Bahagian : Sirah dan Tamadun Islam Tajuk : PENYEBARAN ISLAM ZAMAN ABBASIYYAH BAHAGIAN A (40 MARKAH) Tiap-tiap soalan

diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. 1
• • • • Menjadi khalifah selama 22 tahun Saudara kandung kepada as-Saffah Menjadikan Baghdad sebagi ibukota Memperbaiki system cukai dan saliran

Pernyataan di atas adalah merujuk kepada A Abu Abbas As-Saffah B Abu Jaafar al-Mansur C Harun al-Rasyid D Al-Makmun 2 • • • Berjaya merubah kepercayaan kebanyakkan masyarakat dari menyembah berhala kepada mentauhidkan Allah Banyak masjid dan pusat dakwah dibuka Sarjana Islam telah berjuang memurnikan kepercayaan umat daripada ideologi sesat

Perkara diatas adalah merujuk kepada kesan penyebaran Islam dari aspek A Ilmu pengetahuan B Kebudayaan C Akidah D Kemasyarakatan 3 Berikut adalah faktor luaran penyebaran Islam di zaman Abbasiyyah I II III IV A B C D 4 Penggunaan Bahasa Arab secara meluas Hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah dengan negara luar Galakan khalifah Kedudukan Baghdad yang strategik I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Berikut ialah system pemerintahan Kerajaan Abbasiyah I Al-Wazir II Al-Hijabah III Al-Khalifah IV Al-Munawarah A I dan II B I dan III C II dan IV

Khalifah Jaafar al-Makmun telah menjadikan ____________ sebagai ibu kota pemerintahan kerajaannya. Sistem pelantikan khalifah zaman kerajaan Abbasiyah ialah secara_________ Pengasas kepada kerajaan Abbasiyah ialah_______________. Lengkapkan struktur organisasi Kerajaan Abbasiyah dibawah : Khalifah a)___________ b)____________ 2. [ 4 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT SKIMA JAWAPAN.D III dan IV 1. (a) (b) (c) Terangkan kesan positif penyebaran Islam dari segi kemasyarakatan. _______________ merupakan Khalifah Abbasiyah yang paling warak dan terkenal. 4. Terangkan secara ringkas latar belakang penubuhan kerajaan ini. Bahagian B 1. 5. [ 4 markah ] Nyatakan sumbangan dan jasa Khalifah Harun al-Rasyid [ 4 markah ] Pemerintahan kerajaan Abbasiyah dikenali sebagai zaman keemasan tamadun Islam. BAHAGIAN A : . 3.

warisan 4. a : - (b) Al-Dawawin - menghapuskan sistem perhambaan mengajar konsep keadilan memberi peluang bukan Arab khususnya Parsi untuk memegang jawatan utama negara Orang bukan Islam bebas mengamalkan kepercayaan agama masing-masing (2x2=4 M) b: Sumbangan dan jasa khalifah Harun: .1.diasaskan Abu Abbas al-Saffah (2x2=4 M) .membina banyak prasarana seperti rumah sakit.nama kerajaan diambil daripada nama bapa saudara nabi-Al-Abbas . 3. 2. 4. B C A B Isi tempat kosong : 1. Abu Abbas al-Saffah 5. Baghdad BAHAGIAN B : 1. kebudayaan dan perdagangan .menubuhkan Baitulhikmah . Harun al-Rasyid 3.penubuhannya adalah untuk merealisasikan idea keturunan Bani Hasyim yang dikatakan lebih banyak memerintah . (a) Al-Wazir 2.mewujudkan jawatan al-Qadi al-Qada .menjadikan Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu. farmasi dan pusat pengajian (2x2=4 M) c: Latarbelakang kerajaan Abbasiyah: .

C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. B.Bahagian : Sirah dan Tamadun Islam Tajuk : PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ZAMAN ABASIYYAH BAHAGIAN A (40 MARKAH) Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A. .

.III dan IV 4 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai: 1. Mesir Khalifah __________ menjadikan istana untuk para sarjana Islam menyampaikan ilmu.1 Berikut ialah kegiatan Baitul Hikmah dalam bidang pendidikan kecuali. Soalan 3 berdasarkan rajah di bawah: .III dan IV D II . ____________ ialah sebuah perpustakaan awam yang ulung di Kaherah. 3. 2. A B C D Pusat pertemuan para sarjana Pusat latihan para ilmuan Pusat perbendaharaan negara Pusat penyelidikan ilmiah 2 Sumber kewangan kebanyakan pusat pengajian ialah A B C D Hasil pertanian Harta zakat Harta rampasan perang Hasil tanah-tanah wakaf 3 Perpustakaan BaitulHikmah telah dibina pada zaman pemerintahan A Khalifah Al-Makmun B Khalifah Harun ar-Rasyid C Khalifah Abu Abbas as-Saffah D Khalifah Abu Jaafar al-Mansur Institusi pendidikan yang terdapat pada zaman Bani Abbasiyyah I Masjid II Rumah-rumah ulama III Perpustakaan IV Pusat pengajian A I dan II B II dan III C I .

(a) (b) (c) Nyatakan dua faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah. .Jelaskan tiga fungsi institusi tersebut [ 6 markah ] Terangkan bidang-bidang ilmu yang diterokai oleh umat Islam pada zaman Abbasiyyah.Bidang Ilmu a)___________ b)____________ 4. Soalan 4 berdasarkan rajah di bawah: Tokoh Tahir b Hayyan Hassan b Khaitham As-syarif al-Idrisi Bidang Ilmu a)________________________ b)________________________ c)________________________ 5. [ 4 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT SKIMA JAWAPAN. [ 4 markah ] Terdapat pelbagai institusi pendidikan pada zaman Abbasiyyah. Soalan 5 berpandukan rajah berikut: Penemuan formula dalam bidang Matematik a)___________ b)____________ c)_________________ Bahagian B 1.

a) Algebra b) Geometry c) Logarithm BAHAGIAN B : 1.ilmu berteraskan akal – Matematik. a : Dua faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyyah: - usaha dan galakan para khalifah aktiviti penterjemahan kestabilan politik dan kewangan kreativiti para ulama hubungan diplomatik dengan negara luar kedudukan Baghdad sebagai pusat ilmu dan perdagangan antarabangsa (2x2=4 M) b: Tiga fungsi : Masjid : sebagai tempat ibadat dan penyebaran ilmu Perpustakaan : tempat menyimpan khazanah karya ilmu dan tempat rujukan Istana Khalifah : tempat perbincangan para ulama dan menyampaikan ilmu pada masyarakat Pusat pengajian : tempat rakyat mendapat pendidikan formal (3x2=6 M) c: Bidang ilmu: .geografi (2x2=4 M) Bahagian : Sirah dan Tamadun Islam . falak.fizik. 2.ilmu berteraskan wahyu. Darul Hikmah 2. a) Kimia b) Fizik c) Geografi 5. 4.tafsir. C D B C Isi tempat kosong : 1. fekah. Al-Muktadidu Billah 3. a) berteraskan wahyu b) berteraskan akal 4.kimia.hadis.BAHAGIAN A : 1. 3. tauhid .

Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai: .Tajuk : PERKEMBANGAN EKONOMI KERAJAAN ABASIYYAH BAHAGIAN A (40 MARKAH) Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A. Bulatkan jawapan yang tepat dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. B. I Membina saliran II Membina rumah api untuk panduan kapal III Membuka tanah untuk kawasan pertanian baru IV Membina pusat perniagaan yang dilengkapi dengan perigi A I dan II B I dan III C II dan III D III dan IV Pelabuhan utama ekonomi zaman Abasiyyah ialah I Baghdad II Maghribi III Basrah IV Yaman A I dan II B II dan IV C I dan III D III dan IV 3. C dan D. 1 Pertanian Sektor utama ekonomi kerajaan Abasiyyah Y Perdagangan Apakah nama sektor Y di atas? A Perlombongan B Pelancongan C Perkapalan D Perindustrian 2 Diantara berikut yang manakah usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan Abasiyyah untuk memajukan sector pertanian.

Diwanul Nafaqah 3. Khurasan. (a) (b) 2.Apakah maksud Baitul Mal? [ 2 markah ] Jelaskan dua peranan Baitul Mal pada zaman tersebut? [ 4 markah ] Sumber kewangan kerajaan Abasiyyah terbahagi kepada enam antaranya alKharaj dan Usyur.1. D 2. Barangan kulit dan senjata 5. Jabatan pengairan dan saliran pada zaman Abasiyyah dinamakan ____________ _____________ berfungsi menguruskan pendapatan dan perbelanjaan kerajaan Abasiyyah. Bahrain dan Lubnan . 3. Apakah yang dimaksudkan dengan keduanya.________________________ 4. BAHAGIAN A : 1. C Isi tempat kosong : 1._________________ Perhiasan dan batu permata Mesir. Andalus dan Maghribi 5. Mesir dan Syam 4.________________________ Bahagian B 1. [ 4 markah ] KERTAS SOALAN TAMAT SKIMA JAWAPAN. Dewan al-Ma’ 2. 2. Yaman. Soalan 3 hingga 5 berdasarkan rajah di bawah: Hasil barangan Negara Pengeluar Pinggan mangkuk 3. A 3. (a) Baitul Mal adalah salah satu institusi pengurusan ekonomi kerajaan Abasiyyah.

mengawal belanjawan negara (2x2=4 M) 2.mengurus sumber pendapatan negara .BAHAGIAN B : 1. a : Maksud Baitul Mal: Institusi kewangan terbesar negara/ Bank Negara/Perbendaharaan Negara (1x2=2 M) b: Dua peranannya : . a: Kharaj. (2x2=4 M) Bahagian : Sirah dan Tamadun Islam Tajuk : ZAMAN KEJATUHAN KERAJAAN ABASIYYAH .kadar bayaran tetap yang dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan Islam yang singgah di pelabuhan negara Islam untuk tujuan perniagaan.cukai tanah milik orang bukan Islam Usyur.

________________________ 5. .________________________ Bahagian B 1. Kerajaan Abasiyyah merosot semasa pemerintahan ____________ Kegawatan ekonomi di zaman Abasiyyah disebabkan oleh __________ dan pemberontakan. Bulatkan jawapan yang tepat dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. B.. Soalan 3 hingga 5 berdasarkan rajah di bawah: Penyerangan musuh luar ke atas pemerintahan Abasiyyah Arah serangan Arah Utara Arah Barat Arah Timur Musuh Luar 3.BAHAGIAN A (40 MARKAH) Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A. A Holagu Khan B Genghiz Khan C Kublai Khan D Jabir Khan Manakah diantara berikut adalah fenomena yang melemahkan institusi khalifah kerajaan Abasiyyah? A Pemimpin yang cerdik tetapi lemah mentadbir B Pemimpin yang akur dengan kemahuan rakyat C Pemilihan pemimpin dari berbagai bangsa D Perebutan kuasa 2 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai: 1. (a) (b) Kerajaan Abasiyyah telah memerintah lebih daripada lima abad. C dan D. 2. 3.________________________ 4.Jelaskan tiga faktor kejatuhan kerajaan tersebut? [ 6 markah ] Terangkan dua pengajaran yang dapat di ambil disebalik kejatuhan Abasiyyah. 1 Kerajaan Abasiyyah berjaya ditawan oleh tentera Monggol pada tahun 1258 M di bawah pimpinan. [ 4 markah ] SKIMA JAWAPAN...

pemerintahan mengabaikan ajaran Islam .BAHAGIAN A : 1. tentera Mongol BAHAGIAN B : 1. A 2. a : Tiga faktor kejatuhan: . rusuhan 3. Armania 4.wujud semangat kabilah/ asabiyah (3x2=6 M) b: Dua pengajaran : . D Isi tempat kosong : 1.pemerintahan lalai dari tanggungjawab kerana kemewahan hidup . tentera salib 5.setiap keputusan hendaklah dibuat secara mesyuarat .sentiasa hidup bersatu padu .elakkan daripada berlaku permusuhan diantara kaum . AL-Wasik Billah 2.pilih kasih . tentera Georgia.setiap pemimpin hendaklah mentadbir dengan ikhlas dan berwibawa (2x2=4 M) .jangan mudah percaya kepada musuh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful