You are on page 1of 8

ORGANIZAŢIA STATELOR AMERICANE

Conceptul de cooperare interamericană nu este tocmai nou.
Încă din 1820, Simon Bolivar îşi imagina o regiune „unită prin
inimă”.
În anul 1890 se înfiinţează Biroul Comercial al
Republicilor Americane, care va duce la formarea Uniunii Statelor
Americane şi apoi la Uniunea Panamericană de la începutul
secolului al XIX-lea.
Organizaţia Statelor Americane (OSA), ca succesoare a
Uniunii Panamericane, s-a constituit în forma actuală prin
adoptarea Cartei OSA, la Bogota, la 30 aprilie 1948, la cea de-a
IX-a Conferinţă interamericană. Doar la câteva zile, la 2 mai 1948,
s-a adoptat şi Declaraţia americană a drepturilor şi îndatoririlor
omului, prima declaraţie internaţională care consacra un catalog de
drepturi şi libertăţi fundamentale, dar şi unele îndatoriri.
“Declaraţia americană a drepturilor şi îndatoririlor
omului” este primul document care proclamă solemn în
plan internaţional, dar şi regional, drepturi ale omului, cu
câteva luni înaintea Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului. Spre deosebire de aceasta, consacră şi câteva
îndatoriri ale omului. Fiind doar o rezoluţie a Conferinţei
internaţionale americane din anul 1948, declaraţia nu
avea iniţial valoare de drept şi, prin urmare, statele
membre ale organizaţiei nu aveau obligaţia de a o
respecta. Trecerea timpului şi interesele statelor au făcut
ca ea să devină o veritabilă autoritate de interpretare a
dispoziţiilor Cartei cu privire la drepturile fundamentale
ale persoanei. De altfel, chiar Curtea Interamericană a
Drepturilor Omului, printr-un aviz consultativ, a apreciat
că Declaraţia reprezintă o sursă de obligaţii pentru
statele membre ale OSA. Declaraţia americană consacră
atât drepturi civile şi politice cât şi drepturi economice,
sociale şi culturale, foarte asemănătoare cu cele cuprinse
în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Spre

. ca urmare a regimului său politic. Prin urmare. organizaţia a fost orientată contra penetrării comunismului pe continentele americane. deosebire de sistemul ONU şi sistemul european de protecţie a drepturilor omului. Principalele sarcini ale organizaţiei sunt: . datoria de a fi utili comunităţii şi naţiunii . potrivit Cartei de la Bogota.apărarea comună în caz de agresiune împotriva unui stat membru. . .întărirea păcii şi securităţii pe continentul american. portugheza şi franceza. datoria de a se instrui . Membrii organizaţiei. datoria de a plăti taxele . pot fi statele americane care recunosc prevederile Cartei. toate statele independente de pe cele două continente americane (35) sunt membre ale OSA. Sediul OSA este la Washington şi limbile oficiale ale acesteia sunt engleza. Cât priveşte scopurile şi sarcinile OSA. faţă de copii şi părinţi . . OSA poate fi calificată ca o veritabilă organizaţie panamericană. spaniola.soluţionarea diferendelor dintre statele membre prin mijloace paşnice. Cuba fiind suspendată încă din 1962. datoria de a vota . Pe lângă organizaţie sunt şi 30 de membri observatori. În prezent. Declaraţia americană stabileşte şi câteva îndatoriri concrete: datoria faţă de societate. care consacră doar în general îndatoriri ale omului. inclusiv Uniunea Europeană. încă de la început.apărarea democraţiei şi a drepturilor omului. datoria de a se abţine de la activităţi politice într-o ţară străină. datoria de a respecta legea . datoria de a munci .

dar numai ca urmare a deciziilor Consiliului Permanent luate cu majoritate absolută. conservarea biodiversităţii.combaterea corupţiei. cu rang de ambasadori. Aceste reuniuni au loc la cererea statelor. .soluţionarea problemelor economice. . Consiliul Permanent.lupta contra traficului cu droguri. culturale şi juridice ale o statelor membre. . . relaţii de muncă. ca organ suprem. sociale. sociale şi culturale. ca organe cu competenţă recomandativă în probleme ce ţin de competenţa lor. politice. în special pentru pregătirea ordinii de zi a reuniunilor consultative. . atenuarea catastrofelor naturale. precum şi promovarea cooperării economice. consilieri. Rolul acestuia este consultativ. telecomunicaţii (societatea in formaţională globală) etc. Organele OSA sunt: Adunarea Generală. Consiliile şi agenţia OSA.Consiliul Economic şi Social. alcătuit din reprezentanţi ai statelor membre. este alcătuită din delegaţii acreditate de statele membre. cu scopul de a studia problemele cu caracter de urgenţă şi de interes comun. Acestea sunt: . . cultură. . Reuniunile consultative ale miniştrilor afacerilor externe. membri acreditaţi de guvern 1. justiţie. cooperarea cu ONU şi alte organizaţii internaţionale.alte preocupări: educaţie.favorizarea liberului-schimb. acestea fiind compuse din reprezentanţi. Se întruneşte anual şi are rolul de a stabili politica generală a organizaţiei.

sau Institutul Interamerican de Cooperare pentru Agricultură. în domeniul drepturilor omului. Ştiinţă şi Cultură. cu rolul de a contribui la codificarea dreptului internaţional. ca organ consultativ. care are ca scop promovarea şi apărarea drepturilor omului. Institutul Interamerican al Copilului.Agenţia Interamericană pentru Cooperare şi Dezvoltare.Consiliul Interamerican pentru Educaţie. Comisia Interamericană pentru lupta împotriva abuzului de droguri. Banca Interamericană de Dezvoltare. Comisia Interamericană a Drepturilor Omului. ca organ permanent al organizaţiei condus de Secretarul General. Comitetul Juridic Interamerican.Consiliul Interamerican pentru Dezvoltare Integrată. UNIUNEA AFRICANĂ Uniunea Africană (UA) este succesoarea Organizaţiei Unităţii Africane (OUA). creată în anul 2000 pentru promovarea formelor noi şi eficiente de cooperare în lupta contra sărăciei şi pentru promovarea dezvoltării sociale şi economice. . Conferinţele specializate pe diverse domenii ale cooperării dintre statele membre. axat pe promovarea dezvoltării economice şi lupta contra sărăciei. Curtea Interamericană a Drepturilor Omului. Organizaţia panamericană a Sănătăţii. . . OSA şi-a creat şi unele organisme specializate. format din 11 jurişti aleşi de Adunarea Generală. ca organ jurisdicţional care poate adopta hotărâri obligatorii pentru state care i-au acceptat jurisdicţia. precum Organizaţia Interamericană pentru apărare. cu un mandat de 5 ani. . Secretariatul.

Actul constitutiv al UA a fost adoptat la 11 iulie 2000. securităţii şi stabilităţii pe continent. În anul 2002. democraţiei şi supremaţiei dreptului dar. având drept scopuri întărirea unităţii şi cooperării statelor africane. interzicerii forţei şi a ameninţării cu forţa. UA urmăreşte să devină o instituţie fundamentală şi principala organizaţie în domeniul promovării integrării sociale şi economice accelerate a continentului. suveranităţii şi interdependenţei statelor. eradicarea colonialismului în Africa şi dezvoltarea cooperării internaţionale conform Cartei ONU. la summit-ul OUA de la Lomé (Togo) şi a fost supus semnării şi ratificării statelor membre ale OUA. OUA a fost o organizaţie regională cu competenţă generală pe continentul african şi a fost creată la 25 mai 1963. prin Carta Organizaţiei Unităţii Africane. organizaţie care reuneşte toate statele de pe continentul african. Organizaţie cu continentală – panafricană – UA acţionează pentru punerea în aplicare a programului său în domeniul dezvoltării şi integrării şi pentru promovarea păcii. cu ocazia primei Conferinţe a Uniunii. OUA a fost înlocuită cu Uniunea Africană. şi dreptul la ingerinţă al UA pentru a interveni în treburile interne ale statelor. UA s-a constituit având la bază principiile egalităţii. în vederea întăririi unităţii şi solidarităţii între ţările şi popoarele. la Durban (Africa de Sud). Inspirată de Uniunea Europeană. având în vedere dificultăţile mari prin care au trecut statele africane în ultimele decenii. se numără şi promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei. De asemenea. Uniunea Africană a fost creată pentru realizarea unei mai bune integrări. intrând în vigoare în mai 2001. între principiile pe baza cărora funcţionează UA. Înlocuirea OUA cu UA a avut loc oficial la 9 iulie 2002. ca un aspect de noutate în planul relaţiilor internaţionale. apărarea colectivă a statelor membre. bazată pe o Africă unită şi puternică. guvernări şi stabilităţi pe continentul african. respectării frontierelor. apărării drepturilor omului şi ale popoarelor. neamestecului în treburile interne. pentru a împiedica crimele de război. genocidul şi crimele contra umanităţii. .

actelor teroriste şi activităţilor subversive. statului de drept şi a bunei guvernări. . integrităţii teritoriale şi independenţei statelor membre.respectarea principiilor democraţiei.promovarea şi apărarea poziţiilor africane comune pentru continent si pentru popoarele sale. Potrivit Actului constitutiv al UA. . condamnarea şi eliminarea schimbărilor anticonstituţionale de guverne. . promovarea justiţiei sociale pentru a asigura o dezvoltare economică echilibrată.promovarea cercetării în toate domeniile.apărarea suveranităţii.ridicarea nivelului de viaţă a popoarelor africane. . drepturilor omului. în special în ştiinţă şi tehnologie. socială şi culturală şi integrarea economiilor.dezvoltarea durabilă economică.promovarea păcii. printre obiectivele acesteia sunt înscrise: . .promovarea principiilor şi instituţiilor democratice.accelerarea integrării politice şi social-economice a continentului.promovarea şi apărarea drepturilor omului şi ale popoarelor. a participării populare şi . .bunei guvernări. . . . .favorizarea cooperării internaţionale. respectarea caracterului sacrosant al vieţii umane şi pedepsirea asasinatelor politice. securităţii şi stabilităţii pe continent.

Printre acestea. Conferinţa dă directive Consiliului executiv cu privire la gestionarea conflictelor.eradicarea bolilor şi promovarea sănătăţii pe continent. ca secretariat al Uniunii. . educaţie etc. amintim: . se are în vedere chiar crearea unui Consiliu al păcii şi Securitţii. care. Comitetul reprezentanţilor permanenţi. . La aceste organe ale Uniunii se adaugă: 6 comitete tehnice speciale. industrie. asigură coordonarea şi decide politicile în domenii de interes comun: comerţ exterior. controlul aplicării politicilor decise. Instituţiile şi organele UA sunt inspirate. de asemenea.Comisia. . De asemenea. precum şi pentru restabilirea păcii. din structurile instituţionale ale UE. compus din miniştri afacerilor externe sau alte autorităţi desemnate de guverne. crearea organelor acesteia.Curtea de Justiţie.Parlamentul panafrican. compusă din Preşedinte. . De asemenea. Consiliul economic. inspirat de Consiliul de Securitate al ONU.Consiliul executiv. agricultură. social şi cultural. Banca Africană de Investiţii). Fondul Monetar African. urmează a fi creată printr-un protocol. . care urmează a fi creat. situaţiilor de război şi altor situaţii de urgenţă. cu puteri executive importante pentru aplicarea programelor şi deciziilor. . instituţiile financiare (Banca Centrală Africană. de asemenea. care este organul suprem al Uniunii şi adoptă decizii prin consens pentru politicile comune ale Uniunii. pentru gestionarea crizelor pe continentul african. vicepreşedinţi şi comisari. are ca scop asigurarea participării popoarelor africane la dezvoltarea şi integrarea economică a continentului.Conferinţa Şefilor de Stat şi de Guvern.