ACATISTUL MAICII DOMNULUI «AR T TOAREA C II»

Condacele i Icoasele Condacul 1 Închis i p r sit îmi este altarul inimii, dar Chipul lui Dumnezeu pecetluit pe fiin a mea m arde cu dor nestins. Nu am alt sc pare din iadul dezn dejdii f r numai pe tine, Fecioar : lumineaz -mi întunericul, descoper -mi lumina fe ei Fiului t u, ca s aflu raiul smereniei i cu mul umire s strig: Bucur -te, Ar t toarea C ii! Icosul 1 Nu-mi pot g si lini tea, nu-mi pot afla chipul, nu pot s mi îndrept via a decât privind spre Pruncul dumnezeiesc din bra ele tale, Preacurat , spre Care pururi ar i cu iubire de Maic i doar a a, cu închinare, u ile altarului de tain iar i se deschid:
1

Bu ur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur Bucur

t t t t -t -t t

ar ar ar ar ar ar , r

t t t t t t t

t ar t ar t ar toar toar toar to r

a chi u ui du i sc; a iu irii Tat ui; a dragost i Pr as tu ui Duh; a d ruirii Fiu ui; a î tru rii lui Hristos; a Ci i celei de Tai ;

c 2- e C Ni ica su t eu f ptura, abia ca o fru purtat de vântul pati ilor i valurile ispitelor; dar din ni ic a f cut Du nezeu lu ea i a a nu dezn d jduiesc, ci cred iubirii Sfintei Trei i care m-a creat i c tre icoana na terii tale, Fecioar , îmi tind cugetul inimii, strigând împreun cu tine: Fie mie, Doamne, dup cuvântul T u: Aliluia! Ic 2- e Toate sim urile i m dularele îmi sunt r nite de patimi i zac în nelucrare. Arat -mi mie, Fecioar , nu calea cea plin de am giri a sim urilor i cugetelor amestecate ale lumii, ci calea rug ciunii i închin rii neîncetate c tre Hristos, prin care inima se face iar i altar al prefacerii duhovnice ti: Bucur -te, ar t toarea înfrico atei Jertfe; Bucur -te, ar t toarea luminatei învieri; Bucur -te, ar t toarea Trupului i Sângelui lui Hristos; Bucur -te, ar t toarea alegerii celei bune; Bucur -te, ar t toarea sfintelor nevoin e i voii dumnezeie ti;

2

Bucur -te, ar t toarea închin rii i prefacerii duhovnice ti; Bucur t , Ar t toar a C ii! C c 3- e Cine ar putea zugr vi iubirea dintre Dumnezeu i crea ia Sa mai bine decât sfânt icoana ta, N sc toare de Dumnezeu, în care pe Cel ce toate le ine cuprinzând, Îl faci ar tat mai presus de minte celor ce cânt : Aliluia! 3- e Ic Pacea dumnezeiasc ce se coboar în lume este însu i Iisus cel întrupat din tine, Preacurat Fecioar , în împreun îmbr i area Preasfântului Duh. i a a icoana na terii tale e îns i icoana isihiei cre tine, Chipul Liturghiei lui Hristos, prin care Biserica urc în iubirea Tat lui Dumnezeiesc: Bucur -te, ar t toarea iubirii dumnezeie ti; Bucur -te, ar t toarea iubirii de crea ie; Bucur -te, ar t toarea chem rii de Sus; Bucur -te, ar t toarea Numelui lui Iisus; Bucur -te, ar t toarea crucii de via izvorâtoare; Bucur -te, ar t toarea crucii de unire între crea ie i Dumnezeire; Bucur -t , Ar t toar a C ii! C c al 4-lea Cât de u or încol esc în firea sl bit de p cat semin ele vr jma ului i cât de adânc p trund r d cinile relelor deprinderi! i din afar i din l untru m împresoar
3

întunericul, ci tu, St pân , degrab mântuie te-m , arat mi calea spre Lumin , s pot iar i cânta: Aliluia! Ic l al 4-lea Lumea se cerne în tot felul de ispite, iar întru boli i neputin e însu i Dumnezeu lucreaz spre mântuirea noastr . Arat -mi, Fecioar , rostul dumnezeiesc al încerc rilor ce m înv luie ca s -mplinesc voia Fiului t u i s strig: Bucur -te, ar t toarea binecuvânt rii Tat lui; Bucur -te, ar t toarea rug ciunii Preasfântului Duh; Bucur -te, ar t toarea închin rii Fiului; Bucur -te, ar t toarea Bisericii, Trupul lui Hristos; Bucur -te, ar t toarea hotarului ve niciei; Bucur -te, ar t toarea Rugului aprins al isihiei; Bucur -t , Ar t toar a C ii! C ac l al 5-lea La dreapta se-nal piscul uciga al mândriei i deert ciunii, la stânga se casc pr pastia f r fund a dezn dejdii; cum voi p zi dar calea cea strâmt ce trece prin focul con tiin ei i al p timirii de bun voie pentru dragostea lui Hristos, de nu-mi vei c l uzi tu pa ii, Preacurat ? Numai a a, sub sfântul t u Acoper mânt, voi avea i eu îndr znire a cânta: Aliluia! Ic l al 5-lea Înfiaz -m , Fecioar , pe mine, cel ce stau cu închinare înaintea Crucii de via d t toare a Fiului t u, i descoper

4

inimii mele Rugul aprins al Bisericii în care s -mi sfin esc trupul i sufletul i s strig: Bucur -te, ar t toarea tainelor dumnezeie ti; Bucur -te, ar t toarea iert rii i împ c rii; Bucur -te, ar t toarea t m duirii i lumin rii; Bucur -te, ar t toarea chipului cel f r umbra p catului; Bucur -te, ar t toarea chipului de tain al învierii; Bucur -te, ar t toarea dragostei ce nu mai cade; Bucur -t , Ar t toar a C ii! C ac l al 6-lea Via a mi se-apropie de r scrucea ve niciei i iat , nu am rod în care s se-ntrupeze iubirea lui Dumnezeu. Nu am asem narea cu Hristos, nici haina Sfântului Duh prin care s pot primi i eu înfierea cea de sus. Tot darul l-am risipit i pâng rit din ne tiin , negrij i neiubire, iar acum dezn d jduit m aflu înaintea hotarului înfrico at. Arat mi, îns tu, Fecioar , covâr irea milei lui Hristos, ca înaintea Lui s m-arunc i s strig ca desfrânata, vame ul i tâlharul: Miluie te-m , Doamne: Aliluia! Ic l al 6-lea Deschide-mi mie, celui orb, Preacurat , ochii inimii s pot vedea lumea în icoana ve niciei, icoana iubirii celei mai tari decât p catul i moartea, i cu mul umire s strig: Bucur -te, ar t toarea icoanei ve niciei; Bucur -te, ar t toarea chipului împ r iei; Bucur -te, ar t toarea Pomului Vie ii; Bucur -te, ar t toarea venirii lui Hristos; Bucur -te, ar t toarea Pa tilor de tain ;
5

Bucur -te, ar t toarea Judec ii iubirii; Bucur -t , Ar t toar a C ii! C ac l al 7-lea Arat -mi pururea, St pân , pe Fiul t u i Dumnezeu, ca s pot urâ des vâr it p catul ce m desparte de dragostea Lui, i s pot cânta: Aliluia! l al 7-lea Ic Str luce te-mi, Fecioar , frumuse ea mântuitoare a Chipului lui Hristos, ca alungând urâciunea pustiirii s odihneasc în inima mea ca într-o icoan de pururea închinare i s strig: Bucur -te, ar t toarea comorii din arina inimii; Bucur -te, ar t toarea m rg ritarului ascuns; Bucur -te, ar t toarea bun voirii Tat lui; Bucur -te, ar t toarea liturghiei Cuvântului; Bucur -te, ar t toarea mângâierii Preasfântului Duh; Bucur -te, ar t toarea s l luirii Sfintei Treimi; Bucur -t , Ar t toar a C ii! C ac l al 8-lea Târât de patimi cumplite, strig c tre tine, Fecioar : nu m l sa pierz rii, ci degrab m acoper cu lumina smereniei tale, întru care iubirea dumnezeiasc înflore te i Trupul lui Hristos se pline te, în cântarea: Aliluia! l al 8-lea Ic Arat -mi, Preacurat , chipul poc in ei i m rturisirii adev rate, ca s p esc eu, cel ce am lep dat tot darul
6

dumnezeiesc, în hotarul împ rt irii cu Hristos, prin care inima se face loca al Împ r iei cerurilor: Bucur -te, ar t toarea dorului cur itor; Bucur -te, ar t toarea poc in ei înveselitoare; Bucur -te, ar t toarea m rturisirii dezleg toare; Bucur -te, ar t toarea bun t ii firii; Bucur -te, ar t toarea altarului împ rt irii; Bucur -te, ar t toarea Schimb rii la fa ; Bucur -t , Ar t toar a C ii! ac l al 9-lea Viforul patimilor i al suferin elor ce vin asupr -mi potole te-l, Fecioar , ar tându-mi mie calea r bd rii i închin rii a toate c tre milostivirea lui Dumnezeu, prin care Crucea iubirii mai presus de lume se-nal , în cântarea: Aliluia! Ic l al 9-lea Cum a fost n p dit de neghin grâul cel curat s dit de Dumnezeu în inima mea i cum voi mai discerne acum voia lui Dumnezeu, de nu mi-o vei lumina tu, St pân , cu rug ciunile tale de Maic c tre Fiul t u i Dumnezeu? Bucur -te, ar t toarea darului dumnezeiesc; Bucur -te, ar t toarea frumuse ii fecioriei; Bucur -te, ar t toarea rodniciei ascult rii; Bucur -te, ar t toarea comorilor s r ciei; Bucur -te, ar t toarea seceri ului de tain ; Bucur -te, ar t toarea urm rii lui Hristos; Bucur -t , Ar t toar a C ii! C

7

C ac l al 10-lea Toate ale lumii le-am gustat, dar n-am aflat bucurie, nici lumin netrec toare, ci doar c dere în gol i în lan urile deprinderilor p tima e, iar suflarea vr jma ului caut f r odihn s sting candela inimii mele. Ci nu l sa, Fecioar , în întuneric via a mea, ci p ze te-o întru lumin ca s pot cânta pururea: Aliluia! l al 10-lea Ic Nu am nimica vrednic, nici cuget curat, nici sim ire f r meteahn s aduc la altar. Ca un osândit stau înaintea icoanei tale, Împ r teas , i înaintea ei îmi aduc cu închinare toate ale mele, s le prefac Fiul t u a a cum însu i tie, ca un Dumnezeu, în prinos de liturghie, prescure de cuget i sim ire prin care s m sfin esc i eu i s cânt: Bucur -te, ar t toarea cugetului ascuns; Bucur -te, ar t toarea în el rii ucig toare; Bucur -te, ar t toarea p catului nem rturisit; Bucur -te, ar t toarea crucii de mo tenire i închin rii de fiu; Bucur -te, ar t toarea iubirii de Dumnezeu peste toate; Bucur -te, ar t toarea iubirii aproapelui cu dragostea lui Hristos; Bucur -t , Ar t toar a C ii! C ac l al 11-lea A eaz N sc toare de Dumnezeu, cuvântul viu i lucr tor al Fiului t u în inima mea, ca s secere neghina p catului ce-mi în bu chipul i s pot sta înaintea Lui cu închinarea întregii mele fiin e, cântând: Aliluia!
8

Ic l al 11-lea Arat -mi Preacurat , chipul împ rt irii de tainele dumnezeie ti, prin care s ard zestrea suferin ei i mor ii câ tigat prin p cat i a a s -mi pot purta crucea ce odr sle te rodul învierii: Bucur -te, ar t toarea împ rt irii lui Hristos, Rodul ve niciei; Bucur -te, ar t toarea pogorârii Sântului Duh, chipul minunatei prefaceri; Bucur -te, ar t toarea slavei Tat lui, chipul Împ r iei cerurilor; Bucur -te, ar t toarea credin ei lucr toare; Bucur -te, ar t toarea n dejdii v z toare; Bucur -te, ar t toarea dragostei sim itoare; Bucur -t , Ar t toar a C ii! C ac l al 12-lea Nu voi putea zbura peste abisul mor ii f r aripile smereniei i dragostei, nici nu voi afla lumina fe ei Fiului t u f r a ta mijlocire preabun , Maica lui Dumnezeu, prin care întunericul se risipe te i tot darul lui Hristos se înnoie te, în cântarea: Aliluia! Ic l al 12-lea Ca una ce pururi Îl vezi pe Fiul t u, Preacurat , ajut -m s am neîncetat înainte icoana iubirii dumnezeie ti, prin care s nu mai fiu o s mân a stric ciunii în arina lumii, ci o ml di vie a Trupului lui Hristos, întru pacea i bucuria luminatei învieri: Bucur -te, ar t toarea chipului lui Hristos;
9

Bucur -te, ar Bucur -te, ar Bucur -te, ar Bucur -te, ar Bucur -te, ar nestric cioase; Bucur -te, Ar

t t t t t

toarea umbririi Preasfântului Duh; toarea întâmpin rii Tat lui; toarea biruin ei iubirii; toarea îndumnezeirii firii; toarea Adev rului i a Vie ii

t toarea C ii!

Condacul al 1 lea Nu va putea cineva s - i lumineze cugetul i sim irea de nu va cunoa te dragostea lui Hristos ce preface inima în cer nou i p mânt nou. C l uze te-mi dar, Preacurat Fecioar , voirea cea sl b nogit la limanul voii dumnezeie ti, ca înt rit în har s se înal e spre cerul nep timirii i s vad prealuminat Chipul Fiului t u întru slava Tat lui Ceresc i odihna Preasfântului Duh, cântând împreun cu tine: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icos 1: Nu-mi pot g si lini tea... i Condac 1: Închis i p r sit...

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful