ACATISTUL MAICII DOMNULUI «EU SUNT CU VOI I NIMENI ÎMPOTRIVA VOASTR »

Bogorodicina, gl. 6 St pân Curat , N sc toare de Dumnezeu, caut i vezi durerile r nilor noastre i milostive te-te, Preacurat , vindec chinurile inimii, r corind cu mila ta pe robii t i, zicându-le: Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr ". Caut spe noi Preacântat N sc toare de Dumnezeu, str luce te lumin inimilor celor întunecate i pov uie te turma ta, Preacurat , c toate le po i câte le voie ti, Maic fiind a Ziditorului t u i spune-le celor ce se roag ie: Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr ".

M rire
1

M ri u t pe ti e Preas t Feci ar , Pru c de Du ezeu aleas i ci sti chipul t u cel s t pri care rever i vi dec ri tutur r celor ce alear cu credi . Condace e Icoase e Condacu 1 Celei alese di tre toate neamurile, St pânei lumii, Fecioarei N sc toare de Dumnezeu, s -i aducem daruri de laude, c i acum, precum mai înainte, pe cei c zu i îi ridici, pe cei slabi îi înt re ti, pe bolnavi îi vindeci, de vr jma ii v zu i i nev zu i izb ve ti, pe cei slabi în credin îi în elep e ti, celor mâhni i le dai t rie s cread în puterea plin de har a s intelor tale icoane, înv ându-i cu inima i buzele pline de mul umire i de umilin s - i cânte ie: Bucur -t , M ca noastr cereasc , care cu cuv ntele tale Eu sunt cu vo i nimeni împotriva voastr ", d ruie ti putere plin de har sufletelor noastre! Îngerii în ceruri Maic i Fecioar , Mântuitorul ne-ai îndr znim cu buze unele ca acestea: Bucur -te, neîncetat uimire a celor cere ti; Bucur -te, a p mântenilor închinare cu mult bucurie; Bucur -te, gonirea r ut ii i a întunericului duhovnicesc; Bucur -te, c îi umpli de pace i dragoste pe cei ce vin la tine;
2

Icosu 1 cânt m re ia i des vâr irea ta, o, c pe Atotmilostivul Dumnezeu i n scut nou , iar noi pe p mânt p c toase s - i cânt m, sl vindu-te,

Bucur -te, c pentru miluirea noastr a p c to ilor, îl rogi pe Fiul t u; Bucur -te, c izvor ti nou mil de la icoana ta; Bucur -te, Maica noastr cereasc , care cu cuvintele tale Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr , d ruie ti putere plin de har sufletelor noastre! Condacu al 2-lea V zând cu ochi duhovnice ti apropierea vremurilor luptei crâncene cu dreptm ritoarea credin , s ântul i dreptul Ioan din Kronstadt a binecuvântat zugr virea s intei tale icoane, Preas ânt N sc toare de Dumnezeu, ca sprijin i ocrotire pentru to i cei afla i în necazuri care c zând i cu n dejde de mântuire, cânt Fiului t u i Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul al 2-lea Spre luminarea min ii omene ti este aceast icoan c nu cu puterea noastr gonim pe vr jma i, ci cu Atotputernicia lui Dumnezeu i cu mijlocirea Maicii lui Dumnezeu care revars minuni de la sfintele sale icoane, cântând Preaputernicei noastre Ap r toare: Bucur -te, grabnic înt rire a neputincio ilor i a celor ce cad; Bucur -te, scut de n dejde împotriva dracilor i a oamenilor r i; Bucur -te, c ne în elep e ti în ceasul ispitei i al nedumeririi; Bucur -te, g sirea c ii adev rate pentru cei r t ci i; Bucur -te, stârpirea eresurilor i a dezbin rilor;
3

Bucur -te, alungarea grabnic a întunericului necredin ei; Bucur -te, Maica noastr cereasc , care cu cuvintele tale Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr , d ruie ti putere plin de har sufletelor noastre! Condacul al 3-lea Puterea prigonitoare a p gânilor s-a ridicat asupra cre tinilor, batjocorindu-le bisericile i icoanele lor, dar, primind sfânta ta icoan , N sc toare de Dumnezeu, p rintele Serafim din Vâri a, a p strat-o pe ea. Ca, alergând sub Acoper mântul Împ r tesei cerurilor, c lug rii i to i drept m ritorii cre tini, înt ri i de ajutorul dumnezeiesc, cu fric i cu dragoste s cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Mari i nenum rate minuni f când, Preasfânta Fecioar , prin sfânta sa icoan , ajutorul s u îl rev rsa tuturor celor ce aleargau cu credin , gr indu-i a a: Bucur -te, Împ r teasa cerului i a p mântului; Bucur -te, Maica Domnului celui Preaînalt; Bucur -te, c izvor ti bog ie de minuni; Bucur -te, c descoperi f r delegea luptei împotriva lui Dumnezeu; Bucur -te, auzirea grabnic a rug torilor credincio i; Bucur -te, pacea sufletelor tulburate; Bucur -te, Maica noastr cereasc , care cu cuvintele tale Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr , d ruie ti putere plin de har sufletelor noastre!

4

Condacul al 4-lea Furtuna nelegiuit a prigoanei asupra dreptm ritoarei credin e a trecut, pâng rind sfin eniile, i prin îng duin a lui Dumnezeu au venit vr jma ii asupra cre tinilor ca prin necazuri s se cure e i cu lacrimi s se spele, ca în elep indu-se, s se poc iasc , iar, poc indu-se, s strige Mântuitorului Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Cunoscând scârbele omene ti, p rintele Serafim a înf ptuit în chilia sa nevoin a cuviosului Serafim din Sarov, strigând cu osârdie ziua i noaptea în fa a icoanei N sc toarei de Dumnezeu: Bucur -te, c pe p c to i îi preg te ti de poc in ; Bucur -te, c nu îi gone ti pe cei ce se poc iesc; Bucur -te, c pe Fiul t u i Dumnezeul nostru îl milostive ti; Bucur -te, c scârba noastr în bucurie o prefaci; Bucur -te, c de du manii v zu i i nev zu i ne izb ve ti; Bucur -te, c ne mântuie ti de moartea cea f r de veste; Bucur -te, Maica noastr cereasc , care cu cuvintele tale Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr , d ruie ti putere plin de har sufletelor noastre! Condacul al 5-lea V zând harul rev rsat de Dumnezeu prin sfânta icoan a Maicii Domnului, au început s vin la Vâri a credincio ii care, primind t m duiri trupe ti i suflete ti, cu veselie au
5

cântat Fiului Preasfintei, Preacuratei, Preabinecuvântatei: Aliluia! Icosul al 5-lea Primind de la Fiul t u i Dumnezeul nostru puterea plin de har a vindec rii i ajutor rii, Preabun Maic , cu d rnicie o trimi i tuturor celor ce vin la tine i- i gr iesc a a: Bucur -te, învierea pruncului r posat; Bucur -te, t m duirea bolilor f r de leac; Bucur -te, s n tatea trupurilor noastre; Bucur -te, mântuirea sufletelor noastre; Bucur -te, slobozirea noastr din lan urile p catelor; Bucur -te, în l are la via a cea de sus; Bucur -te, Maica noastr cereasc , care cu cuvintele tale Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr , d ruie ti putere plin de har sufletelor noastre! Condacul al 6-lea Propov duind grabnica sa plecare din aceast vale a plângerii plin de necazuri i zbucium, stare ul a prezis noul loc al afl rii sfintei tale icoane, N sc toare de Dumnezeu, unde vor striga cu dragoste Atotmilostivului Dumnezeu în Treime sl vit: Aliluia! Icosul al 6-lea Str lucind bucurie egumenei mâhnite c a primit vechea m n stire a Sfântului Gheorghe z când în ruine i nu are puteri s o înnoiasc , i-ai d ruit ei mare mil ,
6

ar tându-i sfânt icoana ta, ca s -i cânte cu dragoste i cu fric unele ca acestea: Bucur -te, c niciodat nu ne lipse ti pe noi de dragostea ta de Maic ; Bucur -te, c pe cei ce te iubesc pe tine îi acoperi cu dumnezeiasc dragoste; Bucur -te, c îndrep i grabnic neorânduielile m rii vie ii; Bucur -te, Eu sunt cu voi, celor ce vin la tine le veste ti; Bucur -te, i nimeni împotriva voastr , ne îmb rb tezi; Bucur -te, c pe cei afla i în mâhnire i durere nu îi p r se ti; Bucur -te, Maica noastr cereasc , care cu cuvintele tale Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr , d ruie ti putere plin de har sufletelor noastre! Condacul al 7-lea Oamenii cei râvnitori de mântuire au primit icoana ca pe îns i Împ r teasa cerurilor, care a venit împreun cu sfin ii apostoli Ioan i Iacob în loca ul Sfântului Gheorghe la s rb toarea laudei Preasfintei N sc toare de Dumnezeu i cu umilin au cântat Domnului: Aliluia! Icosul al 7-lea O nou fapt a milei ne-ai ar tat, N sc toare de Dumnezeu Fecioar , prin icoana ta f c toare de minuni, ajutând tuturor celor ce cu credin cad la ea i te cheam cu bucurie a a: Bucur -te, c pe Fiul t u i Dumnezeu îl rogi pentru noi; Bucur -te, c pe p c to ii ce se poc iesc îi iube ti mult;
7

Bucur -te, c pedepse ti cu asprime pe vr jma ii lui Dumnezeu; Bucur -te, c pe fiii nesupunerii îi în elep e ti nea teptat; Bucur -te, c gone ti hoardele dr ce ti din ara noastr ; Bucur -te, ap r toarea fiilor t i iubitori de Dumnezeu; Bucur -te, Maica noastr cereasc , care cu cuvintele tale Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr , d ruie ti putere plin de har sufletelor noastre! Condacul al 8-lea Minunea str in v zând, a purt rii de grij pentru m n stirea Sfântul Gheorghe, atât pe muncitorii i nevoitorii ei, cât i pe cei ce vin la rug ciune aici i-ai primit, înt rindu-i în nevoin ele c lug re ti, izb vindu-i de nevoi i necazuri i pe to i înv ându-i s cânte Celui ce ne mântuie te prin tine, lui Hristos Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Fost-a spre în elep irea tuturor aspra pedepsire a c lug ri ei ce se preg tea s fug tainic din loca ul sfânt, iar când s-a poc it a câ tigat mila ta, ca to i s în eleag c în ceasul încerc rilor grele, s alerge în grab la sfânta ta icoan i cu umilin s te cheme a a: Bucur -te, curmarea faptelor necugetate; Bucur -te, ajut toarea celor ce vor s secere mântuirea; Bucur -te, c îi înt re ti pe cei ce se nevoiesc în c lug rie; Bucur -te, grabnic ridicare a celor c zu i; Bucur -te, mijlocitoarea mântuirii noastre;
8

Bucur -te, pav za i ajutorul nostru în faptele bune; Bucur -te, Maica noastr cereasc , care cu cuvintele tale Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr , d ruie ti putere plin de har sufletelor noastre! Condacul al 9-lea Toat f ptura te laud pe tine, Doamne. De Tine, Ziditorul, Izb vitorul, Împ ratul i viitorul Judec tor ne bucur m c ne-ai d ruit-o pe Maica Ta, ad post de n dejde i scut celor ce- i strig ie, adev ratului Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea Ritorii cei multgr itori pot numai s se minuneze când aud glasul lui Dumnezeu i al Maicii Domnului: Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr ". Noi, îns , predându-ne voii sfinte i des vâr ite a Domnului, te cinstim pe tine, Preacurat : Bucur -te, Maica bun a bunului Împ rat; Bucur -te, c te nevoie ti s aduni oile lui Hristos; Bucur -te, ap r toarea orfanilor i a str inilor; Bucur -te, acoperitoarea tuturor nec ji ilor; Bucur -te, dulcea izvorâtoare de miere tuturor celor ce se roag ; Bucur -te, d t toarea darurilor i a ve nicelor bun t i; Bucur -te, Maica noastr cereasc , care cu cuvintele tale Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr , d ruie ti putere plin de har sufletelor noastre! Condacul al 10-lea
9

Vrând s mântuie ti lumea, minunea cea negr it a afl rii sfintei tale icoane, St pân , s-a vestit în toate ora ele i satele, ca, v zându-te pe tine venind în m rire i slav , s strige lui Dumnezeu celui în Treime sl vit: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid e ti i cur ie de negr it, mil nem surat i nebiruit biruin , Prunc de Dumnezeu aleas , caut spre noi cei ce cu smerenie ne rug m întotdeauna în fa a icoanei tale i- i cânt m ie, celei pline de har a a: Bucur -te, izvor nesecat de mil ; Bucur -te, c tuturor le potole ti setea duhovniceasc ; Bucur -te, mijlocitoare plin de îndurare pentru noi p c to ii; Bucur -te, rug toare neîncetat c tre Hristos pentru noi; Bucur -te, ad postul i n dejdea noastr de mântuire; Bucur -te, milostiv mijlocitoare pentru noi în fa a lui Dumnezeu; Bucur -te, Maica noastr cereasc , care cu cuvintele tale Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr , d ruie ti putere plin de har sufletelor noastre!

Condacul al 11-lea Cântare de mul umire aducem ie, N sc toare de Dumnezeu Fecioar , noi, p c to ii i netrebnicii robii t i, c tu îi aperi pe to i cei ce vin la tine i cânt lui Dumnezeu: Aliluia!
10

Icosul al 11-lea F clie d t toare de lumin , avându-te pe tine, Preasfânt Maic i Fecioar , ne luminezi pe noi cu lumina Fiului t u i ne-ai d ruit nou icoana ta purt toare de biruin , ca s nu ne poticnim în noaptea vremurilor de pe urm , ci, ocroti i de tine, s lucr m lui Dumnezeu în lumina Lui, n d jduind de la tine acestea: Bucur -te, vindecarea r nilor noastre din p cate; Bucur -te, c l uz în Împ r ia lui Dumnezeu; Bucur -te, c ai purtat în bra e pe Cel ce poart totul; Bucur -te, poart de aur a Împ r iei cere ti; Bucur -te, c ne luminezi cu lumina Fiului t u; Bucur -te, c ne îndulcim privind sfânta ta icoan ; Bucur -te, Maica noastr cereasc , care cu cuvintele tale Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr , d ruie ti putere plin de har sufletelor noastre! Condacul al 12-lea Vrând s dai har oamenilor t i, ne-ai d ruit nou , St pân , icoana ta i cu ea f g duin a Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr " pe care nimeni dintre du manii no tri nu o va putea înc lca vreodat , ca, fiind ocroti i de atâta mil dumnezeiasc , s cânt m Atotmilostivului Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând minunile tale, Atotputernic St pân , te tim pe tine, ap r toare cald i plin de dragoste, ca cei ce alearg la tine s nu r mân ru ina i, ci, ap ra i întotdeauna de tine, s - i cânte unele ca acestea:
11

Bucur -te, bucuria celor ce se afl în scârbe; Bucur -te, îngr dire a celor ce n d jduiesc în Dumnezeu; Bucur -te, c de tine tremur du manii no tri; Bucur -te, c cei ce au icoana ta salt de bucurie; Bucur -te, c îi prosl ve ti pe cei ce te sl vesc pe tine; Bucur -te, c ara noastr i pe to i cre tinii cu t rie îi ocrote ti; Bucur -te, Maica noastr cereasc , care cu cuvintele tale Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr , d ruie ti putere plin de har sufletelor noastre! Condacul al 13-lea O, Preasfânt , Preacurat , Preabinecuvântat N sc toare de Dumnezeu Fecioar Marie, multmilostiv Maic a lui Dumnezeu i a oamenilor, caut spre sufletele noastre îndurerate i te milostive te Preacurat , înal preaputernica ta rug ciune c tre dreptul Judec tor, ca s ne miluiasc pe noi p c to ii. Caut spre noi atotcântat N sc toare de Dumnezeu, str luce te lumin inimilor noastre întunecate i lumineaz turma ta, Preacurat , ca mântui i prin tine, cu bucurie s cânt m lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icos 1: Îngerii în ceruri ... i Condac 1: Celei alese... RUG CIUNE

12

O, Preabun Ap r toare a neamului cre tinesc, Maica Celui ce ine toate cu dreapta Sa, a lui Hristos Dumnezeul nostru! Revars asupra noastr milele i darurile Lui ca s nu ne înfrico m noi de vr jma ii v zu i i nev zu i, c celor ce n d jduiesc spre tine ai zis: Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr ". P ze te adev rata i sfânta noastr dreptm ritoare biseric i loca ul acesta de dezbin ri i eresuri i pune început de poc in poporului nostru, întoarce Rusia i ara noastr pe calea de Domnul d ruit a credin ei nev t mate, ca s se umple de t mâia rug ciunilor i s înfloreasc precum crinul ca s tr im în bun cuviin i cur enie, p zi i de tine fiind întotdeauna de ispitirile lui Antihrist, de venirea asupra noastr a altor neamuri, de r zboiul cel dintre noi, de cutremur, de foc, de foame i de molim , de moarte n prasnic , de robiile i dezbin rile din familie via a c lug reasc o înt re te i ne mântuie te pe noi, Preacurat , c spre tine n d jduim dup cuvântul t u: Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr ". Roag -te pentru noi, Preasfânt St pân de Dumnezeu N sc toare, Domnului Dumnezeului i Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Celui ce ne miluie te i ne mântuie te pe noi ca s nu ne lipseasc pe noi de ap rare i s ne învredniceasc a fi p rta i Împ r iei Sale, precum El însu i a zis: Eu sunt cu voi i nimeni împotriva voastr ". C Lui i se cuvine toat slava, st pânirea, cinstea i închin ciunea, Tat lui i Fiului i Sfântului Duh, acum i pururea i în vecii vecilor. Amin!

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful