You are on page 1of 1

DIJOUS, 5 DE DESEMBRE DEL 2019

el 3 de vuit 25

Redacció i Seu social:


Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat


Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

Santa Llúcia Solidària El tapís d’avui, dia Quaranta-un anys


6 de desembre
Llúcia de Siracusa va ser una
jove siciliana que va esdevenir Ja no ens Aquest divendres farà qua-
ranta-un anys que Espanya
màrtir en els primers segles
El Penedès alimenten
En un racó o altre del planeta, va aprovar, per aclaparadora
del cristianisme. És venerada cada dia hi ha dedicada una
Cues de pansa majoria, la sacrosanta Consti-
com a Santa Llúcia per les es-
glésies catòlica i ortodoxa. Se també data a alguna cosa: a un fet his-
tòric nacional, a un president,
tución. Al País Basc no la van
aprovar, però els la van enco- molles
sol representar mostrant els
dos ulls que li van arrencar en existeix... a un invent, a un col·lectiu, a
una malaltia, a un aliment, a
lomar igualment. Ja hauríem
d’haver vist de què anava la
una plata, d’aquesta manera un arbre, etc. Segons el portal cosa.
és invocada per guarir tot ti- de la web de l’ONU, la finali- Les constitucions, que arreu
pus de mals relacionats amb la tat de fixar dates –la majoria són respectades i tingudes
vista. Amb aquesta imatge no mundials– és sensibilitzar com una eina de garanties
és d’estranyar que la tinguin la població i governs sobre de drets ciutadans, a Espa-
com a patrona oculistes i oftal- aquells problemes més fràgils nya fou elaborada pensant
mòlegs, així com tots els oficis que encara no tenen una so- en esdevenir el mur de con-
que requereixen una bona vi- lució. Poques coses no se ce- tenció per a les aspiracions Jaume Claramunt
sió com modistes, puntaires, Daniel Garcia lebren. O seria més apropiat Maria Vendrell nacionals i socials del “po- www.molles.cat
cosidores, afiladors, etc., però dir que no es commemoren? ble”. Més que una eina és
també aquells que tenen en
Peris Tot i que a primer cop d’ull
Morist una arma que estampen a la
els seus ulls una de les prin- www.danielgarciaperis.cat semblin sinònims, celebrar o Sant Pau d’Ordal cara de qualsevol dissidèn-
cipals eines com escriptors, commemorar un dia són dos cia, com si la Constitución fos manta vegades no perquè la
fotògrafs, dissenyadors grà- mons diferents. Celebrar, per la paraula divina baixada del gent es fes gran, sinó per do-
fics i fins i tot els informàtics. exemple, el Dia Mundial de la Sinaí. Tal com no es cansen nar cabuda als canvis socials.
D’aquí que tradicionalment Poesia cada 21 de març, és ale- Celebrar de repetir, “nada fuera de la Però la decisió de reformar la
també se l’ha representada Cal tenir molt grar-se i retre homenatge a un o recordar? Constitución”, encara que la Constitución ha de ser fruit
amb un llibre o un llum d’oli. art que simbolitza la lliure pa- societat hagi evolucionat, de la voluntat d’adaptar-la als
Aquesta relació entre llum i
present aquestes raula i la creativitat humana. encara que se’n faci un ús es- nous reptes socials, a drets i
foscor també devia influir en experiències Ara bé, i el Dia Mundial de les puri i una interpretació tan llibertats, al respecte a mino-
el moment de fer coincidir el Vídues? Realment celebrem restrictiva com es pot. Com ries socials o nacionals. Molt
13 de desembre, solstici d’hi-
perquè ens que hi hagi unes 258 milions amb sufragi universal, que en tots els règims totalitaris em temo que si s’obre el meló
vern i la nit més llarga de l’any il·luminin en el de vídues a tot el món, una vetllés per l’organització ter- (i Espanya ho ha esdevingut reformador, passarà el mateix
segons el primer calendari ju- de cada deu de les quals viu ritorial, la seguretat jurídica i de nou), la llei mana per so- que va passar amb la reforma
lià, amb la seva festivitat i data
futur en pobresa extrema? Òbvia- el progrés de la cultura i l’eco- bre de la voluntat popular. A de l’Estatut: el resultat final
del seu martiri. ment, el dia 23 de juny es de- nomia. Si un decideix cele- l’inrevés de les democràcies serà més restrictiu que el que
La Festa de Santa Llúcia és la dica a commemorar i recordar, brar-lo, elogiarà el gloriós dia on la llei s’adequa a les de- hi ha ara. PP, PSOE, Cs i Vox
Festa Major d’Hivern de Geli- és a dir, a servir per fer memò- en què van finalitzar quaran- mandes socials majoritàries. reescriuran el Movimiento
da i la fira que s’organitza, com ONG, el qual es realitza des de ria de la feminització de la po- ta anys de dictadura. Ara bé, si És l’etern debat entre oligar- que, recordeu, es feia dir “de-
en altres poblacions on se ce- l’any 2003. Enguany és Open bresa, de la inferioritat legal un decideix recordar, haurà de quia o república, entre súb- mocràcia orgànica”.
lebra, ens prepara per al Nadal. Arms qui l’ha rebut. La confe- de moltes dones per heretar o fer tornar aquestes promeses dits o ciutadans. Si una eventual reforma de
Ara bé, el caràcter solidari de rència sobre la seva tasca en el de l’estigma que pateixen. Re- al seu cor, i comprovar si la di- La sorpresa dels mateixos es- la Constitución ha de recollir
la celebració ha anat perdent salvament de vides al Medi- cau en cadascú com es volen visió de poders es garanteix, si panyols que una constitució el dret a l’autodeterminació,
força irremeiablement en el terrani que va fer un membre viure aquests assenyalats dies. tots els qui viuen aquí poden dita democràtica hagi durat com exigeix l’ONU, anem
context de la societat actual. de l’entitat el dia de la presen- Per exemple, avui, dia 6 de de- votar, si la divisió territorial quaranta-un anys els fa afir- ben dats. Per això no acabo
El tradicional repartiment de tació del cartell de ben segur sembre, és el dia de la Consti- es pot qüestionar legalment, mar que potser caldria refor- d’entendre aquest afany ne-
l’escudella el gaudeixen ne- que no va deixar ningú indi- tució Espanyola, aprovada tal si la seguretat jurídica prote- mar-la (sense nocturnitat i gociador com fent veure que
cessitats i no necessitats, camí ferent. Cal tenir molt present dia com avui l’any 1978 per geix tots els ciutadans, si l’Es- traïdoria, si pot ser) tot argu- ens creiem que Espanya està
de ser un esdeveniment turís- aquestes experiències perquè un referèndum. Preguntaven: tat incentiva l’accessibilitat a mentant que molts dels seus disposada a negociar res que
tic si es fa la degustació a la ens iŀluminin en el futur, es- “Aprueba el Proyecto de Consti- la cultura o si el desenvolupa- súbdits no la van votar per no sigui la nostra rendició
plaça. Per aquest motiu es va pecialment en les diades de tución?”, i la gent va respondre ment econòmic és sostenible edat. La majoria de constitu- incondicional. Malaurada-
crear el lliurament del guardó festa i consumisme de què no que sí, que volien aquest nou i respectuós. I tu, el celebres o cions europees daten del se- ment, només ens queda la
“Santa Llúcia Solidària” a una tothom pot gaudir. sistema amb divisió de poder, el recordes? gle XIX i les han reformades unilateralitat.

TONI GUASP