You are on page 1of 7

Fizikalne veličine

Fizikalna veličina – mjerljivo svojstvo (parametar) fizikalnog


stanja, procesa ili tijela, koje omogućuje
definiranje fizikalne pojave i njeno opisivanje
u matematičkom obliku pomoću odgovarajućih
jednadžbi.

Primjeri fizikalnih veličina : put, vrijeme, masa, brzina, rad,...

Simboli fizikalnih veličina – prema meñunarodnom dogovoru


ISO(International Standard Organisation),
IUPAP (International Union for Pure and Applied Physics)
brzina – v –velocity, velocitas
sila – F – force
rad – W – work
vrijeme – t – time, tempus

Fizikalni zakoni – izražavaju se pomoću fizikalnih jednadžbi (formula) koje


povezuju fizikalne veličine1 -uUvod
tom zakonu.
u fiziku 1

Fizikalne veličine

Mjeriti neku fizikalnu veličinu = odrediti broj koji


pokazuje koliko puta ta veličina sadrži u sebi
istovrsnu veličinu dogovorno uzetu za mjernu
jedinicu.

Svaka fizikalna veličina izražava se pomoću brojčane vrijednosti i mjerne


jedinice:

A = {A} [A]

A – vrijednost fizikalne veličine


{A} – brojčana vrijednost (mjerni broj)
[A] – mjerna jedinica
1 - Uvod u fiziku 2

1
Fizikalne veličine
METROLOGIJA – mjeriteljska znanost i tehnika
- uskladiti i pronaći najpogodnije mjerne jedinice i oznake, te
uvesti jedinstveni meñunarodni sustav jedinica u sve grane
znanosti i tehnike

Podjela fizikalnih veličina (s obzirom na broj podataka koji su potrebni za


njihovojednoznačno odreñenje):

1) skalarne fizikalne veličine – jedan podatak (SKALAR)


(ρ− gustoća, V-volumen, T-temperatura, m-masa, t-vrijeme,
f-frekvencija,...)
2) vektorske fizikalne veličine – 3 podatka (VEKTOR)
(brzina, ubrzanje, sila, moment sile,...)
   vrh
v , a , F
duljina
hvatište
1 - Uvod u fiziku 3

MEðUNARODNI SUSTAV JEDINICA


SI – Systeme International d’Unites

Prihvaćen na 14. zasjedanju Generalne konferencije za utege i


mjere (listopad, 1971.god.);
Kod nas obvezatan !
(Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima, NN 58/1993.)

- 7 osnovnih
osnovnih mjernih jedinica Meñ Meñunarodnog sustava
iz kojih se matematičkim operacijama izvode sve ostale jedinice.

1 - Uvod u fiziku 4

2
MEðUNARODNI SUSTAV JEDINICA
SI – Systeme International d’Unites
Osnovne fizikalne
fizikalne velič
veličine i mjerne jedinice

Fizikalna veličina Znak Mjerna jedinica Znak


duljina l metar m
masa m kilogram kg
vrijeme t sekunda s
termodinamička T kelvin K
temperatura
električna struja I amper A
jakost svjetlosti I kandela cd
množina (količina) tvari n mol mol

Dodatne jedinice
kut radijan rad
prostorni kut steradijan sr
1 - Uvod u fiziku 5

MEðUNARODNI SUSTAV JEDINICA


SI – Systeme International d’Unites
Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica
1. Metar (m) – Metar je duljina puta koji u vakuumu prijeñe svjetlost
u vremenskom odsječku od 299 792 458-og dijela
sekunde.

Mjerenje standarda duljine helij-neon laserom.


(NIST- National Institute of Standards and Technology)
Točnost mjerenja: 10-10 m
1 - Uvod u fiziku 6

3
MEðUNARODNI SUSTAV JEDINICA
SI – Systeme International d’Unites
Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica

2. Kilogram (kg) – Kilogram je jedinica mase ; ona je jednaka masi


meñunarodne pramjere kilograma

Meñunarodna pramjera kilograma je jedini preostali


artefakt koji se upotrebljava za definiranje neke
osnovne jedinice SI-sustava

Etalon 1 kg ( 90% platina, 10% iridij ) u BIPM u Sevresu


kraj Pariza.

1 - Uvod u fiziku 7

MEðUNARODNI SUSTAV JEDINICA


SI – Systeme International d’Unites
Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica
3. Sekunda ( s ) – je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje
odgovara prijelazu dviju hiperfinih razina osnovnog
stanja atoma cezija 133 (133Cs).

Cezijev sat za mjerenje vremena


(NIST- National Institute of Standards
and Technology)
Točnost mjerenja: 3 10-6 s u godini

1 - Uvod u fiziku 8

4
MEðUNARODNI SUSTAV JEDINICA
SI – Systeme International d’Unites
Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica
4. Amper ( A ) – je stalna struja koja bi kad bi se održavala u dva ravna
usporedna vodiča neizmjerne duljine i zanemariva kružnpog poprečnog
presjeka postavljena u vakuumu na meñusobnoj udaljenosti od 1 m
proizvodila izmeñu tih vodiča silu jednaku 2x10-7 njutna po metru
duljine.

5. Kelvin ( K ) – je termodinamička temperatura koja je jednaka 1/273.16


dijelu termodinamičke temperature trojne točke vode.
6. Kandela ( cd ) – je svjetlosna jakost izvora koji u odreñenom smjeru zrači
jednobojno (monokromatsko) zračenje frekvencije 5.4x1014
herca i koji ima jakost zračenja u tom smjeru od 1/683 vata
po steradijanu.
7. Mol ( mol ) – je količina tvari u sustavu koji sadržava onoliko elementarnih
jedinki (molekula, atoma, iona, elektrona,...) koliko ima atoma
u 0.012 kilograma ugljika C12.

1 - Uvod u fiziku 9

SI – Systeme International d’Unites


Definicije sedam osnovnih SI mjernih jedinica

Dodatne jedinice
Radijan ( rad ) – kut izmeñu dva polumjera koji na kružnici isijecaju
luk duljine jednake polumjeru.

l
φ [ rad ] = , π [ rad ] ≈ 3.14 [ rad ] = 180o
r

Steradijan ( sr ) – prostorni kut stošca s vrhom u središtu kugle koji


na plohi kugle omeñuje površinu jednaku površini
kvadrata čija je stranica jednaka polumjeru kugle.

S
φ [ sr ] =
r2
1 - Uvod u fiziku 10

5
MEðUNARODNI SUSTAV JEDINICA
SI – Systeme International d’Unites
Izvedene fizikalne
fizikalne velič
veličine i mjerne jedinice

Izvedena veličina Mjerna jedinica Znak Izražena pomoću


drugih jedinica
frekvencija herc Hz s-1
sila njutn N m kg s.-2
tlak, naprezanje paskal Pa N/m2 = m-1 kg s-2
energija, rad, količina topline džul J Nm = m2 kg s-2
snaga, izračeni tok vat W
električni naboj
Razlika el. potencijala
kapacitet
električni otpor
magnetski tok
Gustoća magnetskog toka

1 - Uvod u fiziku 11

MEðUNARODNI SUSTAV JEDINICA


SI – Systeme International d’Unites
Predmetci (prefiksi) fizikalnih
fizikalnih velič
veličina

Faktor Naziv znak faktor naziv znak

101 deka da 10-1 deci d


102 hekto h 10-2 centi c
103 kilo k 10-3 mili m
106 mega M 10-6 mikro µ
109 giga G 10-9 nano n
1012 tera T 10-12 piko p
1015 peta P 10-15 femto f
1018 eksa E 10-18 ato a
1021 zeta Z 10-21 zepto z
1024 jota Y 10-24 jokto y
1 - Uvod u fiziku 12

6
GRČKI ALFABET
izgovor veliko malo izgovor veliko malo
alfa Α α ni Ν ν
beta Β β ksi Ξ ξ
gama Γ γ omikron Ο ο
delta ∆ δ pi Π π
epsilon Ε ε rho Ρ ρ
zeta Ζ ζ sigma Σ σ
eta Η η tau Τ τ
theta Θ Θ ipsilon Υ υ
jota Ι ι fi Φ φ
kapa Κ κ hi Χ χ
lambda Λ λ psi Ψ ψ
mi Μ µ omega Ω ω
1 - Uvod u fiziku 13

Veličine fizikalnih objekata

1 - Uvod u fiziku 14