You are on page 1of 11

Farmakografija je termin koji opisuje osnovna načela o propisivanju

lijekova.

1.1. Lijek
Lijekovi su proizvodi za koje je naučnim putem utvrđeno da
primijenjeni u određenoj količini i na određeni način ispoljavaju
pozitivan efekat u smislu liječenja, suzbijanja ili otkrivanja bolesti.

Lijekovi su preparati sintetskog, biološkog i prirodnog porijekla


proizvedeni industrijski ili u galenskim laboratorijama i apotekama.
Lijekovima se u šrem smislu smatraju i krv i krvni derivati, zavojni
materijal, sredstva za šivanje rana, sredstva za zubotehniku,
dijagnostička sredstva.

Lijek se sastoji iz aktivne supstance, odnosno supstance koja je


nosilac farmakološke aktivnosti i koja ostvaruje terapijski efekat i
pomoćnih supstanci koje daju formulaciju ili farmaceutski oblik
lijeku, ili modificiraju neke osobine aktivne supstance, npr. miris, okus
ili neka farmakokinetička svojstva (formulacije sa bržom i sporijom
apsorpcijom lijeka).
Ime lijeka daje Svjetska zdravstvena organizacija i to je
internacionalni nezaštićeni naziv (INN), najčešće izveden iz
hemijskog naziva aktivne supstance. Lijek može imati i fabričko,
odnosno zaštićeno ime, koje daje proizvođač, a praćeno je zaštitnim
znakom®.

Lijek koji se prvi put pojavi u humanoj medicini, koji sadrži supstancu ili
kombinacije supstanci koje se do tada nisu koristile, naziva se
inovativni ili originalni lijek. Fabrika koja je plasirala inovativni lijek
određeni period vremena ima zaštitu proizvodnje tog lijeka, a nakon
isteka tog perioda taj lijek prestaje biti inovativni i mogu ga proizvoditi
i druge fabrike. Takav lijek, proizveden u potpunosti po uzoru
originalnog lijeka naziva se generički lijek.

Originalni i generički lijek, u smislu farmakokinetičkih i


farmakodinamskih osobina, moraju biti ekvivalentni, te se u tom smislu
primijenjuju u istim indikacijama, u istim dozama i na isti način.

1
1.2. Zakonske odredbe vezane za promet
lijekova
Propisivanje lijekova je regulisano zakonom. Temeljni akt o lijekovima
u Federaciji BiH je Zakon o lijekovima, na osnovu kojeg je donesen
Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova.

Da bi se lijek našao na tržištu BIH mora proći proces registracije,


odnosno dobiti dozvolu za stavljanje u promet. Uspostavu i nadzor
tržišta lijekova u BiH vrši Agencija za lijekove i medicinska sredstva.
Dozvola za stavljanje u promet se izdaje na osnovu dokumentacije o
provedenim ispitivanjima lijeka (farmakološko-toksikološka ispitivanja,
klinička ispitivanja, analitička ispitivanja) i administrativnih podataka
(podaci o proizvođaču, spisak država u kojima je dozvoljen promet tog
lijeka, mišljenje eksperta). Dozvola se izdaje na 5 godina.

Lijekovi se izdaju u apotekama ili drugim zdravstvenim ustanovama.


Svaki registrirani lijek ima definisan način izdavanja:

Oznake lijekova prema načinu izdavanja:


BRp – lijekovi koji se izdaju bez recepta. Bez recepta se izdaju lijekovi
za koje je to određeno rješenjem o registraciji lijeka. U grupu lijekova
koji se mogu izdati bez recepta spadaju tzv. OTC preparati (over the
counter - preko pulta) koji imaju nizak stepen toksičnosti, veliku
terapijsku širinu, znatnu sigurnost kod mogućnosti predoziranja, a
moguće interakcije s drugim lijekovima svedene su na najmanju mjeru.
Među OTC proizvode spadaju antireumatici, vitamini i minerali,
analgetici, anihistaminici, laksativi. Listu OTC lijekova formira WHO.
Od lijekova iz farmakopeje bez recepta se mogu izdati samo oni lijekovi
koji nisu označeni sa + ili ++ (lijekovi jakog i veoma jakog djelovanja).
Izuzetak, bez recepta se može izdati Cresoli solutio saponata u količini
do 125g.
Rp – lijekovi koji se izdaju na recept doktora medicine i stomatologije
RpSp – lijekovi koji se izdaju na recept po preporuci specijaliste (na
poleđini recepta upisuje se ime i prezime specijaliste, datum
preporuke, broj nalaza, ime zdravstvene ustanove ili ordinacije
privatne prakse i klauzula po preporuci specijaliste)
SZU/Rp – lijekovi koji se izdaju kao nastavak bolničkog liječenja (na
poleđini ime i prezime doktora iz stacionarne zdravstvene ustanove i
naznaka da je nastavak bolničkog liječenja)
ZU – lijekovi koji se koriste samo u zdravstvenim ustanovama

2
SZU – lijekovi koji se koriste samo u stacionarnim zdravstvenim
ustanovama
▲- trigonici su lijekovi koji imaju snažan uticaj na psihofizičke osobine i
izdaju se uz upozorenje o zabrani upravljanja motornim vozilom ili
mašinama najmanje 12 sati nakon uzimanja lijeka ili kod neispunjenog
trokuta Δ lijekovi koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti te se
izdaju uz upozorenje.
§ - paragrafici (opojne droge ili psihotropne supstance) se izdaju na
dupli recept. Doktor koji propisuje opojne droge i psihotropne
supstance obavezan je voditi knjigu evidencije o propisanim receptima
(knjiga narkotima). Na svaki recept se upisuje redni broj iz knjige
evidencije o propisanim receptima lijekova koji sadrže opojne droge i
psihotropne supstance, a na drugom primjerku recepta i oznaku
”kopija”. Ovi podaci se upisuju i u zdravstveni karton pacijenta.

1.3. Recept
Recept (lat. receptum) je pismeno uputstvo magistru farmacije za
spravljanje i izdavanje lijeka.
Lijekove na recept propisuju ovlašteni doktori medicine i doktori
stomatologije, kao i ovlašteni specijalisti u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti i hitnoj medicinskoj pomoći.

Recept ima značaj javne isprave (pravni dokument). Piše se čitko


tintom ili hemijskom olovkom plave ili crne boje koja se ne može brisati
ili kompjuterskim upisom. Nazivi lijekova se mogu skraćivati samo na
način utvrđen važećom farmakopejom. Nazivi gotovih imena se
ispisuju bez skraćivanja. Neispravne i nečitljive recepte magistar
farmacije je dužan vratiti doktoru.

Recept se piše na specijalnom formularu. Formulari mogu biti različiti,


a štampaju ih kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja. Obrazac
lijekova sa pozitivne liste* kantona je bijele boje sa crnom štampom, a
za komercijalne lijekove bijele boje sa crvenom štampom.

*Esencijalna ili pozitivna lista lijekova primarne zdravstvene zaštite je dio


paketa prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranih lica. Sadržava više
različitih lijekova razvrstanih po vrstama djelovanja koji se osiguranicima
izdaju na osiguranički recept. U većini slučajeva sadrži lijekove koje budžet
finansira 100% i dio lijekova za koje participiraju osiguranici. Najčešće se
revidira jednom godišnje u cilju praćenja potreba pacijenata.

3
Na jedan recept se može propisati samo jedan lijek u jednom obliku i
jednoj jačini. Izuzetak je propisivanje lijeka i rastvarača za njegovu
primjenu (npr. liofilizirani prašak za injekcije i voda za injekcije).

Na jedan recept se propisuje količina lijeka koja je, ovisno o stanju


pacijenta, dovoljna do kontrolnog pregleda:
• akutna stanja, jedno originalno pakovanje (količina dovoljna
za oko 10 dana)
• hitna medicinska pomoć, jedno originalno pakovanje, po
količini lijeka najmanje (količina dovoljna za oko 3 dana)
• hronična stanja, količina dovoljna za 30 dana

Ako se propisuje više od jednog originalnog pakovanja, na receptu je


potrebno naznačiti da je to ”neophodno” (Necesse est).
Ako se propisuje lijek u dozi većoj od maksimalne dozvoljene doze,
dozu je neophodno označiti uskličnikom i potpisom ljekara.

U apotekama, izdaje se samo onaj lijek koji je propisan na receptu. Ako


nema propisanog lijeka, uz pristanak pacijenta, može se izdati lijek
istog sastava drugog proizvođača.

Propisani lijek se može izadati:

• ako su na recept napisani svi neophodni podaci


• najkasnije 15 dana od propisivanja
• najkasnije 3 dana od dana propisivanja antibiotika
• najkasnije 5 dana od propisivanja paragrafika

1.3.1. Načini propisivanja lijekova

Recepti se, ovisno o načinu spravljanja i pakovanja/izdavanja


lijeka, mogu propisati na tri načina, te razlikujemo:
1. magistralno propisivanje (formulae magistrales)
2. oficinalno propisivanje (formulae oficinales)
3. propisivanje gotovog lijeka

Prije detaljnog opisa navedenih propisivanja recepata (magistralno,


oficinalno i propisivanje gotovih lijekova), upoznat ćemo se sa
podjelom lijekova prema načinu spravljanja i pakovanja.

4
Znači, svi lijekovi su, prema načinu spravljanja i pakovanja, podijeljeni
u tri grupe:

1. Magistralni lijekovi
2. Oficinalni lijekovi
3. Gotovi lijekovi

1. Magistralni lijekovi se spravljaju u apoteci prema uputama


navedenim u receptu (navedene su sve komponente i količine
supstanci koje čine lijek, te način spravljanja lijeka). Ovi lijekovi se
spravljaju neposredno prije izdavanja (ex tempore). Izrađuje ih
magistar farmacije miješajući aktivne i pomoćne supstance u
rastvaraču, praveći traženi farmaceutski oblik lijeka.

2. Oficinalni lijekovi se spravljaju u apoteci ili galenskom laboratoriju


prema uputama iz farmakopeje.
Farmakopeja je zbirka propisa za izradu lijekova, provjeru i
potvrđivanje identiteta i utvrđivanje čistoće i drugih parametara
kvalitete lijeka, kao i supstanci od kojih su lijekovi izrađeni. U
farmakopeji su opisani provjereni i neophodni lijekovi za određenu
zemlju ili grupu zemalja (npr. Evropska farmakopeja). S obzirom na
dinamiku u području farmaceutike, farmakopeja se stalno provjerava i
nadopunjava. Lijekovi koji su opisani u farmakopeji nazivaju se
oficinalni lijekovi; Izbačeni lijekovi (lijekovi koji su sadržani u
prethodnim izdanjima, a izostavljeni u zadnjem) nazivaju se opsoletni
lijekovi. Lijekovi opisani u farmakopeji imaju svoje ime - oficinalno
ime, na latinskom jeziku, koje se daje na osnovu aktivne supstance
lijeka i oblika lijeka (npr. oficinalno ime čepića morfina: Morphini
chloridi suppositoria).
U galenskim laboratorijama spravljaju se lijekovi i pomoćna ljekovita
sredstva u manjim serijama i na osnovu provjerenih receptura. Izrađuju
se po unaprijed definiranim postupcima o izradi i kontroli kvaliteta,
podliježu kontroli Agencije za lijekove, ali ne moraju biti registrirani.
Galenski pripravci, u pravilu, su jeftiniji od istovrsnih gotovih lijekova
(lijekova s robnom markom).

Magistar farmacije, oficinalne i magistralne pripravke pakuje, odnosno


izdaje u odgovarajućoj opremi sa etiketom (signatura) na kojoj upiše
ime lijeka, način primjene, mjesto i datum spravljanja, te stavi svoj
potpis.

Ako je lijek namijenjen za unutrašnju upotrebu, na pakovanje se stavlja


etiketa, odnosno signatura bijele boje.

5
Ako je lijek namijenjen za vanjsku upotrebu, na pakovanje se stavlja
signatura crvene boje, sa naznakom Spolja.
Ako lijek sadrži supstance jakog djelovanja i može izazvati trovanje pri
oralnom unošenju, na signaturu se napiše oznaka Otrov.

3. Gotovi lijekovi su preparati sintetskog ili prirodnog porijekla,


industrijski proizvedeni pod imenom odabranim od proizvođača, a
izdaju se u originalnom pakovanju proizvođača (npr. Amoxibos je ime
proizvođača Bosnalijek za lijek amoksicilin) .
Gotovi lijekovi se izdaju:
• u originalnom pakovanju
• u određenom broju komada iz pojedinačnog originalnog
pakovanja farmaceutskog oblika (blister)
• u određenom broju komada iz većeg bolničkog pakovanja

1.3.2. Dijelovi i sadržaj recepta

Recept ima tri odvojena dijela (Slika 1):

1. Administrativni dio – Inscriptio


U prvom dijelu upisuju se podaci o pacijentu kome se izdaje lijek (ime i
prezime, godina rođenja, adresa), podaci o osiguranju, šifra bolesti
prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, ozljeda i uzroka smrti (MKB).
Inscriptio treba da sadrži odštampan ili pečatom otisnut naziv i adresu
zdravstvene ustanove ili, u slučaju privatne ordinacije, ime i prezime
ljekara, specijalnost, adresu i telefon.
Ovaj dio je isti, neovisno o načinu propisivanja lijeka (magistralno,
oficinalno i propisivanje gotovih lijekova).

2. Stručni dio
U drugom dijelu pišu se podaci o lijeku koji se propisuje (ordinira).
Prema vrstama podataka, i ovaj dio podijeljen je u nekoliko dijelova:
a. Invocatio je dio koji sadrži samo znak Rp, tj. kraticu latinske riječi
recipe – što znači uzmi.
b. Ordinatio ili Praescriptio je dio koji se odnosi na osnovne
podatke o lijeku koji se propisuje, i različit je ovisno da li se propisuje
magistralni, oficinalni ili gotovi lijek (pogledati zadatak 1-3).

U ordinaciji, kod propisivanja gotovog lijeka, na maternjem jeziku, piše


se: fabričko ime lijeka, velikim početnim slovom u nominativu,

6
farmaceutski oblik lijeka i jačina (količina aktivne supstance) izražena u
jedinicama koje je dao proizvođač.

U ordinaciji, kod propisivanja oficinalnog lijeka, piše se: oficinalno ime


lijeka (internacionalno nezaštićeno ime zajedno sa oblikom lijeka),
velikim početnim slovom na latinskom jeziku u genitivu, te željena
ukupna količina lijeka, izražena u gramima. Oznaka jedinice mase (g) ili
volumena (ml) se ne upisuje.

U ordinaciji, kod propisivanja magistralnog lijeka, piše se cijeli sastav


lijeka, imena i količine supstanci (izražene u gramima), jedna ispod
druge:
• aktivna supstanca (Remedium cardinale) koja nosi terapijsku
ulogu (aktivnih supstanci može biti i više);
• pomoćna supstanca (Remedium adjuvans), jedna ili više, koja
pojačava ili nadopunjava djelovanje aktivne supstance;
• korigens (Remedium corrigens), koji poboljšava ukus ili miris
lijeka; podloga (Remedium constituens seu vehiculum), koja,
ovisno o obliku lijeka koji želimo, može biti voda, vazelin itd.
Imena supstanci se pišu velikim početnim slovom, na latinskom jeziku
u genitivu.

c. Subscriptio je uputa farmaceutu o načinu izrade lijeka, pakovanju i


izdavanju lijeka. Subskripcija je različita ovisno da li se propisuje
magistralni, oficinalni ili gotovi lijek.

U subskripciji, kod propisivanja gotovog lijeka, daje se uputa da se


izda originalno pakovanje i broj pakovanja.
Piše se na latinskom jeziku: da – daj ili detur – neka se izda originalna
kutija - Da scatulam originalem ili bočica - Da lagenam originalem
ili tuba - Da tubam originalem. Broj pakovanja se označava rimskim
brojem (Da tubam originalem NoI). Uobičajeno se na jedan recept
propisuje jedno originalno pakovanje.
Druga pravila:
• Ako se na jedan recept propisuje više pakovanja, naglasi se da je
to neophodno, te se slovima, u zagradi, na latinskom jeziku,
napiše broj potrebnih pakovanja,
npr. Da scatulas originales No II (duas) Necesse est!.
• Ako postoje različite veličine pakovanja (npr. kutija sa 10 i 20
tableta), a želimo veće pakovanje, veličina pakovanja se navede
u zagradi,
npr. (Da scatulam originalem (á 20 tbl) No I
• Ako postoji veliko originalno pakovanje, a nama je potrebna
manja količina lijeka (npr. manji broj ampula iz velikog

7
pakovanja), umjesto cijelog originalnog pakovanja propiše se broj
potrebnih pojedinačnih originalnih oblika,
npr. Da ampullas originales NoV (quinque)

U subskripciji, kod propisivanja oficinalnih lijekova, piše se samo


način izdavanja lijeka npr. izdati u bočici - Da ad vitrum, ili broj
pojedinačnih oblika koje treba izdati npr. daj takvih doza – Da tales
doses No...

U subskripciji, kod magistralnog propisivanja lijekova, piše se šta


treba raditi sa supstancama koje smo naveli u ordinaciji, tj. koju
farmaceutsku formu treba spraviti, npr. pomiješaj da bude rastvor –
Misce fiat solutio (misce-miješaj; fiat-neka bude; solutio-rastvor); i
način kako se izdaje lijek, npr. izdati u bočici - Da ad vitrum.

d. Signatura je uputa pacijentu, na koji način i u kojim vremenskim


razmacima mora uzeti lijek. Signatura uvijek započinje kraticom S. od
latinske riječi signa-ne se označi. Piše se na maternjem jeziku, a mora
biti kratka i jasna. Ako se lijek primjenjuje od strane zdravstvenog
radnika (npr. injekcije), u signaturi se naznači da se izdaje na ruke
liječnika - Ad manum medici.

3. Podaci o osobi i ustanovi koja izdaje lijek - Adscriptio


Na kraju, u trećem dijelu recepta, upisuju se podaci koji se odnose na
osobu i ustanovu koja izdaje lijek.
Recept je kompletno propisan nakon stavljanja datuma propisivanja i
potpisa liječnika. U apoteci, nakon izdavanja lijeka, farmaceut stavlja
datum izdavanja i potpis.

Propisivanje gotovog lijeka


Zadatak 1. Djetetu starosti 7 godina, u cilju prevencije zubnog
karijesa, propisati natrij fluorid. Registriran je gotov lijek fabrike
Bosnalijek pod imenom Naf tablete od 0,25mg i 1mg (ako u receptu
nije naznačena jačina tablete, u apoteci se izdaje najmanja jačina).
Preporučena doza za djecu od 4 do 16 godina iznosi 1mg/dan.Tableta
treba da se otopi u ustima.

Rp/ Naf tablete 1mg


Da scatulam originalem No I (unam)
S. 1 tableta neposredno prije spavanja.
Tabletu otopiti u ustima!

Propisivanje oficinalnog lijeka

8
Zadatak 2.: Pacijentu, u tretmanu infekcije usne šupljine, propisati
razrijeđeni hidrogen-peroksid. Primjenjuje se razrijeđen u koncentraciji
50%.

Rp/ Hydrogenii peroxydi solutionis dilutae 100,0


Da ad vitrum
S. Spolja, razblažiti sa vodom u jednakom omjeru (1 velika kašika
rastvora i jedna velika kašika vode), i ispirati usnu šupljinu

Propisivanje magistralnog lijeka


Zadatak 3: Magistralno propisati vodu za osvježenje usne šupljine
(dezodorans) koja sadrži natrij-hidrokarbonat u 5% koncentraciji
(Remedium cardinalae), paprenu metvicu kao korigens (Remedium
corrigens), i vodu kao podlogu (Vehiculum). Primjenjuje se razrijeđen u
vodi u koncentraciji 20%.

Rp/ Natrii hydrocarbonatis 10,0


Menthae piperitae 40,0
Aquae purufucatae ad 200,0
Misce fiat solutio
Da ad vitrum
S. Spolja, 2 velike kašike na čašu vode, za ispiranje usta

2. PROPISIVANJE POJEDINIH
FARMACEUTSKIH OBLIKA LIJEKOVA

2.1. Tablete - Tablettae


Kapsule - Capsulae
Dozirani kruti ljekoviti pripravci u obliku okruglih ploča (tabula-
lat.ploča), dobijeni komprimiranjem ljekovitih supstanci.

Razlikuje se više farmacetskih oblika tableta:


Filmtablete su tablete obložene ovojnicom u obliku tankog filma koja
se topi pri određenoj pH vrijednosti, te tako omogućava apsorpciju
lijeka u pogodnom dijelu probavnog trakta.
Retard tablete su tablete koje postupno otpuštaju aktivnu supstancu,
te tako imaju produženo (protrahirano) djelovanje.

9
Dražeje su tablete zaobljenih rubova, obložene šećernim sirupom,
čokoladom ili drugim korigensom okusa, a koji i štiti aktivnu supstancu
od vlage ili kisele sredine želuca.
Lingvalete su tablete koje se stavljaju pod jezik, te se aktivna
supstanca apsorbira već u usnoj šupljini čime se postiže brzi efekat.
Efervete ili šumeće tablete su tablete koje se prije primjene otapaju u
čaši vode pri čemu razvijaju ugljični dioksid koji pospješuje apsorpciju i
daje napitku ugodan okus.
Oriblete su tablete koje se otapaju u usnoj šupljini ili tablete za sisanje
(pastile) koje djeluju lokalno na sluznicu usta i grla.
Solublete su tablete namijenjene za izradu rastvora za vanjsku
primjenu, najčešće za dezinfekciju. Otapaju se u vodi. Ako sadrže
supstance veoma jakog djelovanja (otrovi) moraju biti obojene plavom
ili crvenom bojom koja se otapa, te pripremljenom rastvoru daje
intenzivnu boju.

Prednosti tableta su:


• tačno doziranje
• stabilnost pri dužem skladištenju
• jednostavna primjena

Ne daju se maloj djeci, pacijentima koji povraćaju, kod poremećaja


stanja svijesti ili poremećaja gutanja.
Propisuju se kao oficinalni i gotovi lijekovi.

Kapsule se sastoje od dva cilindrična tijela koja se po punjenju navuku


jedno na drugo i nalegnu ili u jednom dijelu.
Izrađuju se industrijski.
Stabilne su pri skladištenju jer je ljekovita supstanca zaštićena od
dejstva vlage i zraka.
Svrha njihove primjene je:
• da lijek nepromijenjen dođe do želuca/crijeva
• da se izbjegne štetno djelovanje lijeka na zube, usnu duplju i
želudac
• da se zaštiti bolesnik od neprijatnog ukusa, mirisa ili intenzivne
boje lijeka
Pacijent kapsule treba da proguta cijele sa tečnošću (ne daju se djeci).

Zadatak: Pacijentu sa ulceroznim gingivitisom propisati gotov lijek


koji sadrži metronidazol, fabričko ime Metrozol 250mg tablete.

Rp/ Metrozol tablete 250mg


Da scatulam originalem No I (unam)
S. Po jednu kapsulu svakih 8 sati

10
Zadatak: Pacijentu sa valvularnom anomalijom, u cilju profilakse
endokarditisa, propisati gotov lijek amoksicilin, fabričko ime Amoxibos,
kapsule od 500mg. Preporučena doza: 2g amoksicilina 30 minuta do 1
sat prije dentalne procedure.

Rp/ Amoxibos kapsule 500mg


Da scatulam originalem No I (unam)
S. 4 kapsule odjednom, pola sata prije vađenja zuba.

Oficinalno propisivanje

Neke oficinalne tablete:


Thioridasini chloridi tbl, sadržaj u tableti 0,01; 0,025 i 0,1 (neuroleptik)
Bisacodyli tbl., sadržaj u tableti 0,005 (laksantno dejstvo)

Neke oficinalne kapsule (antimikrobici):


Ampicillini trihydrati caps., sadržaj u kapsuli 0,25 i 0,5
Cephalexini caps., sadržaj u kapsuli 0,25 i 0,5
Chloramphenicoli caps., sadržaj u kapsuli 0,25
Cloxacillin natrii caps., sadržaj u kapsuli 0,25 i 0,5
Oxsytetracyclini dihydrati caps., sadržaj u kapsuli 0,25

Zadatak: Pacijentu starosti 25 godina, u cilju ublažavanja srednje


jakog bola, propisati acetilsalicilnu kiselinu 500mg tablete.
Preporučena doza iznosi 300mg do 900mg svakih 4 do 6 sati ako je
potrebno; maksimalno 4 grama na dan.

Rp/ Acidi acetylsalicylici tablettarum 0,5


Da tales tablettas N0 X (decem)
S. 1 tableta kod pojave bola; ako je potrebno uzeti ponovo u
razmaku ne kraćem od 4 sata.

11