UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA 1. TEMA SEMINARSKOG RADA Ciljevi izrade seminarskog rada jesu upoznavanje studenta sa određenom oblašću naučne discipline kroz detaljniju razradu jedne teme iz te oblasti i priprema studenta za pisanje naučnih i stručnih radova, diplomskog rada, master rada i sl. Studentu se pruža prilika da pokaže teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja domaćom i stranom literaturom u pismenoj obradi. Tema seminarskog rada može biti:   teorijski problem, praktičan problem uočen u literaturi ili praksi. Tema seminarskog rada može biti obrađena na dva načina:   student može da prikupi, obradi, strukturira i prezentira saznanja iz literature relevantna za temu njegovog rada, student može da primeni znanje stečeno obradom literature i pokaže kako se neki konkretan problem može rešiti. On to može učiniti analizom primera iz prakse ili literature, obradom zadatka, empirijskim istraživanjem ili na neki drugi praktičan način. 2. SADRŽAJ SEMINARSKOG RADA Seminarski rad sadrži: naslovnu stranu, sadržaj, uvod, obrada teme rada, zaključak i literaturu. Naslovna strana:      Gornji levi uglao: Megatrend univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd (14 pt) Sredina: SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA PONAŠANJE POTROŠAČA, a ispod toga tema seminarskog rada (16 pt) Donji levi ugao: ime i prezime mentora sa titulama (12 pt) Donji desni ugao: ime i prezime studenta, kao i broj indeksa (12 pt) Sredina donjeg reda: mesto i datum izrade. (12 pt) Sledi sadržaj u kome su navedeni osnovni delovi od kojih je sačinjen seminarski rad (podnaslovi) kao i brojevi strana na kojima se ti delovi nalaze. U uvodnom delu seminarskog rada treba uvesti čitaoca u temu, prezentirati značaj teme i razlog zbog koga je student odabrao baš tu temu kao i pregled teksta koji sledi. U centralnom delu seminarskog rada student obrađuje temu rada. Prikazuju se teorijski (osnovne definicije) i praktični (ilustrativni primeri, po pravilu originalni) rezultati koji se odnose na zadatu temu. Taj deo teksta treba da bude sačinjen od više logičnih celina označenih odgovarajućim naslovima i podnaslovima. Zaključak sadrži sumirana osnovna saznanja do kojih je student došao kroz izradu seminarskog rada. Student navodi literaturu koju je kandidat koristio pri izradi rada (abecednim redom po imenima autora, sa potpunim podacima o bibliografskoj jedinici. Studenti su dužni da prilikom izrade svog rada koriste najmanje tri izvora koji ne spadaju u obaveznu udžbeničku literaturu. Posebno je poželjno korišćenje izvora na stranim jezicima, podataka sa internet sajtova, iz časopisa, izveštaja zvaničnih institucija i članaka iz novina. Stil pisanja mora biti u skladu sa uobičajenim standardima akademskog pisanja. 3. FORMA SEMINARSKOG RADA Dužina rada: najmanje 10 – najviše 15 strana. Format teksta: A4 (210x297 mm), margine sve po 2.5 cm, prored 1, font Times New Roman 12 (sem naslovne strane, naslova i podnaslova u tekstu). Rad mora biti štampan i povezan ali ne i ukoričen. Rad se predaje u jednom primerku. Reference (citiranje)  Prilikom navođenja pojedinih definicija, podela, podataka, tabela, slika ili delova teksta obavezno je navesti izvor u fusnoti. Korišćenje fusnota znači navođenje korišćenog izvora na dnu stranice teksta. U fusnoti prvo navesti prezime i početno slovo imena autora, godinu izdanja, naslov knjige/časopisa, izdavač, mesto izdanja i broj strane sa koje je preuzet tekst. Ako citati postoje, onda treba da budu označeni znacima navoda kako bi se izbegli plagijati (korišćenje tuđih misli kao svojih).  Navođenje izvora u literaturi po abecednom redu: prezime, prvo slovo imena, (godina izdanja), naziv dela (knjiga: italic; ako je časopis ili zbornik radova u pitanju naziv članka piše se normalnim slovima, a naziv časopisa odnosno zbornika italic stilom), mesto izdanja: izdavač, broj strane na kojoj se u časopisu ili zborniku članak nalazi; ako su podaci sa internet sajta navesti kompletnu adresu sa datumom preuzimanja podataka. Slike, tabele • • Označavanje slika i tabela u tekstu: navodi se broj slike (tabele), a zatim i naziv slike ili tabele. Navođenje izvora ispod slika i tabela - navodi se ceo izvor: prezime, prvo slovo imena, (godina izdanja), naziv dela, mesto izdanja: izdavač, broj strane na kojoj se u izvoru slika ili tabela nalazi. Koristi se font Times New Roman 10. 4. PROCEDURA IZRADE I ODBRANE SEMINARSKOG RADA Student i nastavnik ili saradnik dogovaraju se oko teme rada i zatim nastavnik ili saradnik odobrava temu. Nakon završetka rada, student jedan primerak rada predaje nastavniku/saradniku i tom prilikom se dogovaraju o terminu za odbranu seminarskog rada. Seminarski rad omogućava dobijanje određenog broja poena koji u zbiru utiču na konačnu ocenu. Student je dužan da izradi i odbrani seminarski rad u toku semestra u kome je tema seminarskog rada odobrena. U suprotnom, tema će biti poništena.
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful