You are on page 1of 1

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 21

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 399

Οι ελλείψεις του αντικαπνιστικού


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ*

Η αστυνόμευση και η
επιβολή προστίμων
θα πρέπει να συνο-
δευτεί και από άλλα
σημαντικά μέτρα …

Τ
ην περασμένη εβδο-
μάδα (“Χ.Ν.”
19.11.2019) έγραφα
για τη νέα Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) αναφορικά
με την εφαρμογή του αντι-
καπνιστικού νόμου ότι «έχο-
ντας ασχοληθεί τα τελευταία
2½ χρόνια με το θέμα, τολμώ
να πω ότι πρόκειται για ένα σα-
φώς βελτιωμένο κείμενο σε -Το Εθνικό Σχέδιο για το Κάπνισμα του 2008 - 90 σελίδες από
18μελή επιτροπή
σχέση με την προηγούμενη
απόφαση του 2010». Ωστόσο, την προστασία από το πα- επίσης βοήθεια και πληρο-
με βάση λεπτομερέστερη θητικό κάπνισμα με κύριο φορίες σχετικά με τη δια-
ανάγνωση της ΚΥΑ, σε συν- μέσο την επιβολή προστί- κοπή του καπνίσματος, η
δυασμό με τις εξαγγελίες μων όπως αναλύσαμε στο οποία αποτελεί αντικείμενο
του Πρωθυπουργού στις προηγούμενο άρθρο. Ωστό- του τρίτου άξονα δράσεων.
20.11 για το Εθνικό Σχέδιο σο στην αντίστοιχη ΚΥΑ Προβλέπεται να δημιουρ-
Δράσης κατά του Καπνί- του 2010 υπήρχε πρόβλεψη γηθεί Χάρτης των Ιατρείων
σματος, οφείλω να διατυ- για δύο ακόμη κατηγορίες Διακοπής Καπνίσματος
πώσω μερικές σοβαρές επι- προστίμων. Η μία αφορού- αφού ο υφιστάμενος κατά-
φυλάξεις. σε πρόστιμα «στους υπευθύ- λογος με τα αντίστοιχα ια-
Το προηγούμενο Εθνικό νους των καταστημάτων, των τρεία στα δημόσια νοσοκο-
Σχέδιο Δράσης για το Κά- περιπτέρων κτλ. για παραβά- μεία προφανώς δεν επαρκεί.
πνισμα αφορούσε την πε- σεις που αφορούν την πώλη- Ωστόσο, και εδώ το βήμα εί-
ρίοδο 2008 – 2012 και αριθ- ση προϊόντων καπνού και αλ- ναι μετέωρο … Αν και υπάρ-
μούσε 90 σελίδες με σα- κοόλ σε ανηλίκους». Και η χουν συμβεβλημένοι πνευ-
φείς στόχους, κοστολόγη- άλλη «πρόστιμα στους δια- μονολόγοι στον ΕΟΠΥΥ, δεν
ση και πρόβλεψη για χρη- φημιστές και διαφημιζόμε- αποζημιώνονται τα φάρμα-
ματοδότηση. Είχε συντα- νους για παράβαση των δια- κα υποστήριξης των καπνι-
χθεί από 18μελή επιστημο- τάξεων του Ν 3868/2010 περί στών που προσπαθούν να
νική επιτροπή και είχε συ- απαγόρευσης της διαφήμισης κόψουν το κάπνισμα. Αυτό Τιμή πακέτου τσιγάρων Malboro και ποσοστό καπνιστών ανά χώρα
μπληρωθεί από σχόλια εκ- προϊόντων καπνού». αποτελεί σαφώς αντικίνητρο χάρις στις επενδύσεις που νέα νομοθεσία; το). Και μερικοί επικαλού-
προσώπων της Κοινωνίας Τέτοια πρόστιμα δεν προ- για να ξεκινήσει κάποιος την κάνει για την παραγωγή Αμφιβολίες και ενοχές. μενοι παρωχημένα ή ελλιπή
των Πολιτών. Οι πρόσφατες βλέπονται στη νέα ΚΥΑ! προσπάθεια διακοπής με των νέων καπνικών προϊό- Από τη δεκαετία του 1950 στοιχεία αναφέρουν εσφαλ-
ανακοινώσεις Πρωθυπουρ- Επιπλέον, δεν υπάρχουν επίσκεψη στο ειδικό ιατρείο ντων. Για τα οποία, παρά το και μέχρι πρόσφατα, διά- μένα ότι το κάπνισμα επι-
γού και του Υπουργού Υγεί- προβλέψεις για ελέγχους σε διακοπής καπνίσματος. γεγονός ότι κυκλοφορούν φοροι «εμπειρογνώμονες» αμ- τρέπεται δήθεν στα κατα-
ας δεν συνοδεύονται από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το πραγματικό κίνητρο βε- λίγα μόλις χρόνια, έχουν φισβητούσαν τις βλαβερές στήματα υγειονομικού εν-
κάποιο δημοσιευμένο κεί- Οι χώροι αυτοί αποτελούν βαίως θα ήταν μια δραστι- αρχίσει να αποκαλύπτονται επιπτώσεις του καπνίσμα- διαφέροντος σε πολλές ευ-
μενο ούτε φυσικά από προ- βέβαια χώρους εργασίας κή αύξηση της τιμής του πα- σταδιακά οι βλαβερές – ακό- τος στην υγεία δημιουργώ- ρωπαϊκές χώρες …
