ACATISTUL MAICII DOMNULUI «ICOANA DE LA KAZAN»

(8 iulie i 22 octombrie) Condacele i Icoasele Condacul 1 Celei alese dintre toate neamurile, Ap r toarei neamului cre tinesc, cântare de mul umire aducem ie, N sc toare de Dumnezeu, pentru sfânta ta icoan . Iar tu, ca o milostiv i ajut toare a celor ce alearg spre tine, ap r ne pe noi de tot necazul i de toat nevoia, ca s strig m ie: Bucur -te, Ap r toare grabnic a neamului cre tinesc! Icosul 1 Îngerul cel înainte st t tor a fost trimis s zic Bucur te N sc toarei de Dumnezeu, atunci când DumnezeuCuvântul s-a s l luit în pântecele Fecioarei i noi p c to ii pream rind ar tarea cea minunat a icoanei ei i a
1

Du i s u ui Pru Hrist s Mântuit ru cu u i in celei pline de har stri Bucur te, Copil de Du nezeu aleas ; Bucur -te, Maica lui Du nezeu; Bucur -te, Împ r teasa cerului i a p mântului; Bucur -te, podoaba cea str lucitoare a Bisericii cere ti i p mânte ti; Bucur -te, ceea ce e ti cinstit de îngeri; Bucur -te, ceea ce e ti cântat de serafimi; Bucur -te, plinirea cea luminoas a proorocilor; Bucur -te, lauda apostolilor; Bucur -te, m rturisirea mucenicilor; Bucur -te, cununa cu io ilor; Bucur -te, bucuria drep ilor; Bucur -te, n dejdea p c to ilor; Bucur t , r to r gr b c a neamului cre tinesc! C c 2- e Din în l imea l ca ului ceresc al slavei Fiului t u, Preacurat , ai c utat spre necazurile robilor t i din cetatea Kazan, în care r ucredincio ii agareni necinsteau credin a în Hristos, ai binevoit s le ar i lor aceast icoan prosl vit prin facerea de minuni, ca cei iubitori de Hristos s se încredin eze în semnele harului i s cânte lui Dumnezeu Aliluia! Ic 2- e Fiind în elep it prin întreita ar tare a Maicii lui Dumnezeu, o fecioar în eleapt a m rturisit mai marilor cet ii despre aceast minunat ar tare i despre
2

mustrarea ta cea înfrico toare, iar noi minunându-ne de cele auzite, cu evlavie cânt m celei Preabinecuvântate: Bucur -te, ceea ce dai slav lui Dumnezeu prin buze nevinovate; Bucur -te, ceea ce descoperi credincio ilor tainele lui Dumnezeu; Bucur -te, lauda vestit a credincio ilor; Bucur -te, fulger care înfrico ezi pe cei necredincio i; Bucur -te, ceea ce luminezi mintea credincio ilor prin m re ia minunilor tale; Bucur -te, ceea ce ru inezi credin a cea rea a agarenilor; Bucur -te, zdrobirea trufiei necredincio ilor; Bucur -te, înt rirea credin ei cre tine ti; Bucur -te, ceea ce sfin e ti cinstirea sfintelor icoane; Bucur -te, ceea ce prefaci necazul nostru în bucurie; Bucur -te, ceea ce ne învesele ti prin n dejde neîndoielnic ; Bucur -te, ceea ce ne încurajezi prin f g duin e neam gitoare; Bucur -te, Ap r toare grabnic a neamului cre tinesc! C c 3- e Puterea Celui Preaînalt prin harul N sc toarei de Dumnezeu a încurajat pe fecioara cea preaîn eleapt spre aflarea darului lui Dumnezeu cel f r de pre , care cu încredere în Domnul s-a str duit a g si îngropat în p mânt comoara sfânta icoan a Maicii lui Dumnezeu, pentru care a strigat cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

3

Ic al 3-lea Râuri de minuni ai izvorât credincio ilor din cetatea Kazan din preacurata ta icoan , St pân . Celor orbi le-ai dat vederea, pe cei întuneca i la suflet i-ai luminat cu lumina cunoa terii lui Dumnezeu, iar cei feciorelnici au aflat liman lini tit la umbra icoanei tale. Pentru aceasta i noi î i cânt m ie: Bucur -te, ceea ce ai împr tiat întunericul necredin ei cu ar tarea icoanei tale; Bucur -te, ceea ce luminezi pe to i prin str lucirea minunilor tale; Bucur -te, vederea celor orbi; Bucur -te, luminarea celor întuneca i cu mintea; Bucur -te, m rirea ortodoxiei, Bucur -te, liman lini tit al celor dornici de mântuire; Bucur -te, Maica fecioriei; Bucur -te, Acoper mântul i îngr direa celor neprih ni i; Bucur -te, c de tine se bucur mul imea credincio ilor; Bucur -te, c de tine se înfrico eaz mul imea demonilor; Bucur -te, ajut toarea tuturor cre tinilor; Bucur -te, bucuria tuturor scârbi ilor; Bucur -te, Ap r toare grabnic a neamului cre tinesc! C ac l al 4-lea Vrând s potoleasc viforul tulbur rilor ridicat de agareni, fericitul Erghemon, scriitorul minunilor icoanei tale, Fecioar , cu lacrimi s-a rugat i a avut descoperire c aceast sfânt icoan , scut de biruin este, pentru care
4

înt rit fiind în credin , pân la sfâr itul vie ii sale a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Ic l al 4-lea Având descoperire de la Cuviosul P rinte Serghie c prin aceast icoan a Maicii Domnului avea s se izb veasc p mântul rusesc de cotropirea celor de alt neam, Sfântul Ierarh Arsenie a vestit oastei celei iubitoare de Hristos despre aceast tain . i purtând osta ii sfânta icoan ca pe un steag aduc tor de izbând , au cur it cetatea de p gâni, cântând Ap r toarei tuturor cre tinilor: Bucur -te, Maica Celui Preaînalt; Bucur -te, ceea ce rogi pe Hristos Dumnezeu pentru to i; Bucur -te, ceea ce mântuie ti pe cei care alearg spre Atotputernicul t u omofor; Bucur -te, Ap r toarea celor ce se afl în necazuri i în boli; Bucur -te, ceea ce d ruie ti cele de folos celor ce se roag cu inima înfrânt înaintea cinstitei tale icoane; Bucur -te, ceea ce izb ve ti de rele pe cei ce au în tine încredere tare; Bucur -te, liman bun i lini tit; Bucur -te, Ajut toare grabnic ; Bucur -te, Acoper mântul cel cald al mântuirii; Bucur -te, izvorul cel nesecat al milei; Bucur -te, ceea ce nu întârzii spre ajutor; Bucur -te, ceea ce izb ve ti de toate nevoile; Bucur -te, Ap r toare grabnic a neamului cre tinesc!

5

C ac l al 5-lea Stea cu dumnezeiasc mergere s-a ar tat icoana ta de Dumnezeu N sc toare, care înconjurând p mântul rusesc a luminat cu razele sale pe cei ce r t ceau pe marea vie ii. Bezna necazurilor i negura bolilor ai împr tiat i la calea cea mântuitoare ai îndreptat pe cei ce alergau la tine cu credin i strigau lui Dumnezeu: Aliluia! l al 5-lea Ic V zând minunile care se f ceau prin harul lui Dumnezeu, la icoana Maicii Domnului, arul Petru a luat aceast icoan conduc toare oastei sale în lupta cu du manii, pe care cu ajutorul N sc toarei de Dumnezeu învingându-i, a cinstit sfânta icoan i a a ezat-o în mijlocul cet ii de scaun, drept temelie, scut i îngr dire. Pentru aceasta strig m celei Preacurate: Bucur -te, loca i templu a lui Hristos, Dumnezeul nostru; Bucur -te, vas al slavei Lui necuprinse; Bucur -te, cetate împ r teasc pururea însufle it ; Bucur -te, palat preaînfrumuse at; Bucur -te, bucuria ora elor i a satelor; Bucur -te, Ap r toare i îngr dire a cre tinilor în necaz; Bucur -te, lauda bisericii ortodoxe, Bucur -te, înt rirea p mântului rusesc; Bucur -te, ajut toarea oastei celei iubitoare de Hristos; Bucur -te, biruin asupra du manilor; Bucur -te, izb vire în necazuri;

6

Bucur -te, ceea ce ne cercetezi cu îndur rile tale de Maic ; Bucur -te, Ap r toare grabnic a neamului cre tinesc! C ac l al 6-lea Cinul arhieresc, c lug rii i mirenii, rugându-se înaintea cinstitei tale icoane, binevestesc mila ta cea mare, St pân de Dumnezeu N sc toare, c ci tu îngr de ti ora ele, acoperi m n stirile i p ze ti satele i tiindu-te pe tine Ap r toare nebiruit , cu lacrimi aduc ie rug ciuni, ca s - i înal i c tre Fiul t u mâinile tale cele de Dumnezeu purt toare pentru robii t i i s izb ve ti de toat nevoia i necazul pe cei care cu mul umire cânt lui Dumnezeu: Aliluia! l al 6-lea Ic R s rit-ai de demult lumina adev rului i ai alungat în el ciunea agarenilor din cetatea Kazanului, iar acum str luce ti cu lumina minunilor în toate ora ele ruse ti. Cei ce alearg cu credin la icoana ta, primesc vindecare de boli i izb vire de necazuri i învrednicindu-se de toat bucuria î i cânt st ruitor a a: Bucur -te, izvor nesecat al sfin eniei; Bucur -te, râu curg tor al harului lui Dumnezeu; Bucur -te, împ carea celor p c to i cu Dumnezeu; Bucur -te, cur irea p c telor noastre; Bucur -te, c l uza cucerniciei; Bucur -te, ajutor i înt rire în lucrurile cele bune; Bucur -te, ceea ce prime ti f g duin ele cele bune; Bucur -te, ceea ce înlesne ti începuturile cele frumoase;
7

Bucur -te, ceea ce distrugi pornirile cele rele; Bucur -te, ceea ce împr tii cursele vr jma ului; Bucur -te, ceea ce nu întârzii a ajuta pe oameni; Bucur -te, ceea ce din plin rever i asupra noastr milele lui Dumnezeu; Bucur -te, Ap r toare grabnic a neamului cre tinesc! ac l al 7-lea Minunat biseric a zidit poporul rusesc cel drept credincios în cinstea sfintei icoane, spre vestirea milelor Preabinecuvântatei Împ r tese a cerului i a p mântului, c reia, dup putin , a adus cântare de mul umire pentru izb vire de venirea asupra sa a celor de alt neam, ca to i s - i aminteasc de minunile Maicii lui Dumnezeu i s cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Ic l al 7-lea Ap r toare neînfricat s-a ar tat cet ii de scaun icoana ta, N sc toare de Dumnezeu, ca i oarecând în Constantinopol, c ci c tre tine alearg oamenii la vreme de necaz cerându- i ajutor i ie î i aduc mul umiri pentru izbând . Înaintea cinstitei tale icoane se roag i pe tine ajut toare i ap r toare tare te m rturisesc. Pentru aceasta i noi î i cânt m cu mul umire: Bucur -te, Acoper mântul Rusiei; Bucur -te, înt rirea i îngr direa ortodoxiei în p mântul rusesc; Bucur -te, scut nezdruncinat al oastei iubitoare de Hristos; Bucur -te, plato tare a osta ilor;
8

C

Bucur -te, ceea ce descoperi uneltirile vr jma ilor; Bucur -te, ceea ce sfâ ii urzeala du manilor; Bucur -te, mustrarea necinstei; Bucur -te, distrugerea vicle ugurilor; Bucur -te, ceea ce izb ve ti de r t cire pe cei tineri; Bucur -te, mângâierea b trânilor; Bucur -te, ceea ce destrami înv turile cele p gubitoare; Bucur -te, d ruirea înv turilor celor de suflet folositoare; Bucur -te, Ap r toare grabnic a neamului cre tinesc! C ac l al 8-lea Str in este celor necredincio i s priceap minunile care izvor sc de la cinstita ta icoan . Iar noi, ca unii ce cunoa tem c harul t u i puterea ta este asupra sfintelor tale icoane, m rturisim despre harul i puterea icoanei tale din Kazan, pe care o s rut m cu evlavie i prin ea ne închin m ie, c ci darul t u face semne i minuni celor ce alearg la tine cu credin i cânt lui Dumnezeu: Aliluia! Ic l al 8-lea Ceea ce ai fost în l at la cer i în cele de sus locuie ti, N sc toare de Dumnezeu, pe cei de pe p mânt nu-i p r se ti prin mijlocirile tale, ca una ce ai îndr znire de Maic c tre Hristos, Dumnezeul nostru. Pentru aceasta te rug m: îngr de te cu pace via a celor dreptcredincio i i cele de folos pururea d ruie te robilor t i, ca m rindu-te pe tine s - i cânt m:

9

Bucur -te, ceea ce ai înc put în pântecele t u pe Cel neînc put; Bucur -te, ceea ce e ti umbrit cu puterea Celui Preaînalt; Bucur -te, c din tine a r s rit Spicul cel Ceresc; Bucur -te, c tu izb ve ti lumea de foamea cea p gubitoare a sufletelor; Bucur -te, ceea ce pururea mijloce ti pentru neamul nostru; Bucur -te, c mult poate rug ciunea ta înaintea Fiului t u i Dumnezeu; Bucur -te, ceea ce ne-ai înfiat pe noi lâng Crucea lui Hristos; Bucur -te, ceea ce pururea ai c tre noi dragoste de Maic ; Bucur -te, mijlocirea ve nicelor bun t i; Bucur -te, ceea ce nu ne lipse ti nici de bun t ile cele p mânte ti; Bucur -te, sc parea noastr la vreme de încercare; Bucur -te, mângâierea noastr în necazuri; Bucur -te, Ap r toare grabnic a neamului cre tinesc! C ac l al 9-lea Mai înalt decât toat firea îngereasc te-ai ar tat, Preasfânt Fecioar , c ci tu ai purtat în pântecele t u pe Dumnezeul tuturor i cu trupul L-ai n scut. Pe bra e ai purtat pe Cel ce poart în palma Sa întreaga lume, ceea ce e ti mai cinstit decât heruvimii i mai sl vit f r de asem nare decât serafimii, pe tine te m rim i lui Dumnezeu îi cânt m: Aliluia!
10

Ic l al 9-lea Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem t când, ca pe ni te pe ti f r de glas, despre tine, N sc toare de Dumnezeu, c ci cu neputin este oamenilor s te m reasc pe tine dup cuviin , St pân , ci ca ceea ce e ti bun , prime te de la noi, cei ce- i cânt m ie, glasul arhanghelului: Bucur -te, ceea ce e ti plin de har; Bucur -te, c ci cu tine este Dumnezeu; Bucur -te, ceea ce e ti binecuvântat între femei; Bucur -te, ceea ce ai aflat har înaintea lui Dumnezeu; Bucur -te, ceea ce ai n scut pe Mântuitorul lumii; Bucur -te, Maica Fiului lui Dumnezeu; Bucur -te, N sc toarea Împ ratului Celui Ve nic; Bucur -te, c din tine a crescut rodul vie ii; Bucur -te, ceea ce e ti sfin it de Duhul Sfânt; Bucur -te, ceea ce e ti umbrit de puterea Celui Preaînalt; Bucur -te, slug credincioas a Domnului; Bucur -te, c pe tine te fericesc toate neamurile; Bucur -te, Ap r toare grabnic a neamului cre tinesc! C ac l al 10-lea Vrând s mântuie ti pe mul i de tot r ul, de necaz i de durere, ne-ai d ruit nou sfânta ta icoan , N sc toare de Dumnezeu, prin care orbii v d, chiopii umbl , sl b nogii se ridic , cei st pâni i de duhuri necurate se vindec , oamenii se izb vesc de r nile cele aduc toare de moarte, p mântului se d road la bun vreme, casele i ora ele sunt p zite de foc. Pentru aceasta pream rim pe

11

Dumnezeu, Cel ce vars asupra noastr milele Sale i-I cânt m cu st ruin : Aliluia! Ic l al 10-lea Zid e ti N sc toare de Dumnezeu p mântului rusesc, ora elor e ti slav i îngr dire, oastei celei dreptm ritoare e ti izbând asupra vr jma ilor. Pentru aceasta, multumindu- i, î i cânt m: Bucur -te, ceea ce pream re ti pe cei ce te pream resc pe tine; Bucur -te, ceea ce ru inezi pe cei ce te necinstesc pe tine; Bucur -te, înfrico area du manilor; Bucur -te, izb vire de venirea asupra noastr a celor de alt neam; Bucur -te, t ria osta ilor; Bucur -te, îngr direa celor ce lupt ; Bucur -te, livad purt toare de via , care învesele ti inimile credincio ilor; Bucur -te, arma de care se cutremur demonii; Bucur -te, mir mântuitor, ceea ce ungi r nile p c to ilor care se poc iesc; Bucur -te, n dejdea noastr cea fierbinte; Bucur -te, a teptarea noastr cea neîndoielnic ; Bucur -te, liman bun i lini tit; Bucur -te, Ap r toare grabnic a neamului cre tinesc! C ac l al 11-lea C ntare de laud i de mul umire aducem ie, St pân , înaintea icoanei tale c dem i cu dragoste o s rut m. Sub
12

atotputernicul t u Omofor, cinurile feciorelnicilor via pa nic petrec i spre tine n d jduiesc, iar lui Dumnezeu îi cânt : Aliluia! Ic l al 11-lea F clie primitoare de lumin vedem icoana ta cea preacinstit , St pân , care aprinzând în sine focul cel nematerialnic al harului t u, împr tie lumin celorlalte multor chipuri asem n toare, din care lumin împ rt indu-se acestea, str lucesc cu minunile, pov uind la calea mântuirii pe to i care te laud a a: Bucur -te, Mireas , pururea Fecioar ; Bucur -te, Maic , Fecioar de Dumnezeu aleas ; Bucur -te, c l uza cea bun a fecioriei; Bucur -te, paza celor doritori de cur ie; Bucur -te, lauda femeilor; Bucur -te, m rirea fecioarelor; Bucur -te, ap r toarea v duvelor; Bucur -te, mângâierea orfanilor; Bucur -te, hr nitoarea s r cilor; Bucur -te, ve mântul celor goi; Bucur -te, bucuria celor scârbi i; Bucur -te, veselia celor întrista i; Bucur -te, Ap r toare grabnic a neamului cre tinesc! C ac l al 12-lea Vrând s dai har celor ce te cinstesc cu dragoste, N sc toare de Dumnezeu, ai rev rsat puterea harului t u asupra sfintelor tale icoane. Acest har dumnezeiesc

13

d ruie te vindecare neputin elor celor ce alearg la tine cu credin i se roag ie cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Ic l al 12-lea Cântând minunile tale cele de demult i cele de acum, te l ud m pe tine, ca ceea ce e ti izvor purt tor de via al harului i râu nesecat al minunilor. Spre tine adâncul milei i al îndur rilor, punem dup Dumnezeu toat n dejdea noastr i pream rindu-te pe tine în aceast via i în via a viitoare î i cânt m: Bucur -te, a teptarea cea neru inat a cre tinilor; Bucur -te, sc parea mântuitoare a credincio ilor; Bucur -te, n dejdea celor f r de n dejde; Bucur -te, mântuirea celor mâhni i; Bucur -te, baie care speli con tiin a; Bucur -te, roua care înviezi sufletele; Bucur -te, vindecarea cea f r de plat a bolilor; Bucur -te, izb virea cea grabnic din nevoi; Bucur -te, ceea ce ne sco i din adâncurile pieirii; Bucur -te, bucuria noastr în ziua mor ii; Bucur -te, n dejdea noastr de dup moarte; Bucur -te, Ap r toare grabnic a neamului cre tinesc! C ac l al 13-lea O, Maic Preal udat , care ai n scut pe Cuvântul, Cel ce este mai Sfânt decât to i sfin ii, prime te acum de la noi aceast pu in rug ciune i pentru m re ia bun t ilor i îndur rilor tale, s nu pomene ti p catele noastre cele multe, ci plinind spre bine cererile noastre, d ruie te-ne s n tate trupului, mântuire sufletului, izb vire de tot
14

necazul i durerea i ne f mo tenitori ai Împ r iei cerurilor pe noi, cei ce cânt m lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori) Apoi se zice iar i Icosul 1: Îngerul cel înainte st t tor . i Condacul 1: Celei alese RUG CIUNE O, Preasfânt St pân de Dumnezeu N sc toare! Cu fric , cu credin i cu dragoste c zând înaintea sfintei tale icoane, te rug m: nu întoarce fa a ta de la noi, cei ce ne cucerim ie, Maic milostiv , roag pe Fiul t u i Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, s d ruiasc pace rii noastre. Sfânta Sa Biseric s o p zeasc neclintit de necredin , de eresuri i de dezbinare, c ci nu avem alt ajutor, nici alt n dejde afar de tine, N sc toare de Dumnezeu. Tu e ti ajut toarea i ap r toarea cea atotputernic a neamului cre tinesc. Izb ve te pe cei care se roag ie de c derea în p cat, de asuprirea oamenilor r i, de toat nevoia i ispita, de tot necazul i de moartea cea n prasnic . D ruie te-ne nou duhul smereniei, inim înfrânt , cur ia cugetelor, ca l udând cu mul umire m re ia ta, s ne învrednicim to i de Împ r ia cerurilor i acolo împreun cu to i sfin ii s pream rim Preacinstitul i de mare cuviin nume al Tat lui i al Fiului, i al Sfântului Duh, acum i pururea i în vecii vecilor. Amin!

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful