You are on page 1of 1

28 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα-400

Προστασία από σεισμούς!


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ*
■ Λαμβάνουμε τα μέτρα μας πολύ ΠΡΙΝ κτυπήσει ο Εγκέλαδος…

Κ
ουνηθήκαμε τις
προάλλες, άλλοι
λίγο κι άλλοι πολύ
από τον σεισμό στα Αντι-
κύθηρα. Παράλληλα, πολλές
περιοχές της χώρας μας
πλημμύρησαν, ενώ το πε-
ρασμένο καλοκαίρι δεν έλ-
λειψαν κι οι πυρκαγιές που
απείλησαν κατοικημένες
περιοχές. Στα επόμενα άρ-
θρα θα αναφερθούμε στα
μέτρα που πρέπει να παίρ-
νουμε ΠΡΙΝ από τέτοιες
καταστροφές, ελαχιστο-
ποιώντας, όσο είναι δυνα-
τόν, τις δυσμενείς τους επι-
πτώσεις ώστε να προστα-
Σεισμός Κεφαλονιάς 2014- Είχαν κοπεί δύο κολόνες για να βελτιωθεί η θέα με αποτέλεσμα να
τεύουμε τη ζωή και την πε-
καταρρεύσει ολόκληρος ο όροφος.
ριουσία μας.
Τι είναι ο σεισμός. Το ράγοντες που επηρεάζουν
έδαφος στο οποίο πατούμε τη συμπεριφορά των κτη-
δεν είναι σταθερό αλλά με- ρίων όταν γίνεται σεισμός.
τακινείται. Κι αυτό παρόλο Κατ’ αρχήν η ποιότητα του
που έχουμε την εντύπωση εδάφους. Οι οικοδομές που
ότι τα βουνά μένουν στη κτίζονται σε χαλαρά εδάφη
θέση τους και οι πεδιάδες (άμμο, φερτά υλικά, μπάζα)
είναι αιώνιες. Στην πραγ- κινδυνεύουν ιδιαίτερα,
ματικότητα, ο στερεός φλοι- αφού ο σεισμός «ρευστο-
ός της Γης αποτελείται από ποιεί» αυτά τα εδάφη. Με
σουν πέφτοντας. ρείτε να καταστρώσετε ένα
πλάκες που μετακινούνται αποτέλεσμα οι οικοδομές
Μπορεί επίσης να πέ- σχέδιο έκτακτης ανάγκης,
επιπλέοντας πάνω στον να μην πατούν πιά σε στε-
σουν και οι σοβάδες από το να εντοπίσετε τον πλησιέ-
ρευστό και καυτό γήινο ρεό έδαφος.
ταβάνι και γι’ αυτό οι κλασ- στερο χώρο συγκέντρωσης
πυρήνα. Για παράδειγμα, η Σημαντικό ρόλο παίζει
σικές οδηγίες προστασίας και – γιατί όχι – να οργα-
Κρήτη μετακινείται προς επίσης και η αντοχή του Προσεισμική ενίσχυση κτηρίου (πηγή smartbuilding.gr).
από τους σεισμούς προ- νώσετε μιάν οικογενειακή
την Αφρική με ταχύτητα κτηρίου στις δυνάμεις από
σμού. Αν μειώσουμε τα σί- του κτηρίου. Σήμερα, υπάρ- βλέπουν ότι πρέπει να κα- άσκηση προφύλαξης και
τεσσεράμισι έως πέντε εκα- τα σεισμικά κύματα. Γι’
δερα στον οπλισμό. Αν χρη- χουν καταπληκτικά υλικά λυφθούμε μέχρι να τελει- εκκένωσης. Ώστε να είστε
τοστόμετρα το χρόνο και αυτό κατά τη μελέτη και
σιμοποιήσουμε μπετόν και μέθοδοι ενίσχυσης που ώσουν οι δονήσεις κάτω προετοιμασμένοι για κάθε
προβλέπεται ότι θα ενωθεί την κατασκευή του κτηρί-
εκτός προδιαγραφών. Αν μπορούν να εξασφαλίσουν από ένα γερό τραπέζι, ένα ενδεχόμενο!
μαζί της σε 5 με 6 εκατομ- ου θα πρέπει να έχει τη-
αλλάξουμε τα σχέδια χωρίς βέλτιστη ασφάλεια ακόμη θρανίο ή ακόμη και μέσα Συμπερασματικά, αν
μύρια χρόνια. ρηθεί πιστά ο αντισεισμι-
την έγκριση του μηχανικού και σε οικοδομές που σε ένα ντουλάπι. Ένας πλή- δεν θέλετε να φοβάστε τους
Οι «τεκτονικές», όπως τις κός κανονισμός. Ο οποίος
(π.χ. αφαιρώντας κάποιες έχουν πληγεί από προη- ρης προσεισμικός έλεγχος σεισμούς, φροντίστε να πά-
λέμε, πλάκες είτε μετακι- με τη σειρά του στηρίζεται
κολώνες, μετατοπίζοντας γούμενους σεισμούς. του σπιτιού θα πρέπει να ρετε μέτρα ΠΡΙΝ το σεισμό.
νούνται οριζόντια είτε βυ- στα δεδομένα που συλλέ-
ένα φέροντα τοίχο, δημι- Εσωτερική διακόσμη- λάβει υπόψη και αυτόν τον Όταν κτίζετε το σπίτι σας,
θίζονται η μια κάτω από γουν οι επιταχυνσιογρά-
ουργώντας ένα άνοιγμα ση. Ωστόσο, μπορεί το σπί- παράγοντα και να προτείνει όταν το επιπλώνετε και
την άλλη. Έτσι, νότια της φοι, ειδικές συσκευές που
εκεί που δεν προβλέπεται) τι ή το διαμέρισμα που μέ- αντίστοιχα μέτρα ενίσχυ- όταν το διακοσμείτε. Αν
Κρήτης η αφρικανική πλά- μετρούν τις δυνάμεις οι
υπογράφουμε την κατα- νουμε να έχει κατασκευα- σης. μένετε σε παλιότερο σπίτι
κα καταβυθίζεται κάτω από οποίες αναπτύσσονται
στροφή της οικοδομής μας στεί σωστά αλλά εμείς να Αλλα μέτρα. Πέρα από φροντίστε να το ενισχύσε-
την ευρασιατική. Όμως, κατά τη διάρκεια των σει-
ακόμη και τον θάνατο αν- τραυματιστούμε σοβαρά αν όλα τα παραπάνω μέτρα τε με βάση τα πορίσματα
αυτές οι μετατοπίσεις των σμών. Αν θέλουμε ισχυρό-
θρώπων. δεν πάρουμε ορισμένα επι- πρόληψης, χρήσιμη επί- ενός σωστού προσεισμι-
πετρωμάτων προκαλούν τερη αντισεισμική προ-
Σύμφωνα με τους πολιτι- πλέον μέτρα. Τα οποία αφο- σης είναι και η ασφάλιση κού ελέγχου. Τέλος, ενημε-
συσσώρευση πίεσης. Αυτή στασία θα πρέπει το δίκτυο
κούς μηχανικούς, όσα κτή- ρούν τη διαμόρφωση της ασφάλεια της κατοικίας ρωθείτε για τη συμπερι-
όταν ξεπεράσει μια κρίσιμη των επιταχυνσιογράφων
ρια έχουν κατασκευαστεί εσωτερικής διακόσμησης σας για την περίπτωση φυ- φορά που πρέπει να υιο-
τιμή φθάνει στο όριο θραύ- να είναι το ίδιο πυκνό, αν
με βάση τον αντισεισμικό της κατοικίας μας. Κι αυτό σικών καταστροφών που θετήσετε σε περίπτωση σει-
σης του πετρώματος, με όχι πυκνότερο, με το δίκτυο
κανονισμό του 1985 κιν- επειδή ο σεισμός προκαλεί να περιλαμβάνουν και την σμού με βάση τις οδηγίες
αποτέλεσμα μια βίαιη τα- των σεισμογράφων που
δυνεύουν λιγότερο από ζη- μετατοπίσεις επίπλων και περίπτωση του σεισμού. των αρμόδιων αρχών.
λάντωση των πετρωμάτων καταγράφουν την ένταση
μιές σε περίπτωση σει- άλλων αντικειμένων μέσα Γι’ αυτό θα πρέπει να συμ- Όσο μένουμε σε αυτό τον
και την απελευθέρωση της των σεισμών.
σμού. Αυτό σημαίνει ότι στο σπίτι. βουλευτείτε τον ασφαλι- τόπο, πρέπει να μάθουμε
συσσωρευμένης ενέργειας Εκτός από τον αντισει-
όλες οι σύγχρονες οικοδο- Οι ντουλάπες, οι βιβλιο- στή σας. να ζούμε με τους σεισμούς,
με τη μορφή κυμάτων. σμικό κανονισμό, οι μηχα-
μές είναι ασφαλείς – υπό θήκες, τα φωτιστικά και οι Τέλος, οι ιστοσελίδες του αφού στην Ελλάδα απε-
Αυτό το φαινόμενο είναι ο νικοί έχουν στη διάθεσή
την προϋπόθεση βέβαια πίνακες ζωγραφικής που Οργανισμού Αντισεισμι- λευθερώνεται η μισή από
σεισμός. τους και ένα καταπληκτικό
ότι ο κανονισμός έχει εφαρ- δεν έχουν στερεωθεί καλά κού Σχεδιασμού και Προ- την σεισμική ενέργεια της
Αντισεισμικά κτήρια. αντισεισμικό εργαλείο. Το
μοστεί σωστά. ίσως πέσουν και μας πλα- στασίας (ΟΑΣΠ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης …
Σε όλους τους σεισμούς οπλισμένο σκυρόδεμα.
Για τις παλαιότερες οικο- κώσουν. Αλλά και τα βαριά Γενικής Γραμματείας Πο-
παρατηρούμε ότι ορισμένα Όμως, θα πρέπει τα σχέδια
δομές μπορεί να γίνει ένας αντικείμενα (βιβλία, κύ- λιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) * Φυσικός, τέως στέλεχος
κτήρια καταστρέφονται κατασκευής να εφαρμόζο-
προσεισμικός έλεγχος από πελλα, αγαλματίδια, βάζα) περιέχουν πλούσιο υλικό της Ευρωπαϊκής
πλήρως ή υφίστανται ζη- νται πιστότατα αφού κάθε
μηχανικό, ο οποίος θα υπο- θα πρέπει να τοποθετού- σχετικά με τα μέτρα ετοι- Επιτροπής.,
μιές ενώ άλλα μένουν αλώ- απόκλιση από αυτά μπορεί
δείξει ενισχύσεις και βελ- νται χαμηλά για να μην μότητας και αντιμετώπι- http://alevantis.
βητα. Είναι γνωστοί οι πα- να έχει καταστροφικές συ-
τιώσεις για την θωράκιση μπορούν να μας τραυματί- σης των σεισμών. Μπο- blogspot.com
νέπειες σε περίπτωση σει-