetor 2860 = 1× 2048 + 1× 512 + 1× 256 + 1× 32 + 1× 8 + 1× 4 → 101100101100 binar Saktësisht si edhe në sistemin dhjetor me të cilin jemi të njohur, shumëfishët e bazës shumëzohen me faktor të përshtatshëm dhe mblidhen. Duke pozicionuar faktorët në atë mënyrë që ata t’i korrespondojnë saktësisht shumëfishëve, është e mundur të shkruajmë numrat në mënyrë shumë më të shkurtë se sa të shkruhet e tërë shuma. Ideja bazë është të paraqitet marrëdhënia sistematike në mes të shumëfishëve dhe bazës në formë të përshtatshme. Për këtë qëllim, matematikani dhe filozofi Frances René Descartes (1595 – 1650; për nder të Descartes sistemi koordinativ kënddrejtë njihet si “sistemi koordinativ Kartezian”) prezentoi një lloj të shënuari, në të cilin shumëfishët e bazës shënohen mbi indeksë dhe quhen “eksponentë” (ose ndonjëherë edhe “indeks”).

. Paraqitja e tij paraqet për ne detyrë. 3.5) 2 = 1.2. 2.. 2.60 | F a q e 2. Veprimi quhet “x në fuqinë n”. numri i përsëritjeve quhet eksponent. 4. ⋅ x (n herë faktor i x) Numri x quhet baza. 25 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 = 32 30 = 1 (1. PËRKUFIZIMI I EKSPONENTËVE TË PLOTË Për numrin real x dhe numrin e plotë pozitiv n përkufizojmë: xn = x ⋅ x ⋅ . kurse eksponenti në këtë kapitull do të jetë numër i plotë..1 Eksponentët e plotë Nëse një numër e shumëzojmë me veten disa herë mund të shkruajmë: 4 ⋅ 4 ⋅ 4 ⋅ 4 ⋅ 4 = 45 ose x ⋅ x ⋅ . ⋅ x (n herë) = x n Faktori që përsëritet (4 ose x. treguesi) . Në vijim do të merremi me rregullat e njehsimeve që aplikohen kur formulat ose shprehjet përmbajnë indeksa. Për n = 0 dhe x ≠ 0 vlen: x0 = 1 ( 00 nuk është i përkufizuar dhe quhet shprehje e pacaktuar) SHEMBUJ 1.5 = 2. Baza mund të jetë çfarëdo numri real. Lexohet: "4 në fuqinë 5" ose "x në fuqinë n".5 ⋅1. Algjebra elementare Shënimi përkatës quhet shënim eksponencial. që rregullat e njohura të llogaritjeve algjebrike t’i transformojmë në atë mënyrë që të mos paraqiten kontradiksione..25 ( − 4) 0 = 1 . përkatësisht) quhet baza kurse numri i përsëritjeve (5 ose n) quhet eksponenti (fuqia.

5) 2 ( −1.th.25 3 1 = PËRDORIMI I KLLAPAVE Në mënyrë që të zgjerohet efekti i eksponentëve duhet përdorur kllapat: (a ⋅ b)n = a n ⋅ b n . PËRKUFIZIMI I EKSPONENTËVE TË PLOTË NEGATIV Nëse eksponenti është negativ numri 1 në mënyrë të përsëritur pjesëtohet me bazën. 3.5) ⋅ ( −1.5) −2 1 1 1 = =− ( −3) ⋅ ( −3) ⋅ ( −3) −27 27 ( −3) 1 1 1 = = = ( −1. D. SHEMBUJ 1.2. 2−3 = 1 = = 0.m..2 Eksponentët F a q e | 61 Kjo nënkupton se numri në mënyrë të përsëritur shumëzohet me bazën. merret: x−n = 1 xn 0−n nuk është i përkufizuar. për të pjesëtuar një numër me eksponentë një herë e zvogëlojmë eksponentin për 1.125 2 8 3 1 ( −3) −3 = (−1. 2. Veprimi invers i shumëzimit është pjesëtimi.5) 2. Kështu pjesëtimet e njëpasnjëshme mund t’i paraqesim me eksponentët negativ.

3. Njehsojmë shprehjet brenda kllapave nga brenda – jashtë Njehsojmë eksponentët Kryejmë shumëzimet (pjesëtimet) Kryejmë mbledhjet (zbritjet) SHEMBUJ (3 ⋅ 4 − 7) 2 + 4 ⋅ 2 3 − 3 ⋅ 4 2 Hapat 1 2 3 4 (3 ⋅ 4 − 7) 2 (3 ⋅ 4 − 7) = 5 +4 ⋅ 23 −3 ⋅ 42 Komentet Kryejmë veprimet brenda kllapave 52 = 25 23 = 8 4 ⋅ 8 = 32 42 = 16 3 ⋅16 = 48 Eksponentët Shumëzimet Rezultati.62 | F a q e 2. 4. 2. 25 + 32 − 48 = 9 Tabela 2. 2. 2 ⋅ 32 = 2 ⋅ 9 = 18 (2 ⋅ 3) 2 = 6 2 = 36 22 ⋅ 3 = 4 ⋅ 3 = 12 NJEHSIMI I SHPREHJEVE ME EKSPONENTË Nëse detyra përmban shprehje të ndryshme algjebrike me shumëzimin (pjesëtimin) dhe mbledhjen (zbritjen) vargu i veprimeve është: 1.3:Njehsimi i shprehjeve . 3. Algjebra elementare SHEMBUJ 1.

ekzistojnë edhe disa veti të eksponentëve që vlen për t’u mbajtur në mend.2.2 Eksponentët F a q e | 63 Ky është një shembull ku përdoren tre eksponentë: 2   3    2 ⋅ (−1) − 1 − 4  − 100   3 Kujtojmë se veprimet me kllapa duhen kryer në drejtimin nga brendajashtë! Hapat 1 2 3 4 5 6 2   3    2 ⋅ (−1) − 1 − 4  − 100   3 Komentet Kllapa e brendshme Shumëzimi dhe zbritja Kllapa e dytë Kllapa e tretë Eksponentët Rezultati pas zbritjes ( −1)3 = − 1 2 ⋅ ( − 1) − 1 = − 3 [ − 3]2 = 9 {9 − 4} = 5 53 = 125 125 − 100 = 25 Tabela 2. .4:Veprimet me kllapa Përveç rregullave të mësipërme të cilat pak a shumë paraqesin vargun elementar të njehsimeve algjebrike.

x 2 x5 ⋅ x 2 4x 3 3 = 3 x 4−3 = 3 x = 1 5+ 2 − 3 1 4 = x x 2 2 (32 ) = 32⋅3 = 36 m ( x 3 ) = x 3m . y numra realë.64 | F a q e 2. • x m ⋅ x n = x m+ n • • xm x n = x m−n n ( xm ) = x m⋅n • ( x ⋅ y )m = x m ⋅ y m x xm •   = m për y ≠ 0 y  y SHEMBUJ 1. 2. m 23 ⋅ 24 = 23+4 = 27 35 ⋅ 3−4 = 35−4 = 31 = 3 43 ⋅ 4−3 = 43−3 = 40 = 1 Nga shembulli i fundit mund të konkludojmë se meqë 43 ⋅ 4−3 = 1 → 4−3 = 1 4 3 shprehja 4−3 duhet të jetë elementi invers in 43 dhe anasjelltas. 7. 3x 4 3 4. 6. 3. m numra të plotë. Algjebra elementare VETITË E EKSPONENTËVE TË PLOTË Le të jenë x . dhe n. 5.

 a2  a6 a6 ⋅ b6 (a ⋅ b)6 =  −2  = 3 −6 =  2b  2 ⋅ b 8 8   7 x −8 4x −5 = 7 −8−( −5) 7 −3 7 x = x = 3 4 4 4x .2 Eksponentët F a q e | 65 8. • • x −m = x    y −m 1 xm = → 1 x  y   m xm =  y =  x m 1 x −m për x ≠ 0 për x . 2. 4. dhe n . 9. (2 x)−1 = 1 2 krahasuar me 2x −1 = ! 2x x VETITË E EKSPONENTËVE TË PLOTË NEGATIV Le të jenë x dhe y numra realë. y ≠ 0 1 x n y SHEMBUJ 1. m numra të plotë.  73   5 8    −2  7−6  810 =  −10  = 6   8  7 4 y4 x6 (2 x −3 ⋅ y 2 ) 2 = 2 2 ⋅ x −6 ⋅ y 4 = 3 3. ( 3a 2 ⋅ b3 ) x −5 x −3 m = 3m ⋅ a 2 m ⋅ b 3 m = x −5−( −3) = x −5+3 = x −2 = 1 x2 10.2. y ≠ 0 • x −m y −n 1 m yn = x = m për x .

Algjebra elementare 5.  x2 − 1  ( x2 − 1)3 =   x+2   ( x + 2)3   KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME • Vetitë e eksponentëve të plotë (3 + 2) 2 ≠ 32 + 22 2 −3 ≠ − 2 3 43 ≠ 4 + 4 + 4 23 ⋅ 24 ≠ 212 2 ⋅ 34 ≠ 64 23 ⋅ 52 ≠ 105 (5 ) 2 3 ≠ 5(2 ) = 58 3 • Eksponentët negativ 2 −3 ≠ ( −2)3 • Baza negative ( −2) 2 ≠ −4 ( − 2) 3 ≠ 8 . ( a + b )3 ( a + b) 2 = ( a + b)3− 2 = a + b = ( x − 1) 4−3 3( x + 2) 3− 2 ( x + 2) 2 ⋅ ( x − 1) 4 3( x + 2) ⋅ ( x − 1) 3 3 3 = x −1 3( x + 2) 8.  a4 ⋅ a−3   a4−3   a 3 −2  −2 5  =  −2+5  =  3  = a  a ⋅a   a  a      ( ) 3 = a−6 Të gjitha formulat vlejnë nëse shumat ose shprehje të tjera e formojnë bazën. 7.66 | F a q e 3 3 2. 6.

1: EKSPONENTËT E PLOTË Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Të thjeshtohen shprehjet vijuese. Zbatoni shënimin eksponencial në shprehjet vijuese: a) d) 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 3⋅ 3 x⋅ y⋅ z⋅ x⋅ y x⋅ y⋅ z b) e) 3⋅3⋅3 4 4 4 c) (2a) ⋅ (2a) ⋅ (2a) ⋅ (2a) (3b) ⋅ (3b) ( − 2 x ) ⋅ ( − 2 x ) ⋅ ( − 2 x ) ⋅ (2 x ) f) 1  −2  1  1    ⋅ 2 ⋅ ⋅   ⋅ ⋅ (2) 2  1  2  −2  g) 17 ⋅17 2 17 −2 2. ashtu që të ketë vetëm eksponentë jonegativ: a) d) g) 32 ⋅ 34 ( − 4) − 2 (2 x ⋅ y ) −2 b) e) h) 23 ⋅ 33 a5 ⋅ a−5 c) f) −1 45 43 (3a ) 2 ⋅ (3a 2 ) ⋅ a 3  a2 ⋅ b3   −4 2   a ⋅b    i) 3  2  3 x  −4 j) ( 2x 2 ⋅ y −2 −3 ) k)  a −2 ⋅ b3   −3 2   c ⋅d    l) 216 ⋅ 28 ⋅ 2 −14 212 ⋅ 2 −4 ⋅ 23 . Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare.2. duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne. në rast se keni marrë rezultat të gabuar.2. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative. 1.2 Eksponentët F a q e | 67 USHTRIMI 2.

000 3. Algjebra elementare m) 3 x 4 ⋅ 23 ⋅ x 6 (2 x 3 )3 ⋅ (3 x ) 2 −3 n) 1 a−2 ⋅ b−5 ( a 2 ⋅ b − 3 ) −2 (a −4 o)  a3 ⋅ b−2   −5 3   2a ⋅ b    (4 x )0 5 p)  x −4   −2  x    q) −2 ⋅ b) 3 r) s)   2 x 3       3y     t) 27 x −3 (3x)2 1 100 u) 8 ⋅104 2 ⋅10−2 v) 0. Të thjeshtohen shprehjet vijuese.000.68 | F a q e 2.0004 0. ashtu që të mos ketë thyesa x2 (shembull: 3 = x 2 ⋅ y −3 ): y a) (2c 2 )3 4c 5 −2 b) −10 x 2 ⋅ y 3 5 x3 ⋅ y 2 −2 c) x −1 y −2 ( x 2 ⋅ y −3 ) −2 ( y ⋅ x −2 ) 3 d)  a3 ⋅ b 2   4 2  b ⋅a    e) −1  2 x −3 ⋅ y 2    2 x ⋅ y −1     f) 2 g)  −2  −2   a ⋅ b      a 2 ⋅ b 3     h)  36 x−2 ⋅ y −1   −2 2 −2   (3x ) ⋅ y     x−3 ⋅ (2 y −2 )2  ⋅ 3 −2     2x ⋅ y  .0000002 w) x) 1.

a) d) 36 1 b) 2 63 1 42 33 a7 ( −4 ) 1 e) g) (2 x ⋅ y ) 2 h)  1   6   a ⋅b  i) 3  x3     2   1 2 4 j)  y2   2  2x    3 k)  ( c ⋅ b) 3    (a ⋅ d ) 2     a ⋅b 2 5 l) 1 m) 3x n) q) 6  a8  o)  5   2b    r) u) 1 5 p) s) v) 3.2 Eksponentët F a q e | 69 REZULTATET 2.2.1: EKSPONENTËT E PLOTË 1. a) d) g) x6  3y     2x  a8 ⋅ b3 t) 3 x 5 4 ⋅106 2 ⋅103 w) 10−2 b) e) h) − 2 x −1 ⋅ y x 8 ⋅ y −6 x) 106 c) f) x −1 ⋅ y 2 x2 ⋅ y3 2c a−2 ⋅ b4 a −2 ⋅ b −10 25 x−2 .2. a) 23 ⋅ 32 x⋅y b) (3) 4 3 c)  ( 2a ) 2     3b    2 d) e) ( −2 x )3 ⋅ (2 x ) f) ( 1 )3 ⋅ (2)3 2 c) f) g) 175 2.

2 Eksponentët Thyesorë Në seksionin e fundit kemi mësuar veprimet me eksponentë të plotë.70 | F a q e 2. Algjebra elementare 2. ajo me rrënjë në anën e majtë dhe forma eksponenciale në anën e djathtë janë ekuivalente. Shtrohet pyetja: A ka kuptim të flitet për eksponentët jo të plotë.2. Nëse supozojmë se eksponenti është racional. për shembull për eksponentët thyesor (racional)? Kujtojmë formulën: ( x m ) p = x m⋅ p . Ky rezultat mund të na habitë sepse ne jemi të mësuar me një paraqitje tjetër të rrënjës katrore. merret: m x n =  xn  .   m 1 m   Për m = 2 rezultati do të jetë: 1 x =  x2      2 RRËNJA KATRORE 1 Me fjalë të tjera: x 2 është numri i cili kur të ngritet në katror e jep x. Që të dy format. Numri me këtë veti në përgjithësi njihet si rrënja katrore e x. e që është: x = x2 . Formula e mësipërme jepte rezultatin kur shprehja eksponenciale x m ngritej në fuqinë p: Ne thjeshtë e shumëzonim eksponentin me p.   m 1   Nëse zëvendësojmë n=m formula do të bëhet: x = xm =  xm  . Ne së pari do të diskutojmë 1 .

y dhe numrin natyror n le të jetë: yn = x y = x n quhet rrënja e n-të themelore e x-it. .2. katrori të cilëve është 4. Ekzistojnë dy numra të tillë: 2 dhe −2. 1 Pse ky rezultat quhet rrënja themelore? Përgjigjen e marrin duke kërkuar t’i përgjigjemi pyetjes tjetër: Sa rrënjë katrore të 4 ekzistojnë? Kjo nënkuptonë se në po kërkojmë numra. Diskutimi ynë do të jetë i kufizuar tek rrënjët e numrave realë. PËRKUFIZIMI I RRËNJËS SË N-TË THEMELORE Për numrat realë x. Ata paraqesin zgjidhje të ekuacionit: x 2 = 4 → x1/2 = ±2 Megjithatë. ekuacioni vijues nuk ka zgjidhje reale: x2 = −4 Ekzistonë vetëm një zgjidhje për: x3 = 27 → x = 3 Dhe gjithashtu ekzistonë vetëm një zgjidhje për: x3 = −27 → x = −3 Katër shembujtë e mësipërmë mund të gjeneralizohen si në vijim.2 Eksponentët F a q e | 71 eksponentët racional në kuadër të konceptit të eksponentëve në tërësi dhe pastaj për formën ekuivalente – formën me rrënjë.

…) ekzistojnë dy rrënjë të n-ta të numrit real pozitiv x: ±x n Nëse n është çift dhe x është numër real negativ. …) ekziston vetëm një rrënjë e n-të e numrit real pozitiv x: 1 +x n Nëse n është tek ekziston një rrënjë e n-të e numrit real negativ x: 1 −x n SHEMBUJ 1. Kështu. .72 | F a q e 2. 6. 7. Ata e quajnë atë rrënja themelore e ekuacionit të mësipërmë. 2. Algjebra elementare NUMRI I RRËNJËVE Nëse n është çift (pra 2. e ndonjëherë dy zgjidhje për një ekuacion të tillë të thjesht si x n = a . Nëse n është tek (pra 3. 8. 5. 7. 1 x2 = 16 x4 = 16 3 → → x1/2 = ±4 x1/2 = ±2 x=5 x = −4 x=4 Nuk ka zgjidhje reale! Nuk ka zgjidhje reale! x3 = 125 → x = −64 → x3 = 64 → x2 = −25 → x = −16 → x5 = −32 → 4 x = −2 Duket pak irituese që ndonjëherë kemi një zgjidhje. 6. 4. matematikanët kanë përkufizuar rezultatin vijues. 3. nuk ka asnjë rrënjë reale. 4. 5.

që d. 5. x2 = 16 x4 = 16 → → 16 2 = 4 16 4 = 2 1253 = 5 1 1 1 x3 = 125 → x 3 = − 64 → ( − 64 ) 3 1 3 1 1 = −4 x3 = 64 → 64 = 4 (−25) 2 nuk ekziston! (−16) 4 nuk ekziston! (−32) 5 = −2 1 x 2 = −25 → x 4 = −16 → x5 = −32 → 1 2 Si do të përkufizohet simboli 53 ? Nëse vetitë e eksponentëve vlejnë për 2  1 eksponentët racional atëherë 5 =  5 3  .2. 4.2 Eksponentët F a q e | 73 RRËNJA THEMELORE 1 Të përkufizohet x n si rrënja e n-të themelore nënkuptonë se ekziston vetëm një e tillë e që është: • rrënja pozitive kur n është çift dhe x është numër real pozitiv • rrënja pozitive kur n është tek dhe x është numër real pozitiv • rrënja negative kur n është tek dhe x është numër real negativ • zero. 2.m. 2 3 2 . se 53 duhet të   paraqes katrorin e rrënjës së tretë të 5. kur x = 0 SHEMBUJ 1.th. 6. 7. 8. Të përgjithësuarit e këtij vëzhgimi sjell deri tek përkufizimi i përgjithshëm i eksponentëve thyesor. 3.

Algjebra elementare RREGULLAT E NJEHSIMEVE ME EKSPONENTË THYESORË Nëse m dhe n janë numra natyrorë dhe x është numër real (i cili nuk duhet të jetë negativ për n çift). 3. 2.74 | F a q e 2. atëherë vlen:  1 • x =  x n  = xm   m n m ( ) m 1 n dhe 1 • x −m n = 1 xn m  1 = 1  n x   1 n  = m   x   SHEMBUJ Të thjeshtohen shprehjet dhe rezultatet të paraqiten me eksponentë pozitiv. 1 2 8 =  8 3  = 22 = 4 or 8 3 = 82     2 3 1 (−8) =  (−8) 3  = (−2)5 = −32     5 3 2 ( ) 1 3 = 64 3 = 4 1 5 4. Të gjitha shkronjat paraqesin numra realë pozitiv. 5  3x 1  ⋅  2x 1  = 6x 1 + 1 = 6x 2+3 = 6 x 6 3 2 3 2 6          4x 1  3 4 4 4 4  = = 1 1 = 3− 2 = 1 1 1 −1 −3  x2  x2 ⋅ x 3 x2 x6 x6   . 1.

2 Eksponentët F a q e | 75 KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME Vetitë e eksponentëve thyesorë 2 43 1 ≠ 42 42 ≠ 3 3 4 16 4 ≠ 4 x3 ≠ 1 1 1 x3 8 3 ≠ 8 −3 ( 4 ⋅ x2 ) 1 2 ≠ 4⋅ x Eksponentët negativ thyesorë 4 − 3 ≠ (−4) 3 1 1 4 −1 3 ≠ 1 43 .2.

2: EKSPONENTËT THYESORË Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative. 1. Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare. Njehsoni nëse është e mundur: 1 a) d) 83 (−64) 1 1 6 b) e) (−8) 3 1 c) 1 2 −8 3 1 1 64 ⋅ 36 83 ⋅ 646 2 5 1 2 f) 64 2 1 16 2 g) 25 ⋅165 1 h) 2. në rast se keni marrë rezultat të gabuar. Thjeshtoni shprehjet duke përdorur vetitë e eksponentëve: a) d) f) 1 42 1 b) (3a 7 ) ⋅ (2 a −5 ) 7 c) x5 ⋅ x −5 325 (−32) −3 5 e) (a −1 ⋅ b ⋅ a 3 ⋅ b 5 )2 g) −2 x −4 3 ⋅x ⋅x −2 1 3 4 h) x5 x −1 5 1 i) (a 2 ⋅ b4 ) 1 4 j)  a3   5 b    k) 4  a2 ⋅ b−4  2  −2 2   a ⋅b    (1256 ) 9 1 l) (a + b) −2  1 m) 1616    n) . Algjebra elementare USHTRIMI 2. duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne.2.76 | F a q e 2.

Të rregullohen shprehjet ashtu që të kemi paraqitje vetëm të eksponentëve pozitiv: a) a ⋅b 2 3 −1 2 b) x   −1 3    −2 c) −1 2  x−2  4  3  y     x− 1 ⋅ y − 1  3  3    −2 1 d) (8 x ⋅ y ) 3 −3 1 6 e)  4a−2   −4  b    f) 1 g)  x−2  4  −3  y    1 h)  8x −3 ⋅ y −3  6     −5 6  x  .2 Eksponentët F a q e | 77 o) 1012 ⋅10−8 106 ⋅10−5 p) x5 ⋅ x x 2 −5 4 −1 5 1 ⋅ x5 3.2.

a) d) g) 2 1 b) −2 c) −2 −64 6 → nuk ka zgjidhje e) 2 48 f) 2 h) 27 6a 2 − 1 8 2 2. a) e) 2 b) 8 6 c) 1 d) h) 2 a3 ⋅b5 1 2 f) g) 1 a2 b 3 x 1 ( a + b) 2 4 i) a ⋅b j)  b5   3 a    25 k) l) m) 2 n) o) 103 1 p) x5 2 3. Algjebra elementare REZULTATET 2.78 | F a q e 2. a) a3 b 1 2 b) 1 x 2 3 c)  1 4  2 3 x ⋅y    d)  8x3 6  3  y    y   2 x    3 1 4 e) a 2b2  8 6  13   x 6 ⋅ y3    1 f) ( x ⋅ y )3 2 g) h) .2: EKSPONENTËT THYESORË 1.2.

2. e përkufizojmë n x të jetë rrënja themelore e n-të e x-it. PËRKUFIZIMI I RRËNJËS SË N-TË Për n numër natyror më të madh se 1 dhe x numër real.2.2 Eksponentët F a q e | 79 2. ne jemi shumë më familiar me termin “rrënja katrore” duke e përdorur shenjën (=operatorin) ose për të qenë më preciz: 2 Për shembull: x 2 = 9 → x = ± 2 9 = ± 9 = ±3 . . Ka raste kur është më e përshtatshme të punohet me formën me rrënjë se sa me atë eksponencial por edhe anasjelltas. Zakonisht. rrënja e dytë apo rrënja katrore zakonisht shënohet me x . Numri me këtë veti në përgjithësi njihet si rrënja katrore e x-it. E fillojmë diskutimin me përkufizimin e rrënjës së n-të. dhe x quhet radikandi. n quhet indeksi.3 1 RRËNJËT Më parë kemi paraqitur eksponentët racional përmes përkufizimit vijues: x 2 është numri i cili nëse ngritet në katror jep x. Le të jemi të vëmendshëm se rrënja katrore pa shenjë çdoherë është rrënja katrore themelore. Simboli quhet radikali. Në këtë njësi do të shohim se si janë të ndërlidhura të dy format mes vete dhe të shqyrtojmë disa veprime elementare me rrënjët. e që është: n x = xn 1 Në rastin kur n = 2. 1 Të dy mënyrat e paraqitjes se rrënjës katrore – forma eksponenciale x 2 dhe ajo me rrënjë x – janë ekuivalente.

4 = 2 dhe jo 4 = ±2 ! Për dallim: Ekuacioni x 2 = 4 ka dy zgjidhje x1/ 2 = ± 4 = ± 2 2. 9. Relacionet vijuese në këtë drejtim janë shumë të rëndësishme. 6. 3 3 8 = 83 = 2 −8 = ( −8 ) 3 = −2 1 1 5 −9 → nuk ekziston zgjidhja reale 0 =0 3 −125 = −5 x 2 = 16 x = 16 3 4 → → 4 3 3 3 16 = 4 16 = 2 125 = 5 −64 = −4 64 = 4 −25 nuk ekziston! 4 5 x3 = 125 → 3 10. . shpesh është përparësi të jemi në gjendje të zhvendosemi prej formës racionale eksponenciale në atë të rrënjëve dhe anasjelltas. x 4 = −16 → 14. 7.80 | F a q e 2. 3. 5. x = 64 → 12. x = −64 → 11. x = −32 → 5 −16 nuk ekziston! −32 = −2 Siç cekëm më sipër. Algjebra elementare SHEMBUJ 1. 4. x 2 = −25 → 13. 8.

3. 2 1 3 x 3 = x2 =  x 3  =     2 (3 x) 2 2 2 1 8 3 = 3 82 = 3 64 = 4 gjithashtu: 8 3 =  8 3  =     2 1 1 − a 5= 2 = 5 2 a a5 1 1 1 1 − 16 4 = 1 = 4 = 16 2 16 4 2 (3 8) 2 = 22 = 4 27 −2 3 = 1 27 2 3 = 1  27 1   3   2 = 1 ( 3 27 ) 2 = 1 3 2 = 1 9 6. 2. 4.2. 03 = 0 2 .2 Eksponentët F a q e | 81 SHNDËRRIMI EKSPONENT RACIONAL/ RRËNJË Nëse m dhe n janë numra të plotë pozitiv (n > 1). dhe x është numër real jonegativ kur n është çift– • • • x n = xm m m ( ) 1 1 n = n xm x n =  xn  =     m (n x ) 1 1 n m x −m n = 1 x m n = ( xm ) 1  n x    = 1 n m x • x −m n = 1 x m n = 1 m  = 1 (n x ) m SHEMBUJ 1. 5.

82 | F a q e 2. m. Kjo nënkupton se eksponentët kanë qenë thyesa të rregulta m ku emëruesi n është më i madh se numëruesi m. a3 = a 7 2+ 1 3 = a2 ⋅ a 3 = a2 ⋅ 3 a 1 . n. r numra realë dhe i. 3. r = 9 = 2+ 1 4 4 r = − 7 = −(1 + 1 ) = −1 − 1 6 6 6 6 r = 33 = 3 + 9 = 3 + 2 9 3 Në bazë të kësaj ndarje mund të konkludojmë: EKSPONENTËT THYESOR MË TË MËDHENJË SE 1 Për x. 2. ne përdorëm vetëm ekspoentët racional më të vegjël se 1. SHEMBUJ 1. p. në rastin m > n eksponentin racional çdoherë mund ta ndajmë në pjesën e tij të plotë dhe në pjesën thyesore. n Megjithatë. Algjebra elementare Ndonëse nuk e tham në mënyrë eksplicite. q numra natyrorë të tillë që m>n dhe p p<q mund të ndajmë r = m = i + q dhe marrim: n • • x n = xr = x m p i+ q = xi ⋅ x q = xi ⋅ x p p q x −m n =x −r =x p −(i + q ) = x 1 p (i + q ) = i 1 x ⋅x p q = x−i =q q xi ⋅ x p xp 1 SHEMBUJ 1. si në vijim: r= m n =i+ p q ku i është numër i plotë dhe p<q.

y vlejnë identitetet vijuese: • n n x =  xn  = x   1 n   Kjo nënkuptonë se rrënja e n-të dhe fuqia e n-të janë veprime inverse. 3. 1 x3 = 3 x ( 2a 2 ⋅ b5 ) 1 7 = 2a 2 ⋅ b5 = 7 2 ⋅ a 2 ⋅ b5 7 7 7 ( x−3 ⋅ y7 ) 3 5 = 5 x−3 ⋅ y 7 −3 ( ) ( ) 3 3 = 5 x(−3)⋅3 ⋅ y7⋅3 = 5 x−9 ⋅ y 21 2  u − 3 ⋅ v− 1  4     =u 2 ( − 3 )⋅(−3) ⋅ v( − 1 )⋅(−3) = u 2 ⋅ v 3 = u 2 ⋅ 4 v3 4 4 Kaloni nga forma me rrënjë në formën ekponenciale racionale: .2. • • n x ⋅ y = ( x ⋅ y) n = x n ⋅ y n = n x ⋅ n y 1 1 1 n x y = () 1 x n y = xn y 1 1 n = x për y ≠ 0 ny n SHEMBUJ Kaloni nga forma ekponenciale racionale në formën me rrënjë: 1. 2 =2 4 = 2−3 ⋅ 2 = 1 23 ⋅ 2 2 5 = 1 23 ⋅ 22 5 = 1 8⋅ 5 4 3 9 = 33 = 3 12 1+ 1 3 = 31 ⋅ 33 = 3 ⋅ 3 3 1 VETITË E RRËNJËVE Për numrin natyror n më të madh se 1 dhe numra realë pozitiv x. 4.2 Eksponentët −17 5 2 −3− 5 F a q e | 83 2 −5 2. 2. 3.

7. 10.84 | F a q e 2. Algjebra elementare 5. 6. 11. 8. 9. 3 ( x⋅ y 2 3 )  =  x ⋅ y2  2 ( ) 3 3 1 2  = x⋅ y  ( ) 3 3 = x ⋅ y2 7 772 = 77 7 16 ⋅ 4 = 64 = 4 ⋅ 2 = 8 4 x 8 ⋅ y 6 = x8 ⋅ y 6 125 x 2 ( ) 1 4 = x 4 ⋅ y 4 = x2 ⋅ y 2 8 6 3 3 = 3 125 x2 3 = 5 2 x3 x4 = 9 3 x4 x2 = 3 9 16 ⋅ x ⋅ y 5 ⋅ 3 4 ⋅ x 4 ⋅ y 2 = 3 16 ⋅ x ⋅ y 5 ⋅ 4 ⋅ x 4 ⋅ y 2 = = 4 ⋅x ⋅y ( 3 5 7 ) 1 3 = 4⋅ x3 ⋅ y3 5 7 KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME Vetitë e rrënjëve 3 8 ≠ 38 −4 ≠ −2 5 10 ≠ 2 .

Njehsoni nëse është e mundur: a) d) g) 3 8 b) e) h) 3 −8 −16 c) f) 5 −32 −5 32 64 16 64 ⋅ 36 5 2 ⋅ 5 16 2. Thjeshtoni format me rrënjë: a) 3 a 2 ⋅ x4 27x5 ⋅ y2 x ⋅ y5 b) 3 −27 ⋅ x3 8a2 ⋅ 4 2a2 c) 3 125 8 d) 3 −1 e) 4 f) 1 ( 3 8) 1 2 3. 2 a) m3 b) (2 xy 3 ) 5 2 c) ( x + y) 3 1 d) x3 + y3 1 4. në rast se keni marrë rezultat të gabuar. Kaloni në formën eksponenciale racionale. Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare. duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne. 1. Kaloni në formën me rrënjë.3: RRËNJËT Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Të mos bëhen thjeshtime. Të mos bëhen thjeshtime.2. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative.2 Eksponentët F a q e | 85 USHTRIMI 2. a) d) 3 x b) e) 3⋅ x5 x2 + y 2 3 c) f) 3m⋅ n5 3 3 6 5a3 ⋅ b7 x+ y .2.

a) 5 173 ⋅ 172 5 b) 3 ( x2 ⋅ y)4 18 x 2 ⋅ y 8x 2 x ⋅ 8x ⋅ y c) 3x ⋅ 6 x 2 d) g) i) l) 4 x a2 ⋅ (a + b ) 4 e) h) j) 3 f) 25a 2 5a 5 (2m)7 ⋅ (2n)4 a ⋅ b3 k) 3 a2 b4 a +b a +b 6. Njehsoni duke përdorur kalkulatorin. Të shkruhen në formën e thjeshtuar duke përdorur formën me rrënjë ose eksponentët racional. Algjebra elementare g) 2a 2 ⋅ 3 b3 ⋅ c 5. a) a ⋅b 2 3 −1 3 b) −1 2 x   −1 3    −2 c)  x−2  4  3  y    a −1 2 1  4a−2  d)  2   b    e) (8 x ⋅ y ) 3 −3 1 6 f) ⋅ x2 −1 3 b−2 ⋅ y 7.25 13 . a) d) 3 6 4 b) e) 3 24 c) f) 4 4.86 | F a q e 2.001  7  10    10  160.6 2. Të ndryshohet shprehja ashtu që ketë vetëm ekponent pozitiv.

2 Eksponentët 3 −8 F a q e | 87 g) i) j) 2 h) 2 −9 (2.0000000024) 0.2.6) − 3.2 (0.00017584 k) 7 6121981 l) 460000000 m) 5 3 −8 5357−3 n) 3+ 3 2 o) 3 10 5 + 8 1 −1 4 .

88 | F a q e 2. a) d) g) 17 1 b) e) h) ( x8 ⋅ y 4 ) 3 3 2 1 c) f) i) 6 x4 a 2 ⋅ (a + b) 1 ( x ⋅ y )2 1 1 ( 5a ) 2 (211 m7 ⋅ n 4 ) 5 1 1 4x ⋅ y 2 . a) d) x3 b) 3 3x 3 c) +y 2 3m ⋅ n 3 5 (5a ⋅b 7 ) 1 6 e) 1 (x 2 ) 1 2 f) ( x + y )3 1 g) 1 3  2  3 2 2a ⋅ b ⋅ c     5. Algjebra elementare REZULTATET 2. a) d) g) 2 −2 2 b) e) h) −2 c) −2 Nuk ka zgjidhje f) 2 48 2. a) d) a ⋅ x2 3x 2 y b) e) −3⋅ x 2a c) f) 5 2 1 4 3.2. a) d) 3 3 m2 x+3 y b) 5 ( 2x ⋅ y ) 3 5 2 c) 3 x+ y 1 4.3: RRËNJËT 1.

2.013260 9.8171 b) 1.7895 ⋅10−3 n) o) 1.642 ⋅10−4 0.8670 g) 0.6818 e) h) k) 2 1.3206 5. a)  a2  3    b    a ⋅b 2 1 b) x 2 3 c) 1  1 4  2 3 x ⋅y    x2 ⋅ b2 ⋅ y 3 1 1 1 d) e)  8x3 6  3  y    f) a2 c) f) i) l) 7.4645 1.771 j) 1 21.2772 0.323 2.2 Eksponentët 1 F a q e | 89 j) a ⋅b 1 3 1 2 k)  a2  3  4 b    l) (a + b )2 1 6.2965 .064 m) 5. a) d) 1.0548 82.

Qëllimi i këtij testi është që të merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani. Algjebra elementare 2. Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. a) 23 b) ( − 2)3 c) 2−3 d) ( −2) −3 2.4 Testi i progresit për “Eksponentët” Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë. Njehsoni 1. ju mund të filloni kapitullin vijues. për një punë të koncentruar në këtë test. a)  x2 ⋅ x 3  4     3 b) 22 ⋅ 43 81. simbol. Mos e përdorni përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta.5 ⋅ 16 5 6 1 5 c)  33 ⋅ 3− 3 2   62  2   3−2 ⋅ 6− 3  ÷   33   .2. Nëse ato janë të sakta. a) 814 b) (−125) 3 1 c) ( ) 9x 2 1 2 1 d) 6. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë. a) x3 ⋅ x −2 ⋅ x5 b) x 3 ⋅ y −3 x −2 ⋅ y 3 c) 8 −2 ⋅ 25 4 2 ⋅16 −2 d) x ⋅ x3 y5 ÷ x2 y −3 1 3. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Çdo zgjidhje ka vetëm rezultatin përfundimtar. tabelë ose grafik. madje mund të jetë vetëm një numër. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra.252     4.90 | F a q e 2.

5 ) ÷  7  2 2 1 2    −1 3 6.5 ⋅ x −3.5 x1. a) d) 3 5 −125 1024 b) 3 1 64 2 c) 5 2 ⋅ 32 ⋅ 256 ⋅ 4 . a) 37 b) 4 c) ( −x) −4 5 d) ( ) 2 y2 1 −3 4 3 7.5 ⋅ y 7 8 −2 3 c)  (3.5 b) y 3 ⋅ y −2 ⋅ y 9 ⋅ y1. a) −8 5 4 2 22 ⋅ 23 b) 3 x3 3 c) 5 4 3 ⋅ 82 16 3 ( −2 ) 3 1 1 3 x4 d) z −2.5 3 z −1 2 3 8. a) x 2 x 2.2 Eksponentët F a q e | 91 x5 ⋅ x −1 4 −1 3 5.2.5 ⋅ z1.

92 | F a q e 2.2 Eksponentët Eksponentët e plotë Exponentët thyesorë Rrënjët 2. Algjebra Elementare 2. ai paraqitet në .3 Shprehjet 2. shumë gabimeve Qëllimi i kësaj njësie është të gabimeve.1 Numrat Numrat & veprimet Thyesat & numrat dhjetor Përqindjet 2.3 Shprehjet Shprehjet e plota Shprehjet thyesore Parakushtet: Njohuritë për sistemet numerike me numra të plotë dhe veprimet themelore me numra Jashtëzakonisht numra. Algjebra elementare 2. me rëndësi është ndërtimi dhe njehsimi i shprehjeve komplekse përfshirë edhe përdorimin korrekt të kllapave. Meqë pjesëtimi është veprim kryesor në matematikë dhe praktikisht në të gjitha aplikimet. përmirësohet deri në përsosmëri puna me thyesat thyesat. Qëllimet e mësimit: Prezentimi i pjesëtimit si veprim llogaritës sjell tek paraqitja e thyesave Detyrat me thyesa janë burim i thyesave.

atëherë merret shprehja thyesore. Në këtë rast variabla paraqitet së paku në një term si emërues. shumëzimi dhe rrënjëzimi) duhet të kuptohen në bazë të aplikimit të tyre. me ndonjë parametër tjetër apo me ndonjë konstantë. Veprimet në të cilat kombinohen konstante dhe/ose parametra nuk e ndryshojnë karakterin e shprehjeve. Në këtë rast . Nëse lejohet pjesëtimi i variablave. zbritjes. varësisht nga veprimi i aplikuar. paraqiten shprehje të ndryshme. variabla kombinohet me veten. shumëzimit dhe pjesëtimit. Mbledhja Zbritja Shumezimi    Shprehjet e    Shprehjet   Plota   thyesore + Pjesetimi      Shprehjet   algjebrike   + rrenjet   Sërish duhet të theksojmë se në klasifikimin e mësimor. Nëse variabla paraqitet gjatë mbledhjes.3 Shprehjet F a q e | 93 thyesë me numra dhe në shprehje algjebrike me variabla dhe funksione. Për veprime korrekte matematike dhe për besim në punën tonë. zbritja. atëherë e tërë shprehja merr vlerën numër të plotë. përfshirë polinomet. fitohen shprehje të plota racionale. veprimet përkatëse (mbledhja. Kur të gjitha konstantet në një shprehje janë numra të plotë dhe variablat janë gjithashtu numra të plotë. rol qendror luan aplikimi i drejtë i thyesave dhe shprehjeve me thyesa.2. ne do të shqyrtojmë situatat me një variabël. që nënkuptojmë se variabla paraqitet në ndonjë prej rrënjëve. Në këtë njësi së pari do të shqyrtojmë shprehjet e plota racionale. do të shqyrtojmë shprehjet thyesore. Shprehja algjebrike gjithashtu ekziston kur paraqiten rrënjët. kur kemi të bëjmë me disa variabile veprohet ngjashëm. vetëm se në rastin e dytë shprehja duket pak më e komplikuar. Kur gjatë një problemi (detyre). . Pastaj. Kjo edhe e shpjegon mbiemrin “të plota racionale”. pjesëtimi.

Nëse termi në një polinom ka vetëm një variabël si faktor.. Në formën e tij më të përgjithshme paraqitet si vijon. Termi me shkallën më të lartë e definon shkallën e polinomit. a1. Termi e ka shkallën m + n .. a0 mund të jenë numra realë të çfarëdoshëm. an−1. Emri nënkupton se shprehja përmban disa terma në formën e saj të përgjithshme (poly (Greeqisht) = disa).. atëherë shkalla e termit është shuma e fuqive të variablave.. Është me rëndësi që ato t’i klasifikojmë bazuar në shkallën e tyre. Çdo konstantë jo zero definohet si polinom i shkallës 0. Eksponenti më i madh që paraqitet në shprehje quhet shkallë. Çdo mbledhësi i referohemi si term (anëtar)... Nëse dy apo më tepër variabla janë prezente në një term si faktor.94 | F a q e 2. për atë çfarë ne synojmë. Numri 0 definohet si polinom por atij nuk i shoqërohet asnjë shkallë. an−1. Shkalla e polinomit është shkalla e termit jozero i cili e ka shkallën më të lartë në polinom..3.. Për shembull: . Sigurisht se mund të shqyrtohen edhe polinome me më tepër se një ndryshore.. 2. Polinomi me dy variabla x dhe y është shprehja e formuar duke mbedhur termat e formës a ⋅ x m ⋅ y n . a1. nuk do të merremi në mënyrë shumë intensive me shprehjet algjebrike sepse ato e kanë të kufizuara aplikimin praktik. + a1 ⋅ x + a0 ku koeficientët an . atëherë shkalla e atij termi është fuqia e variablës. ku a është numër real kurse m. Dy terma janë të ngjashëm nëse ata kanë të njëjtat variabla në të njëjtën fuqi. a0 janë numra realë dhe n është numër i plotë jonegativ quhet polinom i shkallës n. zbresim dhe shumëzojmë variablën x merret një shprehje që quhet polinom. Algjebra elementare Megjithatë. Format polinomiale hasen shpesh në matematikë.1 Shprehjet e plota Nëse mbledhim.. POLINOMI SIPAS X (ME KOEFICIENTË REALË) Shprehja e plotë sipas variablës x e formës an ⋅ xn + an−1 ⋅ xn−1 + . n janë numra të plotë jonegativ. Koeficientët an .

6. 2 x 2 − 4 x + 10 është polinom i shkallës 2. 7.3 Shprehjet F a q e | 95 3 x3 ⋅ y 2 − 2 x 2 ⋅ y + 5 x ⋅ y − x 2 + 7 x ⋅ y është polinom i shkallës 5 me dy variabla x dhe y. 3. ( x + 2) 2 është polinom i shkallës 2. 1 nuk është polinom. 4.1. x ( x + y ) 4 është polinom i shkallës 4 me dy variabla x dhe y.2. Ata kanë marrë këtë emërtim për shkak se përbëhen saktësisht nga dy variabla {bi (greqisht) = dy}: • ( x + y ) 2 = x 2 + 2 x ⋅ y + y 2 → binomi i shkallës 2 • ( x + y )3 = x 3 + 3 x 2 ⋅ y + 3 x ⋅ y 2 + y 3 → binomi i shkallës 3 • ( x + y ) 4 = x 4 + 4 x 3 ⋅ y + 6 x 2 ⋅ y 2 + 4 x ⋅ y 3 + y 4 → binomi i shkallës 4 SHEMBUJ 1. BINOMET Një klasë shumë e njohur e polinomeve janë binomet e shkallës n. 4x 1 + 2 x ⋅ y 2 + x 2 ⋅ y + x është polinom i shkallës 3 2 variabla x dhe y. Tani kryejmë mbledhjen dhe zbritjen e polinomeve dhe shprehjeve të tjera. x 3 ⋅ y 2 − x −1 ⋅ y 2 + 221 nuk është polinom sepse ka eksponentë negativ dhe thyesor. kemi mësuar të kryejmë njehsimet me numra dhe variabla. x + 2 x + 1 nuk është polinom . 2. Të gjitha shkronjat në diskutimin dhe shembujt vijues . 3 me dy 5. 2 1 Në seksionin 2.

sepse shumëzimi i shprehjes me (−1) u ndryshon shenjat e të gjithë termave në kllapa: Zbritja: 1 ⋅ (2 x 2 + 4 x − 5) − 1 ⋅ (3 x 2 − 2 x + 17) = 2 x 2 + 4 x − 5 − 3 x 2 + 2 x − 17 Tani i rregullojmë termat ashtu që termat e shkallës së njëjtë të jenë “së bashku”: Mbledhja: 2 x2 + 4 x − 5 + 3x2 − 2 x + 17 = 2 x 2 + 3x2 + 4 x − 2 x − 5 + 17 . Në rastin kur kemi të bëjmë me mbledhjen e polinomeve kjo shndërrohet pak a shumë triviale: Mbledhja: 1 ⋅ (2 x 2 + 4 x − 5) + 1 ⋅ (3 x 2 − 2 x + 17) = 2 x 2 + 4 x − 5 + 3 x 2 − 2 x + 17 Megjithatë është burim i shumë gabimeve gjatë zbritjes. kështu që mund të zbatohen të gjitha vetitë e numrave realë.96 | F a q e 2. Kështu. përdorni kllapat sa më shumë që të jetë e mundur. mbledhja (zbritja) duke përdorur kllapat do të duket si vijon: Mbledhja: Zbritja: (2 x 2 + 4 x − 5) + (3 x 2 − 2 x + 17) (2 x 2 + 4 x − 5) − (3 x 2 − 2 x + 17) Duke vendosur 1-sha para kllapave mund të zbatojmë vetinë distributive për t’u liruar nga kllapat. MBLEDHJA DHE ZBRITJA E POLINOMEVE Le të fillojmë me një shembull ku tregohet mbledhja dhe zbritja e dy polinomeve: 2x2 + 4x − 5 dhe 3x2 − 2 x + 17 Së pari dhe më e rëndësishme: sa herë që veproni me shprehje. Algjebra elementare paraqesin numra realë.

2. asociative dhe distributive. MBLEDHJA DHE ZBRITJA E POLINOMEVE Polinomet mblidhen duke kombinuar termat e e shkallës së njëjtë dhe duke zbatuar vetinë komutative.3 Shprehjet F a q e | 97 Zbritja: 2 x2 + 4 x − 5 − 3x2 + 2 x − 17 = 2 x2 − 3x2 + 4 x + 2 x − 5 − 17 Tani zbatojmë vetinë komutative dhe asociative në të dy rastet (shih: Vetitë elementare të numrave realë. Rezultati është polinom i shkallës më të vogël ose të barabartë me shkallën e të mbledhshmit me shkallë më të madhe. Mbledhja: 2 x 2 + 3 x 2 + 4 x − 2 x − 5 + 17 = (2 + 3) x 2 + (4 − 2) x + ( − 5 + 17) Zbritje: 2 x 2 − 3 x 2 + 4 x + 2 x − 5 − 17 = (2 − 3) x 2 + (4 + 2) x + ( − 5 − 17) Rezultatet janë: Mbledhja: (2 + 3) x 2 + (4 − 2) x + ( −5 + 17) = 5 x 2 + 2 x + 12 Zbritja: (2 − 3) x 2 + (4 + 2) x + ( − 5 − 17) = − 1x 2 + 6 x − 22 = − x 2 + 6 x − 22 Mund të japim këtë përmbledhje. . faqe 16).

(2 x 2 − 4 x + 6) − (2 x 2 − 8 x − 4) = = (2 − 2) x 2 + [−4 − ( −8)]x + [6 − ( −4)] = 4 x + 10 3. Le të fillojmë me një shembull për shumëzimin e dy polinomeve.98 | F a q e 2. faqe 16). si edhe vetitë e tjera të numrave realë. (2 x 2 − 4 x + 6) + ( x 3 − x 2 + 6 x ) = x 3 + (2 − 1) x 2 + ( − 4 + 6) x + 6 = = x3 + x 2 + 2 x + 6 2. është shumë me rëndësi të përdorim kllapat kur kryhet shumëzimi: (4 x − 2) ⋅ (2 x 2 + 4 x − 5) Duke zbatuar vetinë distributive: (4 x − 2) ⋅ (2 x 2 + 4 x − 5) = 4 x ⋅ (2 x 2 + 4 x − 5) − 2 ⋅ (2 x 2 + 4 x − 5) = 8x3 + 16x2 − 20x − 4x2 − 8x + 10 = 4 x3 + 12 x 2 − 28x + 10 . − (3 x 3 + x − 4) + ( x 2 + 3) − ( x 3 + 2 x 2 + 4 x ) = = (−3 − 1) x3 + (1 − 2) x 2 + ( −1 − 4) x + [ −( −4) + 3] = = −4x3 − x2 − 5x + 7 SHUMËZIMI I POLINOMEVE Shumëzimi i shprehjeve algjebrike përfshinë përdorim shumë të madh të vetisë distributive të numrave realë. Algjebra elementare SHEMBUJ 1. (shih: Vetitë elementare të numrave realë. Shumëzojmë: 4 x − 2 dhe 2x2 + 4x − 5 Si më parë.

( x 2 + 2 x ) ⋅ ( x + 1) ⋅ ( x 2 − 2) = ( x 3 + x 2 + 2 x 2 + 2 x ) ⋅ ( x 2 − 2) ( x 3 + 3 x 2 + 2 x ) ⋅ ( x 2 − 2) = ( x 5 + 3 x 4 + 2 x 3 − 2 x 3 − 6 x 2 − 4 x ) = = x5 + 3x 4 − 6 x 2 − 4 x Shkalla e polinomit rezultues është 2 + 1 + 2 = 5. Është shumë me rëndësi të përdorim të ashtuquajturat formulat binomiale.2. shuma e shkallëve të secilit nga faktorët polinomial.3 Shprehjet F a q e | 99 Ose duke përdorur rregullimin vertikal: 4x −2 2 x 2 +4 x −5 +10 +10 8x3 +16 x 2 −20x −4x2 −8 x 8x3 +12 x 2 −28x SHUMËZIMI I POLINOMEVE Për të shumëzuar dy polinome të shkallës m dhe n. SHEMBUJ 1. i dyti e ka shkallën n = 2: → Polinomi rezultues e ka shkallën: m + n = 3 2. pra. shumëzojmë të gjithë termat një nga një mes tyre. Rezultati është polinom i shkallës m+n. . (2 x − 4) ⋅ ( x 2 + 2) = 2 x 3 + 4 x − 4 x 2 − 8 → 2 x3 − 4 x 2 + 4 x − 8 Polinomi i parë e ka shkallën m = 1. dhe kombinojmë termat e ngjashëm.

Burimet e të dy gabimeve të përshkruara mund të shmangen nëse kllapat përdoren në mënyrë korrekte. në rastin kur shprehja përmban disa veprime në formë të përzier paraqiten shumë gabime. Ato zakonisht karakterizohen si “gabime trashanike”: • • Shumë shpesh përdoren pak kllapa. Për të ruajtur pamjen e përgjithshme përdorni kllapa të ndryshme. . Le të shohim për shembull shprehjen vijuese: {[(2 x 2 − x ) − (3 x − 4)] ⋅ ( x + 2) + ( x − 1)} ⋅ x KUJDES – GABIMET E ZAKONSHME Dy lëshime shkaktojnë gabime në të shumtën e rasteve. e veçanërisht shenjës minus. Shenjave. nuk u kushtohet vëmendja që duhet. Është më mirë të përdoret një lloj i kllapave më shpesh se sa disa lloje. për shembull: • • • • (…) për nivelin e parë [ ] për të dytin {…} për të tretin Dhe pastaj sërish (…) etj.100 | F a q e 2. Shumica e gabimeve ndodhin kryesisht për shkak të ndryshimit të vargut të veprimeve. Algjebra elementare FORMULAT BINOMIALE • • • ( x + y ) ⋅ ( x + y ) = ( x + y )2 = x 2 + 2 x ⋅ y + y 2 ( x − y) ⋅ ( x − y) = ( x − y)2 = x2 − 2 x ⋅ y + y 2 ( x + y) ⋅ ( x − y) = x2 − y2 Gjersa mbledhja dhe shumëzimi nuk krijojnë probleme substanciale.

[ x + 1] + 1} ⋅ (− x) = = {[( − x + 1) − 1] ⋅ [ x + 2 x + 1] + 1} ⋅ ( − x ) = = {− x − 2 x − x + 1} ⋅ ( − x ) = x + 2 x + x − x {[(2 x − 1) ⋅ (−2 x + 2) + 1] − [3 x − 2] ⋅ (− x)} ⋅ (− x) = {[−4 x + 4 x + 2 x − 2 + 1] − [−3x + 2 x]} ⋅ (− x) = {3 x − 4 x + 4 x − 1} ⋅ (− x) = −3x + 4 x − 4 x + x 2 2 2 4 3 2 5 4 3 2 2 3 3 2 4 3 2 .3 Shprehjet F a q e | 101 KUJTONI • • • Filloni të zgjidhni veprimet në kllapa nga brenda-jashtë. {[(− x + 1) ⋅ ( x + 1) − 1]. ({[(2x − 3) ⋅ x − 4]⋅ x + 2}⋅ x + 7) ⋅ x +12 = = 2 x 5 − 3 x 4 − 4 x3 + 2 x 2 + 7 x + 12 2.2. Kujdesuni për shenjën minus. 3. Kujtoni rregullat e veprimeve: pjesëtimi dhe shumëzimi para mbledhjes dhe zbritjes SHEMBUJ 1.

Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative. në rast se keni marrë rezultat të gabuar. Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare. Algjebra elementare USHTRIMI 2. saktë/pasaktë: a) c) e) g) i) Përgjigjuni me 6 x 2 + x ⋅ y + z + 12 2 x + x −1 + 112 b) d) f) h) x⋅ 2 − x2 1 − 53 5 20 x − 12 ( x − 1) ⋅ ( x − 2) 7 x ⋅ y + 1 x 2 ⋅ y −3 + 25 3 2 x + x −1 + 112 x2 − x x ⋅ 2 − 5−2 ⋅ x3 + z 2. 1. A paraqesin shprehjet vijuese janë polinome. Kryeni veprimet vijuese: a) b) c) d) 2 x3 − 3x + 4 plus −3x 2 + 2 x − 7 3x4 − 5 x2 − 3 minus −2x3 − x + 7 2x2 − x − 4 plus 4 x2 − 3x + 12 minus − x 2 − 4 x + 6 2 2 2 x 2 ⋅ y + y 3 − 2 y ⋅ x 2 + x 2 ⋅ y minus −3x ⋅ y + x ⋅ y − x ⋅ y .102 | F a q e 2.1: SHPREHJET E PLOTA Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne.3.

3 Shprehjet F a q e | 103 3. Shumëzoni dhe kombinoni termat e ngjashëm: a) b) c) d) e) x ⋅ ( x + 1) − ( x − 1) ⋅ 3 x (2 x 2 + x ) ⋅ ( − x − 5 x 2 + x 3 ) (3 y 2 + 5 y + 3) ⋅ ( x + y ) ( x + y ) ⋅ ( x − 1) ⋅ (2 x + 3) ⋅ (2 x − 3) ( x2 + y2 ) 2 .2.

a) b) c) d) e) 3x ⋅ y 2 + 5 x ⋅ y + 3x + 3 y3 + 5 y 2 + 3 y 4 x 4 − 4 x 3 + 4 x3 ⋅ y − 4 x 2 ⋅ y − 9 x 2 + 9 x − 9 y ⋅ x + 9 y x4 + 2 x2 y2 + y4 . polinom i shkallës 1. polinom i shkallës 2 E pasaktë.3. polinom i shkallës 3 ( x − 1) ⋅ ( x − 2 ) x2 − x = x − x 2 7x ⋅ y + 1 → 1 2 −3 x ⋅ y + 25 → 3 → x ⋅ 2 − 5−2 ⋅ x 3 + z 2 x3 − 3x2 − x − 3 7 x2 + 2 −2 x2 + 4 x −7 x3 − 9 x4 + 2x5 − x2 d) b) 3x 4 + 2 x3 − 5x 2 + x − 10 2 x 2 ⋅ y + y 3 − 2 y ⋅ x 2 + 3 x 2 ⋅ y 2 − x ⋅2 + x ⋅ y 3.104 | F a q e 2. polinom i shkallës 2 E saktë. ka eksponentë thyesor E pasaktë. Algjebra elementare REZULTATET 2. quhet drejtëz E saktë. a) b) c) d) e) f) g) h) 2. polinom i shkallës 2 E pasaktë. ka eksponentë negativ 2 x + x −1 + 112 20 x − 12 dhe thyesor E saktë.1: SHPREHJET E PLOTA 1. a) c) 6 x 2 + x ⋅ y + z + 12 x⋅ 2 − 1 x2 − 53 5 → → → → → E saktë. ka eksponentë negativ E saktë.

2..3. .. kurse polinomi në emërues ka shkallën m. Dy rreshtat e mësipërmë janë shprehje thyesore. termat e ndryshëm mund të përmblidhen në formë të një thyese me dy polinome.2 Shprehjet thyesore Një shprehje me variabla në emërues quhet shprehje thyesore.3 Shprehjet F a q e | 105 2... 3. Shembull: x −1 + x + 2 x 2 + 10 = = 1 + (2 x 2 + x + 10) = x 1 + x ⋅ (2 x 2 + x + 10) 1 + 2 x 3 + x 2 + 10 x = x x 5. Shembull: 2x + 1 x2 + x − 1 = 2 x ⋅ ( x 2 + x − 1) + 1 x2 + x − 1 = 2 x3 + 2 x 2 − 2 x + 1 x2 + x − 1 4. Shembull: 1 2 x 3 x + 1 3 x − 2 x ⋅ x 2 + 3(3 x + 1) −2 x3 + 12 x + 3 − + 2 = = x 3 x 3x2 3x 2 FORMA E PËRGJITHSHME E SHPREHJES THYESORE Çdo shprehje thyesore mund të shprehet si thyesë e dy polinomeve: bm ⋅ x m + bm −1 ⋅ x m −1 + . + b0 an ⋅ x n + an −1 ⋅ x n −1 + . + a0 Polinomi në numërues ka shkallën n. Ato mund të duken krejtësisht të ndryshme. megjithatë së paku një nga termat duhet të përmbaj operacionin “pjesëtimi me variabël”: x +1 1 2x 3x + 1 − + 2 x 3 x 1 x ose 2x + 1 2 ose 2x + 1 x + x −1 2 ose x−1 + x + 2 x2 + 10 ose Duke përcaktuar emëruesin e përbashkët dhe duke aplikuar rregullat e zakonshme për thyesat.

1.2. MBLEDHJA E SHPREHJEVE THYESORE Shprehjet thyesore mund të mblidhen (zbriten) pasi të gjithë termat të jenë zgjeruar ashtu që të kenë të njëjtin emërues. zgjerimi dhe thjeshtimi bëhen plotësisht në të njëjtën mënyrë. faqe 24). duhet të jemi të kujdesshëm për disa dallime që kemi në raport me shprehjet e plota të seksionit paraprak. për të gjitha veprimet ku paraqitet variabla x. Mbledhja. KUJDES Përkujtojmë se vija e thyesës ka të njëjtën veti si kllapat. SHEMBUJ 1. 3x + 1 4 x 2 − 2 x 3x + 1 + 4 x2 − 2 x 4 x 2 + x + 1 + = = x −1 x −1 x −1 x −1 x 2 + x − 1 3 − 2 x x 2 + x − 1 − 3 + 2 x x 2 + 3x − 4 − = = x+3 x+3 x+3 x+3 2 x + 1 2( x − 1) − x ⋅ ( x + 1) 2 x − 2 − x 2 − x − x 2 + x − 2 − = = = x x −1 x ⋅ ( x − 1) x2 − x x2 − x Kur mbledhim dy shprehje thyesore. 2. Kështu. shumëzimi.106 | F a q e 2. nuk është e domosdoshme të diskutohen këto shprehje në masë të madhe. duhet të jemi të kujdesshëm që të mos shumëzojmë ose pjesëtojmë me zero. Po ashtu. Për shembull: . trajtoni ato si edhe kllapat. Ne thjeshtë aplikojmë rregullat e thyesave në mënyrë të mirëfilltë (shih: seksionin 2. Megjithatë. Algjebra elementare Për qëllimin tonë.1.2. mund të zbatohet metoda e shumëzimit të tërthortë (shih seksionin 2. faqe 31) gjë që ofron shumë përparësi. 3. Termët me të njëjtin emërues mund të mblidhen (zbriten) duke mbledhur (zbritur) numëruesit.

2 2  3 x + 1   4 x − 2 x  (3 x + 1) ⋅ (4 x − 2 x ) ⋅ = =      ( x − 1) 2  x −1   x −1  = 12 x3 − 6 x 2 + 4 x 2 − 2 x ( x − 1) 2 = 12 x3 − 2 x 2 − 2 x ( x − 1)2 2. − =− 2 =− x  x −1  x ⋅ ( x − 1) x −x Inversi i një numri a është 1 .  =  x+3   x−3    ( x + 3) ⋅ ( x − 3) x2 − 9   3. 2  x +1  2( x + 1) 2x + 2 . .  x 2 + x − 1   3 − 2 x  ( x 2 + x − 1) ⋅ (3 − 2 x ) − 2 x 3 + x 2 + 5 x − 3 = .2. I njëjti veprim duhet të aplikohet kur kemi a të bëjmë me inversin e shprehjes thyesore. Kjo nënkupton se numëruesi i majtë mund të shumëzohet me emëruesin e djathtë dhe numëruesi i djathtë me emëruesin e majtë.3 Shprehjet F a q e | 107 2 x x − 1 2 x ⋅ ( x + 2) − ( x + 1) ⋅ ( x + 1) − = x +1 x + 2 ( x + 1) ⋅ ( x + 2) Emëruesi i përbashkët është prodhimi i dy emëruesve. SHEMBUJ 1. SHUMËZIMI I DY SHPREHJEVE THYESORE Dy shprehje thyesore shumëzohen duke shumëzuar numëruesit dhe emëruesit.

 2  x + 1   x . inversi i një shprehje thyesore merret nëse ndryshojnë pozitat numëruesi me emëruesin:  a⋅x+b     c⋅x+ d  −1 = 1 c⋅x + d = a⋅x+b a⋅x+b c⋅x + d SHEMBULL 1. 1  3 − 2x  =   3 − 2x   x − 3     x −3  −1  x−3  =   3 − 2x  3. përmes shumëzimit duke paraqitur inversin e shprehjes.  − x − 1     −1 x ⋅ ( x −1) x − x2 =− = 2( x + 1) 2 x + 2 Pjesëtimi i dy shprehjeve thyesore kryhet në të njëjtën mënyrë si edhe pjesëtimi i dy thyesave numerike. PJESËTIMI I SHPREHJEVE THYESORE Dy shprehje thyesore pjesëtohen duke shumëzuar shprehjen në numërues me inversin e shprehjes në emërues: a⋅x+b  a⋅x+b   t⋅ y +u  c⋅x+ d = a⋅x+b ⋅ 1 =  ⋅ r ⋅ y + s c⋅ x + d r⋅ y + s  c⋅ x + d   r⋅ y + s   t⋅ y +u t⋅ y+u . Algjebra elementare INVERSI I SHPREHJES Si edhe me numra. pra.108 | F a q e 2.  4x2 − 2x    x −1     −1 =  x −1  = 2   4x − 2x   4x − 2x    x −1     1 2 2.

2.3 Shprehjet F a q e | 109 SHEMBUJ 1.  x2 + x −1    2 3 2    x + 3  =  x + x −1  ⋅ x − 3  = x − 2x − 4x + 3      x + 3   3 − 2x   3 − 2x  −2 x 2 − 6 x + 9      x−3  3. x − 1  = =  ÷        x −1   x −1   4x2 − 2 x   x −1   4x2 − 2x    x −1     = 3x2 − 2 x − 1 4 x3 − 6 x 2 + 2 x 2. 2x x − 1 2 x2 − 2 x = 2x ⋅ = x +1 x +1  x +1     x −1  .  3x + 1     4 x2 − 2 x   3x + 1   x − 1  =  3x + 1  .

Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare. Algjebra elementare USHTRIMI 2. duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne. në rast se keni marrë rezultat të gabuar. 1.3. nën supozimin se ata nuk janë zero: a) c) x +1 me 2x x −1 u u+v me v u −v b) x2 − 2 x me x − 2 x+2 2. Thjeshtoni faktorët e përbashkët në numërues dhe emërues: a) c) x+2 x2 − 4 2 x2 ⋅ y4 6x ⋅ y6 b) x 2 ⋅ ( x + 5) 2 x 2 + 10 x 3. Shumëzoni shprehjet dhe thjeshtoni faktorët e përbashkët: a) a2 a2 − 4 ⋅ 2 a + 2 a − 2a b) 3 x 2 ( x + 5) 2 ⋅ x + 5 6 x3 c) 9 − a 2 3a 2 − 2a ⋅ 3a − 2 3 + a .110 | F a q e 2. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative.2: SHPREHJET THYESORE Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Të zgjerohen shprehjet vijuese me faktorët e cekur.

3 Shprehjet F a q e | 111 4. Kryeni mbledhje ose zbritjen. respektivisht dhe thjeshtoni: a) c) 3x 2 − 6 x −4 a2 (a + 1) 2 2 + − 2 − 2 x2 x −4 1 (a + 1) 2 2 b) d) 2x 2 + x+2 x+2 2 a + 1 2b + 1 − a b e) g) i) u2 2u + u +1 u − 2 f) h) 3 z − 25 z − 5 2 10 − 2x 2y − x − 2 y y − 2x 2x 1 −3+ 4x − 3 x 3 2 − x ⋅ ( x + y) y ⋅ ( x − y) .2. Pjesëtoni dhe thjeshtoni faktorët e përbashkët: a) c) a 2 − 36 6a − a 2 2 ÷ ( a + 6) ÷ 3a + b 3a − b b) 3x 2 x2 − 6x + 9 ÷ x2 x −3 9a 2 − b 2 9a − 6a ⋅ b + b 2 5.

a) 2x2 + 2 x 2 x2 − 2x 1 x−2 b) x3 − 4 x 2 − 4 x x2 − 4 x 2 c) u3 − u ⋅ v2 u 2 ⋅ v − v3 x 3 y2 2. a) b) c) 3.2: SHPREHJET THYESORE 1. a) a b) x +5 2x c) a ⋅ (3 − a ) 4.3. a) ( a − 6) a ⋅ (6 − a ) b) 3 x −3 c) 1 5. Algjebra elementare REZULTATET 2.112 | F a q e 2. a) d) 1 b) e) 2x + 2 x+2 c) f) a −1 a +1 b−a a⋅b u ⋅ (u 2 + 2) ( u + 1) ⋅ ( u − 2 ) − 3z + 5 z 2 − 25 4 y 2 − x2 g) ( ) ( x − 2 y ) ⋅ ( y − 2x ) 13x − 10 x 2 − 3 (4 x − 3) ⋅ x h) x ⋅ y − 3 y 2 − 2x2 x ⋅ ( x + y) ⋅ y ⋅ ( x − y) i) .

Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta. tabelë ose grafik. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë. madje mund të jetë vetëm një numër. Kompletoni formulat pa iu referuar njësisë mësimore: a) b) c) ( x + 2 y )2 = ( 1 a − 5 b)2 = 2 3 5 (10 x − 4 ) ⋅ ( 2 x + 1 ) = 3 3 4 . ju mund të filloni kapitullin vijues. për një punë të koncentruar në këtë test. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. A paraqesin shprehjet vijuese polinome? Nëse përgjigja juaj është “po” caktoni shkallën. simbol. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra. Qëllimi i këtij testi është që të merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani. Çdo zgjidhje ka vetëm rezultatin përfundimtar.2. 1.3. Mos e përdorni përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. nëse përgjigja është “jo” ofroni arsyen: a) x 2 ⋅ y + 3 ⋅ x + 3 y 3 b) 2 x ⋅ y 3 + x − 2 ⋅ y 4 + 112 7 c) 2 5 x ⋅ y + 3.14 x 5 + 11 y 2 ⋅ x3 + 237 3 1 d) 22 ⋅ x 2 − 5 y + 3x ⋅ y ( ) 3 2. Nëse ato janë të sakta.3.3 Progress Test P a g e | 113 2.3 Testi i Progresit për “Shprehjet” Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë.

Algjebra elementare 3.114 | F a q e 2. Kryeni veprimet dhe reduktoni rezultatet sa më shumë që të jetë e mundur: a) b) c) {( x − 2) 1 2 2 1 5 2 + 3 ⋅  ( x − 2) 2 − 3 − x 4 + 9 =    2 } {[(2 x − 1) ⋅ (−2 x + 2) + 1] − [3x ( y + x)⋅( x − ) = 3 4 1 2 − 2] ⋅ ( − x ) ⋅ ( − x ) + x ⋅ (4 x − 1) = } . Shumëzoni dhe kombinoni termat e ngjashëm: a) b) c) { } {([ 2 x − 5] ⋅ x + 3) ⋅ x − 7} ⋅ x + 2 ⋅ x − 15 =  2 1 2 1 2 1 + 2 4 {3x − ( x + ) ⋅ ( x − ) + } 2 − 4 x4 = 5. Të mblidhen ose zbriten polinomet dhe të redukohet rezultati sa më shumë që të jetë e mundur: a) b) c) (2 x 2 − 4 x + 6) − (2 x 3 − 8 x 2 − 4 x ) = 2 −(3 x3 + x − 4) + ( − x 2 + 3) − ( − 7 x3 + 3 x 2 + 4 x) = 2 ( 2 x 2 + 3x − 4 ) − (3x2 − 5) + ( x − 4) − (3 + x 2 ) + 11 =  ( x − 1) 2 + 2 x  ⋅ − x 2 + (2 y + x ) 2 =     4.

− 17 . a) 6. ju mund të filloni kapitullin vijues.833 b) 1 2 c) 4. 1. Nëse ato janë të sakta.16 EUR . 8.4.4 Rezultatet për Testet e Progresit 2. 2.4 Rezultatet për Testin e Progresit F a q e | 115 2.16363 3 23 b) Numrat racional: c) Numrat iracional: π. a) Numrat e plotë: 2. −4. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë. a) 7.2. 7.1 Rezultatet për Testin e Progresit për “Numrat” Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. 3. 1 . 0. a) 6 b) 23 19 5. a) 1. 0. 1.32 EUR b) 48510 b) < 0 b) 15. a) 336 >0 413. a) b) -222 19 6 3.25. e d) Numrat realë: −4.66 3 −158 2.356 2 . 5.9% 1. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta.

Algjebra elementare 2. a) d) 7.116 | F a q e 2. 1. a) x6 b) x5 y6 −5 c) 8 d) x2 y8 3. a) 7 32 b) −3 4 c) 5 − x−4 4 ( 2 y2 ) 1 2 8 5 − –5 b) x 1 − 12 c) c) −215 16 31 1 d) z3 b) 2 25 d) 4 .2 Rezultatet për Testit e Progresit për “Eksponentët” Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. ju mund të filloni kapitullin vijues.5 4. a) x b) 1 118 c) 36 4 2 15 23 3 5. a) 8. a) 3 33 4 b) c) 3x 31 d) 2. a) 8 b) –8 c) 8−1 d) − 8 −1 2. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë. Nëse ato janë të sakta.4. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta. a) 1 53 b) y 37 18 c) 72 22 x 15 3 −1 6.

a) c) 4. Nëse ato janë të sakta.4. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë. 1. a) c) −2 x 3 + 10 x 2 + 6 b) 1 x3 2 − 5 x2 − 5x + 7 3 −2 x2 + 4 x + 5 4 x 2 ⋅ y 2 + 4 x3 ⋅ y + 4 y 2 + 4 x ⋅ y 2 x 5 − 5 x 4 + 3 x3 − 7 x 2 + 2 x − 15 4 x2 + 4 −8 x 3 + 24 x 2 − 32 x + 16 3 8 b) 3x 4 − 4 x3 x ⋅ y 2 − 1 y 2 + 1 x2 − 1 x 4 4 6 . a) c) 2.2. a) c) Nuk është polinom Polinom i shkallës 5 x2 + 4 x ⋅ y + 4 y 2 20 9 5 x 2 − 16 b) Nuk është polinom d) Polinom i shkallës 6 b) 1 a2 4 − 5 a ⋅ b + 25 b 2 3 9 3. ju mund të filloni kapitullin vijues.4 Rezultatet për Testin e Progresit F a q e | 117 2. a) b) c) 5.3 Rezultatet për Testin e Progresit për “Shprehjet” Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta.

.

– por ato janë pjesë të njehsimeve më të gjera.1: Algjebra Elementare 1. Ne do të diskutojmë forma të ndryshme të ekuacioneve. Kalkulusi dhe Statistika Vëll. Algjebra Elementare 3. lexuesi duhet të ketë njohuri elementare të veprimeve të njehsimit dhe thjeshtimit të shprehjeve. Ekuacionet P a g e | 119 3. Ekuacionet Algjebra Elementare. Hyrje 2. Ai jo vetëm që përbënë bazën për shprehjet më të rëndësishme në matematikë. Matematika Financiare.3. Ekuacioni është shprehje matematike e shprehur me simbole që demonstron se dy gjëra janë saktësisht të njëjta (ose) ekuivalente. funksionin që është temë shqyrtimi në kapitullin vijues. Që të . Funksionet Elementare Parakushtet: Për të përcjellur këtë kapitull me sa më pak vështirësi. që janë pjesë e ekuacionit ashtu që ai të plotësohet. Ekuacionet 4. Qëllimet e mësimit: Gjatë krahasimit ose balansimit të shprehjeve. Të zgjidhet ekuacioni nënkupton që të përcaktohen vlerat e variablave. Synimi është që të zgjidhim ekuacionet ose sistemet e ekuacioneve. forma që më shpeshti paraqitet është ekuacioni.

Shenja e barazimit e bënë caktimin e të panjohurës më të lehtë sepse në disa raste vetëm disa vlera potësojnë kërkesat e barazisë. ekuacionet janë shënuar me shenjën e barazimit (=). ekuacioni nuk mund të përcaktohet pa e gjetur së pari vlerën e të panjohurës. situatë në të cilën të dy anët e baarazimit janë të barabarta. Për sa kohë ekuacioni përmban vetëm numra. gjersa për barazimin që plotëson barazinë. Ato zakonisht shprehen si shprehje algjebrike me variablën x. të cilat përmbajnë shenjën e barazimit për të shprehur ekuivalencën njihen si ekuacione. Shprehjet si ato më sipër. në rastin kur ekuacioni përmban së paku një numër të panjohur ose një variabël me vlerë të panjohur. ( x − 2)2 ⋅ 5 = −1 ekzistojnë dy vlera të x-it që plotësojnë Për barazimin x −3 barazinë.120 | F a q e 3. barazia mund të përcaktohet me lehtësi. 2x − 7 = 5 ekziston vetëm një vlerë e x-it 3 . Por. si në vijim: 5 – 3 +7 = 9 Ekuacioni i mësipërmë është shembull i një barazie. Ekuacionet vlej kjo ekuivalencë.

1 Zbatimi i Ekuacioneve Faqe | 121 3. .3 Ekuacionet kuadratike Format Zgjidhja Zgjidhjet Parakushtet: Kërkohet njohuri që rregullat elementare algjebrike të veprimeve me shprehje kuptohen dhe të mund të zbatohen.3.2 Ekuacionet Lineare Forma normale Zgjidhja 3. Sfida matematike prapa ekuacioneve është së pari në formulimin e tyre. Ekuacionet 3.1 Zbatimi i Barazimeve 3. Qëllimet e mësimit: Ekuacionet janë pjesë shumë e rëndësishme e shumicës së modeleve matematike Ato paraqiten në matematike. si ekuacionet më të rëndësishme në . aplikimet në ekonomi ekonomi.1 Zbatimi i ekuacioneve Modelimi 3. Në këtë kapitull do të ilustrojmë procesin e modelimit dhe do të disk diskutojmë ekuacionet lineare dhe kuadratike. së dyti në trajtimin e tyre dhe së treti në zgjidhjen e tyre tyre. shumë raste ose në formë të situatave nga jeta reale ose janë pjesë e procedurave të balansimit balansimit.

. Ekuacionet Ekuacionet më elementare janë ekuacionet polinomiale. + a1 ⋅ x + a0 = 0 ku koeficientët an . Ekzistojnë lloje të ndryshme të ekuacioneve që varen nga zgjidhjet që kanë. 2x + 9 = 17 është i saktë atëherë dhe vetëm atëherë nëse x = 4 ... pra të gjenden të gjitha zgjidhjet . pra 2 ⋅ 4 + 9 = 17 . 3x − 2 = −2 x + 8 ↔ x = 2 .. pyetja nuk është nëse ekuacioni është i saktë apo jo. sepse 6 − 2 = −4 + 8 . Ekuacioni më i thjesht polinomial është i shkallës 1 të cilit i referohemi si ekuacion linear: a1 ⋅ x + a0 = 0 Në këtë seksion do të merremi me ekuacionet lineare dhe kuadratike. a0 janë numra realë dhe n është numër i plotë jonegativ. 2. Këto vlera quhen zgjidhje të ekuacionit. Kjo nënkupton se x = 4 është zgjidhje e ekuacionit. . SHEMBULL 1. Ekuacionet e kushtëzuara janë tipi “normal” i ekuacioneve algjebrike me të cilat ne do të merremi. Problemi matematikë zakonishtë është të zgjidhet ai. analizën dhe potencialin e zbatimit. në të cilat shprehja në anën e majtë të ekuacionit është polinom: an ⋅ xn + an−1 ⋅ xn−1 + .. EKUACIONET E KUSHTËZUARA Ekuacionet të cilat janë të sakta vetëm për disa vlera të variablave (panjohurave) quhen ekuacione të kushtëzuara. Në ekuacione të tilla me variabla (= të panjohura). Do të diskutojmë sa të rëndësishme janë ato për të përshkruar disa probleme fizike dhe ekonomike. vetitë e tyre.122 | F a q e 3. por për çfarë vlera të së panjohurës vlen ekuacioni..

( x + 2) 2 = x 2 + 4 x + 4 është i saktë për çdo numër real x.1 Zbatimi i Ekuacioneve Faqe | 123 3. për këtë ju duhet të siguroheni që të mos humbni apo të mos fitoni ndonjë zgjidhje për ekuacionin e dhënë. ju mund të krijoni ndonjë identitet. 2. Ekuacionet që nuk kanë zgjidhje quhen të pamundshme ose kontradiktore. PAMUNDSHMËRIA Ekuacioni për të cilin nuk ekziston asnjë zgjidhje ose për asnjë vlerë të të panjohurës nuk është i saktë quhet i pamundshëm (konfliktuoz ose kontradiktor). SHEMBUJ 1. Me vlera të lejueshme nënkuptojmë vlerat për të cilët anëtarët janë të definuar. IDENTITETI Një ekuacion i cili është i saktë për të gjitha vlerat e lejueshme të të panjohurave të përfshira quhet identitet. Nëse formulimi është: Për çfarë vlera të x-it polinomi x2 − 4x do të jetë 0? Përgjigja është: x2 − 4 x = 0 ↔ x1 = 0 dhe x2 = 4 Sa herë që transformohet ekuacioni duke kryer disa veprime.3. . 6 4(2 x − 1) = 2 + 8(− 8 + x) → 8x − 4 = 2 − 6 + 8x = −4 + 8x është i saktë për çdo numër real x. Vlerat e të panjohurës nuk e plotësojnë ekuivalencën e ekuacionit. Kontradiksioni nganjëherë është thjeshtë rezultat i gabimit gjatë transformimeve të ekuacionit. ose mund të merret gjatë vërtetimit.

Këta hapa do t’i ilustrojmë përmes shembujve vijues: Shembulli 1: Kur do të mbushet rezervuari? Një rezervuar mbushet përmes dy gypave. Sa vite kanë Jack dhe Jill? . atë duhet ta formulojmë. ose ndonjë ndikim tjetër. e me këtë edhe zgjidhjen e problemeve praktike. së pari duhet gjetur prezentimin adekuat matematikë të problemit praktik që mund të ketë ndikim në ekonomi. gjersa pas katër vitesh Jill do të ketë vite sa gjysma e viteve të Jack-ut para tre vitesh.1 Modelimi me ekuacione Para se të transformoni ose të zgjidhni ekuacionin. në të shumtën e rasteve është më i vështirë se sa vet zgjidhja e problemit. fizikë. Për sa kohë mbushet rezervuari nëse përdoret vetëm gypi B? Shembulli 2: Sa vite kanë Jack dhe Jill? Vitin tjetër Jack do të jetë tre herë më i moshuar se sa ishte Jill dy vite më parë. Zakonisht ekuacioni ose sistemi i ekuacioneve – shkurt "modeli" – nuk jepet (së paku jo në këtë përmbledhje). Zakonisht. rezervuari mbushet pas dy orësh. Ekuacionet SHEMBUJ 2 ⋅ ( x + 2) − 7 = 2 x + 3 Nuk ekziston asnjë vlerë x që e plotëson këtë “rresht”. Kur përdoren njëkohësisht të dy gypat A dhe B. rezervuari mbushet për 8 orë. Duke përdorur vetëm gypin A. Të zgjidhet një problem nënkupton se së pari problemi duhet të përkthehet në gjuhën e matematikës në mënyrë që të aplikohen metodat dhe procedurat matematike. Ne do të diskutojmë disa hapa shumë elementar që mund të na ndihmojnë në përkthimin e suksesshëm të problemit. sepse: 2 ⋅ ( x + 2) − 7 = 2 x + 4 − 7 = 2 x − 3 ≠ 2 x + 3 3.1.124 | F a q e 3. Ky proces.

3. duke rezultuar në udhëtim mesatarisht 20% më të gjatë se në drejtimin e kundërtë. Shpejtësia e erës duhet të shtohet nëse aeroplani udhëton në drejtim të erës dhe duhet të zbritet nëse udhëton në drejtim të kundërtë të erës.000 mile) ndikohet nga era e fuqishme perëndimore. Shembulli 3: Sa është shpejtësia e erës mbi Oqeanin Atlantik? Të dhënat relevante janë: • • Koha e fluturimit mbi sipërfaqe pa erë është 890 km/h. Shënjoni informatat e dhëna dhe identifikoni të dhënën që kërkohet.1 Zbatimi i Ekuacioneve Faqe | 125 Shembulli 3: Sa është shpejtësia e erës mbi Oqeanin Atlantik? Fluturimi nga Frankfurt për në New York (afro 4.000 këmbë mbi Oqeanin Verior Atlantik nëse shpejtësia në tokë pa erë është 890 km/h? HAPI 1: ANALIZA E PROBLEMIT Lexojeni tekstin me vëmendje. HAPI 2: IDENTIFIKMI DHE DEFNIMI I VARIABLES/(AVE) Zgjedhi ato të dhëna si variabla të cilat në mënyrë eksplicite janë të “panjohura”. Distanca nuk është e rëndësishme. nëse ka nevojë dy apo tre herë. sepse ajo merret parasysh në mënyrë implicite. . Sa është shpejtësia mesatare e erës në lartësi 36. E dhëna që kërkohet është shpejtësia e erës. Zakonisht është qëllimi i cili është formuluar në problemin në fjalë.

Ekuacionet Shembulli 2: Sa vite kanë Jack dhe Jill? As mosha e Jack-ut e as e Jill-it nuk dihen. fizike apo sociale në ekuacione. Që të dya duhet caktuar. ose . Kështu zgjedhim moshat e tyre si variabla. HAPI 3: PËRKTHIMI NË MODELIN MATEMATIK Përktheni marrëdhënien e përshkruar në model matematikor. Ky është hapi qendror. a b c Përdorimi i të dy gypave nënkupton: T T T = + c a b Kuptojmë se mund të thjeshtojmë T. ose .126 | F a q e 3. Le të jetë T përmbajtja e rezervuarit. dhe y vitet e Jill-it. pra përmbajtja është informatë që në mënyrë implicite përmbahet në kohën e mbushjes. Kemi: 1 1 1 = + c a b ↔ 1 a+b = c a ⋅b . Sasia e ujit që do të rrjedh nëpër gypa në orë është baraz me T T T . përkatësisht. sepse duhet të parashtrojmë problemin në formën matematikore. Le të jenë x vitet e Jack-ut. Shembulli 1: Kur do të mbushet rezervuari? Le të jenë a dhe b kohët që nevojiten kur përdoren gypat përkatës dhe le të jetë c koha për mbushjen e rezervuarit kur përdoren njëkohësisht të dy gypat. pra në gjuhën e matematikës në mënyrë që të merremi me të. Shumë shpesh duhet të theksojmë kufizimet ekonomike.

Vitin tjetër Jack do të jetë tre herë më i moshuar se sa ishte Jill dy vite më parë x + 1 = 3( y − 2) (1) Pas katër vitesh Jill do të ketë vite sa gjysma e viteve të Jack-ut para tre vitesh: y+4= 1 2 ( x − 3) (2) . Shembulli 1: Kur do të mbushet rezervuari? Ne arritëm tek ekuacioni i cili përshkruan koherencën në mes të kohëve të ndryshme të mbushjes: 1 1 1 = + c a c ↔ 1 a+b = c a ⋅b Ne duhet të caktojmë b . duke supozuar se c dhe a janë të dhëna.66 ore = 2 ore e 40 minuta a−c 8−2 6 3 Shembulli 2: Sa vite kanë Jack dhe Jill? Le të jenë x vitet e Jack-ut. Pohimet mund të përkthehen në ekuacionet.1 Zbatimi i Ekuacioneve Faqe | 127 HAPI 4: ZGJIDHJA E PROBLEMIT MATEMATIKË Hapi përfundimtar çdoherë është i lidhur me problemin matematik i cili duhet të zgjidhet në raport me modelin e formuluar. Kështu pra e zgjidhim ekuacionin sipas b: a ⋅ b = c ⋅ (a + b) = c ⋅ a + c ⋅ b → (a − c) ⋅ b = c ⋅ a → b= c⋅a a−c a ⋅b − c ⋅b = c ⋅ a Duke zëvendësuar simbolet me vlerat e dhëna merret: b= c⋅a 2 ⋅ 8 16 8 = = = = 2. dhe y vitet e Jill. Shumë shpesh modeli matematikë përbëhet nga ekuacionet ose sistemet e ekuacioneve që duhen zgjidhur.3.koha e mbushjes kur përdoret vetëm gypi B.

9 km/h. Kjo është saktësisht çka nënkupton “zgjidhja e ekuacionit”. 3. Shpejtësia e erës w duhet të shtohet nëse aeroplani lëviz në drejtim të erës dhe të zbritet nëse lëviz në drejtim të kundërtë: g + w = 1.2( g − w ) 2.2 w = 0.2 Zgjidhja Të njehsohen zgjidhjet e një ekuacioni nënkupton transformirmin e ekuacionit dhe thjeshtimin e tij në atë mënyrë që mund të izolohet variabla e panjohur dhe të gjenden të gjitha vlerat e saj.2 w 0.2 g − 1.128 | F a q e 3.2 g → ↔ w= g + w = 1.2 2.2 Era ka shpejtësi mesatare prej 80.1.2 ⋅g = ⋅ 890 km/h 2. Procesi i transformimit nuk duhet të paraqet ndonjë problem për sa kohë zbatohen rregullat: .2 0. Ekuacionet Zëvendësojmë x = 3 ⋅ ( y − 2) − 1 = 3 y − 7 në ekuacionin (2): y + 4 = 1 (3 y − 7 − 3) = 3 y − 5 2 2 − 1 y = −9 2 → y = 18 vitet e Jill-it x = 3 y − 7 = 54 − 7 = 47 vitet e Jack-ut Shembulli 3: Sa është shpejtësia e erës mbi Oqeanin Atlantik? E dhënë relevante është koha e fluturimit mbi sipërfaqe pa erë: g =890 km/h Variabla që kërkohet është shpejtësia e erës w.

Nëse shumëzoni ose pjesëtoni me ndonjë term që përmban variabël përjashtoni vlerën 0 për atë term. Asnjëherë mos shumëzoni e as pjesëtoni me 0. por nuk është e vetmja. meqë të dya kanë zgjidhjen x = 2. x2 + 2 x = 0 dhe x + 2 = 0 nuk janë ekuivalente. Sigurohuni se nuk keni shtuar (fituar) apo humbur ndonjë zgjidhje. ndonëse që të dya kanë zgjidhje x = 2.1 Zbatimi i Ekuacioneve Faqe | 129 VEPRIMET E LEJUARA Cilido veprim që kryhet në një anë të ekuacionit i njëjti duhet të kryhet edhe në anën tjetër. kur ekuacionin e parë e pjesëtuam me x. Fatmirësisht këto rregulla i hasim në veprimet më elementare në këtë kurs. Le të zgjidhim ekuacionin 3x + 7 = 2 x − 3 . ndonëse në të shumtën e rasteve kjo më tepër ndodh aksidentalisht se sa me qëllim. Në fakt. Kjo nënkupton. Le të zgjidhim ekuacionin ( x − 2) 2 = 4 . Qartë se x = −10 është zgjidhje. 2x + 3 = 7 dhe 2 x = 4 janë ekuivalente. me ç’rast merret: 2. SHEMBUJ 1. ne mund t’i shumëzojmë të dy anët me faktorin x. e cila qartë se nuk është zgjidhje e ekuacionit të dytë. Në vijim kemi disa shembuj. Megjithatë. 4. kjo zgjidhje është zgjidhje e ekuacionit të parë. 3. se duke aplikuar rrënjën katrore ne humbëm një zgjidhje të ekuacionit. Në bazë të rregullës. Ne e humbëm këtë zgjidhje të mundshme. . Duke zbritur 3 nga të dy anët e ekuacionit të parë. Ekuacioni i parë ka edhe një zgjidhje tjetër x = 0.3. identiteti është i qartë. Kështu pra ( x − 2) 2 = 4 dhe x − 2 = 2 nuk janë ekuivalente. Nëse rrënjëzojmë të dy anët – duke u bazuar në rregullën: “veprimi që aplikohet në një anë duhet të aplikohet edhe në anën tjetër” – merret x − 2 = 2 → x = 4 . është interesant të shihet se si mund të fitojmë ose humbim zgjidhje. sepse edhe x = 0 është gjithashtu zgjidhje e ekuacionit të parë.

Prandaj. x = 0 ose x = −10. 2 x + 3 = − x + 10 . Veprimet vijuese janë të lejuara. gjersa zgjidhja x = 0 nuk është zgjidhje e 3x + 7 = 2 x + 3 . Megjithatë. Ekuacionet 3x 2 + 7 x = 2 x2 − 3x → x 2 + 10 x = x ⋅ ( x + 10) = 0 Prodhimi është 0. SHEMBUJ 1. Rezultati është ekuacion ekuivalent. prej të cilave vetëm e dyta është zgjidhje e ekuacionit origjinal. MBLEDHJA OSE ZBRITJA Kryerja e mbledhjes ose zbritjes me të njëjtin term në të dy anët e ekuacionit nuk e ndryshon bashkësinë e zgjidhjeve. ekuacioni pas shumëzimit dhe ekuacioni i fillimit nuk janë ekuivalent. Pra duke shumëzuar e fituam një zgjidhje. atëherë dhe vetëm atëherë nëse së paku njëri faktor është baraz me 0. vlera që do të shtohet ose zbritet duhet të jetë e vlefshme për të dy anët e ekuacionit. Kështu. Kjo nënkupton se nëse të dy anëve të ekuacionit ua shtojmë të njëjtën vlerë nuk ndikon në zgjdhjen e ekuacionit. Tani shtrohet pyetja: Cilat veprime lejohen në mënyrë që të merren ekuacione ekuivalente? Në pjesën vijuese do të diskutojmë vetëm veprimet fundamentale që na nevojiten për diskutime të mëtejme: VEPRIMET E LEJUARA NË EKUACIONE Transformime të lejuar janë ato që e lënë bashkësinë e zgjidhjeve të pandryshueshme.130 | F a q e 3. Kështu tani kemi dy zgjidhje.

për shembull. 2 x2 + 12 = 4 x − 4 Sigurisht se mund të veprojmë me më shumë terma në të njëjtën kohë. 2 x + 3 = − x + 10 Ndryshimi i anës së termit ( − x + 10) nënkupton se atë duhet ta zbresim nga ana e majtë: 2 x + 3 − ( − x + 10) = 0 → 2x + 3 + x −10 = 0 Si rezultat merret ekuacioni ekuivalent: . Ajo vlen për të gjitha llojet. Kjo jo vetëm që është e saktë për konstantet por për të gjithë termat. Në shembullin e parë ne kemi zbritur 10 për ta “hequr” konstanten në anën e djathtë. Atëherë shembulli i sipërmë shndërrohet në: SHEMBUJ 1. shenja e tij ndërron. Si rezultat 10 nuk paraqitej në anën e djathtë dhe është zbritur në anën e majtë.3.1 Zbatimi i Ekuacioneve Faqe | 131 Nëse të dy anëve ua zbresim 10. Me fjalë të tjera nëse e “zhvendos” një term mbledhës nga njëra anë në tjetrën. ekuacioni do të jetë: 2x + 3 −10 = − x + 10 −10 = − x Nëse të dy anëve u shtojmë x ekuacioni do të ndryshojë por kjo nuk do të ketë efekt në bashkësinë e zgjidhjeve: 2 x + 3 − 10 = 2 x − 7 + x = − x + x = 0 Si rezultat merret është ekuacioni ekuivalent: 3x − 7 = 0 2. e zbresim tërë anën e djathtë për të marrë 0: 2 x 2 + 12 − (4 x − 4) = 4 x − 4 − (4 x − 4) = 0 Duke kombinuar termat e ngjashëm kemi: 2 x2 − 4 x + 16 = 0 Nga dy shembujt e mësipërm duhet të jetë e qartë se mbledhja dhe zbritja e të dy anëve të ekuacionit me ndojë term nuk është e kufizuar për ndonjë lloj specifik të ekuacioneve.

Ekuacionet 3x − 7 = 0 2. Kush do të shumëzonte ose pjesëtonte me zero? Pse dikush do të bënte një gjë të tillë? Problemi është se ju nuk shumëzoni ose pjesëtoni me vet numrin zero. sepse rezultati do të ishte identitet trivial: 0=0 Po ashtu është e ndaluar të pjesëtohet me zero sepse rezultati do të ishte term i pacaktuar. 2 x2 + 12 = 4 x − 4 Sërish për të marr 0 e zhvendosim tërë anën e djathtë në anën e majtë duke ndryshuar shenjat: 2 x 2 + 12 − (4 x − 4) = 0 Duke kombinuar termat e ngjashëm merret i njëjti rezultat si më sipër: 2 x2 − 4 x + 16 = 0 Posa të fitoni përvojë në manipulimin e ekuacioneve me qëllim të zgjidhjes apo thjeshtimit të tyre. por me një term që ka vlerën zero. Ju mund të argumentoni se këto rregulla i keni mësuar në klasën e tretë apo të katërtë. SHUMËZIMI OSE PJESËTIMI Kryerja e shumëzimit ose pjesëtimit me të njëjtin term jo zero në të dy anët e ekuacionit nuk e ndryshon bashkësinë e zgjidhjeve. Supozojmë se duhet caktuar vlerat të cilat janë zgjidhje të ekuacionit: . Le të sqarojmë këtë përmes një shembulli. Është në mënyrë strikte e ndaluar të shumëzohet me zero. e për të cilin nuk jeni në dijeni. Rezultati do të jetë një ekuacion identik. pothuajse në mënyrë automatike do të aplikoni argumentimin e mësipërmë.132 | F a q e 3. Fraza më e rëndësishme në rregullën e mësipërme është "termi jobaraz me zero".

Atëherë do të shmangej pjesëtimi me zero dhe do të merreshin të dy rezultatet e sakta: x = 0 dhe x = 2 Shumëzimi dhe pjesëtimi i ekuacioneve nga një numër apo term ndodh shpesh me qëllim që të kryhen thjeshtimet algjebrike. kjo nuk është zgjidhja e vetme. që të merret 0. Megjithatë. Duke marrë parasysh se termi 2x mund të jetë zero. sepse x = 0 është gjithashtu zgjidhje e ekuacionit të mësimërm.3. duke pjesëtuar me termin 2x e kemi ndryshuar identitetin e ekuacionit dhe kemi humbur një zgjidhje. SHEMBUJ 1. e zhvendosim tërë anën e djathtë në atë të majtën duke u ndryshuar shenjën termave: 2 x 2 + 12 − (4 x − 4) = 0 Duke kombinuar termat e ngjashëm merret rezultati i ngjashëm si më sipër: 2 x2 − 4 x + 16 = 0 .1 Zbatimi i Ekuacioneve Faqe | 133 2 x2 − 4 x = 0 Duke e nxjerrë faktorin 2x të përbashkët para kllapave merret: 2 x ⋅ ( x − 2) = 0 Duke i pjesëtuar të dy anët me termin 2x ekuacioni thjeshtohet në mënyrë substanciale: x−2 = 0 Tani është lehtë të gjendet zgjidhja: x = 2 . Kështu pra. 2 x + 3 = − x + 10 Në mënyrë që të zgjidhet barazimi e izolojmë variablën x: 2 x + x = 10 − 3 → 3x = 7 Duke pjesëtuar të dy anët me 3 merret zgjidhja: x = 7 3 2. 2 x2 + 12 = 4 x − 4 Sërish. do të duhej të argumentonim se prodhimi 2 x ⋅ ( x − 2) është zero nëse njëri nga faktorët është zero.

dy zgjidhjet x = 2 dhe x=−1 4 e zgjidhin ekuacionin: 4 x2 − 7 x − 2 = 0 Megjithatë. merret: 12 x2 − 24 x + x2 + x − 2 x − 2 = 9 x2 − 18x → 4 x2 − 7 x − 2 = 0 Në seksionin 3.134 | F a q e 3. Kështu. jo të dya janë zgjidhje të ekuacionit origjinal: 4x − 8 x +1 + =3 x−2 3x . Pas rregullimit të ekuacionit ashtu që termat e shkallës së njëjtë të kombinohen. Ekuacionet Në mënyrë që të merret formë pak më e thjeshtë mund të pjesëtojmë të dy anët me 2: x2 − 2 x + 8 = 0 Formën e fundit më vonë do ta quajmë "forma normale e ekuacionit kuadratik". Kështu që është shumë e natyrshme që të shmangemi prej tyre duke e shumëzuar tërë ekuacionin së pari me termin x − 2 dhe pastaj me termin 3x (ose anasjelltas): (4 x − 8) ⋅ ( x − 2) ⋅ 3x ( x + 1) ⋅ ( x − 2) ⋅ 3x + = 3( x − 2) ⋅ 3x ( x − 2) 3x Duke thjeshtuar termat e ngjashëm në thyesa merret: (4 x − 8) ⋅ 3 x + ( x + 1)( x − 2) = 3 ⋅ ( x − 2) ⋅ 3 x Në të dy anët duhet të shumëzojmë polinomet. e që mund të provohet duke i zëvendësuar variablat 4 me ato vlera. duhet ta kemi të qartë se të dy emëruesit janë problematik.3 do të mësojmë se si zgjidhen ekuacionet e mësipërme (kuadratike). Ekuacioni vijues përmban shprehje thyesore: 4x − 8 x +1 + =3 x−2 3x Që ta zgjidhim ekuacionin e tillë. Për momentin mjafton të dijmë se ekuacioni ka dy zgjidhje x = 2 dhe x = − 1 .

sepse në shumë situata nuk është e mundur që së pari të shumëzohet me emëruesin e përbashkët e . 3 2 → x ≠ 1. mund të pyesim: Ku gabuam? Përgjigjen e gjejmë qysh në fillim. e që siç tham ndalohet rreptësisht. janë gjithashtu zgjidhje të ekuacionit origjinal sepse nuk duhej të përjashtoheshin.1 Zbatimi i Ekuacioneve Faqe | 135 Duke supozuar se ekuacionin e transformuam në mënyrë korrekte gjatë të gjithë hapave.3. emëruesit përkatës bëhen zero. SHEMBUJ 1. Në ekuacionin origjinal duhet të përjashtojmë vlerat x = 2 dhe x = 0 sepse për këto vlera. Problemi i fundit është shembull i mirë i thjeshtimit substancial të veprimeve të "shumëzimit ose pjesëtimit ". merret: x 2 = 6 . Pastaj. duke shumëzuar me emëruesit ne “korrektuam” këtë përjashtim që sillte tek zgjidhja x = 2 dhe tek një ekuacion tjetër (jo identik). − 1 = x −1 x + 1 Për të zgjidhur ekuacionin e izolojmë variablën x: 3( x − 1) ⋅ ( x + 1) 2( x − 1) ⋅ ( x + 1) = x −1 x +1 → 3( x + 1) = 2( x − 1) 3x + 3 = 2 x − 2 → x = −5 2. 5 x −1 = → x ≠ −1 2( x +1) 2 5 x −1 = 2( x + 1) 2 → ( x − 1) ⋅ ( x + 1) 5 = 2( x + 1) 2( x + 1) Duke thjeshtuar faktorët e përshtatshëm: 5 = ( x − 1) ⋅ ( x + 1) = x 2 − 1 Pasi të izolojmë x. pra të dy zgjidhjet x1 = 6 dhe x2 = − 6 .

se kemi arritur tek i njëjti rezultat si edhe më parë. Rregulla është: SHUMËZIMI I TËRTHORTË Shumëzoni secilin numërues me emëruesin e anës tjetër. SHEMBUJ 1. −3 = 2x −1 x + 3 2 Shumëzimi i tërthortë jep: 4( x + 3) = 5(2 x − 1) → 4 x + 12 = 10 x − 5 −6 x = −17 2. Si rezultat kemi: 2 ⋅ 5 = 2( x + 1) ⋅ ( x − 1) Kjo nënkupton.136 | F a q e 3. Kjo nënkupton se në rast se kemi shumë të termave së pari duhet të krijojmë thyesa të rregullta. − 1 x + 1 x −1 Para shumëzimit të tërthortë shndërroni anën e djathtë në thyesë të përzier: 3 2 2 + 2( x − 1) 2 + 2 x − 2 2x = +2= = = x + 1 x −1 x −1 x −1 x −1 . → x = 17 6 3 2 = + 2 → x ≠ 1. Të dy hapat mund të kryhen përnjëherë duke zbatuar të ashtuquajturin "shumëzimin e tërthortë". 4 5 1 → x ≠ . Çdoherë mund të aplikoni shumëzimin e tërthortë kur të dy anët e ekuacionit janë thyesa të rregullta ose të përziera. Ekuacionet pastaj të thjeshtohen faktorët e përbashkët. Le të shikojmë edhe një herë shembullin 2: 5 x −1 = për x ≠ −1 2( x +1) 2 Shumëzimi i tërthortë nënkupton se shumëzohet ana e majtë me emëruesin e anës së djathtë dhe anasjelltas.

zgjidhjen e të cilit do ta diskutojmë në seksionin 3.3. .1 Zbatimi i Ekuacioneve Faqe | 137 Kryeni shumëzimin e tërthortë: 3 ⋅ ( x − 1) = 2 x ⋅ ( x + 1) = 2 x 2 + 2 x → 3 x − 3 = 2 x 2 + 2 x Renditja e termave sjell tek ekuacioni: 2x2 − x + 3 = 0 Sërish kemi ekuacion kuadratik.3.

Jepni një shembull për: a) c) e) Ekuacionin linear Ekuacionin identitet Ekuacionin ekuivalent nga pjesa (b) b) Ekuacionin e kushtëzuar d) Ekuacionin e pamundshëm 2.871.1: ZBATIMI I EKUACIONEVE Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Cilët janë ata numra? .50 EUR. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative. në rast se keni marrë rezultat të gabuar. 1. Sa ishte çmimi para lirimit? b) Shuma e tre numrave të njëpasnjëshëm tek është 117.138 | F a q e 3. Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare. duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne. Të zgjidhen ekuacionet vijuese duke treguar të gjitha hapat dhe veprimet në anën e djathtë: a) 3( x − 1) = 7 b) 2x =4 3 c) 4( x − 1) = 2 x − 4 d) f) 3 − 4 z = 11 2x − 1 1 4 = − x+ 3 3 9 e) g) 7 + (3 x + 1) = 5 − ( x + 1) 1 1 ( x − 3) = (2 x + 1) 2 5 3. Të zgjidhen problemet me fjalë: a) Çmimi që u pagua një kompjuter pas 22% zbritje ishte 1. Ekuacionet USHTRIMI 3.

Sa është shpejtësia e tij mesatare për tërë udhëtimit (pra përpjetë dhe teposhtë)? f) g) Cilët janë ata dy numra ndryshimi i të cilëve është 12 kurse prodhimi 493? h) Dy familje jetojnë 550 km larg njëra tjetrës. Sa është shpejtësia e tyre nëse ato takohen pas 2 orë e 15 minutash? Çiklisti vozit biçikletën e tij në një përpjetëz me një shpejtësi prej 20 km/h dhe teposhtë me shpejtësi prej 60 km/h. Ata dëshirojnë të takohen dhe nisen me vetura në ora 9. Në ora sa takohen ato? . Sa vite kanë ata të dy nëse shuma e dyfishit të viteve të tyre është 66? d) Një brinjë e drejtkëndëshit është 20 cm më e shkurt se tjetra. kurse tjetra me shpejtësi konstante prej 110 km/h.3. Sa është e gjatë brinja e shkurtër nëse syprina e sipërfaqes së drejtkëndëshit është 0. Njëra familje udhëton me shpejtësi konstante prej 90 km/h.8 m2? e) Dy vetura që janë larg njëra tjetrës 500 km janë nisur në drejtim të njëra tjetrës me ndryshim konstant të shpejtësisë prej 10 km/h.1 Zbatimi i Ekuacioneve Faqe | 139 c) Hansi është për 7 vite më i moshuar se Sabrina.

1: ZBATIMI I EKUACIONEVE 1. a) e) 3.36 b) x = 6 f) c) x=0 d) z = −2 x=1 3 g) x = 17 b) Numrat e kërkuar janë 37.11 km/h dhe vetura e ngadalshme 106. Shpejtësia mesatare është 30 km/h. a) c) e) f) 4 x − 1 = 19 Ekuacion linear me një ndryshore x+5 =8 e saktë vetëm për x = 3 x2 − y 2 = ( x − y ) ⋅ ( x + y ) 2 ( 3 x + 1) = 3(2 x − 4) 2 x + 10 = 16 x = 31 3 x = −1 EUR 2399. a) b) c) d) e) 2. dhe 41. Ekuacionet REZULTATET 3. h) Dy familjet takohen në ora 11:45.11 km/h. g) Numrat janë 17 dhe 29.140 | F a q e 3. 39. Sabrina është 13 vjeçare kurse Hansi 13+7=20 vjeçar. d) Brinja e shkurtë është 80 cm dhe brinja e gjatë është 100 cm. Vetura e shpejtë vozit 116. . ose −17 dhe −29.

Mos e përdorni përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. ajo e pranoi se kishte harruar të pyeste.3 Testi i Progresit për “Zbatimin e ekuacioneve” Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë. Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. ajo i tregoi nënës se në shkollë kishte mësuar se si të njehsonte çmimin e njësisë nga numri i njësive të blera dhe nga çmimi përfundimtar. Tre ditë më vonë ajo shkoi tek furra sërish dhe bleu 3 bukë dhe 15 kifle. tabelë ose grafik.1.80 EUR. Pas 5 vitesh Ana do të jetë e moshuar sa gjysma e nënës së saj. madje mund të jetë vetëm një numër. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë. Anna bleu 2 bukë dhe 6 kifle në furrë. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta. Qëllimi i këtij testi është që të merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani. Sa vite ka Ana dhe nëna e saj? 3. Një kompani prodhon karrige dhe tabela në një makinë. Megjithatë. Për të prodhuar një karrige nevojitet 1 njësi e lëndës së parë dhe 2 orë pune të makinës. Shuma e tre numrave të njëpasnjëshëm tek është 279. Para tre vitesh Ana ishte e moshuar sa një e treta e nënës së saj pas 11 vitesh. Ajo pagoi 4. Këtë herë ajo pagoi 9 EUR. Makina mund të përdoret 34 orë. simbol. 1. Nëse ato janë të sakta. Ata kanë 19 njësi të lëndës së parë. Çdo zgjidhje ka vetëm rezultatin përfundimtar. Për cilët numra është fjala? 2. ju mund të filloni kapitullin vijues. për një punë të koncentruar në këtë test. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Kur nëna e pyeti atë sërish për çmimin. Sa karrige dhe sa tavolina mund të prodhohen? 4. Por ajo nuk mbante mend çmimin.1 Zbatimi i Ekuacioneve Faqe | 141 3. Kur u kthye në shtëpi nëna e pyeti për çmimin e një kifle. Për të prodhuar një tabelë nevojiten 2 njësi të lëndës së parë dhe 3 orë pune të makinës. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra.3. Si kalkuloi ajo çmimin e bukës dhe kifles? .

Sa duhen zgjeruar dimensionet në mënyrë që sipërfaqja të rritet për 5 m2? 7. Të dy anët duhet të zgjerohen për të njëjtën madhësi.8 m2? . Të caktohen numrat. ndryshimi i të cilëve është 12 dhe prodhimi është 493? 6. Çmimi javor i fiksuar është 17.8 m. Një brinjë e drejtkëndëshit është 20 cm më e shkurt se tjetra. Ekuacionet 5.970 EUR dhe çmimi i ndryshueshëm është 4. Sa është e gjatë brinja e shkurtër nëse syprina e sipërfaqes së drejtkëndëshit është 0. Kompania ka vendosur të prodhojë këmisha.95 EUR/këmisha në mënyrë që të arrihet fitimi prej 8000 EUR? 8.142 | F a q e 3.95 EUR/këmishë.6 m dhe e gjerë 4. Dhoma është e gjatë 6. Sa këmisha duhen shitur gjatë javës me çmimin 14.

2 Ekuacionet Lineare Forma normale Zgjidhja 3. Ekuacionet 3. praktikë e veçanërisht në e ekonomi. marrëdhënieve. Formulimi dhe zgjidhja e ekuacioneve janë ndër imi aktivitetet më të aplikuara në matematikë matematikë.3.1 Zbatimi i ekuacioneve Modelimi 3. janë shumë të aplikueshme në . lexuesi duhet të posedojë njohuri elementare për xuesi veprimet themelore për zgjidhjen dhe thjeshtimin e shprehjeve.3 Ekuacionet kuadratike Format Zgjidhja Zgjidhjet Parakushtet: Për të kryer këtë kapitull me sa më pak vështirësi. Formulimi i ekuacioneve dhe sistemeve të ekuacioneve është një aspekt esencial i aplikimit të algjebr lineare. algjebrës . Qëllimet e mësimit: Qëllimi i këtij kapitulli nuk është vetëm të mësohemi të zgjidhim ekuacione lineare por edhe të studiojmë vetitë e marrëdhënieve të tilla Ne do të tilla. Ekuacionet lineare si format më të thjeshta të lineare.2 Ekuacionet lineare F a q e | 143 3. zgjidhim ekuacione lineare duke përdorur metoda të ndryshme dhe duke diskutuar qartësinë e zgjidhjes shme zgjidhjes.2 Ekuacionet lineare 3.

Duke zbatuar veprimet të cilat i diskutuam në seksionin paraprak merret: a ⋅ x + b = 0 ↔ a ⋅ x = −b ↔ x=− b a . Ky ekuacion quhet ekuacion linear dhe ka formën e përgjithshme: FORMA NORMALE E EKUCIONIT LINEAR Ekuacioni linear ka formën e përgjithshme: a⋅x+b = 0 ku a ≠ 0 dhe b janë numra realë. 2.5 − 6 y ) = −1.3 y + ( 5 − 22) = 0 261x − 6 = 0 4y +8 7 → −172 y + 62 = 0 Ekuacionet lineare të formës së mësipërme janë të përshtatshme sepse ato kanë vetëm një zgjidhje.3 y = 22 → 6 = 261 → x 4 ⋅ (2. siç tregohet.144 | F a q e 3. Ekuacionet 3. 2 x = 12 → 2 x −12 = 0 5 − 1. pra kur variabla x paraqitet vetëm me eksponentin 1. 3. SHEMBUJ 1. Shembujtë vijues mund të shprehen në formën e mësipërme standarde të ekuacionit linear. 4.1 Forma normale e ekuacionit linear Ekuacioni më i thjeshtë polinomial është ai i shkallës 1.2.

SHEMBUJ 1. .3. Për këtë arsye zbatojmë rregullat e thyesave dhe kllapave: 2 x + 1 = 12( x − 2) = 12 x − 24 ↔ − 10 x = − 25 ↔ x = 2.2 Zgjidhja Në mënyrë që të zgjidhim ekuacionin linear duhet të kryejmë këta hapa: Hapi 1: Eliminojmë kllapat ose thyesat në të dy anët. Hapi 2: I grumbullojmë termat e ngjashëm. a⋅ x +b = c⋅ x + d a⋅x−c⋅x = b−d ↔ ( a − c ) ⋅ x = (b − d ) ↔ 3.2. Hapi 3: Mbledhim ose zbresim ashtu që variablat të jenë në një anë dhe vlerat absolute në anën tjetër. x= b−d ku a ≠ c a−c 2x +1 = 4( x − 2) 3 Në mënyrë që të kryejmë veprimet e mësipërme duhet ta transformojmë në formën normale.5 3. 2 x + 3 = 5x − 9 ↔ 2 x − 5x = −9 − 3 ↔ −3x = −12 ↔ x = −12 = 4 −3 2.2 Ekuacionet lineare F a q e | 145 Hapi i fundit mund të kryhet pasi të kemi kombinuar të gjithë termat (linear) që përmbajnë variablën x në anën e majtë dhe termat absolutë (pa variabël) në anën e djathtë. Hapi 4: Shumëzojmë ose pjesëtojmë për ta izoluar variablën e panjohur.

Hapi 7: Përfundimisht. atëherë ky ekuacion është ekuacion identitet dhe zgjidhje e tij është çdo numër real x. SHEMBUJ 1. ekuacioni është i pamundshëm dhe nuk ka zgjidhje. këshillohet që të transformojmë të gjithë në thyesa me emërues të përbashkët. preferohet që të verifikohet saktësia e zgjidhjes duke zëvendësuar zgjidhjen në ekuacionin e fillimit. Nëse zgjidhja është korrekte. Hapi 6: Në rast se ana e majtë nuk është njësoj si ana e djathtë ose anasjelltas. ekuacioni me variablën e zëvendësuar shndërrohet në identitet. 3x + 2 1 = 3( x − 4) + ↔ 3 x + 2 = 12( x − 4) + 1 4 4 3x + 2 = 12 x − 48 + 1 ↔ 3x − 12 x = −47 − 2 ↔ −9 x = −49 49 9 ↔ +2 4 x = 49 9 55 12 55 = 12 Kontrollojmë: 2. Ekuacionet Hapi 5: Në rast se rezultati është 0 = 0.146 | F a q e 3. 1 x−1 2 3 20 + 2(10 − 6) = 30 + 3 − 5(10 − 1) 3 3 3 3 ↔ 4 3 4 =3 = 1 x+ 1 4 6 Nëse disa nga koeficientët në ekuacion janë thyesa. = 3( 49 − 4) + 1 ↔ 9 2 x + 2( x − 6) = 3 x + 3 − 5( x − 1) 2 x + 2 x − 12 = 3x + 3 − 5x + 5 6 x = 20 ↔ x= 10 3 ↔ 4 x + 2 x = 8 + 12 Kontrollojmë: 3. në këtë rast emëruesi i përbashkët është 12: 6 12 3 4 2 x − 12 = 12 x + 12 → shumezojme me 12: 6 x − 4 = 3 x + 2 3x = 6 → x=2 .

3. Kështu pra duhet të përjashtojmë x = 1 . 2x − 3 =2 3x + 1 Vlera 3x + 1 = 0 → x = − 1 duhet të përjashtohet. SHEMBUJ 1. 3 . Këtë e shënojmë: 2x − 3 për x ≠ 1 x −1 Ekuacioni: 2x − 3 = 5 për x ≠ 1 x −1 mund të shumëzohet me ( x − 1) për t’u shndërruar në ekuacionin vijues linear: 2 x − 3 = 5( x − 1) Zgjidhja është: −3x = −2 → x = 2 3 për shkak se këtë vlerë nuk e përjashtuam. sepse emëruesi bëhet zero. kur variabla paraqitet në emërues duhet të kontrollojmë cilat vlera duhet të përjashtohen për shkak se emëruesi nuk bënë të jetë asnjëherë zero. Krahasoni shprehjen e mësipërme me: 2x − 3 x −1 Kuptojmë se për x = 1 shprehja nuk është e definuar.2 Ekuacionet lineare 4 Kontrollojmë: 1 ⋅ 2 − 1 = 1 ⋅ 2 + 1 ↔ 6 = 4 2 3 4 6 6 F a q e | 147 Ekuacionet lineare gjithashtu mund të rezultojnë nga konvertimi i thyesave racionale ose shprehjeve racionale algjebrike. Kjo shprehje vlen për çdo numër real x. Megjithatë. Për formën standarde të polinomit linear: ax + b nuk duhet përjashtuar asnjë vlerë.

4 2. Ekuacionet 2 x − 3 = 2(3x + 1) → x=−5 ≠ 1 4 3 ↔ 2x − 3 = 6x + 2 ↔ −4 x = 5 Kështu x = − 5 është zgjidhja. 6x − 3 =2 2x −1 Vlera 2 x − 1 = 0 → x = 1 2 duhet të përjashtohet. 3( x − 2) = 2( x + 1) ↔ 3 x − 6 = 2 x + 2 ↔ x = 8 Vlera që morëm është e ndryshme nga vlerat e përjashtuara kështu që x = 8 është zgjidhja e ekuacionit.148 | F a q e 3. Prandaj. ekuacioni nuk ka zgjidhje. . 1 2 6 x − 3 = 2(2 x − 1) ↔ 6 x − 3 = 4 x − 2 ↔ 2 x = 1 → x = Vlera që morëm duhet të përjashtohet. 3. 3 2 → = x +1 x − 2 Tani të dy vlerat x + 1 = 0 → x = −1 dhe x − 2 = 0 → x = 2 duhet të përjashtohen.

Të zgjidhen ekuacionet vijuese kurdo që është e mundur: a) c) e) 2x + 3 =6 x −1 5x 25 = 2− x+5 x+5 3 6x += 2x −1 2x −1 b) d) 2x − 3 x + 5 3 − x − = +1 9 6 2 1 x−2 x+2 − = 3 2 x + 4 3x + 6 . Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare. në rast se keni marrë rezultat të gabuar. duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative. Të zgjidhen ekuacionet vijuese duke treguar të gjithë hapat por duke mos cekur veprimet: a) c) e) f) h) x−5 x−5 1 + = 4 2 4 b) d) 3( y − 1) = 7 + y 5 z − ( z + 3) + 1 = 0 3x + 1 2 x − 2 − = −2 10 5 6 x − 1 = 2 + 3( x + 1) 4 + (3 x − 2) − 2( x − 3) = 2 + 4( x − 9) 1 2 x + 1 x + 1 ( x − 1) = 3 6 1 12 g) 2 x − 1 3x + 2 7 + = 6 3 3 2.3. 1.2 Ekuacionet lineare F a q e | 149 USHTRIMI 3.2: EKUACIONET LINEARE Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave.

473( x + 1.04 4.211 3.86 x + 3 0.12 x − 1.12 23.775 = 16.33 13.004 x + 12.072 b) c) . Të përdoret kalkulatori për të njehsuar deri në 3 shifra pas presjes dhjetore: a) 2.98 x − 2.2 − 8.14 (1.54) = 7 0.412 − 12.69) 2.4 x − 1. Ekuacionet 3.150 | F a q e 3.45 = 2.54 x 2.

6 c) Nuk ka zgjidhje x=2 x = 23.2 Ekuacionet lineare F a q e | 151 REZULTATET 3. a) d) 3.23 . a) b) e) b) 66 x = 10 = 6. a) d) g) x = 16 3 z=1 2 b) e) h) y =5 c) f) x=2 x=1 4 x = 14 x= 11 8 x = 25 x= 9 4 2.3.2: EKUACIONET LINEARE 1.8727 c) x = 47.2438 Nuk ka zgjidhje x = 0.

ju mund të filloni kapitullin vijues. madje mund të jetë vetëm një numër. Nëse ato janë të sakta. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta. Mos e përdorni përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen.3 Testi i Progresit për “Ekuacionet Lineare” Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra.152 | F a q e 3. simbol.2. Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. Çdo zgjidhje ka vetëm rezultatin përfundimtar. Ekuacionet 3. 2 x +1 x − 2 2x − 3 = 2. 1. për një punë të koncentruar në këtë test. tabelë ose grafik. x ≠ 2x −1 1 2 . Të zgjidhen ekuacionet dhe shënoni në mënyrë eksplicite veprimet që do të aplikohen: a) d) 3( x − 1) = 7 3 − 4 z = 11 b) e) 4( x − 1) = 2 x − 4 7 + (3 x + 1) = 5 − ( x + 1) c) 2x =4 3 2. x ≠ −1. Cilat vlera duhen përjashtuar si zgjidhje të mundshme? A ka zgjidhje të tjera? a) c) 3 2 = . Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Qëllimi i këtij testi është që të merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani. Të zgjidhen ekuacionet pa cekur veprimet e veçanta: a) c) x−5 x−5 1 + = 4 2 4 3x + 1 2 x − 2 − = −2 10 5 b) 3( y − 1) = 7 + y 3. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë. x ≠ − 1 3 3x + 1 b) 6x − 3 = 2.

Të caktohen këndet? (Shuma e tre këndeve të një trekëndëshi është 180°. Të zgjidhen ekuacionet nëse është e mundur: a) b) c) 2x + 3 = 6. Sa vite kanë ata nëse shuma e viteve të tyre është gjysma e viteve të gjyshes së tyre e cila është 66 vjeçare? 6. x ≠ 1 x −1 5x 25 = 2− .) .3.2 Ekuacionet lineare F a q e | 153 4.x ≠ +4= 2x −1 2x −1 1 2 5. x ≠ −5 x+5 x+5 3 6x . Dick është 7 vite më i moshuar se Ana. Dy kënde të një trekëndëshi janë të barabartë kurse këndi i tretë është tre herë më i madh se shuma e tyre.

Qëllimet e mësimit: Ekuacionet kuadratike shpesh paraqiten gjatë zgjidhjes së problemeve matematike Kështu që matematike.2 Ekuacionet Lineare Forma normale Zgjidhja 3. Ekuacionet 3.1 Zbatimi i ekuacioneve Modelimi 3. është esenciale të jemi në gjendje t’i zgjidhim ato. për të zgjidhur ekuacionet kuadratike duhet të jemi në gjendje të punojmë me eksponentë dhe rrënjën eksponentët katrore.3 Ekuacionet kuadratike Format Zgjidhja Parakushtet: Zgjidhjet Ekuacionet që do t’i punojmë në këtë njësi janë paksa më të komplikuara Duke marrë këtë parasysh.3 Ekuacionet Kuadratike 3. Nëse dështojmë në zgjidhjen e tyre (ekuacioneve kuadratike) nuk duhet të presim të jemi në gjend ta gjendje zgjidhim problemin e dhënë dhënë. . Ekuacionet 3. komplikuara.154 | F a q e 3.

Qëllimi kryesor është të jemi në gjendje t’i zgjidhim ato.3 Ekuacionet kuadratike F a q e | 155 3.3. c = −7 2.c dhe a ≠ 0 . SHEMBUJ 1.b.3. Për të filluar procesin e zgjidhjes do të fillojmë si edhe me ekuacionet lineare dhe me të gjitha ekuacionet që dëshirojmë t’i zgjidhim: I transformojmë në formën standarde. 4x +1 = x +1 2x − 3 Siç kemi diskutuar: 2x − 3 ≠ 0 → x ≠ 4x + 1 = x +1 2x − 3 3 2 ↔ 4 x + 1 = (2 x − 3) ⋅ ( x + 1) = 2 x 2 − x − 3 . se aplikojmë veprimet algjebrike dhe i radhisim termat e ngjashëm deri sa të arrijmë tek forma e mësipërme. Kjo nënkupton. Meqë këto ekuacione paraqiten po aq shpesh sa edhe ekuacionet lineare. Veprimet që nevojiten janë të ngjashme si ato të diskutuara në fillim të këtij kapitulli. b = −2.1 Format e Ekuacioneve kuadratike Ekuacioni vijues është polinom i shkallës 2. do të diskutojmë shkurtimisht këto lloje të ekuacioneve. FORMA STANDARDE E EKUACIONIT KUADRATIK Ekuacioni kuadratik është polinom i shkallës 2 i formës: a ⋅ x2 + b ⋅ x + c = 0 ku a. 2 x 2 − 3( x + 2) + 4 = (1 − 2 x ) ⋅ ( x + 1) + 4 2 x 2 − 3x − 6 + 4 = x + 1 − 2 x 2 − 2 x + 4 4 x2 − 2 x − 7 = 0 Forma standarde: a = 4.

a . b. zgjidhja esencialisht varet nga shenja në anën e djathtë: • Për − x1/2 c > 0 merren dy zgjidhje. atë: x = 0 Për − c < 0 nuk kemi zgjidhje reale. Posa të arrijmë në formën standarde. ekzistojnë disa mënyra për të përcaktuar zgjidhjen. Ekuacionet 4 x + 1 = 2 x2 − x − 3 ↔ 2x2 − 5x − 4 = 0 Forma standarde: a = 2. duke njehsuar rrënjën katrore: a c =± − a • • Për c = 0. dhe c. Rasti: b = 0 Forma standarde redukohet në formën: a ⋅ x2 + c = 0 Duke izoluar variablën x në anën e majtë merret: x 2 = − c a E dijmë se a ≠ 0 .156 | F a q e 3. paraprakisht e dijmë se ekuacionet kuadratike mund të kenë dy zgjidhje. një zgjidhje ose të mos kenë fare zgjidhje. varësisht nga vlerat e parametrave a.2 Zgjidhja Fatmirësisht. c = −4 3.3. b = −5. Le të shohim se si zgjidhet ekuacioni kuadratik. Kjo është për shkak të një vetie themelore e cila tregon se kemi më së shumti aq zgjidhje reale sa edhe shkalla e polinomit. kemi vetëm një zgjidhje.

2.3. x2 = −2 − 3 = −5 4. ( x + 2) 2 − 3 = 6 → ( x + 2) 2 = 9 → ( x + 2) = ± 9 → x + 2 = ±3 x1 = −2 + 3 = 1. Këto dy kushte sjellin dy zgjidhje: x1 = 0 dhe x2 = − b a .3 Ekuacionet kuadratike F a q e | 157 SHEMBUJ Të zgjidhen barazimet vijuese kuadratike. Kështu ose x = 0 ose a ⋅ x + b = 0 . Prodhimi është zero atëherë dhe vetëm atëherë kur njëri nga faktorët në anën e majtë është zero. 2 x2 − 4 = 0 4 → x2 = 2 = 2 x1/2 = ± 2 x  −5 x 2 + 2 x = 4 ⋅  − 25  2  x2 = 5 4 → −5 x 2 + 2 x = 2 x − 25 4 → x=± 5 2 3. − 2x = x + 1 → −2 x = ( x − 3) ⋅ ( x + 1) = x 2 − 2 x − 3 për x ≠ 3 x −3 x2 − 3 = 0 → x1/2 = ± 3 Rasti: c = 0 Forma standarde redukohet në: a ⋅ x2 + b ⋅ x = 0 Në këtë rast faktorizojmë x jashtë kllapave: x ⋅ (a ⋅ x + b) = 0 . 1.

KUJDES Është idea e mirë të punoni me metodën ose formulën të cilën e keni mësuar në shkollë. . 1. ato dallojnë vetëm në hapin e parë. b. 2x2 − 4x = 0 → 2x ⋅ ( x − 2) = 0 ↔ x1 = 0. x 2 = 3.158 | F a q e 3. c ose mbase e keni mësuar të ashtuquajturën formën p. x2 = 2 − x2 + 2x − 4 = 4 ⋅ 5 x ( 2 − 5) → − x2 + 2 x − 4 = 2 x − 4 5 − x2 + 2x − 2 x = 0 5 → −x ⋅ x − 8 = 0 5 ( ) x1 = 0. Ju mund të preferoni të ashtuquajturin forma a. dhe c ≠ 0 Në këtë rast kemi formën standarde pa ndonjë kusht të veçant. q. të cilat mësohen në nivel ndërkombëtar. Rezultati është i njëjtë. x2 = −6 Rasti: a. Tani mund të diskutojmë dy nënraste. 2. − 8 5 2x − 3 = x + 1 → −2 x + 3 = ( x + 3) ⋅ ( x + 1) = x 2 + 4 x + 3 x+3 për x ≠ −3 x2 + 6x = 0 ↔ x ⋅ ( x + 6) = 0 → x1 = 0. b. Ekuacionet SHEMBUJ Të zgjidhen ekuacionet vijuese kuadratike.

x2 = −2 2. Për D > 0 kemi dy zgjidhje: Për D = 0 kemi një zgjidhje (të dyfishtë): Për D < 0 nuk kemi zgjidhje reale.3.B. 2 x2 + 2 x − 4 = 0 x1/2 = → x1/2 = −2 ± 4 − 4 ⋅ 2 ⋅ (−4) −2 ± 36 = 2⋅2 4 −2 ± 6 4 → x1 = 1.C Zgjidhjet e ekuacionit kuadratik në formën standarde a ⋅ x2 + b ⋅ x + c = 0 janë: x1/2 = −b ± b 2 − 4a ⋅ c 2a Pjesa nën rrënjë quhet diskriminantë (dallor): D = b2 − 4a ⋅ c Shenjat e tij përcaktojnë numrin e zgjidhjeve. 1. x  −5 x 2 + 2 x =  − 25  2  2 3 2 → −5 x 2 + 2 x = x − 25 2 9 4 −5 x + x + 25 = 0 → x1/2 = −3± 2 − 4 ⋅ ( −5) ⋅ 25 2 ⋅ (−5) .3 Ekuacionet kuadratike F a q e | 159 FORMA A. x1/2 = x1=2 = −b ± b 2 − 4a ⋅ c 2a −b 2a SHEMBUJ Të zgjidhen ekuacionet vijuese kuadratike.

q dallon shumë pak nga forma paraprake. ekuacioni nuk ka zgjidhje reale. 2x − 7 = x + 1 → 2 x − 7 = ( x − 3) ⋅ ( x + 1) = x 2 − 2 x − 3. . Nëse formën standarde a ⋅ x2 + b ⋅ x + c = 0 e pjesëtojmë me koeficientin a të termit kuadratik. ky ekuacion ka një zgjidhje (të dyfishtë). x ≠ 3 x−3 x2 − 4 x + 4 = 0 → x1=2 = −(−4) ± 16 − 4 ⋅1 ⋅ 4 =2 2 ⋅1 Meqë diskriminanta D = 16 −16 = 0 .160 | F a q e 3. merret: x2 + b c ⋅ x + = 0 → x2 + p ⋅ x + q = 0 a a Rezultati i këtij transformimi shpesh quhet forma normale.39 3. Nuk ka kufizime shtesë sa i përket dy koeficientëve tjerë p dhe q. FORMA NORMALE E EKUACIONIT KUADRATIK Forma normale e ekuacioni kuadratik është: x2 + p ⋅ x + q = 0 Vërejmë se koeficienti pranë variablës në katror është +1. 4. x2 = 2.09. Ekuacionet x1/2 = −3± 2 9 4 + 500 −10 → x1 = −2. që kemi supozuar se a ≠ 0 . Forma p. 2 x 2 + 6 x + 15 = 0 → x1/2 = −6 ± 36 − 4 ⋅ 2 ⋅15 2⋅2 Meqë diskriminanta D = 36 − 90 = −54 < 0 . Dallimi qëndron në variantin e ekuacionit kuadratik.

3 Ekuacionet kuadratike F a q e | 161 Duke përdorur formën normale mund të aplikojmë të ashtuquajturën formula p. x2 = − 2 x − 25 2 x  −5 x 2 + 2 x =  − 25  2  → −5 x 2 + 2 x = 3 −5 x 2 + 3 x + 25 = 0 → x 2 − 10 x − 5 = 0 2 . → x1 = 1. të cilat në fakt janë të njëjta si edhe ato në shembujtë paraparak. p SHEMBUJ Të zgjidhen ekuacionet vijuese kuadratike. 2 x2 + 2 x − 4 = 0 → x 2 + x − 2 = 0 (forma normale) 9 4 x1/2 = − 1 ± ( 1 ) 2 − ( − 2) = − 1 ± 2 2 2 2. q: FORMULA P. q ekuacionin duhet ta transformojmë në formën normale: 1.3.Q Zgjidhjet e ekuacionit kuadratik në formën normale x 2 + p ⋅ x + q = 0 janë: x1/2 = − p 2 ± ( ) p 2 2 −q Tani diskriminanta bëhet: Shenja e saj përcakton numrin e zgjidhjeve: Për D > 0 kemi dy zgjidhje: p2 D= −q 4 x1/2 = − p 2 ± ( ) p 2 2 −q Për D = 0 kemi një zgjidhje të dyfishtë: x1=2 = − 2 Për D < 0 nuk kemi zgjidhje reale. Megjithatë para se të aplikojmë formulën p.

. 2x − 7 = x +1 x−3 → 2 x − 7 = ( x − 3) ⋅ ( x + 1) = x 2 − 2 x − 3 për x ≠ 3 x2 − 4x + 4 = 0 → x1=2 = 2 ± 4 − 4 = 2 Meqë D = 4 − 4 = 0 .162 | F a q e 3. 2 x 2 + 6 x + 15 = 0 → x 2 + 3 x + 5 = 0 → x1/2 = − 3 ± 2 −5 Meqë D = 9 − 5 = − 11 < 0 . x2 = 2.39 9 4 3. 4 4 4. Ekuacionet → x1/2 = 3 20 ± 9 400 +5 → x1 = −2. ky ekuacion nuk ka zgjidhje reale.09. ekuacioni ka vetëm një zgjidhje (të dyfishtë).

3: EKUACIONET KUADRATIKE Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative. q. në rast se keni marrë rezultat të gabuar. Të zgjidhen ekuacionet e problemit 3 duke zbatuar formulën p. Të zgjidhen ekuacionet: a) c) e) 4 x 2 = 49 b) d) −5 x 2 + 2 x = 4 x ( 2 − 25) (3x − 2)2 = 16 x ⋅ ( x + 8) = 4(2 x + 9) 7x2 − 4 = −4 3.3.3 Ekuacionet kuadratike F a q e | 163 USHTRIMI 3. Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare. Transformoni ekuacionet kuadratike në formën standarde: a) c) 2x2 + (2x −1) x − (x +12) = 0 (2 − x)2 = 4x − ( x +1)2 b) d) 3 x ⋅ ( x + 2) = 6( x − 7) (x +1)2 + ( x + 2)2 = 10 2. Të zgjidhen ekuacionet duke përdorur formulën a. c: a) c) e) 3x 2 − 4 x − 2 = 3 2x2 + 6x +1 = 0 b) d) f) (x − 2)2 − 6x = 0 4 − 20 x − 4 x 2 = 0 x2 + 3x + 4 = 0 (x +1)2 + (x + 3)2 = 3 4. . b. 1. duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne.

kushtoni vëmendje vlefshmërisë së zgjidhjes: a) c) e) g) 2 2 = 1− x+2 x−2 x−3 4 + =0 x x +1 −6 x − 2 2( x + 1) + − =0 2 x −1 x +1 x −1 x+ 2 1 = x−2 x−2 b) d) f) x2 4 − =0 x−2 x−2 2 1 10 + = x − 2 x +1 x + 5 1 1 1 − = x +1 x + 2 6 .164 | F a q e 3. Transformoni ekuacionet vijuese në shprehje të plota racionale. Ekuacionet 5. Të zgjidhen ekuacionet vijuese. Për çfarë vlera të x është i definuar ekuacioni? a) 1 2 1 − = x +1 x + 3 6 x−3 2 + =0 x x +1 b) x−4+ 1 = 12 x c) d) x2 9 = x +1 x +1 6.

a) E definuar për x ≠ −1.229.1771. a) x1 = 2. a) 4 x 2 − 2 x − 12 = 0 c) b) d) b) d) 3 x 2 + 42 = 0 2 x2 − 6 x + 5 = 0 2 x2 + 6 x − 5 = 0 x1/ 2 = ± 20 2.1926 e) f) Nuk ka zgjidhje reale x1 = −1.1926. x2 = −2.7863 b) x1 = 9. x2 = 0. x2 = 0.4174 c) x1 = −0. x2 = −2.1926. x2 = −5.12. x2 = −2.229. x2 = −2. a) x1/2 = ± 7 2 c) x = 2 3 ± 4 3 x1/2 = ±6 e) x = 0 3.3: EKUACIONET KUADRATIKE 1.5826.3. x2 = −5. x2 = −0.1771.8229 d) x1 = 0.8229 d) x1 = 0.3 Ekuacionet kuadratike F a q e | 165 REZULTATET 3. a) x1 = 2.7863 b) x1 = 9. x2 = −0.7071 4.7071 5.1926 e) f) Nuk ka zgjidhje reale x1 = −1. b) E definuar për x ≠ 0 → x ≠ −3 → x 2 + 10 x − 3 = 0 x 2 − 16 x + 1 = 0 .4174 c) x1 = −0.12.5826.

2446. x2 = −0. x2 = −0. Ekuacionet c) E definuar për x ≠ 0 x ≠ −1 → x 2 − 3 = 0 x2 − 9 = 0 d) E definuar për x ≠ −1 → 6.8284.166 | F a q e 3. x2 = −3 d) x1 = 4.8284 b) x = −2 c) x1 = 1. x2 = 1 g) x = 1 . a) x1 = 4.6731 e) f) x = −6 x1 = −4.

simbol. Transformoni në formën standarde: a) b) c) 2 x 2 − 3( x + 2) + 4 = (1 − 2 x ) ⋅ x + 1 4x +1 = x + 1. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. x ≠ 2x − 3 3 2 (2 − x ) 2 = 4 x − ( x + 1) 2 2. Transformoni në formën normale: a) b) c) 3x 2 − 4 x − 2 = 3 ( x − 2) 2 − 6 x = 0 20 x − 4 x 2 = −4 . ju mund të filloni kapitullin vijues. Qëllimi i këtij testi është që të merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani.3. tabelë ose grafik.3. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta.3 Testi i progresit për “Ekuacionet Kuadratike” Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë. Të zgjidhen ekuacionet duke caktuar rrënjët: a) c) 4 x 2 = 49 x ⋅ ( x + 8) = 4(2 x + 9) b) (3 x − 2) 2 = 16 3. madje mund të jetë vetëm një numër. Nëse ato janë të sakta. Mos e përdorni përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. Çdo zgjidhje ka vetëm rezultatin përfundimtar. për një punë të koncentruar në këtë test. 1. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra.3 Ekuacionet kuadratike F a q e | 167 3. Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave.

c: a) b) c) 2 x2 + 6 x + 1 = 0 −3x 2 + 5 x + 7 = 0 2( x + 1) 2 − (2 x − 1) 2 = 25 5.q: a) b) c) 2 x 2 + 4 x = 16 x2 − 3 x − 1 = 0 2 3 x 2 − 2( x + 1) − 7 = 0 6.168 | F a q e 3. Të zgjidhen ekuacionet duke zbatuar formulën p. Të zgjidhen ekuacionet duke zbatuar formulën a.b. Ekuacionet 4. Përcaktoni numrin e zgjidhjeve duke njehsuar diskriminantën: a) b) c) 4 x 2 − 11x + 4 = 0 −3 x 2 + 2 x − 5 = 0 2 5 5 x2 − x + 8 = 0 .

Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta. 33.4 Rezultatet për Testin e Progresit 3. 3. Nëse ato janë të sakta. . ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë. Ana është 25 vjeçare dhe nëna ka 55 vjet. dhe 35. 1. 17 dhe 29 6. Brinja e shkurtë është 80 cm dhe brinja e gjatë është 100 cm. Një kifle kushton 30 cent kurse një bukë kushton 1.4. 2.3. 11 karrige dhe 4 tabela 4. Numrat janë 31.50 EUR.1 Rezultatet për TP “Zbatimi i Ekuacioneve” Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. 5. Afërsisht 0.5 Rezultatet për testin e Progresit F a q e | 169 3. ju mund të filloni kapitullin vijues.423 m 7. 2597 këmisha 8.

170 | F a q e 3.5° kurse këndi i madh është 135°. Dy këndet e vogla të ngjashme janë 22.4. a) x = 10 3 b) x=0 c) x=6 d) z =−9 4 x = −1 x = 16 3 b) y=5 c) x = 25 x =8 b) Nuk ka zgjidhje tjera Ekuacioni është i pamundshëm x=9 4 b) Nuk ka zgjidhje c) Nuk ka zgjidhje 5. Ana ka 13 vite. ju mund të filloni kapitullin vijues. Ekuacionet 3.2 Rezultatet për TP “Ekuacionet Lineare” Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Dick është 20 vjeçar. a) c) 4. 6. . Nëse ato janë të sakta. a) 3. a) e) 2. 1. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta.

097. 1. a) 4x2 − 4 x − 3 = 0 2x2 − 6 x + 5 = 0 x=±7 2 b) 2 x2 − 5x − 4 = 0 b) x= 2±4 3 x = ±3 5 x2 − 4 x − 3 = 0 3 b) x 2 − 10 x + 4 = 0 x2 − 5x − 1 = 0 x1 = −0. x2 = − 1 2 b) D < 0 → c) D=0 → Nuk ka zgjidhje reale Një zgjidhje e dyfishtë . a) c) 4. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë.823 Nuk ka zgjidhje reale b) x1 = −0. a) c) 2.3 Rezultatet për TP “Ekuacionet Kuadratike” Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. x2 = −2. Nëse ato janë të sakta. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta. a) c) 3.573 x1 = −4.4.4 Rezultatet për testin e Progresit F a q e | 171 3. a) c) 6.43 D>0 → Dy zgjidhje b) x1 = 2. x2 = 2 x1 = 2.907. x2 = −1. a) c) 5.177. ju mund të filloni kapitullin vijues.3. x2 = 2.

1: Algjebra Elementare 1. ato janë shumë të rëndësishme në praktikë për ekonomi dhe biznes. do të zbatojmë këtë gjuhë. këto janë funksionet më të thjeshta. Funksionet elementare 4. Matematika Financiare. Në kapitujtë paraprak kemi mësuar “fjalorin” dhe “gramatikën” e gjuhës së matematikës. Pastaj diskutohen funksionet lineare dhe kuadratike. nga këndvështrimi matematikë. Algjebra Elementare 3. Gjithashtu nevojiten prezentimi dhe zgjidhja e ekuacioneve. do të kërkohet të kuptuar të koncepteve elementare të ekuacioneve dhe rregullave të veprimeve me to. Kështu. Qëllimet e mësimit: Ky seksion fillon me një prezentim të përgjithshëm për funksionet dhe aplikimin e tyre. dhe tani. bazuar në këto themele. Hyrje 2. . Kalkulusi dhe Statistika Vëll. Ekuacionet 4. Funksionet Elementare Parakushtet: Tema e funksionit është një ndër temat më të rëndësishme në matematikë.172 | F a q e 4. Funksionet Elementare Algjebra Elementare. Ndonëse.

ky është një ndër koncpetet kryesore në matematikë: që të përshkruajë. Nëse dëshirojmë të përshkruajmë reaksionin e një faktori (themi të dhënë me variablën y) ndaj aksionit të ndonjë faktori tjetër (të shprehur përmes një variable tjetër x). matematika mund të shërbejë në mënyrë efektive si gjuhë për të përshkruar varësitë në mes të konsumit të energjisë dhe faturës. si nisja e veturës ose kyçja e rrymës. themi se “funksionon”. Në fakt. këto nuk paraqesin shembuj interesant sepse janë raste të veçanta. Ngjashëm. në të cilat rezultati final varet drejtpërdrejt nga përdorimi. mund të themi se një organizatë funksionon nëse çdo gjë shkon pa probleme. Kur kyçim rrymën dhe bëhet dritë në dhomë themi se rryma po funksionon mirë. Kur lëvizim çelësin dhe makina e veturës sonë niset. nëse mendojmë për faturat e konsumit të energjisë. ekziston një numër i fundëm dyshesh të mundshme të: Aksionit → Reaksionit Të dy anët e këtij relacioni mund të përshkruhen përmes numrave. Megjithatë.4. një model në esencë përbëhet nga bashkësia e funksioneve. Një ekuacion paraqet marrëdhënien në mes të variablave të ndryshme. në këtë rast aksioni është konsumimi dhe reaksioni është shuma e treguar në faturë. kur njëri veprim sjell tek reaksioni i pritur dhe i dëshiruar. Kështu. Nëse dëshirojmë të përdorim modelet duhet të dijmë se çfarë të veprojmë me to. kështu pra. sepse praktikisht të gjitha varësitë mbi numrat realë mund të përshkruhen përmes funksioneve në mënyrë që pastaj të aplikojmë matematikën për t’i zgjidhur ato. Në të gjitha rastet. Kështu. mund të shkruajmë: Aksionit x Rregulla or Relacioni Reaksionit y Vlerat e aksionit janë zgjdhur nga bashkësia e numrave realë. përmes ekuacioneve. Nëse dëshirojmë të përshkruajmë aksionet dhe reaksionet matematikisht. .1 Vetitë e Funksioneve F a q e | 173 Në jetën tonë të përditshme shpesh hasim foljen “në funksion”. Funksionet formojnë “fjalorin” bazë në gjuhën e “matematikës”. Rregulla prodhon një bashkësi tjetër të numrave – zakonisht numra realë – që njihet si rangu. mund të themi se motori nisës po funksionion mirë. marrëdhëniet ndërmjet faktorëve të cilët ndikojnë në njëri tjetrin. Në matematikë relacioni ndërmjet variablave të ndryshme quhet “funksion”. dhe këto paraqesin domenën e relacionit.

duke vazhduar me hapa 10 kWh deri sa të arrijmë tek 310 kWh. Megjithatë. Në fakt kemi tre mundësi: • • • Tabela e vlerave Grafiku Ekuacionet algjebrike Cilat janë përparësitë dhe mangësitë e koncepteve të ndryshme të paraqitjes së funksioneve? Le të diskutojmë shkurtimisht ato në raport me një shembull të faturës elektrike: • • Supozojmë se pagesa fikse mujore për instalimin dhe matësin elektrikë është 15 EUR. Me qëllim thjeshtimi. Fatmirësisht. Megjithatë. dhe Përdorimi i tyre. për çdo kWh (kilovat-orë. Funksionet elementare Pothuajse se çdo gjë në matematikë ndërlidhet me konceptin e funksioneve. le të diskutojmë se si të prezantojmë (paraqesim) funksionet. Duke përcjellur qasjen metodologjike të dy kapitujve të parë. TABELA E VLERAVE Në mënyrë që të paraqesim varësinë në mes të përdorimit dhe çmimit.11 EUR = 11 cent. Përveç kësaj. para se të diskutojmë funksionet speciale. le të fillojmë me 200 kWh. mund të kufizohemi si vijon: • • • • Funksionet më elementare.174 | F a q e 4. mund të ndërtojmë një tabelë në të cilën paraqiten të gjitha njësitë e mundshme të përdorimit. do të fillojmë me vetitë e përgjithshme të funksioneve para se të shqyrtojmë funksionet lineare dhe funksionet kuadratike të cilat janë të rëndësishme për të përshkruar marrëdhëniet ekonomike. Paraqitja e tyre. Vetitë e tyre. Për çdo vlerë të përdorimit njehsojmë çmimin dhe rezultatet i paraqesim në formë të dysheve numerike: . njësia matëse e konsumit të energjisë elektrike) duhet të paguajmë 0. kjo nuk do të thotë se ne duhet të mësojmë çdo gjë rreth tyre.

Ekzistenca e tyre dhe rangu i veprimeve të implementuara është evidencë e qartë e rëndësisë praktike të paraqitjes tabelare të funksioneve.90 48. tabelat e valutave.10 39. Listat me dyshe të vlerave sikur kjo janë shumë të përdorura në situata reale jetësore.80 46. balansi i llogarive. të gjitha janë të këtij lloji.00 38.10 Tabela 4.1: Tabela e vlerave të një funksionit Kolona në anën e majtë përmban bashkësinë e vlerave të variablave (të aksionit) që do të modifikohet në një lloj domene – zakonisht me hapa të madhësisë së fiksuar. janë zhvilluar për të punuar me funksione në formë të tabelave. Ana e djathtë përmban vlerat e reaksionit. . Madhësia e hapit duhet të përzgjedhet që t’i përshtatet qëllimit të përdorimit të tabelës. Softuerët tabelar si Excel.1 Vetitë e Funksioneve F a q e | 175 Konsumi [kWh] 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 Çmimi [EUR] 37. dhe në fakt nuk ka mënyrë më të mirë për paraqitjen e funksionit empirik.4.30 41.20 40. Ato paraqesin funksionet më të përhapura.60 44.70 45. tabelat e temperaturave. etj.00 49. Kjo bashkësi quhet rangu i vlerave tabelare.50 43. Lista e çmimeve.40 42.

Të bashkohen pikat nënkuptonë të kompletohen informatat për 11 pikat e ndryshme përmes interpolimit. Megjithatë. Paraqitja grafike është e kufizuar vetëm për funksionet me vetëm një variabël të pavarur në abshisë. para se të shënjojmë pikat. vlera më e vogël dhe më e madhe do të përcaktojnë rangun e funksionit. Në përgjithësi. pra rangun e vlerave të funksionit të cilat duhet të paraqiten. pra variablën e aksionit (veprimit) (në rastin tonë = konsumin). 4-1). Megjithatë.176 | F a q e 4. marrim lakoren – në rastin e faturës elektrike merret një vijë e drejtë – e cila quhet grafik i funksionit. duhet të vendosim për domenën e funksionit. duhet të zgjedhim vlerën më të vogël dhe më të madhe të pavarur për të cilat duhet të prezantojmë funksionin. Çdo dyshe e vlerave paraqet një pikë në sistemin koordinativ (shih Fig. së pari duhet të vendosim për rangun e paraqitjes. Kështu pra lakoret mund të paraqiten vetëm në rrafsh. Nëse i bashkojmë këto pika. pra vetëm për funksionet me një variabël. Me fjalë të tjera. Variabla e varur (në rastin tonë çmimi në faturë) mund të shënjohet në koordinatën tjetër (të cilës i referohemi si ordinata). është e qartë se funksionet nga jeta reale zakonisht varen nga më shumë se sa një faktor. Sërish. . Tani mund të lexojmë faturën e elektricitetit për çdo vlerë në mes 200 kWh dhe 310 kWh. Funksionet elementare GRAFIKU I FUNKSIONIT Mund të zgjedhim abshisën e sistemit koordinativ kartezian për të shënjuar një vlerë të variablës – zakonisht vlerën e cila ndryshon në mënyrë të pavarur. Ordinata është e rezervuar për informatën e varur.

simetria. lehtë vërehet nëse funksioni është rritës ose zvogëlues. Në këtë kuptim. atëherë “funksionimi” në mes të dy (ose) më shumë variablave në përgjithësi mund të shënohet si: y = f ( x) Variabla x është e definuar në bashkësinë e vlerave që quhet domena e funksionit f(x).4. Grafikët e funksioneve shpesh përdoren gjatë ligjërimeve të ndryshme. EKUACIONI ALGJEBRIK I GRAFIKUT Forma më abstrakte e paraqitjes së një funksioni është ekuacioni algjebrik. dhe vlerat e reaksionit me variablën y. . grafiku i funksionit është më së lehti të kuptohet sepse lexuesi i tij menjëherë vëren të gjitha informatat relevante për marrëdhënien. Nëse vlerat e aksionit përshkruhen me variablën e (panjohura) x.1 Vetitë e Funksioneve F a q e | 177 c [€] 51 49 Fatura elektrike 47 45 43 41 39 37 35 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 u [kWh] Konsumi i energjis÷ Figura 4-1: Grafiku i funksionit Në anën tjetër. dhe shumë veti si zerot. Vlerat maksimale ose minimale identifikohen lehtë. vazhdueshmëria shpejtë na bëhen të qarta.

jo çdoherë mund të paraqiten në mënyrë precise në funksion të ekuacioneve algjebrike.. Pastaj këto supozime bëhen pjesë e rëndësishme e modelit.. mund të paraqitet në mënyrë perfekte përmes funksioneve eksponenciale. Megjithatë. sepse ajo ndryshon me modifikimin e variablës së aksionit.11 ⋅ x . Shpesh quhet variabla e pavarur. Megjithatë. kështu funksioni që përshkruan relacionin në mes të konsumit dhe faturave mujore elektrike do të jetë. x2 . Ky proces përkthimi është çelës për çfarëdo aplikimi të matematikës. problemet reale. . Dy pjesët bashkohen së bashku për të dhënë çmimin përfundimtar. që nënkupton se për x njësi çmimi do të jetë 0. Ana e djathtë zakonisht është shprehje algjebrike që përmban variablën e pavarur x ose – nëse vlera e y-it varet nga më shumë se një variabël. vlera kohore e parasë. përmban disa variabla x1.11x + 15 . . E kemi përdorur temrin “modelim” për të përshkruar përkthimin e problemeve nga bota reale në gjuhën që mundëson aplikimin e matematikës. Në shembullin tonë. Për shembull. Por kjo është vetëm çështje e standardizimit ndërkombëtar. mund të kemi nevojë të kufizojmë modelin matematikë në lidhje me disa supozime. Shumë aplikime bankare mbështeten drejtpërdrejtë në funksione. Funksionet elementare Variabla y në anën e majtë e përshkruan këtë reaksion.11 EUR për njësi. Në rastet tjera. pra madhësinë në të cilën jemi të interesuar. Bashkësia e vlerave të variablës së varur y quhet rangu i funksionit.. Nëse dëshirojmë ta zbatojmë funksionin në mënyrë që ta analizojmë problemin së pari duhet të dijmë paraqitjen matematike të funksionit. fatura elektrike përbëhet nga çmimi fiks 15 EUR. ekuacioni mund të shkruhet vetëm sipas marrëdhënieve të variablës x adhe asaj y dhe mund të paraqitet përmes shprehjeve algjebrike.178 | F a q e 4. y = f ( x ) = 0. dhe variabla e çmimit prej 0. pra të barabartë me y. Ndonjëherë është e mundur të punohet me përafrime të mira matematike – siç veprojmë për shembull në statistikë. Është të kuptuar i zakonshëm që variabla e varur të izolohet në anën e majtë të ekuacionit. Ky ekuacion është paraqitja matematike e funksionit.

1 Vetitë e funksioneve 4.1 Vetitë e Funksioneve F a q e | 179 4.2 Funksionet Kuadratike Grafiku Vetitë Vetitë Parakushtet: Përveç algjebrës elementare nuk nevojite njohuri të nevojiten tjera. Funksionet elementare 4.2 Funksionet Lineare Grafiku 4. i cili do të shfrytëzohet për të paraqitur grafikisht funksionet. do të ishte e mirëseardhur kuptimi i përgjithshëm për rolin e sistemit koordinativ. Qëllimet e mësimit: Në këtë seksion.1 Vetitë e funksioneve 4. që nënkupton pa i reflektuar ato në funksionet e veçanta. . Megjithatë. do të mësojmë vetëm kuptimet e përgjithshme të vetive të funksioneve.4.

Për të caktuar pikat e prerjes me boshtet. Zëvendësimet sjellin dy ekuacione. të ashtuquajtura ekuacione të kushtëzuara.1. Funksionet elementare 4. t’i zëvendësojmë me zero. Pikat ku grafiku e pret boshtin x quhen pikat zero. ose thjeshtë zerot e funksionit. është e arsyeshme që së pari duhet të mësohen vetitë e tyre. Funksioni e pret boshtin x kur y = 0. PRERJA NË X DHE PRERJA NË Y E FUNKSIONEVE Për të analizuar një funksion pa e paraqitur grafikun e tij. y 8 y = f ( x) 6 y0 4 2 x -3 -2 -1 a 0 1 b 2 3 4 5 c 6 7 -2 -4 -6 -8 Figura 4-2: Pikëprerjet e një funksioni .180 | F a q e 4. përkatësisht. Zgjidhja/et e tyre janë pikat në fjalë.1 Karakteristikat e grafikut Për të qenë në pozitë për të kuptuar më mirë funksionet dhe për t’i aplikuar ato. është me rëndësi të identifikohen pikat më të rëndësishme dhe të interpretohen ato. Funksioni e pret boshtin y kur x = 0. duhet që në funksionin e dhënë variablat y dhe x. Këto do të diskutohen në seksionet vijuese. Pikëprerjen me boshtin y do ta quajmë y-prerje.

Duke vënë x = 0 në funksion merret ekuacioni i kushtëzuar: y = f (0) . Në të kundërtën. Ky është një ekuacion vetëm me një ndryshore y. Zgjidhja e tij është prerja y0 të cilën e kërkojmë (shih: Fig. thjeshtë është një term konstant. është relativisht lehtë të caktohet y-prerja. Së pari vërejmë se ekziston vetëm një y-prerje. y = 2 x2 − 8 y (0) = −8 Rrënja e një numri negativ është numër imagjinar. . relacioni në mes të variablës së veprimit (aksionit) dhe asaj të reaksionit mund të jetë i dykuptimshëm dhe nuk mund të paraqes funksion matematikë. në shumë raste. Nëse në funksion vëjmë x = 0. 2 x ⋅ y + 3( y − x 2 ) = − 8 f (0) = 2(0) ⋅ y + 3( y − 0 2 ) = − 8 → 3 y = −8 → y = − 8 3 8 Funksioni e pret boshtin y në y = − .1 Vetitë e Funksioneve F a q e | 181 Y-PRERJA Në përgjithësi. Kjo nënkupton se funksioni nuk e pret boshtin y. 3 3.4. SHEMBUJ Caktoni y prerjen e funksioneve vijuese: 1. y = 2 x 2 − 10 x + 3 y = f (0) = 3 Funksioni e pret boshtin y në y = 3. 4-2). 2. për shembull në të gjitha funksionet polinomiale – y-prerja.

2. një. . Vërejmë se numri i zerove mund të jetë zero. megjithatë për të shmangur konfusionin me “rrënjët e një numri” (shih: seksionin 2. Vija e drejtë e cila nuk është paralele me boshtin x ka vetëm një zero. 2 2. Parabola mund të ketë një zero. Zgjidhjet e tij janë pikëprerjet e kërkuara (shih: Fig. b. Kështu relacioni nuk është funksion në kuptimin matematikë. Funksioni sin ka pakufi zero. Funksionet elementare 4.3. y 2 + x = 4 → y 2 + 0 = 4 . faqe 80) këtë term nuk do ta përdorim në përmbledhje). Në Fig.182 | F a q e 4. X-PRERJA (ZEROT) Prerjet e funksionit me boshtin x quhen pikat zero ose zerot (ndonjëherë rrënjët. y = g ( x) = 2 x2 + 4 x − 4 g ( x) = 0 : 2x 2 + 4 x − 4 → x 2 + 2 x − 2 = 0 → x1/2 = −1 ± 1 + 2 = −1 ± 3 Ky funksion ka zero në x1/ 2 = − 1 ± 3 . Ky është ekuacion me vetëm një variabël x. Duke vënë y = 0 në funksionin e dhënë merret ekuacioni i kushtëzuar: 0 = f ( x) . më i madh se një. y = f ( x) = 2 x + 7 f ( x) = 0 : 2 x + 7 = 0 → x = − 7 2 Ky funksion e pret boshtin x në x = − 7 . SHEMBUJ Caktoni zerot e funksioneve vijuese: 1. y (0) = ± 4 Kjo jep dy zgjidhje y1 = 4 = 2 dhe y 2 = − 4 = − 2 . dhe c. 4-2 funksioni ka tre zero në pikat a. ose pakufi. 4-2). dy zero ose të mos ketë fare zero.

Për të analizuar këtë në detale. y = h( x ) = x 2 + 4 h( x) = 0 : x 2 + 4 → x 2 = −4 Ky funksion nuk ka zero reale. GRADIENTI I FUNKSIONIT Për dallim nga vijat e drejta që kanë gradient konstant. që nuk është temë e kësaj përmbledhje.4. Ai ndryshon me pozitën e funksionit. kështu që funksioni nuk e pret fare boshtin x . nëse për x1 ≤ x2 për x1 ≤ x2 → → f ( x1 ) ≤ f ( x2 ) f ( x1 ) ≥ f ( x2 ) Funksioni quhet zvogëlues në intervalin I. kështu pra për funksioni është rritës. pra varet nga x. PËRKUFIZIMI I FUNKSIONIT RRITËS (ZVOGËLUES) Le të jetë dhënë funksioni y = f ( x ) dhe intervali I në mes të x1 dhe x2 . nëse SHEMBUJ Është dhënë funksioni y = f ( x ) = x 2 : • 2 2 Për x ≥ 0 and x1 ≤ x2 → x1 ≤ x2 . x≥0 .1 Vetitë e Funksioneve F a q e | 183 3. Megjithatë. gradienti i funksioneve jolineare në përgjithësi nuk është konstant. koncepti i funksionit rritës ose zvogëlues mund të kuptohet nëse vrojtojmë se deri në çfarë niveli funksioni ndryshon vlerën kur ndryshon variabla x. na nevojitet kalkulusi. Funksioni quhet rritës në intervalin I . Gradienti i një lakore në një pikë të dhënë matematikisht përkufizohet si pjerrtësi e tangjentës në atë pikë.

faqe 178). Kështu ju e lexoni njehsorin elektrik dhe gjeni se që nga fatura e fundit ju keni konsumuar vetëm 122 kWh. Tani.26 EUR. konsumi i elektricitetit ishte variabla e pavarur. Për konsumim x [kWh] të elektricitetit duhet të paguajmë y = f ( x ) = 0.11x = 40. Funksionet elementare • 2 2 Për x ≤ 0 and x1 ≤ x2 → x1 ≥ x2 . ju e njehsoni se sa kWh ju ka kërkuar kompania: y = 55. supozojmë se keni marr faturën prej 55.1. fatura duket të jetë shumë më e lartë.26 = 366 [kWh] 0. Me këtë lloj funksioni mund të njehsojmë çmimin e përgjithshëm për çfarëdo konsumi të energjisë. Duke qenë ekspert i matematikës.11x + 15 ↔ 0.26 → x= 40. kështu për x ≤ 0 funksioni është zvogëlues.184 | F a q e 4. 4. Kështu që e zgjodhëm çmimin final si variabël të varur.11x + 15 .2 Funksionet inverse Në fillim të këtij seksioni e diskutuam funksionin e faturës elektrike (shih: ky seksion.26 = 0.38 → 55. Ky rast paraqet një shembull se si korrespondenca e përcaktuar nga funksioni mund të shfrytëzohet në anën e kundërtë. Nga këndvështrimi i kompanisë konsumi x është variabël e pavarur dhe fatura y është vlera (variabla) e varur: y = f ( x ) = 0. Meqë keni qenë në pushim. Ne dëshironim të caktonim se si varet nga konsumi i elektricitetit shuma që figuronte në faturë. Secila kompani që ofron shërbime të energjisë për një numër të madh klientësh do ta përdor shumë shpesh këtë funksion .11 Qartë. se kompania ju ka kërkuar shumë më tepër njësi se sa në fakt i keni përdorur.11x + 15 Në këtë rast.

operacionet algjebrike të kryera me qëllim që të izolohet x nuk e kanë ndryshuar funksionin. Veprimet e anasjellta luajnë rol të rëndësishëm në matematikë. e thjeshtojnë efektit e njëri tjetrit në variablën e pavarur. Veprimet e mbledhjes (+) dhe zbritjes (−) janë inverse mes vete. i cili dëshiron të dij sa po i paguanë kompanisë (duke supozuar se fatura nuk e cek atë në mënyrë eksplicite!). kuptuam se për shumicën e operatorëve. të quajtur funksioni invers. Tashmë. Siç ilustron shembulli. ndërrimi i marrëdhënies në mes të dy variablave prodhon një funksion të ri. Nëse ndërrojmë rolet e dy variablave: x↔ y marrim një funksion të ri : y= x − 15 = g ( x ) = f −1 ( x ) 0. pra.11 Megjithatë.11 Ky është funksioni i cili reflekton këndvështrimin e klientit. ky ekuacion edhe më tej paraqet të njëjtin funksion. ekziston operatori tjetër i cili e ndërron efektin e të operatorit të parë.4. f −1 ( f ( x ) ) = f f −1 ( x ) = x ( ) .1 Vetitë e Funksioneve F a q e | 185 Duke ndërruar rolet e dy variablave merret: x= y − 15 = g ( y) 0. Kur funksionet inverse aplikohen në mënyrë të njëpasnjëshme. kur bëmë hapat e parë në matematikë. (i cili shpesh shënohet me f − 1 ( x ) ) i funksionit të dhënë f ( x) . T’ia shtojmë numrin x-it dhe pastaj t’ia zbresim njëjtin sërish si rezultat e jep x: x +2−2 = x Shumëzimi (·) dhe pjesëtimi (÷) janë një dyshe tjetër e operatorëve invers: ( x ⋅ a) ÷ a = x Diferencimi dhe integrimi gjithashtu thjeshtojnë njëri tjetrin dhe kështu paraqesin operacione inverse.

funksioneve eksponenciale). y = g(x) është bijektiv Funksioni invers i funksionit bijektiv f. kurse funksioni në Fig. do të shohim se shumë funksione të rëndësishme (për shembull. FUNKSIONET BIJEKTIVE (NJË-NJË) Funksioni është bijektiv (një-një) nëse çdo elementi në rangun e funksionit i korrespondon saktësisht një element në domenë. 4-3 (a) nuk është bijektiv. është funksion i formuar duke ndryshuar renditjen e të gjitha dysheve të . funksioni në Fig. do të zhvillojmë shumë shkurtimisht teknikat për të përcaktuar nëse ekzistojnë të funksioneve inverse dhe metodat për caktimin e funksioneve inverse. Funksionet e vazhdueshme rritëse (zbritëse) janë funksione bijektive. y y = f(x) y y = g(x) x2 x1 (a) Dy prerje me drejtëzën horizontale x x3 (b) Një prerje me drejtëzën horizontale x Figura 4-3:y = f(x) nuk është bijektiv. Funksionet elementare Më vonë. në këtë përmbledhje. 4-3 (b) është bijektiv. që shënohet me f − 1 . sepse drejtëza horizontale e pret atë në dy pika. Në këtë seksion.186 | F a q e 4. Kështu. Funksioni është bijektiv (një-një) atëherë dhe vetëm atëherë nëse çdo drejtëz horizontale e pret grafik në më së shumti një pikë. funksionet logratimike) përkufizohen si funksione inverse të funksioneve të tjera (për shembull.

4-4. 44(b) është funksioni invers y = g − 1 ( x ) i funksionit y = g ( x ) .4.1 Vetitë e Funksioneve F a q e | 187 renditura ( x . y y = f ( x) y y = g −1 ( x ) y = g ( x) y = f −1 ( x ) x (a) Pasqyrimi i funksionit me dy pikëprerje me drejtëzën horizontale x3 Pasqyrimi i funksionit i cili e pret çdo (b) drejtëz horizontale vetëm një herë x Figura 4-4: Dy funksione të pasqyruara në drejtëzën-45° Nëse shikojmë dy funksionet e pasqyruara (lakoret e theksuara) kuptojmë se pasqyrimi i funksionit y = f − 1 ( x ) në Fig. Duke zëvendësuar gjithashtu edhe emrat e variablave nënkupton se emrat e boshteve mbesin të njëjtë. Ndryshimi i rolit të variablave x dhe y nënkupton se ne pasqyrojmë boshtet e sistemit koordinativ në drejtëzën 45° të kuadratit të parë. funksioni që do të merret do të jetë funksioni invers. Kështu. y = f ( x ) ) të variablave dhe vlerave përkatëse të funksionit. 4-4(a) matematikisht nuk është më funksion sepse gjatë procesit të pasqyrimit ai është bërë i dykuptimshëm: Vija vertikale ka dy prerje me funksionin. Si rezultat i kësaj procedure për dy funksionet e Fig. nëse zëvendësojmë x dhe y në ekuacionin funksional dhe izolojmë y-in në ekuacionin rezultues. Lakorja e theksuar në Fig. 4-3 do të jetë grafiku në Fig. . Funksioni në 4-4(b) është i ndryshëm. Kur pasqyrohet ai sërish mbetet bijektiv dhe rezultati është sërish funksion.

Rangu i f − 1 është i barabartë me domenën e f.188 | F a q e 4. në të kundërtën nuk ekziston funksioni invers. . Grafiku i f dhe f − 1 janë simetrik në raport me drejtëzën y = x (drejtëzën që me boshtin x formon këndin 45°). Funksionet elementare VETITË E FUNKSIONEVE INVERZE • • • • • • Origjinali y = f ( x ) duhet të jetë bijektiv. Ndërrimi x ↔ y do të rezultojë me funksionin invers: x = f ( y ) Për të paraqitur formën me të cilën jemi familjarizuar e izolojmë variablën e varur: y = f − 1 ( x ) Domena e f − 1 është e barabartë me rangun e f.

5 0 0. y = f ( x) = x 2 nuk është bijektiv.5 -1 -0.4.5 1 1. 2.5 x -0. x = f ( y) = y 2 → y = f Grafikët e funksioneve janë: y 3 −1( x ) = x per x ≥ 0 y = f ( x) = x 2 2. → Inversi y = f − 1 ( x ) nuk ekziston sepse f y = f ( x ) = x 2 per x ≥ 0 është bijektiv.5 y = f −1 ( x) = 2 x 1 0.1 Vetitë e Funksioneve F a q e | 189 SHEMBUJ 1.5 -1 .5 2 2.5 2 1.

dhe përcaktoni përafërsisht pikat minimale dhe maksimale të grafikut. Funksionet elementare USHTRIMI 4. skiconi grafikun. në rast se keni marrë rezultat të gabuar. 1. Përcaktoni zerot e funksioneve vijuese. duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne. Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare. a) c) d) y = f ( x) = 2 x2 + 4 x + 8 y = h( x) = 1 2 b) y = g ( x) = x 2 − 2 x + 1 x2 − x − 3 y = k ( x) = −4 x 2 − 4 x + 8 .1: VETITË E FUNKSIONEVE Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative.190 | F a q e 4. Përcaktoni zerot e funksioneve vijuese: a) c) e) f) y = −2 x + 4 y=− b) d) 2 y + 3x = 6 1 +2 x y + x2 − 2 x = 0 y = ( x + 1) ⋅ ( x − 1) ⋅ ( x + 2) y+ 2 =3 x2 g) y= x−2 x2 + 3 2. Në cilat pika e presin boshtin y funksionet vijuese? a) c) 2 y − 3x = 4 y = ( x − 2) ⋅ ( x + 8) b) d) y + x2 − 3 = 0 y = x+4 3.

a) b) c) d) f ( x) = 3x + 6. x ≥ 0. f ( x) = 4 x − 1 f ( x) = x3 + 1 b) d) f ( x) = x x+2 f ( x) = 1 16 − x 2 f ( x) = 3 − x − 2 .4.1 Vetitë e Funksioneve F a q e | 191 4. Caktoni inversin e tyre f a) c) e) −1 ( x ) . dhe drejtëzën 45° në të njëjtin sistem koordinativ. Cilat funksione janë bijektive? a) c) e) f ( x) = 1 2 x+2 b) d) f) g(x) = − 1 x +1 3 k ( x) = 2 − x 2 h( x) = 4 − x 2 m( x) = x+9 n( x) = x 2 + 4 5. g ( x ) = x − 4 f ( x ) = − x − 2. Verifikoni se g është inversi i funksionit bijektiv f. x ≤ 0 6. Funksionet vijuese f ( x) janë bijektive. g ( x ) = − 2 x + 4 2 f ( x ) = 4 + x 2 . Skiconi grafikun e f. g. g ( x ) = x 2 + 2. g( x) = 1 x − 2 3 f ( x ) = − 1 x + 2.

1: VETITË E FUNKSIONEVE 1. y 18 16 14 12 10 8 6 4 2 x -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 . a) y=2 b) y = 3 c) y = –16 d) y = 2 3. Funksionet elementare REZULTATET 4. x3 = −2 g) x = 2 2. x2 = 0 x=± 2 3 e) x1 = −1. a) y = f ( x ) = 2 x 2 + 4 x + 8 →Funksioni nuk ka zero.192 | F a q e 4. x2 = 1. a) d) f) x=2 b) x=2 c) x= 1 2 x1 = 2.

6458. x2 = −1.6458 y 14 12 10 8 6 4 2 x -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 -2 -4 d) y = k ( x ) = − 4 x 2 − 4 x + 8 → zerot: x1 = 1.4. x2 = −2 y 6 5 4 3 2 1 x -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 .1 Vetitë e Funksioneve F a q e | 193 b) y = g ( x ) = x 2 − 2 x + 1 → zero: x = 1 y 18 16 14 12 10 8 6 4 2 x -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 c) y = h( x) = 1 2 x 2 − x − 3 → zerot: x1 = 3.

a) bijektiv b) bijektiv e) bijektiv c) nuk është bijektiv f) nuk është bijektiv d) nuk është bijektiv 5.194 | F a q e 4. Funksionet elementare 4. a) f ( x) = 3x + 6. g( x) = 1 x − 2 3 → y = g ( x) = f −1 ( x) = 1 x − 2 3 y 6 5 4 3 2 1 x -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 b) f ( x ) = − 1 x + 2. 2 → y = g ( x) = f −1 g ( x ) = −2 x + 4 ( x ) = −2 x + 4 y 6 5 4 3 2 1 x -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 .

→ y = g ( x) = f y 9 8 7 6 5 4 3 2 1 g ( x) = x−4 x−4 −1 ( x) = x -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d) f ( x ) = − x − 2.1 Vetitë e Funksioneve F a q e | 195 c) f ( x ) = 4 + x 2 . x ≥ 0. g ( x ) = x 2 + 2. a) c) e) f −1 ( x ) = f −1 1 1 x− 4 4 3 b) d) f −1 ( x ) = f −1 2x 1− x ( x) = x −1 2 ( x ) = 16 − 4 x 2 f −1 ( x) = ( 3 − x ) + 2 .4. x ≤ 0 → y = g ( x ) = f −1 ( x ) = x 2 + 2 y 6 5 4 3 2 1 x -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.

Përcaktoni zerot e funksionit: a) c) y = −2 x + 4 y + x2 − 2 x = 0 b) 2 y + 3x = 5 . 1. 3 f ( x) =   x + 1 per x > 0 x2 −1 në hapa të x−2 2. tabelë ose grafik. Përcaktoni vlerat e funksionit në pikat e dhëna: a) b) c) f ( x ) = x 2 − 1 për x = 2. Nëse ato janë të sakta. 0. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta. për një punë të koncentruar në këtë test.3 f ( x) = x2 −1 për x = −1.7. Mos e përdorni përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. 1. Funksionet elementare 4.1. madje mund të jetë vetëm një numër. 0. Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra.3 Testi i Progresit për “Vetitë e funksioneve” Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë. ju mund të filloni kapitullin vijues. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Çdo zgjidhje ka vetëm rezultatin përfundimtar. Qëllimi i këtij testi është që të merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani. Të paraqitet tabela e vlerave për funksionin y = gjatësisë 1 për domenën [-3. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë.196 | F a q e 4. 3. 2 x +1  x − 1 per x < 0 për x = −2. simbol. Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. − 2. 6].

Përcaktoni y-prerjen e funksionit: a) c) 2 y − 3x = 4 y = ( x − 2) ⋅ ( x + 8) b) y + x2 − 3 = 0 5. Kontrolloni se cili nga dy relacionet f ( x1 ) > f ( x2 ) ose f ( x1 ) ≤ f ( x2 ) është i saktë për funksionet vijuese në pikat e dhëna: a) b) c) f ( x ) = −2 x 4 + x 3 për x1 = 1 . x2 = − 1 g ( x) = 2 4 x +1 h( x) = 6 − 2 x 2 për x1 = − 1 . A janë funksionet vijuese bijektive? a) c) f ( x) = 2 x − 4 b) g ( x) = 2 x 2 + x − 4 h( x ) = x3 − 5 8. x2 = 2 3 4 x2 − 4 për x1 = − 1 .4. Përcaktoni funksionet inverse të funksioneve: a) f ( x) = − 1 x + 1 3 b) g ( x) = x 2 − 1 për x > 1. . x2 = 2 3 2 6.1 Vetitë e Funksioneve F a q e | 197 4. Përcaktoni zerot dhe y-prerjen dhe skiconi grafikun: a) c) f ( x) = − x 2 + 3 h( x) = 2 x 2 + 4 x + 8 b) g ( x ) = −4 x 2 − 4 x 7.

për zgjidhjen e ekuacioneve. Funksionet elementare 4.1 Vetitë e funksioneve 4. logjikisht ato paraqesin pikëfillimin Në të njëjtë kohë. ato luajnë rol të rëndësishëm në ekonomi. Funksionet elementare 4.198 | F a q e 4.2 Funksionet lineare 4.2 Funksionet Kuadratike Grafiku Vetitë Vetitë Parakushtet: Kjo njësi mund të zhvillohet pa ndonjë njohuri të veçantë paraprake Megjithatë.sh. sepse shumë marrëdhënie ekonomike janë lineare. thjeshtësisë së tyre. përkundër pikëfillimin. . p. nga ju pritet të dini paraprake.2 Funksionet Lineare Grafiku 4. rregullat në algjebrën e aplikuar. Qëllimet e mësimit: Duke qenë se funksionet lineare janë funksionet më të thjeshta në matematikë.

2. ato paraqiten shumë shpesh në praktikë. Meqë y mund të marr si vlerë çdo numër real.4. FUNKSIONI LINEAR Funksioni y është funksion linear nëse y = f (x) = a ⋅ x + b . pra polinom linear. Sa herë që duhen kombinuar mallrat ose shërbimet me çmimet. Megjithatë. atë e quajmë funksion linear. funksionet lineare definitivisht janë më të thjeshtat. 4. y = 2x + 8 y = −2 x − 5 y = − 2⋅x−4 y=2x 3 Në raport me strukturën e tyre. SHEMBUJ Polinomet vijuese janë funksione lineare: 1. në strukturën e tyre janë lineare.2 Funksionet Lineare F a q e | 199 Nëse shprehja në anën e djathtë të ekuacionit funksional është polinom i shkallës 1. a ≠ 0 ku a dhe b janë numra realë. sepse shumë aplikime në ekonomi dhe biznes. 3. edhe rangu i funksioneve lineare është bashkësia e numrave realë. Kështu pra është e qartë se është e domosdoshme të studiohen plotësisht funksionet lineare. Domena e funksionit linear është bashkësia e të gjithë numrave realë x. rezultati do të jetë ndonjë varësi lineare. .

Gradienti i drejtëzës është konstant. është e mjaftueshme të dijmë dy pika të saj. Në mënyrë që ta vizatojmë atë. Ai paraqet rritjen (ose zvogëlimin) e vlerës së funksionit kur variabla e pavarur rritet për "1". Funksionet elementare 4. sepse vlera e funksionit në atë pikë është zero: y = 0 → x = − b a 1 a<0 y 2 1 1 b a>0 } } x 2 } -2 -1 x=−b a } 1 Figura 4-5: Grafikët e drejtëzave Informata e tretë me vlerë (dhe zakonisht e rëndësishme) për drejtëzën është gradienti i saj. është pikëprerja me boshtin x. dhe merret y = b. Pika (0. Një pikë tjetër ngjashëm interesante.2. Njërën është shumë e lehtë ta identifikojmë: vetëm vëjmë x = 0.1 Grafiku i funksionit linear Grafiku i funksionit linear është një vijë e drejtë. Kjo pikë quhet pika zero e drejtëzës. b) quhet y-prerja sepse është pikëprerja e drejtëzës me boshtin y. E që është: kur zëvendësojmë x me x + 1 ndryshon vlerën e funksionit nga në y ( x) = a ⋅ x + b y ( x + 1) = a ⋅ ( x + 1) + b = a ⋅ x + a + b = a ⋅ x + b + a .200 | F a q e 4.

kjo drejtëz nuk paraqet “funksion”. 4-5). për një vlerë të x-it ka më shumë vlera të funksionit (për të qenë më preciz. Meqë gradienti është a = 0 ekuacioni i kësaj drejtëze është: y = b ku b është madhësi konstante Drejtëza e tillë quhet funksion konstant. Në këtë rast funksionin e quajmë rritës (drejtëza me vijë të trashë në Fig. Por. pra. Për gradientin pozitiv a > 0 vlera e funksionit rritet kur rritet vlera e variablës x. Nëse flasim në aspektin matematikë. grafiku paraqet drejtëz vertikale (paralele me boshtin y). ka pakufi shumë vlera të funksionit). kjo është vetia më e rëndësishme e funksionit linear. pra. a →∞ . gradienti i funksionit është negativ a < 0. tani funksioni është i dykuptimshëm.4. në anën tjetër. ndryshimi i vlerës së funksionit është konstant dhe atë për vlerën a. kështu që funksioni quhet zvogëlues (drejtëza me vijë të ndërprerë në Fig. Nëse gradienti i drejtëzës bëhet infinit. Sipas përkufizimit. vlera e funksionit zvogëlohet me rritjen e vlerës së variablës.2 Funksionet Lineare F a q e | 201 Kështu pra.75 1 y = b (konstant) x -2 -1 -1 1 2 3 drejt÷zat paralele drejt÷za q÷ kalon n÷p÷r origjin÷ Figura 4-6: Vetitë e funksioneve lineare . Drejtëza e cila as nuk rritet as nuk zvogëlohet është paralele me boshtin x. y b= 2 a = -0. Nëse. 4-5).

4 3 Vetëm tani mund ta identifikojmë menjëherë gradientin a = − 5 dhe y- prerjen b = 12 . Vërejmë se vlera e gradientit i referohet vetëm formës normale të funksioneve lineare. duhet që të transformojmë ekuacionin në formën normale. Për ta shndërruar në formën normale duhet të izolojmë në anën e majtë: 4 y = −3x + 8 → y = − 3 x + 2. Qartë se funksioni 3x + 4 y − 8 = 0 është gjithashtu linear. 5 Nëse dëshirojmë të dijmë gradientin dhe y-prerjen. Funksionet elementare Dy drejtëza që kanë gradientin e njëjtë por y-prerjet e ndryshme quhen drejtëza paralele. Nëse ekuacioni i një funksioni linear është dhënë në formën e përgjithshme: a⋅x +b⋅ y + c = 0 y-prerjen e caktojmë duke vënë x = 0: x –prerjen e caktojmë duke vënë y = 0: Me këto dy pikat e prerjes mund të paraqesim drejtëzën. funksioni redukohet në: y = a⋅x .202 | F a q e 4. Megjithatë. Kjo i referohet pikëprerjeve me dy boshtet. kjo nuk është forma normale. nëse dëshirojmë të paraqesim drejtëzën. pra y-prerjen dhe zeron. Nëse konstanta në funksionin linear është zero (b = 0). Duke përdorur këto dy veti mund të paraqesim drejtëzën. Megjithatë. c y =−b c x=−a . atëherë është shumë më mirë të përdorim të ashtuquajturën “formën e prerjeve”. Drejtëza përkatëse i pret të dy boshtet në pikëprerjen e të dy boshteve (që quhet origjina e sistemit koordinativ). sepse të dy variablat që paraqiten në ekuacion janë të shkallës 1.

2. . Funksioni është rritës për gradientin pozitiv (a > 0). a Nëse b = 0 drejtëza kalon nëpër origjinë të sistemit koordinativ.2 Funksionet Lineare y F a q e | 203 -c/b = 2 2 1 x -2 -1 -1 1 2 3 -c/a =2. Zero është x = − b ku a ≠ 0 . Dy funksione me të njëjtin gradient dhe me y-prerje të ndryshme janë drejtëza paralele.66 Figura 4-7: Vizatimi i drejtëzës me formën e pikëprerjeve 4.2 Vetitë e funksioneve lineare Funksioni y = a ⋅ x + b ka këto veti: • • • • • • Grafiku i tij është drejtëz me gradient a dhe y-prerje b. dhe zvogëlues për gradientin negativ (a < 0). Nuk duhet të jetë e vështirë të vizatohet grafiku i funksionit linear.4. Nëse a = 0 drejtëza është paralele me boshtin x. nëse kujtojmë se dy pika janë çdoherë të mjaftueshme për ta paraqitur drejtëzën përkatëse.

b = − 7 . Funksionet elementare SHEMBUJ 1. duke vënë y = 0 merret zeroja: x0 = 3 2 → Grafiku është drejtëza e theksuar (1) në Fig. b = 3 . Përcaktoni gradientin (a). 3 2 1 (Drejtëza 2) x (Line 3) -2 -1 -1 -2 1 2 3 4 Fig. x0 = 7 3 2 3 3 3 → Grafiku është drejtëza me pika (2) në Fig. 1. y-prerjen (b). 1 . b = 3 . zeron ( x0 ) për funksionet vijuese lineare dhe vizatoni drejtëzat: a) y = −2 x + 3 a = −2 .204 | F a q e 4. 1. 1. x0 = −2 4 2 5 4 2 5 y (Drejtëza 1) → Grafiku është drejtëza me viza (3) në Fig. c) 4 5 3 4 4 −5 x+ 5 y−2= −5 y = 3 x + 6 → y = 3 x + 3 → a = 3 . b) 2x – 3y = 7 y = 2 x − 7 : → a = 2 .

Formoni ekuacionin nëse janë dhënë gradienti dhe y-prerja: a) gradienti: 2 .2 Funksionet Lineare F a q e | 205 2. 2: drejtëza c) y (Drejtëza c) 5 4 (Drejtëza b) 3 2 1 x -2 -1 1 2 3 4 (Drejtëza a) Figura 2 3. a) y = −3x + 5 : Gradienti: −3 . y-prerja: 1 → y = 3 2 3 x +1 b) gradienti: −2 . y-prerja: − 1 → y = 1 x − 1 2 4 2 . 2: drejtëza b) Gradienti: 2. y-prerja: 1 → Fig.4.2: drejtëza a) b) y= 2 3 x +1: 2 3 Gradienti: c) y = 2x : . y-prerja: 0 → Fig. Të caktohet gradienti dhe y-prerja e funksioneve vijuese? Skiconi grafikët. y-prerja: 5 → Fig. y-prerja: 2 → y = − 2 x + 2 c) gradienti: 1 4 .

Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare. Përcaktoni gradientin. y-prerjen dhe zeron e funksioneve vijuese: a) d) y = 3x − 2 2y = 4 x 4 b) e) y=− c) f) 2x + 2 y = 6 y = −4 x − 8 y=x 2.2: FUNKSIONET LINEARE Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. Funksionet elementare USHTRIMI 4.206 | F a q e 4. Skiconi grafikët e funksioneve vijuese a) d) f ( x) = 2 x + 1 2 b) e) b( x) = −3 x + 1 a( x) = 1 c) g ( x) = − x 2 h( x) = − x −1 2 . duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne. 1. në rast se keni marrë rezultat të gabuar. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative.

5 -0.2 Funksionet Lineare F a q e | 207 REZULTATET 4.5 1 1.4.5 -1 -0. x = 3 është zero d) Kjo është drejtëza horizontale që kalon nëpër y = 2 e) y = − 8 është y prerja. a) b) c) y = − 2 është y prerja. x = 2 3 është zero y = 0 është y prerja.5 -1 .2: FUNKSIONET LINEARE 1. 2.5 1 0.5 x -2 -1.5 0 0. x = −2 është zero f) y = x kjo është drejtëza që me boshtin x formon këndin 45° dhe kalon nëpër origjinë. x = 0 është zero y = 3 është y prerja. a) f ( x) = 2 x + 1 2 y 3 2 1 x -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -1 -2 b) b( x) = −3 x + 1 y 2 1.

5 0 0.5 x -2 -1.5 -1 .5 1 0.5 1 1.5 x -2 -1.5 0 0.5 e) a( x) = 1 y 2 1.5 -1 -0.5 -1 d) h( x) = − x −1 2 y 1 0.5 -1 -1.5 -1 -0.5 -1 -0. Funksionet elementare c) g ( x) = − x 2 y 2 1.208 | F a q e 4.5 x -2 -1.5 1 1.5 0 0.5 -0.5 1 1.5 -0.5 -0.5 1 0.

Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta. Çdo zgjidhje ka vetëm rezultatin përfundimtar. Caktoni y-prerjen dhe zeron: a) c) y = 2x + 3 b) 3 y − 4 x = 12 4x + y 2 + 3x − y =− 3 4 . Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra. Qëllimi i këtij testi është që të merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani. Nëse ato janë të sakta. ju mund të filloni kapitullin vijues. madje mund të jetë vetëm një numër. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë. Transformoni në formën normale: a) c) 2 x + 3( y − 2) = 2 b) y − 3x 2 x − 4 y + 7 = 4 3 2y = 3x − y + 4 5 3. tabelë ose grafik.4. për një punë të koncentruar në këtë test. Mos e përdorni përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. Cilat funksione janë lineare? a) c) e) y = 2x + 3 b) d) 7 3 2 y + 3 x = 24 y = x2 + 1 y = 2 x + 12 ( −2 x + 3) 12 + x + 11 = 0 2.2.2 Funksionet Lineare F a q e | 209 4.3 Testi i Progresit për "Funksionet Lineare" Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë. 1. simbol. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja.

zeron.210 | F a q e 4. . Të skicohen drejtëzat pasi të keni caktuar y-prerjen. Skiconi: a) b) c) Drejtëzën konstante: y = f ( x ) = 3 Dy drejtëza paralele: y = f ( x ) = − 1 x + 1 dhe y = − 1 x − 1 2 2 Drejtëzën 2 x − 3 y = 4 pasi të keni përcaktuar zeron dhe yprerjen. Përcaktoni funksionet e drejtëzave të skicuara: a) c) y = 1 x+ 2 5 5 y= 1 2 b) y =−2 x+ 3 2 3 x 7. Funksionet elementare 4. zeron. dhe gradientin e drejtëzës: a) c) y = − 1 x+3 2 3 x = − 7 y − 2 ( y − 1) 3 b) −2 x + 3 y + 5 = −3 5. dhe gradientin: a) c) y =−2 x+ 3 1 ( x − 3) 2 3 4 b) 3x + 5 y = 7 3 = 4 ( y + 1) 6. Përcaktoni y-prerjen.

. nuk mund të zgjidhim ekuacionin kuadratik.3 Funksionet kuadratike F a q e | 211 4. funksioneve kuadratike kërkon njohuri të punës me eksponentët dhe rrënjën katrore katrore. Qëllimet e mësimit: Funksionet kuadratike shpesh paraqiten në et zgjidhjen e problemeve matematike Kështu që është matematike. nuk duhet të presim se do të jemi në gjendje ta zgjidhim problemin e dhënë emin dhënë.4. esenciale të jemi në gjendje t’i zgjidhim ato Nëse ato. Funksionet elementare 4.1 Vetitë e funksioneve 4.2 Funksionet Lineare Grafiku 4.2 Funksionet Kuadratike Grafiku Vetitë Vetitë Parakushtet: Funksionet me të cilat do të merremi në këtë njësi do të jenë pak më të komplikuara Zgjidhja e komplikuara.3 Funksionet kuadratike 4.

Meqë shprehja në anën e djathtë paraqet numër real për çdo numër real me të cilin mund të zëvendësohet variabla x. 4. Qartë se rangu nuk është bashkësia e numrave realë: për shembull nëse a dhe c janë numra realë pozitiv dhe b = 0. y = f ( x) = 2 x 2 − 4 x + 8 y = f ( x) = −2 x 2 − 5 y = f ( x ) = − 3 ⋅ x 2 − 4 x − 10 y = f ( x) = 2 x 2 3 y = f ( x ) = 2( x − 2) 2 + 3 Në raport me strukturën e tyre. pra edhe polinom kuadratik. Ato shpesh janë pjesë e proceseve gjatë zgjidhjes së problemeve të ndryshme matematike. 3. dhe c janë numra realë. dhe rangu nuk mund të jetë bashkësia e numrave realë. Ne më vonë do të gjejmë mënyrë për të identifikuar rangun e funksionit. b. Kështu . Rangu i funksionit kuadratik është më vështirë të identifikohet. domena e funksiononit kuadratik është bashkësia e numrave realë. vlera e funksioni y çdoherë do të jetë pozitive. 5. 2. SHEMBUJ Polinomet vijuese janë funksione kuadratike: 1. FUNKSIONI KUADRATIK Funksioni y është funksion kuadratik nëse: y = f ( x ) = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c për a ≠ 0 ku a.212 | F a q e 4. atë e quajmë funksion kuadratik. funksionet kuadratike i takojnë familjes së funksioneve me të cilat jemi mjaft të njohur. Funksionet elementare Nëse shprehja në anën e djathtë të ekuacionit funksional është polinom i shkallës së 2.

Për shkak të katrorit në termin që përmban variablën x do të marrim të njëjtën vlerë për funksionin për aq sa dy vlerat e x-it janë të baraslarguara nga x = h. Është përgjigja në pyetjen: Si mund ta transformojmë formën e përgjithshme y = f ( x) = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c "forma e përgjithshme ") në formën për a ≠ 0 (→ këtë formë e quajmë y = a ⋅ ( x − h ) 2 + k për a ≠ 0 (→ këtë do ta quajmë forma e kulmit)? Para se të sqarojmë procesin e transformimit duhet të kuptojmë pse forma e kulmit na ofron më tepër informata për funksionin se sa forma e përgjithshme.1 Kompletimi i katrorit Para se të studiojmë grafikun e funksionit. Meqë termi i ngritur në katror ( x − h ) 2 ≥ 0 është çdoherë jonegativ dhe rritës kur x rritet. k ) quhet kulmi i funksionit. 4. Kjo nënkupton se grafiku është simetrik në raport me drejtëzën vertikale x = h.3. vlera minimale e funksionit y = k do të merret për x = h.3 Funksionet kuadratike F a q e | 213 është me rëndësi t’i studiojmë dhe të familjarizohemi me vetitë e tyre kryesore.4. Le të shqyrtojmë funksionin e dhënë me y = 2x2 − 8x + 4 Për të paraqitur formën e kulmit e faktorizojmë konstantën 2 para x 2 vetëm për termat që përmbajnë variablën x: y = 2 x 2 − 8 x + 4 = 2( x 2 − 4 x ) + 4 Tani i kompletojmë dy termat e parë në kllapa për të marrë termin binomial: y = 2 x2 − 4 x + 4 = 2 x2 − 4 x + z − z + 4 ( ) ( ) . duhet të adresojmë disa kuptime elementare për funksionin kuadratik. Pika ( h . Le të supozojmë për momentin se a > 0.

merret grafiku që tregohet në Fig. Funksionet elementare Vlera z për momentin është e panjohur.2:Tabela e vlerave të një parabole Duke paraqitur vlerat nga tabela dhe duke i bashkuar ato me lakoren e lëmuar. 4-8 dhe quhet parabolë. ne dëshirojmë formën binomiale: x 2 − 2h ⋅ x + h 2 = ( x − h) 2 Kështu duhet të kompletojmë këtë shprehje me katrorin e gjysmës së koeficientët të termit linear: z= ( −24 ) 2 =4 Por nëse shtojmë dicka. .214 | F a q e 4. duhet ta korrektojmë ekuacionin duke zbritur të njëjtën. Meqë kemi shtuar z = 4 duhet të heqim 4 për të fituar: y = 2 x2 − 4x + 4 = 2 x2 − 4x + 4 − 4 + 4 = 2 x2 − 4 x + 4 − 8 + 4 ( ) ( ) ( ) Në kllapa tani kemi binomin ( x 2 − 4 x + 4) = ( x − 2) 2 i cili e kompleton transformimin në: y = 2 x 2 − 8 x + 4 = 2( x − 2) 2 − 4 Për këtë funksion marrim këtë tabelë të vlerave: y = 2( x − 2) 2 − 4 4 x 0 Dyshet e vlerave x të baraslarguara nga x = 2 1 2 3 4 -2 -4 -2 4 Vlerat përkatëse y janë baras me Tabela 4. Megjithatë.

Funksionit kuadratik y = f ( x ) = x i referohemi si parabola normale (shih Fig. Kulmi ose paraqet pikën më të poshtme (si në Fig. Kjo drejtëz quhet boshti i parabolës. Koeficientët a. 2 .2 Grafiku i funksionit kuadratik Në përgjithësi mund të tregohet se grafiku i funksionit kuadratik çdoherë është parabolë. nëse kulmi paraqet maksimum ose minimum dhe nëse lakorja hapet lartë ose poshtë. Lakorja e tij ka minimum me kulm në origjinë dhe hapet lartë. Vetitë e parabolës tashmë janë treguar në Fig. 4-9). b dhe c të funksionit kuadratik përcaktojmë nëse parabola është e gjerë ose e ngushtë. 4-5) ose pikën më të lartë. Parabola ka bosht simetrie që është drejtëza vertikale (paralele me boshtin y) që kalon në kulm.3 Funksionet kuadratike F a q e | 215 y 5 4 3 2 1 -3 -2 -1 -1 -2 1 2 3 4 5 x -4 Figura 4-8: Grafiku i funksionit kuadratik 4.4. 4-5.3.

216 | F a q e

4. Funksionet elementare

Figura 4-9:

Parabola normale
2

Thjesht duke ndryshuar shenjën e faktorit në y = f ( x ) = − x merret parabola normale negative. Lakorja e saj ka maksimum me kulm në origjinë dhe hapet poshtë (shih: Fig. 4-10).

Figura 4-10: Parabola normale negative Nëse kulmi i parabolës normale lëviz në drejtim të dy boshteve, atëherë merret forma e kulmit e ekuacionit kuadratik:

y = f ( x ) = ( x − h) 2 + k

4.3 Funksionet kuadratike

F a q e | 217

dhe paraqesin h k 2 zhvendosjen e parabolës normale y = f ( x ) = x përgjatë boshtit y për k dhe përgjatë boshtit x për h (shih. Fig. 4-11).
(h, k )
y

me pikën e kulmit

. Në këtë formë konstantet

5 4 3 2 1

-3

-2

-1 -1 -2

1

2

4

5

x

h k

Figura 4-11: Parabola me kulm të transformuar Përfundimisht, nëse e shumëzojmë termin kuadratik me faktorin a > 1, hapja e parabolës do të ngushtohet, sepse vlerat y bëhen më të mëdha. Nëse e shumëzojmë me faktorin 0 < a < 1, hapja e parabolës zgjerohet, sepse vlerat y bëhen më të vogla. Nëse e shumëzojmë me faktorin a < 0, atëherë e tërë parabola do të rrotullohet për 180° rreth pikës së kulmit.

218 | F a q e

4. Funksionet elementare

Figura 4-12: Hapja e parabolës Vërejmë se funksioni kuadratik që shqyrtuam në fillim të këtij seksioni

y = f ( x) = 2 x 2 − 8 x + 4
ka dy prerje në x, pra ka dy pikëprerje me boshtin x. Këto pika në përgjithësi njihen si pikat zero të funksionit ose thjesht zerot, sepse vlera e funksionit në këto pika është zero. Për të njehsuar pikat zero në funksionin tonë duhet të vëjmë y = 0 (shih: seksionin 3.1; faqe 182). Me këtë rast kemi ekuacionin

0 = 2 x2 − 8x + 4 → x 2 − 4 x + 2 = 0
i cili mund të transformohet në formën normale dhe të zgjidhet përmes formulës p, q (shih: seksionin 3.3; faqe 161):

x1/2 = 2 ± 4 − 2 = 2 ± 2

4.3 Funksionet kuadratike

F a q e | 219

Kështu, parabola ka dy zero:

x1 = 2 + 2 and x2 = 2 − 2
Të njëjtat zero do të i caktonin edhe sikur të zbatonim formulën a,b,c (shih: seksionin 3.3; faqe 158):
x1/2 = −b ± b 2 − 4a ⋅ c 8 ± 64 − 32 = = 2± 2 2a 4

Vërejmë se funksioni kuadratik mund të ketë vetëm një zero nëse lakorja vetëm e takon boshtin x ose asnjë zero nëse lakorja është plotësisht mbi ose nën boshtin x. Se cili nga këto tre raste mund të paraqitet varet nga diskriminanta (dallori) (shih: seksionin 3.3; faqe 158).

ZEROT E FUNKSIONIT KUADRATIK
Funksioni kuadratik i formës

y = f ( x) = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c , a ≠ 0
ka zero nëse:

x1/2
Për

−b ± b 2 − 4a ⋅ c = . 2a
D = b 2 − 4a ⋅ c > 0 D = b 2 − 4a ⋅ c = 0 D = b 2 − 4a ⋅ c < 0 ka dy zgjidhje reale të ndryshme, ka një zgjidhje reale,

nuk ka zgjidhje reale.

220 | F a q e

4. Funksionet elementare

SHEMBUJ
Caktoni zerot e funksioneve: 1.
f ( x) = 2 x2 − 6 x + 4

2 x 2 − 6 x + 4 = 0 → x 2 − 3x + 2 = 0

x1/2 =
2.

3± 9 −8 2

→ x1 = 2; x2 = 1
−2 ± 4 − 16 2

f ( x ) = x 2 + 2 x + 4 → x1/2 =

Meqë diskriminanta është numër negativ, funksioni nuk ka zero. 3.
f ( x) = 3x2 − 6 x + 3 → 3x 2 − 6 x + 3 = 0
x1/2 = 6 ± 36 − 36 → x =1 6

Funksioni ka vetëm një zero. Kujtoni rezultatin e rëndësishëm që morëm kur transformuam funksionin kuadratik nga forma e përgjithshme:
f ( x ) = ax 2 + bx + c , a ≠ 0

përmes kompletimit të katrorit në formën e kulmit:
f ( x) = ( x − h) 2 + k , a ≠ 0 .

Nëse fillojmë me funksionin e përgjithshëm 2 f ( x ) = a ⋅ x + b ⋅ x + c dhe e kompletojmë katrorin merret:
c f ( x) = a ⋅  x2 + b ⋅ x + a  a

kuadratik

Njohuritë për kompletimin e katrorit i aplikojmë për termat brenda kllapave:

f ( x) = a ⋅  x 2 + b ⋅ x + a 

b2 4a 2

b2 4a 2

c + a  

.4. −   2a  4a   që paraqesin pikat e kulmit të parabolës.3 Funksionet kuadratike F a q e | 221 Pastaj tre termat e parë i shndërrojmë në katror të plotë dhe i mbledhim termin e katërtë dhe të pestë: f ( x) = a ⋅  x + 2ba − b Lirohemi nga kllapat:  (   ) 2 2 −4a⋅c   4a 2   f ( x) = a ⋅ ( x + 2ba ) − b 2 2 −4 a⋅c 4a Duke krahasuar ekuacionin e fundit me formën e kulmit të ekuacionit kuadratik f ( x ) = ( x − h) 2 + k merret:  b b 2 − 4a ⋅ c  ( h. Nga kjo formë mund të përshkruajmë vetitë kryesore të funksionit kuadratik. k ) =  − .

• • • • Boshtet (e simetrisë): Kulmi: x=− b 2a  b b 2 − 4ac  ( h. Max. y = f ( x ) = −2 x 2 − 5 x − 2 Duke transformuar funksionin në formën e kulmit.222 | F a q e 4. ose {−∞.} SHEMBUJ Përcaktoni formën e kulmit për funksionet kuadratike dhe skiconi grafikun e tyre: 1. a ≠ 0 ka këto veti karakteristike. −   2a  4a   b ) = min nese a > 0 max nese a < 0 2a Maksimumi/ Minimumi: f ( − Grafiku: { {hapet larte nese a a> <0 0 hapet poshte nese  ngushtohet nese a > 1  eshte parabola normale nese a = 1  zgjerohet nese a < 1  • Lakorja: • • Domena: Rangu: Numrat realë Ose prej {Min. Funksionet elementare 4..3.3 Vetitë e funksionit kuadratik Funksioni kuadratik f ( x) = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c . ∞}. k ) =  − . përmes kompletimit të katrorit 5 25 25 y = −2( x 2 + 2 ⋅ 5 x) − 2 = −2 x 2 + 2 x + 16 − 16 − 2 = 4 ( ) = −2 x + 5 4 ( ) 2 25 + (−2) ⋅ (− 16 ) − 2 = −2 x + 5 4 ( ) 2 9 +8 .

3 Funksionet kuadratike F a q e | 223 Lakorja është e hapur poshtë dhe ka dy zero. Figura 4-13: Grafiku i tre parabolave . y = h( x) = 3 4 x2 − x + 2 y = h( x ) = y = h( x ) = 3 4 3 4 (x 2 4 − 3 x +2= 2 ) 3 4 (x 2 2 4 4 − 2⋅ 3 x + 9 − 9 + 2 = ) 2 (x − 3) +5 3 Lakorja nuk ka zero. y = g ( x) = 1 x 2 − 2 x + 2 2 y = g ( x ) = 1 ( x 2 − 4 x + 4) = 1 ( x − 2) 2 2 2 Lakorja e takon boshtin x. 2.4. Grafikët e tre funksioneve janë dhënë në Fig. 4-13. ka vetëm një zero.

∞ ) (pika e majtë përfshihet). 2 2 Domena e tij është bashkësia e numrave realë Rangu i tij është [ − 5 . 2 Grafiku i funksionit është dhënë në Fig. Ka minimum në pikën e kulmit. Funksionet elementare DISKUTIM I DETALIZUAR PËR FUNKSIONET KUADRATIKE Në këtë seksion do të diskutojmë funksionet kuadratike: y = f ( x) = 2 x 2 − 6 x + 2 • • Pa kryer ndonjë kalkulim mund të themi se parabola hapet lartë sepse a = 2 > 0.224 | F a q e 4. 4-14. − 5). . Zerot e funksionit janë: y = 0 → 2 x 2 − 6 x + 2 = 0 → x 2 − 3x + 1 = 0 → x1/2 = 3 ± 2 9 4 −1 5 2 Funksioni ka dy zero: x1 = 3 + 2 • dhe x1 = 3 − 2 5 2 Forma funksionale për caktimin e kulmit është: y = 2 x 2 − 3x + 2 = 2 x 2 − 2 ⋅ 3 x + 9 − 9 + 2 2 4 4 ( ) ( ) y = f ( x) = 2 x − 3 2 • • • • ( ) 2 −5 2 Funksioni ka minimum në (3.

3 Funksionet kuadratike F a q e | 225 Figura 4-14: Grafiku për ilustrimin e diskutimit .4.

duke ju lejuar ju që të krahasoni rezultatet tuaja me ato që kemi dhënë ne. a) c) e) f ( x ) = − x 2 + 6 x − 10 f ( x) = 2 x 2 + 2 f ( x) = − 1 x 2 − x + 1 2 2 b) f ( x ) = − 5 x 2 + 2 x + 1 2 d) f ( x ) = 3x 2 − 4 x − 1 3. Përcaktoni zerot e funksioneve vijuese: a) c) e) f ( x ) = −3 x 2 − 2 x − 1 f ( x) = x 2 − 6 x + 5 f ( x) = x 2 + 2 x − 4 b) f ( x ) = 6 x 2 − 2 x d) f ( x ) = −5 x 2 − 15 x − 10 f) f ( x ) = 6 x 2 − 12 x + 6 2. Aty keni vetëm rezultatet përfundimtare.3: FUNKSIONET KUADRATIKE Rezultatet gjenden menjëherë pas detyrave. 1. në rast se keni marrë rezultat të gabuar. Përcaktoni koordinatat e kulmit duke kompletuar katrorin e funksioneve vijuese dhe gjeni maksimumin apo minimumin. a) c) f ( x ) = 2( x − 3) 2 − 6 f ( x) = x 2 − 3x + 9 4 b) g ( x ) = 1 x 2 − 2 x + 4 2 d) f ( x ) = − x 2 + 3 x − 2 . Skiconi grafikun. Funksionet elementare USHTRIMI 4. Ne qëllimisht jemi përcaktuar të mos e paraqesim metodën që rekomandojmë sepse dëshirojmë të ju inkurajojmë në shqyrtimin e metodave alternative. Diskutoni karakteristika e funksioneve vijuese duke u fokusuar në zerot e funksionit dhe pikën e kulmit.226 | F a q e 4.

236 b) d) f) x1 = 1 . a) c) e) Funksioni nuk ka zero. -6). − 7) 3 3 e) parabola hapet poshtë. − 7) 5 parabola hapet lartë. x2 = −3. maksimumi në (3. minimumi në (2. x2 = 0 3 x1 = −2. maksimumi në ( −1. a) Parabola hapet poshtë. hapet lartë y 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -10 -8 -6 -4 -2 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 2 4 6 8 10 x . –1) b) parabola hapet poshtë. maksimumi në c) 2 (5. zerot: x1/2 = 3 ± 3 .3 Funksionet kuadratike F a q e | 227 REZULTATET 4. x1 = 5. 2 ) d) Parabola hapet lartë.4. k) = (3. a) y = f ( x ) = 2( x − 3) 2 − 6 → pika e kulmit: (h. x2 = 1 x1 = 1.1) 3.236.3: FUNKSIONET KUADTARIKE 1. minimumi në ( 0. x2 = −1 x1 = 1 2.

nuk 2 ka zero. Funksionet elementare b) y = g ( x ) = 1 x 2 − 2 x + 4 → pika e kulmit: (h. 0 .228 | F a q e 4. 2). një zero: 2 4 ( ) x1 = 3 : hapet lartë 2 y 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -10 -8 -6 -4 -2 0 -1 -2 -3 -4 -5 2 4 6 8 10 x .k) = (2. k ) = 3 . hapet lartë y 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -10 -8 -6 -4 -2 0 -1 -2 -3 -4 -5 2 4 6 8 10 x c) y = f ( x ) = x 2 − 3 x + 9 → kulmi: (h.

x2 = 1 .4. k ) = ( 3. 2 4 zerot: x1 = 2. 1). hapet poshtë y 2 1 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 1 2 3 4 5 6 7 8 x .3 Funksionet kuadratike F a q e | 229 d) y = f ( x ) = − x 2 + 3 x − 2 → kulmi: (h.

ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë.4 Testi i Progresit për “Ekuacionet kuadratike” Ju duhet t’i caktoni vetes suaj pak kohë. Mos e përdorni përmbledhjen për të shikuar zgjidhjen. Qëllimi i këtij testi është që të merren informata se sa dini ose sa keni mësuar deri tani.230 | F a q e 4. ju mund të filloni kapitullin vijues. Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. Përcaktoni prerjen në y dhe zerot: a) b) c) y = f ( x ) = −2 x 2 + 4 x + 6 y + 4 = (3 x − 2) 2 3 y + 4 x2 − 6 x + 9 = 0 . Provoni të zgjidhni sa më shumë detyra. tabelë ose grafik. Çdo zgjidhje ka vetëm rezultatin përfundimtar. Funksionet elementare 4. për një punë të koncentruar në këtë test. madje mund të jetë vetëm një numër. Skiconi: a) b) c) d) y = x 2 (parabola normale) y = − x 2 + 2 (parabola normale e zhvendosur në y) y = ( x − 1) 2 (parabola normale e zhvendosur në x) y = −( x + 1) 2 + 2 (parabola normale negative e zhvendosur në x dhe y) 2. Nëse ato janë të sakta. Në fund të kapitullit tjetër gjenden zgjidhjet e detyrave. 1. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta.3. simbol.

Përcaktoni minimumin ose maksimumin. duke shfrytëzuar diskriminantën (dallorin): a) b) c) y = 3x 2 − 5 x + 3 2 2 y = 5 x 2 − 10 x + 5 y = 2 x2 − 2 x − 4 . përkatësisht: a) b) y = 2x2 − 4x + 2 y + 2 x2 − 3x − 5 = 0 2 6. a) b) c) y = f ( x) = x 2 + 4 x − 2 y = g ( x) = 3 x 2 − 2 x − 7 2 2 y = h ( x ) = −2 x 2 + 5 x 4. Përcaktoni numrin e zerove të funksionit kuadratik. Përcaktoni boshtin e simetrisë dhe kulmin: a) b) y = 2x2 + 4x − 8 y = − 2 ( x + 1 )2 + 2 3 2 5. Përcaktoni koordinatat e kulmit duke kompletuar katrorin e funksioneve vijuese dhe tregoni nëse kanë maksimum apo minimum.4.3 Funksionet kuadratike F a q e | 231 3.

Nëse ato janë të sakta.4 Rezultatet për Testin e Progresit 4.2 4. a) f (2) = 1. Funksionet elementare 4.3) = 2. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë.4142 f ( −2) = −3. f (0) = funksioni nuk është i definuar në këtë pikë .7) = 1. f ( 2 ) = 0. 1.1 Rezultatet për Testin e Progresit për "Vetitë" Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. a) y=2 b) y = 3 c) y = -16 . f (3) = 4 2.6 -2 -0. X y=f(x) -3 -1.732. f (0) = −1. f (−2.232 | F a q e 4. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta.5 1 0 2 Nuk është i definuar X y=f(x) 3 8 4 7.75 -1 0 0 0.375. f (1. ju mund të filloni kapitullin vijues.071 b) c) f ( −1) = jo i definuar. a) x=2 b) x=5 3 c) x = 0.75 3.4.5 5 8 6 8.

4.4 Rezultatet për Testin e Progresit F a q e | 233 5. y-prerja: y = 8 . a) zerot: x1/2 = ±1.732 . y-prerja: y =0 y 4 3 2 1 x -4 -3 -2 -1 0 -1 1 2 3 4 5 -2 -3 -4 -5 g ( x ) = −4 x 2 − 4 x -6 -7 c) Nuk ka zero. a) f ( x1 ) > f ( x2 ) b) g ( x1 ) < g ( x2 ) c) h( x1 ) > h( x2 ) 6. y-prerja: y = 3 y 6 5 4 f ( x) = − x 2 + 3 3 2 1 x -4 -3 -2 -1 0 -1 1 2 3 4 5 -2 -3 -4 -5 b) zerot: x1 = 0. x2 = −1.

69 .86 dhe x2 = −1. Funksionet elementare 16 14 h( x) = 2 x 2 + 4 x + 8 12 10 8 6 4 2 x -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7. c) h ( x ) = x 3 − 5 → e saktë. g ( x ) = 2 x 2 + x − 4 → E pasaktë. ky funksion e pret boshtin b) x dy herë në x1 = 1. Përcaktoni funksionin invers a) b) f ( x) = − 1 x + 1 3 → f −1 ( x) = 3 − 3 x g ( x) = x 2 − 1 per x > 1 → g −1 ( x) = x 2 + 1 per x∈R (x element i bashkësisë së numrave realë) . ky funksion e pret boshtin x vetëm një herë në x = 1. ky është funksion linear me yprerjen në y = − 4 dhe x-prerjen në x = 2 .71 8.234 | F a q e y 4. A është funksioni vijues bijektiv? a) f ( x) = 2 x − 4 → E saktë.

4. ju mund të filloni kapitullin vijues. zero x = 6 . a) b) 28 y = 17 x + 19 19 c) 3 4 y = 11 x + 11 3. zero x = 3 c) 6 y-prerja = −6. gradienti = − 2 3 c) y-prerja = 2 21 . ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë.4. a) b) y = 2 x + 3 → Linear 2 y + 3 x = 24 → Linear c) d) e) y = x 2 + 1 → Jo-linear y = 2 x + 12 → Linear ( −2 x + 3) y = 2 x−8 3 3 12 + 7 3 x + 11 = 0 → Linear 2. gradienti = − 1 2 b) y-prerja = 4 . gradienti = − 23 3 . Nëse ato janë të sakta.2 Rezultatet për Testin e Progresit për "Funksionet Lineare " Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja. zero x = − 25 4. 1. a) y-prerja = 3 . Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta. zero x = 6 . zero x = 6 . zero x = 3 2 b) y – prerja = 4. a) y-prerja = 3 .4 Rezultatet për Testin e Progresit F a q e | 235 4.

a) y-prerja = 3 . gradienti = − 3 5 3 5 y 2 1 3x + 5 y = 7 -2 -1 -1 1 2 3 x c) y-prerja = −3 .236 | F a q e 4. zero = 9 . zero = 9 . Funksionet elementare 5. zero = 7 . gradienti = 2 y 4 2 3 2 1 ( x − 3) 2 = 3 ( y + 1) 4 4 6 x -4 -2 -2 2 . gradienti = − 2 4 8 3 y 2 1 3 y = −2 x+ 4 3 -2 -1 -1 1 2 3 x b) y-prerja = 7 .

Përcaktoni funksionet e drejtëzave të dhëna: a) y = 1 x+ 2 5 5 y 2 1 -2 -1 -1 1 2 3 x b) y =−2 x+ 2 3 3 y 2 1 -2 -1 -1 1 2 3 x c) y= 1 2 x y 2 1 -2 -1 -1 1 2 3 x .4 Rezultatet për Testin e Progresit F a q e | 237 6.4.

Funksionet elementare 7. a) y = f ( x) = 3 y 4 3 2 y = f ( x) = 3 -2 -1 -2 1 2 3 x b) y = f ( x ) = − 1 x + 1 dhe y = − 1 x − 1 2 2 y 2 1 y = f ( x) = − 1 x + 1 2 -2 -1 -1 1 2 3 x y = − 1 x −1 2 c) 2x − 3y = 4 y 2 1 2x − 3y = 4 1 2 3 x -2 -1 -1 .238 | F a q e 4.

a) y = x 2 (parabola normale) b) y = − x 2 + 2 (parabola normale e zhvendosur në y) . 1.3 Rezultatet në testin e progresit për "Funksionet kuadratike" Ju duhet të kontrolloni zgjidhjet tuaja.4. Në çdo rast tjetër (kur ju keni rezultate të pasakta.4 Rezultatet për Testin e Progresit F a q e | 239 4. ju mund të filloni kapitullin vijues. ose nuk keni fare rezultate) duhet t’i riktheheni seksionit përkatës në përmbledhje të cilin duhet ta përsëritni për të plotësuar zbraztësinë. Nëse ato janë të sakta.4.

nuk ka zero . y = − 3. 4 3 c) prerja në y .240 | F a q e 4. −1 b) prerja në y . Funksionet elementare c) y = ( x − 1) 2 (parabola normale e zhvendosur në x) d) y = −( x + 1) 2 + 2 (parabola normale negative e zhvendosur në x dhe y) 2. y = 6. zerot x = 3. y = 0. a) prerja në y . zerot x = 0.

k ) = c) ( 2 . 2) 2 2 5.4. (h. a) b) Boshti i simetrisë x = − 1 . kulmi ( h . k ) = ( − 1 . a) Minimum në x = 1 → 3 4 y (1) = 0 b) Maksimum në x = → y ( 3 ) = − 11 4 8 6.k) = (–2. a) c) D < 0: Nuk ka zero D > 0: Dy zero b) D = 0: Një zero . –6) b) Minimumi. kulmi ( h. (h. k ) = ( 5 . −5) 4. a) Minimumi. (h. 25 ) 4 8 Boshti i simetrisë x = − 1.4 Rezultatet për Testin e Progresit F a q e | 241 3. − 23 ) 3 3 Maksimumi. k ) = ( −1.

.

.....174 funksioni inverz ..........24 numrat...................................................................... 123 baza .................................201 kuadratik ......................................................................................................................................184 konstant .............................................................................................................. 14 F formulat binomiale ..................................................... 14 numrat iracionalë ..........................................................99 funksio algjebrik ekuacion ...... 216 perqindja baza ..174 emëruesi .................. 14 numrat e plotë ............................................................................. 174 I B identiteti ..................187 funksioni kuadratik forma e përgjithshme...................................213 funksioni linear ...60 ekuacioni algjebrik equation funksionet .................................. 42 përqindja proporcioni ...................................................................................12 G grafiku i funksionit ................................................ 79 radikandi ...................... 14 numrat natyrorë ..........................................................173 algjebra ................ 79 ..................................................................... 94 R radikali ......................................202 mbetja thyesa e përzier ......................................................................................184 funksioni inverz .......Indeksi F a q e | 243 Indeksi A aksioni .............212 funksioni invers ........................................... 42 polinomi ................................................................ 33 N E eksponenti ...............................................60 M D drejtëzat paralele ........... 214 parabola normale .............199 P parabola ........................... 14 numrat racionalë ..................

.174 thyesë e përzier ............ 65 funksionet lineare ..................................................................... 203 S shkallë ................. 218 T Y tabela e vlerave funksionet ......................................94 X x-prerja parabola ............................................................................................... 181 Z zgjidhja ........ 122 V vetitë ..................244 | F a q e rangu ................................44 y-prerja ...............................174 tabela e vlerave të funksionit....................................173 Indeksi eksponentët negativ ..........................................................................................32 TVSH .................................................178 reaksioni...............

Shenime F a q e | 245 .

246 | F a q e Shënime .

Shenime F a q e | 247 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful