You are on page 1of 32

HMIi.I4A. «Md~f'BlJ flftSpYfU:(IlN.dj'l; QITTr(j~(fJ(jpBT'l; IR.f'IifP[@1/J) ~(Il1J £VepV£1C1Rtj £lTl'e.

ciflPll@ll)};

Ie III 18 NOI .... plou 2010

TEE TJ.ltJJ.la JlUTlKtJ~ MaKE6ovia~

r

A1ToaToAo<_; K. MIX01TOuAo<_; IJp. Ml7xavoAoY0f; Ml7xaVIKOf; Ana

apmicI1@autI1.gr

vnov=raro nEPtBAI\I\ONTOI: ENEPrEtAI: KAt Kl\tMATIKHI:

AI\I\ArHI: - V.n.E.K.A.

EIt.IKH rPAMMAlElA Enl0EOPHrHr nEPIBAMONTOI: KAI ENEPrElAr EIt.IKH vnHPErlA Ent0EOPHTON ENEPrEIAI:

TEXNtKO EntMEI\HTHPIO E/I.lI.At.AI:

lEXNIKH Ot.HrtA TEXNIKOY EniMEAHTHPIOY EMA6Ar.

T.O. T.E.E 20701-412010

Ot.HrtEI: KAI ENTYnA ENEPrEIAKON Enl0EOPHrEON KTIPION, AEBHTON & ErKA TAHArEON 0EPMANrHr Kal ErKA TArTArE ON KAIMA TIrMOY

A9!'iva louAIO<; 2010

T. O. TJ~.E~ 20701 ... 1[201" 0

I>. NAi\V l' I KI[Z: I!G'lNllKl:.t IJlf>Q81.AIr~A<R I::t IrlAPAME.1PQN inA lON VIT1QI\~f'ltMO 'f~t ~N~f>f'EI.A.K1?I i~JJlQAQ~~~ l(flllF'lQN E<:AlllMN E,~QtH lQV IjFlI zronoi HllKQY ~N~~(FRlAKM~ ~[10A_QZJ:~t

npO.8.IArPA<l>Er KAI AnAITHrElr:

• AEITOUpYla<; KTI1PIOU (EO'liu{AIIJa),

• KTIlPlaKOU KEAucpou<;,

• H;\EKTPOJj I1xavoAov~ K.WV EVKOTaOTOOEWV.

- EYKOTOO'TCxO'£IC; 8tplJovO'IlC;

- EYKOTOO'TCxO'£IC; qJu~llC;

- EYKOTOO'TCxO'£IC; O£PIO'IJOU

- EYKOTOO'TCxO'£IC; TTopoywYIiC; 8£PlJoU vspou xpliO'Ilc;

- EYKOTOO'TCxO'£IC; CPWTIO'IJOU

- .. eUOTCx~£IC; OUTOIJOTOU £Atyxou

- EYKOTOO'TCxO'£IC; Avov£wO'IIJWV nllYwv EvtpY£loC; (AnE)

- IUO'TlilJoTO IUIJTTopoywYIiC; HA£KTPIO'IJOU e£PIJOTIlTaC; (IVe)

KavovlolJ6~ EVEp'l£laKr1~ ATT6l)oall~ KTIlPiwv

EAAXlrTEr npO.6.IArPAct>Er riA HAEKTPOMHXANOAorlKEr ErKATArTArElr (Apepo 8 § 3.1)

• rUOTrlIJaTa aEplOIJOU IJE KKM Kal IJE TTapOXrl VWTTOU aEpa ;::: 60%, Ecpapll6(ETal avoKTnon 8EpuoTnToc TouAoXIOTOV 50%,.

• Ta liiKTUO lilovounc Kal 01 OEpovwvoi KAIUOTIOUOU TTPETTEI va Eival 8Ep1J01J0VWIJEva.

• Ta oiKTua OlaVOlJrl<.; ola8ETouv OUOTnuo OVTIOTo8uIonc (KoAUIPIl IJEPIKWV cpopTiwv) rl oMo looliuvouo ouoTnuo uEiwonc Tnc KOTovoAwonc EVtPVEIOC UTTO IJEPIKO cpopTio.

• ria ETTOVOKUKAO<popio TOU ZNX ~ pu81JIOll OTPOCPWV KuKAOCPOPIlTrl ((300EI ~rlTIlOIl<';).

• rE oAa rc visx rl PI~IKO avaKalVI~OIJEVa KTipla, UTTOXPEWTIKtj KuAulpl] TOU 60%, Via ZNX orro nAl08EpUIKO OUOTrllJaTa. EKTO<'; av KaAuTTTETal orro AnE, rH0 n A.0.

• 0 VEVIKOC <pWTIOUOC OTa xripro TpnOVEVrl TOIJEa EXEI £AUXIUTI] EVEPVElaKrl orroooon 55 lumen/W. 'EAEYXO~ IJE XWPIOTOU<.; olaKoTTTE<'; VIO ETTI<pOVEIO UEVoAuTEpn OTTO 15m2 • .6.uvaToTIlTa oBtonc TOU 50%, TWV AalJTTTrlPWV OE xwpOUC UE <DUOIKO <DWTlouo.

• rE TTEPITTTWOEI<.; KaTaVOlJrl<.; oaTTavwv ETTI(3oMETal oUTovouio 8tpuovonc & wu~nc Kal 8EPU IlioutTpnon.

• Arrcrretrci 8EPUOOTOTIKOC tAEVXOC avo 8EpIJIKrl ~WVIl xrqplou,

• KTrlPla TpnOVEVrl TOIJEa ~ orrcrrehm OVTIOTo8ulon OEPVOU IOXUOC IJE r.l. ;::: 0,95.

T.O. TEE 2Q;7~1-1/2Q;1 OJ, ~-M: XVETHM J aEPMAm:~ - tpy~t«

rUOTllIJaTa 8tplJaVoll<'; - ipU~Il<';: nAPAMETPOI VnOJ\OrlrMOV

MovaOE<.; TTapaywYrl<'; 8Ep1J1Krl<.; Kal ipUKTIKrl<.; EvtpYEla<.;:

8EpIJ1Krl crroooon, lJ.'UKTIKrl crroooon, IJIlVlaio TTOOOOTO KaAulJ.'ll<'; <popTiou

,6jKTua olavolJrl<.;:

8EPlJoIJOVWOIl, 8EpIJ I KE<'; aTTwAEIE<';

TEPlJaTIKt<.; IJOVaoE<.; EKTTOIJTTrl<'; (aTTooooll<.;) 8EPIJOTIlTa<.;:

TUTTO<.; lJovaowv, 8EpIJ1Krl rllJ.'UKTIKrl orroooon lJovaowv

BOll81lTIKa OUOTrllJaTa KEVTPIKWV EYKaTaoTaoEwv 8tplJaVoll<'; - ipU~Il<';:

EYKaTEOTlllJEVlllOXU (W), apl8lJo<,; lJovaowv, Xpovo<.; AElToupyia<.; ava ETTOXrl

rUOTlllJa 8tpl.lavol1~ KTHPIOY ANA<I>OPAr

KEVTPIKO OUOTl1l.1a 8tpl.lavol1~ I.IE At(3I1Ta TTETpEAaiou Kal TTapaVWVrl 8EPI.I0U VEPOU uqJl1Arl~ 8Epl.IOKpaoia~ 70/90°C.

Eq>ooov TO KTrlPIO 1.1 P

KTrlPIO avaq>opa~ Aal.l(3ovovTal UTTOqJl1 EvaMoKTIl 8EpI.IOTI1Ta~ TI1AE8tpl.lavol1~.

nivaKa~ 4.1. 0EPI.JIK~ crrccocn Atl3l1Ta - xcucmoc KTI1PiOU ovceoccc.
0EPllIK~ aTTOooO'I') (%) At~I')Ta • KauO'T~pa 0'£ ovollaO'TlK~ IO'XU Pn,
Kal llEO'I') 8EPlloKpaO'ia vepou TOU AE~I')Ta 70°C Via TO KT~PIO avacpopae;
OVOllaCHlK~ IOxUe; (kW) 4 ewe; >25 ewe; >50 ewe; >100 >200 >300 > 400
25 50 100 ewe; 200 ewe; 300 ewe; 400
ATT0<5001') At!)IlTa - xcucrnpc 91,9 92,5 93,0 93,4 93.8 94.1 94.4
Eta OUVOE8EI E KEVT IKOOIKTUO T AEOE avO' TOTE OTO 11

PI.I

rc TEXVIKO xapaKTIlPIOTIKO TOU

ria XPrl011 aVTAu.iJV 8EpI.IOTI1Ta~ aTI~ KaTOIKiE~ Via 8tpl.laval1 xwPWV, TO KTrlPIO avaq>opo~ 0la8tTEI TOTTIKO cuo rripcrc I.IE OUVTEAEOTrl OUI.ITTEPIq>OpO~ COP = 3,2.

ria XPrlall ovrxuov 8EpI.IOTI1Ta~ aTO TpnOVEVrl ropso, TO KTrlPIO avaq>opa~ 0la8tTEI TOTTIKO rl/Kal KEVTPIKO cuo rripcrc 8tpl.lavol1~ I.IE OUVTEAEOTrl OU I.ITTEPIq>OpO~:

COP = 3,2 Via aEp0qJUKTa ouorripcrc COP = 4,3 Via UOp0qJUKTa

COP = 3,5 Via OAE~ TI~ OME~ TTEPITTTWOEI~ A.0.

T.O.TEE 20Yr01-1/2010, fr'I-M: lYETHM G>:EPM, NEtm

1. KEVTPIKrl 8tpIJaVOll IJE AtPIlTa KaUOTrlpa

2. AVTAiE<'; 8EPIJOTIlTa<.; KEVTPIKt<.; rl TOTTIKt<.;

3.

HAEKTPIKt<.; IJOVaoE<.; (IlAEKTpIKa OWlJaTa alJEoll<.;

8EPIJOTTOIJ TTO i, povc OE<'; ETTaywYrl<'; (co nvect ors)

8EPIJOOUOOWPEUTt<.; )

aTTOOoOIl<.; OTTW<.;

Kal IlAEKTPIKOi

4. TOTTIKt<.; IJOVaoE<.; oepkov KauoilJwv (8EplJaOTpE<.; uvpoeplou, 8EplJaOTpE<.; CPUOIKOU oepiou K.a.)

5. MovaoE<.; TIlAE8tplJaVoll<';

6. MovaoE<.; oUIJTTapaywYrl<.; IlAEKTPIOIJOU & 8EPIJOTIlTa<.;

I-'- ---- -- --. B( c--- - --- -- A-'Z; - --- -- -'Z; .. - - .. - c-c. - -, - B ------' - --' -- - •. -

-=uuTllIJa = EplJavull«;;: - ,TTO - oUIl lJova - a«;; TTapaywYIl«;; = EPIJIKIl«;; EVEpYEla«;;

KEVTPIK~ 8tpIJaVOilIJE AtPIlTO Kauonlpa

ria via KTiQla ~. aUlJeplOva IJ[ Til 1J[I\£TI1 [epaPlJoy~<; K.OI TEXVIK£<; lTP0(510YPOep£<;

KaTaaKE UaaTtl.

Tuno<; AtPIlTO AnOrTIlOIl onMoOIlC; [%) Of: OVOfJOOTIK~ 10XU P" (n"~p£<; <popTlo)
KOI Ot IJtoll 8tpIJOKpOOrO TOU Vtpou TOU AtPIlTO 70°C
!uv~e£l<; AtPIln:<; ~ 84 + 2·AoVPII (Via Po erre 4 EWe; 400 kW)
MI3Iln:C; XOfJIlMC; etPlJoKpooioC; ~ ~ 87,5 + 1,5'AoyPn (Via Pn oTT6 4 twc; 400 kW)
OUIJTTUKVWOllC; uypwv KOuoflJwv
I\tI3IlTEC; oUIJTTUKVWOIl<; oepkov !! 91 + 1'''oVPn (Via Pn crro 4 twc; 400 kW)
KOUOrlJWv nivaso« 4.2. EMXIOTr) 8!PJ,JIKf} arrcSoool7 Mf3'1Ta·KauoTf}pa oVJ,Jcpwva J,J! TO tt.a. 33511993 4>.E.K. 143

ria UCPIOTclUEva KTiQla ~ aUIJq>wva IJE Tt")V 8EpIJIKtl aTTo~oat") (ngm) urro aVclAuat") Kouacu:piwv (errlonpo UlTOXPEWTIKO tvvpaepo).

T€AlKtl £KTi1J11011 8£PIJIKtlt; aTT6~ool1t; ngem OUIJ<pwva IJE TOUt; OUVT£A£OTEt;: ulTEplilaaToaloAoYl1al1<; ng1 Ken KaK~<; lJovwal1<; ng2•

nlvaKa, 4.3. IuvreMar~, uTTtp6JOaroalo}'oYl)al" nOI IJov66a, Mf'I)Ta • /Couar~pa.
z:xtal'l TTpaVllaTIK~~ TTPOC; uTToMVI~61J'vl'l laxu llov6l5a~ etpllaVal'lC; Z:UVTC"GO'T~C; papuTI'lTClC; nUl
(Pm I Po.,,)

i\tl3r)TOC; II' OITTMolO loXIl OTTO TI) II'VIOTr) uTTo"OVI~OIl[·VI) 0,75 r"~ J.l6vwaf)~ n(J2 jJov(Joa~ M/Jf)ra - xauart1pa,
i\tI3I)Tac; lit 50% Il'VdllllTtpl'l IOXIl ClTTO ''1 IItYI01'1 UTTO"OYI~6Iltv'1 0,85
I I I I
i\tl3'lTac; II' 25% Il.YCllluTCP'l loXIl oTTO ''1 IItVIO'T'l uTToAoVI~OIJ'V'l 0.95 ') 20 - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 ~ 400

i\t~'lTOC; II' 10" I1IlIKPOUpr') lOX\) OTT6 T'l IJtYIOT'l uTToAoYI~611'V'l 1.00 1.0
.uar}~
, ,
I\£I3r}TO~ VUJ.lv6~ 0.936 I 0,949 I 0,948 I 0,951 I 0.952
~ fJt KOTtaTpofJfJtVr} fJ6vwar} KEVTPIKrl8tPIJaVOilIJE AtPIlTa KaUOTrlpa

Pm' eivm 11 TTpaYlJaTIKrl 8EpIJIKrl IOXU AtPIlTa aTTO av6Auoil xuucuepkov rl TTpoolaypacpt<.; KaTaOKEUaOTrl Yla vi« KTrlPla.

P gem Eival 11 UTToAoYI~OIJEVIl 8EpIJIKrlIOXU:

P gen = A X Urn X aT X 1,8

,---~~----------------------------------------------------~

A [m2) 11 OUVOAIK~ TTpaYJ.laTlK~ E~WTEPIK~ ernccvnc TOU KTIlPlaKou KEAU<pOU<; (ToiXOI,

opo<pt<;, TTuAwT~, cvolvpcrc), TTOU EivOi EKTE6EIJ.ltvIl OTOV E~WTEPIKO atpa, OTTW<; AaJ.l!3avovTOI UTTOljJIl OTO tAEYXo 6EPJ.l01J0VWTIK~<; mapKEla<;.

Urn, [W/(m2.K») 0 IJtYIOTO<; ETTlTpmOIJEvo<; IJtoo<; ouvTEAEoT~<; 6EPlJoTTEpaToTIlTa<; vrc TO

OUVOAO TIl<; ETTI<pavEla<; A.

AvaAoya IJE rnv IlAIKia TOU xtnplou 0 Urn AalJ!3avEI TI<; TllJt<;:

25 W/(m2.K), vro KT~pla TTplV rnv E<paPlJoy~ TOU KavOvlOIJOU 6EPIJ0IJOVWOll<; (OIKOOOIJIKt<; aOEIE<; TTplV aTTO TO 1979),

1,55 W/(m2.K) vrc rnv A KAllJaTIK~ ~WVIl,

1,20 W/(m2.K) vro Til B KAllJaTIK~ ~WVIl Kal

o 95 W/(m2.K) vtc Til r KAllJaTIK~ ~WVIl,

vro KT~pla IJETa rnv E<paPlJoy~ TOU KavovlOIJOU 6EPIJ0IJOVWOll<; (tYKPIOll OIKOOOIJIK~<; aOEla<; IJETa TO 1980), Ka6w<; KOI Yla KT~pla TTplV aTTo rnv

ill fC] ~ [K)

laxu TOU KaVOVlalJOU, TO orrolc rnotorromutvc EXOUV E<pOPIJOO£1 6£P1J01J0VWOfl OE 0,1,0 TO KTflPIOKO KEAu<po<;.

LUIJ<PWVO IJE TfllJEAETfl 6EPIJOlJoVWOfl<; (EVEPYEIOK~ IJEAETfl) VIO KT~PIO IJETa tnv £<paplJoy~ TOU K.Ev.A.K.

fl ola<popa Tfl<; 6EPIJOKpaoiac; Via Tfl olocrraaloAOVflOfl TOU OUOT~lJaTo<;: 1SoC Via rnv A KAllJaTlK~ ~WVfl,

20°C Via Tfl B KAllJaTIK~ ~WVfl,

• 23°C Via Tfl r Kal KAllJaTIK~ ~WVfl Kal

• 2SoC Via Tfl il KAllJaTIK~ ~WVfl.

AUTE<; 01 6EPIJOKpamoKE<; ola<popE<; EKTIIJ~6flKaV (3aoEI TWV EAaXlaTWV 6£PlJoKpaOlwv aEpa TTOU TTOpaT'1PoUVTal OTI<; aVTioToIX£<; KAIIJOTlKE<; ~WVE<;.

1,8 OUVTEA£OT~<; TTOU mplAalJ(3avEI rc (jlopTia Mvw O£PIOIJOU Kal TOU<; OUVTEAEOTE<; TTpOaaU~'1o'1<; Mvw olaKOTTTolJ£V'1<; AElTouPvia<;, aTTwA£lwV OIKTUOU OIOVOIJ~<;

K.T.A.

AVTAiE-; 8EPI.I0TIlTO-; KEVTPIKEt; ~ TOTTIKEt;

nC; TEl\IK~ 8EPIJIK~ OlTo(5ooll l\OIJP6VETOI ° OVOIJOOTIKOC; auvT£A£aT~C; OUJ,lTTEplcpOpac; COP Yla OVOJ,laOTIKEC; OUV8~KEC; AElToupyiac; 8EpJ,lOKpaoiac; £~OJT£PIKOU otpo 7°C KOI 8£PJ,lOKPOoio J,ltoou 45°C. rio aMou TUTTOU oVTAi£<_; OEPIJOTIlTac; 11 OEPIJOKpaaia IJtO'ou lTapalJtvEI i51a Kal aMa~EI 11 OEPIJOKpaaia TTIlY~<'; 8€pI.IOTIlTa<.; ovaAoya: tfiocpo<.;, UTTOY€IO v€pa, ucpaAJ,lupa v€pa K.O.

HAEKTPIK£<; J,Jova~E<; (l1l\EKTPIKcl aWJ,JoTo (9EPJ,JOlToJ,JlToi) , J,JOVcl~E<; ElTOVWV~<; (convectors) KOI 8EPIJOUUUUWpEUTE-;. e€PIJIK~ aTTofioull 100%. IE TTEPITTTWU€I<.; KOK~C; auvT~PllallC; Tile; lJov6(5oe; 11 OlTo(5ooll IJ£IWV£TOI KOTa 5%.

TOTTIK€«; lJovai5€«; a€plwv KauallJwv. 6£PIJIKtl a1T6~oall: xwpi<; Ka1Tvo~6xo 100%, IJE KOlTVOl>OXo 70%.

MOV{(i5E«; TIlAE8tplJaVall«; r1 aUlJuapaywYr1«;. e£PIJIKtl a1T6(5oall iall 1.1£ TI1V OVOIJOO'TIK~ OlTol>OO'Il TWV EvoMoKTWV OEPIJOTI1TOC; lTOU XPI1O'IIJOlTOIOUVTOI. IE TT€pITTTWa€l<'; KaK~t; cruvT~Pllcrllt; TaU €VaMOKTt") t") aTT6~oat") IJEIWVETal KaTa 10%.

EaTI€:«; avoIXT~«; Kaual1«; (T~aKla). 6£PIJIKtl a1T6~oall Via Ta aUlJpaTIKcl T~clKla AOIJP6vETai Via TOUe; UlTOAOvIO'IJOUe; 25%, EVtiJ VIO TO EVEpVEIOKa T~aKlo 50%.

IUOTrUJO lJ.IU~r]C; KTHPIOY ANA<DOPAI

rTl~ KOTOIKiEt; TO KT~PIO avacpopOt; 6108£T£1 TOTTIK£~ J.lovaB£~ aJ.l£all~ £~aTJ.llall~ (aVTAi£e; 8£PIJOTIlTae; ~lalpOUIJ£VOU TUTTOU £VOe; ., TToMaTTAwv £OWT£PIKWV OUOKEUWV) TTOU Ka!\UTTTOUV TO 50% TWV EOWTEPIKWV XWpWV Tilt; KaTOIKiat;.

B091.10C; EVEPYEIOK~C; 01T050allC;: EER = 3,0.

ITOV TPITOV£V~ TOI.IEO TO KT~PIO ova<popa<; ~la8ET£1 TOTTIKEe; rl/Kal K£VTpIKEe; IJOVCd5Et; qJU~.,t; TTOU Ka!\UTTTOUV 6!\OUt; TOUt; EOWTEPIKOUt; XWPOUt;.

B091.10C; EVEPYEIOK~C; 01T050allC;:

EER:: 2,8 VIO O£POtpUKTO J.lovaB£~, EER ~ 3,8 Via U~p6lJ.1UKT£e; 1J0va~£e;, EER ~ 3,0 Via 6!\Et; TIt; 6.ME~ 1J0V6.~Et;.

IE TTEpiTTTWO'Il TTOU TO €~ETa~6IJEVO KT~PIO OEV o/a6tTE/ UUUTnua JJlu(n~ / KJuuaTlUUOU no/aBETS/ 't-/a iva TUaua TOU KTl]Riou, TOTE 9EWPEiTOI OTI KJ\IIJOTi~ETOI 6TTW~ OKPIPW~ KOI TO KJ~pIO avacpopc,,;;.

AVTAIEe; 8EPIJOTIlTae; rllJ.'UKTEe; (TOTTIKa rl KEVTplKa OUOTrllJaTa)

Oe; TEAIKrl ipUKTIKrl aTTooooll AalJPaVETal 0 OVOlJaOTIKOe; OEIKTIl aTToOOTIKOTIlTae; EER Via OVOlJaOTIKte; OUV8rlKEe; AElTouPviae; 8EPIJOKpaoiae; E~WTEPIKOU atpa 35°C Kal 8EPIJOKpaoia IJtoou 7°C.

ria aMou TUTTOU aVTAiEe; 8EPIJOTIlTae; 11 8EPIJOKpaoia IJtoou rrcpopevu iOla (7°C) Kal aMa~EI 11 8EPIJOKpaoia TTIlVrle; 8EPIJOTIlTae; avaAova: toacpoe;, urrovero vepc, ucpaAlJupa vspo K.a.

IE TTEPITTTWOEIe; OTTOU OEV UTTapxouv 0la8tolIJa OTOIXEla 0 oEiKTIle; aTTOOOTIKOTIlTae; 8a AaIJPaVETal:

ria TOTTIKa aEpOlJ.'UKTa OUOTrllJaTa:

EER = 1,5 Via OUOTrllJaTa 20-ETiae;, EER = 2,0 Via OUOTrllJaTa 10-ETiae;.

EER = 2,0 Via OUOTrllJaTa 20-ETiae;, EER = 2,5 Via OUOTrllJaTa 10-ETiae;.

I AiKTua ()lavol·1I1C;: 0EPIIOIIOVWO'I') I

0EpIJ0IJOVWOll lilKTUWV lilovolJrl<; Via TO KTrlPIO avacpopa<;, 8EpIJIKrl aVWVllJOTIlTa UAIKOU A = 0,040 W/(m·K) (OTOU<; 20°C) Kal TTaxo<; 8EPIJ0IJOVWOIl<; OTTW<; OTOV rrlvcxc,

nfvaKa~ 4.7. naXI7 eePlJolJ6vwol7~ owAl7vwoewv Y'O T/~ evsataotaou; eiplJovol7~ IfIU{I7~ KAIIJOTIOIJOU KOI
(eoTou vepoo xpfJOI7~.
naxoe; 8£PI.l01.l6vwa.,e; 1.1£ laoMval.l0 A = 0,040 (W/(m'K)) aTOUe; 20°C
M£ oltAwa., os £awnpIKOUe; xwpoue; M£ oltAwa., os £~WT£pIKOUe; xwpoue;
~laIJ£TpOe; awA~va naxoe; IJ6vWalle; ~laIJ£TpOe; awA~va naxoe; IJ6vWalle;
na awAllvwa£le; £YKaTaaTaa£wv 8tpl.laValle;, IIlIj~Ile;, KAIl.laTialJOu
aTTO Yz" Ewe; Yo," 9mm OTTO Yz- EWe; 2- 19 mm
crro 1" Ewe; 1 Yz .. 11 mm OTTO 2- Ewe; 4- 21 mm
OTTO 2- Ewe; 3- 13 mm )JEYO'\UTEPIl crro 4- 25 mm
)JEya'\(mpll OTTO 3- 19 mm
rIa awAllvwa£le; EYKaTaaTaa£wv ~£aTou VEPOU xp~alle;
OVE~OPT~TOU OIO)JETPOU 9mm OVE~OPT~TOU OIO)JETPOU 13 mm 01 oEpavwvoi OlaVOlJrl<; KAllJaTI~OIJEVOU cepe, ola8tTouV 8EpIJ0IJOVWOll IJE OUVTEAEOTrl8EPIJIKrl<; aVWVIIJOTIlTa<; A = 0,040 W/(m·K) Kal TTaXO<;:

::: 40 rnm, Via oltAEuOIl OE E~WTEPIKOU<; xwpou<; TWV KTIlPiwv,

::: 30 rnm, Via oltAEuOIl OE EOWTEPIKOU<; xwpou<;. (ap8po 8 § 3.1y, KEv.A.K)

.6_i KTU 0 0 IOV01.I rl<';:

qJUKTIKt<.; aTTwAEIE<.;.

nOOOOTO ovaAoyo I.IETOcptpOUV, I.I0VWOIl<.;

OTTwAEIWV OTTO OiKTUO,

rnv IOXU TTOU

rnv KaTaoTooll

KOI Til 8EPI.IOKpaoio

riO TOTTIKa OUOTrll.l0TO TTOPOYWYrl<';

8EPI.IOTIlTO<'; rl/KO I qJ U~1l <.;, OTO

orroic OEV UTTapXEI OiKTUO

OIOV0l.lrl<.;, 01 OTTwAEIE<'; 8EWPOUVTOI unoEvlKtC.

mvaKac; 4.11. ttooooto GtPPIKWVltpuKTIKWV CTTTWAf.IWV (%) OIKTUOU olavopiK KcvrPIKiK cYKGTGarautK 9ipJ.lGVUrK fJ/Kat tpu{'1~ w~ TTPO~ T'IV UUVoAlKtJ GtPPIKTj I tpuKnK!j evtpvua TTOU ptTmpiptl TO oiKTuo.

aliAEUal'} aE EawnplKous xwpOUS ~/Kal 20% aliAEUal'} > 20%
laxus aE E~WTEPIKOUS xwpOUS aE E~WTEPIKOUS xwpOUS
aUC1T~IJOTOS Movwal'}1 Movwal'}2 AVETTapK~S XwpiS MOVWC11'} ME IJOVWC11'}
KTI'}piou ial'} IJE TI'}V IJOVWC11'}3 IJovwal'} KTI'}piou ial'} IJE TI'}V
ava!popas aKTiva awll. ava!popas aKTiva awll.
[kW] [% ] [%] [% ] [%] [%] [% ]
etpl-I0VOT] I-IE u~I'}IIiS 6EPI-IOKpauiE<; 6EPI-IIKOU peoou (90 - 70°C)
20 ·100 5,5 4,5 11,0 14,0 8,0 6,5
100 - 200 4,0 3,0 8,5 12,0 7,2 5,7
200 - 300 3,0 2,5 6,5 10,5 6,0 4,2
300·400 2,5 2,0 5,0 9,2 3,8 2,7
> 400 2,0 1,5 4,0 7,0 3,0 2,0
etpl-lavUr) I-IE xaIJI'}IIis eEPI-IOKpaaie<; 6EPI-IIKOU I-Ituou (50 - 35°C)
20 ·100 - 3,0 8.0 9,0 4,5 3,7
100 ·2 00 - 2,2 7,2 8,3 4,0 3,1
200·300 - 1,8 6,0 6,2 3,3 2,5
300·400 - 1,2 4,5 5,0 2,2 1,2
> 400 - 0.8 3,3 4,0 1,7 1,0
lVU~fll-lE 6EPI-IOKpaaiE<; 41uKnKOU I-IWOU (J - 12°C)
20 ·100 2,0 1,5 3,0 4,5 2,5 2,0
100·200 1,8 1,4 2,8 3,6 2,3 1,9
200 - 300 1,5 1,1 2,2 3,0 2,0 1,6
300·400 1,2 0,7 1,8 2,4 1,5 1.2
> 400 0,7 0,4 1,1 2,0 1,0 0,8
I no lIovwon owMvwv oUIlCPWvO 11£ m; OlTOfn;O(l(; TOU rrivcxo 4.7.
2 no Ilovwor] awMvwv liE lTaxo~ ioo liE Tr]V aKTiva TOU owMva.
J AvrnopKrk 1l0VWOl} TOU OIKTUOU r\ Ki.ooou (TIIr\llaTo~) OUToU AOyw <p60pWv. ruvoto(l(; KOI 13Ov£~ xwpi~ lloVWOTl. aiKTua ~laVOlJtl<;: 6EpIJIKE<;; Kal qJUKTIKE<;; aTTwAEIE<;; aEpaywywv

I£ TT£piTTTWcrll (5IEAEUO'llC; aEpaywywv aTTO E~WTEPIKOUC; xwpOUC; TaU xrnplou, 01 e£PIJIKt~ OTTwA£I£~ ou~aVOVTOI:

ria oEpaywyouc; IJE IJOVWO., aUIJq>wva IJE TIt.; EAaXlaTEt.; a1TalT~aEIt.; TOU K.Ev.A.K., TTOU ~ltpxovTal aTTO £~WT£pIKO(J(; xwpOU<; 01 auvoAIKt<; aTTwA£I£<; E1Tau~aVOVTal :

2% Via atPlJavoll 1% Via lJHj~l1.

ria aEpaywyouc; xwpiC; ~ IJE aVETTapK~ IJOVWO'I1 (~"Aa~~ ~£V lTAtlPOUVTal 01 EAaXlaTE~ aTTalT~aEI~) 01 eEPIJIKt~ aTTwAEIE~ ETTau~avovTal:

5°1 - --a B~ p- rev -.,

. 10 VI.. = E . IJ .. _ 0 - ,

3,50/0 Via "Hj~.,.

I£ rrsplrrruxrn (5IEAEuollC; aEpaywywv orro EOWTEPIKOUC; xwpouC; 01 o1TwA£I£C; 8€WPOUVTOI OIJ€AIlT€€C;.

l.O.,lee 20l01-1}2010, H-M; lYITtriMATAGlEPMANEME ..... 'PY5HX

TEp(.IaTIKE<,; (.IOVOOE<.; EKTTO(.lTTr1<,;:

ATTOOOOr] TEp(.IaTIKWV (.IOVaOWV

01 8EP(.IOOTPE<'; uvpcepiou r1 CPUOIKOU oepiou Kal rc TUTTOTTO I r] (.lEVa - TT IOTOTTOI r] (.lEva EVEpYElaKo T~aKla (.ITTOPOUV va

8EWPr]8ouv w<'; O(.lEOr]<';

orroooonc OE 8Ep(.lOKpaoja

AElToupyja<.; (90 - 70°C)

ria TI<';

8Ep(.lOTr]Ta<.;

TOTTIKE<'; r]

aVTAiE<.; aTToooor]

EKTTO(.lTTr1<,; TWV EOWTEPIKWV (.IOVOOWV OTOU<.; uTToAoYIO(.lOU<.; Aa(.ll3ovETal jOr] TTpO<'; 0,93.

tuvaxa« 4.12. ArroooGf) tKrrOpm7~ f)em rtppaTIKwv povaowv eippavGf)').

ATTO()OGI1 £KTTOfJTT~~ l1em npfJaTlKWV fJovo()wv eEPfJaVGI1~
TUTTO~ T£PfJaTIK~~ fJovo()a~ 0£PfJOKpaGia fJtGOU T laC]
90·70 70·50 50·35
AJ.I£O'Il~ aTToOOO'Il~ 0'£ £O'WT£PIKO Toixo 0.85 0.89 0.91
AJ.I£O'I1~ aTToOOO'I1~ 0'£ £~WT£PIKO Tofxo 0,89 0.93 0.95
EvOoOO'TTtOlo O'OO'TIlIJO' etplJO'vO'Il~ - - 0.90
EVOOTOiXlo O'OaTl1J.1a 6tpJ.lO'vO'Il~ - - 0.87
rOO'TI1J.1O' 6tplJO'vO'Il~ opoq>~~ - - 0,85 nrvaKa~ 4.13. ATT600G'7 tKTTOI.JTTf]~ '7em TOTTlKWV '7ittKTPIKWV JiOVaowv.

TUTTO~ npI.lO'TlK~~ l.Iovo()a~ ATT6i50GI1 £KTTOI.ITT~~ l1em
I1A£KTPIKWV l.I0va()wv
TOTTlKt~ IlA£KTPIKt~ IJOvao£~ G£ £O'WT£PIKO Toixo 0,91
TOTTlKt~ I1A£KTPIKt~ J.lovao£~ 0'£ £~WT£PIKO Toixo 0,94 nrvaKa~ 4.14, ArroooGf) "em TtppaTIKwv povaowv lpu{f)')
TUTTO~ T£pl.laTIK~~ fJova()a~ ATTO()OGIl £KTT0I.ITT~~ l1em
,.JOvoOwv IjJU~I1~
AJ.I£O'a auaT~J.laTa:
TT.X. J.lovaO£~ O'V£I.IIO'T~pa O'TOIX£iou (fan-coils). OaTTtOou ~ opoq>~~. 0.93
£O'wnpIKt<; IJOVOO£<; TOTTlKWV O'UO'TI'}IJOTWV OIJ£O'I'}<; £~OTIJIO'I'}<;.
T£PIJOTIKO O'TOIX£io OIOVOIJ~<; eeoc K.O.
EVaWI.lO'TWJ.ltv£~ T£pI.lO'TIKt~ lJova()e~: 0,90
TT .X. £v()oTofX10, £VOOOOTTtOIO, ljJuxolJev£~ opo<pt<;
TOTTlKt<; aVTM£~ 6ep1.IOTIlTa<; 0.93 Tr.Q.T~~ 2Gl011-11)201Q, ~ .. M: IYETHMATA ~EPMANIHE -\fY!HE

rUOTrllJaTa 8tpl.lavol1<'; qJlJ~I1<';: B0l1811TIKO OUOTrll.l0TO KEVTPIKWV EYKOTOOTOOEWV 8t P 1.1 av 011 <.;1 qJ U ~11 <.;.

rTI1V KaTaVoAwol1 8EPI.I1Krl<,; Kal KaTaVoAwol1 EvtpYEla<.; aTTO rn EYKaTaOTOOEWV.

qJUKTIKrl<.; EvtpYEla<.; ouvuTToAoyi~ETOI 11 l3ol1811TIKO ouornpcrc TWV KEVTPIKWV

Ka8opi~ETal 0 XpOVO<.; AElToupyia<.; l3ol1811TIKWV OUOTI1I.10TWV ETTi TOU XPOVOU AElToupyia<.; TOU xrqplou, avo rrspiooo Kal KAIl.laT1Krl ~WVI1.

ttlvaxa« 4.15. ttoaooto xpovoe; AtIToupyiae; {30fJ8fJTIKWV aUaTfJJiCtTWV etpJiavafJe; / IIJU~fJe; at KCt8t KAIJiaTIKr, (WVfJ·

nOOOOTO Xpovou A£IToupyiac; (3oIl8IlTIKli)V OUOTlllJaTWV £TTl TOU XPOVOU
A£IToupYlac; TOU xrnpiou, ava TT£PIOOO Kal KAllJaTIK~ ~WVIl
KT~pla X£IIJ£PIV~ TT£PIOOO e£plv~ TT£piooo
Zwv£C; A & B Zwv£C; r & II Zwv£C; A & B Zwv£C; r & II
OIKlaKou TOIJEa 50% 75% 30% 15%
T PITOY£V~ TOIJEa 80% 100% 80% 50% I MIlXCXVIKOt; CXEPIO'IJOt;: nAPAMETPOI VnOJ\OrlIMOV

ria TOUe; UlTOAOYIO'I-I0Ue; Tile; £v£pY£laK~e; alT0500'11e; TOU xrnplou lTP£lT£1 va K080pi~oVTOI OTTO TO OUOTrUJO IJIlXOVIKOU O€PIOIJOU ~/KOI €~O€PIOIJOU TO €~~<; T£ XVI KO XO POKTI1 PIO'TI KO:

n TTa ~ ~ Xt1 V- -TT ~ U a·~ ~ a [-~~3/h] ". ~ ~ __ po". w ~ ~ 0 _ _ Ep _ m _ ~ ~ ,

I") alTavWV~ atpa crre TI") 9EPI-IIK~ ~WVI") [m3/h],

11 EI6IK~ laxu<;; TaU aVEI.llaT~pa TTpoaavwv~<;; atpa [W/m3/s], 11 EI(5IK~ IOXUC; TOU aVEI-IIOT~pa a1Taywv~c; atpa [W/m3/s] Kal o (3081J0<; oTTol5001l<; TOU OUOT~IJOTO<; OVtlKTIlOIl<; [0/0].

ElTllTAtov Via TIC; KKM Kaeopi~oVTal rc E~~C;:

11 9EpI-IOKpaaia 1Tpoaavwv~c; TOU atpa Via TI1V 9tpl-loval1 xwpwv r'C], 11 8EPIJOKpaoia TTpooavwv~<; TOU atpa Via TIlV qJU~1l XwpWV laC], l11Tapox~ KAll-laTI~6I-1EVOU atpa [m3/h],

11 aTTavwv~ KAIJJaTI~OJJ£VOU atpa aTTO Til e£PJJIK~ ~6JVI1 [m3/h], o OUVT£A£OT~«; aVclKTI1011«; 8£PIJOTI1Ta«; TOU £VaMaKTI1 [%],

11 EI(5IK~ uvpaaia TOU lTpOaaV0I-IEVOU atpa [g/kg].

I MllxavlKo<.; aEpl0I.I0<.;: TUTTol OUOTIlI.I0TWV

MllxaVIKO<.; aEpIOI.IO<,;, EcpapI.IO~ETal OE oAa rc KTrlPla TOU TpnOVEVOU<.; ropeo Kal I.ITTOPEi va viVETal I.IE:

IUOTrll.laTa I.IllxaVIKOU aEpl0I.I0U, TTapOxrl<.; VWTTOU atpa, IUOTrll.laTa E~aEpIOI.IOU,

KEVTPIKt<.; KAll.laTIOTIKt<.; MovoliE<.; KKM olaXEiploll<'; atpa - (AHUs),

To KTrlPIO ava<popo<.; 0la8tTEI TO ililo OUOTnua unxaVIKou aEplOUoU I.IE TO UTTO I.IEAtTIl rl TTP0<.; ETTI8EWPIlOll KTrlPIO, aMo I.IE TTapOXrl VWTTOU atpa iOIl I.IE rc aTTanOUI.IEVa ETTiTTEoa, I.IE ouornpc aVOKTIlOIl<.; 8EPI.IOTIlTa<.; I "'U~Il<';.

Av TO OUOTnua unxaVIKou aEplOUoU liEV KaAuTTTEI TOV aTTanoUUEVo VWTTO oepo, OTOU<.; UTToAoVI0I.l0U<.; 8EwpEiTai OIl UTTOPXEI ETTITTAtov ouornpc I.IllxaVIKOU aEpl0I.I0U TTpOOaVWvrl<.; VWTTOU atpa Kal xwpi<.; aVOKTIlOIl 8EPI.IOTIlTa<.; I "'U~Il<';.

IE TTEpiTTTWOIl un UTTap~nc unxaVIKou aEpIOUoU, 8EwpEiTai OIl TO KTrlPIO TOU TpnoVEVoU<.; roptc lila8tTEI ouo rqpc aEpl0I.I0U TTapOxrl<.; VWTTOU atpa OUl.lcpwva I.IE TI<'; orronnoc«; Kal TEXVIKO xapaKTIlPIOTIKO TOU xrnplou ava<popo<.; xwpi<.; aVOKTIlOIl 8EPI.IOTIlTa<.;

T.O. T~~ 2Ql7Ql1-1/2Ql1 Q, H-M: ZIUTO NEP-C X~HEtfE

I ZEOTO NEPO XPrl0I1<.;: nAPAMETEPOI VnOJ\OrlIMOV

Movaoa<.; TTapaYWYrl<'; ZNX: 8EpIJIKrl aTTOOOOI1, IJl1vlaia KaAulJ.'11 <popTiou.

,6jKTua OlaVOlJrl<.; ZNX: 8EPIJ01J0VW0I1, 8Ep1J1Kt<.; aTTwAEIE<.;.

MovaOE<.; aTT08rlKEU0I1<.; ZNX: 8Ep1J1Kt<.; aTTwAEIE<.;.

rE oAa rc via rl pl~IKa avaKalVI~OIJEVa KTrlPla eivm UTTOXPEWTIKrl 11 KaAuIPI1 TWV avaYKwv OE ~EOTO VEPO XPrl0l1<.; orro I1AI08EPIJIKa OUOTrllJaTa KaTa 60%. EvaMaKTIKa IJTTOPOUV va XPI1011J0TTol1180uv OUOTrllJaTa AnE, IH0 rl aVTAiE<.; 8EPIJOTI1Ta<.;. To xripro ava<popo<.; EXEI KaAuIPI1 TWV avaYKwv TOU OE ~EOTO VEPO XPrl0l1<.; orro I1AI08EPIJIKa KaTa 15%.

rTO KTrlPIO ava<popo<.; ETTlTpETTETal 11 XPrl011 aTTOKEVTPWIJEVWV OUOTl1lJaTWV IJOVO OE EIJTTOplKa KaTaOTrlIJaTa rl OE XWpOU<'; IJE TTapOIJOIE<.; XPrlOEI<';, IJE TTEPIOploutvn KaTavoAwon Z.N.X. IJIKPOTEPI1 crro 10 [f/aTOlJo/I1IJEpa].

rE TTEpiTTTwol1 TTOU TO E~ETa~OIJEVO KTrlPIO OEV 0la8tTEI OUOTnua TTapaYWYrl<'; Z.N.X., 8EwpEiTai OIl 0la8tTEI OTTW<.; aKpl(3W<.; Kal TO KTrlPIO ava<popo<.;.

T.O.TEE 2QllrQl1-1/2Q/1Q, Il"I-M: QTrE OE T"~J()Y

I rUOTlllJa CPWTIOIJOU: nAPAMETPOI VnOJ\OrlrMOV

H EYKaTEOTlllJtvIlIOXUe; TWV AalJTTTrlPWV Kal TWV CPWTIOTIKWV TOU XWPOU (W).

H <pwTElvrllipaoTIKoTIlTa [lmlW] TWV AaIJTTTrlPWV.

Ta OUOTnua EAtvxou AEITOUPViaC <pWTlOUou: aI08IlTrlPEe; oTa81J1le; CPWTIOIJOU [Ix], aI08IlTrlPEe; rrcpouoloc, XPOVOOlaKOTTTEe;, oKiaoll K.a.

To TTOOOOTO Tile; 8Ep1J1Krle; ~WVIle; TTOU 8EWpEiTai We; ~WVIl <pUOIKOU <pWTIOIJOU.

H liUVaTOTnTa a~loTToinonc TOU <pUOIKOU <pWTlOUOU: Ka80pi~oVTal 01 WpEe; TTOU UTTapXEI 0Ia8£01IJOe; cpUOIKOe; CPWTIOIJO To, OTle; WpEe; AElTouPyiae; TOU xnpiou,

H aTTaiTnon Via TExvnTo <pWTIOUO: Ka80pi~ovTal 01 WpEe; TN, TTOU OEV UTTapXEI 0Ia8£011J0e; cpUOIKOe; CPWTIOIJO OTle; WpEe; AElToupyiae; TOU xnpiou,

T.O.TIi~ 2QIQ11~1f2Q1Q~ H-M= .QTI!MQX KTHPIQY

I rUOTlllJa CPWTIOIJOU: ZWVIl CPUOIKOU CPWTIOIJOU

_l_

WAO

. ...

8080<'; ~WVIl<';: Lzcpcp = 2,5 x hzcpcp 'YqJo<.; OEOIJIl<.;: hzcpcp = hn - hEE

nAOTO<.; ~WVIl<';: Wzcpcp = Wn + 0,5 x Lzcpcp

ria olEuKoAuVOIl TOU IJEAETIlTrl Kal ETTI8EWPIlTrl opi~ETal w<'; TTEPIOXrl CPUOIKOU CPWTIOIJOU: crro KaTaKopucpa TTAEUPIKO cvoivpcrc: xWp0<.; 4 x (Wn + 2) [m]

crro Opl~OVTla oVOiYIJOTO 0poCPrl<.;: 11 TTEPIOXrl TTOU I3pioKETol KOTW aTTO TO ovolYlJa 0poCPrl<.; Kal EKTEivETal 1,5 m TTEpa orro rc opro TIl<'; TTpol3oArl<.; TOU cvoivpcroc ETTi TIl<'; ETTlcpaVEla<.; Epyaoia<.;.

rUOTll(.la CPWTIO(.lOU:

WPE<'; T D Kal TN.

npE<'; (.IE 01a8£01(.lo

CPUOIKO CPWTIO(.lO T D.

npE<'; AElToupyia<.; TOU xrqpiou rl(.lla<.; ~WVIl<'; TN

TTOU OEV UTTOPXEI

0Ia8£0I(.lo<.; CPUOIKO<.;

CPWTIO(.lO.

tttvaxa« 5.2. TUTTlKi~ T/pi~ TOU aoieuo» wpwv Amoupyia~ cvo~ «rnpiou «at« Tf] olapKCla UTTapSf]~ olaeio/pou
<PUO/KOU <PWT/OPOU (To) «a: «at« Tf]V OlaPKCla Pf] UTTapSf]~ <pUOIKOU <pWT/OPOU (TN), Yla TOV
UTToAoYICJPO Tf]~ KaTaVaAWOf]~ cvipYCla~ Yla <PWT/CJpO ava xatnvopia «tnplou.
'OpEe; '0 pEe; IUVOAO
BOCJIKie; AElToupyfoe; AElToupyioe; WPWV
KOTl1YopfEe; Xpr1CJEIe; xrnpkov r'l eEp~IKWV ~WVWV l1~ipoe; (TD) VUKlOe; (TN) (Tl = TN+TD)
KTI1Piwv
[h] [h] [h]
KOTOIKioe; MOVOKOlOIKio, TTOAUKOTOIKio (TTEPICJCJOTEPO 2912 2912 5824
TOU EVOe; OIOfJEpiCJfJOTO)
npoowplv!'te; =£voooxEio £T!'tCJIOe; Amoupyioe; 3276 3713 6989
OIOfJOV!'te; 9EpIV!'te; Amoupyioe; 2123 1953 4077
X£lfJ£pIV!'te; Amoupyiae; 1941 2718 4659
=£vwvae; £T!'tolae; Amoupyiae; 3276 3713 6989
9£plv!'te; Amoupyiae; 2123 1953 4077
X£lfJ£pIV!'te; Amoupyiae; 1941 2718 4659
OIKOTPO<p£io KOI KOITWVOe; 3276 3713 6989
YTTVOOWfJdTlo ~£voooX£iou. OIKOlPO<p£lou 1456 2912 4368
K.d.
KOIVOXPI1CJTOe; xwpoe; ~£voooX£iou, 3276 5460 8736
OIKOTPO<p£iou K.d
Luvd9pOICJI1e; EOTIOTOPIO 1820 2548 4368
KOIVOU ZaxapoTTAoCJTtio, Ko<p£v£io 2912 2548 5460
NUXTEPlv6 KtVTPO OIOCJKtOOOI1C;, 0 1248 1248
fJOUOIK!'t CJKI1V!'t
0taTpo, KIVl1fJOTOypd<poC; 0 2548 2548
XwpOC; OUVOUAIWV 0 2184 2184
XwpoC; £K9tCJ£wv, poucsio 1820 364 2184 IUOTI1I-10 <pWT10I-I0U: IUOTI1I-10 £AtyXOU CPUOIKOU <pWTIO'I-I0U.

nfvaKa~ 5.3. TU1TlKt~ rlj.Jt~ tov ouvretltcrr, mf~poo'l~ <pUCIKOU <pWTIOj.JOU A6yw XPt1o'l~ auroj.JoTloj.Jwv eMyxou
Alara~tIC; aUTo~aTlo~wv tlltyxou <pUOIKOU <PWTlO~OU Fo
XttpoKlvl'lTO<; tAtVXOC; <pUCIKOU <pWTICiJOU, Via 611&<; TIC; XP~C£I<; KTI'lPlwv 1.0
AUT6IJOTOC; tllEVX0C; <pUOIKOU <pWTlOIJOU (iJt alo9l'lT~pa qlUOIKOU <pWTIO~OU) Via 6"&<; 0.9
TI<; XP~OSI<; KTl')pfwv SKT6<; £KTTQi1>suol')<; Kal mpf9aA4JI')<;
AUT6IJOTOC; t"tyXo<; <pUCIKOU <pWTICJIJOU (iJt oICJ9I')T~PO <pUCJIKOU <pWTICJIJOU) Via KT~PIO 0,8
tKTTaIO£uCJI')<; Kal TTtpf9aAlIII')<; mvaKa~ 5.4. TUTTlKi~ rlj.Jt~ rou cuvrtAtcrlj trrlopac!'f~ napouala« Ij attouaku; XP!'fcrwv
tucT~lJaTO xwplC; oI09I1T~P~C; ovixv(ucl1C; rrcpouofcc ~ crrouclcc Fo
X£IPOKlvI')TOC; OloK6ml1C; (o<p~<; 10I3tollC;) 1.00
X£IPOKlvI1TO<; OloK6ml1C; (o<p~C;lcl3tol1C;) Kal TTp609eTI1 aUT6J.l0rl1 tVO£I~11 0.95
Via OUVOAIK~ 013£01')
tucT~jJaTa jJ~ olc9I1T~pe<; avixveuol1C; TTopouclac; ~ aTToualac; Fo
AUT6jJOTI') tvauol1l pu91.l'01l <PWT£IV~<; po~<; 0.95
AUT61.l0TIl £VOUOIl Kal al3toll 0.90
X£lpoKIVIlTIl &VOUCIlI pU9J.l101l <PWT£IV~C; po~C; 0.90
XtipOKlvl1TI1 tVOUCl11 QUT6jJOTI1 cl3tcl1 0.80 T.O.TEE 2,0701 .. 112.010, H .. MI; alATA!EIE AYTIQMATrOY EAEfXOY

tUOTO~EI<'; OUT0I.I0TOU EAtyxou BMS: KaTllyopiE<'; l)laTa~Ewv.

rUVTEAEOTt<.; I.IEiwol1<'; 8EPI.II Kr1<';, ipUKTIKr1<.; KOI I1AEKTpIKr1<'; EVtpYEIO<';

To xriprc XWpi~OVTOI OE KOTllyopiE<'; (A, B, r KOI ,6.) ovoAoyo TI<'; OIOTO~EI<'; OUT0I.I0TI0I.IWV TTOU oI08tTOUV.

Av OEV ol08tTOUV tOTW KOI iv« OTTO TO OUOTI1I.10 TI1<'; Ko8E KOTllyopio<.;, Ol.ltOW<'; EVTOOOOVTOI OTI1V ETT0I.IEVI1 XE1pOTEPI1·

mvaKa~ 5.5. KaT'7yopj&~ OlaTa{&WV &M.YXOU & aUTOf./GTI17f./WV
nEplypacprl ~laTa~EWV EAf.yXOU ava KanlVopia KanlVopia
IuaTrlllaTa 1TapaywYrl~, ~laVOllrl~ & EK1TOIl1Trl~ e£PllaVa'l~ / 4JU~'l~ A
1. OAoKA'lpwlltvo~ ~laTa~'l EAtyxou (IlE tAEYXO rrcpouotcc KalnOIOTl']Ta EAtyxou) T'l~
AEIToupyia~ TWV npllaTIKwv Ilovciowv.
2. PUelll17'l AEIToupyfa~ ~IKTUOU olavoll~~ avciAoya 11£ T'1 eEPIlOKpa17ia £17WTEPIKOU xwpou.
'EAEYXO~ olaK01TTOIl£VI1~ AEIToupyia~ TWV npllaTIKwv povcocov Kal TOU OIKTUOU olavoll~~
11£ j3tATI17T'1 £KKiv'l17'l/nau17l1, n-x- t~unvol £A£YKTt~, nou np017apIlO~OvTal crnv
AEIToupyia TI1~ £YKaTei(Hacrl1~.
3. AVTAI£~ olavoll~~ Il£ ll£TaI3A'lT~ TOXUTI1Ta, IlE crceepo 6P (uopauAIK~ roopporric OIKTUOU
n-x- puelllcrTt~ crTPOCPWV -inverters) ~ avaAoYIKo 6P (uopauAIK~ iooppottlc, n-x- 11£
crTpayyaAlcrTIKt~ olaTa~EI~).
4. H Ilovci~a napaywy~~ etpllavcrl1~ / 4Ju~'l~ AEIToupyEf 11£ ourcpcro tA£yxo, Il£ I3tATlcrT'l
£KKiv'1cr'l/naucrl), rr.x. t~unvol EAEYKTt~. nou npocrapllo~ovTOI aveiAoya aTl) A£IToupyia
T'l~ £YKaTcicrTacrl)~ Kal crTI~ anaIT~cr£l~ TWV cpopTiwv.
5. LE mpimwcr'l aAA'lAouxia~ I.I£Ta~u olacpopETIKWV l.Iovci~wv napaywy~~
etpl.lavcrl)~ I 4JU~I)~ I) rtporspcrorqrc l3acri~£Tal crTI)V anooOTIKOTI)Ta TWV l.I0vciowv
napaywy~~ (ovouccnxc e£PI.IIKO cpopTio).
6. LE rrsplrmoon aVTAia~ eEpl.l0TI)Ta~ unapXE1 cocrnuc ano4Ju~'l~.
IuaTrlllaTa aEplallou KTl)piwv TPITOYEVrl TOIlEa
1. LE mpimwcrl) Ilovciowv cepiouou ~/Kal unap~l)~ K£VTP1K~~ KAlllaTlcrT1K~~ l.I0vcioa~
unapXEl curoporo; tA£yxo~ TI)~ po~~ cspc IJtcra oro xwpo l3eicrEI TI)~ ~~Tl)crl)~ cpopTfou
(tAEYXO EawTEplK~~ e£PlloKpacria~ Kal napoucria XPl)crTWV).
2. Aurcporoc tA£yxo~ po~~ atpa ~ ni£crl)~ os mimoo T'l~ KEVTP1K~~ KAlllaTlaTIK~~ Ilovcioa~
(IJE ~ xwpi~ errcvceocc niEcrl)~). YncipXE1 11 oUvaTOTI)Ta EAEUe£pl)~ Ill)xaVIK~~ 4JU~I)~
(free cooling) Kal VUXT£PIVOU a£p1crllou (night ventilation - cooling).
3. 'EA£yxo~ TI)~ e£PlloKpacria~ 1Tpocraywy~~ cspo (eEPI.I0Kpacria aveiAoya IlE TI) Il£Taj3oA~
TOU cncrrcuuevou ecptlou).
4. Ecpapllo~£Tal tA£yxo~ TI)~ uypacria~ TOU atpa npocraywy~~ ~ anoppl4JI)~. T.O.lEE 20l011-11}2Q1IQ, H .. MI; arAT~EIZ: AYT~MATQY EAEfXOY

alaTO~EI<'; aUT0I.I0TOU EAtyxou BMS: KOTllyopiE<.; l)loTa~EWV.

rUVTEAEOTt<.; I.IEiwOIl<'; 8EPI.II Krl<';, ipUKTIKrl<.; Kal IlAEKTPIKrl<'; EvtpYEla<.;

AvoAoya rnv KaTllyopia OlaTO~EWV aUT0l.laTI0I.I0U Kal rnv XPrl01l TWV KTIlPiwv, Aal.ll3ovovTal 01 aVTioTOIXOI OUVTEAEOTt<.; I.IEiwOIl<'; 8EPI.II Krl<'; Kal IlAEKTPIKrl<'; EvtpYEla<.;.

tuvaxas; 5.6. 'EuvreAcart( oI6pewaf)( (pclwaf]t; " aU~f)af)t;) KaravCJAwaf)t; evipYClat; Yla etppavaf) / l{JU~f), pc
xpfJaf) olarCJ~ewv autouatou eMyxou
IuvT£A£aTf}c; ~16pewa'lC; fBAC, he
BaaIKEC; KaT'lyopi£C; KTI'lpiou
A B r a
KaTolKla 0,81 0,88 1 1,10
npocrwplv~ ~laIJov~ 0,68 0,85 1 1,31
LuvOepo1crllC; KOIVOU 0.68 0,77 1 1.23
EKTTaio£uOIlC; 0.50 0,75 1 1,24
Yy£iac; & KOIVWVIK~C; rrpovoicc 0,86 0,91 1 1.31
LW<pPOVIOIJOU 0,81 0,88 1 1,10
EIJnopfou 0,47 0,73 1 1.56
rpa<p£iwv 0,70 0,80 1 1,51
BIOIJllxavia - !310TExviac; 0,47 0,73 1 1,56
Anoef}K£uollC; 0.68 0,77 1 1,23
LTOeIJ£UOIlC; curoxrvnnov 0,47 0,73 1 1,56
& npaTf}pla uypwv KauoiIJwv
nivaKa~ 5.7. IUVT""!(7Ti~ OIOpeW(7(K (p!iw(7(K rj aU~I)(7/K) KaTaVaAw(7l)~ I)MKTPIKrj~ £vipY!la~ {30I)eI)TlKWV
(7U(7Tl)paTwv eippav(7I)~/'IIu~I)r;, pc xprj(71) olaTa~£wv autouatou !Myxou
IUVTE"E<7TIi~ 1510p9w<7'l<; fSAC.el
Ba<7IKi~ KaT'lyopiE<; xrnpiou A B r t.
KaTolKia 0.92 0.93 1 1.08
np0<7wplvli 15lajJovli 0.90 0.95 1 1.07
Luv<i9pOI<7'l~ KOIVOU 0.92 0.96 1 1.04
EKlTal15£u<7f'J~ 0.89 0.94 1 1.06
Yy£ia~ & KOIVWVIKIi~ rrpcvorcc 0.96 0.98 1 1.05
LW<PPOVI<7iJOU 0.92 0.93 1 1.08
ElllTOpiou 0,91 0,95 1 1.08
rpa<p£lwv 0,87 0,93 1 1.10
BIOIlf'Jxavfa - BloT£xvfa~ 0,91 0.95 1 1,08
AlToeIiK£U<7f'J~ 0,92 0.96 1 1.04
LT<iell£U(7f'J~ curoxrvrrnov 0,91 0.95 1 1,08
& nporqprc uyptiJv Kau(7iiJwv l~,O.lE,E' 207Q1 e11/2011Q, frI-M; ~YETHMA:TA A.IFII~~"

rUOTrllJOTO AnE: nAPAMETPOI VnOAOrlrMOV HAIAKON rVAAEKTON

TUTTO<'; I1AloKou OUMtKTIl KOI 0 OUVTEAEOTrl<.; I1A1aKrl<'; a~loTToiI1011<'; aTTO IJEAtTIl OlaOTaOIOAoYI1011<.;

H EYKOTEOTl1lJtVIl OTTOPPOCPl1T1Krl srrupcverc TWV I1AlaKwv OUMEKTWV (m2),

01 TTOpalJETpOI 8tol1<'; EYKOTOOTOOI1<.;: TTpOOaVaTOAIOIJ0<.;, KAioll I1AlaKwv OUMEKTWV, OUVTEAEOTrl<.; oKiaol1<';.

tuvaxa« 5.B. ~UvTtAtaTfK a~JOTToif]af]~ f]AlaKtj~ aKTlvof3oAia~ Yla TTapaywytj (taTOU VtpOU xptjaf]~ at KaTOIKrt~.

Turroc; 'lAIOKOU aUM£KT'l
nOAEIC; ArrA6c; ElTIAEKTIKOC; KEVOU
T'lC; EMo(5oC; rwvio KAia'lC; EYKOToaTOa'lC; 'lAIOKWV auMEKTWV n
15° 45° 65° 15° 45° 65° 15° 45° 65°
AAE~Ov/TTOA1l 0,318 0,325 0,329 0,341 0,353 0,350 0,360 0,367 0,369
Ae~vo 0,338 0,344 0,351 0,359 0.369 0.369 0.374 0,381 0,383
HPOKAEIO 0,333 0,339 0,343 0,355 0,364 0,361 0.370 0,375 0,378
Kocnoplo 0,307 0,314 0,316 0,333 0,344 0,340 0,356 0,363 0,363
Aoplao 0,327 0,334 0,341 0,350 0.360 0,360 0,369 0,376 0,378
A~lJvoC; 0,319 0,327 0,331 0,343 0,354 0,352 0.360 0,368 0,370
No~oC; 0,332 0,340 0,344 0.355 0.365 0.363 0.372 0.378 0,381
nOTpO 0,335 0,342 0.348 0,357 0,366 0366 0,373 0,381 0,382
0EaaOAOviK'l 0,325 0,332 0,337 0,348 0,358 0,358 0.368 0,375 0376
TpiTTOA1l 0,317 0,324 0,327 0,340 0,349 0,347 0.363 0,369 0,370
MEaoc; opoC; 0.325 0,332 0,337 0,348 0,358 0,357 0.366 0,373 0,375 '1f'(il 1· cc" Q'nl~Q'11 Itl12:'Iia'1101 UII 1:lII1'" ~~, I I·":' :I\'n IE"

I ~"~ r ~ ~MI"" . ...; I~lrl ",~,'~ ~, 'fill-IIII~ ~ "II A" III . !AU l' '"'" ~'"

TiUllO~ .uJolol3oA loiIKOU:' 01T0i500q IOU 'CP/B O'UOnlIJ.lIOTOC;;", IH £VR:OI£O'll1lJ.1ltVq £lIl"OVEII£OO JW,V <J)Je. 'uAoluiwv (m2],

011 DiOpallJlEJPOI !at.O"IIlt; £VKOIOOTUOq,C;;: upoaavoloAIIOP0C;, litAiO'IIl, OUV'lAEOT~I«; oKiooq«;,.

n;vaKa~ 5.12. Ba8116~ aTTOOOalJ~ ct>1B arolXciwv avaltoya 11' IJv TTaltalo 1] a.
IuvuA£<TTi~ J.lEiwCT'lC;
Turrol EVOEIKTIK~ I\oyw auvoEollC;
CPWTO floATO'iKWV I\oyw
orroooCTIl
OTOIXElWV rroAatoTIlTa~ AUTOV0J.l0 IE aUVOECH)
CTUCTTIlJ.l° Il£ TO OIKTUO
MOvoKpuc:rraMIKo 12-19% 1,0% Via det
5% 2%
OAUKPUc:rraMIKO 12-19% t oc; AEIToupyiac;
AE OU ull£va
Apopcc (a-Si) 4-7%
MIKPOIlOPCPIKO (J-I-Si) 8-85%
LlICH:ArW°"iVOlouX°C; 1.1 % V1a Kde£ 5% 2%
XOAKOC;- TTPocrIlEI~'l 6-11% flOC; A£IToupyiac;
yaMiou (CIS-CIGS)
T£AOUPIOUXO K601JIO 6-12%
(CdTe)
TprrrM}C; £TTa<p~c; 23-24% 1,0 % Via Kde£ 5% 2%
t OC; AEIToupyiac; I rUOTrllJOTO OUI·ITTOPOVWVrl<.; rH0: 0EPI.IIKrl KOI HAEKTPIKr1<'; IUXU

Aol.I (3avovTol 01 TII.I£<'; OTTO I.IEA£TI1 E<P0PI.I0Vr1<.;. EVOEI KTI K£<'; TII.I£<'; VIO XPrl011 OTTO EVEPVEIOKO ETTI8EWPI1Trl.

nivaKa~ 5.14. EVOtIKTIKi~ anosooek; Ilovaowv oUIlTTapaywyf]~ f]AtKTPIOlloU «at etPIl6Tf]Ta~ / tpu~f]~.

Ovo~aOTIK~ HA£KTPIKO<; e£p~IKO<; IuvoAIKO<; I\oyo<; e£p~/ola
TVTTO<; ~ova6a<; '1A£KTPIK~<; f3ae~o<; f3ae~o<; f3ae~o<; '1A£KTPIK~<; £~o6ou
ou ~ TTa paywy~ <; IOXU<; aTTo6oo'1<; aTTo6oo'1<; aTTo6oO''1<; I e£p~IK~ xcuocspkov
[kW] [%] [%] [%] [-] rOC]
KU4JtA£<; xouctpou 3 - 30 20 - 30 25 - 35 45 - 60 07- 1 0 140 - 200
M'1xav~ Stirling 3 - 100 35 - 45 50 - 60 80 - 85 05 - 0 8 400 - 500
MrJxav~ OTTO 15 -1.300 32 - 35 50 - 60 80 - 85 05 - 0 8 400 - 450
MrJxav~ DIESEL 100 - 20.000 35 - 45 40 - 45 70 - 80 07 - 0 9 320 - 450
M IKPOTOUPIJTTiva 25 - 200 25 - 35 40 - 50 70 - 80 06 - 0,8 200 - 300
AT~OOTp6J3IAO<; 500 - 100.000 25 - 30 40 - 60 60 - 80 0,1 - 0 3 180 - 200
crrcuccrsucnc
A£PIOOTp6!3IAO<;
~£ At!3rJTa avaKTrJO'1<; 100 - 30.000 25 - 35 40 - 50 70 - 80 025 - 0 8 400 - 600
e£p~6TrJTa<; AmOJ~A~IMATA VnOl\OfIIMON

I ATTOTEAtolJaTa UTToAoYIOIJWV: ATTanOUIJEVa <popTia - KaTaVaAwOEIC; EvtpYElac; Yrroxovrouoi IJE XPrl01l TTIOTOTTOllllJtvou AOYIOIJIKOU: Ta aTTOTEAtolJaTa TWV UTToAoYIOIJWV elvm:

• ETrlOla aTTanOUIJEVa <popTia (kWh/m2) ovc TEAIKrl XPrl0ll: 8tplJaVOIl, qJlJ~1l (OUIJTTEplAalJpaVETal ° aEpIOIJ0C;), ZNX Kal CPWTIOIJOC; (EKTOC; KaTOIKIWV).

• ETrlOla KaTavaAwoll EvtpYElac; (kWh/m2) ovc TEAIKrl XPrl0ll: 8tplJaVOIl, qJlJ~1l (OUIJTTEplAalJpaVETal ° aEpIOIJ0C;), ZNX Kal CPWTIOIJOC; (EKTOC; KaTOIKIWV).

• ETrlOla KaTavaAwoll TTPWTOYEVOUC; EvtpYElac; (kWh/m2) ovc TEAIKrl XPrl0ll: 8tplJaVOIl, qJlJ~1l (0 U IJTTE PIAalJ paVETal 0 csp 101J0C;), Z NX Ka I CPWTIOIJOC; (E KTOC; KaTOIKIWV).

• ETrlOla KaTavaAwoll xcuoipou (kWh/m2) ovc EiooC; KauoilJou: TTETptAalO 8tplJaVOIlC;, CPUOIKO oepro, plOlJa~a K.a.

• ETrlOIEC; EKTTOIJTTtC; cspkov PUTTWV (kgC02/m2) ava EiooC; xouotpou:

IlAEKTPIOIJOC; TTETptAalO 8tplJaVOIlC;, CPUOIKO oepro, plOlJa~a K.a.

An0TEA~IMAl'A Vn0J\0rFilMnN

-- - - -- --- - - - '_ - - - - ~ - - -= - -- -

ATTOTEAtOIJOTO UTToAoY10IJWV: KOTOV{XAwOIl TTPWTOYEVOU<'; EVtpYEIO<'; KOI CO2

rUVTEAEOTt<.; IJETOTPOTTrl<'; TTPWTOYEVOU<'; EVtpYEIO<';

rUVTEAEOTt<.; IJETOTPOTTrl<'; CO2

nrlYrl £VtpY£IOC; rUVT£A£O'TrlC; lJ£TOTPOTTrlC; EKAuolJ£VOI PUTTOI ova lJovaoa
0'£ TTPWTOY£Vrl £vtpY£la £vtpY£lac; (kgC02/kWh)
¢>UOIKO OtPIO 1,05 0196
nETptAOIo 8tplJoval1C; 1.10 0,264
HA£KTPIK~ £vtpY£la 2.90 0,989
Yypatplo 1.05 0,238
BlolJd~a 1,00 ---
TI1A£8tplJaval1 crro ~.E.H. 0,70 0,347 nivaKa~ 1 .2. ~UVT!AeO'TI]~ avaywYI]~ T'7~ «atavasioan« evtpvua; TOU «mctou oe ttponovevt; evipvua.

tuvaxcu; 7.1. ~uVT!AwTf'Jr; !KTTO}.lTTfJr; aiplwv ptJTTWV v,a OICt<popa KatJalpa TTOU XP'7aJPOTTolotJvTal aTOV KT'7PlaKO topia.

KaTtlmpt')
KouO'llJo 8£PlJoyovoc; CO2 S02 NOx
MvalJt')
[kWh/kg] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh]
nETptAalo 8tPIlOval1C; 11,92 2636 0,1 200,0
YypOtPIO 12,73 238,0 0,0 165,1
¢>ualKo atplo 13,83 196,3 0.0 152,0
I\lyviT'1C; 1320,0 1,2 1,0
HA£KTPlalJoC; (mploxtc; TTOU Eival
olaauvo£o£lJtv£c; IJE TO I1TT£IPWTlKO 850,0 15,5 1,2
I1AEKTPIKo OiKTUO)
HAEKTPIO'IJOC; (vl1alC! TTOU OEV £ivai
olaaUVOEOElJtvo I.IE TO I1mIPWTIKO 1062,S 19,4 1.5
IlA£KTPIKO OiKTUO)
0EPI.IIK~ £vtpY£la aTTO TI1A£8tpllaval1 346,6 1,5 0,6 ATTOT€AtO'IJOTO UTTOJ\OYIO'IJWV: I!Nl!prl!lAKH KATATA:H

H T€A1Krl KaTaTa~1l IJTTop€i va ~lalJopq>w9€i (P€ATIW9€i)UE TDv aMaYD TTaQaUETQWV KOI TDV £1TIAo¥D KoAuT£QWV H .. M £~KOTOcrTaa£WV aTO KTDplo.

!V€PY€laKrl KaTaTa~1l TOU xrnplou 1-1£ Paull TI1V T£AIK~ KOTov6AwUll TTPWTOYEVOUC; £VEPV£lat; TaU KTIlP(OU.

BAeMOAorHIHENEprE~KHIAnO~OIHI

ENEPrEIAKH KATHrOPIA

Y1TO"OVI~6IJEVI1 ET~OIa KaTava"w(Jl11TpWTOVEVOU~ EVEpVEla~ xnplou avaq>opa~ [kWh/m2]:

HMIiPI1AA {tMdtrF[ £~~PV~L«~tZt fllf1Qf'tllfrlfr ~rlfptfQfI ~flt £V£fJY£l'Cllfq £IT[I£~l2l1al1~} Kt.v~, 'fj~ ~~lr,orJ~L~Q! 21l"TIQ TEE Tpf}pa ilUTlKf}~ MaKEoovia~

TIlY 1T -

- -ft

A1TOOTOl\Ot; K. MIX01TOUl\Ot; !J.p. Ml1xavoAoyoC; Ml1xaViKOC; Ana

aptnicI1@8utI1.gr