ϋπολογισμό υλοποίησης … αλλά δεν μπορούν να ελεγ- κέτου. Οι περισσότερες χώ- μη και θανατηφόρες – επι- ντας αμφιβολίες (πλήρης Ωστόσο, παρά τις σοβαρές
Σύμφωνα με τις ανακοι- χθούν από τις αστυνομικές ρες που το τόλμησαν, σε πτώσεις τους στην υγεία, τεκμηρίωση στο βιβλίο των ελλείψεις που αναφέρθη-
νώσεις, το νέο σχέδιο δρά- και υγειονομικές αρχές. συνδυασμό βέβαια και με ιδίως σε χώρες με προηγ- Naomi Oreskes και Erik καν παραπάνω, η αστυνό-
σης περιλαμβάνει τέσσερεις Κατά τη διαβούλευση είχε μέτρα απαγόρευσης του κα- μένα συστήματα επιδημιο- Conway «Merchants of μευση των δημόσιων και
άξονες. Ο πρώτος, προβλέπει προταθεί να συμπεριλη- πνίσματος σε δημόσιους λογικής παρακολούθησης doubt» - Έμποροι αμφιβο- ιδιωτικών χώρων αποτελεί
ολοκληρωμένες παρεμβά- φθούν στις αρμόδιες αρχές χώρους και υποστήριξης (ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία). λίας). Τώρα έχει ξεκινήσει ένα σωστό και απαραίτητο
σεις προαγωγής υγείας ελέγχου η Στρατονομία, η της διακοπής, διαπίστωσαν Μήπως γι’ αυτό ανακοι- στα μέσα κοινωνικής δι- βήμα προς την σωστή κα-
και πρόληψης το μεγαλύ- Ναυτονομία και η Αερονο- θεαματική μείωση του αριθ- νώθηκε ότι ο τέταρτος άξο- κτύωσης, αλλά και σε μερί- τεύθυνση. Το οποίο όμως θα
τερο μέρος των οποίων μία, αλλά το Υπουργείο δεν μού των καπνιστών. Η Ελ- νας θα καλύψει τη «σωστή δα του τύπου, μια εκστρα- πρέπει να συμπληρωθεί και
υπάρχει ήδη χάρις στις φι- έλαβε υπόψη καμία από τις λάδα κατέχει την πρώτη και αντικειμενική αξιολόγηση τεία ενοχοποίησης ως «ρου- με πολλά άλλα μέτρα. Όπως
λότιμες προσπάθειες ιδιω- προτάσεις που διατυπώθη- θέση στην ΕΕ σε ποσοστό νέων καπνικών προϊόντων φιάνων» όσων τολμήσουν για παράδειγμα η σαφέστα-
τικών κυρίως φορέων. Όμως καν … Προβληματικός προ- καπνιστών (37%) ενώ το και την ρύθμιση της κυκλο- να καταγγείλουν τους κα- τη σήμανση της απαγόρευ-
δεν προβλέπεται να κατα- βλέπεται και ο έλεγχος στους κράτος εισπράττει κάθε χρό- φορίας τους στην αγορά»; Οι πνιστές, που αποδεδειγμένα σης του καπνίσματος στις
στούν υποχρεωτικές σε όλες χώρους των δικαστηρίων. νο γύρω στα 3 δισ. ευρώ από σχετικές δράσεις θα περι- επιβαρύνουν την υγεία των παιδικές χαρές προκειμέ-
τις βαθμίδες της εκπαίδευ- Θετική χαρακτηρίζεται την φορολογία των καπνι- λαμβάνουν την ανάπτυξη παρευρισκόμενων μη κα- νου να μην εξαναγκαστούν
σης. Μάλιστα, η ετήσια δια- ωστόσο η λειτουργία της κών προϊόντων. Συνεπώς, η ενός νέου ρυθμιστικού και πνιστών. οι Δημοτικές Αρχές να πλη-
δικασία έγκρισης από το τηλεφωνικής γραμμής 1142. αύξηση της τιμής θεωρείται κανονιστικού πλαισίου ελέγ- Άλλοι διαμαρτύρονται πως ρώσουν τα σχετικά πρόστι-
Υπουργείο Παιδείας των Εκεί μπορούν να γίνουν ότι ίσως μειώσει τα έσοδα, χου και παρακολούθησης. η κλήση στο 1142 χρεώνεται μα ως επίσημοι διαχειριστές
σχετικών προγραμμάτων καταγγελίες για παραβάσεις ενώ είναι σίγουρο ότι μει- Παρόλο που τέτοιο σύστημα υπερβολικά, αν και κανονι- των εν λόγω χώρων …
για τα σχολεία δεν αφήνει της αντικαπνιστικής νομο- ώσει τα έξοδα της δημόσιας υπάρχει σε επίπεδο Ευρω- κά το τηλεφώνημα πρέπει
πολλά περιθώρια αισιοδο- θεσίας δυστυχώς μόνο τη- υγείας. παϊκής Ένωσης και έχει με- να χρεώνεται όσο μια αστι- * Φυσικός, τέως στέλεχος
ξίας, αφού είναι εξαιρετικά λεφωνικά και όχι με SMS ή Παράλληλα βέβαια, η κα- ταφερθεί και στην ελληνική κή κλήση (από 0,12 έως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
χρονοβόρα. με ηλεκτρονικό ταχυδρο- πνοβιομηχανία έχει δια- νομοθεσία. Άραγε, τι επι- 0,3465 € το λεπτό ανάλογα http://alevantis.blogspot.com
Ο δεύτερος άξονας αφορά μείο. Στο 1142 παρέχονται κομματική υποστήριξη … πλέον θα προβλεφθεί με μια με τον πάροχο και το πακέ-