You are on page 1of 5
©XAHNIKH \ EAATINGN AY CH EPQTHEH A@rva, 25-11-2019 Tou Kupidxou BeAénouAou, MpoédSpou Képpatoc Kal BouAeuti} Adpicas MIPOE : Tov Ko Ynoupyé E@vikhis Auuvns QEMA: AITHMATA EQEAONTQN MAKPAEZ AIAPKEIAZ Kupie Ynoupyé, ZUMwva PE THY EnlouvantoyEvN and 22-11-2019 emioToOAN Tou, o NaveAAjviog ZUAAoyog Andotpatwy EBeAovrév Maxpac Alapkelac GérEI Ta KpIoISTEPA ZnTHYATG Tou KAGSOU TouC, Kal Sn THY dpon THC adikiag He Thy EninAov KPatnoN 2% unép EAOAS , thy anddocn TWV EIBPOPHV TOUS yIG Ta METOXIké Tapeia, EuyKexpipéva, n enioToAh éXel ws e&G : MANEAAHNIOZ EYAAOLOE AMOETPATON EOEAONTON MAKPAE OHTEIAL A.p Aooaans Eipnvobixtiou Opeons6Boc 13/2013 (6-12-2013) E-mail: psaemth.ar@amall,com kat Site: www.ernth.ar Av vfjoews 184,0pecdBa,TK 68200 YIOMNHMA ME QEMATA ¢.c EQEAONTON MAKPAE QHTEIAE KAl [IPOTEINOMENES AYSEIZ 1.Apan ts abikiag He ty erriTAgov Kpdrnan 2% uTrep EAOAE érreira ani6 “ny e@apyoyiis mH umtoupy. amrépaong ©.952/3/129101/2.649/5-4-2013/YE@ATAOEYIAO! ue ty orroia éyive Sexre [vwpoddtman Tou F° TujpaTos tou NEK, oXerikd Ye Thy UTTOXpEWON