ACATISTUL MAICII DOMNULUI «ICOANA DE LA V RZ RE TI»

Condacele i Icoasele Condacul 1 O, Preacurat Fecioar , ceea ce e ti plin de daruri, Maica cre tinilor i ocrotitoarea m n stirii noastre, st m acum în fa a cinstitei tale icoane i tu fiind de fa , ajut -ne cu mila ta, ca noi cu inim curat , cu sufletul smerit, cu minte plecat i dragoste adev rat s - i cânt m ie cu credin : Bucur -te, Preamilostiv Maic , n dejdea i ocrotitoarea m n stirii noastre! Icosul 1 N sc toare de Dumnezeu Fecioar , Împ r teasa cerului i a p mântului, podoaba bisericii i n dejdea neamului omenesc, l udat este numele t u între toate neamurile, precum ai binevestit tu singur dup z mislirea
1

du i s . P acestea descoperi du i e Du ezeu di mi a Lui î cerc m i noi cu buze întinate s stri m: Bucur -te, ceea ce stai la tronul Dumnezeirii; Bucur -te, Împ r teasa heru imilor i a serafimilor; Bucur -te, î i spun toate puterile cere ti i to i sfin ii; Bucur -te, î i cânt ie to i ierarhii, cu io ii i mucenicii; Bucur -te, c ei se minuneaz de dragostea ta cea c tre noi; Bucur -te, mireasm cereasc de care nu ne putem s tura; Bucur -te, desf tarea bisericii cere ti; Bucur -te, ocrotitoarea i ajut toarea bisericii p mânte ti; Bucur -te, c înaintea ta se pleac tot genunchiul ceresc i p mântesc; o tv c , dejdea i ocrotitoarea Bucur t , r m n stirii noastre! C c al 2-lea Cereasc Împ r teas , prime te de la noi aceast umilit cântare i pleac urechea ta c tre rug ciunile noastre. C ci la tine alerg m în scârbele i întrist rile noastre, v rsând lacrimi i ne rug m: lini te te sufletele noastre cele zbuciumate ca s putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia! l al 2-lea Ic Din în l imile cere ti arhanghelii i toate puterile cere ti, stând înaintea ta, î i strig ie: bucur -te, ceea ce

2

e ti plin de har, i împreun cu ei te slavoslove te toat f ptura, zicând: Bucur -te, mirarea cea mare a îngerilor; Bucur -te, propov duirea proorocilor; Bucur -te, podoaba cea aleas a arhanghelilor; Bucur -te, înt rirea cea tare a c lug rilor; Bucur -te, lauda cea prosl vit a apostolilor; Bucur -te, pov uitoarea cea tare a c lug rilor; Bucur -te, înfrânarea pustnicilor; Bucur -te, cur enia i slava fecioarelor; Bucur -te, celor întrista i de-a pururea mângâiere; Bucur -te, Preamilostiv Maic , n dejdea i ocrotitoarea m n stirii noastre! C ac l al 3-lea O, Preacinstit Fecioar , Maica lui Hristos Dumnezeu, prive te i spre noi nevrednicii i p c to ii i neprivind la f r delegile noastre, trimite-ne ajutor i mângâiere în necazurile i suferin ele noastre. Caut spre necuno tin ele i neputin ele noastre i ne lumineaz inimile ca s cunoa tem i s facem voia Fiului t u i Dumnezeului nostru cu bucurie, cântând: Aliluia! Ic l al 3-lea V zând marea ta iubire de oameni i fiind noi nevrednici pentru a- i mul umi, te rug m s prime ti m car aceast cântare: Bucur -te, ceea ce e ti sl vit de cetele îngere ti; Bucur -te, c te vesele ti împreun cu toate puterile cere ti;
3

Bucur -te, c to i în cer i pe p mânt te pream resc; Bucur -te, c din adâncul inimilor te cinstesc; Bucur -te, ceea ce e ti floare binemirositoare; Bucur -te, ceea ce e ti piatr f r de pre ; Bucur -te, c to i î i strig m cu bucurie; Bucur -te, c noi nu-ncet m a- i cânta ie; Bucur -te, c ochii t i cei senini, pururea sunt plini de lacrimi pentru p catele noastre; Bucur -te, Preamilostiv Maic , n dejdea i ocrotitoarea m n stirii noastre! C ac l al 4-lea Plini fiind de r nile p catelor noastre i neputând a r bda durerea lor, cerem de la tine ajutor, zicând: St pân , t m duie te sufletele noastre cele putrezite de mul imea p catelor, pentru a cânta lui Dumnezeu cu pace i dragoste: Aliluia! Ic l al 4-lea Porumbi a cea preabun , lin i f r de r utate, St pâna tuturor f pturilor, ce cununi am putea pune pe capul t u plecat în fa a lui Dumnezeu când te rogi pentru p catele noastre? Cu ce-am putea s te mul umim, afar de rodul buzelor noastre? Dar vedem c i ele nu sunt curate pentru a- i mul umi. i pentru ca s nu ne afl m nemul umitori, iart -ne, Maic , a a cum tii tu i prime te de la noi acestea: Bucur -te, cea neobosit de a cere mil pentru oameni; Bucur -te, c îndep rtezi mânia lui Dumnezeu ce vine asupra noastr ;
4

Bucur -te, ceea ce aperi mereu de vr jma ii cei v zu i i nev zu i; Bucur -te, c cererile tale sunt ascultate de Dumnezeu; Bucur -te, c ceri îndurarea Fiului t u i Dumnezeului nostru pentru noi tic lo ii; Bucur -te, pic tur ce risipe ti mânia lui Dumnezeu; Bucur -te, grabnic ajut toare a noastr ; Bucur -te, c te milostive ti spre neputin ele noastre; Bucur -te, sc parea noastr de toate necazurile; Bucur -te, ceea ce cu mult r bdare ne a tep i când noi ne dep rt m de tine; Bucur -te, c ne este de ajuns doar o privire a ochilor t i senini de pe sfânta ta icoan ca s ne lini tim; Bucur -te, Preamilostiv Maic , n dejdea i ocrotitoarea m n stirii noastre! C ac l al 5-lea Te-ai ar tat i nou , St pân , cu adev rat f c toare de minuni, c ci icoana ta, pe când se afla la m n stirea Rudi, nimerind în foc a r mas nev t mat . A adar te-ai f cut i nou cunoscut , binecuvântându-ne pe noi i sfânta m n stire prin aceast icoan a ta, pentru care ne gr bim i noi a- i aduce ie laude, iar lui Dumnezeu: Aliluia! Ic l al 5-lea A sosit i ziua cea de mare bucurie când tu, Preacurat , ai binevoit a veni i în m n stirea noastr prin aceast icoan a ta, aducând tuturor maicilor i surorilor bucurie mare i ajutor. C ci ele des se adunau ca i ast zi, aducând înaintea cinstitei icoanei tale bucurii i mul umiri, lacrimi
5

i dureri. Îns noi cu b rb ie spargem zidul neputin ei noastre, gl suind: Bucur -te, f c toare de minuni; Bucur -te, c st pâne ti i asupra focului; Bucur -te, c ne înt re ti pe noi în credin i r bdare; Bucur -te, cu mul umire î i zicem ie, pentru c te-ai întors în m n stirea noastr ; Bucur -te, c prime ti lacrimile noastre; Bucur -te, c suferi împreun cu noi; Bucur -te, c te bucuri împreun cu noi; Bucur -te, c ci cu mult r bdare ne a tep i când noi ne dep rt m de tine; Bucur -te, c ne este de ajuns doar o privire a ochilor t i lumina i de pe sfânta ta icoan , ca s ne lini tim; Bucur -te, Preamilostiv Maic , n dejdea i ocrotitoarea m n stirii noastre! C ac l al 6-lea Venind în m n stirea noastr ai adus pace i lini te, c ci tu ne e ti scut de n dejde i mântuire tuturor. Acestea au fost atâta timp, cât tu St pân , te-ai aflat la noi. C ci au venit i timpuri grele i pline de mâhnire, când m n stirea fu închis , iar sfânta ta icoan a început a pribegi. Acele cumplite vremuri au sfâ iat inimile maicilor i surorilor din m n stirea noastr i atunci ele strigau c tre tine, cerând ajutor i lui Dumnezeu cântând: Aliluia! Ic l al 6-lea În timpuri de prigoan , când s-a închis m n stirea, iar sfintele icoane erau distruse i pref cute în cenu , tu
6

Maic milostiv , ai dat curaj i b rb ie la maici i la surori pentru a salva aceast sfânt icoan a ta, în fa a c reia noi st m acum i- i cânt m: Bucur -te, c nu ne-ai p r sit în timpurile cele grele; Bucur -te, c ne dai la to i b rb ie i curaj atunci când avem nevoie; Bucur -te, c prin acestea ne ar i a ta dragoste c tre noi; Bucur -te, c în toat vremea ne spui: Eu sunt cu voi; Bucur -te, c nu ne la i pe noi s fim munci i de diavoli; Bucur -te, lumin toarea min ii noastre împânzite de întristare; Bucur -te, sprijinitoare i toiag; Bucur -te, i iar i zicem: bucur -te, c ci cu tine biruim; Bucur -te, Maic , celeia ce î i aducem mul umiri noi robii t i; Bucur -te, Preamilostiv Maic , n dejdea i ocrotitoarea m n stirii noastre! C ac l al 7-lea Ai ar tat i alte semne, St pân Preacurat , c ci iat dea lungul anilor, venit-au asupra noastr , pentru tic lo ia tuturor vremuri secetoase. i atunci din nou au alergat la tine maicile i surorile, plângând: St pân Maica noastr , ai mil de prunci i de b trâni. i a a rugându-se, o minune! Deschisu-sa cerul i man a plouat, p mântul r corind i iar i odr slir câmpiile i luncile. i oamenii v zând, i-au mul umit ie, Maica noastr scump , cântând lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!
7

Ic l al 7-lea Din multele tale minuni sunt i unele ca acestea, c atunci când Dumnezeu pedepsea p mântul cu mult ploaie, tu, luând aminte la rug ciunea maicilor îndurerate ce o în l au în fa a sfintei tale icoane, îmblânzeai inima Fiului t u i Dumnezeului nostru i ploile încetau. A ijderea ne-ai ar tat puterea ta prin aceast icoan , când pe vremea unui cutremur de p mânt s-au aprins singure candelele ce erau în fa a ei. Acestea vorbesc despre prezen a Maicii Domnului prin aceast icoan în m n stirea noastr , pentru care i noi cu bucurie îi cânt m ei: Bucur -te, c ie i se supun fulgerele i ploile; Bucur -te, c cerul se închide i se deschide la rug ciunea ta; Bucur -te, c prin aceasta ne înve i s vedem c avem p cate, pentru care trebuie s suferim i s ne rug m; Bucur -te, c nu ne la i în încerc rile noastre ca s ne înghit focul dezn dejdii; Bucur -te, c prin minunile f cute de tine ne ar i puterea ta; Bucur -te, c ne înve i s strig m mai des la tine; Bucur -te, c unde stau doi sau trei la rug ciune e ti i tu; Bucur -te, c tu e ti grabnic ajut toare celor ce se roag ie cu credin ; Bucur -te, î i strig m ie pentru toate minunile tale; Bucur -te, Preamilostiv Maic , n dejdea i ocrotitoarea m n stirii noastre!

8

C ac l al 8-lea Îndr znind oamenii s ia în ascuns icoana ta din m n stire, tu, St pân , ai ar tat i aici minuni, l sându-i s p timeasc mult. În urma suferin elor s-au trezit din somnul necuno tin ei i smerindu-le îndr zneala, i-ai f cut s cunoasc puterea ta, pentru care au hot rât s înapoieze icoana ta în al t u l ca i împreun cu to i s te sl veasc , cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Ic l al 8-lea Ce bucurie se na te-n sufletele noastre, c ci din nou nea venit mama acas . i maicile plângând, dup atâta amar de vreme, o întâmpin cu lacrimi în ochi la poarta m n stirii, gl suind: Bucur -te, Maica noastr c iar i ai venit la noi; Bucur -te, bucuria noastr f r de margini; Bucur -te, t m duirea r nii adânci suflete ti, ce a sângerat de-a lungul vremii; Bucur -te, c ci ochii maicilor nu v d de lacrima iubirii tale; Bucur -te, alinarea durerilor i a zbuciumului nostru; Bucur -te, bucurie ce nu se poate descrie în cuvinte; Bucur -te, c iar i te vedem aceea i; Bucur -te, c tu prive ti cu aceia i ochi la noi; Bucur -te, Preamilostiv Maic , n dejdea i ocrotitoarea m n stirii noastre! C ac l al 9-lea Ard nestins candelele la icoana ta, de când te-ai întors la m n stire, St pâna noastr . Tu iar i e ti cu noi, pentru c
9

nici nu ne-ai p r sit. Ce bine ne este nou împreun cu Maica noastr cea cereasc i pentru aceast cântare îi aducem Ziditorului, zicând: Aliluia! Ic l al 9-lea Aceast grea încercare pe care am sim it-o în ale noastre inimi s-a petrecut sub ochiul cel Atotv z tor i Bunul Dumnezeu nimic n-a ters din cartea vie ii. Fiind, deci, lumina i la minte, noi cu to ii î i aducem laude în semn de recuno tin , gl suind: Bucur -te, c scârba desp r irii noastre s-a pref cut în bucurie; Bucur -te, c tu ne-ai înv at prin ea a fi mai curajo i; Bucur -te, c ai t m duit ale noastre r ni; Bucur -te, c ai pus pe ele alifie de alinare; Bucur -te, altar de jertf din nou deschis; Bucur -te, candel ce ai str lucit în întuneric; Bucur -te, inim deschis c tre Dumnezeu; Bucur -te, pagin din cartea vie ii ce e ti acum scris cu slove de argint; Bucur -te, î i zicem to i cei ce ast zi st m aici; Bucur -te, Preamilostiv Maic , n dejdea i ocrotitoarea m n stirii noastre! ac l al 10-lea C V zându-te pe tine venit acas , noi to i î i aducem, St pân , cânt ri i mul umire pentru binefacerile i ajutorul t u i te rug m s nu ne mai p r se ti pân în sfâr it i s ne dai darul poc in ei, nou celor ce cu n dejde îi cânt m lui Dumnezeu: Aliluia!
10

Ic l al 10-lea Noi nevrednicii, suntem cu totul plini de p cate, l sându-ne cu totul prad grijilor lume ti i neîngrijindune de suflet. Dar privind la sfânta ta icoan , St pân , i v zând ajutorul ce se d la mul imea de oameni ce vine aici, s pornim din nou pe calea poc in ei i cu bucurie în inim s cânt m acestea: Bucur -te, comoara cur eniei; Bucur -te, grabnic ajut toare a credincio ilor; Bucur -te, mângâierea maicilor i a surorilor m n stirii noastre; Bucur -te, ajut toare în ispitele noastre; Bucur -te, împ carea celor învr jbi i; Bucur -te, c prin tine c p t m lini te în suflet; Bucur -te, c ne înve i s iert m pe cei ce ne scârbesc pe noi; Bucur -te, mustr toarea noastr atunci când gre im; Bucur -te, ceea ce ne pov uie ti pe calea mântuirii; Bucur -te, Preamilostiv Maic , n dejdea i ocrotitoarea m n stirii noastre! ac l al 11-lea V zând, Preasfânt St pân întristarea inimilor noastre, chinurile suflete ti i trupe ti, poc in a nemincinoas a celor ce sunt supu i patimilor, ai binevoit ca s te întorci la locul t u de mai înainte prin venirea icoanei tale preaminunate, pentru ca to i ce cad la ea cu credin i cu inim smerit s dobândeasc vindecarea de boli suflete ti i trupe ti i s strige lui Dumnezeu: Aliluia!
11

C

Ic l al 11-lea Având c tre neamul omenesc dragoste de mam , le dai ajutor, St pân , tuturor celor ce alearg cu credin i cu n dejde la sfânta ta icoan i î i aduc aceste laude: Bucur -te, c prin tine se pogoar peste noi mila lui Dumnezeu; Bucur -te, ceea ce mijloce ti la Dumnezeu pentru noi p c to ii, în fa a tronului dumnezeiesc; Bucur -te, baie ce speli sufletele noastre de f r delegi; Bucur -te, cheie ce dai ve nic mântuire celor ce se nevoiesc în via a c lug reasc ; Bucur -te, c în orice vreme secetoas cerem ajutorul t u, îl i dobândim; Bucur -te, slobozirea celor din primejdii; Bucur -te, c prin rug ciunile tale, sufletele noastre se ridic la Dumnezeu; Bucur -te, ceea ce ne-ai l sat a ta icoan care ne îndrumeaz spre mântuire; Bucur -te, n dejdea m n stirii noastre; Bucur -te, Preamilostiv Maic , n dejdea i ocrotitoarea m n stirii noastre! C ac l al 12-lea Te l ud m to i, St pân i sl vim numele t u în toate zilele, dar mai ales în ziua praznicului t u, c ci mult ne-ai mângâiat pe to i. Pentru aceast mare facere de bine nu uit m i noi a- i aduce nevrednicile noastre mul umiri, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

12

Ic l al 12-lea Fiind cuprin i de viforul patimilor, cu inim înfrânt i cu umilin c dem la sfânta ta icoan f c toare de minuni, de unde primind cele de folos, cu mul umire î i cânt m ie: Bucur -te, ceea ce ne-ai adus mare bucurie; Bucur -te, vrednic de lauda cereasc ; Bucur -te, bucuria c lug rilor i a c lug ri elor; Bucur -te, t m duitoarea tuturor bolilor; Bucur -te, înt rirea noastr în credin ; Bucur -te, c ne înve i s avem n dejde neîndoit ; Bucur -te, c ne îndestulezi cu toate bun t ile; Bucur -te, descoperitoarea tuturor tainelor; Bucur -te, mijlocitoarea tuturor; Bucur -te, Preamilostiv Maic , n dejdea i ocrotitoarea m n stirii noastre! C ac l al 13-lea O, Preasfânt Fecioar Marie, Împ r teasa cerului i a p mântului, care te-ai n scut din sfin ii t i p rin i, Ioachim i Ana, nu avem cununi de aur cu care am putea încununa cinstitul t u cap i nu putem s în l m atâtea biserici i altare dup vrednicia pe care o ai. Sufletul nostru s fie biseric , iar inima altarul, unde va arde t mâia rug ciunilor noastre i î i vom cânta cu to ii: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Ic l 1: N sc toare de Dumnezeu... i ac l 1: O, Preacurat Fecioar C

13

RUG CIUNE O, Preabinecuvântat , Preacurat Doamn St pân N sc toare de Dumnezeu Fecioar , prime te aceste rug ciuni pe care cu lacrimi le aducem ie noi, nevrednicii robii t i, alergând cu umilin la chipul t u cel feciorelnic, c tu îns i fiind de fa i auzind rug ciunile noastre ne împline ti cererile, fiec ruia dup credin a lui Tu u urezi necazurile celor scârbi i, neputincio ilor le dai s n tate, pe cei slabi i bolnavi îi vindeci, pe cei demoniza i îi izb ve ti de puterea duhurilor necurate, pe cei asupri i îi izb ve ti de asuprire, pe cei împila i îi mântuie ti, pe p c to ii care se poc iesc îi ier i, pe cei lepro i îi cur e ti, pe prunci îi miluie ti, pe cei închi i în leg turi i în temni e îi sloboze ti i toate patimile le vindeci! ie St pân , Preasfânt Doamn N sc toare de Dumnezeu, toate î i sunt cu putin , prin mijlocirea ta c tre Fiul t u O, Preabun Maic , Preasfânt Fecioar Maria, nu înceta a te ruga pentru to i arhiereii i preo ii rii noastre, pentru p rin i, copii, pentru toate rudeniile noastre, pentru cei vii i r posa i Roag -te, St pân i pentru întreaga noastr ar , conduc torii ei i pentru noi, nevrednicii robii t i, care te sl vim, te cinstim i ne închin m Preacuratului t u chip, având n dejde i credin neîndoielnic în tine, ceea ce e ti pururea Fecioar , Preasl vit i Preal udat , acum i pururea i în vecii vecilor Amin!

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful