You are on page 1of 31

nPQTOliIKEIO A0HNQN

TMHMA ENOXIKO
TAKTIKH .LHA.6.IKALIA

Ap18µ6c; An6cpacrnc;

J__, rr : f 12019

TO nO/\YME/\EL nPQTOLlIKEIO A0HNQN

LYrKPOTH0HKE ano Touc; .6.IKOOTEc; NEKTapia LOUKOpa,


np6sopo llpwT061Kwv, navay1wTq navay1ci)Tou, rlpwTooiKr,, napn
Zapµno(avq, npwTooiKr, - E1ar,y17T�, Kai ano TrJ rpaµµaTta Mapia
TOTCTIKQ,

IYN E.6.PIALE OrJ�IOO"IO OTO a1<pOOT�p16 TOU, o-nc; 28 MapTiou


2019, yI0 VO OIKOO"EI Tl7V un68san µETO�.U:

Twv svayovTC.ov: 1) AXIAAEO GwµaTori Tau EAEu8spiou, KaToiKou


KaAA18sac; ATTIK�c;, oo6c; Avopoµaxr,½ op. 297, µE A.©.M. 036591757
2) 20U)\Tavoc; AnoOTo)doou TOU AAE�avopou, KOTOiKOU KOAAl8Eac;
ATTIK�c;, oo6c; Avi5poµoxr,c; ap. 297, µE A.©.M. 035461295 KOi 3)
EAEU8Ep10U 0wµaTon TOU AXIAAEO, KOTOiKOU KaJ\A18sac; ATTIK�c;, oooc;
Avopoµ(JXllc; op. 297, pc: A.¢,M. 021519498, 01 onoio1 osv
Eµcpavic.rr 17KC1V OTO OKpOOT�piO, aJ\�.6 EKtlpoawn�SnKaV OTtl OiKll an6
TrJV rlAl7pE�ourna 01Kny6po Touc; EuyEvia LTOµou, µE A.M. .6.."i...A.
026003., ouvc1µc:1 Tou ano 28.02.2018 nAnps�ouaiou, n onoia
npOKOTE8SCT£ syypaq>e:c; npOTClO'Etc;, l<OT' ap8po 237 nap. 1 EO a'
KnoAL\., 0!7(0<:; OVTIKOTOOTC18l7KE an6 TO 6p8po 1 ap8po OEUTEPO nap. 2
TOU N. 4335/2015.

T17c; Evayoµsvqc;: n1c; avciwuµnc; TpanEC:1K�c; ETrnpiac; µs Tf'lV


snwvup;(J <-d�:0NIKH TPAnEZ.b, THY E/\/\A/JD"i.. A.E .. », 17 onoia EOPEUEI
OTf'lV A87vo,, 2ni Tt7c�ooou A16Aou ap. 86 1 voµiµrnc:, EKnpocrwnouµsvric;,
µE A. (1.). M. 094014201 ,. n onoio i5£v spcpaviOTr]KE OTO OKPOOT�PIO r
OAAO E:VI': :)Ocru.rn�8/']l<:f. OTf'l oiK17 ono Tr)V nArtPE�OUCTIO OIKrJVOPO n1c;
NaTa}do /\OLif,pat \ !.lf: ,L\.M. f.1,I./\, 029596, ouvapc:1 TOU
nr..�iiF.:,.x_6µsvo: ,KH [Joern Uf10AO\(IOiJ t)1'.; TCDV T�)fl({l)V t.'.:'✓Clt r y10 T!C r·diµr:-.psc;
Ocp£lA�c;, 0 µ1ivoc; 30 r\�HipWV npc(; ··:1 f:TCY; .]60 ;·,;.i::p(0'✓ KOl '(IC' rnm.·\ CTE
unspqµEpia, 0 ap18µ6c; T(iJV r]pEp(;)V K08U(HEPf'tC:nc; npoc TO £:TO(; 360
nµEp(.OV .. .>> 1 KOTO TO µ£pOC, TOU «c1;' ,�}p0l.J>> '.OOOU 13 1 JE TC nFplf::��O!Jf:VO:
, r , r ..- r } - ,
1

«rrnprnTOi.'J�iEvoc; (Evv: o syyurFi'i :;',i :Jn6 f,JJ8E ,)1:<uk�1.Ju ·1·:cJv (JpfJpwv


853, 862-863, 856••()6f3 A�(» 1<01 1-:::fra To 1..1A:poc; Tou :!:opt3!:·cl.1 >-i• (6pou).
16 µE TO r1EPIEXC1!JEVO: «o O())Sl)1�::'(,:(: LH!Oi(PEOl)n:11 \/0 Koro� 1])\�J CTH)
00\/EiCTTPIO y1a cmoc,qpi{1)(J� Tr)(� KCd r:oo-6 10() µE -�HJO KOi �l!Cl:, TOie; C.:KCJTO
(2,5 °/o) Eni TOU E;Oq>)\OLJµEVOU !',J:.(f:OJ\aiou/ 01ocpop�:TIKQ q ckvciCTrp10
OIKOIOUTOI vo apv178c:i ·1r1v npou(!)C:pci>>. ·r i:Aoc;, 'YO 01KaoT1Ki1 it;cba -rwv
Evay6vTuJV np:t11c1 vo Ernf3i\qOc:•>,i' . 1<c10 lva i..itpoc; 0£ C�opoc; ·rr1c;
Evayoµsvri(�, avciAoya pE Tl7V El<T1Ki-r1 Tqc� rhToc; T;JC (1'.'tp8pa :i.7i� !(GI 191
nap. 2 KnoJ\� as ouvouacrµ6 µ£ c1ptJpo 63 nap. l rn::p. 1, 61:, ;:u(1, l KOi
nAPAPTHMA I N. 4194/2013 -· l<:,:)01Ka 1\11<11vc.1prnv), 1.<0T(: naoac5ox�
TOU G)(:'Tll(()\J C rrr-,1:10TOC, T({J 1 / n,1'._;ff(ilV I n(ipq)c 'J{l :.1 r n.1 '.�. l (}f,(('.n:,pa
opi�6pr:vo mo 010ToK-:-1K6,

LUKl\ZEI mrnµrnAia TWV 01ociit::ti.1v.


AnOPPinTEI 6,TI Kpien�:E 011oqp17�·to CHO OKE:lT!Kf)
�EXET/-U E.V PEPE.I Tl7V ayw rf1.
Af\lA1N.QPIZE:Y. Tqv c1<upfrnrra Tn(� 4126913084r!f;, :1.2.2005
«Io1u)T11<�� :'i.::1'Jp�aari"� l.\ovdou To•<oxpc:oAUT!KC>t'..1>> Km Tile;
4114041885/28 .. 12.2005 «Ic51,wT1K1!ic; z)'.Juf3ciaqc; Llavc:iou
TOKOXPEOAUTIKOLJ», KOTO TO µspoc TOU «Clp8pou» (opou) :14 PE TO
nEp1sx6µEvo: «H �aan unoAOVICTIJC;l) TWV T()l((DV Eivm ! y10 H(� ::::vrn1i::pc::c;
O(pEIAE�, o µ�vac; 30 fl!JEp6)V npoc TO ETO(; 360 qpspwv KOi VICI noaa
CTE unc:p17µEpia, o ap18µ6c; TWV qpEpwv Ko8um·tpqm1c; flf.H)C, TO f'.Toc;
360 17µc:pwv ... », KOTO TO µepoc; rou <qJpE)pou>,,. (6pou) 13 I.IE TO
nc.:p,sxoµEVO: «napOITOU!JEVOc; ( E'v\/: 0 Eyyurrrr1c;) O["i(,_) KCJt:11:: 611,ak1i!JO
TCDV 6p8pwv 853, 862-863, 86(,. 868 AK» Krn KCJTO TO pf'.�poc; TOU
«6p8pou» (6pou) l6 iJE TO nEp!E)(CllJEVO: <<O ocpE!J\€1T]c; unoxpc:OUTOI
VO KOT0[36AEI ITTT) OOVEiOTpla y10 orn.1�qµiwa� Tr)C; KOi noa6 ioo IJE OLIO
KOi µ106 TOH:; EKOTO (2,5%) ET11 TOU :s�ocpJ\OUµEVOU i<HpO)\OiOU,
T
01acpopETIKO ri oavc:iarp1a OIKOIO\'.I CJl VO opvr]8Ei Ti7V npoa(pop6».
EnIBA/\/\EI CTE [3apoc; Tfl½ c:voyoµEvqc; sva PEPO½ TWV
01KaOT1Kwv E�6oCDv TWV 1.::vay6vrn)v 1 TO Ul+JOc; TOU onoiou opic,s1 OTO
noa6 Twv 01mcooiwv Eupw (200 c:u·pf;.J) .

.� /'