You are on page 1of 4

I. Hanapin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Titik lamang ang isulat sa patlang.

A B

____ 1.Pagpasok ng mga liberal na kaisipan a) Dahil sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa,


namulat ang mga Pilipino na maaari namna pala
____ 2.Pamumuno ni Gob.-Hen. Carlos Ma. silang maging kapantay ng mga Espanyol.
De la Torre
b) Pinagbintangang namuno sa pag-aalsa sa Cavite
____ 3.Isyu ng sekularisasyon kaya sila ay binitay sa pamamagitan ng garote.
Ang pangyayaring ito ay lalong nagpaalab at
____ 4.Pagbukas ng Pilipinas sa pandaigdig nagpabuklod sa mga Pilipinong magkaisa laban sa
na kalakalan mga Espanyol.

____ 5.Pagbitay sa Tatlong Paring Martir c) Naitulad ng mga Pilipino ang kanilang sarili sa
pangyayari sa Pransya na kung saan naitatak sa
____ 6.Ang paglitaw ng gitnang antas ng kanilang isip ang adhikain ng rebolusyon na
lipunan pagkakapantay-pantay, kalayaan, at pagkapatiran.

d) Ikinatakot ng mga prayle ang pagbibigay ng


karapatan sa mga pareng sekular na mamahala sa
mga parokya ng bansa kaya gumawa sila ng
paraan upang maibalik sa mga paring regular ang
pamumuno sa mga parokya. Hindi ito nagustuha
ng mga Pilipino kaya humingi sila ng pantay na
karapatan ng mga paring sekular at pareng regular.

e) Nang umunlad ang ekonomiya ng bansa, ang mga


ilustrado ay humiling ng pagbabago sa
pamahalaang Espanyol.Naging masigasig ang iba
sa paghiling ng pagbabago at pagtatanggol sa
kanilang karapatan.

f) Naging mabuti siya sa mga Pilipino na nakatulong


ng malaki sa pag-unlad ng nasyonalismo sa puso
ng mga Pilipino.

II. Isulat sa patlang ang tinutukoy bawat bilang.

______________________1. Pangalan ng Pranses na inhenyerong gumawa ng Suez Canal


______________________2. Petsa kung kailan nanungkulan si Gob.-Hen. Carlos Ma. De la Torre
______________________3. Mga paring di kabilang sa mga orden
______________________4. Mga paring kabilang sa mga orden
______________________5. Siya ang sa Kilusang Sekularisasyon na naghangad ng pantay pantay na
karapatan ng mga paring sekular at regular.
______________________6. Petsa kung kailan nilitis at binitay ang tatlong paring martir.
______________________7. Dating tawag sa Rizal Park kung saan binitay sa pamamagitang ng garote
ang tatlong paring martir.
______________________8-10. Kumpletong pangalang ng tatlong paring martir (GOMBURZA)
______________________
______________________

III. Suriing mabuti ang tanong sa bawat bilang. Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1. Alin sa sumusunod ang tawag sa mga kasapi ng Kilusang Propaganda?


a. katipunero b. propagandista c. paring sekular d. paring regular

2. Paano lumaban ang mga kasapi ng Kilusang Propaganda?


a. pagsusulat ng mga artikulong naglalahad ng pang-aabuso ng mga Espanyol
b. pakikipaghimagsikan
c. pagsusulat at pakikipaghimagsikan

3. Alin sa mga sumusunod ang tawag sa opisyal na pahayagan ng Kilusang Propaganda?


a. La Solidaridad b. Kalayaan c. El Filibusterismo d. Diaryong Tagalog

4. Sino ang naging unang patnugon ng opisyal na pahayagan ng Kilusang Propaganda?


a. Marcelo H. del Pilar c. Mariano Ponce
b. Jose Rizal d. Graciano Lopez-Jaena

5. Anu-ano ang mga nobelang naisulat ni Dr. Jose Rizal kung saan tinuligsa niya ang katiwalian sa
panahon ng mga Espanyol?
a. Fray Botod at Esperanza la Hija del Fraile c. Fray Botod at Noli Me Tangere
b. El Filibusterismo at Esperanza la Hija del Fraile d. Noli Me Tangere at El Filibusterismo

6. Ito ay isang pang-araw-araw na pahayagang tumutuligsa sa katiwalian ng mga Espanyol.


a. La Solidaridad b. Kalayaan c. El Filibusterismo d. Diaryong Tagalog

7. Sino ang nagtatag ng nasabing pang-araw-araw na pahayagan na gumagamit ng pangalang


Plaridel?
a. Marcelo H. del Pilar c. Mariano Ponce
b. Jose Rizal d. Graciano Lopez-Jaena
8. Sino ang nagtatag ng La Liga Filipina?
a. Marcelo H. del Pilar c. Mariano Ponce
b. Jose Rizal d. Graciano Lopez-Jaena

9. Maraming sumapi sa La Liga Filipina na ikinatakot ng mga Espanyol. Dahil dito, ipinadakip ng
mga Espanyol ang nagtatag ng La Liga Filipina. Kailan ito naganap?
a. ika-6 ng Hulyo 1892 b. ika-6 ng Hunyo 1892 c. ika-30 ng Desyembre 1896

10. Saan ipinatapon ang nagtatag ng La Liga Filipina nang siya ay dinakip?
a. Bagumbayan b. Dapitan c. Maragondon, Cavite

IV. Punan ng tamang sagot ang patlang upang mabuo ang diwa ng bawat pangungusap. Piliin
ang sagot sa mga sumusunod.

Anak ng Bayan ika-23 ng Agosto 1896 Andres Bonifacio


Gomburza ika-22 ng Marso 1897 Baldomero Aguinaldo
Katipunan Abril 1897 Mariano Alvarez
Emilio Jacinto ika-10 ng Mayo 1897 Daniel Tirona
Julian Felipe ika-12 ng Hunyo 1898 Saligang-Batas ng Biak-na-Bato
Kalayaan ika -8 ng Mayo 1897 Pedro A. Paterno
Rizal Sigaw sa Pugadlawin tatsulok
Teodoro Patiño Magdalo Dekalogo ng Katipunan
Ama o Supremo Magdiwang Padre Mariano Gil

1. Sa pamumuno ni __________________ ay naitatag ang Katipunan o Kataas-taasan, Kagalang-


galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK).
2. Ang unang antas ng Katipunan ay ang mga Bayani na may hudyat o password na ____________.
3. Noong _________________ ay ipinatawag ni Bonifacio ang mga pinuno ng Katipunan at
napagkasunduang simulan na ang paghihimagsik.
4. Si __________________ ang tinaguriang Utak ng Katipunan na nagsilbing tagapayo ng samahan.
5. Sa Kumbensiyon sa Tejeros ay naitatag ang isang Rebolusyonaryong Pamahalaan noong
________________.
6. Ang sabay-sabay na pagpunit ng mga sedula at pagsigaw ng “Mabuhay ang Pilipinas” bilang tanda
ng pakikipaglaban ay tinawag na ________________________.
7. Ang Katipunan ay nahati sa dalawang pangkat, ang __________________ at _________________.
8. Ang pagkakahal ni Bonifacio bilang Direktor ng Interyor ay tinutulan ni _________________
sapagkat si Bonifacio ay hindi isang manananggol.
9. Si Emilio Jacinto ang naging patnugot ng ______________, ang opisyal na pahayagan ng Katipunan.
10. Ang Magdalo na pinamunuan ni ____________________ binubuo ng mga katipunerong kampi
kay Emilio Aguinaldo.
11. Nanumpa si Emilio Aguinaldo kasama ang kanyang gabinete bilang pangulo ng Rebolusyonaryong
Pamahalaan noong ________________.
12. Isinulat ni Bonifacio ang __________________ na nagsilbing isa sa mga gabay na aral ng
Katipunan.
13. Ang Magdiwang na pinamunuan ni ________________ ay binubuo ng mga katipunerong panig kay
Andres Bonifacio.
14. _________________ ay isang lihim na samahang naghangad ng kalayaan sa pamamagitan ng isang
rebolusyon o paghihimagsik.
15. Noong __________________ ang hatol na kamatayan ay binago ni Aguinaldo at ginawang
pagpapatapon na lamang sa magkapatid na Andres at Procopio sa malayong lugar.
16. Noong Nobyembre 1, 1897, pinagtibay ang _______________________ na binuo nina Felix Ferrer
at Isabelo Artacho.
17. Noong ________________ ay ipinahayag ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite ang kalayaan ng
Pilipinas.
18. Si Bonifacio ay tinawag na _______________ ng Katipunan.
19. Noong _______________ ang magkapatid na Andres at Procopio ay binaril sa Bundok Buntis sa
Maragondon, Cavite.
20. Nabunyag ang lihim ng samahan dahil sa pangungumpisal ni __________________ kay
__________________.
21. Ang Espanyol-Pilipino na si ____________________ ay nagboluntaryong mamagitan sa
pamahalaang Espanya at Pilipinas upang ang mga ito ay magkasundo.
22. Ang Pambansang awit ng Pilipinas ay nilikha ni _________________________.
23. Ang ikalawang antas ng Katipunan ay ang mga Kawal na may hudyat na _________________.
24. Ang ikatlong antas ng Katipunan ay ang mga Katipon na may hudyat na ________________.
25. Ang Katipunan ay gumagamit ng sistemang ______________ sa paghahanap ng mga kasapi.