You are on page 1of 3

DỰ KIẾN ĐỀ TÀI THẢO LUẬN

Đề tài: ”Ảnh hưởng của mạng xã hội lên cuộc sống của sinh viên Kinh tế Quốc dân”.

Nhóm 6 - Lớp điều tra xã hội 7:


1. Lê Quang Anh(nhóm trưởng)
2. Lê Võ Châu Anh
3. Phùng Trí Dũng
4. Đào Thu Hà
5. Dương Ngọc Hoa
6. Nguyễn Hương Liên
7. Lê Hưng Nam
8. Phương Kim Quân
9. Dương Thanh Tâm
10.Trịnh Thị Thoa
11.Nguyễn Thị Cẩm Tú
12.Hoàng Thu Trang
13.Hoàng Anh
I-ĐẶT VẤN ĐỀ

1-Nhận định và thực trạng mạng xã hội ở Việt Nam

-Việt Nam có bao nhiêu người sử dụng mạng?


-Bao nhiêu phần trăm là sinh viên?
-Số lượng mạng xã hội ở Việt Nam (nước khác và trong nước)

2-Xu hướng tất yếu: “Không thể thiếu trong cuộc sống của sinh viên”

-Do sự phát triển của internet


-Do xu hướng hòa nhập với thế giới
-Nhu cầu cá nhân: để đáp ứng nhu cầu học và trao đổi thông tin với bạn bè

II-MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Cung cấp những đánh giá khách quan và toàn diện về những lợi ích cũng như tác
hại mà mạng xã hội có thể mang đến cho cuộc sông sinh viên. Từ đó đưa ra những
giải pháp khắc phục và sử dụng tối đa lợi ích, tiện ích của mạng xã hội.

III-PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.Phạm vi về không gian

a.Ảnh hưởng tích cực

-Tính liên tục và kịp thời của việc cập nhật tin tức
-Tự do trao đổi, tạo điều kiện phát triển bản thân, ví dụ:
+Trao đổi kinh nghiệm học tập: các trang web tiếng anh, tự học các vấn đề quan
tâm
+Cơ hội phát triển kinh doanh: lập gian bán hàng trực tuyến
-Chủ động trong việc tiếp cận với các thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp
(cơ hội việc làm)
-Tự do chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm; tạo điều kiện tìm lại bạn bè, người thân.
-Cơ hội cho những người đam mê sáng tạo

b. Ảnh hưởng tiêu cực:

-Tốn thời gian


-Khó quản lý thông tin của đối tác mình tiếp cận:
+Nguy cơ bị lừa đảo, lợi dụng
+Tính chính xác của thông tin không cao
-Ảnh hưởng tới tâm lý, tình cảm:
+Khuynh hướng bạo lực
+Xa lánh gia đình
+Coi trọng những mối quan hệ ảo hơn những mối quan hệ thực tế
-Tiêp xúc với những vấn đề không phù hợp với lứa tuổi:
+Web đen, kích động bạo lực
+Truyền bá tư tưởng phản động
-Chứng nghiện thế giới ảo

2. Phạm vi về thời gian

3. Đối tượng nghiên cứu

Sinh viên trường kinh tế quốc dân năm 2 và năm 3

4. Phương pháp nghiên cứu

Kết hợp cả lí luận sẵn có và từ nguồn tổng hợp thông qua hệ thống câu hỏi

5. Các câu hỏi nghiên cứu

c. Bài học rút ra