You are on page 1of 3

 

 
MBIOS IMPO
CAM ORTANTES D
DA ABAU 20020 
 
Desegguido enumeeramos os ciinco cambioss máis imporrtantes na AB BAU de 20200: 
 
11) Os  exam mes  terán  lugar  os  días  9,  10  e  11 1  de  xuño  e  7,  8,  e  9  dde  xullo  (martes, 
mércoress e xoves en ambos os caasos, que é d distinto ao que se viña faacendo). 
 
22) Como  no ovidade,  amplíase  o  hoorario  de  exxames  da  ABAU,  que  innclúe  a  tard de  do 
terceiro  día 
d (11  de  xuño 
x e  9  de  xullo).  Esta  nova  franxaa  horaria  esttá  reservada a  para 
posibles incidencias q que poidan xxurdir. 
 
33) Para  evitar  a  difícil  decisión 
d que  existía  dos  dous  processos  para  subbir  a  cualificación, 
xúntanse e  nun  único  proceso  ass  «Reclamaccións»,  as  «Segundas 
« ccorreccións»»  e  as 
«Reclamaacións á segunda correccción» que pasan a cham marse «Revissión».  
 
Neste novo o proceso ún nico de revisiión procédesse do seguinte xeito: no  prazo de tre es días 
contados  a  a partir  da  data 
d de  pub licación  das  cualificacións  o  alumnaado,  pais,  na ais  ou 
titores/as  legais  poderrán  solicitar  a  revisión  da  d cualificacción  obtida  nun  ou  en  varios 
v
exames. 
 
En  primeiro  lugar,  ana alízase  se  hooubo  algún  erro 
e material  na  correccción  do  exam me  da 
persoa  inteeresada  (sum mas  mal  calcculadas  ou  preguntas 
p sen  corrixir).  N
No  caso  de  existir 
e
algún  erro o  material,  modificarasse  a  cualificcación,  tantto  á  alza  ccomo  á  baixa.  A 
cualificacióón provisoria a obtida, indiicada por P, pasa a ser a nova cualifiicación despois de 
modificar  segundo 
s o  erro 
e materiaal  detectado.  No  caso  de  non  habe r  erros  materiais, 
mantense ccomo cualificación provi soria a cualifficación orixiinal, tamén iindicada por P.  
 
Deseguido,,  realízase  unha 
u segundda  correcció ón  por  un  novo 
n correcttor/a  especialista 
distinto aoo que efectuou  a primeirra corrección n.  Se  esta se
egunda cualiificación, ind dicada 
por S, ten  unha diferen nza menor dde dous punttos, a cualificcación defin itiva será a m media 
aritmética  entre  S  e  P,  nomeadaamente  (S+P)/2.  No  su uposto  de  qque  existise  unha 
diferenza  de 
d dous  ou  máis  puntoos  entre  ambas  as  cualificacións  (P  e  S),  un  terceiro 
profesor/a   especialista a  distinto  ddos  anteriorres  efectuarrá  unha  terrceira  corrección, 
indicada  por  T.  Neste  caso,  a  cua lificación  de á  a  media  arritmética  das  tres 
efinitiva  será
cualificacióóns, nomeadamente (P+SS+T)/3. 
 
44) Coa  inten nción  de  poder  ter  catrro  chamame d rematar  o  mes  de  xullo  e 
entos  antes  de 
facilitar aa matrícula d do alumnadoo, os chamamentos para a a matrículla realizaran nse en 
dous díass (desde as 0 00.01 h do pprimeiro día  ata as 23.59 9 h do segunndo día), no lugar 
de dous d días e medio que se viña  facendo. 
 
55) Despois d de rematar ccada chamam mento, no caaso de non sser chamadoo a matrícula a, será 
preciso reconfirmar o o interese een seguir nass listaxes da CiUG (cambbio motivado o pola 
mobilidad de de estuda antes en deteerminadas tiitulacións).
 
 
 
Facultade d
de Dereito, 3
3º andar – CCampus Vidda‐ 15782 Santiago de  Compostelaa 
Teléfono 881 813 4552 – Correo  electrónico
o: ciug@ciug.gal ‐ http:://ciug.gal 
 
 
 
 
AS DE REALLIZACIÓN DA
DATA A ABAU 20 20 
 
 
XUÑO DE 2020 
L  M  Me  X  V  S  D 
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11 12  13 
1 14 
15  16  17  18 19  21 
2 21 
22  23  24  25 26  27 
2 28 
29  30           
 
 
XULLO DE 2020 
L  M  Me  X  V  S  D 
    1  2  3  4  5 
6  7  8  9  10  11 
1 12 
13  14  15  16 17  18 
1 19 
20  21  22  23 24  25 
2 26 
27  28  29  30 31     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facultade d
de Dereito, 3
3º andar – CCampus Vidda‐ 15782 Santiago de  Compostelaa 
Teléfono 881 813 4552 – Correo  electrónico
o: ciug@ciug.gal ‐ http:://ciug.gal 
 
 
 
 
MAMENTO
CHAM OS PARA A M
MATRÍCULA A DE 2020 
 
N
Número de  Data dee  Matrrícula Matrícula Mattrícula 
chamamentoo chamamen nto MES 
 

1.o  14  15 


1 16 
1  
(martes))  (mérccores) (xo
oves) 
2.o  20  21 
2 22 
2  
(luns) (martes)  (mércores)
XULLO 
3.o  24  25 
2 26 
2 227 
(venres))  (sáb
bado) (dom
mingo) (luuns) 
4.o  29  30 
3 31 
3
ABAU ORDINARIA 

(mércorees)  (xovves)  (ven


nres)   
PRAZOS 

 
5.o  25  26 
2 27 
2
(martes))  (mérccores) (xo
oves)   
o
6.   31  AGOSTO 
A
(luns)
     

    1 
1 2 
(martes)  (mércores)  
SE
ETEMBRO
7.o  4  5 
5 6  7 
(venres))  (sáb
bado) (dom
mingo) (luuns) 
 
Número de  Data dee    Matrrícula Mattrícula Mattrícula 
chaamamento chamamen nto MES 
 

5.o  25  26 


2 27 
2
(martes))  (mérccores) (xo
oves)   
ABAU ORDINARIA 

o
6.   31  AGOSTO 
(luns)
PRAZOS 

     

    1  2 
(martes)  (mérrcores)  
SETEMBRO
7.o  4  5  6  7 
(venres))  (sáb
bado)  (dom
mingo) (luuns) 
 

Facultade d
de Dereito, 3
3º andar – CCampus Vidda‐ 15782 Santiago de  Compostelaa 
Teléfono 881 813 4552 – Correo  electrónico
o: ciug@ciug.gal ‐ http:://ciug.gal