You are on page 1of 9

Az átok Írta: Doc

A Halászok szigete
I.
Az átok
1-2. szintő karaktereknek

Bevezetı: A halászok szigete, két kalandból álló kampány kezdı karaktereknek. A leírásban a
helyszínek saját világon játszódnak, de bármelyik világba könnyen beilleszthetı. Az elsı
modulban a karaktereknek egy térképet kell megszerezniük megbízójuknak. A térkép
megszerzése után a megbízó újabb küldetéssel látja el a kalandozókat, immár a térképen lévı
sziget felderítésével, és egy elveszett kincs felkutatásával.

Háttér: Ristus egy középkorú viszonylag nagy hatalmú mágus, aki olyan információhoz
jutott, hogy egy déli nemes kincses hajóján egy értékes mágikus tárgy is utazott amire neki
mindenképpen szüksége lenne. A hírek szerint a szállítmányt kalózok támadták meg és a
hajónak nyomveszett. Ristus kiderítette, hogy egy térkép is maradt a hajó utolsó tartózkodási
helyérıl, aminek segítségével felkutatható az elveszett kincs. Információi szerint a térkép
Artus Tewar-hoz került, aki egy wyntoni nemes volt (70 évvel ezelıtt), és szívesen
foglalkozott tekercsek és régi titkok tanulmányozásával.

A Tewar család története: A Tewar család fejeként Artus-nak remek élete volt. A hosszú
évtizedek óta mőködı Tewar kereskedıház évrıl évre nagyobb profitot hozott, míg a
családnak már csak a pénz elköltésére kellett komoly gondot fordítania. Több házzal is
rendelkeztek Wynton-ban és környékén, de legjobban a „nyári lakban” szerettek élni. A több
szintes kúria nem messze fekszik a fıvárostól és a kellemes erdıs környezet eléggé
elszigetelt, hogy nyugodtan pihenhessenek. Artus szabadidejében elıszeretettel foglalkozott
az arkán mágia tanulmányozásával, és jelentıs összegeket költött különféle mágikus
hozzávalók és tekercsek megvásárlására. Egyszer egy kereskedı felkínálta portékáját a
nemesnek, amit Artus meg is vett. Az áru tartalmazott sok "mágikus" tekercset, és italt. Persze
a tekercsek fele humbug volt, de egy kettı tényleg tartalmazott mágikus formulákat. Ekkor
került hozzá a térkép is, amit Ristus keres. Artus a tekercseket tanulmányozta laborjában, és
egy éjszaka az egyik tekercsrıl megidézte Neserestu szellemét, aki évtizedek óta bolyongott a
szellemvilágban. A kárhozott lélek megpróbálta átvenni a nemes teste felett az irányítást, de
ez egy hosszú folyamat, és naponta csak néhány órára tudta átvenni a test feletti uralmat, de
ahogy gyengül a megszállt test akarata, annál nagyobb befolyása van. A szellem csak a Tewar
családhoz tartozó férfiakat szállhatta meg, és az adott testbıl csak annak halálával szabadul. A
kisnemes megváltozott, ahogy átvette az irányítást a nekromanta. Éjszakánként teljes
hatalommal bírt Artus felett és laborjában folytatta abbamaradt kutatásait. Artus csak
reggelente ura önmagának, de akkor sem teljesen; agresszívabb ingerlékeny, és nem
foglalkozik a birtok ügyeivel. Ekkor már él két fia Trat, és Almart. Végül Artus rájött mi
történik vele, és kiugrott a toronyablakon, hogy megszabaduljon a gonosz nekromantától.
Halála után a szellem a gyengébb akaratú Tratot szállta meg. Ezek után a birtok egyre
elhanyagoltabb, és veszteségesebb lett, míg a család kénytelen volt elhagyni a házat, mert
féltek az átoktól, ami elvette tılük a családfıt, és ami elszakította Tratot. Trat ugyanis elindult
vándorolni (a nekromanta befolyása miatt), és harcosként tengette mindennapjait. Születtet
egy gyereke, akit Olknak neveztek el, bár Trat nem is tudott róla, mert éppen a halálba rohant.
Neserestu ugyanis megunta, ezt a testet, mert Trat ha nem volt részeg, éppen harcolt valahol.
A szellem a megidézés szerint nem tudja elhagyni a testet, csak annak halálával, és csak
családtagokat szállhat meg. Így Tratot beleüldözte egy végzetes csatába, majd elindult új
őldozata felé. Almart két évvel ezelıtt halt meg szívbajban, és a szégyenbe, hogy nem tudta

1
Az átok Írta: Doc

visszaállítani családjuk régi fényét, így csak az ifjú Olk maradt, mint a Tewar család utolsó
leszármazottja. Megszállta a gyermeket, akit késıbb visszavezetett a régi családi birtokra,
megszereztette vele a Tewar család igen gyér örökségét, és folytatta ırült kísérleteit. Most Olk
a kúriától 8 Km-re délre lakik egy lerozzant faházban, és amikor csak teheti részeg, mert nem
is sejti mi történik vele, és inkább az alkohol kábulatába menekül. Olk felett majdnem teljes a
nekromanta hatalma. Naponta 14 órát képes a férfit irányítani, és bármikor el tudja nyomni
Olk akaratát.
Neserestu: Paranoiás gyilkos, főszerezve egy kis tudásszomjjal. Halála elıtt mindenféle
mocskos kísérletet végzett, de mivel tudása kevés volt, így mindig mások munkáit elemezte,
vagy módosított a kész változaton. Nem vette észre tehetségtelenségét, és vallotta, hogy
egyszer megtalálja az élet, és halál közötti kaput. Eme esztelen törekvése sok ember életét
követelte, mivel a kaput csak a halál tanulmányozásával lehetett megismerni. Semmilyen
eredményre nem jutott, de nem adta volna fel, ha egy csapat kalandozó fel nem keresi, és a
törvény elé nem állítja. Az ítélet persze halál volt, amit végre is hajtottak. Neserestu ırült
lelke nem tudott átlépni az istenek földjére, így itt maradt a halandók között, és figyelte a
világ változását, de nem tudott közbeavatkozni testtelensége miatt. Egészen addig, amíg egy
óvatlan kisnemes meg nem idézte, és ı átvette a teste felett az uralmat.

Megbízás: A karakterek Wynton városában vannak, a Fekete kutya fogadóban. Békésen


iszogatnak, és élvezik a kitőnı kiszolgálást. Ekkor lép be Ristus, aki a kalandozók felé veszi
az irányt (jobb, ha a kaland elıtt valahogy összemeséled a karaktereket, így Ristus ismerheti a
csapatot, és így van oka ıket felbérelni). Ristus illedelmes, nem lekezelı, és tisztelettel beszél
a karakterekkel. Bár magas szintő mágus, öltözete egy sima vászoning, és egy
bársonyköpeny. Fiatalos arca frissen borotvált, félhosszú barna haja tiszta, és rendezett.
Elmondja a karaktereknek, hogy meg kéne szerezni egy térképet, ami valószínőleg a Tewar
családnál van. Azt is tudatja a karakterekkel, hogy a környéken él Olk Tewar (azt nem tudja,
hogy ı az utolsó Tewar) aki tudhat valamit a térképrıl, valamint azt is elmondja, hogy egy
lecsúszott nemesi családról van szó, aminek utolsó vagyona a nyári lak. A fizetség fejenként
20 arany, de alkudozni csak nehezen lehet vele.

Olk háza: A karakterek elindulnak Olk háza felé, amit 5 óra gyaloglás, és fél óra keresgélés
után meg is találnak. A ház igen lerobbant. Korhad az ajtó, a ház jobb oldalánál lévı istálló
romokban van, a fészernek nincs teteje. A ház mögött található egy kút, meg egy lóitató. Az
ajtón kopogva nem kapnak választ mert Olk este a birtokon volt, és kísérletezett, majd ájultra
itta magát. Dörömbölésre 8-10 perc múlva megjelenik az ajtóban, és szidja a kalandozók
ıseit. Egyébként az ajtó nyitva van. A ház áll egy konyhából, és egy hálóból. Büdös van, és
iszonyú rendetlenség. Olk a hálóban az ágyon alszik, és felrázásához kell vagy 2 perc. Ha
kijózanítják valamennyire, fáradtan meghallgatja ıket, majd közli, hogy nem tud semmilyen
térképrıl, bár rég nem járt a kúriában (ı úgy hiszi), de ha igaz az információ, akkor csak ott
lehet. Ha nagyon gyızködik, esetlek 5 aranyért elviszi ıket a házhoz. Kér egy kis idıt amíg
összekészül, ami könnyed mosakodásból áll, valamint magához veszi vándorbotját és
tarisznyáját, és a házi pálinkát tartalmazó kulacsát. Neserestu felismeri mekkora veszélyt
jelenthet számára a kutakodás, így átvéve az irányítást, Olk-al elıszedeti varázskönyvét és
komponenses erszényét, ami a hálószoba egyik deszkája alatt van elrejtve. A titkos rekesz
felfedezése az iszonyú rendetlenség miatt rendkívül nehéz (Keresés NF:22). A nekromanta
rendkívül elıvigyázatos, és úgy veszi magához a tárgyakat, hogy senki se láthassa és Olk
tarisznyájába rejti ıket. Olk út közben csöndes, és néha nagyokat kortyol bőzlı kulacsából.

A nyári lak: A rezidencia, már 60 éve elhagyott, azóta nem nagyon foglalkoztak vele. A falak
düledeznek, a repedésekbe kúszónövények kapaszkodnak, és az egész olyan félelmetes.

2
Az átok Írta: Doc

Miután Neserastu beköltözött Olk testébe, és visszavezényelte a birtokhoz, sokminden történt.


Olk a hagyatékot megszerezve új tekercseket és varázskönyvet vett, ezáltal Neserestu kedvére
kísérletezhet a pincében. A tekercsek segítségével élıhalottakat állított elı, a néha itt
megszálló vándorokból, vagy koldusokból. Most az élıhalottakkal"védi" birtokát, hogy senki
se vegyen el tıle semmit, és ne zavarják éjszakai kutatásában. Olk nem tud az élıhalottakról,
mert magától nem megy a kúriához.
A birtok 1,5 órás sétára van Olk kunyhójától, és jó 7 órányira Wyntontól. Pontos vezetés
nélkül jó egy napba telik, mire az erdıben meg lehet találni a birtokot. A birtok körül rozzant
fémkerítés húzódik, amin már rengeteg lyuk tátong. A bejárat délre nyílik, és a rozoga fa
kapura festékkel a következı felirat van írva „MAGÁNTERÜLET! Belépni tilos!”. A kerítés
a háztól pár száz méterre húzódik.
A ház elég romos. Az épület nyugati oldala toronyszerően magasodik, itt vannak a szobák. A
keleti vége egy hatalmas terasz, amire az elsı emeletrıl lehet kimenni. A ház nagy kétszárnyú
bejárati ajtaja romos, és az egyik ajtószárny félig le van szakadva. A szobákban általában por
van, de elıfordulhat, néhány rozzant szék, vagy asztal. Minden ablakon be van hajtva a zsalu,
így a házban sejtelmes félhomály uralkodik. A házban lévı összes ajtó csukva van, de csak a
jelzettek vannak kulcsra zárva.

Földszint:
1: Fogadó: régen a Tewar család itt fogadta a vendégeket, és itt történtek az üzleti
tárgyalások. Most iszonyatos állapotok uralkodnak itt. A földön szanaszét ruhák, pokrócok,
szemét, és egy tőzrakás nyomai is fellelhetıek. Itt aludtak, a vándorok, és a koldusok egészen
addig, amíg Neserestu élıhalottat nem csinált belılük.
2: A gondnok szobája: üres, de megmaradt a régi kulcstartó szekrény, és van egy törött seprő
a sarokban.
3: Akárcsak az 1-es szoba, ez is cselédszállás volt, de ez teljesen üres.
4: Feljáró: ebbıl a szobából vezet fel az emeletre a lépcsı. A lépcsı elıtt egy zombi áll, aki
rátámad a belépıkre. (Olk általában hátul marad, nem kutakodik, csak megáll az ajtóban, és
onnan nézi az eseményeket. Közben iszik egy keveset. Ha netalántán Olk az élıhalottak által
veszélybe kerülne, kimondja hogy: quardax és az élıhalottak nem támadnak rá. Az
animáláskor az élıhalottak azt a parancsot kapták, hogy minden behatolót öljenek meg, csak
azt nem aki kimondja a jelszót.. Olk csak azért szólal meg, mert Neserestu nem akar
"meghalni", így kimondatja Olkal a jelszót.)
5: Ebédlı: Nagy terem, közepén egy rozoga asztallal, ami régen sok fényes vacsorának adott
helyet. A tetı itt rozoga, és néhol be is szakadt, így viszonylag világos van a teremben. Az
ajtóban egy csontváz állomásozik.
6: Konyha: valaha igen nagy tiszteletben állt a környéken, mert a ház igen híres volt
konyhamővészetérıl. Ma már csak a régi tőzhely a déli falnál, és a tálalóasztal maradt. Ha
valaki nyomokat keresne, a földön észreveszi, hogy a szobát többször használják, mint a
többit, és a nyomok a porban a kamrához vezetnek. Itt található a hátsó bejárat, ami be van
zárva, de kinyitni egy egyszerő rúgással ki lehet (egyébként NF:15 zárnyitás).
7: Kamra: a nyomok ide vezetnek. a falakon, még ott vannak a tárlópolcok, és a dél-keleti
sarokban van egy csapóajtó amit nem olyan könnyő észrevenni NF: 17.
8: Régen cselédszoba volt, de most semmi nincs benne, csak egy régi vaságy a déli fal
mellett.

I. emelet:
9: Hálók: Régen itt aludtak a Tewar család tagjai. Mindent elvittek amit csak lehetett, így
minden szoba teljesen üres.

3
Az átok Írta: Doc

10: Terasz: a földszinten lévı ebédlı teteje, ahol békésen lehetett teázgatni, és sziesztázni úgy
60-70 évvel ezelıtt. Most az idı által megviselve veszélyes, sıt halálos csapda is lehet annak,
aki rámerészkedik. Ha valaki rálép, kb 3métert tehet meg, utána beszakad. D6 HP-t sebzıdik,
ami sikeres reflex mentıvel (NF:15) felezhetı.
11: Társalgó: itt folytak a megbeszélések szép bársonykanapékon, pipázgatva. Innen is
elvittek mindent, így nem sokban különbözik a többi poros szobától.
12: Vendégszoba: ízlésesen volt berendezve, az elıkelı vendégeknek, de ma már csak az
egerek lakják.

II. emelet:
13: Galéria: meglepıen ez a szoba zárva van, nyitásához NF:18 zárnyitás szükséges, de némi
erıltetéssel pár perc alatt betörhetı. Neserestu is berendezett magának egy galériát, ami 3
tárgyból áll: 1, Giridelton kardja 2, Giridelton páncélja 3, Bragtaldon karvédıje. A nevek
valódiak, és a tárgyak is. Nem nagy hısök, így aligha ismeri valaki a nevüket. Minden tárgy
szebb az átlagosnál. Giridelton kardja szép kígyókkal van díszítve a markolatánál, és kitőnı
kovácsmunka (mestermunka hosszúkard). A páncél egy bırpáncél, ami rézveretes mintákkal
van beborítva nonfiguratív ábrákkal (értéke 40a). A karvédı bır alapra dolgozott ezüst
szegecsekkel. (értéke 5a)
14: Könyvtár, és irattár: még mindig itt van a nagy könyvtartó szekrény, de egy könyv sem
található. A szoba közepén egy asztal áll, és mindenfelé szétdobált papírok hevernek. A
papírok, a család régi üzleti ügyeit tartalmazzák. Semmit nem érnek, és semmi hasznosat nem
lehet megtudni belılük.
15: A családfı dolgozószobája: itt dolgozott a mindennapokban Artus Tewar. A szoba ajtaja
zárva van, de betörése sem jelenthet gondot, 2-3 perc alatt fel lehet feszíteni, vagy NF:20
zárnyitással kinyitni. Az ajtóval szemben lévı ablak alatt van egy asztal, és két kisebb
szekrény, amik üresek de a déli falat teljes hosszában egy könyvespolc fedi. A szekrénysor
ajtó felıli része egy titkos ajtó, ami mögött egy szők csigalépcsı vezet a toronyszobába, ahol
régen Artus, most pedig Neserestu dolgozik. A titkos ajtó észrevételéhez NF:20 keresés kell.
Nyitása, a polcon elhelyezett szobor meghúzásával lehetséges. A szobrot könnyú felfedezni,
mert az egyetlen tárgy a szekrényen, leszámítva néhány papírtekercset és lapot, amiken
szintén üzleti feljegyzések vannak. A szobor egy köpenyes mágust ábrázol és fehér
márványból készült. Ha a titkos ajtót felfedezik a karakterek, Olk felett lassan átveszi az
uralmat Neserestu, aki a betolakodók elpusztítására tör.

A toronyszoba: A négy égtáj felé nézı ablakokon, és a szoba közepén lévı asztalon kívül,
minden sarokban van egy szekrény. A szekrények tartalma a következı:
1: egy 50a értékő könyv, ami a herbalizmus mővészetérıl szól. Feljegyzések, mindenféle
növényi keverékekrıl, amiknek nincs sok hasznuk, de Neserestu úgy gondolja nagyot
alkotott. Alapvetı, nem ritka növények szárított, illetve porlasztott formában.
2: a szekrényben lévı dolgok mind a nekromanciával foglalkoznak. Egy nagyobb könyv A
Nerdo Nekromatica az iskola történetét tartalmazza (értéke 30a-10a attól függ kinek adják el).
Ismét feljegyzések kísérletekkel kapcsolatban, amik életet, és halált kutatnak.
3: ezt a szekrényt a vallásnak rendezte be Neserestu. Azt gondolta, hogy úgy tud a legtöbbet
ártani az ellenségeinek, ha ismeri ıket. Egy doboz, benne az összes vallás szimbólumáról
készített másolat, feliratozva melyik valláshoz tartozik. (értéke nincs nagyon, mivel a
másolatok vasból vannak, de hasznos lehet). Írások a vallásokról, amiket elolvasva, érdekes,
(de nem titkos) dolgokat tudhatnak meg az olvasók.
4: itt találhatóak Artus Tewar feljegyzései (lsd. A modul végén), és a naplója, melyben leírja a
furcsa változást amin végigment, és megemlíti a tekercset is. Aki átolvassa a papírokat rájöhet
az idézésre egy NF15 misztikus ismeretek próbával. Az asztalban találhatóak a most készülı

4
Az átok Írta: Doc

kutatások eredményei, és Neserestu naplója. Feltőnhet, hogy a két napló írója más személy. Itt
van továbbá a térkép amit keresnek. Egy hajózási térképrıl van szó, amit idegen déli nyelven
írtak, és ami egy hajó útvonalát jelöli.

Pince:
1: Éléstár: semmi sem maradt, csak néhány korhadó polc.
2: Fürdı: csak a nagy kályha maradt, ami viszont elég rozsdás, és nem használható, mivel a
kémény is eltömıdött.
3: Borospince: a többinél szobánál 1,5, méterrel lejjebb helyezkedik el. Néhány üres hordó a
szoba mostani tartalma.
4: Titkos szoba: régen Atrus, mostanában Neserestu (Olk testében) végzi itt mocskos, és
etikátlan kísérleteit. A szobában található egy alapvetı alkimista felszerelés, néhány
értéktelen tekercs, és különféle szerszámok. (itt készültek az élıhalottak is)Az asztalon lévı
kis ládában található néhány ékkı, és egy szobor (zárnyitás NF:20) Azurit (10 gp); Vérkı (50
gp); Kék kvarc (10 gp); Szem agáte (10 gp); Onyx (50 gp); Karcolt csont szobor (55 gp).
5: Szerszámkamra: Meglepı, de a kamrában van egy jó ásó, egy gereblye, és egy kapa.
Ezekkel a szerszámokkal végezte Neserestu a többi csavargó temetését.

Olk Tewar, Férfi ember Com2: CR 1; Medium Humanoid ; HD 2d4+4(Commoner) ; hp 10;


Init +0; Spd 30; AC:10 (Flatfooted:10 Touch:10); Tám: +2 (1d6+1, Quarterstaff); AL N; SV
Fort +2, Ref +0, Will -1; STR 13, DEX 11, CON 15, INT 10, WIS 9, CHA 10.
Skills: Handle Animal +7, Jump +3, Listen +2, Profession (Teamster) +3, Ride +5.

Feats: Animal Affinity, Endurance.


Weapons: Quarterstaff (0 gp).
Felszerelés: Tarisznya, kulacs, (és amikrıl nem tud: kulcsok a házhoz, varázskönyv,
mestermunka tır).

Olk egy teljesen hétköznapi ember. Sokáig kocsisként dolgozott, de Neserestu nem sokáig
hagyta érvényesülni. A karakterekkel szemben ellenséges, és eléggé másnapos, hogy ne
beszélgessen. A pálinkás kulacsából idınként iszik egy keveset, egyébként a karakterek
mögött halad, nem avatkozik bele semmibe. Ha csatáznak az élıhalottakkal, elıször
elmenekül, de Neserestu hatására visszamegy a házba pár perc múlva.

Neserestu, Male Human Wiz3: CR 3; Medium Humanoid ; HD 3d4+6(Wizard) ; hp 18; Init


+0; Spd 30; AC:10 (Flatfooted:10 Touch:10); Atk +2 base melee, +1 base ranged; Tám: +3
(1d4+1, Dagger) AL NE; SV Fort +3, Ref +1, Will +6; STR 13, DEX 11, CON 15, INT 14,
WIS 12, CHA 7.
Skills: Appraise +3, ConcenTration +5, Decipher Script +8, Heal +2, Knowledge (Arcana)
+8, Knowledge (Religion) +8, Spellcraft +9.

Feats: Combat Casting, Iron Will, Scribe Scroll, Spell Focus: Necromancy.
Spells Known (Wiz 4/3/2): 0 -- Acid Splash, Arcane Mark, Dancing Lights, Daze, Detect
Magic, Detect Poison, Disrupt Undead, Flare, Ghost Sound, Light, Mage Hand, Mending,
Message, Open/Close, Prestidigitation, Ray of Frost, Read Magic, Resistance, Touch of
Fatigue; 1st -- Cause Fear, Chill Touch, Comprehend Languages, Detect Undead, Mage
Armor, Silent Image, Summon Monster I; 2nd -- False Life, Tasha`s Hideous Laughter.
Spells Prepared (Wiz 4/3/2): 0 - Arcane Mark, Detect Magic x2, Detect Poison, Touch of
Fatigue (s); 1st - Cause Fear (s), Chill Touch, Mage Armor, Summon Monster I; 2nd - False
Life (s), Tasha`s Hideous Laughter x2.

5
Az átok Írta: Doc

Goods: Varázskönyv (az ismert varázslatokat tartalmazza), komponenses erszény,


mestermunka tır

Az ırült varázsló majdnem teljes egészében birtokolja Olk testét. Mindenrıl tud, és bármikor
át tudja venni az irányítást. Mikor megjelennek a karakterek, azt a tervet eszeli ki, hogy
elkíséri ıket remélve, hogy az élıhalottak elijesztik a csapatot. Ha ez nem történik meg, velük
marad de amint közelebb kerülnek a toronyszobához, illetve a pincéhez egyre jobban átveszi a
hatalmat Olk teste felett. Mikor elpattan a húr, Olk a fejéhez nyúl lehajtja, és mikor fölnéz már
Neserestu irányítja a testét. Ennek az észrevétele Észl NF:18. Ha valaki figyeli, miközben
felnéz, látja az ırült csillogást a szemében és hogy ajka mosolyra húzódik.
Taktika: Mikor már egyértelmő, hogy felfedik a titkot, kissé lemaradva a csapattól felvértezi
magát némi védelemmel. Elıször Mage armor-t, majd False Life-ot varázsol magára. A
varázslás felfedezéséhez hallgatózás NF: 20 próba szükséges, hacsak nem figyeli valaki, de
ekkor egybıl támad. Elıször a harcos karaktereket próbája meg cause fear, és Tasha`s
Hideous Laughter varázslatokkal ártalmatlanná tenni, ezután pokoli viperát idéz, végül chill
touch varázslattal, és tırrel esik a karaktereknek. Borult elméjében fel sem merül a vereség
lehetısége, túlzottan alábecsüli a karakterek erejét. A végsıkig harcol. Olk halála esetén a
testet ködszerő jelenés hagyja el, ami Neserestu lelke.

Csontváz: CR 1/3; Medium Undead ; HD 1d12; hp 9; Init +5; Spd 30; AC:13 (Flatfooted:12
Touch:11); Tám.: +1 (bunkó d6+1); Damage reduction 5/bludgeoning, darkvision 60ft.,
immunity to cold, undead traits, AL NE; SV: Fort +0, Ref +1, Will +2; STR 13, DEX 13,
CON --, INT --, WIS 10, CHA 1.
Feats: Improved Initiative,

Zombi: CR 1/2; Medium Undead ; HD 2d12+3 ; hp 16; Init -1; Spd 30; AC:11 (Flatfooted:11
Touch:9); Tám.: +2 (ütés d6+1) , Single actions only, damage reduction 5/slashing, darkvision
60 ft., undead traits, AL NE; SV Fort +0, Ref -1, Will +3; STR 12, DEX 8, CON --, INT --,
WIS 10, CHA 1.
Feats: Toughness

A városba visszaérve értesítik Ristust, aki pár órán belül felkeresi ıket, és nyélbe ütik az
üzletet. Ha beavatják a történésekbe, elmondja nekik, hogy a szerencsétlent valószínőleg egy
gonosz varázsló szállta meg. Mivel jó munkát végeztek, így Ristus felajánlja nekik, hogy
késıbb is adna néhány megbízást, mondjuk a térképen jelölt sziget felkutatását….

6
Az átok Írta: Doc

7
Az átok Írta: Doc

Szemelvények Artus Tewar feljegyzéseibıl:

Április 16.
…Nagy szerencsémre ismét találkoztam egy vándor kereskedıvel aki érdekes tárgyakat
ajánlott fel megvásárlásra. Temérdek tekercset és fóliánst vásároltam tıle amiket kedvemre
tanulmányozhatok toronyszobámban. A megvásárolt tárgyak között volt egy térkép is. A
kereskedı állítása szerint kincs van elrejtve a térképen ábrázolt szigeten…

Április 30.
…Hosszas kutatómunka eredményeképpen sem sikerült felderítenem a sziget hollétét és
egyéb információt sem találtam róla. Majd foglalkozok vele késıbb, de addig megvizsgálom
a többi tekercset, hátha több sikerrel járok…

Május 3.
…Ma egy nagyon érdekes dologban volt részem. Az egyik tekercs tanulmányozása után
ráébredtem, hogy a vásárolt tekercsek közül több is mágikus képességekkel bír. Talán
beteljesül régi vágyam, hogy varázslatos hatalmak felett uralkodjak…

Május 6.
…Egy réginek látszó tekercs igencsak felkeltette érdeklıdésemet. Sokban különbözik a
többitıl. Fekete bársonyszalaggal volt összekötve, számomra ismeretlen nyelven íródott és
az egész olyan furcsa…

Május 12.
…Lassan megfejtem a tekercs szövegét, mely igen sok munkámba került de megérte, hogy
újabb dolgokat ismerjek meg. Ha minden jól megy holnap el tudom végezni az
elıkészületeket a tekercs felolvasásához…

Május 14.
…Kissé zavart vagyok. Tegnap este felolvastam a tekercset és nagyon furcsa dolog történt.
Mikor az utolsó mágikus hangot kiejtettem, halk sóhajt hallottam majd testem megfeszült
és én elvesztettem az eszméletemet. Körülbelül tíz órát lehettem öntudatlanul a földön, de
egyéb bajom nem történt. A tekercs úgy tőnik nem mőködött…

Május 20.
…Rég nem írtam, de valahogy nem foglalkoztatnak most ezek a dolgok. Éjjelente
rémálmaim vannak, olyanok melyek emberi ésszel alig felfoghatóak. Nemegyszer megéltem
saját akasztásomat és fura látomásaim vannak, mintha ezek nem is álmok lennének…

Október 2.
…Téboly és átok! Férgek rágják testem belülrıl! Átok az éjjelekre, melyekre nem emlékszem
pedig ÉBREN vagyok! Már a nappalok sem békések, egyfolytában vízióim vannak.
Szörnyő víziók ezek a titkos tudománnyal kapcsolatos szörnyő kísérletek. Sikerült

8
Az átok Írta: Doc

utánajárnom a bársonyszalagon lévı pecsét eredetének, melynek jelentése:


NECROMANCIA…

December 15.
…Nem bírom tovább! A családom romokban hever és olyan dolgokat hánynak a szememre
amiket el sem követtem! De sajnos most már tudom, hogy nem én követtem el azokat a
szörnyő tetteket, hanem İ! İ, aki bennem lakik mióta felolvastam azt az átkozott
tekercset, és aki egyre inkább átveszi a hatalmat a testem felett. Nem bírom tovább, le kell
ıt gyıznöm, MEG KELL ÖLNÖM…